CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT"

Transkript

1 MODEL Fremstillet i Tyrkiet ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i Turkiet ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL DA GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER Brugsanvisning 2 Valmistettu Turkissa ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska NO GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE Bruksanvisning 4 DA HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. NO HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S. SV FI GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT Bruksanvisning INFRAPUNAKAASU-UUNI, JOSSA LÄMPÖPUHALLIN Käyttöohje 6 8 SV HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslag-rings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S. FI HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. 1

2 Introduktion DANSK BRUGSANVISNING For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager gasovnen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om gasovnens funktioner. Tekniske data Spænding/frekvens: 230V~50Hz Max. effekt med gas watt Max. effekt med elblæser watt Total effekt watt Gasregulering: 3 trin Elblæser: 2 trin + blæser uden varme Gasforbrug: Min./max gr. pr. time. Opvarmer op til 125 m 2 Automatisk tænding og iltkontrol. Inkl. slange og regulator Gasovnens dele 1. Tændingsknap 2. Effektvælger 3. Kabinet 4. Varmeelement 5. Gitter 6. Hjul 7. Elblæser Særlige sikkerhedsforskrifter Gassystemet og regulatoren skal efterses for utætheder ved hjælp af sæbevand og evt. repareres inden ibrugtagning (se afsnittet Tæthedsprøvning). Sørg for, at slangerne til og fra gasflasken og eventuelle slangesamlinger ikke kan beskadiges under brug. Forsyningstrykket skal være mbar. Brug aldrig gasflasker eller ventiler, der er beskadiget eller rustne. Hvis du kan lugte gas under brug, skal du straks lukke for regulatoren på gasflasken. Åben alle døre og vinduer, udluft lokalet, og foretag tæthedsprøvning som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøvning. Gasovnen bliver meget varm under brug og må derfor ikke bruges i nærheden af letantændelige materialer, herunder gardiner, tøj og møbler. Opbevar ikke letantændelige materialer i nærheden af eller på gasovnen. Gasovnen må ikke tildækkes. Brug ikke gasovnen til at tørre tøj e.l. Hæld aldrig vand på gasovnen, mens den er varm, da det kan beskadige overfladen. Gasovnen må ikke flyttes, mens den er i brug. Sluk gasovnen, og lad den køle af, inden du flytter den. Luk for regulatoren på gasflasken, når gasovnen ikke er i brug. 2

3 DANSK BRUGSANVISNING Tæthedsprøvning Foretag tæthedsprøvning af alle gasovnens forbindelser, inden den tages i brug. Lav en sæbeopløsning af en del flydende opvaskemiddel og en del vand. Påfør opløsningen ved samtlige ventiler, slanger og forbindelser samt regulatoren, og åbn for regulatoren. Hvis der er en utæthed, vil der dannes sæbebobler. Luk for regulatoren, spænd eventuelle utætte forbindelser, og åbn igen for regulatoren. Hvis der stadig er en utæthed, skal du omgående kontakte forhandleren. Brug IKKE gasovnen, hvis der er utætheder! Tæthedsprøvningen skal foretages med fuld gasflaske. Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt under tæthedsprøvning! Opstilling Gasovnen skal opstilles, så den peger ind mod rummets midte, og på sikker afstand af vægge og letantændelige materialer. Gasovnen skal anbringes på et plant og stabilt underlag. Brug Tænding af gasovnen Åbn regulatoren på gasflasken. Tryk effektvælgeren (2) ned, og drej den til mærket (lav effekt). Tryk på tændingsknappen (1) et par gange, til vågeblusset i varmeelementet (4) tændes. Vælg den ønskede effekt på effektvælgeren: A Lav effekt B Medium effekt C Høj effekt Slukning af gasovnen Drej effektvælgeren til positionen 0. Luk regulatoren på gasflasken helt. Brug af elblæseren Kan bruges separat og samtidig med gasvarmen. Vælg den ønskede effekt på effektvælgeren: D Aktivere elblæseren (luftcirkulation uden varme) E Lav varmeeffekt F Høj varmeeffekt Slukning af elblæseren Tryk (D) knappen ned i position (0). Udskiftning af gasflaske Gasovnen skal være slukket, og gasregulatoren lukket, før gasflasken udskiftes. Udskift gasflasken som beskrevet i instruktionsvejledningen til regulatoren. Kontrollér, at der ikke er utætheder. (Se afsnittet Tæthedsprøvning). Rengøring Gasovnen aftørres med en blød, fugtig klud. Brug ikke ætsende eller brandfarlige rengøringsmidler til rengøring af gasovnen. Miljøoplysninger E F C B D Du kan være med til at værne om miljøet! Følg de gældende miljøregler: Aflever gammelt elektrisk udstyr på den kommunale genbrugsstation. A 3

4 NORSK BRUKSANVISNING Innledning For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar bruksanvisningen til ev. senere bruk. Tekniske data Spenning/frekvens: 230V~50Hz Maks. effekt med gass, 4200 watt Maks. effekt med elektrisk vifte, 2000 watt Total effekt, 6200 watt Gassregulering: 3 trinn Elektrisk vifte: 2 trinn + vifte uten varme Gassforbruk: Min./maks gram per time. Varmer opp inntil 125 m2 Automatisk tenning og oksygenkontroll Inkl. slange og regulator Hovedkomponenter 1. Tenningsknapp 2. Varmeinnstillingsbryter 3. Kabinett 4. Varmeelement 5. Grill 6. Hjul 7. Elektrisk vifte Spesifikke sikkerhetsinstrukser Før bruk må du kontrollere at det ikke finnes lekkasjer i gassystemet og regulatoren ved hjelp av såpevann. En ev. feil må rettes opp før ovnen tas i bruk (se Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer ). Sørg alltid for at slangene til og fra gasslangen samt skjøtene ikke skades ved bruk. Gasstrykket skal være mbar. Bruk aldri glassflasker eller ventiler som er skadet eller rustet. Dersom du kjenner gasslukt når ovnen er i bruk, må du stenge regulatoren på glassflasken umiddelbart. Åpne alle dører og vinduer, luft ut rommet og kontroller at det ikke har oppstått lekkasje, se Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer. Ovnen kan bli veldig varm når den står på fullt og må derfor ikke plasseres i nærheten av brennbare materialer som gardiner, klær eller møbler. Hold alle lettantennelige materialer unna ovnen. Må ikke tildekkes. Bruk aldri ovnen til å tørke klær eller lignende. Hell aldri vann på ovnen mens den er varm. Det kan skade overflaten. Flytt aldri på ovnen mens den er i bruk. Slå den av og la den avkjøles før du flytter den. Steng regulatoren på gassflasken når ovnen ikke er i bruk. 4

5 NORSK BRUKSANVISNING Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer Kontroller alle koblingspunkter for ev. lekkasjer før bruk. Lag en blanding av oppvaskmiddel og vann. Påfør blandingen på alle ventiler, slanger og koblingspunkter inkludert regulatoren. Åpne regulatoren. Ved lekkasje vil det dannes bobler. Steng regulatoren, stram ev. koblingspunkter som lekker og åpne regulatoren på nytt. Hvis det fortsatt finnes lekkasjer, må du kontakte forhandleren øyeblikkelig. IKKE bruk ovnen dersom det finnes lekkasjer! Gassflasken skal alltid være full når lekkasjekontrollen utføres. Det er strengt forbudt å røyke eller bruke åpen ild under lekkasjekontrollen. Plassering Plasser ovnen slik at den vender inn mot midten av rommet og i trygg avstand fra vegger og lettantennelige materialer. Plasser ovnen på et flatt, jevnt underlag. Bruk Opptenning Åpne regulatoren på gassflasken. Trykk på varmeinnstillingsbryteren (2) og vri til (lav varme). Trykk på tenningsknappen (1) et par ganger til kontrollampen på varmeelementet (4) begynner å lyse. Velg ønsket varmeinnstilling på bryteren: A Lav varme B Middels varme C Sterk varme Slå av Drei varmeinnstillingsbryteren til 0. Steng regulatoren på gassflasken helt. Bruk av den elektriske viften Kan brukes separat eller samtidig med gassvarmen. Velg den ønskede effekt på effektvelgeren: D Aktivere den elektriske viften (luftsirkulasjon uten varme) E Lav varmeeffekt F Høy varmeeffekt For å slå av den elektriske viften Trykk ned knappen (D) til posisjon (0). Bytte gassflasker Påse at ovnen er slått av og at gassregulatoren er stengt før du bytter flaske. Bytt glassflaske som beskrevet i bruksanvisningen for regulatoren. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer. (Se Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer ). Rengjøring Rengjør med en myk, fuktig klut. Ikke bruk etsende eller brennbare rengjøringsmidler. Miljøinformasjon E F C B D Du kan bidra til å verne om miljøet! Følg lokale miljøforskrifter: Lever defekt elektrisk utstyr til mottaksstasjon for spesialavfall. A 5

6 SVENSKA BRUKSANVISNING Inledning För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya gasvärmare bör du läsa igenom dessa instruktioner och de medföljande säkerhetinstruktionerna före användning. Spara även instruktionerna om du skulle behöva återkomma till dem senare. Tekniska specifikationer Spänning/frekvens: 230 V~50 Hz Maximal effekt med gas watt Maximal effekt med elfläkt watt Total effekt watt Gasreglage: 3 steg Elfläkt: 2 steg + fläkt utan värme Gasförbrukning: Min/max gram per timme Uppvärmning på upp till 125 m2 Automatisk tändnings- och syrekontroll. Inkl. slang och regulator Huvudkomponenter 1. Tändningsknapp 2. Väljare för värmeläge 3. Hölje 4. Värmeelement 5. Grill 6. Hjul 7. Elfläkt Särskilda säkerhetsinstruktioner Gassystemet och regulatorn måste kontrolleras före användning så att det inte finns några läckor. Använd såpvatten och reparera vid behov (se Söka efter läckor ). Se alltid till att slangar till och från gasflaskan och eventuella kopplingar inte skadas under användning. Matartrycket måste vara mbar. Använd aldrig gasflaskor eller ventiler som är skadade eller rostiga. Om du känner gaslukt under användning måste du genast stänga gasflaskans regulator. Öppna alla dörrar och fönster, vädra ur rummet och sök efter läckor enligt beskrivningen i Söka efter läckor. Värmaren kan bli mycket het under användning och får därför inte användas i närheten av lättantändligt material, inklusive gardiner, kläder eller möbler. Håll alla lättantändliga material på avstånd från värmaren. Får ej övertäckas. Använd aldrig för att torka kläder osv. Häll aldrig vatten på värmaren när den är varm, eftersom det kan skada ytan. Flytta aldrig värmaren när den används. Stäng av och låt den svalna innan du flyttar den. Stäng gasflaskans regulator när värmaren inte används. 6

7 SVENSKA BRUKSANVISNING Söka efter läckor Kontrollera alla anslutningar så att det inte finns några läckor före användning. Förbered såpvatten genom att blanda vatten med diskmedel. Häll lösningen på alla ventiler, slangar och anslutningar, inklusive regulatorn. Öppna regulatorn. Om det finns några läckor kommer det bubblor. Stäng regulatorn, dra åt eventuella anslutningar som läcker och öppna regulatorn igen. Om det fortfarande finns läckor kontaktar du återförsäljaren omedelbart. Använd INTE värmaren om det finns läckor! Genomför alltid sökningen efter läckor med en full gasflaska. Rökning och användning av öppen eld är strängt förbjudet vid sökning efter läckor! Använda elfläkten Kan användas separat eller tillsammans med gasvärmen. Välj önskad effekt på effektreglaget: D Aktivera luftfläkten (luftcirkulation utan värme) E Låg värmeeffekt F Hög värmeeffekt Stänga av elfläkten Tryck ned (D) knappen i läget (0). E F C B Placering Placera värmaren så att den är vänd mot rummets mitt, på säkert avstånd från väggar och lättantändligt material. Placera värmaren på en plan, stabil yta. Användning Tända Öppna regulatorn på gasflaskan. Tryck på väljaren för värmeläge (2) och ställ in på (låg värme). Tryck på tändningsknappen (1) ett par gånger tills tändlågan i värmeelementet (4) tänds. Välj önskat värmeläge på värmaren: A Låg värme B Medelvärme C Hög värme Stänga av Vrid värmeväljaren till 0. Stäng gasflaskans regulator helt. Byta gasflaska Se till att värmaren är avstängd och att gasregulatorn är stängd innan du byter flaskor. Byt gasflaskan enligt beskrivningen i bruksanvisningen till regulatorn. Sök efter läckor. (Se Söka efter läckor.) Rengöra Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig frätande eller lättantändliga rengöringsmedel. Miljöupplysningar D Du kan hjälpa till att skydda miljön! Följ gällande miljöregler: Lämna in elektrisk utrustning som slutat att fungera till lämplig återvinningsstation. A 7

8 SUOMI KÄYTTÖOPAS Johdanto Lue nämä käyttöohjeet sekä oheiset turvallisuusohjeet ennen käyttöä. Silloin saat uudesta kaasulämmittimestäsi kaiken mahdollisen hyödyn. Säilytä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten. Tekniset tiedot Jännite/taajuus: 230 V / 50 Hz Suurin teho kaasulla W Suurin teho sähköpuhaltimella W Kokonaisteho W Kaasunsäätö: 3 tasoa. Sähköpuhallin: 2 tasoa ja puhallin ilman lämpöä Kaasunkulutus: Vähint./enint g/tunti Huoneen koko enintään 125 m2 Automaattinen käynnistys ja hapenvalvonta. Sis. säätimen ja letkun. Osat 1. Sytytyspainike 2. Lämpöasetuksen valitsin 3. Kotelo 4. Lämmityselementti 5. Ritilä 6. Pyörät 7. Sähköpuhallin Turvallisuusohjeita Tarkista ennen käyttöä saippuaveden avulla, etteivät kaasujärjestelmä ja säädin vuoda (katso Vuotojen varalta tarkistus ), ja korjaa mahdolliset vuotokohdat. Varmista aina, että liitokset tai kaasupulloon ja sieltä pois johtavat letkut eivät vahingoitu käytön aikana. Jakelupaineen täytyy olla mbar. Älä koskaan käytä vaurioituneita tai ruosteisia kaasupulloja tai venttiileitä. Jos haistat käytön aikana kaasun hajua, sulje kaasupullon säädin välittömästi. Avaa kaikki ovet ja ikkunat, tuuleta huone ja tarkista, vuotaako laite (katso Vuotojen varalta tarkistus ). Lämmitin saattaa olla käytön aikana hyvin kuuma. Siksi sitä ei tule käyttää tulenarkojen materiaalien, kuten verhojen, vaatteiden tai huonekalujen, lähettyvillä. Pidä siis kaikki helposti syttyvät materiaalit poissa lämmittimen läheisyydestä. Älä peitä lämmitintä. Älä myöskään käytä sitä vaatteiden kuivaamiseen tms. Älä koskaan kaada kuumalle lämmittimelle vettä, sillä se voi vahingoittaa lämmittimen pintaa. Älä siirrä lämmitintä, kun se on käytössä. Kytke lämmitin pois päältä ja anna sen jäähtyä, ennen kuin siirrät sen. Sulje kaasupullon säädin, kun et käytä lämmitintä. 8

9 Vuotojen varalta tarkistus Tarkista kaikki liitokset vuotojen varalta, ennen kuin käytät lämmitintä. Tee astianpesuaineesta vesiliuos. Kastele liuoksella kaikki venttiilit, letkut ja liitokset, myös säädin. Avaa säädin. Mahdollisiin vuotokohtiin muodostuu kuplia. Sulje säädin, kiristä mahdolliset vuotavat liitokset ja avaa säädin uudelleen. Jos vuotoa on edelleen, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjääsi. ÄLÄ KÄYTÄ lämmitintä, jos se vuotaa! Suorita vuototesti aina täydellä kaasupullolla. Älä koskaan tupakoi tai pidä avoliekkiä palamassa vuototestin aikana. Sijoitus Sijoita lämmitin turvallisen välimatkan päähän seinistä ja helposti syttyvistä materiaaleista niin, että sen etuosa on huoneen keskustaan päin. Sijoita lämmitin tasaiselle, vakaalle alustalle. Käyttö Sytytys Avaa kaasupullon säädin. Paina lämpöasetuksen valitsinta (2) ja käännä se asentoon (alhainen lämpö). Paina sytytyspainiketta (1) pari kertaa, kunnes lämmityselementin (4) merkkivalo syttyy. Valitse haluamasi lämpöasetus valitsimella. A Alhainen lämpö B Keskilämpö C Korkea lämpö Sammutus Käännä lämpöasetuksen valitsin 0-asentoon. Sulje kaasupullon säädin kokonaan. SUOMI KÄYTTÖOPAS Sähköpuhaltimen käyttö Voidaan käyttää yksin ja yhdessä kaasu-uunin kanssa. Valitse haluamasi teho tehon valitsimella: D Aktivoi sähköpuhaltimen (ilmankierto ilman lämpöä) E Pieni teho F Suuri teho Sähköpuhaltimen sammutus Paina (D) painike alas asentoon (0). Kaasupullon vaihtaminen Varmista, että lämmitin on pois päältä ja kaasun säädin suljettu, ennen kuin vaihdat kaasupullon. Vaihda kaasupullo säätimen käyttöohjeiden mukaisesti. Suorita vuototesti (katso Vuotojen varalta tarkistus ). Puhdistus E F C B D Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä tai tulenarkoja puhdistusaineita. Ympäristönsuojeluohjeita Sinäkin voit osaltasi suojella ympäristöä! Muista noudattaa paikallisia määräyksiä: toimita tarpeettomat sähkölaitteet asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. A 9

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 75600 HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL DA NO SV LØFTEVOGN Brugsanvisning JEKKETRALLE Bruksanvisning LYFTVAGN Bruksanvisning 3 7 11 FI NOSTOVAUNU Käyttöohje 15 EN DE HAND PALLET TRUCK Instruction

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741 Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina MOCCAMASTER KBG 0 K / H KB / KBC KBG GCS DK FI NO Brugsanvisning Käyttöohje CD SE Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina KBG 0 K / H KB / KBC 2 2 KBG 2 GCS CD

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere