Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr af 11. december 2012, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner 1. Med henblik på at forebygge forurening af grundvand, jord og undergrund fastsætter bekendtgørelsen regler for etablering, drift og tilsyn med jordvarmeanlæg, jf. 3, nr Hvis varmeoptagesystemet også benytter andre varmekilder, er den del af anlægget, der benytter jorden som varmekilde, omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der etableres efter reglerne i lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Jordvarmeanlæg: Varmeoptagesystem med jord eller grundfjeld som varmekilde. Varmeoptagesystemet kan være baseret på brine, jf. nr. 5 eller have direkte fordampning, jf. nr. 6. 2) Horisontalt ikke industrielt jordvarmeanlæg: Horisontale ikke industrielle jordvarmeanlæg, er ikke omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 1 Bekendtgørelse nr af 25. oktober 2009, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 3) Horisontalt anlæg: Jordvarmeanlæg, der er gravet ned i højst 5 meters dybde. 4) Vertikalt anlæg: Jordvarmeanlæg med en eller flere boringer, udført med boreudstyr. 5) Anlæg med brine: Jordvarmeanlæg med væske, bestående af vand og frostsikringsmiddel, i jordvarmeanlægges slanger, jf ) Anlæg med direkte fordampning: Jordvarmeanlæg, hvor varmeoptagesystemet i stedet for brine indeholder et kølemiddel, der sendes direkte ud i systemet. 7) Alment vandforsyningsanlæg: Vandforsyningsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne ti eller flere ejendomme med drikkevand. 8) Ikke-alment vandforsyningsanlæg: Vandforsyningsanlæg, der forsyner højst ni ejendomme med drikkevand, samt andre indvindinger, hvor der er krav om drikkevandskvalitet. 9) Andet vandforsyningsanlæg: Vandindvindingsanlæg uden krav om drikkevandskvalitet, f.eks. markvandingsboringer. 10) Tæthedsprøvning: Afprøvning med rent vand, som skal sikre, at det samlede anlæg er tæt. 11) Trykprøvning: Kontrol af, om de enkelte komponenter i jordvarmeanlægget, inden anlægget samles, lever op til de standarder, som de er produceret til. Trykprøvning sker ved højere tryk end tæthedsprøvning og foretages i forbindelse med produktion af anlæggets dele. 12) Vandforsyningsanlæg: Boringen til et vandindvindingsanlæg, men ikke anlæggets ledninger. Kapitel 2 Ansøgning og godkendelse 4. Jordvarmeanlæg må ikke etableres eller ændres uden tilladelse efter lovens 19, jf. dog kapitel En ansøgning om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg skal indeholde de i bilag 1 nævnte oplysninger.

3 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ansøgning skal ske på særlige skemaer. 6. Tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine, skal som minimum indeholde vilkår i overensstemmelse med Stk. 2. Tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med direkte fordampning, skal som minimum indeholde vilkår i overensstemmelse med 10, stk. 3, 4 og 8, 12, 13, 16, stk. 3, 18, stk. 3, og 23, stk Stk. 3. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens 19 tillader andre jordvarmeanlæg end forudsat efter bekendtgørelsen, når lovens beskyttelseshensyn er tilgodeset. Kapitel 3 Anmelderegler 7. Der skal indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen inden etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg, 1) der er horisontalt, 2) der ikke er industrielt, 3) der er lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og 4) der alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i 15, stk Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

4 9. Ved modtagelse af anmeldelsen efter 7, skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og anføre en frist for, hvornår kommunen senest skal reagere, hvis ikke anlægget lovligt kan etableres. Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan anlægget etableres. Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen har gjort indsigelse, må etablering af jordvarmeanlægget ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter lovens 19. Anmeldelsen behandles i dette tilfælde som en ansøgning om tilladelse efter lovens 19. Kapitel 4 Placering 10. Jordvarmeanlæg skal overholde de i stk. 2-8 angivne krav. Ingen del af jordvarmeanlægget må ligge inden for de nævnte afstande. Stk. 2. Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikkealment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Stk. 3. Et vertikalt anlæg skal etableres mindst 300 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 50 meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Stk. 4. Et horisontalt anlæg med direkte fordampning skal etableres mindst 10 meter fra almene vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra ikke-almene vandforsyningsanlæg. Stk. 5. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Stk. 6. Varmeslanger i et horisontalt anlæg skal ligge mindst 0,6 m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer. Stk. 7. Varmeslanger skal nedgraves, således at de har mindst 0,6 m jorddækning.

5 Stk. 8. Afstanden mellem boringer til vertikale anlæg skal være mindst 20 meter. 11. Kommunalbestyrelsen kan lempe kravene i 10, stk. 2 og 3, indtil 5 meter for horisontale anlæg og 50 meter for vertikale anlæg, hvis vandforsyningsanlægget kun forsyner den ejendom, hvor jordvarmeanlægget udlægges. Varmeslanger, som etableres mindre end 50 meter fra vandforsyningsanlægget, skal lægges i bøsningsrør med fald væk fra vandforsyningsanlægget, så et eventuelt udslip sker mindst 50 meter fra indvindingsanlægget. Bøsningsrøret skal opfylde kravene til varmeslanger i 14, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan skærpe afstandskravene i 10, stk. 2 og 3, eller fastsætte vilkår om særlig indretning af jordvarmeanlægget, hvis den skønner, at dette er nødvendigt for at sikre et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg mod forurening. Kapitel 5 Konstruktion 12. Ansøger og anmelder skal godtgøre, at alle anvendte materialer besidder tilstrækkelig styrke og holdbarhed til, at de kan modstå mekaniske påvirkninger, erosion samt kemisk og galvanisk korrosion. For alle anlæg skal fabrikantens krav til bøjningsradius overholdes. På svejsede anlæg skal svejsningerne opfylde standarderne for de pågældende materialer og skal være trykprøvet ved leveringen. 13. Boringer til vertikale anlæg skal udføres som A-boring, jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, dog finder bestemmelserne i i bekendtgørelsen ikke anvendelse. 14. Slangekredsløb til horisontale anlæg med brine skal være udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kpa (absolut tryk). Varmeslanger skal være af typen PE40, SDR11,

6 eller PE80, SDR17. Slangerne skal være DS-godkendt og mærket»sbc«eller polygodkendt og mærket med»en 13244«. Stk. 2. Plastslanger i vertikale anlæg skal være af typen PE100RC, SDR11, og skal være godkendt efter standard EN Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade fravigelser fra stk. 1 og 2, hvis ansøger kan godtgøre, at de ansøgte materialer og den ansøgte konstruktion kan overholde kravene i 12. Stk. 4. Vertikale anlæg skal dimensioneres sådan, at indløbstemperaturen til varmepumpen er mindst 2 C, hvis der ikke foretages en fuldstændig opfyldning og tætning mellem varmeslanger og borehulsvæg. 15. Som frostsikringsmiddel til anlæg med brine må anvendes følgende stoffer: 1) Ethanol eller IPA-sprit (ethanol denatureret med 10 % isopropanol), eller 2) Ethylenglycol eller propylenglycol med udtømmende deklaration af indholdet af antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer, herunder udtømmende deklaration af sådanne midler i færdigblandede frostsikringsmidler. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade brugen af andre stoffer end de i stk. 1 nævnte, hvis ansøger kan godtgøre, at 1) der ikke dannes sundhedsskadelige eller tungt nedbrydelige mellemprodukter, hverken under aerobe eller anaerobe forhold, og 2) stoffet er lige så let nedbrydeligt i jord og grundvand og ikke mere toksisk for mennesker og miljø. Stk. 3. Brinen i et anlæg må højst indeholde 35 % frostsikringsmiddel. 16. Jordvarmeanlægget skal være tæt og være forsynet med 1) et trykovervågningssystem (pressostat eller niveauvagt), 2) en alarm og

7 3) en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Stk. 2. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk. Stk. 3. Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget. 17. Varmeslanger med brine må kun føres igennem fundamenter i bøsningsrør. 18. Til samlinger af varmeslanger med brine skal anvendes elektrosvejsefittings, der er kompatible med de anvendte PE-slanger i anlægget, eller trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN Samlingsstedet skal i horisontale anlæg være tilgængeligt for inspektion. Stk. 2. Hvis der forekommer samlinger, svejsninger eller lignende af varmeslanger med brine i vertikale anlæg, skal der etableres en inspektionsbrønd. Stk. 3. Ejeren af anlægget skal på kommunalbestyrelsens forlangende stille en plan over placering af boringer og slanger til rådighed. 19. Inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg med brine og ved genstart af et bestående anlæg efter reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget skal ejer eller bruger af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøve efter fremgangsmåden i bilag 3. Resultatet af tæthedsprøven skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 14 dage efter tæthedsprøvningen. 20. Etablering og vedligeholdelse af anlæg med direkte fordampning skal foretages af en autoriseret kølemontør efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Miljøministeriets bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser finder tillige anvendelse på anlægget.

8 Stk. 2. Ved ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg med direkte fordampning og ved genstart af et bestående anlæg efter reparation eller vedligeholdelse skal ejeren, senest 14 dage efter at anlægget er sat i drift, anmelde dette til kommunalbestyrelsen. Kapitel 6 Egenkontrol 21. Jordvarmeanlæggets ejer skal mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte de i bilag 4 nævnte forhold. Eftersyn af et anlæg med direkte fordampning skal foretages af en autoriseret kølemontør. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter lovens 19 fastsætte yderligere bestemmelser om eftersynet. Stk. 2. Ejeren af anlægget skal i mindst ti år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning forevise denne for kommunalbestyrelsen. 22. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet. Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør. Kommunalbestyrelsen skal herefter underrettes straks med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til ophør. Kapitel 7 Sløjfning

9 23. Ved sløjfning af et horisontalt anlæg tømmes varmeoptagningssystemet for væske, hvorefter slangekredsløbet gennemskylles med rent vand, og slangen aflukkes. Hvis sløjfningen af anlægget er forårsaget af, at slangen ikke længere lever op til kravene til en varmeslange, skal slangen frakobles anlægget på en måde, så det ikke er muligt at sætte den i drift igen. Stk. 2. Ved sløjfning af et vertikalt anlæg skal tekniske installationer i boringen fjernes og sløjfningen finde sted efter reglerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Stk. 3. Sløjfning af et anlæg med direkte fordampning skal foretages af en autoriseret kølemontør efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Stk. 4. Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen underrettes af den, der har ladet sløjfningen udføre. Kapitel 8 Tilsyn 24. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. Kapitel 9 Straf 25. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) etablerer eller ændrer et jordvarmeanlæg i brug uden tilladelse, jf. 4, eller uden anmeldelse, jf. 7,

10 2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, jf. 4, 3) undlader at benytte autoriserede eller uddannede personer til etablering, ændring og vedligeholdelse af jordvarmeanlægget, jf. 13, 20 og 23, stk. 3, 4) undlader at gennemføre tæthedsprøvning eller at underrette kommunalbestyrelsen om resultatet heraf, jf. 19, 5) undlader at anvende sagkyndige eller autoriserede personer til eftersyn, jf. 21, stk. 1, 6) undlader at opbevare eller fremvise oplysninger om eftersyn af jordvarmeanlægget, jf. 21, stk. 2, 7) undlader at efterse og reparere jordvarmeanlægget, jf. 22, stk. 1, og 22, stk. 2, 1. pkt., 8) undlader at underrette kommunalbestyrelsen om utætheder, jf. 22, stk. 2, 2. pkt., eller om sløjfning, jf. 23, stk. 4. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om jordvarmeanlæg ophæves. Stk. 3. Sager, herunder klagesager, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

11 Stk. 4. Afgørelser, som er truffet i medfør af tidligere bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse eller lov om miljøbeskyttelse træffes nye afgørelser eller bestemmes andet. Miljøministeriet, den Ida Auken Bilag 1 Oplysninger til brug ved ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg, jf Navn, adresse og telefonnummer på ejer og eventuelt brugeren af jordvarmeanlægget. 2. Oplysninger om hvor og af hvem jordvarmeanlægget etableres: a) Adresse. b) Matr. nr. c) Eventuelt ejerlav. d) Anlæggets grundareal i m 2, når oplysning herom kan stilles til rådighed af den, der har fremstillet anlægget. e) Installatørens navn, adresse og telefonnummer. f) Ved ansøgning om etablering af vertikale anlæg oplyses navn, adresse og telefonnummer på brøndboreren. 3. Oplysning om eventuelle tinglyste deklarationer på ejendommen samt dokumentation herfor. 4. Oplysninger om anlægget:

12 a) Kort beskrivelse af anlægget samt for vertikale anlæg boringens dimensioner og udførelse. b) Tegning over anlæggets placering på matriklen. c) Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller -brønd på matriklen. d) Typebetegnelsen for varmeoptagningsanlægget. e) Samlet længde af varmeoptagningsanlægget. f) Oplysning om anvendt frostvæske eller, for så vidt angår anlæg med direkte fordampning, det anvendte kølemiddel. Ved brug af frostvæske med antikorrosionsmidler eller andre tilsætningsstoffer fremsendes en udtømmende varedeklaration for frostvæsken. Oplysninger, der kan sætte kommunalbestyrelsen i stand til at foretage vurdering efter 15, stk. 2, fremsendes, når dette er aktuelt. g) Antal strenge. h) Mængde frostvæske i alt, angivet i liter. For anlæg med direkte fordampning mængden af kølemiddel. i) Mængde af brine (væske i alt, angivet i liter). j) Varmeoptagninganlæggets diameter i mm. k) Mængde frostvæske pr. streng. l) Anlæggets dybde. m) Om jordvarmeanlægget supplerer eller erstatter en anden opvarmningsform. n) Oplysning om valg af andre materialer end de i 14, stk. 1 og 2, nævnte. 5. Fuldmagt fra grundejer, hvis anlægget etableres på en fast ejendom, som ansøger ikke har fuld rådighed over. 6. Oplysning om det forventede tidspunkt for ibrugtagning.

13 Bilag 2 Oplysninger til brug ved anmeldelse om etablering eller ændring af jordvarmeanlæg, jf Navn, adresse og telefonnummer på ejer og eventuelt brugeren af jordvarmeanlægget. 2. Oplysninger om hvor og af hvem jordvarmeanlægget etableres: a) Adresse. b) Matr. nr. c) Eventuelt ejerlav. d) Anlæggets grundareal i m 2, når oplysning herom kan stilles til rådighed af den, der har fremstillet anlægget. e) Installatørens navn, adresse og telefonnummer. 3. Oplysning om eventuelle tinglyste deklarationer på ejendommen samt dokumentation herfor. 4. Oplysninger om anlægget: a) Kort beskrivelse af anlægget, herunder oplysning om, at der er tale om et ikke industrielt horisontalt jordvarmeanlæg, beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og som alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i bekendtgørelsens 15, stk. 1. b) Tegning over anlæggets placering på matriklen. c) Hvis varmeslangerne er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vandog kloakrør, skal der foreligge oplysning om, at varmeslangerne er isoleret mod kondens. d) Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller -brønd på matriklen. e) Typebetegnelsen for varmeoptagningsanlægget. f) Ved slangekredsløb til horisontale anlæg med brine skal der foreligge oplysning om, at slangekredsløbet er udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kpa (absolut tryk), oplysning om, at varmeslangerne er af typen PE 40, SDR 11, eller PE 80, SDR 17 samt

14 oplysning om at slangerne er DS-godkendt og mærket SBC eller polygodkendt og mærket med EN g) Ved anvendelse af varmeslanger med brine skal der foreligge oplysning om, at disse er ført gennem fundamenter i bøsningsrør. h) Ved anvendelse af varmeslanger med brine skal der foreligge oplysning om, at der til samlingerne af varmeslangerne er anvendt elektrosvejsefittings, der er kompatible med de anvendte PE-slanger i anlægget eller trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN i) For horisontale anlæg skal der foreligge oplysning om, at samlingsstedet er tilgængeligt for inspektion. j) Samlet længde af varmeoptagningsanlægget. k) Oplysning om anvendt frostvæske eller, for så vidt angår anlæg med direkte fordampning, det anvendte kølemiddel. Ved brug af frostvæske med antikorrosionsmidler eller andre tilsætningsstoffer fremsendes en udtømmende varedeklaration for frostvæsken. l) Antal strenge. m) Mængde frostvæske i alt, angivet i liter. For anlæg med direkte fordampning mængden af kølemiddel. n) Mængde af brine (væske i alt, angivet i liter). o) Varmeoptagninganlæggets diameter i mm. p) Mængde frostvæske pr. streng. q) Anlæggets dybde. r) Om jordvarmeanlægget supplerer eller erstatter en anden opvarmningsform.

15 s) Oplysning om, at jordvarmeanlægget er tæt og forsynet med et trykovervågningsstystem (pressostat eller niveauvagt), alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget, samt oplysning om, at anlægget ikke kan genstarte automatisk. t) Oplysning om, at jordvarmeanlægget ikke er overdækket på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget. 5. Fuldmagt fra grundejer, hvis anlægget etableres på en fast ejendom, som ansøger ikke har fuld rådighed over. 6. Oplysning om det forventede tidspunkt for ibrugtagning. Bilag 3 Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol. 2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt. 3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant. 4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet. 5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket. 6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.

16 Bilag 4 Forhold, som skal undersøges ved det årlige eftersyn, jf Udførelsen af eventuelle reparationer. 2. Rør og samlinger. 3. Driftstryk. 4. Trykovervågningssystemet. 5. Frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget, for anlæg med direkte fordampning det anvendte kølemiddel. 6. Efterfyldning af brine, antal liter, for anlæg med direkte fordampning dog kølemiddel. 7. Andre forhold, som kommunalbestyrelsen har fastsat i tilladelsen efter lovens 19.

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr BEK nr 100 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere