1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v."

Transkript

1

2 Side af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser Gyldighedsområde og definitioner m.v. Forsyningsselskaber 1.1 Navn på værk Tlf. nr. Hjemmeside Bjerringbro Varmeværk Hald Ege Fjernvarme Hammershøj Fjernvarmeværk Klejtrup Kraftvarmeværk Overlund Fjernvarme Rødkærsbro Fjernvarmeværk Stoholm Fjernvarmeværk Ulbjerg Kraftvarme Viborg Fjernvarme Ørum Varmeværk Forsyningsselskabet 1.2 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra ovenstående forsyningsselskaber, i det følgende benævnt Forsyningsselskabet, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til Forsyningsselskabets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. Ejer 1.3 Ejer er den fysiske eller juridiske person som er anført som ejer, og vil i det følgende blive benævnt ejer. Forbrugeren 1.4 Bruger/lejer/ejer af lejligheder og anden udlejningsejendom, herunder erhvervslejligheder omfattet af lejeloven, erhvervslejeloven, ejerlejlighedsloven, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt aktie- og anpartslejligheder, er i det følgende benævnt forbrugeren. Aftalegrundlag 1.5 Aftalegrundlaget mellem Forsyningsselskabet og ejer/forbruger er fastlagt gennem såvel vedtægter for Forsyningsselskabet, Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering som nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Installatøren 1.6 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. Umålt fjernvarme 1.7 Umålt fjernvarme er fjernvarmevand, der cirkulerer i interne ledninger fra hovedventiler til hovedmåler. Stikledning 1.8 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledning/fordelings-ledning til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledninger. Side2/23

3 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side af 24 Hovedledning/fordelingsledning 1.9 Det ledningsnet der fremfører energi til ejendommens stikledning benævnes i det følgende som hovedledning. Forceret drift 1.10 Forceret drift er drift af anlæg, som i en periode giver et markant højere fjernvarmeflow. Forceret drift forekommer typisk, hvor der benyttes forskellig temperaturindstilling for dag og nat, ved såkaldt natsænkning. Tarifblad 1.11 Omkostninger ifølge det pågældende forsyningsselskabs til enhver tid gældende tarifblad/takstblad er i det følgende benævnt tarifblad. Hovedmåler 1.12 Hovedmåleren er at betragte som afregningsmåleren mellem det pågældende forsyningsselskab og ejer/forbrugeren. Lækmåler 1.13 Lækmåler er en måler, hvor der sidder en flowmåler på både fremløb og returløbsledningen, hvilket gør det muligt at registrere større vand tab i ejendommen. Lækmåleren er hos nogle af forsyningsselskaberne at regne som hovedmåleren. Se bilag 2.3 Kanalmeter 1.14 Kanalmeter er det antal meter kanal som fremløbs- og returløbsledningen ligger i. Boosterpumpe 1.15 Boosterpumpe er en pumpe der installeres i ejendommens varmeinstallation på primærsiden, for at opnå et højere differenstryk end det af forsyningsselskabet garanterede. Boosterpumpen styres oftest af brugsvandsflowet. Fjernvarmekontrakt 1.16 Kontrakt hvoraf det fremgår hvad etableringsomkostninger til fjernvarmestikket bliver som ejer/bygherre skal underskrive.

4 Side 4 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Tilslutning til fjernvarmeforsyningen 2.0 Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Forsyningsselskabet af ejer/bygherrer af ejendommen med oplysninger om ejendommens størrelse i henhold til BBR/varmebehov, beliggenhed samt oversigtstegning, der viser den ønskede stikledningsindføring i ejendommen samt placering af hovedhaner. Tilslutningsaccept 2.2 Når en ejendom ønsker tilslutning, fremsender Forsyningsselskabet til ejer/bygherrer en tilslutningsaccept/fjernvarmekontrakt, som skal udfyldes og tilbagesendes inden arbejdet påbegyndes. Forsyningsselskabet må betinge sig minimum 15 arbejdsdage, inden udførelsen af stikket kan finde sted. Færdigmelding 2.3 Efter endt idriftsætning af nye anlæg eller eksisterende anlæg, hvorpå der er foretaget en væsentlig ombygning, skal den udførende Vvs-installatør aflevere en underskrevet færdigmelding til Forsyningsselskabet. Ved gentagne undladelser af ovenstående, forbeholder Forsyningsselskabet sig ret til, at inddrage installatørens ret til at udføre arbejder på anlæg tilsluttet Forsyningsselskabet. Etablering/Vedligeholdelse 2.4 Ejer/bruger betaler i henhold til tarifblad for etablering af stikledningen inkl. hovedhaner, hvorefter Forsyningsselskabet overtager vedligeholdelsen og ejerskabet. Etablering foretages af forsyningsselskabet. Ombygning og ændring af stikledning 2.5 Hvis en ejer/bygherrer ønsker at foretage til-, om- og nybygninger over eksisterende fjernvarmeledninger eller andre forhold som giver anledning til flytning af stikledningen, kan Forsyningsselskabet forlange ledningen omlagt. Ejer/bygherrer pålægges at betale omkostningerne for omlægningen i henhold til tarifblad. Stikledninger må ikke fjernes, overskæres, omlægges eller flyttes af andre end Forsyningsselskabet. For lille stikledning 2.6 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Forsyningsselskabet. Omkostningerne hertil betales i henhold til tarifblad. Side4/23

5 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side af 24 Placering af stikledning ved nybyggeri Placering af stikledning ved eksisterende byggeri Indføring af stikledning generelt 2.7 For nye ejendomme træffes aftale mellem ejer/bygherrer eller dennes bemyndigede og forsyningsselskabets repræsentant. 2.8 For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejer eller dennes bemyndigede og Forsyningsselskabets repræsentant. 2.9 Stikledningen afsluttes med hovedhaner umiddelbart inden for ydermur i ejendommes teknikrum, eller afsluttes i udvendigt ventilskab med hovedhaner, se bilag 1 Er dette ikke muligt, skal Forsyningsselskabet kontaktes for nærmere aftale. Indføring af stikledning ved nybyggeri 2.10 I nybyggeri indføres stikket som vist på bilag 1. Kontakt forsyningsselskabet mht. til størrelse på indføringsbøjning/rør. Udgifter til indføringsbøjninger er inkl. i stikledningens pris, med mindre andet er angivet i tarifblad. Indføring ved eksisterende byggeri 2.11 Hvis der i forbindelse med etablering eller udskiftning af stikledning i eksisterende byggeri er pladsmangel eller andre forhold der gør sig gældende, forbeholder Forsyningsselskabet sig ret til at tilkoble ved hjælp af stikindføringsskab. Se bilag 1 for principskitse. Fornøden plads 2.12 Ejer/bygherrer stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. (minimums pladskrav som et 1 m. standard skab.) Ejer/forbrugeren skal sikre Forsyningsselskabet let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. Interne ledninger 2.13 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejers foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejer. Rørføring 2.14 Efter nærmere aftale, er Forsyningsselskabet berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, hvis det ikke skaber væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Adgangsforhold/Vedligehold 2.15 Forsyningsselskabet etablerer og vedligeholder ledningsnet og er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse. Forsyningsselskabet skal derfor til enhver tid have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn, renoveringer og reparationer. Side5/23

6 Side af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Fælles stikledning 2.16 Forsyningsselskabet kan etablere fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt det findes hensigtsmæssigt. Anvendelse af fælles stikledning kan ikke give nedsættelse af bidrag til etablering af stikledning. Retablering 2.17 Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager Forsyningsselskabet retablering i henhold til disse Tekniske bestemmelser, eller til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostningerne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse / nyplantning finder sted. Side6/23

7 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 7 af 24 Installationsarbejde/Vvs-autorisation Krav til varmeinstallationer 3.0 Udførelse af installationsarbejder 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som Vvs-installatør i henhold til lov nr. 206 af 27. marts 2000 eller af en af Forsyningsselskabet autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes Forsyningsselskabets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav, der er indeholdt i Forsyningsselskabets tekniske og almindelige leveringsbestemmelser. Er installationer ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Forsyningsselskabet kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er Forsyningsselskabet berettiget til at nægte installationerne tilsluttet, af bl.a. sikkerhedsmæssige og energimæssige grunde. Installationen skal være forberedt med pasrør til hovedmåler i både fremløb og returløb. Installationen skal udføres med mængdebegrænser ved den enkelte radiator eller gulvarmesløjfe. således at man sikrer, at indregulering kan udføres. Endvidere kan forsyningsselskabet have yderligere krav til installationen. Se bilag 2.2, samt afsnit Anlægskomponenter 3.3 Forsyningsselskabet er ikke forpligtiget til at ændre sine driftsforhold, hvis der installeres komponenter, som kræver andre tryk- eller temperaturforhold, end de der er nævnt i Forsyningsselskabets Tekniske bestemmelser. Anvendelse af fjernvarmevand 3.4 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Ejer/forbruger er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. Forsyning 3.5 Forsyningsselskabet har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Forsyningsselskabet forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at afbryde forsyningen i forbindelse med udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil, så vidt muligt, blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Afbrydelser 3.6 Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med nytilslutninger og reparationer kan foretages uden varsel. Side7/23

8 Side af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Private 3.7 I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering af forbrugerkøb gælder købelovens regler. Erhvervsdrivende 3.8 Over for erhvervsdrivende er Forsyningsselskabet ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Forsyningsselskabets side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. Forsyningsselskabets ansvar 3.9 Forsyningsselskabet påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Forsyningsselskabets kontrol. Forsyningsselskabet fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. Ansvar ved lukninger 3.10 Forsyningsselskabet påtager sig intet ansvar for følgevirkninger ved lukninger i forbindelse med renovering, reparation, ny tilslutninger mv. Forsyningsselskabet opfordrer, pga. ovenstående, ejer til at sikre sit anlæg mod sådanne følgevirkninger. Forbruger information 3.11 Forsyningsselskabets personale er i rimeligt omfang til rådighed for ejer/forbruger med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. Adgang 3.12 Så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, skal Forsyningsselskabets personale, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. Beskadigelse af Forsyningsselskabets ejendom Ændring af leveringskonditioner 3.13 Ejer er ansvarlig for beskadigelse af Forsyningsselskabets ejendom, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side Forsyningsselskabet er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal ske med et for ejer/forbruger passende varsel. Hvis de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejer, påhviler udgifterne hertil denne. Får ejer herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal denne være berettiget til at udtræde af Forsyningsselskabet, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. Side8/23

9 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side af Etablering af måleudstyr Måleudstyr 4.1 Forsyningsselskabet leverer/udleverer det for afregning mellem ejer/forbruger og Forsyningsselskabet nødvendige måleudstyr og bestemmer hovedmålerens størrelse, type og placering. Anmodning om opsætning og udlevering af hovedmåler skal være Forsyningsselskabet i hænde senest 1 arbejdsdag, før hovedmåleren ønskes monteret. Hvis installationen ved opsætning af hovedmåler, ikke er korrekt udført, kan forsyningsselskabet, hvis det medfører meromkostninger, opkræve disse. Placering 4.2 For placering af hovedmåleren se bilag 2.3 Det skal sikres at hovedmåleren /pasrør til hovedmåler monteres således at hovedmåleren ikke vil blive udsat for vand i forbindelse med reparation og vedligehold f.eks. rensning af snavssamler ol. Hovedmåler skal placeres så tæt på hovedhaner som muligt. Såfremt hovedmåleren ikke placeres i samme rum eller i umiddelbar nærhed af hovedhanerne, skal der placeres afspærringsventiler på begge sider af hovedmåleren, således hovedmåleren kan udskiftes uden tab af fjernvarmevand. Lækmåler 4.3 Enkelte steder kan forsyningsselskabet kræve opsat lækmåler. Se bilag 2 og bilag 3 Ansvar ved lækmåler 4.4 Det forhold, at Forsyningsselskabet installerer og opsætter lækmåler fritager ikke ejer for ansvaret for at opretholde anlæggets tæthed. Forsyningsselskabet har intet ansvar for udstrømmende vand. Spændingsforsyning 4.5 Spændingsforsyning til hovedmålerudstyr se bilag 2.3 Der hvor der skal etableres fast spændingsforsyning til hovedmåler, skal etablering/drift af fast spændingsforsyning afholdes af ejer/bygherre/forbruger. Fjernaflæsning 4.6 Forsyningsselskabet anvender, hvor dette er muligt fjernaflæsning af hovedmåleren. Side9/23

10 Side 10 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Fjernaflæsning 4.6 Forsyningsselskabet anvender, hvor dette er muligt fjernaflæsning af hovedmåleren. Forsyningsselskabet foretager aflæsning af hovedmåleren efter behov. Normalt den 1. i måneden. Side9/23 Omkostningerne til de af Forsyningsselskabet foretagne aflæsninger af hovedmåleren afholdes af Forsyningsselskabet. I forbindelse med aflæsning til årsopgørelse, vil Forsyningsselskabet bekendtgøre dette via annonce i dagspressen og/eller på forsyningsselskabets hjemmeside. Telefonstik 4.7 Ved nybyggerier kan Forsyningsselskabet kræve, at der skal etableres et analogt telefonstik, der placeres i umiddelbar nærhed af hovedmåleren. Se bilag 2.3. Omkostningerne til etableringen betales af ejer/bygherre. Selvaflæsning 4.8 Mod betaling af meromkostningerne, kan ejer/forbruger, der ikke ønsker fjernaflæsning, få foretaget aflæsninger med selvaflæsningskort eller af en medarbejder fra Forsyningsselskabet.

11 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 11 af 24 Dimensionering grundlag Dimensionering af brugsvandsopvarmningsanlægget Gennemstrømnings vandvarmer 5.3 Af bilag 2.2 fremgår det om varmtvandsanlægget må udføres som gennemstrømningsveksler. Gennemstrømningsvandvarmer til enfamilies boliger 5.0 Projektering og udførelse af fjernvarmeinstallationer. 5.1 Dimensionering skal foretages efter gældende bygningsreglement. 5.2 Varmtvandsanlægget skal dimensioneres på grundlag af forbruget og det forbrugsmønster der er i ejendommen. Her skal der bl.a. tages hensyn til: Mindste vandstrøm Blandetemperatur ved tapning Varmtvandsmængde Tappetid for en tapning Antal tapninger Tappeinterval Tappeperiode 5.4 Ved dimensionering af gennemstrømningsvandvarmere til enfamilies boliger, er det dimensionerende flow på fjernvarmesiden som angivet i bilag 2.2 ved gældende differenstryk og temperaturer. Lang stikledning 5.5 Ved stiklængder over 25 kanalmeter fra tilslutningspunkt til hovedhaner kan forsyningsselskabet have krav til udformning af varmtbrugsvands anlægget se bilag 2.2. Oplysning om stikledningslængde kan rekvireres ved Forsyningsselskabet. Temperatur og trykforhold 5.6 For dimensionerende temperatur og tryk, se bilag 2 For temperatur- og trykvariationer i nettet, se bilag 2 For maksimale returtemperatur/minimums afkøling, se bilag 2 For årlig gennemsnitlig maksimal returtemperatur/minimums afkøling, se bilag 2 Anlægstyper 5.7 I forsyningsområdet for Forsyningsselskabet forefindes både direkte og indirekte anlæg. Oplysninger herom skal indhentes hos det pågældende Forsyningsselskabet. Ved nyanlæg samt ved væsentlige ombygninger af varmeinstallationen frarådes installationer udført som enstrengsanlæg PH-værdi 5.8 Forsyningsselskabet tilstræber en ph-værdi mellem 9-10, hvorfor opmærksomheden henledes på valg af materialer. Side11/23

12 Side 12 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Ombygning 5.9 Ved projektering og væsentlige ombygninger skal installationen efter ombygning, opfylde de på ombygningstidspunktet gældende tekniske bestemmelser. Krav og normer 5.10 Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på udførelsestidspunktet. De følgende normer, standarder, bestemmelser mm. er de mest gængse som er gældende på udgivelsestidspunktet af Forsyningsselskabets Tekniske bestemmelser for fjernvarme. Normer og bestemmelser er angivet i vilkårlig rækkefølge. Forsyningsselskabets Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme DS/EN DFF-vejledning Brugerinstallationer DFF-vejledning Bedre brugerinstallationer" Bygningsreglementerne BR95 og BR98 med efterfølgende tillæg. Regler for beregning af bygningers varmetab, DS 418. Norm for vandinstallationer, DS 439. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452. Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469. Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS469/Till. 1 Norm for etablering af ledningsnet i jord DS 475 Såfremt der måtte være strid mellem nærværende tekniske bestemmelser og de forannævnte offentlige bestemmelser, har nærværende tekniske bestemmelser forrang, medmindre de offentlige bestemmelser er ufravigelige.

13 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 13 af 24 Tilslutningsarrangement 6.0 Tilslutningsarrangementet 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med ejendommens installation udføres i overensstemmelse med gældende forskrifter og skal i princippet udføres, som vist på Forsyningsselskabets principdiagrammer. Se bilag 4 og 5 Veksler typer 6.2 Ved indirekte anlæg samt brugsvandsvekslere skal der anvendes typegodkendte varme/brugsvands vekslere. Tilslutningseffekter 6.3 Ved brugsvandseffekter større end 40 kw eller varmeeffekter større end 30 kw, skal projektet for tilslutningsanlægget fremsendes til Forsyningsselskabet for godkendelse før det opsættes og tilsluttes. Med denne fremsendelse af projektet påtager Forsyningsselskabet sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendomme med tre eller flere boliger 6.4 I ejendomme med tre eller flere boliger, hvor der er fælles varmtvandsproduktion kan forsyningsselskabet have krav til udformning af varmtbrugsvands anlægget se bilag 2.2. Side13/23

14 Side 14 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser Interne rørledninger Interne anlæg 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med gældende normer se afsnit 5.9 Synlige, udskiftelige rør og samlinger 7.2 Medierørerne skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Medierør skal samles med godkendte samlinger. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele Skjulte, ikke udskiftelige samlinger 7.3 Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. 7.4 Vejledning i Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469 pkt vedr. ikke udskiftelige samlinger, skal overholdes. Rør i jord 7.5 Interne rørledninger, bl.a. i jord mellem bygninger, skal udføres i prærør svarende til samme type og tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. Oplysninger kan rekvireres ved det pågældende Forsyningsselskabet. Sikring af 7.6 Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde. aftapninger Rør til hovedmåler 7.7 Ved interne rørledninger fra hovedhaner og frem til hovedmåleren skal rørledningen godkendes af det pågældende Forsyningsselskabet før indbygning. Med Forsyningsselskabets godkendelse påtager Forsyningsselskabet sig intet ansvar for installationen, ud over det ansvar, man kan ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til Forsyningsselskabet er betinget af, at evt. påtalte fejl og mangler er udbedret. Side14/23

15 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 15 af Specielle anlæg Specielle anlæg 8.1 For tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, haller, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder/ ejendomme med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal der i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Forsyningsselskabet af hensyn til dimensionering af stikledning og hovedmåler. Anvendelsesområde 9.0 Direkte forsyning i etageboliger 9.1 Nærværende afsnit er supplerende ved projektering og udførelse af fjernvarmeanlæg til umålt fjernvarme i etageejendomme. Direkte forsyning i etageboliger 9.2 Det kan i etageejendomme tillades, at der fremføres umålt fjernvarme direkte til den enkelte lejlighed. Installationen skal i princippet udføres, som vist på bilag 4 og 5 og varmtvandsproduktionen skal ske i den enkelte lejlighed. Tilslutningsarrangement Supplerende tekniske krav 9.3 Tilslutningsarrangementet skal udføres som beskrevet i kapitel 6.0 og kapitel Installationen skal, med de nødvendige tilpasninger udføres i henhold til gældende Norm for etablering af fjernvarmeledninger, DS/EN Installationen skal dimensioneres efter et maksimalt fremløbstryk som beskrevet på bilag 2 Dokumentation 9.5 Den udførende installatør skal foranledige, at Forsyningsselskabet som minimum modtager tegning, teknisk beskrivelse indeholdende oplysninger om ledningstyper, dimensioner, længde, isolering, trykprøvning m.v. Der skal tillige vedlægges en dokumentation af den gennemførte kvalitetssikring. Trykprøvning/tæthedsprøve 9.6 Trykprøvning/tæthedsprøvning skal udføres som beskrevet i kapitel 11.0 Isolering 9.7 Isolering skal udføres som beskrevet i kapitel 10.0 Syn 9.8 Installationen skal synes af Forsyningsselskabet inden ibrugtagning eller tildækning. Med Forsyningsselskabets syn, påtager Forsyningsselskabet sig i øvrigt intet ansvar for dimensionering af anlægget. Side15/23

16 Side 16 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Anlægstype 9.9 I forsyningsområdet for Forsyningsselskabet forefindes både direkte og indirekte anlæg. Oplysninger herom skal indhentes hos Forsyningsselskabet. Ved indirekte anlæg skal der anvendes typegodkendte varmevekslerunits. Lækmåler 9.10 Ved direkte forsyning i etageboliger kan Forsyningsselskabet kræve at der skal installeres en lækmåler se bilag 3., for hvilken der betales en af Forsyningsselskabet fastsat leje jævnfør tarifblad. Installation og opsætning skal ske i henhold til Forsyningsselskabets bestemmelser vedr. etablering af hovedmålerudstyr Isolering Isolering 10.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452. Isolering af rør der fører umålt fjernvarme 10.2 Rør der fører umålt fjernvarme skal isoleres som klasse 4 isolering i ovenstående norm.

17 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 17 af 24 Idriftsættelse af anlæg 11.0 Trykprøvning/tæthedsprøvning og idriftsættelse 11.1 Inden idriftsættelse, og efter reparationer på varmeinstallationen, skal varmeinstallationen grundigt gennemskylles. Hovedmåler 11.2 Forinden idriftsættelse af anlægget skal Forsyningsselskabet montere hovedmåler. Påfyldning af anlæg Indregulering og instruktion 11.3 Ved indirekte anlæg kan 1. gangs påfyldning af anlæg ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledning. Ved direkte anlæg skal 1. gangs påfyldningen af anlæg ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen I forbindelse med aflevering påhviler det installatøren at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at Forsyningsselskabets krav til maksimale returtemperatur/minimumsafkøling overholdes se bilag 2. Ved varmeanlæg skal der udarbejdes en indreguleringsrapport, der som minimum angiver Liter i timen pr. hedeflade. For gulvvarmeanlæg skal længden/dimension for hver gulvvarmesløjfe fremgå. Indreguleringsrapport for varmeanlæg skal vedlægges færdigmelding. Ligeledes påhviler det installatøren, at sørge for, at ejer/forbruger modtager en skriftlig brugervejledning, og instruere ejer/forbruger om varmeinstallationens drift Den skriftlige brugervejledning skal indeholde relevante tegninger, anvisninger om energiøkonomisk drift samt en vedligeholdelsesvejledning. Fejl eller mangler ved idriftsætning af anlæg 11.5 Såfremt installatøren under idriftsættelse har, eller burde have formodning om, at anlægget ikke er i stand til at overholde kravet om maksimal returtemperatur/minimum afkøling, i henhold til de af Forsyningsselskabet stillede krav, se bilag 2, er installatøren forpligtet til omgående at underrette ejer samt Forsyningsselskabet herom. Samtidig med underretningen er installatøren forpligtet til at oplyse om den/de mulige årsager hertil, samt angive forslag til løsning af problemet/problemerne inkl. evt. overslag over omkostningerne hertil. Side17/23

18 Side 18 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Trykprøvning/tæthedsprøve af direkte anlæg og specielle anlæg 11.6 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte herunder direkte anlæg i etageejendomme, skal af installatøren, trykprøves/tæthedsprøves inden tilslutning til Forsyningsselskabet. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, eller på anden måde tildækkes, før trykprøvning/tæthedsprøvning er foretaget. Fejl og mangler 11.7 Trykprøve/tæthedsprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra Forsyningsselskabet. Med Forsyningsselskabets overværelse af trykprøve/tæthedsprøve påtager Forsyningsselskabet sig intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til Forsyningsselskabet er betinget af, at evt. påtalte fejl og mangler er udbedret.

19 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 19 af 24 Temperaturforhold Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur som beskrevet i bilag 2, der af Forsyningsselskabet reguleres efter de klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke). Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end i hovedledningsnettet, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille. Vedligeholdelses ansvar 12.2 Ejer er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Hvis Forsyningsselskabet påføres tab eller ulemper ved at ejer udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse af anlægget, og ejer ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Forsyningsselskabet berettiget til at bringe forholdene i orden for ejers regning. Hvis bl.a. sikkerhedsmæssige eller energimæssige grunde taler herfor, er Forsyningsselskabet berettiget til at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. Pasningsansvar 12.3 Hvis Forsyningsselskabet påføres tab eller ulemper ved at ejer/forbruger udviser uagtsomhed ved pasning af anlægget, og ejer/forbruger ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Forsyningsselskabet berettiget til at bringe forholdene i orden for ejers/forbrugers regning. Hvis bl.a. sikkerhedsmæssige eller energimæssige grunde taler herfor, er Forsyningsselskabet berettiget til at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. Afkølingsforhold 12.4 Fjernvarmevandet skal afkøles således, at Forsyningsselskabets krav til den gennemsnitlige årlige returtemperatur/afkøling overholdes, se bilag 2 Såfremt returtemperaturen/afkølingen ikke opnås, kan Forsyningsselskabet opkræve betaling for sine ekstraomkostninger efter tarifblad. Forceret drift 12.5 For høj returtemperatur/lav afkøling, som følge af forceret drift må ikke forekomme. Se bilag 2.1. Trykforhold 12.6 Forsyningsselskabet har pligt til at levere den varmeeffekt, anlægget har behov for ved det dimensionerende differenstryk, se bilag 2. Det er en forudsætning, at Forsyningsselskabets forskrifter for maksimal returtemperatur/minimums afkøling er overholdt. Hovedhaner 12.7 Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Side19/23

20 Side 20 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Brand, rørbrud eller lignende Reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation 12.8 I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand kun foretages af installatører efter aftale med Forsyningsselskabet. Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser i ejendommens interne varmeinstallation afhjælpes af ejers installatør for ejers regning. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation, foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet, kan i visse situationer afhjælpes af Forsyningsselskabet.

21 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 21 af 24 Misligholdelse af hovedmålerudstyr 13.0 Drift og ombygning af hovedmålerinstallation Ved misligholdelse af hovedmålerudstyr kan Forsyningsselskabet efter dansk rets almindelige regler opkræve erstatning for reparation/udskiftning. Ombygning 13.2 Ved demontering af hovedmåleren opbevares hovedmåleren forsvarligt sikret mod beskadigelser og installatøren skal give Forsyningsselskabet besked. Efter idriftsættelse af anlæg og korrekt montage og idriftsættelse af hovedmåleren bestilles plombering hos Forsyningsselskabet efter tarifblad. Hvis en hovedmåler ødelægges i forbindelse med demontering/montering, sendes hovedmåleren til reparation, og Vvs-installatøren faktureres for reparationen / ombytning. Genetablering af telefonstik til brug for fjernaflæsning Flytning af hovedmåler 13.3 Ved fjernaflæsning via telefonnettet genetableres telefonstik til fjernaflæsning af hovedmåler af ejer Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden Forsyningsselskabets godkendelse. De ved hovedmålere og ventiler anbragte plomber, må kun brydes efter nærmere aftale med Forsyningsselskabet. Installatøren meddeler så snart som muligt til Forsyningsselskabet, når plomber er brudt. Plombering efter flytning af hovedmåler foretages af Forsyningsselskabet og betales i henhold til tarifblad. Forsyningsselskabet har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Forsyningsselskabet. Ønsker ejer hovedmåleren flyttet, skal flytningen godkendes af Forsyningsselskabet. Udgiften til flytningen betales af ejer. Indgreb mod hovedmåler eller plomber 13.5 Foretages der indgreb mod hovedmåler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Forsyningsselskabet beregner forbruget jf. Forsyningsselskabet Alm. Bestemmelser for fjernvarmelevering. Side21/23

22 Side 22 af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Afprøvning af hovedmåler 13.6 Ved tvivl om hovedmålerens korrekte visning, er Forsyningsselskabet berettiget til for egen regning at afprøve hovedmåleren. Ejer/forbruger kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Forsyningsselskabet forlange at få hovedmåleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med hovedmålerafprøvningen af Forsyningsselskabet. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne, ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand, har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. Såfremt ejer/forbruger har eller burde have en formodning om, at hovedmåleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er ejer/forbruger forpligtet til omgående at underrette forsyningsselskabet herom.

23 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 Side 23 af Ikrafttræden og ændringer af bestemmelserne Gyldighedsdato 14.1 Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering med tilhørende bilag er godkendt hos de enkelte forsyningsselskaber som fremgår af punkt 1.1. Januar og februar 2007 og anmeldt til Energitilsynet i marts og april 2007 Ændringer 14.2 Forsyningsselskaberne er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Side23/23

24

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2009

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2009 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2009 Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup tlf. 86 642579 40 559928 www.loegstrup-fjernvarme.dk Mail: loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk Side

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net Indhold 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORSIDE... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a.

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. Udgave: 25.01.2011 TEKNISKE BESTEMMELSER for LEVERING AF FJERNVARME fra TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S REFA Energi Opdateret den 11. Feb. 2010 FORORD Dansk Fjernvarme nedsatte i august 1984 et udvalg, som skulle søge at udarbejde

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. ANVENDELSESOMRÅDE.................................. 23 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v............................ 23 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER................................

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Halvrimmen-Arentsminde Kraftværmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16, 9460 Brovst CVR: 16 37 41 72 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere