Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Kvalitetsstyring Generelt D&V-dokumentation Asbest Arbejdets planlægning Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Service Generelle specifikationer Generelt Byggeplads Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Projektering Generelt Materialer og produkter Generelt Ventilationsanlæg Generelt Varmeflader for vand Kanaler Spjæld Generelt Indreguleringsspjæld Brand- og røgsikring og brandautomatik ON/OFF spjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmper... 11

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Emfang Udførelse Generelt Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Udsugningsanlæg Generelt Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Spjæld Brandsikring inklusiv brandautomatik Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Tæthedsprøvning Indregulering Støjforhold Relationer til andre arbejder Kontrol Bilag 1 Udbudskontrolplan... 16

3 1. Orientering Side : 3/18 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: bips B2.400 Basisbeskrivelse - Bygningsinstallationer bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering

4 2. Omfang Side : 4/18 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende bygningsdele: Nedbrydning Mindre nedbrydningsarbejder. Ventilationsanlæg Ombygning i bestående ventilationsaggregat VE.01. Ventilationsanlæg for talentskolen. Udsugningsanlæg Ændringer i bestående udsugningsanlæg U1, U2. U4. Opbygning af nye udsugningsanlæg U3. Emfang i thekøkken U5. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men tilsluttes af EL: Elektrisk tilslutning af emfang, udsugningsventilatorer, hastighedsregulatorer, brandsikringsautomatik BR-A2 samt fejlstrømsrelæ (AC til ACDC). Montering af alle elektriske komponenter til brand og røgautomatik. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af el-entreprenør: Brandsikkert kabel til røgventilator Pircensorer til start stop af udsugningsanlæg U3 i stueetagen. 2.3 Projektering På grundlag af dette samlede projektmateriale påhviler det entreprenøren at udføre den nødvendige supplerende projektering ved at udarbejde detaljer og arbejdstegninger i fornødent omfang Anlægget dimensioneres for de på tegning anførte luftmængder. Det er entreprenørens ansvar, at beregne lydsluser og spjæld således, at ventilations- og udsugningsanlægget opfylder Bygningsreglementets krav med hensyn til røg-, støj- og brandspredning. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlæg således at der indvendig i kanaler ikke opstår problemer med kondens. Entreprenør udarbejder arbejdstegninger Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer til kommentering.

5 2. Omfang Side : 5/ Byggeplads Hvis der under dette arbejde forekommer ydelser i forbindelse med indretning og drift af byggeplads, er disse beskrevet i Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Der forekommer ingen særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Udføres iht. bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer D&V-dokumentation Entreprenøren skal aflevere brochureblade mv. for alle anvendte komponenter, som angiver producent, kapacitet, strømforbrug, mv. Der skal ligeledes afleveres oplysninger om udførelse og hyppighed vedrørende hensigtsmæssige vedligeholdsforanstaltninger. I drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner for ventilationsanlæg/udsugningsanlæg skal der være bestemmelser om: rensning af aggregater, kanaler og armaturer. periodisk kontrol af brandsikringsautomatik, røgdetektorer og temp.følere. periodisk kontrol af aggregater, spjæld, frekvensomformer og røgventilator. kontrol af brandisolering og brandtætninger. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for alle motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm Asbest Der forekommer ingen asbest i berørte bygningsmaterialer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 1 eksemplarer: Ombygningsdata for ventilationsaggregat VE.01. Arbejdstegninger af ventilationsanlæg og udsugningsanlæg. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer: Indreguleringsrapport for alle nye og ombyggede anlæg.

6 2. Omfang Side : 6/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: For kanaler gennem facadeelementer skal elementleverandør medtage udsparring. Ventilationsentreprenør skal selv forestå godkendelse af hulplacering. Hulboring/skæring for kanalgennemføringer, til- og fraluftventiler og riste i alle materialer. Taggennemføringer for taghætter og tagventilatorer. Retablering/ udstøbning af huller fra eksisterende kanaler som nedbrydes og ikke genanvendes. Alle former for reparationer efter kanalgennembrydninger, således også udstøbning om kanalgennemføringer i facade/vægge/dæk Rengøring Der foretages løbende oprydning under arbejdets gang. Forud for aflevering skal alle anlæg være rengjorte for byggestøv, mørtelrester mv ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Fysisk mærkning af anlæg, med der til hørende tavler, aggregater, komponenter og kabler skal udføres: Brand-og røgspjæld samt On/OFF spjæld. Nye aggregater og udsugningsventilatorer Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Der udføres indregulering, prøvning, funktionstest af følgende anlæg: Ventilationsanlæg VE.01 til teatersal og talentskole inkl. alle brand og røgspjæld samt ON/OFF spjæld. Udsugningsanlæg U1 U5. Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger Måling af specifikt energiforbrug Såfremt kravene til anlæggene ikke er opfyldt, er entreprenøren pligtig til at afholde samtlige udgifter i forbindelse med en ny kontrol/ indregulering, når nødvendige ændringer er udført. I gang sætning af anlæg før aflevering betragtes ikke som aflevering Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Anlæg for ventilering af teatersal og talentskolen. Testperiode fastsættes til 1 måned. Eventuelle driftsfejl afhjælpes løbende.

7 2. Omfang Side : 7/ Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Entreprenør sørger for grundig gennemgang i brugen af de nye installationer. Brugervenlige instruktioner/ manualer vedlægges i D&V-dokumentation 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service på alle omtalte anlæg.

8 3. Generelle specifikationer Side : 8/18 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Der henvises til bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer Byggeplads Der henvises til Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Normer, publikationer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 447, Dansk Ingeniørforenings norm for ventilationsanlæg 3. udgave. DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg 4. udgave. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. Dansk Standards katalogopdatering, seneste udgave Bygningsreglement BR10. Arbejdstilsynets forskrifter Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. 3.3 Projektering Generelt Iht. basisbeskrivelse. Anlæggene dimensioneres for de på tegning anførte luftmængder. Det er entreprenørens ansvar, at beregne lydsluser og spjæld således, at ventilations- og udsugningsanlægget opfylder Bygningsreglementets krav med hensyn til røg-, støjog brandspredning. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlæg således at der indvendig i kanaler ikke opstår problemer med kondens. Specifikke energiforbrug Elforbruget ved maks. belastning af ventilationsanlæggene (ikke relevant her). Udsugningsventilatorer må ikke overstige 0,8 kj/m³. Støjforhold

9 3. Generelle specifikationer Side : 9/18 Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A- vægtede energiækvivalente lydtrykniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid: Rumtype Lydtrykniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Gæsteværelse 30 0,6 Teatersal 25 0,6 Den lavfrekvente støj i frekvensområdet 10 Hz til 160 Hz må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede niveauer: Rumtype Lydtrykniveau L pa,lf (db) Alle rum Materialer og produkter Generelt Hvor der i projektmateriale er angivet et specifikt produkt skal dette betragtes som retningsgivende for ønsket kvalitet og funktionskrav. Entreprenør skal aflevere materialeliste og produktcertifikater til byggeledelsen for gennemsyn og godkendelse. Der henvises endvidere til basisbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser Ventilationsanlæg Generelt Iht. basisbeskrivelsen samt bygningsdelsbeskrivelse Udsugningsventilatorer må ikke overstige 0,8 kj/m³ Varmeflader for vand Bestående varmeflade bevares Kanaler Kanaler udføres generelt af galvaniserede stålplader. Cirkulære kanaler skal være spiralfalsede rør som fa. LindabSafe med tilhørende faconstykker. Rektangulære kanaler skal være som LindabRekt med tilhørende formstykker. På grund af pladsforhold vil der forekomme kanaler med specialmål Spjæld Generelt Iht. basisbeskrivelse Indreguleringsspjæld Spjæld leveres som fabrikat Lindab type DRU til indregulering.

10 3. Generelle specifikationer Side : 10/18 Fast indregulering med perforerede plader anbragt i kanalnettet må ikke forekomme Brand- og røgsikring og brandautomatik Under ventilationsentreprisen skal der leveres og monteres brand- og røgspjæld samt røgspjæld i type som fabrikat Halton inkl. automatik iht. DS Alle spjæld skal være godkendt iht. EN (ve, ho, i o)s og klassificeret iht. EN Følgende komponenter leveres og monteres: FDC- Brand og røgspjæld (BRS) til runde kanaler. SDE- Røgspjæld (RS) til runde kanaler. Halton HBA-60 Brandautomatik (3-60 spjæld) til overvågning af røg og brandspjæld (automatikboks, transformer, kanalrøgdetektor) Koblingsboks- 1 stk. pr. spjæld Kanalrøgdetektor HBA-SDD ved hovedkanal (fraluft). Samt iht. bygningsdelsbeskrivelse ON/OFF spjæld Spjæld leveres som fabrikat Lindab type DTBU med påmonteret motor for 230V. (SP1-u, SP1-i; ø710. SP2-u, SP2-i, SP3-u1, SP3-u2; Ø630. SP3-i1, SP3-i2; ø500) Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Tilluft og fraluft (kontrolventiler) leveres som Lindab type AIRY. Dimension: ø100 og ø125. Indblæsning 54 m3/h => Ventilhus AIRYB Frontplade AIRYFP ROUN Udsugning 36/54 m3/h => Ventilhus AIRYB Frontplade AIRYFP ROUN Udsugning 30/36/54/72 m3/h => URH 100/125 (depoter og tilsvarende) Ydervægsrist (udsugning fra sal) (2 stk.) Dimension: 500x700 Farve: sort. Indblæsningsarmatur i fællesrum (VENTI) Koolair Supply LK-70.C Farve: der regnes med standard farve (aftale endeligt inden bestilling) Dimension: ø160, ø200, ø250. Indblæsningsarmatur til sal: (VENTI) Koolair Supply DVP 400 (4 stk.) og DAFC 500 (2 stk.). Farve: sort Bæringer Der anvendes montagebøjler i fabrikat, som Lindab type Fast med strop og/eller montagebøjle UV40, UV25 UVH25. Afstandene mellem bæringerne skal overholde afstandskrav jf. DS 447-vejledning bæringsafstanden maks. 2 m, og afpasset efter højst varige belastning på 200 N pr bolt. For brandisolerede kanaler skal afstanden mellem bæringer og spændingen i ophæng dimensioneres iht. anvisningerne for producenten af brandisolering,

11 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Lyddæmper Lyddæmper leveres som fabrikat Lindab type SLU, SLGU 100, LRCA og SLBU, Tagventilator og gennemføringer Der leveres og monteres en tagventilator i fabr. Exhausto type DTV 250, med taggennemføring TGK og med AOR spjæld. Endvidere leveres en hastighedsregulator EFC15 (til indregulering af anlæg U3). Der leveres og monteres desuden lyddæmper SLGU, kontrolventiler AIRY 100 og Emfang Der leveres og monteres emfang i køkken rum nr Emfang skal være med indbygget motor og med afkast ført over tag. Emfang leveres i fabr. Thermex steel classic line, med en bredde på 600 mm til 230 V. Kanaltilslutning er ø150/125 mm. Der leveres og monteres en taghætte i fabr. Exhausto type THAV for fladt tag. 3.6 Udførelse Generelt Arbejder udføres primært i en tilbygning til Randers Egnsteater som benævnes. Der skal dog medregnes udført mindre ændringer på udsugningsanlæg i bestående bygning samt nogle mindre nedbrydningsarbejder. Den nye tilbygning er i 2 planer hvoraf Salen er 2 etager høj. Bestående ventilationsaggregat som i projektet benævnes VE.01, er opstillet på tag over mellemgang og betjener i dag den nuværende Teatersal. Det er hensigten at aggregat i fremtiden skal betjene både den nuværende Teatersal og den tilbyggede. For de enkelte installationer/ arbejder henvises til tegninger iht. tegningsliste Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Brandtætte gennemføringer: Hvor kanaler føres igennem vægge og dæk, som er brandklassificeret, skal Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger følges. Anvendes støbemasser skal disse være MK-godkendte. Anvendes fugemase skal det være godkendt som Nullifire brandmastik B722. Det er entreprenørens ansvar, at alle brandgennemføringer forsynes med mærkning iht. MK-godkendelser. Lydtætte kanalgennemføringer: Hvor kanaler føres igennem vægge og dæk med lydkrav, er det afgørende, at huller ikke bores større end nødvendigt, og at hulrum mellem hul og kanal tætnes med mineraluld og fuges med elastisk fugemasse. Almindelig kanalgennemføring: Hulrum tætnes ved udmuring, tilstøbning eller stopning med mineraluld. Lukningen udføres således, at den beskrevne malerbehandling af den pågældende konstruktion kan ske uden yderligere behandlinger.

12 3. Generelle specifikationer Side : 12/18 Fejlafsatte huller og udsparinger: Efterreparation af fejlafsatte og unødigt store huller sker på nærværende entreprenørens regning. Væg eller loftgennemføringer: Alle steder hvor kanaler passerer synlig gennem etageadskillelser og vægge, skal der anvendes væg- eller loftgennemføringer som Lindab VLG/VLGP. Mellem kanal og bygningsdel skal forud udstoppes med mineraluld og fuges med brandpasta Demontering Generelt Omfatter udsugningsanlæg U1. Omgang fremgår af tegning nr. VU.00. Bestående udsugningsanlæg der betjener disponibelt rum (rum med opvaskemaskine) og depot (E3 og E4) nedbrydes, inkl. kanaler, kanalventilator, lyddæmper, afkast gennem ydervæg og kontrolventil mod depot. (Anlæg erstattes af U3) Udsugningsanlæg Generelt Levering og opbygning/ombygning af udsugningsanlæg U2, U3, U4 og U5 m.fl.: Eksisterende udsugningskanaler U2 der betjener rum E1 og E2 ombygges. Vægventilator ved rum E2 flyttes til ny position jf. tegning. Kanal afkortes og lyddæmper nedbrydes. Vægventilator monteres i bestående kanals modsatte ende. Der monteres ny lyddæmper mod maskinstøj og luftstøj. Der opbygges et nyt udsugningsanlæg U3, som skal betjening rum 1.12, 1.13, 1.14, E3, E4, 1.08, 1.22, 1.09, 1.19 og Til anlæg leveres og monteres en tagventilator i fabr. Exhausto type DTV 250 som monteres på taggennemføring TGK der forsynes med AOR spjæld. Endvidere leveres en hastighedsregulator EFC15 (til indregulering). Der leveres og monteres lyddæmper SLGU, kontrolventiler URH 100 og 125. Funktionsbeskrivelse for U3: I normal tilstand startes/stopes ventilator via ugeur. Anlæg starter ved arbejdstids begyndelse med intervalkørsel, eksempelvis med start hver 2. time og med en driftstid på 15 min hvorefter anlæg stopper. Endvider skal anlæg starte via pir sensor i forrum 1.12 og start/stop ved lystænding i disponibel rum (rum E3 m. opvaskemaskine). Der indbygges en efterløbstid ved drift med pir sensor på ca. 30 min. Bestående udsugningsanlæg U4 der i dag bl.a. betjener Lille sal tilpasses/ ombygges. Fremadrettet skal lille salen indrettes til kontor/ møderum. Kanalventilator og afkast bevares men der monteres nye lyddæmpere på kanal, mellem de enkelte rum og udsugningsarmaturer tilpasses ny indretning.

13 3. Generelle specifikationer Side : 13/18 Der indbygges og monteres et emfang U5 i overskab i køkken rum nr Emfang er med indbygget motor. Emfang leveres i fabr. Thermex steel classic line, med en bredde på 600 mm. Kanaltilslutning er ø150 mm. Afkast ø150/125/160 ført over tag og tilsluttes en taghætte i fabr. Exhausto type THAV for fladt tag. Taggennemføring monteres af vent. entreprenøren. I 4 baderum på 1. sal rum nr. 2.12, 2.14, 2.16 og 2.18, suppleres ventilationystem med et aftrækssystem ned naturlig ventilation. System opbygges i komponenter fra DU KA (VINK). Komponenter bestående af 4 stk. klapventil 110, 4 stk. taggennemføring og 4 stk. universal taghætte for flad tag. Naturligt aftræk etableres til erstatning for mekanisk udsugning i vådrum når Teatersalen er i drift Ventilationsanlæg Generelt Ventilering af Teatersalen og n med ventilationsanlæg VE.01: Bestående ventilationsaggregat som i projektet benævnes VE.01, betjener i dag den nuværende Teatersal. Det er hensigten, at aggregatet i fremtiden skal betjene både den nuværende Teatersal og den nye tilbygning -. Af hensyn til den fremtidige funktion skal der derfor foretages ændringer i aggregat VE.01. Ændringerne vil blive udføret af firma Servex Ventilation A/S, der har bygget bestående aggregat inkl. tilhørende automatik. Ændringer i aggregat med tilhørende automatik inkl. programmering samt levering og montering af nye filtre udføres af Servex. Alle andre ydelser skal være indeholdt i ventilationsentreprisen. I bestående kanaler i dimension ø710 som er ført mod Teatersalen, indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld (SP1-i og SP1-u), og i nye kanaler i dimension ø630 mod n indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld (SP2-i og SP2-u). Endvidere indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld ø630 i udsugningskanaler til Talentsalen samt 2 stk. ON/OFF spjæld ø500 i indblæsningskanal til Talentsalen. Der monteres nødvendige indreguleringsspjæld på afgreninger til øvrige lokaler. Fremtidige forhold og funktionsbeskrivelse: I fremtiden skal aggregat VE.01 ventilere enten Teatersalen eller n. Teatersalen skal ventileres med en maks. luftmængde i og u på m3/h. n skal ventileres med en luftmængde på i alt på u = m3/h og i = m3/h, når Salen er i drift og u=1032 m3/h og i=996 m3/h når Salen ikke er i brug. (Salen ventileres med u og i = 4000 m3/h). Funktionsbeskrivelse fremtidige forhold Normaldrift: Aggregat VE.01 kører normalt i døgndrift. ON/OFF spjæld SP1 mod Teaterskolen er lukket, ON/OFF spjæld (SP2) mod n er åben og ON/OFF spjæld (SP3) til Talentsalen er lukkede. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden via frekvensomformer til u = 1032 m3/h og i = 996 m3/h.

14 3. Generelle specifikationer Side : 14/18 Tages Talentsalen i brug, aktiveres manuelt en kontakt med timerfunktion i automatiktavle ved n. ON/OFF spjæld SP3 åbner. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden til u = 5032 m3/h og i = 4996 m3/h. Tages i stedet Teatersalen i brug, aktiveres manuelt en kontakt med timerfunktion i automatiktavlen ved Teatersalen. Trykknap annullerer alle andre funktioner på talentskolen. ON/OFF spjæld SP1 åbner og SP2 og SP3 lukker. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden til i og u = m3/h Kanalsystem Det er entreprenørens ansvar, at gøre sig bekendt med bestående kanalopbygningen samt, at udfører alt nødvendig opmåling på stedet. Montering af kanaler i det fri og isolering af samme, skal regnes udført under trange forhold. Kanaler justeres efter aktuelle forhold. Kanalsystem forsynes med lemme, blindstudse eller lignende i et sådant omfang, at en effektiv rensning kan foretages. Antal og placering skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Under og efter montagen skal kanalerne holdes rene inden i, og alle åbninger i kanalsystemet skal holdes afdækkede under byggeperioden Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse B i henhold til DS 447, Norm for ventilationsanlæg Spjæld Kanalsystemet skal forsynes med indreguleringsspjæld på alle fordelingskanaler, således at luftmængderne til komponenter kan indreguleres og efterfølgende justeres ved regulering af det enkelte spjæld Brandsikring inklusiv brandautomatik Der anvendes brand- og røgspjæld ved gennembrydning til brandsektioner. Der skal regnes med, at hvert niveau udgør en selvstændige brandsektioner, og at hvert lokaler udgør en selvstændig brandcelle. Montage og intern fortrådning mellem spjæld, overvågningsenhed, undercentral og koblingsbokse udføres under el-arbejdet ligesom hovedforsyningen udføres under el-arbejdet. Opstart og kalibrering af brandautomatik skal være indeholdt i ventilationsarbejdet og skal udføres af producenten/leverandøren. Opstarts- og kalibreringsrapporten, skal indgå som et afsnit i den påkrævede afprøvningsrapport udført af installatøren. Denne rapport skal ligeledes indeholde en funktionsbeskrivelse af anlægget. Brandsikringsautomatikken som omfatter overvågningsenheden, undercentral, koblingsbokse samt spjæld, og som anvendes til at forhindre brand- og røgspredning, skal manuelt afprøves mindst en gang årligt af producenten/leverandøren. Der skal foreligge dokumentation for, at afprøvningen vil blive udført det 1. år.

15 3. Generelle specifikationer Side : 15/18 Afprøvning og aflevering Ved afleveringen skal det eftervises, at de brandmæssige foranstaltninger er udført og fungerer i overensstemmelse med det projekt, der er gældende på afleveringstidspunktet. Det skal desuden dokumenteres, at materialer og komponenter opfylder de brandtekniske krav, der er specificeret i projektet. Ved aflevering skal der foreligge en fyldestgørende drifts- og vedligeholdelsesinstruktion på dansk Lyddæmpere og svingningsdæmpere Iht. basisbeskrivelse Filtre Der medtages 1 sæt filtre til aggregater VE Teknisk isolering Er angivet i bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning kan forlanges på hovedkanaler Indregulering Omfatter en altomfattende afprøvning af anlæggenes funktioner med nødvendige korrektioner til opnåelse af korrekt drift. Ventilationsanlægget skal kunne give fuld luftmængde ved snavsede filtre Luftmængder: Der kræves overholdt følgende tolerancer på luftmængder: Hovedluftmængder: 8 % Armaturer: 15 % Tilsynet kan forlange foretaget kontrolmålinger på anlæggene efter indregulering. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen, samt vedlægges D&V Støjforhold Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen, samt vedlægges D&V. 3.7 Relationer til andre arbejder Entreprenør selv skal forestå nødvendig koordinering med øvrige entreprenører på pladsen. 3.9 Kontrol Der henvises til basisbeskrivelse for bygningsinstallationer samt bilag 1 Udbudskontrolplan

16 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

17 Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for ventilation Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentation 100% Afslutning for projektering Beregninger er kontrollerede og fremsendt til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol 4.1 Aggregater ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.2 Kanaler og komponenter ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.3 Armaturer ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.4 Indtag og afkast ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 100% Løbende ARB kontrolmåling 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kanalgennemføringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100% Før indregulering ARB 3.6.8

18 Bilag 1 Udbudskontrolplan 5.6 Indregulering ARB Kontrol af dokumentationing 100% Efter tæthedsprøv- ARB Støjniveau ARB Kontrol af dokumentation 10% af alle rum Efter indregulering ARB Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

F. Ventilationsentreprisen

F. Ventilationsentreprisen Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk CVR nr. 29 20 22 65

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Dagsorden 24. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for det kommende arbejde Kl. 19.55 Introduktion til emnet -

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE fire safety RØGvent. FW: DK 2014.10 CC Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE Røgventilerede systemløsninger Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 428-4 dækker over en

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Ventila. tionsanlæg envinding Kanalsystem og tilbehør

MONTERINGSVEJLEDNING. Ventila. tionsanlæg envinding Kanalsystem og tilbehør 94007DK-6 2003-12 MONTERINGSVEJLEDNING Ventila entilationsanlæg tionsanlæg m/var arme megen envinding Kanalsystem og tilbehør Eksempel på ventilationssystem med varmegenvinding : Udsugning fra køkken,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere