Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Kvalitetsstyring Generelt D&V-dokumentation Asbest Arbejdets planlægning Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Service Generelle specifikationer Generelt Byggeplads Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Projektering Generelt Materialer og produkter Generelt Ventilationsanlæg Generelt Varmeflader for vand Kanaler Spjæld Generelt Indreguleringsspjæld Brand- og røgsikring og brandautomatik ON/OFF spjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmper... 11

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Emfang Udførelse Generelt Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Udsugningsanlæg Generelt Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Spjæld Brandsikring inklusiv brandautomatik Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Tæthedsprøvning Indregulering Støjforhold Relationer til andre arbejder Kontrol Bilag 1 Udbudskontrolplan... 16

3 1. Orientering Side : 3/18 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: bips B2.400 Basisbeskrivelse - Bygningsinstallationer bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering

4 2. Omfang Side : 4/18 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende bygningsdele: Nedbrydning Mindre nedbrydningsarbejder. Ventilationsanlæg Ombygning i bestående ventilationsaggregat VE.01. Ventilationsanlæg for talentskolen. Udsugningsanlæg Ændringer i bestående udsugningsanlæg U1, U2. U4. Opbygning af nye udsugningsanlæg U3. Emfang i thekøkken U5. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men tilsluttes af EL: Elektrisk tilslutning af emfang, udsugningsventilatorer, hastighedsregulatorer, brandsikringsautomatik BR-A2 samt fejlstrømsrelæ (AC til ACDC). Montering af alle elektriske komponenter til brand og røgautomatik. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af el-entreprenør: Brandsikkert kabel til røgventilator Pircensorer til start stop af udsugningsanlæg U3 i stueetagen. 2.3 Projektering På grundlag af dette samlede projektmateriale påhviler det entreprenøren at udføre den nødvendige supplerende projektering ved at udarbejde detaljer og arbejdstegninger i fornødent omfang Anlægget dimensioneres for de på tegning anførte luftmængder. Det er entreprenørens ansvar, at beregne lydsluser og spjæld således, at ventilations- og udsugningsanlægget opfylder Bygningsreglementets krav med hensyn til røg-, støj- og brandspredning. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlæg således at der indvendig i kanaler ikke opstår problemer med kondens. Entreprenør udarbejder arbejdstegninger Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer til kommentering.

5 2. Omfang Side : 5/ Byggeplads Hvis der under dette arbejde forekommer ydelser i forbindelse med indretning og drift af byggeplads, er disse beskrevet i Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Der forekommer ingen særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Udføres iht. bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer D&V-dokumentation Entreprenøren skal aflevere brochureblade mv. for alle anvendte komponenter, som angiver producent, kapacitet, strømforbrug, mv. Der skal ligeledes afleveres oplysninger om udførelse og hyppighed vedrørende hensigtsmæssige vedligeholdsforanstaltninger. I drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner for ventilationsanlæg/udsugningsanlæg skal der være bestemmelser om: rensning af aggregater, kanaler og armaturer. periodisk kontrol af brandsikringsautomatik, røgdetektorer og temp.følere. periodisk kontrol af aggregater, spjæld, frekvensomformer og røgventilator. kontrol af brandisolering og brandtætninger. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for alle motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm Asbest Der forekommer ingen asbest i berørte bygningsmaterialer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 1 eksemplarer: Ombygningsdata for ventilationsaggregat VE.01. Arbejdstegninger af ventilationsanlæg og udsugningsanlæg. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer: Indreguleringsrapport for alle nye og ombyggede anlæg.

6 2. Omfang Side : 6/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: For kanaler gennem facadeelementer skal elementleverandør medtage udsparring. Ventilationsentreprenør skal selv forestå godkendelse af hulplacering. Hulboring/skæring for kanalgennemføringer, til- og fraluftventiler og riste i alle materialer. Taggennemføringer for taghætter og tagventilatorer. Retablering/ udstøbning af huller fra eksisterende kanaler som nedbrydes og ikke genanvendes. Alle former for reparationer efter kanalgennembrydninger, således også udstøbning om kanalgennemføringer i facade/vægge/dæk Rengøring Der foretages løbende oprydning under arbejdets gang. Forud for aflevering skal alle anlæg være rengjorte for byggestøv, mørtelrester mv ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Fysisk mærkning af anlæg, med der til hørende tavler, aggregater, komponenter og kabler skal udføres: Brand-og røgspjæld samt On/OFF spjæld. Nye aggregater og udsugningsventilatorer Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Der udføres indregulering, prøvning, funktionstest af følgende anlæg: Ventilationsanlæg VE.01 til teatersal og talentskole inkl. alle brand og røgspjæld samt ON/OFF spjæld. Udsugningsanlæg U1 U5. Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger Måling af specifikt energiforbrug Såfremt kravene til anlæggene ikke er opfyldt, er entreprenøren pligtig til at afholde samtlige udgifter i forbindelse med en ny kontrol/ indregulering, når nødvendige ændringer er udført. I gang sætning af anlæg før aflevering betragtes ikke som aflevering Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Anlæg for ventilering af teatersal og talentskolen. Testperiode fastsættes til 1 måned. Eventuelle driftsfejl afhjælpes løbende.

7 2. Omfang Side : 7/ Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Entreprenør sørger for grundig gennemgang i brugen af de nye installationer. Brugervenlige instruktioner/ manualer vedlægges i D&V-dokumentation 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service på alle omtalte anlæg.

8 3. Generelle specifikationer Side : 8/18 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Der henvises til bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer Byggeplads Der henvises til Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Normer, publikationer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 447, Dansk Ingeniørforenings norm for ventilationsanlæg 3. udgave. DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg 4. udgave. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. Dansk Standards katalogopdatering, seneste udgave Bygningsreglement BR10. Arbejdstilsynets forskrifter Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. 3.3 Projektering Generelt Iht. basisbeskrivelse. Anlæggene dimensioneres for de på tegning anførte luftmængder. Det er entreprenørens ansvar, at beregne lydsluser og spjæld således, at ventilations- og udsugningsanlægget opfylder Bygningsreglementets krav med hensyn til røg-, støjog brandspredning. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlæg således at der indvendig i kanaler ikke opstår problemer med kondens. Specifikke energiforbrug Elforbruget ved maks. belastning af ventilationsanlæggene (ikke relevant her). Udsugningsventilatorer må ikke overstige 0,8 kj/m³. Støjforhold

9 3. Generelle specifikationer Side : 9/18 Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A- vægtede energiækvivalente lydtrykniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid: Rumtype Lydtrykniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Gæsteværelse 30 0,6 Teatersal 25 0,6 Den lavfrekvente støj i frekvensområdet 10 Hz til 160 Hz må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede niveauer: Rumtype Lydtrykniveau L pa,lf (db) Alle rum Materialer og produkter Generelt Hvor der i projektmateriale er angivet et specifikt produkt skal dette betragtes som retningsgivende for ønsket kvalitet og funktionskrav. Entreprenør skal aflevere materialeliste og produktcertifikater til byggeledelsen for gennemsyn og godkendelse. Der henvises endvidere til basisbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser Ventilationsanlæg Generelt Iht. basisbeskrivelsen samt bygningsdelsbeskrivelse Udsugningsventilatorer må ikke overstige 0,8 kj/m³ Varmeflader for vand Bestående varmeflade bevares Kanaler Kanaler udføres generelt af galvaniserede stålplader. Cirkulære kanaler skal være spiralfalsede rør som fa. LindabSafe med tilhørende faconstykker. Rektangulære kanaler skal være som LindabRekt med tilhørende formstykker. På grund af pladsforhold vil der forekomme kanaler med specialmål Spjæld Generelt Iht. basisbeskrivelse Indreguleringsspjæld Spjæld leveres som fabrikat Lindab type DRU til indregulering.

10 3. Generelle specifikationer Side : 10/18 Fast indregulering med perforerede plader anbragt i kanalnettet må ikke forekomme Brand- og røgsikring og brandautomatik Under ventilationsentreprisen skal der leveres og monteres brand- og røgspjæld samt røgspjæld i type som fabrikat Halton inkl. automatik iht. DS Alle spjæld skal være godkendt iht. EN (ve, ho, i o)s og klassificeret iht. EN Følgende komponenter leveres og monteres: FDC- Brand og røgspjæld (BRS) til runde kanaler. SDE- Røgspjæld (RS) til runde kanaler. Halton HBA-60 Brandautomatik (3-60 spjæld) til overvågning af røg og brandspjæld (automatikboks, transformer, kanalrøgdetektor) Koblingsboks- 1 stk. pr. spjæld Kanalrøgdetektor HBA-SDD ved hovedkanal (fraluft). Samt iht. bygningsdelsbeskrivelse ON/OFF spjæld Spjæld leveres som fabrikat Lindab type DTBU med påmonteret motor for 230V. (SP1-u, SP1-i; ø710. SP2-u, SP2-i, SP3-u1, SP3-u2; Ø630. SP3-i1, SP3-i2; ø500) Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Tilluft og fraluft (kontrolventiler) leveres som Lindab type AIRY. Dimension: ø100 og ø125. Indblæsning 54 m3/h => Ventilhus AIRYB Frontplade AIRYFP ROUN Udsugning 36/54 m3/h => Ventilhus AIRYB Frontplade AIRYFP ROUN Udsugning 30/36/54/72 m3/h => URH 100/125 (depoter og tilsvarende) Ydervægsrist (udsugning fra sal) (2 stk.) Dimension: 500x700 Farve: sort. Indblæsningsarmatur i fællesrum (VENTI) Koolair Supply LK-70.C Farve: der regnes med standard farve (aftale endeligt inden bestilling) Dimension: ø160, ø200, ø250. Indblæsningsarmatur til sal: (VENTI) Koolair Supply DVP 400 (4 stk.) og DAFC 500 (2 stk.). Farve: sort Bæringer Der anvendes montagebøjler i fabrikat, som Lindab type Fast med strop og/eller montagebøjle UV40, UV25 UVH25. Afstandene mellem bæringerne skal overholde afstandskrav jf. DS 447-vejledning bæringsafstanden maks. 2 m, og afpasset efter højst varige belastning på 200 N pr bolt. For brandisolerede kanaler skal afstanden mellem bæringer og spændingen i ophæng dimensioneres iht. anvisningerne for producenten af brandisolering,

11 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Lyddæmper Lyddæmper leveres som fabrikat Lindab type SLU, SLGU 100, LRCA og SLBU, Tagventilator og gennemføringer Der leveres og monteres en tagventilator i fabr. Exhausto type DTV 250, med taggennemføring TGK og med AOR spjæld. Endvidere leveres en hastighedsregulator EFC15 (til indregulering af anlæg U3). Der leveres og monteres desuden lyddæmper SLGU, kontrolventiler AIRY 100 og Emfang Der leveres og monteres emfang i køkken rum nr Emfang skal være med indbygget motor og med afkast ført over tag. Emfang leveres i fabr. Thermex steel classic line, med en bredde på 600 mm til 230 V. Kanaltilslutning er ø150/125 mm. Der leveres og monteres en taghætte i fabr. Exhausto type THAV for fladt tag. 3.6 Udførelse Generelt Arbejder udføres primært i en tilbygning til Randers Egnsteater som benævnes. Der skal dog medregnes udført mindre ændringer på udsugningsanlæg i bestående bygning samt nogle mindre nedbrydningsarbejder. Den nye tilbygning er i 2 planer hvoraf Salen er 2 etager høj. Bestående ventilationsaggregat som i projektet benævnes VE.01, er opstillet på tag over mellemgang og betjener i dag den nuværende Teatersal. Det er hensigten at aggregat i fremtiden skal betjene både den nuværende Teatersal og den tilbyggede. For de enkelte installationer/ arbejder henvises til tegninger iht. tegningsliste Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Brandtætte gennemføringer: Hvor kanaler føres igennem vægge og dæk, som er brandklassificeret, skal Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger følges. Anvendes støbemasser skal disse være MK-godkendte. Anvendes fugemase skal det være godkendt som Nullifire brandmastik B722. Det er entreprenørens ansvar, at alle brandgennemføringer forsynes med mærkning iht. MK-godkendelser. Lydtætte kanalgennemføringer: Hvor kanaler føres igennem vægge og dæk med lydkrav, er det afgørende, at huller ikke bores større end nødvendigt, og at hulrum mellem hul og kanal tætnes med mineraluld og fuges med elastisk fugemasse. Almindelig kanalgennemføring: Hulrum tætnes ved udmuring, tilstøbning eller stopning med mineraluld. Lukningen udføres således, at den beskrevne malerbehandling af den pågældende konstruktion kan ske uden yderligere behandlinger.

12 3. Generelle specifikationer Side : 12/18 Fejlafsatte huller og udsparinger: Efterreparation af fejlafsatte og unødigt store huller sker på nærværende entreprenørens regning. Væg eller loftgennemføringer: Alle steder hvor kanaler passerer synlig gennem etageadskillelser og vægge, skal der anvendes væg- eller loftgennemføringer som Lindab VLG/VLGP. Mellem kanal og bygningsdel skal forud udstoppes med mineraluld og fuges med brandpasta Demontering Generelt Omfatter udsugningsanlæg U1. Omgang fremgår af tegning nr. VU.00. Bestående udsugningsanlæg der betjener disponibelt rum (rum med opvaskemaskine) og depot (E3 og E4) nedbrydes, inkl. kanaler, kanalventilator, lyddæmper, afkast gennem ydervæg og kontrolventil mod depot. (Anlæg erstattes af U3) Udsugningsanlæg Generelt Levering og opbygning/ombygning af udsugningsanlæg U2, U3, U4 og U5 m.fl.: Eksisterende udsugningskanaler U2 der betjener rum E1 og E2 ombygges. Vægventilator ved rum E2 flyttes til ny position jf. tegning. Kanal afkortes og lyddæmper nedbrydes. Vægventilator monteres i bestående kanals modsatte ende. Der monteres ny lyddæmper mod maskinstøj og luftstøj. Der opbygges et nyt udsugningsanlæg U3, som skal betjening rum 1.12, 1.13, 1.14, E3, E4, 1.08, 1.22, 1.09, 1.19 og Til anlæg leveres og monteres en tagventilator i fabr. Exhausto type DTV 250 som monteres på taggennemføring TGK der forsynes med AOR spjæld. Endvidere leveres en hastighedsregulator EFC15 (til indregulering). Der leveres og monteres lyddæmper SLGU, kontrolventiler URH 100 og 125. Funktionsbeskrivelse for U3: I normal tilstand startes/stopes ventilator via ugeur. Anlæg starter ved arbejdstids begyndelse med intervalkørsel, eksempelvis med start hver 2. time og med en driftstid på 15 min hvorefter anlæg stopper. Endvider skal anlæg starte via pir sensor i forrum 1.12 og start/stop ved lystænding i disponibel rum (rum E3 m. opvaskemaskine). Der indbygges en efterløbstid ved drift med pir sensor på ca. 30 min. Bestående udsugningsanlæg U4 der i dag bl.a. betjener Lille sal tilpasses/ ombygges. Fremadrettet skal lille salen indrettes til kontor/ møderum. Kanalventilator og afkast bevares men der monteres nye lyddæmpere på kanal, mellem de enkelte rum og udsugningsarmaturer tilpasses ny indretning.

13 3. Generelle specifikationer Side : 13/18 Der indbygges og monteres et emfang U5 i overskab i køkken rum nr Emfang er med indbygget motor. Emfang leveres i fabr. Thermex steel classic line, med en bredde på 600 mm. Kanaltilslutning er ø150 mm. Afkast ø150/125/160 ført over tag og tilsluttes en taghætte i fabr. Exhausto type THAV for fladt tag. Taggennemføring monteres af vent. entreprenøren. I 4 baderum på 1. sal rum nr. 2.12, 2.14, 2.16 og 2.18, suppleres ventilationystem med et aftrækssystem ned naturlig ventilation. System opbygges i komponenter fra DU KA (VINK). Komponenter bestående af 4 stk. klapventil 110, 4 stk. taggennemføring og 4 stk. universal taghætte for flad tag. Naturligt aftræk etableres til erstatning for mekanisk udsugning i vådrum når Teatersalen er i drift Ventilationsanlæg Generelt Ventilering af Teatersalen og n med ventilationsanlæg VE.01: Bestående ventilationsaggregat som i projektet benævnes VE.01, betjener i dag den nuværende Teatersal. Det er hensigten, at aggregatet i fremtiden skal betjene både den nuværende Teatersal og den nye tilbygning -. Af hensyn til den fremtidige funktion skal der derfor foretages ændringer i aggregat VE.01. Ændringerne vil blive udføret af firma Servex Ventilation A/S, der har bygget bestående aggregat inkl. tilhørende automatik. Ændringer i aggregat med tilhørende automatik inkl. programmering samt levering og montering af nye filtre udføres af Servex. Alle andre ydelser skal være indeholdt i ventilationsentreprisen. I bestående kanaler i dimension ø710 som er ført mod Teatersalen, indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld (SP1-i og SP1-u), og i nye kanaler i dimension ø630 mod n indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld (SP2-i og SP2-u). Endvidere indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld ø630 i udsugningskanaler til Talentsalen samt 2 stk. ON/OFF spjæld ø500 i indblæsningskanal til Talentsalen. Der monteres nødvendige indreguleringsspjæld på afgreninger til øvrige lokaler. Fremtidige forhold og funktionsbeskrivelse: I fremtiden skal aggregat VE.01 ventilere enten Teatersalen eller n. Teatersalen skal ventileres med en maks. luftmængde i og u på m3/h. n skal ventileres med en luftmængde på i alt på u = m3/h og i = m3/h, når Salen er i drift og u=1032 m3/h og i=996 m3/h når Salen ikke er i brug. (Salen ventileres med u og i = 4000 m3/h). Funktionsbeskrivelse fremtidige forhold Normaldrift: Aggregat VE.01 kører normalt i døgndrift. ON/OFF spjæld SP1 mod Teaterskolen er lukket, ON/OFF spjæld (SP2) mod n er åben og ON/OFF spjæld (SP3) til Talentsalen er lukkede. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden via frekvensomformer til u = 1032 m3/h og i = 996 m3/h.

14 3. Generelle specifikationer Side : 14/18 Tages Talentsalen i brug, aktiveres manuelt en kontakt med timerfunktion i automatiktavle ved n. ON/OFF spjæld SP3 åbner. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden til u = 5032 m3/h og i = 4996 m3/h. Tages i stedet Teatersalen i brug, aktiveres manuelt en kontakt med timerfunktion i automatiktavlen ved Teatersalen. Trykknap annullerer alle andre funktioner på talentskolen. ON/OFF spjæld SP1 åbner og SP2 og SP3 lukker. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden til i og u = m3/h Kanalsystem Det er entreprenørens ansvar, at gøre sig bekendt med bestående kanalopbygningen samt, at udfører alt nødvendig opmåling på stedet. Montering af kanaler i det fri og isolering af samme, skal regnes udført under trange forhold. Kanaler justeres efter aktuelle forhold. Kanalsystem forsynes med lemme, blindstudse eller lignende i et sådant omfang, at en effektiv rensning kan foretages. Antal og placering skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Under og efter montagen skal kanalerne holdes rene inden i, og alle åbninger i kanalsystemet skal holdes afdækkede under byggeperioden Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse B i henhold til DS 447, Norm for ventilationsanlæg Spjæld Kanalsystemet skal forsynes med indreguleringsspjæld på alle fordelingskanaler, således at luftmængderne til komponenter kan indreguleres og efterfølgende justeres ved regulering af det enkelte spjæld Brandsikring inklusiv brandautomatik Der anvendes brand- og røgspjæld ved gennembrydning til brandsektioner. Der skal regnes med, at hvert niveau udgør en selvstændige brandsektioner, og at hvert lokaler udgør en selvstændig brandcelle. Montage og intern fortrådning mellem spjæld, overvågningsenhed, undercentral og koblingsbokse udføres under el-arbejdet ligesom hovedforsyningen udføres under el-arbejdet. Opstart og kalibrering af brandautomatik skal være indeholdt i ventilationsarbejdet og skal udføres af producenten/leverandøren. Opstarts- og kalibreringsrapporten, skal indgå som et afsnit i den påkrævede afprøvningsrapport udført af installatøren. Denne rapport skal ligeledes indeholde en funktionsbeskrivelse af anlægget. Brandsikringsautomatikken som omfatter overvågningsenheden, undercentral, koblingsbokse samt spjæld, og som anvendes til at forhindre brand- og røgspredning, skal manuelt afprøves mindst en gang årligt af producenten/leverandøren. Der skal foreligge dokumentation for, at afprøvningen vil blive udført det 1. år.

15 3. Generelle specifikationer Side : 15/18 Afprøvning og aflevering Ved afleveringen skal det eftervises, at de brandmæssige foranstaltninger er udført og fungerer i overensstemmelse med det projekt, der er gældende på afleveringstidspunktet. Det skal desuden dokumenteres, at materialer og komponenter opfylder de brandtekniske krav, der er specificeret i projektet. Ved aflevering skal der foreligge en fyldestgørende drifts- og vedligeholdelsesinstruktion på dansk Lyddæmpere og svingningsdæmpere Iht. basisbeskrivelse Filtre Der medtages 1 sæt filtre til aggregater VE Teknisk isolering Er angivet i bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning kan forlanges på hovedkanaler Indregulering Omfatter en altomfattende afprøvning af anlæggenes funktioner med nødvendige korrektioner til opnåelse af korrekt drift. Ventilationsanlægget skal kunne give fuld luftmængde ved snavsede filtre Luftmængder: Der kræves overholdt følgende tolerancer på luftmængder: Hovedluftmængder: 8 % Armaturer: 15 % Tilsynet kan forlange foretaget kontrolmålinger på anlæggene efter indregulering. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen, samt vedlægges D&V Støjforhold Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen, samt vedlægges D&V. 3.7 Relationer til andre arbejder Entreprenør selv skal forestå nødvendig koordinering med øvrige entreprenører på pladsen. 3.9 Kontrol Der henvises til basisbeskrivelse for bygningsinstallationer samt bilag 1 Udbudskontrolplan

16 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

17 Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for ventilation Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentation 100% Afslutning for projektering Beregninger er kontrollerede og fremsendt til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol 4.1 Aggregater ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.2 Kanaler og komponenter ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.3 Armaturer ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.4 Indtag og afkast ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 100% Løbende ARB kontrolmåling 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kanalgennemføringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100% Før indregulering ARB 3.6.8

18 Bilag 1 Udbudskontrolplan 5.6 Indregulering ARB Kontrol af dokumentationing 100% Efter tæthedsprøv- ARB Støjniveau ARB Kontrol af dokumentation 10% af alle rum Efter indregulering ARB Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere