Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Kvalitetsstyring Generelt D&V-dokumentation Asbest Arbejdets planlægning Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Service Generelle specifikationer Generelt Byggeplads Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Projektering Generelt Materialer og produkter Generelt Ventilationsanlæg Generelt Varmeflader for vand Kanaler Spjæld Generelt Indreguleringsspjæld Brand- og røgsikring og brandautomatik ON/OFF spjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmper... 11

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Emfang Udførelse Generelt Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Udsugningsanlæg Generelt Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Spjæld Brandsikring inklusiv brandautomatik Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Tæthedsprøvning Indregulering Støjforhold Relationer til andre arbejder Kontrol Bilag 1 Udbudskontrolplan... 16

3 1. Orientering Side : 3/18 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: bips B2.400 Basisbeskrivelse - Bygningsinstallationer bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering

4 2. Omfang Side : 4/18 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende bygningsdele: Nedbrydning Mindre nedbrydningsarbejder. Ventilationsanlæg Ombygning i bestående ventilationsaggregat VE.01. Ventilationsanlæg for talentskolen. Udsugningsanlæg Ændringer i bestående udsugningsanlæg U1, U2. U4. Opbygning af nye udsugningsanlæg U3. Emfang i thekøkken U5. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men tilsluttes af EL: Elektrisk tilslutning af emfang, udsugningsventilatorer, hastighedsregulatorer, brandsikringsautomatik BR-A2 samt fejlstrømsrelæ (AC til ACDC). Montering af alle elektriske komponenter til brand og røgautomatik. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af el-entreprenør: Brandsikkert kabel til røgventilator Pircensorer til start stop af udsugningsanlæg U3 i stueetagen. 2.3 Projektering På grundlag af dette samlede projektmateriale påhviler det entreprenøren at udføre den nødvendige supplerende projektering ved at udarbejde detaljer og arbejdstegninger i fornødent omfang Anlægget dimensioneres for de på tegning anførte luftmængder. Det er entreprenørens ansvar, at beregne lydsluser og spjæld således, at ventilations- og udsugningsanlægget opfylder Bygningsreglementets krav med hensyn til røg-, støj- og brandspredning. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlæg således at der indvendig i kanaler ikke opstår problemer med kondens. Entreprenør udarbejder arbejdstegninger Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer til kommentering.

5 2. Omfang Side : 5/ Byggeplads Hvis der under dette arbejde forekommer ydelser i forbindelse med indretning og drift af byggeplads, er disse beskrevet i Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Der forekommer ingen særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Udføres iht. bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer D&V-dokumentation Entreprenøren skal aflevere brochureblade mv. for alle anvendte komponenter, som angiver producent, kapacitet, strømforbrug, mv. Der skal ligeledes afleveres oplysninger om udførelse og hyppighed vedrørende hensigtsmæssige vedligeholdsforanstaltninger. I drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner for ventilationsanlæg/udsugningsanlæg skal der være bestemmelser om: rensning af aggregater, kanaler og armaturer. periodisk kontrol af brandsikringsautomatik, røgdetektorer og temp.følere. periodisk kontrol af aggregater, spjæld, frekvensomformer og røgventilator. kontrol af brandisolering og brandtætninger. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for alle motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm Asbest Der forekommer ingen asbest i berørte bygningsmaterialer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 1 eksemplarer: Ombygningsdata for ventilationsaggregat VE.01. Arbejdstegninger af ventilationsanlæg og udsugningsanlæg. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer: Indreguleringsrapport for alle nye og ombyggede anlæg.

6 2. Omfang Side : 6/ Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: For kanaler gennem facadeelementer skal elementleverandør medtage udsparring. Ventilationsentreprenør skal selv forestå godkendelse af hulplacering. Hulboring/skæring for kanalgennemføringer, til- og fraluftventiler og riste i alle materialer. Taggennemføringer for taghætter og tagventilatorer. Retablering/ udstøbning af huller fra eksisterende kanaler som nedbrydes og ikke genanvendes. Alle former for reparationer efter kanalgennembrydninger, således også udstøbning om kanalgennemføringer i facade/vægge/dæk Rengøring Der foretages løbende oprydning under arbejdets gang. Forud for aflevering skal alle anlæg være rengjorte for byggestøv, mørtelrester mv ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Fysisk mærkning af anlæg, med der til hørende tavler, aggregater, komponenter og kabler skal udføres: Brand-og røgspjæld samt On/OFF spjæld. Nye aggregater og udsugningsventilatorer Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Der udføres indregulering, prøvning, funktionstest af følgende anlæg: Ventilationsanlæg VE.01 til teatersal og talentskole inkl. alle brand og røgspjæld samt ON/OFF spjæld. Udsugningsanlæg U1 U5. Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger Måling af specifikt energiforbrug Såfremt kravene til anlæggene ikke er opfyldt, er entreprenøren pligtig til at afholde samtlige udgifter i forbindelse med en ny kontrol/ indregulering, når nødvendige ændringer er udført. I gang sætning af anlæg før aflevering betragtes ikke som aflevering Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Anlæg for ventilering af teatersal og talentskolen. Testperiode fastsættes til 1 måned. Eventuelle driftsfejl afhjælpes løbende.

7 2. Omfang Side : 7/ Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Entreprenør sørger for grundig gennemgang i brugen af de nye installationer. Brugervenlige instruktioner/ manualer vedlægges i D&V-dokumentation 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service på alle omtalte anlæg.

8 3. Generelle specifikationer Side : 8/18 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Der henvises til bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer Byggeplads Der henvises til Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Normer, publikationer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 447, Dansk Ingeniørforenings norm for ventilationsanlæg 3. udgave. DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg 4. udgave. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. Dansk Standards katalogopdatering, seneste udgave Bygningsreglement BR10. Arbejdstilsynets forskrifter Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. 3.3 Projektering Generelt Iht. basisbeskrivelse. Anlæggene dimensioneres for de på tegning anførte luftmængder. Det er entreprenørens ansvar, at beregne lydsluser og spjæld således, at ventilations- og udsugningsanlægget opfylder Bygningsreglementets krav med hensyn til røg-, støjog brandspredning. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlæg således at der indvendig i kanaler ikke opstår problemer med kondens. Specifikke energiforbrug Elforbruget ved maks. belastning af ventilationsanlæggene (ikke relevant her). Udsugningsventilatorer må ikke overstige 0,8 kj/m³. Støjforhold

9 3. Generelle specifikationer Side : 9/18 Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A- vægtede energiækvivalente lydtrykniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid: Rumtype Lydtrykniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Gæsteværelse 30 0,6 Teatersal 25 0,6 Den lavfrekvente støj i frekvensområdet 10 Hz til 160 Hz må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede niveauer: Rumtype Lydtrykniveau L pa,lf (db) Alle rum Materialer og produkter Generelt Hvor der i projektmateriale er angivet et specifikt produkt skal dette betragtes som retningsgivende for ønsket kvalitet og funktionskrav. Entreprenør skal aflevere materialeliste og produktcertifikater til byggeledelsen for gennemsyn og godkendelse. Der henvises endvidere til basisbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser Ventilationsanlæg Generelt Iht. basisbeskrivelsen samt bygningsdelsbeskrivelse Udsugningsventilatorer må ikke overstige 0,8 kj/m³ Varmeflader for vand Bestående varmeflade bevares Kanaler Kanaler udføres generelt af galvaniserede stålplader. Cirkulære kanaler skal være spiralfalsede rør som fa. LindabSafe med tilhørende faconstykker. Rektangulære kanaler skal være som LindabRekt med tilhørende formstykker. På grund af pladsforhold vil der forekomme kanaler med specialmål Spjæld Generelt Iht. basisbeskrivelse Indreguleringsspjæld Spjæld leveres som fabrikat Lindab type DRU til indregulering.

10 3. Generelle specifikationer Side : 10/18 Fast indregulering med perforerede plader anbragt i kanalnettet må ikke forekomme Brand- og røgsikring og brandautomatik Under ventilationsentreprisen skal der leveres og monteres brand- og røgspjæld samt røgspjæld i type som fabrikat Halton inkl. automatik iht. DS Alle spjæld skal være godkendt iht. EN (ve, ho, i o)s og klassificeret iht. EN Følgende komponenter leveres og monteres: FDC- Brand og røgspjæld (BRS) til runde kanaler. SDE- Røgspjæld (RS) til runde kanaler. Halton HBA-60 Brandautomatik (3-60 spjæld) til overvågning af røg og brandspjæld (automatikboks, transformer, kanalrøgdetektor) Koblingsboks- 1 stk. pr. spjæld Kanalrøgdetektor HBA-SDD ved hovedkanal (fraluft). Samt iht. bygningsdelsbeskrivelse ON/OFF spjæld Spjæld leveres som fabrikat Lindab type DTBU med påmonteret motor for 230V. (SP1-u, SP1-i; ø710. SP2-u, SP2-i, SP3-u1, SP3-u2; Ø630. SP3-i1, SP3-i2; ø500) Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Tilluft og fraluft (kontrolventiler) leveres som Lindab type AIRY. Dimension: ø100 og ø125. Indblæsning 54 m3/h => Ventilhus AIRYB Frontplade AIRYFP ROUN Udsugning 36/54 m3/h => Ventilhus AIRYB Frontplade AIRYFP ROUN Udsugning 30/36/54/72 m3/h => URH 100/125 (depoter og tilsvarende) Ydervægsrist (udsugning fra sal) (2 stk.) Dimension: 500x700 Farve: sort. Indblæsningsarmatur i fællesrum (VENTI) Koolair Supply LK-70.C Farve: der regnes med standard farve (aftale endeligt inden bestilling) Dimension: ø160, ø200, ø250. Indblæsningsarmatur til sal: (VENTI) Koolair Supply DVP 400 (4 stk.) og DAFC 500 (2 stk.). Farve: sort Bæringer Der anvendes montagebøjler i fabrikat, som Lindab type Fast med strop og/eller montagebøjle UV40, UV25 UVH25. Afstandene mellem bæringerne skal overholde afstandskrav jf. DS 447-vejledning bæringsafstanden maks. 2 m, og afpasset efter højst varige belastning på 200 N pr bolt. For brandisolerede kanaler skal afstanden mellem bæringer og spændingen i ophæng dimensioneres iht. anvisningerne for producenten af brandisolering,

11 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Lyddæmper Lyddæmper leveres som fabrikat Lindab type SLU, SLGU 100, LRCA og SLBU, Tagventilator og gennemføringer Der leveres og monteres en tagventilator i fabr. Exhausto type DTV 250, med taggennemføring TGK og med AOR spjæld. Endvidere leveres en hastighedsregulator EFC15 (til indregulering af anlæg U3). Der leveres og monteres desuden lyddæmper SLGU, kontrolventiler AIRY 100 og Emfang Der leveres og monteres emfang i køkken rum nr Emfang skal være med indbygget motor og med afkast ført over tag. Emfang leveres i fabr. Thermex steel classic line, med en bredde på 600 mm til 230 V. Kanaltilslutning er ø150/125 mm. Der leveres og monteres en taghætte i fabr. Exhausto type THAV for fladt tag. 3.6 Udførelse Generelt Arbejder udføres primært i en tilbygning til Randers Egnsteater som benævnes. Der skal dog medregnes udført mindre ændringer på udsugningsanlæg i bestående bygning samt nogle mindre nedbrydningsarbejder. Den nye tilbygning er i 2 planer hvoraf Salen er 2 etager høj. Bestående ventilationsaggregat som i projektet benævnes VE.01, er opstillet på tag over mellemgang og betjener i dag den nuværende Teatersal. Det er hensigten at aggregat i fremtiden skal betjene både den nuværende Teatersal og den tilbyggede. For de enkelte installationer/ arbejder henvises til tegninger iht. tegningsliste Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Brandtætte gennemføringer: Hvor kanaler føres igennem vægge og dæk, som er brandklassificeret, skal Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger følges. Anvendes støbemasser skal disse være MK-godkendte. Anvendes fugemase skal det være godkendt som Nullifire brandmastik B722. Det er entreprenørens ansvar, at alle brandgennemføringer forsynes med mærkning iht. MK-godkendelser. Lydtætte kanalgennemføringer: Hvor kanaler føres igennem vægge og dæk med lydkrav, er det afgørende, at huller ikke bores større end nødvendigt, og at hulrum mellem hul og kanal tætnes med mineraluld og fuges med elastisk fugemasse. Almindelig kanalgennemføring: Hulrum tætnes ved udmuring, tilstøbning eller stopning med mineraluld. Lukningen udføres således, at den beskrevne malerbehandling af den pågældende konstruktion kan ske uden yderligere behandlinger.

12 3. Generelle specifikationer Side : 12/18 Fejlafsatte huller og udsparinger: Efterreparation af fejlafsatte og unødigt store huller sker på nærværende entreprenørens regning. Væg eller loftgennemføringer: Alle steder hvor kanaler passerer synlig gennem etageadskillelser og vægge, skal der anvendes væg- eller loftgennemføringer som Lindab VLG/VLGP. Mellem kanal og bygningsdel skal forud udstoppes med mineraluld og fuges med brandpasta Demontering Generelt Omfatter udsugningsanlæg U1. Omgang fremgår af tegning nr. VU.00. Bestående udsugningsanlæg der betjener disponibelt rum (rum med opvaskemaskine) og depot (E3 og E4) nedbrydes, inkl. kanaler, kanalventilator, lyddæmper, afkast gennem ydervæg og kontrolventil mod depot. (Anlæg erstattes af U3) Udsugningsanlæg Generelt Levering og opbygning/ombygning af udsugningsanlæg U2, U3, U4 og U5 m.fl.: Eksisterende udsugningskanaler U2 der betjener rum E1 og E2 ombygges. Vægventilator ved rum E2 flyttes til ny position jf. tegning. Kanal afkortes og lyddæmper nedbrydes. Vægventilator monteres i bestående kanals modsatte ende. Der monteres ny lyddæmper mod maskinstøj og luftstøj. Der opbygges et nyt udsugningsanlæg U3, som skal betjening rum 1.12, 1.13, 1.14, E3, E4, 1.08, 1.22, 1.09, 1.19 og Til anlæg leveres og monteres en tagventilator i fabr. Exhausto type DTV 250 som monteres på taggennemføring TGK der forsynes med AOR spjæld. Endvidere leveres en hastighedsregulator EFC15 (til indregulering). Der leveres og monteres lyddæmper SLGU, kontrolventiler URH 100 og 125. Funktionsbeskrivelse for U3: I normal tilstand startes/stopes ventilator via ugeur. Anlæg starter ved arbejdstids begyndelse med intervalkørsel, eksempelvis med start hver 2. time og med en driftstid på 15 min hvorefter anlæg stopper. Endvider skal anlæg starte via pir sensor i forrum 1.12 og start/stop ved lystænding i disponibel rum (rum E3 m. opvaskemaskine). Der indbygges en efterløbstid ved drift med pir sensor på ca. 30 min. Bestående udsugningsanlæg U4 der i dag bl.a. betjener Lille sal tilpasses/ ombygges. Fremadrettet skal lille salen indrettes til kontor/ møderum. Kanalventilator og afkast bevares men der monteres nye lyddæmpere på kanal, mellem de enkelte rum og udsugningsarmaturer tilpasses ny indretning.

13 3. Generelle specifikationer Side : 13/18 Der indbygges og monteres et emfang U5 i overskab i køkken rum nr Emfang er med indbygget motor. Emfang leveres i fabr. Thermex steel classic line, med en bredde på 600 mm. Kanaltilslutning er ø150 mm. Afkast ø150/125/160 ført over tag og tilsluttes en taghætte i fabr. Exhausto type THAV for fladt tag. Taggennemføring monteres af vent. entreprenøren. I 4 baderum på 1. sal rum nr. 2.12, 2.14, 2.16 og 2.18, suppleres ventilationystem med et aftrækssystem ned naturlig ventilation. System opbygges i komponenter fra DU KA (VINK). Komponenter bestående af 4 stk. klapventil 110, 4 stk. taggennemføring og 4 stk. universal taghætte for flad tag. Naturligt aftræk etableres til erstatning for mekanisk udsugning i vådrum når Teatersalen er i drift Ventilationsanlæg Generelt Ventilering af Teatersalen og n med ventilationsanlæg VE.01: Bestående ventilationsaggregat som i projektet benævnes VE.01, betjener i dag den nuværende Teatersal. Det er hensigten, at aggregatet i fremtiden skal betjene både den nuværende Teatersal og den nye tilbygning -. Af hensyn til den fremtidige funktion skal der derfor foretages ændringer i aggregat VE.01. Ændringerne vil blive udføret af firma Servex Ventilation A/S, der har bygget bestående aggregat inkl. tilhørende automatik. Ændringer i aggregat med tilhørende automatik inkl. programmering samt levering og montering af nye filtre udføres af Servex. Alle andre ydelser skal være indeholdt i ventilationsentreprisen. I bestående kanaler i dimension ø710 som er ført mod Teatersalen, indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld (SP1-i og SP1-u), og i nye kanaler i dimension ø630 mod n indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld (SP2-i og SP2-u). Endvidere indbygges 2 stk. ON/OFF spjæld ø630 i udsugningskanaler til Talentsalen samt 2 stk. ON/OFF spjæld ø500 i indblæsningskanal til Talentsalen. Der monteres nødvendige indreguleringsspjæld på afgreninger til øvrige lokaler. Fremtidige forhold og funktionsbeskrivelse: I fremtiden skal aggregat VE.01 ventilere enten Teatersalen eller n. Teatersalen skal ventileres med en maks. luftmængde i og u på m3/h. n skal ventileres med en luftmængde på i alt på u = m3/h og i = m3/h, når Salen er i drift og u=1032 m3/h og i=996 m3/h når Salen ikke er i brug. (Salen ventileres med u og i = 4000 m3/h). Funktionsbeskrivelse fremtidige forhold Normaldrift: Aggregat VE.01 kører normalt i døgndrift. ON/OFF spjæld SP1 mod Teaterskolen er lukket, ON/OFF spjæld (SP2) mod n er åben og ON/OFF spjæld (SP3) til Talentsalen er lukkede. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden via frekvensomformer til u = 1032 m3/h og i = 996 m3/h.

14 3. Generelle specifikationer Side : 14/18 Tages Talentsalen i brug, aktiveres manuelt en kontakt med timerfunktion i automatiktavle ved n. ON/OFF spjæld SP3 åbner. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden til u = 5032 m3/h og i = 4996 m3/h. Tages i stedet Teatersalen i brug, aktiveres manuelt en kontakt med timerfunktion i automatiktavlen ved Teatersalen. Trykknap annullerer alle andre funktioner på talentskolen. ON/OFF spjæld SP1 åbner og SP2 og SP3 lukker. En tryktransducer i hovedkanal regulerer luftmængden til i og u = m3/h Kanalsystem Det er entreprenørens ansvar, at gøre sig bekendt med bestående kanalopbygningen samt, at udfører alt nødvendig opmåling på stedet. Montering af kanaler i det fri og isolering af samme, skal regnes udført under trange forhold. Kanaler justeres efter aktuelle forhold. Kanalsystem forsynes med lemme, blindstudse eller lignende i et sådant omfang, at en effektiv rensning kan foretages. Antal og placering skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Under og efter montagen skal kanalerne holdes rene inden i, og alle åbninger i kanalsystemet skal holdes afdækkede under byggeperioden Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse B i henhold til DS 447, Norm for ventilationsanlæg Spjæld Kanalsystemet skal forsynes med indreguleringsspjæld på alle fordelingskanaler, således at luftmængderne til komponenter kan indreguleres og efterfølgende justeres ved regulering af det enkelte spjæld Brandsikring inklusiv brandautomatik Der anvendes brand- og røgspjæld ved gennembrydning til brandsektioner. Der skal regnes med, at hvert niveau udgør en selvstændige brandsektioner, og at hvert lokaler udgør en selvstændig brandcelle. Montage og intern fortrådning mellem spjæld, overvågningsenhed, undercentral og koblingsbokse udføres under el-arbejdet ligesom hovedforsyningen udføres under el-arbejdet. Opstart og kalibrering af brandautomatik skal være indeholdt i ventilationsarbejdet og skal udføres af producenten/leverandøren. Opstarts- og kalibreringsrapporten, skal indgå som et afsnit i den påkrævede afprøvningsrapport udført af installatøren. Denne rapport skal ligeledes indeholde en funktionsbeskrivelse af anlægget. Brandsikringsautomatikken som omfatter overvågningsenheden, undercentral, koblingsbokse samt spjæld, og som anvendes til at forhindre brand- og røgspredning, skal manuelt afprøves mindst en gang årligt af producenten/leverandøren. Der skal foreligge dokumentation for, at afprøvningen vil blive udført det 1. år.

15 3. Generelle specifikationer Side : 15/18 Afprøvning og aflevering Ved afleveringen skal det eftervises, at de brandmæssige foranstaltninger er udført og fungerer i overensstemmelse med det projekt, der er gældende på afleveringstidspunktet. Det skal desuden dokumenteres, at materialer og komponenter opfylder de brandtekniske krav, der er specificeret i projektet. Ved aflevering skal der foreligge en fyldestgørende drifts- og vedligeholdelsesinstruktion på dansk Lyddæmpere og svingningsdæmpere Iht. basisbeskrivelse Filtre Der medtages 1 sæt filtre til aggregater VE Teknisk isolering Er angivet i bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning kan forlanges på hovedkanaler Indregulering Omfatter en altomfattende afprøvning af anlæggenes funktioner med nødvendige korrektioner til opnåelse af korrekt drift. Ventilationsanlægget skal kunne give fuld luftmængde ved snavsede filtre Luftmængder: Der kræves overholdt følgende tolerancer på luftmængder: Hovedluftmængder: 8 % Armaturer: 15 % Tilsynet kan forlange foretaget kontrolmålinger på anlæggene efter indregulering. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen, samt vedlægges D&V Støjforhold Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen, samt vedlægges D&V. 3.7 Relationer til andre arbejder Entreprenør selv skal forestå nødvendig koordinering med øvrige entreprenører på pladsen. 3.9 Kontrol Der henvises til basisbeskrivelse for bygningsinstallationer samt bilag 1 Udbudskontrolplan

16 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

17 Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for ventilation Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentation 100% Afslutning for projektering Beregninger er kontrollerede og fremsendt til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol 4.1 Aggregater ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.2 Kanaler og komponenter ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.3 Armaturer ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel 4.4 Indtag og afkast ARB kap. 3 Visuel kontrol 100% Løbende Kontrolskema/ følgeseddel Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 100% Løbende ARB kontrolmåling 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kanalgennemføringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100% Før indregulering ARB 3.6.8

18 Bilag 1 Udbudskontrolplan 5.6 Indregulering ARB Kontrol af dokumentationing 100% Efter tæthedsprøv- ARB Støjniveau ARB Kontrol af dokumentation 10% af alle rum Efter indregulering ARB Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1

3. VVS ARBEJDET 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER 3.7.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.7.1.02 Normer mv. 3.7.1.03 Publikationer Med de tilføjelser og skærpede

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

20 VENTILATIONS-ARBEJDE

20 VENTILATIONS-ARBEJDE SIDE 20.1 20 20.2.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 20.2.1.02 Normer, publikationer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - G ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE VENTILATION DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 1/12 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 OMFANG... 3 2.1 ALMENT OM BESKRIVELSEN... 3 2.2 AFGRÆNSNING... 3 2.2.1 Arbejdet omfatter i hovedtræk

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00402-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

F. Ventilationsentreprisen

F. Ventilationsentreprisen Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk CVR nr. 29 20 22 65

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 Montage af kanaler (Kilde: DS 428.3) DS 428:2009 Figur V3.10.8 Isoleret taggennemføring 3.11 Montage af kanaler (1)P Kanalsystemet

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE 3.3.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.3.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet,

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld Figur 1 Figur 2 Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPS-E bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg spreder sig i ventilationskanaler mellem

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Præcisering af ydelser for rådgiver (projektering, byggeledelse og fagtilsyn) vedr. performance tests: 1. Den projektspecifikke tilretning af performance

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE VENTILATION Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger

Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger Ventilationen i mange etageboliger er ofte mangelfuld udstyret med utidssvarende ventilationsløsninger. 2 Indhold Opbygning af kanalsystemet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Lederne. Ny kantine og Kompetencecenter Sags nr.: 7885

Lederne. Ny kantine og Kompetencecenter Sags nr.: 7885 Anlæg VE01: Produktionskøkken Bygning B Ind/ud: 3.150/3.500 (m³/h) VAV Fabr. Exhausto VEX170 HL1W luftbehandlingsaggregat med FC-motor, kassettefiltre, brandtermostater for 40/70 o C, modulerende by-pass

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse VBA boks -detalje. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV Volumenstrømsregulatorer

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode ETPR-EI-1 ETPR-E-1 Røgspjæld og ETPR-EI-2 samt Brand-/røgspjæld Flamme og røgspjæld ETPR-EI-1 Det runde brandspjæld ETPR-EI-1 leveres motoriseret og med termosikring. Spjældet er beregnet til montering

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Skolevent. Skoleventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Skolevent. Skoleventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Skolevent Skoleventilation 2 Skolevent Uddrag af lovkrav og normer Dårligt indeklima kan forårsage: Træthed

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder Funktionsbeskrivelse Ventilation 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 4 2.1 Generelt...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere