Billund Kommunes Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018"

Transkript

1 Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg 1. september 2014 Endelig 14/6210

2 1. Indledning Tillægget er udarbejdet med det formål at ændre strukturen for spildevandsrensning i Billund Kommune, idet Billund Renseanlæg nedlægges, og spildevandet fremover pumpes til rensning på Grindsted Renseanlæg gennem en ny spildevandsledning, der anlægges mellem Billund og Grindsted. Billund Renseanlæg ombygges til en pumpestation. Samtidig udvides overløbsbygværket ved Billund Renseanlæg med et bassin svarende til retningslinjerne i vandplanerne. Tillægget er en udmøntning af Spildevandsplan Nedlæggelsen af Billund Renseanlæg og overpumpningen af spildevandet til Grindsted Renseanlæg er over-ordnet beskrevet i spildevandsplanen. Det samme gælder udbygningen af overløbs-bygværket ved Billund Renseanlæg med et bassin. Vedtagelse af Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen indebærer, at spildevandsanlægget vist på bilag 2 i nødvendigt omfang kan gennemføres ved ekspropriation. De berørte lodsejere fremgår af bilag Lovgrundlag Dette tillæg til den gældende spildevandsplan er udarbejdet med baggrund i følgende lov- og planlægningsgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26. juni 2010) Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24. september 2009) Spildevandsbekendtgørelsen (LBK nr af 11. december 2007) Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) Betalingsloven (LBK nr. 633 af 7. juni 2010) 3. Planlægningsforhold Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, skal der redegøres for forholdet til anden lovgivning. Kommuneplan Tillæg nr. 2 er udarbejdet i overensstemmelse med gældende Kommuneplan for Billund Kommune. Billund Renseanlæg ligger inden for kommuneplanramme Af rammebeskrivelsen fremgår bl.a.: Det er intentionen at nedlægge renseanlæg, laguner mv. i Den østlige ende af området bevares til pumpestation mv. I stedet overføres spildevandet til Grindsted Renseanlæg. Grindsted Renseanlæg ligger inden for kommuneplanramme Af rammebeskrivelsen fremgår bl.a.: Det er intentionen at fastholde området til rensningsanlæg. Dele af ledningstracéet udføres inden for OSD- og NFI-områder (Område med Særlige Drikkevandsinteresser og Nitratfølsomt Indvindingsområde). Side 1

3 Af kommuneplanens rammebeskrivelser fremgår om grundvandsbeskyttelse i OSD og NFI-område, at: Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Skovrejsningsområder Ledningstracéet krydser flere områder, der i kommuneplanen er udpeget som skovrejsningsområder. Ifølge kommuneplanretningslinje gælder, at skovrejsnings-områder skal beskyttes mod arealanvendelser og anlæg, der kan virke hindrende for skovtilplantning. Der må ikke plantes skov over ledningstracéet. Billund Kommune vurderer, at ledningstracéet ikke er i konflikt med udpegningen som skovrejsningsområde, idet de kommende skove gerne må rumme lysåbne naturområder. Landskabelige og kulturhistoriske værdier Ledningstracéet og bassinet ligger ikke inden for arealer, der i kommuneplanen er udpeget som område med kulturhistoriske værdier. Anlæggene ligger heller ikke i områder udpeget som værdifuldt landskab. Tracéet krydser flere beskyttelseslinjer omkring fortidsminder. Nord for Grindsted findes en del gravhøje. Naturværdier og økologiske forbindelser Ledningstracéet krydser fredskovspligtige arealer, som er omfattet af kommuneplanens Retningslinje for naturområder. Af retningslinjen fremgår bl.a., at naturområderne ikke må inddrages til anden eller mere intensiv anvendelse, med mindre naturværdierne samlet bliver fastholdt eller forbedret. Tracéet krydser et areal, der i kommuneplanen er udlagt som økologisk forbindelse, jf. kommuneplanens retningslinje I disse skal dyrs og planters naturlige bevægelsesveje styrkes, og ændringer i arealanvendelsen og etablering af anlæg må ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Da ledningsanlægget nedgraves, hvorefter arealerne retableres, vil der ikke ske forringelser for dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Se desuden afsnit 5 om miljøvurdering. Tracéet krydser ikke Natura 2000-områder og anlægges ikke nær disse. Sektorplanlægning Råstofplan 2012 Ledningstracéet krydser et område, der er udlagt som råstofinteresseområde nordvest for Billund, jf. Råstofplan Region Syddanmark har oplyst, at de ikke har indvendinger imod en ledningskorridor igennem råstofinteresseområdet. Ledningstracéet krydser ikke råstofgraveområder. Side 2

4 Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med råstofplanlægningen i Billund Kommune. Vandforsyningsplan Tillægget vurderes ikke at være i konflikt med Vandforsyningsplanen for Billund Kommune. Lokalplaner Billund Renseanlæg er omfattet af lokalplan nr. 53 Billund Renseanlæg vedtaget i Grindsted Renseanlæg er omfattet af lokalplan nr. 83 Område til renseanlæg beliggende vest for Grindsted mellem Ølgodvej og Varde Landevej vedtaget i Nordvest for Grindsted er ledningstracéet tæt på området,omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 10 for et boligområde ved Nollundvej i den nordvestlige del af Grindsted By. Derudover forløber ledningstracéet i uplanlagte landzonearealer. Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte gældende lokalplanlægning. Vandplaner og regionplan Grundlaget for spildevandsplanlægningen er retningslinjerne i Regionplan 2005 for Ribe Amt og Forslaget til Vandplan for Vadehavet. Billund og Grindsted Renseanlæg har udledning til hhv. Billund Bæk og Grindsted Å, der via Varde Å har slutrecipient i Ho Bugt beliggende i Hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Overpumpningen af spildevand fra Billund til Grindsted Renseanlæg og rensningen af spildevandet på Grindsted Renseanlæg, herunder udledning af renset spildevand til vandløbet, kan rummes inden for gældende udledningstilladelse. Etablering af sparebassinet ved Billund Renseanlæg og overpumpning af spildevand til Grindsted Renseanlæg vil bidrage til reduktion af overløbshændelser til vandløbs-systemet og dermed til målopfyldelse for vandløb og slutrecipient. Ledningstracéet krydser arealer, der i kommuneplanen er udpeget som OSD og NFI. Der er desuden flere indvindingsboringer nær tracéet, både til vandværker, privat husholdning og industri. Selve Grindsted og Billund byer er kun i mindre grad omfattet af OSD og NFI. Nord nordøst for Grindsted findes arealer udpeget som OSD og NFI, som den planlagte spildevandsledning krydser. Spildevandsplan Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med spildevandsplanen. Side 3

5 Eksisterende forhold Billund Oplandet til Billund by har ca indbyggere og er ca ha. Størstedelen af byen er separatkloakeret med direkte ledninger til Billund Renseanlæg uden om det fælleskloakerede område. Den ældre bydel er fælleskloakeret med to overløb til Billund Bæk, hvoraf det ene ligger ved Billund Renseanlæg. Det fælleskloakerede areal dækker ca. 200 ha. Spildevand fra Billund by s fælles- og separatkloakerede områder ledes i dag til rensning på Billund Renseanlæg. Det separerede spildevand ledes direkte til indløbs-pumperne og har således ikke forbindelse til overløbene. Renseanlægget modtager desuden industrispildevand. Grindsted Oplandet Grindsted by har ca indbyggere og et areal på 820 ha, heraf ca. 240 ha erhvervsareal i byen. 400 ha af oplandet er fælleskloakeret, en del heraf med nedsivning af tagvand. Resten af byen er separatkloakeret, også delvis med nedsivning af tagvand. Kloakeringsformerne er ikke adskilt som i Billund, idet spildevand fra separatkloakerede områder ledes til fælleskloakken inden det ledes til Grindsted Renseanlæg. Regnvand fra det separatkloakerede opland nedsives eller udledes til Grindsted Å. Grindsted Renseanlæg er et mekanisk-biologisk-kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Fremtidige forhold Billund Renseanlæg nedlægges, og spildevandet overpumpes til Grindsted Renseanlæg. Grindsted Renseanlæg har ifølge spildevandsplanen rigelig kapacitet til at modtage spildevandet fra Billund Renseanlæg. 4. Belastning på renseanlæg og recipient Oplandsopgørelse Efter nedlæggelsen af Billund Renseanlæg og overførslen af spildevandet til Grindsted Renseanlæg vil oplandet for Grindsted Renseanlæg udgøre i alt ca ha og ca indbyggere. Ifølge befolkningsprognosen forventes befolkningstallet svagt stigende i planperioden Dimensionering af spildevandsledning Spildevandsledningen udføres som en tostrenget trykgravitationsledning på i alt ca. 17,2 km. Vandføringen er beregnet til at være op til 150 l/s under regn. Ledningsanlægget forventes anlagt med dimensioner på ø400 mm og har positivt fald på hele strækningen, hvilket er væsentligt for driften af ledningen. Det betyder bl.a., at ledningen kan løbe tom, samt at der ikke er behov for pumpestationer undervejs. Hver ledning kan føre 75 l/s, og to- Side 4

6 strengssystemet giver en meget god driftssikkerhed. Der vil være behov for et tryktårn på ca. 4,3 m. Ledningsanlægget ligger højt i forhold til Grindsted Å og forventes derfor at kunne udføres uden væsentlige grundvandssænkninger. Spildevandsledningen følger en eksisterende gasledning på en strækning af ca. 8 km. Denne del af strækningen er således i forvejen anvendt til tekniske anlæg og er servitutpålagt. Dimensionering af bassin Der anlægges et nyt sparebassin på Billund Renseanlæg. Sparebassinet får afløb til den afskærende ledning og tilledes således Grindsted Renseanlæg. Bassinanlægget skal håndtere det overskydende fællesvand fra Billund By. Ifølge modelberegninger, forudsat en videreførende vandmængde til Grindsted Renseanlæg på 150 l/s, skal bassinet dimensioneres med et volumen på ca. ca m3. Overløbet fra sparebassinet vil ske til eksisterende laguneanlæg på Billund Renseanlæg. Disse består af 6 laguner på i alt m3. Forbindelsen fra bassin til laguner anlægges som 2 x ø800 mm ledninger eller som åben kanal. Ved rensningen i lagunerne er det beregnet, at stofudledningen nedbringes væsentligt og overholder de gældende krav til udledningen. Fremtidige saneringer og LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i Billund By opstrøms vil nedbringe antallet af aflastninger ved Billund Renseanlæg. Udlederkrav Tilslutningen af Billund Renseanlæg kan foretages inden for rammerne af den gældende udledningstilladelse for Grindsted Renseanlæg. Reduktion af stofudledninger Anlægget af sparebassinet ved Billund Renseanlæg vil ifølge modelberegninger nedbringe stofudledningen væsentligt. Vandkvaliteten i recipienten Grindsted Å forventes derfor forbedret som følge af anlæggenes gennemførelse, idet overløbshyppigheden reduceres. Dette vil også gavne slutrecipienten Ho Bugt, som ligger i Natura 2000-området Vadehavet. Separering af regnvandet i Billund by, fx ved fremtidige LAR-løsninger, vil nedbringe antallet af aflastninger yderligere. 5. Miljøvurdering Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK 936 af 24. september 2009), 3. Side 5

7 Billund Kommune har i henhold til lovens 3, stk. 1 nr. 3 gennemført en screening af nærværende tillæg til spildevandsplanen og har vurderet, at der ikke er behov for en miljøvurdering af tillægget. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag Forhold til anden lovgivning VVM-reglerne Projektet for anlæg af ledningstracéet og bassinet skal anmeldes til Billund Kommune jf. VVM-bekendtgørelsen. Behandlingen af projektet i forhold til VVM-reglerne sker særskilt. Naturbeskyttelse og skovlov Ledningstracéet krydser arealer, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 18 og Skovlovens 11. Stationsnumrene herunder refererer til bilag 5. Beskyttet natur Ledningstracéet anlægges tæt på et 3-beskyttet vandløb mellem st og st mellem den eksisterende gasledning og vandløbet. Såfremt anlægget påvirker vandløbets tilstand, kræves kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt efter vandløbsloven. Tracéet berører ikke terrestriske 3-beskyttede naturområder (moser, ferske enge, heder eller overdrev). Fortidsmindebeskyttelseslinje Ledningstracéet berører arealer omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen følgende steder: Station , st og st Fredskov Ledningstracéet krydser fredskovspligtige arealer omkring følgende st , st , st og ved st Generelt for beskyttelserne 3-beskyttet natur og fortidsmindebeskyttelseslinjen administreres af kommunen, der vil blive ansøgt om dispensationer, når det konkrete projekt foreligger. Dispensationerne kan blive meddelt på nærmere vilkår under hensyntagen til bestemmelsernes formål. Vilkårene kan f.eks. omfatte krav under anlægsfasen, krav til arkæologiske undersøgelser, retablering og erstatningsnatur. Fredskoven administreres af Naturstyrelsen, der ligeledes skal ansøges om dispensation. Her kan evt. stilles krav om erstatningsskov. 7. Rådighedsindskrænkninger Ekspropriationer Vedtagelse af dette tillæg til spildevandsplanen giver byrådet ret til at gennemføre ekspropriationer eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår for gennemførelse af de planlagte tiltag. Ekspropriationer til fordel for spildevandsanlæg har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 58. Side 6

8 Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer mv., pålægges servitutter samt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter mv. Servitutter Ved etablering af spildevandsanlæg ejet af Billund Vand A/S på privat grund tinglyses en deklaration. Derved fastlægges følgende forhold for ejeren af den berørte ejendom: Rådighedsindskrænkninger Adgangsforhold lemper/erstatning Deklarationen kan indeholde bestemmelser om: Deklarationsbælte Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2,5 m på hver side af ledningsanlægget målt fra midten af ledningen. Der må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen opføres bygninger eller bygningslignende konstruktioner, foretages beplantning med træer og buske, sættes hegn eller i øvrigt foretages noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til kloakanlægget. Adgang til ledningsanlæg Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, som Billund Vand A/S skønner det nødvendigt. Ulemper samt retablering mv. Lodsejer skal til enhver tid tåle de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med dette foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger mv. Erstatning for evt. forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller hvis dette ikke er muligt, af taksationskommissionen. 8. Økonomiske forhold Anlægsudgifter Billund Vand A/S s udgifter til den afskærende ledning fra Billund Renseanlæg til Grindsted Renseanlæg, som omfatter nedlæggelse af Billund Renseanlæg, etablering af sparebassin, anlæg af ny spildevandsledning forventes at blive 42 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med den samlede anlægsplan for investeringer i Billund Kommunes spildevandsplan , hvor der i 2014 er afsat 40 mio. kr. til nyanlæg og reinvesteringer i hovedstruktur frem til 2018 Driftsudgifter De årlige driftsudgifter forventes at beløbe sig til ca kr. for driften af sparebassin og spildevandsledning. Side 7

9 Den nye spildevandsledning giver mulighed for tilslutning af ejendomme i det åbne land til det offentlige kloaksystem. Betaling for tilslutning reguleres i henhold til Billund Vand A/S s betalingsregler. 9. Godkendelse af tillægget Forslag til Tillæg til Spildevandsplan skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Tillægget offentliggøres herefter i 8 uger, hvor det er muligt at indsende bemærkninger til tillægget. Kommunalbestyrelsen behandler eventuelle indkomne bemærkninger og kan herefter vedtage tillægget endeligt, hvorefter det offentliggøres. Vedtagelsen af dette tillæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens 32, stk Ikræfttræden Tillægget træder i kraft med Kommunalbestyrelsens vedtagelse. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. juni Bilag 1. Berørte lodsejere 2. Oversigtskort, gravitationsledning 3. Skitsetegning sparebassin og pumpestation 4. Miljøvurdering 5. Kortbilag med stationsnr. Side 8

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere