Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m."

Transkript

1 Curesin A/S Olievej Esbjerg Sendt pr. Torvegade Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Brolæggervej 16, 6710 Esbjerg V Matrikel nr: 16fe, Sædding By, Guldager. CVR-nummer: P-nummer Listepunkt: D201 Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Vilkår Indretning og drift Luft Lugt Støj Affald Jord og grundvand Tankanlæg Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Ophør af drift Lovgrundlag Indhentede udtalelser Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Planforhold Indretning og drift Produktion/processer Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luft Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Olietanke Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Sikkerhedsstillelse Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse

3 Indledning Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed Curesin A/S godkendelse til etablering og drift af anlæg til fremstilling af sprinklervæske mm. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende. Virksomheden etableres på Brolæggevej 16, Esbjerg V, matr.nr. 16fe, Sædding By, Guldager. Placeringen er vist på forsiden. ARBEJDSMILJØEksperten har på vegne af Curesin A/S, den 4. februar 2013 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til anlæg til fremstilling af sprinklervæske mm. Der er efterfølgende modtaget supplerende oplysninger den 21. februar 2013, den 12. april 2013 samt 14. april Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 listepunkt D201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag til organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Vilkår Miljøgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5, 33, stk. 1, på følgende vilkår: Indretning og drift 1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringen. 2. Uden for arbejdstid skal anlægget være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og anlæg. 3. Modtagelse eller levering af produkter til/fra anlægget skal foregå under overvågning af personel fra virksomheden, med kendskab til de procedurer, der er nævnt i vilkår 29 og 30. Luft 4. Påfyldning af tanke, der anvendes til opbevaring af produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa (ethanol), skal foretages således at fortrængningsluften fra tanken ledes retur til tankbilen (dampreturanlæg). 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

4 5. Afkast fra produktionshallen skal føres min. 1 m over tag. Afkastet skal være opdarettet, så der kan ske fri fortynding. 6. Virksomhedens produktion må ikke give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Lugt Evt. støvgener skal straks afhjælpes. 7. Virksomhedens samlede lugtemission fra faste afkast og diffuse kilder må udenfor virksomhedens skel ikke give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes. 8. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at virksomhedens drift giver anledning til væsentlige lugtgener, kan tilsynsmyndigheden forlange, at der foretages en kortlægning af virksomhedens lugtkilder, herunder såvel faste afkast som diffuse kilder. Lugtkortlægningen skal redegøre for alle virksomhedens væsentlige kilder til lugtemission. 9. Såfremt der forekommer lugtgener i fbm. påfyldning af tanke, der anvendes til produkter med et damptryk mindre en 1,3 kpa (kølervæske), skal dette straks afhjælpes f.eks. ved påsætning af dampreturanlæg eller et effektivt filteranlæg på udluftningen fra tankene. Støj 10. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ved naboskel i erhvervsområdet, ikke overskride nedenstående grænseværdier: Tidspunkt I erhvervsområdet, Håndværkerkvarteret I institutionsområde, Markus skolen I boligområde, Parcelhus ved Mosevangen Referencetidsrum Dag: Kl. db(a) A db(a) A db(a) A Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige A : Værdierne er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i frit felt 1,5 meter over terræn. 9. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 8, er overholdt

5 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). Affald 10. Erhvervsaffald skal opbevares i tætte containere, således at der ikke sker udsivning af vand/perkolat til de nærmeste omgivelser. 11. Opbevaringen af affald må ikke give anledning til lugtgener, støvgener eller uæstetiske forhold, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. 12. Der må maksimal oplagres følgende mængder af nedenstående affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Maksimal oplagsmængde Farligt affald 2 tons Tømt ikke rengjort emballage 2 tons med rester af kemikalier. Jord og grundvand 13. Oplag af farligt affald samt olier og kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. Oplaget skal placeres, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst). 14. Farligt affald samt olier og kemikalier skal opbevares på en tæt bund (f.eks. et betongulv) uden afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes - 5 -

6 fliser, SF-sten og asfalt (asfalt anses ikke for bestandig overfor olier og kemikalier) og lignende ikke som tæt belægning. 15. Pladsen til opbevaring af farligt affald samt olier og kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles. Pladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand. 16. Farligt affald samt olier og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold. 17. Al håndtering af farligt affald samt olie og kemikalier, skal foregå på befæstede arealer. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil eller tilsvarende foranstaltninger, der sikrer at evt. spild ikke kan ledes til kloaksystemet. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild, og kontrolleret afledning af nedbør. Palletanke, tromler mv. må ikke stables i forbindelse med håndtering. 18. Påfyldning og afhentning af farligt affald samt olier og kemikalier med tankbiler skal foregå på en påfyldningsplads. Påfyldningspladsen skal være med tæt belægning og skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Påfyldningspladsen skal endvidere være indrettet med faldforhold således at overfladevand fra tilstødende områder ikke kan løbe ind på påfyldningspladsen og således at evt. spild på påfyldningspladsen ikke kan løbe udenfor påfyldningspladsens areal. 19. Rengøring af tømt emballage, skal foregå på en vaskeplads. Vaskepladsen skal indrettes med tæt belægning og skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Vaskepladsen skal endvidere indrettes således at vaskevandet ikke kan ledes udenfor vaskepladsens areal og overfladevand fra tilstødende områder ikke kan løbe ind på vaskepladsen. Såfremt vaskepladsen overstiger 20 m 2 skal denne overdækkes. Tankanlæg 20. Tankanlæg til kemikalier med tilhørende rørsystemer og slanger til opbevaring af kemikalier skal være: - tætte og i god vedligeholdelsesstand, - korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for det produkt, det skal anvendes til og over for eventuel kondensvand, hvis dette udskilles og - sikret mod påkørsel, - egnede til de produkter de anvendes til samt - 6 -

7 - forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarm og eventuel overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet). 21. Tankanlægget skal endvidere opfylde følgende krav: - Eventuelle pejlehuller og mandehuller skal være lettilgængelige. - Udluftningsrør skal være mindst 50 cm over terræn. - Krav til etablering, som anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen eller tilsvarende krav fra leverandøren. - Nedgravede tanke og rørføringer skal være omgivet af minimum 15 cm sand. Sandet må ikke indeholde sten eller andet der kan beskadige tankene og rørføringerne. Anvisning/vejledning fra leverandøren af tankene skal følges ved transport, opbevaring og nedlægning af tanke. 22. Nedgravede tanke til opbevaring af kemikalier, skal være dobbeltvæggede tanke, der er forsynet med lækagealarm. Der skal være manuel eller automatisk overvågning af trykket i mellemrummet i tankene. 23. Alle rørføringer til transport af kemikalier, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i dobbeltvæggede rørføringer, rørgrave eller lign., der giver mulighed for inspektion af rørenes tæthed. Rørene må ikke løbe i samme rørgrav eller lign. med andre nedgravede rør til væsketransport som f.eks. kloak og vandledninger. Der skal være manuel eller automatisk overvågning af mellemrummet mellem de dobbelte rørføringer, rørgrave eller lign. 24. Alle påfyldningsrør skal være forsynet med tydelig skiltning af indhold og max. tankvolumen og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Påfyldningsstudsen på tankene skal være blokeret og aflåst, således at man ikke utilsigtet kan komme til tankene. 25. Rør og slanger, der anvendes til påfyldning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres produkter i dem. 26. Virksomheden skal meddele tidspunkt og fremgangsmåde for sløjfning af stationære tankanlæg (incl. rørføringer m.v.) til tilsynsmyndigheden senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Tilsynsmyndigheden skal senest 2 uger før sløjfningen meddele eventuelle krav hertil. Meddelelse om, at et stationært tankanlæg er sløjfet, samt oplysninger om de trufne foranstaltninger skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. Såfremt brugen af tankanlæg varigt ophører, skal anlægget sløjfes. Driftsforstyrrelser og uheld 27. Hvis der sker væsentlige uheld eller driftsforstyrrelser, der indebærer en forurening af det omgivende miljø eller indebærer fare herfor, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden

8 Virksomheden skal straks træffe foranstaltninger, der kan stoppe uheldet eller minimere risikoen og minimere/afhjælpe følgerne af en evt. forurening. 28. Spild af olier og kemikalier (produkter, affald m.v.) skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på anlægget. Hvis der er risiko for at spild af olier og kemikalier kan løbe til et afløb skal relevante afløb straks lukkes/afspærres. Ved eventuelt spild af olier og kemikalier på ubefæstet areal skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden. 29. Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden inden anlægget tages i brug. 30. Der skal foreligge opdaterede procedurer for påfyldning af råvarer til det nedgravede tankanlæg. Procedurerne skal indeholde instrukser om hvor og hvordan påfyldningen skal foregå, samt om brug af damreturanlæg ved påfyldning af ethanol til tank jf. vilkår 4. Procedurerne skal foreskrive, hvilke forhåndsregler der skal foretages for at undgå spild af kølervæske og ethanol, og procedurerne skal indeholde instrukser for, hvordan eventuelle uheld under påfyldning stoppes og hvordan skaderne minimeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden inden anlægget tages i brug. 31. Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser. Egenkontrol 32. Virksomheden skal mindst èn gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. Såfremt overvågningen af trykket mellem tankene foretages ved manuel overvågning, skal dette foretages mindst en gang årligt. Overvågningen foretages i henhold til leverandørens anvisninger

9 Hvis det konstateres at vacummet ikke opretholdes, skal vacummet reetableres efter leverandørens anvisninger. Tilsynsmyndigheden skal orienteres herom. Hvis vacummet ikke kan opretholdes efter retablering skal tanken tømmes og tages ud af brug. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres herom. 33. Virksomheden skal løbende og mindst én gang årligt, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af tætte belægninger, brønde og lignende. Evt. utætheder/revner skal udbedres. 34. Virksomheden skal løbende og mindst én gang i kvartalet foretage visuel kontrol af rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand. Evt. lækager skal straks udbedres. 35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægninger, brønde og lignende, dog højest én gang hvert 2. årligt. 36. Virksomheden skal inden ibrugtagning og herefter mindst hvert 10. år lade foretage en tæthedsprøvning af de nedgravede kemikalietanke med tilhørende rørsystemer, med henblik på, at dokumentere, at vilkår 20 er overholdt. 37. Tæthedsprøvning skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma med erfaring i gennemførelse af tankinspektioner og tæthedsprøvning af tanke mv. og som er accepteret hertil af Industrimiljø. Resultater af inspektioner skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter gennemførelse. Såfremt resultatet af tæthedsprøvningen giver anledning til bemærkninger om udbedring af tankene/rørsystemer, skal disse straks foretages. 38. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af følgende: - Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrol for utætheder og revnedannelser af tætte belægninger, brønde og lignende, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrol af kemikalietanke, rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for påfyldning af produkt til tankanlægget (dato, klokkeslet og produkt registreres). Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Ophør af drift 39. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom

10 40. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. 41. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olier og kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse af olier, kemikalier og rengøringsmidler skal ske efter reglerne herfor. 42. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelse skal ske i henhold til kommunalbestyrelsens anvisninger. 43. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist lade foretage en orienterende forureningsundersøgelse på arealer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, kan have været udsat for forurening fra virksomhedens anlæg eller drift. Prøvetagnings omfang og kriterier for prøvetagningen skal fastlægges efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Analyser i forbindelse med undersøgelsen skal udføres af et akkrediteret laboratorium. Senest 2 måneder efter undersøgelsen er gennemført, skal der fremsendes en rapport, der redegør for undersøgelsen og dens resultater. Lovgrundlag Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 3 33 stk. 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens 4 33 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens 78a. Indhentede udtalelser Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden til høring. Der er samtidig foretaget partshøring jf. Forvaltningslovens 19. Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen. Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomheden ejes af: Curesin A/S Olievej 2 3 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

11 6700 Esbjerg. Curesin A/S udvider sine aktiviteter og flytter fra Olievej 2 til Brolæggervej 16, Esbjerg V. Virksomheden er beliggende på matr. 16fe, Sædding By, Guldager. Den ansvarlige for virksomhedens drift er direktør Henrik Pedersen. Etablering og beliggenhed Planforhold Kommuneplan Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune beliggende i enkeltområde Håndværkerkvarteret. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsområde. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a) uden for egen grundgrænse i området. Lokalplan Området er omfattet at Lokalplan nr. 437 Lokalplan for hele Sædding erhvervsområde, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde B, der er udlagt til erhvervsvirksomheder til og med klasse 5 erhverv, jf Håndbog om Miljø og Planlægning (1991). VVM Virksomheden er omfattet af punkt 6a Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 5. Esbjerg Kommune har derfor også modtaget og behandlet en anmeldelse i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVM-screening, udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kommunen truffet afgørelsen om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i område Sædding Fovrfeld i oplandsnummer H09 i Esbjerg kommunens Spildevandsplanen Området er separatkloakeret og spildevandet fra området ledes til Rensningsanlæg Vest. Regnvandssystemet fra ejendommen, afledes via regnvandsbassin nord for Højagervej og videre til Fovrfeld Bæk i udløb UH09. 5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

12 Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 6, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er: EF-fuglebeskyttelsesområde: Vadehavet (F57) Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78) Ramsarområde: Vadehavet (R27) afstand 1,9 km Industrimiljø har vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere 6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

13 konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til 11, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen foretages en vurdering af projektet i fht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Det vurderes, at der ikke findes egnede yngle- eller rastesteder for de nævnte arter i direktivet inden for projektområdet. Esbjerg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke arter optaget på bilag IV væsentligt. Indretning og drift Virksomheden ønsker at etablere sig på adressen Brolæggervej 16 i Sædding i eksisterende bygninger. Hovedaktiviteten bliver fremstilling, opbevaring og salg af sprinklervæske. Endvidere vil der blive omemballering, opbevaring og salg af smøreolie, hydraulikolie samt kølervæske. Der nedgraves 3 tanke på grundens vestlige side med rørføringer ind i bygningen: 2 stk. tanke à 100 m 3, som hver er opdelt i 2 rum á 50 m 3. De 4 tankafsnit indeholder flg.: m 3 anvendes til kølervæske m 3 anvendes til ethanol, som på leveringsdagen blandes med vand til sprinklervæske m 3 til vand. Tankene til kølervæske og ethanol/sprinklervæske er dobbeltvæggede med lækagealarm. Rørføringer er ligeledes dobbeltvæggede, og evt. utætheder på rørføringen løber ned i en tanksump, hvor det vil være synligt. I tilknytning til bygningerne etableres der en vaskeplads på ca. 20 m 2, der skal anvendes til vask af tomme palletanke. Palletanke og dunke vaskes udvendigt for almindeligt snavs, og vaskes kun undtagelsesvis indvendigt. Vaskepladsen indrettes med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der vil ligeledes blive etableret en påfyldningsplads til tankbiler, der leverer råvarer til virksomhedens tankanlæg. Påfyldningspladsen etableres med tæt belægning og med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Til hver tank etableres en tanksump med et opsamlingsvolumen på ca l. Nede i tanksumpene er påfyldningsstudse placeret og evt. spild i forbindelse med afmontering af slanger vil ske ned i tanksumpene. Produktionshallen, der er indrettet med tæt belægning uden afløb, indrettes med tappeanlæg, hvor sprinklervæske fra tankene pumpes ind i tappeanlægget og påfyldes mindre emballager. Der etableres et udsugningsanlæg fra tappeanlægget. Udsugningsanlægget ledes til et afkast 1 m over tag

14 Lagerhallen, der er indrettet med tæt belægning uden afløb, skal anvendes til opbevaring af Produktion/processer Den årlige produktionskapacitet af færdigvarer er: Kølervæske: l/år Sprinklervæske: l/år Smøre-/hydraulikolie: l/år Der modtages 15 m 3 ren ethanol (99 %) af gangen, der leveres med tankbil. Ethanolen fortyndes samme dag med vand til en % opløsning (sprinklervæske). Sprinklervæsken sammenblandes ved hjælp af en centrifugalpumpe i tanken og tappes på mindre emballager (dunke samt palletanke). Kølervæske leveres ligeledes med tankbil mens smøre- og hydraulikolier modtages i større enheder. Virksomheden tapper/omhælder disse til mindre enheder. Produkterne opbevares inde i lagerhallen indtil videresalg. Der opbevares maksimalt følgende mængder (råvare og produkter): Kølervæske: l i tank samt max l i lageret. Ethanol: l (kortvarigt - fortyndes samme dag til sprinklervæske) Sprinklervæske: l i tank samt max l på lager i mindre enheder. Smøre-/hydraulikolie: l Renere teknologi Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT). I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder/anlæg, skal der derfor stilles krav til virksomheden, der svarer til det der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi. EU har i den forbindelse udfærdiget såkaldte BREF-dokumenter for en række virksomheder/anlæg, hvori der fastlægges hvad der anses for at være den bedste tilgængelige teknologi for den pågældende virksomhedstype/anlægstype. Der er udfærdiget følgende BREF-dokument, som anses for at være relevant i dette tilfælde: Emissioner fra oplagring. Bemærkninger i fht. BREF-dokumentet. Virksomheden placeres i erhvervsområde med begrænset drikkevandsinteresser. Tankanlægget etableres som et nedgravet tankanlæg. Derved bliver produkterne i tanken minimal påvirket af udetemperaturen, og hvorved emissioner i fbm. ånding fra tankene minimeres. Den væsentligste emission fra tankanlægget forekommer i forbindelse med påfyldning, hvor fortrængningsluften

15 ledes til det fri. Eventuelle lugtgener i forbindelse med påfyldning skal afhjælpes. Der etableres dampreturanlæg på tanke, der anvendes til opbevaring af produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa. På udluftningen påsættes flame arrestors, der sikrer at evt. brand ikke kan brede sig til tankoplaget. Tankanlægget etableres som med dobbeltvæggede tanke med lækagekontrol og dobbeltvæggede rørføringer med afledning af evt. spild fra utætheder til tanksump. Det er derved muligt at overvåge tankanlægget for evt. utætheder, og risikoen for forurening fra selve tankanlægget er dermed reduceret væsentligt. Driftstid og ansatte Virksomhedens normale driftstid er kl på hverdage. Arbejde udenfor normal arbejdstid kan forekomme. Transport til og fra virksomheden vil primært ske indenfor samme tidsrum. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 2-3 personer. Råvarer og hjælpestoffer Der anvendes følgende råvarer og hjælpestoffer på virksomheden: Ethanol (der fortyndes med vand til sprinklervæske) Kølervæske Smøreolie Hyhraulikolie. Der anvendes ingen hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Virksomheden energiforbrug omfatter alene forbrug af elektricitet til drift af pumper og tappeanlæg. Det forventede årsforbrug af elektricitet ligger på ca kwh. Produktionshallen opvarmes vha. et oliefyr af mærket DanTherm (model KA 50 70) med en indfyret effekt på 38 kw. Kontorlokaler og velfærdsrum opvarmes med fjernvarme. Det forventede årsforbrug af fjernvarme forventes at ligge på 30 GJ, mens der forventes et forbrug af olie på l/år. Vand bruges til vask af emballager på vaskepladsen. Det forventede årsforbrug ligger på ca. 100 m 3. Luft Der er følgende kilder, der kan bidrage til luftemissionen fra virksomheden: Tankanlægget Produktionshallen Afkast fra fyringsanlæg

16 Vedr. luftemissioner fra tankanlægget samt produktionshallen se i nedenstående afsnit om Lugt. Afkastet fra fyringsanlæg med en indfyret effekt mindre end 120 kw, skal i henhold luftvejledningens kap. 6, udføres i henhold til de til enhver tid gældende gas- og bygningsregler. Afkastet er ført 1,5 m over tag (dvs. ca. 6 m over terræn). Da fyringsanlægget er mindre end de 120 kw stilles der derfor ikke særlige vilkår hertil. Det vurderes, at der alene vil være begrænsede luftemissioner i form af støv fra virksomhedens aktiviteter. Lugt Der er følgende kilder, der kan bidrage til lugtemissionen fra virksomheden: tankanlægget produktionshallen Tankanlægget Tankeanlægget, der anvendes til opbevaring af ethanol/sprinklervæske samt kølervæske, emitterer lugtstoffer i forbindelse med påfyldning af tanke (fortrængningsluft). Det er projekteret med, at fortrængningsluften fra sprinklertanken ledes til det fri over produktionshallens tag og fortrængningsluften fra de øvrige tanke føres min. 0,5 m over terræn. Af luftvejledningen 7 og B-værdivejledningen 8 fremgår følgende oplysninger om henholdsvis: ethylenglycol (der er hovedbestanddelen af kølervæske), ethanol (udgøre ca. 90 % af Isopropanol Bio Sprit) og isopropanol (der udgør ca. 10 % af Isopropanol Bio Sprit). Alle de nævnte stoffer hører under kategorien af organiske stoffer. Stof CAS.nr B-værdi, mg/m 3 Hovedgruppe Klasse Damptryk, kpa Lugtgrænse, mg/m 3 Ethylenglycol ,01 2 I 0, Ethanol III 8 84 Isopropanol III 5,9 54 I Luftvejledningens afsnit om tanke til opbevaring af hovedgruppe 2 stoffer, fremgår det, at tanke på over 50 m 3 til produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa, bør være forbundet med et dampgenvindingsanlæg i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 3 til Bekendtgørelsen om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin. Med baggrund i luftvejledning har Esbjerg kommune derfor overvejet at stille vilkår om etablering af et dampgenvindingsanlæg til ethanol tanken. Virksomheden har i stedet foreslået at der etableres et dampreturanlæg, hvor fortrængningsluften fra påfyldning af tanken ledes retur til tankbilen, således at 7 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 /2001, Luftvejledningen med efterfølgende supplementer. 8 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 /2002, B-værdivejledningen med efterfølgende supplement fra

17 der emissionen af flygtige ethanoldampe til omgivelserne i forbindelse på påfyldningen minimeres mest muligt. Esbjerg Kommune har vurderet at denne løsning i dette tilfælde vil være tilstrækkelig, idet det vurderes at den miljømæssige gevinst ved etablering af et dampgenvindingsanlæg på virksomheden ikke er proportionel i forhold til omkostningerne der er forbundet hertil. Der stilles derfor vilkår om anvendelse af dampreturanlæg ved påfyldning af ethanol til tankanlægget. Da såvel ethanol/sprinklervæske samt kølervæske er stoffer, der kan give anledning til emissioner af lugtstoffer, stilles der endvidere vilkår om, at såfremt der forekommer lugtgener i fbm. påfyldning af tanke til produkter med et damptryk mindre end 1,3 kpa (kølervæske), skal dette straks afhjælpes f.eks. ved påsætning af dampreturanlæg eller et effektivt filteranlæg på tankene. Produktionshallen Produktionshallen, hvor tappeanlægget er placeret, og hvor der ligeledes er omhældning af produkter, vil der emitteres lugtstoffer. Der etableres udsugning ved tappeanlægget. Udsugning føres til et afkast, der føres 1 m over taget på produktionshallen, og afledes til det fri. Til vurdering af om afkasthøjden på 1 m over tag er tilstrækkelig, er der foretaget beregning af kildestyrke og spredningsfaktor for de enkelte stoffer. Beregningerne er foretaget på grundlag af en forventet effekt på ca. 500 m 3 /h for udsugningsanlæggets ventilator. Produkt CAS-nr. B-værdi, mg/m 3 Kildestyrke, mg/s Emissionsgrænse, mg/nm 3 Spredningsfaktor, m 3 /s Ethylenglycol ,01 5 0,69 69 Ethanol Isopropanol Beregning af kildestyrke og spredningsfaktor er foretaget på baggrund af B-værdien og emissionsgrænseværdien for det enkelte stor. Beregningen er foretaget med en luftmængde på 500 m 3 /h. I Luftvejlednings afsnit 4.3 om kildestyrke og spredningsfaktor fremgår det, at såfremt spredningsfaktoren er mindre end 250 m 3 /s, skal afkastet blot føres 1 meter over tag og være opadrettet, så der kan ske fri fortynding. Der stilles derfor krav om at afkastet fra produktionshallen skal føres 1 m over tag, og at afkastet skal være opadrettet så der kan ske fri fortynding. Spildevand Virksomhedens processpildevand omfatter alene vand fra vask af palletanke og plastdunke på vaskepladsen. Emballagerne vaskes rene for sand, jord, blade og lignende skidt fra udendørs opbevaring. Der kan være små rester af sprinklervæske og kølervæske i beholderne. Til vaskeprocessen anvendes højtryksrenser uden brug af sæbe. Der forventes et vandforbrug på ca. 100 m 3 /år. Der vaskes ikke emballage til olieprodukter, ligesom der ikke foretages vask af køretøjer eller lign. på vaskepladsen

18 Spildevandet ledes til det offentliges spildevandssystem via sandfang og olieudskiller. Der indrettes endvidere en påfyldningsplads på ca. 56 m 2. Påfyldningspladsens størrelse skyldes dels de store tanke og afstanden mellem dem og dels at påfyldningspladsen skal dække de 4 tanksumpe, som der etableres ved de 4 påfyldningssteder ved kemikalietankene. Almindeligvis vil der blive stillet krav om, at påfyldningspladser af denne størrelse skal overdækkes. I henhold til Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 9 er der krav om, at påfyldningspladser ved tankanlæg med kategori A-væsker ikke overdækkes (jf. bilag 1, afsnit ). Kategori A-væsker omfatter bl.a. brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 C. Af databladet for ethanol fremgår det, at flammepunktet for ethanol er på 4 C, og påfyldningspladsen må derfor ikke overdækkes. Påfyldningspladsen indrettes ligeledes med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der meddeles en samlet tilslutningstilladelse hertil. Støj Der er følgende kilder, der bidrager til støjbelastningen fra virksomheden: Kørsel med vare- og tankbiler Kørsel med trucks Vaskepladsen Pumper til tankanlæg I sommerperioden er der levering af råvarer med tankbiler eller lastvogne 1-2 gange /uge, mens det i vinterperioden er 3-4 gange/uge. Produkter afhentes i varevogne eller lastvogn 2-3 gange pr. uge. Truckkørslen vil primært foregå når der leveres råvare i palletanke og tromler, når produkter skal afhentes samt med palletanke til/fra vaskepladsen. Aktiviteterne på vaskepladsen foregår efter behov indenfor arbejdstiden. Pumperne til tankanlægget placeres i tanksumpene. Pumperne er i drift indenfor normal arbejdstid. Virksomheden er beliggende i industriområde, hvor støjgrænserne for dag/aften/nat er fastlagt til 60/60/60 db(a) for hver virksomhed udenfor egen grundgrænse. Det tilgrænsende område mod nord er beliggende i kommuneplanens område Markus Skolen (ca. 100 m nord for virksomheden). Indenfor dette område, er støjgrænserne for dag/aften/nat fastsat til 45/40/35 db(a). Det nærmeste boligområde er beliggende i kommuneplanens område Parcelhuse ved Mosevangen (ca. 220m øst for virksomheden). Indenfor 9 Forsvarsministeriets bkg. nr. 28 af 4. januar 2010, Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

19 dette område, er støjgrænserne for dag/aften/nat ligeledes fastsat til 45/40/35 db(a). Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde de vejledende grænseværdier for støj. Affald Der fremkommer følgende affaldstyper på virksomheden: Genanvendeligt affald: Pap, papir og plast: Tomme dunke: Palletanke: Farligt affald Tømte olietromler: Evt. fejlproduktioner: Mængderne er små og virksomheden afleverer dem selv på genbrugspladsen. Ca. 200 stk./år. Bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Ca. 10 stk./år. Bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Max. 20 stk/år. Bortskaffes til modtageanlæg (pt. Tommy Frank Jensen). EAK-kode: (Ikke chlorerede emulsioner hydraulikolie) EAK-kode: (Ikke chlorerede motor-, gear- og smøreolier) Bortskaffes til godkendt modtager. Der har endnu ikke været fejlproduktioner. Oplysninger om godkendte affaldsbehandlingsanlæg kan findes i Miljøstyrelsens affaldsregister. Registret kan findes her. Jord og grundvand Området, hvor virksomheden er beliggende, er i henhold til Regionplanens retningslinier udpeget som område med begrænsede drikkevandsinteresser. Regionsplanens retningslinier er p.t. Esbjerg Kommunes administrationsgrundlag vedr. drikkevandsinteresser. Virksomheden er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Virksomheden indrettes således at al håndtering af kemikalier foregår på områder med tæt belægning. Dvs. tankning foretages på tæt belægning med afløb til offentlig kloak, mens tappeanlæg og omhældning af olie/kemikalier foregår inde i produktionshallen, der er med tæt belægning uden afløb. Opbevaringen af kemikalier foregår i to nedgravede dobbeltvæggede tanke og nedgravede rørføringer er ligeledes dobbeltvæggede. Opbevaring af kemikalier i mindre enheder (palletanke, tromler og dunke) foretages inden døre på tæt belægning uden afløb til kloak. Det vurderes dermed at virksomheden ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af jord- og grundvand

20 Olietanke Det fremgår af 3 i Olietanksbekendtgørelsen 10, at bekendtgørelsen finder anvendelse på anlæg på listevirksomheder. Dermed er der ikke krav til at der skal fastsættes vilkår til olietanke. På virksomheden er der en olietank til fyringsanlægget. Olietanken er en 1800 l overjordisk tank fra 1988, der er placeret inde i produktionshallen. Driftsforstyrrelser og uheld De væsentligste driftsforstyrrelser og uheld af betydning for det eksterne miljø, vurderes at være brand, uheld ved håndtering af kemikalier samt væsentlige utætheder af tanke eller rørsystemer. I godkendelsen er der derfor stillet en række vilkår for at hindre at eventuelle væsentlige driftsforstyrrelser og uheld skal medføre uacceptable påvirkninger af det omgivende eksterne miljø. Risiko Virksomheden har ikke oplag m.v. af farlige stoffer i mængder der bevirker, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen 11. Sikkerhedsstillelse Virksomheden er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 39a. Ophør af virksomhed Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på tankanlægget til ophør. I overensstemmelse med 22 stk. 1 nr. 12 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er der imidlertid stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Helhedsvurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de forureningsfølsomme områder samt de omkringliggende erhvervsområder. Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes. 10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011, Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006, Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

21 Klagevejledning Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, 91, stk.1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald embedslægeinstitutionen foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 En eventuel klage skal være skriftlig og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til ellers pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 24. juni 2013, der er dagen for klagefristens udløb. Klagen sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk

22 Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på den 27. maj Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) Med venlig hilsen Bodil Damsgaard Kristensen ingeniør Kopi til: - Danmarks Naturfredningsforening, - Friluftsrådet, - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, - Esbjerg Kommune, Byggeri, - Esbjerg Kommune, Brand & Redning, Att.: Lasse Nygaard Christensen, - ArbejdsmiljøEksperten, Att.: Maiken Brarup,

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere