Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m."

Transkript

1 Curesin A/S Olievej Esbjerg Sendt pr. Torvegade Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Brolæggervej 16, 6710 Esbjerg V Matrikel nr: 16fe, Sædding By, Guldager. CVR-nummer: P-nummer Listepunkt: D201 Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Vilkår Indretning og drift Luft Lugt Støj Affald Jord og grundvand Tankanlæg Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Ophør af drift Lovgrundlag Indhentede udtalelser Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Planforhold Indretning og drift Produktion/processer Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luft Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Olietanke Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Sikkerhedsstillelse Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse

3 Indledning Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed Curesin A/S godkendelse til etablering og drift af anlæg til fremstilling af sprinklervæske mm. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende. Virksomheden etableres på Brolæggevej 16, Esbjerg V, matr.nr. 16fe, Sædding By, Guldager. Placeringen er vist på forsiden. ARBEJDSMILJØEksperten har på vegne af Curesin A/S, den 4. februar 2013 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til anlæg til fremstilling af sprinklervæske mm. Der er efterfølgende modtaget supplerende oplysninger den 21. februar 2013, den 12. april 2013 samt 14. april Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 listepunkt D201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag til organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Vilkår Miljøgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5, 33, stk. 1, på følgende vilkår: Indretning og drift 1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringen. 2. Uden for arbejdstid skal anlægget være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og anlæg. 3. Modtagelse eller levering af produkter til/fra anlægget skal foregå under overvågning af personel fra virksomheden, med kendskab til de procedurer, der er nævnt i vilkår 29 og 30. Luft 4. Påfyldning af tanke, der anvendes til opbevaring af produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa (ethanol), skal foretages således at fortrængningsluften fra tanken ledes retur til tankbilen (dampreturanlæg). 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

4 5. Afkast fra produktionshallen skal føres min. 1 m over tag. Afkastet skal være opdarettet, så der kan ske fri fortynding. 6. Virksomhedens produktion må ikke give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Lugt Evt. støvgener skal straks afhjælpes. 7. Virksomhedens samlede lugtemission fra faste afkast og diffuse kilder må udenfor virksomhedens skel ikke give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes. 8. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at virksomhedens drift giver anledning til væsentlige lugtgener, kan tilsynsmyndigheden forlange, at der foretages en kortlægning af virksomhedens lugtkilder, herunder såvel faste afkast som diffuse kilder. Lugtkortlægningen skal redegøre for alle virksomhedens væsentlige kilder til lugtemission. 9. Såfremt der forekommer lugtgener i fbm. påfyldning af tanke, der anvendes til produkter med et damptryk mindre en 1,3 kpa (kølervæske), skal dette straks afhjælpes f.eks. ved påsætning af dampreturanlæg eller et effektivt filteranlæg på udluftningen fra tankene. Støj 10. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ved naboskel i erhvervsområdet, ikke overskride nedenstående grænseværdier: Tidspunkt I erhvervsområdet, Håndværkerkvarteret I institutionsområde, Markus skolen I boligområde, Parcelhus ved Mosevangen Referencetidsrum Dag: Kl. db(a) A db(a) A db(a) A Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige A : Værdierne er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i frit felt 1,5 meter over terræn. 9. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 8, er overholdt

5 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). Affald 10. Erhvervsaffald skal opbevares i tætte containere, således at der ikke sker udsivning af vand/perkolat til de nærmeste omgivelser. 11. Opbevaringen af affald må ikke give anledning til lugtgener, støvgener eller uæstetiske forhold, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. 12. Der må maksimal oplagres følgende mængder af nedenstående affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Maksimal oplagsmængde Farligt affald 2 tons Tømt ikke rengjort emballage 2 tons med rester af kemikalier. Jord og grundvand 13. Oplag af farligt affald samt olier og kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. Oplaget skal placeres, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst). 14. Farligt affald samt olier og kemikalier skal opbevares på en tæt bund (f.eks. et betongulv) uden afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes - 5 -

6 fliser, SF-sten og asfalt (asfalt anses ikke for bestandig overfor olier og kemikalier) og lignende ikke som tæt belægning. 15. Pladsen til opbevaring af farligt affald samt olier og kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles. Pladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand. 16. Farligt affald samt olier og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold. 17. Al håndtering af farligt affald samt olie og kemikalier, skal foregå på befæstede arealer. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil eller tilsvarende foranstaltninger, der sikrer at evt. spild ikke kan ledes til kloaksystemet. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild, og kontrolleret afledning af nedbør. Palletanke, tromler mv. må ikke stables i forbindelse med håndtering. 18. Påfyldning og afhentning af farligt affald samt olier og kemikalier med tankbiler skal foregå på en påfyldningsplads. Påfyldningspladsen skal være med tæt belægning og skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Påfyldningspladsen skal endvidere være indrettet med faldforhold således at overfladevand fra tilstødende områder ikke kan løbe ind på påfyldningspladsen og således at evt. spild på påfyldningspladsen ikke kan løbe udenfor påfyldningspladsens areal. 19. Rengøring af tømt emballage, skal foregå på en vaskeplads. Vaskepladsen skal indrettes med tæt belægning og skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Vaskepladsen skal endvidere indrettes således at vaskevandet ikke kan ledes udenfor vaskepladsens areal og overfladevand fra tilstødende områder ikke kan løbe ind på vaskepladsen. Såfremt vaskepladsen overstiger 20 m 2 skal denne overdækkes. Tankanlæg 20. Tankanlæg til kemikalier med tilhørende rørsystemer og slanger til opbevaring af kemikalier skal være: - tætte og i god vedligeholdelsesstand, - korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for det produkt, det skal anvendes til og over for eventuel kondensvand, hvis dette udskilles og - sikret mod påkørsel, - egnede til de produkter de anvendes til samt - 6 -

7 - forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarm og eventuel overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet). 21. Tankanlægget skal endvidere opfylde følgende krav: - Eventuelle pejlehuller og mandehuller skal være lettilgængelige. - Udluftningsrør skal være mindst 50 cm over terræn. - Krav til etablering, som anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen eller tilsvarende krav fra leverandøren. - Nedgravede tanke og rørføringer skal være omgivet af minimum 15 cm sand. Sandet må ikke indeholde sten eller andet der kan beskadige tankene og rørføringerne. Anvisning/vejledning fra leverandøren af tankene skal følges ved transport, opbevaring og nedlægning af tanke. 22. Nedgravede tanke til opbevaring af kemikalier, skal være dobbeltvæggede tanke, der er forsynet med lækagealarm. Der skal være manuel eller automatisk overvågning af trykket i mellemrummet i tankene. 23. Alle rørføringer til transport af kemikalier, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i dobbeltvæggede rørføringer, rørgrave eller lign., der giver mulighed for inspektion af rørenes tæthed. Rørene må ikke løbe i samme rørgrav eller lign. med andre nedgravede rør til væsketransport som f.eks. kloak og vandledninger. Der skal være manuel eller automatisk overvågning af mellemrummet mellem de dobbelte rørføringer, rørgrave eller lign. 24. Alle påfyldningsrør skal være forsynet med tydelig skiltning af indhold og max. tankvolumen og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Påfyldningsstudsen på tankene skal være blokeret og aflåst, således at man ikke utilsigtet kan komme til tankene. 25. Rør og slanger, der anvendes til påfyldning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres produkter i dem. 26. Virksomheden skal meddele tidspunkt og fremgangsmåde for sløjfning af stationære tankanlæg (incl. rørføringer m.v.) til tilsynsmyndigheden senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Tilsynsmyndigheden skal senest 2 uger før sløjfningen meddele eventuelle krav hertil. Meddelelse om, at et stationært tankanlæg er sløjfet, samt oplysninger om de trufne foranstaltninger skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. Såfremt brugen af tankanlæg varigt ophører, skal anlægget sløjfes. Driftsforstyrrelser og uheld 27. Hvis der sker væsentlige uheld eller driftsforstyrrelser, der indebærer en forurening af det omgivende miljø eller indebærer fare herfor, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden

8 Virksomheden skal straks træffe foranstaltninger, der kan stoppe uheldet eller minimere risikoen og minimere/afhjælpe følgerne af en evt. forurening. 28. Spild af olier og kemikalier (produkter, affald m.v.) skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på anlægget. Hvis der er risiko for at spild af olier og kemikalier kan løbe til et afløb skal relevante afløb straks lukkes/afspærres. Ved eventuelt spild af olier og kemikalier på ubefæstet areal skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden. 29. Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden inden anlægget tages i brug. 30. Der skal foreligge opdaterede procedurer for påfyldning af råvarer til det nedgravede tankanlæg. Procedurerne skal indeholde instrukser om hvor og hvordan påfyldningen skal foregå, samt om brug af damreturanlæg ved påfyldning af ethanol til tank jf. vilkår 4. Procedurerne skal foreskrive, hvilke forhåndsregler der skal foretages for at undgå spild af kølervæske og ethanol, og procedurerne skal indeholde instrukser for, hvordan eventuelle uheld under påfyldning stoppes og hvordan skaderne minimeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden inden anlægget tages i brug. 31. Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser. Egenkontrol 32. Virksomheden skal mindst èn gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. Såfremt overvågningen af trykket mellem tankene foretages ved manuel overvågning, skal dette foretages mindst en gang årligt. Overvågningen foretages i henhold til leverandørens anvisninger

9 Hvis det konstateres at vacummet ikke opretholdes, skal vacummet reetableres efter leverandørens anvisninger. Tilsynsmyndigheden skal orienteres herom. Hvis vacummet ikke kan opretholdes efter retablering skal tanken tømmes og tages ud af brug. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres herom. 33. Virksomheden skal løbende og mindst én gang årligt, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af tætte belægninger, brønde og lignende. Evt. utætheder/revner skal udbedres. 34. Virksomheden skal løbende og mindst én gang i kvartalet foretage visuel kontrol af rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand. Evt. lækager skal straks udbedres. 35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægninger, brønde og lignende, dog højest én gang hvert 2. årligt. 36. Virksomheden skal inden ibrugtagning og herefter mindst hvert 10. år lade foretage en tæthedsprøvning af de nedgravede kemikalietanke med tilhørende rørsystemer, med henblik på, at dokumentere, at vilkår 20 er overholdt. 37. Tæthedsprøvning skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma med erfaring i gennemførelse af tankinspektioner og tæthedsprøvning af tanke mv. og som er accepteret hertil af Industrimiljø. Resultater af inspektioner skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter gennemførelse. Såfremt resultatet af tæthedsprøvningen giver anledning til bemærkninger om udbedring af tankene/rørsystemer, skal disse straks foretages. 38. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af følgende: - Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrol for utætheder og revnedannelser af tætte belægninger, brønde og lignende, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrol af kemikalietanke, rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for påfyldning af produkt til tankanlægget (dato, klokkeslet og produkt registreres). Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Ophør af drift 39. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom

10 40. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. 41. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olier og kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse af olier, kemikalier og rengøringsmidler skal ske efter reglerne herfor. 42. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelse skal ske i henhold til kommunalbestyrelsens anvisninger. 43. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist lade foretage en orienterende forureningsundersøgelse på arealer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, kan have været udsat for forurening fra virksomhedens anlæg eller drift. Prøvetagnings omfang og kriterier for prøvetagningen skal fastlægges efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Analyser i forbindelse med undersøgelsen skal udføres af et akkrediteret laboratorium. Senest 2 måneder efter undersøgelsen er gennemført, skal der fremsendes en rapport, der redegør for undersøgelsen og dens resultater. Lovgrundlag Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 3 33 stk. 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens 4 33 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens 78a. Indhentede udtalelser Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden til høring. Der er samtidig foretaget partshøring jf. Forvaltningslovens 19. Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen. Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomheden ejes af: Curesin A/S Olievej 2 3 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

11 6700 Esbjerg. Curesin A/S udvider sine aktiviteter og flytter fra Olievej 2 til Brolæggervej 16, Esbjerg V. Virksomheden er beliggende på matr. 16fe, Sædding By, Guldager. Den ansvarlige for virksomhedens drift er direktør Henrik Pedersen. Etablering og beliggenhed Planforhold Kommuneplan Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune beliggende i enkeltområde Håndværkerkvarteret. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsområde. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a) uden for egen grundgrænse i området. Lokalplan Området er omfattet at Lokalplan nr. 437 Lokalplan for hele Sædding erhvervsområde, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde B, der er udlagt til erhvervsvirksomheder til og med klasse 5 erhverv, jf Håndbog om Miljø og Planlægning (1991). VVM Virksomheden er omfattet af punkt 6a Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 5. Esbjerg Kommune har derfor også modtaget og behandlet en anmeldelse i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVM-screening, udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kommunen truffet afgørelsen om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i område Sædding Fovrfeld i oplandsnummer H09 i Esbjerg kommunens Spildevandsplanen Området er separatkloakeret og spildevandet fra området ledes til Rensningsanlæg Vest. Regnvandssystemet fra ejendommen, afledes via regnvandsbassin nord for Højagervej og videre til Fovrfeld Bæk i udløb UH09. 5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

12 Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 6, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er: EF-fuglebeskyttelsesområde: Vadehavet (F57) Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78) Ramsarområde: Vadehavet (R27) afstand 1,9 km Industrimiljø har vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere 6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

13 konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til 11, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen foretages en vurdering af projektet i fht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Det vurderes, at der ikke findes egnede yngle- eller rastesteder for de nævnte arter i direktivet inden for projektområdet. Esbjerg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke arter optaget på bilag IV væsentligt. Indretning og drift Virksomheden ønsker at etablere sig på adressen Brolæggervej 16 i Sædding i eksisterende bygninger. Hovedaktiviteten bliver fremstilling, opbevaring og salg af sprinklervæske. Endvidere vil der blive omemballering, opbevaring og salg af smøreolie, hydraulikolie samt kølervæske. Der nedgraves 3 tanke på grundens vestlige side med rørføringer ind i bygningen: 2 stk. tanke à 100 m 3, som hver er opdelt i 2 rum á 50 m 3. De 4 tankafsnit indeholder flg.: m 3 anvendes til kølervæske m 3 anvendes til ethanol, som på leveringsdagen blandes med vand til sprinklervæske m 3 til vand. Tankene til kølervæske og ethanol/sprinklervæske er dobbeltvæggede med lækagealarm. Rørføringer er ligeledes dobbeltvæggede, og evt. utætheder på rørføringen løber ned i en tanksump, hvor det vil være synligt. I tilknytning til bygningerne etableres der en vaskeplads på ca. 20 m 2, der skal anvendes til vask af tomme palletanke. Palletanke og dunke vaskes udvendigt for almindeligt snavs, og vaskes kun undtagelsesvis indvendigt. Vaskepladsen indrettes med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der vil ligeledes blive etableret en påfyldningsplads til tankbiler, der leverer råvarer til virksomhedens tankanlæg. Påfyldningspladsen etableres med tæt belægning og med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Til hver tank etableres en tanksump med et opsamlingsvolumen på ca l. Nede i tanksumpene er påfyldningsstudse placeret og evt. spild i forbindelse med afmontering af slanger vil ske ned i tanksumpene. Produktionshallen, der er indrettet med tæt belægning uden afløb, indrettes med tappeanlæg, hvor sprinklervæske fra tankene pumpes ind i tappeanlægget og påfyldes mindre emballager. Der etableres et udsugningsanlæg fra tappeanlægget. Udsugningsanlægget ledes til et afkast 1 m over tag

14 Lagerhallen, der er indrettet med tæt belægning uden afløb, skal anvendes til opbevaring af Produktion/processer Den årlige produktionskapacitet af færdigvarer er: Kølervæske: l/år Sprinklervæske: l/år Smøre-/hydraulikolie: l/år Der modtages 15 m 3 ren ethanol (99 %) af gangen, der leveres med tankbil. Ethanolen fortyndes samme dag med vand til en % opløsning (sprinklervæske). Sprinklervæsken sammenblandes ved hjælp af en centrifugalpumpe i tanken og tappes på mindre emballager (dunke samt palletanke). Kølervæske leveres ligeledes med tankbil mens smøre- og hydraulikolier modtages i større enheder. Virksomheden tapper/omhælder disse til mindre enheder. Produkterne opbevares inde i lagerhallen indtil videresalg. Der opbevares maksimalt følgende mængder (råvare og produkter): Kølervæske: l i tank samt max l i lageret. Ethanol: l (kortvarigt - fortyndes samme dag til sprinklervæske) Sprinklervæske: l i tank samt max l på lager i mindre enheder. Smøre-/hydraulikolie: l Renere teknologi Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT). I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder/anlæg, skal der derfor stilles krav til virksomheden, der svarer til det der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi. EU har i den forbindelse udfærdiget såkaldte BREF-dokumenter for en række virksomheder/anlæg, hvori der fastlægges hvad der anses for at være den bedste tilgængelige teknologi for den pågældende virksomhedstype/anlægstype. Der er udfærdiget følgende BREF-dokument, som anses for at være relevant i dette tilfælde: Emissioner fra oplagring. Bemærkninger i fht. BREF-dokumentet. Virksomheden placeres i erhvervsområde med begrænset drikkevandsinteresser. Tankanlægget etableres som et nedgravet tankanlæg. Derved bliver produkterne i tanken minimal påvirket af udetemperaturen, og hvorved emissioner i fbm. ånding fra tankene minimeres. Den væsentligste emission fra tankanlægget forekommer i forbindelse med påfyldning, hvor fortrængningsluften

15 ledes til det fri. Eventuelle lugtgener i forbindelse med påfyldning skal afhjælpes. Der etableres dampreturanlæg på tanke, der anvendes til opbevaring af produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa. På udluftningen påsættes flame arrestors, der sikrer at evt. brand ikke kan brede sig til tankoplaget. Tankanlægget etableres som med dobbeltvæggede tanke med lækagekontrol og dobbeltvæggede rørføringer med afledning af evt. spild fra utætheder til tanksump. Det er derved muligt at overvåge tankanlægget for evt. utætheder, og risikoen for forurening fra selve tankanlægget er dermed reduceret væsentligt. Driftstid og ansatte Virksomhedens normale driftstid er kl på hverdage. Arbejde udenfor normal arbejdstid kan forekomme. Transport til og fra virksomheden vil primært ske indenfor samme tidsrum. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 2-3 personer. Råvarer og hjælpestoffer Der anvendes følgende råvarer og hjælpestoffer på virksomheden: Ethanol (der fortyndes med vand til sprinklervæske) Kølervæske Smøreolie Hyhraulikolie. Der anvendes ingen hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Virksomheden energiforbrug omfatter alene forbrug af elektricitet til drift af pumper og tappeanlæg. Det forventede årsforbrug af elektricitet ligger på ca kwh. Produktionshallen opvarmes vha. et oliefyr af mærket DanTherm (model KA 50 70) med en indfyret effekt på 38 kw. Kontorlokaler og velfærdsrum opvarmes med fjernvarme. Det forventede årsforbrug af fjernvarme forventes at ligge på 30 GJ, mens der forventes et forbrug af olie på l/år. Vand bruges til vask af emballager på vaskepladsen. Det forventede årsforbrug ligger på ca. 100 m 3. Luft Der er følgende kilder, der kan bidrage til luftemissionen fra virksomheden: Tankanlægget Produktionshallen Afkast fra fyringsanlæg

16 Vedr. luftemissioner fra tankanlægget samt produktionshallen se i nedenstående afsnit om Lugt. Afkastet fra fyringsanlæg med en indfyret effekt mindre end 120 kw, skal i henhold luftvejledningens kap. 6, udføres i henhold til de til enhver tid gældende gas- og bygningsregler. Afkastet er ført 1,5 m over tag (dvs. ca. 6 m over terræn). Da fyringsanlægget er mindre end de 120 kw stilles der derfor ikke særlige vilkår hertil. Det vurderes, at der alene vil være begrænsede luftemissioner i form af støv fra virksomhedens aktiviteter. Lugt Der er følgende kilder, der kan bidrage til lugtemissionen fra virksomheden: tankanlægget produktionshallen Tankanlægget Tankeanlægget, der anvendes til opbevaring af ethanol/sprinklervæske samt kølervæske, emitterer lugtstoffer i forbindelse med påfyldning af tanke (fortrængningsluft). Det er projekteret med, at fortrængningsluften fra sprinklertanken ledes til det fri over produktionshallens tag og fortrængningsluften fra de øvrige tanke føres min. 0,5 m over terræn. Af luftvejledningen 7 og B-værdivejledningen 8 fremgår følgende oplysninger om henholdsvis: ethylenglycol (der er hovedbestanddelen af kølervæske), ethanol (udgøre ca. 90 % af Isopropanol Bio Sprit) og isopropanol (der udgør ca. 10 % af Isopropanol Bio Sprit). Alle de nævnte stoffer hører under kategorien af organiske stoffer. Stof CAS.nr B-værdi, mg/m 3 Hovedgruppe Klasse Damptryk, kpa Lugtgrænse, mg/m 3 Ethylenglycol ,01 2 I 0, Ethanol III 8 84 Isopropanol III 5,9 54 I Luftvejledningens afsnit om tanke til opbevaring af hovedgruppe 2 stoffer, fremgår det, at tanke på over 50 m 3 til produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa, bør være forbundet med et dampgenvindingsanlæg i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 3 til Bekendtgørelsen om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin. Med baggrund i luftvejledning har Esbjerg kommune derfor overvejet at stille vilkår om etablering af et dampgenvindingsanlæg til ethanol tanken. Virksomheden har i stedet foreslået at der etableres et dampreturanlæg, hvor fortrængningsluften fra påfyldning af tanken ledes retur til tankbilen, således at 7 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 /2001, Luftvejledningen med efterfølgende supplementer. 8 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 /2002, B-værdivejledningen med efterfølgende supplement fra

17 der emissionen af flygtige ethanoldampe til omgivelserne i forbindelse på påfyldningen minimeres mest muligt. Esbjerg Kommune har vurderet at denne løsning i dette tilfælde vil være tilstrækkelig, idet det vurderes at den miljømæssige gevinst ved etablering af et dampgenvindingsanlæg på virksomheden ikke er proportionel i forhold til omkostningerne der er forbundet hertil. Der stilles derfor vilkår om anvendelse af dampreturanlæg ved påfyldning af ethanol til tankanlægget. Da såvel ethanol/sprinklervæske samt kølervæske er stoffer, der kan give anledning til emissioner af lugtstoffer, stilles der endvidere vilkår om, at såfremt der forekommer lugtgener i fbm. påfyldning af tanke til produkter med et damptryk mindre end 1,3 kpa (kølervæske), skal dette straks afhjælpes f.eks. ved påsætning af dampreturanlæg eller et effektivt filteranlæg på tankene. Produktionshallen Produktionshallen, hvor tappeanlægget er placeret, og hvor der ligeledes er omhældning af produkter, vil der emitteres lugtstoffer. Der etableres udsugning ved tappeanlægget. Udsugning føres til et afkast, der føres 1 m over taget på produktionshallen, og afledes til det fri. Til vurdering af om afkasthøjden på 1 m over tag er tilstrækkelig, er der foretaget beregning af kildestyrke og spredningsfaktor for de enkelte stoffer. Beregningerne er foretaget på grundlag af en forventet effekt på ca. 500 m 3 /h for udsugningsanlæggets ventilator. Produkt CAS-nr. B-værdi, mg/m 3 Kildestyrke, mg/s Emissionsgrænse, mg/nm 3 Spredningsfaktor, m 3 /s Ethylenglycol ,01 5 0,69 69 Ethanol Isopropanol Beregning af kildestyrke og spredningsfaktor er foretaget på baggrund af B-værdien og emissionsgrænseværdien for det enkelte stor. Beregningen er foretaget med en luftmængde på 500 m 3 /h. I Luftvejlednings afsnit 4.3 om kildestyrke og spredningsfaktor fremgår det, at såfremt spredningsfaktoren er mindre end 250 m 3 /s, skal afkastet blot føres 1 meter over tag og være opadrettet, så der kan ske fri fortynding. Der stilles derfor krav om at afkastet fra produktionshallen skal føres 1 m over tag, og at afkastet skal være opadrettet så der kan ske fri fortynding. Spildevand Virksomhedens processpildevand omfatter alene vand fra vask af palletanke og plastdunke på vaskepladsen. Emballagerne vaskes rene for sand, jord, blade og lignende skidt fra udendørs opbevaring. Der kan være små rester af sprinklervæske og kølervæske i beholderne. Til vaskeprocessen anvendes højtryksrenser uden brug af sæbe. Der forventes et vandforbrug på ca. 100 m 3 /år. Der vaskes ikke emballage til olieprodukter, ligesom der ikke foretages vask af køretøjer eller lign. på vaskepladsen

18 Spildevandet ledes til det offentliges spildevandssystem via sandfang og olieudskiller. Der indrettes endvidere en påfyldningsplads på ca. 56 m 2. Påfyldningspladsens størrelse skyldes dels de store tanke og afstanden mellem dem og dels at påfyldningspladsen skal dække de 4 tanksumpe, som der etableres ved de 4 påfyldningssteder ved kemikalietankene. Almindeligvis vil der blive stillet krav om, at påfyldningspladser af denne størrelse skal overdækkes. I henhold til Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 9 er der krav om, at påfyldningspladser ved tankanlæg med kategori A-væsker ikke overdækkes (jf. bilag 1, afsnit ). Kategori A-væsker omfatter bl.a. brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 C. Af databladet for ethanol fremgår det, at flammepunktet for ethanol er på 4 C, og påfyldningspladsen må derfor ikke overdækkes. Påfyldningspladsen indrettes ligeledes med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der meddeles en samlet tilslutningstilladelse hertil. Støj Der er følgende kilder, der bidrager til støjbelastningen fra virksomheden: Kørsel med vare- og tankbiler Kørsel med trucks Vaskepladsen Pumper til tankanlæg I sommerperioden er der levering af råvarer med tankbiler eller lastvogne 1-2 gange /uge, mens det i vinterperioden er 3-4 gange/uge. Produkter afhentes i varevogne eller lastvogn 2-3 gange pr. uge. Truckkørslen vil primært foregå når der leveres råvare i palletanke og tromler, når produkter skal afhentes samt med palletanke til/fra vaskepladsen. Aktiviteterne på vaskepladsen foregår efter behov indenfor arbejdstiden. Pumperne til tankanlægget placeres i tanksumpene. Pumperne er i drift indenfor normal arbejdstid. Virksomheden er beliggende i industriområde, hvor støjgrænserne for dag/aften/nat er fastlagt til 60/60/60 db(a) for hver virksomhed udenfor egen grundgrænse. Det tilgrænsende område mod nord er beliggende i kommuneplanens område Markus Skolen (ca. 100 m nord for virksomheden). Indenfor dette område, er støjgrænserne for dag/aften/nat fastsat til 45/40/35 db(a). Det nærmeste boligområde er beliggende i kommuneplanens område Parcelhuse ved Mosevangen (ca. 220m øst for virksomheden). Indenfor 9 Forsvarsministeriets bkg. nr. 28 af 4. januar 2010, Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

19 dette område, er støjgrænserne for dag/aften/nat ligeledes fastsat til 45/40/35 db(a). Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde de vejledende grænseværdier for støj. Affald Der fremkommer følgende affaldstyper på virksomheden: Genanvendeligt affald: Pap, papir og plast: Tomme dunke: Palletanke: Farligt affald Tømte olietromler: Evt. fejlproduktioner: Mængderne er små og virksomheden afleverer dem selv på genbrugspladsen. Ca. 200 stk./år. Bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Ca. 10 stk./år. Bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Max. 20 stk/år. Bortskaffes til modtageanlæg (pt. Tommy Frank Jensen). EAK-kode: (Ikke chlorerede emulsioner hydraulikolie) EAK-kode: (Ikke chlorerede motor-, gear- og smøreolier) Bortskaffes til godkendt modtager. Der har endnu ikke været fejlproduktioner. Oplysninger om godkendte affaldsbehandlingsanlæg kan findes i Miljøstyrelsens affaldsregister. Registret kan findes her. Jord og grundvand Området, hvor virksomheden er beliggende, er i henhold til Regionplanens retningslinier udpeget som område med begrænsede drikkevandsinteresser. Regionsplanens retningslinier er p.t. Esbjerg Kommunes administrationsgrundlag vedr. drikkevandsinteresser. Virksomheden er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Virksomheden indrettes således at al håndtering af kemikalier foregår på områder med tæt belægning. Dvs. tankning foretages på tæt belægning med afløb til offentlig kloak, mens tappeanlæg og omhældning af olie/kemikalier foregår inde i produktionshallen, der er med tæt belægning uden afløb. Opbevaringen af kemikalier foregår i to nedgravede dobbeltvæggede tanke og nedgravede rørføringer er ligeledes dobbeltvæggede. Opbevaring af kemikalier i mindre enheder (palletanke, tromler og dunke) foretages inden døre på tæt belægning uden afløb til kloak. Det vurderes dermed at virksomheden ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af jord- og grundvand

20 Olietanke Det fremgår af 3 i Olietanksbekendtgørelsen 10, at bekendtgørelsen finder anvendelse på anlæg på listevirksomheder. Dermed er der ikke krav til at der skal fastsættes vilkår til olietanke. På virksomheden er der en olietank til fyringsanlægget. Olietanken er en 1800 l overjordisk tank fra 1988, der er placeret inde i produktionshallen. Driftsforstyrrelser og uheld De væsentligste driftsforstyrrelser og uheld af betydning for det eksterne miljø, vurderes at være brand, uheld ved håndtering af kemikalier samt væsentlige utætheder af tanke eller rørsystemer. I godkendelsen er der derfor stillet en række vilkår for at hindre at eventuelle væsentlige driftsforstyrrelser og uheld skal medføre uacceptable påvirkninger af det omgivende eksterne miljø. Risiko Virksomheden har ikke oplag m.v. af farlige stoffer i mængder der bevirker, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen 11. Sikkerhedsstillelse Virksomheden er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 39a. Ophør af virksomhed Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på tankanlægget til ophør. I overensstemmelse med 22 stk. 1 nr. 12 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er der imidlertid stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Helhedsvurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de forureningsfølsomme områder samt de omkringliggende erhvervsområder. Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes. 10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011, Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006, Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

21 Klagevejledning Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, 91, stk.1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald embedslægeinstitutionen foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 En eventuel klage skal være skriftlig og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til ellers pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 24. juni 2013, der er dagen for klagefristens udløb. Klagen sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk

22 Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på den 27. maj Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) Med venlig hilsen Bodil Damsgaard Kristensen ingeniør Kopi til: - Danmarks Naturfredningsforening, - Friluftsrådet, - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, - Esbjerg Kommune, Byggeri, - Esbjerg Kommune, Brand & Redning, Att.: Lasse Nygaard Christensen, - ArbejdsmiljøEksperten, Att.: Maiken Brarup,

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere