Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m."

Transkript

1 Curesin A/S Olievej Esbjerg Sendt pr. Torvegade Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Brolæggervej 16, 6710 Esbjerg V Matrikel nr: 16fe, Sædding By, Guldager. CVR-nummer: P-nummer Listepunkt: D201 Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Vilkår Indretning og drift Luft Lugt Støj Affald Jord og grundvand Tankanlæg Driftsforstyrrelser og uheld Egenkontrol Ophør af drift Lovgrundlag Indhentede udtalelser Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Planforhold Indretning og drift Produktion/processer Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luft Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Olietanke Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Sikkerhedsstillelse Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse

3 Indledning Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed Curesin A/S godkendelse til etablering og drift af anlæg til fremstilling af sprinklervæske mm. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende. Virksomheden etableres på Brolæggevej 16, Esbjerg V, matr.nr. 16fe, Sædding By, Guldager. Placeringen er vist på forsiden. ARBEJDSMILJØEksperten har på vegne af Curesin A/S, den 4. februar 2013 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til anlæg til fremstilling af sprinklervæske mm. Der er efterfølgende modtaget supplerende oplysninger den 21. februar 2013, den 12. april 2013 samt 14. april Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 listepunkt D201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag til organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Vilkår Miljøgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5, 33, stk. 1, på følgende vilkår: Indretning og drift 1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringen. 2. Uden for arbejdstid skal anlægget være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og anlæg. 3. Modtagelse eller levering af produkter til/fra anlægget skal foregå under overvågning af personel fra virksomheden, med kendskab til de procedurer, der er nævnt i vilkår 29 og 30. Luft 4. Påfyldning af tanke, der anvendes til opbevaring af produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa (ethanol), skal foretages således at fortrængningsluften fra tanken ledes retur til tankbilen (dampreturanlæg). 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

4 5. Afkast fra produktionshallen skal føres min. 1 m over tag. Afkastet skal være opdarettet, så der kan ske fri fortynding. 6. Virksomhedens produktion må ikke give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Lugt Evt. støvgener skal straks afhjælpes. 7. Virksomhedens samlede lugtemission fra faste afkast og diffuse kilder må udenfor virksomhedens skel ikke give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes. 8. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at virksomhedens drift giver anledning til væsentlige lugtgener, kan tilsynsmyndigheden forlange, at der foretages en kortlægning af virksomhedens lugtkilder, herunder såvel faste afkast som diffuse kilder. Lugtkortlægningen skal redegøre for alle virksomhedens væsentlige kilder til lugtemission. 9. Såfremt der forekommer lugtgener i fbm. påfyldning af tanke, der anvendes til produkter med et damptryk mindre en 1,3 kpa (kølervæske), skal dette straks afhjælpes f.eks. ved påsætning af dampreturanlæg eller et effektivt filteranlæg på udluftningen fra tankene. Støj 10. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ved naboskel i erhvervsområdet, ikke overskride nedenstående grænseværdier: Tidspunkt I erhvervsområdet, Håndværkerkvarteret I institutionsområde, Markus skolen I boligområde, Parcelhus ved Mosevangen Referencetidsrum Dag: Kl. db(a) A db(a) A db(a) A Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige A : Værdierne er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i frit felt 1,5 meter over terræn. 9. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 8, er overholdt

5 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). Affald 10. Erhvervsaffald skal opbevares i tætte containere, således at der ikke sker udsivning af vand/perkolat til de nærmeste omgivelser. 11. Opbevaringen af affald må ikke give anledning til lugtgener, støvgener eller uæstetiske forhold, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. 12. Der må maksimal oplagres følgende mængder af nedenstående affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Maksimal oplagsmængde Farligt affald 2 tons Tømt ikke rengjort emballage 2 tons med rester af kemikalier. Jord og grundvand 13. Oplag af farligt affald samt olier og kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. Oplaget skal placeres, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst). 14. Farligt affald samt olier og kemikalier skal opbevares på en tæt bund (f.eks. et betongulv) uden afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes - 5 -

6 fliser, SF-sten og asfalt (asfalt anses ikke for bestandig overfor olier og kemikalier) og lignende ikke som tæt belægning. 15. Pladsen til opbevaring af farligt affald samt olier og kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles. Pladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand. 16. Farligt affald samt olier og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold. 17. Al håndtering af farligt affald samt olie og kemikalier, skal foregå på befæstede arealer. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil eller tilsvarende foranstaltninger, der sikrer at evt. spild ikke kan ledes til kloaksystemet. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild, og kontrolleret afledning af nedbør. Palletanke, tromler mv. må ikke stables i forbindelse med håndtering. 18. Påfyldning og afhentning af farligt affald samt olier og kemikalier med tankbiler skal foregå på en påfyldningsplads. Påfyldningspladsen skal være med tæt belægning og skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Påfyldningspladsen skal endvidere være indrettet med faldforhold således at overfladevand fra tilstødende områder ikke kan løbe ind på påfyldningspladsen og således at evt. spild på påfyldningspladsen ikke kan løbe udenfor påfyldningspladsens areal. 19. Rengøring af tømt emballage, skal foregå på en vaskeplads. Vaskepladsen skal indrettes med tæt belægning og skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Vaskepladsen skal endvidere indrettes således at vaskevandet ikke kan ledes udenfor vaskepladsens areal og overfladevand fra tilstødende områder ikke kan løbe ind på vaskepladsen. Såfremt vaskepladsen overstiger 20 m 2 skal denne overdækkes. Tankanlæg 20. Tankanlæg til kemikalier med tilhørende rørsystemer og slanger til opbevaring af kemikalier skal være: - tætte og i god vedligeholdelsesstand, - korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for det produkt, det skal anvendes til og over for eventuel kondensvand, hvis dette udskilles og - sikret mod påkørsel, - egnede til de produkter de anvendes til samt - 6 -

7 - forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarm og eventuel overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet). 21. Tankanlægget skal endvidere opfylde følgende krav: - Eventuelle pejlehuller og mandehuller skal være lettilgængelige. - Udluftningsrør skal være mindst 50 cm over terræn. - Krav til etablering, som anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen eller tilsvarende krav fra leverandøren. - Nedgravede tanke og rørføringer skal være omgivet af minimum 15 cm sand. Sandet må ikke indeholde sten eller andet der kan beskadige tankene og rørføringerne. Anvisning/vejledning fra leverandøren af tankene skal følges ved transport, opbevaring og nedlægning af tanke. 22. Nedgravede tanke til opbevaring af kemikalier, skal være dobbeltvæggede tanke, der er forsynet med lækagealarm. Der skal være manuel eller automatisk overvågning af trykket i mellemrummet i tankene. 23. Alle rørføringer til transport af kemikalier, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i dobbeltvæggede rørføringer, rørgrave eller lign., der giver mulighed for inspektion af rørenes tæthed. Rørene må ikke løbe i samme rørgrav eller lign. med andre nedgravede rør til væsketransport som f.eks. kloak og vandledninger. Der skal være manuel eller automatisk overvågning af mellemrummet mellem de dobbelte rørføringer, rørgrave eller lign. 24. Alle påfyldningsrør skal være forsynet med tydelig skiltning af indhold og max. tankvolumen og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Påfyldningsstudsen på tankene skal være blokeret og aflåst, således at man ikke utilsigtet kan komme til tankene. 25. Rør og slanger, der anvendes til påfyldning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres produkter i dem. 26. Virksomheden skal meddele tidspunkt og fremgangsmåde for sløjfning af stationære tankanlæg (incl. rørføringer m.v.) til tilsynsmyndigheden senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Tilsynsmyndigheden skal senest 2 uger før sløjfningen meddele eventuelle krav hertil. Meddelelse om, at et stationært tankanlæg er sløjfet, samt oplysninger om de trufne foranstaltninger skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. Såfremt brugen af tankanlæg varigt ophører, skal anlægget sløjfes. Driftsforstyrrelser og uheld 27. Hvis der sker væsentlige uheld eller driftsforstyrrelser, der indebærer en forurening af det omgivende miljø eller indebærer fare herfor, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden

8 Virksomheden skal straks træffe foranstaltninger, der kan stoppe uheldet eller minimere risikoen og minimere/afhjælpe følgerne af en evt. forurening. 28. Spild af olier og kemikalier (produkter, affald m.v.) skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på anlægget. Hvis der er risiko for at spild af olier og kemikalier kan løbe til et afløb skal relevante afløb straks lukkes/afspærres. Ved eventuelt spild af olier og kemikalier på ubefæstet areal skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden. 29. Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden inden anlægget tages i brug. 30. Der skal foreligge opdaterede procedurer for påfyldning af råvarer til det nedgravede tankanlæg. Procedurerne skal indeholde instrukser om hvor og hvordan påfyldningen skal foregå, samt om brug af damreturanlæg ved påfyldning af ethanol til tank jf. vilkår 4. Procedurerne skal foreskrive, hvilke forhåndsregler der skal foretages for at undgå spild af kølervæske og ethanol, og procedurerne skal indeholde instrukser for, hvordan eventuelle uheld under påfyldning stoppes og hvordan skaderne minimeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden inden anlægget tages i brug. 31. Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser. Egenkontrol 32. Virksomheden skal mindst èn gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. Såfremt overvågningen af trykket mellem tankene foretages ved manuel overvågning, skal dette foretages mindst en gang årligt. Overvågningen foretages i henhold til leverandørens anvisninger

9 Hvis det konstateres at vacummet ikke opretholdes, skal vacummet reetableres efter leverandørens anvisninger. Tilsynsmyndigheden skal orienteres herom. Hvis vacummet ikke kan opretholdes efter retablering skal tanken tømmes og tages ud af brug. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres herom. 33. Virksomheden skal løbende og mindst én gang årligt, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af tætte belægninger, brønde og lignende. Evt. utætheder/revner skal udbedres. 34. Virksomheden skal løbende og mindst én gang i kvartalet foretage visuel kontrol af rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand. Evt. lækager skal straks udbedres. 35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægninger, brønde og lignende, dog højest én gang hvert 2. årligt. 36. Virksomheden skal inden ibrugtagning og herefter mindst hvert 10. år lade foretage en tæthedsprøvning af de nedgravede kemikalietanke med tilhørende rørsystemer, med henblik på, at dokumentere, at vilkår 20 er overholdt. 37. Tæthedsprøvning skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma med erfaring i gennemførelse af tankinspektioner og tæthedsprøvning af tanke mv. og som er accepteret hertil af Industrimiljø. Resultater af inspektioner skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter gennemførelse. Såfremt resultatet af tæthedsprøvningen giver anledning til bemærkninger om udbedring af tankene/rørsystemer, skal disse straks foretages. 38. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af følgende: - Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrol for utætheder og revnedannelser af tætte belægninger, brønde og lignende, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for og resultat af kontrol af kemikalietanke, rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår Dato for påfyldning af produkt til tankanlægget (dato, klokkeslet og produkt registreres). Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Ophør af drift 39. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom

10 40. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. 41. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olier og kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse af olier, kemikalier og rengøringsmidler skal ske efter reglerne herfor. 42. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelse skal ske i henhold til kommunalbestyrelsens anvisninger. 43. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist lade foretage en orienterende forureningsundersøgelse på arealer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, kan have været udsat for forurening fra virksomhedens anlæg eller drift. Prøvetagnings omfang og kriterier for prøvetagningen skal fastlægges efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Analyser i forbindelse med undersøgelsen skal udføres af et akkrediteret laboratorium. Senest 2 måneder efter undersøgelsen er gennemført, skal der fremsendes en rapport, der redegør for undersøgelsen og dens resultater. Lovgrundlag Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 3 33 stk. 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens 4 33 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens 78a. Indhentede udtalelser Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden til høring. Der er samtidig foretaget partshøring jf. Forvaltningslovens 19. Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen. Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomheden ejes af: Curesin A/S Olievej 2 3 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

11 6700 Esbjerg. Curesin A/S udvider sine aktiviteter og flytter fra Olievej 2 til Brolæggervej 16, Esbjerg V. Virksomheden er beliggende på matr. 16fe, Sædding By, Guldager. Den ansvarlige for virksomhedens drift er direktør Henrik Pedersen. Etablering og beliggenhed Planforhold Kommuneplan Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune beliggende i enkeltområde Håndværkerkvarteret. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsområde. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a) uden for egen grundgrænse i området. Lokalplan Området er omfattet at Lokalplan nr. 437 Lokalplan for hele Sædding erhvervsområde, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde B, der er udlagt til erhvervsvirksomheder til og med klasse 5 erhverv, jf Håndbog om Miljø og Planlægning (1991). VVM Virksomheden er omfattet af punkt 6a Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 5. Esbjerg Kommune har derfor også modtaget og behandlet en anmeldelse i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVM-screening, udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kommunen truffet afgørelsen om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i område Sædding Fovrfeld i oplandsnummer H09 i Esbjerg kommunens Spildevandsplanen Området er separatkloakeret og spildevandet fra området ledes til Rensningsanlæg Vest. Regnvandssystemet fra ejendommen, afledes via regnvandsbassin nord for Højagervej og videre til Fovrfeld Bæk i udløb UH09. 5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

12 Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 6, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er: EF-fuglebeskyttelsesområde: Vadehavet (F57) Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78) Ramsarområde: Vadehavet (R27) afstand 1,9 km Industrimiljø har vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere 6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

13 konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til 11, stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen foretages en vurdering af projektet i fht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Det vurderes, at der ikke findes egnede yngle- eller rastesteder for de nævnte arter i direktivet inden for projektområdet. Esbjerg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke arter optaget på bilag IV væsentligt. Indretning og drift Virksomheden ønsker at etablere sig på adressen Brolæggervej 16 i Sædding i eksisterende bygninger. Hovedaktiviteten bliver fremstilling, opbevaring og salg af sprinklervæske. Endvidere vil der blive omemballering, opbevaring og salg af smøreolie, hydraulikolie samt kølervæske. Der nedgraves 3 tanke på grundens vestlige side med rørføringer ind i bygningen: 2 stk. tanke à 100 m 3, som hver er opdelt i 2 rum á 50 m 3. De 4 tankafsnit indeholder flg.: m 3 anvendes til kølervæske m 3 anvendes til ethanol, som på leveringsdagen blandes med vand til sprinklervæske m 3 til vand. Tankene til kølervæske og ethanol/sprinklervæske er dobbeltvæggede med lækagealarm. Rørføringer er ligeledes dobbeltvæggede, og evt. utætheder på rørføringen løber ned i en tanksump, hvor det vil være synligt. I tilknytning til bygningerne etableres der en vaskeplads på ca. 20 m 2, der skal anvendes til vask af tomme palletanke. Palletanke og dunke vaskes udvendigt for almindeligt snavs, og vaskes kun undtagelsesvis indvendigt. Vaskepladsen indrettes med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der vil ligeledes blive etableret en påfyldningsplads til tankbiler, der leverer råvarer til virksomhedens tankanlæg. Påfyldningspladsen etableres med tæt belægning og med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Til hver tank etableres en tanksump med et opsamlingsvolumen på ca l. Nede i tanksumpene er påfyldningsstudse placeret og evt. spild i forbindelse med afmontering af slanger vil ske ned i tanksumpene. Produktionshallen, der er indrettet med tæt belægning uden afløb, indrettes med tappeanlæg, hvor sprinklervæske fra tankene pumpes ind i tappeanlægget og påfyldes mindre emballager. Der etableres et udsugningsanlæg fra tappeanlægget. Udsugningsanlægget ledes til et afkast 1 m over tag

14 Lagerhallen, der er indrettet med tæt belægning uden afløb, skal anvendes til opbevaring af Produktion/processer Den årlige produktionskapacitet af færdigvarer er: Kølervæske: l/år Sprinklervæske: l/år Smøre-/hydraulikolie: l/år Der modtages 15 m 3 ren ethanol (99 %) af gangen, der leveres med tankbil. Ethanolen fortyndes samme dag med vand til en % opløsning (sprinklervæske). Sprinklervæsken sammenblandes ved hjælp af en centrifugalpumpe i tanken og tappes på mindre emballager (dunke samt palletanke). Kølervæske leveres ligeledes med tankbil mens smøre- og hydraulikolier modtages i større enheder. Virksomheden tapper/omhælder disse til mindre enheder. Produkterne opbevares inde i lagerhallen indtil videresalg. Der opbevares maksimalt følgende mængder (råvare og produkter): Kølervæske: l i tank samt max l i lageret. Ethanol: l (kortvarigt - fortyndes samme dag til sprinklervæske) Sprinklervæske: l i tank samt max l på lager i mindre enheder. Smøre-/hydraulikolie: l Renere teknologi Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT). I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder/anlæg, skal der derfor stilles krav til virksomheden, der svarer til det der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi. EU har i den forbindelse udfærdiget såkaldte BREF-dokumenter for en række virksomheder/anlæg, hvori der fastlægges hvad der anses for at være den bedste tilgængelige teknologi for den pågældende virksomhedstype/anlægstype. Der er udfærdiget følgende BREF-dokument, som anses for at være relevant i dette tilfælde: Emissioner fra oplagring. Bemærkninger i fht. BREF-dokumentet. Virksomheden placeres i erhvervsområde med begrænset drikkevandsinteresser. Tankanlægget etableres som et nedgravet tankanlæg. Derved bliver produkterne i tanken minimal påvirket af udetemperaturen, og hvorved emissioner i fbm. ånding fra tankene minimeres. Den væsentligste emission fra tankanlægget forekommer i forbindelse med påfyldning, hvor fortrængningsluften

15 ledes til det fri. Eventuelle lugtgener i forbindelse med påfyldning skal afhjælpes. Der etableres dampreturanlæg på tanke, der anvendes til opbevaring af produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa. På udluftningen påsættes flame arrestors, der sikrer at evt. brand ikke kan brede sig til tankoplaget. Tankanlægget etableres som med dobbeltvæggede tanke med lækagekontrol og dobbeltvæggede rørføringer med afledning af evt. spild fra utætheder til tanksump. Det er derved muligt at overvåge tankanlægget for evt. utætheder, og risikoen for forurening fra selve tankanlægget er dermed reduceret væsentligt. Driftstid og ansatte Virksomhedens normale driftstid er kl på hverdage. Arbejde udenfor normal arbejdstid kan forekomme. Transport til og fra virksomheden vil primært ske indenfor samme tidsrum. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 2-3 personer. Råvarer og hjælpestoffer Der anvendes følgende råvarer og hjælpestoffer på virksomheden: Ethanol (der fortyndes med vand til sprinklervæske) Kølervæske Smøreolie Hyhraulikolie. Der anvendes ingen hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Virksomheden energiforbrug omfatter alene forbrug af elektricitet til drift af pumper og tappeanlæg. Det forventede årsforbrug af elektricitet ligger på ca kwh. Produktionshallen opvarmes vha. et oliefyr af mærket DanTherm (model KA 50 70) med en indfyret effekt på 38 kw. Kontorlokaler og velfærdsrum opvarmes med fjernvarme. Det forventede årsforbrug af fjernvarme forventes at ligge på 30 GJ, mens der forventes et forbrug af olie på l/år. Vand bruges til vask af emballager på vaskepladsen. Det forventede årsforbrug ligger på ca. 100 m 3. Luft Der er følgende kilder, der kan bidrage til luftemissionen fra virksomheden: Tankanlægget Produktionshallen Afkast fra fyringsanlæg

16 Vedr. luftemissioner fra tankanlægget samt produktionshallen se i nedenstående afsnit om Lugt. Afkastet fra fyringsanlæg med en indfyret effekt mindre end 120 kw, skal i henhold luftvejledningens kap. 6, udføres i henhold til de til enhver tid gældende gas- og bygningsregler. Afkastet er ført 1,5 m over tag (dvs. ca. 6 m over terræn). Da fyringsanlægget er mindre end de 120 kw stilles der derfor ikke særlige vilkår hertil. Det vurderes, at der alene vil være begrænsede luftemissioner i form af støv fra virksomhedens aktiviteter. Lugt Der er følgende kilder, der kan bidrage til lugtemissionen fra virksomheden: tankanlægget produktionshallen Tankanlægget Tankeanlægget, der anvendes til opbevaring af ethanol/sprinklervæske samt kølervæske, emitterer lugtstoffer i forbindelse med påfyldning af tanke (fortrængningsluft). Det er projekteret med, at fortrængningsluften fra sprinklertanken ledes til det fri over produktionshallens tag og fortrængningsluften fra de øvrige tanke føres min. 0,5 m over terræn. Af luftvejledningen 7 og B-værdivejledningen 8 fremgår følgende oplysninger om henholdsvis: ethylenglycol (der er hovedbestanddelen af kølervæske), ethanol (udgøre ca. 90 % af Isopropanol Bio Sprit) og isopropanol (der udgør ca. 10 % af Isopropanol Bio Sprit). Alle de nævnte stoffer hører under kategorien af organiske stoffer. Stof CAS.nr B-værdi, mg/m 3 Hovedgruppe Klasse Damptryk, kpa Lugtgrænse, mg/m 3 Ethylenglycol ,01 2 I 0, Ethanol III 8 84 Isopropanol III 5,9 54 I Luftvejledningens afsnit om tanke til opbevaring af hovedgruppe 2 stoffer, fremgår det, at tanke på over 50 m 3 til produkter med et damptryk, der er større end 1,3 kpa, bør være forbundet med et dampgenvindingsanlæg i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 3 til Bekendtgørelsen om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin. Med baggrund i luftvejledning har Esbjerg kommune derfor overvejet at stille vilkår om etablering af et dampgenvindingsanlæg til ethanol tanken. Virksomheden har i stedet foreslået at der etableres et dampreturanlæg, hvor fortrængningsluften fra påfyldning af tanken ledes retur til tankbilen, således at 7 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 /2001, Luftvejledningen med efterfølgende supplementer. 8 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 /2002, B-værdivejledningen med efterfølgende supplement fra

17 der emissionen af flygtige ethanoldampe til omgivelserne i forbindelse på påfyldningen minimeres mest muligt. Esbjerg Kommune har vurderet at denne løsning i dette tilfælde vil være tilstrækkelig, idet det vurderes at den miljømæssige gevinst ved etablering af et dampgenvindingsanlæg på virksomheden ikke er proportionel i forhold til omkostningerne der er forbundet hertil. Der stilles derfor vilkår om anvendelse af dampreturanlæg ved påfyldning af ethanol til tankanlægget. Da såvel ethanol/sprinklervæske samt kølervæske er stoffer, der kan give anledning til emissioner af lugtstoffer, stilles der endvidere vilkår om, at såfremt der forekommer lugtgener i fbm. påfyldning af tanke til produkter med et damptryk mindre end 1,3 kpa (kølervæske), skal dette straks afhjælpes f.eks. ved påsætning af dampreturanlæg eller et effektivt filteranlæg på tankene. Produktionshallen Produktionshallen, hvor tappeanlægget er placeret, og hvor der ligeledes er omhældning af produkter, vil der emitteres lugtstoffer. Der etableres udsugning ved tappeanlægget. Udsugning føres til et afkast, der føres 1 m over taget på produktionshallen, og afledes til det fri. Til vurdering af om afkasthøjden på 1 m over tag er tilstrækkelig, er der foretaget beregning af kildestyrke og spredningsfaktor for de enkelte stoffer. Beregningerne er foretaget på grundlag af en forventet effekt på ca. 500 m 3 /h for udsugningsanlæggets ventilator. Produkt CAS-nr. B-værdi, mg/m 3 Kildestyrke, mg/s Emissionsgrænse, mg/nm 3 Spredningsfaktor, m 3 /s Ethylenglycol ,01 5 0,69 69 Ethanol Isopropanol Beregning af kildestyrke og spredningsfaktor er foretaget på baggrund af B-værdien og emissionsgrænseværdien for det enkelte stor. Beregningen er foretaget med en luftmængde på 500 m 3 /h. I Luftvejlednings afsnit 4.3 om kildestyrke og spredningsfaktor fremgår det, at såfremt spredningsfaktoren er mindre end 250 m 3 /s, skal afkastet blot føres 1 meter over tag og være opadrettet, så der kan ske fri fortynding. Der stilles derfor krav om at afkastet fra produktionshallen skal føres 1 m over tag, og at afkastet skal være opadrettet så der kan ske fri fortynding. Spildevand Virksomhedens processpildevand omfatter alene vand fra vask af palletanke og plastdunke på vaskepladsen. Emballagerne vaskes rene for sand, jord, blade og lignende skidt fra udendørs opbevaring. Der kan være små rester af sprinklervæske og kølervæske i beholderne. Til vaskeprocessen anvendes højtryksrenser uden brug af sæbe. Der forventes et vandforbrug på ca. 100 m 3 /år. Der vaskes ikke emballage til olieprodukter, ligesom der ikke foretages vask af køretøjer eller lign. på vaskepladsen

18 Spildevandet ledes til det offentliges spildevandssystem via sandfang og olieudskiller. Der indrettes endvidere en påfyldningsplads på ca. 56 m 2. Påfyldningspladsens størrelse skyldes dels de store tanke og afstanden mellem dem og dels at påfyldningspladsen skal dække de 4 tanksumpe, som der etableres ved de 4 påfyldningssteder ved kemikalietankene. Almindeligvis vil der blive stillet krav om, at påfyldningspladser af denne størrelse skal overdækkes. I henhold til Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 9 er der krav om, at påfyldningspladser ved tankanlæg med kategori A-væsker ikke overdækkes (jf. bilag 1, afsnit ). Kategori A-væsker omfatter bl.a. brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 C. Af databladet for ethanol fremgår det, at flammepunktet for ethanol er på 4 C, og påfyldningspladsen må derfor ikke overdækkes. Påfyldningspladsen indrettes ligeledes med afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der meddeles en samlet tilslutningstilladelse hertil. Støj Der er følgende kilder, der bidrager til støjbelastningen fra virksomheden: Kørsel med vare- og tankbiler Kørsel med trucks Vaskepladsen Pumper til tankanlæg I sommerperioden er der levering af råvarer med tankbiler eller lastvogne 1-2 gange /uge, mens det i vinterperioden er 3-4 gange/uge. Produkter afhentes i varevogne eller lastvogn 2-3 gange pr. uge. Truckkørslen vil primært foregå når der leveres råvare i palletanke og tromler, når produkter skal afhentes samt med palletanke til/fra vaskepladsen. Aktiviteterne på vaskepladsen foregår efter behov indenfor arbejdstiden. Pumperne til tankanlægget placeres i tanksumpene. Pumperne er i drift indenfor normal arbejdstid. Virksomheden er beliggende i industriområde, hvor støjgrænserne for dag/aften/nat er fastlagt til 60/60/60 db(a) for hver virksomhed udenfor egen grundgrænse. Det tilgrænsende område mod nord er beliggende i kommuneplanens område Markus Skolen (ca. 100 m nord for virksomheden). Indenfor dette område, er støjgrænserne for dag/aften/nat fastsat til 45/40/35 db(a). Det nærmeste boligområde er beliggende i kommuneplanens område Parcelhuse ved Mosevangen (ca. 220m øst for virksomheden). Indenfor 9 Forsvarsministeriets bkg. nr. 28 af 4. januar 2010, Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

19 dette område, er støjgrænserne for dag/aften/nat ligeledes fastsat til 45/40/35 db(a). Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde de vejledende grænseværdier for støj. Affald Der fremkommer følgende affaldstyper på virksomheden: Genanvendeligt affald: Pap, papir og plast: Tomme dunke: Palletanke: Farligt affald Tømte olietromler: Evt. fejlproduktioner: Mængderne er små og virksomheden afleverer dem selv på genbrugspladsen. Ca. 200 stk./år. Bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Ca. 10 stk./år. Bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Max. 20 stk/år. Bortskaffes til modtageanlæg (pt. Tommy Frank Jensen). EAK-kode: (Ikke chlorerede emulsioner hydraulikolie) EAK-kode: (Ikke chlorerede motor-, gear- og smøreolier) Bortskaffes til godkendt modtager. Der har endnu ikke været fejlproduktioner. Oplysninger om godkendte affaldsbehandlingsanlæg kan findes i Miljøstyrelsens affaldsregister. Registret kan findes her. Jord og grundvand Området, hvor virksomheden er beliggende, er i henhold til Regionplanens retningslinier udpeget som område med begrænsede drikkevandsinteresser. Regionsplanens retningslinier er p.t. Esbjerg Kommunes administrationsgrundlag vedr. drikkevandsinteresser. Virksomheden er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Virksomheden indrettes således at al håndtering af kemikalier foregår på områder med tæt belægning. Dvs. tankning foretages på tæt belægning med afløb til offentlig kloak, mens tappeanlæg og omhældning af olie/kemikalier foregår inde i produktionshallen, der er med tæt belægning uden afløb. Opbevaringen af kemikalier foregår i to nedgravede dobbeltvæggede tanke og nedgravede rørføringer er ligeledes dobbeltvæggede. Opbevaring af kemikalier i mindre enheder (palletanke, tromler og dunke) foretages inden døre på tæt belægning uden afløb til kloak. Det vurderes dermed at virksomheden ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af jord- og grundvand

20 Olietanke Det fremgår af 3 i Olietanksbekendtgørelsen 10, at bekendtgørelsen finder anvendelse på anlæg på listevirksomheder. Dermed er der ikke krav til at der skal fastsættes vilkår til olietanke. På virksomheden er der en olietank til fyringsanlægget. Olietanken er en 1800 l overjordisk tank fra 1988, der er placeret inde i produktionshallen. Driftsforstyrrelser og uheld De væsentligste driftsforstyrrelser og uheld af betydning for det eksterne miljø, vurderes at være brand, uheld ved håndtering af kemikalier samt væsentlige utætheder af tanke eller rørsystemer. I godkendelsen er der derfor stillet en række vilkår for at hindre at eventuelle væsentlige driftsforstyrrelser og uheld skal medføre uacceptable påvirkninger af det omgivende eksterne miljø. Risiko Virksomheden har ikke oplag m.v. af farlige stoffer i mængder der bevirker, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen 11. Sikkerhedsstillelse Virksomheden er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 39a. Ophør af virksomhed Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på tankanlægget til ophør. I overensstemmelse med 22 stk. 1 nr. 12 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er der imidlertid stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Helhedsvurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de forureningsfølsomme områder samt de omkringliggende erhvervsområder. Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes. 10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011, Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006, Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

21 Klagevejledning Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, 91, stk.1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald embedslægeinstitutionen foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 En eventuel klage skal være skriftlig og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til ellers pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 24. juni 2013, der er dagen for klagefristens udløb. Klagen sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk

22 Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på den 27. maj Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) Med venlig hilsen Bodil Damsgaard Kristensen ingeniør Kopi til: - Danmarks Naturfredningsforening, - Friluftsrådet, - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, - Esbjerg Kommune, Byggeri, - Esbjerg Kommune, Brand & Redning, Att.: Lasse Nygaard Christensen, - ArbejdsmiljøEksperten, Att.: Maiken Brarup,

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Industrimiljø har som grundlag for beslutningen gennemført en VVM-screening af projektet. Screeningen er vedlagt som bilag.

Industrimiljø har som grundlag for beslutningen gennemført en VVM-screening af projektet. Screeningen er vedlagt som bilag. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg. Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-24103 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 Ikke VVM

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Miljøgodkendelse Ændring af vilkår for luftafkast og til stationære tanke.

Miljøgodkendelse Ændring af vilkår for luftafkast og til stationære tanke. HALLIBURTON DENMARK ApS Storstrømsvej 6 6715 Esbjerg N Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. lars.jensen@halliburton.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juli 2014 Sagsbehandler Bodil D.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø Måde Skydebaner Mådevej 113b 6705 Esbjerg Ø V/Leif K. Jensen, lkj@esenet.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. december 2014 Sags id 2014-13667 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon direkte

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Kolding Kommune har den 3. juli 2012 modtaget din ansøgning om tilladelse til opsætning af

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post)

Industrimiljø Teknik & Miljø. Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post) Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. juni 2014 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon direkte 76 16 13 93 Sags id 14/2872 Ændring af vilkår i

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 CVR-nummer 18429101 P-nummer e-doc journal nr. 13/039157 Virksomhed Arriva - garageanlæg Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsid 16/42462 Kontaktperson Jesper Nørskov Madsen 1. OPLYSNINGER Virksomhed Brandstation Knebel Adresse Havagervej 2 Postnummer og by 8420

Læs mere