Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg"

Transkript

1 Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

2 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten) Fyrværkeritransporten: Jeg vil kontakte FGT s logistikafdeling, og sørge for at de fremskaffer et køretøj godkendt som EX/III (fra en anden transportvirksomhed jf. besvarelsen i spørgsmål 2.3), og at dette bliver sendt ud til chaufføren og at godset omlæsses til dette køretøj, således at transporten kan fortsættes med dette køretøj. Jeg vil endvidere sikre mig, at chaufføren er uddannet med et specialiseringskursus i klasse 1. Benzintransporten: Jeg vil bede logistikafdelingen sende et nyt køretøj (FL) frem til depotet med en tank der er godkendt til transport af benzin med tankkode LGBF eller højere i tankhierarkiet. Den afviste tank vil jeg kalde tilbage til FGT for at få foretaget eftersyn. Transport med den tomme tank kan ske i henhold til Vægtes 20 % Nævn, hvilke myndighedsgodkendelser der i henhold til ADR skal foreligge for den pågældende fyrværkeritransport [5 %]. Angiv, for hver af de ovennævnte myndighedsgodkendelser, hvem der har ansvaret for, at godkendelserne foreligger inden transporten påbegyndes [5 %]. Begrund, om der er mulighed for, at FGT s presenningskøretøjer kan opnå den nødvendige type ADR-godkendelse (køretøjsbetegnelse) for transport af det pågældende fyrværkeri [5 %]. Hvad vil du foretage dig i relation til chaufførens opfordring til, at du skal undersøge, om køretøjet til gastransporten i næste uge er ADR-godkendt [5 %]. 2.1 Transporten kan kun gennemføres, når følgende godkendelser foreligger: - Godkendelse af klassificeringen iht. særlig bestemmelse 645 i ADR - Godkendelse af emballagen iht. til kapitel 6.1 i ADR - Godkendelse af køretøjet som type EX/III, iht. 9.1 i ADR - Chaufførens uddannelse Godkendelse af klassificeringen er afsenderens ansvar, godkendelsen skal foretages af den kompetente myndighed i et ADR-land (I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen). - Godkendelsen af emballagen er afsenderens ansvar, og emballagen skal være godkendt i overensstemmelse med UN-bestemmelserne for prøvning og godkendelse af emballager. Godkendelsen foretages af den kompetente

3 myndighed eller et organ udpeget af denne (I Danmark er det ETI, der foretager godkendelser af emballager). - Køretøjsgodkendelsen er transportørens ansvar, og godkendelsen skal foretages af et organ udpeget af den kompetente myndighed (I Danmark er det særligt udpegede synsvirksomheder der foretager kontrol af køretøjerne, mens det er Færdselsstyrelsen der udsteder godkendelsen). - Det er transportøren der har ansvaret for chaufførens uddannelse, der skal gennemføres af den kompetente myndighed eller et organ udpeget af denne Der kræves et køretøj af typen EX/III til transporten. Et EX/III-køretøj skal være et lukket køretøj. Et presenningsdækket køretøj kan derfor ikke godkendes som EX/III-køretøj. Der er således ikke, med den nuværende ladopbygning, mulighed for at FGT s presenningskøretøjer kan opnå den nødvendige godkendelse Jeg vil oplyse chaufføren om, at køretøjet han skal benytte, naturligvis skal være synet og indregistreret, og forsynet med nødvendigt ADR-udstyr og brandslukningsmateriel, men at der ved transport af stykgods i klasse 2 ikke kræves et køretøj, der er særligt ADR-godkendt iht. ADR Vægtes 20 % Beskriv, hvor ofte en tank til transport af benzin skal underkastes eftersyn og prøvning [5 %]. Hvilken tankkode skulle som minimum have været anført på tankvognens ADR-attest i det pågældende tilfælde [5 %]? Beskriv, hvad tankkoden L4BN er udtryk for, og begrund, om en tank med denne tankkode kan anvendes til transport af benzin [5 %]. Beskriv generelt, hvilke forhold der udover tankkoden er afgørende for, om en tank er egnet til transport af et givet stof [5 %] En ADR-tank skal underkastes periodisk eftersyn hvert 6. år, samt tæthedsprøvning hvert 3. år, jf. ADR og Da der var tale om en benzintransport, skulle tankkoden som minimum have været LGBF Tankkoden består af fire elementer og er et udtryk for tankens type konstruktion m.m., de fire elementer angiver:

4 - L = Tanktype (væske) - 4 = Beregningstryk (mindst 4 bar) - B = Åbninger (tre åbninger til bund fyld-/tømning) - N = Sikkerhedsventiler/-anordninger (ingen) Da en L4BN-tank ligger højere i tankhierarkiet end den til benzin krævede LGBF, kan den anvendes til transport af benzin En tank er kun egnet til transport af stoffer, hvis tankens, pakningernes, udstyrets og foringernes materialer ikke kan reagere farligt med, eller blive svækket betydeligt af, de transporterede stoffer. - Derudover skal de særlige fyldningsgrader for stoffet og for tanken kunne overholdes. 4. Vægtes 20 % Du udarbejder en rapport til ledelsen. Tag udgangspunkt i én af de to hændelser efter eget valg. Hvilke hovedelementer vil du lade indgå i rapporten [10 %]? Udarbejd et forslag til en checkliste, som logistikafdelingen fremover kan bruge til at afgøre, om virksomheden råder over et køretøj, der kan løse en konkret transportopgave i overensstemmelse med ADR [10 %] Følgende hovedelementer bør indgå i hændelsesrapporten: 1. Køretøj standset af politiet, idet transporten ikke var lovlig. 2. Erstatningskøretøj fra underleverandør sendt som straksløsning. 3. Øjeblikkeligt stop for fremtidige transporter der kræver type EX/IIIkøretøjer. 4. Bødestørrelse m.m. 5. Nødvendige tiltag, hvis FGT fremover vil tilbyde at udføre disse transporter. 6. Procedureændring for at undgå gentagelser checkliste køretøj, se skitse næste side. Men Jeg mener ikke det er relevant med en checkliste, men der burde måske være en slags flow-chart der kunne anvendes.

5 Checkliste til valg af køretøj til transportopgave med farligt gods i tank eller klasse 1 Udfyld øverste del angående stoffet der skal transporteres Transport af: UN nummer Stofnavn: Klasse Emballagegrupppe Frimængde Hvilken type køretøj kræves til denne transport (sæt kryds) EX/II EX/III FL Udfyld delen herunder for det valgte køretøj Er køretøjet godkendt til transport af eksplosiver type EX/II Er køretøjet godkendt til transport af eksplosiver type EX/III Er køretøjet godkendt til transport af tankvogn type FL Har køretøjet gennemgået periodisk kontrol inden for de seneste 12 måneder Udfyld delen herunder for tanken på det valgte køretøj Har tanken gennemgået periodisk eftersyn inden for de seneste 6 år Har tanken gennemgået tæthedsprøvningen inden for de seneste 3 år Er tankkoden i overensstemmelse med det krævede for stoffet, eller er tankkoden bedre Ja Nej Ikke relevant Såfremt der svares til et af ovennævnte spørgsmål må køretøjet ikke anvendes.

6 Flowchart til sikring af korrekt anvendelse af køretøj til transport af farligt gods Er der tale om farligt gods i klasse 1 ja Er frimængden overskredet Er der tale om tanktransport Ja (se særligt flow chart for tanktransport) Transporten kan udføres med ethvert køretøj der er synet og indregistreret ja Kan den transporterede mængde transporteres på et type EX/II-køretøj ja Vælg et FGT-køretøj med ADR-attest type EX/II Er køretøjet synet og ADR-attesten fornyet inden for de seneste 12 måneder ja Forsendelsen kan ikke transporteres på FGT s køretøjer Transporten kan gennemføres med det valgte køretøj. Husk udstyr m.m.

7 5. Vægtes 20% I forbindelse med dine hændelsesanalyser, finder du ud af at farligt gods undervisningen i virksomheden ikke er struktureret, ligesom der ikke findes data på de gennemførte uddannelser. Beskriv og begrund, hvordan du som sikkerhedsrådgiver vil sikre at uddannelserne fremover sker struktureret, og hvordan det sikres at data registreres. [10 %] Hvilke afdelinger i FGT har behov for farligt gods uddannelse, og efter hvilke bestemmelser skal uddannelsen gennemføres. [10 %] Jeg vil indledningsvist udarbejde en procedure for uddannelse, hvor det af proceduren fremgår, hvilke krav der er i lovgivningen til uddannelse, herunder efteruddannelse m.m. Det vil af proceduren tillige fremgå, at al gennemført uddannelse skal registreres af personaleafdelingen, i de enkelte personers persondata. Jeg vil derefter medvirke til, at der for hver personalegruppe udarbejdes en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen vil jeg udarbejde i samarbejde med afdelingslederne og personaleafdelingen, således at der opnås en accept og forståelse for uddannelseskravene, og at disse bliver implementeret i virksomheden. Jeg vil herefter gennemgå al tidligere gennemført uddannelse da der ikke er data registreret, vil jeg tage en dialog med hver enkelt person, for at afgøre, hvilken uddannelse der er gennemført og hvornår. Jeg vil på baggrund af de faktiske forhold der afdækkes, vurdere og anbefale efteruddannelse hvor det måtte være påkrævet. Der er behov for uddannelse i følgende afdelinger: Logistikafdelingen uddannes i henhold til ADR kapitel 1.3 Kørselsafdelingen uddannes i henhold til ADR kapitel 1.3 (dog ikke chauffører) Chauffører uddannes i henhold til ADR kapitel 8.2, med en grundlæggende uddannelse. For de chauffører der er beskæftiget med transport af klasse 1 og/eller tankvogn, skal kurset tillige suppleres med relevante specialiseringskurser. Værkstedets personale (måske ikke alle) skal uddannes som chaufførerne, da de bl.a. foretager prøvekørsel, samt kørsel til syn med bl.a. urensede tankvogne. 6. Vægtes 10 % FGT har fået en henvendelse fra en kunde, der ønsker at FGT skal forestå distribution af industrivaskemidler (bl.a. UN3266, UN1805 og UN2014). Transporten skal foregå i 1200 liters palletanke, og kunden ønsker at chaufføren skal tappe den bestilte mængde ( L) over i modtagerens produktionstanke. Ledelsen ønsker din rådgivning om disse transporter. Hvordan kan det lade sig gøre at gennemføre disse transporter, begrund dit svar.

8 Mit svar til ledelsen, vil være at det umiddelbart ikke lovgivningsmæssigt vil være muligt at gennemføre disse transporter, da ADR afsnit forbyder chaufføren og andet mandskab på køretøjet at åbne emballager med farligt gods. Det er derfor ikke muligt for chaufføren at foretage omhældning fra palletanken til kundens anlæg. Hvis FGT skal indgå i disse transporter kan det kun ske, hvis chaufføren aflæsser palletanken hos modtageren, hvorefter modtager aftapper den ønskede mængde, lukker palletanken, og returnerer den til chaufføren for videre befordring til næste modtager. Inden transporten tilretter chaufføren mængden på det medfølgende transportdokument, alternativt udstreger modtageren og den leverede mængde på hans distributionsliste (ADR )

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere