SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Bygherre: SA Grønlands Selvstyre dato: Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk tnt-nuuk illussanik titartaasarfik a/s postboks Nuuk Rambøll Grønland A/S postboks Nuuk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. 1 Tegningsoversigt. 4 1 Almindelige bestemmelser for alle fag 5 2 Nedrivningsarbejde Udgravning, udsprængning og jordarbejde Terrænbefæstigelsesarbejde 25 6 Vandledningsarbejde Betonarbejde Murerarbejde Tømrerarbejde Tagarbejde Snedkerarbejde Blikkenslagerarbejde Smedearbejde Gulvbelægningsarbejde Malerarbejde Indvendige spildevandsledninger Vandinstallationer og sanitet Varmeinstallationer Ventilation Fjernvarmeledninger Teknisk isolering El-installationer

3 INDLEDNING Bygningsarbejder omfatter renoveringsarbejder på blok De nedenfor beskrevne arbejder er generelt for alle boliger. Udvendige arbejder Boligernes facadebeklædning udskiftes, og ved samme lejlighed efterisoleres facader så de opfylder de nugældende krav til isoleringsværdi. Der monteres ny vindspærre og monteres ny facadebeklædning. Vinduer og yderdøre udskiftes med nye træ/aluvinduer med udvendig vedligeholdelsesfri overflade. Vinduerne monteres i ny påforingsvæg uden på på eksisterende bindingsværk. Franske altandøre udskiftes tilsvarende vinduer og der monteres nyt transparent altanværn foran altandøren. Tagkonstruktionen efterisoleres så den opfylder gældende krav til isoleringsværdi. Da det ikke er muligt at forøge tykkelsen på tagkonstruktionen ned i boligen er det nødvendigt at efterisolere oppefra. Skure renoveres med ny facadebeklædning samt nye udhusdøre. Tagkanter udskiftes og på taget udlægges ny tagpap. Skure ved blok 41 og 42 udskiftes Der etableres nye terrasser og gangbroer, samt nye adgangsveje fra vej. Der etableres ny sti langs vej. Eksisterende bro over Lyngby Tårbækvej fjernes og forsyningsledninger for vand, fjernvarme, el og tele i broen omlægges til under terræn. Udskiftning af forsyningsledninger for vand og fjernvarme mellem bygninger. Indvendige arbejder Parketgulve med strøkonstruktion udskiftes og giver derved plads for etablering af nye vand- og varmerør der flyttes fra krybekælder og op i boligen. Linoleumsgulve i køkken og forstue udskiftes, og klinkegulv i vindfang udskiftes. Indvendige døre skiftes med nye massive pladedøre i trækarm. Trappetrin på den indvendige trætrappe skal have linoleum belægning og forstærket kantlister. I køkkenet udskiftes alt skabsinventar, bordplader og hårde hvidevare. Baderum renoveres og ombygges. Der etableres nye gasbetonvægge omkring vådområde, gamle gulvafløb ophugges og der udlægges nyt afretningslag. Nye afløbs- og vandinstallationer placeres i skakte eller indfræsede i vægge således der sikres optimal mulighed for vedligehold og rengøring af gulve og vægge. På gulve og vægge udføres vådrumsmembran samt nye klinker og fliser. Sanitet, og vandarmaturer udskiftes. I boligerne etableres nye VVS-installationer med individuel vand- og varmemåling. I krybekældre udskiftes fordelingsledninger for vand og varme samt afløbs-stikledninger. Varmecentraler i blok 42 og 45. renoveres. Der etableres nye el-installationer i boligerne inkl. ny gruppetavle. El-forsyning omlægges til kabelskabe. Manglende fundamentselektrode etableres. Nye antenneinstallationer etableres. Udendørs belysning på bygninger udskiftes og i skure etableres lys og el til fryser. Efter endt bygnings- og installationsarbejde foretages en maleristandsættelse af vægge, lofter og indvendigt træværk. 3

4 TEGNINGER Tegninger der supplerer denne arbejdsbeskrivelse fremgår af Arkitekttegninger tnt nuuk Tegningsfortegnelse A000, med dato Ingeniørtegninger Rambøll Gønland A/S Tegningsfortegnelse med dato Terræn, konstruktioner VVS-installationer, og el-installationer 4

5 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Byggeopgaven Arbejdet omfatter de på tilhørende tegninger viste og i denne beskrivelse beskrevne arbejder Projektet Består af nærværende SA med tilhørende tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. SA er fagvis opdelt, og i hver beskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Tegninger og beskrivelse supplere hinanden således, at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet et sted. Alle entreprenører skal gennemlæse alle afsnit ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig aftale. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette Forskrifter Grønlands Bygningsreglement af 1982 med tilhørende tillæg. Forskrifter for Betonkonstruktioner, Grønlands Hjemmestyre - Bygge- og anlægsstyrelsen. Arbejdstilsynets tekniske forskrifter, anvisninger og meddelelser Nuna Tek s Anvisning i indregulering af varme og ventilationsanlæg, 1. udg Bygge- og Anlægsstyrelsens Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 2. udgave GTO s anvisning i udførelse af kloakanlæg i Grønland, september Vejledning i projektering af sprængningsarbejder udgivet af GTO, maj Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland 3. udgave, december

6 Dansk Ingeniørforenings normer: DIF s norm for fundering, DS 415, 3. udgave Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner, DS 409, 1. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner, DS 411, 3. udgave marts DIF s norm for portlandcement og portlandflyveaskecement, DS 427, 2. udgave DIF s retningslinier for fremstilling af vibreret beton. Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412, 2. udgave april Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner, DS 413, 4. udgave november Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer af PEL, PEH og stift PVC i jord, DS 430, 1. udgave august DIF s norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2. udgave, DIF s norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udgave, maj DIF`s norm for varmeinstallationer DS 469, udgave, DIF s norm for Udførelse af ventilationsanlæg, DS 447, 1. udgave DIF s norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428, 2. udgave DIF s norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452, 1.udg. maj DIF's "Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg", 2. udgave, marts DIF`s norm NP-153-N, ventilation. Dansk Ingeniørforenings normtillæg af seneste udgave SBI-anvisninger: SBI-anvisning 33 "Luftiblandet beton". SBI-anvisning 125 "Vinterstøbning af beton". SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, 2. udgave SBI-anvisning 165, Vandinstallationer, Mål og vægt Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når intet andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen. 6

7 1.3. MATERIALER Kvalitet Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der behæftet med skader eller fejl, må ikke anvendes i byggeriet Navngivne materialer Eller fabrikater, angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved som fabrikat eller ved som katalog. Generelt gælder, at andre materialer end foreskrevet kun må anvendes, såfremt de godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i DIF s normer, forskrifter og betingelser givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og nøje overholdes. Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren i tide hente nærmere instruks herom hos tilsynet. Det bemærkes specielt, at beklædninger, papbelægninger m.v. skal kunne modstå de DS anførte vindpåvirkninger, såvel hvad angår materialestyrke som fastgørelse til underlaget. For Nuuk skal anvendes hastighedstrykket q = 1,6 KN/m² Kvalitetssikring Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring af de anvendte materialer og de udførte arbejder. 7

8 Det skal kontrolleres, at arbejdet er udført i henhold til nærværende arbejdsbeskrivelse (SA) med tilhørende tegninger. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog, hvori det skal anføres hvornår de enkelte arbejder er checket og evt. fejl eller mangler skal anføres. Entreprenøren skal en uge efter accept af tilbud fremsende udkast til kvalitetssikringshåndbog til godkendelse Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, for eksempel tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring, varme og kulde. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til vinterforholdsregler ved Anlægs- og byggearbejder af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af de senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov herfor, også for andre fag Huller Hultagning til installationer mv. og disses grænseflader er beskrevet i afsnit 2 om nedrivning Efterreparationer Henhører under det fag, hvis arbejder afføder efterreparationer Renholdelse Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i god og ryddelig stand. Emballeringsmaterialer og andet affald holdes ude af bygningerne Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenørerne at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger under arbejdets udførelse, til beskyttelse af såvel udstyr, materialer som mandskab Rengøring og oprydning Hver enkelt entreprenør skal til stadighed holde henholdsvis byggepladsen og bygningen ryddelig og i overskuelig orden, efter egne arbejder. Overskudsmaterialer og emballager bortkøres og øvrige materialer stables. Der må ikke under nogen form finde afbrænding af emballager eller overskudsmaterialer sted. 8

9 Stillads Alle entreprenører skal selv sørge for stillads i nødvendigt omfang Service i afhjælpningsperioden For alle installationsfag skal fagentreprenøren indregne 1 års service bestående af nødvendige justeringer og service i samme intervaller og omfang som anført i vedligeholdelsesvejledninger. Hvis der i samme periode er behov for justering eller udskiftning af defekte komponenter skal dette ydes, inkl. evt. udgifter til andre entreprenører, uden afgift for bygherren. 9

10 2. NEDRIVNINGSARBEJDER 2.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit Arbejdet omfatter Nedrivning og bortkørsel af de i nærværende afsnit og på tilhørende tegninger viste ydelser Arbejdet omfatter i hovedpunkter følgende Udvendig: Nedtagning af facadeplader(bemærk: Asbestindhold) samt vindspærre Udtagning af vinduer, facadedøre, altandøre, krybekælderlemme Optagning af tagplader, tagpap, taghætter, vindskede og stern Nedtagning af facadebrædder på alle skure Nedtagning af diverse antenner, tørrekasser mv. på facader Nedrivning af gangbroer, skure, rækværk og trapper Nedtagning af inddækning (skørt, bemærk: asbestindhold)) under bygning Nedrivning af broen over Lyngby Tårbækvej Nedtagning af fundamenter for bro over vej Optagning og bortskaffelse af betonfliser over eksisterende rørkanaler mellem bygninger hvor ledninger skal udskiftes Nedtagning af vandledninger i bro over vej Nedtagning af vandledninger i rørkanaler mellem bygninger Nedtagning af fjernvarmeledninger i bro over vej Nedtagning af fjernvarmeledninger i rørkanaler mellem bygninger Nedtagning Nukissiorfiit forsyninger kabler i bro over vej Nedtagning Tele kabler i bro over vej Indvendig Nedrivning af fliser, gulvklinker og slidlag i badeværelser Optagning af gulvklinker i entre Optagning af trægulve og linoleumsgulve inkl. strøer og isolering Demontering af indvendige døre Demontering af køkkener, entreskabe og garderobeskabe Nedtagning af loftplader ved bad/wc Hultagning til installationer mv. i gulve og vægge Nedtagning af afløbsinstallationer inkl. bæringer mv. jf. tegninger for eksisterende forhold 10

11 Nedtagning af vandinstallationer og sanitet inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af varmeinstallationer i krybekælder og boliger inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af varmeinstallationer i 2 teknikrum inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af ventilation og aftrækskanaler inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af el-installationer i rækkehusene Nedtagning af målertavler i rækkehus 41 og rækkehus 42 Nedtagning af el-måler for rækkehus 45 og dækning af målerfelt Projektmateriale Ovennævnte nedrivningsarbejder fremgår tillige af projektmaterialets arkitekt- og ingeniørtegninger. Tegningerne og nærværende beskrivelse supplerer hinanden, således at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet et af stederne Huller og efterreperationer Grænseflader vedr. hultagning: Efter nedrivning af installationer lukker og reetablerer mure og tømre henholdsvis i beton og lette bygningsdele. Omfang af installations nedrivning fremgår af eksisterende installationstegninger. Ophugning af eksisterende gulvafløb og rør i betondæk i badeværelser udføres af mure. Omfang af eksisterende afløb fremgår af eksisterende tegning for bad/toilet. Nødvendige nye huller og riller i fundamenter, betondæk og betonvægge, som ikke er etableret som udsparinger i oprindeligt betonprojekt, opmærkes og bores af VVSentreprenør. Mureentreprenør lukker og reetablerer. Ophugning af eksisterende udsparinger for fremføring af nye rør udføres af mure, som også lukker og reetablerer. Udsparinger som fremgår af betonprojektet lukker og reetablerer murerentreprenør. I øvrige vægge som ikke er af beton (lette vægge og dæk) udføres hultagning til installationer af VVS-entreprenør inkl. opmærkning og lukning. I gasbetonvægge udføres fræsning af riller til installationer af VVS-entreprenør inkl. opmærkning. Mureentreprenør reetablerer og lukker riller. I loftplader udfører tømreentreprenør huller inkl. huller til ventilationsarmaturer og reetablering. VVS-entreprenør opmærker hullerne. I tagkonstruktioner udfører tømreentreprenør huller og udskæringer for taghætter og udluftninger inkl. tætning og reetablering. VVS-entreprenør opmærker huller. I ydervægge udfører tømreentreprenør huller og udskæringer for ydervægsriste inkl. tætning og reetablering. VVS-entreprenør opmærker huller. Rørgennemføringer i fundamentsvægge lukkes og reetableres af mureentreprenør efter endt ledningsudskiftning (brandskot). Omfang af rørgennemføringer fremgår af VVS krybekælderplaner. 11

12 Rørgennemføring i inventar, bordplader o. lign. foretages af entreprenør som monterer selve inventaret. Generelt skal udførelse af huller aftales med tilsynet. Reetablering af huller skal udføres håndværksmæssig korrekt ARBEJDETS UDFØRELSE Sikring af arbejdsområdet Af hensyn til personers sikkerhed skal der omkring nedrivningsarbejdet etableres afskærmning af området. Afskærmningen skal udføres på en sådan måde, at den fortsatte færdsel for beboer kan opretholdes Afstivning Ved indgreb i afstivende eller bærende konstruktioner skal entreprenøren sikre sig, at disse er forsvarligt understøttede/afstivede under arbejdets udførelse Råd og svamp Såfremt entreprenøren under nedrivningsarbejdet konstaterer, at blivende konstruktioner er angrebet af råd eller svamp, skal dette straks meddeles tilsynet, der herefter tager stilling til udbedringens omfang og udførelse VVS-installationer Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren sikre sig, at eksisterende VVSinstallationer er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret El-installationer Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren sikre sig, at eksisterende el-installationer er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret Forsyningsledninger Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren i samarbejde med forsyningsselskaber sikre sig, at eksisterende ledninger er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret Asbestholdige materialer Bygningens facadebeklædning og vindspærre er eternit type A. Disse beklædninger indeholder asbest. Hvis entreprenøren under nedrivningsarbejdet konstaterer asbestholdige materialer, skal dette straks meddeles tilsynet. Jvf. AT-meddelelse nr , maj skal der tages særlige forholdsregler til beskyttelse af de beskæftigede personer. 12

13 De nedrevne asbestholdige materialer skal forsegles og transporteres til en af den kommunale myndighed anvist plads for opbevaring og/eller nedgravning af miljø- og sundhedsfarligt affald PCB Såfremt det mod forventning viser sig, at der er i bygningen er indbygget PCB-holdige materialer, skal der tages særlige forholdsregler til beskyttelse af miljøet og de beskæftigede personer. Personer som arbejder med PCB-sanering skal have en grundig instruktion i de forholdsregler der skal tages for at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af nedrivningsarbejdet. Der henvises til Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB sanering udgivet af Dansk Asbestforening De nedrevne PCB-holdige materialer skal forsegles og transporteres til en af den kommunale myndighed anvist plads for opbevaring og/eller nedgravning af miljø- og sundhedsfarligt affald Generelt om bortskaffelse af affald I forbindelse med nedrivning skal der tages hensyn til opdeling af nedrivningsmaterialerne i henhold til Kommunens Regulativ for bortskaffelse af affald af 1. januar Nedrivningen inkluderer fjernelse af alle materialer/materiel til forbrændingsanlæg og jerndump. Følgende retningslinjer for sortering og bortskaffelse af byggeaffald skal som minimum opfyldes: Byggeaffald der bortskaffes til jerndumpen Beton, jern, zink, aluminium og kobber Glas og sanitetsgenstande, isoleringsmaterialer, gipsonite Ikke miljøfarligt el- og telekabler Byggeaffald der bortskaffes til forbrændingen Plast, gummi og PVC Tagpap Træ, møbler og andet brændbart men ikke-miljøfarligt affald Evt. miljøfarligt byggeaffald der bortskaffes til forbrændingen Evt. miljøfarligt affald (kemikalieaffald og andet problemaffald) sortes og afleveres til forbrændingen, herunder: Hårde hvidevarer samt gl. fjernsyn. Blybelægninger. Evt. asbestholdige materialer. 13

14 Entreprenøren skal umiddelbart efter overdragelse af entreprisen foretage en fuldstændig registrering af asbestholdigt materiale i bygningen. Senest 10 dage efter overdragelsen af arbejdspladsen meddeles resultatet af registreringen til byggeledelsen. Evt. nedtagning af asbest skal ske i henhold til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser i Grønland nr af 15. december For at overholde kravene i Bekendtgørelsen bør kravene og forholdsreglerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om asbest nr af 21. december 2004, samt Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest nr. 993 af 1. december 1986, følges. Endvidere henvises der til At-vejledning Stoffer og materialer C.2.2 omhandlende arbejde med asbest. Inden arbejdet påbegyndes, skal der foreligge arbejdsprocedurer for nedtagning af asbestholdigt materiale. Inden igangsætning af arbejdet skal bygherren acceptere disse. Ligeledes skal fornødne tilladelser og anmeldelser til arbejdstilsynet indhentes. 14

15 3. UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE 3.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter følgende fag: Afsætning Afrømning/afgravning/udgravning Udsprængning Påfyldning Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne arbejde, således at arbejdet fremstår fuldt færdigt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende A arbejder ( jord A fordelingsliste) Afsætning Afrømning/afgravning/udgravning Udsprængning Påfyldning Påfyldning af nye terasseområder med armerede græsskråninger. Afdækningsfliser over nye fjernvarmeledninger i terræn Reetablering af rørkanal under gangsti B arbejder ( jord B fordelingsliste) Tilfyldning af rørkanaler mellem bygninger efter ledninger er udskiftet Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (udgravning, udsprængning og jordarbejde) er: Nedrivning af træværk mv. i bro over vej. Efter ledninger er udskiftet i rørkanaler mellem bygninger lukker og reetablerer mureentreprisen huller (brandskot) i fundamentsvægge til krybekælder. Nedtagning og reetablering af inddækning (skørt) under bygning Terrænbefæstelsesarbejder 15

16 3.3. AFSÆTNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Kontrolmåling (koter) af alle eksisterende, ledninger mv. hvortil nye og eksisterende tilslutninger sker. Afsætning af nye ledningstracéer i samarbejde med VVS-entreprenøren. Etablering og kontrol af evt. nødvendige fixpunkter mv. for udførelse af jord- og ledningsarbejdet. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation. *Samtlige knæk og muffer indmåles af Asiaq efter rør er lagt til as build tegninger. X og Y koordinater opgives med topkote af fjernvarme- og vandledninger. Afsætning og kotering af tilfyldningsområder MATERIALER Ingen Udførelse Entreprenøren foretager afsætning af ledningstrace på grundlag af projektets tegningsmateriale. Ledningstrace afsættes, så krav til projektets minimumsafstande opfyldes. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl i udførelsen. Entreprenøren er pligtig til at opklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt inden arbejdets påbegyndelse. Udgifter tilindmåling ved Asiaq afholdes af entreprenøren. Byggeledelsen skal have mulighed for at kontrollere afsætningen, inden jordarbejdet påbegyndes Kontrol Afsætningen kontrolleres på baggrund af tangentpunkter. Forløbet af lige stræk skal være retlinjet og kurver skal fremtræde jævne. Entreprenøren skal levere måleresultater og dokumentation for det af Asiaq udførte afsætningsarbejde. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen AFRØMNING/AFGRAVNING/UDGRAVNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Afrømning/afgravning/udgravning samt sortering og deponering af vegetationslag, jord og blød overjord overalt, hvor det mødes inkl. bortskaffelse. Ledningsgrave til nye ledninger (fjernvarme, vand og el-kabler) samt reetablering. Deponeringsafgifter skal være indeholdt i arbejdet. Afspærringer omkring udgravninger. Adgangsanordninger til de enkelte stier, bygninger, veje i udførelsesperioden. Tørholdelse af udgravninger inkl. levering, opstilling samt drift af lænsepumper. 16

17 Fotoregistrering af arealer inden arbejdet påbegyndelse. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation. Afrømning af belægning i opfyldte terasseområder Afgravning for fundamenter MATERIALER Tørholdelse Til tørholdelse af udgravninger skal anvendes lænsepumper med fristrømshjul, som kan tåle at køre, uden der er vand i udgravningen. Slanger til bortpumpning af overfladevand skal være tætte lærredsslanger med samlingskoblinger, der ligeledes er tætte Afmærkning Der skal til en hver tid afmærkes og afskærmes efter Håndbog i afmærkning. Bygherren udlåner ikke materiel hertil UDFØRELSE Vegetationslag og belægninger Inden arbejdet påbegyndes, skal terrænarealer fotoregistreres. Terrænet skal ligeledes registres sammen med tilsynet. Det afrømmede vegetationslag deponeres for senere genanvendelse og blød overjord bortskaffes. Entreprenøren skaffer tilladelse for depot- og henlæggelsesplads samt bortskaffelse. Generelt skal det sikres, at tilstødende belægninger ikke lider overlast i forbindelse med arbejdet. Hvis der sker skader herpå, skal entreprenøren afholde udgifterne til udbedringen. I terasseområder afrømmes afrømmes asfaltbelægninge og underlag ( i alt ca. 12 cm ) for ny flisebelægning Udgravning Udgravning udføres for anlæg af fjernvarme-, vandledninger og el-kabler i overensstemmelse med tegningerne. Afgraves der materialer, som kan anvendes til opfyld, transporteres det til depot. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projekt. Udgravningen skal foretages således, at den afsatte ledningstracé følges med hensyn til de foreskrevne koter og mål, og således at de foreskrevne fri-afstande til ledningsgravsider og til andre anlæg kan overholdes. Graven skal være så smal som mulig, men udgravningen og afstivningen skal udføres med en bredde, der muliggør den foreskrevne komprimering under og omkring ledningsanlægget. Afstivningen skal etableres og bestå i så lang tid, at der ikke er risiko for jordudskridning under anlægsarbejdet. Under etablering af afstivninger skal det om fornødent ved tilfyldning med sand på ydersiden af afstivningen omhyggeligt sikres, at der ikke sker nedskridning eller underminering af tilgrænsende jord og befæstelse. 17

18 Entreprenøren er ansvarlig for styrke og stabilitet af afstivningen, samt at afstivningen til enhver tid opfylder arbejdstilsynets krav. Dokumentation for styrke og stabilitet skal forelægges tilsynet på forlangende. Såfremt der under planum forekommer frostfarlig vejunderbund (dvs. materialer med forekomst af fraktioner mindre end 0,075 mm i et omfang større end 9 %), skal denne udskiftes i yderligere 50 cm tykkelse. Som erstatningsmateriale anvendes grus og sprængstensmaterialer. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projektet.de udskiftede materialer bortkøres til depot på dumpen eller inden for en radius af 5 km. Jordoverfladerne skal til enhver tid holdes regulerede og komprimerede, således at vand ikke kan samle sig og sive ned og opbløde jorden. Hvis der sker opblødning af jorden under arbejdets udførelse, skal den opblødte jord omgående erstattes med anden jord eller sprængsten uden udgift for bygherren. Entreprenøren har ansvaret for alle sætninger og skred, som er en følge af mangelfuldt udført arbejde. Entreprenøren skal uden ekstrabetaling udbedre sådanne. Bliver afgravningen ved manglende agtpågivenhed fra entreprenørens side for dyb, skal der uden ekstra betaling fyldes op til den rigtige højde med grus eller sprængsten, der komprimeres effektivt. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projektet Tørholdelse Tørholdelse omfatter bortledning af overfladevand fra ledningsgraven. I forbindelse med tørholdelse af ledningsgraven skal etablering, drift, vedligeholdelse og nedtagning af nødvendige lænsepumper og pumpeslanger være indeholdt. Der skal ligeledes udføres de nødvendige pumpesumpe, hvori pumperne placeres. Pumpeslange skal tilsluttes eksisterende nærliggende grøft for overfladevand eller til havet. Pumpeslangen skal beskyttes mod beskadigelse fra evt. trafiklast og det skal sikres, at pumpeslangen fastgøres til afledningssted, så den ikke ved et uheld trækkes op Tegninger for eksisterende ledninger og kabler Der findes eksisterende ledninger i jorden i området hvor gravearbejde skal foregå. Der henvises til afsnit i Almindelige bestemmelser og tegningsmateriale Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. Kontrol af de afrømmede arealer omfatter besigtigelse af udgravning således at ingen muldlommer eller lignende efterlades. Ved opbrydning af asfalt, skal tykkelsen kontrolmåles. Afgravningsskråninger kontrolleres med skråningsmåler. Skråningerne skal endvidere fremstå uden uregelmæssigheder i profilet med en jævn overflade. Alle strækninger kontrolnivelleres før afrømning/afgravning ligesom færdigafrømmede/afgravede flader i 10 meters stationer. Alle overflader skal afrettes således, at største afvigelse fra 6 meters retskede er 3 cm. Partier med frostfarlige eller på anden måde uegnede jordarter, skadede belægninger skal registreres og opmåles. Nødvendig kontrol af tørholdelse. Om lænsepumper fungerer således, at der ikke kommer vand i ledningsgraven. 18

19 3.8. UDSPRÆNGNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Udsprængning af fjeld, sortering, læsning og transport til påfyldningssted indenfor arbejdsområdet samt sortering, læsning og transport til depot. Omfang af udsprængningsvolumen fremgår af projektmateriale. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation 3.9. MATERIALER Ingen Udførelse Sprængningsarbejderne udføres efter en af entreprenøren udarbejdet sprængningsplan. Udsprængning udføres for ledningsgrave og brønde i overensstemmelse med tegningerne, således at der er plads til de foreskrevne befæstelser mv. og således at de på tegningerne angivne færdig- koter kan opnås. Det påhviler entreprenøren at udføre sprængningerne således, at sprængstenene får en rimelig størrelse, så de kan indbygges forskriftsmæssigt, dvs. at sten, der indgår i påfyldning, ikke må være større end 0,5 x påfyldningstykkelsen, dog højst 0,25 m3. Entreprenøren har ansvaret for, at ledninger, bygværker mv. ikke beskadiges ved afsprængningen. Ved al sprængning foretages nødvendige foranstaltninger for at hindre skader på grund af stenkastning, rystelser og lufttryk. Alle sten, som under sprængninger er faldet i omgivende terræn, skal fjernes, uden at terrænet lider nogen form for overlast (dvs. at der ikke må køres i løsjordsområder). Såfremt der udsprænges for lidt, skal der foretages eftersprængning. Såfremt der udsprænges for meget, skal der foretages opfyldning med grus/sprængsten, der komprimeres. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projekt. Alle ekstraudgifter i denne forbindelse afholdes af entreprenøren Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. Alle strækninger kontrolnivelleres før udsprængning ligesom færdig afsprængte flader i 1 meters stationer. Udsprængningsmængder skal registreres og opmåles. 19

20 3.10. PÅFYLDNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Levering, regulering og komprimering således at færdige koter og lagtykkelser kan opnås. Udjævningslag, drænlag og tilfyldning omkring berørte nye og eksisterende ledninger og brønde. Levering og montering af drænledninger i rørkanaler mellem bygninger, inkl. afledning til grøft. lign. Tilfyldning af ledningsgrave. Opfyldning af terassearealer Påfyldning af rabat op til 0,5 m. Levering af markeringsbånd til fjernvarmerør. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation MATERIALER Generelt Hvis der tilbydes andre materialer end angivet med som skal det fremgå af tilbuddet jf. almindelige bestemmelser Filterdug Filterdug skal mindst være af type som Fibertex F2B eller tilsvarende Sprængsten Sprængsten skal være sundt, uforvitret fjeld i størrelse passende til den aktuelle påfyldningshøjde Skærver Skærver 8/32 mm Knuseros Knuseros mm Stabilgrus Stabilgrus 0/32 mm Sand- og grusfyld Hvis de opgravede sand- og grusmaterialer, der bliver udgravet inden for projektets rammer, har en beskaffenhed, som sidestiller det med grusmaterialer, der normalt anvendes til 20

21 påfyldning, kan det genanvendes som sand- og grusfyld i ledningsgrave. Forinden accept for anvendelse skal materialet dokumenteres overfor byggeledelsen. Evt. ekstraudgifter i denne forbindelse afholdes af entreprenøren. Materialerne skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har fornøden bæreevne, drænevne, frostsikkerhed og frostbestandighed samt filtervirkning mod evt. finkornet underbund. Gradering: Nominel maksimalkornstørrelse dmax ½ lagtykkelse Højst 9 pct. < 0,075 mm eller højst 3 pct. < 0,020 mm Sandækvivalent SE 30 Renhed: Materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- eller siltklumper Beskyttelseslag omkring ledninger Sandfyld for vand- fjernvarme- og kloakledninger skal have kornstørrelse på 0/16 mm. Se sigtekurve i Anvisning i projektering af vandforsyningsledninger i Grønland. Sandmateriale til beskyttelse af el- og telekabler skal have max. kornstørrelse på 3 mm Egnet løsjord Egnet løsjord må max. have en stenstørrelse 125 mm. Renhed, materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- eller siltklumper Armering af løsjordsskråninger Tensar RE geonet Tensat mat Leveres af fab UDFØRELSE Påfyldning, generelt Påfyldning må ikke påbegyndes, før omkringfyldning af ledningsanlægget og fibertex er synet og godkendt af tilsynet. Generelt for alle påfyldningsarbejder gælder, at der ikke må være sne og is i fyldmaterialerne, og at den flade, hvorpå opfyldningen udføres, skal være sne- og isfri. De angivne mål på største stenstørrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner, dvs. største længde, bredde vinkelret herpå og tykkelse vinkelret på begge. Dog må største længde højst være 75 % af lagtykkelsen. Ved alle påfyldningsarbejder skal sikkerhedsforholdene vurderes, og om nødvendigt skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer risikoen for nedrulning af sten, der kan være til fare for mennesker, materiel o. lign. 21

22 Det skal understreges, at det under alle forhold er entreprenørens ansvar, at sikkerhedsforanstaltningerne er etableret og opfyldes i nødvendigt omfang Komprimering, generelt Påfyldningstykkelsen afstemmes efter entreprenørens valgte materiel for komprimering af det ønskede materiale, samt rørproducentens krav til minimum beskyttelseslag over ledningstop. Til opnåelse af et tilfredsstillende komprimeringsresultat udføres en prøvestrækning for hver type påfyldning. Prøvekomprimeringen udføres ved kontrolnivellement af sætningerne efter hver overkørsel. Når sætningerne stagnerer, kan den optimale komprimeringsindsats fastlægges. Den maksimale lagtykkelse mellem hver komprimering er 30 cm. Nedknusning af materialerne må ikke forekomme. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Dog skal pladevibrator mindst have en vægt på kg 350. Hvor der ikke er plads til pladevibrator skal der anvendes en jordloppe Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Afmærkning af fjernvarmeledninger Foretages med et markeringsbånd af uforgængeligt materiale (plastik) forsynet med teksten: FJERNVARME, eller der udlægges lilla markeringsnet lige over fibertexdugen i hele tracéets længde og bredde over begge fjernvarmerør Påfyldning af ledningsgrave Udføres med genanvendte materialer i gradering som angivet i projekt. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Sprængstensbærelag Sprængstensbærelaget udføres fra overside af planum, og nedefter. Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Knuseros Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Lagtykkelse efter komprimering ved vej skal være 200 mm. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre. 22

23 Stabilgrus Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Lagtykkelse efter komprimering ved vej skal være 80 mm. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Tilfyldning omkring og over ledninger/brønde Efter afretning af udgravningens bund, udlægges et drænlag, bestående af min 150 mm skærver 8/32 mm, skærvelaget komprimeres til fast og plan/mireret overflade. I dette drænlag udlægges drænledning mireret og drænledning føres til afvandingsgrøft. Efter udlægning af drænlag skal der udlægges fibertex og et min. 100 mm udjævningslag med grusfyld 0/16 mm, der danner underlag for fjernvarme- og vandrørene. Udjævningslaget komprimeres omhyggeligt. Når rørmontagearbejdet er tilendebragt, skal der tilfyldes omkring ledninger med grusfyld 0/16 mm, min. 200 mm langs siderne og min. 100 mm under og 150 mm over ledningen. Materialerne omgives helt med filterdug med 30 cm overlæg i både længde- og tværsamlinger. Hvor der sker ændringer i udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles disse materialer ligeledes med filterdug. Der tilfyldes omkring brønde med samme slags materialer som i beskyttelseslaget. Tilfyldningsmaterialet skal komprimeres ved udlæggelse i max. 15 cm lag. Hvert lag udføres med nødvendig komprimering. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre. Tilfyldning af ledningsgrave skal generelt udføres på en sådan måde, at fyldet mindst får samme bæreevne og sætningsegenskaber som fyldlag i tilsvarende dybde under samme befæstelse. Samtidig skal påses at rør eller konstruktion ikke tager skade under tilfyldningen. Desuden skal tilfyldningen være filterstabil overfor det omgivende fyld. Max. stenstørrelse 125 mm. Drænledning skal være korrugerede PVC-drænrør med fibertex-bevikling. Indvendig diameter 80 mm Påfyldning med sand og grus omkring underløb Omkring underløb udføres opfyldning med skærver i min. 20 cm lag. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Påfyldning af terasseområder Områderne opfyldes med afgravede materialer. I nødvendigt omfang tilføres materialer. Fabrikantens anvisninger mht. armerede skråninger følges nøje Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. 23

24 Dokumentation fra prøvekomprimering indsættes i kontroljournal. Kontrol af komprimering udføres ved kontrol af antal overkørsler af hvert påfyldningslag bestemt ud fra prøvekomprimering. Koter kontrolleres efter længdeprofiler pr. 10 m, tilladelig afvigelse er ±10 mm. Sprængstensfyld vurderes visuelt løbende, og stenstørrelser i forhold til lagtykkelser kontrolleres ved måling. Kontrol af tilfyldningstykkelser omkring ledninger. Mængder 24

25 5. TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDER 5.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne arbejde, således at arbejdet fremstår fuldt færdigt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende Kantsten til adskillelse af vej og sti Flisebelægning på terasseområder Muld på skråninger Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (terrænbefæstelser) er: Asfaltarbejder 5.2. STABILGRUSBÆRELAG Omfang På kørebaner og rabatter udføres der 10 cm stabilgrusbærelag af 0/32 mm. Rabatter topfyldes med stabilgrus 0/32 mm. Til niveau med asfaltbelægning Materialer Stabilgrus til underlag for asfaltbeton skal være knuste stenbrudsmaterialer 0/32 mm Udførelse Stabilgruslaget 0/32 mm. udlægges og komprimeres til en færdig tykkelse på 10 cm. Komprimeringsmateriel og indsats tilpasses således, at stabilgruslaget opnår en tæt lejring, uden der sker en egentlig nedknusning af materialet. Efter tromling og komprimering skal stabilgruslaget være fuldstændig tæt og jævnt. Efter udlægning af asfaltbeton, topfyldes rabatterne med stabilgrus 0/32 mm., og laget komprimeres. Komprimering kontrollers med Isotopsondemåling. Asfalt skal rekvireres af entreprenøren. Efter den 1. september udføres der ikke asfaltarbejder. 25

26 Kontrol Koter kontrolleres efter udlægning ud fra tværprofilerne pr. 10 m, tilladelig afvigelse er +/- 10 mm målt på 6 meter retskede, afvigelserne må ikke være ensidige. Alle overflader skal afrettes således, at største afvigelse fra 3 m retskede er 1 cm SKRÅNINGSSIKRING Omfang Punktet omfatter levering, læsning, transport, muldbeklædning og græssåning på skråninger Materialer Afrømmet muld fra depot Græsfrø Berings Bynke Gødning NPK og Tripel super fosfat Udførelse Skråninger er reguleret med armeringsnet i top. Muld udlægges i ca. 10 cm tykkelse på skråninger. Græsfrø udstrøs med 0,02 kg/m2 og nedrives. Gødning udstrøs: NPK med 600 kg/ha og Tripel super fosfat med 200 kg/ha Gødningen nedrives ASFALTARBEJDER Omfang På kørebanearealer udlægges et slidlag af 5 cm. (120 kg/m2) AB Materialer Asfalt leveres af Kommuneqarfik Sermersooq asfaltværk Udførelse Asfalt udlægges i den foreskrevne tykkelse og med de profiler, fald mv., som de eksisterende veje har Kontrol Afvigelser fra det foreskrevne tværfald må ikke overstige 5 o/oo. På strækninger med tværfald over 25 o/oo bedømmes dette visuelt, og på strækninger med tværfald mindre end eller lig med 25 o/oo kontrolleres dette i alle 10 meter stationer. 26

27 5.5. FLISEBELÆGNING Omfang På terassearealer udlægges flisebelægning Materialer 50 x 200 x 500 mm grå beton fliser. Grå betontrin 130 x 450 x 300 Som fab. Stabilgrus og sand. ( se afsnit 03.) Udførelse Fliser udlægges i forband som på tegninger. Fliser lægges på ca 20 mm afrettet sand, der igen lægges på 50 mm velkomprimeret stabilgrus. Efter lægning kostes fliser med fint sand til de er mættede Kontrol Afvigelser fra det foreskrevne tværfald må ikke overstige 5 o/oo. På strækninger med tværfald over 25 o/oo bedømmes dette visuelt, og på strækninger med tværfald mindre end eller lig med 25 o/oo kontrolleres dette i alle 10 meter stationer KANTSTEN Omfang Langs hele bebyggelsen adskilles sti fra vej med en betonflise, som vist på tegninger Materialer Grå betonfliser 50 x 100 x 200 mm. Sand Udførelse Der skæres 100 mm rille i asfalt, og udgraves for flise. Flise udlægges i sand, så overflade flise = overflade asfalt. Efter lægning kostes fliser med fint sand til de er mættede Kontrol Afvigelser fra plan niveau må ikke overstige 5 mm. 27

28 6. VANDLEDNINGSARBEJDER 6.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne ledningsarbejde, således at ledningerne er fuldt driftsklare Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende I nedenstående dækker betegnelsen vandledninger at det er Nukissiorfiit s hovedvandledninger. A arbejder: Levering og montering af nye vandledninger mv. i terræn (krydsning af vej) inkl. tilslutning til eksisterende ledninger. Indmåling af ny vandledning. B arbejder: Ophugning af eksisterende udsparinger i vægge mellem rørkanaler og bygninger. Levering og montering af nye vandledninger mv. i rørkanaler mellem bygninger. For begge arbejder: Demontering og midlertidig afpropning af eksisterede vandledninger. Interim forsyningsinstallationer til de berørte husstande. Nødvendige arbejder i forbindelse med afbrydelse og midlertidig drift af vandforsyningen. Isolering af ventiler, reduktioner og samlinger. Kontrol, prøvning, kvalitetssikring. Huller inkl. reetablering iht. SA særskilt hulafsnit Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (vandledninger) er: Nedrivning af bro over vej og tilhørende fundamenter. Gravearbejde og reetablering i forbindelse med ledninger i terræn. Afdækningsfliser over nye vandledninger i terræn. Reetablering af rørkanal under gangsti. Optagning og bortskaffelse af eksisterende betonfliser over eksisterende rørkanaler mellem bygninger hvor ledninger skal udskiftes. Tilfyldning af rørkanaler mellem bygninger efter ledninger er udskiftet. Efter ledninger er udskiftet i rørkanaler mellem bygninger lukker og reetablerer mureentreprisen huller (brandskot) i fundamentsvægge til krybekælder. 28

29 Nedtagning og reetablering af inddækning (skørt) under bygning. El-frostsikring af vandledninger i terræn og i rørkanaler Vandforsyning Projekt omfatter fjernelse af eksisterende gangbro over vej mellem blok og center på Radiofjeldet. I dag er vandledninger ført i broen og ledninger skal omlægges til i terræn. Derudover omfatter projektet udskiftning af vandledninger i rørkanaler mellem blok 42-43, og blok Strækning krydsning af vej er ca. 50 m og strækning i rørkanaler mellem blokkene er ca. 18 m. Der skal ikke foretages ændringer i ledningsdimensionen. Eksisterende vandledning er Ø 152x2,5 fabrikat Alveniusrør og skal kobles på nye vandledning som bliver PE Ø160/ PE 315x4,9. Alveniusrør er spiralfalsede stålrør. Den nye ledning i vej placeres i køresikret dybde iht. Anvisning i projektering af helårsvandsledninger i Grønland, 4. udgave januar Der etableres midlertidig vandledning under arbejdet med vandledningerne. Dette gøres med 2x40 mm "sommervandslange. Rensning og gennemskylning af den nye hovedvandledning skal ske iht. Nukissiorfiit s gældende vejledning MATERIALER Ikke navngivne materialer Alle materialer skal som minimum opfylde kravene i Anvisning i projektering af vandforsyningsledninger i Grønland, - 4. udgave januar 2005 udgivet af Nukissiorfiit Vandledning Krav til vandledning (medierør): PE100 Blå PN 10 fra og med dimension Ø 90 mm og opefter, fremstillet efter DS 2119 SBC 218. PE80 Blå PN 10 fra de små dimensioner til og med Ø 63 mm, fremstillet efter DS 2119 SBC 218. Ledning skal udføres af rør med længde 11,8 m og præisolerede bøjninger, specialfremstillet på fabrik. Før præisolering af medierør skal følgende foretages: 2 stk. cu 18x1,0 kabelrør for elfrostsikringskabel pålægges i top af rør. Kabelrør for varmekabler lægges på 50 mm bred alu-tape for medierør < ø63. Medierør fra og med ø63 lægges på 100 mm bred alu-tape. 2 stk. PE 20x2 kabelrør for koldkabler pålægges i bunden af rør. Kabel fastholdes med PEtape som Stokvis type RR2937. Se i øvrigt anvisning vandledningsdetaljer. Der ilægges træktråd for el-frostsikring og koldkabler. Tracer placeringer - materialevalg og dimensioner fremgår af tegningsmaterialet. Medierørene skal samles med el-svejsemuffer. 29

30 Samlinger skal isoleres med halvskåle, der skal beskyttes med en dobbelttætnet krympemuffe. Ved passage af kloakbrønde lægges vandledningen uden bøjninger, dvs. at udgravningen bliver så bred, så der ikke behøves bøjninger Isolering af ventiler og flangesamlinger Der benyttes polystyrenplader/rørskåle, rumvægt min. 30 kg/m3. Over samlinger pålægges Bituthene TP 1000 eller Densolen tape type S40, med min 100 mm overlæg Flangesamlinger Ved PE rør tilkobling af eksisterende vandledning af støbejern, skal der udføres overgang fra PE-rør til de relevante flanger ved Hawle system 2000, ved påsvejsning af overgangsstykker med flange. Ved overgang fra støbejernsrør til vandledninger af PE, skal der anvendes Hawle trækfast tokammer flangekobling med tilhørende pakningssæt. Overalt, hvor der anvendes trækfaste flangeadaptere, skal der anvendes Hawle/AVK støttebøsninger svarende til rørdimension og tryktrin UDFØRELSE Lægning og samling af PE-rør. Rørene lægges nøjagtigt i fald og linje. Ledninger samles ved elektrosvejsning, idet fabrikantens anvisninger nøje følges. Samling af elektrosvejsemuffer må kun foretages, af svejser med svejsecertifikat til svejsning af PE-rør efter USME i henhold til DS 2383, eller gyldigt kursusbevis til svejsning af PE-rør, udstedt af Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, eller et tilsvarende kursusbevis der kan godkendes af Nukissiorfiits Hovedkontor. Ved opbevaring og håndtering af de præisolerede rør, må disse ikke udsættes for større udvendig påvirkning på kappen end 400 kn/m². Alle samlinger udføres trækfaste. Samlingen skal være helt afkølet og kontrolleret af tilsynet, før jorddækningen må påbegyndes. Alle udgifter til reparation af defekte samlinger afholdes af entreprenøren. For at undgå at rørene i stort omfang skal tvinges med forholdsvis store kræfter i planen kan ledningstraceet langs vejens kurver med fordel etableres ved brug af 2,0 m lange bøjninger bygget ind imellem lige rør. Retningsændringer sker ved præisolerede bøjninger. I det tidsrum, hvor rørene befinder sig på arbejdspladsen, inden nedlægning i graven, skal de opbevares på en sådan måde, at vand ikke står op i rørenderne, da det ikke kan accepteres med indtrængende fugt i skummet. Leverandørens anvisning skal følges. Under el-arbejdet udføres pålægning af varme/følerkabler Isolering med rørskåle, samt muffe samling Efter samling, trykprøvning og pålægning af el-varmekabler udføres isolering af samlingen. Der pålægges 2 lag rørskåle med forskudte fuger. Rørskålene må ikke påklæbes rørene. 30

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE

T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE Bygherre Dato 11.11.2011 Grønlands Selvstyre v/ A/S Boligselskabet INI T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte hovedentree for de angivne er

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 16.07.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 1: Opførelse af ny undervisningsbygning

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig 2 Nedrivning SA Afsnit 2 nedrivning godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 2.01 Kontrol af evt forekomst af miljøfarlige byggematerialer Visuelt og ved Før udførelse stikprøvetagning Byggeledelsens

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.09.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende ENFAMILIEHUS TIL FORMANDEN FOR INATSISARTUT tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox 189,

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

A HNP+DAVC GERS LH A Udbud GERS HNP LH Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

A HNP+DAVC GERS LH A Udbud GERS HNP LH Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SA HOVEDPROJEKT Pas nr.: 030.26.004 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF Samtlige arbejder A 08-09-2016 HNP+DAVC GERS LH A Udbud 17-08-2016 GERS HNP LH Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF. BYGHERRE: NUKISSIORFIIT GRØNLANDS ENERGIFORSYNING SA Kommune. Sermersooq SA-nr. 2011.13 By/Bygd. Tasiilaq Dato. April 2011 Opgave. Hovedvandledninger punkt 4 47 og 4 5 6-7 Pas-nr. 180.45.017 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Dispositionsforslag. Vej til Sisimiut Moskus-okse Park på Solbakken Sisimiut

Dispositionsforslag. Vej til Sisimiut Moskus-okse Park på Solbakken Sisimiut Dispositionsforslag Igloo Mountain ApS Dispositionsforslag for Vej til Sisimiut Moskus-okse Park på Solbakken Sisimiut November 2011 Sag 70431 J.nr. Disp.forslag Udarb. JOHA Udg. 1.udgave Kontrol HL Dato

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Daginstitution i Tasiilaq Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 14.02.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

TEGNINGSFORTEGNELSE - Hovedprojekt Ingeniørtegninger - Terræn, konstruktioner, VVS og el-installationer

TEGNINGSFORTEGNELSE - Hovedprojekt Ingeniørtegninger - Terræn, konstruktioner, VVS og el-installationer Konstruktion I210 Gangbro, blok 41 1:100 0 I211 Terrasse og gangbro, blok 42 1:100 0 I212 Terasser, blok 43 1:100 0 I213 Terasser, blok 44 1:100 0 I214 Terrasse og gangbro, blok 45 1:100 0 I215 Gangbroer,

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014 Bygherre: Kommuneqarfik Sermerssoq T I L B U D S L I S T E N R 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold til de for entreen udarbejdede "Særlige

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere