SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Bygherre: SA Grønlands Selvstyre dato: Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk tnt-nuuk illussanik titartaasarfik a/s postboks Nuuk Rambøll Grønland A/S postboks Nuuk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. 1 Tegningsoversigt. 4 1 Almindelige bestemmelser for alle fag 5 2 Nedrivningsarbejde Udgravning, udsprængning og jordarbejde Terrænbefæstigelsesarbejde 25 6 Vandledningsarbejde Betonarbejde Murerarbejde Tømrerarbejde Tagarbejde Snedkerarbejde Blikkenslagerarbejde Smedearbejde Gulvbelægningsarbejde Malerarbejde Indvendige spildevandsledninger Vandinstallationer og sanitet Varmeinstallationer Ventilation Fjernvarmeledninger Teknisk isolering El-installationer

3 INDLEDNING Bygningsarbejder omfatter renoveringsarbejder på blok De nedenfor beskrevne arbejder er generelt for alle boliger. Udvendige arbejder Boligernes facadebeklædning udskiftes, og ved samme lejlighed efterisoleres facader så de opfylder de nugældende krav til isoleringsværdi. Der monteres ny vindspærre og monteres ny facadebeklædning. Vinduer og yderdøre udskiftes med nye træ/aluvinduer med udvendig vedligeholdelsesfri overflade. Vinduerne monteres i ny påforingsvæg uden på på eksisterende bindingsværk. Franske altandøre udskiftes tilsvarende vinduer og der monteres nyt transparent altanværn foran altandøren. Tagkonstruktionen efterisoleres så den opfylder gældende krav til isoleringsværdi. Da det ikke er muligt at forøge tykkelsen på tagkonstruktionen ned i boligen er det nødvendigt at efterisolere oppefra. Skure renoveres med ny facadebeklædning samt nye udhusdøre. Tagkanter udskiftes og på taget udlægges ny tagpap. Skure ved blok 41 og 42 udskiftes Der etableres nye terrasser og gangbroer, samt nye adgangsveje fra vej. Der etableres ny sti langs vej. Eksisterende bro over Lyngby Tårbækvej fjernes og forsyningsledninger for vand, fjernvarme, el og tele i broen omlægges til under terræn. Udskiftning af forsyningsledninger for vand og fjernvarme mellem bygninger. Indvendige arbejder Parketgulve med strøkonstruktion udskiftes og giver derved plads for etablering af nye vand- og varmerør der flyttes fra krybekælder og op i boligen. Linoleumsgulve i køkken og forstue udskiftes, og klinkegulv i vindfang udskiftes. Indvendige døre skiftes med nye massive pladedøre i trækarm. Trappetrin på den indvendige trætrappe skal have linoleum belægning og forstærket kantlister. I køkkenet udskiftes alt skabsinventar, bordplader og hårde hvidevare. Baderum renoveres og ombygges. Der etableres nye gasbetonvægge omkring vådområde, gamle gulvafløb ophugges og der udlægges nyt afretningslag. Nye afløbs- og vandinstallationer placeres i skakte eller indfræsede i vægge således der sikres optimal mulighed for vedligehold og rengøring af gulve og vægge. På gulve og vægge udføres vådrumsmembran samt nye klinker og fliser. Sanitet, og vandarmaturer udskiftes. I boligerne etableres nye VVS-installationer med individuel vand- og varmemåling. I krybekældre udskiftes fordelingsledninger for vand og varme samt afløbs-stikledninger. Varmecentraler i blok 42 og 45. renoveres. Der etableres nye el-installationer i boligerne inkl. ny gruppetavle. El-forsyning omlægges til kabelskabe. Manglende fundamentselektrode etableres. Nye antenneinstallationer etableres. Udendørs belysning på bygninger udskiftes og i skure etableres lys og el til fryser. Efter endt bygnings- og installationsarbejde foretages en maleristandsættelse af vægge, lofter og indvendigt træværk. 3

4 TEGNINGER Tegninger der supplerer denne arbejdsbeskrivelse fremgår af Arkitekttegninger tnt nuuk Tegningsfortegnelse A000, med dato Ingeniørtegninger Rambøll Gønland A/S Tegningsfortegnelse med dato Terræn, konstruktioner VVS-installationer, og el-installationer 4

5 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Byggeopgaven Arbejdet omfatter de på tilhørende tegninger viste og i denne beskrivelse beskrevne arbejder Projektet Består af nærværende SA med tilhørende tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. SA er fagvis opdelt, og i hver beskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Tegninger og beskrivelse supplere hinanden således, at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet et sted. Alle entreprenører skal gennemlæse alle afsnit ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig aftale. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette Forskrifter Grønlands Bygningsreglement af 1982 med tilhørende tillæg. Forskrifter for Betonkonstruktioner, Grønlands Hjemmestyre - Bygge- og anlægsstyrelsen. Arbejdstilsynets tekniske forskrifter, anvisninger og meddelelser Nuna Tek s Anvisning i indregulering af varme og ventilationsanlæg, 1. udg Bygge- og Anlægsstyrelsens Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 2. udgave GTO s anvisning i udførelse af kloakanlæg i Grønland, september Vejledning i projektering af sprængningsarbejder udgivet af GTO, maj Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland 3. udgave, december

6 Dansk Ingeniørforenings normer: DIF s norm for fundering, DS 415, 3. udgave Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner, DS 409, 1. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner, DS 411, 3. udgave marts DIF s norm for portlandcement og portlandflyveaskecement, DS 427, 2. udgave DIF s retningslinier for fremstilling af vibreret beton. Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412, 2. udgave april Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner, DS 413, 4. udgave november Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer af PEL, PEH og stift PVC i jord, DS 430, 1. udgave august DIF s norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2. udgave, DIF s norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udgave, maj DIF`s norm for varmeinstallationer DS 469, udgave, DIF s norm for Udførelse af ventilationsanlæg, DS 447, 1. udgave DIF s norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428, 2. udgave DIF s norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452, 1.udg. maj DIF's "Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg", 2. udgave, marts DIF`s norm NP-153-N, ventilation. Dansk Ingeniørforenings normtillæg af seneste udgave SBI-anvisninger: SBI-anvisning 33 "Luftiblandet beton". SBI-anvisning 125 "Vinterstøbning af beton". SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, 2. udgave SBI-anvisning 165, Vandinstallationer, Mål og vægt Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når intet andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen. 6

7 1.3. MATERIALER Kvalitet Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der behæftet med skader eller fejl, må ikke anvendes i byggeriet Navngivne materialer Eller fabrikater, angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved som fabrikat eller ved som katalog. Generelt gælder, at andre materialer end foreskrevet kun må anvendes, såfremt de godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i DIF s normer, forskrifter og betingelser givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og nøje overholdes. Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren i tide hente nærmere instruks herom hos tilsynet. Det bemærkes specielt, at beklædninger, papbelægninger m.v. skal kunne modstå de DS anførte vindpåvirkninger, såvel hvad angår materialestyrke som fastgørelse til underlaget. For Nuuk skal anvendes hastighedstrykket q = 1,6 KN/m² Kvalitetssikring Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring af de anvendte materialer og de udførte arbejder. 7

8 Det skal kontrolleres, at arbejdet er udført i henhold til nærværende arbejdsbeskrivelse (SA) med tilhørende tegninger. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog, hvori det skal anføres hvornår de enkelte arbejder er checket og evt. fejl eller mangler skal anføres. Entreprenøren skal en uge efter accept af tilbud fremsende udkast til kvalitetssikringshåndbog til godkendelse Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, for eksempel tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring, varme og kulde. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til vinterforholdsregler ved Anlægs- og byggearbejder af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af de senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov herfor, også for andre fag Huller Hultagning til installationer mv. og disses grænseflader er beskrevet i afsnit 2 om nedrivning Efterreparationer Henhører under det fag, hvis arbejder afføder efterreparationer Renholdelse Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i god og ryddelig stand. Emballeringsmaterialer og andet affald holdes ude af bygningerne Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenørerne at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger under arbejdets udførelse, til beskyttelse af såvel udstyr, materialer som mandskab Rengøring og oprydning Hver enkelt entreprenør skal til stadighed holde henholdsvis byggepladsen og bygningen ryddelig og i overskuelig orden, efter egne arbejder. Overskudsmaterialer og emballager bortkøres og øvrige materialer stables. Der må ikke under nogen form finde afbrænding af emballager eller overskudsmaterialer sted. 8

9 Stillads Alle entreprenører skal selv sørge for stillads i nødvendigt omfang Service i afhjælpningsperioden For alle installationsfag skal fagentreprenøren indregne 1 års service bestående af nødvendige justeringer og service i samme intervaller og omfang som anført i vedligeholdelsesvejledninger. Hvis der i samme periode er behov for justering eller udskiftning af defekte komponenter skal dette ydes, inkl. evt. udgifter til andre entreprenører, uden afgift for bygherren. 9

10 2. NEDRIVNINGSARBEJDER 2.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit Arbejdet omfatter Nedrivning og bortkørsel af de i nærværende afsnit og på tilhørende tegninger viste ydelser Arbejdet omfatter i hovedpunkter følgende Udvendig: Nedtagning af facadeplader(bemærk: Asbestindhold) samt vindspærre Udtagning af vinduer, facadedøre, altandøre, krybekælderlemme Optagning af tagplader, tagpap, taghætter, vindskede og stern Nedtagning af facadebrædder på alle skure Nedtagning af diverse antenner, tørrekasser mv. på facader Nedrivning af gangbroer, skure, rækværk og trapper Nedtagning af inddækning (skørt, bemærk: asbestindhold)) under bygning Nedrivning af broen over Lyngby Tårbækvej Nedtagning af fundamenter for bro over vej Optagning og bortskaffelse af betonfliser over eksisterende rørkanaler mellem bygninger hvor ledninger skal udskiftes Nedtagning af vandledninger i bro over vej Nedtagning af vandledninger i rørkanaler mellem bygninger Nedtagning af fjernvarmeledninger i bro over vej Nedtagning af fjernvarmeledninger i rørkanaler mellem bygninger Nedtagning Nukissiorfiit forsyninger kabler i bro over vej Nedtagning Tele kabler i bro over vej Indvendig Nedrivning af fliser, gulvklinker og slidlag i badeværelser Optagning af gulvklinker i entre Optagning af trægulve og linoleumsgulve inkl. strøer og isolering Demontering af indvendige døre Demontering af køkkener, entreskabe og garderobeskabe Nedtagning af loftplader ved bad/wc Hultagning til installationer mv. i gulve og vægge Nedtagning af afløbsinstallationer inkl. bæringer mv. jf. tegninger for eksisterende forhold 10

11 Nedtagning af vandinstallationer og sanitet inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af varmeinstallationer i krybekælder og boliger inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af varmeinstallationer i 2 teknikrum inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af ventilation og aftrækskanaler inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af el-installationer i rækkehusene Nedtagning af målertavler i rækkehus 41 og rækkehus 42 Nedtagning af el-måler for rækkehus 45 og dækning af målerfelt Projektmateriale Ovennævnte nedrivningsarbejder fremgår tillige af projektmaterialets arkitekt- og ingeniørtegninger. Tegningerne og nærværende beskrivelse supplerer hinanden, således at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet et af stederne Huller og efterreperationer Grænseflader vedr. hultagning: Efter nedrivning af installationer lukker og reetablerer mure og tømre henholdsvis i beton og lette bygningsdele. Omfang af installations nedrivning fremgår af eksisterende installationstegninger. Ophugning af eksisterende gulvafløb og rør i betondæk i badeværelser udføres af mure. Omfang af eksisterende afløb fremgår af eksisterende tegning for bad/toilet. Nødvendige nye huller og riller i fundamenter, betondæk og betonvægge, som ikke er etableret som udsparinger i oprindeligt betonprojekt, opmærkes og bores af VVSentreprenør. Mureentreprenør lukker og reetablerer. Ophugning af eksisterende udsparinger for fremføring af nye rør udføres af mure, som også lukker og reetablerer. Udsparinger som fremgår af betonprojektet lukker og reetablerer murerentreprenør. I øvrige vægge som ikke er af beton (lette vægge og dæk) udføres hultagning til installationer af VVS-entreprenør inkl. opmærkning og lukning. I gasbetonvægge udføres fræsning af riller til installationer af VVS-entreprenør inkl. opmærkning. Mureentreprenør reetablerer og lukker riller. I loftplader udfører tømreentreprenør huller inkl. huller til ventilationsarmaturer og reetablering. VVS-entreprenør opmærker hullerne. I tagkonstruktioner udfører tømreentreprenør huller og udskæringer for taghætter og udluftninger inkl. tætning og reetablering. VVS-entreprenør opmærker huller. I ydervægge udfører tømreentreprenør huller og udskæringer for ydervægsriste inkl. tætning og reetablering. VVS-entreprenør opmærker huller. Rørgennemføringer i fundamentsvægge lukkes og reetableres af mureentreprenør efter endt ledningsudskiftning (brandskot). Omfang af rørgennemføringer fremgår af VVS krybekælderplaner. 11

12 Rørgennemføring i inventar, bordplader o. lign. foretages af entreprenør som monterer selve inventaret. Generelt skal udførelse af huller aftales med tilsynet. Reetablering af huller skal udføres håndværksmæssig korrekt ARBEJDETS UDFØRELSE Sikring af arbejdsområdet Af hensyn til personers sikkerhed skal der omkring nedrivningsarbejdet etableres afskærmning af området. Afskærmningen skal udføres på en sådan måde, at den fortsatte færdsel for beboer kan opretholdes Afstivning Ved indgreb i afstivende eller bærende konstruktioner skal entreprenøren sikre sig, at disse er forsvarligt understøttede/afstivede under arbejdets udførelse Råd og svamp Såfremt entreprenøren under nedrivningsarbejdet konstaterer, at blivende konstruktioner er angrebet af råd eller svamp, skal dette straks meddeles tilsynet, der herefter tager stilling til udbedringens omfang og udførelse VVS-installationer Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren sikre sig, at eksisterende VVSinstallationer er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret El-installationer Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren sikre sig, at eksisterende el-installationer er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret Forsyningsledninger Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren i samarbejde med forsyningsselskaber sikre sig, at eksisterende ledninger er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret Asbestholdige materialer Bygningens facadebeklædning og vindspærre er eternit type A. Disse beklædninger indeholder asbest. Hvis entreprenøren under nedrivningsarbejdet konstaterer asbestholdige materialer, skal dette straks meddeles tilsynet. Jvf. AT-meddelelse nr , maj skal der tages særlige forholdsregler til beskyttelse af de beskæftigede personer. 12

13 De nedrevne asbestholdige materialer skal forsegles og transporteres til en af den kommunale myndighed anvist plads for opbevaring og/eller nedgravning af miljø- og sundhedsfarligt affald PCB Såfremt det mod forventning viser sig, at der er i bygningen er indbygget PCB-holdige materialer, skal der tages særlige forholdsregler til beskyttelse af miljøet og de beskæftigede personer. Personer som arbejder med PCB-sanering skal have en grundig instruktion i de forholdsregler der skal tages for at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af nedrivningsarbejdet. Der henvises til Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB sanering udgivet af Dansk Asbestforening De nedrevne PCB-holdige materialer skal forsegles og transporteres til en af den kommunale myndighed anvist plads for opbevaring og/eller nedgravning af miljø- og sundhedsfarligt affald Generelt om bortskaffelse af affald I forbindelse med nedrivning skal der tages hensyn til opdeling af nedrivningsmaterialerne i henhold til Kommunens Regulativ for bortskaffelse af affald af 1. januar Nedrivningen inkluderer fjernelse af alle materialer/materiel til forbrændingsanlæg og jerndump. Følgende retningslinjer for sortering og bortskaffelse af byggeaffald skal som minimum opfyldes: Byggeaffald der bortskaffes til jerndumpen Beton, jern, zink, aluminium og kobber Glas og sanitetsgenstande, isoleringsmaterialer, gipsonite Ikke miljøfarligt el- og telekabler Byggeaffald der bortskaffes til forbrændingen Plast, gummi og PVC Tagpap Træ, møbler og andet brændbart men ikke-miljøfarligt affald Evt. miljøfarligt byggeaffald der bortskaffes til forbrændingen Evt. miljøfarligt affald (kemikalieaffald og andet problemaffald) sortes og afleveres til forbrændingen, herunder: Hårde hvidevarer samt gl. fjernsyn. Blybelægninger. Evt. asbestholdige materialer. 13

14 Entreprenøren skal umiddelbart efter overdragelse af entreprisen foretage en fuldstændig registrering af asbestholdigt materiale i bygningen. Senest 10 dage efter overdragelsen af arbejdspladsen meddeles resultatet af registreringen til byggeledelsen. Evt. nedtagning af asbest skal ske i henhold til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser i Grønland nr af 15. december For at overholde kravene i Bekendtgørelsen bør kravene og forholdsreglerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om asbest nr af 21. december 2004, samt Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest nr. 993 af 1. december 1986, følges. Endvidere henvises der til At-vejledning Stoffer og materialer C.2.2 omhandlende arbejde med asbest. Inden arbejdet påbegyndes, skal der foreligge arbejdsprocedurer for nedtagning af asbestholdigt materiale. Inden igangsætning af arbejdet skal bygherren acceptere disse. Ligeledes skal fornødne tilladelser og anmeldelser til arbejdstilsynet indhentes. 14

15 3. UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE 3.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter følgende fag: Afsætning Afrømning/afgravning/udgravning Udsprængning Påfyldning Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne arbejde, således at arbejdet fremstår fuldt færdigt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende A arbejder ( jord A fordelingsliste) Afsætning Afrømning/afgravning/udgravning Udsprængning Påfyldning Påfyldning af nye terasseområder med armerede græsskråninger. Afdækningsfliser over nye fjernvarmeledninger i terræn Reetablering af rørkanal under gangsti B arbejder ( jord B fordelingsliste) Tilfyldning af rørkanaler mellem bygninger efter ledninger er udskiftet Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (udgravning, udsprængning og jordarbejde) er: Nedrivning af træværk mv. i bro over vej. Efter ledninger er udskiftet i rørkanaler mellem bygninger lukker og reetablerer mureentreprisen huller (brandskot) i fundamentsvægge til krybekælder. Nedtagning og reetablering af inddækning (skørt) under bygning Terrænbefæstelsesarbejder 15

16 3.3. AFSÆTNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Kontrolmåling (koter) af alle eksisterende, ledninger mv. hvortil nye og eksisterende tilslutninger sker. Afsætning af nye ledningstracéer i samarbejde med VVS-entreprenøren. Etablering og kontrol af evt. nødvendige fixpunkter mv. for udførelse af jord- og ledningsarbejdet. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation. *Samtlige knæk og muffer indmåles af Asiaq efter rør er lagt til as build tegninger. X og Y koordinater opgives med topkote af fjernvarme- og vandledninger. Afsætning og kotering af tilfyldningsområder MATERIALER Ingen Udførelse Entreprenøren foretager afsætning af ledningstrace på grundlag af projektets tegningsmateriale. Ledningstrace afsættes, så krav til projektets minimumsafstande opfyldes. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl i udførelsen. Entreprenøren er pligtig til at opklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt inden arbejdets påbegyndelse. Udgifter tilindmåling ved Asiaq afholdes af entreprenøren. Byggeledelsen skal have mulighed for at kontrollere afsætningen, inden jordarbejdet påbegyndes Kontrol Afsætningen kontrolleres på baggrund af tangentpunkter. Forløbet af lige stræk skal være retlinjet og kurver skal fremtræde jævne. Entreprenøren skal levere måleresultater og dokumentation for det af Asiaq udførte afsætningsarbejde. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen AFRØMNING/AFGRAVNING/UDGRAVNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Afrømning/afgravning/udgravning samt sortering og deponering af vegetationslag, jord og blød overjord overalt, hvor det mødes inkl. bortskaffelse. Ledningsgrave til nye ledninger (fjernvarme, vand og el-kabler) samt reetablering. Deponeringsafgifter skal være indeholdt i arbejdet. Afspærringer omkring udgravninger. Adgangsanordninger til de enkelte stier, bygninger, veje i udførelsesperioden. Tørholdelse af udgravninger inkl. levering, opstilling samt drift af lænsepumper. 16

17 Fotoregistrering af arealer inden arbejdet påbegyndelse. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation. Afrømning af belægning i opfyldte terasseområder Afgravning for fundamenter MATERIALER Tørholdelse Til tørholdelse af udgravninger skal anvendes lænsepumper med fristrømshjul, som kan tåle at køre, uden der er vand i udgravningen. Slanger til bortpumpning af overfladevand skal være tætte lærredsslanger med samlingskoblinger, der ligeledes er tætte Afmærkning Der skal til en hver tid afmærkes og afskærmes efter Håndbog i afmærkning. Bygherren udlåner ikke materiel hertil UDFØRELSE Vegetationslag og belægninger Inden arbejdet påbegyndes, skal terrænarealer fotoregistreres. Terrænet skal ligeledes registres sammen med tilsynet. Det afrømmede vegetationslag deponeres for senere genanvendelse og blød overjord bortskaffes. Entreprenøren skaffer tilladelse for depot- og henlæggelsesplads samt bortskaffelse. Generelt skal det sikres, at tilstødende belægninger ikke lider overlast i forbindelse med arbejdet. Hvis der sker skader herpå, skal entreprenøren afholde udgifterne til udbedringen. I terasseområder afrømmes afrømmes asfaltbelægninge og underlag ( i alt ca. 12 cm ) for ny flisebelægning Udgravning Udgravning udføres for anlæg af fjernvarme-, vandledninger og el-kabler i overensstemmelse med tegningerne. Afgraves der materialer, som kan anvendes til opfyld, transporteres det til depot. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projekt. Udgravningen skal foretages således, at den afsatte ledningstracé følges med hensyn til de foreskrevne koter og mål, og således at de foreskrevne fri-afstande til ledningsgravsider og til andre anlæg kan overholdes. Graven skal være så smal som mulig, men udgravningen og afstivningen skal udføres med en bredde, der muliggør den foreskrevne komprimering under og omkring ledningsanlægget. Afstivningen skal etableres og bestå i så lang tid, at der ikke er risiko for jordudskridning under anlægsarbejdet. Under etablering af afstivninger skal det om fornødent ved tilfyldning med sand på ydersiden af afstivningen omhyggeligt sikres, at der ikke sker nedskridning eller underminering af tilgrænsende jord og befæstelse. 17

18 Entreprenøren er ansvarlig for styrke og stabilitet af afstivningen, samt at afstivningen til enhver tid opfylder arbejdstilsynets krav. Dokumentation for styrke og stabilitet skal forelægges tilsynet på forlangende. Såfremt der under planum forekommer frostfarlig vejunderbund (dvs. materialer med forekomst af fraktioner mindre end 0,075 mm i et omfang større end 9 %), skal denne udskiftes i yderligere 50 cm tykkelse. Som erstatningsmateriale anvendes grus og sprængstensmaterialer. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projektet.de udskiftede materialer bortkøres til depot på dumpen eller inden for en radius af 5 km. Jordoverfladerne skal til enhver tid holdes regulerede og komprimerede, således at vand ikke kan samle sig og sive ned og opbløde jorden. Hvis der sker opblødning af jorden under arbejdets udførelse, skal den opblødte jord omgående erstattes med anden jord eller sprængsten uden udgift for bygherren. Entreprenøren har ansvaret for alle sætninger og skred, som er en følge af mangelfuldt udført arbejde. Entreprenøren skal uden ekstrabetaling udbedre sådanne. Bliver afgravningen ved manglende agtpågivenhed fra entreprenørens side for dyb, skal der uden ekstra betaling fyldes op til den rigtige højde med grus eller sprængsten, der komprimeres effektivt. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projektet Tørholdelse Tørholdelse omfatter bortledning af overfladevand fra ledningsgraven. I forbindelse med tørholdelse af ledningsgraven skal etablering, drift, vedligeholdelse og nedtagning af nødvendige lænsepumper og pumpeslanger være indeholdt. Der skal ligeledes udføres de nødvendige pumpesumpe, hvori pumperne placeres. Pumpeslange skal tilsluttes eksisterende nærliggende grøft for overfladevand eller til havet. Pumpeslangen skal beskyttes mod beskadigelse fra evt. trafiklast og det skal sikres, at pumpeslangen fastgøres til afledningssted, så den ikke ved et uheld trækkes op Tegninger for eksisterende ledninger og kabler Der findes eksisterende ledninger i jorden i området hvor gravearbejde skal foregå. Der henvises til afsnit i Almindelige bestemmelser og tegningsmateriale Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. Kontrol af de afrømmede arealer omfatter besigtigelse af udgravning således at ingen muldlommer eller lignende efterlades. Ved opbrydning af asfalt, skal tykkelsen kontrolmåles. Afgravningsskråninger kontrolleres med skråningsmåler. Skråningerne skal endvidere fremstå uden uregelmæssigheder i profilet med en jævn overflade. Alle strækninger kontrolnivelleres før afrømning/afgravning ligesom færdigafrømmede/afgravede flader i 10 meters stationer. Alle overflader skal afrettes således, at største afvigelse fra 6 meters retskede er 3 cm. Partier med frostfarlige eller på anden måde uegnede jordarter, skadede belægninger skal registreres og opmåles. Nødvendig kontrol af tørholdelse. Om lænsepumper fungerer således, at der ikke kommer vand i ledningsgraven. 18

19 3.8. UDSPRÆNGNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Udsprængning af fjeld, sortering, læsning og transport til påfyldningssted indenfor arbejdsområdet samt sortering, læsning og transport til depot. Omfang af udsprængningsvolumen fremgår af projektmateriale. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation 3.9. MATERIALER Ingen Udførelse Sprængningsarbejderne udføres efter en af entreprenøren udarbejdet sprængningsplan. Udsprængning udføres for ledningsgrave og brønde i overensstemmelse med tegningerne, således at der er plads til de foreskrevne befæstelser mv. og således at de på tegningerne angivne færdig- koter kan opnås. Det påhviler entreprenøren at udføre sprængningerne således, at sprængstenene får en rimelig størrelse, så de kan indbygges forskriftsmæssigt, dvs. at sten, der indgår i påfyldning, ikke må være større end 0,5 x påfyldningstykkelsen, dog højst 0,25 m3. Entreprenøren har ansvaret for, at ledninger, bygværker mv. ikke beskadiges ved afsprængningen. Ved al sprængning foretages nødvendige foranstaltninger for at hindre skader på grund af stenkastning, rystelser og lufttryk. Alle sten, som under sprængninger er faldet i omgivende terræn, skal fjernes, uden at terrænet lider nogen form for overlast (dvs. at der ikke må køres i løsjordsområder). Såfremt der udsprænges for lidt, skal der foretages eftersprængning. Såfremt der udsprænges for meget, skal der foretages opfyldning med grus/sprængsten, der komprimeres. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projekt. Alle ekstraudgifter i denne forbindelse afholdes af entreprenøren Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. Alle strækninger kontrolnivelleres før udsprængning ligesom færdig afsprængte flader i 1 meters stationer. Udsprængningsmængder skal registreres og opmåles. 19

20 3.10. PÅFYLDNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Levering, regulering og komprimering således at færdige koter og lagtykkelser kan opnås. Udjævningslag, drænlag og tilfyldning omkring berørte nye og eksisterende ledninger og brønde. Levering og montering af drænledninger i rørkanaler mellem bygninger, inkl. afledning til grøft. lign. Tilfyldning af ledningsgrave. Opfyldning af terassearealer Påfyldning af rabat op til 0,5 m. Levering af markeringsbånd til fjernvarmerør. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation MATERIALER Generelt Hvis der tilbydes andre materialer end angivet med som skal det fremgå af tilbuddet jf. almindelige bestemmelser Filterdug Filterdug skal mindst være af type som Fibertex F2B eller tilsvarende Sprængsten Sprængsten skal være sundt, uforvitret fjeld i størrelse passende til den aktuelle påfyldningshøjde Skærver Skærver 8/32 mm Knuseros Knuseros mm Stabilgrus Stabilgrus 0/32 mm Sand- og grusfyld Hvis de opgravede sand- og grusmaterialer, der bliver udgravet inden for projektets rammer, har en beskaffenhed, som sidestiller det med grusmaterialer, der normalt anvendes til 20

21 påfyldning, kan det genanvendes som sand- og grusfyld i ledningsgrave. Forinden accept for anvendelse skal materialet dokumenteres overfor byggeledelsen. Evt. ekstraudgifter i denne forbindelse afholdes af entreprenøren. Materialerne skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har fornøden bæreevne, drænevne, frostsikkerhed og frostbestandighed samt filtervirkning mod evt. finkornet underbund. Gradering: Nominel maksimalkornstørrelse dmax ½ lagtykkelse Højst 9 pct. < 0,075 mm eller højst 3 pct. < 0,020 mm Sandækvivalent SE 30 Renhed: Materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- eller siltklumper Beskyttelseslag omkring ledninger Sandfyld for vand- fjernvarme- og kloakledninger skal have kornstørrelse på 0/16 mm. Se sigtekurve i Anvisning i projektering af vandforsyningsledninger i Grønland. Sandmateriale til beskyttelse af el- og telekabler skal have max. kornstørrelse på 3 mm Egnet løsjord Egnet løsjord må max. have en stenstørrelse 125 mm. Renhed, materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- eller siltklumper Armering af løsjordsskråninger Tensar RE geonet Tensat mat Leveres af fab UDFØRELSE Påfyldning, generelt Påfyldning må ikke påbegyndes, før omkringfyldning af ledningsanlægget og fibertex er synet og godkendt af tilsynet. Generelt for alle påfyldningsarbejder gælder, at der ikke må være sne og is i fyldmaterialerne, og at den flade, hvorpå opfyldningen udføres, skal være sne- og isfri. De angivne mål på største stenstørrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner, dvs. største længde, bredde vinkelret herpå og tykkelse vinkelret på begge. Dog må største længde højst være 75 % af lagtykkelsen. Ved alle påfyldningsarbejder skal sikkerhedsforholdene vurderes, og om nødvendigt skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer risikoen for nedrulning af sten, der kan være til fare for mennesker, materiel o. lign. 21

22 Det skal understreges, at det under alle forhold er entreprenørens ansvar, at sikkerhedsforanstaltningerne er etableret og opfyldes i nødvendigt omfang Komprimering, generelt Påfyldningstykkelsen afstemmes efter entreprenørens valgte materiel for komprimering af det ønskede materiale, samt rørproducentens krav til minimum beskyttelseslag over ledningstop. Til opnåelse af et tilfredsstillende komprimeringsresultat udføres en prøvestrækning for hver type påfyldning. Prøvekomprimeringen udføres ved kontrolnivellement af sætningerne efter hver overkørsel. Når sætningerne stagnerer, kan den optimale komprimeringsindsats fastlægges. Den maksimale lagtykkelse mellem hver komprimering er 30 cm. Nedknusning af materialerne må ikke forekomme. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Dog skal pladevibrator mindst have en vægt på kg 350. Hvor der ikke er plads til pladevibrator skal der anvendes en jordloppe Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Afmærkning af fjernvarmeledninger Foretages med et markeringsbånd af uforgængeligt materiale (plastik) forsynet med teksten: FJERNVARME, eller der udlægges lilla markeringsnet lige over fibertexdugen i hele tracéets længde og bredde over begge fjernvarmerør Påfyldning af ledningsgrave Udføres med genanvendte materialer i gradering som angivet i projekt. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Sprængstensbærelag Sprængstensbærelaget udføres fra overside af planum, og nedefter. Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Knuseros Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Lagtykkelse efter komprimering ved vej skal være 200 mm. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre. 22

23 Stabilgrus Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Lagtykkelse efter komprimering ved vej skal være 80 mm. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Tilfyldning omkring og over ledninger/brønde Efter afretning af udgravningens bund, udlægges et drænlag, bestående af min 150 mm skærver 8/32 mm, skærvelaget komprimeres til fast og plan/mireret overflade. I dette drænlag udlægges drænledning mireret og drænledning føres til afvandingsgrøft. Efter udlægning af drænlag skal der udlægges fibertex og et min. 100 mm udjævningslag med grusfyld 0/16 mm, der danner underlag for fjernvarme- og vandrørene. Udjævningslaget komprimeres omhyggeligt. Når rørmontagearbejdet er tilendebragt, skal der tilfyldes omkring ledninger med grusfyld 0/16 mm, min. 200 mm langs siderne og min. 100 mm under og 150 mm over ledningen. Materialerne omgives helt med filterdug med 30 cm overlæg i både længde- og tværsamlinger. Hvor der sker ændringer i udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles disse materialer ligeledes med filterdug. Der tilfyldes omkring brønde med samme slags materialer som i beskyttelseslaget. Tilfyldningsmaterialet skal komprimeres ved udlæggelse i max. 15 cm lag. Hvert lag udføres med nødvendig komprimering. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre. Tilfyldning af ledningsgrave skal generelt udføres på en sådan måde, at fyldet mindst får samme bæreevne og sætningsegenskaber som fyldlag i tilsvarende dybde under samme befæstelse. Samtidig skal påses at rør eller konstruktion ikke tager skade under tilfyldningen. Desuden skal tilfyldningen være filterstabil overfor det omgivende fyld. Max. stenstørrelse 125 mm. Drænledning skal være korrugerede PVC-drænrør med fibertex-bevikling. Indvendig diameter 80 mm Påfyldning med sand og grus omkring underløb Omkring underløb udføres opfyldning med skærver i min. 20 cm lag. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Påfyldning af terasseområder Områderne opfyldes med afgravede materialer. I nødvendigt omfang tilføres materialer. Fabrikantens anvisninger mht. armerede skråninger følges nøje Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. 23

24 Dokumentation fra prøvekomprimering indsættes i kontroljournal. Kontrol af komprimering udføres ved kontrol af antal overkørsler af hvert påfyldningslag bestemt ud fra prøvekomprimering. Koter kontrolleres efter længdeprofiler pr. 10 m, tilladelig afvigelse er ±10 mm. Sprængstensfyld vurderes visuelt løbende, og stenstørrelser i forhold til lagtykkelser kontrolleres ved måling. Kontrol af tilfyldningstykkelser omkring ledninger. Mængder 24

25 5. TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDER 5.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne arbejde, således at arbejdet fremstår fuldt færdigt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende Kantsten til adskillelse af vej og sti Flisebelægning på terasseområder Muld på skråninger Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (terrænbefæstelser) er: Asfaltarbejder 5.2. STABILGRUSBÆRELAG Omfang På kørebaner og rabatter udføres der 10 cm stabilgrusbærelag af 0/32 mm. Rabatter topfyldes med stabilgrus 0/32 mm. Til niveau med asfaltbelægning Materialer Stabilgrus til underlag for asfaltbeton skal være knuste stenbrudsmaterialer 0/32 mm Udførelse Stabilgruslaget 0/32 mm. udlægges og komprimeres til en færdig tykkelse på 10 cm. Komprimeringsmateriel og indsats tilpasses således, at stabilgruslaget opnår en tæt lejring, uden der sker en egentlig nedknusning af materialet. Efter tromling og komprimering skal stabilgruslaget være fuldstændig tæt og jævnt. Efter udlægning af asfaltbeton, topfyldes rabatterne med stabilgrus 0/32 mm., og laget komprimeres. Komprimering kontrollers med Isotopsondemåling. Asfalt skal rekvireres af entreprenøren. Efter den 1. september udføres der ikke asfaltarbejder. 25

26 Kontrol Koter kontrolleres efter udlægning ud fra tværprofilerne pr. 10 m, tilladelig afvigelse er +/- 10 mm målt på 6 meter retskede, afvigelserne må ikke være ensidige. Alle overflader skal afrettes således, at største afvigelse fra 3 m retskede er 1 cm SKRÅNINGSSIKRING Omfang Punktet omfatter levering, læsning, transport, muldbeklædning og græssåning på skråninger Materialer Afrømmet muld fra depot Græsfrø Berings Bynke Gødning NPK og Tripel super fosfat Udførelse Skråninger er reguleret med armeringsnet i top. Muld udlægges i ca. 10 cm tykkelse på skråninger. Græsfrø udstrøs med 0,02 kg/m2 og nedrives. Gødning udstrøs: NPK med 600 kg/ha og Tripel super fosfat med 200 kg/ha Gødningen nedrives ASFALTARBEJDER Omfang På kørebanearealer udlægges et slidlag af 5 cm. (120 kg/m2) AB Materialer Asfalt leveres af Kommuneqarfik Sermersooq asfaltværk Udførelse Asfalt udlægges i den foreskrevne tykkelse og med de profiler, fald mv., som de eksisterende veje har Kontrol Afvigelser fra det foreskrevne tværfald må ikke overstige 5 o/oo. På strækninger med tværfald over 25 o/oo bedømmes dette visuelt, og på strækninger med tværfald mindre end eller lig med 25 o/oo kontrolleres dette i alle 10 meter stationer. 26

27 5.5. FLISEBELÆGNING Omfang På terassearealer udlægges flisebelægning Materialer 50 x 200 x 500 mm grå beton fliser. Grå betontrin 130 x 450 x 300 Som fab. Stabilgrus og sand. ( se afsnit 03.) Udførelse Fliser udlægges i forband som på tegninger. Fliser lægges på ca 20 mm afrettet sand, der igen lægges på 50 mm velkomprimeret stabilgrus. Efter lægning kostes fliser med fint sand til de er mættede Kontrol Afvigelser fra det foreskrevne tværfald må ikke overstige 5 o/oo. På strækninger med tværfald over 25 o/oo bedømmes dette visuelt, og på strækninger med tværfald mindre end eller lig med 25 o/oo kontrolleres dette i alle 10 meter stationer KANTSTEN Omfang Langs hele bebyggelsen adskilles sti fra vej med en betonflise, som vist på tegninger Materialer Grå betonfliser 50 x 100 x 200 mm. Sand Udførelse Der skæres 100 mm rille i asfalt, og udgraves for flise. Flise udlægges i sand, så overflade flise = overflade asfalt. Efter lægning kostes fliser med fint sand til de er mættede Kontrol Afvigelser fra plan niveau må ikke overstige 5 mm. 27

28 6. VANDLEDNINGSARBEJDER 6.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne ledningsarbejde, således at ledningerne er fuldt driftsklare Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende I nedenstående dækker betegnelsen vandledninger at det er Nukissiorfiit s hovedvandledninger. A arbejder: Levering og montering af nye vandledninger mv. i terræn (krydsning af vej) inkl. tilslutning til eksisterende ledninger. Indmåling af ny vandledning. B arbejder: Ophugning af eksisterende udsparinger i vægge mellem rørkanaler og bygninger. Levering og montering af nye vandledninger mv. i rørkanaler mellem bygninger. For begge arbejder: Demontering og midlertidig afpropning af eksisterede vandledninger. Interim forsyningsinstallationer til de berørte husstande. Nødvendige arbejder i forbindelse med afbrydelse og midlertidig drift af vandforsyningen. Isolering af ventiler, reduktioner og samlinger. Kontrol, prøvning, kvalitetssikring. Huller inkl. reetablering iht. SA særskilt hulafsnit Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (vandledninger) er: Nedrivning af bro over vej og tilhørende fundamenter. Gravearbejde og reetablering i forbindelse med ledninger i terræn. Afdækningsfliser over nye vandledninger i terræn. Reetablering af rørkanal under gangsti. Optagning og bortskaffelse af eksisterende betonfliser over eksisterende rørkanaler mellem bygninger hvor ledninger skal udskiftes. Tilfyldning af rørkanaler mellem bygninger efter ledninger er udskiftet. Efter ledninger er udskiftet i rørkanaler mellem bygninger lukker og reetablerer mureentreprisen huller (brandskot) i fundamentsvægge til krybekælder. 28

29 Nedtagning og reetablering af inddækning (skørt) under bygning. El-frostsikring af vandledninger i terræn og i rørkanaler Vandforsyning Projekt omfatter fjernelse af eksisterende gangbro over vej mellem blok og center på Radiofjeldet. I dag er vandledninger ført i broen og ledninger skal omlægges til i terræn. Derudover omfatter projektet udskiftning af vandledninger i rørkanaler mellem blok 42-43, og blok Strækning krydsning af vej er ca. 50 m og strækning i rørkanaler mellem blokkene er ca. 18 m. Der skal ikke foretages ændringer i ledningsdimensionen. Eksisterende vandledning er Ø 152x2,5 fabrikat Alveniusrør og skal kobles på nye vandledning som bliver PE Ø160/ PE 315x4,9. Alveniusrør er spiralfalsede stålrør. Den nye ledning i vej placeres i køresikret dybde iht. Anvisning i projektering af helårsvandsledninger i Grønland, 4. udgave januar Der etableres midlertidig vandledning under arbejdet med vandledningerne. Dette gøres med 2x40 mm "sommervandslange. Rensning og gennemskylning af den nye hovedvandledning skal ske iht. Nukissiorfiit s gældende vejledning MATERIALER Ikke navngivne materialer Alle materialer skal som minimum opfylde kravene i Anvisning i projektering af vandforsyningsledninger i Grønland, - 4. udgave januar 2005 udgivet af Nukissiorfiit Vandledning Krav til vandledning (medierør): PE100 Blå PN 10 fra og med dimension Ø 90 mm og opefter, fremstillet efter DS 2119 SBC 218. PE80 Blå PN 10 fra de små dimensioner til og med Ø 63 mm, fremstillet efter DS 2119 SBC 218. Ledning skal udføres af rør med længde 11,8 m og præisolerede bøjninger, specialfremstillet på fabrik. Før præisolering af medierør skal følgende foretages: 2 stk. cu 18x1,0 kabelrør for elfrostsikringskabel pålægges i top af rør. Kabelrør for varmekabler lægges på 50 mm bred alu-tape for medierør < ø63. Medierør fra og med ø63 lægges på 100 mm bred alu-tape. 2 stk. PE 20x2 kabelrør for koldkabler pålægges i bunden af rør. Kabel fastholdes med PEtape som Stokvis type RR2937. Se i øvrigt anvisning vandledningsdetaljer. Der ilægges træktråd for el-frostsikring og koldkabler. Tracer placeringer - materialevalg og dimensioner fremgår af tegningsmaterialet. Medierørene skal samles med el-svejsemuffer. 29

30 Samlinger skal isoleres med halvskåle, der skal beskyttes med en dobbelttætnet krympemuffe. Ved passage af kloakbrønde lægges vandledningen uden bøjninger, dvs. at udgravningen bliver så bred, så der ikke behøves bøjninger Isolering af ventiler og flangesamlinger Der benyttes polystyrenplader/rørskåle, rumvægt min. 30 kg/m3. Over samlinger pålægges Bituthene TP 1000 eller Densolen tape type S40, med min 100 mm overlæg Flangesamlinger Ved PE rør tilkobling af eksisterende vandledning af støbejern, skal der udføres overgang fra PE-rør til de relevante flanger ved Hawle system 2000, ved påsvejsning af overgangsstykker med flange. Ved overgang fra støbejernsrør til vandledninger af PE, skal der anvendes Hawle trækfast tokammer flangekobling med tilhørende pakningssæt. Overalt, hvor der anvendes trækfaste flangeadaptere, skal der anvendes Hawle/AVK støttebøsninger svarende til rørdimension og tryktrin UDFØRELSE Lægning og samling af PE-rør. Rørene lægges nøjagtigt i fald og linje. Ledninger samles ved elektrosvejsning, idet fabrikantens anvisninger nøje følges. Samling af elektrosvejsemuffer må kun foretages, af svejser med svejsecertifikat til svejsning af PE-rør efter USME i henhold til DS 2383, eller gyldigt kursusbevis til svejsning af PE-rør, udstedt af Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, eller et tilsvarende kursusbevis der kan godkendes af Nukissiorfiits Hovedkontor. Ved opbevaring og håndtering af de præisolerede rør, må disse ikke udsættes for større udvendig påvirkning på kappen end 400 kn/m². Alle samlinger udføres trækfaste. Samlingen skal være helt afkølet og kontrolleret af tilsynet, før jorddækningen må påbegyndes. Alle udgifter til reparation af defekte samlinger afholdes af entreprenøren. For at undgå at rørene i stort omfang skal tvinges med forholdsvis store kræfter i planen kan ledningstraceet langs vejens kurver med fordel etableres ved brug af 2,0 m lange bøjninger bygget ind imellem lige rør. Retningsændringer sker ved præisolerede bøjninger. I det tidsrum, hvor rørene befinder sig på arbejdspladsen, inden nedlægning i graven, skal de opbevares på en sådan måde, at vand ikke står op i rørenderne, da det ikke kan accepteres med indtrængende fugt i skummet. Leverandørens anvisning skal følges. Under el-arbejdet udføres pålægning af varme/følerkabler Isolering med rørskåle, samt muffe samling Efter samling, trykprøvning og pålægning af el-varmekabler udføres isolering af samlingen. Der pålægges 2 lag rørskåle med forskudte fuger. Rørskålene må ikke påklæbes rørene. 30

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr: SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 7 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100% Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere