SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Bygherre: SA Grønlands Selvstyre dato: Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok Radiofjeldet, Nuuk tnt-nuuk illussanik titartaasarfik a/s postboks Nuuk Rambøll Grønland A/S postboks Nuuk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. 1 Tegningsoversigt. 4 1 Almindelige bestemmelser for alle fag 5 2 Nedrivningsarbejde Udgravning, udsprængning og jordarbejde Terrænbefæstigelsesarbejde 25 6 Vandledningsarbejde Betonarbejde Murerarbejde Tømrerarbejde Tagarbejde Snedkerarbejde Blikkenslagerarbejde Smedearbejde Gulvbelægningsarbejde Malerarbejde Indvendige spildevandsledninger Vandinstallationer og sanitet Varmeinstallationer Ventilation Fjernvarmeledninger Teknisk isolering El-installationer

3 INDLEDNING Bygningsarbejder omfatter renoveringsarbejder på blok De nedenfor beskrevne arbejder er generelt for alle boliger. Udvendige arbejder Boligernes facadebeklædning udskiftes, og ved samme lejlighed efterisoleres facader så de opfylder de nugældende krav til isoleringsværdi. Der monteres ny vindspærre og monteres ny facadebeklædning. Vinduer og yderdøre udskiftes med nye træ/aluvinduer med udvendig vedligeholdelsesfri overflade. Vinduerne monteres i ny påforingsvæg uden på på eksisterende bindingsværk. Franske altandøre udskiftes tilsvarende vinduer og der monteres nyt transparent altanværn foran altandøren. Tagkonstruktionen efterisoleres så den opfylder gældende krav til isoleringsværdi. Da det ikke er muligt at forøge tykkelsen på tagkonstruktionen ned i boligen er det nødvendigt at efterisolere oppefra. Skure renoveres med ny facadebeklædning samt nye udhusdøre. Tagkanter udskiftes og på taget udlægges ny tagpap. Skure ved blok 41 og 42 udskiftes Der etableres nye terrasser og gangbroer, samt nye adgangsveje fra vej. Der etableres ny sti langs vej. Eksisterende bro over Lyngby Tårbækvej fjernes og forsyningsledninger for vand, fjernvarme, el og tele i broen omlægges til under terræn. Udskiftning af forsyningsledninger for vand og fjernvarme mellem bygninger. Indvendige arbejder Parketgulve med strøkonstruktion udskiftes og giver derved plads for etablering af nye vand- og varmerør der flyttes fra krybekælder og op i boligen. Linoleumsgulve i køkken og forstue udskiftes, og klinkegulv i vindfang udskiftes. Indvendige døre skiftes med nye massive pladedøre i trækarm. Trappetrin på den indvendige trætrappe skal have linoleum belægning og forstærket kantlister. I køkkenet udskiftes alt skabsinventar, bordplader og hårde hvidevare. Baderum renoveres og ombygges. Der etableres nye gasbetonvægge omkring vådområde, gamle gulvafløb ophugges og der udlægges nyt afretningslag. Nye afløbs- og vandinstallationer placeres i skakte eller indfræsede i vægge således der sikres optimal mulighed for vedligehold og rengøring af gulve og vægge. På gulve og vægge udføres vådrumsmembran samt nye klinker og fliser. Sanitet, og vandarmaturer udskiftes. I boligerne etableres nye VVS-installationer med individuel vand- og varmemåling. I krybekældre udskiftes fordelingsledninger for vand og varme samt afløbs-stikledninger. Varmecentraler i blok 42 og 45. renoveres. Der etableres nye el-installationer i boligerne inkl. ny gruppetavle. El-forsyning omlægges til kabelskabe. Manglende fundamentselektrode etableres. Nye antenneinstallationer etableres. Udendørs belysning på bygninger udskiftes og i skure etableres lys og el til fryser. Efter endt bygnings- og installationsarbejde foretages en maleristandsættelse af vægge, lofter og indvendigt træværk. 3

4 TEGNINGER Tegninger der supplerer denne arbejdsbeskrivelse fremgår af Arkitekttegninger tnt nuuk Tegningsfortegnelse A000, med dato Ingeniørtegninger Rambøll Gønland A/S Tegningsfortegnelse med dato Terræn, konstruktioner VVS-installationer, og el-installationer 4

5 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Byggeopgaven Arbejdet omfatter de på tilhørende tegninger viste og i denne beskrivelse beskrevne arbejder Projektet Består af nærværende SA med tilhørende tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. SA er fagvis opdelt, og i hver beskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Tegninger og beskrivelse supplere hinanden således, at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet et sted. Alle entreprenører skal gennemlæse alle afsnit ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig aftale. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette Forskrifter Grønlands Bygningsreglement af 1982 med tilhørende tillæg. Forskrifter for Betonkonstruktioner, Grønlands Hjemmestyre - Bygge- og anlægsstyrelsen. Arbejdstilsynets tekniske forskrifter, anvisninger og meddelelser Nuna Tek s Anvisning i indregulering af varme og ventilationsanlæg, 1. udg Bygge- og Anlægsstyrelsens Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 2. udgave GTO s anvisning i udførelse af kloakanlæg i Grønland, september Vejledning i projektering af sprængningsarbejder udgivet af GTO, maj Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland 3. udgave, december

6 Dansk Ingeniørforenings normer: DIF s norm for fundering, DS 415, 3. udgave Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner, DS 409, 1. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner, DS 411, 3. udgave marts DIF s norm for portlandcement og portlandflyveaskecement, DS 427, 2. udgave DIF s retningslinier for fremstilling af vibreret beton. Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412, 2. udgave april Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner, DS 413, 4. udgave november Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer af PEL, PEH og stift PVC i jord, DS 430, 1. udgave august DIF s norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2. udgave, DIF s norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udgave, maj DIF`s norm for varmeinstallationer DS 469, udgave, DIF s norm for Udførelse af ventilationsanlæg, DS 447, 1. udgave DIF s norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428, 2. udgave DIF s norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452, 1.udg. maj DIF's "Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg", 2. udgave, marts DIF`s norm NP-153-N, ventilation. Dansk Ingeniørforenings normtillæg af seneste udgave SBI-anvisninger: SBI-anvisning 33 "Luftiblandet beton". SBI-anvisning 125 "Vinterstøbning af beton". SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, 2. udgave SBI-anvisning 165, Vandinstallationer, Mål og vægt Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når intet andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen. 6

7 1.3. MATERIALER Kvalitet Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der behæftet med skader eller fejl, må ikke anvendes i byggeriet Navngivne materialer Eller fabrikater, angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved som fabrikat eller ved som katalog. Generelt gælder, at andre materialer end foreskrevet kun må anvendes, såfremt de godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i DIF s normer, forskrifter og betingelser givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og nøje overholdes. Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren i tide hente nærmere instruks herom hos tilsynet. Det bemærkes specielt, at beklædninger, papbelægninger m.v. skal kunne modstå de DS anførte vindpåvirkninger, såvel hvad angår materialestyrke som fastgørelse til underlaget. For Nuuk skal anvendes hastighedstrykket q = 1,6 KN/m² Kvalitetssikring Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring af de anvendte materialer og de udførte arbejder. 7

8 Det skal kontrolleres, at arbejdet er udført i henhold til nærværende arbejdsbeskrivelse (SA) med tilhørende tegninger. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog, hvori det skal anføres hvornår de enkelte arbejder er checket og evt. fejl eller mangler skal anføres. Entreprenøren skal en uge efter accept af tilbud fremsende udkast til kvalitetssikringshåndbog til godkendelse Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, for eksempel tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring, varme og kulde. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til vinterforholdsregler ved Anlægs- og byggearbejder af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af de senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov herfor, også for andre fag Huller Hultagning til installationer mv. og disses grænseflader er beskrevet i afsnit 2 om nedrivning Efterreparationer Henhører under det fag, hvis arbejder afføder efterreparationer Renholdelse Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i god og ryddelig stand. Emballeringsmaterialer og andet affald holdes ude af bygningerne Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenørerne at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger under arbejdets udførelse, til beskyttelse af såvel udstyr, materialer som mandskab Rengøring og oprydning Hver enkelt entreprenør skal til stadighed holde henholdsvis byggepladsen og bygningen ryddelig og i overskuelig orden, efter egne arbejder. Overskudsmaterialer og emballager bortkøres og øvrige materialer stables. Der må ikke under nogen form finde afbrænding af emballager eller overskudsmaterialer sted. 8

9 Stillads Alle entreprenører skal selv sørge for stillads i nødvendigt omfang Service i afhjælpningsperioden For alle installationsfag skal fagentreprenøren indregne 1 års service bestående af nødvendige justeringer og service i samme intervaller og omfang som anført i vedligeholdelsesvejledninger. Hvis der i samme periode er behov for justering eller udskiftning af defekte komponenter skal dette ydes, inkl. evt. udgifter til andre entreprenører, uden afgift for bygherren. 9

10 2. NEDRIVNINGSARBEJDER 2.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit Arbejdet omfatter Nedrivning og bortkørsel af de i nærværende afsnit og på tilhørende tegninger viste ydelser Arbejdet omfatter i hovedpunkter følgende Udvendig: Nedtagning af facadeplader(bemærk: Asbestindhold) samt vindspærre Udtagning af vinduer, facadedøre, altandøre, krybekælderlemme Optagning af tagplader, tagpap, taghætter, vindskede og stern Nedtagning af facadebrædder på alle skure Nedtagning af diverse antenner, tørrekasser mv. på facader Nedrivning af gangbroer, skure, rækværk og trapper Nedtagning af inddækning (skørt, bemærk: asbestindhold)) under bygning Nedrivning af broen over Lyngby Tårbækvej Nedtagning af fundamenter for bro over vej Optagning og bortskaffelse af betonfliser over eksisterende rørkanaler mellem bygninger hvor ledninger skal udskiftes Nedtagning af vandledninger i bro over vej Nedtagning af vandledninger i rørkanaler mellem bygninger Nedtagning af fjernvarmeledninger i bro over vej Nedtagning af fjernvarmeledninger i rørkanaler mellem bygninger Nedtagning Nukissiorfiit forsyninger kabler i bro over vej Nedtagning Tele kabler i bro over vej Indvendig Nedrivning af fliser, gulvklinker og slidlag i badeværelser Optagning af gulvklinker i entre Optagning af trægulve og linoleumsgulve inkl. strøer og isolering Demontering af indvendige døre Demontering af køkkener, entreskabe og garderobeskabe Nedtagning af loftplader ved bad/wc Hultagning til installationer mv. i gulve og vægge Nedtagning af afløbsinstallationer inkl. bæringer mv. jf. tegninger for eksisterende forhold 10

11 Nedtagning af vandinstallationer og sanitet inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af varmeinstallationer i krybekælder og boliger inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af varmeinstallationer i 2 teknikrum inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af ventilation og aftrækskanaler inkl. bæringer, isolering mv. jf. tegninger for eksisterende forhold Nedtagning af el-installationer i rækkehusene Nedtagning af målertavler i rækkehus 41 og rækkehus 42 Nedtagning af el-måler for rækkehus 45 og dækning af målerfelt Projektmateriale Ovennævnte nedrivningsarbejder fremgår tillige af projektmaterialets arkitekt- og ingeniørtegninger. Tegningerne og nærværende beskrivelse supplerer hinanden, således at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet et af stederne Huller og efterreperationer Grænseflader vedr. hultagning: Efter nedrivning af installationer lukker og reetablerer mure og tømre henholdsvis i beton og lette bygningsdele. Omfang af installations nedrivning fremgår af eksisterende installationstegninger. Ophugning af eksisterende gulvafløb og rør i betondæk i badeværelser udføres af mure. Omfang af eksisterende afløb fremgår af eksisterende tegning for bad/toilet. Nødvendige nye huller og riller i fundamenter, betondæk og betonvægge, som ikke er etableret som udsparinger i oprindeligt betonprojekt, opmærkes og bores af VVSentreprenør. Mureentreprenør lukker og reetablerer. Ophugning af eksisterende udsparinger for fremføring af nye rør udføres af mure, som også lukker og reetablerer. Udsparinger som fremgår af betonprojektet lukker og reetablerer murerentreprenør. I øvrige vægge som ikke er af beton (lette vægge og dæk) udføres hultagning til installationer af VVS-entreprenør inkl. opmærkning og lukning. I gasbetonvægge udføres fræsning af riller til installationer af VVS-entreprenør inkl. opmærkning. Mureentreprenør reetablerer og lukker riller. I loftplader udfører tømreentreprenør huller inkl. huller til ventilationsarmaturer og reetablering. VVS-entreprenør opmærker hullerne. I tagkonstruktioner udfører tømreentreprenør huller og udskæringer for taghætter og udluftninger inkl. tætning og reetablering. VVS-entreprenør opmærker huller. I ydervægge udfører tømreentreprenør huller og udskæringer for ydervægsriste inkl. tætning og reetablering. VVS-entreprenør opmærker huller. Rørgennemføringer i fundamentsvægge lukkes og reetableres af mureentreprenør efter endt ledningsudskiftning (brandskot). Omfang af rørgennemføringer fremgår af VVS krybekælderplaner. 11

12 Rørgennemføring i inventar, bordplader o. lign. foretages af entreprenør som monterer selve inventaret. Generelt skal udførelse af huller aftales med tilsynet. Reetablering af huller skal udføres håndværksmæssig korrekt ARBEJDETS UDFØRELSE Sikring af arbejdsområdet Af hensyn til personers sikkerhed skal der omkring nedrivningsarbejdet etableres afskærmning af området. Afskærmningen skal udføres på en sådan måde, at den fortsatte færdsel for beboer kan opretholdes Afstivning Ved indgreb i afstivende eller bærende konstruktioner skal entreprenøren sikre sig, at disse er forsvarligt understøttede/afstivede under arbejdets udførelse Råd og svamp Såfremt entreprenøren under nedrivningsarbejdet konstaterer, at blivende konstruktioner er angrebet af råd eller svamp, skal dette straks meddeles tilsynet, der herefter tager stilling til udbedringens omfang og udførelse VVS-installationer Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren sikre sig, at eksisterende VVSinstallationer er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret El-installationer Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren sikre sig, at eksisterende el-installationer er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret Forsyningsledninger Før nedrivningen påbegyndes skal entreprenøren i samarbejde med forsyningsselskaber sikre sig, at eksisterende ledninger er afbrudte, og at forsyning af eksisterende bygninger er forsvarligt sikret Asbestholdige materialer Bygningens facadebeklædning og vindspærre er eternit type A. Disse beklædninger indeholder asbest. Hvis entreprenøren under nedrivningsarbejdet konstaterer asbestholdige materialer, skal dette straks meddeles tilsynet. Jvf. AT-meddelelse nr , maj skal der tages særlige forholdsregler til beskyttelse af de beskæftigede personer. 12

13 De nedrevne asbestholdige materialer skal forsegles og transporteres til en af den kommunale myndighed anvist plads for opbevaring og/eller nedgravning af miljø- og sundhedsfarligt affald PCB Såfremt det mod forventning viser sig, at der er i bygningen er indbygget PCB-holdige materialer, skal der tages særlige forholdsregler til beskyttelse af miljøet og de beskæftigede personer. Personer som arbejder med PCB-sanering skal have en grundig instruktion i de forholdsregler der skal tages for at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af nedrivningsarbejdet. Der henvises til Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB sanering udgivet af Dansk Asbestforening De nedrevne PCB-holdige materialer skal forsegles og transporteres til en af den kommunale myndighed anvist plads for opbevaring og/eller nedgravning af miljø- og sundhedsfarligt affald Generelt om bortskaffelse af affald I forbindelse med nedrivning skal der tages hensyn til opdeling af nedrivningsmaterialerne i henhold til Kommunens Regulativ for bortskaffelse af affald af 1. januar Nedrivningen inkluderer fjernelse af alle materialer/materiel til forbrændingsanlæg og jerndump. Følgende retningslinjer for sortering og bortskaffelse af byggeaffald skal som minimum opfyldes: Byggeaffald der bortskaffes til jerndumpen Beton, jern, zink, aluminium og kobber Glas og sanitetsgenstande, isoleringsmaterialer, gipsonite Ikke miljøfarligt el- og telekabler Byggeaffald der bortskaffes til forbrændingen Plast, gummi og PVC Tagpap Træ, møbler og andet brændbart men ikke-miljøfarligt affald Evt. miljøfarligt byggeaffald der bortskaffes til forbrændingen Evt. miljøfarligt affald (kemikalieaffald og andet problemaffald) sortes og afleveres til forbrændingen, herunder: Hårde hvidevarer samt gl. fjernsyn. Blybelægninger. Evt. asbestholdige materialer. 13

14 Entreprenøren skal umiddelbart efter overdragelse af entreprisen foretage en fuldstændig registrering af asbestholdigt materiale i bygningen. Senest 10 dage efter overdragelsen af arbejdspladsen meddeles resultatet af registreringen til byggeledelsen. Evt. nedtagning af asbest skal ske i henhold til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser i Grønland nr af 15. december For at overholde kravene i Bekendtgørelsen bør kravene og forholdsreglerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om asbest nr af 21. december 2004, samt Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest nr. 993 af 1. december 1986, følges. Endvidere henvises der til At-vejledning Stoffer og materialer C.2.2 omhandlende arbejde med asbest. Inden arbejdet påbegyndes, skal der foreligge arbejdsprocedurer for nedtagning af asbestholdigt materiale. Inden igangsætning af arbejdet skal bygherren acceptere disse. Ligeledes skal fornødne tilladelser og anmeldelser til arbejdstilsynet indhentes. 14

15 3. UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE 3.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter følgende fag: Afsætning Afrømning/afgravning/udgravning Udsprængning Påfyldning Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne arbejde, således at arbejdet fremstår fuldt færdigt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende A arbejder ( jord A fordelingsliste) Afsætning Afrømning/afgravning/udgravning Udsprængning Påfyldning Påfyldning af nye terasseområder med armerede græsskråninger. Afdækningsfliser over nye fjernvarmeledninger i terræn Reetablering af rørkanal under gangsti B arbejder ( jord B fordelingsliste) Tilfyldning af rørkanaler mellem bygninger efter ledninger er udskiftet Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (udgravning, udsprængning og jordarbejde) er: Nedrivning af træværk mv. i bro over vej. Efter ledninger er udskiftet i rørkanaler mellem bygninger lukker og reetablerer mureentreprisen huller (brandskot) i fundamentsvægge til krybekælder. Nedtagning og reetablering af inddækning (skørt) under bygning Terrænbefæstelsesarbejder 15

16 3.3. AFSÆTNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Kontrolmåling (koter) af alle eksisterende, ledninger mv. hvortil nye og eksisterende tilslutninger sker. Afsætning af nye ledningstracéer i samarbejde med VVS-entreprenøren. Etablering og kontrol af evt. nødvendige fixpunkter mv. for udførelse af jord- og ledningsarbejdet. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation. *Samtlige knæk og muffer indmåles af Asiaq efter rør er lagt til as build tegninger. X og Y koordinater opgives med topkote af fjernvarme- og vandledninger. Afsætning og kotering af tilfyldningsområder MATERIALER Ingen Udførelse Entreprenøren foretager afsætning af ledningstrace på grundlag af projektets tegningsmateriale. Ledningstrace afsættes, så krav til projektets minimumsafstande opfyldes. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl i udførelsen. Entreprenøren er pligtig til at opklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt inden arbejdets påbegyndelse. Udgifter tilindmåling ved Asiaq afholdes af entreprenøren. Byggeledelsen skal have mulighed for at kontrollere afsætningen, inden jordarbejdet påbegyndes Kontrol Afsætningen kontrolleres på baggrund af tangentpunkter. Forløbet af lige stræk skal være retlinjet og kurver skal fremtræde jævne. Entreprenøren skal levere måleresultater og dokumentation for det af Asiaq udførte afsætningsarbejde. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen AFRØMNING/AFGRAVNING/UDGRAVNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Afrømning/afgravning/udgravning samt sortering og deponering af vegetationslag, jord og blød overjord overalt, hvor det mødes inkl. bortskaffelse. Ledningsgrave til nye ledninger (fjernvarme, vand og el-kabler) samt reetablering. Deponeringsafgifter skal være indeholdt i arbejdet. Afspærringer omkring udgravninger. Adgangsanordninger til de enkelte stier, bygninger, veje i udførelsesperioden. Tørholdelse af udgravninger inkl. levering, opstilling samt drift af lænsepumper. 16

17 Fotoregistrering af arealer inden arbejdet påbegyndelse. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation. Afrømning af belægning i opfyldte terasseområder Afgravning for fundamenter MATERIALER Tørholdelse Til tørholdelse af udgravninger skal anvendes lænsepumper med fristrømshjul, som kan tåle at køre, uden der er vand i udgravningen. Slanger til bortpumpning af overfladevand skal være tætte lærredsslanger med samlingskoblinger, der ligeledes er tætte Afmærkning Der skal til en hver tid afmærkes og afskærmes efter Håndbog i afmærkning. Bygherren udlåner ikke materiel hertil UDFØRELSE Vegetationslag og belægninger Inden arbejdet påbegyndes, skal terrænarealer fotoregistreres. Terrænet skal ligeledes registres sammen med tilsynet. Det afrømmede vegetationslag deponeres for senere genanvendelse og blød overjord bortskaffes. Entreprenøren skaffer tilladelse for depot- og henlæggelsesplads samt bortskaffelse. Generelt skal det sikres, at tilstødende belægninger ikke lider overlast i forbindelse med arbejdet. Hvis der sker skader herpå, skal entreprenøren afholde udgifterne til udbedringen. I terasseområder afrømmes afrømmes asfaltbelægninge og underlag ( i alt ca. 12 cm ) for ny flisebelægning Udgravning Udgravning udføres for anlæg af fjernvarme-, vandledninger og el-kabler i overensstemmelse med tegningerne. Afgraves der materialer, som kan anvendes til opfyld, transporteres det til depot. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projekt. Udgravningen skal foretages således, at den afsatte ledningstracé følges med hensyn til de foreskrevne koter og mål, og således at de foreskrevne fri-afstande til ledningsgravsider og til andre anlæg kan overholdes. Graven skal være så smal som mulig, men udgravningen og afstivningen skal udføres med en bredde, der muliggør den foreskrevne komprimering under og omkring ledningsanlægget. Afstivningen skal etableres og bestå i så lang tid, at der ikke er risiko for jordudskridning under anlægsarbejdet. Under etablering af afstivninger skal det om fornødent ved tilfyldning med sand på ydersiden af afstivningen omhyggeligt sikres, at der ikke sker nedskridning eller underminering af tilgrænsende jord og befæstelse. 17

18 Entreprenøren er ansvarlig for styrke og stabilitet af afstivningen, samt at afstivningen til enhver tid opfylder arbejdstilsynets krav. Dokumentation for styrke og stabilitet skal forelægges tilsynet på forlangende. Såfremt der under planum forekommer frostfarlig vejunderbund (dvs. materialer med forekomst af fraktioner mindre end 0,075 mm i et omfang større end 9 %), skal denne udskiftes i yderligere 50 cm tykkelse. Som erstatningsmateriale anvendes grus og sprængstensmaterialer. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projektet.de udskiftede materialer bortkøres til depot på dumpen eller inden for en radius af 5 km. Jordoverfladerne skal til enhver tid holdes regulerede og komprimerede, således at vand ikke kan samle sig og sive ned og opbløde jorden. Hvis der sker opblødning af jorden under arbejdets udførelse, skal den opblødte jord omgående erstattes med anden jord eller sprængsten uden udgift for bygherren. Entreprenøren har ansvaret for alle sætninger og skred, som er en følge af mangelfuldt udført arbejde. Entreprenøren skal uden ekstrabetaling udbedre sådanne. Bliver afgravningen ved manglende agtpågivenhed fra entreprenørens side for dyb, skal der uden ekstra betaling fyldes op til den rigtige højde med grus eller sprængsten, der komprimeres effektivt. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projektet Tørholdelse Tørholdelse omfatter bortledning af overfladevand fra ledningsgraven. I forbindelse med tørholdelse af ledningsgraven skal etablering, drift, vedligeholdelse og nedtagning af nødvendige lænsepumper og pumpeslanger være indeholdt. Der skal ligeledes udføres de nødvendige pumpesumpe, hvori pumperne placeres. Pumpeslange skal tilsluttes eksisterende nærliggende grøft for overfladevand eller til havet. Pumpeslangen skal beskyttes mod beskadigelse fra evt. trafiklast og det skal sikres, at pumpeslangen fastgøres til afledningssted, så den ikke ved et uheld trækkes op Tegninger for eksisterende ledninger og kabler Der findes eksisterende ledninger i jorden i området hvor gravearbejde skal foregå. Der henvises til afsnit i Almindelige bestemmelser og tegningsmateriale Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. Kontrol af de afrømmede arealer omfatter besigtigelse af udgravning således at ingen muldlommer eller lignende efterlades. Ved opbrydning af asfalt, skal tykkelsen kontrolmåles. Afgravningsskråninger kontrolleres med skråningsmåler. Skråningerne skal endvidere fremstå uden uregelmæssigheder i profilet med en jævn overflade. Alle strækninger kontrolnivelleres før afrømning/afgravning ligesom færdigafrømmede/afgravede flader i 10 meters stationer. Alle overflader skal afrettes således, at største afvigelse fra 6 meters retskede er 3 cm. Partier med frostfarlige eller på anden måde uegnede jordarter, skadede belægninger skal registreres og opmåles. Nødvendig kontrol af tørholdelse. Om lænsepumper fungerer således, at der ikke kommer vand i ledningsgraven. 18

19 3.8. UDSPRÆNGNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Udsprængning af fjeld, sortering, læsning og transport til påfyldningssted indenfor arbejdsområdet samt sortering, læsning og transport til depot. Omfang af udsprængningsvolumen fremgår af projektmateriale. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation 3.9. MATERIALER Ingen Udførelse Sprængningsarbejderne udføres efter en af entreprenøren udarbejdet sprængningsplan. Udsprængning udføres for ledningsgrave og brønde i overensstemmelse med tegningerne, således at der er plads til de foreskrevne befæstelser mv. og således at de på tegningerne angivne færdig- koter kan opnås. Det påhviler entreprenøren at udføre sprængningerne således, at sprængstenene får en rimelig størrelse, så de kan indbygges forskriftsmæssigt, dvs. at sten, der indgår i påfyldning, ikke må være større end 0,5 x påfyldningstykkelsen, dog højst 0,25 m3. Entreprenøren har ansvaret for, at ledninger, bygværker mv. ikke beskadiges ved afsprængningen. Ved al sprængning foretages nødvendige foranstaltninger for at hindre skader på grund af stenkastning, rystelser og lufttryk. Alle sten, som under sprængninger er faldet i omgivende terræn, skal fjernes, uden at terrænet lider nogen form for overlast (dvs. at der ikke må køres i løsjordsområder). Såfremt der udsprænges for lidt, skal der foretages eftersprængning. Såfremt der udsprænges for meget, skal der foretages opfyldning med grus/sprængsten, der komprimeres. Krav til påfyldningsmaterialer jf. projekt. Alle ekstraudgifter i denne forbindelse afholdes af entreprenøren Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. Alle strækninger kontrolnivelleres før udsprængning ligesom færdig afsprængte flader i 1 meters stationer. Udsprængningsmængder skal registreres og opmåles. 19

20 3.10. PÅFYLDNING Omfang Arbejdet omfatter i hovedtræk: Levering, regulering og komprimering således at færdige koter og lagtykkelser kan opnås. Udjævningslag, drænlag og tilfyldning omkring berørte nye og eksisterende ledninger og brønde. Levering og montering af drænledninger i rørkanaler mellem bygninger, inkl. afledning til grøft. lign. Tilfyldning af ledningsgrave. Opfyldning af terassearealer Påfyldning af rabat op til 0,5 m. Levering af markeringsbånd til fjernvarmerør. Kontrol af arbejdet og tilhørende dokumentation MATERIALER Generelt Hvis der tilbydes andre materialer end angivet med som skal det fremgå af tilbuddet jf. almindelige bestemmelser Filterdug Filterdug skal mindst være af type som Fibertex F2B eller tilsvarende Sprængsten Sprængsten skal være sundt, uforvitret fjeld i størrelse passende til den aktuelle påfyldningshøjde Skærver Skærver 8/32 mm Knuseros Knuseros mm Stabilgrus Stabilgrus 0/32 mm Sand- og grusfyld Hvis de opgravede sand- og grusmaterialer, der bliver udgravet inden for projektets rammer, har en beskaffenhed, som sidestiller det med grusmaterialer, der normalt anvendes til 20

21 påfyldning, kan det genanvendes som sand- og grusfyld i ledningsgrave. Forinden accept for anvendelse skal materialet dokumenteres overfor byggeledelsen. Evt. ekstraudgifter i denne forbindelse afholdes af entreprenøren. Materialerne skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har fornøden bæreevne, drænevne, frostsikkerhed og frostbestandighed samt filtervirkning mod evt. finkornet underbund. Gradering: Nominel maksimalkornstørrelse dmax ½ lagtykkelse Højst 9 pct. < 0,075 mm eller højst 3 pct. < 0,020 mm Sandækvivalent SE 30 Renhed: Materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- eller siltklumper Beskyttelseslag omkring ledninger Sandfyld for vand- fjernvarme- og kloakledninger skal have kornstørrelse på 0/16 mm. Se sigtekurve i Anvisning i projektering af vandforsyningsledninger i Grønland. Sandmateriale til beskyttelse af el- og telekabler skal have max. kornstørrelse på 3 mm Egnet løsjord Egnet løsjord må max. have en stenstørrelse 125 mm. Renhed, materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- eller siltklumper Armering af løsjordsskråninger Tensar RE geonet Tensat mat Leveres af fab UDFØRELSE Påfyldning, generelt Påfyldning må ikke påbegyndes, før omkringfyldning af ledningsanlægget og fibertex er synet og godkendt af tilsynet. Generelt for alle påfyldningsarbejder gælder, at der ikke må være sne og is i fyldmaterialerne, og at den flade, hvorpå opfyldningen udføres, skal være sne- og isfri. De angivne mål på største stenstørrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner, dvs. største længde, bredde vinkelret herpå og tykkelse vinkelret på begge. Dog må største længde højst være 75 % af lagtykkelsen. Ved alle påfyldningsarbejder skal sikkerhedsforholdene vurderes, og om nødvendigt skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer risikoen for nedrulning af sten, der kan være til fare for mennesker, materiel o. lign. 21

22 Det skal understreges, at det under alle forhold er entreprenørens ansvar, at sikkerhedsforanstaltningerne er etableret og opfyldes i nødvendigt omfang Komprimering, generelt Påfyldningstykkelsen afstemmes efter entreprenørens valgte materiel for komprimering af det ønskede materiale, samt rørproducentens krav til minimum beskyttelseslag over ledningstop. Til opnåelse af et tilfredsstillende komprimeringsresultat udføres en prøvestrækning for hver type påfyldning. Prøvekomprimeringen udføres ved kontrolnivellement af sætningerne efter hver overkørsel. Når sætningerne stagnerer, kan den optimale komprimeringsindsats fastlægges. Den maksimale lagtykkelse mellem hver komprimering er 30 cm. Nedknusning af materialerne må ikke forekomme. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Dog skal pladevibrator mindst have en vægt på kg 350. Hvor der ikke er plads til pladevibrator skal der anvendes en jordloppe Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Afmærkning af fjernvarmeledninger Foretages med et markeringsbånd af uforgængeligt materiale (plastik) forsynet med teksten: FJERNVARME, eller der udlægges lilla markeringsnet lige over fibertexdugen i hele tracéets længde og bredde over begge fjernvarmerør Påfyldning af ledningsgrave Udføres med genanvendte materialer i gradering som angivet i projekt. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Sprængstensbærelag Sprængstensbærelaget udføres fra overside af planum, og nedefter. Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Knuseros Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Lagtykkelse efter komprimering ved vej skal være 200 mm. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre. 22

23 Stabilgrus Påfyldningstykkelsen afstemmes med det valgte komprimeringsmateriel. Entreprenørens anvendte materiel til komprimering skal indberettes til byggeledelsen før ibrugtagning. Lagtykkelse efter komprimering ved vej skal være 80 mm. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Tilfyldning omkring og over ledninger/brønde Efter afretning af udgravningens bund, udlægges et drænlag, bestående af min 150 mm skærver 8/32 mm, skærvelaget komprimeres til fast og plan/mireret overflade. I dette drænlag udlægges drænledning mireret og drænledning føres til afvandingsgrøft. Efter udlægning af drænlag skal der udlægges fibertex og et min. 100 mm udjævningslag med grusfyld 0/16 mm, der danner underlag for fjernvarme- og vandrørene. Udjævningslaget komprimeres omhyggeligt. Når rørmontagearbejdet er tilendebragt, skal der tilfyldes omkring ledninger med grusfyld 0/16 mm, min. 200 mm langs siderne og min. 100 mm under og 150 mm over ledningen. Materialerne omgives helt med filterdug med 30 cm overlæg i både længde- og tværsamlinger. Hvor der sker ændringer i udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles disse materialer ligeledes med filterdug. Der tilfyldes omkring brønde med samme slags materialer som i beskyttelseslaget. Tilfyldningsmaterialet skal komprimeres ved udlæggelse i max. 15 cm lag. Hvert lag udføres med nødvendig komprimering. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre. Tilfyldning af ledningsgrave skal generelt udføres på en sådan måde, at fyldet mindst får samme bæreevne og sætningsegenskaber som fyldlag i tilsvarende dybde under samme befæstelse. Samtidig skal påses at rør eller konstruktion ikke tager skade under tilfyldningen. Desuden skal tilfyldningen være filterstabil overfor det omgivende fyld. Max. stenstørrelse 125 mm. Drænledning skal være korrugerede PVC-drænrør med fibertex-bevikling. Indvendig diameter 80 mm Påfyldning med sand og grus omkring underløb Omkring underløb udføres opfyldning med skærver i min. 20 cm lag. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. sætninger. Udbedring af sætninger skal udføres af entreprenøren uden omkostninger for bygherre Påfyldning af terasseområder Områderne opfyldes med afgravede materialer. I nødvendigt omfang tilføres materialer. Fabrikantens anvisninger mht. armerede skråninger følges nøje Kontrol Entreprenøren skal som minimum udføre følgende kontrol og dokumentation af udført arbejde. Dokumentation for udført kontrol skal afleveres til byggeledelsen. 23

24 Dokumentation fra prøvekomprimering indsættes i kontroljournal. Kontrol af komprimering udføres ved kontrol af antal overkørsler af hvert påfyldningslag bestemt ud fra prøvekomprimering. Koter kontrolleres efter længdeprofiler pr. 10 m, tilladelig afvigelse er ±10 mm. Sprængstensfyld vurderes visuelt løbende, og stenstørrelser i forhold til lagtykkelser kontrolleres ved måling. Kontrol af tilfyldningstykkelser omkring ledninger. Mængder 24

25 5. TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDER 5.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne arbejde, således at arbejdet fremstår fuldt færdigt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende Kantsten til adskillelse af vej og sti Flisebelægning på terasseområder Muld på skråninger Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (terrænbefæstelser) er: Asfaltarbejder 5.2. STABILGRUSBÆRELAG Omfang På kørebaner og rabatter udføres der 10 cm stabilgrusbærelag af 0/32 mm. Rabatter topfyldes med stabilgrus 0/32 mm. Til niveau med asfaltbelægning Materialer Stabilgrus til underlag for asfaltbeton skal være knuste stenbrudsmaterialer 0/32 mm Udførelse Stabilgruslaget 0/32 mm. udlægges og komprimeres til en færdig tykkelse på 10 cm. Komprimeringsmateriel og indsats tilpasses således, at stabilgruslaget opnår en tæt lejring, uden der sker en egentlig nedknusning af materialet. Efter tromling og komprimering skal stabilgruslaget være fuldstændig tæt og jævnt. Efter udlægning af asfaltbeton, topfyldes rabatterne med stabilgrus 0/32 mm., og laget komprimeres. Komprimering kontrollers med Isotopsondemåling. Asfalt skal rekvireres af entreprenøren. Efter den 1. september udføres der ikke asfaltarbejder. 25

26 Kontrol Koter kontrolleres efter udlægning ud fra tværprofilerne pr. 10 m, tilladelig afvigelse er +/- 10 mm målt på 6 meter retskede, afvigelserne må ikke være ensidige. Alle overflader skal afrettes således, at største afvigelse fra 3 m retskede er 1 cm SKRÅNINGSSIKRING Omfang Punktet omfatter levering, læsning, transport, muldbeklædning og græssåning på skråninger Materialer Afrømmet muld fra depot Græsfrø Berings Bynke Gødning NPK og Tripel super fosfat Udførelse Skråninger er reguleret med armeringsnet i top. Muld udlægges i ca. 10 cm tykkelse på skråninger. Græsfrø udstrøs med 0,02 kg/m2 og nedrives. Gødning udstrøs: NPK med 600 kg/ha og Tripel super fosfat med 200 kg/ha Gødningen nedrives ASFALTARBEJDER Omfang På kørebanearealer udlægges et slidlag af 5 cm. (120 kg/m2) AB Materialer Asfalt leveres af Kommuneqarfik Sermersooq asfaltværk Udførelse Asfalt udlægges i den foreskrevne tykkelse og med de profiler, fald mv., som de eksisterende veje har Kontrol Afvigelser fra det foreskrevne tværfald må ikke overstige 5 o/oo. På strækninger med tværfald over 25 o/oo bedømmes dette visuelt, og på strækninger med tværfald mindre end eller lig med 25 o/oo kontrolleres dette i alle 10 meter stationer. 26

27 5.5. FLISEBELÆGNING Omfang På terassearealer udlægges flisebelægning Materialer 50 x 200 x 500 mm grå beton fliser. Grå betontrin 130 x 450 x 300 Som fab. Stabilgrus og sand. ( se afsnit 03.) Udførelse Fliser udlægges i forband som på tegninger. Fliser lægges på ca 20 mm afrettet sand, der igen lægges på 50 mm velkomprimeret stabilgrus. Efter lægning kostes fliser med fint sand til de er mættede Kontrol Afvigelser fra det foreskrevne tværfald må ikke overstige 5 o/oo. På strækninger med tværfald over 25 o/oo bedømmes dette visuelt, og på strækninger med tværfald mindre end eller lig med 25 o/oo kontrolleres dette i alle 10 meter stationer KANTSTEN Omfang Langs hele bebyggelsen adskilles sti fra vej med en betonflise, som vist på tegninger Materialer Grå betonfliser 50 x 100 x 200 mm. Sand Udførelse Der skæres 100 mm rille i asfalt, og udgraves for flise. Flise udlægges i sand, så overflade flise = overflade asfalt. Efter lægning kostes fliser med fint sand til de er mættede Kontrol Afvigelser fra plan niveau må ikke overstige 5 mm. 27

28 6. VANDLEDNINGSARBEJDER 6.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter levering af samtlige materialer og arbejdsydelser til udførelse af det på tegningerne viste og det nedenfor beskrevne ledningsarbejde, således at ledningerne er fuldt driftsklare Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende I nedenstående dækker betegnelsen vandledninger at det er Nukissiorfiit s hovedvandledninger. A arbejder: Levering og montering af nye vandledninger mv. i terræn (krydsning af vej) inkl. tilslutning til eksisterende ledninger. Indmåling af ny vandledning. B arbejder: Ophugning af eksisterende udsparinger i vægge mellem rørkanaler og bygninger. Levering og montering af nye vandledninger mv. i rørkanaler mellem bygninger. For begge arbejder: Demontering og midlertidig afpropning af eksisterede vandledninger. Interim forsyningsinstallationer til de berørte husstande. Nødvendige arbejder i forbindelse med afbrydelse og midlertidig drift af vandforsyningen. Isolering af ventiler, reduktioner og samlinger. Kontrol, prøvning, kvalitetssikring. Huller inkl. reetablering iht. SA særskilt hulafsnit Udenfor arbejdet Udenfor nærværende fagarbejde (vandledninger) er: Nedrivning af bro over vej og tilhørende fundamenter. Gravearbejde og reetablering i forbindelse med ledninger i terræn. Afdækningsfliser over nye vandledninger i terræn. Reetablering af rørkanal under gangsti. Optagning og bortskaffelse af eksisterende betonfliser over eksisterende rørkanaler mellem bygninger hvor ledninger skal udskiftes. Tilfyldning af rørkanaler mellem bygninger efter ledninger er udskiftet. Efter ledninger er udskiftet i rørkanaler mellem bygninger lukker og reetablerer mureentreprisen huller (brandskot) i fundamentsvægge til krybekælder. 28

29 Nedtagning og reetablering af inddækning (skørt) under bygning. El-frostsikring af vandledninger i terræn og i rørkanaler Vandforsyning Projekt omfatter fjernelse af eksisterende gangbro over vej mellem blok og center på Radiofjeldet. I dag er vandledninger ført i broen og ledninger skal omlægges til i terræn. Derudover omfatter projektet udskiftning af vandledninger i rørkanaler mellem blok 42-43, og blok Strækning krydsning af vej er ca. 50 m og strækning i rørkanaler mellem blokkene er ca. 18 m. Der skal ikke foretages ændringer i ledningsdimensionen. Eksisterende vandledning er Ø 152x2,5 fabrikat Alveniusrør og skal kobles på nye vandledning som bliver PE Ø160/ PE 315x4,9. Alveniusrør er spiralfalsede stålrør. Den nye ledning i vej placeres i køresikret dybde iht. Anvisning i projektering af helårsvandsledninger i Grønland, 4. udgave januar Der etableres midlertidig vandledning under arbejdet med vandledningerne. Dette gøres med 2x40 mm "sommervandslange. Rensning og gennemskylning af den nye hovedvandledning skal ske iht. Nukissiorfiit s gældende vejledning MATERIALER Ikke navngivne materialer Alle materialer skal som minimum opfylde kravene i Anvisning i projektering af vandforsyningsledninger i Grønland, - 4. udgave januar 2005 udgivet af Nukissiorfiit Vandledning Krav til vandledning (medierør): PE100 Blå PN 10 fra og med dimension Ø 90 mm og opefter, fremstillet efter DS 2119 SBC 218. PE80 Blå PN 10 fra de små dimensioner til og med Ø 63 mm, fremstillet efter DS 2119 SBC 218. Ledning skal udføres af rør med længde 11,8 m og præisolerede bøjninger, specialfremstillet på fabrik. Før præisolering af medierør skal følgende foretages: 2 stk. cu 18x1,0 kabelrør for elfrostsikringskabel pålægges i top af rør. Kabelrør for varmekabler lægges på 50 mm bred alu-tape for medierør < ø63. Medierør fra og med ø63 lægges på 100 mm bred alu-tape. 2 stk. PE 20x2 kabelrør for koldkabler pålægges i bunden af rør. Kabel fastholdes med PEtape som Stokvis type RR2937. Se i øvrigt anvisning vandledningsdetaljer. Der ilægges træktråd for el-frostsikring og koldkabler. Tracer placeringer - materialevalg og dimensioner fremgår af tegningsmaterialet. Medierørene skal samles med el-svejsemuffer. 29

30 Samlinger skal isoleres med halvskåle, der skal beskyttes med en dobbelttætnet krympemuffe. Ved passage af kloakbrønde lægges vandledningen uden bøjninger, dvs. at udgravningen bliver så bred, så der ikke behøves bøjninger Isolering af ventiler og flangesamlinger Der benyttes polystyrenplader/rørskåle, rumvægt min. 30 kg/m3. Over samlinger pålægges Bituthene TP 1000 eller Densolen tape type S40, med min 100 mm overlæg Flangesamlinger Ved PE rør tilkobling af eksisterende vandledning af støbejern, skal der udføres overgang fra PE-rør til de relevante flanger ved Hawle system 2000, ved påsvejsning af overgangsstykker med flange. Ved overgang fra støbejernsrør til vandledninger af PE, skal der anvendes Hawle trækfast tokammer flangekobling med tilhørende pakningssæt. Overalt, hvor der anvendes trækfaste flangeadaptere, skal der anvendes Hawle/AVK støttebøsninger svarende til rørdimension og tryktrin UDFØRELSE Lægning og samling af PE-rør. Rørene lægges nøjagtigt i fald og linje. Ledninger samles ved elektrosvejsning, idet fabrikantens anvisninger nøje følges. Samling af elektrosvejsemuffer må kun foretages, af svejser med svejsecertifikat til svejsning af PE-rør efter USME i henhold til DS 2383, eller gyldigt kursusbevis til svejsning af PE-rør, udstedt af Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, eller et tilsvarende kursusbevis der kan godkendes af Nukissiorfiits Hovedkontor. Ved opbevaring og håndtering af de præisolerede rør, må disse ikke udsættes for større udvendig påvirkning på kappen end 400 kn/m². Alle samlinger udføres trækfaste. Samlingen skal være helt afkølet og kontrolleret af tilsynet, før jorddækningen må påbegyndes. Alle udgifter til reparation af defekte samlinger afholdes af entreprenøren. For at undgå at rørene i stort omfang skal tvinges med forholdsvis store kræfter i planen kan ledningstraceet langs vejens kurver med fordel etableres ved brug af 2,0 m lange bøjninger bygget ind imellem lige rør. Retningsændringer sker ved præisolerede bøjninger. I det tidsrum, hvor rørene befinder sig på arbejdspladsen, inden nedlægning i graven, skal de opbevares på en sådan måde, at vand ikke står op i rørenderne, da det ikke kan accepteres med indtrængende fugt i skummet. Leverandørens anvisning skal følges. Under el-arbejdet udføres pålægning af varme/følerkabler Isolering med rørskåle, samt muffe samling Efter samling, trykprøvning og pålægning af el-varmekabler udføres isolering af samlingen. Der pålægges 2 lag rørskåle med forskudte fuger. Rørskålene må ikke påklæbes rørene. 30

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere