Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet"

Transkript

1 Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge! Så hvis du har en idé til et projekt, kan du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Friluftsrådet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat, eller du kan hente det fra vores hjemmeside Vi har ansøgningsfrister 3 gange om året. 1. marts, 1. juli og 1. november. Det tager 3-4 måneder fra ansøgningsfristen til du får svar på din ansøgning. Når du ansøger, kan du vedlægge ekstra oplysninger, som f.eks. tegninger, budget, finansieringsplan og en mere uddybende projektbeskrivelse. Jo flere relevante oplysninger du giver os, jo lettere har vi ved at tage stilling til din ansøgning. Hvis du søger på vegne af en forening eller klub, skal du vedlægge det seneste årsregnskab og et sæt vedtægter. Projekter Friluftsrådet giver støtte til projekter inden for disse områder: Friluftsaktiviteter, f.eks. til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter. Naturformidling, f.eks. til materialer og udstyr der øger forståelsen for naturen. Grønne områder, f.eks. til materialer som forbedrer muligheden for friluftsliv i offentligt tilgængelige grønne områder. Faste anlæg, f.eks. til primitive overnatningsmuligheder, informationscentre og skibe. Forskning og udvikling, f.eks. til udvikling og forbedring af friluftslivets vilkår. Kursusvirksomhed, f.eks. til afholdelse af kurser om friluftsliv. Kulturmiljø, f.eks. til formidling af samspillet mellem natur og kulturhistorie. Indhold Formandens beretning Om uddelingen Statistik Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Grønne områder Faste anlæg Kulturmiljø Kursusvirksomhed Forsknings- og udviklingsprojekter Nationalparker Naturvejledning Driftstilskud Vi vægter frivillig arbejdskraft højt i vurderingen af ansøgningen, ligesom projekter, som er nyskabende eller henvender sig til nye målgrupper prioriteres. Det er sjældent, at vi støtter alle udgifter til et projekt, men et tilskud fra os får ofte andre bidragydere på banen. Løntilskud til naturvejledere Der kan søges om løntilskud til ansættelse af naturvejledere. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. marts. Driftstilskud Der kan søges om driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. november. Vi støtter ikke alt Det er ikke alle projekter, som vi støtter, selvom de måske foregår i det fri. Det er f.eks. idrætsaktiviteter, kanoer, naturlegepladser og stavgang. Vi giver heller ikke tilskud til projekter, som er en del af myndighedernes normale opgaver, projekter som allerede er gennemført på ansøgningstidspunktet eller som foregår uden for Danmark. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside under "Tips/Lotto", eller du kan ringe på og tale med en tipskonsulent om dit projekt. Forsiden er fra Friluftsruten 2005 og fotograferet af Jakob Funder. Billederne i denne årsberetning stammer fra konkurrencen "En god dag i naturen", fra Friluftsrådets medlemsorganisationer, samt fra projekter, der har modtaget støtte fra puljen af tips- og lottomidler til friluftslivet. Forsidefoto: Fra projektet "Friluftsruten i Limfjorden", Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i Danmark. Fotograf: Jacob Funder. Friluftsrådets bestyrelse 2005: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Lynge Kjeldsen Hans Meltofte Lis Nielsen Mogens Nielsen Erik Preisler Flemming Torp Redaktion: Torben Møller-Nielsen og Jakob Simonsen Årsregnskabet er ikke indeholdt i denne årsberetning. Det skyldes ønsket om at udsende årsberetningen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, hvorfor regnskabet endnu ikke er revisorpåtegnet ved redaktionens deadline. Regnskabet offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside og kan rekvireres fra sekretariatet fra d. 18. april Besøg også vores hjemmeside:

3 FORMANDENS BERETNING Formandens beretning Mange af de gode initiativer, som ses i denne årsberetnings oversigt over støttede projekter, er helt klart inspireret af tidligere succes er. Der bliver f.eks. bygget rigtig mange shelters i Danmark i disse år, og vi tror, at det er en udvikling, som tipsmidlerne har været med til at sætte i gang. Resultatet er, at der bliver flere og flere steder, hvor det er muligt at overnatte udendørs, når man er på vandre-, cykel eller ridetur. Når det bliver lettere at finde overnatning, er vi overbevist om at flere kommer på tur både organiserede og uorganiserede. Tipsmidlerne er således med til at afhjælpe et umiddelbart behov for støttepunkter og faciliteter for det danske friluftsliv, og det er en af de ambitioner Friluftsrådet har med Tips- og Lottomidlerne. På samme måde kunne man sige, at de mange bevillinger til havkajakker, bålhytter, naturformidlingsudstyr m. m. dækker et behov. Friluftsrådet vil imidlertid ikke blot nøjes med at bevilge tilskud til denne jævne strøm af gode og veldokumenterede projekter. Friluftsrådet har i kraft af de 93 medlemsorganisationer og de mange andre samarbejdspartnere en enestående mulighed for at anlægge et "helikoptersyn" på befolkningens vilkår for friluftsliv og dens behov for faciliteter m.v.. Og dette overblik skal naturligvis bruges til at gøre forholdene for både det organiserede og det uorganiserede friluftsliv endnu bedre. både for en forbedring af den danske befolknings betingelser for at dyrke friluftsliv, og for at sikre en folkelig indflydelse på denne udvikling. Året har sædvanen tro budt på mange spændende projekter og heldigvis har mange af ansøgningerne også kunne imødekommes. De er alle nævnt i denne årsberetning, og nogle af Lars Mortensen de mest interessante projekter får en særlig omtale i afsnittet "Om årets uddeling". Friluftsrådet håber at de kan inspirere til nye projekter og en fortsat dialog om, hvordan friluftslivet i Danmark støttes bedst muligt. Lars Mortensen Formand for Friluftsrådet I forbindelse med Rådets nye, regionale struktur vil vi desuden invitere til, at kredsbestyrelserne knyttes endnu nærmere til tipsadministrationen. Derved styrkes det decentrale kendskab til projekterne, og samtidig kan den gode lokale ide måske spredes ud til resten af landet. Der vil andetsteds i denne årsberetning blive brugt lidt mere spalteplads end normalt på eksempler på nogle af de mere tværgående initiativer, tipsmidlerne har sat i gang til glæde for den brede befolknings natur- og friluftsliv. Det gælder indsatsen for kystfriluftsliv, hvor der er mange initiativer forskellige steder i landet. Og den målrettede indsats for at forbedre børnenes vilkår for friluftsliv konkurrencen "En god dag i naturen". Også støtten til de mange projekter om nationalparkerne bliver omtalt for sig, men fortjener også et par ord med på vejen på denne plads. Støtten til nationalparkerne har været afgørende for at sikre den brede, folkelige opbakning til arbejdet, der nu har mundet ud i en anbefaling til miljøministeren. Vi tror på, at de millioner, der er anvendt her, vil vise sig at være en af de vigtigste investeringer i Friluftsrådets historie, 1

4 FORMANDENS BERETNING 2

5 FORMANDENS BERETNING Om uddelingen 2005 Der er i 2005 uddelt knap 57 mio. kr. fordelt på 667 projekter. 794 ansøgninger har modtaget afslag. I forhold til uddelingen på 79 mio. kr. i 2004 er der tale om et betydeligt fald. Det skyldes først og fremmest den nu afsluttede indsats omkring nationalparker, hvor de fleste bevillinger blev givet i I 2005 blev der bevilget ca. 3,5 mio. kr. til disse projektet mod 15,7 mio. kr. året før. Også uddelingen inden for kategorien "Grønne områder" er faldet. Der er færre ansøgninger inden for denne kategori end tidligere en af forklaringerne er uden tvivl at der, fra starten af 2005, ikke længere gives tilskud til projekter på institutioners arealer, som f.eks. naturlegepladser. Desværre er også afslagsprocenten inden for "Grønne områder" steget i samme periode et tegn på at budskabet endnu ikke er kommet helt ud. Faldet i bevillinger afspejler dog også, at der løbende er strammet op i forhold til et af de vigtige principper for tipsmidlerne: Projekterne skal helst være baseret på frivilligt arbejde. For de grønne områder gælder det både hvad angår selve idefasen og den egentlige etablering. Friluftsrådet lancerer i 2006 et "indsatsområde" omkring bynære grønne arealer, som forhåbentlig vil have den afledte effekt, at der kommer en masse gode projekter indenfor dette felt. I 2005 er der givet støtte til et Ph.D. projekt, som bl.a. skal afdække lokalbefolkningens brug af, og ønsker til bynære grønne områder. Der er fortsat rigtig mange gode initiativer, der omhandler etablering af primitive overnatningsfaciliteter. Havkajaksejladsen er i stadig fremgang, og ideen med at lave sammenhængende stiforløb med tilhørende overnatningsmuligheder og naturformidling er ved at blive udbredt. Nye tendenser udvalgte projekter Af nye tendenser kan nævnes projekter om offentlig adgang på privat jord. Vi ser stadig oftere projekter, der omhandler dette tema. Typisk går flere lodsejere sammen om at lave stiforløb og naturformidling på egne jorder, til glæde for både dem selv og resten af befolkningen. Også sommerhusejerne er med. På Ordrup Næs har en lokal Grundejerforening fået tilskud til at udvikle en "naturplan" for sommerhusområder forhåbentlig ser vi den i anvendelse andre steder også! Organisationen "Forsker for en dag" arbejder i samme retning, og har modtaget tilskud til 2 projekter hhv. en udstilling og et undervisningsmateriale om rekreativ udnyttelse af produktionsjorde. Kommunalreformen har affødt et par store projekter. Både Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har valgt at gøre natur og friluftsliv i de nye kommuner til en mærkesag. DNs lokalkomiteer vil give sig i kast med at udvikle naturplaner for kommunerne, mens Friluftsrådet har modtaget tilskud til at udfærdige en "redskabsbog" til brug for kommunernes forvaltning af friluftsliv. Endelig skal nævnes årets store satsning projektet OBSNatur, som har til formål at etablere en folkelig naturovervågning. Initiativet er udsprunget på baggrund af et samarbejde mellem nogle af Friluftsrådets medlemsorganisationer, og udføres i samarbejde med forlaget Condidact. OBSNatur går i luften til efteråret 2006 så hold øje! Statistik 2005 Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og naturformidlingsprojekter 22, Grønne områder 3, Faste anlæg 16, Kulturmiljø 1, Kursusvirksomhed 1, Forskning og udvikling 9, Nationalparker 6, Naturvejledning 14, Driftstilskud 25, Total 100, Antal tilskud: 667 Antal afslag: 794 Total antal behandlede ansøgninger i 2005:

6 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Oplev Vestjylland fra Limfjorden 2 Venø Efterskole Tilskud til indkøb af havkajakker til efterskolens friluftslinie. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til 2 Det er en betingelse for tilskuddet, at der indsendes en undervisningsplan for friluftslinien. Turistprojekt Vedsted - Handicapsti kr. Turistgruppen Tilskud til etablering af faciliteter ved handicapsti: kr. til materialer til udsigtsplads, badelift, -bro og fiskeplads. Udstyrsbank / grejbank 24 DGI Karpenhøj Tilskud til en grejbank på Karpenhøj Natur- og Friluftsgård. Til 4 dobbeltog 5 enkelthavkajakker samt trailer, 2 kassetrailers ("mobile økobaser") og diverse udstyr: 24 Grejbanken bliver en del af det eksisterende netværk, der udlåner grej til skoler, institutioner og foreninger. Det er en betingelse, at der underskrives en grejbankskontrakt mellem Karpenhøj og Friluftsrådet. Havnelivet for 0-3 årige kr. Dagplejen Dragsholm Tilskud til projekt "Havneliv for 0-3 årige". Projektet skal skabe en lokalforankret friluftsmulighed for de 0-3 årige i samarbejde med Odsherred Naturskole og Blå Flag Stationen Nykøbing Rørvig. Op til kr. ex. moms til materialeudgifterne til etablering af havnebasen samt til grej. Naturformidling 0-6 årige kr. Daginstitutionen Bakkehuset Tilskud til daginstitutions naturundersøgelser. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ex. moms. Robåd i Farum Sø kr. Farum Kommunes Fritidshjem Tivolihuset Tilskud til fritidshjems naturoplevelser. Til 50% af udgifterne til robåd og redningsveste, op til kr. På tur i naturen med en lavvu Amager Lille Skole Tilskud til lilleskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en lavvu - op til Havkajak for børn og unge kr. DGI Sønderjylland Tilskud til havkajakker til maritimt værksted i Sønderjylland. Til 5 havkajakker med udstyr, kr. Depot lade Grib Skov Trop kr. De Gule Spejdere, Grib Skov Trop Tilskud til depotlade på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne bygger selv laden. Bålhytte kr. KFUM-Spejderne i Danmark, Hjortspring Gruppe Tilskud til opførelse af bålhytte på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejdere og forældre opfører hytten. Overdækket bålplads / shelter kr. KFUM-Spejderne, Stubberkloster Tilskud til kombineret shelter og bålhus på spejdergrund. Til 50% af materialeudgifterne - op til kr. Spejderne bygger selv, og den skal tilmeldes så andre også har mulighed for at bruge den. Overdækket bålplads Skolen på Orevej Tilskud til bålhytte ved skole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Ud af byen - ind i naturen DUI-Leg og Virke, Rødovre Afdeling Tilskud til telte til DUI-gruppe. Til 50% af udgifterne til 3 telte, op til kr. Foreningssvage kr. Roklubben Stevns Tilskud til roklubbens foreningssvage medlemmers friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 4 kajakker og 1 telt, op til kr. Molshoved Naturlejr kr. Nils Erik Pedersen Tilskud til naturlejrplads. Til 50% af udgifterne til 2 sheltere og bålplads med ovn og brændeskjul, op til kr. Frivillige etablerer tingene. Naturplads/Værksteder kr. Brårup Fritidscenter Tilskud til naturplads med værksteder, som skal bruges af institutioner, skoler, spejdere, børn og unge i nærområdet. Til 50% af materialeudgifterne til lavvu, bålhytte, værksteder og værktøjer, op til kr., samt til materialeudgifterne til 2 stk. sheltere, op til pr. stk. - I alt op til kr. Tørkloset, løn, entreprenørarbejde, vand/el kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Åbyen - landsbyprojekt Asdal Borgerforening Tilskud til landsbyprojekt. Til 50% af udgiften til køb af rønnetræer til allé, op til Det er en forudsætning at borgerne selv planter. Stifoldere og overnatningsplads kr. Horsens Kommune, Park- og Vejafd. Tilskud til trykning af stifoldere over stirute syd for Horsens Fjord samt etablering af shelter. Op til kr. til trykning af folder, og op til kr. til materialeudgifterne til etablering af shelter - I alt op til kr. ex. moms. Shelteret skal tilmeldes Udeværksted kr. Daginstitutionen Koustrupgård Tilskud til udeværksted ved daginstitution. Op til kr. ex. moms til materialer til bygning af udeværksted med komfur og til lærketræer, frugtbuske og -træer. Det er en forudsætning, at børnene og andre frivillige deltager i arbejdet. Havkajakker kr. Spejderskolen - Korinth Efterskole Tilskud til havkajakker til spejderskole. Til 50% af udgiften til køb af 6 stk. kajakker, op til kr. pr. stk - i alt op til kr. Ka-du, ka-vi, kajakker kr. Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd Tilskud til havkajakker til højskole. Til 12 stk. havkajakker med udstyr - op til pr. kajak, i alt op til kr. Shelterplads kr. Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd Tilskud til etablering af shelterpladser ved højskole. Til etablering af 2 sheltere, op til til materialerne pr. stk., i alt op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til 2 stk. grillriste på stativ, brændeskur, borde/bænke samt friluftsudstyr til brug på pladserne, op til kr. I alt op til kr. Det er en forudsætning at eleverne deltager i etableringen af pladserne, og at shelterne tilmeldes Københavns Cykeldepot kr. Skolen i Charlottegården Tilskud til udlånsdepot. Til 75% af udgifterne til cykler, hjelme, værktøj, reservedele og trailer, op til kr. Depotet låner cykler ud til skoleklasser, lejrskoler m.v. på samme vilkår som de almindelige grejbanker. Cyklerne vedligeholdes af eleverne på specialskolen, der har drift af depotet som en del af undervisningen. Det er en betingelse, at der indgås en kontrakt mellem skolen og Friluftsrådets tipsadministration. Rosendal naturcafe kr. Niels Christian Fabricius Tilskud til etablering af naturcafe på Samsø. Cafeen vil bl.a. give børn muligheden for at opleve og undersøge ferskvandsnaturen i forskellige etablerede småbiotoper. Op til kr. ex. moms - ud fra et samlet budget på kr. til glas, pumper og belysning til akvarier samt til undersøgelsesudstyr som forstørrelsesglas, fiskenet, bakker o.s.v. Projekt Voer Å kr. Fællesprojektet Voer Å Tilskud til projekt "Voer Å" der skal forberede tilgængeligheden og mulighederne for at dyrke friluftsliv langs åen. Til materialer til etablering af 3 stk. madpakkehytter og 6 stk. shelters, op til kr. Til materialer til etablering af 3 stk. bålpladser, op til kr. I alt op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. 4

7 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Slivsø Bådelaug kr. Slivsø Bådelaug Tilskud til 2 både, der skal bruges på nyanlagt sø. Til 50% af udgifterne, op til kr. Havmiljø kr. Svendborg Natur- og Miljøskole Tilskud til båd med udstyr til naturskoles formidling. Til 50% af udgifterne, op til kr. Grejbank Djursland kr. Grenaa Naturskole Tilskud til udstyrspulje til naturskole. Til 50% af udgifterne til friluftsudstyr, op til kr. ex. moms. Vandreruten Grenaa-Århus, Molsruten kr. Dansk Vandrelaug, Århus Afdeling Tilskud til informationsmateriale og afmærkning af vandreruten Grenaa - Århus, Molsruten. Op til kr. til materialer til afmærkning af ruten samt til informationsmateriale. Aktive naturlejre for socialt udsatte børn kr. Red Barnet Tilskud til foreningens afholdelse af naturlejre for børn. Til 50% af udgifterne til udstyr til naturaktiviteter ifølge indsendte liste - op til kr. Materiel til sejlklub 8 Jyllinge Sejlklub Tilskud til nystartet afdeling i sejlklub. Til 50% af materialeudgifterne til flydebro, op til kr. Til 50% af udgifterne til køb af 5 HAVkajakker incl. udstyr, op til pr. stk. - I alt op til 8 Naturskolen Bredballegård kr. DCJ Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Tilskud til Naturskolen Bredballegård. Op til kr. ex. moms til materialer til 1 stk. shelter. Til 50% af materialeudgifterne til indretning af klasserum i skurvogn, op til kr. ex. moms. Til 50% af udgifterne til transportkar, stereolupper og dissektionssæt samt andet undersøgelsesudstyr, op til kr. ex. moms. Til 50% af udgifterne til indretning af rullende naturskole, op til kr. ex. moms. I alt op til kr. ex. moms. Det er en forudsætning, at eleverne deltager i etableringen af shelteret, og at pladsen tilmeldes Ørsø på sporet Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening Tilskud til etablering af rekreativt område i landsby ved gammel branddam. Til 50% af udgifterne til 2 sheltere, borde/bænke og beplantning - op til Alt arbejdet udføres ved frivillig arbejdskraft. Havkajakker Solbjerg Idræstforening/Søsport Tilskud til 2 havkajakker. Til 50% af udgifterne, op til Rejsning af Lysholm Skov kr. Foreningen til rejsning af Lysholm Skov Tilskud til etablering af Lysholm Skov. Op til kr. til planter til området omkring søen og bakken samt til materialer til bænke. Det er en forudsætning, at frivillige står for plantning og etablering af bænke, samt at kommunen støtter med mindst samme beløb. Snorkeludstyr til Grejbank kr. Thorsgaard Efterskole Tilskud til etablering af snorkleaktiviteter i forbindelse med en eksisterende grejbank kr. til anskaffelse af masker, snorkler, finner og til dragter. Naturbasen "Engen" Kollektivcentret Bytoften Tilskud til etablering af handicapegnet bålhus. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til Brugergruppen indgår så vidt muligt i arbejdet med etableringen. Lejrplads kr. Hjelm Hede Friskole Tilskud til indretning af lejrplads ved friskole kr. til materialer til shelter og 50% af udgiften til materialer til borde/bænke, op til kr. - i alt op til kr. Skolens elever bygger selv. Shelteret skal tilmeldes Sheltere, Nymølledalen 4 KFUM-Spejderne i Danmark, Ringkøbing Gruppe Tilskud til sheltere på spejderes lejrgrund. til materialer til hvert shelter - i alt op til 4 Spejderne samler selv shelterne. De skal tilmeldes Indkøb af patruljetelte kr. FDF, Agedrup Tilskud til indkøb af telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 2 telte, op til kr. Udeværksted Hjelm Hede Friskole Tilskud til friskoles udeværksted. Til 50% af udgifterne til byggematerialer, borde/bænke, frugttræer, bærbuske og naturopslagsværker - op til kr. Værkstedet bygges af frivillig arbejdskraft. Bål- og undervisningshytte Frydenlund Fuglepark og Opdrætscenter Tilskud til bål- og aktivitetshytte i fuglepark. Til 1/3 af udgifterne til materialer, op til Frivillige opfører den. Jordens Dag Friluftsliv 3 Grøn Guide i Hjørring Tilskud til arrangement i forbindelse med Jordens Dag Til 50% af udgifterne til trykning af idéhæfte og plakat om emnet "Friluftsliv" og til annoncering - op til 3 På opdagelse i den lokale natur Daginstitutionen Meldgård Tilskud til materialer til naturundersøgelser på børneinstitution. Til 50% af udgifterne, op til Styrkelse af naturoplevelser kr. Tadre Mølle Tilskud til udstyr til naturcenter. Til 50% af udgifterne til 30 juniorwaders og en lavvu, op til kr. Skovsø med naturaktivitet Naturgruppen for Københoved Tilskud til naturområde i landsby. til træ og planter og materialer til bivuak. Frivillige udfører arbejdet. Kørestolsegnet sti langs Esrum Sø kr. Natur- og Friluftscenter Pibergården Tilskud til faciliteter langs handicapsti ved Esrum Sø. Til 50% af udgifterne til materialer til udsigtsplatform og broer, op til kr. ex. moms. Havkajakker på fjorden 2 Hundested Naturklub Tilskud til havkajakker til naturklub. Til 50% af udgifterne til køb af 5 stk. Tandem Havkajakker incl. udstyr, op til pr. kajak - I alt op til 2 Kommunalt Friluftsdepot kr. Projekt H2O, Jobcenter Kilden, Fakse Kommune Tilskud til kommunalt friluftsdepot. Til 50% af udgifterne til frilufts- og naturformidlingsudstyr, op til kr. Udstyret tilbydes til brug for kommunens institutioner og foreninger, og vedligeholdes som en del af et aktiveringsprojekt for kontanthjælpsmodtagere. Udeskole kr. Tversted Skole og SFO Tilskud til materialer til 3 sheltere til udeskole: og til 50% af udgifterne til bålplads og -udstyr, op til kr. - I alt op til kr. Økobase i Hundslund kr. Hundslund Skole Tilskud til etablering af økobase i landsby. Til 50% af udgifterne til materialer til madpakkehus, borde/bænke, fliser, plancher, plexiglas, trækvogn med formidlingsudstyr, beplantning, op til kr., samt kr. til materialer til shelter - i alt op til kr. Frivillige bygger og planter. Shelteret skal tilmeldes 5

8 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER FDF-idyl i "Bakkerne" kr. FDF, Hald Tilskud til sheltere og træskur, som skal opføres på FDF-grund. Til materialer til 2 sheltere og skuret - op til kr. FDF'erne opfører shelterne, og de tilmeldes Håndværk og natur kr. Kassebølle Friskole Tilskud til skoles sejladsprojekt, hvor der købes brugte joller og børn og forældre gør dem i stand og børnene sejler med dem. Til 50% af udgifterne til 2 smakkejoller med udstyr og trailer, op til kr. Multiværksted kr. Den Integrerede Institution Lindegården Tilskud til børneinstitutions udeliv. Til materialer til udekøkken og feltesse med udstyr, op til kr. ex. moms mod at institutionen betaler selve værkstedsbygningen. Skolebigård kr. Østsjællands Biavlerforening Tilskud til materialer til skolebigård i Roskilde Amt. Til 50% af udgifterne til bistader, aflæggerkasser, voks og rammer - op til kr. Forbedrede muligheder for naturnær overnatning Gråsten Statsskovdistrikt Tilskud til etablering af shelter på primitiv lejrplads. Op til til materialer. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Overnatningsmuligheder langs "Alsstien" Gråsten Statsskovdistrikt Tilskud til etablering af shelter på primitiv lejrplads. Op til til materialer. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Nye handicapegnede fiskemuligheder ved Gråsten 2 Gråsten Statsskovdistrikt Tilskud til etablering af tilgængelig fiskebro, som også vil kunne benyttes af handicappede. Op til 2 til materialer ud fra et samlet budget på kr. Sheltere Det Danske Spejderkorps, 1. Hjørring Gruppe Tilskud til materialer til bygning af 2 sheltere på spejdergrund. Kolonihave kr. Lokalcenter Møllestien/Betania Tilskud til have ved kolonihavehus for områdets pensionister. Til frugttræer, bærbuske, nytteplanter og materialer til højbede: kr., ud fra et budget på kr. Frivillige planter. Bygning af shelter Ubberup Højskole Tilskud til shelter som skal inspirere højskoleelever til friluftsliv. til materialer ex. moms. Skolens elever deltager i bygningen, og det skal tilmeldes Skoleskov Tybjergskolen Tilskud til etablering af skoleskov. Til 50% af udgiften til bænke, fuglekasser og beplantning, op til Eleverne deltager både i produktionen af fuglekasserne og med selve etableringen og plantningen. Tømmerflåde som pædagogisk redskab kr. Den kristne ungdomsklub Zumpen Tilskud til tømmerflådeprojekt. Til 10 telte og 20 redningsveste. Træklatring/vægklatring Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd Tilskud til træklatringsudstyr til produktionsskole. Til 50% af udgifterne, op til Kegnæs 470 jolle kr. Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening Tilskud til jolle til jagtforening. Jollen vil kunne lånes af foreningens medlemmer. Til 50% af udgiften til køb af Kegnæs jolle, op til kr. Udeskolen kr. Halk Skole Tilskud til projekt udeskole i Haderslev. Til 50% af udgiften til 2 lavvuer med bund og ovne og en snittekasse, op til kr. Shelter til spejdergrund FDF, Snertinge Tilskud til materialer til shelter på FDF-grund. FDF'erne deltager i opførelsen. Fugleobservationshus kr. Thisted Kommune, Gartnerafdelingen Tilskud til naturformidling i Sønderhå Plantage ved Thisted. Til spottingscope og kikkerter: kr. Kommunen bygger et fugleobservationshus, hvor materialerne skal bruges. Ung i dykning Dykkerklubben "Dykanden" Tilskud til 4 sæt dykkerudstyr til klub, som vil tage unge ind. Til 50% af udgiften, op til Faste orienteringsposter i 2 nærområder Orienteringsklubben Sorø Tilskud til opstilling af faste poster i 2 skove i Sorø. Posterne kan også bruges af skoler og spejdere. til materialer. Ud i det blå kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Skovlunde Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgiften til teltene, op til kr. GPS'erne støttes ikke. Større skolebigård kr. Københavns Amts Biavlerforening Tilskud til øgede formidlingsaktiviteter i bigården. Til 50% af udgiften til trugstader med tilbehør og slynger, op til kr. Øhavets Dag 4 Sydfyns Turistbureau Tilskud til Øhavets Dag - et arrangement, der gennem aktiviteter skal give lokalbefolkningen og områdets gæster en bedre forståelse og kendskab til naturen, miljøet, kulturhistorien og friluftslivet i Det Sydfynske Øhav. Op til 4 til logo, plakater, annoncering og skilte til arrangørerne ud fra et samlet budget på kr. Der kan evt. søges igen senere til de enkelte projekter. Grøn ungdom kr. Byg og Leg, Nørremarkens Fritidscenter Tilskud til indretning af grønt område ved fritidscenter. Til 50% af udgiften til materialer til båloverdækning, sheltere og pileplanter til hytter - op til kr. Frivillige deltager i arbejdet. Sejlende Naturskole på Furesøen kr. Yachtklubben Furesøen Tilskud til sejlende naturskole på Furesøen kr. til markedsføringsmaterialer om naturen og vinden. Mobil Blå Flagstation og aktivitetscenter kr. Odsherred Naturskole Tilskud til mobilt aktivitetscenter. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr, op til kr. Nye telte over nye hoveder kr. Ravnebjerg - Foreningen til afholdelse af Avernakølejren Tilskud til 2 telte, som skal bruges på Avernakølejren hele sommeren. Til 50% af udgiften, op til kr. 6

9 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Fiskeplatform 2 Grøn Guide i Hjørring Tilskud til fiskeplatform, der skal placeres ved Guldager sø og være grundlag for noget af fiskeriet i søen. Foreningens medlemmer monterer broen. Til 50% af materialeudgiften, op til 2 Udeliv med kniv kr. SFO Dillen Tilskud til SFO's naturaktiviteter med træ. Til 50% af udgiften til snittekasser, båludstyr, trækvogne og lavvu - op til kr. Undervandssafari - med Lillebælt i bordhøjde 2 Hotel Kongebrogaarden A/S Tilskud til undervandssafari i stort saltvandsakvarium, hvor turister skal snorkeldykke. 2 til 30 våddragter og 12 masker, snorkler og finner. Ud fra et samlet budget på kr. Bygning af kombineret shelter og brændeskjul Tømmerup Fri- og Efterskole Tilskud til shelter med brændeskjul på efterskoles grund. til materialer. Skolens elever deltager i opførelsen. Shelteret tilmeldes Nye telte KFUM-Spejderne, Broby Danahof distrikt Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgiften til 3 telte - op til Oplevelser på Roskilde Fjord kr. Roskilde Sejlklub Tilskud til havkajakker og redningsveste til sejlklub. Til 6 havkajakker og 10 redningsveste, op til kr. De fire årstider - udeprojekt kr. Frøbjerg-Orte Friskole Tilskud til SFO's friluftsliv i skoven. Til 50% af udgifterne til lavvu og naturundersøgelsesudstyr - op til kr. Maritim linje kr. Kerteminde Efterskole Tilskud til indførelse af maritim linie på efterskole. Til 50% af udgifterne til båd, motor og trailer, op til kr. Fornyelse af telte kr. Det Danske Spejderkorps, 2. Ordrup Gruppe Tilskud til 2 nye telte til spejdergruppe. Til 50% af udgiften, op til kr. Sheltere Ulstrup Efterskole Tilskud til materialer til 2 sheltere, som skal opføres på skolens grund. Op til til materialer. Shelterne skal tilmeldes Overdækket bålplads og træskur Børnehaven/fritidsklubben Brobissen Tilskud til børneinstitutions friluftsliv. til materialer til overdækket bålplads. Frivillige deltager i byggeriet. Børn i højden kr. FDF, Spjald Tilskud til FDF'ers klatreudstyr til klatring i træer. Til 50% af udgiften, op til kr. De små i det fri kr. Det Danske Spejderkorps, 3. Kolding gruppe Tilskud til at indføre og reklamere for en ny aldersgruppe i en spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til tryksager og naturundersøgelsesmaterialer, op til kr. Friluftsliv med tryllestave kr. Støttecenter "Huset" Tilskud til udviklingshæmmedes friluftsliv kr. til kikkerter og naturbøger. Sheltere på Ballebjerg 2 Det Danske Spejderkorps, Angantyr Tilskud til materialer til 2 sheltere til spejdere, op til 2 Spejderne bygger selv. Shelterne skal tilmeldes Godkendelse af kutteren "Elisabeth K571" kr. Dragør Museum Tilskud til projekt, som gør det muligt at en kutter kan bruges i museets skoletjeneste. Til 50% af udgifterne til nødpumpe, redningsveste, -flåde og radio - op til kr. 2 mini-crosser til Dronningens Ferieby Scleroseforeningen Ekstraordinært tilskud til 2 stk. minicrossere til Dronningens Ferieby, som drives af Scleroseforeningen. Til 50% af udgifterne, op til Minicrosserne vil blive stillet til rådighed for bevægelseshæmmede under ophold i feriebyen, så alle vil få lige muligheder for at komme ud og opleve den omkringliggende natur. Når projektet afregnes, skal der afleveres en rapport, som belyser brugen af minicrosserne. Kystfriluftsliv i kajak kr. Flensborg Roklub Tilskud til roklubs kystkajakroning. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker, op til kr. Friluftsliv kr. Nordre Skole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte, trangiaer og aktivitetskasse, op til kr. Far - søn relationer for indvandrere Østjysk Center for Voksenundervisning Tilskud til projekt, som formidler lystfiskeri for indvandere. Til materialerne til fluebinding og til fiskekort: Solsikkens naturpatrulje 2 Landsbyordningen Solsikken Tilskud til børneinstitutions friluftsliv. 2 til tipier, ovne, tovværk, feltkøkken samt naturundersøgelsesudstyr. Til 50% af udgifterne, op til 2 Samlingstelt FDF, Harridslev Tilskud til telt til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne, op til Sheltere på Rævehøj kr. Det Danske Spejderkorps, 2. Hellig Anders Gruppe Tilskud til materialer til 2 sheltere til spejdergruppe. pr. stk., i alt kr. Spejderne deltager i bygningen, og shelterne skal tilmeldes Havkajak og friluftsliv for seniorer kr. Kano Kajakklubben Nord - Furesøbad Tilskud til kajakklubs friluftsliv. x 2 til 2 havkajakker og 50% af udgifterne til trangiaer, lavvu og lygter, op til kr. - I alt op til kr. Havkajak til naturture kr. Skovshoved Roklub Tilskud til havkajakker med udstyr. til 3 havkajakker og til 50% af udgifterne til udstyret, op til kr. - I alt op til kr. Bålhytte Skovlyst Naturskole Tilskud til bålhytte ved naturskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til En forudsætning for tilskuddet er, at frivillige deltager i opførelsen. 7

10 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Ud på Øresund kr. Naturskolen i Raadvad Tilskud til jolle, som skal formidle naturen på Øresund. Til 50% af udgiften, op til kr. Biavl Kolding Naturskole Tilskud til bistader med udstyr til naturskole. Til 50% af udgifterne, op til Lyst- og sportsfiskeri som rekreativ hobby Varde Sportsfiskerforening Tilskud til fiskeudstyr til udlån til foreningens nye medlemmer. Til 50% af udgifterne til 12 sæt udstyr og waders, op til Naturskovens Dag kr. Regnskovsgruppen Nepenthes Tilskud til afholdelse af naturskovens dag Til 50% af udgiften til materialer til plancher og tryksager, op til kr. Seniorsejlads Klubben Senior Kajak-Ture Tilskud til 4 kajakker til seniorer, som skal sejle ved Munkholmbroen. Til 50% af udgifterne til 4 senior-kajakker, op til Naturstien Grindsted - Silkeborg kr. Grindsted Turistforening Tilskud til renovering af gammelt banearbejderhus på strækningen Grindsted - Silkeborg. Huset skal bruges som "rast" for folk, der går forbi, og der skal være oplysninger om husets brug gennem tiderne. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Blå Flag Station Trundholm Kommune Tilskud til Blå Flag - udstilling på Odden Havn. Til materialer til plancher, akvarium og udstyr - op til Fugletårn - Skyggehale Grundejerforeningen Skovkrogen Tilskud til etablering af fugletårn ved grundejerforening. Til 50% af udgiften til materialer, op til Sheltere på spejderplads kr. KFUM-Spejderne, Hærvejs Gruppen Tilskud til materialer til 2 sheltere til spejdergruppe: kr. Spejderne bygger selv. Den nordfynske natur på hesteryg Gyngstrup Ridecenter Tilskud til oplysning om naturen ved ridecenter. Til 50% af udgifterne til materialer til brochurer, skilte og borde/bænke, op til Grønt udeareal til Det Grønne Spejderbyhus Den Selvejende Institution Spejderhuset Tilskud til indretning af spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til læskur, raftereol, bænke og bålsted - op til Spejderne udfører arbejdet selv. Naturoplevelser på glemte stier Kastrup Beboerforening Tilskud til genåbning af stier i omegnen af Kastrup i Sønderjylland. Til materialer til rastepladserne: borde, bænke og flethegn, som foreningens medlemmer selv laver: "Se en isfugl" Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Vestsjællands Amt Tilskud til opsætning af 2 isfuglekasser ved Tamosen. Til 50% af udgifterne, op til Lokalforeningen formidler oplysninger om fuglene og arrangerer fugleture dertil. Køng Sogns Natur Sti kr. Køng Sogns Natur Sti Tilskud til naturstiprojekt ved Vordingborg kr. til materialer til 4 broer. Lokale lodsejere udfører arbejdet. 4H på vej kr. 4H Region Vejle Tilskud til køb af pavilloner til brug for sommerens arrangementer. Til 50% af udgifterne, op til kr. Indkøb af telte KFUM-Spejderne, Sjørring Tilskud til telte til spejderlejr. Til 50% af udgifterne, op til Sheltere og bålhytte kr. FDF, Brylle Tilskud til etablering af sheltere og bålhytte på FDF-grund kr. til materialer pr. shelter - op til kr., og 50% af materialeudgifterne til bålhytte - op til kr. - i alt op til kr. Det er en forudsætning at børn, forældre og ledere deltager i etableringen, og at shelterne tilmeldes Redekassseprojekt for kirkeugle kr. Jan Houlborg Tilskud til opsætning af redekasser til kirkeugler. Kasserne sættes op i Viborg og Århus amter. Op til kr. til materialer til redekasserne samt til folder (vejledning). Udstyrsdepot Aktivitetshuset (Fritids- og ungdomsklub) Tilskud til telte til aktivitetshus, som også låner teltene ud til lokale foreninger. Til 50% af udgifterne, op til Bålhus på Økobasen Vestskoven 2 Økobasen Vestskoven Tilskud til bålhus til økobase i Vestskoven. Op til 2 ex. moms til materialer. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Eleverne ud i luften og kroppen ind i undervisningen kr. Heldagsskolen Kernen Tilskud til heldagsskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til jolle og redningsveste, op til kr. Ud i HT med lavvu og trangia kr. Cafe Offside u/ Foreningen Projekt Offside Tilskud til friluftsudstyr til brug for cafeens medarbejdere og klienter. Til 50% af udgifterne til en lavvu og til båludstyr, op til kr. Viborg-egnen på to hjul / cykelture kr. Viborg Turistbureau Tilskud til trykning af kort med rutebeskrivelser af cykelture. Til trykkeudgifter, op til 50% kr. Sheltere i Middelalderskoven kr. Skægkærskolen Tilskud til 3 sheltere på skoles skovområde kr. til materialer. Elever deltager i opførelsen. Primitiv træhåndværk på friluftslinien Frederiksberg Daghøjskole Tilskud til snitteværktøj til daghøjskoles nye kursus i træhåndværk. Til 50% af udgifterne, op til Klubkajakker Århus Havkajakklub Tilskud til havkajakker til brug for klubbens nye medlemmer. pr. kajak til 2 kajakker - op til (Klubben har tidligere fået tilskud til 3 kajakker). Bygning af shelter på spejdergrund KFUM-Spejderne, Frederikssund, Fjordbyens Sønner Tilskud til shelter på spejdergrund i Frederikssund. til materialer. Spejderne bygger selv. Ud med observationsskole-eleverne Observationsskolen Søvang Tilskud til naturformidlingsudstyr til observationsskole. ex. moms. 8

11 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Havkajak og kystfriluftsliv Sorø Cano & Kajak Club Tilskud til havkajakker til canoklub. til 3 kajakker. (Klubben har tidligere fået tilskud til 2 kajakker). Etablering af udendørsareal og friluftsaktiviteter kr. Det Danske Spejderkorps, Laurentius Gruppe Tilskud til aktiviteter på spejdergrund. til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til bålhytte, brændehus, lavvutelte, huggehuskasse, båludstyr og udstyr til feltundersøgelser, op til 2 - I alt op til kr. Spejderne bygger selv, og shelteret skal tilmeldes Klubben for friluftsliv kr. Dagcenter Teglværksparken, Voksen Handicapafdelingen Tilskud til udviklingshæmmedes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til lavvu og lejrudstyr, op til kr. Bålhus kr. Rudkøbing Efterskole Tilskud til bålhus ved efterskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. En forudsætning for tilskuddet er, at skolens elever deltager i bygningen. Undervandsnatursti Rudkøbing Efterskole Tilskud til materialer til etablering af undervandssti i Lindelse Nor og til "grejkasse". Stien laves af efterskolens elever. Der bør tages særligt hensyn til områdets mange vadefugle i yngletiden. Forbedringer på spejdergrunden m.m kr. De Blå Spejdere, Solskinstroppen Tilskud til forbedringer på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til bålsteder og trapper og til naturformidlingsudstyr, op til kr. Kajakroning for overvægtige og andre 2 Kajakklubben "Pagaj" Tilskud til projekt, der skal forbedre mulighederne for kajakroning for overvægtige og andre med balanceproblemer. Til 50% af udgifterne incl. udstyr, op til pr. kajak. I alt op til 2 til 5 stk. havkajakker. Flere turister og flere friluftsaktiviteter 5 Næssund Bådelaug Tilskud til slæbested på Mors. Til 50% af udgifterne til materialer til rampe, bådebro, bålhus, primitiv overnatningsplads og informationstavler - op til 5 Arbejdet udføres af frivillige. Operation Lyngperlen Det Danske Spejderkorps, Peter Wessel Gruppe Tilskud til projektet "Operation Lyngperlen" der skal højne mulighederne for friluftsaktiviteter på spejdergrund året rundt. Op til kr. til materialerne til etablering af shelter og til 50% af udgifterne til etablering af bålplads i jordovn, overdækket køkkenbord og borde/bænkesæt - op til kr. I alt op til kr. Frivillige står for opførelsen, og det er en forudsætning, at shelteret tilmeldes Gruppesommerlejr kr. Det Danske Spejderkorps, Sønderhald Gruppe Tilskud til indkøb af spejdertelte. Til 50% af udgifterne, op til kr. Natur i børnehøjde kr. Det Danske Spejderkorps, Hellerup Spejderne Tilskud til spejdergruppes indførelse af ny aldersgruppe. Til 50% af udgifterne til materialer til naturformidling og trailer, ialt op til kr. Naturværksted ved spejderhytten kr. Det Danske Spejderkorps, Erik den Røde Tilskud til naturværksted ved spejderhytte. Værkstedet skal bruges af spejderne og de lokale institutioner. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Spejdere, ledere og forældre opfører selv værkstedet. Ågården - 2 sheltere kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Hornslet Trop Tilskud til etablering af sheltere på spejdergrund. til materialer pr. shelter - i alt op til kr. Shelterne opføres af spejdere og forældre og skal tilmeldes H.C. Andersen til søs kr. Ryslinge Consulting ApS Tilskud til naturformidling i forbindelse med større projekt i anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Til rørebassin: Akvarier med indhold, infobod, leje af bassin og pumper og "øvrige materialer": kr. ex. moms. Til bybondegård: Infobod: kr. ex. moms. Til sejlerskole: Infobod: kr. ex. moms - i alt kr. ex. moms. En betingelse for tilskuddet er, at udstyret genanvendes som anført i ansøgningen. Etablering af kajakafdeling 2 Samsø Roklub Tilskud til kajakker til roklub. Til 5 havkajakker til 50% af udgifterne pr. stk. incl. udstyr, op til pr. styk i alt op til 2 Naturbase "Boase" kr. Boasen Tilskud til "naturværested", som etableres i samarbejde mellem institutioner og foreninger i Skærbæk. Til naturundersøgelsesmaterialer og bålgrej, kr., samt til 50% af udgifterne til skurvogn m.m., op til kr. - I alt op til kr. Grejbank i en storby - Aalborg kr. Aalborg Sportshøjskole Tilskud til en grejbank i Ålborg. Til havkajakker, udstyr og trailer: kr. Grejbanken bliver en del af det eksisterende netværk, der udlåner grej til skoler, institutioner og foreninger. Det er en betingelse, at der underskrives en grejbankskontrakt mellem Sportshøjskolen og Friluftsrådet. Naturværksted til naturformidling kr. Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole Tilskud til naturværksted til naturformidling. Til 50% af materialeudgifterne til naturværkstedet og naturformidlingudstyr, op til kr. Det er en forudsætning, at værkstedet som placeres udenfor skolens område, opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det udendørs læringsrum kr. Kirke Saaby Skole Tilskud til skole og SFO's friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer, feltesse, båludstyr, bord med vask og dissektionsudstyr og 2 cykeltrailere med grej til undersøgelse af naturen - op til kr. Socialt fællesskab i Dyrby kr. Dyrby Beboerforening Tilskud til fælles aktivitetsplads i landsby. til materialer til bålplads og kr. til 50% af udgifterne til borde-/bænkesæt i alt op til kr. Foreningens medlemmer deltager i etableringen. Aktivitetsmateriel kr. KFUM-Spejderne, Silkeborg Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til mastesejl og oversejl cava, samt patruljekasser, op til kr. Oplevelser i det fri kr. Støtteforeningen for Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 3 telte, op til kr. Naturvejledning og sejlads i Stavns Fjord kr. Samsø Naturskole Tilskud til friluftsudstyr til Samsø Naturskole. Til 50% af udgifterne til joller, jollevogne og undersøgelsesudstyr - op til kr. Walkie-Talkies støttes ikke. Hvis skolen nedlægges i forbindelse med kommunesammenlægningerne, skal udstyret overdrages til andre foreninger, hvis formål er friluftsliv. Shelter kr. Vester Vamdrup Skole Tilskud til shelter ved skole og fritidsordning kr. til materialer. Eleverne bygger shelteret. Udflugts- og bålplads kr. Vejle Sportsfiskerforening Tilskud til udflugts- og bålplads ved sportsfiskeres klubhus kr. til materialer til bålplads, borde/bænke, oplysningstavle og planter. Klubbens medlemmer udfører arbejdet. 9

12 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Faciliteter til friluftsliv ved Visby Bredning 9 Sydthy Friskole Tilskud til primitiv overnatningsplads og undersøgelsesudstyr til friluftsliv ved Visby Bredning. Op til 4 til materialer til etablering af 5 stk. sheltere samt til 50% af materialeudgifterne til bålhytter, op til 3, og til 50% af udgifterne til (vand)undersøgelsesudstyr (waders, redningsveste, net, gummibåde og mikroskoper m.v.), op til I alt op til 9 En forudsætning for tilskuddet er, at overnatningspladsen (shelterne) opføres i "Overnatning i det fri" - Viking langhus kr. Vikingegruppen Hartr Tilskud til viking langhus. Langhuset skal bruges som samlingssted, hvor historieinteresserede kan komme og se et autentisk vikingehus. Langhuset vil også være åbent for skoler, institutioner og spejdere, og der vil blive opstartet en vikingeskole i tilknytning til langhuset. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Birkholts udendørsarealer og naturværksted 2 Den Selvejende Institution Birkholt Tilskud til indretning af lejrgrund til 3 spejdergrupper. til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til raftelager, brændeskjul, båludstyr og patruljekasser, op til - I alt op til 2 Spejderne udfører arbejdet. Aktivitetsplads i Rold Skov for handicappede kr. Institutionen i Rold Skov Tilskud til handicapvenlig aktivitets- og lejrplads i Rold Skov. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhus med shelter-funktion, kr., til sansetårn, kr. samt klatreudstyr: kr. - I alt op til kr. ex. moms. Et bredt funderet brugerråd medvirker til, at pladsen får et stort publikum. Friluftsliv fra havkajak kr. Sydstevns G&I, Gymnastikafdelingen Tilskud til sikkerhedsudstyr og havkajakker. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til kr. pr. stk. incl. udstyr, samt til 50% af udgifterne til sikkerhedspakker til gruppeture, op til kr. - I alt op til kr. Der forudsættes et tilskud fra DGI s amtsforening af samme størrelse. Sheltere og bålhytte kr. Fuglebjerg Kommune Tilskud til sheltere og bålhytte i plantage. Plantagen bruges allerede i dag som overnatningssted og undervisningsområde for områdets daginstitutioner og skoler. Til materialeudgifterne til 4 stk. sheltere - op til pr stk.: Op til kr., samt til 50% af materialeudgifterne til bålhus: Op til kr. - I alt op til kr. ex. moms. Arbejdsløn kan ikke støttes af disse tipsog lottomidler. Det er en betingelse, at overnatningspladsen er offentlig tilgængelig og indgår i Trawleren Herkules kr. Foreningen Herkules Venner Tilskud til istandsættelse af trawleren "Herkules". Kutteren skal bruges til at styrke det sociale netværk samt give ferie- og naturoplevelser til forhenværende narkomaner og alkoholikere og deres pårørende. Op til kr. til materialer til istandsættelse. Fra pløjemark til helsepark kr. Ringsted Krisecenter Tilskud til etablering af kolonihave/helsepark ved krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, borde/bænke og planter, op til kr. Frivillige samt den lokale produktionsskole står for etableringen. Vandrerute fra Sjællands Odde til Møn og Stevns 30 Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret Tilskud til etablering af vandrerute langs hele Sjællands vest- og sydkyst. Til materialer til 7 sheltere, 10 samt til pæle til markering, skilte, kort og foldere, kr. - I alt op til 30 Det er en betingelse for tilskuddet, at Friluftsrådets amtsbestyrelse er repræsenteret i projektets styregruppe. Natur og friluftsliv for alle ved Nebel kr. Det Gl. Mejeri Tilskud til etablering af natur-, lege- og aktivitetsområde med fri, offentlig adgang og handicapegnede faciliteter. Til materialer til etablering af sheltere, fiskebaser, infomaterialer samt handicapegnet renovering af fiskehytter i følge det indsendte budget: kr. Faciliteterne etableres af værkstedsskolens elever m.fl. Grillpladser og flydescene kr. Amager Strandpark I/S Tilskud til grillpladser ved Amager Strandpark. Til 50% af materialeudgifterne til 10 stk. grillpladser, op til kr. ex. moms. Kaptajn Blom kr. SKB Sejlklubben Køge Bugt Tilskud til projekt "Kaptajn Blom", der bl.a. giver børn mulighed for at lære noget om sikkerhed og dyreliv ved vandet. Op til kr. til rammer og fiskenet. Først oplive, så oplyse og alt indefra-udenfor! Fjelsø Friskole Tilskud til naturformidlingsudstyr til førskole/idræts- og kulturforening. Op til ex. moms til naturformidlingsudstyr - bakker, lup, net, fiskegrej m.v. Bålhus - fremtidens spejderhus kr. KFUM-Spejderne, Sdr. Vium Tilskud til bålhus ved spejderhytte kr. til materialer. Spejderne opfører selv huset. Kajak Adventure kr. Skanderborg Kano og Kajakklub Tilskud til udstyr til klubbens unge. til 1 havkajak og 50% af udgifterne til en lavvu, op til kr. - i alt op til kr. (Klubben fik i kajakker). Aktiv fritid ved Køge Bugt Strandpark kr. Pension Brøndbyhus, Kriminalforsorgen Tilskud til havkajakker til beboere på kriminalforsorgens pension ved Køge Bugt. pr. havkajak til 3 havkajakker - op til og kr. til 3 redningsveste - i alt op til kr. ex. moms. Styrkelse af skolens kystfriluftsliv Idrætsefterskolen Klintsøgaard Tilskud til havkajakker til efterskole. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker med udstyr, op til Bål og bålmad Møllelængens Børnehave Tilskud til bål- og lejrudstyr ved børnehaves skovhytte. Til 50% af udgifterne, op til Projekt "Pilehytte" Ungdomsområdet - Munkebo Kommune Tilskud til primitivt overnatningssted i landsby. Til 50% af udgifterne til lærkestolper, hængekøjer, presenninger, gummibåd, barduntov, tovbro og båludstyr - op til De unge mennesker deltager i opførelsen og stedet kan bruges af byens unge, spejdere og skoleelever. 10

13 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Naturgruppen Daginstitutionen Nørremarken Tilskud til børneinstitutions udeliv i kolonihave og skov. Til materialer til bålsted og bål-udstyr, Isfuglekasser i Odense Dansk Ornitologisk Forening, Skt. Klemens Lokalgruppe Tilskud til opsætning af isfuglekasser ved Odense Å. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Projektet tilbydes som pædagogisk projekt for skoleklasser i området. Oplevelser i varieret natur året rundt kr. Det Danske Spejderkorps, Espergærdespejderne Tilskud til telte og lejrudstyr til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 6 telte og 8 sæt trangiaer, op til kr. Projekt Fjordfriluftsliv kr. Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Natur Tilskud til projekt, som med naturvejlederne skal inddrage nye dele af Limfjorden til vandaktiviteter. Til 50% af udgifterne til redningsveste, waders, rejenet og påhængsmotor - op til kr. ex. moms. Kom lettere på tur med letvægtsudstyr Det Danske Spejderkorps, Lumby-Stige Trop Tilskud til lejrudstyr til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 4 telte og 8 stormkøkkener, op til Tee-pee til nyt naturlaug kr. Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Vestjysk Distriktsgilde Tilskud til tipi til nyt naturlaug. Til 50% af udgiften, op til kr. Tipien kan også lånes ud til spejdergrupper. Natur- og friluftsoplevelser kr. Undervisningscenter ved Paarup Skole Tilskud til friluftsliv for udviklingsforstyrrede elever fra 6-17 år. Til 50% af udgifterne til lavvu og lejrudstyr, op til kr. Naturformidlingsværksted og -udstyr Heldagsskolen Vestervang Tilskud til materialer til formidling ved specialskoles værksted. Til 50% af udgifterne til værktøj, smedeesse, små bålsteder, kogegrej og skind, op til Kystfriluftsliv kr. Storebjergskolen Tilskud til projekt, som skal fremme natur- og miljøbevidstheden for skoleeleverne i Hundested. Til 50% af udgifterne til materialer til friluftsliv og naturundersøgelser - op til kr. ex. moms. Skolerne har afsat timer ekstra til projektet om året. Rekruttering af unge havkajakroere Odense Havkajakklub Tilskud til 2 havkajakker og 1 lavvu til kajakklubs unge medlemmer. Til 50% af udgifterne, op til Arbejdende udstillinger og kampagnevogne kr. Dansk Amatørfiskerforening, Kreds 2 Tilskud til trailere, som skal danne grundlag for 2 udstillinger, der skal fortælle om foreningens arbejde. Trailerne skal udlånes til lokalforeningerne. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Rasteplads ved naturcenter kr. Hjemstavnshus Arnborg Tilskud til rasteplads ved naturcenter. Til 50% af udgifterne til 2 borde/bænke og grill, op til kr. Lavvu FDF, Hørning Tilskud til indkøb af lavvu til FDF kreds. Til 50% af udgifterne, op til "Skoven er din" - bålhuse Naturvejlederne i Brønderslev Kommune Tilskud til mobilt savværk, som skal bruges til at forarbejde træ til 2 bålhuse, som skal opføres i skovene i Brønderslev af to institutioner. Beskyttelsesdragter til besøg i skolebigård kr. Skovbo Naturskole Tilskud til beskyttelsesbeklædning til naturskolens bigård. Til 50% af udgifterne, op til kr. Rekvisitter til feltundersøgelser kr. Skovbo Naturskole Tilskud til materialer til naturformidling på naturskole. Til 50% af udgifterne, op til kr. Multtoilet - funktion og anvendelse kr. Det Danske Spejderkorps, Vikingerne Nørrebro Tilskud til to multtoiletter, som spejderne skal være med til at sætte op på deres turgrund. Til 50% af udgifterne, op til kr. Fjel og vandretur sommeren 2005 Det Danske Spejderkorps, Vikingerne Nørrebro Tilskud til letvægtstelte til spejderes vandreture. Til 50% af udgifterne til 3 telte - op til På lejr med mine hobbydyr Bornholm 4H Tilskud til materialer til indhegninger og bure og til PR til klubbens sommerarrangement: Havkajakker til LLIF Laven Linå Idrætsforening, Kajakafdelingen Tilskud til havkajakker til idrætsforening. Til 50% af udgifterne til 3 havkajakker, pr. stk. - i alt op til H.C. Andersen og Naturen Foreningen Århus Arrangementer Tilskud til projekt "H.C. Andersen og naturen. til CD'er og infofoldere, især med fokus på nattergalen. Juniorkajak Viborg Kajakklub Tilskud til havkajakker til foreningens juniorafdeling. Til 50% af udgifterne til 2 havkajakker, pr. stk. - I alt op til Shelter til grunden på Mosevej Det Danske Spejderkorps, Vinderup Gruppe Tilskud til shelter til spejdergrund. til materialer. Shelteret opføres af spejderne og deres forældre og tilmeldes Båd til Fiskeringens hus på Sjællands Odde kr. Fiskeringen v. Bjørn Lund Hansen Tilskud til båd til foreningens hus ved Sjællands Odde. Til 50% af udgifterne til båd med udstyr - op til kr. "Huset i Fredsskoven" kr. Rudkøbing Ungdomsskole Tilskud til aktiviteter som skal foregå ved huset i Fredskoven. Til lavvu og båludstyr, kr. mod at klubben selv betaler for brugsretten for huset. Natur- og friluftsværested kr. Ungdomsklubben Hampen Tilskud til start af ungdomsklubs friluftsliv. Til 50% af udgifterne til udstyr hertil, op til kr. Friluftslivet udfolder sig ved et værksted i en gammel togvogn på klubbens område. Nye telte kr. FDF, Hald Tilskud til telte til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne til 4 telte med bund - op til kr. Lejr i naturen KFUM Spejderne, Eskebjerg Tilskud til spejderes udstyr til naturoplevelser. Til 50% af udgifterne til trækvogn, jordbor, tovværk m.m., op til Sheltere kr. KFUM-Spejderne, Eskebjerg Spejderne Tilskud til 2 sheltere til spejdergrund. 2 x. til materialer, op til kr. Spejderne opfører shelterne, og de tilmeldes 11

14 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Mad og leg i naturen Børnehaven Bloksbjerg Tilskud til materialer til bålhytte i børnehaveskov. til materialer. Bålhytten bygges af frivillig arbejdskraft. Aktivitets- og bålhus KFUM-Spejderne, Nr. Aaby Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Hytten rejses af spejderne selv. Leg og bevægelse i naturen Børneinstitutionen Legestedet Tilskud til legesteds friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 2 christianiacykler, op til pr. cykel, i alt op til, så de mindste børn kan blive kørt ud i naturen. Udeværksted i form af en skurvogn Tinghøj Børnehave Tilskud til børnehaves naturformidling i nærliggende skov. til materialer til naturværksted. Huggehus - snitteprojekt kr. Åløkkeskolen Tilskud til skoles naturvejledning. Til 50% af udgifterne til snitterygsække og -bænke, op til kr. ex. moms. Start af havkajakaktivitet Holbæk Kajakklub Tilskud til start af klubbens havkajakaktivitet. Til 50% af udgifterne til 2 havkajakker - op til pr. kajak - I alt op til Aktivitetshus Randers Naturskole Tilskud til bålhus ved naturskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Naturoplevelser i sommerferien i Sydsjælland kr. Ardea Internationalt Uddannelsescenter Tilskud til projekt "Naturoplevelser i sommerferien i Sydsjælland". Projektet går ud på at øge børn og unges muligheder for at opleve og studere naturen. Op til kr. til udstyr til ekskursioner samt til eksterne udgifter til udarbejdelse og trykning af annoncer, plakater og pjecer. Snorkeldykkerudstyr 5 Øresundsakvariet Tilskud til snorkeldykkerudstyr til brug ved skoletjenesten i Akvariet. Til 50% af udgifterne, op til 5 ex. moms. Hækjolle til skonnert kr. Skonnerten Martha Tilskud til jolle til skonnert. Til 50% af udgiften til materialer, op til kr. Foreningens medlemmer bygger selv jollen ved hjælp af en konsulent. Feltudstyr til kvalitetsanalyse af krebs Danmarks Krebseavlerforening Tilskud til biologisk måleudstyr til potentielle krebsevande. Til 50% af udgifterne til 4 sæt, op til Natur i børnehøjde kr. Den Aldersintegrerede Institution Tinghøj Tilskud til børnehaves naturformidling. Til 50% af udgifterne til undersøgelsesudstyr til naturen og til materialevogn, op til kr. Aktiv ferie på Bøgebjerg/Hverring Herregårdspark kr. Bøgebjerg Strand Camping Tilskud til materialer til brug for naturvejledningen ved Hverringe Gods. Til 50% af udgifterne til udstyr (rejenet, vandkikkerter m.v.) og undervandssti, op til kr. ex. moms. Naturvejlederturene udbydes på lige vilkår med andre naturvejlederaktiviteter i Amtets turkalender. Fritidsfiskeri - også for børn og unge kr. Vendsyssel Fritidsfisker Forening Tilskud til afholdelse af fiskearrangement for børn og unge. Til 50% af udgifterne til annoncering, tryksag og garn til fiskeredskaber, op til kr. Materialer til spejderaktiviteter kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Holme Gruppe Tilskud til spejdermateriel. Til 50% af udgifterne til værktøj, båludstyr og storpioner - op til kr. Materialer til spejderaktiviteter kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Holme Gruppe Tilskud til frugttræer og -buske til spejdergrund. Til 50% af udgifterne, op til kr. Spejderne skal være med til at plante. Naturværksted Rørby Skole, Yggdrasil Tilskud til naturværksted for børn med specielle problemer. til materialer til shelter, som skal opføres i skovhjørne, og til 50% af udgifterne til båludstyr, snittekasse, naturundersøgelsesmaterialer og liggeunderlag, op til - I alt op til Shelteret skal være offentligt tilgængeligt. Smakkejolle på Tystrup Sø kr. Næstved Sportsfiskerforening af 1948 Tilskud til smakkejolle til sportsfiskerforening, som skal fiske på Tystrup Sø. Til 50% af udgifterne, op til kr. Udeklasse for elever med indlæringsproblemer kr. Byhaveskolen Tilskud til udeklasse for elever med indlæringsvanskeligheder. Til 50% af udgifterne til lejrudstyr, klatreudstyr og jolle, op til kr. Sheltere til overnatning på Lejre Forsøgscenter kr. Lejre Forsøgs Center Tilskud til materialer til 3 sheltere til overnatningsture for børn og voksne kr. til materialer. Shelterne opføres af frivillige. Børnenes Festival nu også med miljø 2 Ballerup Kommune, Grønt Sekretariat Tilskud til børnenes festival 2005 i Ballerup. 2 til materialer til fysikkufferter, halmhytter, plancher om bjørneklo og grønt regnskab og rådyr til partering. Ture med Langekær børnehave kr. Langekær Børnehave Tilskud til cykeltrailer med udstyr til at undersøge og oplyse om naturen til børnehavebørn. Til 50% af udgifterne - op til kr. Havkajakker til Team URO Assens Roklub Tilskud til kajakker til roklub. Til 50% af udgifterne, op til pr. stk. til 2 havkajakker - i alt op til Projekt gang i ældre i Kalundborg Roklub Kalundborg Roklub Tilskud til 2 havkajakker til roklubbens ældreprojekt. Til 50% af udgifterne, op til pr. kajak med udstyr - I alt op til Overdækket bålplads samt udekøkken kr. FDF, Grindsted Tilskud til overdækket bålplads og ude-køkkenbord på FDF- og spejdergrund i Grindsted. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. FDF'erne og spejderne bygger selv. Familiedag på Køge Ås kr. Det Grønne Hus Tilskud til annoncering af familienaturtur på Åsen i Køge. Til 50% af udgifterne, op til kr. Sheltere kr. FDF, Øster Hurup Tilskud til etablering af 3 sheltere på FDF-grund kr. til materialer til de 3 sheltere. De bygges af kredsens medlemmer og udlånes til andre via tilmelding til 12

15 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Stop op på sporet kr. Djursland for fuld Damp Tilskud til etablering af stoppesteder på veteranbane. På stederne skal også være informationstavler om den omkringliggende natur. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ex. moms. Foreningens medlemmer udfører selv arbejdet. Rideruter på Djursland 3 Taoslyst Ridecenter Tilskud til etablering af riderute på Djursland. til materialer til 4 sheltere til overnatning, og til 50% af udgifterne til materialer til hestefolde, kortlicens, trykning af foldere og skiltning, op til - i alt op til 3 Mobilt feltlaboratorium kr. Rønde Skole Tilskud til mobilt feltlaboratorium til skole og SFO. Til 50% af udgifterne til cykeltrailer og naturundersøgelsesudstyr, op til kr. Norsk lavvu gruppetelt kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Risskov Drenge Tilskud til køb af lavvu til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne - op til kr. 2 Andersnatten Lavvu gruppetelt kr. Det Danske Spejderkorps, Risskov Piger Tilskud til en lavvu til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr. Naturvidenskabeligt værksted og naturoplevelser Den aldersintr. inst. og klub Jættebo Tilskud til børne- og ungdomshus' friluftsliv. Til 50% af udgifterne til faglitteratur og naturformidlingsudstyr, op til Kajakker med udstyr, nye kystaktiviteter Vedbæk Kano- og Kajakklub Tilskud til 3 havkajakker med udstyr. Til 50% af udgifterne, op til pr. stk. - I alt op til Supplering og udskiftning af telte kr. Det Danske Spejderkorps, Stjernegruppen Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 10 telte med udstyr, op til kr. Opstart af familiespejd for familer m. børn 0-6 år kr. Det Danske Spejderkorps, Stjernegruppen Tilskud til indførelse af famliespejd i spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til mastesejl og lejrudstyr, op til kr. Det er en betingelse, at initiativet formidles til andre grupper via hovedorganisationen. Bådebro og havkajak Ribe Roklub Tilskud til bådebro og havkajak til roklub. Til 50% af udgifterne til bådebro, som klubbens medlemmer selv bygger, op til kr, og til 50% af udgiften til havkajak - op til - i alt op til Udrustning kr. Moesgård Bådelaug Tilskud til udrustning af Færøjolle. Til 50% af udgifterne til materialer til sejl samt diverse sikkerhedsudstyr, op til kr. Snorkeludstyr til Amager Strandpark 3 Amager Strandpark I/S Tilskud til snorkeludstyr til Amager Strand Undervandsmiljø. Til 50% af udgifterne til 30 sæt snorkeludstyr, masker, finner, undervandskikkerter, opsamlingsnet m.v. - op til 3 ex. moms. Udstyret vil kunne lånes af alle mod depositum. Naturens elementer kr. Amager Strandpark I/S Tilskud til vejrstation ved Amager Strandpark. Til 50% af materialeudgifterne til vejrstation, op til kr. ex. moms. Vejrstationen skal bl.a. bruges til undervisning og formidling til skoler og institutioner m.v. To robåde til Farum Sø Danmarks Sportsfiskerforbund Tilskud til to robåde, som skal bruges af fiskere på Farum sø. Til 50% af udgiften, op til Aktivitetshuse/værksteder på "den bare mark" Vestsjællands 4H Tilskud til aktivitetshuse/værksteder, som skal bruges til klubbernes aktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Klubbernes medlemmer fremstiller "husene". Naturbasen i Arrild 3 Arrild Sogneforening Tilskud til etablering af naturbase i landsby. Til materialer til 2 sheltere, kr. og til materialer til skilte til afmærkning af natursti, - I alt op til 3 Frivillige udfører arbejdet, og shelterne skal opføres i Mastesejl til ulvelejr kr. KFUM-Spejderne i Danmark, Roskilde Gruppe Tilskud til mastesejl til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr. Familiebåden kr. Birkerød Sports- og Lystfiskerklub Tilskud til jolle til lystfiskerforening. Til 50% af udgifterne til smakkejolle, beslag og elmotor, op til kr. Tilbud om natur- og sejloplevelser Sejlforeningen Betta Dan Tilskud til sejlskibet Betta Dan. Til 50% af udgifterne til redningsflåde og veste, op til Transportabelt udstyr kr. Faaborg Amatørfiskerforening Tilskud til amtørfiskerforenings arrangementer. Til mobilt formidlingsudstyr: kr. I lyset af foreningens store opsøgende arbejde i de senere år, ydes ekstraordinært fuldt tilskud til projektet. Udbygning af linjefaget natur- og friluftsliv kr. Svenstrup Efterskole Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 50% af udgiften til 2 lavvuer og et telt, op til kr. Uddannelse i Fiskeskolen kr. Danmarks Sportsfiskerforbund, Region Bornholm Tilskud til fluestænger til sportsfiskerforening på Bornholm. Udstyret skal anvendes i forbindelse med "Fiskeskolen Bornholm". Til 50% af udgifterne til 10 stænger m/udstyr - op til kr. Telte til alle spejdere kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Tranbjerg Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgiften til 2 telte, op til kr. "Den aktive natursti" - Oxbøl Statsskovdistrikt kr. Skov- og Naturstyrelsen Tilskud til udviklingsprojekt med natursti mellem 2 campingpladser. Til 50% af udgifterne til rygsække med udstyr og oplysningstavler - op til kr. Patruljetelte samt underlag kr. KFUM-Spejderne, Sct. Johannes Gruppe, Herning Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 2 patruljetelte og til et underlag - op til kr. Divisions- og patruljetelte KFUM-Spejderne i Danmark, Borbjerg Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. ud fra et budget på kr. Fluefisk kr. Odsherreds Sportsfiskerforening Tilskud til undervisning i fluefiskning. Til 50% af udgifterne til 10 sæt udstyr (fluestik, hjul, stænger og liner), op til kr. Grill og bålplads med bænke/bord under halvtag Fabjerg Sogneforening Tilskud til fælles grill- og bålplads, der etableres af frivillige. Op til kr. ud fra et budget på 3 til materialer til overdækning, borde/bænke og grill. 13

16 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Spejdertelte og kompasser kr. Det Danske Spejderkorps, Karen Jeppe Gruppe Tilskud til spejdergruppes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte og kompasser, op til kr. Havkajakker til ungdomsarbejde Taarbæk Havkajakklub Tilskud til havkajakker til klubbens ungdomsarbejde. Til 50% af udgifterne til 3 havkajakker - max. pr. kajak - I alt op til Tunneltelte Det Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte Spejdergruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 2 telte - op til Shelter til overnatning på spejdergrund Det Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte Spejdergruppe Tilskud til materialer til shelter, der skal opføres på spejdergrund. Spejderne bygger selv shelteret, og det skal tilmeldes Grænseoverskridende naturoplevelser Dagplejernes Forældrebestyrelse i Rudbjerg Kommune Tilskud til dagplejebørns friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 2 christianiacykler - max. pr. cykel - I alt op til Renovering af udendørsarealer Det Danske Spejderkorps, Struerspejderne Tilskud til spejderes grund ved hytten. Til 50% af materialene til rafteskur - op til Spejderne og forældrene bygger det. Ny spejderjord kr. Det Danske Spejderkorps, Dall Gruppe Tilskud til spejdergruppes indretning af grund. Til 50% af udgifterne til materialer til brændeskjul, bålplads og levende hegn, i alt op til kr. Spejderne udfører selv arbejdet. Materialer til flydebromoduler kr. Sundsøre Lystbådehavn Tilskud til flydebro til Sundsøre Lystbådehavn, så især de unges joller får bedre plads. Til 50% af udgifterne til materialer til 2 pontonbroer - op til kr. Frivillige udfører arbejdet. Letvægtspatruljetelte og snittekasser kr. FDF, Virring Tilskud til FDF'eres friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 2 telte og 1 snittekasse, op til kr. Indkøb af 4 havkajakker Næstved Kajak- og Canoklub Tilskud til 1 havkajak til kajakklubs friluftsliv. Til 50% af udgifterne - op til kr. Klubben har tidligere modtaget tilskud til havkajakker - og nu kan der ikke gives tilskud til flere. Natur- og friluftskurser kr. Castberggård, Døves Højskole Tilskud til friluftsgrej, der skal bruges på døvehøjskole. Til 50% af udgifterne til lavvu, snittebænke og huggekasse - op til kr. Letvægtstelte til vandring i fjeld m.v kr. Det Danske Spejderkorps, Esbern Snare Gruppe, Kalundborg Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr. Udeskole 4 Fourfeldtskolen Tilskud til shelterplads, som skal bruges som udeskole. Til materialer til 3 sheltere og bålsted med borde/bænke. 4 Børnene skal deltage i opførelsen, og shelterne skal tilmeldes Lystfiskerplatform Arnborg Borgerforening Tilskud til materialer til lystfiskerplatform ved Rind Å kr. Sheltere Fuglehavehus kr. Det Danske Spejderkorps, Hareskov Division Tilskud til sheltere på lejrplads i Jonstrupvang kr. til materialer til 2 sheltere og kr. til materialer til 1 solmult - I alt op til kr. Shelterne bygges af spejderne og tilmeldes Sejlads på efterskole - også for handicappede kr. Faaborgegnens Efterskole Tilskud til sejlads på efterskole, også for fysisk handicappede. Til 25% af udgifterne til 3 Meginjoller - op til kr. Projekt Friluftsliv Magleblikskolen Tilskud til klassesæt af fiskeudstyr, som skal bruges i omegnen af Frederiksværk. Til 50% af udgifterne, op til Ny klanbåd kr. Det Danske Spejderkorps, 4. Hvidovre Søspejdergruppe Tilskud til ansøgning om indkøb af klanbåd. Til 50% af anskaffelsesprisen, op til kr. Ude - lokal og primitiv overnatning for en klasse kr. Den Selvejende Institution Søndermølle Tilskud til telte til ture med skoleklasser og ungdomsskoler. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer og 11 letvægtsshelter-telte - op til kr. Oplev kysten fra kajak - nyt tilbud til søroerne Tange Roklub Tilskud til havkajakker til roklub. Til 50% af udgifterne til 2 havkajakker - op til Ekstra udstyr 2 Det Danske Spejderkorps, 2. Lyngby Optaya Tilskud til telte, supplement til patruljekasser o.s.v. til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne - op til 2 Kajakker til 60+ projekt 2 Køge Kano- og Kajakklub Tilskud til havkajakker til projekt for ældre. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - op til 2 Rekreativ brug af historiske bygninger kr. Odder Museum Tilskud til projekt, hvor klatring i gammel mølle skal kombineres med interesse for møllen og kultur- og naturværdier i området kr. til klatreudstyret. Vindmølleparken Rønland kr. Havvindmølleparken Rønland Tilskud til information om vindmøller og deres kraft ved Harboøre. Til fremstilling af 3 informationsstandere, op til kr. Naturbasen i Klosterris kr. Børnehuset Kasserollen Tilskud til etablering af naturbase for fritidshjem. Til 50% af udgifterne til lavvu og lejr- og naturundersøgelsesudstyr, op til kr. ex. moms. Naturoplevelser Vuggestuen Egedal Tilskud til christianiacykler så vuggestuebørn kan komme ud i naturen. Til 50% af udgifterne til 2 cykler, max. op til til hver - i alt op til Nordals Kajakklub 2 Nordals Kajakklub Tilskud til Nordals Kajakklub. Tilskud til 50% af udgifterne til 5 havkajakker incl. udstyr, op til pr. havkajak - i alt op til 2 Anskaffelse af telte kr. FDF, Odense 12. kreds Paarup Tilskud til telte til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne til 2 telte, op til kr. Kystfriluftsliv i kajak 2 Efterskolen ved Høng Gymnasium Tilskud til kystfriluftsliv i havkajak. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til 2 Sheltere i de bynære skove kr. Århus Kommune, Naturforvaltningen Tilskud til sheltere i de bynære skove. Til 4 sheltere, pr. stk. - Ialt op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at shelterne er tilgængelige for alle og at de tilmeldes 14

17 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Friluftsoplevelser for alle langs Nørreå 16 Vejrumbro og Omegns Borgerforening Tilskud til friluftsoplevelser for alle langs Nørreåen. Til etablering af 4 sheltere: pr. stk. = kr. - Til 75% af materialeudgifterne til 6 ophalepladser med slidske, op til kr. Til 75% af udgifterne til skiltning i landskabet, op til kr. Til 75% af udgifterne til naturværksted/økobase, op til kr. I alt gives et tilskud på totalt op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at beboerne er med til at etablere slidske og sheltere og at kommunen etablerer et handicaptoilet i det grønne område. Sheltere og slidske skal være tilgængelige for alle og shelterne skal tilmeldes Handicapvenlig primitiv bål- og lejrplads kr. Borgergruppe i Aalborg SØ/Visse området Tilskud til etablering af handicaptilgængelig bål- og lejrplads i Kongshøjskoven. Til materialeudgifterne til 4 sheltere op til kr., til borde og bænke op til kr., til bålplads op til kr. og til vandpost op til kr. I alt til materialer op til kr. Flyt motionsrummet ud i naturen kr. Odder Roklub Tilskud til "Flyt motionsrummet ud i naturen". Til 50% af udgifterne til 5 letvægtstelte, op til kr. Fra gåtur til aktivt friluftsområde kr. Rebild Nation Park Society, Inc. Tilskud til undervisningsmateriale til Rebildselskabet.Til layout og trykning af undervisningsmateriale for klassetrin Børnehaveklasse-2 g (gymnasie): Til 50% af udgifterne til 5 sæt á eksemplarer, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at materialet stilles gratis til rådighed for de besøgende elever og at det skriftlige materiale mærkes "Støttet med tilskud fra Tips- og lottomidler til friluftslivet". Hold naturen ren kr. Danmarks Naturfredningsforening Tilskud til projekt "Hold naturen ren". Til tryk af stk. løbesedler, tryk af foldere og til faciliteter og programmering af 50% af udgifterne, op til kr. Til indkøb af markeringsveste: 3 I alt op til kr. Skriftligt materiale skal mærkes "Støttet med tilskud fra Tips- og lottomidler til friluftslivet". Naturværkstedsbygning kr. Lindknud Skole Tilskud til naturværkstedsbygning på skoles udeareal. Bygningen bliver delvis åben og kan bruges af lokalbefolkningen. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Frivillige deltager i etableringen. Naturprojekt Lysholm Skole kr. Lysholm Skole Tilskud til naturprojekt ved skole i Haslev. Til 50% af udgifterne til træer/buske og materialer til gangbro - op til kr. Børnene deltager i plantningen og etablering af broen. Fisk og kaffe kr. Café Parasollen - KFUM's Sociale Arbejde Tilskud til væresteds friluftsliv kr. til fiskestænger, trangia og kikkert. Materialeskur, kano og redningsveste kr. Gl. Rye Bådelaug Tilskud til bådelaugs aktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialeskur og redningsveste - op til kr. Relationsorienteret kystfriluftsliv 5 Kallehave Strand Tilskud til kystshelterplads ved observationskoloni. Til materialer til 2 sheltere: op til kr. og til 50% af udgifterne til 5 havkajakker: op til 2 I alt op til 5 Frivillige deltager i bygningen af shelterne, og shelterne tilmeldes Naturlig-vis kr. Stjernevejskolen Tilskud til projekt, hvor skoleklasser undervises i skoven en dag om ugen kr. til udstyr og materialer hertil. Bål-/aktivitetshytte FDF, Haderslev Tilskud til bålhus på FDF- kreds' grund. Til 50% af udgifterne til materialer til huset og til borde/bænke - op til Kredsens medlemmer opfører selv huset. Udstyr til friluftslivslinie & naturfag kr. Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til lavvu med ovn: kr. og til 2 havkajakker, max. pr. kajak: op til I alt op til kr. Sheltere i Håstrup FDF, Fredericia 2. Christians Sogn Tilskud til shelter på FDF-grund. til materialer til 1 shelter, som FDF'erne selv opfører. Shelteret skal opføres i Multtoilet og vande ved primitiv lejrplads kr. Veddum Landsbylaug Tilskud til primitiv lejrplads ved Hadsundstien. Til 50% af materialeudgifterne til multtoilet og etablering af vandledning. Arbejdet udføres så vidt muligt ved frivillig arbejdskraft. Renovering af telte KFUM-Spejderne, Skallerup-Vennebjerg Gruppe Tilskud til spejderes telte. Til 50% af udgifterne til 3 oversejl og 1 mastesejl - op til Lavvu til skovbørnehave kr. Børnecentret Trekanten Tilskud til lavvuer til børnecenters udendørsliv. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer, pløkke, bålkasser og opbevaringsposer - op til kr. ex. moms. Naturfags-cykelvogn kr. Egetofte Naturskole Tilskud til naturskolens cykel- og naturaktiviteter. Til 6 cykelvogne med indhold - op til kr. Shelter ved Bjørnebo kr. FDF, Århus 4. kreds Tilskud til opførelse af shelter ved FDF-hytte kr. til materialer. FDF'erne opfører selv hytten. Naturklasse kr. Gl. Rye Skole Tilskud til 3. klasses udeundervisning. Til 50% af udgifterne til små rygsække, feltkasse og lavvu med brændeovn - op til kr. Friluftsudstyr kr. Sct. Jørgens Skole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte, fiskestænger, trangiaer og køkkenudstyr - op til kr. Overnatningsshelter kr. Sven Poulsen Tilskud til primitiv lejrplads. Til materialer til shelter: og til 50% af udgifterne til materialer til solmult: op til kr. - Ialt op til kr. Shelteret tilmeldes Friluftslejrplads som undervisning Ollerup Friskole Tilskud til shelterplads ved friskole. Pladsen skal etableres af skoleelever i samarbejde med nogle lærestuderende. Til 50% af udgifterne til materialer til shelter, pilehegn, beplantning, brændeskur og til 50% af udgifterne til huggekasse, læderkasse og værktøj - op til 15

18 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Natur og teknik med 4H Ådalens 4H Tilskud til naturundersøgelsesudstyr til 4H-klub. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Havkajakker Skive Roklub Tilskud til havkajakker til roklub. Til 50% af udgifterne til 3 havkajakker, max. pr. stk. I alt op til Redningsveste kr. Samsø Børnehus Tilskud til redningsveste til vandaktiviteter for børnehus. Til 50% af udgifterne - op til kr. Ud med undervisningen kr. Gudenåskolen Tilskud til mobilt klasseværelse, som også lånes ud til lokale foreninger. Til 50% af udgifterne til lavvu, underlag og ovn - op til kr. Naturoplevelser i friluftskøkkenet - året rundt Michael Skolens Natur- og Fritidsklub Tilskud til etablering af natur- og fritidsklub ved skole. Til 50% af udgifterne til materialer til bålplads, snitteudstyr og tipi - op til Pladsen etableres af børn og forældre. Adventure: Friluftsliv for unge kr. Støvring-Mellerup Idrætsforening Tilskud til friluftsaktiviteter for unge i Støvring/Mellerup. Til grydesæt, gryder, telte, teltbund, bøjlesav, økser og foldespader: Til 50% af udgifterne, op til kr. Kystnære teltpladser kr. Kattinge Værk, Natur- og Aktivitetscentret Tilskud til udvikling af kystnært friluftsliv i Roskilde Fjord og Isefjorden. Til materialer til markering af kystnære primitive overnatningspladser: kr. Skov- og Naturstyrelsen og Jægerspris Kommune bidrager til projektet med folder og kort, der viser pladsernes beliggenhed. Bevillingen er en del af tipsmidlernes særlige indsats for "Kystfriluftsliv". Markedsføring af FDF-Hvidovre kr. FDF, Hvidovre Tilskud til arrangement, som skal agitere for FDF'erne i Hvidovre. Til 50% af udgifterne til bålpladser, rafter m.m., op til kr. Havkajakker i Lemvig Roklub Lemvig Roklub Tilskud til indkøb af 3 havkajakker. Til 50% af udgifterne, incl. udstyr, op til pr. havkajak - I alt op til Anskaffelse af telte til sommerlejr kr. DUI-Leg og Virke, Slagelse Tilskud til telte til DUI-gruppe. Til 50% af udgifterne til 4 telte m/oversejl - op til kr. Telt til "Kaningruppen" De Gule Spejdere, Jens Langknivs Gruppe Tilskud til telt til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til et stort telt, op til Udeliv - Børn - krop, læring, bevægelse Kræmmerhuset Tilskud til Udeliv - børn - krop, læring, bevægelse. Til 50% af udgifterne til 12 net, 2 telte, 6 fuglekasser, 12 fiskestænger, 3 insektbeholdere, 4 teleskoper, 12 dolke, 12 forstørrelsesglas og 12 skovle - op til Vildmarksturen Ungdommens Røde Kors, Århus Lokalgruppe Tilskud til vildmarksture for "udsatte" børn i klasse. til lejrudstyr og telte - ud fra et budget på kr. Nyt sejl kr. Det Danske Spejderkorps, Ragnar Lodbrogs Sønner Tilskud til sejl til søspejderes svendborgjolle. Til 50% af udgifterne, op til kr. Naturområde ved Naturstien i Them Arbejdsgruppen Fritidsområde Them Tilskud til naturområde ved naturstien i Them. Til etablering af madpakkehus med bålplads: Til 50% af udgifterne til materialer, op til Frivillig arbejdskraft deltager i etableringen. Bålhytte mm kr. Skibsted Landsbylaug Tilskud til etablering af bålhytte i landsby. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at bålhytten etableres af frivillige børn og voksne fra landsbyen. Renovering af Helleruds Lejrplads kr. Det Danske Spejderkorps, Bernstorff Division Tilskud til materialer til lejrplads på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til bålpladser, bro og shelter, op til kr. Etablering af lejrplads kr. Det Danske Spejderkorps, Terndrup Tilskud til indretning af spejderlejrplads. Til 50% af udgifterne til materialer til rafter, pileplanter, flis og udendørs køkken - op til kr. Shelter på ny spejdergrund Det Danske Spejderkorps, St. Rørbæk Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund. til materialer. Spejderne samler shelteret og det tilmeldes "Fylde op" til 5 havkajakker Svendborg Kajakklub Tilskud til indkøb af 1 havkajak incl. udstyr. Til 50% af udgifterne, op til Svendborg Kajakklub har søgt om og fået tilskud til indkøb af 4 havkajakker i Efter denne ansøgning, vil der ikke kunne gives tilskud til yderligere indkøb af havkajakker. Grejbank-supplement kr. Korsløkke Ungdomsskole Tilskud til fællesindkøb af supplerende våddragter og vådsko til Grejbanknetværket: kr. Dragter og sko fordeles som angivet i ansøgningen. Shelter på naturlegeplads Tadre Mølle Tilskud til materialer til shelter på naturlegeplads: Shelteret tilmeldes "Hærvejen - en grænseløs pilgrimsrute" kr. Turist Marketing Sønderjylland Tilskud til "Hærvejen - en grænseløs pilgrimsrute". Til udgifterne til 10 rastepladshytter: kr. og til materialer til 15 informationstavler: kr. I alt op til kr. Maritim Friluftslinie 2 Kerteminde Efterskole Tilskud til maritim friluftslinie på efterskole. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. båd - I alt op til 2 Sejlads på Jegindø Efterskole kr. Jegindø Efterskole Tilskud til sejlads på Jegindø Efterskole. Til indkøb af 1 brugt sejlbåd inkl. fragt, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at ansøger selv indkøber mindst 1 brugt sejlbåd mere. Naturoplevelsescenter Hvide Hus kr. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Silkeborg Tilskud til Naturoplevelsescenter Hvide Hus i Silkeborg. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bord, bænke og snittebænke, op til Til 50% af udgifterne til højbede og buske, op til kr. Til materialer til 2 sheltere, op til I alt op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at frivillige er med til at etablere faciliteterne. Eksperimentarium / Naturværksted Børnehaven Kernehuset Tilskud til børnehaves naturformidling. til naturundersøgelsesudstyr. 16

19 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Havkajakker med trailer 2 Bramsnæs Klatre- og Friluftsforening Tilskud til havkajakker til friluftsforening. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - op til 2 Dobbeltcykel kr. Rundskuedagens Plejecenter Tilskud til dobbeltcykel til plejecenter. Til 50% af anskaffelsesprisen - op til kr. Det mobile naturværksted kr. Børnehaven Troldehøjen Tilskud til mobilt naturværksted til børnehave. Til 50% af udgifterne til udstyr ifølge indsendt liste - op til kr. Skibsprojekt til blinde kr. Sejlklubben for Blinde og Svagsynede i Danmark Tilskud til restaurering af træskibet Gunløg. Til 50% af udgifterne til materialer - op til kr. 2 havkajakker Solbjerg Idræstforening/Søsport Tilskud til 2 havkajakker. Til 50% af udgifterne - op til Natur Boulevardparkens Vuggestue Tilskud til Christianiacykler til vuggestue. Til 50% af udgifterne til 2 cykler - op til pr. cykel - i alt op til Telte og mobil smedeesse til gruppen kr. Vikingegruppen Freja Tilskud til vikingelaugs aktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer til 2 telte, som laugets medlemmer selv fremstiller og til 50% af udgifterne til esse - i alt op til kr. Kørestolsbrugere: Adgang til strand kr. Foreningen Hejsager Strand Tilskud til handicapadgang på strand ved Hejsager Strand. Til 50% af udgifterne til riste - op til kr. Foreningens medlemmer nedlægger ristene. Fugletårn Danmarks Naturfredningsforening, Lunderskov Tilskud til fugletårn ved Dollerup Sø. Til 50% af udgifterne til materialer og til etablering af området, op til Vikingetelte Nordborg Turistforening Tilskud til materialer til 8 vikingetelte, som skal bruges til formidling af, hvordan man levede i tiden fra jernalderen til middelalderen. Til 50% af udgifterne til stof, rafter og gavle - op til Lokale foreninger fremstiller teltene. Nye telte KFUM-Spejderne, Oue/Valsgaard Tilskud til lejrudstyr til spejdere. Til 50% af udgifterne til 5 telte, 5 opbevaringskasser og 4 grydesæt - op til Shelter KFUM-Spejderne, Vojens Tilskud til shelter på spejdergrund. til materialer. En forudsætning for tilskuddet er, at shelteret tilmeldes Patruljetelte til landslejr kr. FDF, Utterslev Tilskud til telte til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne til 2 telte med oversejl - op til kr. Projekt senhjerneskade - udeliv Bilstrupvej 13b Tilskud til udstyr, så handicappede hjerneskadede kan komme på tur og få naturoplevelser. til telte, fiskegrej, båludstyr og stormkøkkener. Oprettelse af havkajakafdeling kr. Kolding Kajak Klub Tilskud til oprettelse af havkajakafdeling i klubben. 2 til 5 havkajakker og til 50% af udgifterne til friluftsudstyr ifølge den indsendte liste, op til kr. I alt op til kr. Klatring og navigation kr. KFUM-Spejderne, GA-NU Tilskud til spejderes træklatringsudstyr. Til 50% af udgifterne - op til kr. Divisionssommerlejr kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Melfar Fælles Gruppe Tilskud til spejderes telte. Til 50% af udgifterne til 2 telte med underlag - op til kr. Strynø Havn Rudkøbing-Strynø Bådlaug Tilskud til overdækkede grillpladser og opslagstavler, der oplyser om færdsel på Øhavet. Til 50% af udgifterne til 2 grillpladser - op til Frivillige deltager i opførelsen. Mere friluftsliv, flere spejdere Det Danske Spejderkorps, Nørre Alslev Gruppe Tilskud til materiel til spejdergruppe. Til 1/3 af udgifterne til mastesejl, 5 telte og 4 forsejl - op til Telte kr. FDF, Filskov Tilskud til telte til FDF-Kreds. Til 50% af udgifterne til 7 telte og 1 ekstra bund - op til kr. Bålhytte ved kredshus FDF, Brønderslev Tilskud til bålhytte på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer - op til FDF'erne samler selv hytten. Overbygning/Naturformidling Det Danske Spejderkorps, Erik Ejegod Gruppe Tilskud til overbygning ved spejderhytte, så der bliver bedre mulighed for udendørs aktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer og plancher, som skal oplyse om naturen - op til Lejrplads og terrænbane kr. Poul Christensen Tilskud til friluftsaktiviteter i Bylderup området i menighedsrådets skov ved Sottrup. 4 til materialer til bygning af 3 sheltere og 50% af udgifterne til toilet, skilte, bålsted, pontonbro og snittebænke, op til kr. - i alt op til kr. Frivillige etablerer området. Supplering til grejbank kr. Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole Tilskud til suppleringsgrej til grejbanken ved Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole. Til bål- og lejrudstyr: kr. samt til sikkerhedsudstyr til havkajaksejlads: kr. I alt op til kr. Naturformidling i Fiskeriets hus kr. Den Selvejende Institution Fiskeriets Hus Tilskud til etablering af udstillingsfaciliteter, der formidler naturen omkring Hvide Sande, Ringkøbing Fjord og forholdene omkring slusen. Til udstillingen, modeller og interaktive udstillingselementer, samt til undervisningsgrej. Historiske Danske husdyrracer Landssammenslutningen af Grønne Familier i Danmark Tilskud til en særudgave af tidsskriftet "Grønne familier", der omhandler oprindelige danske husdyrracer, samt anviser lokaliteter, hvor dyrene kan opleves i det fri. Til tryk og layout: Etablering af Samsø Observatorium kr. Samsø Observatorium Tilskud til etablering af observatorium på Samsø. Observatoriet etableres for at skoleklasser, turister m.v. kan lære noget om stjernehimlen, årstidernes skiften m.v. Op til kr. til eksterne udgifter til skiltning og faste infotavler - ud fra et samlet budget til materialer på 4 17

20 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Bogudgivelse: Thy's natur kr. Biologisk Forening for Nordvestjylland Tilskud til udgivelse af bog: "Thy's Natur". Til trykning, kr. Svampe og friluftsliv 1 Foreningen til Svampekundskabens Fremme Tilskud til kampagne i anledning af foreningens 100 års jubilæum. Til delprojekt 1, "Svampefestival": kr. Til materialer til delprojekt 2 "Kongres": Til delprojekt 3 til oplysningsmaterialer: Til delprojekt 4 "Internetbaseret registrering" 50% af udgifterne til programmet: op til kr., samt til delprojekt 5 "Infokampagne": kr. til fremstilling af oplysningsmaterialer - I alt op til 1 Det samlede projektbudget er på kr. Natur og kultursejlads kr. Skonnerten Saga Tilskud til sejlende natur- og kulturmiljøformidling. Til 50% af udgifterne til undersøgelsesudstyr: Kikkerter, bøger, akvarier, net, bundskrab m.v., op til kr. og til 50% af de eksterne udgifter til udgivelse af guides til Limfjorden og Ringkøbing Fjord, op til - I alt op til kr. Spor i Landskabet 37 Landbrugsraadet Tilskud til nyudvikling af kampagnen "Spor i Landskabet" i en 3-årig periode. Nye indsatsområder er lokal forankring, markedsføring og dialog. Til løn til projektkoordination, 7 pr. år og til materialer, kr. pr. år - ialt 37 Børnenes naturbog kr. Politikens Forlag Tilskud til bog for børn om oplevelser i naturen og om brug af de ting, som kan tages med hjem. Til 50% af udgifterne til tegninger, fotos og trykning - op til kr. Bogens dækningsbidrag balancerer ved næsten udsolgt 1. oplag på eksemplarer. Naturforvaltning og offentlig adgang v. sommerhuse kr. Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs Tilskud til projekt om naturforvaltning og offentlig adgang i sommerhusområdet Ordrup Næs og Kårup Skov. Projektet/planen udformes således, at den kan blive til inspiration for andre grundejerforeninger i sommerhusområder. Til 50% af udgifterne til trykning, layout og annonceudgifter til markedsføring, op til kr. inkl. moms. Grænseruten - en kulturhistorisk cykelrute kr. Turist Marketing Sønderjylland Tilskud til lejrskolekuffert samt til plakater og cykelguide, der udover ruteoversigt skal indeholde naturbeskrivelse, og historie. Lejrskolekufferten skal indeholde rekvisitter, som giver børn en natur- og kulturforståelse. Materialet stilles gratis til rådighed, og cykelguiden uddeles gratis til interesserede cyklister i Tyskland og Danmark. Til 50% af udgifterne til lejrskolekufferten, op til 2 og til trykning af guiden, op til 2 - i alt op til kr. Håndbog for lystfiskere i Sydøst- og Sønderjylland kr. Turist Marketing Sønderjylland Tilskud til håndbog for lystfiskere i Sydøst- og Sønderjylland. Håndbogen vil indeholde fiskespots med kortudsnit og beskrivelser af fangstmuligheder, tilkørselsforhold og overnatningsmuligheder i nærheden. Håndbogen vil være gratis. Op til kr. til tryk og distribution ud fra et samlet budget på kr. Hugge- & Snitteplads med Bålaktiviteter kr. Parkskolen Tilskud til grøn sløjd aktiviteter, som også skal bruges af SFO og spejdere. Til 50% af udgifterne til indholdet i "hugge-snitte-kasse" og "bålkasse", op til kr. Miljøarbejde i det kystnære område 2005 Faaborg Amatørfiskerforening Tilskud til folder om miljøet ved kystnære lokaliteter. Til 50% af udgifterne, op til Børn i Skolebigård Salling og Fjends Biavlerforening Tilskud til materialer til skolebigård. Til 50% af udgifterne til trugstader, børnebidragter, handsker og logotryk på dragter, op til Find vej i dit nærområde kr. Kibæk Skole Tilskud til projekt, hvor børn og unge i landsby skal lære at finde vej. Til 50% af materialeudgifterne til orienteringskort, pæle, skilte og kompasser - op til kr. Frivillige sætter pælene og laver kortene. Farverig Fortid - planter, farver og håndværk kr. Lejre Forsøgs Center Tilskud til materialer til formidling af plantefarvning for centrets gæster. Til gruekedler, bødkerkar, planter og skilteborde kr., mod at centret selv betaler farvehytten. Hestekastanieruten kr. Nørre Djurs Rideklub Tilskud til trykning af kort om trafiksikker ridning, cykling og vandring i Nørre Djurs. Kortet vil indeholde forslag til besøg på gratis seværdigheder, historiske steder, natur-overnatningssteder og andre friluftsformål. Kortet vil blive uddelt gratis via turistkontorer og campingpladser og vil desuden kunne rekvireres via Nørre Djurs Rideklubs hjemmeside. Til 50% af udgifterne til tryk, afgift m.v. - op til kr. Odderen i Danmark kr. Det Danske Odderinstitut Tilskud til folder om odderen og dens levevilkår. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Guidet tur på Klinten Selskabet Højeruplund Tilskud til information om seværdigheder på Stevns Klint. Til 50% af udgifterne til materialer til print af skilte, foldekasser og pæle - op til Undervisning af sportsfiskere Samsø Sportsfiskerforening Tilskud til undervisningsmaterialer til foreningens unge, nye medlemmer. Til 50% af udgiften til fiskestænger m.m., op til Glatved dybvandskyst 5 Djurslands Turistforening Tilskud til stiprojekt mellem Grenå og Glatved Strand kr. til materialer til 3 sheltere og 50% af udgifterne til materialer til bålplads, infotavler, foldere og diverse materialer, op til 2 - i alt op til 5 Rutebeskrivelse for cyklister kr. Vejle Amts Turistfond Tilskud til en informativ beskrivelse for cyklister i Vejle og Sønderjyllands Amter. Beskrivelsen indeholder oplysninger om kulturelle og naturmæssige emner. Til 1/3 af udgifterne, op til kr. Oplevelsesteltet på havnen 2 Fjord- og Bælt Centret Tilskud til centrets naturvejledning på havnen. Til 50% af udgifterne til telt, plancher og billedrammer, op til 2 Stisystemer og veje i Fjellerad og omegn kr. Stigruppen under Fjellerad Samråd Tilskud til materialer til etablering af stisystemer ved landsby. Til kort, materialer til markering af stier, bænke og folderkasse kr. "Sol på Bakken" en brugsbog i naturpædagogik 2 Steffen Holberg Tilskud til bog om naturpædagogik i børnehaver og andre institutioner. Til 50% af udgifterne til trykning, op til 2 ex. moms. 18

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2004 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Forsidefoto: Fra fotoudstillingen Mennesket og naturen Fotograf: Kirsten Dyrberg Vi gør en forskel...........................

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2006 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, som forbedrer befolkningens

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2011 6 Lokaleprojekter

Læs mere

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter 35 Grønne områder og parker 44 Faste anlæg

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Dato Måned August 2012 13 Friluftsrådet bekendtgør, at Svendborg Kommune er valgt

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2012 6 Lokale projekter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 REGION HOVEDSTADEN Tilbygning til Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Vandskiklub i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 98.000 kr. til en tilbygning på 33 m².

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE.

NATURPARK MARIBOSØERNE. Kortudsnit 1 HELHEDSPLAN FOR Bangshave Anemonen Kloster -ruin Pilgrimshus Maribo Domkirke Kirkegård NATURPARK MARIBOSØERNE. Maribo Sø Camping Søndersøhjemmet Kortudsnit 2 Frilands- museet Roklub Kloster

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2010 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet yder løntilskud til stillingen, og ligeledes Morsø Kommune.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere

De 75 støttede projekter har i alt modtaget 9,7 mill.kr., og der er igennem støtten skabt projekter for i alt 38,7 mill.kr.

De 75 støttede projekter har i alt modtaget 9,7 mill.kr., og der er igennem støtten skabt projekter for i alt 38,7 mill.kr. LAG Aabenraa Uddrag og statistik på indstilling af projekter til tilskud fra den lokale aktionsgruppe under landdistriktssprogrammet fra 2007 frem til ultimo 2012 LAG Aabenraa har i perioden 2007 frem

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013...2 Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5

Læs mere

Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse

Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse 1 Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse April 2013 Multihuset vil være et godt udgangspunkt for naturoplevelser langs kysten Formål med projektet Båring Vig Kystaktiviteter (BVK) ønsker at fremme

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Jørgen Bjerring From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Hej Steen, hermed ansøgning om "Straks-pulje", incl. et par uddybende bilag. Det er min kone, Ingrid Henriksen, formand

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen,

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. SNS-217-00014 Ref. meska Den 9. november 2009 Referat af Brugerrådsmøde 22. oktober 2009. Mødedeltagere: Sven Jean Larsen

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 25-05-2011 Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere