Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet"

Transkript

1 Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge! Så hvis du har en idé til et projekt, kan du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Friluftsrådet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat, eller du kan hente det fra vores hjemmeside Vi har ansøgningsfrister 3 gange om året. 1. marts, 1. juli og 1. november. Det tager 3-4 måneder fra ansøgningsfristen til du får svar på din ansøgning. Når du ansøger, kan du vedlægge ekstra oplysninger, som f.eks. tegninger, budget, finansieringsplan og en mere uddybende projektbeskrivelse. Jo flere relevante oplysninger du giver os, jo lettere har vi ved at tage stilling til din ansøgning. Hvis du søger på vegne af en forening eller klub, skal du vedlægge det seneste årsregnskab og et sæt vedtægter. Projekter Friluftsrådet giver støtte til projekter inden for disse områder: Friluftsaktiviteter, f.eks. til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter. Naturformidling, f.eks. til materialer og udstyr der øger forståelsen for naturen. Grønne områder, f.eks. til materialer som forbedrer muligheden for friluftsliv i offentligt tilgængelige grønne områder. Faste anlæg, f.eks. til primitive overnatningsmuligheder, informationscentre og skibe. Forskning og udvikling, f.eks. til udvikling og forbedring af friluftslivets vilkår. Kursusvirksomhed, f.eks. til afholdelse af kurser om friluftsliv. Kulturmiljø, f.eks. til formidling af samspillet mellem natur og kulturhistorie. Indhold Formandens beretning Om uddelingen Statistik Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Grønne områder Faste anlæg Kulturmiljø Kursusvirksomhed Forsknings- og udviklingsprojekter Nationalparker Naturvejledning Driftstilskud Vi vægter frivillig arbejdskraft højt i vurderingen af ansøgningen, ligesom projekter, som er nyskabende eller henvender sig til nye målgrupper prioriteres. Det er sjældent, at vi støtter alle udgifter til et projekt, men et tilskud fra os får ofte andre bidragydere på banen. Løntilskud til naturvejledere Der kan søges om løntilskud til ansættelse af naturvejledere. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. marts. Driftstilskud Der kan søges om driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. november. Vi støtter ikke alt Det er ikke alle projekter, som vi støtter, selvom de måske foregår i det fri. Det er f.eks. idrætsaktiviteter, kanoer, naturlegepladser og stavgang. Vi giver heller ikke tilskud til projekter, som er en del af myndighedernes normale opgaver, projekter som allerede er gennemført på ansøgningstidspunktet eller som foregår uden for Danmark. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside under "Tips/Lotto", eller du kan ringe på og tale med en tipskonsulent om dit projekt. Forsiden er fra Friluftsruten 2005 og fotograferet af Jakob Funder. Billederne i denne årsberetning stammer fra konkurrencen "En god dag i naturen", fra Friluftsrådets medlemsorganisationer, samt fra projekter, der har modtaget støtte fra puljen af tips- og lottomidler til friluftslivet. Forsidefoto: Fra projektet "Friluftsruten i Limfjorden", Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i Danmark. Fotograf: Jacob Funder. Friluftsrådets bestyrelse 2005: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Lynge Kjeldsen Hans Meltofte Lis Nielsen Mogens Nielsen Erik Preisler Flemming Torp Redaktion: Torben Møller-Nielsen og Jakob Simonsen Årsregnskabet er ikke indeholdt i denne årsberetning. Det skyldes ønsket om at udsende årsberetningen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, hvorfor regnskabet endnu ikke er revisorpåtegnet ved redaktionens deadline. Regnskabet offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside og kan rekvireres fra sekretariatet fra d. 18. april Besøg også vores hjemmeside:

3 FORMANDENS BERETNING Formandens beretning Mange af de gode initiativer, som ses i denne årsberetnings oversigt over støttede projekter, er helt klart inspireret af tidligere succes er. Der bliver f.eks. bygget rigtig mange shelters i Danmark i disse år, og vi tror, at det er en udvikling, som tipsmidlerne har været med til at sætte i gang. Resultatet er, at der bliver flere og flere steder, hvor det er muligt at overnatte udendørs, når man er på vandre-, cykel eller ridetur. Når det bliver lettere at finde overnatning, er vi overbevist om at flere kommer på tur både organiserede og uorganiserede. Tipsmidlerne er således med til at afhjælpe et umiddelbart behov for støttepunkter og faciliteter for det danske friluftsliv, og det er en af de ambitioner Friluftsrådet har med Tips- og Lottomidlerne. På samme måde kunne man sige, at de mange bevillinger til havkajakker, bålhytter, naturformidlingsudstyr m. m. dækker et behov. Friluftsrådet vil imidlertid ikke blot nøjes med at bevilge tilskud til denne jævne strøm af gode og veldokumenterede projekter. Friluftsrådet har i kraft af de 93 medlemsorganisationer og de mange andre samarbejdspartnere en enestående mulighed for at anlægge et "helikoptersyn" på befolkningens vilkår for friluftsliv og dens behov for faciliteter m.v.. Og dette overblik skal naturligvis bruges til at gøre forholdene for både det organiserede og det uorganiserede friluftsliv endnu bedre. både for en forbedring af den danske befolknings betingelser for at dyrke friluftsliv, og for at sikre en folkelig indflydelse på denne udvikling. Året har sædvanen tro budt på mange spændende projekter og heldigvis har mange af ansøgningerne også kunne imødekommes. De er alle nævnt i denne årsberetning, og nogle af Lars Mortensen de mest interessante projekter får en særlig omtale i afsnittet "Om årets uddeling". Friluftsrådet håber at de kan inspirere til nye projekter og en fortsat dialog om, hvordan friluftslivet i Danmark støttes bedst muligt. Lars Mortensen Formand for Friluftsrådet I forbindelse med Rådets nye, regionale struktur vil vi desuden invitere til, at kredsbestyrelserne knyttes endnu nærmere til tipsadministrationen. Derved styrkes det decentrale kendskab til projekterne, og samtidig kan den gode lokale ide måske spredes ud til resten af landet. Der vil andetsteds i denne årsberetning blive brugt lidt mere spalteplads end normalt på eksempler på nogle af de mere tværgående initiativer, tipsmidlerne har sat i gang til glæde for den brede befolknings natur- og friluftsliv. Det gælder indsatsen for kystfriluftsliv, hvor der er mange initiativer forskellige steder i landet. Og den målrettede indsats for at forbedre børnenes vilkår for friluftsliv konkurrencen "En god dag i naturen". Også støtten til de mange projekter om nationalparkerne bliver omtalt for sig, men fortjener også et par ord med på vejen på denne plads. Støtten til nationalparkerne har været afgørende for at sikre den brede, folkelige opbakning til arbejdet, der nu har mundet ud i en anbefaling til miljøministeren. Vi tror på, at de millioner, der er anvendt her, vil vise sig at være en af de vigtigste investeringer i Friluftsrådets historie, 1

4 FORMANDENS BERETNING 2

5 FORMANDENS BERETNING Om uddelingen 2005 Der er i 2005 uddelt knap 57 mio. kr. fordelt på 667 projekter. 794 ansøgninger har modtaget afslag. I forhold til uddelingen på 79 mio. kr. i 2004 er der tale om et betydeligt fald. Det skyldes først og fremmest den nu afsluttede indsats omkring nationalparker, hvor de fleste bevillinger blev givet i I 2005 blev der bevilget ca. 3,5 mio. kr. til disse projektet mod 15,7 mio. kr. året før. Også uddelingen inden for kategorien "Grønne områder" er faldet. Der er færre ansøgninger inden for denne kategori end tidligere en af forklaringerne er uden tvivl at der, fra starten af 2005, ikke længere gives tilskud til projekter på institutioners arealer, som f.eks. naturlegepladser. Desværre er også afslagsprocenten inden for "Grønne områder" steget i samme periode et tegn på at budskabet endnu ikke er kommet helt ud. Faldet i bevillinger afspejler dog også, at der løbende er strammet op i forhold til et af de vigtige principper for tipsmidlerne: Projekterne skal helst være baseret på frivilligt arbejde. For de grønne områder gælder det både hvad angår selve idefasen og den egentlige etablering. Friluftsrådet lancerer i 2006 et "indsatsområde" omkring bynære grønne arealer, som forhåbentlig vil have den afledte effekt, at der kommer en masse gode projekter indenfor dette felt. I 2005 er der givet støtte til et Ph.D. projekt, som bl.a. skal afdække lokalbefolkningens brug af, og ønsker til bynære grønne områder. Der er fortsat rigtig mange gode initiativer, der omhandler etablering af primitive overnatningsfaciliteter. Havkajaksejladsen er i stadig fremgang, og ideen med at lave sammenhængende stiforløb med tilhørende overnatningsmuligheder og naturformidling er ved at blive udbredt. Nye tendenser udvalgte projekter Af nye tendenser kan nævnes projekter om offentlig adgang på privat jord. Vi ser stadig oftere projekter, der omhandler dette tema. Typisk går flere lodsejere sammen om at lave stiforløb og naturformidling på egne jorder, til glæde for både dem selv og resten af befolkningen. Også sommerhusejerne er med. På Ordrup Næs har en lokal Grundejerforening fået tilskud til at udvikle en "naturplan" for sommerhusområder forhåbentlig ser vi den i anvendelse andre steder også! Organisationen "Forsker for en dag" arbejder i samme retning, og har modtaget tilskud til 2 projekter hhv. en udstilling og et undervisningsmateriale om rekreativ udnyttelse af produktionsjorde. Kommunalreformen har affødt et par store projekter. Både Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har valgt at gøre natur og friluftsliv i de nye kommuner til en mærkesag. DNs lokalkomiteer vil give sig i kast med at udvikle naturplaner for kommunerne, mens Friluftsrådet har modtaget tilskud til at udfærdige en "redskabsbog" til brug for kommunernes forvaltning af friluftsliv. Endelig skal nævnes årets store satsning projektet OBSNatur, som har til formål at etablere en folkelig naturovervågning. Initiativet er udsprunget på baggrund af et samarbejde mellem nogle af Friluftsrådets medlemsorganisationer, og udføres i samarbejde med forlaget Condidact. OBSNatur går i luften til efteråret 2006 så hold øje! Statistik 2005 Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og naturformidlingsprojekter 22, Grønne områder 3, Faste anlæg 16, Kulturmiljø 1, Kursusvirksomhed 1, Forskning og udvikling 9, Nationalparker 6, Naturvejledning 14, Driftstilskud 25, Total 100, Antal tilskud: 667 Antal afslag: 794 Total antal behandlede ansøgninger i 2005:

6 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Oplev Vestjylland fra Limfjorden 2 Venø Efterskole Tilskud til indkøb af havkajakker til efterskolens friluftslinie. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til 2 Det er en betingelse for tilskuddet, at der indsendes en undervisningsplan for friluftslinien. Turistprojekt Vedsted - Handicapsti kr. Turistgruppen Tilskud til etablering af faciliteter ved handicapsti: kr. til materialer til udsigtsplads, badelift, -bro og fiskeplads. Udstyrsbank / grejbank 24 DGI Karpenhøj Tilskud til en grejbank på Karpenhøj Natur- og Friluftsgård. Til 4 dobbeltog 5 enkelthavkajakker samt trailer, 2 kassetrailers ("mobile økobaser") og diverse udstyr: 24 Grejbanken bliver en del af det eksisterende netværk, der udlåner grej til skoler, institutioner og foreninger. Det er en betingelse, at der underskrives en grejbankskontrakt mellem Karpenhøj og Friluftsrådet. Havnelivet for 0-3 årige kr. Dagplejen Dragsholm Tilskud til projekt "Havneliv for 0-3 årige". Projektet skal skabe en lokalforankret friluftsmulighed for de 0-3 årige i samarbejde med Odsherred Naturskole og Blå Flag Stationen Nykøbing Rørvig. Op til kr. ex. moms til materialeudgifterne til etablering af havnebasen samt til grej. Naturformidling 0-6 årige kr. Daginstitutionen Bakkehuset Tilskud til daginstitutions naturundersøgelser. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ex. moms. Robåd i Farum Sø kr. Farum Kommunes Fritidshjem Tivolihuset Tilskud til fritidshjems naturoplevelser. Til 50% af udgifterne til robåd og redningsveste, op til kr. På tur i naturen med en lavvu Amager Lille Skole Tilskud til lilleskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en lavvu - op til Havkajak for børn og unge kr. DGI Sønderjylland Tilskud til havkajakker til maritimt værksted i Sønderjylland. Til 5 havkajakker med udstyr, kr. Depot lade Grib Skov Trop kr. De Gule Spejdere, Grib Skov Trop Tilskud til depotlade på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne bygger selv laden. Bålhytte kr. KFUM-Spejderne i Danmark, Hjortspring Gruppe Tilskud til opførelse af bålhytte på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejdere og forældre opfører hytten. Overdækket bålplads / shelter kr. KFUM-Spejderne, Stubberkloster Tilskud til kombineret shelter og bålhus på spejdergrund. Til 50% af materialeudgifterne - op til kr. Spejderne bygger selv, og den skal tilmeldes så andre også har mulighed for at bruge den. Overdækket bålplads Skolen på Orevej Tilskud til bålhytte ved skole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Ud af byen - ind i naturen DUI-Leg og Virke, Rødovre Afdeling Tilskud til telte til DUI-gruppe. Til 50% af udgifterne til 3 telte, op til kr. Foreningssvage kr. Roklubben Stevns Tilskud til roklubbens foreningssvage medlemmers friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 4 kajakker og 1 telt, op til kr. Molshoved Naturlejr kr. Nils Erik Pedersen Tilskud til naturlejrplads. Til 50% af udgifterne til 2 sheltere og bålplads med ovn og brændeskjul, op til kr. Frivillige etablerer tingene. Naturplads/Værksteder kr. Brårup Fritidscenter Tilskud til naturplads med værksteder, som skal bruges af institutioner, skoler, spejdere, børn og unge i nærområdet. Til 50% af materialeudgifterne til lavvu, bålhytte, værksteder og værktøjer, op til kr., samt til materialeudgifterne til 2 stk. sheltere, op til pr. stk. - I alt op til kr. Tørkloset, løn, entreprenørarbejde, vand/el kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Åbyen - landsbyprojekt Asdal Borgerforening Tilskud til landsbyprojekt. Til 50% af udgiften til køb af rønnetræer til allé, op til Det er en forudsætning at borgerne selv planter. Stifoldere og overnatningsplads kr. Horsens Kommune, Park- og Vejafd. Tilskud til trykning af stifoldere over stirute syd for Horsens Fjord samt etablering af shelter. Op til kr. til trykning af folder, og op til kr. til materialeudgifterne til etablering af shelter - I alt op til kr. ex. moms. Shelteret skal tilmeldes Udeværksted kr. Daginstitutionen Koustrupgård Tilskud til udeværksted ved daginstitution. Op til kr. ex. moms til materialer til bygning af udeværksted med komfur og til lærketræer, frugtbuske og -træer. Det er en forudsætning, at børnene og andre frivillige deltager i arbejdet. Havkajakker kr. Spejderskolen - Korinth Efterskole Tilskud til havkajakker til spejderskole. Til 50% af udgiften til køb af 6 stk. kajakker, op til kr. pr. stk - i alt op til kr. Ka-du, ka-vi, kajakker kr. Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd Tilskud til havkajakker til højskole. Til 12 stk. havkajakker med udstyr - op til pr. kajak, i alt op til kr. Shelterplads kr. Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd Tilskud til etablering af shelterpladser ved højskole. Til etablering af 2 sheltere, op til til materialerne pr. stk., i alt op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til 2 stk. grillriste på stativ, brændeskur, borde/bænke samt friluftsudstyr til brug på pladserne, op til kr. I alt op til kr. Det er en forudsætning at eleverne deltager i etableringen af pladserne, og at shelterne tilmeldes Københavns Cykeldepot kr. Skolen i Charlottegården Tilskud til udlånsdepot. Til 75% af udgifterne til cykler, hjelme, værktøj, reservedele og trailer, op til kr. Depotet låner cykler ud til skoleklasser, lejrskoler m.v. på samme vilkår som de almindelige grejbanker. Cyklerne vedligeholdes af eleverne på specialskolen, der har drift af depotet som en del af undervisningen. Det er en betingelse, at der indgås en kontrakt mellem skolen og Friluftsrådets tipsadministration. Rosendal naturcafe kr. Niels Christian Fabricius Tilskud til etablering af naturcafe på Samsø. Cafeen vil bl.a. give børn muligheden for at opleve og undersøge ferskvandsnaturen i forskellige etablerede småbiotoper. Op til kr. ex. moms - ud fra et samlet budget på kr. til glas, pumper og belysning til akvarier samt til undersøgelsesudstyr som forstørrelsesglas, fiskenet, bakker o.s.v. Projekt Voer Å kr. Fællesprojektet Voer Å Tilskud til projekt "Voer Å" der skal forberede tilgængeligheden og mulighederne for at dyrke friluftsliv langs åen. Til materialer til etablering af 3 stk. madpakkehytter og 6 stk. shelters, op til kr. Til materialer til etablering af 3 stk. bålpladser, op til kr. I alt op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. 4

7 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Slivsø Bådelaug kr. Slivsø Bådelaug Tilskud til 2 både, der skal bruges på nyanlagt sø. Til 50% af udgifterne, op til kr. Havmiljø kr. Svendborg Natur- og Miljøskole Tilskud til båd med udstyr til naturskoles formidling. Til 50% af udgifterne, op til kr. Grejbank Djursland kr. Grenaa Naturskole Tilskud til udstyrspulje til naturskole. Til 50% af udgifterne til friluftsudstyr, op til kr. ex. moms. Vandreruten Grenaa-Århus, Molsruten kr. Dansk Vandrelaug, Århus Afdeling Tilskud til informationsmateriale og afmærkning af vandreruten Grenaa - Århus, Molsruten. Op til kr. til materialer til afmærkning af ruten samt til informationsmateriale. Aktive naturlejre for socialt udsatte børn kr. Red Barnet Tilskud til foreningens afholdelse af naturlejre for børn. Til 50% af udgifterne til udstyr til naturaktiviteter ifølge indsendte liste - op til kr. Materiel til sejlklub 8 Jyllinge Sejlklub Tilskud til nystartet afdeling i sejlklub. Til 50% af materialeudgifterne til flydebro, op til kr. Til 50% af udgifterne til køb af 5 HAVkajakker incl. udstyr, op til pr. stk. - I alt op til 8 Naturskolen Bredballegård kr. DCJ Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Tilskud til Naturskolen Bredballegård. Op til kr. ex. moms til materialer til 1 stk. shelter. Til 50% af materialeudgifterne til indretning af klasserum i skurvogn, op til kr. ex. moms. Til 50% af udgifterne til transportkar, stereolupper og dissektionssæt samt andet undersøgelsesudstyr, op til kr. ex. moms. Til 50% af udgifterne til indretning af rullende naturskole, op til kr. ex. moms. I alt op til kr. ex. moms. Det er en forudsætning, at eleverne deltager i etableringen af shelteret, og at pladsen tilmeldes Ørsø på sporet Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening Tilskud til etablering af rekreativt område i landsby ved gammel branddam. Til 50% af udgifterne til 2 sheltere, borde/bænke og beplantning - op til Alt arbejdet udføres ved frivillig arbejdskraft. Havkajakker Solbjerg Idræstforening/Søsport Tilskud til 2 havkajakker. Til 50% af udgifterne, op til Rejsning af Lysholm Skov kr. Foreningen til rejsning af Lysholm Skov Tilskud til etablering af Lysholm Skov. Op til kr. til planter til området omkring søen og bakken samt til materialer til bænke. Det er en forudsætning, at frivillige står for plantning og etablering af bænke, samt at kommunen støtter med mindst samme beløb. Snorkeludstyr til Grejbank kr. Thorsgaard Efterskole Tilskud til etablering af snorkleaktiviteter i forbindelse med en eksisterende grejbank kr. til anskaffelse af masker, snorkler, finner og til dragter. Naturbasen "Engen" Kollektivcentret Bytoften Tilskud til etablering af handicapegnet bålhus. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til Brugergruppen indgår så vidt muligt i arbejdet med etableringen. Lejrplads kr. Hjelm Hede Friskole Tilskud til indretning af lejrplads ved friskole kr. til materialer til shelter og 50% af udgiften til materialer til borde/bænke, op til kr. - i alt op til kr. Skolens elever bygger selv. Shelteret skal tilmeldes Sheltere, Nymølledalen 4 KFUM-Spejderne i Danmark, Ringkøbing Gruppe Tilskud til sheltere på spejderes lejrgrund. til materialer til hvert shelter - i alt op til 4 Spejderne samler selv shelterne. De skal tilmeldes Indkøb af patruljetelte kr. FDF, Agedrup Tilskud til indkøb af telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 2 telte, op til kr. Udeværksted Hjelm Hede Friskole Tilskud til friskoles udeværksted. Til 50% af udgifterne til byggematerialer, borde/bænke, frugttræer, bærbuske og naturopslagsværker - op til kr. Værkstedet bygges af frivillig arbejdskraft. Bål- og undervisningshytte Frydenlund Fuglepark og Opdrætscenter Tilskud til bål- og aktivitetshytte i fuglepark. Til 1/3 af udgifterne til materialer, op til Frivillige opfører den. Jordens Dag Friluftsliv 3 Grøn Guide i Hjørring Tilskud til arrangement i forbindelse med Jordens Dag Til 50% af udgifterne til trykning af idéhæfte og plakat om emnet "Friluftsliv" og til annoncering - op til 3 På opdagelse i den lokale natur Daginstitutionen Meldgård Tilskud til materialer til naturundersøgelser på børneinstitution. Til 50% af udgifterne, op til Styrkelse af naturoplevelser kr. Tadre Mølle Tilskud til udstyr til naturcenter. Til 50% af udgifterne til 30 juniorwaders og en lavvu, op til kr. Skovsø med naturaktivitet Naturgruppen for Københoved Tilskud til naturområde i landsby. til træ og planter og materialer til bivuak. Frivillige udfører arbejdet. Kørestolsegnet sti langs Esrum Sø kr. Natur- og Friluftscenter Pibergården Tilskud til faciliteter langs handicapsti ved Esrum Sø. Til 50% af udgifterne til materialer til udsigtsplatform og broer, op til kr. ex. moms. Havkajakker på fjorden 2 Hundested Naturklub Tilskud til havkajakker til naturklub. Til 50% af udgifterne til køb af 5 stk. Tandem Havkajakker incl. udstyr, op til pr. kajak - I alt op til 2 Kommunalt Friluftsdepot kr. Projekt H2O, Jobcenter Kilden, Fakse Kommune Tilskud til kommunalt friluftsdepot. Til 50% af udgifterne til frilufts- og naturformidlingsudstyr, op til kr. Udstyret tilbydes til brug for kommunens institutioner og foreninger, og vedligeholdes som en del af et aktiveringsprojekt for kontanthjælpsmodtagere. Udeskole kr. Tversted Skole og SFO Tilskud til materialer til 3 sheltere til udeskole: og til 50% af udgifterne til bålplads og -udstyr, op til kr. - I alt op til kr. Økobase i Hundslund kr. Hundslund Skole Tilskud til etablering af økobase i landsby. Til 50% af udgifterne til materialer til madpakkehus, borde/bænke, fliser, plancher, plexiglas, trækvogn med formidlingsudstyr, beplantning, op til kr., samt kr. til materialer til shelter - i alt op til kr. Frivillige bygger og planter. Shelteret skal tilmeldes 5

8 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER FDF-idyl i "Bakkerne" kr. FDF, Hald Tilskud til sheltere og træskur, som skal opføres på FDF-grund. Til materialer til 2 sheltere og skuret - op til kr. FDF'erne opfører shelterne, og de tilmeldes Håndværk og natur kr. Kassebølle Friskole Tilskud til skoles sejladsprojekt, hvor der købes brugte joller og børn og forældre gør dem i stand og børnene sejler med dem. Til 50% af udgifterne til 2 smakkejoller med udstyr og trailer, op til kr. Multiværksted kr. Den Integrerede Institution Lindegården Tilskud til børneinstitutions udeliv. Til materialer til udekøkken og feltesse med udstyr, op til kr. ex. moms mod at institutionen betaler selve værkstedsbygningen. Skolebigård kr. Østsjællands Biavlerforening Tilskud til materialer til skolebigård i Roskilde Amt. Til 50% af udgifterne til bistader, aflæggerkasser, voks og rammer - op til kr. Forbedrede muligheder for naturnær overnatning Gråsten Statsskovdistrikt Tilskud til etablering af shelter på primitiv lejrplads. Op til til materialer. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Overnatningsmuligheder langs "Alsstien" Gråsten Statsskovdistrikt Tilskud til etablering af shelter på primitiv lejrplads. Op til til materialer. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Nye handicapegnede fiskemuligheder ved Gråsten 2 Gråsten Statsskovdistrikt Tilskud til etablering af tilgængelig fiskebro, som også vil kunne benyttes af handicappede. Op til 2 til materialer ud fra et samlet budget på kr. Sheltere Det Danske Spejderkorps, 1. Hjørring Gruppe Tilskud til materialer til bygning af 2 sheltere på spejdergrund. Kolonihave kr. Lokalcenter Møllestien/Betania Tilskud til have ved kolonihavehus for områdets pensionister. Til frugttræer, bærbuske, nytteplanter og materialer til højbede: kr., ud fra et budget på kr. Frivillige planter. Bygning af shelter Ubberup Højskole Tilskud til shelter som skal inspirere højskoleelever til friluftsliv. til materialer ex. moms. Skolens elever deltager i bygningen, og det skal tilmeldes Skoleskov Tybjergskolen Tilskud til etablering af skoleskov. Til 50% af udgiften til bænke, fuglekasser og beplantning, op til Eleverne deltager både i produktionen af fuglekasserne og med selve etableringen og plantningen. Tømmerflåde som pædagogisk redskab kr. Den kristne ungdomsklub Zumpen Tilskud til tømmerflådeprojekt. Til 10 telte og 20 redningsveste. Træklatring/vægklatring Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd Tilskud til træklatringsudstyr til produktionsskole. Til 50% af udgifterne, op til Kegnæs 470 jolle kr. Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening Tilskud til jolle til jagtforening. Jollen vil kunne lånes af foreningens medlemmer. Til 50% af udgiften til køb af Kegnæs jolle, op til kr. Udeskolen kr. Halk Skole Tilskud til projekt udeskole i Haderslev. Til 50% af udgiften til 2 lavvuer med bund og ovne og en snittekasse, op til kr. Shelter til spejdergrund FDF, Snertinge Tilskud til materialer til shelter på FDF-grund. FDF'erne deltager i opførelsen. Fugleobservationshus kr. Thisted Kommune, Gartnerafdelingen Tilskud til naturformidling i Sønderhå Plantage ved Thisted. Til spottingscope og kikkerter: kr. Kommunen bygger et fugleobservationshus, hvor materialerne skal bruges. Ung i dykning Dykkerklubben "Dykanden" Tilskud til 4 sæt dykkerudstyr til klub, som vil tage unge ind. Til 50% af udgiften, op til Faste orienteringsposter i 2 nærområder Orienteringsklubben Sorø Tilskud til opstilling af faste poster i 2 skove i Sorø. Posterne kan også bruges af skoler og spejdere. til materialer. Ud i det blå kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Skovlunde Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgiften til teltene, op til kr. GPS'erne støttes ikke. Større skolebigård kr. Københavns Amts Biavlerforening Tilskud til øgede formidlingsaktiviteter i bigården. Til 50% af udgiften til trugstader med tilbehør og slynger, op til kr. Øhavets Dag 4 Sydfyns Turistbureau Tilskud til Øhavets Dag - et arrangement, der gennem aktiviteter skal give lokalbefolkningen og områdets gæster en bedre forståelse og kendskab til naturen, miljøet, kulturhistorien og friluftslivet i Det Sydfynske Øhav. Op til 4 til logo, plakater, annoncering og skilte til arrangørerne ud fra et samlet budget på kr. Der kan evt. søges igen senere til de enkelte projekter. Grøn ungdom kr. Byg og Leg, Nørremarkens Fritidscenter Tilskud til indretning af grønt område ved fritidscenter. Til 50% af udgiften til materialer til båloverdækning, sheltere og pileplanter til hytter - op til kr. Frivillige deltager i arbejdet. Sejlende Naturskole på Furesøen kr. Yachtklubben Furesøen Tilskud til sejlende naturskole på Furesøen kr. til markedsføringsmaterialer om naturen og vinden. Mobil Blå Flagstation og aktivitetscenter kr. Odsherred Naturskole Tilskud til mobilt aktivitetscenter. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr, op til kr. Nye telte over nye hoveder kr. Ravnebjerg - Foreningen til afholdelse af Avernakølejren Tilskud til 2 telte, som skal bruges på Avernakølejren hele sommeren. Til 50% af udgiften, op til kr. 6

9 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Fiskeplatform 2 Grøn Guide i Hjørring Tilskud til fiskeplatform, der skal placeres ved Guldager sø og være grundlag for noget af fiskeriet i søen. Foreningens medlemmer monterer broen. Til 50% af materialeudgiften, op til 2 Udeliv med kniv kr. SFO Dillen Tilskud til SFO's naturaktiviteter med træ. Til 50% af udgiften til snittekasser, båludstyr, trækvogne og lavvu - op til kr. Undervandssafari - med Lillebælt i bordhøjde 2 Hotel Kongebrogaarden A/S Tilskud til undervandssafari i stort saltvandsakvarium, hvor turister skal snorkeldykke. 2 til 30 våddragter og 12 masker, snorkler og finner. Ud fra et samlet budget på kr. Bygning af kombineret shelter og brændeskjul Tømmerup Fri- og Efterskole Tilskud til shelter med brændeskjul på efterskoles grund. til materialer. Skolens elever deltager i opførelsen. Shelteret tilmeldes Nye telte KFUM-Spejderne, Broby Danahof distrikt Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgiften til 3 telte - op til Oplevelser på Roskilde Fjord kr. Roskilde Sejlklub Tilskud til havkajakker og redningsveste til sejlklub. Til 6 havkajakker og 10 redningsveste, op til kr. De fire årstider - udeprojekt kr. Frøbjerg-Orte Friskole Tilskud til SFO's friluftsliv i skoven. Til 50% af udgifterne til lavvu og naturundersøgelsesudstyr - op til kr. Maritim linje kr. Kerteminde Efterskole Tilskud til indførelse af maritim linie på efterskole. Til 50% af udgifterne til båd, motor og trailer, op til kr. Fornyelse af telte kr. Det Danske Spejderkorps, 2. Ordrup Gruppe Tilskud til 2 nye telte til spejdergruppe. Til 50% af udgiften, op til kr. Sheltere Ulstrup Efterskole Tilskud til materialer til 2 sheltere, som skal opføres på skolens grund. Op til til materialer. Shelterne skal tilmeldes Overdækket bålplads og træskur Børnehaven/fritidsklubben Brobissen Tilskud til børneinstitutions friluftsliv. til materialer til overdækket bålplads. Frivillige deltager i byggeriet. Børn i højden kr. FDF, Spjald Tilskud til FDF'ers klatreudstyr til klatring i træer. Til 50% af udgiften, op til kr. De små i det fri kr. Det Danske Spejderkorps, 3. Kolding gruppe Tilskud til at indføre og reklamere for en ny aldersgruppe i en spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til tryksager og naturundersøgelsesmaterialer, op til kr. Friluftsliv med tryllestave kr. Støttecenter "Huset" Tilskud til udviklingshæmmedes friluftsliv kr. til kikkerter og naturbøger. Sheltere på Ballebjerg 2 Det Danske Spejderkorps, Angantyr Tilskud til materialer til 2 sheltere til spejdere, op til 2 Spejderne bygger selv. Shelterne skal tilmeldes Godkendelse af kutteren "Elisabeth K571" kr. Dragør Museum Tilskud til projekt, som gør det muligt at en kutter kan bruges i museets skoletjeneste. Til 50% af udgifterne til nødpumpe, redningsveste, -flåde og radio - op til kr. 2 mini-crosser til Dronningens Ferieby Scleroseforeningen Ekstraordinært tilskud til 2 stk. minicrossere til Dronningens Ferieby, som drives af Scleroseforeningen. Til 50% af udgifterne, op til Minicrosserne vil blive stillet til rådighed for bevægelseshæmmede under ophold i feriebyen, så alle vil få lige muligheder for at komme ud og opleve den omkringliggende natur. Når projektet afregnes, skal der afleveres en rapport, som belyser brugen af minicrosserne. Kystfriluftsliv i kajak kr. Flensborg Roklub Tilskud til roklubs kystkajakroning. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker, op til kr. Friluftsliv kr. Nordre Skole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte, trangiaer og aktivitetskasse, op til kr. Far - søn relationer for indvandrere Østjysk Center for Voksenundervisning Tilskud til projekt, som formidler lystfiskeri for indvandere. Til materialerne til fluebinding og til fiskekort: Solsikkens naturpatrulje 2 Landsbyordningen Solsikken Tilskud til børneinstitutions friluftsliv. 2 til tipier, ovne, tovværk, feltkøkken samt naturundersøgelsesudstyr. Til 50% af udgifterne, op til 2 Samlingstelt FDF, Harridslev Tilskud til telt til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne, op til Sheltere på Rævehøj kr. Det Danske Spejderkorps, 2. Hellig Anders Gruppe Tilskud til materialer til 2 sheltere til spejdergruppe. pr. stk., i alt kr. Spejderne deltager i bygningen, og shelterne skal tilmeldes Havkajak og friluftsliv for seniorer kr. Kano Kajakklubben Nord - Furesøbad Tilskud til kajakklubs friluftsliv. x 2 til 2 havkajakker og 50% af udgifterne til trangiaer, lavvu og lygter, op til kr. - I alt op til kr. Havkajak til naturture kr. Skovshoved Roklub Tilskud til havkajakker med udstyr. til 3 havkajakker og til 50% af udgifterne til udstyret, op til kr. - I alt op til kr. Bålhytte Skovlyst Naturskole Tilskud til bålhytte ved naturskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til En forudsætning for tilskuddet er, at frivillige deltager i opførelsen. 7

10 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Ud på Øresund kr. Naturskolen i Raadvad Tilskud til jolle, som skal formidle naturen på Øresund. Til 50% af udgiften, op til kr. Biavl Kolding Naturskole Tilskud til bistader med udstyr til naturskole. Til 50% af udgifterne, op til Lyst- og sportsfiskeri som rekreativ hobby Varde Sportsfiskerforening Tilskud til fiskeudstyr til udlån til foreningens nye medlemmer. Til 50% af udgifterne til 12 sæt udstyr og waders, op til Naturskovens Dag kr. Regnskovsgruppen Nepenthes Tilskud til afholdelse af naturskovens dag Til 50% af udgiften til materialer til plancher og tryksager, op til kr. Seniorsejlads Klubben Senior Kajak-Ture Tilskud til 4 kajakker til seniorer, som skal sejle ved Munkholmbroen. Til 50% af udgifterne til 4 senior-kajakker, op til Naturstien Grindsted - Silkeborg kr. Grindsted Turistforening Tilskud til renovering af gammelt banearbejderhus på strækningen Grindsted - Silkeborg. Huset skal bruges som "rast" for folk, der går forbi, og der skal være oplysninger om husets brug gennem tiderne. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Blå Flag Station Trundholm Kommune Tilskud til Blå Flag - udstilling på Odden Havn. Til materialer til plancher, akvarium og udstyr - op til Fugletårn - Skyggehale Grundejerforeningen Skovkrogen Tilskud til etablering af fugletårn ved grundejerforening. Til 50% af udgiften til materialer, op til Sheltere på spejderplads kr. KFUM-Spejderne, Hærvejs Gruppen Tilskud til materialer til 2 sheltere til spejdergruppe: kr. Spejderne bygger selv. Den nordfynske natur på hesteryg Gyngstrup Ridecenter Tilskud til oplysning om naturen ved ridecenter. Til 50% af udgifterne til materialer til brochurer, skilte og borde/bænke, op til Grønt udeareal til Det Grønne Spejderbyhus Den Selvejende Institution Spejderhuset Tilskud til indretning af spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til læskur, raftereol, bænke og bålsted - op til Spejderne udfører arbejdet selv. Naturoplevelser på glemte stier Kastrup Beboerforening Tilskud til genåbning af stier i omegnen af Kastrup i Sønderjylland. Til materialer til rastepladserne: borde, bænke og flethegn, som foreningens medlemmer selv laver: "Se en isfugl" Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Vestsjællands Amt Tilskud til opsætning af 2 isfuglekasser ved Tamosen. Til 50% af udgifterne, op til Lokalforeningen formidler oplysninger om fuglene og arrangerer fugleture dertil. Køng Sogns Natur Sti kr. Køng Sogns Natur Sti Tilskud til naturstiprojekt ved Vordingborg kr. til materialer til 4 broer. Lokale lodsejere udfører arbejdet. 4H på vej kr. 4H Region Vejle Tilskud til køb af pavilloner til brug for sommerens arrangementer. Til 50% af udgifterne, op til kr. Indkøb af telte KFUM-Spejderne, Sjørring Tilskud til telte til spejderlejr. Til 50% af udgifterne, op til Sheltere og bålhytte kr. FDF, Brylle Tilskud til etablering af sheltere og bålhytte på FDF-grund kr. til materialer pr. shelter - op til kr., og 50% af materialeudgifterne til bålhytte - op til kr. - i alt op til kr. Det er en forudsætning at børn, forældre og ledere deltager i etableringen, og at shelterne tilmeldes Redekassseprojekt for kirkeugle kr. Jan Houlborg Tilskud til opsætning af redekasser til kirkeugler. Kasserne sættes op i Viborg og Århus amter. Op til kr. til materialer til redekasserne samt til folder (vejledning). Udstyrsdepot Aktivitetshuset (Fritids- og ungdomsklub) Tilskud til telte til aktivitetshus, som også låner teltene ud til lokale foreninger. Til 50% af udgifterne, op til Bålhus på Økobasen Vestskoven 2 Økobasen Vestskoven Tilskud til bålhus til økobase i Vestskoven. Op til 2 ex. moms til materialer. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen. Eleverne ud i luften og kroppen ind i undervisningen kr. Heldagsskolen Kernen Tilskud til heldagsskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til jolle og redningsveste, op til kr. Ud i HT med lavvu og trangia kr. Cafe Offside u/ Foreningen Projekt Offside Tilskud til friluftsudstyr til brug for cafeens medarbejdere og klienter. Til 50% af udgifterne til en lavvu og til båludstyr, op til kr. Viborg-egnen på to hjul / cykelture kr. Viborg Turistbureau Tilskud til trykning af kort med rutebeskrivelser af cykelture. Til trykkeudgifter, op til 50% kr. Sheltere i Middelalderskoven kr. Skægkærskolen Tilskud til 3 sheltere på skoles skovområde kr. til materialer. Elever deltager i opførelsen. Primitiv træhåndværk på friluftslinien Frederiksberg Daghøjskole Tilskud til snitteværktøj til daghøjskoles nye kursus i træhåndværk. Til 50% af udgifterne, op til Klubkajakker Århus Havkajakklub Tilskud til havkajakker til brug for klubbens nye medlemmer. pr. kajak til 2 kajakker - op til (Klubben har tidligere fået tilskud til 3 kajakker). Bygning af shelter på spejdergrund KFUM-Spejderne, Frederikssund, Fjordbyens Sønner Tilskud til shelter på spejdergrund i Frederikssund. til materialer. Spejderne bygger selv. Ud med observationsskole-eleverne Observationsskolen Søvang Tilskud til naturformidlingsudstyr til observationsskole. ex. moms. 8

11 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Havkajak og kystfriluftsliv Sorø Cano & Kajak Club Tilskud til havkajakker til canoklub. til 3 kajakker. (Klubben har tidligere fået tilskud til 2 kajakker). Etablering af udendørsareal og friluftsaktiviteter kr. Det Danske Spejderkorps, Laurentius Gruppe Tilskud til aktiviteter på spejdergrund. til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til bålhytte, brændehus, lavvutelte, huggehuskasse, båludstyr og udstyr til feltundersøgelser, op til 2 - I alt op til kr. Spejderne bygger selv, og shelteret skal tilmeldes Klubben for friluftsliv kr. Dagcenter Teglværksparken, Voksen Handicapafdelingen Tilskud til udviklingshæmmedes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til lavvu og lejrudstyr, op til kr. Bålhus kr. Rudkøbing Efterskole Tilskud til bålhus ved efterskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. En forudsætning for tilskuddet er, at skolens elever deltager i bygningen. Undervandsnatursti Rudkøbing Efterskole Tilskud til materialer til etablering af undervandssti i Lindelse Nor og til "grejkasse". Stien laves af efterskolens elever. Der bør tages særligt hensyn til områdets mange vadefugle i yngletiden. Forbedringer på spejdergrunden m.m kr. De Blå Spejdere, Solskinstroppen Tilskud til forbedringer på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til bålsteder og trapper og til naturformidlingsudstyr, op til kr. Kajakroning for overvægtige og andre 2 Kajakklubben "Pagaj" Tilskud til projekt, der skal forbedre mulighederne for kajakroning for overvægtige og andre med balanceproblemer. Til 50% af udgifterne incl. udstyr, op til pr. kajak. I alt op til 2 til 5 stk. havkajakker. Flere turister og flere friluftsaktiviteter 5 Næssund Bådelaug Tilskud til slæbested på Mors. Til 50% af udgifterne til materialer til rampe, bådebro, bålhus, primitiv overnatningsplads og informationstavler - op til 5 Arbejdet udføres af frivillige. Operation Lyngperlen Det Danske Spejderkorps, Peter Wessel Gruppe Tilskud til projektet "Operation Lyngperlen" der skal højne mulighederne for friluftsaktiviteter på spejdergrund året rundt. Op til kr. til materialerne til etablering af shelter og til 50% af udgifterne til etablering af bålplads i jordovn, overdækket køkkenbord og borde/bænkesæt - op til kr. I alt op til kr. Frivillige står for opførelsen, og det er en forudsætning, at shelteret tilmeldes Gruppesommerlejr kr. Det Danske Spejderkorps, Sønderhald Gruppe Tilskud til indkøb af spejdertelte. Til 50% af udgifterne, op til kr. Natur i børnehøjde kr. Det Danske Spejderkorps, Hellerup Spejderne Tilskud til spejdergruppes indførelse af ny aldersgruppe. Til 50% af udgifterne til materialer til naturformidling og trailer, ialt op til kr. Naturværksted ved spejderhytten kr. Det Danske Spejderkorps, Erik den Røde Tilskud til naturværksted ved spejderhytte. Værkstedet skal bruges af spejderne og de lokale institutioner. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Spejdere, ledere og forældre opfører selv værkstedet. Ågården - 2 sheltere kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Hornslet Trop Tilskud til etablering af sheltere på spejdergrund. til materialer pr. shelter - i alt op til kr. Shelterne opføres af spejdere og forældre og skal tilmeldes H.C. Andersen til søs kr. Ryslinge Consulting ApS Tilskud til naturformidling i forbindelse med større projekt i anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Til rørebassin: Akvarier med indhold, infobod, leje af bassin og pumper og "øvrige materialer": kr. ex. moms. Til bybondegård: Infobod: kr. ex. moms. Til sejlerskole: Infobod: kr. ex. moms - i alt kr. ex. moms. En betingelse for tilskuddet er, at udstyret genanvendes som anført i ansøgningen. Etablering af kajakafdeling 2 Samsø Roklub Tilskud til kajakker til roklub. Til 5 havkajakker til 50% af udgifterne pr. stk. incl. udstyr, op til pr. styk i alt op til 2 Naturbase "Boase" kr. Boasen Tilskud til "naturværested", som etableres i samarbejde mellem institutioner og foreninger i Skærbæk. Til naturundersøgelsesmaterialer og bålgrej, kr., samt til 50% af udgifterne til skurvogn m.m., op til kr. - I alt op til kr. Grejbank i en storby - Aalborg kr. Aalborg Sportshøjskole Tilskud til en grejbank i Ålborg. Til havkajakker, udstyr og trailer: kr. Grejbanken bliver en del af det eksisterende netværk, der udlåner grej til skoler, institutioner og foreninger. Det er en betingelse, at der underskrives en grejbankskontrakt mellem Sportshøjskolen og Friluftsrådet. Naturværksted til naturformidling kr. Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole Tilskud til naturværksted til naturformidling. Til 50% af materialeudgifterne til naturværkstedet og naturformidlingudstyr, op til kr. Det er en forudsætning, at værkstedet som placeres udenfor skolens område, opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det udendørs læringsrum kr. Kirke Saaby Skole Tilskud til skole og SFO's friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer, feltesse, båludstyr, bord med vask og dissektionsudstyr og 2 cykeltrailere med grej til undersøgelse af naturen - op til kr. Socialt fællesskab i Dyrby kr. Dyrby Beboerforening Tilskud til fælles aktivitetsplads i landsby. til materialer til bålplads og kr. til 50% af udgifterne til borde-/bænkesæt i alt op til kr. Foreningens medlemmer deltager i etableringen. Aktivitetsmateriel kr. KFUM-Spejderne, Silkeborg Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til mastesejl og oversejl cava, samt patruljekasser, op til kr. Oplevelser i det fri kr. Støtteforeningen for Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 3 telte, op til kr. Naturvejledning og sejlads i Stavns Fjord kr. Samsø Naturskole Tilskud til friluftsudstyr til Samsø Naturskole. Til 50% af udgifterne til joller, jollevogne og undersøgelsesudstyr - op til kr. Walkie-Talkies støttes ikke. Hvis skolen nedlægges i forbindelse med kommunesammenlægningerne, skal udstyret overdrages til andre foreninger, hvis formål er friluftsliv. Shelter kr. Vester Vamdrup Skole Tilskud til shelter ved skole og fritidsordning kr. til materialer. Eleverne bygger shelteret. Udflugts- og bålplads kr. Vejle Sportsfiskerforening Tilskud til udflugts- og bålplads ved sportsfiskeres klubhus kr. til materialer til bålplads, borde/bænke, oplysningstavle og planter. Klubbens medlemmer udfører arbejdet. 9

12 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Faciliteter til friluftsliv ved Visby Bredning 9 Sydthy Friskole Tilskud til primitiv overnatningsplads og undersøgelsesudstyr til friluftsliv ved Visby Bredning. Op til 4 til materialer til etablering af 5 stk. sheltere samt til 50% af materialeudgifterne til bålhytter, op til 3, og til 50% af udgifterne til (vand)undersøgelsesudstyr (waders, redningsveste, net, gummibåde og mikroskoper m.v.), op til I alt op til 9 En forudsætning for tilskuddet er, at overnatningspladsen (shelterne) opføres i "Overnatning i det fri" - Viking langhus kr. Vikingegruppen Hartr Tilskud til viking langhus. Langhuset skal bruges som samlingssted, hvor historieinteresserede kan komme og se et autentisk vikingehus. Langhuset vil også være åbent for skoler, institutioner og spejdere, og der vil blive opstartet en vikingeskole i tilknytning til langhuset. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Birkholts udendørsarealer og naturværksted 2 Den Selvejende Institution Birkholt Tilskud til indretning af lejrgrund til 3 spejdergrupper. til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til raftelager, brændeskjul, båludstyr og patruljekasser, op til - I alt op til 2 Spejderne udfører arbejdet. Aktivitetsplads i Rold Skov for handicappede kr. Institutionen i Rold Skov Tilskud til handicapvenlig aktivitets- og lejrplads i Rold Skov. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhus med shelter-funktion, kr., til sansetårn, kr. samt klatreudstyr: kr. - I alt op til kr. ex. moms. Et bredt funderet brugerråd medvirker til, at pladsen får et stort publikum. Friluftsliv fra havkajak kr. Sydstevns G&I, Gymnastikafdelingen Tilskud til sikkerhedsudstyr og havkajakker. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til kr. pr. stk. incl. udstyr, samt til 50% af udgifterne til sikkerhedspakker til gruppeture, op til kr. - I alt op til kr. Der forudsættes et tilskud fra DGI s amtsforening af samme størrelse. Sheltere og bålhytte kr. Fuglebjerg Kommune Tilskud til sheltere og bålhytte i plantage. Plantagen bruges allerede i dag som overnatningssted og undervisningsområde for områdets daginstitutioner og skoler. Til materialeudgifterne til 4 stk. sheltere - op til pr stk.: Op til kr., samt til 50% af materialeudgifterne til bålhus: Op til kr. - I alt op til kr. ex. moms. Arbejdsløn kan ikke støttes af disse tipsog lottomidler. Det er en betingelse, at overnatningspladsen er offentlig tilgængelig og indgår i Trawleren Herkules kr. Foreningen Herkules Venner Tilskud til istandsættelse af trawleren "Herkules". Kutteren skal bruges til at styrke det sociale netværk samt give ferie- og naturoplevelser til forhenværende narkomaner og alkoholikere og deres pårørende. Op til kr. til materialer til istandsættelse. Fra pløjemark til helsepark kr. Ringsted Krisecenter Tilskud til etablering af kolonihave/helsepark ved krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, borde/bænke og planter, op til kr. Frivillige samt den lokale produktionsskole står for etableringen. Vandrerute fra Sjællands Odde til Møn og Stevns 30 Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret Tilskud til etablering af vandrerute langs hele Sjællands vest- og sydkyst. Til materialer til 7 sheltere, 10 samt til pæle til markering, skilte, kort og foldere, kr. - I alt op til 30 Det er en betingelse for tilskuddet, at Friluftsrådets amtsbestyrelse er repræsenteret i projektets styregruppe. Natur og friluftsliv for alle ved Nebel kr. Det Gl. Mejeri Tilskud til etablering af natur-, lege- og aktivitetsområde med fri, offentlig adgang og handicapegnede faciliteter. Til materialer til etablering af sheltere, fiskebaser, infomaterialer samt handicapegnet renovering af fiskehytter i følge det indsendte budget: kr. Faciliteterne etableres af værkstedsskolens elever m.fl. Grillpladser og flydescene kr. Amager Strandpark I/S Tilskud til grillpladser ved Amager Strandpark. Til 50% af materialeudgifterne til 10 stk. grillpladser, op til kr. ex. moms. Kaptajn Blom kr. SKB Sejlklubben Køge Bugt Tilskud til projekt "Kaptajn Blom", der bl.a. giver børn mulighed for at lære noget om sikkerhed og dyreliv ved vandet. Op til kr. til rammer og fiskenet. Først oplive, så oplyse og alt indefra-udenfor! Fjelsø Friskole Tilskud til naturformidlingsudstyr til førskole/idræts- og kulturforening. Op til ex. moms til naturformidlingsudstyr - bakker, lup, net, fiskegrej m.v. Bålhus - fremtidens spejderhus kr. KFUM-Spejderne, Sdr. Vium Tilskud til bålhus ved spejderhytte kr. til materialer. Spejderne opfører selv huset. Kajak Adventure kr. Skanderborg Kano og Kajakklub Tilskud til udstyr til klubbens unge. til 1 havkajak og 50% af udgifterne til en lavvu, op til kr. - i alt op til kr. (Klubben fik i kajakker). Aktiv fritid ved Køge Bugt Strandpark kr. Pension Brøndbyhus, Kriminalforsorgen Tilskud til havkajakker til beboere på kriminalforsorgens pension ved Køge Bugt. pr. havkajak til 3 havkajakker - op til og kr. til 3 redningsveste - i alt op til kr. ex. moms. Styrkelse af skolens kystfriluftsliv Idrætsefterskolen Klintsøgaard Tilskud til havkajakker til efterskole. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker med udstyr, op til Bål og bålmad Møllelængens Børnehave Tilskud til bål- og lejrudstyr ved børnehaves skovhytte. Til 50% af udgifterne, op til Projekt "Pilehytte" Ungdomsområdet - Munkebo Kommune Tilskud til primitivt overnatningssted i landsby. Til 50% af udgifterne til lærkestolper, hængekøjer, presenninger, gummibåd, barduntov, tovbro og båludstyr - op til De unge mennesker deltager i opførelsen og stedet kan bruges af byens unge, spejdere og skoleelever. 10

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

Projektets titel Beskrivelse af projektet

Projektets titel Beskrivelse af projektet Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger ½ Sammendrag Kærehaveprojektet påbegyndt i 2012 er et samarbejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden

årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden I FORMANDENS FORORD I Land mit visionen 2013 med hæder, ros og mod Wenn die Dänen kommen, gibt es immer etwas neues. Den tyske overskrift og indledningscitatet

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Maj 2008, 17. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Tema: Pulsen op i naturen

Maj 2008, 17. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Tema: Pulsen op i naturen RNATURVEJLEDE Maj 2008, 17. årg, nr. 1 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Pulsen op i naturen RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere