Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1"

Transkript

1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011

2 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v Forberedende arbejder Etablering af ledningsgrav Retablering Afsluttende arbejder Ledningsspecifikke forhold Tillægsarbejder

3 2. Fælles arbejdsbeskrivelse (FAB) Denne Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) for Spildevandsanlæg samt Drikkevandledninger tryk sat inkl. vejbeskrivelse er udarbejdet på grundlag af Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, benævnt Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB). Det er de seneste udgaver af Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter der er gældende og disse er tilgængelige på Vejdirektoratets hjemmeside, og er således ikke en del udbudsmaterialet. Forskrifterne i FAB udgør de grundlæggende krav og specifikationer til, hvordan et kloakledningsarbejde skal forløbe i udførelsesfasen, og er gældende for ethvert udbud sammen med AAB. FAB en er således et supplement til AAB. Udover kravene i AAB og FAB, som er standard og ens fra projekt til projekt, er der til ethvert kloak- vandprojekt udarbejdes en individuel særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), der beskriver de projektspecifikke forhold. SAB er et særskilt dokument, dog kan SAB ved mindre og ukomplicerede arbejder være indeholdt i udbudsbrevet. Grundlag for arbejdet Arbejdet udføres i henhold til udbudsmaterialet, hvis omfang fremgår af udbudsbrevet. Herudover skal arbejdet udføres i henhold til gældende relevante normer og standarder i nyeste udgave, som entreprenøren skal være fortrolig med. Følgende almengyldige dokumenter fremhæves herudover: Gældende love og forskrifter, herunder også Arbejdstilsynets regler og anvisninger. Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, Trafikministeriet, februar Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de nævnte dokumenter, må entreprenøren indhente oplysning om, hvad der skal lægges til grund for tilbuddet, forinden dettes afgivelse.

4 Entreprenørens personale Entreprenørens personale skal have dokumenteret erfaring i at udføre arbejdet. Den person som lægger og samler ledninger skal have uddannelse heri. 2.1 Arbejdsplads m.v Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførsel Arbejdsområdet med arbejdsarealerne overtages som de henligger på licitationsdagen. Beplantning, materialer og lignende, der ved arbejdets påbegyndelse forefindes uden for vej og sti arealer, må kun fjernes efter bygherrens forudgående skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Afsætning Afsætning skal udføres med træpæle eller markeringsspray (hvid) Bygherrens afsætning Ledningsanlæggets placering fremgår af tegningerne. Hvis det ikke kan aflæses af tegningerne, anviser bygherren udgravningers linjeføring (midtlinje) og eventuelle knækpunkter samt angiver udgravningens dybder. Koter i projektmaterialet må ikke anvendes som højdefikspunkter. Kote system fremgår af tegninger Entreprenørens afsætning Al anden afsætning end anført i afsnit påhviler entreprenøren. Inden opbrydning af eksisterende belægninger igangsættes, skal de på tegningerne angivne koter verificeres/kontrolleres af entreprenøren. Forud for arbejdets igangsættelse skal entreprenøren foretage kontrolmåling af bundkoter i betydende brønde, som for eksempel start og slut brønd, Såfremt der ved disse kontrolmålinger konstateres afvigelser større end 20mm, skal tilsynet straks underrettes.

5 Sikring af fikspunkter Entreprenøren skal sikre de af bygherren etablerede fikspunkter mod beskadigelser og bortkomst. Skelmærker, kilometersten, fikspunkter og lignende må ikke ændres/flyttes/ uden tilsynets særlige tilladelse. I modsat fald skal disse mærkepunkter retableres af entreprenøren, ved landinspektør, uden udgift for bygherren Arbejdsområde og adgangsveje Entreprenørens tilbud skal omfatte samtlige udgifter til etablering, drift, rømning og retablering af byggeplads, adgangsveje og byggepladsområde. Af hensyn til sikkerheden og forholdet til tredjemand, er det et ubetinget krav, at byggepladsen og arbejdsområdet altid fremtræder rengjort og ryddelig hver dag. Såfremt entreprenøren ikke efterkommer tilsynets mundtlige henstillinger om at bringe forholdene i orden på byggepladsen/arbejdsområdet, vil bygherren, efter en skriftlig advarsel, lade oprydningsarbejdet udføre på entreprenørens regning. Bygherrens udgift til oprydningsarbejdet vil blive fratrukket i entreprenørens tilgodehavende. Vejstrækninger der benyttet til transport, skal entreprenøren til stadighed renholde, således de henligger i forsvarlig trafikmæssig stand. Ved jordkørsel m.v. skal det sikres, at transportvejen minimum rengøres hver dag inden arbejdstid ophør, dog senest når tilsynet kræver dette. Ønsker entreprenøren eller har behov for at anvende arealer, udover de i udbudsmaterialet anviste, skal han for egen regning selv aftale leje m.m. af den nødvendige ekstra plads for opstilling af skurvogne, opmagasinering af materialer m.v. Arbejdskørsel skal foregå langsomt og forsigtigt. Andre skal kunne benytte entreprenørens adgangs- og arbejdsveje uden vedligeholdelsespligt. Alle midlertidigt berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede, dvs. bragt i en stand minimum svarende til tilstanden ved overtagelsen. Entreprenøren har det fulde ansvar for enhver skade, der måtte påføres belægninger, bygninger, haver, hegn, træer, afgrøder og lignende uden for arealer, der er ham anvist. Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej må forskrifter fra den pågældende vejbestyrelse og politi nøje overholdes.

6 Firmaskiltning Eventuel firmaskiltning (byggepladsskilt m.m.) ved arbejdspladsen skal ske efter tilsynets anvisninger. Entreprenøren bekoster skiltene, disses opsætning, vedligeholdelse samt fjernelse igen efter endt brug. Øvrig skiltning er ikke tilladt. Byggepladsindretning Placering og indretning af skurene skal være i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenørens skure skal være forsynet med skilte, der klart angiver entreprenørens navn. Entreprenøren skal selv sørge for, at de nødvendige mandskabsvogne, skure m.v. til personale, materiel og materialer er indrettet med de velfærdsfaciliteter og det udstyr i øvrigt, som kræves i henhold til de af offentlige myndigheders (herunder Arbejdstilsynet) stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Entreprenøren skal stille et møbleret mødelokale til rådighed med plads til 8 personer. Mødelokalet skal kunne anvendes til byggemøder og lignende møder. Entreprenørens skure skal være forsynet med navneskilte. Affald skal løbende opsamles i lukkede containere, der etableres og tømmes ved entreprenørens foranstaltning. Der skal være godkendt slukningsmateriel i fornødent omfang i umiddelbar nærhed af materiel, hvis brug medfører åben ild, og mandskabet skal være instrueret i brugen af det. Entreprenøren skal udføre og afholde udgifter til tilslutning, vedligeholdelse, afgifter, forbrug og demontering af: - el - vand - afløb - telefon

7 Afløb fra skurvogne skal ledes til samletank, som entreprenøren skal tømme i nødvendigt omfang, og spildevandet transporteres til renseanlægget. Hvis det er muligt må afløbet fra skurvogne tilsluttes offentlig kloak efter aftale med tilsynet. Parkering Entreprenøren må ikke anvende offentlige pladser til parkering af materiel, medmindre dette er aftalt med tilsynet. Afspærring af p-pladser må kun ske efter nærmere aftale med tilsynet. Affaldshåndtering Kommunens regler om håndtering af affald skal følges. Der vil i SAB være oplyst hvor affald, overskudsjord m.v. skal deponeres. Materialer og materialeoplag Entreprenøren skal sikre, at materialer transporteres, aflæsses og oplagres efter fabrikantens anvisninger. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for sikring af materialerne mod vejrlig, overlast og tyveri. Det påhviler entreprenøren at træffe foranstaltninger i form af vanding eller overdækning med presenninger til hindring af jordfygning fra belægninger, midlertidige depoter, udgravninger m.v. I øvrigt må materialeoplag, oplag af afspærringsmaterialer, byggegrej m.m. ikke finde sted uden for anlægsarealet uden forudgående aftale med bygherren/tilsynet. Alt jord på arealer udenfor arbejdsarealer skal fjernes løbende og altid hver dag inden pladsen forlades. Materialeoplag, herunder bygherreleverancer, henligger på entreprenørens ansvar og risiko. Håndtering af materialer skal ske i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Undlader entreprenøren dette, er han pligtig til at betale nye materialer til erstatning for de ikke konditionsmæssige. Samtlige materialer der er ankommet til byggepladsen og er bestemt til at indbygges/ anvendes i arbejdet/ledningsanlægget, er at betragte som en del heraf, og er undergivet samme ejendoms- og panteret, som dette. Materialer må derfor under ingen omstændigheder fjernes uden behørig tilladelse.

8 Arbejdets udførelse i forhold til andres arbejder Det indskærpes entreprenøren, at orientere sig om andre arbejder, som kan få indflydelse på egne arbejder. Entreprenøren skal derfor bl.a. gennemlæse hele beskrivelsen for derved at være orienteret om andre entreprenørers arbejder og leverancer. Støjforhold Hvis der benyttes generator, må støjniveauet ikke være højere end 70 db(a). Besigtigelse af belægninger og dokumentation Inden op lukning af belægninger, skal entreprenøren foranledige belægninger gennemgået i de berørte områder sammen med en repræsentant fra vejmyndigheden eller tilsynet. Eventuelle skader på belægninger noteres i en rapport, og der kan vedlægges fotodokumentation. Registrering af skader på eksisterende bygninger og anlæg Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere eksisterende revner m.v. på bygninger, hvor der er eller kan være risiko for beskadigelser, sætninger og lignende. Denne dokumentation skal være bilagt fotos, der som minimum forsynes med identifikation (matrikel nr. hus nr. eller lignende), revnestørrelser samt dato Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes, udarbejde en afspærrings- og skilte-plan (trafikregulering m.v.) som skal være i overensstemmelse med færdselslovgivningen, og som skal godkendes af vejmyndighederne, politi og det kommunale beredskab/falck, inden den forelægges bygherren eller dennes tilsyn til godkendelse. Planen skal ligeledes tilgodese borgernes ønske om god service. Afspærringsplanen skal sikre at: der er mulighed for gående adgang til alle ejendomme og kørende adgang til virksomheder, parkeringspladser, tankstationer og lign. At færdsel med udrykningskøretøjer kan opretholdes i fuldt omfang. at arbejdet fremmes og udføres således, at køreadgang let kan etableres i weekender og i perioder med afbrydelser af arbejdet. Omkørsler mv. skal varsles senest 14 dage før etablering og skal godkendes af vejmyndighederne, herunder politiet og tilsynet. Afspærringer etableres før opbrydning af belægninger.

9 Følgende skal overholdes: - Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 876 af om afmærkning af vejarbejder mv. - Vej direktoratet - Vejregeludvalgets vejregler for afmærkning af vejarbejder (se Erstatningsansvar som følge af mangelfuld skiltning og afspærring påhviler alene entreprenøren. I de tilfælde, hvor anden entreprenør af hensyn til arbejdets udførelse midlertidigt har fjernet en afspærring eller skiltning, bærer denne entreprenør ansvaret for afspærring og skiltning det pågældende sted. Entreprenøren bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til, at sædvanlige eller særligt krævede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for færdslen ikke er truffet. Entreprenøren er ansvarlig for vedligeholdelse med afmærkning, skiltning og interimistiske vej belægninger etc. under arbejdets udførelse. I henhold til vejregler for afmærkning af vejarbejder skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange på dage, hvor der arbejdes (mindst ved arbejdets begyndelse og ophør) og mindst 1 gang på øvrige dage. Entreprenøren skal af egen drift tilvejebringe sikring af fodgængere ved opstilling af gangbroer eller barriere. Endvidere skal arbejdsarealet beskyttes mod den kørende trafik ved opstilling af barriere med belysning. Interimsafstribning skal udføres i gul farve ved længdeafmærkning og pile og i hvid farve ved øvrig afmærkning. Interimsafstribning skal løbende vedligeholdes. Interimsafstribning på blivende befæstelse skal fjernes efter brug. Bygherren er berettiget til uden varsel at lade udbedre mangler, i skiltning og afspærring, for entreprenørens regning. Tilsynet kan uden ekstra betaling til entreprenøren forlange at denne fremsender konstruktionstegninger og beregninger for bæreevnen af gang- og kørebroer samt afstivninger inden 8 dage før etablering af disse broer Ledninger De eksisterende kommunale afløbssystemer er vist på tegningerne. Til orientering er der på plan med eksisterende forhold vist oplysninger fra forsyningsselskaberne om eksisterende lednings- og kabelanlæg. Der gøres

10 udtrykkeligt opmærksom på, at oplysningerne kun er vejledende, og at det alene er entreprenørens ansvar at disse oplysninger efterprøves/kontrolleres. Entreprenøren skal indhente oplysninger fra alle relevante ledningsejere, og skal kontakte Ledningsejer registeret, LER, under Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller indhente oplysninger på den tilhørende hjemmeside: Entreprenøren indkalder og afholder ledningsejer møde, og udsender referat heraf. Opmærksomheden henledes på, at stikledninger ikke er vist på planerne. Entreprenøren skal forvente, at der findes mindst en stikledning til hver parcel fra hver ledningsejer. Enhver gene/udgift der er i forbindelse med at udføre arbejdet og samtidig tage hensyn til kendte fremmedledninger og kabler er bygherren uvedkommende. Undtaget herfra er alene opgravninger for akutte ledningsbrud, hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Entreprenøren skal indregne udgifter til gener ved passage af eksisterende lednings- og kabelanlæg i de afgivne enhedspriser i det omfang, de er angivet i udbudsmaterialet. Gener ved lednings- og kabelpassage herudover afregnes med de anførte enhedspriser. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for eventuelle skader forvoldt på ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller øvrige ledningsejere, og skal straks meddele dette til ledningsejer og tilsynet, og retableringen skal ske i henhold til ledningsejers anvisning. Drænanlæg, som ikke er kendt, og som træffes ved opgravningen, skal ind måles. Den tilsynsførende afgør om ledningerne skal retableres/omlægges/afproppes eller skal tilsluttes regnvandsledningen. Fremmede afløbsledninger, dvs. afløbsledninger der ikke tilhører bygherren og som ikke er indtegnet på tegningerne, skal ligeledes retableres og ind måles. Under opgravningsarbejdet skal der udvises stor forsigtighed for ikke at beskadige fremmede ledninger, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de pågældende ledningsejeres anvisninger. Kabelflytninger skal ske efter ledningsejernes anvisninger. Samtlige krydsende ledninger skal frigraves ved håndkraft, og ledningerne skal i hele arbejdsperioden opbindes i henhold til de enkelte ledningsejeres anvisning. Der kan ikke påregnes nogen risikofri gravedybde.

11 Det påhviler entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, at få eventuelle ændrede placeringer godkendt. Ændringerne skal godkendes både af vejbestyrelsesmyndigheden og den/de pågældende ledningsejere. Såfremt det viser sig nødvendigt at frigrave eksisterende langsgående ledninger, kabelblokke og trækrør og at placere dem i udgravningen igen, udføres dette arbejde efter aftale med de respektive ledningsejere. Det er entreprenørens ansvar, at der over de omlagte ledninger udlægges korrekte advarselsmaterialer at ledningerne er ubeskadigede, og at omlægningen i det hele taget kan godkendes af den pågældende ledningsejer. El-ledninger El-ledninger og specielt højspændingsledninger skal beskyttes, så der ikke opstår fare for omgivelserne. I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens gælder endvidere: Ved arbejde i jorden indenfor en respektafstand på 1m fra den af en elleverandøren angivne placering af et jordkabel, skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos el-leverandøren. Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, skal kablet beskyttes på passende måde i overensstemmelse med el-leverandørens anvisninger. Entreprenøren skal specielt være opmærksom på spoleanlæg ved trafikreguleringslys, der inden skæren/ophugning af belægninger, skal afbrydes. Evt. skader som følge af udeladelse heraf, er entreprenørens ansvar Laboratoriefaciliteter Der etableres ikke laboratoriefaciliteter på byggepladsen, da der forudsættes anvendt eksterne laboratorier. Alle kontroller skal udføres af et akkrediteret eller et af bygherren godkendt laboratorium Geotekniske undersøgelser Såfremt der er udført geotekniske undersøgelser, vil disse være vedlagt udbudsmaterialet og eventuelt angivet i SAB Miljøledelse og Kvalitetsstyring

12 Arbejdsmiljøarbejde generelt Følgende grundlag er gældende: Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse, nr. 784 af , om arbejdsmiljø, med senere ændringer Arbejdsministeriets bekendtgørelse, nr. 589 af , om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdsministeriets bekendtgørelse, nr. 575 af , om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 492 af , om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af om skiftende arbejdssteders indretning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af , om bygherrens pligter. Endvidere den til enhver tid gældende lovgivning og ministerielle bekendtgørelser. Sikkerheds- og sundhedsplan Entreprenøren skal udarbejde en sikkerheds- og sundhedsplan i overensstemmelse med ovenstående bekendtgørelser. Opmærksomheden henledes på, at personer kan komme i berøring med spildevand, og at arbejdet derfor skal udføres i overensstemmelse med kloakbekendtgørelsens regler, som angivet i bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med seners ændringer. Entreprenøren skal sikre, at der foretages de nødvendige vaccinationer efter Arbejdstilsynets forskrifter. Entreprenøren anmelder arbejdet til Arbejdstilsynet. Såfremt der, i henhold til ovennævnte bekendtgørelser, skal ske samordning af de foranstaltninger den enkelte entreprenør/arbejdsgiver udfører til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, skal entreprenøren være koordinator på arbejdspladsen. Udfører entreprenøren ikke koordineringen tilfredsstillende, kan bygherre fjerne entreprenørens koordinator. Bygherre kan erstatte koordinatoren med en person, som opfylder kravene til koordineringen af sikkerhedsarbejdet. Dette vil ske for entreprenørens regning. Ordinært arbejdsmiljømøde afholdes normalt umiddelbart før et byggemøde eller i tilknytning til et andet møde. Sikkerhedsmøde afholdes under normale forhold minimum en gang hver 14. dag.

13 Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes i henhold til bekendtgørelse. Arbejdsmiljømøder refereres i særligt referat. Referatet udsendes til alle entreprenør/arbejdsgivere indenfor arbejdsområdet, der har ansvaret for, at referatet fordeles korrekt til egne underentreprenører, arbejdsmiljøgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd og arbejdere m.v., samt til Arbejdstilsynet. I arbejdsmiljømøder deltager foruden bygherrens tilsyn, entreprenørerne eller disses repræsentanter for arbejderne i de virksomheder, hvor der ikke skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter m.v. gennemføres i henhold til bekendtgørelse uden bygherrens medvirken og ansvar. Alle udgifter forbundet med ovennævnte foranstaltninger og arbejder samt overholdelse og gennemførelse af bekendtgørelser i øvrigt (også hvor Arbejdstilsynet måtte kræve dannelse af arbejdsmiljøudvalg) skal være indeholdt i tilbuddet. Arbejdsmiljø vedrørende jordarbejdet I forbindelse med dette arbejde skal følgende overholdes: Afstand mellem afspærring (barriere) og udgravning/materialeoplag skal være minimum 1,0 m. Ved udgravninger, der ikke afstives, skal afstanden mellem trafikbelastning/belastning fra arbejdskøretøjer og udgravningen være større end eller lig med udgravningens dybde. Ved udgravninger, hvor materialerne under belægningen ikke kan holdes intakte, eller hvor der opstår revner i belægningen langs udgravningen, skal belægningen fjernes indenfor det areal, hvor materialer eller belægning ikke er intakt. Ved udgravningsdybder 5 m> D > 1,7 m skal der altid graves med minimum anlæg 0,5 eller afstives. Forurenet jord skal straks anmeldes til tilsynet. Er forholdet bekendt ved udbud, vil håndtering m.v. heraf være beskrevet i SAB. Elmaster, trafiklys, træer, autoværn, kantsten og fliser m.v. skal sikres effektivt mod nedstyrtning i udgravningen. Hver morgen, inden arbejdstids begyndelse, skal entreprenøren gennemgå byggepladsen for at konstatere om de sikkerhedsmæssige forhold er i orden. I tilfælde med kraftig nedbør og/eller stærk blæst skal byggepladsen gennemgås flere gange om dagen. Konstaterer entreprenøren herved risikofyldte forhold i

14 sikkerhedsmæssig henseende, skal dette straks meddeles bygherren og de øvrige entreprenører indenfor arbejdsområdet. De uheldige forhold skal straks udbedres af entreprenøren. Når udbedringsarbejderne er afsluttet meddeles dette til bygherren og øvrige entreprenører indenfor arbejdsområdet Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation - generelt Entreprenøren skal foretage kvalitetsstyring af alle arbejdsprocesser, og har det fulde ansvar for at systemet følges på pladsen, og at bygherrens ønsker til kontrol er indarbejdet i den entrepriserelaterede del af kvalitetsstyringssystemet. Den entrepriserelaterede del skal være bygherren eller dennes repræsentant i hænde senest 3 arbejdsdage inden opstart af entreprisen, dog senest 5 dage efter accept/kontrakt, ellers betragtes tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Entreprenøren skal dokumentere overfor bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, er opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancerne hertil, dels tilvejebringe en skriftlig dokumentation for, at kvalitetskontrollen er udført, og de specificerede krav er opfyldt. Manglende kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil medføre tilbageholdelse i a conto udbetalinger og eventuelt i slutopgørelsen, indtil forholdet er bragt i orden. Aflevering vil således ikke kunne finde sted før skriftlig dokumentation for den udførte kontrol er afleveret og endelig godkendt af bygherrens tilsyn. Som et led i kvalitetssikringen skal "Kvalitetssikring" være et punkt på hvert byggemøde. Til dette punkt skal entreprenøren kort redegøre for antal og type af dokumentationer siden sidst, opfølgning på tidligere dokumentation, tilsynets kommentarer til dokumentation, seriøsitet m.v Planlægning af kontrol og dokumentation Entreprenøren skal udarbejde en plan for arbejdets kvalitetssikring. Planen skal redegøre for, hvordan entreprenøren vil sikre, at udbudsgrundlagets krav til kontroller gennemføres, således at der skabes tilstrækkelig tillid til, at de specificerede kontroller hviler på et forud planlagt grundlag og udføres af kvalificeret personale på rette tidspunkt.

15 Kvalitetsplanen skal overordnet angive: - Organisationsplan for entreprisen (grafisk) med angivelse af, hvem der har ansvaret for de enkelte funktioner. - Jobbeskrivelse for entreprisens nøglepersoner (ansvar og kompetence). - Beskrivelse af hvilke eksterne kontrolfirmaer, der påregnes inddraget. Planen skal endvidere fastlægge art, omfang, og dokumentation for kontrollen, og tidspunkt for udførelse af denne. Planen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet, herunder de i FAB, SAB og udbudskontrolplanen specificerede kontroller. På basis af planen udarbejder entreprenøren i god tid, inden de enkelte kontrolaktiviteter skal gennemføres, de nødvendige kontrolprocedurer i form af registreringsskemaer, journalformularer, tjeklister mm., der skal anvendes. skemaer/-procedurer beskrives/udarbejdes for hver af planens aktiviteter og der redegøres for: - hvad der kontrolleres, - hvordan der kontrolleres (visuelt, måleudstyr m.v.), - hvor der kontrolleres, - hvornår der kontrolleres (frekvens og omfang), - hvem der kontrollerer og - acceptkriterier. Ved modtagekontrol af materialer til ledninger, brønde og bygværker skal omfanget af kontrollen minimum være følgende: Leverandør Fabrikant Styrke Levetid Kemisk bestandighed Normgrundlag Indbygnings- og samlingsmetode Leveringsforhold Garanti Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med arbejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner m.m. i nødvendigt omfang uden merudgift for bygherren. Såfremt der er sket ændringer i projektet, skal entreprenøren aflevere afvigerapport til tilsynet til accept, ændringer af linjeføringer og koter dokumenteres på tegningerne.

16 Når arbejdet er udført på privat ejendom skal entreprenøren indhente tilfredshedserklæring fra ejeren af den pågældende ejendom. Tilfredshedserklæringen vedlægges som en del af dokumentationen Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation Entreprenøren skal straks ved arbejdets opstart etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer, udførelse og færdige delprodukter, samt kvalifikation af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Dokumentation omfatter også delarbejder, leverancer fra underleverandører og - entreprenører. Kopi af fakturaer på materialeleverancer skal arkiveres. Det skal være muligt entydigt at definere: - hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer, - at leverandørens håndterings- og monteringsanvisning er fulgt, - hvor leverancen indbygges i det færdige arbejde. Arkivet skal være velordnet i ringbind med faneblade og komplet (svarende til udførelsesstadet), således at bygherrens tilsyn uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, det måtte ønske at se til enhver tid under entreprisens udførelse. Dokumentationen skal altid være tilstede på byggepladsen. Der fremsendes kopi af dokumentation i 2 eksemplarer for gennemgang senest 2 uger før aflevering ønskes afholdt Styring af udførelsesdokumenter Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse, som sikrer, at kun gyldige udførelsesdokumenter bliver anvendt af det udførende personale. Systemet skal også dække evt. underentreprenører. Det skal som minimum dække følgende elementer: Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenter og deres ændringsstatus identificeres.

17 Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal ved ændringer fremsendes til dokumentbrugerne Sanktioner og efterprøvning Dersom entreprenøren, ifølge de foreskrevne kontrolprøvninger, ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om Projektgennemgang Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart og som et led i kvalitetssikringen, deltage i en fælles gennemgang af projektet med de projekterende teknikere og byggeledelsen. Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer i projektet Bygherrens kontrol Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan bygherrens tilsyn udføre stikprøvekontrol af arbejdet udførelse og af entreprenørens dokumentation. Denne stikprøvekontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for arbejdets korrekte udførelse. Hele afsnit er også gældende for underentreprenører, leverandører og underleverandører, og det påhviler entreprenøren at sikre sig, at den del af den krævede kvalitetssikring, som udføres hos disse, er udført med tilfredsstillende resultat. Dokumentation herfor skal forelægges tilsynet. 2.2 Forberedende arbejder Sikringsarbejder

18 Alment Generelt skal entreprenøren udføre foranstaltninger således, at træer og øvrig beplantning sikres mod beskadigelser i forbindelse med gennemførelse af arbejdet. Endvidere skal skilte, lysmaster, standere, autoværn og lignende sikres. Materialer Ingen bemærkninger. Udførelse Ingen bemærkninger. Se udbudskontrolplan Rydning Alment Arbejdet omfatter rydning af arbejdsområdet i det omfang, det er nødvendigt for entreprisens gennemførelse, og det er angivet i SAB. Omfanget af rydningsarbejdet skal entreprenøren have gjort sig bekendt med inden afgivelse af tilbud. Der skal, medmindre andet er nævnt i udbudsbrevet eller i SAB, ikke nedrives bygninger i denne entreprise. Materialer Genanvendelige materialer, som ikke skal anvendes ved retablering vil, efter nærmere aftale med tilsynet, blive transporteret til kommunens oplagsplads. Deponering af materialer skal ske på godkendt deponi eller efter kommunens anvisning. Udførelse I forbindelse med arbejdets udførelse skal entreprenøren være meget omhyggelig og der skal tages vidtgående hensyn, således at materialer, der kan genbruges, bevares i bedst mulig stand. Se udbudskontrolplan Muldafrømning

19 Alment Til muldbelagte arealer henregnes alle arealer med muld, herunder også have- og rabatarealer tilsået med græs eller beplantet med blomsterløg og mindre planter (op til ca. 0,8 m's højde). Inden muldafrømningen skal vækstlag fræses således, at rodnettet er findelt og anvendeligt til genudlægning. Muldafrømning foretages i max. 300 mm tykkelse. Se udbudskontrolplan Oplukning af befæstede arealer Alment Entreprenøren skal overfor tilsynet dokumentere placering og højde af eksisterende kantsten, der optages, således retablering kan ske i samme tracé og højde. Ved retablering af vejarealer, hvor der fjernes asfalt i hele kørebanens bredde, skal entreprenøren foretage nivellement af den eksisterende asfaltbelægning med henblik på, at sikre samme funktion af vejen, herunder afvanding efter retablering. Nivellementet afleveres til tilsynet. Tilsynet skal godkende entreprenørens oplæg til afgrænsningen af belægningsopbrydningen. Entreprenøren skal sikre at overfladevand, hidrørende fra nedbør på arbejdsarealet og tilstødende arealer, bortledes ved etablering af dræn, faskiner, vandspærre eller pumpning m.v., således at dette vand ikke ledes til udgravningen. Materialer Granitmaterialer (granitkantsten, chaussesten m.v.) som efter aftale med tilsynet er genanvendelige, tilhører bygherren og oplagres i depot på arbejdspladsen for senere genanvendelse. Genanvendelige materialer, som ikke genanvendes i entreprisen, skal midlertidig deponeres for afhentning af kommunen. Udførelse Før opbrydningen påbegyndes, afholdes der vej syn med berørte vejmyndigheder og bygherrens tilsyn. Sti-, fortovs- og vejarealer inspiceres, og evt. defekte belægninger registreres evt. suppleret med fotografier, se også afsnit

20 Ved optagelse af befæstelsen i flager må der højst være 3 m mellem fræsning i riller eller skæring. Optagning af kantsten, brosten og chaussesten skal ske på en sådan måde, at de ikke beskadiges, og de skal rengøres efter optagning. Asfaltkanter skal være lodrette og rette. Den blivende belægning må hverken være løftet eller undermineret ved op lukningen. Hvor opbrydning af asfalt grænser mod belægninger uden for entrepriseområdet, fræses en retlinet afgrænsning i en dybde på 100 mm. Umiddelbart før retablering af asfaltbelægninger skæres eksisterende belægninger iht. DS 475. Se udbudskontrolplan. 2.3 Etablering af ledningsgrav Ledningsgrav Alment Ingen bemærkninger. Materialer Ved udgravning skal de opgravede materialer sorteres. Tørv, gytje og stærkt muldholdigt fyld, regnes uegnet til genindbygning og skal bortkøres. Moræneler, sand og opgravet bærelag kan genindbygges i takt med arbejdets udførelse, såfremt materialet godkendes hertil af tilsynet. Udførelse Såfremt det er nødvendigt, at overskydende jord skal deponeres på pladser ved byggepladsen eller på arealer, der er anvist af bygherren, skal jorden toppes op. Opgravede materialer, som skal genanvendes, beskyttes i fornødent omfang mod vejrliget og genindbygges så hurtigt som muligt. Såfremt det opgravede jordmateriale samt andet materiale, på grund af manglende plads, skal bortkøres midlertidigt, skal dette ske i takt med opgravningen. Udgravning i u-afstivede grave udføres med minimum anlæg 0,3 ned til 1,7m. Ved udgravningsdybder 5m > D > 1,7m skal der altid graves med minimum anlæg 0,5 eller afstives.

21 Det er entreprenørens ansvar at vælge gravemetoder under hensyn til forholdene, herunder eventuelle fremmede ledningsanlæg. Entreprenøren skal i sit tilbud tage højde for at der også kan ske håndgravning. I udgravningen udlægges et min. 100mm tykt lag af stenfrit sand, som afrettes og stampes i den aftalte dybde. Hvor stikledninger fremføres under hække, plankeværker og lignende, skal entreprenøren, uden ekstra betaling, påregne at opgravning skal ske ved udhuling eller gennemboring under forhindringen. Blødbundsarbejder Ved forekomst af blød bund skal tilsynet straks tilkaldes. Tilsynet afgør, hvorvidt der er tale om blødbund, og i hvilket omfang den skal fjernes. Ved udskiftning af blødbund skal entreprenøren før og efter udgravning dokumentere det udgravede volumen ved nivellement. Tilstanden af asfaltkanter og banket samt overholdelse af graveprofil skal kontrolleres under arbejdets udførelse. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Afstivning Alment Det er entreprenørens ansvar, at udgravningen udføres efter gældende bestemmelser, normer og standarder. Hvor udgravningsdybden, pladsforholdene eller jordbundsforholdene kræver sikring af udgravningens sider anvendes afstivning, spuns eller gravekasse. Omkostninger som følge af sammenstyrtninger og undermineringer på grund af mangelfuld afstivning m.v. fra entreprenørens side er bygherren uvedkommende. Materialer Gravekasserne skal have styrke og stabilitet til at modstå jordtryk fra jorden og trafik, samt fra vandtryk svarende til grundvandsspejl i terrænniveau. Der skal regnes med en trafiklast på 5,0 kn/m2 samtidig med hjultryk på 40 kn. Beregning af styrke og stabilitet skal på forlangende foreligges for tilsynet senest 1 uge før gravekassernes anvendelse.

22 Udførelse Afstivningen skal kunne optage belastning fra jordtrykket, fra vandtryk, fra arbejdsredskaber, fra deponerede materialer og fra den trafik, som passerer udgravningen. Entreprenøren har projekteringsansvaret for afstivningen. Ved udgravning for hovedledninger og stik i befæstede arealer, hvor der er kørende trafik ved siden af udgravningen, skal der anvendes gravekasser. Ved parallelle ledninger skal der tilstræbes en afstand på 1 til 1,2m mellem ledningerne Ved udgravning for brønde må der anvendes spredt afstivning. Udgravningsprofilet skal udføres, som vist på figur V 2.5 b i DS 475. Dog skal der anvendes 2 gravekasser med charnier mellem plader og spindler. Gravekasserne placeres lige efter hinanden ved gravning og efterfølgende nedtrykning, så graven minimum er afstivet fra terræn til 100mm over rør top. Fremrykning af afstivningen skal ske ved flytning af én gravekasse ad gangen. Dette skal ske ved at gravekassen trækkes max. 0,5m op. Derefter til fyldes og komprimeres, sådan fremdeles til underside af bærelag er nået. Hvis der er behov for at afstive gravens side fra 100 mm over rør top til underside af funderingsniveauet, skal entreprenøren sætte gravekasserne helt ned til dette niveau. Hulrummet mellem grav og gravkasse skal altid fyldes med egnet materiale. Afstivningerne skal udføres således, at der ikke opstår risiko for udskridning eller forskydning af jorden eller at bygninger og anlæg beskadiges. Dokumentation for afstivningens egnethed skal på forlangende afleveres til tilsynet, før afstivningen tages i anvendelse. Der skal til stadighed foretages tilsyn med og vedligeholdelse af konstruktionerne også uden for normal arbejdstid og i perioder, hvor arbejdsstedet er midlertidigt lukket. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Tørholdelse Alment Entreprenøren skal forhindre, at overfladevand strømmer ned i ledningsgraven. Endvidere skal entreprenøren sikre, at overfladevand bortledes fra gang- og arbejdsarealer.

23 Ved vandlænsning forstås fjernelse af vandmængder på indtil 6-8 l/s. Denne ydelse skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Vandlænsning derudover (fx suge spidsanlæg) afregnes efter tilbudslistens enhedspriser. Suge spidsanlæg må kun anvendes efter aftale med tilsynet. Anvendes filterboring skal boringen efterfølgende forsegles med bentonit. I bebyggede områder må der kun anvendes grundvandssænkningsanlæg, der anvender net tilslutning som kraftkilde. Entreprenøren skal sikre sig, at bunden ikke opblødes eller dens lejringstæthed forringes på grund af uvedkommende vand. Udførelse Tørholdelse kan foretages ved pumpning fra åbne brønde eller dræning. Grundvandssænkning kan udføres vha. suge spidsanlæg med eller uden filterkastning, eller egentlige filterboringer. Bortledning af vand skal ske til godkendt recipient eller afløbssystem. Entreprenøren skal sikre, at der ikke opstår skader ved bortledning af oppumpet overfladevand/grundvand. Ved grundvandssænkning skal grundvandet sænkes til 300mm under ledningsbund, før udgravning påbegyndes, og holdes sænket til dette niveau, indtil ledningsgraven atter er til fyldt. Til sænkning af grundvandet med suge spidsanlæg skal entreprenøren etablere et vakuumbelastet anlæg med nedspulede/nedborede, eventuelt filter-kastede 2" suge spidser, der foroven afproppes med bentonit eller lignende. Spidserne tilsluttes et vakuumpumpeanlæg, der til stadighed kan opretholde et vakuum på mindst 7 mvs ved de yderste suge spidser. Spidser, der tager luft, skal drosles ned for at sikre, at vakuummet holdes. Suge spidserne anbringes langs udgravningens sider, og spidserne skal placeres i samme niveau i samme streng for at opretholde det nødvendige vakuum. Hvor jordbunden indeholder ler, kalk eller kridt kan strukturen bevirke, at der lokalt kan være stærkt vandførende lag, mens omgivelserne har en meget ringe vandføring. I sådanne områder kan en grundvandssænkning udføres ved etablering af et tæppedræn under kloakledningen, bestående af et 0,3 m tykt singels lag, afdækket med en tæt filterdug.

24 Filterdugen skal udlægges i hele udgravningens bredde og ca. 0,2 m op af siderne for at sikre, at udjævningslaget og omkringfyldning forbliver intakt. Tæppedrænet forbindes til midlertidige pumpebrønde, enten borede eller gravede huller, der fores med slidsede rør i dybder indtil 1,0 m under kloakledningen. I bunden af pumpebrønden udlægges et 0,3 m singels, hvorfra grundvandet lænses. Entreprenøren skal pejle grundvandsstanden i pejlerør i ledningstraceet pr. højst 50 meter for at dokumentere, at den fornødne grundvandssænkning er opnået. Entreprenøren skal kontrollere at grundvandet ikke sænkes mere end foreskrevet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal dagligt registrere grundvandsspejlets beliggenhed i pejleboringerne herunder pejleboringer etableret til fastlæggelse af sænkningstragt. Placering af pejleboringer fastsættes af tilsynet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen. 2.4 Retablering Alment Såfremt der ikke anføres specielle krav eller hensyn, retableres vejkasse og befæstede vejarealer i henhold til de gældende vejregler for udbuds- og anlægsforskrifter. Materialer Såfremt det genbrugelige materiale midlertidig lægges i depot, skal det beskyttes mod vejrliget og genindbygges hurtigst muligt. Ved retablering af ledningsgraven udføres kontrol i henhold til SAB og udbudskontrolplanen Grundforstærkning Alment Såfremt de faktiske forhold er forskellig fra udbudsmaterialets oplysninger, skal tilsynet tilkaldes. Entreprenøren skal altid tilkalde tilsynet, såfremt han støder på jordlag, der ikke vurderes at have tilstrækkelig bæreevne. Materialer Ingen bemærkninger.

25 Udførelse Forstærkning af lyskasser og trappesten m.m. påhviler de enkelte matrikelejere. Tilsynet skal syne og godkende udgravningen, inden entreprenøren påbegynder opfyldning i forbindelse med grundforstærkning. Der stilles samme krav til komprimering som for til fyldning. Ved grundforstærkning udføres kontrol i henhold til SAB og udbudskontrolplanen Ledningszone Alment Ledningszonen består af udjævningslag og omkringfyldning og eventuel støttelag. Materialer Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde og afrettes i 100 mm tykkelse. Materialet må ikke indeholde skarpe sten. For omkringfyldning ved betonrør gælder ud over kravene i DS 475 og DS430, At det ikke må indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklumper. At maks. kornstørrelse er 32mm At der skal anvendes opgravet materiale, hvis dette er muligt. Materialer til udjævningslag, omkringfyldning og eventuel støttelag skal opfylde kravene i DS 475, hvis andet ikke fremgår af SAB. Udførelse Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde og afrettes i 100mm tykkelse. Materialet må ikke indeholde skarpe sten. Alle del- lagene udlægges til samme niveau på begge sider af røret og udjævnes før komprimeringen. Umiddelbart efter at lægningen af ledningen er godkendt, skal der udføres til fyldning. For cirkulære betonrør skal der indbygges støttelag i en lagtykkelse på 1/10 af rørets yderdiameter, dog min. 50mm. Støttelaget skal være egnet til formålet, og udlægges i hele gravens bredde.

26 Omkringfyldningen afsluttes 100mm over røroverside. Overholdelse af materiale- og udførelseskrav kontrolleres på grundlag af de krav, der er i SAB og udbudskontrolplanen Tilfyldning Alment Ingen bemærkninger. Materialer Sandfyld (SF) Sandfyld skal opfylde følgende krav: d max ~ 20 mm Gennemfald på 0,125 mm sigte skal være 10% U 2,5 (helst U 3,0) SE 30 Endvidere skal sandet være humusfrit, sundt sandfyld. Det påhviler entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes, at dokumentere, at den anvendte sandfyld opfylder ovennævnte krav. Dette skal ske ved fremsendelse af kornkurve. Ovennævnte sandfyld kan også anvendes til opfyldning i fortovsarealer. Udførelse Der skal for hver 50m etableres en ler dæmning gående fra udgravningens bund til min. 1 m over rør top og i 1 m's længde. Hvis komprimeringen ikke kan udføres optimalt på grund af materialets sammensætning, vandindhold eller lignende, skal der ske en udskiftning eller indbygges sandlag for at optage det overskydende vandindhold. Tilsynet skal have mulighed for at vurdere behovet. Tilførsel af til fyldnings materiale kan ske ved gravemaskine direkte ned i udgravningen. Hvis der anvendes tipning, skal materialerne aflæsses ved siden af udgravningen og grabbes ned i udgravningen. Tipning må aldrig ske direkte ned i udgravningen. Komprimeringen skal være ensartet og udføres således, at komprimeringsgraden er som omgivelsernes, eller i overensstemmelse med de krav der fremgår af SAB og udbudskontrolplanen.

27 I gravesikker afstand over ledningen skal der eventuelt placeres en afdækning eller et advarselsbånd. Type og placering fremgår i påkommende tilfælde af SAB. Overholdelse af materiale- og udførelseskrav kontrolleres fortløbende på grundlag af kravene i SAB og udbudskontrolplanen, hvor omfanget kan være oplyst. Endvidere kontrolleres udlægningen af afdækning eller advarselsbånd Retablering af overfladelag Alment Ingen bemærkninger. Materialer Græsfrø til ud såning vil være specificeret i SAB. Evt. gødskning fremgår af SAB. Udførelse Alle markarealer der har været udsat for gravearbejde, kørsel eller materialeoplag skal grubes i 0,50 m dybde med 0,50 m afstand. Dette skal udføres inden muldudlægning og kørsel herefter må alene ske for muldudlægning. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at eksisterende anlæg under/i terræn ikke beskadiges under grubningen. Ved retablering i muldbelagte arealer skal retableringen foretages således, at der opbygges den samme lagdeling som oprindeligt. Til fyldninger i ubefæstede arealer komprimeres til en lejringstæthed svarende til den omgivende jord, så differenssætninger ikke forekommer. Efter endt færdigregulering skal ubefæstede arealer have det foreskrevne profil ± 10 mm/m. Afvigelser må ikke være ensidige Efter endt retablering skal arealerne fremstå som de omgivende med hensyn til kvalitet og udseende og entreprenøren skal i tilbuddet indregne eventuel supplering af ødelagte materialer, herunder grus, stabilt grus, ral og lignende. Det skal kontrolleres, at der tilsås med de foreskrevne sorter og mængder, og at græsset

28 spirer jævnt. Endvidere kontrolleres, at de foreskrevne profiler er etableret. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Retablering af befæstelse Alment Såfremt der ikke anføres specielle krav eller hensyn, retableres vejkasse og befæstede vejarealer i henhold til Vejdirektoratets gældende vejregler og udbudsog anlægsforskrifter. Hvis andet ikke er nævnt, udføres retableringer i kvalitet og udseende som før opgravningen. Materialer Betonmaterialer skal være CE- mærket og skal leveres fra fabrik, der er tilsluttet Betonvarekontrollen (BVK) eller en fabrik, hvis kvalitetssikring og produktion er underlagt tredjeparts kontrol. Udførelse Er beskrevet under de enkelte afsnit. Er angivet under de enkelte afsnit Bundsikringslag (BL) Alment Der henvises til DS/EN 13285, DS/EN 13242, DS 933-1, DS samt DS/EN for henholdsvis materialekrav og -egenskaber samt prøvningsmetoder. Materialer Bundsikringsgrus skal være som det opgravede, eller alternativt opfylde de i ovennævnte DS/EN standarder nævnte krav til bundsikringsgrus. Udførelse Forinden udlægning af BL foretages omhyggelig afretning af det underliggende lag. Bundsikringslaget skal have en samlet tykkelse på 400 mm.

29 Det kontrolleres om de foreskrevne materialer og kvaliteter er anvendt, og om tykkelsen på BL er opnået. Endvidere kontrolleres på grundlag af entreprenørens nivellement, om de foreskrevne profiler og koter svarer til projektet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Stabilgrus bærelag (SG) Alment Der henvises til DS/EN 13285, DS/EN 13242, DS 933-1, DS samt DS/EN for henholdsvis materialekrav og -egenskaber samt prøvningsmetoder. Materialer Stabilgrus skal være som det opgravede eller alternativt opfylde de i ovennævnte DS/EN standarder nævnte krav til stabilt grus. Udførelse Forinden udlægning af SG foretages omhyggelig afretning af det underliggende lag. Til dokumentation af materialernes overholdelse af de stillede krav, skal der for hver påbegyndt tilført 100 m 3 SG foretages kornkurvebestemmelse. Efter regulering og komprimering skal overside af SG laget være i niveau med underside af eksisterende belægning eller ny belægning, og have det foreskrevne profil ± 10 mm. Afvigelser må ikke være ensidige. Det kontrolleres, om de foreskrevne materialer og kvaliteter er anvendt, og om tykkelsen på SG er opnået. Endvidere kontrolleres på grundlag af entreprenørens nivellement, om de foreskrevne profiler og koter svarer til projektet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Asfaltbelægninger Alment I forbindelse med retablering af ledningsgrav anvendes metode 4, der er beskrevet i vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, AAB, Bilag 4. Når arbejdet med asfaltbelægninger indgår i entreprisen og asfaltbelægninger udføres af underentreprenør/asfaltfirma skal denne godkendes af kommunen.

30 Da udlægning af slidlag ved Metode 4 typisk udføres 1 til 5 år efter aflevering, er denne ydelse entreprenøren uvedkommende, medmindre andet fremgår af SAB. Materialer Til retablering af asfaltbærelaget anvendes GAB0 og i påkommende tilfælde anvendes PA til slidlag. Udførelse Tilsynet skal godkende omfanget af renskæring. Der hvor den eksisterende belægning har løftet sig eller blevet undermineret ved entreprisens gennemførelse, skal entreprenøren retablere denne belægning for egen regning. Belægninger skal maskinudlægges, hvor dette er teknisk muligt. Hvis belægningstykkelsen er større end 80 mm i GAB udlægges asfaltbærelaget i 2 lag, med en trappefræsning efter udlægning af 1 lag. Ved trappefræsning skal den eksisterende belægning ikke renskæres/tilbageskæres, såfremt asfaltkanterne er intakte og belægningen ikke er undermineret. Der skal trappefræses ved retablering af tvær render. Der skal til komprimering af asfaltbelægninger anvendes tromlemateriel, der kan komprimere GAB O til middelkomprimeringsgrad ~ 97% (af Marshallrumvægt). Komprimering skal udføres ensartet i hele bredden. Hvis det ved arbejdets udførelse er hensigtsmæssigt at fjerne hele belægningen, udlægges asfalten i niveau, således der er plads til slidlag. Slidlag udlægges senere og er udenfor denne entreprise. Alle følgeskader langs arbejdsarealer, der skyldes mangelfuld afspærring, trafikskader, skred el. lign., er bygherren uvedkommende, og udgifter hertil afholdes af entreprenøren. Tilsynet skal inden udlægning af asfalt, kontrollere og godkende at asfaltkanter og fri banket er i orden og ubeskadigede, samt at rengøring og klæbning kontrolleres og godkendes. Den udlagte belægning skal kontrolleres for jævnhed og lagtykkelse. Endvidere skal materialets sammensætning, komprimering og forbrug af asfaltmateriale og klæbe middel dokumenteres.

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

AAB. Almindelige arbejdsbeskrivelser for byggemodning og anlægsarbejder I Esbjerg Kommune Juli 2014

AAB. Almindelige arbejdsbeskrivelser for byggemodning og anlægsarbejder I Esbjerg Kommune Juli 2014 AAB Almindelige arbejdsbeskrivelser for byggemodning og anlægsarbejder I Esbjerg Kommune Juli 2014 AAB Indholdsfortegnelse 1. Styring og samarbejde... 1 1.6 Kvalitets- og miljøledelse... 1 2. Arbejdsplads...

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Rydning 3 2.2

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Vejledning. December 2008 Erstatter Oktober 1994. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Vejledning. December 2008 Erstatter Oktober 1994. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Vejledning December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Indholdsfortegnelse SIDE 0. TILBLIVELSE 3 1. INDHOLD 5 2. ÆNDRINGER 5 3. FORUDSÆTNINGER 5 4.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan...

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 1 Styring og samarbejde... 3 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 6 1.4 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)... 6 1.5 Styring af forhold

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave GRAVEARBEJDE Henvisning til relevant lovgivning, branchevejledninger mv.: Bekendtgørelse

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Arbejdsbeskrivelse (AB) April 2011 Udarbejdet til: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Udarbejdet af:

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG I JORD

ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG I JORD UDBUDSFORSKRIFT VEJE ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG I JORD Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Oktober 1994 Vejregelrådet 1. ARBEJDSPLADS M.V.... 3 1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger... 3 1.5 Ledninger...

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Thisted Drikkevand A/S samt Spildevand A/S Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Afregningsform 3 Afregningsgrundlag

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere