Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1"

Transkript

1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011

2 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v Forberedende arbejder Etablering af ledningsgrav Retablering Afsluttende arbejder Ledningsspecifikke forhold Tillægsarbejder

3 2. Fælles arbejdsbeskrivelse (FAB) Denne Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) for Spildevandsanlæg samt Drikkevandledninger tryk sat inkl. vejbeskrivelse er udarbejdet på grundlag af Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, benævnt Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB). Det er de seneste udgaver af Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter der er gældende og disse er tilgængelige på Vejdirektoratets hjemmeside, og er således ikke en del udbudsmaterialet. Forskrifterne i FAB udgør de grundlæggende krav og specifikationer til, hvordan et kloakledningsarbejde skal forløbe i udførelsesfasen, og er gældende for ethvert udbud sammen med AAB. FAB en er således et supplement til AAB. Udover kravene i AAB og FAB, som er standard og ens fra projekt til projekt, er der til ethvert kloak- vandprojekt udarbejdes en individuel særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), der beskriver de projektspecifikke forhold. SAB er et særskilt dokument, dog kan SAB ved mindre og ukomplicerede arbejder være indeholdt i udbudsbrevet. Grundlag for arbejdet Arbejdet udføres i henhold til udbudsmaterialet, hvis omfang fremgår af udbudsbrevet. Herudover skal arbejdet udføres i henhold til gældende relevante normer og standarder i nyeste udgave, som entreprenøren skal være fortrolig med. Følgende almengyldige dokumenter fremhæves herudover: Gældende love og forskrifter, herunder også Arbejdstilsynets regler og anvisninger. Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, Trafikministeriet, februar Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de nævnte dokumenter, må entreprenøren indhente oplysning om, hvad der skal lægges til grund for tilbuddet, forinden dettes afgivelse.

4 Entreprenørens personale Entreprenørens personale skal have dokumenteret erfaring i at udføre arbejdet. Den person som lægger og samler ledninger skal have uddannelse heri. 2.1 Arbejdsplads m.v Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførsel Arbejdsområdet med arbejdsarealerne overtages som de henligger på licitationsdagen. Beplantning, materialer og lignende, der ved arbejdets påbegyndelse forefindes uden for vej og sti arealer, må kun fjernes efter bygherrens forudgående skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Afsætning Afsætning skal udføres med træpæle eller markeringsspray (hvid) Bygherrens afsætning Ledningsanlæggets placering fremgår af tegningerne. Hvis det ikke kan aflæses af tegningerne, anviser bygherren udgravningers linjeføring (midtlinje) og eventuelle knækpunkter samt angiver udgravningens dybder. Koter i projektmaterialet må ikke anvendes som højdefikspunkter. Kote system fremgår af tegninger Entreprenørens afsætning Al anden afsætning end anført i afsnit påhviler entreprenøren. Inden opbrydning af eksisterende belægninger igangsættes, skal de på tegningerne angivne koter verificeres/kontrolleres af entreprenøren. Forud for arbejdets igangsættelse skal entreprenøren foretage kontrolmåling af bundkoter i betydende brønde, som for eksempel start og slut brønd, Såfremt der ved disse kontrolmålinger konstateres afvigelser større end 20mm, skal tilsynet straks underrettes.

5 Sikring af fikspunkter Entreprenøren skal sikre de af bygherren etablerede fikspunkter mod beskadigelser og bortkomst. Skelmærker, kilometersten, fikspunkter og lignende må ikke ændres/flyttes/ uden tilsynets særlige tilladelse. I modsat fald skal disse mærkepunkter retableres af entreprenøren, ved landinspektør, uden udgift for bygherren Arbejdsområde og adgangsveje Entreprenørens tilbud skal omfatte samtlige udgifter til etablering, drift, rømning og retablering af byggeplads, adgangsveje og byggepladsområde. Af hensyn til sikkerheden og forholdet til tredjemand, er det et ubetinget krav, at byggepladsen og arbejdsområdet altid fremtræder rengjort og ryddelig hver dag. Såfremt entreprenøren ikke efterkommer tilsynets mundtlige henstillinger om at bringe forholdene i orden på byggepladsen/arbejdsområdet, vil bygherren, efter en skriftlig advarsel, lade oprydningsarbejdet udføre på entreprenørens regning. Bygherrens udgift til oprydningsarbejdet vil blive fratrukket i entreprenørens tilgodehavende. Vejstrækninger der benyttet til transport, skal entreprenøren til stadighed renholde, således de henligger i forsvarlig trafikmæssig stand. Ved jordkørsel m.v. skal det sikres, at transportvejen minimum rengøres hver dag inden arbejdstid ophør, dog senest når tilsynet kræver dette. Ønsker entreprenøren eller har behov for at anvende arealer, udover de i udbudsmaterialet anviste, skal han for egen regning selv aftale leje m.m. af den nødvendige ekstra plads for opstilling af skurvogne, opmagasinering af materialer m.v. Arbejdskørsel skal foregå langsomt og forsigtigt. Andre skal kunne benytte entreprenørens adgangs- og arbejdsveje uden vedligeholdelsespligt. Alle midlertidigt berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede, dvs. bragt i en stand minimum svarende til tilstanden ved overtagelsen. Entreprenøren har det fulde ansvar for enhver skade, der måtte påføres belægninger, bygninger, haver, hegn, træer, afgrøder og lignende uden for arealer, der er ham anvist. Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej må forskrifter fra den pågældende vejbestyrelse og politi nøje overholdes.

6 Firmaskiltning Eventuel firmaskiltning (byggepladsskilt m.m.) ved arbejdspladsen skal ske efter tilsynets anvisninger. Entreprenøren bekoster skiltene, disses opsætning, vedligeholdelse samt fjernelse igen efter endt brug. Øvrig skiltning er ikke tilladt. Byggepladsindretning Placering og indretning af skurene skal være i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenørens skure skal være forsynet med skilte, der klart angiver entreprenørens navn. Entreprenøren skal selv sørge for, at de nødvendige mandskabsvogne, skure m.v. til personale, materiel og materialer er indrettet med de velfærdsfaciliteter og det udstyr i øvrigt, som kræves i henhold til de af offentlige myndigheders (herunder Arbejdstilsynet) stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Entreprenøren skal stille et møbleret mødelokale til rådighed med plads til 8 personer. Mødelokalet skal kunne anvendes til byggemøder og lignende møder. Entreprenørens skure skal være forsynet med navneskilte. Affald skal løbende opsamles i lukkede containere, der etableres og tømmes ved entreprenørens foranstaltning. Der skal være godkendt slukningsmateriel i fornødent omfang i umiddelbar nærhed af materiel, hvis brug medfører åben ild, og mandskabet skal være instrueret i brugen af det. Entreprenøren skal udføre og afholde udgifter til tilslutning, vedligeholdelse, afgifter, forbrug og demontering af: - el - vand - afløb - telefon

7 Afløb fra skurvogne skal ledes til samletank, som entreprenøren skal tømme i nødvendigt omfang, og spildevandet transporteres til renseanlægget. Hvis det er muligt må afløbet fra skurvogne tilsluttes offentlig kloak efter aftale med tilsynet. Parkering Entreprenøren må ikke anvende offentlige pladser til parkering af materiel, medmindre dette er aftalt med tilsynet. Afspærring af p-pladser må kun ske efter nærmere aftale med tilsynet. Affaldshåndtering Kommunens regler om håndtering af affald skal følges. Der vil i SAB være oplyst hvor affald, overskudsjord m.v. skal deponeres. Materialer og materialeoplag Entreprenøren skal sikre, at materialer transporteres, aflæsses og oplagres efter fabrikantens anvisninger. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for sikring af materialerne mod vejrlig, overlast og tyveri. Det påhviler entreprenøren at træffe foranstaltninger i form af vanding eller overdækning med presenninger til hindring af jordfygning fra belægninger, midlertidige depoter, udgravninger m.v. I øvrigt må materialeoplag, oplag af afspærringsmaterialer, byggegrej m.m. ikke finde sted uden for anlægsarealet uden forudgående aftale med bygherren/tilsynet. Alt jord på arealer udenfor arbejdsarealer skal fjernes løbende og altid hver dag inden pladsen forlades. Materialeoplag, herunder bygherreleverancer, henligger på entreprenørens ansvar og risiko. Håndtering af materialer skal ske i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Undlader entreprenøren dette, er han pligtig til at betale nye materialer til erstatning for de ikke konditionsmæssige. Samtlige materialer der er ankommet til byggepladsen og er bestemt til at indbygges/ anvendes i arbejdet/ledningsanlægget, er at betragte som en del heraf, og er undergivet samme ejendoms- og panteret, som dette. Materialer må derfor under ingen omstændigheder fjernes uden behørig tilladelse.

8 Arbejdets udførelse i forhold til andres arbejder Det indskærpes entreprenøren, at orientere sig om andre arbejder, som kan få indflydelse på egne arbejder. Entreprenøren skal derfor bl.a. gennemlæse hele beskrivelsen for derved at være orienteret om andre entreprenørers arbejder og leverancer. Støjforhold Hvis der benyttes generator, må støjniveauet ikke være højere end 70 db(a). Besigtigelse af belægninger og dokumentation Inden op lukning af belægninger, skal entreprenøren foranledige belægninger gennemgået i de berørte områder sammen med en repræsentant fra vejmyndigheden eller tilsynet. Eventuelle skader på belægninger noteres i en rapport, og der kan vedlægges fotodokumentation. Registrering af skader på eksisterende bygninger og anlæg Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere eksisterende revner m.v. på bygninger, hvor der er eller kan være risiko for beskadigelser, sætninger og lignende. Denne dokumentation skal være bilagt fotos, der som minimum forsynes med identifikation (matrikel nr. hus nr. eller lignende), revnestørrelser samt dato Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes, udarbejde en afspærrings- og skilte-plan (trafikregulering m.v.) som skal være i overensstemmelse med færdselslovgivningen, og som skal godkendes af vejmyndighederne, politi og det kommunale beredskab/falck, inden den forelægges bygherren eller dennes tilsyn til godkendelse. Planen skal ligeledes tilgodese borgernes ønske om god service. Afspærringsplanen skal sikre at: der er mulighed for gående adgang til alle ejendomme og kørende adgang til virksomheder, parkeringspladser, tankstationer og lign. At færdsel med udrykningskøretøjer kan opretholdes i fuldt omfang. at arbejdet fremmes og udføres således, at køreadgang let kan etableres i weekender og i perioder med afbrydelser af arbejdet. Omkørsler mv. skal varsles senest 14 dage før etablering og skal godkendes af vejmyndighederne, herunder politiet og tilsynet. Afspærringer etableres før opbrydning af belægninger.

9 Følgende skal overholdes: - Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 876 af om afmærkning af vejarbejder mv. - Vej direktoratet - Vejregeludvalgets vejregler for afmærkning af vejarbejder (se Erstatningsansvar som følge af mangelfuld skiltning og afspærring påhviler alene entreprenøren. I de tilfælde, hvor anden entreprenør af hensyn til arbejdets udførelse midlertidigt har fjernet en afspærring eller skiltning, bærer denne entreprenør ansvaret for afspærring og skiltning det pågældende sted. Entreprenøren bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til, at sædvanlige eller særligt krævede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for færdslen ikke er truffet. Entreprenøren er ansvarlig for vedligeholdelse med afmærkning, skiltning og interimistiske vej belægninger etc. under arbejdets udførelse. I henhold til vejregler for afmærkning af vejarbejder skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange på dage, hvor der arbejdes (mindst ved arbejdets begyndelse og ophør) og mindst 1 gang på øvrige dage. Entreprenøren skal af egen drift tilvejebringe sikring af fodgængere ved opstilling af gangbroer eller barriere. Endvidere skal arbejdsarealet beskyttes mod den kørende trafik ved opstilling af barriere med belysning. Interimsafstribning skal udføres i gul farve ved længdeafmærkning og pile og i hvid farve ved øvrig afmærkning. Interimsafstribning skal løbende vedligeholdes. Interimsafstribning på blivende befæstelse skal fjernes efter brug. Bygherren er berettiget til uden varsel at lade udbedre mangler, i skiltning og afspærring, for entreprenørens regning. Tilsynet kan uden ekstra betaling til entreprenøren forlange at denne fremsender konstruktionstegninger og beregninger for bæreevnen af gang- og kørebroer samt afstivninger inden 8 dage før etablering af disse broer Ledninger De eksisterende kommunale afløbssystemer er vist på tegningerne. Til orientering er der på plan med eksisterende forhold vist oplysninger fra forsyningsselskaberne om eksisterende lednings- og kabelanlæg. Der gøres

10 udtrykkeligt opmærksom på, at oplysningerne kun er vejledende, og at det alene er entreprenørens ansvar at disse oplysninger efterprøves/kontrolleres. Entreprenøren skal indhente oplysninger fra alle relevante ledningsejere, og skal kontakte Ledningsejer registeret, LER, under Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller indhente oplysninger på den tilhørende hjemmeside: Entreprenøren indkalder og afholder ledningsejer møde, og udsender referat heraf. Opmærksomheden henledes på, at stikledninger ikke er vist på planerne. Entreprenøren skal forvente, at der findes mindst en stikledning til hver parcel fra hver ledningsejer. Enhver gene/udgift der er i forbindelse med at udføre arbejdet og samtidig tage hensyn til kendte fremmedledninger og kabler er bygherren uvedkommende. Undtaget herfra er alene opgravninger for akutte ledningsbrud, hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Entreprenøren skal indregne udgifter til gener ved passage af eksisterende lednings- og kabelanlæg i de afgivne enhedspriser i det omfang, de er angivet i udbudsmaterialet. Gener ved lednings- og kabelpassage herudover afregnes med de anførte enhedspriser. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for eventuelle skader forvoldt på ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller øvrige ledningsejere, og skal straks meddele dette til ledningsejer og tilsynet, og retableringen skal ske i henhold til ledningsejers anvisning. Drænanlæg, som ikke er kendt, og som træffes ved opgravningen, skal ind måles. Den tilsynsførende afgør om ledningerne skal retableres/omlægges/afproppes eller skal tilsluttes regnvandsledningen. Fremmede afløbsledninger, dvs. afløbsledninger der ikke tilhører bygherren og som ikke er indtegnet på tegningerne, skal ligeledes retableres og ind måles. Under opgravningsarbejdet skal der udvises stor forsigtighed for ikke at beskadige fremmede ledninger, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de pågældende ledningsejeres anvisninger. Kabelflytninger skal ske efter ledningsejernes anvisninger. Samtlige krydsende ledninger skal frigraves ved håndkraft, og ledningerne skal i hele arbejdsperioden opbindes i henhold til de enkelte ledningsejeres anvisning. Der kan ikke påregnes nogen risikofri gravedybde.

11 Det påhviler entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, at få eventuelle ændrede placeringer godkendt. Ændringerne skal godkendes både af vejbestyrelsesmyndigheden og den/de pågældende ledningsejere. Såfremt det viser sig nødvendigt at frigrave eksisterende langsgående ledninger, kabelblokke og trækrør og at placere dem i udgravningen igen, udføres dette arbejde efter aftale med de respektive ledningsejere. Det er entreprenørens ansvar, at der over de omlagte ledninger udlægges korrekte advarselsmaterialer at ledningerne er ubeskadigede, og at omlægningen i det hele taget kan godkendes af den pågældende ledningsejer. El-ledninger El-ledninger og specielt højspændingsledninger skal beskyttes, så der ikke opstår fare for omgivelserne. I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens gælder endvidere: Ved arbejde i jorden indenfor en respektafstand på 1m fra den af en elleverandøren angivne placering af et jordkabel, skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos el-leverandøren. Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, skal kablet beskyttes på passende måde i overensstemmelse med el-leverandørens anvisninger. Entreprenøren skal specielt være opmærksom på spoleanlæg ved trafikreguleringslys, der inden skæren/ophugning af belægninger, skal afbrydes. Evt. skader som følge af udeladelse heraf, er entreprenørens ansvar Laboratoriefaciliteter Der etableres ikke laboratoriefaciliteter på byggepladsen, da der forudsættes anvendt eksterne laboratorier. Alle kontroller skal udføres af et akkrediteret eller et af bygherren godkendt laboratorium Geotekniske undersøgelser Såfremt der er udført geotekniske undersøgelser, vil disse være vedlagt udbudsmaterialet og eventuelt angivet i SAB Miljøledelse og Kvalitetsstyring

12 Arbejdsmiljøarbejde generelt Følgende grundlag er gældende: Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse, nr. 784 af , om arbejdsmiljø, med senere ændringer Arbejdsministeriets bekendtgørelse, nr. 589 af , om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdsministeriets bekendtgørelse, nr. 575 af , om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 492 af , om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af om skiftende arbejdssteders indretning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af , om bygherrens pligter. Endvidere den til enhver tid gældende lovgivning og ministerielle bekendtgørelser. Sikkerheds- og sundhedsplan Entreprenøren skal udarbejde en sikkerheds- og sundhedsplan i overensstemmelse med ovenstående bekendtgørelser. Opmærksomheden henledes på, at personer kan komme i berøring med spildevand, og at arbejdet derfor skal udføres i overensstemmelse med kloakbekendtgørelsens regler, som angivet i bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med seners ændringer. Entreprenøren skal sikre, at der foretages de nødvendige vaccinationer efter Arbejdstilsynets forskrifter. Entreprenøren anmelder arbejdet til Arbejdstilsynet. Såfremt der, i henhold til ovennævnte bekendtgørelser, skal ske samordning af de foranstaltninger den enkelte entreprenør/arbejdsgiver udfører til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, skal entreprenøren være koordinator på arbejdspladsen. Udfører entreprenøren ikke koordineringen tilfredsstillende, kan bygherre fjerne entreprenørens koordinator. Bygherre kan erstatte koordinatoren med en person, som opfylder kravene til koordineringen af sikkerhedsarbejdet. Dette vil ske for entreprenørens regning. Ordinært arbejdsmiljømøde afholdes normalt umiddelbart før et byggemøde eller i tilknytning til et andet møde. Sikkerhedsmøde afholdes under normale forhold minimum en gang hver 14. dag.

13 Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes i henhold til bekendtgørelse. Arbejdsmiljømøder refereres i særligt referat. Referatet udsendes til alle entreprenør/arbejdsgivere indenfor arbejdsområdet, der har ansvaret for, at referatet fordeles korrekt til egne underentreprenører, arbejdsmiljøgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd og arbejdere m.v., samt til Arbejdstilsynet. I arbejdsmiljømøder deltager foruden bygherrens tilsyn, entreprenørerne eller disses repræsentanter for arbejderne i de virksomheder, hvor der ikke skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter m.v. gennemføres i henhold til bekendtgørelse uden bygherrens medvirken og ansvar. Alle udgifter forbundet med ovennævnte foranstaltninger og arbejder samt overholdelse og gennemførelse af bekendtgørelser i øvrigt (også hvor Arbejdstilsynet måtte kræve dannelse af arbejdsmiljøudvalg) skal være indeholdt i tilbuddet. Arbejdsmiljø vedrørende jordarbejdet I forbindelse med dette arbejde skal følgende overholdes: Afstand mellem afspærring (barriere) og udgravning/materialeoplag skal være minimum 1,0 m. Ved udgravninger, der ikke afstives, skal afstanden mellem trafikbelastning/belastning fra arbejdskøretøjer og udgravningen være større end eller lig med udgravningens dybde. Ved udgravninger, hvor materialerne under belægningen ikke kan holdes intakte, eller hvor der opstår revner i belægningen langs udgravningen, skal belægningen fjernes indenfor det areal, hvor materialer eller belægning ikke er intakt. Ved udgravningsdybder 5 m> D > 1,7 m skal der altid graves med minimum anlæg 0,5 eller afstives. Forurenet jord skal straks anmeldes til tilsynet. Er forholdet bekendt ved udbud, vil håndtering m.v. heraf være beskrevet i SAB. Elmaster, trafiklys, træer, autoværn, kantsten og fliser m.v. skal sikres effektivt mod nedstyrtning i udgravningen. Hver morgen, inden arbejdstids begyndelse, skal entreprenøren gennemgå byggepladsen for at konstatere om de sikkerhedsmæssige forhold er i orden. I tilfælde med kraftig nedbør og/eller stærk blæst skal byggepladsen gennemgås flere gange om dagen. Konstaterer entreprenøren herved risikofyldte forhold i

14 sikkerhedsmæssig henseende, skal dette straks meddeles bygherren og de øvrige entreprenører indenfor arbejdsområdet. De uheldige forhold skal straks udbedres af entreprenøren. Når udbedringsarbejderne er afsluttet meddeles dette til bygherren og øvrige entreprenører indenfor arbejdsområdet Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation - generelt Entreprenøren skal foretage kvalitetsstyring af alle arbejdsprocesser, og har det fulde ansvar for at systemet følges på pladsen, og at bygherrens ønsker til kontrol er indarbejdet i den entrepriserelaterede del af kvalitetsstyringssystemet. Den entrepriserelaterede del skal være bygherren eller dennes repræsentant i hænde senest 3 arbejdsdage inden opstart af entreprisen, dog senest 5 dage efter accept/kontrakt, ellers betragtes tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Entreprenøren skal dokumentere overfor bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, er opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancerne hertil, dels tilvejebringe en skriftlig dokumentation for, at kvalitetskontrollen er udført, og de specificerede krav er opfyldt. Manglende kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil medføre tilbageholdelse i a conto udbetalinger og eventuelt i slutopgørelsen, indtil forholdet er bragt i orden. Aflevering vil således ikke kunne finde sted før skriftlig dokumentation for den udførte kontrol er afleveret og endelig godkendt af bygherrens tilsyn. Som et led i kvalitetssikringen skal "Kvalitetssikring" være et punkt på hvert byggemøde. Til dette punkt skal entreprenøren kort redegøre for antal og type af dokumentationer siden sidst, opfølgning på tidligere dokumentation, tilsynets kommentarer til dokumentation, seriøsitet m.v Planlægning af kontrol og dokumentation Entreprenøren skal udarbejde en plan for arbejdets kvalitetssikring. Planen skal redegøre for, hvordan entreprenøren vil sikre, at udbudsgrundlagets krav til kontroller gennemføres, således at der skabes tilstrækkelig tillid til, at de specificerede kontroller hviler på et forud planlagt grundlag og udføres af kvalificeret personale på rette tidspunkt.

15 Kvalitetsplanen skal overordnet angive: - Organisationsplan for entreprisen (grafisk) med angivelse af, hvem der har ansvaret for de enkelte funktioner. - Jobbeskrivelse for entreprisens nøglepersoner (ansvar og kompetence). - Beskrivelse af hvilke eksterne kontrolfirmaer, der påregnes inddraget. Planen skal endvidere fastlægge art, omfang, og dokumentation for kontrollen, og tidspunkt for udførelse af denne. Planen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet, herunder de i FAB, SAB og udbudskontrolplanen specificerede kontroller. På basis af planen udarbejder entreprenøren i god tid, inden de enkelte kontrolaktiviteter skal gennemføres, de nødvendige kontrolprocedurer i form af registreringsskemaer, journalformularer, tjeklister mm., der skal anvendes. skemaer/-procedurer beskrives/udarbejdes for hver af planens aktiviteter og der redegøres for: - hvad der kontrolleres, - hvordan der kontrolleres (visuelt, måleudstyr m.v.), - hvor der kontrolleres, - hvornår der kontrolleres (frekvens og omfang), - hvem der kontrollerer og - acceptkriterier. Ved modtagekontrol af materialer til ledninger, brønde og bygværker skal omfanget af kontrollen minimum være følgende: Leverandør Fabrikant Styrke Levetid Kemisk bestandighed Normgrundlag Indbygnings- og samlingsmetode Leveringsforhold Garanti Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med arbejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner m.m. i nødvendigt omfang uden merudgift for bygherren. Såfremt der er sket ændringer i projektet, skal entreprenøren aflevere afvigerapport til tilsynet til accept, ændringer af linjeføringer og koter dokumenteres på tegningerne.

16 Når arbejdet er udført på privat ejendom skal entreprenøren indhente tilfredshedserklæring fra ejeren af den pågældende ejendom. Tilfredshedserklæringen vedlægges som en del af dokumentationen Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation Entreprenøren skal straks ved arbejdets opstart etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer, udførelse og færdige delprodukter, samt kvalifikation af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Dokumentation omfatter også delarbejder, leverancer fra underleverandører og - entreprenører. Kopi af fakturaer på materialeleverancer skal arkiveres. Det skal være muligt entydigt at definere: - hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer, - at leverandørens håndterings- og monteringsanvisning er fulgt, - hvor leverancen indbygges i det færdige arbejde. Arkivet skal være velordnet i ringbind med faneblade og komplet (svarende til udførelsesstadet), således at bygherrens tilsyn uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, det måtte ønske at se til enhver tid under entreprisens udførelse. Dokumentationen skal altid være tilstede på byggepladsen. Der fremsendes kopi af dokumentation i 2 eksemplarer for gennemgang senest 2 uger før aflevering ønskes afholdt Styring af udførelsesdokumenter Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse, som sikrer, at kun gyldige udførelsesdokumenter bliver anvendt af det udførende personale. Systemet skal også dække evt. underentreprenører. Det skal som minimum dække følgende elementer: Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenter og deres ændringsstatus identificeres.

17 Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal ved ændringer fremsendes til dokumentbrugerne Sanktioner og efterprøvning Dersom entreprenøren, ifølge de foreskrevne kontrolprøvninger, ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om Projektgennemgang Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart og som et led i kvalitetssikringen, deltage i en fælles gennemgang af projektet med de projekterende teknikere og byggeledelsen. Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer i projektet Bygherrens kontrol Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan bygherrens tilsyn udføre stikprøvekontrol af arbejdet udførelse og af entreprenørens dokumentation. Denne stikprøvekontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for arbejdets korrekte udførelse. Hele afsnit er også gældende for underentreprenører, leverandører og underleverandører, og det påhviler entreprenøren at sikre sig, at den del af den krævede kvalitetssikring, som udføres hos disse, er udført med tilfredsstillende resultat. Dokumentation herfor skal forelægges tilsynet. 2.2 Forberedende arbejder Sikringsarbejder

18 Alment Generelt skal entreprenøren udføre foranstaltninger således, at træer og øvrig beplantning sikres mod beskadigelser i forbindelse med gennemførelse af arbejdet. Endvidere skal skilte, lysmaster, standere, autoværn og lignende sikres. Materialer Ingen bemærkninger. Udførelse Ingen bemærkninger. Se udbudskontrolplan Rydning Alment Arbejdet omfatter rydning af arbejdsområdet i det omfang, det er nødvendigt for entreprisens gennemførelse, og det er angivet i SAB. Omfanget af rydningsarbejdet skal entreprenøren have gjort sig bekendt med inden afgivelse af tilbud. Der skal, medmindre andet er nævnt i udbudsbrevet eller i SAB, ikke nedrives bygninger i denne entreprise. Materialer Genanvendelige materialer, som ikke skal anvendes ved retablering vil, efter nærmere aftale med tilsynet, blive transporteret til kommunens oplagsplads. Deponering af materialer skal ske på godkendt deponi eller efter kommunens anvisning. Udførelse I forbindelse med arbejdets udførelse skal entreprenøren være meget omhyggelig og der skal tages vidtgående hensyn, således at materialer, der kan genbruges, bevares i bedst mulig stand. Se udbudskontrolplan Muldafrømning

19 Alment Til muldbelagte arealer henregnes alle arealer med muld, herunder også have- og rabatarealer tilsået med græs eller beplantet med blomsterløg og mindre planter (op til ca. 0,8 m's højde). Inden muldafrømningen skal vækstlag fræses således, at rodnettet er findelt og anvendeligt til genudlægning. Muldafrømning foretages i max. 300 mm tykkelse. Se udbudskontrolplan Oplukning af befæstede arealer Alment Entreprenøren skal overfor tilsynet dokumentere placering og højde af eksisterende kantsten, der optages, således retablering kan ske i samme tracé og højde. Ved retablering af vejarealer, hvor der fjernes asfalt i hele kørebanens bredde, skal entreprenøren foretage nivellement af den eksisterende asfaltbelægning med henblik på, at sikre samme funktion af vejen, herunder afvanding efter retablering. Nivellementet afleveres til tilsynet. Tilsynet skal godkende entreprenørens oplæg til afgrænsningen af belægningsopbrydningen. Entreprenøren skal sikre at overfladevand, hidrørende fra nedbør på arbejdsarealet og tilstødende arealer, bortledes ved etablering af dræn, faskiner, vandspærre eller pumpning m.v., således at dette vand ikke ledes til udgravningen. Materialer Granitmaterialer (granitkantsten, chaussesten m.v.) som efter aftale med tilsynet er genanvendelige, tilhører bygherren og oplagres i depot på arbejdspladsen for senere genanvendelse. Genanvendelige materialer, som ikke genanvendes i entreprisen, skal midlertidig deponeres for afhentning af kommunen. Udførelse Før opbrydningen påbegyndes, afholdes der vej syn med berørte vejmyndigheder og bygherrens tilsyn. Sti-, fortovs- og vejarealer inspiceres, og evt. defekte belægninger registreres evt. suppleret med fotografier, se også afsnit

20 Ved optagelse af befæstelsen i flager må der højst være 3 m mellem fræsning i riller eller skæring. Optagning af kantsten, brosten og chaussesten skal ske på en sådan måde, at de ikke beskadiges, og de skal rengøres efter optagning. Asfaltkanter skal være lodrette og rette. Den blivende belægning må hverken være løftet eller undermineret ved op lukningen. Hvor opbrydning af asfalt grænser mod belægninger uden for entrepriseområdet, fræses en retlinet afgrænsning i en dybde på 100 mm. Umiddelbart før retablering af asfaltbelægninger skæres eksisterende belægninger iht. DS 475. Se udbudskontrolplan. 2.3 Etablering af ledningsgrav Ledningsgrav Alment Ingen bemærkninger. Materialer Ved udgravning skal de opgravede materialer sorteres. Tørv, gytje og stærkt muldholdigt fyld, regnes uegnet til genindbygning og skal bortkøres. Moræneler, sand og opgravet bærelag kan genindbygges i takt med arbejdets udførelse, såfremt materialet godkendes hertil af tilsynet. Udførelse Såfremt det er nødvendigt, at overskydende jord skal deponeres på pladser ved byggepladsen eller på arealer, der er anvist af bygherren, skal jorden toppes op. Opgravede materialer, som skal genanvendes, beskyttes i fornødent omfang mod vejrliget og genindbygges så hurtigt som muligt. Såfremt det opgravede jordmateriale samt andet materiale, på grund af manglende plads, skal bortkøres midlertidigt, skal dette ske i takt med opgravningen. Udgravning i u-afstivede grave udføres med minimum anlæg 0,3 ned til 1,7m. Ved udgravningsdybder 5m > D > 1,7m skal der altid graves med minimum anlæg 0,5 eller afstives.

21 Det er entreprenørens ansvar at vælge gravemetoder under hensyn til forholdene, herunder eventuelle fremmede ledningsanlæg. Entreprenøren skal i sit tilbud tage højde for at der også kan ske håndgravning. I udgravningen udlægges et min. 100mm tykt lag af stenfrit sand, som afrettes og stampes i den aftalte dybde. Hvor stikledninger fremføres under hække, plankeværker og lignende, skal entreprenøren, uden ekstra betaling, påregne at opgravning skal ske ved udhuling eller gennemboring under forhindringen. Blødbundsarbejder Ved forekomst af blød bund skal tilsynet straks tilkaldes. Tilsynet afgør, hvorvidt der er tale om blødbund, og i hvilket omfang den skal fjernes. Ved udskiftning af blødbund skal entreprenøren før og efter udgravning dokumentere det udgravede volumen ved nivellement. Tilstanden af asfaltkanter og banket samt overholdelse af graveprofil skal kontrolleres under arbejdets udførelse. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Afstivning Alment Det er entreprenørens ansvar, at udgravningen udføres efter gældende bestemmelser, normer og standarder. Hvor udgravningsdybden, pladsforholdene eller jordbundsforholdene kræver sikring af udgravningens sider anvendes afstivning, spuns eller gravekasse. Omkostninger som følge af sammenstyrtninger og undermineringer på grund af mangelfuld afstivning m.v. fra entreprenørens side er bygherren uvedkommende. Materialer Gravekasserne skal have styrke og stabilitet til at modstå jordtryk fra jorden og trafik, samt fra vandtryk svarende til grundvandsspejl i terrænniveau. Der skal regnes med en trafiklast på 5,0 kn/m2 samtidig med hjultryk på 40 kn. Beregning af styrke og stabilitet skal på forlangende foreligges for tilsynet senest 1 uge før gravekassernes anvendelse.

22 Udførelse Afstivningen skal kunne optage belastning fra jordtrykket, fra vandtryk, fra arbejdsredskaber, fra deponerede materialer og fra den trafik, som passerer udgravningen. Entreprenøren har projekteringsansvaret for afstivningen. Ved udgravning for hovedledninger og stik i befæstede arealer, hvor der er kørende trafik ved siden af udgravningen, skal der anvendes gravekasser. Ved parallelle ledninger skal der tilstræbes en afstand på 1 til 1,2m mellem ledningerne Ved udgravning for brønde må der anvendes spredt afstivning. Udgravningsprofilet skal udføres, som vist på figur V 2.5 b i DS 475. Dog skal der anvendes 2 gravekasser med charnier mellem plader og spindler. Gravekasserne placeres lige efter hinanden ved gravning og efterfølgende nedtrykning, så graven minimum er afstivet fra terræn til 100mm over rør top. Fremrykning af afstivningen skal ske ved flytning af én gravekasse ad gangen. Dette skal ske ved at gravekassen trækkes max. 0,5m op. Derefter til fyldes og komprimeres, sådan fremdeles til underside af bærelag er nået. Hvis der er behov for at afstive gravens side fra 100 mm over rør top til underside af funderingsniveauet, skal entreprenøren sætte gravekasserne helt ned til dette niveau. Hulrummet mellem grav og gravkasse skal altid fyldes med egnet materiale. Afstivningerne skal udføres således, at der ikke opstår risiko for udskridning eller forskydning af jorden eller at bygninger og anlæg beskadiges. Dokumentation for afstivningens egnethed skal på forlangende afleveres til tilsynet, før afstivningen tages i anvendelse. Der skal til stadighed foretages tilsyn med og vedligeholdelse af konstruktionerne også uden for normal arbejdstid og i perioder, hvor arbejdsstedet er midlertidigt lukket. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Tørholdelse Alment Entreprenøren skal forhindre, at overfladevand strømmer ned i ledningsgraven. Endvidere skal entreprenøren sikre, at overfladevand bortledes fra gang- og arbejdsarealer.

23 Ved vandlænsning forstås fjernelse af vandmængder på indtil 6-8 l/s. Denne ydelse skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Vandlænsning derudover (fx suge spidsanlæg) afregnes efter tilbudslistens enhedspriser. Suge spidsanlæg må kun anvendes efter aftale med tilsynet. Anvendes filterboring skal boringen efterfølgende forsegles med bentonit. I bebyggede områder må der kun anvendes grundvandssænkningsanlæg, der anvender net tilslutning som kraftkilde. Entreprenøren skal sikre sig, at bunden ikke opblødes eller dens lejringstæthed forringes på grund af uvedkommende vand. Udførelse Tørholdelse kan foretages ved pumpning fra åbne brønde eller dræning. Grundvandssænkning kan udføres vha. suge spidsanlæg med eller uden filterkastning, eller egentlige filterboringer. Bortledning af vand skal ske til godkendt recipient eller afløbssystem. Entreprenøren skal sikre, at der ikke opstår skader ved bortledning af oppumpet overfladevand/grundvand. Ved grundvandssænkning skal grundvandet sænkes til 300mm under ledningsbund, før udgravning påbegyndes, og holdes sænket til dette niveau, indtil ledningsgraven atter er til fyldt. Til sænkning af grundvandet med suge spidsanlæg skal entreprenøren etablere et vakuumbelastet anlæg med nedspulede/nedborede, eventuelt filter-kastede 2" suge spidser, der foroven afproppes med bentonit eller lignende. Spidserne tilsluttes et vakuumpumpeanlæg, der til stadighed kan opretholde et vakuum på mindst 7 mvs ved de yderste suge spidser. Spidser, der tager luft, skal drosles ned for at sikre, at vakuummet holdes. Suge spidserne anbringes langs udgravningens sider, og spidserne skal placeres i samme niveau i samme streng for at opretholde det nødvendige vakuum. Hvor jordbunden indeholder ler, kalk eller kridt kan strukturen bevirke, at der lokalt kan være stærkt vandførende lag, mens omgivelserne har en meget ringe vandføring. I sådanne områder kan en grundvandssænkning udføres ved etablering af et tæppedræn under kloakledningen, bestående af et 0,3 m tykt singels lag, afdækket med en tæt filterdug.

24 Filterdugen skal udlægges i hele udgravningens bredde og ca. 0,2 m op af siderne for at sikre, at udjævningslaget og omkringfyldning forbliver intakt. Tæppedrænet forbindes til midlertidige pumpebrønde, enten borede eller gravede huller, der fores med slidsede rør i dybder indtil 1,0 m under kloakledningen. I bunden af pumpebrønden udlægges et 0,3 m singels, hvorfra grundvandet lænses. Entreprenøren skal pejle grundvandsstanden i pejlerør i ledningstraceet pr. højst 50 meter for at dokumentere, at den fornødne grundvandssænkning er opnået. Entreprenøren skal kontrollere at grundvandet ikke sænkes mere end foreskrevet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal dagligt registrere grundvandsspejlets beliggenhed i pejleboringerne herunder pejleboringer etableret til fastlæggelse af sænkningstragt. Placering af pejleboringer fastsættes af tilsynet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen. 2.4 Retablering Alment Såfremt der ikke anføres specielle krav eller hensyn, retableres vejkasse og befæstede vejarealer i henhold til de gældende vejregler for udbuds- og anlægsforskrifter. Materialer Såfremt det genbrugelige materiale midlertidig lægges i depot, skal det beskyttes mod vejrliget og genindbygges hurtigst muligt. Ved retablering af ledningsgraven udføres kontrol i henhold til SAB og udbudskontrolplanen Grundforstærkning Alment Såfremt de faktiske forhold er forskellig fra udbudsmaterialets oplysninger, skal tilsynet tilkaldes. Entreprenøren skal altid tilkalde tilsynet, såfremt han støder på jordlag, der ikke vurderes at have tilstrækkelig bæreevne. Materialer Ingen bemærkninger.

25 Udførelse Forstærkning af lyskasser og trappesten m.m. påhviler de enkelte matrikelejere. Tilsynet skal syne og godkende udgravningen, inden entreprenøren påbegynder opfyldning i forbindelse med grundforstærkning. Der stilles samme krav til komprimering som for til fyldning. Ved grundforstærkning udføres kontrol i henhold til SAB og udbudskontrolplanen Ledningszone Alment Ledningszonen består af udjævningslag og omkringfyldning og eventuel støttelag. Materialer Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde og afrettes i 100 mm tykkelse. Materialet må ikke indeholde skarpe sten. For omkringfyldning ved betonrør gælder ud over kravene i DS 475 og DS430, At det ikke må indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklumper. At maks. kornstørrelse er 32mm At der skal anvendes opgravet materiale, hvis dette er muligt. Materialer til udjævningslag, omkringfyldning og eventuel støttelag skal opfylde kravene i DS 475, hvis andet ikke fremgår af SAB. Udførelse Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde og afrettes i 100mm tykkelse. Materialet må ikke indeholde skarpe sten. Alle del- lagene udlægges til samme niveau på begge sider af røret og udjævnes før komprimeringen. Umiddelbart efter at lægningen af ledningen er godkendt, skal der udføres til fyldning. For cirkulære betonrør skal der indbygges støttelag i en lagtykkelse på 1/10 af rørets yderdiameter, dog min. 50mm. Støttelaget skal være egnet til formålet, og udlægges i hele gravens bredde.

26 Omkringfyldningen afsluttes 100mm over røroverside. Overholdelse af materiale- og udførelseskrav kontrolleres på grundlag af de krav, der er i SAB og udbudskontrolplanen Tilfyldning Alment Ingen bemærkninger. Materialer Sandfyld (SF) Sandfyld skal opfylde følgende krav: d max ~ 20 mm Gennemfald på 0,125 mm sigte skal være 10% U 2,5 (helst U 3,0) SE 30 Endvidere skal sandet være humusfrit, sundt sandfyld. Det påhviler entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes, at dokumentere, at den anvendte sandfyld opfylder ovennævnte krav. Dette skal ske ved fremsendelse af kornkurve. Ovennævnte sandfyld kan også anvendes til opfyldning i fortovsarealer. Udførelse Der skal for hver 50m etableres en ler dæmning gående fra udgravningens bund til min. 1 m over rør top og i 1 m's længde. Hvis komprimeringen ikke kan udføres optimalt på grund af materialets sammensætning, vandindhold eller lignende, skal der ske en udskiftning eller indbygges sandlag for at optage det overskydende vandindhold. Tilsynet skal have mulighed for at vurdere behovet. Tilførsel af til fyldnings materiale kan ske ved gravemaskine direkte ned i udgravningen. Hvis der anvendes tipning, skal materialerne aflæsses ved siden af udgravningen og grabbes ned i udgravningen. Tipning må aldrig ske direkte ned i udgravningen. Komprimeringen skal være ensartet og udføres således, at komprimeringsgraden er som omgivelsernes, eller i overensstemmelse med de krav der fremgår af SAB og udbudskontrolplanen.

27 I gravesikker afstand over ledningen skal der eventuelt placeres en afdækning eller et advarselsbånd. Type og placering fremgår i påkommende tilfælde af SAB. Overholdelse af materiale- og udførelseskrav kontrolleres fortløbende på grundlag af kravene i SAB og udbudskontrolplanen, hvor omfanget kan være oplyst. Endvidere kontrolleres udlægningen af afdækning eller advarselsbånd Retablering af overfladelag Alment Ingen bemærkninger. Materialer Græsfrø til ud såning vil være specificeret i SAB. Evt. gødskning fremgår af SAB. Udførelse Alle markarealer der har været udsat for gravearbejde, kørsel eller materialeoplag skal grubes i 0,50 m dybde med 0,50 m afstand. Dette skal udføres inden muldudlægning og kørsel herefter må alene ske for muldudlægning. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at eksisterende anlæg under/i terræn ikke beskadiges under grubningen. Ved retablering i muldbelagte arealer skal retableringen foretages således, at der opbygges den samme lagdeling som oprindeligt. Til fyldninger i ubefæstede arealer komprimeres til en lejringstæthed svarende til den omgivende jord, så differenssætninger ikke forekommer. Efter endt færdigregulering skal ubefæstede arealer have det foreskrevne profil ± 10 mm/m. Afvigelser må ikke være ensidige Efter endt retablering skal arealerne fremstå som de omgivende med hensyn til kvalitet og udseende og entreprenøren skal i tilbuddet indregne eventuel supplering af ødelagte materialer, herunder grus, stabilt grus, ral og lignende. Det skal kontrolleres, at der tilsås med de foreskrevne sorter og mængder, og at græsset

28 spirer jævnt. Endvidere kontrolleres, at de foreskrevne profiler er etableret. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Retablering af befæstelse Alment Såfremt der ikke anføres specielle krav eller hensyn, retableres vejkasse og befæstede vejarealer i henhold til Vejdirektoratets gældende vejregler og udbudsog anlægsforskrifter. Hvis andet ikke er nævnt, udføres retableringer i kvalitet og udseende som før opgravningen. Materialer Betonmaterialer skal være CE- mærket og skal leveres fra fabrik, der er tilsluttet Betonvarekontrollen (BVK) eller en fabrik, hvis kvalitetssikring og produktion er underlagt tredjeparts kontrol. Udførelse Er beskrevet under de enkelte afsnit. Er angivet under de enkelte afsnit Bundsikringslag (BL) Alment Der henvises til DS/EN 13285, DS/EN 13242, DS 933-1, DS samt DS/EN for henholdsvis materialekrav og -egenskaber samt prøvningsmetoder. Materialer Bundsikringsgrus skal være som det opgravede, eller alternativt opfylde de i ovennævnte DS/EN standarder nævnte krav til bundsikringsgrus. Udførelse Forinden udlægning af BL foretages omhyggelig afretning af det underliggende lag. Bundsikringslaget skal have en samlet tykkelse på 400 mm.

29 Det kontrolleres om de foreskrevne materialer og kvaliteter er anvendt, og om tykkelsen på BL er opnået. Endvidere kontrolleres på grundlag af entreprenørens nivellement, om de foreskrevne profiler og koter svarer til projektet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Stabilgrus bærelag (SG) Alment Der henvises til DS/EN 13285, DS/EN 13242, DS 933-1, DS samt DS/EN for henholdsvis materialekrav og -egenskaber samt prøvningsmetoder. Materialer Stabilgrus skal være som det opgravede eller alternativt opfylde de i ovennævnte DS/EN standarder nævnte krav til stabilt grus. Udførelse Forinden udlægning af SG foretages omhyggelig afretning af det underliggende lag. Til dokumentation af materialernes overholdelse af de stillede krav, skal der for hver påbegyndt tilført 100 m 3 SG foretages kornkurvebestemmelse. Efter regulering og komprimering skal overside af SG laget være i niveau med underside af eksisterende belægning eller ny belægning, og have det foreskrevne profil ± 10 mm. Afvigelser må ikke være ensidige. Det kontrolleres, om de foreskrevne materialer og kvaliteter er anvendt, og om tykkelsen på SG er opnået. Endvidere kontrolleres på grundlag af entreprenørens nivellement, om de foreskrevne profiler og koter svarer til projektet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Asfaltbelægninger Alment I forbindelse med retablering af ledningsgrav anvendes metode 4, der er beskrevet i vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, AAB, Bilag 4. Når arbejdet med asfaltbelægninger indgår i entreprisen og asfaltbelægninger udføres af underentreprenør/asfaltfirma skal denne godkendes af kommunen.

30 Da udlægning af slidlag ved Metode 4 typisk udføres 1 til 5 år efter aflevering, er denne ydelse entreprenøren uvedkommende, medmindre andet fremgår af SAB. Materialer Til retablering af asfaltbærelaget anvendes GAB0 og i påkommende tilfælde anvendes PA til slidlag. Udførelse Tilsynet skal godkende omfanget af renskæring. Der hvor den eksisterende belægning har løftet sig eller blevet undermineret ved entreprisens gennemførelse, skal entreprenøren retablere denne belægning for egen regning. Belægninger skal maskinudlægges, hvor dette er teknisk muligt. Hvis belægningstykkelsen er større end 80 mm i GAB udlægges asfaltbærelaget i 2 lag, med en trappefræsning efter udlægning af 1 lag. Ved trappefræsning skal den eksisterende belægning ikke renskæres/tilbageskæres, såfremt asfaltkanterne er intakte og belægningen ikke er undermineret. Der skal trappefræses ved retablering af tvær render. Der skal til komprimering af asfaltbelægninger anvendes tromlemateriel, der kan komprimere GAB O til middelkomprimeringsgrad ~ 97% (af Marshallrumvægt). Komprimering skal udføres ensartet i hele bredden. Hvis det ved arbejdets udførelse er hensigtsmæssigt at fjerne hele belægningen, udlægges asfalten i niveau, således der er plads til slidlag. Slidlag udlægges senere og er udenfor denne entreprise. Alle følgeskader langs arbejdsarealer, der skyldes mangelfuld afspærring, trafikskader, skred el. lign., er bygherren uvedkommende, og udgifter hertil afholdes af entreprenøren. Tilsynet skal inden udlægning af asfalt, kontrollere og godkende at asfaltkanter og fri banket er i orden og ubeskadigede, samt at rengøring og klæbning kontrolleres og godkendes. Den udlagte belægning skal kontrolleres for jævnhed og lagtykkelse. Endvidere skal materialets sammensætning, komprimering og forbrug af asfaltmateriale og klæbe middel dokumenteres.

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Byggepladsveje ejopbygning T2 Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Bærelag Min.150 mm stabilt grus agt byggepladsvej Topbehandling Af vinterkonsulent Topbehandling Bent + bærelag Kofoed min. 250 mm. Toppen

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere