Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1"

Transkript

1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011

2 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v Forberedende arbejder Etablering af ledningsgrav Retablering Afsluttende arbejder Ledningsspecifikke forhold Tillægsarbejder

3 2. Fælles arbejdsbeskrivelse (FAB) Denne Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) for Spildevandsanlæg samt Drikkevandledninger tryk sat inkl. vejbeskrivelse er udarbejdet på grundlag af Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, benævnt Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB). Det er de seneste udgaver af Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter der er gældende og disse er tilgængelige på Vejdirektoratets hjemmeside, og er således ikke en del udbudsmaterialet. Forskrifterne i FAB udgør de grundlæggende krav og specifikationer til, hvordan et kloakledningsarbejde skal forløbe i udførelsesfasen, og er gældende for ethvert udbud sammen med AAB. FAB en er således et supplement til AAB. Udover kravene i AAB og FAB, som er standard og ens fra projekt til projekt, er der til ethvert kloak- vandprojekt udarbejdes en individuel særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), der beskriver de projektspecifikke forhold. SAB er et særskilt dokument, dog kan SAB ved mindre og ukomplicerede arbejder være indeholdt i udbudsbrevet. Grundlag for arbejdet Arbejdet udføres i henhold til udbudsmaterialet, hvis omfang fremgår af udbudsbrevet. Herudover skal arbejdet udføres i henhold til gældende relevante normer og standarder i nyeste udgave, som entreprenøren skal være fortrolig med. Følgende almengyldige dokumenter fremhæves herudover: Gældende love og forskrifter, herunder også Arbejdstilsynets regler og anvisninger. Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, Trafikministeriet, februar Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de nævnte dokumenter, må entreprenøren indhente oplysning om, hvad der skal lægges til grund for tilbuddet, forinden dettes afgivelse.

4 Entreprenørens personale Entreprenørens personale skal have dokumenteret erfaring i at udføre arbejdet. Den person som lægger og samler ledninger skal have uddannelse heri. 2.1 Arbejdsplads m.v Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførsel Arbejdsområdet med arbejdsarealerne overtages som de henligger på licitationsdagen. Beplantning, materialer og lignende, der ved arbejdets påbegyndelse forefindes uden for vej og sti arealer, må kun fjernes efter bygherrens forudgående skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Afsætning Afsætning skal udføres med træpæle eller markeringsspray (hvid) Bygherrens afsætning Ledningsanlæggets placering fremgår af tegningerne. Hvis det ikke kan aflæses af tegningerne, anviser bygherren udgravningers linjeføring (midtlinje) og eventuelle knækpunkter samt angiver udgravningens dybder. Koter i projektmaterialet må ikke anvendes som højdefikspunkter. Kote system fremgår af tegninger Entreprenørens afsætning Al anden afsætning end anført i afsnit påhviler entreprenøren. Inden opbrydning af eksisterende belægninger igangsættes, skal de på tegningerne angivne koter verificeres/kontrolleres af entreprenøren. Forud for arbejdets igangsættelse skal entreprenøren foretage kontrolmåling af bundkoter i betydende brønde, som for eksempel start og slut brønd, Såfremt der ved disse kontrolmålinger konstateres afvigelser større end 20mm, skal tilsynet straks underrettes.

5 Sikring af fikspunkter Entreprenøren skal sikre de af bygherren etablerede fikspunkter mod beskadigelser og bortkomst. Skelmærker, kilometersten, fikspunkter og lignende må ikke ændres/flyttes/ uden tilsynets særlige tilladelse. I modsat fald skal disse mærkepunkter retableres af entreprenøren, ved landinspektør, uden udgift for bygherren Arbejdsområde og adgangsveje Entreprenørens tilbud skal omfatte samtlige udgifter til etablering, drift, rømning og retablering af byggeplads, adgangsveje og byggepladsområde. Af hensyn til sikkerheden og forholdet til tredjemand, er det et ubetinget krav, at byggepladsen og arbejdsområdet altid fremtræder rengjort og ryddelig hver dag. Såfremt entreprenøren ikke efterkommer tilsynets mundtlige henstillinger om at bringe forholdene i orden på byggepladsen/arbejdsområdet, vil bygherren, efter en skriftlig advarsel, lade oprydningsarbejdet udføre på entreprenørens regning. Bygherrens udgift til oprydningsarbejdet vil blive fratrukket i entreprenørens tilgodehavende. Vejstrækninger der benyttet til transport, skal entreprenøren til stadighed renholde, således de henligger i forsvarlig trafikmæssig stand. Ved jordkørsel m.v. skal det sikres, at transportvejen minimum rengøres hver dag inden arbejdstid ophør, dog senest når tilsynet kræver dette. Ønsker entreprenøren eller har behov for at anvende arealer, udover de i udbudsmaterialet anviste, skal han for egen regning selv aftale leje m.m. af den nødvendige ekstra plads for opstilling af skurvogne, opmagasinering af materialer m.v. Arbejdskørsel skal foregå langsomt og forsigtigt. Andre skal kunne benytte entreprenørens adgangs- og arbejdsveje uden vedligeholdelsespligt. Alle midlertidigt berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede, dvs. bragt i en stand minimum svarende til tilstanden ved overtagelsen. Entreprenøren har det fulde ansvar for enhver skade, der måtte påføres belægninger, bygninger, haver, hegn, træer, afgrøder og lignende uden for arealer, der er ham anvist. Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej må forskrifter fra den pågældende vejbestyrelse og politi nøje overholdes.

6 Firmaskiltning Eventuel firmaskiltning (byggepladsskilt m.m.) ved arbejdspladsen skal ske efter tilsynets anvisninger. Entreprenøren bekoster skiltene, disses opsætning, vedligeholdelse samt fjernelse igen efter endt brug. Øvrig skiltning er ikke tilladt. Byggepladsindretning Placering og indretning af skurene skal være i overensstemmelse med gældende regler. Entreprenørens skure skal være forsynet med skilte, der klart angiver entreprenørens navn. Entreprenøren skal selv sørge for, at de nødvendige mandskabsvogne, skure m.v. til personale, materiel og materialer er indrettet med de velfærdsfaciliteter og det udstyr i øvrigt, som kræves i henhold til de af offentlige myndigheders (herunder Arbejdstilsynet) stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Entreprenøren skal stille et møbleret mødelokale til rådighed med plads til 8 personer. Mødelokalet skal kunne anvendes til byggemøder og lignende møder. Entreprenørens skure skal være forsynet med navneskilte. Affald skal løbende opsamles i lukkede containere, der etableres og tømmes ved entreprenørens foranstaltning. Der skal være godkendt slukningsmateriel i fornødent omfang i umiddelbar nærhed af materiel, hvis brug medfører åben ild, og mandskabet skal være instrueret i brugen af det. Entreprenøren skal udføre og afholde udgifter til tilslutning, vedligeholdelse, afgifter, forbrug og demontering af: - el - vand - afløb - telefon

7 Afløb fra skurvogne skal ledes til samletank, som entreprenøren skal tømme i nødvendigt omfang, og spildevandet transporteres til renseanlægget. Hvis det er muligt må afløbet fra skurvogne tilsluttes offentlig kloak efter aftale med tilsynet. Parkering Entreprenøren må ikke anvende offentlige pladser til parkering af materiel, medmindre dette er aftalt med tilsynet. Afspærring af p-pladser må kun ske efter nærmere aftale med tilsynet. Affaldshåndtering Kommunens regler om håndtering af affald skal følges. Der vil i SAB være oplyst hvor affald, overskudsjord m.v. skal deponeres. Materialer og materialeoplag Entreprenøren skal sikre, at materialer transporteres, aflæsses og oplagres efter fabrikantens anvisninger. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for sikring af materialerne mod vejrlig, overlast og tyveri. Det påhviler entreprenøren at træffe foranstaltninger i form af vanding eller overdækning med presenninger til hindring af jordfygning fra belægninger, midlertidige depoter, udgravninger m.v. I øvrigt må materialeoplag, oplag af afspærringsmaterialer, byggegrej m.m. ikke finde sted uden for anlægsarealet uden forudgående aftale med bygherren/tilsynet. Alt jord på arealer udenfor arbejdsarealer skal fjernes løbende og altid hver dag inden pladsen forlades. Materialeoplag, herunder bygherreleverancer, henligger på entreprenørens ansvar og risiko. Håndtering af materialer skal ske i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Undlader entreprenøren dette, er han pligtig til at betale nye materialer til erstatning for de ikke konditionsmæssige. Samtlige materialer der er ankommet til byggepladsen og er bestemt til at indbygges/ anvendes i arbejdet/ledningsanlægget, er at betragte som en del heraf, og er undergivet samme ejendoms- og panteret, som dette. Materialer må derfor under ingen omstændigheder fjernes uden behørig tilladelse.

8 Arbejdets udførelse i forhold til andres arbejder Det indskærpes entreprenøren, at orientere sig om andre arbejder, som kan få indflydelse på egne arbejder. Entreprenøren skal derfor bl.a. gennemlæse hele beskrivelsen for derved at være orienteret om andre entreprenørers arbejder og leverancer. Støjforhold Hvis der benyttes generator, må støjniveauet ikke være højere end 70 db(a). Besigtigelse af belægninger og dokumentation Inden op lukning af belægninger, skal entreprenøren foranledige belægninger gennemgået i de berørte områder sammen med en repræsentant fra vejmyndigheden eller tilsynet. Eventuelle skader på belægninger noteres i en rapport, og der kan vedlægges fotodokumentation. Registrering af skader på eksisterende bygninger og anlæg Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere eksisterende revner m.v. på bygninger, hvor der er eller kan være risiko for beskadigelser, sætninger og lignende. Denne dokumentation skal være bilagt fotos, der som minimum forsynes med identifikation (matrikel nr. hus nr. eller lignende), revnestørrelser samt dato Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes, udarbejde en afspærrings- og skilte-plan (trafikregulering m.v.) som skal være i overensstemmelse med færdselslovgivningen, og som skal godkendes af vejmyndighederne, politi og det kommunale beredskab/falck, inden den forelægges bygherren eller dennes tilsyn til godkendelse. Planen skal ligeledes tilgodese borgernes ønske om god service. Afspærringsplanen skal sikre at: der er mulighed for gående adgang til alle ejendomme og kørende adgang til virksomheder, parkeringspladser, tankstationer og lign. At færdsel med udrykningskøretøjer kan opretholdes i fuldt omfang. at arbejdet fremmes og udføres således, at køreadgang let kan etableres i weekender og i perioder med afbrydelser af arbejdet. Omkørsler mv. skal varsles senest 14 dage før etablering og skal godkendes af vejmyndighederne, herunder politiet og tilsynet. Afspærringer etableres før opbrydning af belægninger.

9 Følgende skal overholdes: - Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 876 af om afmærkning af vejarbejder mv. - Vej direktoratet - Vejregeludvalgets vejregler for afmærkning af vejarbejder (se Erstatningsansvar som følge af mangelfuld skiltning og afspærring påhviler alene entreprenøren. I de tilfælde, hvor anden entreprenør af hensyn til arbejdets udførelse midlertidigt har fjernet en afspærring eller skiltning, bærer denne entreprenør ansvaret for afspærring og skiltning det pågældende sted. Entreprenøren bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til, at sædvanlige eller særligt krævede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for færdslen ikke er truffet. Entreprenøren er ansvarlig for vedligeholdelse med afmærkning, skiltning og interimistiske vej belægninger etc. under arbejdets udførelse. I henhold til vejregler for afmærkning af vejarbejder skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange på dage, hvor der arbejdes (mindst ved arbejdets begyndelse og ophør) og mindst 1 gang på øvrige dage. Entreprenøren skal af egen drift tilvejebringe sikring af fodgængere ved opstilling af gangbroer eller barriere. Endvidere skal arbejdsarealet beskyttes mod den kørende trafik ved opstilling af barriere med belysning. Interimsafstribning skal udføres i gul farve ved længdeafmærkning og pile og i hvid farve ved øvrig afmærkning. Interimsafstribning skal løbende vedligeholdes. Interimsafstribning på blivende befæstelse skal fjernes efter brug. Bygherren er berettiget til uden varsel at lade udbedre mangler, i skiltning og afspærring, for entreprenørens regning. Tilsynet kan uden ekstra betaling til entreprenøren forlange at denne fremsender konstruktionstegninger og beregninger for bæreevnen af gang- og kørebroer samt afstivninger inden 8 dage før etablering af disse broer Ledninger De eksisterende kommunale afløbssystemer er vist på tegningerne. Til orientering er der på plan med eksisterende forhold vist oplysninger fra forsyningsselskaberne om eksisterende lednings- og kabelanlæg. Der gøres

10 udtrykkeligt opmærksom på, at oplysningerne kun er vejledende, og at det alene er entreprenørens ansvar at disse oplysninger efterprøves/kontrolleres. Entreprenøren skal indhente oplysninger fra alle relevante ledningsejere, og skal kontakte Ledningsejer registeret, LER, under Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller indhente oplysninger på den tilhørende hjemmeside: Entreprenøren indkalder og afholder ledningsejer møde, og udsender referat heraf. Opmærksomheden henledes på, at stikledninger ikke er vist på planerne. Entreprenøren skal forvente, at der findes mindst en stikledning til hver parcel fra hver ledningsejer. Enhver gene/udgift der er i forbindelse med at udføre arbejdet og samtidig tage hensyn til kendte fremmedledninger og kabler er bygherren uvedkommende. Undtaget herfra er alene opgravninger for akutte ledningsbrud, hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Entreprenøren skal indregne udgifter til gener ved passage af eksisterende lednings- og kabelanlæg i de afgivne enhedspriser i det omfang, de er angivet i udbudsmaterialet. Gener ved lednings- og kabelpassage herudover afregnes med de anførte enhedspriser. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for eventuelle skader forvoldt på ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller øvrige ledningsejere, og skal straks meddele dette til ledningsejer og tilsynet, og retableringen skal ske i henhold til ledningsejers anvisning. Drænanlæg, som ikke er kendt, og som træffes ved opgravningen, skal ind måles. Den tilsynsførende afgør om ledningerne skal retableres/omlægges/afproppes eller skal tilsluttes regnvandsledningen. Fremmede afløbsledninger, dvs. afløbsledninger der ikke tilhører bygherren og som ikke er indtegnet på tegningerne, skal ligeledes retableres og ind måles. Under opgravningsarbejdet skal der udvises stor forsigtighed for ikke at beskadige fremmede ledninger, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de pågældende ledningsejeres anvisninger. Kabelflytninger skal ske efter ledningsejernes anvisninger. Samtlige krydsende ledninger skal frigraves ved håndkraft, og ledningerne skal i hele arbejdsperioden opbindes i henhold til de enkelte ledningsejeres anvisning. Der kan ikke påregnes nogen risikofri gravedybde.

11 Det påhviler entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, at få eventuelle ændrede placeringer godkendt. Ændringerne skal godkendes både af vejbestyrelsesmyndigheden og den/de pågældende ledningsejere. Såfremt det viser sig nødvendigt at frigrave eksisterende langsgående ledninger, kabelblokke og trækrør og at placere dem i udgravningen igen, udføres dette arbejde efter aftale med de respektive ledningsejere. Det er entreprenørens ansvar, at der over de omlagte ledninger udlægges korrekte advarselsmaterialer at ledningerne er ubeskadigede, og at omlægningen i det hele taget kan godkendes af den pågældende ledningsejer. El-ledninger El-ledninger og specielt højspændingsledninger skal beskyttes, så der ikke opstår fare for omgivelserne. I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens gælder endvidere: Ved arbejde i jorden indenfor en respektafstand på 1m fra den af en elleverandøren angivne placering af et jordkabel, skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos el-leverandøren. Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, skal kablet beskyttes på passende måde i overensstemmelse med el-leverandørens anvisninger. Entreprenøren skal specielt være opmærksom på spoleanlæg ved trafikreguleringslys, der inden skæren/ophugning af belægninger, skal afbrydes. Evt. skader som følge af udeladelse heraf, er entreprenørens ansvar Laboratoriefaciliteter Der etableres ikke laboratoriefaciliteter på byggepladsen, da der forudsættes anvendt eksterne laboratorier. Alle kontroller skal udføres af et akkrediteret eller et af bygherren godkendt laboratorium Geotekniske undersøgelser Såfremt der er udført geotekniske undersøgelser, vil disse være vedlagt udbudsmaterialet og eventuelt angivet i SAB Miljøledelse og Kvalitetsstyring

12 Arbejdsmiljøarbejde generelt Følgende grundlag er gældende: Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse, nr. 784 af , om arbejdsmiljø, med senere ændringer Arbejdsministeriets bekendtgørelse, nr. 589 af , om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdsministeriets bekendtgørelse, nr. 575 af , om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 492 af , om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af om skiftende arbejdssteders indretning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af , om bygherrens pligter. Endvidere den til enhver tid gældende lovgivning og ministerielle bekendtgørelser. Sikkerheds- og sundhedsplan Entreprenøren skal udarbejde en sikkerheds- og sundhedsplan i overensstemmelse med ovenstående bekendtgørelser. Opmærksomheden henledes på, at personer kan komme i berøring med spildevand, og at arbejdet derfor skal udføres i overensstemmelse med kloakbekendtgørelsens regler, som angivet i bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med seners ændringer. Entreprenøren skal sikre, at der foretages de nødvendige vaccinationer efter Arbejdstilsynets forskrifter. Entreprenøren anmelder arbejdet til Arbejdstilsynet. Såfremt der, i henhold til ovennævnte bekendtgørelser, skal ske samordning af de foranstaltninger den enkelte entreprenør/arbejdsgiver udfører til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, skal entreprenøren være koordinator på arbejdspladsen. Udfører entreprenøren ikke koordineringen tilfredsstillende, kan bygherre fjerne entreprenørens koordinator. Bygherre kan erstatte koordinatoren med en person, som opfylder kravene til koordineringen af sikkerhedsarbejdet. Dette vil ske for entreprenørens regning. Ordinært arbejdsmiljømøde afholdes normalt umiddelbart før et byggemøde eller i tilknytning til et andet møde. Sikkerhedsmøde afholdes under normale forhold minimum en gang hver 14. dag.

13 Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes i henhold til bekendtgørelse. Arbejdsmiljømøder refereres i særligt referat. Referatet udsendes til alle entreprenør/arbejdsgivere indenfor arbejdsområdet, der har ansvaret for, at referatet fordeles korrekt til egne underentreprenører, arbejdsmiljøgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd og arbejdere m.v., samt til Arbejdstilsynet. I arbejdsmiljømøder deltager foruden bygherrens tilsyn, entreprenørerne eller disses repræsentanter for arbejderne i de virksomheder, hvor der ikke skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter m.v. gennemføres i henhold til bekendtgørelse uden bygherrens medvirken og ansvar. Alle udgifter forbundet med ovennævnte foranstaltninger og arbejder samt overholdelse og gennemførelse af bekendtgørelser i øvrigt (også hvor Arbejdstilsynet måtte kræve dannelse af arbejdsmiljøudvalg) skal være indeholdt i tilbuddet. Arbejdsmiljø vedrørende jordarbejdet I forbindelse med dette arbejde skal følgende overholdes: Afstand mellem afspærring (barriere) og udgravning/materialeoplag skal være minimum 1,0 m. Ved udgravninger, der ikke afstives, skal afstanden mellem trafikbelastning/belastning fra arbejdskøretøjer og udgravningen være større end eller lig med udgravningens dybde. Ved udgravninger, hvor materialerne under belægningen ikke kan holdes intakte, eller hvor der opstår revner i belægningen langs udgravningen, skal belægningen fjernes indenfor det areal, hvor materialer eller belægning ikke er intakt. Ved udgravningsdybder 5 m> D > 1,7 m skal der altid graves med minimum anlæg 0,5 eller afstives. Forurenet jord skal straks anmeldes til tilsynet. Er forholdet bekendt ved udbud, vil håndtering m.v. heraf være beskrevet i SAB. Elmaster, trafiklys, træer, autoværn, kantsten og fliser m.v. skal sikres effektivt mod nedstyrtning i udgravningen. Hver morgen, inden arbejdstids begyndelse, skal entreprenøren gennemgå byggepladsen for at konstatere om de sikkerhedsmæssige forhold er i orden. I tilfælde med kraftig nedbør og/eller stærk blæst skal byggepladsen gennemgås flere gange om dagen. Konstaterer entreprenøren herved risikofyldte forhold i

14 sikkerhedsmæssig henseende, skal dette straks meddeles bygherren og de øvrige entreprenører indenfor arbejdsområdet. De uheldige forhold skal straks udbedres af entreprenøren. Når udbedringsarbejderne er afsluttet meddeles dette til bygherren og øvrige entreprenører indenfor arbejdsområdet Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation - generelt Entreprenøren skal foretage kvalitetsstyring af alle arbejdsprocesser, og har det fulde ansvar for at systemet følges på pladsen, og at bygherrens ønsker til kontrol er indarbejdet i den entrepriserelaterede del af kvalitetsstyringssystemet. Den entrepriserelaterede del skal være bygherren eller dennes repræsentant i hænde senest 3 arbejdsdage inden opstart af entreprisen, dog senest 5 dage efter accept/kontrakt, ellers betragtes tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Entreprenøren skal dokumentere overfor bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, er opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancerne hertil, dels tilvejebringe en skriftlig dokumentation for, at kvalitetskontrollen er udført, og de specificerede krav er opfyldt. Manglende kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil medføre tilbageholdelse i a conto udbetalinger og eventuelt i slutopgørelsen, indtil forholdet er bragt i orden. Aflevering vil således ikke kunne finde sted før skriftlig dokumentation for den udførte kontrol er afleveret og endelig godkendt af bygherrens tilsyn. Som et led i kvalitetssikringen skal "Kvalitetssikring" være et punkt på hvert byggemøde. Til dette punkt skal entreprenøren kort redegøre for antal og type af dokumentationer siden sidst, opfølgning på tidligere dokumentation, tilsynets kommentarer til dokumentation, seriøsitet m.v Planlægning af kontrol og dokumentation Entreprenøren skal udarbejde en plan for arbejdets kvalitetssikring. Planen skal redegøre for, hvordan entreprenøren vil sikre, at udbudsgrundlagets krav til kontroller gennemføres, således at der skabes tilstrækkelig tillid til, at de specificerede kontroller hviler på et forud planlagt grundlag og udføres af kvalificeret personale på rette tidspunkt.

15 Kvalitetsplanen skal overordnet angive: - Organisationsplan for entreprisen (grafisk) med angivelse af, hvem der har ansvaret for de enkelte funktioner. - Jobbeskrivelse for entreprisens nøglepersoner (ansvar og kompetence). - Beskrivelse af hvilke eksterne kontrolfirmaer, der påregnes inddraget. Planen skal endvidere fastlægge art, omfang, og dokumentation for kontrollen, og tidspunkt for udførelse af denne. Planen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet, herunder de i FAB, SAB og udbudskontrolplanen specificerede kontroller. På basis af planen udarbejder entreprenøren i god tid, inden de enkelte kontrolaktiviteter skal gennemføres, de nødvendige kontrolprocedurer i form af registreringsskemaer, journalformularer, tjeklister mm., der skal anvendes. skemaer/-procedurer beskrives/udarbejdes for hver af planens aktiviteter og der redegøres for: - hvad der kontrolleres, - hvordan der kontrolleres (visuelt, måleudstyr m.v.), - hvor der kontrolleres, - hvornår der kontrolleres (frekvens og omfang), - hvem der kontrollerer og - acceptkriterier. Ved modtagekontrol af materialer til ledninger, brønde og bygværker skal omfanget af kontrollen minimum være følgende: Leverandør Fabrikant Styrke Levetid Kemisk bestandighed Normgrundlag Indbygnings- og samlingsmetode Leveringsforhold Garanti Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med arbejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner m.m. i nødvendigt omfang uden merudgift for bygherren. Såfremt der er sket ændringer i projektet, skal entreprenøren aflevere afvigerapport til tilsynet til accept, ændringer af linjeføringer og koter dokumenteres på tegningerne.

16 Når arbejdet er udført på privat ejendom skal entreprenøren indhente tilfredshedserklæring fra ejeren af den pågældende ejendom. Tilfredshedserklæringen vedlægges som en del af dokumentationen Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation Entreprenøren skal straks ved arbejdets opstart etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer, udførelse og færdige delprodukter, samt kvalifikation af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Dokumentation omfatter også delarbejder, leverancer fra underleverandører og - entreprenører. Kopi af fakturaer på materialeleverancer skal arkiveres. Det skal være muligt entydigt at definere: - hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer, - at leverandørens håndterings- og monteringsanvisning er fulgt, - hvor leverancen indbygges i det færdige arbejde. Arkivet skal være velordnet i ringbind med faneblade og komplet (svarende til udførelsesstadet), således at bygherrens tilsyn uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, det måtte ønske at se til enhver tid under entreprisens udførelse. Dokumentationen skal altid være tilstede på byggepladsen. Der fremsendes kopi af dokumentation i 2 eksemplarer for gennemgang senest 2 uger før aflevering ønskes afholdt Styring af udførelsesdokumenter Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse, som sikrer, at kun gyldige udførelsesdokumenter bliver anvendt af det udførende personale. Systemet skal også dække evt. underentreprenører. Det skal som minimum dække følgende elementer: Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenter og deres ændringsstatus identificeres.

17 Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal ved ændringer fremsendes til dokumentbrugerne Sanktioner og efterprøvning Dersom entreprenøren, ifølge de foreskrevne kontrolprøvninger, ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om Projektgennemgang Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart og som et led i kvalitetssikringen, deltage i en fælles gennemgang af projektet med de projekterende teknikere og byggeledelsen. Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer i projektet Bygherrens kontrol Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan bygherrens tilsyn udføre stikprøvekontrol af arbejdet udførelse og af entreprenørens dokumentation. Denne stikprøvekontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for arbejdets korrekte udførelse. Hele afsnit er også gældende for underentreprenører, leverandører og underleverandører, og det påhviler entreprenøren at sikre sig, at den del af den krævede kvalitetssikring, som udføres hos disse, er udført med tilfredsstillende resultat. Dokumentation herfor skal forelægges tilsynet. 2.2 Forberedende arbejder Sikringsarbejder

18 Alment Generelt skal entreprenøren udføre foranstaltninger således, at træer og øvrig beplantning sikres mod beskadigelser i forbindelse med gennemførelse af arbejdet. Endvidere skal skilte, lysmaster, standere, autoværn og lignende sikres. Materialer Ingen bemærkninger. Udførelse Ingen bemærkninger. Se udbudskontrolplan Rydning Alment Arbejdet omfatter rydning af arbejdsområdet i det omfang, det er nødvendigt for entreprisens gennemførelse, og det er angivet i SAB. Omfanget af rydningsarbejdet skal entreprenøren have gjort sig bekendt med inden afgivelse af tilbud. Der skal, medmindre andet er nævnt i udbudsbrevet eller i SAB, ikke nedrives bygninger i denne entreprise. Materialer Genanvendelige materialer, som ikke skal anvendes ved retablering vil, efter nærmere aftale med tilsynet, blive transporteret til kommunens oplagsplads. Deponering af materialer skal ske på godkendt deponi eller efter kommunens anvisning. Udførelse I forbindelse med arbejdets udførelse skal entreprenøren være meget omhyggelig og der skal tages vidtgående hensyn, således at materialer, der kan genbruges, bevares i bedst mulig stand. Se udbudskontrolplan Muldafrømning

19 Alment Til muldbelagte arealer henregnes alle arealer med muld, herunder også have- og rabatarealer tilsået med græs eller beplantet med blomsterløg og mindre planter (op til ca. 0,8 m's højde). Inden muldafrømningen skal vækstlag fræses således, at rodnettet er findelt og anvendeligt til genudlægning. Muldafrømning foretages i max. 300 mm tykkelse. Se udbudskontrolplan Oplukning af befæstede arealer Alment Entreprenøren skal overfor tilsynet dokumentere placering og højde af eksisterende kantsten, der optages, således retablering kan ske i samme tracé og højde. Ved retablering af vejarealer, hvor der fjernes asfalt i hele kørebanens bredde, skal entreprenøren foretage nivellement af den eksisterende asfaltbelægning med henblik på, at sikre samme funktion af vejen, herunder afvanding efter retablering. Nivellementet afleveres til tilsynet. Tilsynet skal godkende entreprenørens oplæg til afgrænsningen af belægningsopbrydningen. Entreprenøren skal sikre at overfladevand, hidrørende fra nedbør på arbejdsarealet og tilstødende arealer, bortledes ved etablering af dræn, faskiner, vandspærre eller pumpning m.v., således at dette vand ikke ledes til udgravningen. Materialer Granitmaterialer (granitkantsten, chaussesten m.v.) som efter aftale med tilsynet er genanvendelige, tilhører bygherren og oplagres i depot på arbejdspladsen for senere genanvendelse. Genanvendelige materialer, som ikke genanvendes i entreprisen, skal midlertidig deponeres for afhentning af kommunen. Udførelse Før opbrydningen påbegyndes, afholdes der vej syn med berørte vejmyndigheder og bygherrens tilsyn. Sti-, fortovs- og vejarealer inspiceres, og evt. defekte belægninger registreres evt. suppleret med fotografier, se også afsnit

20 Ved optagelse af befæstelsen i flager må der højst være 3 m mellem fræsning i riller eller skæring. Optagning af kantsten, brosten og chaussesten skal ske på en sådan måde, at de ikke beskadiges, og de skal rengøres efter optagning. Asfaltkanter skal være lodrette og rette. Den blivende belægning må hverken være løftet eller undermineret ved op lukningen. Hvor opbrydning af asfalt grænser mod belægninger uden for entrepriseområdet, fræses en retlinet afgrænsning i en dybde på 100 mm. Umiddelbart før retablering af asfaltbelægninger skæres eksisterende belægninger iht. DS 475. Se udbudskontrolplan. 2.3 Etablering af ledningsgrav Ledningsgrav Alment Ingen bemærkninger. Materialer Ved udgravning skal de opgravede materialer sorteres. Tørv, gytje og stærkt muldholdigt fyld, regnes uegnet til genindbygning og skal bortkøres. Moræneler, sand og opgravet bærelag kan genindbygges i takt med arbejdets udførelse, såfremt materialet godkendes hertil af tilsynet. Udførelse Såfremt det er nødvendigt, at overskydende jord skal deponeres på pladser ved byggepladsen eller på arealer, der er anvist af bygherren, skal jorden toppes op. Opgravede materialer, som skal genanvendes, beskyttes i fornødent omfang mod vejrliget og genindbygges så hurtigt som muligt. Såfremt det opgravede jordmateriale samt andet materiale, på grund af manglende plads, skal bortkøres midlertidigt, skal dette ske i takt med opgravningen. Udgravning i u-afstivede grave udføres med minimum anlæg 0,3 ned til 1,7m. Ved udgravningsdybder 5m > D > 1,7m skal der altid graves med minimum anlæg 0,5 eller afstives.

21 Det er entreprenørens ansvar at vælge gravemetoder under hensyn til forholdene, herunder eventuelle fremmede ledningsanlæg. Entreprenøren skal i sit tilbud tage højde for at der også kan ske håndgravning. I udgravningen udlægges et min. 100mm tykt lag af stenfrit sand, som afrettes og stampes i den aftalte dybde. Hvor stikledninger fremføres under hække, plankeværker og lignende, skal entreprenøren, uden ekstra betaling, påregne at opgravning skal ske ved udhuling eller gennemboring under forhindringen. Blødbundsarbejder Ved forekomst af blød bund skal tilsynet straks tilkaldes. Tilsynet afgør, hvorvidt der er tale om blødbund, og i hvilket omfang den skal fjernes. Ved udskiftning af blødbund skal entreprenøren før og efter udgravning dokumentere det udgravede volumen ved nivellement. Tilstanden af asfaltkanter og banket samt overholdelse af graveprofil skal kontrolleres under arbejdets udførelse. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Afstivning Alment Det er entreprenørens ansvar, at udgravningen udføres efter gældende bestemmelser, normer og standarder. Hvor udgravningsdybden, pladsforholdene eller jordbundsforholdene kræver sikring af udgravningens sider anvendes afstivning, spuns eller gravekasse. Omkostninger som følge af sammenstyrtninger og undermineringer på grund af mangelfuld afstivning m.v. fra entreprenørens side er bygherren uvedkommende. Materialer Gravekasserne skal have styrke og stabilitet til at modstå jordtryk fra jorden og trafik, samt fra vandtryk svarende til grundvandsspejl i terrænniveau. Der skal regnes med en trafiklast på 5,0 kn/m2 samtidig med hjultryk på 40 kn. Beregning af styrke og stabilitet skal på forlangende foreligges for tilsynet senest 1 uge før gravekassernes anvendelse.

22 Udførelse Afstivningen skal kunne optage belastning fra jordtrykket, fra vandtryk, fra arbejdsredskaber, fra deponerede materialer og fra den trafik, som passerer udgravningen. Entreprenøren har projekteringsansvaret for afstivningen. Ved udgravning for hovedledninger og stik i befæstede arealer, hvor der er kørende trafik ved siden af udgravningen, skal der anvendes gravekasser. Ved parallelle ledninger skal der tilstræbes en afstand på 1 til 1,2m mellem ledningerne Ved udgravning for brønde må der anvendes spredt afstivning. Udgravningsprofilet skal udføres, som vist på figur V 2.5 b i DS 475. Dog skal der anvendes 2 gravekasser med charnier mellem plader og spindler. Gravekasserne placeres lige efter hinanden ved gravning og efterfølgende nedtrykning, så graven minimum er afstivet fra terræn til 100mm over rør top. Fremrykning af afstivningen skal ske ved flytning af én gravekasse ad gangen. Dette skal ske ved at gravekassen trækkes max. 0,5m op. Derefter til fyldes og komprimeres, sådan fremdeles til underside af bærelag er nået. Hvis der er behov for at afstive gravens side fra 100 mm over rør top til underside af funderingsniveauet, skal entreprenøren sætte gravekasserne helt ned til dette niveau. Hulrummet mellem grav og gravkasse skal altid fyldes med egnet materiale. Afstivningerne skal udføres således, at der ikke opstår risiko for udskridning eller forskydning af jorden eller at bygninger og anlæg beskadiges. Dokumentation for afstivningens egnethed skal på forlangende afleveres til tilsynet, før afstivningen tages i anvendelse. Der skal til stadighed foretages tilsyn med og vedligeholdelse af konstruktionerne også uden for normal arbejdstid og i perioder, hvor arbejdsstedet er midlertidigt lukket. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Tørholdelse Alment Entreprenøren skal forhindre, at overfladevand strømmer ned i ledningsgraven. Endvidere skal entreprenøren sikre, at overfladevand bortledes fra gang- og arbejdsarealer.

23 Ved vandlænsning forstås fjernelse af vandmængder på indtil 6-8 l/s. Denne ydelse skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Vandlænsning derudover (fx suge spidsanlæg) afregnes efter tilbudslistens enhedspriser. Suge spidsanlæg må kun anvendes efter aftale med tilsynet. Anvendes filterboring skal boringen efterfølgende forsegles med bentonit. I bebyggede områder må der kun anvendes grundvandssænkningsanlæg, der anvender net tilslutning som kraftkilde. Entreprenøren skal sikre sig, at bunden ikke opblødes eller dens lejringstæthed forringes på grund af uvedkommende vand. Udførelse Tørholdelse kan foretages ved pumpning fra åbne brønde eller dræning. Grundvandssænkning kan udføres vha. suge spidsanlæg med eller uden filterkastning, eller egentlige filterboringer. Bortledning af vand skal ske til godkendt recipient eller afløbssystem. Entreprenøren skal sikre, at der ikke opstår skader ved bortledning af oppumpet overfladevand/grundvand. Ved grundvandssænkning skal grundvandet sænkes til 300mm under ledningsbund, før udgravning påbegyndes, og holdes sænket til dette niveau, indtil ledningsgraven atter er til fyldt. Til sænkning af grundvandet med suge spidsanlæg skal entreprenøren etablere et vakuumbelastet anlæg med nedspulede/nedborede, eventuelt filter-kastede 2" suge spidser, der foroven afproppes med bentonit eller lignende. Spidserne tilsluttes et vakuumpumpeanlæg, der til stadighed kan opretholde et vakuum på mindst 7 mvs ved de yderste suge spidser. Spidser, der tager luft, skal drosles ned for at sikre, at vakuummet holdes. Suge spidserne anbringes langs udgravningens sider, og spidserne skal placeres i samme niveau i samme streng for at opretholde det nødvendige vakuum. Hvor jordbunden indeholder ler, kalk eller kridt kan strukturen bevirke, at der lokalt kan være stærkt vandførende lag, mens omgivelserne har en meget ringe vandføring. I sådanne områder kan en grundvandssænkning udføres ved etablering af et tæppedræn under kloakledningen, bestående af et 0,3 m tykt singels lag, afdækket med en tæt filterdug.

24 Filterdugen skal udlægges i hele udgravningens bredde og ca. 0,2 m op af siderne for at sikre, at udjævningslaget og omkringfyldning forbliver intakt. Tæppedrænet forbindes til midlertidige pumpebrønde, enten borede eller gravede huller, der fores med slidsede rør i dybder indtil 1,0 m under kloakledningen. I bunden af pumpebrønden udlægges et 0,3 m singels, hvorfra grundvandet lænses. Entreprenøren skal pejle grundvandsstanden i pejlerør i ledningstraceet pr. højst 50 meter for at dokumentere, at den fornødne grundvandssænkning er opnået. Entreprenøren skal kontrollere at grundvandet ikke sænkes mere end foreskrevet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal dagligt registrere grundvandsspejlets beliggenhed i pejleboringerne herunder pejleboringer etableret til fastlæggelse af sænkningstragt. Placering af pejleboringer fastsættes af tilsynet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen. 2.4 Retablering Alment Såfremt der ikke anføres specielle krav eller hensyn, retableres vejkasse og befæstede vejarealer i henhold til de gældende vejregler for udbuds- og anlægsforskrifter. Materialer Såfremt det genbrugelige materiale midlertidig lægges i depot, skal det beskyttes mod vejrliget og genindbygges hurtigst muligt. Ved retablering af ledningsgraven udføres kontrol i henhold til SAB og udbudskontrolplanen Grundforstærkning Alment Såfremt de faktiske forhold er forskellig fra udbudsmaterialets oplysninger, skal tilsynet tilkaldes. Entreprenøren skal altid tilkalde tilsynet, såfremt han støder på jordlag, der ikke vurderes at have tilstrækkelig bæreevne. Materialer Ingen bemærkninger.

25 Udførelse Forstærkning af lyskasser og trappesten m.m. påhviler de enkelte matrikelejere. Tilsynet skal syne og godkende udgravningen, inden entreprenøren påbegynder opfyldning i forbindelse med grundforstærkning. Der stilles samme krav til komprimering som for til fyldning. Ved grundforstærkning udføres kontrol i henhold til SAB og udbudskontrolplanen Ledningszone Alment Ledningszonen består af udjævningslag og omkringfyldning og eventuel støttelag. Materialer Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde og afrettes i 100 mm tykkelse. Materialet må ikke indeholde skarpe sten. For omkringfyldning ved betonrør gælder ud over kravene i DS 475 og DS430, At det ikke må indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklumper. At maks. kornstørrelse er 32mm At der skal anvendes opgravet materiale, hvis dette er muligt. Materialer til udjævningslag, omkringfyldning og eventuel støttelag skal opfylde kravene i DS 475, hvis andet ikke fremgår af SAB. Udførelse Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde og afrettes i 100mm tykkelse. Materialet må ikke indeholde skarpe sten. Alle del- lagene udlægges til samme niveau på begge sider af røret og udjævnes før komprimeringen. Umiddelbart efter at lægningen af ledningen er godkendt, skal der udføres til fyldning. For cirkulære betonrør skal der indbygges støttelag i en lagtykkelse på 1/10 af rørets yderdiameter, dog min. 50mm. Støttelaget skal være egnet til formålet, og udlægges i hele gravens bredde.

26 Omkringfyldningen afsluttes 100mm over røroverside. Overholdelse af materiale- og udførelseskrav kontrolleres på grundlag af de krav, der er i SAB og udbudskontrolplanen Tilfyldning Alment Ingen bemærkninger. Materialer Sandfyld (SF) Sandfyld skal opfylde følgende krav: d max ~ 20 mm Gennemfald på 0,125 mm sigte skal være 10% U 2,5 (helst U 3,0) SE 30 Endvidere skal sandet være humusfrit, sundt sandfyld. Det påhviler entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes, at dokumentere, at den anvendte sandfyld opfylder ovennævnte krav. Dette skal ske ved fremsendelse af kornkurve. Ovennævnte sandfyld kan også anvendes til opfyldning i fortovsarealer. Udførelse Der skal for hver 50m etableres en ler dæmning gående fra udgravningens bund til min. 1 m over rør top og i 1 m's længde. Hvis komprimeringen ikke kan udføres optimalt på grund af materialets sammensætning, vandindhold eller lignende, skal der ske en udskiftning eller indbygges sandlag for at optage det overskydende vandindhold. Tilsynet skal have mulighed for at vurdere behovet. Tilførsel af til fyldnings materiale kan ske ved gravemaskine direkte ned i udgravningen. Hvis der anvendes tipning, skal materialerne aflæsses ved siden af udgravningen og grabbes ned i udgravningen. Tipning må aldrig ske direkte ned i udgravningen. Komprimeringen skal være ensartet og udføres således, at komprimeringsgraden er som omgivelsernes, eller i overensstemmelse med de krav der fremgår af SAB og udbudskontrolplanen.

27 I gravesikker afstand over ledningen skal der eventuelt placeres en afdækning eller et advarselsbånd. Type og placering fremgår i påkommende tilfælde af SAB. Overholdelse af materiale- og udførelseskrav kontrolleres fortløbende på grundlag af kravene i SAB og udbudskontrolplanen, hvor omfanget kan være oplyst. Endvidere kontrolleres udlægningen af afdækning eller advarselsbånd Retablering af overfladelag Alment Ingen bemærkninger. Materialer Græsfrø til ud såning vil være specificeret i SAB. Evt. gødskning fremgår af SAB. Udførelse Alle markarealer der har været udsat for gravearbejde, kørsel eller materialeoplag skal grubes i 0,50 m dybde med 0,50 m afstand. Dette skal udføres inden muldudlægning og kørsel herefter må alene ske for muldudlægning. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at eksisterende anlæg under/i terræn ikke beskadiges under grubningen. Ved retablering i muldbelagte arealer skal retableringen foretages således, at der opbygges den samme lagdeling som oprindeligt. Til fyldninger i ubefæstede arealer komprimeres til en lejringstæthed svarende til den omgivende jord, så differenssætninger ikke forekommer. Efter endt færdigregulering skal ubefæstede arealer have det foreskrevne profil ± 10 mm/m. Afvigelser må ikke være ensidige Efter endt retablering skal arealerne fremstå som de omgivende med hensyn til kvalitet og udseende og entreprenøren skal i tilbuddet indregne eventuel supplering af ødelagte materialer, herunder grus, stabilt grus, ral og lignende. Det skal kontrolleres, at der tilsås med de foreskrevne sorter og mængder, og at græsset

28 spirer jævnt. Endvidere kontrolleres, at de foreskrevne profiler er etableret. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Retablering af befæstelse Alment Såfremt der ikke anføres specielle krav eller hensyn, retableres vejkasse og befæstede vejarealer i henhold til Vejdirektoratets gældende vejregler og udbudsog anlægsforskrifter. Hvis andet ikke er nævnt, udføres retableringer i kvalitet og udseende som før opgravningen. Materialer Betonmaterialer skal være CE- mærket og skal leveres fra fabrik, der er tilsluttet Betonvarekontrollen (BVK) eller en fabrik, hvis kvalitetssikring og produktion er underlagt tredjeparts kontrol. Udførelse Er beskrevet under de enkelte afsnit. Er angivet under de enkelte afsnit Bundsikringslag (BL) Alment Der henvises til DS/EN 13285, DS/EN 13242, DS 933-1, DS samt DS/EN for henholdsvis materialekrav og -egenskaber samt prøvningsmetoder. Materialer Bundsikringsgrus skal være som det opgravede, eller alternativt opfylde de i ovennævnte DS/EN standarder nævnte krav til bundsikringsgrus. Udførelse Forinden udlægning af BL foretages omhyggelig afretning af det underliggende lag. Bundsikringslaget skal have en samlet tykkelse på 400 mm.

29 Det kontrolleres om de foreskrevne materialer og kvaliteter er anvendt, og om tykkelsen på BL er opnået. Endvidere kontrolleres på grundlag af entreprenørens nivellement, om de foreskrevne profiler og koter svarer til projektet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Stabilgrus bærelag (SG) Alment Der henvises til DS/EN 13285, DS/EN 13242, DS 933-1, DS samt DS/EN for henholdsvis materialekrav og -egenskaber samt prøvningsmetoder. Materialer Stabilgrus skal være som det opgravede eller alternativt opfylde de i ovennævnte DS/EN standarder nævnte krav til stabilt grus. Udførelse Forinden udlægning af SG foretages omhyggelig afretning af det underliggende lag. Til dokumentation af materialernes overholdelse af de stillede krav, skal der for hver påbegyndt tilført 100 m 3 SG foretages kornkurvebestemmelse. Efter regulering og komprimering skal overside af SG laget være i niveau med underside af eksisterende belægning eller ny belægning, og have det foreskrevne profil ± 10 mm. Afvigelser må ikke være ensidige. Det kontrolleres, om de foreskrevne materialer og kvaliteter er anvendt, og om tykkelsen på SG er opnået. Endvidere kontrolleres på grundlag af entreprenørens nivellement, om de foreskrevne profiler og koter svarer til projektet. Se i øvrigt udbudskontrolplanen Asfaltbelægninger Alment I forbindelse med retablering af ledningsgrav anvendes metode 4, der er beskrevet i vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, AAB, Bilag 4. Når arbejdet med asfaltbelægninger indgår i entreprisen og asfaltbelægninger udføres af underentreprenør/asfaltfirma skal denne godkendes af kommunen.

30 Da udlægning af slidlag ved Metode 4 typisk udføres 1 til 5 år efter aflevering, er denne ydelse entreprenøren uvedkommende, medmindre andet fremgår af SAB. Materialer Til retablering af asfaltbærelaget anvendes GAB0 og i påkommende tilfælde anvendes PA til slidlag. Udførelse Tilsynet skal godkende omfanget af renskæring. Der hvor den eksisterende belægning har løftet sig eller blevet undermineret ved entreprisens gennemførelse, skal entreprenøren retablere denne belægning for egen regning. Belægninger skal maskinudlægges, hvor dette er teknisk muligt. Hvis belægningstykkelsen er større end 80 mm i GAB udlægges asfaltbærelaget i 2 lag, med en trappefræsning efter udlægning af 1 lag. Ved trappefræsning skal den eksisterende belægning ikke renskæres/tilbageskæres, såfremt asfaltkanterne er intakte og belægningen ikke er undermineret. Der skal trappefræses ved retablering af tvær render. Der skal til komprimering af asfaltbelægninger anvendes tromlemateriel, der kan komprimere GAB O til middelkomprimeringsgrad ~ 97% (af Marshallrumvægt). Komprimering skal udføres ensartet i hele bredden. Hvis det ved arbejdets udførelse er hensigtsmæssigt at fjerne hele belægningen, udlægges asfalten i niveau, således der er plads til slidlag. Slidlag udlægges senere og er udenfor denne entreprise. Alle følgeskader langs arbejdsarealer, der skyldes mangelfuld afspærring, trafikskader, skred el. lign., er bygherren uvedkommende, og udgifter hertil afholdes af entreprenøren. Tilsynet skal inden udlægning af asfalt, kontrollere og godkende at asfaltkanter og fri banket er i orden og ubeskadigede, samt at rengøring og klæbning kontrolleres og godkendes. Den udlagte belægning skal kontrolleres for jævnhed og lagtykkelse. Endvidere skal materialets sammensætning, komprimering og forbrug af asfaltmateriale og klæbe middel dokumenteres.

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere