Forslag til Lokalplan nr Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan nr Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Juni 2013

2 Lokalplan nr for gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro er udarbejdet af advokat Vibeke Asmin Hansen, Dahl Advokatfirma for Tønder Kommune, Plan og Trafik.

3 Indhold NDHOLD 3 VEJLEDNING 4 Hvad er en lokalplan? 4 Læsevejledning 4 Offentliggørelse af planforslag 4 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger 4 Midlertidige retsvirkninger 4 Varige retsvirkninger 5 Klagevejledning 5 NDLEDNING 6 Lokalplanen 6 BESTEMMELSER 7 1 Formål 7 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 7 3 Udstykning 7 4 Bebyggelsens omfang og placering 8 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 6 Terrænreguleringer, ubebyggede arealer, beplantning og hegn 8 7 Veje, stier og parkering 9 8 Tekniske anlæg og skiltning 9 9 Ophævelse af servitutter 9 10 Ophævelse af lokalplaner 9 REDEGØRELSE 10 Lokalplanens baggrund 10 Lokalplanens formål 10 Lokalplanens afgrænsning 10 Lokalplanområdet 10 Lokalplanens indhold 11 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 14 Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning 15 Forsyningsplaner 17 Servitutter 17 VED TAGELSESPÅTEGNING 19 KORTBILAG A - Matrikelkort & Afgrænsning KORTBILAG B - Principskitse KORTBILAG C - Eksempel på eksisterende anlæg 3

4 Vejledning Planloven kan læses på HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde et lokalplanforslag. Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en lokalplan: inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen består af en redegørelse og en række lokalplanbestemmelser. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning og lovgivning beskrives også. Illustrationerne i lokalplanens redegørelsesdel er alene af vejledende karakter. Lokalplanbestemmelserne er bindende og tinglyses på de ejendomme, lokalplanen omfatter. 4 Lokalplanen er fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 11. juni til d. 6. august Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal være Tønder Kommune i hænde senest d. 6. august Kommunens hjemmeside OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG NÆRMERE OPLYSNINGER Indsigelser mod eller bemærkninger til lokalplanforslaget bedes indsendt skriftligt til eller til: Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde Løgumkloster Lokalplanen kan ses i Borgerservicebutikkerne, på bibliotekerne og på kommunens hjemmeside: Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø på: tlf.: eller pr. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelig plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Kommunalbestyrelsen tillade at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

5 Vejledning Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget træder lokalplanens varige retsvirkninger i kraft. VARIGE RETSVIRKNINGER Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men når der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. KLAGEVEJLEDNING Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens 58 klages over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres. Din klage bedes sendt til Tønder Kommune, så vidt muligt elektronisk på ellers pr. brev til Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Tønder Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Ved retlige spørgsmål forstås spørgsmål, som drejer sig om de procesmæssige forhold i forbindelse med planens udarbejdelse og vedtagelse. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Dog kan lovligheden af indholdet påklages. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 5

6 Indledning Lokalplanen Lokalplanområdet omfatter et ca. 2,5 HA stort areal nordøst for Bredebro. Lokalplanområdet er beliggende ved Hovedvejen mod vest, Trælborgvej mod syd og Løgumklostervej mod nord. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere et fælles biogasanlæg til behandling af gylle og vegetabilske produkter i området. Lokalplanen har til formål at udlægge lokalplanområdet til fælles biogasanlæg med tilhørende tanke m.v., der udgør et samlet hele. Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at etablering sker med mest rimeligt hensyn til eksisterende bebyggelse og omkringliggende landskab. 6

7 Bestemmelser TØNDER KOMMUNE Lokalplan Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro I henhold til bestemmelser i lov om planlægning, LBK nr af , fastsættes herved bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanen har til formål: at der kan opføres et gårdbiogasanlæg med tilhørende tanke, sidebygninger mv., der udgør et samlet hele, at der etableres et visuelt tæt beplantningsbælte som afskærmning for anlægget i forhold til omkringliggende ejendomme og kirke. Den nye beplantning skal bestå af egnstypiske arter Områdets afgrænsning og zonestatus Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag A og omfatter del af matr. nr Kumled, Brede. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og forbliver i landzone Med vedtagelsen af denne lokalplan bortfalder kravet om landzonetilladelse for ændret anvendelse samt bygge- og anlægsarbejder, når dette sker i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, som er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens 15, stk. 4. Udstykning 3.1 Eventuel udstykning kan ske som led i strukturudviklingen i det åbne land. 7

8 Bestemmelser Bebyggelsens omfang og placering Ny bebyggelse skal placeres og opføres inden for det på kortbilag B viste byggefelt. 4.2 Der kan inden for det på kortbilag B viste byggefelt opføres de for biogasanlægget m.m. nødvendige bygninger og bygningsanlæg med tilhørende installationer. 4.3 Biogasanlæggets biogasreaktorer for- og efteranlæg, lagertanke, teknikbygning samt øvrige bygninger må maksimalt opføres i en højde af 12 meter over terræn. Master, antenne og skorstene kan dog opføres i den for formålet nødvendige højde med tilladelse fra Tønder Kommune. Der kan gives særlig tilladelse fra Tønder Kommune til større højder, hvis det er nødvendigt. 4.4 Nye tankanlæg skal opføres således, at de lodrette sider mindst har en højde på 1,2 meter over terræn. 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1 Bygninger skal fremstå med facader i beton eller stålplader. Der må ikke være blanke overflader. Bygningernes taghældning må maksimalt være Betontanke skal fremstå cementfarvede. Tankene skal være med lys overdækning i grå farve. Ståltanke skal være med stålpladedækning i grå farve. 5.3 Polyesterfibertanke skal fremstå med fiberoverflade eller med overflade af stålplade i grå farve. Hældning på overdækning skal maksimalt være Terrænreguleringer, ubebyggede arealer, beplantning og hegn 6.1 Lokalplanområdet er på alle sider omkranset af eksisterende beplantning i området. 8

9 Bestemmelser 6.2 Alle arealer indenfor lokalplanområdet, hvor der er risiko for nedtrængning af andet end overfladevand, skal udføres med en fast tæt belægning af hensyn til grundvandsbeskyttelsen indenfor lokalplanområdet. 7 Veje, stier og parkering 7.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske via adgangsvej fra Storde. 7.2 Alle manøvrearealer, herunder arealer til læsning/ aflæsning, vaskeplads, parkering mv. inden for lokalplanområdet skal befæstes med ikkegennemtrængelige befæstninger Tekniske anlæg og skiltning Alle ledningsanlæg skal fremføres i jorden. 8.2 Der må ikke opstilles skiltepyloner, flagstænger til brug for reklameflag eller etableres anden erhvervsmæssig skiltning indenfor lokalplanområdet uden tilladelse fra Tønder Kommune. Undtaget er husnumre og mindre henvisningsskilte på maks. 1x1 meter samt tilsvarende skilte på bygninger og lignende. Belyste skilte må ikke forefindes indenfor lokalplanområdet. 8.3 Såfremt det er nødvendigt at dræne under eller omkring biogasanlæggets tanke, skal der etableres inspektionsbrønd, så det er muligt at udtage prøver af drænvandet, der afledes fra biogasanlæggets område Ophævelse af servitutter Lokalplanen ophæver ingen tilstandsservitutter Ophævelse af lokalplaner Lokalplanen ophæver ikke andre lokalplaner. 9

10 Redegørelse LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om etablering af et fælles biogasanlæg på et ca. 2,5 ha. stort areal beliggende ved Bredebro. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at udlægge lokalplanområdet til fælles biogasanlæg med tilhørende tanke mv. der udgør et samlet hele. Lokalplanens formål er endvidere at sikre, at opførelse af den nye bebyggelse sker i tilknytning til og i overensstemmelse og harmoni med den eksisterende bebyggelse, således at opførelse af ny bebyggelse tager mest muligt hensyn til det omkringliggende landskab. Anlægget etableres i forbindelse med en nødvendig udvikling af landbrugsproduktionen på Storde 1. LOKALPLANENS AFGRÆNSNING Lokalplanområdet omfatter del af matr. nr Kumled, Brede, 0063 Kumled, Brede. Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag A LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er mod vest afgrænset af dels ejendommens øvrige landbrugsbygninger. Mod nord, øst og syd grænser lokalplanområdet op til læhegn og privat skov. Lokal-planområdet omfatter et areal på ca. 2,5 ha. Arealet er beliggende i det åbne land ca. 500 m øst fra Bredebro. Lokalplanområdet omfatter ikke de eksisterende landbrugsbygninger på Storde 1. Den valgte placering er begrundet i, at anlæggets beliggenhed er den bedst mulige i forhold til diverse beskyttelseszoner i henhold til naturbeskyttelsesloven og i passende afstand fra naboer. Der ligger 1 nabo indenfor en radius af 300 meter. Anlæggets placering nordøst for de eksisterende landbrugsbygninger og indenfor eksisterende beplantningsbælte indebærer, at anlægget ikke vil virke markant i landskabet i forhold til forbipasserende. 10

11 Redegørelse LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet er ikke omfattet af gældende planlægning. Lokalplanen er derfor udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af lokalplanområdet om at sikre området til et gårdbiogasanlæg. Umiddelbart nordøst for de eksisterende landbrugsbygninger, ønsker ejer at opføre et gårdbiogasanlæg i overensstemmelse med ovenstående principskitse og i lighed med tilsvarende anlæg opført i Gånsager i tilknytning til de eksisterende bygninger. Områdets anvendelse Lokalplanen sikrer, at området kan anvendes til et gårdbiogasanlæg samt sikrer at bebyggelsen udgør et samlet hele. Opførelsen og driften skal ske i overensstemmelse med vilkårene i den miljøgodkendelse, der meddeles i henhold til lov om miljøbeskyttelse med tilhørende regelsæt. Lokalplanen skaber rammer for et gårdbiogasanlæg og giver mulighed for et bebygget areal på ca. 1,3 ha og med en volumen på i alt m3. Et biogasanlæg omhandler flere lukkede stål- og betontanke herunder modtagetanke for biomasse samt teknikbygning. Anlægget er et biogasanlæg, der producerer biogas ud fra landbrugets egne faste og flydende biomasser. Biogasanlægget repræsenterer endelig en renere teknologi i og CO2 neutral energiproduktion samt at den fysiske og kemiske ændring, som sker med gyllen giver anledning til en forbedret gødningsvirkning i marken. Biogasproduktionen sker i et totalt lukket system, ligesom konstruktionen indebærer, at der ikke sker luft-/lugtudslip. Det organiske tørstof fra biomassen omsættes til biogas for at anvendes til brændsel i energianlægget samt omdannelse til el og varme. Biogasanlægget skal levere gas til opgraderingsanlæg og herfra til Naturgasnettet. Bygningsmassen er eksemplificeret på bilag B. Den samlede bygnings-masse udgør aktuelt et bebygget areal på ca. 1,3 ha og kan udvides med op til ca m2. 11

12 Redegørelse Tankene kan dog nedgraves eller sænkes, når de blot sikres med forsvarlig overdækning iht. Arbejdstilsynets regler herfor med hensyntagen til, at der ikke graves dybere end hensynet til grundvandstrykket tillader. Volumen består af m3 væskelager m3 gaslager m3 lager til fast ensilage Biogasanlæggets ydre fremtræden er neutral og uden blanke facader. Bygningsdelen er af beton eller stål og tankene er overdækket med en lys softcoveroverdækning og i øvrigt som beskrevet i principskitsen, jf. foran. Umiddelbart efter opstilling og før biogasanlægget tages i brug, foretages der kontrol-og tæthedsprøvning i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 455. Eksempel på eksisterende anlæg, kortbilag C. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal med lokalplanens endelige vedtagelse forblive i landzone. Landzonetilladelser Lokalplanen erstatter ved sin vedtagelse ellers nødvendige landzonetilladelser efter planlovens 35, stk. 1 til opførelse af ny bebyggelse, når denne opføres i henhold til lokalplanens bestemmelser indenfor lokalplanområdet. Afvigelser fra lokalplanbestemmelserne kræver landzonetilladelse og/eller dispensation fra lokalplanen. Udstykningsmuligheder Lokalplanområdet kan evt. udstykkes som led i strukturudviklingenfor det åbne land. Terrænreguleringer, ubebyggede arealer, beplantning og hegn Beplantning Lokalplanområdet er omkranset af eksisterende beplantning. 12

13 Redegørelse Vej- og stibetjening Lokalplanen sikrer, at vejadgangen til lokalplanområdet foregår via Trælborgvej, som er en del af det overordnede vejnet. Teknisk anlæg Vandforsyning til området sker ved kollektiv vandforsyning. Anlægget har egen varmeforsyning. Umiddelbart efter opstilling og før biogasanlægget tages i brug, foretages der kontrol og tæthedsprøvning m.m. af tanke, beholdere, gasmembran og alle rørledninger. Umiddelbart efter etablering og før ibrugtagning af pumpeledning til gylle foretages kontrol og tæthedsprøvning. Såfremt det er nødvendigt at dræne under eller omkring tankene etableres inspektionsbrønd. Der søges ikke om afledning af spildevand. Trafikale forhold Transporten til og fra anlægget skal primært foregå ad Trælborgvej. Det vurderes, at adgangsvejen uden problemer kan afvikle trafikmængden, der forventes at udgøre 20 ugentlige transporter. Al transport vil ske med lastvogne med lukkede tanke. Den totale trafik i nærområdet ændres ikke væsentligt. 13

14 Redegørelse LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Landplandirektiv Lokalplanområdet er ikke omfattet af Den regionale udviklingsplan Lokalplanområdet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området ligger udenfor vandindvendingsfeltet for vandværket i Bredebro. Biogasanlægget ligger i udkanten af kirkelandskabet til Brede Kirke og i en afstand af m. fra et vandløb. Det vurderes, at etablering af biogasanlægget ikke vil være i strid med regionplanens mål og retningslinjer for beskyttelse af grundvandsressourcen, herunder overfladevand. Lokalplanen er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. Kommuneplanen Lokalplanområdet er beliggende i et område, der er kommuneplanlagt til jordbrug. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr til Kommuneplan for Tønder Kommune. Lokalplanen er med vedtagelsen af tillæg nr i overensstemmelse med Kommuneplan for Tønder Kommune. Lokalplaner Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre gældende lokalplaner. Miljøgodkendelse Biogasanlægget kræver miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen forventes meddelt senest samtidig med lokalplanen. Lugt Der påregnes ikke lugtgener. Lugtgenerne er under alle omstændigheder mindre end ved traditionel drift. Lugtmissionen reguleres i miljøgodkendelsen. Støj Anlægget overholder gældende grænseværdier. "Niveau" reguleres i miljøgodkendelsen. 14

15 Redegørelse LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN LOVGIVNING Byggeloven Der indhentes de nødvendige tilladelser til byggeriets opførelse. Museumsloven Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet, og har i den forbindelse udtalt, jf. museumsloven 27, at der vil være betydelig risiko for at støde på jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev skal frigive området, inden der kan opføres ny bebyggelse. Der er herefter foretaget forundersøgelse af byggefeltet, hvorefter det er konstateret, at der på arealet ikke findes væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens 27. I det omfang der alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. Lov om forurening Der er ikke tinglyst eller registreret affaldsdepoter eller andre former for jordforurening indenfor lokalplanområdet. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet straks standses og kommunen underrettes. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanen kræver dispensation i forhold til skovbyggelinje, men overholder i øvrigt Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier. Forsyningsforhold Den producerede biogas anvendes til opgradering til naturgasnettet og produktion af el. Anlægget forsynes med vand fra det lokale private almene vandværk. Anlægget producerer el til salg til el-nettet. Miljøbeskyttelsesloven Der kræves miljøgodkendelse i henhold til MBL, kap. 5. Der indhentes den nødvendige godkendelse i henhold til MBL. Husdyrbrugsloven Miljøgodkendelse af biogasanlægget og udspredningsarealerne i tilknytning hertil sker i henhold til MBL og ikke husdyrbrugsloven. 15

16 Redegørelse Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer og programmer ske en vurdering af, om planen antages at få en væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myn-dighed, der udarbejder planforslaget efter forudgående høring af andre myndigheder, hvis område berøres. Tønder Kommune har screenet projektet for at vurdere udarbejdelse af WM redegørelse. Projektet kræver ikke WM redegørelse, men der kan ved væsentlige fremtidige udvidelser opstå WM-pligt. Konklusion fra screening På baggrund af screeningen vurderes lokalplanens realisering ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning på de screenede emner. Derfor kan det konkluderes, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering, jf. LBK nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk

17 Redegørelse Klagevejledning Tønder Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Naturklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af miljøscreeningen. I henhold til Planlovens 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retslige spørgsmål, jf. lokalplanen, påklages. Klage indgives til Miljø- og Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal være modtaget af Miljø- og Naturklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Det er en betingelse for Miljø- og Naturklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på kr. 500 (privat) eller kr (erhverv) til Miljø- og Naturklagenævnet, og nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske indenfor 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. FORSYNINGSPLANER Lokalplanen er i overensstemmelse med Tønder Kommunes gældende forsyningsplaner, herunder spildevandsplanen og varmeplanen. SERVITUTTER Der er ikke tinglyst tilstandsservitutter indenfor lokalplanområdet, som er i konflikt med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen fortrænger således ingen gældende servitutter. Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: Dokument om master mv. tinglyst 22. august Dokument om oversigt mv. tinglyst 2. december Dokument om master mv. vedr. 607 tinglyst 22. november Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 284 tinglyst 22. november Dokument om master mv. tinglyst 22. november Dokument om master mv. tinglyst 13. marts Dokument om master mv. vedr. 607 tinglyst 1. september Dokument om master mv. tinglyst den 1. september Dokument om master mv. vedr. 607 tinglyst 17. februar Dokument om master mv. vedr. 36, 134 tinglyst 17. fe-bruar Dokument om byggelinier mv. tinglyst 15. august Dokument om master mv. tinglyst 21. september Dokument om naturgas/anlæg mv. tinglyst 23. november Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. tinglyst 18. november Oplysninger om servitutter i øvrigt kan fås ved Tinglysningsretten i Hobro på tlf.:

18 18

19

20 Kortbilag A Matrikelko RT & AFGRÆNSNING N ord 20

21 Kortbilag B Byggefelter og VEJAdGAnG (LoKAL PLAn ko rt) N ord 21

22 Kortbilag C EKSEMPEL PÅ EKSISTERENDE ANLÆG 22

23

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere