Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg"

Transkript

1 Holbæk Forsyning Dato: Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: EAN.nr Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg, Hagestedvej 27B, 4532 Gislinge, matr. nr. 49g Gislinge by, Gislinge i henhold til miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår, som virksomheden/anlægget skal overholde ud over de eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen fra juni 2009 (vedlagt som bilag): Tilføjelse af vilkår Generelt 1a. Anlægget skal drives i overensstemmelse med oplysningerne fremsendt i ansøgningsmaterialet til dette tillæg til miljøgodkendelsen. 1b. Anlægget til slamafvandingsposer (geotubes) skal overholde alle vilkårene i miljøgodkendelsen fra 2009, herunder også de vilkår, der omhandler krav til bassinerne, bortset fra vilkår 8 og 18. 3a. Et eksemplar af dette tillæg til miljøgodkendelse skal være tilgængeligt for driftspersonalet. Personalet skal være orienteret om dette dokuments indhold. Virksomheden skal opbevare dette dokument sammen med miljøgodkendelsen. Indretning og drift af anlægget 7a. Opbevaring af polymer (PolyUnit), som tilsættes slamafvandingsposer (geotubes), skal ske i en egnet beholder med tilhørende rørsystemer uden risiko for spild til jord eller vandmiljø. 8a. Der må kun tilføres aerobt stabiliseret slam fra Gislinge Renseanlæg og polymer til slamafvandingsposer (geotubes). 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (med senere ændringer)

2 Membran og drænsystem 16a. Anlægget til slamafvandingsposer (geotubes) skal beklædes med en vandtæt membran, der overholder retningslinjerne i DS/INF 466 for så vidt angår materiale, udlægning, sammensvejsning, rørgennemføring og tæthedskontrol. Datablade og kontroljournaler skal føres i henhold til DS/INF 466, og disse skal være tilgængelige ved tilsyn. Egenkontrol 18a. I forbindelse hver tømning af slamafvandingsposer (geotubes), skal der foretages en visuel kontrol med membranens tæthed. Kontrollen skal dokumenteres med billeder og gemmes i virksomhedens driftsjournal. 18b. Holbæk Kommune kan kræve, at virksomheden gennemfører en tæthedskontrol, hvis der er mistanke om, at membranen er utæt. Omkostningerne forbundet hermed afholdes af Holbæk Forsyning. 18c. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af - Årligt tilførte slammængder til slamafvandingsposer (geotubes) - Opgørelse over restkapacitet ved årets udgang - Datoer for tømning af slamafvandingsposer (geotubes) og billeddokumentation for visuel kontrol Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR NYE VILKÅR Holbæk Kommune har foretaget en vurdering af de mulige miljøpåvirkninger i forbindelse med det ansøgte anlæg af slamafvandingsposer (geotubes) på Gislinge Slammineraliseringsanlæg. Neden for er miljøpåvirkningerne vurderet, og de nye vilkår begrundet. Generelt Der fastsættes vilkår om, at tillægget til miljøgodkendelsen skal opbevares sammen med den eksisterende godkendelse fra 2009, og at driftspersonalet skal være bekendt med de nye vilkår. Det er i overensstemmelse med standardvilkår 3 i godkendelsesbekendtgørelsen 2 og skal sikre, at driften og egenkontrollen sker i overensstemmelse med samtlige gældende vilkår for virksomheden. Indretning og drift af anlægget Der har ikke tidligere været opbevaret polymer på virksomheden. For at sikre mod spild til jord eller vandmiljø fastsættes vilkår 7a. Opbevaring af polymer (PolyUnit), som tilsættes slamafvandingsposer (geotubes), skal ske i en egnet beholder med tilhørende rørsystemer uden risiko for spild til jord eller vandmiljø. Dermed forventes opbevaringen af polymer ikke at medføre negative miljømæssige påvirkninger. 2 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

3 Det er desuden præciseret i vilkår 8a, at der kun må tilsættes aerobt stabiliseret slam fra Gislinge Renseanlæg og polymer til slamafvandingsposer (geotubes). Det er anderledes i forhold til slambedene, da disse ikke tilsættes polymer. Vilkåret sikrer samtidigt, at der ikke tilsættes andre stoffer uden miljømyndighedens tilladelse. Membran og drænsystem For at præcisere standardvilkår 5 i godkendelsesbekendtgørelsen, fastsættes vilkår 16a vedr. krav til membranen under slamafvandingsposerne. Denne membran sikrer mod nedsivning af rejektvand til jord og grundvand og opfylder standarden for bedst tilgængelig teknologi, jf. Arbejdsrapport nr. 2/2013 fra Miljøstyrelsen Gennemgang af BAT i 22 branchebilag. Præciseringen bidrager også til at undgå misforståelser, idet der er fejl i ansøgningsmaterialet i forhold til den anvendte DS/INF standard. Egenkontrol For at sikre, at membranen er tæt, fastsættes vilkår om visuel kontrol og dokumentation for dette i forbindelse med hver tømning. Desuden fastsættes vilkår om, at kommunen kan forlange tæthedsprøvning, hvis der er mistanke om utætheder. Det vurderes, at disse krav kan sidestilles med standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen. Det er indgået i vurderingen, at der ikke er beplantning på membranen til slamafvandingsposer (geotubes), og tømningshyppigheden - og dermed inspektionerne - vil være væsentligt oftere end for slambedene. Ligeledes fastsættes vilkår om driftsjournal jf. standardvilkår 20 for at sikre løbende overvågning af miljøbelastningen og sikre tilsynsmyndighedens mulighed for at kontrollere, at egenkontrollen overholdes. Støj Den samlede mængde afvandet slam, som skal køres væk til jordbrugsformål, er uændret. Pumpningen af slam til slamafvandingsposer (geotubes) sker igennem det nuværende ventilbygværk. Dermed sker der ikke en forøgelse af støjbringende aktiviteter. Der er ikke nogen maskiner omkring afvandingspladsen i den daglige drift, og derfor vurderes de støjfrembringende aktiviteter at være uændret i forhold til nuværende anlæg. Støj ved tømning af slamafvandingsposer (geotubes) vurderes ikke til at være anderledes end ved tømning af slambede, men forekommer oftere end tømning af slambede. Slamafvandingsposen (geotuben) tømmes således ca. hver 9. måned, mens slambedene tømmes hvert år. Denne ekstrakørsel er dog så begrænset, at den ikke vurderes at være til gene for omgivelserne. Til -og frakørselsforhold vil være uændrede i forhold til den nuværende kørsel til og fra slammineraliseringsanlægget, da den nye afvandingsplads med slamafvandingsposer (geotubes) vil ligge indenfor samme område. På baggrund af ovenstående er der ikke fastsat nye vilkår om støj.

4 Luftforurening, lugt og støv Risikoen for dannelse og spredning af aerosoler på det nuværende anlæg, som består af åbne slambassiner med tagrør, er tidligere vurderet til at være meget lille. Ved brug af slamafvandingsposer (geotubes) udpumpes slammet til en lukket pose. Det betyder, at den nuværende meget begrænsede aerosoldannelse minimeres yderligere. Der er derfor ikke fastsat nye vilkår om begrænsning af luftforurening, lugt og støv. Affald Slam udgør langt hoveparten af affaldet fra virksomheden. Mængden af slam, der skal bortskaffes til udnyttelse på landbrugsjord, er uændret. Det vurderes, at slammet fra slamafvandingsposer (geotubes) er mindre mineraliseret end slammet fra slambede. Ifølge Thomas Rolf Jensen fra leverandøren, EnviDan, overholder slammet, som pumpes ud i slamafvandingsposerne normalt slambekendtgørelsen mht. grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Ligeledes overholder slammet normalt grænseværdierne i slambekendtgørelsen efter ophold i slamafvandingsposer (geotubes). Det forudsættes, at slammet fra slamafvandingsposer (geotubes) analyseres og bortskaffes efter reglerne i slambekendtgørelsen, før udbringning på landbrugsjord. På baggrund af ansøgningsmaterialet har Holbæk Kommune ikke grundlag for at vurdere, at bortskaffelse af slammet fra slamafvandingsposer (geotubes) skulle udgøre en større risiko for forurening i forhold til slammet fra slambedene. Etableringen af slamafvandingsposer (geotubes) kan have en positiv miljømæssig effekt i tilfælde af uheld, hvor der ledes forurenet spildevand gennem renseanlægget. Her vil det være en fordel at kunne lede det forurenede slam til en afvandingspose i stedet for slambedene, og dermed undgå at ødelægge vegetationen i slambedene. Spildevand Spildevandet fra afvandingen af slammet ledes tilbage til rensningsanlægget via et lukket system. Der vurderes ikke at være ændringer i miljøpåvirkningen i forhold til de eksisterende forhold. VIRKSOMHEDENS BEMÆRKNINGER Virksomheden har til udkastet til tillægget til miljøgodkendelsen fremsendt følgende kommentarer: Holbæk Forsyning/EnviDan har følgende kommentarer til udkastene til tillæggene til miljøgodkendelserne for Gislinge og Svinninge Slammineraliseringsanlæg. 1. Betegnelsen geotubes ønsker Holbæk Forsyning erstattet med slamafvandingsposer (geotubes)

5 2. I afsnittet VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR NYE VILKÅR Affald, er der skrevet: Det vurderes, at slammet fra slamafvandingsposer (geotubes) er mindre mineraliseret end slammet fra slambede. Ifølge Thomas Rolf Jensen fra leverandøren, EnviDan, overholder slammet efter ophold i slamafvandingsposer (geotubes) normalt grænseværdierne i slambekendtgørelsen. Det skal måske tilføjes, at slammet, som pumpes ud i slamafvandingsposerne (geotubes) normalt overholder slambekendtgørelsen mht. grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det tilkendegives hermed, at der ikke skal gøres brug af den fulde høringsperiode, så meddelelsen af godkendelsen kan fremskyndes. Holbæk Kommunes bemærkninger: Holbæk Kommune er enig med Holbæk Forsyning i, at det vil være mere hensigtsmæssigt at betegne geotubes som slamafvandingsposer (geotubes) og har selv bedt Holbæk Forsyning overveje dette pr. telefon. Dermed meddeles godkendelsen ikke til det specifikke produkt, geotubes, men til slamafvandingsposer som fx geotubes. Den foreslåede tilføjelse vedr. slammets overholdelse af slambekendtgørelsens grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer vurderes relevant og medtages i vurderingen. Meddelelsen af tillægget til godkendelsen fremskyndes, så virksomheden kan tage anlægget i brug hurtigst muligt. SAMLET VURDERING Holbæk Kommune vurderer, at Gislinge Slammineraliseringsanlæg kan gennemføre den ansøgte ændring, uden at det giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. VVM Det ansøgte vurderes ikke omfattet krav til VVM-screening, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). LOVGRUNDLAG Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens 33 stk. 1. Virksomheden er omfattet af listepunkt K206 på bilag 2 i bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed; Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding. Da den eksisterende miljøgodkendelse er meddelt i 2009, er virksomheden omfattet af retsbeskyttelse indtil 2017, og de eksisterende vilkår kan derfor ikke ændres i forbindelse med dette tillæg til miljøgodkendelsen.

6 FORUDSÆTNINGER Virksomheden har den 11. oktober 2013 fået tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før miljøgodkendelse. I forbindelse med tilladelsen blev det vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med planlovgivningen, og at der ikke kræves landzonetilladelse til det ansøgte. Sammen med ansøgningsmaterialet fremsendte virksomheden en anmeldelse af byggearbejdet til Holbæk Kommune, og der er meddelt byggetilladelse til etableringen af anlægget. Dette tillæg til miljøgodkendelse er ud over ovenstående forudsætninger udarbejdet på baggrund af følgende: Miljøgodkendelse af juni Virksomhedens ansøgning af 7. oktober 2013 om tillæg til miljøgodkendelsen fra Ansøgningen indeholder anmodning om etablering af slamafvandingsanlæg i form af geotubes på Gislinge Slammineraliseringsanlæg. Supplerende oplysninger af 11. oktober 2013 til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Mail af 28. oktober 2013 med oplysning om fejl i ansøgning vedr. standard for membran. OFFENTLIGGØRELSE Tillægget til miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på KLAGEVEJLEDNING Tillægget til miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er følgende: Virksomheden, Holbæk Forsyning Enhver der har individuel og væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. 76 i miljøbeskyttelsesloven Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Eventuel klage over afgørelsen skal væres skriftlig og sendes til Holbæk Kommune, By og Landskab, Postboks 89, 4300 Holbæk, og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet. Holbæk Kommune skal have modtaget klagen senest den 9. december 2013 kl Holbæk Kommune videresender klage og sagsakter til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet.

7 Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at virksomheden opfylder de vilkår, der er fastsat i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. BRUGERBETALING Sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til miljøgodkendelser er omfattet af brugerbetaling 3. Det betyder, at Holbæk Kommune skal opkræve 300,25 kr. i timen for den tid, der er brugt på udarbejdelse af tillægget til miljøgodkendelsen. Opkrævningen vil ske i november SPØRGSMÅL Eventuelle spørgsmål til dette tillæg til miljøgodkendelse kan rettes til undertegnede på tlf Med venlig hilsen Marie Jul Ougaard Miljømedarbejder Bilag: Bilag 1: Miljøgodkendelse af juni 2009 Bilag 2: Ansøgning af 7. oktober 2013 om tillæg til miljøgodkendelsen Bilag 3: Supplerende oplysninger til ansøgning af 11. oktober 2013 Kopi af denne godkendelse er sendt til: Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Nordvestsjælland; Thomas Rolf Jensen, EnviDan, 3 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere