BYGGEPROGRAM for bogruppe 7, Andelssamfundet i Hjortshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEPROGRAM for bogruppe 7, Andelssamfundet i Hjortshøj 11.01.07"

Transkript

1 BYGGEPROGRAM for bogruppe 7, Andelssamfundet i Hjortshøj Henvisning til generel projektbeskrivelse Der henvises til bilag A projektbeskrivelse bogruppe 7 af Overordnede ønsker Vi ønsker at skabe et rummeligt og inspirerende fællesskab, som kan danne rammen om en god dagligdag for alle aldre. Vi ønsker at bygge miljøvenlige boliger med et absolut sundt indeklima og minimale energiudgifter. Vi ønsker at skabe en attraktiv boligbebyggelse, som lægger op til samvær, leg og kreativ udfoldelse. Vi ønsker at skabe et boligbyggeri, som er visionært både mht. det sociale og det miljø- og energimæssige indhold og som samtidig kan realiseres indenfor en økonomisk ramme, som giver en rimelig husleje set i forhold andre boliger i Århus Kommune. Projektforudsætninger Der henvises generelt til Lokalplanforslag nr Andelsboligforeningen skal selv forestå byggemodningen af storparcel 1a med vejtilslutning til Gl. Kirkevej. Der etableres tilslutningsvej og parkeringsplads i fællesskab med storparcel 1b. Der etableres et fælles friareal i fællesskab med storparcel 1b og et fremtidigt institutionsbyggeri. Bebyggelsen tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Afledningsselskab: Egå renseanlæg / myndighed Miljøkontoret, Silkeborgvej 260. Der skal af Århus Kommune etableres en ny spildevandsføring fra jernbanen frem til storparcellen med tilslutning til Egå renseanlæg. Regnvand opsamles og genbruges eller nedsives indenfor lokalplanområdet. Myndighed: Miljøkontoret. Vandforsyning via stikledning fra Gl. Kirkevej. Forsyningsselskab: Gl. Hjortshøj Vandværk. Elforsyning via stikledning fra Gl. Kirkevej. Forsyningsselskab: NRGi, Grenåvej 55. Den luftbårne el-ledning skal nedgraves. Udgifter afholdes af NRGi. Øvrigt: kabelføringer for telefon, internet, tv o.lign. Miljømæssige krav og specifikationer Byggeriet skal som udgangspunkt leve op til de krav, der stilles til svanemærkede huse. Heri stilles bl.a. miljømæssige krav til anvendelse af følgende materialer: maling, lak, gulvolie, lim, spartelmasse, udjævningsmasse/flydespartel, fugemasse, fugeskum, tætningsprodukter til vådrum, damp-, vind- og radonspærrer, plastprodukter, træ og, træbaserede byggeprodukter, isoleringsmateriale og metal. Derudover følges svanemærkningens krav til: materialehåndtering, affaldshåndtering samt vedligeholdelsesog brugsplaner. Desuden ønskes kommende regler fra BR07 om et maximalt fugtindhold i byggematerialer overholdt. Der forventes opmærksomhed på minimering af indirekte energiforbrug eks. til transport af byggematerialer. Anvendelse af mineralsk isoleringsmateriale ønskes undgået. Hvis det alligevel anvendes på udvalgte steder sker dette kun efter aftale med bygherre. Fugemasser og fugeskum ønskes erstattet af konstruktive alternativer. Kan dog anvendes efter aftale med bygherre de steder, hvor det er et lovkrav eller hvor der ikke er et håndværksmæssigt fornuftigt alternativ. Anvendelsen af metaller ønskes begrænset, hvis der eksisterer et miljømæssigt mere fornuftigt valg. 1

2 Tekniske krav og specifikationer Der ønskes et byggeri i passivhus-standard. Det vil sige, at byggeriet opføres, så der er et samlet effektivt energibehov på max.15kwh/indv.kvm/år til opvarmning og ventilation, beregnet efter PHPP. Beregnet energibehov på skitseprojektniveau er fastlagt til 11 kwh/indv.kvm/år for at tage højde for en vis justeringsmulighed under detailprojekteringen. Bebyggelsen skal desuden leve op til de danske krav til totalenergiforbruget i et lavenergibyggeri klasse 1. Specifikke krav til U-værdier for de enkelte bygningsdele stilles af byggerådgiver, således at kravet til det samlede energitab kan overholdes. Bygningerne skal ved tæthedsprøvning have et maksimalt lufttab på 0,4l/s/m2 ved 50Pa. Varmeanlæg Boligerne opvarmes igennem ventilationsanlæg, dog etableres der vandbåren gulvvarme og evt. vandbåren håndklædetørrer på bad / toilet. Anlægget skal etableres med varmevekslere og forvarmning af indsugningsluften ved indtag igennem jorden. Anlægget skal kunne tilføre en varmemængde, således at boligerne kan holde en ens komforttemperatur på 20 C i samtlige rum. Ventilationsanlægget skal kunne levere m3/h. i en bolig på 125m2 med 6 beboere. Det skal desuden kunne leve op til et skærpet støjkrav, som ikke må overstige 25 db i boligen. Det skal tilstræbes, at tekniske installationer ikke giver et støjniveau på mere end 30 db umiddelbart uden for bygningernes vinduer og på rekreative arealer, herunder altaner, terrasser, uderum og lignende. Der etableres solvarmeanlæg til forsyning af primært varmt brugsvand i 6 7 måneder om året. Andelsboligforeningen arbejder med 2 mulige modeller for varmeforsyning. Model 1: el-drevet varmepumpeanlæg, evt. suppleret med solceller. Forsyningsselskab: NRGi, Grenåvej 55. Model 2: varmeforsyning fra decentral kraft-varmeanlæg via intern ledningsnet i AiH. Forsyningsselskab: Energiselskabet i AiH. Materialekrav Byggeriet etableres som let træhusbyggeri. Vinduer og døre fremstilles i træ, udvendige partier i kerneved. Boligerne etableres evt. med krybekælder og isoleres i samme materiale med et ubrudt lag i både vægge, loft og gulv. Der monteres emhætter i køkkener med kulfilter og recirkulation. Funktionskrav Vi ønsker at bygge gode, fleksible og miljømæssigt bæredygtige boliger med fokus på minimalt energiforbrug og høj arkitektonisk kvalitet. Der kan maximalt bygges brutto etm2 på storparcel 1a. Andelsboligforeningen ønsker at udnytte denne byggeret for at sikre en optimal projektøkonomi. Der reserveres ca. 75 brutto etm2 til fælleshus. Bebyggelsen forventes at kunne bestå af op til andelsboliger, afhængig af boligtypernes størrelse og sammensætningen af boligtyperne. Der ønskes en bebyggelsesplan, som består af sammenbyggede enheder bestående af 3-5 boliger. Der ønskes en bebyggelsesplan, som skaber gode uderum, og som respekterer grundens topografi. 1-plan boliger og fælleshus placeres nærmest det fælles friareal, således at der sikres gode udsigtsforhold fra 2-planboligerne. 2

3 Boligerne etableres med vindfang og med en optimal solafskærmning. Boligerne i 2 plan etableres med altaner, eller med mulighed for at tilføje altaner som en forbedring. Der skal etableres private udearealer som minimum på begge sider af bebyggelsen, dvs. både i forbindelse med boligens ankomstside og i forbindelse med en privat opholdsterrasse. Der skal etableres private depotskure evt. som en sammenbygget enhed i forbindelse med en fælles overdækket cykelparkering ved hver boligenhed. Derudover skal der etableres fælles affaldsskur og fælles cykelparkering ved parkeringspladsen samt et fælles værksted. Andelsboligforeningen planlægger selv at udføre en del af disse mindre bygge- og anlægsarbejder af skure i terræn. Rumbeskrivelser Den enkelte bolig består af store grundrum med en kerne bestående af bad/toilet, køkken og depot/ teknikrum. Der tilstræbes en stor fleksibilitet i den enkelte boligtype, således boligen enten kan indrettes med få større rum eller flere mindre rum. Det er således muligt ved simple ombygninger at ændre ruminddelinger f.eks. ved ejerskifte eller ændrede boligbehov. Der ønskes 4-5 forskellige grundboligtyper fra m2. Boligtype A: ca. 65 m2 i 1-plan med 1 toilet med bad Det skal være en rummelig bolig ved en indretning med opholdsrum og 1 værelse, og der skal være mulighed for en indretning med 2 værelser.. Boligtype B: ca. 90 m2 i 2-plan med 1 toilet med bad Det skal være en rummelig bolig ved en indretning med opholdsrum og 2 værelser, og der skal være mulighed for en indretning med 3 værelser. Boligtype C: ca. 110 m2 i 2-plan med 2 toiletter, heraf 1 med bad Det skal være en rummelig bolig ved en indretning med opholdsrum og 2 værelser, og der skal være mulighed for en indretning med 3 værelser. Boligtype D: ca. 125 m2 i 2-plan med 2 toiletter, heraf 1 med bad Det skal være en rummelig bolig ved en indretning med opholdsrum og 3 værelser og mulighed for indretning med 4 værelser. Evt. Boligtype E: ca. 145m2 i 2-plan med 2 toiletter med bad. Det skal være en rummelig bolig ved indretning med opholdsrum og 4 værelser og mulighed for indretning med 3 eller 5 værelser. Boligen indrettes med bryggers. Økonomiplan Andelsboligforeningen har i samarbejde med totalrådgiver udarbejdet et foreløbigt budget af De samlede projektudgifter er anslået til ca. 32 mill, svarende til kr. pr. brutto m2 bolig. Andelsboligforeningen ønsker at opføre et fælleshus på storparcel 1a. Den økonomiske ramme for et fælleshus primært udført som selvbyg er max kr / andelshaver. Andelsboligforeningen har oktober 2006 indbetalt kr. til dækning af projektudgifter i projektudviklingsfasen frem til februar

4 Organisationsplan Andelsboligforeningen bogruppe 7 er stiftet april Bestyrelsen er valgt på en ekstra ordinær generalforsamling , hvor byggeudvalget også blev nedsat. Foreningens medlemmer har indgået tegningsaftaler i oktober 2006 for andelsboligprojektets ide- og projektudviklingsfase frem til februar Andelsboligforeningen har indgået aftale med Arkitektfirmaet Frost Larsen v/ Svend Åge Christensen om totalrådgivning med følgende underrådgivere: Særlig rådgivning miljørigtigt byggeri: Rie Øhlenschlæger Særlig rådgivning passivhusbyggeri: Søren Pedersen Landskabsarkitekt: Birgitte Henningsen Byggemodning: Ingeniørfirmaet Allan Almbjerg Andelsboligforeningen er indgået i et samarbejde med byggefirmaet Woodmate v/ Finn Borg med henblik på en totalentrepriseaftale efter pristilbud på et udarbejdet projektforslag februar Byggeudvalget varetager den direkte kontakt til rådgivere og entreprenør og laver oplæg til bogruppemøder. Bogruppemøderne er den besluttende og godkendende instans undervejs i processen Generalforsamlingen er den besluttende og godkendende instans ved afslutning af projektudviklingsfasen og i forbindelse med fastlæggelse af det overordnede byggebudget før opstart på projektrealiseringsfasen. Tidsplan Uge 40: Ekstraordinær generalforsamling - idé og projektudviklingsfasen Uge 02: Godkendelse af byggeprogram fremlægges på bogruppemøde og godkendes 3. Uge 06: Udvidet dispositionsforslag fremlægges på bogruppemøde og godkendes 4. Uge 08: Ekstraordinær generalforsamling - opstart projektrealiseringsfasen 5. Uge 11: Projektforslag fremlægges på bogruppemøde og godkendes 6. Uge 18: Hovedprojekt byggemodning fremlægges på bogruppemøde og godkendes 7. Uge 19: Byggeriet opstartes. Rådgivere udfører opfølgning og tilsyn Januar marts 2008: Forventet indflytning Tegninger Følgende tegninger indgår i byggeprogrammet: Situationsplan tegning nr. 01 dateret Situationsplan tegning nr. 04 dateret Situationsplan tegning nr. 05 dateret Situationsplan tegning nr dateret Boligtype A tegning nr og dateret Boligtype B tegning nr dateret Boligtype C tegning nr og dateret Boligtype D tegning nr og dateret Boligtype E tegning nr og dateret Boligtype E tegning nr dateret Facader tegning nr og dateret

5 Myndighedsforhold Der foreligger et købstilbud fra Århus Kommune til et andelsboligprojekt med kommunegaranti, som andelsboligforeningen bogruppe 7 har accepteret. Købstilbuddet indstilles til godkendelse i Århus Byråd sammen med den endelige godkendelse af Lokalplan 715. Den endelige godkendelse forventes at foreligge senest februar Projektet skal godkendes af Kontoret for støttet byggeri og udføres iht. Århus Kommunes retningslinjer for miljøorienteret byggeri. Kortlægning Digitalt grundkort over området fra Århus Kommune Forslag til Lokalplan 715 som den foreligger. Henvisninger: Svanemærkning: Der henvises til Svanemærkning af småhuse version 1.4 Miljømærkesekretariatet Dansk Standard (søgeord: hussvanen) Passivhusdefinitioner: Der henvises til: Zertifizierung als qualitätsgeprüftes passivhaus Kriterien für passishäuser mit wohnnutzung. fra: Passiv haus institut Darnstadt Passivhaus Dienstleistung GMBH 5

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB Alle har deres specifikke drøm om et hjem. Det er vildt fedt når alle de drømme kan tegnes ind i de samme huse. Det er rart - børnene leger selv ude. Mange gange kommer der andre

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling TEGLHUSET til- og ombygning til boliger for borgere med sindslidelse. FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG 7. februar 2014 Udarbejdet af: Helsingør kommune Side

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065 Lokalplan for boliger nord for alvejen i Vinge Vedtaget d. 2. april 2015 Lokalplan nr. 065 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold... 3 Baggrund

Læs mere

GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI

GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI Miljørigtigt Erhvervsbyggeri i Hillerød Den 19. december 2007 vedtog byrådet en ny planstrategi, hvor der står, at kommunen har en målsætning om selv at bygge energirigtigt

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev. 12-12-2007 Indholdsfortegnelse Bærende principper

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere