UBK UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S"

Transkript

1 Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2

2 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Udbudskontrolplan, UBK 2. KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION 2.1 Indledning I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau overholdes. Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført. 2.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige for at sikre, at produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt. Entreprenøren skal anvende GA s system til kvalitetssikring. Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolplanen, som er minimumskrav til entreprenørens kontrolplan. Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplanen, kan han blot ved at ændre betegnelsen "Udbudskontrolplan" til "Kontrolplan" tilvejebringe sin kontrolplan. Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt kun indeholder den kontrol, der skal udarbejdes dokumentation for. Entreprenørens kontrolplan fritager ham ikke for en generel kontrol og kontrol i henhold til normer og standarder. 2.3 Faser i kvalitetssikringen og dokumentgangen Udførelsesfasen Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med nummer registreres i kontrolplanen. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kontrolplanen og have adgang til dokumentationen. Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet er foretaget. SB bilag 2 Side 1

3 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Udbudskontrolplan, UBK Evt. tilsynets underskrift på entreprenørens kontrolplaner/ kontroldokumentation, fritager attesten ikke entreprenørens ansvar for byggeriets kvalitet som udført og kvalitetssikring. Som supplement til kvalitetssikring skal entreprenøren e arbejder med fotoregistrering Afleveringsforretningen Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen og 5-års eftersyn Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens kontroldokumentation. SB bilag 2 Side 2

4 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Materialer, modtagekontrol Fagområder i h.t. SA: Afsnit 3 Udgravning, udsprængning og jordarbejde Modtagelse, 100%, følgeseddel 3.1a Afsætning Måling, totalstation Efter afsætning Stikprøvevis. 10%, målerapport 3.1b Opmåling Måling, nivellement, kontrol Efter udgravning, udsprængning. 20% SA, tværsnit, målerapport 3.2 Afsætning, arbejdsarealer Inden opstart af terrænarbejder SA, SB, fotos 3.3 Afrømning, tilstrækkelighed Inden udgravning, udsprængning, 100% SA 3.4 Udgravning, udsprængning, tilstrækkelighed, plads til ledninger, stik og afretningslag m.m. Måling, nivellement, kontrol Efter udgravning, udsprængning, omfang 100% SA, tværsnit, målerapport 3.5 Vand- og kloakledninger samt elkabler. Udjævningslag, tykkelse og kornstørrelse Inden lægning af fiberdug, 100% SA, tværsnit, følgeseddel 3.6 Vand- og kloakledning samt elkabler. Beskyttelseslag, omkringfyldning. Komprimeringsgrad. Tykkelse, måling Inden tilfyldning, 10% SA, tværsnit, målerapport 3.7 Grøfter. Placering. Fald Efter lægning, 25%, målerapport 3.8 Grøfter afstand mellem elementer Efter lægning, 100 % SA 3.7 Tilfyldning, stenstørrelse, måling Inden indbygning SA, målerapport 3.8 Tilfyldning, komprimering, sprængstenslag generelt Antal passager 10% SA 3.9 Retablering Efter retablering 100% SA, tegning, fotodokumentation 3.10 Opmåling og dokumentation Måling Inden aflevering SA, tegning, målerapport (GPS) Side 1 af 1

5 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 5 Terrænbefæstelsesarbejde 5.0 Udlægning af stabilt grus, jævnhed, måling Inden asfaltering, 100% 5.1 Skråningssikring, hældning, måling Efter udførelse, pr. påbegyndt 100 m 2 / SA afsnit 16 Side 1 af 1

6 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 6A Kloakledningsarbejde 6A.0 Materialer, modtagekontrol. Dimensioner, art, mængde, kvalitet Modtagelse, 50%, følgeseddel 6A.1 Kloakledning, placering sideværts Måling, flugtsnor Efter udlægning og udførelse af sidestøtte 50%, målerapport 6A.2 Kloakledning, placering i dybde Måling, nivellement Efter lægning og udførelse af sidestøtte, 100%, målerapport 6A.3 Kloakledning, fald Måling, nivellement Efter lægning og udførelse af sidestøtte, 100%, målerapport 6A.4 Kloakbrønd og tilslutning, tæthedsprøvning Måling, iht. DS 455 Efter tilslutning af ledning i eksist. brønd SA, DS 455, Tilsynets godkendelse, målerapport 6A.5 Kloakledning, dokumentation X,Y,Z til midte af brøndbund og indføring i bygning. Måling, vha. GPS, nivellement/totalstation. Inden aflevering, 100% Leverandøranvisninger, målerapport, rettet tegning med underskrift af måleansvarlig person. Side 1 af 1

7 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 6B Vandledningsarbejde 6B.0 Modtagelse, 10%, følgeseddel 6B.1 Afsætning Måling Byggestart, 100% 6B.2 Ledningsmontage, billeder Udførelse, 25%, udskrift af svejserapport 6B.3 Trykprøvning Måling Inden el-tracing, 100% SA, tilsynets/nukisssiorfiits godkendelse på trykprøvningsjournal 6B.4 Samlinger (isolering og kapper), billeder Udførelse, 50%, tilsynets/nukissiorfiits godkendelse. Billeder. 6B.5 Indmåling, plan og niveau, alle retningsændringer, ventil. Måling, GPS eller totalstation Inden tilfyldning, 100%, rettet tegning samt målerapport med underskrift af måleansvarlig. Side 1 af 1

8 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 7 Betonarbejde 7.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer Proceskontrol og kontrol af og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 7 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi 7.3 Betonkontrol, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.4 Fundering Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.5 Støbning Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.6 Beskyttelse af beton Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.7 Støbeforskalling, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.8 Placering i form Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.9 Afformning Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Finish Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Tolerancer, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Indstøbning, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Huller, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Udlægning af isolering Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. Side 1 af 1

9 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 08 Murerarbejde 8.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer og kontrol af materialer og og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 08 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi Proceskontrol 8.3 Underlag, betondæk før og under / SA afsnit Afretningslag for fliser Efter udførelse, 100 % / SA afsnit Afretningslag/ slidlag Inkl. dilatationsfuger Planhedskontrol/ SA afsnit / fotodok. 8.6 Vådrumsmembran/ tætning / SA afsnit 8 / fotodok. 8.7 Fliseklæb / SA afsnit Lægning af gulvfliser / SA afsnit Fuger og elastisk fuger / SA afsnit Sokkel til højskabe Visuel og planhedskontrol Før og efter / SA afsnit Udstøbninger og lukninger i installations gennemføringer Planhed og stabilitet kontrolleres Før og efter / SA afsnit 8 og fotodok Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering at projektet følges Side 1 af 1

10 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 9.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse Skal minimum leve op til GA s kvalitetssikring KS- 9.1, materialer og kontrol af og kontrol af materiale/ SA afsnit - materialer skema Følgesedler vedlægges Side 1 af 3

11 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger Proceskontrol 9.2 Bærende stålkonstruktioner - indstøbningsankre - fastgørelser - søjler og afstivning - bjælker Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit / fotodok. 9.3 Bindingsværk - forankring - samlingsbeslag - udvekslinger - midl. vindafstivning - stopning / fugning / opmåling / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 ingeniørtegninger / fotodok. / fotodok Efterspænding - boltesamlinger Vindspærre - profilsamlinger - tætning Isolering - tilskæring - fastgørelse - tykkelse Fysisk / måling / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 / fotodok. 9.7 Tagkonstruktioner - Samlinger - Tagplader/ trapez - Isolering - Tagpap / SA afsnit 9 / fotodok 9.8 Dampspærre - overlæg, tape - fastgørelse - Lysningsfolier omkring døre og vinduer / måling / SA afsnit 9 / fotodok Side 2 af 3

12 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 9.9 Fortsatsvægge - Stolpe afstande - Isolering / SA afsnit 9 Tæthedskrav på 1,5 / SA afsnit 9 Blower Door Test 9.10 Indervægge - Stolpe afstande - Isolering / SA afsnit Beklædninger - Underlage - Samlinger - Skruer - Udskæring og tilpasning for vindueshuller / måling / SA afsnit 9 / SA afsnit Etagedæk - u- og c-profiler - samlinger - skruer og beslag - gulvskive Fugearbejde, generelt / målinger Under udførelse / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 samt ingeniørtegning Leverandørforskrifter 9.14 Slutkontrol - Mangeludbedring Mangel fri aflevering Oprydning/affald fjernet Før aflevering Ibrugtagningstilladelse Godkendelse af tilsynet Side 3 af 3

13 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 10 Tagdækningsarbejde 10.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 10 og 9 Følgesedler vedlægges i kopi 10.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Underlag for tagpap Før / SA afsnit 9 & Strimling / afrivningsprøve / SA afsnit 10 / fotodok Overpap / afrivningsprøve Efter udførelse / SA afsnit Inddækninger - samlinger / opmåling / SA afsnit 10 / fotodok Gennemføringer / tæthed / SA afsnit 10 Kontolskema/ fotodok Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering Tagpap garanti vedlægges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

14 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 11 Snedkerarbejder 11.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 11 Følgesedler vedlægges i kopi 11.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Udvendige døre - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger / SA afsnit Vinduer - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger / SA afsnit 11 / fotodok Indvendige døre / SA afsnit 11 Kontolskema/ fotodok Tilsætninger, fodlister og indfatninger / SA afsnit Kælderlemme Visuel Efter udførelse / SA afsnit Skabsinventar Opmåling/ visuel Før og under udførelse / SA afsnit Funktion af alle bevægelige dele Slutkontrol - Mangeludbedring Afprøvning Efter udførelse Før aflevering Funktioner skal være fejlfrie At projektet følges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

15 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 14 Smedearbejde 14.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer Proceskontrol og kontrol af og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 14 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi 14.3 Montage, måling Udførelse, 100 % / SA afsnit 14 / fotodok. Placering af alle bjælker og søjler kontrolleres. Hvis der er afvigelser fra tolerancerne skal tilsyn kontaktes med det samme. Side 1 af 1

16 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 16 Malerarbejde 16.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 16 Følgesedler vedlægges i kopi 16.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Underlag før og under / SA afsnit 7, 8, 9 & Spartling og strimling Efter udførelse, 100 % / SA afsnit Indvendige overflader / SA afsnit 16 / fotodok Udvendige overflader / SA afsnit Rør og diverse / SA afsnit Efterreparation og rengøring / SA afsnit Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering at projektet følges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

17 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 18, Indvendige spildevand 18.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 18.1 Bæringer afløb, måling Udførelse, 50% 18.2 Fald på ledninger Udførelse, 25% 18.3 Gulvafløb, fixpkt. ekspansion Udførelse, 100% 18.4 Tæthedsprøve afløb Udførelse, 100% Side 1 af 4

18 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 19, KV-, VV-installationer samt sanitet 19.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 19.1 Bæringer vand, måling Udførelse, 50% 19.2 Rørføring Udførelse, 25% 19.3 Montage af sanitet Udførelse, 100% 19.4 Trykprøvning, vand, måling Udførelse, 100% 19.5 Aflevering Udførelse, 100% Side 2 af 4

19 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 21, Ventilationsanlæg 21.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 21.1 Kanalføring Udførelse, 25% 21.2 Tæthedsprøvning, ventilation, måling Udførelse, 25% 21.3 Lydmåling Måling Udførelse, 100% 21.4 Automatik-funktion, måling Udførelse, 100% 21.5 Aflevering Udførelse, 100% Side 3 af 4

20 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 23, Isolering af tekniske installationer 23.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 23.1 Isolering af rør (tykkelse) Udførelse, 25% 23.2 Isolering af rør (opbygning) Udførelse, 25% 23.3 Rørmærkning Udførelse, 100% Side 4 af 4

21 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1.1 Føringsveje SA VK Kontrol af overfladebehandling, dimensioner, antallet af spor samt Løbende *) Kontroljournal forholdsregler mod skarpe kanter og for små bøjningsradier. 1.2 Føringsveje SA VK Kontrol af korrekt opsætning og af solid fastgørelse til andre Løbende *) Kontroljournal bygningsdele, samt korrekt afstand mellem bæringer. 1.3 Føringsveje SA VK Kontrol af placering i forhold til fx rør og ventilationskanaler af hensyn Løbende *) Kontroljournal til tilgængelighed. 1.4 Føringsveje SA MK Kontrol af tilstrækkelig stivhed. Efter *) Rapport mont. 1.5 Føringsveje SA FK Kontrol af lydtætte gennemføringer på udvalgte steder. Efter *) Rapport mont. 1.6 Føringsveje SA VK Kontrol af brand- og vandtætte gennemføringer som 100 % kontrol. Efter mont. *) Plan med numre over brandlukninger 2.1 Hoved-/ gruppeledn Hoved-/ gruppeledn. 2.3 Hoved-/ gruppeledn. 2.4 Hoved-/ gruppeledn. 2.5 Hoved-/ gruppeledn. 2.6 Hoved-/ gruppeledn. SA SA SA SA SA SA VK Kontrol af korrekte kabeltyper og kabeldimensioner. Specielt PE-leder. Løbende *) Kontroljournal VK VK VK Kontrol af synlige kabelføringer, herunder fastgørelse til bygningsdele, samt gennemføring og tilslutning til monteringsmateriel. Kontrol af oplægning af kabler i bakker, stiger og kabelplader. Herunder kontrol af anvendelse af korrekt spor. Kontrol af ledningssystemers overbelastningsbeskyttelse også vedrørende kabler der føres i bundter. Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af overholdelse af afstandskrav og/eller skærmning ved parallelføring af støjende og støjfølsomme kabler, hvor sådanne forekommer. Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af bøjningsradius og afgange fra kabelbakke. Løbende *) Kontroljournal

22 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan 3.1 Tilledninger SA 3.2 Tilledninger SA 3.3 Tilledninger SA 3.4 Tilledninger SA VK VK VK Kontrol af kabeltyper, især med opmærksomhed på varmebestandighed og mekanisk styrke. Kontrol af ledningsføring og især at føringer er hensigtsmæssigt udført i forhold til gang, betjenings- og serviceområder. Kontrol af ledningslængde og ledningsaflastning ved indføring i afgreningsmateriel og komponenter. Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af ledningsføring over nedhængte lofter til armaturer. Løbende *) Kontroljournal 4.1 Mærkning VK Al opmærkning er i henhold til bygherren og specifikationer. Efter mont. 5.1 Kraftinstallation SA VK Kontrol af tilstedeværelse af sikkerhedsafbryder og deres placering, Efter hvad angår betjening. mont. 5.2 Kraftinstallation SA 5.3 Kraftinstallation SA 5.4 Kraftinstallation SA 6.1 Montagemateriel SA 6.2 Montagemateriel SA VK Kontrol af betjeningsorganer, hvad angår betjeningsvenlighed. Efter mont. MK FK Måling af fasefølge ved alle 3 fasede installationer, inden permanent installation tilsluttes. Afprøvning af alle installationer specielt med opmærksomhed på sikkerhedsfunktioner. *) Tegn. med benævnelser *) Kontroljournal *) Kontroljournal Løbende *) Rapport Efter mont. *) Rapport VK Kontrol af materialevalg. Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af solid fastgørelse og af placering, hvad angår tilgængelighed for service og betjening. Løbende *) Kontroljournal 7.1 Lysinstallation VK Kontrol af korrekte armaturtyper og korrekte afskærmninger. Løbende *) Kontroljournal 7.2 Lysinstallation VK Kontrol af armaturets korrekte geometriske placering. Løbende *) Kontroljournal

23 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan 7.3 Lysinstallation VK Kontrol af at armaturet har tilstrækkelige varmeafledningsforhold. Løbende *) Kontroljournal 7.4 Lysinstallation VK Kontrol af anvendelse, korrekt lyskildetype og farvegengivelse. Løbende *) Kontroljournal 7.5 Lysinstallation VK Kontrol af geometrisk anbringelse af alle synlige installationer. Løbende *) Kontroljournal 7.6 Lysinstallation FK Kontrol af gruppefordeling på lysinstallationer. Løbende *) Kontroljournal 7.7 Lysinstallation FK Kontrol af armaturophængssteds holdbarhed. Løbende *) Kontroljournal 7.8 Lysinstallation FK Kontrol af at lysinstallation i fælles adgangsveje er fordelt på min. to Løbende *) Kontroljournal faser. 8.1 Jordingsanlæg MK Kontrol af jordings- og potentialudligning. Efter *) Kontroljournal VK mont. 9.1 ABA og ABDL SA VK DBI vejledninger Efter *) Rapport mont. 9.2 Komponenter for Iht. VE Funktionstest. Efter *) Rapport ventilation beskrivelse mont. 9.3 EDB installation SA VK Korrekt antal af kabler pr. arbejdsplads Løbende *) Kontroljournal 9.4 EDB installation SA FK Måling af PDS kabler. Løbende *) Rapport MK Efter mont. 9.5 Frostsikringsan-læg SA MK Kontrol af fastgørelser, krympninger, lukning af profilrør. Løbende *) Rapport FK Isolationsmåling mellem alle ledere og PE. Efter mont 9.6 Platformslift SA VS Kontrol af fastgørelser, funktionstest og PE Løbende *) Rapport FK Efter mont 10.1 Rettede tegninger Udførelse af rettede tegninger Løbende *) Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i kapitel 26 i SA.

24 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan, Platformslift Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriteriu Dokumentation m 11.1 Platformslift SA. kap. 26 VK 100 % for transportskader Efter modtagelse Underskrift fra entreprenør Kontroljournal 11.2 Platformsstørrelse SA. Kap. 26 MK Platforms-størrelse [B x D] = 900 x 1602mm Efter modtagelse 11.3 Platforms finish SA. Kap. 26 VK Indretning, farver, materialer m.m. Efter modtagelse 11.4 Platformssikkerhedslåge SA. Kap.26 VK 100 % for transportskader Efter modtagelse Underskrift fra entreprenør Underskrift fra entreprenør Underskrift fra entreprenør 11.5 Elektrisk udformning SA. Kap 26 VK Liften fremstilles for TT-jording Ved bestilling Skriftligt fra leverandør 12.0 Elektrisk SA. Kap. 26 VK Montering efter gældende retningslinjer Efter Fagtilsyn montering montering 12.1 Funktion SA. Kap.26 FK Kontrol af samtlige af platformsliftens funktioner Efter Fagtilsyn montering 12.2 Normer og regler Gældende VK Elevatordirektivet 95/16/EF implementeret i Danmark ved AT Ved bestilling Certificat fra direktiver bekendtgørelse 996 af 16. december 1997 leverandør 12.3 Ibrugtagnings Arbejds- VK Entreprenør anmelder og indhenter ibrugtagningstilladelse fra Inden Certificat i tilladelse tilsynet Arbejdstilsynet aflevering elevator Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i kapitel 26 i SA. Kontroljournal Kontroljournal Kontroljournal Sættes i kontroljournal Kontroljournal Kontroljournal Sættes i kontroljournal Kontroljournal

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100% Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning,

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr: SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af JORDSLANGER - den naturlige varme fra jorden Juelstrupparken 16 l DK-9530 Støvring l Tlf. +45 98 35 52 44 l info@dvienergi.com l www.dvienergi.com August 2013 Indhold Beskrivelse

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere