UBK UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S"

Transkript

1 Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2

2 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Udbudskontrolplan, UBK 2. KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION 2.1 Indledning I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau overholdes. Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført. 2.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige for at sikre, at produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt. Entreprenøren skal anvende GA s system til kvalitetssikring. Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolplanen, som er minimumskrav til entreprenørens kontrolplan. Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplanen, kan han blot ved at ændre betegnelsen "Udbudskontrolplan" til "Kontrolplan" tilvejebringe sin kontrolplan. Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt kun indeholder den kontrol, der skal udarbejdes dokumentation for. Entreprenørens kontrolplan fritager ham ikke for en generel kontrol og kontrol i henhold til normer og standarder. 2.3 Faser i kvalitetssikringen og dokumentgangen Udførelsesfasen Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med nummer registreres i kontrolplanen. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kontrolplanen og have adgang til dokumentationen. Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet er foretaget. SB bilag 2 Side 1

3 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Udbudskontrolplan, UBK Evt. tilsynets underskrift på entreprenørens kontrolplaner/ kontroldokumentation, fritager attesten ikke entreprenørens ansvar for byggeriets kvalitet som udført og kvalitetssikring. Som supplement til kvalitetssikring skal entreprenøren e arbejder med fotoregistrering Afleveringsforretningen Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen og 5-års eftersyn Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens kontroldokumentation. SB bilag 2 Side 2

4 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Materialer, modtagekontrol Fagområder i h.t. SA: Afsnit 3 Udgravning, udsprængning og jordarbejde Modtagelse, 100%, følgeseddel 3.1a Afsætning Måling, totalstation Efter afsætning Stikprøvevis. 10%, målerapport 3.1b Opmåling Måling, nivellement, kontrol Efter udgravning, udsprængning. 20% SA, tværsnit, målerapport 3.2 Afsætning, arbejdsarealer Inden opstart af terrænarbejder SA, SB, fotos 3.3 Afrømning, tilstrækkelighed Inden udgravning, udsprængning, 100% SA 3.4 Udgravning, udsprængning, tilstrækkelighed, plads til ledninger, stik og afretningslag m.m. Måling, nivellement, kontrol Efter udgravning, udsprængning, omfang 100% SA, tværsnit, målerapport 3.5 Vand- og kloakledninger samt elkabler. Udjævningslag, tykkelse og kornstørrelse Inden lægning af fiberdug, 100% SA, tværsnit, følgeseddel 3.6 Vand- og kloakledning samt elkabler. Beskyttelseslag, omkringfyldning. Komprimeringsgrad. Tykkelse, måling Inden tilfyldning, 10% SA, tværsnit, målerapport 3.7 Grøfter. Placering. Fald Efter lægning, 25%, målerapport 3.8 Grøfter afstand mellem elementer Efter lægning, 100 % SA 3.7 Tilfyldning, stenstørrelse, måling Inden indbygning SA, målerapport 3.8 Tilfyldning, komprimering, sprængstenslag generelt Antal passager 10% SA 3.9 Retablering Efter retablering 100% SA, tegning, fotodokumentation 3.10 Opmåling og dokumentation Måling Inden aflevering SA, tegning, målerapport (GPS) Side 1 af 1

5 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 5 Terrænbefæstelsesarbejde 5.0 Udlægning af stabilt grus, jævnhed, måling Inden asfaltering, 100% 5.1 Skråningssikring, hældning, måling Efter udførelse, pr. påbegyndt 100 m 2 / SA afsnit 16 Side 1 af 1

6 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 6A Kloakledningsarbejde 6A.0 Materialer, modtagekontrol. Dimensioner, art, mængde, kvalitet Modtagelse, 50%, følgeseddel 6A.1 Kloakledning, placering sideværts Måling, flugtsnor Efter udlægning og udførelse af sidestøtte 50%, målerapport 6A.2 Kloakledning, placering i dybde Måling, nivellement Efter lægning og udførelse af sidestøtte, 100%, målerapport 6A.3 Kloakledning, fald Måling, nivellement Efter lægning og udførelse af sidestøtte, 100%, målerapport 6A.4 Kloakbrønd og tilslutning, tæthedsprøvning Måling, iht. DS 455 Efter tilslutning af ledning i eksist. brønd SA, DS 455, Tilsynets godkendelse, målerapport 6A.5 Kloakledning, dokumentation X,Y,Z til midte af brøndbund og indføring i bygning. Måling, vha. GPS, nivellement/totalstation. Inden aflevering, 100% Leverandøranvisninger, målerapport, rettet tegning med underskrift af måleansvarlig person. Side 1 af 1

7 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 6B Vandledningsarbejde 6B.0 Modtagelse, 10%, følgeseddel 6B.1 Afsætning Måling Byggestart, 100% 6B.2 Ledningsmontage, billeder Udførelse, 25%, udskrift af svejserapport 6B.3 Trykprøvning Måling Inden el-tracing, 100% SA, tilsynets/nukisssiorfiits godkendelse på trykprøvningsjournal 6B.4 Samlinger (isolering og kapper), billeder Udførelse, 50%, tilsynets/nukissiorfiits godkendelse. Billeder. 6B.5 Indmåling, plan og niveau, alle retningsændringer, ventil. Måling, GPS eller totalstation Inden tilfyldning, 100%, rettet tegning samt målerapport med underskrift af måleansvarlig. Side 1 af 1

8 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 7 Betonarbejde 7.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer Proceskontrol og kontrol af og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 7 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi 7.3 Betonkontrol, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.4 Fundering Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.5 Støbning Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.6 Beskyttelse af beton Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.7 Støbeforskalling, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.8 Placering i form Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.9 Afformning Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Finish Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Tolerancer, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Indstøbning, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Huller, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Udlægning af isolering Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. Side 1 af 1

9 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 08 Murerarbejde 8.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer og kontrol af materialer og og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 08 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi Proceskontrol 8.3 Underlag, betondæk før og under / SA afsnit Afretningslag for fliser Efter udførelse, 100 % / SA afsnit Afretningslag/ slidlag Inkl. dilatationsfuger Planhedskontrol/ SA afsnit / fotodok. 8.6 Vådrumsmembran/ tætning / SA afsnit 8 / fotodok. 8.7 Fliseklæb / SA afsnit Lægning af gulvfliser / SA afsnit Fuger og elastisk fuger / SA afsnit Sokkel til højskabe Visuel og planhedskontrol Før og efter / SA afsnit Udstøbninger og lukninger i installations gennemføringer Planhed og stabilitet kontrolleres Før og efter / SA afsnit 8 og fotodok Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering at projektet følges Side 1 af 1

10 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 9.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse Skal minimum leve op til GA s kvalitetssikring KS- 9.1, materialer og kontrol af og kontrol af materiale/ SA afsnit - materialer skema Følgesedler vedlægges Side 1 af 3

11 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger Proceskontrol 9.2 Bærende stålkonstruktioner - indstøbningsankre - fastgørelser - søjler og afstivning - bjælker Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit / fotodok. 9.3 Bindingsværk - forankring - samlingsbeslag - udvekslinger - midl. vindafstivning - stopning / fugning / opmåling / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 ingeniørtegninger / fotodok. / fotodok Efterspænding - boltesamlinger Vindspærre - profilsamlinger - tætning Isolering - tilskæring - fastgørelse - tykkelse Fysisk / måling / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 / fotodok. 9.7 Tagkonstruktioner - Samlinger - Tagplader/ trapez - Isolering - Tagpap / SA afsnit 9 / fotodok 9.8 Dampspærre - overlæg, tape - fastgørelse - Lysningsfolier omkring døre og vinduer / måling / SA afsnit 9 / fotodok Side 2 af 3

12 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 9.9 Fortsatsvægge - Stolpe afstande - Isolering / SA afsnit 9 Tæthedskrav på 1,5 / SA afsnit 9 Blower Door Test 9.10 Indervægge - Stolpe afstande - Isolering / SA afsnit Beklædninger - Underlage - Samlinger - Skruer - Udskæring og tilpasning for vindueshuller / måling / SA afsnit 9 / SA afsnit Etagedæk - u- og c-profiler - samlinger - skruer og beslag - gulvskive Fugearbejde, generelt / målinger Under udførelse / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 samt ingeniørtegning Leverandørforskrifter 9.14 Slutkontrol - Mangeludbedring Mangel fri aflevering Oprydning/affald fjernet Før aflevering Ibrugtagningstilladelse Godkendelse af tilsynet Side 3 af 3

13 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 10 Tagdækningsarbejde 10.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 10 og 9 Følgesedler vedlægges i kopi 10.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Underlag for tagpap Før / SA afsnit 9 & Strimling / afrivningsprøve / SA afsnit 10 / fotodok Overpap / afrivningsprøve Efter udførelse / SA afsnit Inddækninger - samlinger / opmåling / SA afsnit 10 / fotodok Gennemføringer / tæthed / SA afsnit 10 Kontolskema/ fotodok Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering Tagpap garanti vedlægges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

14 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 11 Snedkerarbejder 11.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 11 Følgesedler vedlægges i kopi 11.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Udvendige døre - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger / SA afsnit Vinduer - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger / SA afsnit 11 / fotodok Indvendige døre / SA afsnit 11 Kontolskema/ fotodok Tilsætninger, fodlister og indfatninger / SA afsnit Kælderlemme Visuel Efter udførelse / SA afsnit Skabsinventar Opmåling/ visuel Før og under udførelse / SA afsnit Funktion af alle bevægelige dele Slutkontrol - Mangeludbedring Afprøvning Efter udførelse Før aflevering Funktioner skal være fejlfrie At projektet følges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

15 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 14 Smedearbejde 14.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer Proceskontrol og kontrol af og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 14 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi 14.3 Montage, måling Udførelse, 100 % / SA afsnit 14 / fotodok. Placering af alle bjælker og søjler kontrolleres. Hvis der er afvigelser fra tolerancerne skal tilsyn kontaktes med det samme. Side 1 af 1

16 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 16 Malerarbejde 16.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 16 Følgesedler vedlægges i kopi 16.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Underlag før og under / SA afsnit 7, 8, 9 & Spartling og strimling Efter udførelse, 100 % / SA afsnit Indvendige overflader / SA afsnit 16 / fotodok Udvendige overflader / SA afsnit Rør og diverse / SA afsnit Efterreparation og rengøring / SA afsnit Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering at projektet følges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

17 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 18, Indvendige spildevand 18.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 18.1 Bæringer afløb, måling Udførelse, 50% 18.2 Fald på ledninger Udførelse, 25% 18.3 Gulvafløb, fixpkt. ekspansion Udførelse, 100% 18.4 Tæthedsprøve afløb Udførelse, 100% Side 1 af 4

18 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 19, KV-, VV-installationer samt sanitet 19.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 19.1 Bæringer vand, måling Udførelse, 50% 19.2 Rørføring Udførelse, 25% 19.3 Montage af sanitet Udførelse, 100% 19.4 Trykprøvning, vand, måling Udførelse, 100% 19.5 Aflevering Udførelse, 100% Side 2 af 4

19 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 21, Ventilationsanlæg 21.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 21.1 Kanalføring Udførelse, 25% 21.2 Tæthedsprøvning, ventilation, måling Udførelse, 25% 21.3 Lydmåling Måling Udførelse, 100% 21.4 Automatik-funktion, måling Udførelse, 100% 21.5 Aflevering Udførelse, 100% Side 3 af 4

20 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 23, Isolering af tekniske installationer 23.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 23.1 Isolering af rør (tykkelse) Udførelse, 25% 23.2 Isolering af rør (opbygning) Udførelse, 25% 23.3 Rørmærkning Udførelse, 100% Side 4 af 4

21 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1.1 Føringsveje SA VK Kontrol af overfladebehandling, dimensioner, antallet af spor samt Løbende *) Kontroljournal forholdsregler mod skarpe kanter og for små bøjningsradier. 1.2 Føringsveje SA VK Kontrol af korrekt opsætning og af solid fastgørelse til andre Løbende *) Kontroljournal bygningsdele, samt korrekt afstand mellem bæringer. 1.3 Føringsveje SA VK Kontrol af placering i forhold til fx rør og ventilationskanaler af hensyn Løbende *) Kontroljournal til tilgængelighed. 1.4 Føringsveje SA MK Kontrol af tilstrækkelig stivhed. Efter *) Rapport mont. 1.5 Føringsveje SA FK Kontrol af lydtætte gennemføringer på udvalgte steder. Efter *) Rapport mont. 1.6 Føringsveje SA VK Kontrol af brand- og vandtætte gennemføringer som 100 % kontrol. Efter mont. *) Plan med numre over brandlukninger 2.1 Hoved-/ gruppeledn Hoved-/ gruppeledn. 2.3 Hoved-/ gruppeledn. 2.4 Hoved-/ gruppeledn. 2.5 Hoved-/ gruppeledn. 2.6 Hoved-/ gruppeledn. SA SA SA SA SA SA VK Kontrol af korrekte kabeltyper og kabeldimensioner. Specielt PE-leder. Løbende *) Kontroljournal VK VK VK Kontrol af synlige kabelføringer, herunder fastgørelse til bygningsdele, samt gennemføring og tilslutning til monteringsmateriel. Kontrol af oplægning af kabler i bakker, stiger og kabelplader. Herunder kontrol af anvendelse af korrekt spor. Kontrol af ledningssystemers overbelastningsbeskyttelse også vedrørende kabler der føres i bundter. Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af overholdelse af afstandskrav og/eller skærmning ved parallelføring af støjende og støjfølsomme kabler, hvor sådanne forekommer. Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af bøjningsradius og afgange fra kabelbakke. Løbende *) Kontroljournal

22 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan 3.1 Tilledninger SA 3.2 Tilledninger SA 3.3 Tilledninger SA 3.4 Tilledninger SA VK VK VK Kontrol af kabeltyper, især med opmærksomhed på varmebestandighed og mekanisk styrke. Kontrol af ledningsføring og især at føringer er hensigtsmæssigt udført i forhold til gang, betjenings- og serviceområder. Kontrol af ledningslængde og ledningsaflastning ved indføring i afgreningsmateriel og komponenter. Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af ledningsføring over nedhængte lofter til armaturer. Løbende *) Kontroljournal 4.1 Mærkning VK Al opmærkning er i henhold til bygherren og specifikationer. Efter mont. 5.1 Kraftinstallation SA VK Kontrol af tilstedeværelse af sikkerhedsafbryder og deres placering, Efter hvad angår betjening. mont. 5.2 Kraftinstallation SA 5.3 Kraftinstallation SA 5.4 Kraftinstallation SA 6.1 Montagemateriel SA 6.2 Montagemateriel SA VK Kontrol af betjeningsorganer, hvad angår betjeningsvenlighed. Efter mont. MK FK Måling af fasefølge ved alle 3 fasede installationer, inden permanent installation tilsluttes. Afprøvning af alle installationer specielt med opmærksomhed på sikkerhedsfunktioner. *) Tegn. med benævnelser *) Kontroljournal *) Kontroljournal Løbende *) Rapport Efter mont. *) Rapport VK Kontrol af materialevalg. Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af solid fastgørelse og af placering, hvad angår tilgængelighed for service og betjening. Løbende *) Kontroljournal 7.1 Lysinstallation VK Kontrol af korrekte armaturtyper og korrekte afskærmninger. Løbende *) Kontroljournal 7.2 Lysinstallation VK Kontrol af armaturets korrekte geometriske placering. Løbende *) Kontroljournal

23 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan 7.3 Lysinstallation VK Kontrol af at armaturet har tilstrækkelige varmeafledningsforhold. Løbende *) Kontroljournal 7.4 Lysinstallation VK Kontrol af anvendelse, korrekt lyskildetype og farvegengivelse. Løbende *) Kontroljournal 7.5 Lysinstallation VK Kontrol af geometrisk anbringelse af alle synlige installationer. Løbende *) Kontroljournal 7.6 Lysinstallation FK Kontrol af gruppefordeling på lysinstallationer. Løbende *) Kontroljournal 7.7 Lysinstallation FK Kontrol af armaturophængssteds holdbarhed. Løbende *) Kontroljournal 7.8 Lysinstallation FK Kontrol af at lysinstallation i fælles adgangsveje er fordelt på min. to Løbende *) Kontroljournal faser. 8.1 Jordingsanlæg MK Kontrol af jordings- og potentialudligning. Efter *) Kontroljournal VK mont. 9.1 ABA og ABDL SA VK DBI vejledninger Efter *) Rapport mont. 9.2 Komponenter for Iht. VE Funktionstest. Efter *) Rapport ventilation beskrivelse mont. 9.3 EDB installation SA VK Korrekt antal af kabler pr. arbejdsplads Løbende *) Kontroljournal 9.4 EDB installation SA FK Måling af PDS kabler. Løbende *) Rapport MK Efter mont. 9.5 Frostsikringsan-læg SA MK Kontrol af fastgørelser, krympninger, lukning af profilrør. Løbende *) Rapport FK Isolationsmåling mellem alle ledere og PE. Efter mont 9.6 Platformslift SA VS Kontrol af fastgørelser, funktionstest og PE Løbende *) Rapport FK Efter mont 10.1 Rettede tegninger Udførelse af rettede tegninger Løbende *) Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i kapitel 26 i SA.

24 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan, Platformslift Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriteriu Dokumentation m 11.1 Platformslift SA. kap. 26 VK 100 % for transportskader Efter modtagelse Underskrift fra entreprenør Kontroljournal 11.2 Platformsstørrelse SA. Kap. 26 MK Platforms-størrelse [B x D] = 900 x 1602mm Efter modtagelse 11.3 Platforms finish SA. Kap. 26 VK Indretning, farver, materialer m.m. Efter modtagelse 11.4 Platformssikkerhedslåge SA. Kap.26 VK 100 % for transportskader Efter modtagelse Underskrift fra entreprenør Underskrift fra entreprenør Underskrift fra entreprenør 11.5 Elektrisk udformning SA. Kap 26 VK Liften fremstilles for TT-jording Ved bestilling Skriftligt fra leverandør 12.0 Elektrisk SA. Kap. 26 VK Montering efter gældende retningslinjer Efter Fagtilsyn montering montering 12.1 Funktion SA. Kap.26 FK Kontrol af samtlige af platformsliftens funktioner Efter Fagtilsyn montering 12.2 Normer og regler Gældende VK Elevatordirektivet 95/16/EF implementeret i Danmark ved AT Ved bestilling Certificat fra direktiver bekendtgørelse 996 af 16. december 1997 leverandør 12.3 Ibrugtagnings Arbejds- VK Entreprenør anmelder og indhenter ibrugtagningstilladelse fra Inden Certificat i tilladelse tilsynet Arbejdstilsynet aflevering elevator Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i kapitel 26 i SA. Kontroljournal Kontroljournal Kontroljournal Sættes i kontroljournal Kontroljournal Kontroljournal Sættes i kontroljournal Kontroljournal

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100% Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning,

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag 993444 J.nr. B0012-1-CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato 2000-03-10 Godk. CHJ

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere