Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)"

Transkript

1 Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2 og pkt. 7.1, hvorefter tankningsanlæg skal have driftstilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, gælder ikke for eksisterende tankningsanlæg, etableret før denne BL s ikrafttræden. 4.1 Ved etablering af et tankningsanlæg på en flyveplads eller et helikopterdæk er ejeren/brugeren af det pågældende tankningsanlæg ansvarlig for, at bestemmelserne i denne BL til enhver tid er opfyldt. Høringsparten finder det ikke helt klart om eksisterende tankningsanlæg skal have driftstilladelse når formuleringen sammenholdes med pkt Trafikstyrelsen Pkt siger blot hvornår den nye BL gælder for eksisterende tankningsanlæg, hvilket bliver 6 mdr. senere end for nye anlæg. BL en træder i kraft for nye anlæg 1. januar 2011 og når BL en træder i kraft for eksisterende anlæg, dvs. 1. juli 2011, kommer bestemmelsen om driftstilladelse dog ikke til at gælde for eksisterende tankningsanlæg, jf. pkt Der skal foreligge dokumentation for, at brændstoffets specifikationer er overholdt. Hvis ikke ejer/bruger af tankningsanlægget er en brændstofleverandør, kan dokumentationen udstedes af en brændstofleverandør, der har indgået en skriftlig aftale med ejer/bruger tankningsanlægget. af Anm.: JIG 2, Appendix A2-1 vedrørende Avgas eller et certifikat fra producenten kan anvendes. Høringsparten finder det ikke praktisk muligt da der ofte anvendes skiftende leverandører baseret på dagsprisen. Det må ifølge høringsparten være tilstrækkeligt at leveringscertifikatet på det leverede brændstof kan fremvises. Trafikstyrelsen: Ikke enig idet man ikke kan tage hensyn til at en flyveplads skifter leverandør, idet kvaliteten af brændstoffet altid skal kunne dokumenteres. Man kan sagtens forestille sig på markeder udenfor JIG samarbejdet, at der er brændstofleverandører der vil/kan levere brændstof som ikke overholder alle internationale normer på området eksempelvis ASTM normerne. Trafikstyrelsen foreslår dog på eget initiativ, at bestemmelsen + anm. justeres til følgende: 6.4 Der skal foreligge dokumentation for, at brændstoffet opfylder de derfor gældende specifikationer. For Avgas skal brændstofleverandører, der ikke er producent,

2 vedlægge et certificat for brændstofleverancen, der mindst indeholder de specifikationer, der er anført i JIG 2, Appendix A2-1 recertificering af Avgas. Dette er begrundet i at formålet med denne paragraf oprindeligt har været at sikre at brændstofspecifikationerne overholdes mere end det at der indgås en aftale i sig selv, hvilket kan sikres på anden måde dvs. at der nu skal vedlægges et certificat til en brændstofleverance på en flyveplads. 6.6 Driften af tankningsanlægget skal foregå i overensstemmelse med de instrukser, der er anført i bilag 4 til denne BL. En kopi af driftsinstruktionen skal være bilag til flyvepladshåndbogen. Høringsparten stiller spørgsmål ved at driftinstruktionen skal være bilag til flyvepladshåndbogen, når ejer/bruger, jf. pkt. 4.1 er ansvarlig Høringsparten anfører, at efter deres opfattelse omhandler flyvepladshåndbogen de forhold, som flyvepladsen i sin egenskab af koncessionshaver har et direkte ansvar for. Ud fra den tankegang skal pkt. 6.6 således kun gælde de tilfælde, hvor koncessionshaver ejer tankningsanlægget. Trafikstyrelsen: Enig i at man under afsnit 6 type A anlæg under pkt. 6.6 skal tilføje følgende Alternativt kan et tankningsanlæg type A drives efter reglerne under afsnit 7.. Det er i Høringsparten interesse, at håndbogen holdes så overskuelig som mulig. Hvis den skal indeholde instruktion om tankning og dermed mange andre forhold, som koncessionshaver ikke har indflydelse på, vil klarheden og overskueligheden forringes. 7.3 Trafikstyrelsen foreslår på eget initiativ, at bestemmelsen + anm. justeres til følgende: 7.3 Der skal foreligge dokumentation for, at brændstoffet opfylder de derfor gældende specificationer. For Jet A1 skal brændstofleverandører, der ikke er producent, vedlægge et certificat for brændstofleverancen, der mindst indeholder de specifikationer, der er anført i JIG 2, Appendix A2-2 recertificering afr Jet A1. Begrundelsen for dette er den samme som justeringen af pkt. 6.4.

3 7.9 Der skal være placeret to stk. 9 kg pulverslukker ved anlægget samt på hvert tankningskøretøj. 9.1 Der skal i forbindelse med tankning etableres et sikkerhedsområde omkring et luftfartøj, som benævnes tankningsområde. Høringsparten spørger om der burde være proportionalitet i antallet i forhold til anlægget. Høringsparten spørger om det er ejer/bruger der skal sørge for etablering af sikkerhedsområde og hvordan skal afspærringen foretages. Trafikstyrelsen: Ikke enig idet 9 kg pulverslukkere er et minimumskrav, hvilket præciseres i den endelige BL. Trafikstyrelsen: Ja det er ejer/ bruger der har ansvaret for dette,jf. pkt Ny 9.5 Trafikstyrelsen er blevet opmærksom på behov for denne bestemmelse 9.5 Tankningsområdet skal fremgå ved skiltning jf. bilag 1 når tankning foregår uden medvirken af tankningspersonale, jf. pkt. 4.2 Dette skyldes at en tilfældig luftfartøjschef ikke nødvendigvis er bekendt med bestemmelserne vedr. tankningsområdet a. Procedure for tankning med passagerer ombord skal være beskrevet i flyvepladshåndbogen. Anm.: Tankning med passagerer ombord er omfattet af EU s bestemmelser, EU-OPS b. Der skal foreligge tilladelse fra flyvepladschefen på den pågældende flyveplads. Høringsparten spørger om det er ejer/bruger der er ansvarlig efter bestemmelsen i a). Henvisningen til EU-OPS retter sig jo kun til luftfartsselskaber. Høringsparten bemærker at flyvepladschefen involveres i luftfartsselskabets ansvar. d. Ejeren eller brugeren af Høringsparten foreslår at bestemmelserne i pkt d og e flyvemaskinen har erstattes med ansvaret for, at passagerer følger l Tankningspersonalen kontaktar besättningen ombord om Trafikstyrelsen: Ejer/bruger er, jf. pkt. 4.1, ansvarlig for at proceduren for tankning er beskrevet i flyvepladshåndbogen, men det er ikke ejer/bruger der har ansvarlig over for EU- OPS, som da også kun er nævnt i en anmærkning, fordi dette regelsæt spiller en rolle alligevel fordi flyoperatøren skal samarbejde med lufthavnen for at opfylde kravene. Trafikstyrelsen: Ja flyvepladschefen involveres fordi dette er en særlig aktivitet på lufthavnen som udgør en anden form for risiko overfor trediepart end en normal tankningsprocedure. Trafikstyrelsen: Ikke enig idet i

4 tankningspersonalets anvisninger. e. Flyvemaskinen skal rømmes for passagerer i tilfælde af brændstofspild b. Ejeren eller brugeren af flyvemaskinen skal tilkendegive skriftlig over for flyvepladschefen, at han påtager sig det fulde ansvar for tankningsprocessen. man bedömer att flygplanet behöver utrymmas. Besättningen tar då ansvaret för evakueringen. Passagerare ska följa operatörens instruktioner (i enlighet med de föreskrifter som finns) och inte tankningspersonalens anvisningar. Naturligtvis skall passagerare utrymmas vid stort bränslespill men steg ett måste vara att tankningen omedelbart stoppas för att minimera ytterligare spill. Vidare bör en klargöring av var gränsen för spill räknas, vid vilken ungefärlig volym måste evakuering göras? Høringsparten spørger også, hvor stort spildet skal være. Høringsparten spørger hvad formålet med denne procedure er. overensstemmelse med JIG er den eneste måde man kan styrer denne aktivitet på. Trafikstyrelsen: Brændstofspild er jo defineret i BL en som: Spild af flybrændstof på terræn omkring et fly på en mængde af 5 liter eller derover. Trafikstyrelsen: Tankning med en motor i drift indebærer en risiko for andre dele af flyvepladsen derfor skal flyvepladschefen have en afklaring af hvem der har ansvaret hvis der sker et uheld a. Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra flyvepladschefen på den pågældende flyveplads. a. Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra flyvepladschefen på den pågældende flyveplads. Høringsparten anfører, at i det tilfælde at Lufthavnen har indgået aftale med Fuelselskaber om etablering af brandstofanlæg kan mulighed for øvrige tilladelser nægtes. Høringsparten spørger hvad flyvepladschefens rolle er, når hangar ikke tilhører lufthavn. Trafikstyrelsen: Tankning i hangar indebærer en risiko for andre områder af flyvepladsen specielt i forbindelse med brand derfor skal flyvepladschefen have mulighed for at regulere dette område. Trafikstyrelsen: Hangarens ejerforhold er ligegyldige i denne sammenhæng jf. bemærkningerne ovenfor. Bilag 4 Høringsparten har følgende bemærkninger til bilag 4: Tankning af fly Daglig kontrol af tankanlægget Trafikstyrelsen: Der er givet en lempelse således at der skal udføres en brændstofkontrol

5 Daglig kontrol giver ikke mening på mindre flyvepladser med begrænset salg og selvbetjening, hvorimod ugentlig kontrol blandt andet er et krav fra miljømyndighederne. Daglig kontrol bør udgå og punkterne lægges ind under ugentlig kontrol.med hensyn til kontrol må dette udformes så det bliver gennemført, hvilket vil ske med ugentlig rutiner. Såfremt daglig drænprøve skal udføres kræver dette normalt oppumpning af ca. 4 liter brændstof, Årlig udgift bliver 365 x 4 x 19,-. Kr ,-; dertil kommer udgiften til destruktion. Ugentlig drænprøve beløber sig til kr ,- før den første tankning af fly om morgenen. Dette behøver således ikke være dagligt hvis der ingen flyvninger og tankninger er den pågældende dag. Daglige drænprøver er ikke fastsat til 4 liter kun således at man er sikker på at man får drænet brændstof fra bunden af filterhuse og tank ud. Øvrig kontrol Kravet om tankrengøring bør være med længst mulig termin, da det er meget omkostningskrævende og pålægger privatflyvningen yderligere byrder. Statoil har tidligere pålagt sig selv et 5 års interval, men har ofte dispenseret og anvendt 10 år interval afhængig af findings ved tankinspektion. Trafikstyrelsen: 7 år er den længste termin som de store brændstofselskaber vil acceptere for coatede tanke. Miljøministeriet nyeste regler siger følgende om tanke mellem liter. Inspektion og tæthedsprøvning: For indvendigt korrosionsbeskyttet tanke hver 10 År Hvis tanken ikke er indvendig korrosionsbeskyttet hver 5 år Der er således ikke grund til at forlange en 7 års inspektion, vi foreslår terminen til 10 År. Alternativt kan hele bestemmelsen udgå, da området er reguleret af miljømyndighederne og der kan henvises hertil. Tankrengøring og inspektion er særdeles omkostningskrævende, ca. Kr ,-, destruktion af restbenzin, ofte ca. 300 liter, hvor alene benzinens pris udgør kr , dertil kommer miljøgebyr for bortskafningen. En voldsom omkostning for en tankejer hvor det årlige salg ofte kun er beskedent. Høringsparten hæfter sig ved at samme bestemmelser finder anvendelse hvis der etableres en autobenzintank på

6 en flyveplads, hvorimod enhver UL-Fly pilot kan hente autobenzin på den nærmeste tankstation, hvor der ikke er den samme eller slet ingen kontrol med brændstoffet. Det samme er tilfældet hvis et GA fly ønsker at anvende autobenzin. I mange år er de benzin-selskabs ejede tankanlæg på flyvepladserne blevet drevet at de på pladserne hjemmehørende flyveklubber, og de tankanlæg der nu er overgået til privat eje drives videre med de samme ugentlige kontroller som før. Trafikstyrelsen har på eget initiativ tilføjet følgende under ugentlig kontrol, pkt. 1: Alternativt kan anvendes continuity tester. Dette er begrundet i en oplysning fra et en stor brændstofleverandør.

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000

Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000 Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000 Standardvedtægter er udfærdiget af FDAs juridiske Udvalg i samarbejde med Sekretriatet i foråret og sommeren 2000 og afløser de standardvedtægter,

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere