Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289 af 24. april 2001, der trådte i kraft den 1. juli 2001, og nr. 486 af 20. juni 2002, der trådte i kraft den 1. juli 2002, og nr. 999 af 10. december 2002, der trådte i kraft den 1. januar 2003, og nr. 136 af 27. februar 2004, der trådte i kraft den 1. april I medfør af 35, 46, 47, 60, 74, 75, 76, stk. 3, 2. pkt., og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 og lov nr. 437 af 10. juni 2002, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, fastsættes: Kapitel 1 - Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen omfatter de i 2 nævnte beholdere, tanke og armatur, som flyttes eller transporteres med indhold til anvendelse på skiftende brugssteder eller til tømnings- eller opbevaringssted. Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr, med senere ændringer, inden for arbejdsmiljølovens område. Direktivets bilag er med nødvendige redaktionelle ændringer medtaget som bilag 1-7. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr, der ikke er omfattet af direktivet. 2. Bekendtgørelsen omfatter: 1) Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af a) stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, jf. Rådets direktiver 94/55 og 96/49, med senere ændringer, der er gennemført i Danmark ved lovgivningen om vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed, jf. kapitel 2, eller b) stoffer anført i bilag 6, jf. kapitel 2. 2) Visse trykbærende tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. kapitel 3. 3) Aerosoldåser (engangsbeholdere), jf. kapitel 4. 4) Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, jf. kapitel 5. 5) Armatur og andet tilbehør, der anvendes til transporten, jf. kapitel Undtagelser fra bekendtgørelsen: 1. Transportabelt trykbærende udstyr der udelukkende anvendes til transport af farligt gods mellem fællesskabet og tredjelande i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 7 i direktiv 94/55/EF eller artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 2, i direktiv 96/49/EF. Side 1 af 10

2 2. Beholdere og tanke der anvendes til transport af gasser nævnt i ADR-konventionen 1999, randnummer 2201a, eller ADR-konventionen 2001, underafsnit og kapitel 3.3. For kapitel 3.3 drejer det sig om de gasser, der i bestemmelsen er nævnt som undtagelser i konventionssammenhæng. 4. I denne bekendtgørelse forstås ved 1. beholdere: flasker, rør (tubes), fade, kryogenbeholdere og flaskebatterier, 2. tanke: faste tanke, aftagelige tanke samt tankcontainere til transport, og 3. armatur og andet tilbehør: ventiler, rør og fittings m.m., der anvendes til transporten. Stk. 2. De nævnte beholdere og tanke er defineret i bilag 8. Kapitel 2 - Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, samt tilhørende armatur og andet tilbehør der anvendes til transporten, jf. 2, nr. 1 og 5 Markedsføring og ibrugtagning 5. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. må kun markedsføres eller tages i brug, såfremt udstyret ved korrekt installering og vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko, og såfremt udstyret opfylder de relevante krav i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. skal opfylde de relevante bestemmelser i ADR/RIDkonventionerne, jf. dog 6, stk. 3. Overensstemmelsesvurdering med henblik på markedsføring i Fællesskabet af nyt udstyr 6. Nye beholdere og tankes overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne fastlægges af et bemyndiget organ og godtgøres udelukkende ved hjælp af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag 4, del I, og bilag 5. Stk. 2. Tilhørende armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden i forbindelse med transportabelt trykbærende udstyr, navnlig sikkerhedsarmatur, påfyldnings- og tømningsarmatur og flaskearmatur skal underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der stiller mindst lige så høje krav som proceduren for beholderen eller tanken, som det er anbragt på. Dette armatur og det øvrige tilbehør, der anvendes til transporten, kan underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der adskiller sig fra proceduren for beholderne og tankene. Stk. 3. Hvis ADR/RID-konventionerne ikke indeholder detaljerede tekniske bestemmelser for tilhørende armatur m.v., som er omhandlet i stk. 2, skal dette armatur og dette tilbehør opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr og i medfør af nævnte bekendtgørelse underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure for kategori II, III eller IV, som fastsat i 8 i nævnte bekendtgørelse, alt efter om det pågældende udstyr hører til kategori 1, 2 eller 3, som fastsat i bilag 5. Fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr 7. Ved en fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr vurderes det efter anmodning fra ejeren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant efterfølgende, om udstyr, der ikke er mærket efter 8, er i overensstemmelse med de relevante krav i ADR/RID-konventionerne. Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II. Stk. 3. Hvis udstyret er seriefremstillet, kan den fornyede overensstemmelsesvurdering af beholdere og dertil hørende armatur og andet tilbehør udføres af et godkendt organ. Den fornyede typeoverensstemmelsesvurdering skal være udført af et bemyndiget organ. Side 2 af 10

3 Mærkning 8. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal beholdere og tanke, som opfylder bestemmelserne i 5, stk. 1, og 6, forsynes med et mærke, der anbringes i overensstemmelse med bilag 4, del I. Mærkets udformning er beskrevet i bilag 7. Dette mærke anbringes således, at det ikke kan fjernes og er synligt, og ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af beholdere og tanke. I tilfælde af en fornyet vurdering ledsages mærket af identifikationsnummeret på det pågældende bemyndigede (eller godkendte) organ. Stk. 2. Tilhørende nyt armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden, skal forsynes enten med mærkningen efter bilag 7 eller CE-mærkningen efter bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Disse mærkninger skal ikke nødvendigvis ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af armatur og andet tilbehør, som anvendes til transporten. Det øvrige armatur og det øvrige tilbehør er ikke underkastet særlige krav til mærkning. Stk. 3. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke efter direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal udstyr, der er nævnt i 2, nr. 1 og 5, med henblik på periodiske undersøgelser bære identifikationsnummeret på det organ, der har foretaget de periodiske undersøgelser af udstyret, for at angive at udstyret fortsat kan anvendes. Stk. 4. Ved både overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelsesvurdering samt ved periodiske undersøgelser anbringes det bemyndigede eller det godkendte organs identifikationsnummer på dettes ansvar, af organet selv, af fabrikanten, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af indehaveren. Identifikationsnummeret anbringes således, at det er synligt og ikke kan fjernes. Stk. 5. Udstyret må ikke forsynes med mærkning, som kan medføre, at betydningen eller den grafiske udformning af det mærke, der foreskrives i bekendtgørelsen, kan misforstås. Al anden mærkning kan anbringes på udstyr, forudsat det ikke gør mærkningen efter bilag 7 mindre tydelig og vanskeligere at læse. Periodiske undersøgelser 9. Udstyr skal være undersøgt periodisk i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. Stk. 2. Periodisk undersøgelse af beholdere og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget eller et godkendt organ efter proceduren i bilag 4, del III. Stk. 3. Den periodiske undersøgelse af tanke og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget organ efter proceduren i bilag 4, del III, modul 1. Dog kan tæthedsprøvning af nævnte udstyr udføres af et godkendt organ. Stk. 4. De periodiske undersøgelser skal udføres efter de retningslinier, der fremgår af ADR/RIDkonventionerne. Der skal dog ikke udføres tæthedsprøvning af udstyr, der ikke er omfattet af ADR/RIDkonventionerne. Ombygning og væsentlig reparation 10. Ibrugtaget udstyr med mærkning efter 8, der ombygges eller underkastes væsentlig reparation skal gennemgå fornyet overensstemmelsesvurdering inden udstyret tages i brug igen. Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II. 11. Ombygning eller væsentlig reparation af udstyr, der ikke er mærket efter 8, skal foregå i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Side 3 af 10

4 Stk. 2. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele på udstyret skal det inden brug være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne. Stk. 3. Kontrollen efter stk. 2 gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Stk. 4. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder kravene i Ombygning eller væsentlig reparation skal foretages efter en procedure, der sikrer overensstemmelsen med anerkendte standarder eller tekniske regler. Virksomheden skal råde over den teknologi, der er nødvendig herfor, og skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personer, der er fagligt kvalificeret hertil. Særligt om visse ibrugtagne flasker 13. Ibrugtagne gasflasker, der er forsynet med overensstemmelseserklæring som fastsat i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, kan periodisk undersøges og mærkes efter 8 og 9. Det i 8, stk. 3, nævnte identifikationsnummer skal ved den første periodiske undersøgelse, der foretages i overensstemmelse med bekendtgørelsen, anbringes efter det i bilag 7 omhandlede mærke. Fyldning m.v. 14. Virksomheder m.v., der foretager fyldning af beholdere og tanke (fyldestationer) skal råde over den nødvendige teknologi, således at fyldningen kan ske på forsvarlig måde, og påfyldte gasser eller blandinger heraf har den forudsatte renhed eller sammensætning. Virksomheden skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personale, der er fagligt kvalificeret hertil. Stk. 2. Fyldestationer til fyldning af beholdere skal kontrolleres med højst 12 måneders mellemrum til konstatering af, om fyldestationen opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav til fyldestationer og fyldning, medmindre fyldestationen har indført et af Arbejdstilsynet anerkendt kvalitetsstyringssystem. Kontrollen skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Stk. 3. Kontrol af beholdere og tanke før fyldning samt fyldning skal ske efter anerkendte standarder eller tekniske regler. Stk. 4. Fyldningen skal foretages efter en procedure, der sikrer, at den højst tilladelige fyldning ikke overskrides, jf. ADR-konventionen 1999, randnumrene 2219, 2250, og eller ADRkonventionen 2001, underafsnit , P 200 og P 203 samt underafsnit Stk. 5. Fyldningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i fyldningsproceduren og de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt, på dansk, let tilgængeligt for betjeningspersonalet. Stk. 6. Ved arbejde med fyldning må kun beskæftiges personer, der er fyldt 18 år. 15. Ved fyldning af tanke skal der, for hver fyldning, ske en notering af 1. dato for fyldning, 2. fabrikantens navn og tankens fabrikationsår og -nummer, og 3. den højst tilladelige fyldning samt den faktisk foretagne fyldning. Stk. 2. Noteringen skal ske i en protokol. Stk. 3. Protokollen skal opbevares i mindst 1 år og skal på forlangende forevises Arbejdstilsynet. Side 4 af 10

5 Stk. 4. Protokollen kan, efter tilladelse fra direktøren for Arbejdstilsynet, erstattes af registre, såfremt disse på lige så betryggende måde registrerer og giver adgang til de i stk. 1 nævnte oplysninger. 16. Den, der første gang fylder en beholder eller en tank, skal sikre sig, at den er egnet til den pågældende gas, og mærke den som fastsat i 8. Stk. 2. En beholder eller tank må kun fyldes med de gasser, som den i følge sin mærkning er beregnet for. Stk. 3. En beholder eller tank, der ønskes anvendt til en gas i en anden gasgruppe, end den er beregnet for, må kun mærkes med ny gasbetegnelse under medvirken af et bemyndiget organ. 17. Fyldningsgraden eller fyldningstrykket for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste gasser må ikke overskride de i ADR-konventionen anførte værdier, jf. 14, stk Hvis der påfyldes gasser, som er tilbøjelige til kemiske omdannelser eller reaktioner, der kan have indflydelse på beholderens sikkerhed, skal der være truffet de nødvendige foranstaltninger til at forhindre dem. 19. En beholder eller en tank må kun fyldes eller tømmes, 1. hvis den er forskriftsmæssig mærket, jf. 8, 2. hvis prøvningsfristen ikke er overskredet, jf. 9, 3. hvis den er forskriftsmæssig udstyret med armatur, jf. kapitel 6, og 4. hvis den i øvrigt findes i forsvarlig stand, herunder ikke viser tegn på overlast, revner eller anden svækkelse. Stk. 2. Efter fyldning skal beholderens eller tankens armatur kontrolleres for tæthed. Opbevaring og brug i øvrigt 20. Beholdere og tanke skal opbevares på forsvarlig måde, således at de er til mindst mulig fare for omgivelserne, ikke udsættes for beskadigelse eller anden overlast og let kan fjernes i tilfælde af brand. De skal om fornødent være sikret mod uvedkommendes adgang. For så vidt angår oplag omfattet af anden lovgivning henvises hertil. 21. Under opbevaring må beholdere og tanke ikke udsættes for anden opvarmning, end de er beregnet for. Stk. 2. Beholdere og tanke med fordråbet indhold skal beskyttes mod opvarmning, således at temperaturen i beholderen ikke kan overskride 65º C. 22. Håndtering og anden transport af beholdere og tanke skal ske på en måde, så de ikke lider overlast. I det omfang der i anden lovgivning findes regler for transport af beholdere henvises hertil. 23. Under tømning og anden brug skal beholdere og tanke være forsvarligt placeret under hensyn til de omgivende forhold og være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning. Stk. 2. Såfremt en beholders eller en tanks placering i et arbejdslokale kan betyde en fare i forbindelse med arbejdsprocesser eller andre forhold i lokalet, kan Arbejdstilsynet forlange, at den placeres uden for arbejdslokalet, eventuelt i det fri på betryggende måde. Stk. 3. Hvis der på en virksomhed anvendes større mængder af en gas, således at der anvendes flere beholdere samtidig, kan Arbejdstilsynet forlange, at der oprettes et fordelingssystem med en samlet placering af beholderne. Stk. 4. Beholdere eller tanke, der tilkobles et fordelingssystem med flere aftapningssteder, skal placeres i et særskilt lokale eller i det fri, og opstillingen skal ske efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. Side 5 af 10

6 24. Tømning og anden brug af beholdere og tanke skal ske på forsvarlig måde og i øvrigt i overensstemmelse med den anvisning, leverandøren af det pågældende medium har givet. Tømningen må ikke fremskyndes med åben ild eller anden opvarmning, der kan forårsage farlig trykstigning. Stk. 2. Omfyldning fra en beholder til en anden beholder må ikke finde sted. Dog kan bruger omfylde egne beholdere, der er omfattet 2, nr. 1, og som opfylder kravene i 16, stk. 1 og 2, 17 og 19, hvis indholdet består af sammentrykkede, stabile gasser, f.eks. nitrogen og argon, eller atmosfærisk luft. Det skal sikres, at trykket i beholderen ikke kan overstige det tryk, den ifølge sin mærkning er beregnet for. 25. Brugeren skal sørge for, at de ansatte har modtaget den nødvendige oplæring i brugen. Stk. 2. Instruktion i drift, pasning og vedligeholdelse skal i nødvendigt omfang foreligge skriftligt på dansk og let tilgængeligt for de ansatte. 26. Under anvendelsen skal brugeren med passende mellemrum påse, at beholderen eller tanken med armatur og tilbehør er i forsvarlig stand. Stk. 2. Brugeren skal herunder påse, at acetylenbeholdere er udstyret med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren. 27. Hvis en beholder eller en tank viser tegn på farlige skader, reaktioner eller farlige mangler, skal den straks på forsvarlig måde tages ud af brug og gøres farefri. 28. Enhver sprængning eller andet alvorligt uheld med en beholder eller en tank skal straks anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal efter dets nærmere bestemmelse foretages en undersøgelse af beholderen eller tanken. Kapitel 3 - Visse trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. 2, nr. 2, og 29, stk Dette kapitel omfatter trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som 1. er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, eller 2. ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et tryk større end 0,5 bar overtryk. Stk. 2. Beholdere og tanke, der er omfattet af ADR/RID-konventionerne, skal opfylde de relevante bestemmelser i nævnte konventioner. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelsen gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Stk. 3. Beholdere og tanke, der ikke er omfattet af nævnte konventioner skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i 54, stk. 2. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelserne skal gennemføres hvert 6. år. Tankcontainere skal dog undersøges hvert 5. år. Beholdere, hvor produktet af tømmetryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar x liter, skal dog ikke periodisk undersøges. Undersøgelserne gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget m.v. efter tilsvarende regler som anført i stk. 2. Stk. 4. Ved fyldning og tømning af beholdere og tanke skal det sikres, at trykket ikke kan overstige det tryk, beholderen eller tanken ifølge sin mærkning er beregnet for. Side 6 af 10

7 Stk. 5. For så vidt angår påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt finder reglerne anført i 14, stk. 5 og 6, samt tilsvarende anvendelse i det omfang, de er relevante. 30. Ombygning eller væsentlig reparation af beholdere og tanke skal foregå i overensstemmelse med anerkendte standarder og tekniske regler. Stk. 2. Planerne for ombygning eller væsentlig reparation skal forelægges direktøren for Arbejdstilsynet til godkendelse, medmindre ombygningen eller reparationen foregår i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af planer skal være bilagt 3 eksemplarer af tegninger over konstruktionen med styrkeberegninger, angivelse af materialevalg, fremstillingsmåde og det anvendelsesområde, som konstruktionen er beregnet for. I givet fald tilbagesendes det ene sæt tegninger i stemplet stand. Stk. 4. Direktøren kan kræve alle sådanne yderligere oplysninger, som er nødvendige for behandling og vurdering af planerne. 31. Godkendelsen kan gøres betinget af vilkår, som er begrundet i en beholders eller tanks særlige konstruktion, fremstilling eller anvendelsesformål. Der kan herunder fastsættes begrænsninger for brugen og særlige krav til periodiske undersøgelser og mærkning. Stk. 2. En konstruktionsgodkendelse kan tilbagekaldes, hvis det er påkrævet af sikkerhedshensyn. 32. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele skal beholderne og tankene inden brug have gennemgået følgende kontrol: 1. Beholderne og tankene skal være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af, at de er udført i overensstemmelse med konstruktionsgodkendelsen og de anvendte fremstillingsregler. 2. Beholderne og tankene skal være trykprøvet med et prøvningstryk på 1,3 gange det højest tilladelige fyldnings- eller tømningstryk. Stk. 2. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder tilsvarende krav som anført i Kontrollen efter 32 skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. 34. Når en beholder eller tank findes i overensstemmelse med de godkendte planer og de foreskrevne regler, stempler kontrollanten beholderen eller tanken med bomærke samt måned og årstal. Stk. 2. Hvis beholderen eller tanken består af flere dele, skal deres samhørighed kunne fastslås, og bomærket skal istemples de enkelte dele. Stk. 3. Hvis beholderens eller tankens mærkning er foretaget på en mærkeplade, der er nittet eller svejst på beholderen eller tanken, skal bomærket tillige istemples pladens nagler eller svejsesømme. Kapitel 4 - Aerosoldåser (engangsbeholdere) 35. Aerosoldåser skal markedsføres, indrettes, konstrueres, mærkes, fyldes, afprøves m.v. i overensstemmelse med bekendtgørelse om aerosoler. Stk. 2. For så vidt angår opbevaring og brug finder reglerne anført i 20, 21, stk. 1, 22, 27 og 28 tilsvarende anvendelse. Side 7 af 10

8 Kapitel 5 - Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater 36. Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i 54, stk. 2. Stk. 2. Nævnte udstyr undtagen bærbare ildslukkere med mindre end 2 kg slukningsmiddel skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler, som anført i ADR/RID-konventionerne. Periodisk undersøgelse skal foretages hvert 5. år. For CO2-ildslukkere dog hvert 10. år. Skum- og vandildslukkere, der ikke er trykladede, skal besigtiges indvendig 1 gang om året. Stk. 3. Undersøgelserne efter stk. 2 gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Dog kan DS-mærkede bærbare ildslukkere og mobile ildslukkere op til og med 50 kg fortsat fyldes og periodisk undersøges på værksteder, der er certificeret efter Dansk Standard SBC 246. Stk. 4. For nævnte udstyr gælder om påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt tilsvarende regler som anført i For ombygning eller væsentlig reparation, godkendelse og kontrol heraf samt procedure m.v. finder reglerne anført i tilsvarende anvendelse. Kapitel 6 - Armatur og tilbehør 37. Kapitel 6 gælder for armatur og tilbehør på beholdere og tanke, der er markedsført inden den 1. juli 2003 uden mærkning efter 8. For armatur og tilbehør på fade, flaskebatterier og tanke dog inden den 1. juli , 42 og 43, stk. 2 og 3, gælder dog også for udstyr med mærkning efter Armatur og tilbehør, herunder ventiler, rør og fittings m.m. skal være velegnet til det pågældende formål og være konstrueret efter anerkendte normer, standarder eller andre anerkendte tekniske regler. Stk. 2. Dokumentation for konstruktion, fremstilling og afprøvning af armatur og tilbehør skal foreligge i det omfang, direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer. 39. Armatur skal være mærket, således at følgende entydigt kan fastslås: 1. fabrikantens navn, 2. normen, standarden eller de tekniske regler, armaturet er fremstillet og afprøvet efter, og 3. gevindets art og størrelse, såfremt armaturet er indrettet for iskruning. Stk. 2. Sikkerhedsarmatur skal tillige være mærket, således at afblæsningskapaciteten kan fastslås. 40. Anvendelse af en type armatur og tilbehør, for hvilke der ikke findes anerkendte standarder eller tekniske regler, skal være godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet eller af en tilsvarende myndighed eller institution i et andet land i Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. 41. Armatur og tilbehør skal være anbragt og sikret imod overlast under beholderens transport. 42. Alle åbninger for tilslutning af rør og slanger skal udstyres med afspærringsarmatur ved beholderen. 43. Beholdere skal forsynes med armatur til måling af tryk og væskestand med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet. Stk. 2. Beholdere med stærkt kølede og fordråbede gasser skal sikres imod, at det maksimalt tilladelige arbejdstryk kan overskrides. Stk. 3. Beholdere, der indeholder acetylen, skal forsynes med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren. Side 8 af 10

9 44. Beholdere til fordråbede gasser, der er giftige, brændbare eller ætsende, skal, med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet, være forsynet med rørbrudsventil på alle tilslutninger, der har en diameter større end 1,5 mm. Kapitel 7 - Øvrige bestemmelser Vurderinger og kontrol m.v. 45. Direktøren for Arbejdstilsynet udpeger bemyndigede og godkendte organer efter kriterierne i bilag 1, 2 og 3. Arbejdstilsynet anses som bemyndiget organ. Stk. 2. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at et udpeget bemyndiget eller godkendt organ eller en anden prøvningsinstitution, der er udpeget til at udføre kontrolopgaver efter bekendtgørelsen, ikke længere opfylder kriterierne for udpegningen, inddrager direktøren for Arbejdstilsynet udpegningen. Stk. 3. Organer og andre prøvningsinstitutioner, der er udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet, skal give indberetning til Arbejdstilsynet efter retningslinier fastsat af direktøren for Arbejdstilsynet. 46. For de undersøgelser, som Arbejdstilsynet udfører efter denne bekendtgørelse, kan arbejdsministeren fastsætte regler om betaling af gebyr. Tilsyn, dispensation m.v. 47. Tilsynet med overholdelsen af denne bekendtgørelse føres af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan hertil benytte bistand af andre sagkyndige. Stk. 2. Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol, herunder på eller i en persons private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden, føres uden retskendelse. 48. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, i det omfang det er foreneligt med direktivet, 1. fastsætte nærmere og supplerende regler om påfyldning og brug af beholdere med særligt farligt indhold, og 2. fastsætte regler om kontrolbog for særlige beholdertyper. 49. Trykbeholderudvalget, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, medvirker ved udarbejdelsen af bestemmelser efter Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, hvor det på grund af en beholders særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt. Der kan dog kun tillades sådanne afvigelser, som er forenelige med direktivet. Klageadgang og straf 51. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter 81 i lov om arbejdsmiljø. Stk. 2. Klage over en afgørelse, truffet af en anden offentlig myndighed eller privat organisation, jf. 74 i lov om arbejdsmiljø, kan indbringes for Arbejdstilsynet. Der gælder tilsvarende regler om klagefrist, opsættende virkning af klage og om behandling af klage, der ikke er fremkommet rettidigt, som anført i 81 i lov om arbejdsmiljø. 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, der: Side 9 af 10

10 1. overtræder 5, 6, 7, stk. 2 og 3, 8, 9, stk. 1, 2 og 3, 10, 11, 14, 15, stk. 1, 2 og 3, 16-22, 23, stk. 1 og 4, 24-28, 29, stk. 2, 3, 4 og 5, 30, stk. 1, 2 og 3, 32, 35, 36 og ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 43 af 25. januar 1999 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, jf. dog 54. Stk. 3. Fra samme dato finder bekendtgørelse om visse EF-direktiver om trykbeholdere ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr omfattet af kapitel 2 i nærværende bekendtgørelse. Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fra den 9. maj 2001 udpege bemyndigede og godkendte organer m.v. samt fastsætte regler om betaling af gebyr, jf. 45 og Transportabelt trykbærende udstyr, som defineret i kapitel 2, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan markedsføres indtil den 1. juli 2003 samt ibrugtages efter denne dato, medmindre det undergår ombygning eller væsentlig reparation. For fade, flaskebatterier og tanke er datoen dog 1. juli Stk. 2. Transportable trykbærende tanke, som defineret i kapitel 3, der ikke er omfattet af ADR/RIDkonventionerne, samt bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. 29, stk. 3, og 36, stk. 1. Udstyr, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan dog markedsføres indtil den 29. maj 2002 samt ibrugtages efter denne dato. Arbejdstilsynet, den 24. april 2001 Jens Jensen/T. Lindholm Nielsen *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr, (EF-Tidende 1999, nr. L 138, s. 20), som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/525/EF af 18. juli 2003, (EF- Tidende 2003, nr. L 183, side 45), inden for arbejdsmiljølovens område. Bekendtgørelsens øvrige regler har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet). Side 10 af 10

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. december 2003 (Uautoriseret sammenskrivning)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. december 2003 (Uautoriseret sammenskrivning) Uautoriseret sammenskrivning af: Bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk tidligere AT 746, nu AT 932 Dette notat er AKBs uautoriserede sammenskrivning af nedenstående bekendtgørelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997. Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.*) 1) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2 At-VEJLEDNING Fyldestationer til fyldning af flasker At-vejledning B.4.5-2 April 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov givningen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

(EFT L 138 af , s. 20)

(EFT L 138 af , s. 20) 1999L0036 DA 27.06.2002 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 1)

Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 1) BEK nr 460 af 23/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000095 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr*

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 I medfør af 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 12. januar 2009. Nr. 20. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ændringer som følge af REACH-forordningen)

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43, 49, 49 c, 63,

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 I medfør af 17, stk. 3, 41, stk. 1, nr. 1, 46, 73, 74, 78, 84 og 86, i lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere