Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289 af 24. april 2001, der trådte i kraft den 1. juli 2001, og nr. 486 af 20. juni 2002, der trådte i kraft den 1. juli 2002, og nr. 999 af 10. december 2002, der trådte i kraft den 1. januar 2003, og nr. 136 af 27. februar 2004, der trådte i kraft den 1. april I medfør af 35, 46, 47, 60, 74, 75, 76, stk. 3, 2. pkt., og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 og lov nr. 437 af 10. juni 2002, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, fastsættes: Kapitel 1 - Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen omfatter de i 2 nævnte beholdere, tanke og armatur, som flyttes eller transporteres med indhold til anvendelse på skiftende brugssteder eller til tømnings- eller opbevaringssted. Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr, med senere ændringer, inden for arbejdsmiljølovens område. Direktivets bilag er med nødvendige redaktionelle ændringer medtaget som bilag 1-7. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr, der ikke er omfattet af direktivet. 2. Bekendtgørelsen omfatter: 1) Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af a) stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, jf. Rådets direktiver 94/55 og 96/49, med senere ændringer, der er gennemført i Danmark ved lovgivningen om vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed, jf. kapitel 2, eller b) stoffer anført i bilag 6, jf. kapitel 2. 2) Visse trykbærende tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. kapitel 3. 3) Aerosoldåser (engangsbeholdere), jf. kapitel 4. 4) Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, jf. kapitel 5. 5) Armatur og andet tilbehør, der anvendes til transporten, jf. kapitel Undtagelser fra bekendtgørelsen: 1. Transportabelt trykbærende udstyr der udelukkende anvendes til transport af farligt gods mellem fællesskabet og tredjelande i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 7 i direktiv 94/55/EF eller artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 2, i direktiv 96/49/EF. Side 1 af 10

2 2. Beholdere og tanke der anvendes til transport af gasser nævnt i ADR-konventionen 1999, randnummer 2201a, eller ADR-konventionen 2001, underafsnit og kapitel 3.3. For kapitel 3.3 drejer det sig om de gasser, der i bestemmelsen er nævnt som undtagelser i konventionssammenhæng. 4. I denne bekendtgørelse forstås ved 1. beholdere: flasker, rør (tubes), fade, kryogenbeholdere og flaskebatterier, 2. tanke: faste tanke, aftagelige tanke samt tankcontainere til transport, og 3. armatur og andet tilbehør: ventiler, rør og fittings m.m., der anvendes til transporten. Stk. 2. De nævnte beholdere og tanke er defineret i bilag 8. Kapitel 2 - Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, samt tilhørende armatur og andet tilbehør der anvendes til transporten, jf. 2, nr. 1 og 5 Markedsføring og ibrugtagning 5. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. må kun markedsføres eller tages i brug, såfremt udstyret ved korrekt installering og vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko, og såfremt udstyret opfylder de relevante krav i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. skal opfylde de relevante bestemmelser i ADR/RIDkonventionerne, jf. dog 6, stk. 3. Overensstemmelsesvurdering med henblik på markedsføring i Fællesskabet af nyt udstyr 6. Nye beholdere og tankes overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne fastlægges af et bemyndiget organ og godtgøres udelukkende ved hjælp af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag 4, del I, og bilag 5. Stk. 2. Tilhørende armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden i forbindelse med transportabelt trykbærende udstyr, navnlig sikkerhedsarmatur, påfyldnings- og tømningsarmatur og flaskearmatur skal underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der stiller mindst lige så høje krav som proceduren for beholderen eller tanken, som det er anbragt på. Dette armatur og det øvrige tilbehør, der anvendes til transporten, kan underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der adskiller sig fra proceduren for beholderne og tankene. Stk. 3. Hvis ADR/RID-konventionerne ikke indeholder detaljerede tekniske bestemmelser for tilhørende armatur m.v., som er omhandlet i stk. 2, skal dette armatur og dette tilbehør opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr og i medfør af nævnte bekendtgørelse underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure for kategori II, III eller IV, som fastsat i 8 i nævnte bekendtgørelse, alt efter om det pågældende udstyr hører til kategori 1, 2 eller 3, som fastsat i bilag 5. Fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr 7. Ved en fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr vurderes det efter anmodning fra ejeren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant efterfølgende, om udstyr, der ikke er mærket efter 8, er i overensstemmelse med de relevante krav i ADR/RID-konventionerne. Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II. Stk. 3. Hvis udstyret er seriefremstillet, kan den fornyede overensstemmelsesvurdering af beholdere og dertil hørende armatur og andet tilbehør udføres af et godkendt organ. Den fornyede typeoverensstemmelsesvurdering skal være udført af et bemyndiget organ. Side 2 af 10

3 Mærkning 8. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal beholdere og tanke, som opfylder bestemmelserne i 5, stk. 1, og 6, forsynes med et mærke, der anbringes i overensstemmelse med bilag 4, del I. Mærkets udformning er beskrevet i bilag 7. Dette mærke anbringes således, at det ikke kan fjernes og er synligt, og ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af beholdere og tanke. I tilfælde af en fornyet vurdering ledsages mærket af identifikationsnummeret på det pågældende bemyndigede (eller godkendte) organ. Stk. 2. Tilhørende nyt armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden, skal forsynes enten med mærkningen efter bilag 7 eller CE-mærkningen efter bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Disse mærkninger skal ikke nødvendigvis ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af armatur og andet tilbehør, som anvendes til transporten. Det øvrige armatur og det øvrige tilbehør er ikke underkastet særlige krav til mærkning. Stk. 3. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke efter direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal udstyr, der er nævnt i 2, nr. 1 og 5, med henblik på periodiske undersøgelser bære identifikationsnummeret på det organ, der har foretaget de periodiske undersøgelser af udstyret, for at angive at udstyret fortsat kan anvendes. Stk. 4. Ved både overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelsesvurdering samt ved periodiske undersøgelser anbringes det bemyndigede eller det godkendte organs identifikationsnummer på dettes ansvar, af organet selv, af fabrikanten, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af indehaveren. Identifikationsnummeret anbringes således, at det er synligt og ikke kan fjernes. Stk. 5. Udstyret må ikke forsynes med mærkning, som kan medføre, at betydningen eller den grafiske udformning af det mærke, der foreskrives i bekendtgørelsen, kan misforstås. Al anden mærkning kan anbringes på udstyr, forudsat det ikke gør mærkningen efter bilag 7 mindre tydelig og vanskeligere at læse. Periodiske undersøgelser 9. Udstyr skal være undersøgt periodisk i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. Stk. 2. Periodisk undersøgelse af beholdere og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget eller et godkendt organ efter proceduren i bilag 4, del III. Stk. 3. Den periodiske undersøgelse af tanke og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget organ efter proceduren i bilag 4, del III, modul 1. Dog kan tæthedsprøvning af nævnte udstyr udføres af et godkendt organ. Stk. 4. De periodiske undersøgelser skal udføres efter de retningslinier, der fremgår af ADR/RIDkonventionerne. Der skal dog ikke udføres tæthedsprøvning af udstyr, der ikke er omfattet af ADR/RIDkonventionerne. Ombygning og væsentlig reparation 10. Ibrugtaget udstyr med mærkning efter 8, der ombygges eller underkastes væsentlig reparation skal gennemgå fornyet overensstemmelsesvurdering inden udstyret tages i brug igen. Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II. 11. Ombygning eller væsentlig reparation af udstyr, der ikke er mærket efter 8, skal foregå i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Side 3 af 10

4 Stk. 2. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele på udstyret skal det inden brug være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne. Stk. 3. Kontrollen efter stk. 2 gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Stk. 4. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder kravene i Ombygning eller væsentlig reparation skal foretages efter en procedure, der sikrer overensstemmelsen med anerkendte standarder eller tekniske regler. Virksomheden skal råde over den teknologi, der er nødvendig herfor, og skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personer, der er fagligt kvalificeret hertil. Særligt om visse ibrugtagne flasker 13. Ibrugtagne gasflasker, der er forsynet med overensstemmelseserklæring som fastsat i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, kan periodisk undersøges og mærkes efter 8 og 9. Det i 8, stk. 3, nævnte identifikationsnummer skal ved den første periodiske undersøgelse, der foretages i overensstemmelse med bekendtgørelsen, anbringes efter det i bilag 7 omhandlede mærke. Fyldning m.v. 14. Virksomheder m.v., der foretager fyldning af beholdere og tanke (fyldestationer) skal råde over den nødvendige teknologi, således at fyldningen kan ske på forsvarlig måde, og påfyldte gasser eller blandinger heraf har den forudsatte renhed eller sammensætning. Virksomheden skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personale, der er fagligt kvalificeret hertil. Stk. 2. Fyldestationer til fyldning af beholdere skal kontrolleres med højst 12 måneders mellemrum til konstatering af, om fyldestationen opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav til fyldestationer og fyldning, medmindre fyldestationen har indført et af Arbejdstilsynet anerkendt kvalitetsstyringssystem. Kontrollen skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Stk. 3. Kontrol af beholdere og tanke før fyldning samt fyldning skal ske efter anerkendte standarder eller tekniske regler. Stk. 4. Fyldningen skal foretages efter en procedure, der sikrer, at den højst tilladelige fyldning ikke overskrides, jf. ADR-konventionen 1999, randnumrene 2219, 2250, og eller ADRkonventionen 2001, underafsnit , P 200 og P 203 samt underafsnit Stk. 5. Fyldningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i fyldningsproceduren og de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt, på dansk, let tilgængeligt for betjeningspersonalet. Stk. 6. Ved arbejde med fyldning må kun beskæftiges personer, der er fyldt 18 år. 15. Ved fyldning af tanke skal der, for hver fyldning, ske en notering af 1. dato for fyldning, 2. fabrikantens navn og tankens fabrikationsår og -nummer, og 3. den højst tilladelige fyldning samt den faktisk foretagne fyldning. Stk. 2. Noteringen skal ske i en protokol. Stk. 3. Protokollen skal opbevares i mindst 1 år og skal på forlangende forevises Arbejdstilsynet. Side 4 af 10

5 Stk. 4. Protokollen kan, efter tilladelse fra direktøren for Arbejdstilsynet, erstattes af registre, såfremt disse på lige så betryggende måde registrerer og giver adgang til de i stk. 1 nævnte oplysninger. 16. Den, der første gang fylder en beholder eller en tank, skal sikre sig, at den er egnet til den pågældende gas, og mærke den som fastsat i 8. Stk. 2. En beholder eller tank må kun fyldes med de gasser, som den i følge sin mærkning er beregnet for. Stk. 3. En beholder eller tank, der ønskes anvendt til en gas i en anden gasgruppe, end den er beregnet for, må kun mærkes med ny gasbetegnelse under medvirken af et bemyndiget organ. 17. Fyldningsgraden eller fyldningstrykket for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste gasser må ikke overskride de i ADR-konventionen anførte værdier, jf. 14, stk Hvis der påfyldes gasser, som er tilbøjelige til kemiske omdannelser eller reaktioner, der kan have indflydelse på beholderens sikkerhed, skal der være truffet de nødvendige foranstaltninger til at forhindre dem. 19. En beholder eller en tank må kun fyldes eller tømmes, 1. hvis den er forskriftsmæssig mærket, jf. 8, 2. hvis prøvningsfristen ikke er overskredet, jf. 9, 3. hvis den er forskriftsmæssig udstyret med armatur, jf. kapitel 6, og 4. hvis den i øvrigt findes i forsvarlig stand, herunder ikke viser tegn på overlast, revner eller anden svækkelse. Stk. 2. Efter fyldning skal beholderens eller tankens armatur kontrolleres for tæthed. Opbevaring og brug i øvrigt 20. Beholdere og tanke skal opbevares på forsvarlig måde, således at de er til mindst mulig fare for omgivelserne, ikke udsættes for beskadigelse eller anden overlast og let kan fjernes i tilfælde af brand. De skal om fornødent være sikret mod uvedkommendes adgang. For så vidt angår oplag omfattet af anden lovgivning henvises hertil. 21. Under opbevaring må beholdere og tanke ikke udsættes for anden opvarmning, end de er beregnet for. Stk. 2. Beholdere og tanke med fordråbet indhold skal beskyttes mod opvarmning, således at temperaturen i beholderen ikke kan overskride 65º C. 22. Håndtering og anden transport af beholdere og tanke skal ske på en måde, så de ikke lider overlast. I det omfang der i anden lovgivning findes regler for transport af beholdere henvises hertil. 23. Under tømning og anden brug skal beholdere og tanke være forsvarligt placeret under hensyn til de omgivende forhold og være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning. Stk. 2. Såfremt en beholders eller en tanks placering i et arbejdslokale kan betyde en fare i forbindelse med arbejdsprocesser eller andre forhold i lokalet, kan Arbejdstilsynet forlange, at den placeres uden for arbejdslokalet, eventuelt i det fri på betryggende måde. Stk. 3. Hvis der på en virksomhed anvendes større mængder af en gas, således at der anvendes flere beholdere samtidig, kan Arbejdstilsynet forlange, at der oprettes et fordelingssystem med en samlet placering af beholderne. Stk. 4. Beholdere eller tanke, der tilkobles et fordelingssystem med flere aftapningssteder, skal placeres i et særskilt lokale eller i det fri, og opstillingen skal ske efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. Side 5 af 10

6 24. Tømning og anden brug af beholdere og tanke skal ske på forsvarlig måde og i øvrigt i overensstemmelse med den anvisning, leverandøren af det pågældende medium har givet. Tømningen må ikke fremskyndes med åben ild eller anden opvarmning, der kan forårsage farlig trykstigning. Stk. 2. Omfyldning fra en beholder til en anden beholder må ikke finde sted. Dog kan bruger omfylde egne beholdere, der er omfattet 2, nr. 1, og som opfylder kravene i 16, stk. 1 og 2, 17 og 19, hvis indholdet består af sammentrykkede, stabile gasser, f.eks. nitrogen og argon, eller atmosfærisk luft. Det skal sikres, at trykket i beholderen ikke kan overstige det tryk, den ifølge sin mærkning er beregnet for. 25. Brugeren skal sørge for, at de ansatte har modtaget den nødvendige oplæring i brugen. Stk. 2. Instruktion i drift, pasning og vedligeholdelse skal i nødvendigt omfang foreligge skriftligt på dansk og let tilgængeligt for de ansatte. 26. Under anvendelsen skal brugeren med passende mellemrum påse, at beholderen eller tanken med armatur og tilbehør er i forsvarlig stand. Stk. 2. Brugeren skal herunder påse, at acetylenbeholdere er udstyret med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren. 27. Hvis en beholder eller en tank viser tegn på farlige skader, reaktioner eller farlige mangler, skal den straks på forsvarlig måde tages ud af brug og gøres farefri. 28. Enhver sprængning eller andet alvorligt uheld med en beholder eller en tank skal straks anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal efter dets nærmere bestemmelse foretages en undersøgelse af beholderen eller tanken. Kapitel 3 - Visse trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. 2, nr. 2, og 29, stk Dette kapitel omfatter trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som 1. er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, eller 2. ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et tryk større end 0,5 bar overtryk. Stk. 2. Beholdere og tanke, der er omfattet af ADR/RID-konventionerne, skal opfylde de relevante bestemmelser i nævnte konventioner. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelsen gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Stk. 3. Beholdere og tanke, der ikke er omfattet af nævnte konventioner skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i 54, stk. 2. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelserne skal gennemføres hvert 6. år. Tankcontainere skal dog undersøges hvert 5. år. Beholdere, hvor produktet af tømmetryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar x liter, skal dog ikke periodisk undersøges. Undersøgelserne gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget m.v. efter tilsvarende regler som anført i stk. 2. Stk. 4. Ved fyldning og tømning af beholdere og tanke skal det sikres, at trykket ikke kan overstige det tryk, beholderen eller tanken ifølge sin mærkning er beregnet for. Side 6 af 10

7 Stk. 5. For så vidt angår påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt finder reglerne anført i 14, stk. 5 og 6, samt tilsvarende anvendelse i det omfang, de er relevante. 30. Ombygning eller væsentlig reparation af beholdere og tanke skal foregå i overensstemmelse med anerkendte standarder og tekniske regler. Stk. 2. Planerne for ombygning eller væsentlig reparation skal forelægges direktøren for Arbejdstilsynet til godkendelse, medmindre ombygningen eller reparationen foregår i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af planer skal være bilagt 3 eksemplarer af tegninger over konstruktionen med styrkeberegninger, angivelse af materialevalg, fremstillingsmåde og det anvendelsesområde, som konstruktionen er beregnet for. I givet fald tilbagesendes det ene sæt tegninger i stemplet stand. Stk. 4. Direktøren kan kræve alle sådanne yderligere oplysninger, som er nødvendige for behandling og vurdering af planerne. 31. Godkendelsen kan gøres betinget af vilkår, som er begrundet i en beholders eller tanks særlige konstruktion, fremstilling eller anvendelsesformål. Der kan herunder fastsættes begrænsninger for brugen og særlige krav til periodiske undersøgelser og mærkning. Stk. 2. En konstruktionsgodkendelse kan tilbagekaldes, hvis det er påkrævet af sikkerhedshensyn. 32. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele skal beholderne og tankene inden brug have gennemgået følgende kontrol: 1. Beholderne og tankene skal være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af, at de er udført i overensstemmelse med konstruktionsgodkendelsen og de anvendte fremstillingsregler. 2. Beholderne og tankene skal være trykprøvet med et prøvningstryk på 1,3 gange det højest tilladelige fyldnings- eller tømningstryk. Stk. 2. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder tilsvarende krav som anført i Kontrollen efter 32 skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. 34. Når en beholder eller tank findes i overensstemmelse med de godkendte planer og de foreskrevne regler, stempler kontrollanten beholderen eller tanken med bomærke samt måned og årstal. Stk. 2. Hvis beholderen eller tanken består af flere dele, skal deres samhørighed kunne fastslås, og bomærket skal istemples de enkelte dele. Stk. 3. Hvis beholderens eller tankens mærkning er foretaget på en mærkeplade, der er nittet eller svejst på beholderen eller tanken, skal bomærket tillige istemples pladens nagler eller svejsesømme. Kapitel 4 - Aerosoldåser (engangsbeholdere) 35. Aerosoldåser skal markedsføres, indrettes, konstrueres, mærkes, fyldes, afprøves m.v. i overensstemmelse med bekendtgørelse om aerosoler. Stk. 2. For så vidt angår opbevaring og brug finder reglerne anført i 20, 21, stk. 1, 22, 27 og 28 tilsvarende anvendelse. Side 7 af 10

8 Kapitel 5 - Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater 36. Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i 54, stk. 2. Stk. 2. Nævnte udstyr undtagen bærbare ildslukkere med mindre end 2 kg slukningsmiddel skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler, som anført i ADR/RID-konventionerne. Periodisk undersøgelse skal foretages hvert 5. år. For CO2-ildslukkere dog hvert 10. år. Skum- og vandildslukkere, der ikke er trykladede, skal besigtiges indvendig 1 gang om året. Stk. 3. Undersøgelserne efter stk. 2 gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Dog kan DS-mærkede bærbare ildslukkere og mobile ildslukkere op til og med 50 kg fortsat fyldes og periodisk undersøges på værksteder, der er certificeret efter Dansk Standard SBC 246. Stk. 4. For nævnte udstyr gælder om påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt tilsvarende regler som anført i For ombygning eller væsentlig reparation, godkendelse og kontrol heraf samt procedure m.v. finder reglerne anført i tilsvarende anvendelse. Kapitel 6 - Armatur og tilbehør 37. Kapitel 6 gælder for armatur og tilbehør på beholdere og tanke, der er markedsført inden den 1. juli 2003 uden mærkning efter 8. For armatur og tilbehør på fade, flaskebatterier og tanke dog inden den 1. juli , 42 og 43, stk. 2 og 3, gælder dog også for udstyr med mærkning efter Armatur og tilbehør, herunder ventiler, rør og fittings m.m. skal være velegnet til det pågældende formål og være konstrueret efter anerkendte normer, standarder eller andre anerkendte tekniske regler. Stk. 2. Dokumentation for konstruktion, fremstilling og afprøvning af armatur og tilbehør skal foreligge i det omfang, direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer. 39. Armatur skal være mærket, således at følgende entydigt kan fastslås: 1. fabrikantens navn, 2. normen, standarden eller de tekniske regler, armaturet er fremstillet og afprøvet efter, og 3. gevindets art og størrelse, såfremt armaturet er indrettet for iskruning. Stk. 2. Sikkerhedsarmatur skal tillige være mærket, således at afblæsningskapaciteten kan fastslås. 40. Anvendelse af en type armatur og tilbehør, for hvilke der ikke findes anerkendte standarder eller tekniske regler, skal være godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet eller af en tilsvarende myndighed eller institution i et andet land i Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. 41. Armatur og tilbehør skal være anbragt og sikret imod overlast under beholderens transport. 42. Alle åbninger for tilslutning af rør og slanger skal udstyres med afspærringsarmatur ved beholderen. 43. Beholdere skal forsynes med armatur til måling af tryk og væskestand med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet. Stk. 2. Beholdere med stærkt kølede og fordråbede gasser skal sikres imod, at det maksimalt tilladelige arbejdstryk kan overskrides. Stk. 3. Beholdere, der indeholder acetylen, skal forsynes med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren. Side 8 af 10

9 44. Beholdere til fordråbede gasser, der er giftige, brændbare eller ætsende, skal, med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet, være forsynet med rørbrudsventil på alle tilslutninger, der har en diameter større end 1,5 mm. Kapitel 7 - Øvrige bestemmelser Vurderinger og kontrol m.v. 45. Direktøren for Arbejdstilsynet udpeger bemyndigede og godkendte organer efter kriterierne i bilag 1, 2 og 3. Arbejdstilsynet anses som bemyndiget organ. Stk. 2. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at et udpeget bemyndiget eller godkendt organ eller en anden prøvningsinstitution, der er udpeget til at udføre kontrolopgaver efter bekendtgørelsen, ikke længere opfylder kriterierne for udpegningen, inddrager direktøren for Arbejdstilsynet udpegningen. Stk. 3. Organer og andre prøvningsinstitutioner, der er udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet, skal give indberetning til Arbejdstilsynet efter retningslinier fastsat af direktøren for Arbejdstilsynet. 46. For de undersøgelser, som Arbejdstilsynet udfører efter denne bekendtgørelse, kan arbejdsministeren fastsætte regler om betaling af gebyr. Tilsyn, dispensation m.v. 47. Tilsynet med overholdelsen af denne bekendtgørelse føres af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan hertil benytte bistand af andre sagkyndige. Stk. 2. Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol, herunder på eller i en persons private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden, føres uden retskendelse. 48. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, i det omfang det er foreneligt med direktivet, 1. fastsætte nærmere og supplerende regler om påfyldning og brug af beholdere med særligt farligt indhold, og 2. fastsætte regler om kontrolbog for særlige beholdertyper. 49. Trykbeholderudvalget, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, medvirker ved udarbejdelsen af bestemmelser efter Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, hvor det på grund af en beholders særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt. Der kan dog kun tillades sådanne afvigelser, som er forenelige med direktivet. Klageadgang og straf 51. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter 81 i lov om arbejdsmiljø. Stk. 2. Klage over en afgørelse, truffet af en anden offentlig myndighed eller privat organisation, jf. 74 i lov om arbejdsmiljø, kan indbringes for Arbejdstilsynet. Der gælder tilsvarende regler om klagefrist, opsættende virkning af klage og om behandling af klage, der ikke er fremkommet rettidigt, som anført i 81 i lov om arbejdsmiljø. 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, der: Side 9 af 10

10 1. overtræder 5, 6, 7, stk. 2 og 3, 8, 9, stk. 1, 2 og 3, 10, 11, 14, 15, stk. 1, 2 og 3, 16-22, 23, stk. 1 og 4, 24-28, 29, stk. 2, 3, 4 og 5, 30, stk. 1, 2 og 3, 32, 35, 36 og ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 43 af 25. januar 1999 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, jf. dog 54. Stk. 3. Fra samme dato finder bekendtgørelse om visse EF-direktiver om trykbeholdere ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr omfattet af kapitel 2 i nærværende bekendtgørelse. Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fra den 9. maj 2001 udpege bemyndigede og godkendte organer m.v. samt fastsætte regler om betaling af gebyr, jf. 45 og Transportabelt trykbærende udstyr, som defineret i kapitel 2, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan markedsføres indtil den 1. juli 2003 samt ibrugtages efter denne dato, medmindre det undergår ombygning eller væsentlig reparation. For fade, flaskebatterier og tanke er datoen dog 1. juli Stk. 2. Transportable trykbærende tanke, som defineret i kapitel 3, der ikke er omfattet af ADR/RIDkonventionerne, samt bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. 29, stk. 3, og 36, stk. 1. Udstyr, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan dog markedsføres indtil den 29. maj 2002 samt ibrugtages efter denne dato. Arbejdstilsynet, den 24. april 2001 Jens Jensen/T. Lindholm Nielsen *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr, (EF-Tidende 1999, nr. L 138, s. 20), som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/525/EF af 18. juli 2003, (EF- Tidende 2003, nr. L 183, side 45), inden for arbejdsmiljølovens område. Bekendtgørelsens øvrige regler har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet). Side 10 af 10

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Anvendelse af trykbærende udstyr

Anvendelse af trykbærende udstyr Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Beskrivelse af anlægget Nedgravningsdybde 0,9-1,0 m For at sikre at der ikke sker frostskader, skal jordslanger der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere