LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby"

Transkript

1 LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

2 Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmningsforanstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold osv. Udarbejdelse Efter Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan f.eks. være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Hæftet - består af to dele, - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål, at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og har ingen juridisk gyldighed. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere m.fl. Lokalplanen tinglyses på alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som normalt er på 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Miljøministeriet og til andre statslige myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse indenfor de 8 uger. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er omfattet af planen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. Byggelov, Planlov, etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. 2

3 Lokalplan 95 for Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens beliggenhed Eksisterende forhold Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen Zonestatus Områdets anvendelse Vej, sti og parkeringsforhold Bebyggede arealer - byggefelter Ubebyggede arealer Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Miljøvurdering Spildevandsplan Vandforsyning Varmeforsyning Tekniske anlæg Lokalplanen 1. Lokalplanens formål 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej, sti og parkering 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Varmeforsyning 9. Ubebyggede arealer 10. Grundvand 11. Arkæologiske forhold 12. Tekniske anlæg og antenner 13. Dispensation og ændringer i lokalplan 14. Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1. Kortbilag 2. Kortbilag 3. Matrikelkort Vedtægtsplan Luftfoto Kommuneplantillæg nr. 1 Rammeområde L7. Ny Tolstrup landsby 3

4 4

5 Redegørelse Lokalplanens beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige vestlige del af Lejre kommune i Ny Tolstrup Landsby. Mod nord og syd er lokalplanen afgrænset af fritliggende parcelhuse, mod øst af Ebberup skov. Mod vest er lokalplanområdet omkranset af enkelte fritliggende parcelhuse. Historie Midtsjællands Efterskole er oprettet i 1960 i den gamle folkeskole i Ny Tolstrup. I slutningen af 50 erne blev der bygget ny centralskole i Ebberup (Ny Tolstrup), men allerede efter et par år valgte man at nedlægge skolen. Samtidig søgte en række folk med tilknytning til de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer egnede bygninger til en efterskole. Godt hjulpet på vej af Gdr. Ernst Nielsen, Nr. Hvalsø faldt valget på stedet her. Ud over skolebygningerne købte initiativtagerne senere en gård, som grænsede op til skolens jord og skolen fik på den måde et areal på ca. 20 tdr. land grænsende op til Ebberup Skov. Allerede i 1960 valgte den første bestyrelse at samarbejde med Arkitektparret Inger og Johs. Exner. Udvidelsen af bygningerne fra folkeskole til efterskole er for langt størsteparten tegnet af Exner. (senere Arkitekt Johannes Ørsted). Exners bygninger ses især ud mod Tolstrupvej. Løbende renovering af de gamle skolebygninger er foretaget af skolens egen håndværker. Midtsjællands Efterskole er ligeledes ejer af 9 læreboliger hvoraf de 7 er placeret på skolens matrikel. Skolen ejer derudover Tolstrupvej nr. 21 og nr. 27. Ud over at give en boglig undervisning svarende til folkeskolens klasse er der mange praktisk-kreative fagtilbud for eleverne. Friluftsliv/natursport og teater/musik har høj prioritet i skolens fagudbud. Derudover har skolen gode værkstedsfaciliteter til smedje, træ, textil og billedkunst. Der er et lille landbrug til skolen med får, grise og heste. Lokalplanområdet er på ca m² Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet ud fra et ønske om at forbedre idrætsfaciliteterne og mulighederne for fremvisning af teater og dans samt at forbedre friluftsaktiviteterne og sikre at parkering kan ske på egen grund. Exner s bygning fra

6 Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Denne lokalplan har til formål at fastlægge områdets anvendelse til bolig og offentligt formål; efterskole, højskole eller ungdomsskole. Samt at muliggøre opførelse af en multihal, friluftbygning, parkeringsplads og skurbebyggelse. Lokalplanen skal endvidere fastlægge retningslinier for arealanvendelse, beplantning og bygningsudformning. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Områdets anvendelse Lokalplanen inddeles i 2 områder: A og B. Område A udlægges til offentligt formål: efterskole, ungdomsskole eller højskole. Område B udlægges til boligformål, åben lav boligbebyggelse samt offentlige formål efterskole, ungdomsskole eller højskole eller lignende relaterede aktiviteter. Indenfor området kan der opføres skurbebyggelse, parkering og lignende der er nødvendige for efterskolens drift. Vej, sti og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes både fra Tolstrupvej og Ebberupvej. Skolegården på Midtsjællands Efterskole tænkes omdannet fra en traditionel asfalt skolegård til en gårdhave. Den nuværende bygning som rummer cykelskur fjernes og gården anlægges dels som parkeringsplads til biler, dels som gårdhave. Øst for fodboldbanen på skolens mark anlægges en parkeringsplads med stabilgrus til ca. 150 biler, som udover parkering kan benyttes til boldspil. I det daglige benyttes p-plads i gårdhaven og foran skolen, men 7-8 gange i løbet af året, hvor alle forældre er til arrangementer på skolen, er der brug for bedre parkeringsforhold. 6

7 Område A Lokalplanen giver mulighed for at etablere en multihal og mellembygning. På fodboldbanen øst for den nuværende gymnastiksal sammenbygget med en mellembygning på ca. 170 m 2. placeres en multihal på ca. 740 m 2 Samlet areal på ca. 910 m 2. Byggeriet udføres i træ, stål, zink og glas. Det er intentionen at byggeriet skal tilpasses de eksisterende bygninger. Multihallen skal ud over idræt og bevægelse bruges til teater og musikforestillinger og anvendes som et lokalt kulturhus. EIF Ny Tolstrup (den lokale idrætsforening) skal fortsat kunne bruge skolens idrætsfaciliteter og er med på sidelinjen omkring byggeriet. Lokalplanens område A giver endvidere mulighed for at der kan etableres et nyt friluftshus på ca. 120 m 2. Friluftshuset skal erstatte nuværende bygning, som trænger til renovering. Bygningen skal placeres i skrænten ved den nuværende fodboldbane. Område B Område B som vist med skraveret signatur på kortbilag 2 består i dag af 4 boliger tilhørende efterskolen heraf et dobbelthus. Lokalplanen giver mulighed for at ejendommene på sigt kan anvendes til offentlige formål i relation til efterskolen mens til- og ombygninger, opførelser af carporte m.m kun må finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ubebyggede arealer Området skal fortsat have en grøn karakter. Udover bestemmelser omkring bebyggelsens udformning, placering og materialevalg er der i denne lokalplan også fastlagt bestemmelser vedrørende beplantning. Bygningen bygges i naturtræ (Kalmarbrædder) med græs på taget. Bygningen tænkes foruden opbevaring af friluftsudstyr anvendt til friluftsaktiviteter, når vind og vejr ikke tillader udeaktiviteter. I det sydvestlige hjørne af fodboldbanen bygges cykelskur til ca. 100 cykler. Cykelskuret opføres som en let åben konstruktion i materialer der tilpasses naturen fx tagpap og træ. Placeringen af bygningen er endnu ikke fastlagt derfor er der angivet et betydeligt større byggefelt men lokalplanen indeholder bestemmelser om en maksimal størrelse på bygningen. 7

8 Forhold til anden planlægning Grundvand Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i Regionplan 2005 er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at der indenfor området ikke må etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Friluftszone Lokalplanområdet er omfattet af Regionplan 2005 Friluftszone 2. I zone 2 kan naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsanlæg etableres eller indrettes i eksisterende bygninger når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Skovbyggelinie Lokalplanområdet er delvist beliggende indenfor 300 meter skovbyggelinien omkring skovene ved Ny Tolstrup, hvilket betyder at der i hht 17 stk. 1 i Lov om Naturbeskyttelse ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Formålet med bestemmelserne om skovbyggelinier er at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. Roskilde amt har i første omgang meddelt dispensation fra Skovbyggelinien til en tilbygning på ca. 850 m 2. Sideløbende med at denne lokalplan er fremlagt er der givet dispensation fra Skovbyggelinien til en bygning på ca. 120 m 2 af Roskilde Amt Støj Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder skal overholdes. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan rammeområde som et rammeområde med rammebestemmelser. Vedtagelse af lokalplanen kræver derfor et kommuneplantillæg, Kommuneplantillæg nr. 1 Rammeområde L7. Ny Tolstrup Landsby En lokalplan skal sikre: a) At områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige forsyning, offentligt formål eller andre nærmere angivne erhverstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresser. b) Den max. byggelsesprocent for den enkelte ejendom er 25 %. c) At bygningshøjden ikke må overstige 7,5 m og det max etageareal er på 1½ etage. For delområde A kan der tilladelse en højde på 9,0 m. d) Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer dog således at mindre arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere. e) Zonestatus er landzonen. Lokalplanlægning Området er ikke omfattet af tidligere lokalplaner. Miljøvurdering I henhold til Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for 8

9 fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering. Som en første fase skal disse planer screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planernes belastning af miljøet. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Denne beslutning skal offentliggøres før den endelige godkendelse/vedtagelse af lokalplanen. Beslutningen fremgår af konklusionen og offentliggøres hermed ved fremlæggelse af lokalplanforslaget med den obligatoriske offentlighedsperiode på 8 uger. Det fremgår af loven at der ved planer og programmer som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening (forundersøgelse) Lokalplanen giver mulighed for at opføre en multihal og en mellembygning på i alt 910 m 2. Bygningen opføres i et allerede udbygget område og den ansøgte tilbygning opføres i tæt relation til den eksisterende bebyggelse i området. Friluftshuset er en ombygning af noget eksisterende med mulighed for at forøge det bebyggede areal til i alt 120 m 2. Byggeriet indpasses i den eksisterende skrænt og udføres i materialer som træ og græs. Opførelse af den ny bebyggelse vil være synlig fra Ebberup skov, mens området forsat er afskærmet mod vest og nord af de eksisterende bygninger og mod syd af eksisterende beplantning. Det ansøgte byggeri har en lavere højde end de eksisterende bygninger. Det vurderes at det ansøgte byggeri ikke medføre påvirkninger på miljøet. I dag foregår parkering i det daglige på efterskolen areal, mens Tolstrupvej ved større arrangementer 7-8 gange om året anvendes som parkering. Lokalplanen giver mulighed for a t parkering kan ske på egen grund ved de større begivenheder, mens trafikniveauet ikke vil stige i området. Gener fra parkerede biler på Tolstrupvejen vil når projektet realiseres mindsket. Til daglig er det intentionen at parkeringspladsen anvendes til bl.a fodbold. Det vurderes ikke at de nye muligheder i lokalplanen medfører gener for de omkring liggende naboer, da projektet primært giver mulighed for indendørsaktiviteter. I ombygningsperioden vil der midlertidig være nogle støjgener af mindre betydning for omgivelserne. Lokalplanen ændrer ikke på boligantallet for området, men forøger muligheden for at lokalbefolkningens adgang til at anvende idrætsfaciliteter m.m. øges. At skolen formår at fastholde elevtilslutningen og dermed beskæftigelsen af de ansatte. Grundvand og spildevand: Der vil ikke ske nogen ændringer vedr. grundvand og spildevand. Området er tilsluttet offentlig kloak. Der forventes derfor ikke at ske nogen forurening af grundvandet eller forringelse af drikkevandsforsyningen inden for lokalplanområdet. Projektet medfører heller ikke væsentlig større udledning af overfladevand. 9

10 I området er der ingen forhold (ud skovbeskyttelseslinien), der er berørt af Naturbeskyttelsesloven. Den planlagte bebyggelse ikke medfører reduktion eller indgreb i vigtige biologiske spredningskorridorer eller biotoper. Konklusion: Hvalsø kommunalbestyrelse vurderede den 23. oktober 2006, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag nr. 95 for Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Arkæologiske forhold kulturarv Orientering fra museerne Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Spildevand Spildevand fra området skal afledes til det offentlige kloaknet, der er tilsluttet det kommunale rensningsanlæg. Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende i Ny Tolstrup forsyningsområde, hvorfra vandforsyning skal finde sted. Varmeforsyning Lokalplanområdet bliver forsynet med Naturgas fra HNG. Tekniske anlæg Der må opføres de nødvendige tekniske anlæg til forsyning af området. Området forsynes med fællesanlæg. 10

11 Lokalplan 95 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i denne lokalplan i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål. 1.1Det er lokalplanens formål: At fastlægge områdets anvendelse til bolig og offentligt formål: efterskole, højskole eller ungdomsskole. At fastlægge retningslinier for arealanvendelse, beplantning og bygningsudformning. 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr.: en del af 7ag og en del af 1i Avnstrup Overdrev, Særløse. 2.2 Området skal forblive i landzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet inddeles i 2 områder A og B som vist på kortbilag 2. Område A må kun anvendes til offentligt formål: efterskole, ungdomsskole, højskole eller lignende. Indenfor området må der opføres de nødvendige skure, parkeringspladser og lignende for efterskolens, ungdomsskolens eller højskolens drift. Område B må kun anvendes til bolig formål samt offentligt formål i relation til efterskolens drift. 4. Udstykning 4.1 Område A kan ikke udmatrikuleres yderligere. 5. Vej, sti og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tolstrupvej og Ebberupvej i princippet som vist på kortbilag Der skal anlægges parkeringsareal i princippet vist på kortbilag 2. Parkeringsarealet skal opføres i asfalt eller stabilgrus. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der udlægges 4 byggefelter I, II, III og IV som vist på kortbilag nr Byggefelt I og II må kun anvendes til opførelse af en mellembygning og multisal. Der kan indenfor byggefeltet opføres højst ca. 910 m² etageareal i et plan. 6.3 Byggefelt III må kun anvendes til friluftshus. Der kan indenfor byggefeltet højst opføres én bygning på ca. 120 m². 6.4 Byggefelt IV må kun anvendes til nødvendige skure for efterskolens drift herunder cykelskur. Indenfor byggefeltet kan der højst opføres ca. 200 m Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelse indenfor byggefelt I og II skal udføres i træ, stål, zink, glas, blank eller pudset mur. Tagflader skal dækkes med sort pap på lister, tegl, eternitskifer eller lignende med en hældning på max. 45 grader med det vandrette plan. 7.2 Bebyggelse indenfor byggefelt III skal udføres i træ eller græs. 11

12 7.3 Skurbebyggelsen indenfor byggefelt IV. skal opføres som en let åben konstruktion i materialer som harmonier med området. 7.4 Blanke og reflekterende materialer til tagflader og vægge må ikke anvendes. Område B 7.5 Udstykninger, til- og ombygninger, opførelser af carporte m.m kun må finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8. Varmeforsyning 8.1 Lokalplanområdet skal tilsluttes naturgas. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Områdets beplantning herunder afgrænsende beplantning skal ske under hensyntagen til det omgivende åbne landskab. Beplantning skal ske med egnskarakteristiske arter. 9.2 Friarealerne skal vedligeholdes, så de er ryddelige og ordentlige. Der må ikke forekomme udendørs materialeoplag eller henstå uindregistrerede biler og lignende. 10. Beplantning 10.1 Beplantningen langs Ebberupvej og skolens grund skal efter anlægsfasen genetableres. 11. Grundvand 11.1 Der må ikke foretages grundvandstruende aktiviteter, såsom erhverv med nedgravede olie- og kemikalietanke eller anvendelse af slagge og flyveaske fra forbrændingsanlæg, der kræver tilladelse fra amtsrådet. 12. Arkæologiske forhold 12.1 Arkæologiske levn er beskyttet af 27 i Museumslov nr. 473 af 7. juni Tekniske anlæg og antenner 13.1 Der må opføres de nødvendige tekniske anlæg til forsyning af området Området forsynes med fællesantenneanlæg, og det er ikke tilladt, at der i området opsættes separate udendørs antenner. Parabolantenner kan dog tillades placeret på jord og må max. have en højde på 1,5 m over terræn. 14. Dispensationer fra og ændringer i lokalplanen 14.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Lov om planlægning Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til Lov om planlægning 19 kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen og ikke omfatter bestemmelser vedrørende støjforhold Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 12

13 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan kan indrømmes af Kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det område, som lokalplanen søger at skabe og fastholde, ikke derved ændres. 15. Vedtagelsespåtegning Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2007 vedtaget foranstående lokalplan endeligt Flemming Jensen Borgmester / Torben Gaarskær Kommunaldirektør 13

14 Kommuneplantillæg nr. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby Rammeområde L7. Ny Tolstrup Landsby En lokalplan skal sikre: f) At områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige forsyning, offentligt formål eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresser. g) Den max. byggelsesprocent for den enkelte ejendom er 25 % h) At bygningshøjden ikke må overstige 7,5 m og det max etageareal er på 1½ etage. For delområde A kan der tilladelse en højde på 9,0 m. i) Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer dog således at mindre arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere. j) Zonestatus er landzonen. Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2007 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 1 for Rammeområde L7. Ny Tolstrup landsby endeligt. Flemming Jensen Borgmester / Torben Gaarskær Kommunaldirektør 14

15 15

16 16

17 17

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere