UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse"

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

2 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 Projektleder Charlotte Hvid DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2. Resultatet af dialogmøderne 7 3. Muligheder og udfordringerne Konklusion og anbefalinger Styregruppens input til Fase II af udviklingsplanen Litteraturliste 22 2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

3 1. Indledning Illustration af interessentprocessen: Baggrund Bagenkop Bylaug har siden august måned været i gang med at undersøge mulighederne for bedre og flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. Potentialerne og perspektiverne for analysearbejdet tager udgangspunkt i følgende tre elementer: 1. Flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkophallen i sommermånederne (april september). 2. Flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder på udeområderne ved Bagenkophallen. 3. Bud og illustrationer på aktivitets- og bevægelseszoner mellem havn/by, hallen, Fredsbjerg og Åbjerg. Flere attraktive aktivitets- og bevægelsesmuligheder har skulle tilgodese de behov og ønsker borgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutionerne og turisterne har. Det har for Bagenkop Bylaug været meget vigtigt, at de forskellige interessenter (foreninger, selvorganiserede brugere, institutioner og turismeerhvervet) fik mulighed for at sætte deres præg på den fremtidige udvikling. Arbejdsgruppen har i den forbindelse bedt DGI Faciliteter & Lokaludvikling være behjælpelig i en interessentproces, der i videst muligt omfang får beskrevet de ønsker og behov de nuværende og potentielle brugere har til nye, flere og bedre aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

4 Metode Der har været afholdt individuelle dialogmøder med følgende: John Criddle, borger i Bagenkop Jørgen Hansen, Sydlangelands Maritime Efterskole Mary og Joe Jørgensen, forpagter af café og halbestyrer Bjørn Mattsson, Mountainbiker Søren Rosholt, By- og havnefesten i Bagenkop Kristian Skov Hansen og Ivan Nielsen, Foreningen Bagenkop Havn Innovativ Udvikling. Nina, Bagenkop Familie Fitness- GymFit Anja Uhrenholdt, Magleby Fri og Efterskole Dorthe Grabenntinn, Bagenkop Skytteforening Trina Frandsen, Bagenkop Idrætsforening Heidi Karlsen, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland I dialogmøderne deltog konsulent Charlotte Hvid fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling og praktikant Charlotte Lassen Olesen. Notater fra de afholdte møder kan ses i appendiks 1 til udviklingsplanen. Derudover var de forskellige interesenter inviteret til Åben Tegnestue, den 24. september, kl Her kunne de i selskab med DGI Faciliteter- & Lokaludviklings konsulent og tegner være med til at illustrere idéerne og komme med mere input til udviklingspotentialerne. Se resultatet af den åbne tegnestue i appendiks 2 til rapporten. Slutteligt, i processen, var der inviteret til borgermøde den 28. oktober 2014, hvor alle borgere fik præsenteret udviklingsplanen og det videre arbejde med mulighederne for flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. 4 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

5 Dialogmøderne, den Åbne Tegnestue og borgermødet har sigtet mod at give et realistisk og ambitiøst afsæt for udviklingsplanen. Denne kvalitative tilgang er valgt, så udviklingsplanen i så vid udstrækning som muligt tager udgangspunkt i brugernes og de kommende brugeres oplevede virkelighed og behov. Elementer fra DGI Faciliteter & Lokaludviklings undersøgelser, erfaringer med udvikling af idrætsfaciliteter og lokalsamfund samt viden og ekspertudsagn fra diverse kilder er endvidere en del af metodeanvendelsen. De mange perspektiver er forsøgt bragt i spil, så der tegnes et samlet billede af udviklingspotentialer og perspektiver samt et konkret bud på, hvad en bedre sammenhæng mellem by/havn/strand, Bagenkop Hallen og Fredsbjerg/Åbjerg giver af muligheder for mere bevægelse og friluftsliv for både borgere og de mange gæster og turister, vi så gerne vil have bliver én eller to dage mere i Bagenkop. Afgrænsning Det har været en svær opgave at afgrænse udviklingsplanen. Styregruppen har dog været meget enige om, at fase I i udviklingsplanen har skullet omhandle de i foregående afsnit beskrevne områder. Det der udestår til en eventuel fase II af udviklingsplanen er bedre forbindelseslinjer til kysten i form af stier med oplevelser. Eventuelt stiforbindelse helt ud til Langelandsfortet. Ligeledes har det været vigtigt for styregruppen, at udviklingsplanen tager udgangspunkt i en oplistning af idéer. En mere detaljeret og planmæssig vurdering af de enkelte tiltag er ligeledes henlagt til en eventuel fase II af udviklingsplanen. 5 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

6 Organisering af projektet En nedsat styregruppe har understøttet hele arbejdet ved sparring og input til projektet. Medlemmer af styregruppen Anne Mette Wandsøe, Turist- og Erhvervsdirektør Langeland, Britta Andersen, Bestyrelsesmedlem Turist & Erhvervsforeningen på Langeland, Ivan Nielsen, Foreningerne, John Theilgaard, NST, Kristian Skov Hansen, Centrum for Innovativ Udvikling, Kristian_ Leif Esbensen, medlem af bestyrelsen for Bagenkop Bylaug og Centrum for Innovativ Udvikling, Steffen Nielsen, Bagenkop Bylaug, Zita Rye Hedebye, Projektkoordinator Nærvær I Nærmiljøet, Fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling Charlotte Hvid, konsulent DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Lassen Olesen, praktikant DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Opbygning af udviklingsplanen Rapporten er bygget op, så læseren i det næste afsnit (afsnit 2) præsenteres for en overordnet opsummering af resultatet af dialogmøderne. Afsnit 3 beskriver de muligheder og udfordringer projektet står overfor, og endelige kommer DGI Faciliteter & Lokaludvikling i afsnit 4 med deres konklusion og anbefalinger i forhold til udviklingspotentialer og prioriteringer. 6 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

7 2. Resultatet af dialogmøderne I afsnittet her analyseres og opsummeres de forskellige udviklingspotentialer og perspektiver interessenterne har peget på i forhold til udviklingsplanen. Generelle ønsker til udviklingsplanen Stor interesse for projektet og de mange muligheder Enighed om nedslagspunkterne og bedre sammenhænge: Ved hallen ude og inde På havnen/byen/stranden På Fredsbjerg og Åbjerg Behov for forbedrede stisystemer Stor mangel på information og skiltning i forhold til de muligheder der er tilstede Overordnet peger hele analysen på, at etablering af Ildsjæle Fodsporet, et stisystem / en rute skal forbinde de mange allerede eksisterende samt nye muligheder i et system, hvor man som borger/turist/gæst oplever og bliver tiltrukket af motions- og bevægelsesmuligheder. Mere specifikt peger interessenternes ønsker og behov på følgende: 7 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

8 Ønsker til hallen - inde Hele arbejdet med udviklingsplanen startede oprindeligt med en idé om, at hallen i sommermånederne, hvor hallen ikke benyttes af de lokale idrætsforeninger, skulle åbnes op og give mulighed for, at selvorganiserede, turister og andre gæster får mulighed for at anvende hallen. Tanken er, at hallen fra starten af april og til slutningen af august indrettes, så man kan komme ind fra gaden og benytte sig af de tilbud, som Bagenkop Hallen udbyder, herunder også adgang til fitnesscentret. Se i appendiks 2 til rapporten, hvordan hallen kan indrettes, så den tilgodeser det meste af det input der er kommet til dette område. Interessenternes øvrige input til udviklingsplanen ses nedenfor. 8 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

9 Ønsker til hallen ude Udeområdet ved hallen skal ligesom indeområdet ikke kun henvende sig til de organiserede brugere. I højere grad end det er tilfældes i dag, skal faciliteterne inde og ude kunne benyttes af de selvorganiserede idrætsudøvere, turister og øvrige gæster på Langeland. Udeområdet skal være det område der, med synlige og attraktive aktivitets- og bevægelsesmuligheder binder havnen/byen og hallen sammen. Det er forsøgt illustreret i idéhæftet se appendiks 2 til udviklingsplanen. Interessenternes øvrige input se nedenfor er endvidere forsøgt illustreret i idéhæftet. 9 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

10 Ønsker til Fredsbjerg og Åbjerg Der har blandt interessenterne været stor interesse for en bedre, mere synlig og spændende adgang til Fredsbjerg og Åbjerg. Ligeledes har der været fokus på, at det skal gøres mere attraktivt at besøge stederne og meget gerne med fokus på flere og bedre muligheder for aktivitet og bevægelse. Katrine Vinding, borger i Bagenkop, har ansøgt Projekt Nærhed i Nærmiljøet om midler til et skovfitness projekt på Fredsbjerg, og hun har fået bevilget ,- kr. til igangsætning af projektet. Dette projekt er indtegnet i idéhæftet til udviklingsplanen. Se appendiks 2. Endvidere er Ildsjæle Fodsporet der forbinder Fredsbjerg og Åbjerg med byen, havnen, stranden og Bagenkop Hallen indtegnet i appendiks 2 til udviklingsplanen. 10 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

11 Ønsker til havnen Centrum for Innovativ Udvikling har det seneste år arbejdet med et udviklingsprojekt om etablering af et Flydende vand- og wellnesshus i Bagenkop. Idéhæftet, tager udgangspunkt i, at dette projekt bliver en del af den fremtidige udvikling på havnen se appendiks 2. Endvidere er interessenternes ønsker til udviklingen af havnen indarbejdet. Se nedenfor. 11 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

12 Ønsker til stranden De væsentligste ønsker til stranden har været varmere vand og mindre blæst :) Blæsten kan man gøre noget ved, hvis man opsætter læsejl eller andre læmuligheder. Ønsket om varmere vand, er det straks sværere at gøre noget ved på stranden. Hvorom alting er, så er der mange ønsker til aktivitetsmuligheder. Disse er indarbejdet i idéhæftet (appendiks 2). Se i øvrigt en oplistning af det input der er kommet i interessentprocessen nedenfor. 12 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

13 Ønsker til byen Interessenternes ønsker til udviklingen af byens rum og sammenhængen til havn/strand, hal og Fredsbjerg og Åbjerg er i det omfang, det har været muligt, indarbejdet i idéhæftet. Se appendiks 2. Interessenternes ønsker for udviklingen af byens rum er noteret nedenfor. INFO 13 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

14 3. Muligheder og udfordringerne DGI Faciliteter & Lokaludvikling mener, at der er både udvikilngspotentialer og perspektiver i udviklingsarbejdet. 1. Bagenkop har en fantastisk geografisk beliggenhed vand til tre sider og offentlig adgang til store naturarealer. 2. Regeringens vækstplan har fokus på udvikling af turisme ved kysterne ud til Østersøen. 3. De 16 kommuner i Region Syddanmark har indgået et Østersøsamarbejde med fokus på Kyst- og Naturturisme. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har påpeget, at der er potentiale for vækst indenfor outdoor turisme i landdistrikterne. 5. Fysisk aktivitet er et indsatsområde i Langeland Kommunes sundhedspolitik Ifølge sundhedspolitikken ønsker Langeland kommune at være med til at skabe mulighed og rammer for at øge folkesundheden ved at fremme bl.a. borgernes fysiske sundhed. Samtidig har Bagenkop to store turistattraktioner: De vilde heste og Museum Langelandsfort i nærområdet. Der er anløbende lystsejlere, 3 4 firmaer der tilbyder tursejladser, 300 udlejningssommerhuse på Sydlangeland alene samt 52 ferielejligheder placeret direkte i byen/på havnen i Bagenkop. Der har i dialogen med de forskellige interessenter været stor opbakning til projektet. Man er enige om, at de mange udviklingspotentialer og nye perspektiver opvejer ganske få ulemper. Interessenterne har peget på aktiviteter og bevægelsesmulighederder favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls samt organiseret og selvorganiseret idræt. I dialogen med interessenterne er der dukket nye muligheder op, ligesom nogle udfordringer er blevet konkretiseret. Disse muligheder og udfordringer beskrives nedenfor. 14 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

15 Muligheder Der er store udviklingspotentialer og perspektiver i udviklingsplanen. Idéen med Åben hal i sommermånederne og sammenhængen mellem nedslagtpunkterne på Ildsjæle Fodsporet vil gøre Bagenkop til en langt mere attraktiv by at bosætte sig i. Ligeledes vil de mange nye muligheder givetvis få gæsterne og turisterneat blive lidt længere i byen. Der er skitseret rigtig mange muligheder i idéhæftet. Se appendiks 2. Mange af mulighederne er meget realiserbare, og de mange ildsjæle i byen vil med ganske få midler kunne gå i gang med potentialerne. Et initiativ i forhold til udviklingsplanen er som sådan ikke afhængigt af et andet initiativ. Projektet kan faseopdeles, så der bygges på, efterhånden som der findes midler og personressourcer til de forskellige initiativer. Projektet med Åben hal i sommermånederne, er der allerede fundet en del midler til. Endvidere er der via Naturstyrelsen bevilget midler til et Krible-krable bassin ved havnen. Katrines Skovfitness projekt er der ligeledes bevilket kr ,- til. Undersøgelser viser (Friluftsrådet 2014), at mulighederne for rekreativ udfoldelse i naturen har stor betydning for den enkeltes psykiske og fysiske trivsel, og dermed er det klart, at friluftsliv har en betydning for folkesundheden og samfundet som helhed. Udfordringer områder der skal undersøges nærmere I afsnittet her beskrives de udfordringer DGI Faciliteter & Lokaludvikling, ser i forhold til de mange ønsker og idéer til udviklingsplanen. Kommunikation Ildsjæle Fodsporet og de mange muligheder der faktisk allerede er i Bagenkop skal kommunikeres, og der skal gøres PR. Bagenkop skal sættes på landkortet som én af de foretrukne byer i Danmark, når bevægelsesaktive oplevelser og/eller ferier er på dagsordenen. Det blå område er nær ved og inde i byen (Dalum 2008). Der er let adgang til de mange forskellige aktiviteter. Kort afstand man kan komme hurtigt til og fra aktiviteten. Én af idéerne med Fodsporet er, at det skal være afstressende at bevæge sig på ruten. Fodsporet har en PR-effekt mange flere ser og fristes af aktiviteterne. Nærhed er, at vi kan mærke vandet, og det kommer man til i Bagenkop, når udviklingspotentialerne og perspektiverne realiseres. 15 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

16 Vejvisning til naturen skal være brugervenlig (Naturstyrelsen 2014), og det skal være nemt, overskueligt og attraktivt at dyrke friluftslivets mange muligheder. Detaljerede oplysninger og de forskellige muligheder bør samlet ét sted, så borgere og turister kan finde relevant information. Formidling og infromation kan have mange indgange: 1. Naturvejledere. 2. Skiltning. 3. Plancher. 4. Plakater. 5. Lystavler. 6. Downloads til mobiler (også meget målrettet for de besøgende og turisterne). 7. Hjemmesider. 8. Foldere. Mulighederne er mange og ikke nødvendigvis omkostningstunge. Stort set alle de interessenter DGI Faciliteter & Lokaludvikling har været i dialog med, savner og efterlyser i meget høj grad formidling og information om de forskellige muligheder for oplevelser og aktivitetsmuligheder der faktisk allerede er i Bagenkop idag. Dalmum (2008) peger på tre forhold der er vigtige at formidle. Det drejer sig om: Aktiviteter Hvilke aktiviteter tilbyder byen. Hvilke steder er der, hvor ligger de og hvordan finder jeg dem. Hvilket grej skal der til, - båd, kano, fiskestang, redningsvest osv. Hvor finder jeg grej. Kan jeg låne, skal jeg eje, kan jeg blive medlem af en klub. Naturen Hvad er det for en natur, jeg kan opleve. Fisk, fugle, heste, smådyr, vandets kraft. Vejrets påvirksning af vandet, store bølger, havblik osv. Nødvendige færdigheder Kan jeg dyrke denne aktivitet eller få denne oplevelse uden færdigheder. Hvor henter jeg de nødvendige færdigheder arrangementer m. vejleder, i klubben, på kursus. Hvad skal jeg være opmærksom på. Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke lige pludselig står i en farlig situation. Og opsæt gerne skilte med eksempelvis græsset skal betrædes eller velkommen. Det er så vigtigt, at gøre opmærksom på, at områder og tilbud er til fri afbenyttelse. 16 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

17 Markeringen af Ildsjæle Fodsporet Den eneste udfordring i forhold til at udvikle i faser, er at der helst skal være etableret en del aktiviteter på Ildsjæle Fodsporet, før det bliver attraktivt at begive sig ud på ruten. Markeringen skal være markant og vise brugerne vej til de mange muligheder for bevægelse og aktivitet. I appendiks 2 til rapportern er der skitseret forskellige muligheder for at markere Ildsjæle Fodsporet. Oplevelser og aktiviteter må meget gerne markeres med symboler, og DGI Faciliteter & Lokaludvikling kan anbefale som mange af interessenterne også har bakket op om, at symbol/er på én eller anden måde tematiseres i forhold til den historie og kultur der findes i Bagenkop og på Langeland. Et par eksempler herpå kan være: De vilde heste og Fiskeriet symboliseret ved net, garn og sejl. Investering i anlæg, drift og ejerskab af initiativerne Som tidligere nævnt, så er der allerede realiserbare initiativer på vej. Den store udfordring er, at finde midler til de større anlægsinvesteringer og den efterfølgende drift af initiativerne. Initiativerne omkring hallen (inde og ude) vil kunne driftes sammen med hallen, og det er DGI Faciliteter & Lokaludviklings umiddelbare vurdering, at initiativerne også vil kunne generere en fin egenindtjening til hallens drift. De initiativer der nu sættes i gang, kan eventuelt driftes ved, at en af de mange foreninger i Bagenkop overtager ejerskabet og at øvrige interessenter, via et medlemskab i denne forening, betaler et årligt kontingent der går til drift og vedligeholdelse af initiativerne. Alternativt kan der stiftes en ny forening, der har ejerskabet, og hvor forskellige interessenters medlemskab via et årligt kontingent er med til at drifte og vedligeholde de forskellige initiativer. Pedelordning Driften, service i forhold til borgere, gæster og turister kan i en vis udstrækning tænkes bemandet ved ansættelse af en Landsbypedel. En sådan ansættelse går ud på, at medarbejderen i henhold til loven skal tilbydes ansættelse i et job. Det skal være Langeland Kommune, der er arbejdsgiver, for personer i eksempelvis seniorjob. En landsbypedel kan løse opgaver som gavner lokalsamfundet. Eksempelvis kan det være serviceløft i form af vedligeholdelse af bygninger eller udendørs fællesarealer, sociale opgaver eller administrative opgaver. Det anbefales, at styregruppen går i dialog med kommunen om ansættelse af en sådan medarbejder. 17 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

18 Lukkede områder og aktiviteter skal åbnes op Det er vigtigt, at der gøres opmærksom på, at de områder der i dag ser lukkede ud reelt er åbne for offenligheden. Et eksempel herpå er børnehaven, der er hegnet ind, og absolut ikke appelerer til offentligheden om, at den reelt er åben for alle efter institutionens lukketid. Den Maritime Efterskole er ligeledes et eksempel herpå. Initiativtagerne der arbejder for en genåbning af efterskolen har tydeligt tilkendegivet, at de gerne ser, at deres parkområde med tennisbaner åbnes for offentligheden. Den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop og det samfundsmæssige perspektiv Befolkningstallet i Langeland Kommune forventes at falde fra i 2014 til borgere i Alderssammensætningen ændrer sig således, at der vil blive langt flere ældre borgere (Langeland Kommune 2014), og således også færre borgere der bidrager med økonomisk tilvækst i kommunekassen. Stadig flere ældre dyrker idræt og motion, og de gør det længere oppe i alderen end tidligere (Laub 2011). Derfor er det vigtigt, at der også findes tilbud til målgruppen. Potentialerne og perspektiverne i udviklingsplanen giver rigtig gode muligheder for netop de idrættilbud de ældre bl.a. efterspørger (vandreture, gymnastik, styrketræning og svømning). Ifølge rapporten Fælles Fremtidsbillede (Region Syddanmark/De Syddanske kommuner 2014) scorer Langeland Kommune højest på 4 ud af 6 risikofaktorer (Alkohol, overvægt, mental sundhed, usunde kostvaner, stillesiddende fritidsaktiviteter og daglig rygning). Den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop kunne ønskes langt bedre. Det er en stor udfordring, men potentialerne og perspektiverne i nærværende udviklingsplan gavner det sundhedsmæssige perspektiv i forhold til at gøre det mere attraktivt at bevæge sig. Dermed vil det sundhedsmæssige perpektiv i forhold til bl.a. mental sundhed og overvægt også kunne tilgodeses i arbejdet med udviklingsplanen. Væksten i voksnes idrætsdeltagelse er i høj grad sket i motionsaktiviteter som vandring, jogging, stavgang, cykling, vandaktiviteter med mere (Breddeidrætsudvalget 2009). Så også på dette område vil udviklingsplanen have en gavnlig effekt i forhold til at honorere borgenes ønsker til idræt og motion. Se i øvrigt appendiks 3 til denne rapport, hvor den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop er yderligere beskrevet. 18 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

19 4. Konklusion og anbefalinger I afsnittet her kommer DGI Faciliteter & Lokaludvikling med deres konklussion og anbefalinger til arbejdet med de mange udviklingspotentialer og perspektiver som analysen har peget på. Konklusion En realisering af udviklingsplanen vil have en folkesundhedsmæssig værdi for borgerne, gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Bagenkop, gøre det mere attraktivt at være turist og besøge Bagenkop. Der er mange udviklingspotentialer og perspektiver i forhold til at realisere udviklingsplanen. Det der nu henstår, det er at der skaffes de fornødne ressourcer i forhold til de mange nye idéer. Når der i denne sammenhæng tales ressourcer, så er det både i forhold til etablering, økonomi og efterfølgende organisering og drift af initiativerne. Overordent er det tanken og idéen om Ildsjæle Fodsporet, der vil forbinde nedslagspunkterne: Byen/havnen/stranden, hallen og Fredsbjerg/Åbjerg. Mange af de udfoldelsesmuligheder og oplevelser, man vil kunne møde og aktivt deltage i, på turen rundt i Bagenkop. Bagenkop har allerede meget af det som borgere, tursiter og gæster efterspørger og med ganske få midler, kan der skabes endnu flere muligheder for attraktive tilbud om motion og friluftsliv. Anbefaling Der en del input til aktiviteter og faciliteter, som det ikke vil være særligt dyrt at etablere. Disse bør, i det omfang byen finder det interessant og hensigtsmæssigt, igangsættes så snart de fornødne ressourcer er tilstede. Åbningen af hallen i sommermånederne, skovfitnessprojektet på Fredsbjerg og krible-krable bassinet står lige for, og mange af de idéer der er beskrevet i udviklingsplanen, kan ved ganske få midler sættes i værk. Se hele idéhæftet i appendiks 2. Der skal sættes initiativer iværk i forhold til de udfordringer der er skitseret i udviklingsplanen. Det er bl.a. områderne om bedre kommunikation af mulighederne, markeringen af Ildsjæle Fodsporet, tanker om organisering og drift samt mulighederne for en pedelordning. 19 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

20 5. Styregruppens input til Fase II af udviklingsplanen Fase II skal endvidere afdække nye og flere muligheder, ønsker og behov i forhold til kyst- og naturturisme, ligesom den skal indeholde perspektiver og udviklingspotentialer i forhold til hele sundhedsfremmeområdet. Udviklingsplanens fase II skal desforuden beskrive de planmæssige konsekvenser for de mange nye tiltag. Styregruppen mener, der skal sættes speciel fokus på følgende: Det blå element skal være en bærende del. Kravlegården i Færgebassinet bør have særlig opmærksomhed. Mulighederne for outdoor turisme bør ligeledes være en bærende del. Ildsjæle Fodsporet skal detaljeres. Historien skal fortælles. Kulturen og historien skal opleves samtidig med at man bevæger sig på ruten. Nye muligheder for vandre-, løbestier og mountainbike ruter aftales og koordineres med Naturstyrelsen og kommunen. Mulighederne i forhold til stisystemer på Fredsbjerg undersøges og samordnes med Naturstyrelsen og kommunen. Styregruppen foreslår, at styregruppen i Fase II udvides, så den fornødne samordning mellem de forskellige interessenter og aktører kan finde sted. Styregruppen foreslår en sammensætning som følger: 5 6 repræsentanter for Bagenkop området (den nuværende styregruppe). 1 repræsentant fra Turist & Erhvervsforeningen. 1 repræsentant fra Naturturisme I/S. 1 politisk repræsentant fra Naturturisme, Langeland Kommune. 1 repræsentant fra Naturstyrelsen. 1 repræsentant fra Forebyggelsescenteret. 1 administrativ repræsentant fra Langeland Kommune. 1 politisk repræsentant fra Langeland Kommune. 1 repræsentant fra Museum Langelandsfort. Projektlederen fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling. 20 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

21 Af mere specifikt input til nye elementer i Fase II peger styregruppen på følgende: Udvidelse af planen så den omfatter to nye stisystemer Da fase I i udviklingsplanen har været begrænset i byen/havnen/stranden, hallen og Fredsbjerg/Åbjerg, har styregruppen fundet det vigtigt, at fase I påpeger vigtigheden af, at en fase II indeholder 2 nye opdaterede stisystemer. To forslag til stisystemer i Bagenkop som skal ligge i forlængelse af Ildsjæle Fodsporet. I selve Bagenkop drejer det sig om to ruter. En rød, som starter ved havnen og symboliserer fiskeriet, og som strækker sig videre langs kysten og ender i området ind til De vilde heste. En gul rute der skitserer en alternativ vandrerute i selve Bagenkop, hvor man både kan gå ned til havet og følge den røde rute. Samtidig kan den fungere som cykelruten ud til De vilde heste (ad Søgårdsvej). Deltagerne i borgermødet den 28. oktober gav ligeledes udtryk for, at fokusering på nye stisystemer langs kysten ville være oplagte nye elementer i forhold til at gøre det mere attraktivt at dyke udemotion. 21 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

22 Badehytter Styregruppen har endvidere fundet det interessant at udvide planen, så strandområdet bag ved beachen gøres mere attraktivt. Huse uden strøm, vand og andre installation. Huse som kan benyttes/lejes i dagtimerne. Husene vil være attraktive for gæster og turister, som ønsker at afskærme sig for sol og blæst. Bl.a. familien med helt små børn. Eksempel på strandområde med badehytter: Således er Ildsjæle Fodsporets mange udviklingspotentialer og perspektiver sat i spil. Nu skal udviklingsplanens fase I konkretiseret og i højere grad sætte fokus på natur- og kystturismen, og de mange sundhedsfremmende elementer initiativerne og idéerne vil kunne bidrage til i Bagenkop. Initiativtagerne i Bagenkop vil: Sætte Bagenkop på landskortet som én af de foretrukne byer i Danmark, når bevægelsesaktive oplevelser og/eller ferier er på dagsordenen. Gøre Bagenkop unik i forhold til udøvelse af udemotion og friluftsliv. Som sidegevinst skal skal det: Gøre det nemt og attraktivt at dyrke idræt og motion i Bagenkop. Gøre det attraktivt at bosætte sig i Bagenkop. 22 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

23 6. Litteraturliste Dalum, V. (2008). Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder. København: Friluftsrådet. Naturstyrelsen (2014). Friluftslivets idékatalog. København: Miljøministeriet. Langeland Kommune. (2014). Befolkningspronose Langelands Kommune. Region Syddanmark/de syddanske kommuner. (2014). Fælles Fremtidsbillede 2014 for region Syddanmark og de syddanske kommuner Sundhedsaftalen Odense: Region syddanmark og de syddanske kommuner. Breddeidrætsudvalget (2009). Idræt for alle. København: Kulturministeriet. Laub, T.B. (2011). Danskernes motions- og sportsvaner København: Idrættens Analyseinstitut. Friluftsrådet (2014). Set den 29. oktober 2014 på: 23 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Norddjurs Kommune. Fritidsområdeanalyse. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Norddjurs Kommune. Fritidsområdeanalyse. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Norddjurs Kommune Fritidsområdeanalyse DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2 Indhold 1. Indledning og baggrund 4 2. Norddjurs Kommunes udfordringer og DGI Faciliteter & Lokaludviklings anbefalinger 6 Metodiske

Læs mere

Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter

Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter Side 1 af 51 1. Executive Summary... 3 2. Forord... 3 2.1. Baggrund... 3 2.2. Markedsanalysen... 3 2.3. Metodevalg... 3 2.4. Opbygning af præsentationen...

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere