UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse"

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

2 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 Projektleder Charlotte Hvid DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2. Resultatet af dialogmøderne 7 3. Muligheder og udfordringerne Konklusion og anbefalinger Styregruppens input til Fase II af udviklingsplanen Litteraturliste 22 2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

3 1. Indledning Illustration af interessentprocessen: Baggrund Bagenkop Bylaug har siden august måned været i gang med at undersøge mulighederne for bedre og flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. Potentialerne og perspektiverne for analysearbejdet tager udgangspunkt i følgende tre elementer: 1. Flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkophallen i sommermånederne (april september). 2. Flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder på udeområderne ved Bagenkophallen. 3. Bud og illustrationer på aktivitets- og bevægelseszoner mellem havn/by, hallen, Fredsbjerg og Åbjerg. Flere attraktive aktivitets- og bevægelsesmuligheder har skulle tilgodese de behov og ønsker borgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutionerne og turisterne har. Det har for Bagenkop Bylaug været meget vigtigt, at de forskellige interessenter (foreninger, selvorganiserede brugere, institutioner og turismeerhvervet) fik mulighed for at sætte deres præg på den fremtidige udvikling. Arbejdsgruppen har i den forbindelse bedt DGI Faciliteter & Lokaludvikling være behjælpelig i en interessentproces, der i videst muligt omfang får beskrevet de ønsker og behov de nuværende og potentielle brugere har til nye, flere og bedre aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

4 Metode Der har været afholdt individuelle dialogmøder med følgende: John Criddle, borger i Bagenkop Jørgen Hansen, Sydlangelands Maritime Efterskole Mary og Joe Jørgensen, forpagter af café og halbestyrer Bjørn Mattsson, Mountainbiker Søren Rosholt, By- og havnefesten i Bagenkop Kristian Skov Hansen og Ivan Nielsen, Foreningen Bagenkop Havn Innovativ Udvikling. Nina, Bagenkop Familie Fitness- GymFit Anja Uhrenholdt, Magleby Fri og Efterskole Dorthe Grabenntinn, Bagenkop Skytteforening Trina Frandsen, Bagenkop Idrætsforening Heidi Karlsen, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland I dialogmøderne deltog konsulent Charlotte Hvid fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling og praktikant Charlotte Lassen Olesen. Notater fra de afholdte møder kan ses i appendiks 1 til udviklingsplanen. Derudover var de forskellige interesenter inviteret til Åben Tegnestue, den 24. september, kl Her kunne de i selskab med DGI Faciliteter- & Lokaludviklings konsulent og tegner være med til at illustrere idéerne og komme med mere input til udviklingspotentialerne. Se resultatet af den åbne tegnestue i appendiks 2 til rapporten. Slutteligt, i processen, var der inviteret til borgermøde den 28. oktober 2014, hvor alle borgere fik præsenteret udviklingsplanen og det videre arbejde med mulighederne for flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. 4 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

5 Dialogmøderne, den Åbne Tegnestue og borgermødet har sigtet mod at give et realistisk og ambitiøst afsæt for udviklingsplanen. Denne kvalitative tilgang er valgt, så udviklingsplanen i så vid udstrækning som muligt tager udgangspunkt i brugernes og de kommende brugeres oplevede virkelighed og behov. Elementer fra DGI Faciliteter & Lokaludviklings undersøgelser, erfaringer med udvikling af idrætsfaciliteter og lokalsamfund samt viden og ekspertudsagn fra diverse kilder er endvidere en del af metodeanvendelsen. De mange perspektiver er forsøgt bragt i spil, så der tegnes et samlet billede af udviklingspotentialer og perspektiver samt et konkret bud på, hvad en bedre sammenhæng mellem by/havn/strand, Bagenkop Hallen og Fredsbjerg/Åbjerg giver af muligheder for mere bevægelse og friluftsliv for både borgere og de mange gæster og turister, vi så gerne vil have bliver én eller to dage mere i Bagenkop. Afgrænsning Det har været en svær opgave at afgrænse udviklingsplanen. Styregruppen har dog været meget enige om, at fase I i udviklingsplanen har skullet omhandle de i foregående afsnit beskrevne områder. Det der udestår til en eventuel fase II af udviklingsplanen er bedre forbindelseslinjer til kysten i form af stier med oplevelser. Eventuelt stiforbindelse helt ud til Langelandsfortet. Ligeledes har det været vigtigt for styregruppen, at udviklingsplanen tager udgangspunkt i en oplistning af idéer. En mere detaljeret og planmæssig vurdering af de enkelte tiltag er ligeledes henlagt til en eventuel fase II af udviklingsplanen. 5 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

6 Organisering af projektet En nedsat styregruppe har understøttet hele arbejdet ved sparring og input til projektet. Medlemmer af styregruppen Anne Mette Wandsøe, Turist- og Erhvervsdirektør Langeland, Britta Andersen, Bestyrelsesmedlem Turist & Erhvervsforeningen på Langeland, Ivan Nielsen, Foreningerne, John Theilgaard, NST, Kristian Skov Hansen, Centrum for Innovativ Udvikling, Kristian_ Leif Esbensen, medlem af bestyrelsen for Bagenkop Bylaug og Centrum for Innovativ Udvikling, Steffen Nielsen, Bagenkop Bylaug, Zita Rye Hedebye, Projektkoordinator Nærvær I Nærmiljøet, Fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling Charlotte Hvid, konsulent DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Lassen Olesen, praktikant DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Opbygning af udviklingsplanen Rapporten er bygget op, så læseren i det næste afsnit (afsnit 2) præsenteres for en overordnet opsummering af resultatet af dialogmøderne. Afsnit 3 beskriver de muligheder og udfordringer projektet står overfor, og endelige kommer DGI Faciliteter & Lokaludvikling i afsnit 4 med deres konklusion og anbefalinger i forhold til udviklingspotentialer og prioriteringer. 6 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

7 2. Resultatet af dialogmøderne I afsnittet her analyseres og opsummeres de forskellige udviklingspotentialer og perspektiver interessenterne har peget på i forhold til udviklingsplanen. Generelle ønsker til udviklingsplanen Stor interesse for projektet og de mange muligheder Enighed om nedslagspunkterne og bedre sammenhænge: Ved hallen ude og inde På havnen/byen/stranden På Fredsbjerg og Åbjerg Behov for forbedrede stisystemer Stor mangel på information og skiltning i forhold til de muligheder der er tilstede Overordnet peger hele analysen på, at etablering af Ildsjæle Fodsporet, et stisystem / en rute skal forbinde de mange allerede eksisterende samt nye muligheder i et system, hvor man som borger/turist/gæst oplever og bliver tiltrukket af motions- og bevægelsesmuligheder. Mere specifikt peger interessenternes ønsker og behov på følgende: 7 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

8 Ønsker til hallen - inde Hele arbejdet med udviklingsplanen startede oprindeligt med en idé om, at hallen i sommermånederne, hvor hallen ikke benyttes af de lokale idrætsforeninger, skulle åbnes op og give mulighed for, at selvorganiserede, turister og andre gæster får mulighed for at anvende hallen. Tanken er, at hallen fra starten af april og til slutningen af august indrettes, så man kan komme ind fra gaden og benytte sig af de tilbud, som Bagenkop Hallen udbyder, herunder også adgang til fitnesscentret. Se i appendiks 2 til rapporten, hvordan hallen kan indrettes, så den tilgodeser det meste af det input der er kommet til dette område. Interessenternes øvrige input til udviklingsplanen ses nedenfor. 8 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

9 Ønsker til hallen ude Udeområdet ved hallen skal ligesom indeområdet ikke kun henvende sig til de organiserede brugere. I højere grad end det er tilfældes i dag, skal faciliteterne inde og ude kunne benyttes af de selvorganiserede idrætsudøvere, turister og øvrige gæster på Langeland. Udeområdet skal være det område der, med synlige og attraktive aktivitets- og bevægelsesmuligheder binder havnen/byen og hallen sammen. Det er forsøgt illustreret i idéhæftet se appendiks 2 til udviklingsplanen. Interessenternes øvrige input se nedenfor er endvidere forsøgt illustreret i idéhæftet. 9 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

10 Ønsker til Fredsbjerg og Åbjerg Der har blandt interessenterne været stor interesse for en bedre, mere synlig og spændende adgang til Fredsbjerg og Åbjerg. Ligeledes har der været fokus på, at det skal gøres mere attraktivt at besøge stederne og meget gerne med fokus på flere og bedre muligheder for aktivitet og bevægelse. Katrine Vinding, borger i Bagenkop, har ansøgt Projekt Nærhed i Nærmiljøet om midler til et skovfitness projekt på Fredsbjerg, og hun har fået bevilget ,- kr. til igangsætning af projektet. Dette projekt er indtegnet i idéhæftet til udviklingsplanen. Se appendiks 2. Endvidere er Ildsjæle Fodsporet der forbinder Fredsbjerg og Åbjerg med byen, havnen, stranden og Bagenkop Hallen indtegnet i appendiks 2 til udviklingsplanen. 10 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

11 Ønsker til havnen Centrum for Innovativ Udvikling har det seneste år arbejdet med et udviklingsprojekt om etablering af et Flydende vand- og wellnesshus i Bagenkop. Idéhæftet, tager udgangspunkt i, at dette projekt bliver en del af den fremtidige udvikling på havnen se appendiks 2. Endvidere er interessenternes ønsker til udviklingen af havnen indarbejdet. Se nedenfor. 11 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

12 Ønsker til stranden De væsentligste ønsker til stranden har været varmere vand og mindre blæst :) Blæsten kan man gøre noget ved, hvis man opsætter læsejl eller andre læmuligheder. Ønsket om varmere vand, er det straks sværere at gøre noget ved på stranden. Hvorom alting er, så er der mange ønsker til aktivitetsmuligheder. Disse er indarbejdet i idéhæftet (appendiks 2). Se i øvrigt en oplistning af det input der er kommet i interessentprocessen nedenfor. 12 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

13 Ønsker til byen Interessenternes ønsker til udviklingen af byens rum og sammenhængen til havn/strand, hal og Fredsbjerg og Åbjerg er i det omfang, det har været muligt, indarbejdet i idéhæftet. Se appendiks 2. Interessenternes ønsker for udviklingen af byens rum er noteret nedenfor. INFO 13 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

14 3. Muligheder og udfordringerne DGI Faciliteter & Lokaludvikling mener, at der er både udvikilngspotentialer og perspektiver i udviklingsarbejdet. 1. Bagenkop har en fantastisk geografisk beliggenhed vand til tre sider og offentlig adgang til store naturarealer. 2. Regeringens vækstplan har fokus på udvikling af turisme ved kysterne ud til Østersøen. 3. De 16 kommuner i Region Syddanmark har indgået et Østersøsamarbejde med fokus på Kyst- og Naturturisme. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har påpeget, at der er potentiale for vækst indenfor outdoor turisme i landdistrikterne. 5. Fysisk aktivitet er et indsatsområde i Langeland Kommunes sundhedspolitik Ifølge sundhedspolitikken ønsker Langeland kommune at være med til at skabe mulighed og rammer for at øge folkesundheden ved at fremme bl.a. borgernes fysiske sundhed. Samtidig har Bagenkop to store turistattraktioner: De vilde heste og Museum Langelandsfort i nærområdet. Der er anløbende lystsejlere, 3 4 firmaer der tilbyder tursejladser, 300 udlejningssommerhuse på Sydlangeland alene samt 52 ferielejligheder placeret direkte i byen/på havnen i Bagenkop. Der har i dialogen med de forskellige interessenter været stor opbakning til projektet. Man er enige om, at de mange udviklingspotentialer og nye perspektiver opvejer ganske få ulemper. Interessenterne har peget på aktiviteter og bevægelsesmulighederder favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls samt organiseret og selvorganiseret idræt. I dialogen med interessenterne er der dukket nye muligheder op, ligesom nogle udfordringer er blevet konkretiseret. Disse muligheder og udfordringer beskrives nedenfor. 14 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

15 Muligheder Der er store udviklingspotentialer og perspektiver i udviklingsplanen. Idéen med Åben hal i sommermånederne og sammenhængen mellem nedslagtpunkterne på Ildsjæle Fodsporet vil gøre Bagenkop til en langt mere attraktiv by at bosætte sig i. Ligeledes vil de mange nye muligheder givetvis få gæsterne og turisterneat blive lidt længere i byen. Der er skitseret rigtig mange muligheder i idéhæftet. Se appendiks 2. Mange af mulighederne er meget realiserbare, og de mange ildsjæle i byen vil med ganske få midler kunne gå i gang med potentialerne. Et initiativ i forhold til udviklingsplanen er som sådan ikke afhængigt af et andet initiativ. Projektet kan faseopdeles, så der bygges på, efterhånden som der findes midler og personressourcer til de forskellige initiativer. Projektet med Åben hal i sommermånederne, er der allerede fundet en del midler til. Endvidere er der via Naturstyrelsen bevilget midler til et Krible-krable bassin ved havnen. Katrines Skovfitness projekt er der ligeledes bevilket kr ,- til. Undersøgelser viser (Friluftsrådet 2014), at mulighederne for rekreativ udfoldelse i naturen har stor betydning for den enkeltes psykiske og fysiske trivsel, og dermed er det klart, at friluftsliv har en betydning for folkesundheden og samfundet som helhed. Udfordringer områder der skal undersøges nærmere I afsnittet her beskrives de udfordringer DGI Faciliteter & Lokaludvikling, ser i forhold til de mange ønsker og idéer til udviklingsplanen. Kommunikation Ildsjæle Fodsporet og de mange muligheder der faktisk allerede er i Bagenkop skal kommunikeres, og der skal gøres PR. Bagenkop skal sættes på landkortet som én af de foretrukne byer i Danmark, når bevægelsesaktive oplevelser og/eller ferier er på dagsordenen. Det blå område er nær ved og inde i byen (Dalum 2008). Der er let adgang til de mange forskellige aktiviteter. Kort afstand man kan komme hurtigt til og fra aktiviteten. Én af idéerne med Fodsporet er, at det skal være afstressende at bevæge sig på ruten. Fodsporet har en PR-effekt mange flere ser og fristes af aktiviteterne. Nærhed er, at vi kan mærke vandet, og det kommer man til i Bagenkop, når udviklingspotentialerne og perspektiverne realiseres. 15 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

16 Vejvisning til naturen skal være brugervenlig (Naturstyrelsen 2014), og det skal være nemt, overskueligt og attraktivt at dyrke friluftslivets mange muligheder. Detaljerede oplysninger og de forskellige muligheder bør samlet ét sted, så borgere og turister kan finde relevant information. Formidling og infromation kan have mange indgange: 1. Naturvejledere. 2. Skiltning. 3. Plancher. 4. Plakater. 5. Lystavler. 6. Downloads til mobiler (også meget målrettet for de besøgende og turisterne). 7. Hjemmesider. 8. Foldere. Mulighederne er mange og ikke nødvendigvis omkostningstunge. Stort set alle de interessenter DGI Faciliteter & Lokaludvikling har været i dialog med, savner og efterlyser i meget høj grad formidling og information om de forskellige muligheder for oplevelser og aktivitetsmuligheder der faktisk allerede er i Bagenkop idag. Dalmum (2008) peger på tre forhold der er vigtige at formidle. Det drejer sig om: Aktiviteter Hvilke aktiviteter tilbyder byen. Hvilke steder er der, hvor ligger de og hvordan finder jeg dem. Hvilket grej skal der til, - båd, kano, fiskestang, redningsvest osv. Hvor finder jeg grej. Kan jeg låne, skal jeg eje, kan jeg blive medlem af en klub. Naturen Hvad er det for en natur, jeg kan opleve. Fisk, fugle, heste, smådyr, vandets kraft. Vejrets påvirksning af vandet, store bølger, havblik osv. Nødvendige færdigheder Kan jeg dyrke denne aktivitet eller få denne oplevelse uden færdigheder. Hvor henter jeg de nødvendige færdigheder arrangementer m. vejleder, i klubben, på kursus. Hvad skal jeg være opmærksom på. Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke lige pludselig står i en farlig situation. Og opsæt gerne skilte med eksempelvis græsset skal betrædes eller velkommen. Det er så vigtigt, at gøre opmærksom på, at områder og tilbud er til fri afbenyttelse. 16 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

17 Markeringen af Ildsjæle Fodsporet Den eneste udfordring i forhold til at udvikle i faser, er at der helst skal være etableret en del aktiviteter på Ildsjæle Fodsporet, før det bliver attraktivt at begive sig ud på ruten. Markeringen skal være markant og vise brugerne vej til de mange muligheder for bevægelse og aktivitet. I appendiks 2 til rapportern er der skitseret forskellige muligheder for at markere Ildsjæle Fodsporet. Oplevelser og aktiviteter må meget gerne markeres med symboler, og DGI Faciliteter & Lokaludvikling kan anbefale som mange af interessenterne også har bakket op om, at symbol/er på én eller anden måde tematiseres i forhold til den historie og kultur der findes i Bagenkop og på Langeland. Et par eksempler herpå kan være: De vilde heste og Fiskeriet symboliseret ved net, garn og sejl. Investering i anlæg, drift og ejerskab af initiativerne Som tidligere nævnt, så er der allerede realiserbare initiativer på vej. Den store udfordring er, at finde midler til de større anlægsinvesteringer og den efterfølgende drift af initiativerne. Initiativerne omkring hallen (inde og ude) vil kunne driftes sammen med hallen, og det er DGI Faciliteter & Lokaludviklings umiddelbare vurdering, at initiativerne også vil kunne generere en fin egenindtjening til hallens drift. De initiativer der nu sættes i gang, kan eventuelt driftes ved, at en af de mange foreninger i Bagenkop overtager ejerskabet og at øvrige interessenter, via et medlemskab i denne forening, betaler et årligt kontingent der går til drift og vedligeholdelse af initiativerne. Alternativt kan der stiftes en ny forening, der har ejerskabet, og hvor forskellige interessenters medlemskab via et årligt kontingent er med til at drifte og vedligeholde de forskellige initiativer. Pedelordning Driften, service i forhold til borgere, gæster og turister kan i en vis udstrækning tænkes bemandet ved ansættelse af en Landsbypedel. En sådan ansættelse går ud på, at medarbejderen i henhold til loven skal tilbydes ansættelse i et job. Det skal være Langeland Kommune, der er arbejdsgiver, for personer i eksempelvis seniorjob. En landsbypedel kan løse opgaver som gavner lokalsamfundet. Eksempelvis kan det være serviceløft i form af vedligeholdelse af bygninger eller udendørs fællesarealer, sociale opgaver eller administrative opgaver. Det anbefales, at styregruppen går i dialog med kommunen om ansættelse af en sådan medarbejder. 17 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

18 Lukkede områder og aktiviteter skal åbnes op Det er vigtigt, at der gøres opmærksom på, at de områder der i dag ser lukkede ud reelt er åbne for offenligheden. Et eksempel herpå er børnehaven, der er hegnet ind, og absolut ikke appelerer til offentligheden om, at den reelt er åben for alle efter institutionens lukketid. Den Maritime Efterskole er ligeledes et eksempel herpå. Initiativtagerne der arbejder for en genåbning af efterskolen har tydeligt tilkendegivet, at de gerne ser, at deres parkområde med tennisbaner åbnes for offentligheden. Den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop og det samfundsmæssige perspektiv Befolkningstallet i Langeland Kommune forventes at falde fra i 2014 til borgere i Alderssammensætningen ændrer sig således, at der vil blive langt flere ældre borgere (Langeland Kommune 2014), og således også færre borgere der bidrager med økonomisk tilvækst i kommunekassen. Stadig flere ældre dyrker idræt og motion, og de gør det længere oppe i alderen end tidligere (Laub 2011). Derfor er det vigtigt, at der også findes tilbud til målgruppen. Potentialerne og perspektiverne i udviklingsplanen giver rigtig gode muligheder for netop de idrættilbud de ældre bl.a. efterspørger (vandreture, gymnastik, styrketræning og svømning). Ifølge rapporten Fælles Fremtidsbillede (Region Syddanmark/De Syddanske kommuner 2014) scorer Langeland Kommune højest på 4 ud af 6 risikofaktorer (Alkohol, overvægt, mental sundhed, usunde kostvaner, stillesiddende fritidsaktiviteter og daglig rygning). Den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop kunne ønskes langt bedre. Det er en stor udfordring, men potentialerne og perspektiverne i nærværende udviklingsplan gavner det sundhedsmæssige perspektiv i forhold til at gøre det mere attraktivt at bevæge sig. Dermed vil det sundhedsmæssige perpektiv i forhold til bl.a. mental sundhed og overvægt også kunne tilgodeses i arbejdet med udviklingsplanen. Væksten i voksnes idrætsdeltagelse er i høj grad sket i motionsaktiviteter som vandring, jogging, stavgang, cykling, vandaktiviteter med mere (Breddeidrætsudvalget 2009). Så også på dette område vil udviklingsplanen have en gavnlig effekt i forhold til at honorere borgenes ønsker til idræt og motion. Se i øvrigt appendiks 3 til denne rapport, hvor den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop er yderligere beskrevet. 18 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

19 4. Konklusion og anbefalinger I afsnittet her kommer DGI Faciliteter & Lokaludvikling med deres konklussion og anbefalinger til arbejdet med de mange udviklingspotentialer og perspektiver som analysen har peget på. Konklusion En realisering af udviklingsplanen vil have en folkesundhedsmæssig værdi for borgerne, gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Bagenkop, gøre det mere attraktivt at være turist og besøge Bagenkop. Der er mange udviklingspotentialer og perspektiver i forhold til at realisere udviklingsplanen. Det der nu henstår, det er at der skaffes de fornødne ressourcer i forhold til de mange nye idéer. Når der i denne sammenhæng tales ressourcer, så er det både i forhold til etablering, økonomi og efterfølgende organisering og drift af initiativerne. Overordent er det tanken og idéen om Ildsjæle Fodsporet, der vil forbinde nedslagspunkterne: Byen/havnen/stranden, hallen og Fredsbjerg/Åbjerg. Mange af de udfoldelsesmuligheder og oplevelser, man vil kunne møde og aktivt deltage i, på turen rundt i Bagenkop. Bagenkop har allerede meget af det som borgere, tursiter og gæster efterspørger og med ganske få midler, kan der skabes endnu flere muligheder for attraktive tilbud om motion og friluftsliv. Anbefaling Der en del input til aktiviteter og faciliteter, som det ikke vil være særligt dyrt at etablere. Disse bør, i det omfang byen finder det interessant og hensigtsmæssigt, igangsættes så snart de fornødne ressourcer er tilstede. Åbningen af hallen i sommermånederne, skovfitnessprojektet på Fredsbjerg og krible-krable bassinet står lige for, og mange af de idéer der er beskrevet i udviklingsplanen, kan ved ganske få midler sættes i værk. Se hele idéhæftet i appendiks 2. Der skal sættes initiativer iværk i forhold til de udfordringer der er skitseret i udviklingsplanen. Det er bl.a. områderne om bedre kommunikation af mulighederne, markeringen af Ildsjæle Fodsporet, tanker om organisering og drift samt mulighederne for en pedelordning. 19 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

20 5. Styregruppens input til Fase II af udviklingsplanen Fase II skal endvidere afdække nye og flere muligheder, ønsker og behov i forhold til kyst- og naturturisme, ligesom den skal indeholde perspektiver og udviklingspotentialer i forhold til hele sundhedsfremmeområdet. Udviklingsplanens fase II skal desforuden beskrive de planmæssige konsekvenser for de mange nye tiltag. Styregruppen mener, der skal sættes speciel fokus på følgende: Det blå element skal være en bærende del. Kravlegården i Færgebassinet bør have særlig opmærksomhed. Mulighederne for outdoor turisme bør ligeledes være en bærende del. Ildsjæle Fodsporet skal detaljeres. Historien skal fortælles. Kulturen og historien skal opleves samtidig med at man bevæger sig på ruten. Nye muligheder for vandre-, løbestier og mountainbike ruter aftales og koordineres med Naturstyrelsen og kommunen. Mulighederne i forhold til stisystemer på Fredsbjerg undersøges og samordnes med Naturstyrelsen og kommunen. Styregruppen foreslår, at styregruppen i Fase II udvides, så den fornødne samordning mellem de forskellige interessenter og aktører kan finde sted. Styregruppen foreslår en sammensætning som følger: 5 6 repræsentanter for Bagenkop området (den nuværende styregruppe). 1 repræsentant fra Turist & Erhvervsforeningen. 1 repræsentant fra Naturturisme I/S. 1 politisk repræsentant fra Naturturisme, Langeland Kommune. 1 repræsentant fra Naturstyrelsen. 1 repræsentant fra Forebyggelsescenteret. 1 administrativ repræsentant fra Langeland Kommune. 1 politisk repræsentant fra Langeland Kommune. 1 repræsentant fra Museum Langelandsfort. Projektlederen fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling. 20 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

21 Af mere specifikt input til nye elementer i Fase II peger styregruppen på følgende: Udvidelse af planen så den omfatter to nye stisystemer Da fase I i udviklingsplanen har været begrænset i byen/havnen/stranden, hallen og Fredsbjerg/Åbjerg, har styregruppen fundet det vigtigt, at fase I påpeger vigtigheden af, at en fase II indeholder 2 nye opdaterede stisystemer. To forslag til stisystemer i Bagenkop som skal ligge i forlængelse af Ildsjæle Fodsporet. I selve Bagenkop drejer det sig om to ruter. En rød, som starter ved havnen og symboliserer fiskeriet, og som strækker sig videre langs kysten og ender i området ind til De vilde heste. En gul rute der skitserer en alternativ vandrerute i selve Bagenkop, hvor man både kan gå ned til havet og følge den røde rute. Samtidig kan den fungere som cykelruten ud til De vilde heste (ad Søgårdsvej). Deltagerne i borgermødet den 28. oktober gav ligeledes udtryk for, at fokusering på nye stisystemer langs kysten ville være oplagte nye elementer i forhold til at gøre det mere attraktivt at dyke udemotion. 21 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

22 Badehytter Styregruppen har endvidere fundet det interessant at udvide planen, så strandområdet bag ved beachen gøres mere attraktivt. Huse uden strøm, vand og andre installation. Huse som kan benyttes/lejes i dagtimerne. Husene vil være attraktive for gæster og turister, som ønsker at afskærme sig for sol og blæst. Bl.a. familien med helt små børn. Eksempel på strandområde med badehytter: Således er Ildsjæle Fodsporets mange udviklingspotentialer og perspektiver sat i spil. Nu skal udviklingsplanens fase I konkretiseret og i højere grad sætte fokus på natur- og kystturismen, og de mange sundhedsfremmende elementer initiativerne og idéerne vil kunne bidrage til i Bagenkop. Initiativtagerne i Bagenkop vil: Sætte Bagenkop på landskortet som én af de foretrukne byer i Danmark, når bevægelsesaktive oplevelser og/eller ferier er på dagsordenen. Gøre Bagenkop unik i forhold til udøvelse af udemotion og friluftsliv. Som sidegevinst skal skal det: Gøre det nemt og attraktivt at dyrke idræt og motion i Bagenkop. Gøre det attraktivt at bosætte sig i Bagenkop. 22 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

23 6. Litteraturliste Dalum, V. (2008). Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder. København: Friluftsrådet. Naturstyrelsen (2014). Friluftslivets idékatalog. København: Miljøministeriet. Langeland Kommune. (2014). Befolkningspronose Langelands Kommune. Region Syddanmark/de syddanske kommuner. (2014). Fælles Fremtidsbillede 2014 for region Syddanmark og de syddanske kommuner Sundhedsaftalen Odense: Region syddanmark og de syddanske kommuner. Breddeidrætsudvalget (2009). Idræt for alle. København: Kulturministeriet. Laub, T.B. (2011). Danskernes motions- og sportsvaner København: Idrættens Analyseinstitut. Friluftsrådet (2014). Set den 29. oktober 2014 på: 23 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Bagenkop demografi Appendiks 3. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Bagenkop demografi Appendiks 3. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop demografi Appendiks 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2014 Demografi og sundhedsprofil for Langeland- baggrundsmateriale for udviklingsplan i Bagenkop. Charlotte Lassen Olesen, cand.scient. sand.publ.stud.,

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Projekt Mols i udvikling projektansøgning

Projekt Mols i udvikling projektansøgning Projekt Mols i udvikling projektansøgning August 2014 = DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projekt Mols i udvikling Arbejdsgruppen Mols i udvikling. Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen IF Mols v.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Breddeidræt og projektarbejde

Breddeidræt og projektarbejde Breddeidræt og projektarbejde Baggrunden for projekt; Idræt - fra Vane til Vandring Mere fysisk aktivitet for alle Den sundhedsmæssige og sociale dimension af idrætten - ikke (så meget) den sociale Kommunale

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

PRÆSTØ LOKALRÅD. Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013. Mødereferat. Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca.

PRÆSTØ LOKALRÅD. Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013. Mødereferat. Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca. PRÆSTØ LOKALRÅD. Mødereferat Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013 Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca. 21:00 Mødedeltagere: Kurt Johansen, Kommunalbestyrelsesmedlem Bo Manderup,

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

projektets lokalområde - - -

projektets lokalområde - - - Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Plads til alt og alle?

Plads til alt og alle? Se mere på: www.skanderborg.dk/pladstilaltogalle www.facebok.com/pladstilaltogalle Temamøde med Byrådet Den 19. marts 2015 Hvad er natur og miljøpolitikken? Natur Miljø Overfladevand Grundvand Skove Friluftsliv

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere