UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse"

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

2 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 Projektleder Charlotte Hvid DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2. Resultatet af dialogmøderne 7 3. Muligheder og udfordringerne Konklusion og anbefalinger Styregruppens input til Fase II af udviklingsplanen Litteraturliste 22 2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

3 1. Indledning Illustration af interessentprocessen: Baggrund Bagenkop Bylaug har siden august måned været i gang med at undersøge mulighederne for bedre og flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. Potentialerne og perspektiverne for analysearbejdet tager udgangspunkt i følgende tre elementer: 1. Flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkophallen i sommermånederne (april september). 2. Flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder på udeområderne ved Bagenkophallen. 3. Bud og illustrationer på aktivitets- og bevægelseszoner mellem havn/by, hallen, Fredsbjerg og Åbjerg. Flere attraktive aktivitets- og bevægelsesmuligheder har skulle tilgodese de behov og ønsker borgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutionerne og turisterne har. Det har for Bagenkop Bylaug været meget vigtigt, at de forskellige interessenter (foreninger, selvorganiserede brugere, institutioner og turismeerhvervet) fik mulighed for at sætte deres præg på den fremtidige udvikling. Arbejdsgruppen har i den forbindelse bedt DGI Faciliteter & Lokaludvikling være behjælpelig i en interessentproces, der i videst muligt omfang får beskrevet de ønsker og behov de nuværende og potentielle brugere har til nye, flere og bedre aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

4 Metode Der har været afholdt individuelle dialogmøder med følgende: John Criddle, borger i Bagenkop Jørgen Hansen, Sydlangelands Maritime Efterskole Mary og Joe Jørgensen, forpagter af café og halbestyrer Bjørn Mattsson, Mountainbiker Søren Rosholt, By- og havnefesten i Bagenkop Kristian Skov Hansen og Ivan Nielsen, Foreningen Bagenkop Havn Innovativ Udvikling. Nina, Bagenkop Familie Fitness- GymFit Anja Uhrenholdt, Magleby Fri og Efterskole Dorthe Grabenntinn, Bagenkop Skytteforening Trina Frandsen, Bagenkop Idrætsforening Heidi Karlsen, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland I dialogmøderne deltog konsulent Charlotte Hvid fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling og praktikant Charlotte Lassen Olesen. Notater fra de afholdte møder kan ses i appendiks 1 til udviklingsplanen. Derudover var de forskellige interesenter inviteret til Åben Tegnestue, den 24. september, kl Her kunne de i selskab med DGI Faciliteter- & Lokaludviklings konsulent og tegner være med til at illustrere idéerne og komme med mere input til udviklingspotentialerne. Se resultatet af den åbne tegnestue i appendiks 2 til rapporten. Slutteligt, i processen, var der inviteret til borgermøde den 28. oktober 2014, hvor alle borgere fik præsenteret udviklingsplanen og det videre arbejde med mulighederne for flere aktivitets- og bevægelsesmuligheder i Bagenkop. 4 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

5 Dialogmøderne, den Åbne Tegnestue og borgermødet har sigtet mod at give et realistisk og ambitiøst afsæt for udviklingsplanen. Denne kvalitative tilgang er valgt, så udviklingsplanen i så vid udstrækning som muligt tager udgangspunkt i brugernes og de kommende brugeres oplevede virkelighed og behov. Elementer fra DGI Faciliteter & Lokaludviklings undersøgelser, erfaringer med udvikling af idrætsfaciliteter og lokalsamfund samt viden og ekspertudsagn fra diverse kilder er endvidere en del af metodeanvendelsen. De mange perspektiver er forsøgt bragt i spil, så der tegnes et samlet billede af udviklingspotentialer og perspektiver samt et konkret bud på, hvad en bedre sammenhæng mellem by/havn/strand, Bagenkop Hallen og Fredsbjerg/Åbjerg giver af muligheder for mere bevægelse og friluftsliv for både borgere og de mange gæster og turister, vi så gerne vil have bliver én eller to dage mere i Bagenkop. Afgrænsning Det har været en svær opgave at afgrænse udviklingsplanen. Styregruppen har dog været meget enige om, at fase I i udviklingsplanen har skullet omhandle de i foregående afsnit beskrevne områder. Det der udestår til en eventuel fase II af udviklingsplanen er bedre forbindelseslinjer til kysten i form af stier med oplevelser. Eventuelt stiforbindelse helt ud til Langelandsfortet. Ligeledes har det været vigtigt for styregruppen, at udviklingsplanen tager udgangspunkt i en oplistning af idéer. En mere detaljeret og planmæssig vurdering af de enkelte tiltag er ligeledes henlagt til en eventuel fase II af udviklingsplanen. 5 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

6 Organisering af projektet En nedsat styregruppe har understøttet hele arbejdet ved sparring og input til projektet. Medlemmer af styregruppen Anne Mette Wandsøe, Turist- og Erhvervsdirektør Langeland, Britta Andersen, Bestyrelsesmedlem Turist & Erhvervsforeningen på Langeland, Ivan Nielsen, Foreningerne, John Theilgaard, NST, Kristian Skov Hansen, Centrum for Innovativ Udvikling, Kristian_ Leif Esbensen, medlem af bestyrelsen for Bagenkop Bylaug og Centrum for Innovativ Udvikling, Steffen Nielsen, Bagenkop Bylaug, Zita Rye Hedebye, Projektkoordinator Nærvær I Nærmiljøet, Fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling Charlotte Hvid, konsulent DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Lassen Olesen, praktikant DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Opbygning af udviklingsplanen Rapporten er bygget op, så læseren i det næste afsnit (afsnit 2) præsenteres for en overordnet opsummering af resultatet af dialogmøderne. Afsnit 3 beskriver de muligheder og udfordringer projektet står overfor, og endelige kommer DGI Faciliteter & Lokaludvikling i afsnit 4 med deres konklusion og anbefalinger i forhold til udviklingspotentialer og prioriteringer. 6 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

7 2. Resultatet af dialogmøderne I afsnittet her analyseres og opsummeres de forskellige udviklingspotentialer og perspektiver interessenterne har peget på i forhold til udviklingsplanen. Generelle ønsker til udviklingsplanen Stor interesse for projektet og de mange muligheder Enighed om nedslagspunkterne og bedre sammenhænge: Ved hallen ude og inde På havnen/byen/stranden På Fredsbjerg og Åbjerg Behov for forbedrede stisystemer Stor mangel på information og skiltning i forhold til de muligheder der er tilstede Overordnet peger hele analysen på, at etablering af Ildsjæle Fodsporet, et stisystem / en rute skal forbinde de mange allerede eksisterende samt nye muligheder i et system, hvor man som borger/turist/gæst oplever og bliver tiltrukket af motions- og bevægelsesmuligheder. Mere specifikt peger interessenternes ønsker og behov på følgende: 7 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

8 Ønsker til hallen - inde Hele arbejdet med udviklingsplanen startede oprindeligt med en idé om, at hallen i sommermånederne, hvor hallen ikke benyttes af de lokale idrætsforeninger, skulle åbnes op og give mulighed for, at selvorganiserede, turister og andre gæster får mulighed for at anvende hallen. Tanken er, at hallen fra starten af april og til slutningen af august indrettes, så man kan komme ind fra gaden og benytte sig af de tilbud, som Bagenkop Hallen udbyder, herunder også adgang til fitnesscentret. Se i appendiks 2 til rapporten, hvordan hallen kan indrettes, så den tilgodeser det meste af det input der er kommet til dette område. Interessenternes øvrige input til udviklingsplanen ses nedenfor. 8 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

9 Ønsker til hallen ude Udeområdet ved hallen skal ligesom indeområdet ikke kun henvende sig til de organiserede brugere. I højere grad end det er tilfældes i dag, skal faciliteterne inde og ude kunne benyttes af de selvorganiserede idrætsudøvere, turister og øvrige gæster på Langeland. Udeområdet skal være det område der, med synlige og attraktive aktivitets- og bevægelsesmuligheder binder havnen/byen og hallen sammen. Det er forsøgt illustreret i idéhæftet se appendiks 2 til udviklingsplanen. Interessenternes øvrige input se nedenfor er endvidere forsøgt illustreret i idéhæftet. 9 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

10 Ønsker til Fredsbjerg og Åbjerg Der har blandt interessenterne været stor interesse for en bedre, mere synlig og spændende adgang til Fredsbjerg og Åbjerg. Ligeledes har der været fokus på, at det skal gøres mere attraktivt at besøge stederne og meget gerne med fokus på flere og bedre muligheder for aktivitet og bevægelse. Katrine Vinding, borger i Bagenkop, har ansøgt Projekt Nærhed i Nærmiljøet om midler til et skovfitness projekt på Fredsbjerg, og hun har fået bevilget ,- kr. til igangsætning af projektet. Dette projekt er indtegnet i idéhæftet til udviklingsplanen. Se appendiks 2. Endvidere er Ildsjæle Fodsporet der forbinder Fredsbjerg og Åbjerg med byen, havnen, stranden og Bagenkop Hallen indtegnet i appendiks 2 til udviklingsplanen. 10 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

11 Ønsker til havnen Centrum for Innovativ Udvikling har det seneste år arbejdet med et udviklingsprojekt om etablering af et Flydende vand- og wellnesshus i Bagenkop. Idéhæftet, tager udgangspunkt i, at dette projekt bliver en del af den fremtidige udvikling på havnen se appendiks 2. Endvidere er interessenternes ønsker til udviklingen af havnen indarbejdet. Se nedenfor. 11 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

12 Ønsker til stranden De væsentligste ønsker til stranden har været varmere vand og mindre blæst :) Blæsten kan man gøre noget ved, hvis man opsætter læsejl eller andre læmuligheder. Ønsket om varmere vand, er det straks sværere at gøre noget ved på stranden. Hvorom alting er, så er der mange ønsker til aktivitetsmuligheder. Disse er indarbejdet i idéhæftet (appendiks 2). Se i øvrigt en oplistning af det input der er kommet i interessentprocessen nedenfor. 12 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

13 Ønsker til byen Interessenternes ønsker til udviklingen af byens rum og sammenhængen til havn/strand, hal og Fredsbjerg og Åbjerg er i det omfang, det har været muligt, indarbejdet i idéhæftet. Se appendiks 2. Interessenternes ønsker for udviklingen af byens rum er noteret nedenfor. INFO 13 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

14 3. Muligheder og udfordringerne DGI Faciliteter & Lokaludvikling mener, at der er både udvikilngspotentialer og perspektiver i udviklingsarbejdet. 1. Bagenkop har en fantastisk geografisk beliggenhed vand til tre sider og offentlig adgang til store naturarealer. 2. Regeringens vækstplan har fokus på udvikling af turisme ved kysterne ud til Østersøen. 3. De 16 kommuner i Region Syddanmark har indgået et Østersøsamarbejde med fokus på Kyst- og Naturturisme. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har påpeget, at der er potentiale for vækst indenfor outdoor turisme i landdistrikterne. 5. Fysisk aktivitet er et indsatsområde i Langeland Kommunes sundhedspolitik Ifølge sundhedspolitikken ønsker Langeland kommune at være med til at skabe mulighed og rammer for at øge folkesundheden ved at fremme bl.a. borgernes fysiske sundhed. Samtidig har Bagenkop to store turistattraktioner: De vilde heste og Museum Langelandsfort i nærområdet. Der er anløbende lystsejlere, 3 4 firmaer der tilbyder tursejladser, 300 udlejningssommerhuse på Sydlangeland alene samt 52 ferielejligheder placeret direkte i byen/på havnen i Bagenkop. Der har i dialogen med de forskellige interessenter været stor opbakning til projektet. Man er enige om, at de mange udviklingspotentialer og nye perspektiver opvejer ganske få ulemper. Interessenterne har peget på aktiviteter og bevægelsesmulighederder favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls samt organiseret og selvorganiseret idræt. I dialogen med interessenterne er der dukket nye muligheder op, ligesom nogle udfordringer er blevet konkretiseret. Disse muligheder og udfordringer beskrives nedenfor. 14 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

15 Muligheder Der er store udviklingspotentialer og perspektiver i udviklingsplanen. Idéen med Åben hal i sommermånederne og sammenhængen mellem nedslagtpunkterne på Ildsjæle Fodsporet vil gøre Bagenkop til en langt mere attraktiv by at bosætte sig i. Ligeledes vil de mange nye muligheder givetvis få gæsterne og turisterneat blive lidt længere i byen. Der er skitseret rigtig mange muligheder i idéhæftet. Se appendiks 2. Mange af mulighederne er meget realiserbare, og de mange ildsjæle i byen vil med ganske få midler kunne gå i gang med potentialerne. Et initiativ i forhold til udviklingsplanen er som sådan ikke afhængigt af et andet initiativ. Projektet kan faseopdeles, så der bygges på, efterhånden som der findes midler og personressourcer til de forskellige initiativer. Projektet med Åben hal i sommermånederne, er der allerede fundet en del midler til. Endvidere er der via Naturstyrelsen bevilget midler til et Krible-krable bassin ved havnen. Katrines Skovfitness projekt er der ligeledes bevilket kr ,- til. Undersøgelser viser (Friluftsrådet 2014), at mulighederne for rekreativ udfoldelse i naturen har stor betydning for den enkeltes psykiske og fysiske trivsel, og dermed er det klart, at friluftsliv har en betydning for folkesundheden og samfundet som helhed. Udfordringer områder der skal undersøges nærmere I afsnittet her beskrives de udfordringer DGI Faciliteter & Lokaludvikling, ser i forhold til de mange ønsker og idéer til udviklingsplanen. Kommunikation Ildsjæle Fodsporet og de mange muligheder der faktisk allerede er i Bagenkop skal kommunikeres, og der skal gøres PR. Bagenkop skal sættes på landkortet som én af de foretrukne byer i Danmark, når bevægelsesaktive oplevelser og/eller ferier er på dagsordenen. Det blå område er nær ved og inde i byen (Dalum 2008). Der er let adgang til de mange forskellige aktiviteter. Kort afstand man kan komme hurtigt til og fra aktiviteten. Én af idéerne med Fodsporet er, at det skal være afstressende at bevæge sig på ruten. Fodsporet har en PR-effekt mange flere ser og fristes af aktiviteterne. Nærhed er, at vi kan mærke vandet, og det kommer man til i Bagenkop, når udviklingspotentialerne og perspektiverne realiseres. 15 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

16 Vejvisning til naturen skal være brugervenlig (Naturstyrelsen 2014), og det skal være nemt, overskueligt og attraktivt at dyrke friluftslivets mange muligheder. Detaljerede oplysninger og de forskellige muligheder bør samlet ét sted, så borgere og turister kan finde relevant information. Formidling og infromation kan have mange indgange: 1. Naturvejledere. 2. Skiltning. 3. Plancher. 4. Plakater. 5. Lystavler. 6. Downloads til mobiler (også meget målrettet for de besøgende og turisterne). 7. Hjemmesider. 8. Foldere. Mulighederne er mange og ikke nødvendigvis omkostningstunge. Stort set alle de interessenter DGI Faciliteter & Lokaludvikling har været i dialog med, savner og efterlyser i meget høj grad formidling og information om de forskellige muligheder for oplevelser og aktivitetsmuligheder der faktisk allerede er i Bagenkop idag. Dalmum (2008) peger på tre forhold der er vigtige at formidle. Det drejer sig om: Aktiviteter Hvilke aktiviteter tilbyder byen. Hvilke steder er der, hvor ligger de og hvordan finder jeg dem. Hvilket grej skal der til, - båd, kano, fiskestang, redningsvest osv. Hvor finder jeg grej. Kan jeg låne, skal jeg eje, kan jeg blive medlem af en klub. Naturen Hvad er det for en natur, jeg kan opleve. Fisk, fugle, heste, smådyr, vandets kraft. Vejrets påvirksning af vandet, store bølger, havblik osv. Nødvendige færdigheder Kan jeg dyrke denne aktivitet eller få denne oplevelse uden færdigheder. Hvor henter jeg de nødvendige færdigheder arrangementer m. vejleder, i klubben, på kursus. Hvad skal jeg være opmærksom på. Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke lige pludselig står i en farlig situation. Og opsæt gerne skilte med eksempelvis græsset skal betrædes eller velkommen. Det er så vigtigt, at gøre opmærksom på, at områder og tilbud er til fri afbenyttelse. 16 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

17 Markeringen af Ildsjæle Fodsporet Den eneste udfordring i forhold til at udvikle i faser, er at der helst skal være etableret en del aktiviteter på Ildsjæle Fodsporet, før det bliver attraktivt at begive sig ud på ruten. Markeringen skal være markant og vise brugerne vej til de mange muligheder for bevægelse og aktivitet. I appendiks 2 til rapportern er der skitseret forskellige muligheder for at markere Ildsjæle Fodsporet. Oplevelser og aktiviteter må meget gerne markeres med symboler, og DGI Faciliteter & Lokaludvikling kan anbefale som mange af interessenterne også har bakket op om, at symbol/er på én eller anden måde tematiseres i forhold til den historie og kultur der findes i Bagenkop og på Langeland. Et par eksempler herpå kan være: De vilde heste og Fiskeriet symboliseret ved net, garn og sejl. Investering i anlæg, drift og ejerskab af initiativerne Som tidligere nævnt, så er der allerede realiserbare initiativer på vej. Den store udfordring er, at finde midler til de større anlægsinvesteringer og den efterfølgende drift af initiativerne. Initiativerne omkring hallen (inde og ude) vil kunne driftes sammen med hallen, og det er DGI Faciliteter & Lokaludviklings umiddelbare vurdering, at initiativerne også vil kunne generere en fin egenindtjening til hallens drift. De initiativer der nu sættes i gang, kan eventuelt driftes ved, at en af de mange foreninger i Bagenkop overtager ejerskabet og at øvrige interessenter, via et medlemskab i denne forening, betaler et årligt kontingent der går til drift og vedligeholdelse af initiativerne. Alternativt kan der stiftes en ny forening, der har ejerskabet, og hvor forskellige interessenters medlemskab via et årligt kontingent er med til at drifte og vedligeholde de forskellige initiativer. Pedelordning Driften, service i forhold til borgere, gæster og turister kan i en vis udstrækning tænkes bemandet ved ansættelse af en Landsbypedel. En sådan ansættelse går ud på, at medarbejderen i henhold til loven skal tilbydes ansættelse i et job. Det skal være Langeland Kommune, der er arbejdsgiver, for personer i eksempelvis seniorjob. En landsbypedel kan løse opgaver som gavner lokalsamfundet. Eksempelvis kan det være serviceløft i form af vedligeholdelse af bygninger eller udendørs fællesarealer, sociale opgaver eller administrative opgaver. Det anbefales, at styregruppen går i dialog med kommunen om ansættelse af en sådan medarbejder. 17 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

18 Lukkede områder og aktiviteter skal åbnes op Det er vigtigt, at der gøres opmærksom på, at de områder der i dag ser lukkede ud reelt er åbne for offenligheden. Et eksempel herpå er børnehaven, der er hegnet ind, og absolut ikke appelerer til offentligheden om, at den reelt er åben for alle efter institutionens lukketid. Den Maritime Efterskole er ligeledes et eksempel herpå. Initiativtagerne der arbejder for en genåbning af efterskolen har tydeligt tilkendegivet, at de gerne ser, at deres parkområde med tennisbaner åbnes for offentligheden. Den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop og det samfundsmæssige perspektiv Befolkningstallet i Langeland Kommune forventes at falde fra i 2014 til borgere i Alderssammensætningen ændrer sig således, at der vil blive langt flere ældre borgere (Langeland Kommune 2014), og således også færre borgere der bidrager med økonomisk tilvækst i kommunekassen. Stadig flere ældre dyrker idræt og motion, og de gør det længere oppe i alderen end tidligere (Laub 2011). Derfor er det vigtigt, at der også findes tilbud til målgruppen. Potentialerne og perspektiverne i udviklingsplanen giver rigtig gode muligheder for netop de idrættilbud de ældre bl.a. efterspørger (vandreture, gymnastik, styrketræning og svømning). Ifølge rapporten Fælles Fremtidsbillede (Region Syddanmark/De Syddanske kommuner 2014) scorer Langeland Kommune højest på 4 ud af 6 risikofaktorer (Alkohol, overvægt, mental sundhed, usunde kostvaner, stillesiddende fritidsaktiviteter og daglig rygning). Den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop kunne ønskes langt bedre. Det er en stor udfordring, men potentialerne og perspektiverne i nærværende udviklingsplan gavner det sundhedsmæssige perspektiv i forhold til at gøre det mere attraktivt at bevæge sig. Dermed vil det sundhedsmæssige perpektiv i forhold til bl.a. mental sundhed og overvægt også kunne tilgodeses i arbejdet med udviklingsplanen. Væksten i voksnes idrætsdeltagelse er i høj grad sket i motionsaktiviteter som vandring, jogging, stavgang, cykling, vandaktiviteter med mere (Breddeidrætsudvalget 2009). Så også på dette område vil udviklingsplanen have en gavnlig effekt i forhold til at honorere borgenes ønsker til idræt og motion. Se i øvrigt appendiks 3 til denne rapport, hvor den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop er yderligere beskrevet. 18 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

19 4. Konklusion og anbefalinger I afsnittet her kommer DGI Faciliteter & Lokaludvikling med deres konklussion og anbefalinger til arbejdet med de mange udviklingspotentialer og perspektiver som analysen har peget på. Konklusion En realisering af udviklingsplanen vil have en folkesundhedsmæssig værdi for borgerne, gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Bagenkop, gøre det mere attraktivt at være turist og besøge Bagenkop. Der er mange udviklingspotentialer og perspektiver i forhold til at realisere udviklingsplanen. Det der nu henstår, det er at der skaffes de fornødne ressourcer i forhold til de mange nye idéer. Når der i denne sammenhæng tales ressourcer, så er det både i forhold til etablering, økonomi og efterfølgende organisering og drift af initiativerne. Overordent er det tanken og idéen om Ildsjæle Fodsporet, der vil forbinde nedslagspunkterne: Byen/havnen/stranden, hallen og Fredsbjerg/Åbjerg. Mange af de udfoldelsesmuligheder og oplevelser, man vil kunne møde og aktivt deltage i, på turen rundt i Bagenkop. Bagenkop har allerede meget af det som borgere, tursiter og gæster efterspørger og med ganske få midler, kan der skabes endnu flere muligheder for attraktive tilbud om motion og friluftsliv. Anbefaling Der en del input til aktiviteter og faciliteter, som det ikke vil være særligt dyrt at etablere. Disse bør, i det omfang byen finder det interessant og hensigtsmæssigt, igangsættes så snart de fornødne ressourcer er tilstede. Åbningen af hallen i sommermånederne, skovfitnessprojektet på Fredsbjerg og krible-krable bassinet står lige for, og mange af de idéer der er beskrevet i udviklingsplanen, kan ved ganske få midler sættes i værk. Se hele idéhæftet i appendiks 2. Der skal sættes initiativer iværk i forhold til de udfordringer der er skitseret i udviklingsplanen. Det er bl.a. områderne om bedre kommunikation af mulighederne, markeringen af Ildsjæle Fodsporet, tanker om organisering og drift samt mulighederne for en pedelordning. 19 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

20 5. Styregruppens input til Fase II af udviklingsplanen Fase II skal endvidere afdække nye og flere muligheder, ønsker og behov i forhold til kyst- og naturturisme, ligesom den skal indeholde perspektiver og udviklingspotentialer i forhold til hele sundhedsfremmeområdet. Udviklingsplanens fase II skal desforuden beskrive de planmæssige konsekvenser for de mange nye tiltag. Styregruppen mener, der skal sættes speciel fokus på følgende: Det blå element skal være en bærende del. Kravlegården i Færgebassinet bør have særlig opmærksomhed. Mulighederne for outdoor turisme bør ligeledes være en bærende del. Ildsjæle Fodsporet skal detaljeres. Historien skal fortælles. Kulturen og historien skal opleves samtidig med at man bevæger sig på ruten. Nye muligheder for vandre-, løbestier og mountainbike ruter aftales og koordineres med Naturstyrelsen og kommunen. Mulighederne i forhold til stisystemer på Fredsbjerg undersøges og samordnes med Naturstyrelsen og kommunen. Styregruppen foreslår, at styregruppen i Fase II udvides, så den fornødne samordning mellem de forskellige interessenter og aktører kan finde sted. Styregruppen foreslår en sammensætning som følger: 5 6 repræsentanter for Bagenkop området (den nuværende styregruppe). 1 repræsentant fra Turist & Erhvervsforeningen. 1 repræsentant fra Naturturisme I/S. 1 politisk repræsentant fra Naturturisme, Langeland Kommune. 1 repræsentant fra Naturstyrelsen. 1 repræsentant fra Forebyggelsescenteret. 1 administrativ repræsentant fra Langeland Kommune. 1 politisk repræsentant fra Langeland Kommune. 1 repræsentant fra Museum Langelandsfort. Projektlederen fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling. 20 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

21 Af mere specifikt input til nye elementer i Fase II peger styregruppen på følgende: Udvidelse af planen så den omfatter to nye stisystemer Da fase I i udviklingsplanen har været begrænset i byen/havnen/stranden, hallen og Fredsbjerg/Åbjerg, har styregruppen fundet det vigtigt, at fase I påpeger vigtigheden af, at en fase II indeholder 2 nye opdaterede stisystemer. To forslag til stisystemer i Bagenkop som skal ligge i forlængelse af Ildsjæle Fodsporet. I selve Bagenkop drejer det sig om to ruter. En rød, som starter ved havnen og symboliserer fiskeriet, og som strækker sig videre langs kysten og ender i området ind til De vilde heste. En gul rute der skitserer en alternativ vandrerute i selve Bagenkop, hvor man både kan gå ned til havet og følge den røde rute. Samtidig kan den fungere som cykelruten ud til De vilde heste (ad Søgårdsvej). Deltagerne i borgermødet den 28. oktober gav ligeledes udtryk for, at fokusering på nye stisystemer langs kysten ville være oplagte nye elementer i forhold til at gøre det mere attraktivt at dyke udemotion. 21 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

22 Badehytter Styregruppen har endvidere fundet det interessant at udvide planen, så strandområdet bag ved beachen gøres mere attraktivt. Huse uden strøm, vand og andre installation. Huse som kan benyttes/lejes i dagtimerne. Husene vil være attraktive for gæster og turister, som ønsker at afskærme sig for sol og blæst. Bl.a. familien med helt små børn. Eksempel på strandområde med badehytter: Således er Ildsjæle Fodsporets mange udviklingspotentialer og perspektiver sat i spil. Nu skal udviklingsplanens fase I konkretiseret og i højere grad sætte fokus på natur- og kystturismen, og de mange sundhedsfremmende elementer initiativerne og idéerne vil kunne bidrage til i Bagenkop. Initiativtagerne i Bagenkop vil: Sætte Bagenkop på landskortet som én af de foretrukne byer i Danmark, når bevægelsesaktive oplevelser og/eller ferier er på dagsordenen. Gøre Bagenkop unik i forhold til udøvelse af udemotion og friluftsliv. Som sidegevinst skal skal det: Gøre det nemt og attraktivt at dyrke idræt og motion i Bagenkop. Gøre det attraktivt at bosætte sig i Bagenkop. 22 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

23 6. Litteraturliste Dalum, V. (2008). Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder. København: Friluftsrådet. Naturstyrelsen (2014). Friluftslivets idékatalog. København: Miljøministeriet. Langeland Kommune. (2014). Befolkningspronose Langelands Kommune. Region Syddanmark/de syddanske kommuner. (2014). Fælles Fremtidsbillede 2014 for region Syddanmark og de syddanske kommuner Sundhedsaftalen Odense: Region syddanmark og de syddanske kommuner. Breddeidrætsudvalget (2009). Idræt for alle. København: Kulturministeriet. Laub, T.B. (2011). Danskernes motions- og sportsvaner København: Idrættens Analyseinstitut. Friluftsrådet (2014). Set den 29. oktober 2014 på: 23 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Charlotte Hvid Program Tidspunkt Program 18.30 Velkomst og baggrund for borgermødet v/ Steffen Nielsen, Bagenkop Bylaug 18.40 Trends og tendenser på idræts-,

Læs mere

Lemvig Havn Notat om forslag til idékatalog

Lemvig Havn Notat om forslag til idékatalog Lemvig Havn Notat om forslag til idékatalog Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Ambitionen for projektet... 2 1.2. Baggrunden for notatet... 2 2. Fakta om udemotion... 2 3. Fakta om turisme... 3 4. Potentialet

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9.

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9. Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk Vingsted, den 9. januar 2014 Kære Claus, Ole, Michael og Hanne! Tak for godt møde den 16. december.

Læs mere

Bagenkop notater Appendiks 1. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Bagenkop notater Appendiks 1. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop notater Appendiks 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling i Bagenkop. Dato: 2. september 2014 John Criddle, borger i Bagenkop Stine Berg, DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkophallen og Bagenkop

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Lemvig i bevægelse. Præsentation for Kommunalbestyrelsen, den 2. december 2014. Charlotte Hvid

Lemvig i bevægelse. Præsentation for Kommunalbestyrelsen, den 2. december 2014. Charlotte Hvid Lemvig i bevægelse Præsentation for Kommunalbestyrelsen, den 2. december 2014 Charlotte Hvid Program Tidspunkt Program 1. Baggrund og proces 2. Analyse 3. Konklusion på analysen 4. Anbefalinger Havne Center

Læs mere

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 HELHEDSPLAN PÅ IDRÆTSOMRÅDET HVIDOVRE KOMMUNE Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommune har igangsat en analyse af idrætsområdet

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

ANALYSE Natur- og Kystturisme på Langeland. Bagenkop set ud fra et sundhedsfremme aspekt og med udgangspunkt i turisternes ønsker og behov

ANALYSE Natur- og Kystturisme på Langeland. Bagenkop set ud fra et sundhedsfremme aspekt og med udgangspunkt i turisternes ønsker og behov ANALYSE Natur- og Kystturisme på Langeland Bagenkop set ud fra et sundhedsfremme aspekt og med udgangspunkt i turisternes ønsker og behov DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 Charlotte Hvid Analysekonsulent

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Bagenkop appendiks 2 Ildsjæle Fodsporet. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Bagenkop appendiks 2 Ildsjæle Fodsporet. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop appendiks 2 Ildsjæle Fodsporet DGI Faciliteter & Lokaludvikling Charlotte Hvid Analysekonsulent Charlotte.Hvid@dgi.dk Analyse og brugeranalyse af organisation, aktivitet og drift samt jura. Erik

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13.1.2011 Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne Aarhus Kommune

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Plancher Gruppe 1 Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Frivillige løft/anerkendelse Fastholde, udvikle og tiltrække Fordi frivillighed

Læs mere

Strategi 2015. Korinth Hallen

Strategi 2015. Korinth Hallen Strategi 2015 Korinth Hallen Fokus på 1. En modernisering af vedtægterne for Korinth Hallen. 2. En interessentgruppe der skal fungere som sparringspartner og tænketank for bestyrelsen og talerør for brugerne.

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid.

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. Aftenens program Tid Program 19:00-19:10 Velkomst v/ Lene Henriksen. 19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. 20:00-20:30 Gruppearbejde.

Læs mere

En forening i bevægelse. Udtaget til DM

En forening i bevægelse. Udtaget til DM Udtaget til DM 8. oktober 2011 var startskuddet til DM i foreningsudvikling Samme dag fejrede PGU 85 års jubilæum ved en Jubilæumsevent Et godt foreningsarbejde i evig bevægelse og udvikling, som startede

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Strategisk programområde DGI Outdoor (Udkast)

Strategisk programområde DGI Outdoor (Udkast) Direktionsmøde den 8. december 2016 Bilag 9.1 Strategisk programområde DGI Outdoor 2017-2020 (Udkast) Udarbejdet december 2016 DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Projekt Mols i udvikling projektansøgning

Projekt Mols i udvikling projektansøgning Projekt Mols i udvikling projektansøgning oktober 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projekt Mols i udvikling Arbejdsgruppen Mols i udvikling. Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen IF Mols v.

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark Bevægelse i alle planer Udviklingsplaner - masterplaner for idrætsfaciliteter. Hvordan kan det gribes an, og hvad skal man være opmærksom på? Skal man have en samlet plan/masterplan eller er det brugernes

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere