Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr. 496

2 [Blank page]

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr Flemming Møller Dorthe Bjerrum Jensen

4 Datablad Titel: Forfattere: Afdeling: Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Flemming Møller og Dorthe Bjerrum Jensen Afdeling for Systemanalyse Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 496 Udgiver: URL: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Udgivelsestidspunkt: Juni 2004 Redaktionen afsluttet: Juni 2004 Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Hanne Bach 1, Lisbeth Strandmark 2, Vibeke Østergaard 2, Blatt Bendtsen 2, Robert Heidemann 2, Mette Larsen 3, Thomas Thomsen 3, Peter Trier 3, Jens Holger Helbo Hansen 4, Kåre lemmesen 5, Anders Larsen 6, Jan V. Hansen 7, Niels Buus Kristensen 8, Anders Due Madsen 9 1) Danmarks Miljøundersøgelser, 2) Miljøstyrelsen, 3) Energistyrelsen, 4) Skatteministeriet, 5) Finansministeriet, 6) Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, 7) Det Økonomiske Råds Sekretariat, 8) OWIonsult, 9) DREAM, Miljøstyrelsen Møller, F. & Jensen, D.B. 2004: Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter. Danmarks Miljøundersøgelser. 138 s. Faglig rapport fra DMU nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Rapporten anbefaler, at finansieringsspørgsmålet inddrages i velfærdsøkonomiske projektvurderinger. Efter en vurdering af projektets direkte allokeringsmæssige fordele og ulemper samt en vurdering af incitamentet til at gennemføre projektet, anbefales det således at vurdere projektets rentabilitet, såfremt omkostningerne multipliceres med en generel omkostningsfaktor på 1,2. Såfremt fordelene ikke kan dække et sådant forvridningstab, analyseres det, om en anden finansieringskilde (med et mindre forvridningstab) vil være relevant i forhold til det pågældende projekt. Rapporten foretager endvidere en grundig teoretisk analyse af forvridningstab ved skatter og afgifter, og der opstilles en række formler herfor. Herefter gennemføres en række beregninger for forvridningstabets størrelse ved en stigning i moms, bundskat og energiafgift samt en reduktion i dagpengene. Endelig diskuteres problemstillingen i forhold til indførelsen af O 2 -kvoter. Emneord: Miljøøkonomi, projektvurdering, cost benefit analyse, skatteforvridningstab, O 2 - kvoter Layout: Korrektur: Ann-Katrine Holme hristoffersen Hanne Bach & Ann-Katrine Holme hristoffersen ISBN: ISSN (elektronisk): Sideantal: 138 Internetversion: Købes i boghandelen eller hos: Rapporten findes kun i elektronisk format på DMU s hjemmeside Miljøministeriet Frontlinien Rentemestervej København NV Tlf.:

5 Indhold Forord 7 English summary: onclusion incorporating tax dead-weight loss in project evaluation 8 Dead-weight loss as a result of direct and indirect tax financing terminology and definitions 8 International use of the tax dead-weight loss 10 Proposal for incorporating the dead-weight loss in project evaluations 12 Stage 1: Basic welfare economic project evaluation 13 Stage 2: Analysis of the incentive structure 13 Stage 3: Analysis of funding possibilities 14 Stage 4: omparison with alternative project possibilities 14 The size of the general tax distortion factor 15 The connection between the tax distortion factor and the net tax factor 15 1 Indledning 17 2 Sammenfatning: Konklusion indarbejdelse af skatteforvridningstabet i projektvurderinger Forvridningstab ved anvendelse af skatter og afgifter - terminologi og definitioner International anvendelse af skatteforvridningstabet Forslag til indarbejdelse af forvridningstabet i projektvurderinger Trin 1: Basal velfærdsøkonomisk projektvurdering Trin 2: Analyse af incitamentstruktur Trin 3: Analyse af finansieringsmuligheder Trin 4: Sammenligning med alternative projektmuligheder Den generelle forvridningsfaktors størrelse Sammenhængen mellem forvridningsfaktoren og netto-afgiftsfaktoren 27 3 Baggrunden for inddragelse af forvridningstabet - problemformuleringen Den basale velfærdsøkonomiske analyse af projekter Spørgsmålet om institutionel placering og finansiering Projekt i privat eller halvoffentligt regi - markedsomsatte ydelser Projekt i offentligt regi - ikke-markedsomsatte ydelser Problemformuleringen i relation til projekter i offentligt regi Indirekte provenutab samt skatte- og afgifts-omlægninger Opsummering og konklusion 38 4 Finansieringsbehovet og offentlige finansieringsmuligheder Opgørelse af nettofinansieringsbehovet Generelle opgørelsesprincipper Midlertidig offentlig finansiering Opsummering på opgørelsen af nettofinansieringsbehovet Offentlige finansieringsmuligheder Rammer for offentlig afholdelse af udgifter Finansieringsmuligheder ved reduktion af offentlige udgifter 46

6 4.2.3 Rammer for offentlige indtægtsmuligheder Finansieringsmuligheder gennem forøgelse af de offentlige indtægter Opsummering på finansieringsmulighederne Opsummering og konklusion 56 5 Forvridningstabet ved indkomstskat og afgift Marginal costs of public funds (MPF) Equivalent variation, compensation variation og consumers surplus Differentialanalyser og balancerede budgetanalyser Omkostningsfaktoren ved en indkomstskat Skatteministeriets MPF-formel Mayshars formel for MPF Fortolkning af Mayshars MPF-formel Omkostningsfaktoren ved ændring af en indkomstoverførsel Omkostningsfaktoren ved indførelse eller ændring af en afgift Beregning af forvridningstabet ud fra oplysning om den pris- og mængdeændring, som afgiftens indførelse afstedkommer Beregning af forvridningstabet ud fra det beregnede provenu før og efter forbrugernes adfærdstilpasning til afgiften Beregning af forvridningstabet ud fra kendskab til efterspørgselselasticiteten og værdien af den samlede efterspørgsel før afgiftens indførelse Beregning af forvridningstabet ud fra kendskab til efterspørgsels- og udbudselasticiteten samt værdien af den samlede efterspørgsel før afgiftens indførelse MPF ved indførelse af en afgift Forvridningstab ved en ændring i en afgiftssats Sandmo s generelle analyse af forvridningstabet First best optimum Second best optimum Inoptimal skatte- og afgiftsstruktur Sammenfatning Forvridningsfaktoren (MPF - 1) og netto-afgiftsfaktoren NAF Konklusioner 96 Appendiks 4.1 Den ukompenserede og kompenserede arbejdsudbudselasticitet 98 Appendiks 4.2 Den virtuelle indkomst 99 6 Numerisk beregning af forvridningsfaktorens størrelse DREAM Beregninger med DREAM Grundscenarie og de fire finansieringsløsninger Opgørelsen af forvridningsfaktoren i DREAM Resultater af DREAM-beregningerne Moms Bundskat Energiafgift Dagpenge Opsummering på resultaterne af DREAM-beregningen Diskussion af DREAM-resultaterne Beregning af forvridningstabet, MEB Beregning af provenueffekterne Arbejdsudbudselasticiteten 113

7 6.4.4 Diskonteringsraten Forvridningsfaktorerne ved temporære projekter Overvejelser vedrørende statiske og dynamiske modeller Opsummering og konklusion ase: implementering af en kvoteordning Kyoto-protokollen, fleksible mekanismer og køb af O 2 -kvoter Kyoto-protokollen og metoder til reduktion af O 2 -udledningen Det europæiske kvotesystem Velfærdsøkonomisk forvridning ved en kvoteordning Kvoteordningens betydning for det offentliges indtægter og udgifter Regneeksempel på de velfærdsøkonomiske omkostninger ved en kvoteordning Konklusion 129 Referencer 130

8 [Tom side]

9 Forord Denne rapport er resultatet af et samarbejdsprojekt mellem Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. I tilknytning til projektet, der er udført af forskningsassistent Dorthe Bjerrum Jensen og seniorforsker Flemming Møller fra Danmarks Miljøundersøgelser, blev der nedsat en følgegruppe med følgende medlemmer: Fuldmægtig Lisbeth Strandmark, Miljøstyrelsen, Stab & Strategi (formand) Fuldmægtig Vibeke Østergaard, Miljøstyrelsen, Stab & Strategi Fuldmægtig Ulla Blatt Bendtsen, Miljøstyrelsen, Klima & Øststøtte Fuldmægtig Robert Heidemann, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Fuldmægtig Mette Larsen, Energistyrelsen Fuldmægtig Thomas Thomsen, Energistyrelsen Fuldmægtig Peter Trier, Energistyrelsen hefkonsulent Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet hefkonsulent Kåre lemmesen, Finansministeriet Vicedirektør Anders Larsen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Kontorchef Jan V. Hansen, Det Økonomiske Råds Sekretariat Udviklingschef Niels Buus Kristensen, OWIonsult Medlemmerne af følgegruppen takkes for deres konstruktive kommentarer under de forskellige faser af rapportens tilblivelse. Ansvaret for dennes konklusioner og anbefalinger samt eventuelle fejl og mangler er dog alene forfatternes. Rapporten supplerer Miljøministeriets Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter (Møller et al. 2000) og indgår som led i Miljøministeriets forsknings- og udredningsarbejde vedrørende udviklingen af metoder til velfærdsøkonomisk projektvurdering. Roskilde, juni

10 English summary: onclusion incorporating tax deadweight loss in project evaluation This chapter gives a theoretic explanation of the welfare economic dead-weight loss when using direct and indirect taxes to finance public expenditures. oncurrently, the most important concepts will be defined. The second passage includes a short explanation of how the dead-weight loss is included in welfare economic analysis in other countries. The third passage presents our recommendations on how to include the dead-weight loss of tax financing in welfare economic project evaluation. Finally, the numeric calculations of the sizes of the tax distortion factor and the marginal cost of public funds are explained. Dead-weight loss as a result of direct and indirect tax financing terminology and definitions There are several theoretical explanations of why a dead-weight loss arises when a direct or indirect tax is imposed (Skatteministeriet 2002a, 2002b; Møller et al. 2000:206f.). The imposition of an indirect tax on a good has two types of effects for the consumers. Firstly, the initial consumption composition becomes more expensive. By choosing the same combination of the consumer goods it is necessary to make a certain reduction in the consumption of all goods because of the budget limitation. This effect is called the income effect because the real income is being reduced by an imposed indirect tax. Secondly, the good becomes more expensive compared to other goods that make up substitution possibilities. Therefore, it is likely that the consumers will buy relatively less of the tax-imposed good and more of the substitutes. This effect is called the substitution effect. The total effect of the imposed indirect tax is illustrated in Figure I. Because of the consumers declining demand curves the intermarginally consumed goods (i.e. the goods that are bought before the last marginal good) have more value to the consumers than the last bought-in good at the price P. The total advantage consumers surplus is illustrated by the triangle area A, B and below the demand curve, DD: 8

11 Price DD A B P + t P onsumption Q 1 Q 0 Figure I: hanges in the welfare of society (consumers surplus) when imposing an indirect tax Now, if a tax, t, is imposed the price on the good rises from P to P+t 1. Thus, the consumption declines to the new equilibrium, Q 1. The public sector receives area A in tax yield, which can be used to welfarecreating activities and the consumer surplus is now equal to area. Left over is the triangular area B, which the consumers loose and the public sector does not obtain in return. This change in consumers surplus makes up the dead-weight loss of taxation. The marginal cost of public funds (MPF) is used to estimate the real welfare economic costs of a project financed by taxes. MPF is defined as the sum of the welfare economic loss (area B, figure I) and the change in revenue (area A) divided by the change in revenue, A, i.e.: A + B MPF = = 1 + B A A When a project is financed by taxes, the total welfare economic costs (area A+B) can be calculated as the budget economic costs multiplied with the marginal cost of public funds (MPF). In this report, the welfare economic loss, the triangle loss (B), is called MEB (marginal excess burden) or the dead-weight loss. Finally, MPF-1 is called the tax distortion factor. In the terms from Figure A the tax distortion factor equals B/A. If a public project is financed by raising the income tax, this will likewise result in an income and a substitution effect. On the one hand, the real income per working hour for the individual employee decreases. Therefore, he will have to work more to achieve the same economic welfare level. On the other hand, one hour of work becomes less worth compared to one hour of leisure (because the net pay will be smaller). Thus, the incentive to work decreases. This is illustrated in Figure II. 1 The supply price on the good is assumed to be constant. The dead-weight loss can be illustrated in the same way, if the supply curve is increasing. 9

12 Gross wage DD A w 1 SS+t SS w 0 w(1-t) B D Hours of work L1 L0 Figure II: The change in the welfare of society by imposing an income tax The employees supply of labour is shown by the SS curve at varying gross incomes. The employers demand for labour is shown by the DD curve. The areas A, B, and D make up the welfare economic surplus in the equilibrium in L 0. By imposing an income tax the supply curve SS shifts upwards to SS+t because the employees are expected to demand the same net pay for their work. The demand curve DD will not change. The new equilibrium point, L 1, is reached at a higher gross income level, but at a lower production level. As a consequence of imposing an income tax there will be a difference between the price, which the employer pays (gross wages) and the price, which the employee receives (net pay after tax). This difference the tax wedge or triangle loss causes a distortion of the economic activity, so that the marginal value productivity from labour does not as in optimum equal the employees marginal benefit of labour. The dead-weight loss is illustrated by area D. The tax distortion factor (MPF-1) equals the ratio between the dead-weight loss and the tax, i.e. D/B. In both cases, the acquisition of the direct and indirect tax, which is necessary in order to finance a certain project, causes distortions in the economy compared to the optimal production and consumption composition. The Danish Ministry of Finance therefore argues that public funding of a project always causes a welfare economic loss. The Ministry estimates that the dead-weight loss amounts to 20 percent of the direct and indirect budget economic expenses of a project. Thus, the Ministry assumes the general marginal cost of public funding to be 1.2. International use of the tax dead-weight loss When considering the inclusion of the dead-weight loss in connection with welfare economic analyses in Denmark, it is relevant to examine what is being done in other countries, with whom we usually compare ourselves. In 2002, the Danish Ministry of Transport issued the report Brug af Samfundsøkonomiske Metoder i Udvalgte Lande (Trafikministeriet/OWI 2002). The report mentions how the deadweight loss from public funding of projects is handled in a number of 10

13 countries. The subject is also mentioned very briefly in the guidelines from the Danish Ministry of Finance (Finansministeriet, 1999). In connection with cost-benefit analyses in Norway the Norwegian Ministry of Finance (Finansdepartementet) recommends that public tax-funded expenses are increased with a tax dead-weight loss of 20 per cent (Finansministeriet 1999:75f; NOU 1997; NOU 1998). A number of empirical analyses in this field has been made including analyses of the differences between the marginal tax distortion factor at various kinds of funding forms (the MSG model). 2 In 1999, the Swedish Institute for Transport and ommunications Analysis (SIKA) an institute under the Swedish Ministry of Industry, Employment and ommunication issued a guide for costbenefit analyses in the transport sector. This guide - which was made after a large project (ASEK) concerning socio-economic analytical methods in which also the Swedish Ministry of Finance was involved recommends the use of two different tax factors (SIKA 1999:39ff., SIKA 2002). Tax factor I takes into consideration that resources that are taken into use have a value determined by the amount, which the consumers are willing to pay for the lost consumption goods and has the value Thus, the factor is added to the costs in factor prices in order to consider the value (expressed as willingness to pay for consumer goods) that the production factors alternatively could have created. (SIKA 1999; Trafikministeriet/OWI 2002). This corresponds to the Danish net tax factor, which is 1.17 (Møller et al. 2000; Finansministeriet 1999). Tax factor II, which has a value of 1.30 takes into consideration that the increase in the tax revenues marginally gives rise to losses in welfare e.g. through individuals not working in their most effective occupations. This factor equals the Danish marginal cost of public funds, MPF. When both Swedish tax factors are included in a calculation the sum, i.e. 1.53, is used. The correlation between the net tax factor and the tax distortion factor is discussed in chapter 4. A certain disagreement exists in the USA whether or not and under which circumstances a tax distortion factor should be included in connection with cost-benefit analyses of public projects. The US Environmental Protection Agency debates the question of social costs from tax distortion effects in their cost-benefit analysis of the lean Air Act (EPA, 1999:29). The conclusion is that it is too unreliable to include such costs because the amount is influenced by a very large number of factors. Hence, an analysis of the direct welfare economic costs is maintained when implementing the law. In 1996, the US Office of Management and Budget (OMB) issued a general recommendation regarding economic analyses of federal regulation (OMB 1996). The question of the inclusion of the tax deadweight loss is not mentioned here. However, in an earlier publication 2 It is seen that a change in the transfer payments creates the lowest distortion while a change in the income taxation creates the highest. The distortion caused by a change in the value-added tax (VAT) is placed in the middle. 11

14 also from EPA the tax dead-weight loss is mentioned and is set at 25 per cent of a project s net costs. Recent studies of the U.S. tax system suggest a range of values for the marginal excess burden (MEB), of which a reasonable estimate is 25 cents per dollar of revenue (OMB 1992, item 11). In the report, a range of exceptions of when the dead-weight loss must be included in the welfare economic analysis is pointed out. Where specific information clearly suggests that the excess burden is lower (or higher) than 25 percent, analyses may use a different figure. When a different figure is used, an explanation should be provided for it. An example of such an exception is an investment funded by user charges that function like market prices; in this case, the excess burden would be zero. Another example would be a project that provides both cost savings to the Federal Government and external social benefits. If it is possible to make a quantitative determination of the portion of this project's costs that give rise to Federal savings, that portion of the costs may be exempted from multiplication by the factor of The most interesting thing is that the OMB does not add the tax deadweight loss to user-funded activities. A similar method can be found in the previously mentioned Swedish guide: In municipal management with large shares of user funding this should be considered by not applying tax factor II [1.30] on those parts of the funding covered by user payments (SIKA 1999:41). However, the Norwegian method corresponds to a higher degree with the Danish recommendation. It appears from a report from the Norwegian highway authority that the enlargement of the infrastructure will be a public undertaking that will be tax funded and thus, it is relevant to use a shadow price that includes the socioeconomic effects of this funding method. This applies even if parts of the funding come from user fees as the socio-economic effects of user fees in many ways resemble the effect from general taxation. Hence, in the /B calculation to all investments in infrastructure are added a tax distortion effect (Statens Vegvesen Akershus et al. 2001:168). According to the report from the Ministry of Transport the tax deadweight loss is not used in countries such as Great Britain, Finland, Germany, France and Holland (Trafikministeriet/OWI 2002:10). Thus, the overall picture is that there is a certain extent of homogeneity in the recommendations from the Scandinavian countries regarding the inclusion of a dead-weight loss in welfare economic assessments of public funded projects. Outside Scandinavia, however, only the US uses an analogous method. Proposal for incorporating the dead-weight loss in project evaluations The aim of this project is, among others, to draw up guidelines for the inclusion of a tax dead-weight loss in welfare economic analyses. From a welfare economic perspective it is beneficial to carry through a public funded project if the following is valid: 12

15 ( MPF 1) IP MPF 0 B U > Where B = welfare economic benefits of the project. Summed up in accounting prices = direct and indirect allocation-related welfare economic costs of the project. These are made up in accounting prices (using the net tax factor) U = the project s net funding requirements, i.e. the total direct net costs from the implementation of the project. These expenses are the result of the direct flows of money attached to the project and they are expressed in budget economic prices. MPF= the marginal cost of public funds, which expresses the total welfare economic costs per DKK spend at the type of public funding used for the project in question. In the formula, 1 is deducted from MPF because the costs of the project have already been included in. MPF-1 = the tax distortion factor, which expresses the dead-weight loss per DKK spend. When U equals the net funding requirements in a concrete project the dead-weight loss, MEB, can be calculated as U + MEB MEB = U ( MPF 1) as = MPF U IP = indirect revenue effects that arise as a result of the project. On the basis of the above-mentioned formula it is recommended to use the following stepwise procedure in welfare economic project evaluations: Stage 1: Basic welfare economic project evaluation By using the welfare economic accounting prices it is analysed whether the reallocation caused by the project of the resources of society represents a welfare economic surplus, B. The analysis is carried out after completely homogeneous principles, whether or not the analysis concerns a private, a semi-public or a public project (see e.g. Møller et al. 2000). The question of funding is not included at this stage. Focus is entirely on the welfare economic consequences of using the resources in a different manner than hitherto. Stage 2: Analysis of the incentive structure a. Private project If the project is welfare economic profitable but not budget economic profitable or vice versa it should be considered, which incentives that respectively lead to accomplishment and relinquishment of the project. Directives and bans do not give rise to further welfare economic consequences, whereas the use of economic measures could have such consequences by directly distorting the relative prices and by indirectly having revenue effects that must be funded. These welfare economic consequences are analysed after the same methods as other distortion effects and revenue effects, cf. stage 3. b. Semi-public project In this case, the same considerations apply as for a private project. The possibilities to order or prevent a project directly, are, however, 13

16 considered to be better. If the project is beneficial in the welfare economic sense but disadvantageous in the budget economic sense it gives rise to a funding problem equivalent to a public project, cf. stage 3. c. Public project The problem of incentive is probably modest in this case because projects can be carried out or hindered directly in a political or administrative way. On the other hand, it must usually be considered how the project can be funded, cf. stage 3. Stage 3: Analysis of funding possibilities a. A statement of direct net funding requirements, U, and indirect revenue effects, IP, is carried out (see chapter 3). b. It is analysed whether the project s basic welfare economic net surplus is sufficient to cover a general dead-weight loss. As for the direct net funding requirements the Ministry of Finance calculates the deadweight loss on the basis of a general tax distortion factor (MPF-1) set at 0.2. The financial loss connected with the indirect revenue effects is calculated on the basis of a general marginal cost of public funds, MPF, which likewise is fixed at 1.2 by the Ministry of Finance. If the basic welfare economic net surplus of the project is capable of covering these losses it will be recommended to go through with the project. The tax distortion factor must be multiplied with the net funding requirement, whether this is positive or negative. The same applies for the indirect revenue effects. c. If the project represents a welfare economic advantageous reallocation of the resources but cannot cover the general dead-weight loss from direct or indirect tax funding this should not necessarily lead to a final rejection of the project. Instead, a further funding analysis is performed with the intention of possibly finding a more suitable funding form than the general one (including user fee and transfer of funds from other public expenditures). Such an analysis can only be carried out for specific cases. Stage 4: omparison with alternative project possibilities If suggestions are put forward to transfer means from one publicly funded project to another both a basic project evaluation and a funding analysis (stage 1 to 3) must be carried out for the existing as well as the suggested project. After this, it is possible to estimate whether the suggested reallocation of resources and possible changes in the funding form will result in a welfare economic surplus. Of course, there are limits to the extension of the recommended funding analysis. Hence, it is not possible to perform an analysis of the optimality of the entire public budget. The purpose of the funding analysis is solely to develop further the welfare economic analysis in those cases where a public project basically is welfare economic beneficial, but cannot cover the general dead-weight loss assumed by the Ministry of Finance. Thus, the advantages and disadvantages of the most obvious funding possibilities should be examined and evalua- 14

17 ted. The project valuation should not be reduced to a mere approval mechanism for concrete projects but should be considered as an information creation process in which the many possibilities for improving the welfare are being analysed including also alternative funding forms and internal reallocations of funds within the public sector. The size of the general tax distortion factor The size of the MPF and the tax distortion factor (MPF-1) can be determined on the basis of static, partial calculations (chapter 4) as well as dynamic, general analyses (chapter 5). The dynamic, general analyses with the DREAM model show relatively similar values for the tax distortion factor for VAT and base tax approximately 0.21 but at the same time also show that the tax distortion factors for two other funding possibilities energy tax (0.30) and daily subsistence allowance (- 0.84) differ markedly from this. At the same time, it can be concluded that four essential conditions are of importance to the calculation of the tax distortion factors on DREAM. That includes the following:! the assumptions concerning the use of the revenue from the funding initiative! the method which is used to calculate the project expenses! the choice of labour supply elasticity! the choice of discount rate A comparison with tax distortion factors calculated on basis of static, partial analyses shows that the results from these diverge from the results of dynamic, general analyses and also that the latter apparently result in higher values for the tax distortion factors. Although it, for practical reasons, is recommended to use one fixed, general tax distortion factor, which can be used as benchmark in concrete funding analyses, the above-mentioned results show that this method can be questioned. The numerically supported differences in the tax distortion factors confirm that society is not in a second best optimum in which only one tax distortion factor exists. Instead, society is in a less than optimal situation in which the tax distortion factor depends on the individual indirect or direct type of tax. This means, first of all, that it is important to emphasise which form of financing the general tax distortion factor is based on when this factor is used to estimate the costs of public funded projects. Secondly, it is relevant to carry through a sensitivity analysis of the costs related to alternative funding of the expenses of the project, e.g. by means of user fees. The connection between the tax distortion factor and the net tax factor If the direct and indirect financing requirement, U, of a public project solely is a result of the direct and indirect use of factors of production and produced production goods, then the financing requirement 15

18 equals the accounting prices value,, of the direct consumption of factors of production and produced production goods. Thus, one has = prod.fact. PF NAF + PF (ind. fact.consumption) NAF + PF (1 + t ) NAF = prod.good 1 prod.good 2 U where prod.fact. =factors of production whose accounting prices, P F! NAF, are fixed on the basis of their factor price P F prod.good 1 =the produced production goods whose accounting prices, P F, are calculated on the basis of the costs of producing the goods P F! (indirect factor consumption)! NAF (made up in accounting prices) prod.good 2 =the produced production goods whose accounting prices, P F! (1+t)! NAF, are fixed on the basis of their market prices including non-refundable indirect taxes, P F! (1 + t) where t equals the non-refundable indirect taxes. NAF = general net tax factor (cf. Møller et al. 2000:100f.) The total welfare economic costs d W of implementing and funding the project can be calculated as d W = + U (MPF 1) MPF, if = U Thus, where = U the basic welfare economic costs of the project,, are multiplied with the marginal cost of public funds MPF in order to reach the total welfare economic costs. In the cases where the direct and indirect funding needs of the project cannot be assumed to correspond to the basic welfare economic costs of the project i.e. U it is necessary to calculate d W = + U! (MPF - 1). This is examined in passage

19 1 Indledning Når et offentligt finansieret projekt f.eks. på miljøområdet ønskes iværksat, er det væsentligt at gøre sig klart, hvilke velfærdsøkonomiske fordele og ulemper projektet giver anledning til. Her tænkes ikke alene på de velfærdsøkonomiske konsekvenser af dets direkte og indirekte brug af knappe produktionsfaktorer og råstoffer, men også på de eventuelle velfærdsøkonomiske konsekvenser ved at finansiere projektets nettoudgifter. Vurderingen af de finansieringsrelaterede velfærdsøkonomiske konsekvenser kræver! en opgørelse af finansieringsbehovet! en beregning af de velfærdsøkonomiske omkostninger ved en given finansieringsform f.eks. stigning i bundskatten! en række overvejelser over hvilken finansieringsform der vil være mest hensigtsmæssig dvs. hvilken finansieringsform, der giver anledning til de færreste velfærdsøkonomiske omkostninger for samfundet. Størstedelen af al offentlig finansiering medfører velfærdsøkonomiske omkostninger ud over den direkte nettoudgift ved det pågældende projekt. Dette skyldes, at det offentliges muligheder for at oppebære indtægter skatte- og afgiftsopkrævning giver anledning til forskellige forvridninger i samfundsøkonomien. Disse forvridninger skyldes, at de pågældende finansieringsformer giver de økonomiske aktører incitamenter til ikke at vælge en velfærdsøkonomisk set optimal allokering af samfundets produktionsfaktorer og råstoffer. De direkte og indirekte nettoudgifter ved at gennemføre et offentligt projekt er derfor kun delelementer af de reelle velfærdsøkonomiske omkostninger for samfundet ved at finansiere projektet. Det er disse reelle velfærdsøkonomiske omkostninger ved offentlig finansiering af projekter, der er omdrejningspunktet for denne rapport. Rapporten bygger videre på den velfærdsøkonomiske analysemetode, som blev anbefalet i Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter, hvor spørgsmålet om velfærdsøkonomiske forvridninger ved offentlig finansiering imidlertid ikke berøres (Møller et al. 2000). I Finansministeriets Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger anbefales det at inddrage et forvridningstab på 20% af projektets finansieringsbehov som udtryk for de velfærdsøkonomiske finansieringsomkostninger ved offentligt finansierede projekter (Finansministeriet 1999). Forvridningsfaktoren på 0,2 har været anvendt i flere cost/benefit- og cost/effectiveness-analyser (Finansministeriet et al. 2001; Søbygaard 2002). Valget af en så relativt høj forvridningsfaktor har ofte væsentlig betydning for, om et projekt betragtes som velfærdsøkonomisk. Det er derfor vigtigt både at dokumentere rimeligheden af at inddrage forvridningstabet i analysen og af at vælge en forvridningsfaktor på 0,2. Formålet med indeværende projekt er at fremlægge en teoretisk og numerisk redegørelse for de velfærdsøkonomiske forvridningstab ved offentlig finansiering af projekter og herunder at vurdere, om det 17

20 altid er rimeligt at anvende en forvridningsfaktor på 0,2, når de reelle velfærdsøkonomiske omkostninger ved et offentligt projekt skal estimeres. Rapporten er opbygget på følgende måde: Kapitel 1 indeholder en grundig opsummering af de øvrige kapitler og af konklusionerne i disse. Kapitlet, som også indeholder en kort international sammenligning af, hvorledes skatteforvridningstabet inddrages i velfærdsøkonomiske analyser i andre lande, kan læses alene. De øvrige kapitler er for den mere teknisk interesserede læser. Kapitel 2 indeholder en diskussion af baggrunden for inddragelsen af forvridningstabet i projektvurderingen og af spørgsmålet om, hvordan inddragelsen bliver konsistent med vurderingens problemformulering. I kapitel 3 beskrives, hvordan finansieringsbehovet ved et projekt skal beregnes. Dernæst følger en gennemgang af den offentlige sektors forskellige finansieringsmuligheder, deres relative betydning og mulige velfærdsøkonomiske forvridningseffekt. Kapitel 4 indeholder den teoretiske forklaring på de velfærdsøkonomiske forvridningseffekter ved skatter og afgifter. Endvidere gennemgås hhv. formler for de samlede og de marginale forvridningsomkostninger. Med udgangspunkt i Mayshars formel for forvridningsomkostningerne ved en indkomstskat redegøres desuden for de parametre, som har betydning for omkostningernes størrelse (arbejdsudbudselasticiteten m.v.). Endelig beskrives, hvorledes forvridningsfaktoren og netto-afgiftsfaktoren bør kombineres ved beregningen af projektets velfærdsøkonomiske omkostninger. I kapitel 5 fremlægges resultaterne af en numerisk analyse af forskellige finansieringsmuligheders velfærdsøkonomiske forvridningstab. Denne analyse baseres på simuleringer med den intertemporale, generelle ligevægtsmodel DREAM. Endelig indeholder kapitel 6 en caseanalyse vedrørende inddragelsen af skatteforvridningstabet i analyser af de velfærdsøkonomiske omkostninger ved en kvoteordning for O 2. 18

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere