Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)"

Transkript

1 Naturpark Tolne (se større kort s. 39) Forprojekt om Naturpark Tolne Udarbejdet af: Jakob Kofoed På vegne af: Initiativgruppen December 2013

2 Initiativgruppe: Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, (Kontakt mobil: , mail: Betty Steglich-Petersen, Friluftsrådet Torben Bartolin, Friluftsrådet Jørgen Jørgensen, DN Jørgen Stubgaard, Naturvejleder, DN Børge Søndergaard, Turistchef Hjørring Kurt Rasmussen, DOF Jakob Kofoed, Naturvejleder på VHM Initiativgruppen har modtaget økonomisk støtte fra LAG-Vendsyssel til udarbejdelse af dette forprojekt. Udarbejdet december 2013 af naturvejleder: Jakob Kofoed Museumsgade Hjørring Mail: Mobil:

3 Indholdsfortegnelse: Hvad er en naturpark 4 Vision for naturen i Hjørring Kommune 5 Område og afgrænsning 6 Kriterier 7 Centrale aktører 9 Tolne Skov 9 Tolne Skov pavillon 10 Skaarup Gård 11 Eskjær 11 Brinkhus 12 Tislum Bakker 12 Katsig Bakker 13 Landskabs og Landbrugsmuseet,VHM 14 Tolne Efterskole 15 Tolne Gjæstgivergård 15 Landsbyrådet for Mosbjerg og Tolne 16 Tolne Camping 16 Forhold til overordnet planlægning 17 Kommuneplan 17 Særligt værdifuldt naturområde 17 Økologisk forbindelse 17 Særligt bevaringsværdige landskaber 17 Værdifulde kulturmiljøer 17 Særligt rekreativt planlægningsområde18 Muligheder for mere natur 20 Muligheder for bedre friluftsaktiviteter 20 Ridesti 20 Vandrestier 21 Mountainbike 21 Cykelruter 21 Jagt 22 Grejbank 22 Mulighed for formidling 23 Mulighed for turisme 23 Kilder 24 Konklusion 24 Bilag: 1) Kriterier 25 2) Tolne Skov Kort 27 3) Tolne Skov, Fredning 28 4) Brinkhus, kort 29 4a) Brinkhus, udtalelse 30 5) Tislum bakker, Kort 32 6) Katsig Bakker, kort 33 7) Højen Bjørnager, Kort 34 8) Særligt værdifuldt naturområde 35 9) Økologiske forbindelser 36 10) Særligt bevaringsværdige landskaber 37 11) Særligt værdifulde kulturmiljøer 38 12) Naturpark Tolne, Kort 39 3

4 Hvad er en naturpark En Naturpark kan opnå retten til at benytte dette mærke til f.eks. markedsføring af området. Danske Naturparker er en mærkningsordning, der koordineres af Friluftsrådet. Friluftsrådet definerer Naturparker således: Naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterede landskaber er karakteristiske for landets forskellige egne og bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. En naturpark er kort fortalt et område, hvor beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. Med andre ord et område, hvor der både er plads til natur og mennesker, fordi benyttelsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares. Danske naturparker skal: Understøtte helhedsorienteret planlægning og naturforvaltning Skabe bedre forhold for dyr og planter, udvikle økologiske sammenhænge samt styrke biodiversitet og naturkvalitet Skabe plads til mere dynamisk natur Styrke befolkningens muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen Bevare den kulturelle arv og mangfoldigheden i kulturlandskabet Skabe naturglæde, stolthed, identitet og gode rekreative oplevelser for befolkningen og naturparkens gæster Bruge borgerinddragelse og tværgående samarbejdsprocesser som et bærende element i etablering, udvikling og opretholdelse af naturparken Understøtte økonomisk og social udvikling i lokalsamfundene i og omkring naturparken Bidrage til at drift og produktion understøtter målsætningerne for naturparken Være synlige og aktive medspillere i al planlægning relateret til områderne i naturparken og være et forbillede for forvaltningen af det danske landskab Størrelse Naturparkens størrelse og afgrænsning defineres i en proces, hvor aktører og interessegrupper inddrages i en tværgående dialog. Naturparkens afgrænsning afhænger af naturparkens vision, naturindhold, karakteren af sammenhængende landskab og kulturhistorien. Lokalområdet Naturparker er en god mulighed for at udvikle områder med interessant natur ved at kombinere naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme. Gjort på den rigtige måde, kan naturen blive styrket, mens det samtidigt gavner den lokale udvikling. Det kan skabe nye jobs og det lokale turismeerhverv kan få flere kunder. Områderne kan samtidigt blive mere attraktive for bosætning, huspriserne stiger, varer kan sælges med et særligt mærke osv. Den gode cirkel startes, og naturen ses som et aktiv ikke en hindring for udvikling. Et privat-offentligt samarbejde formes og lokal innovation er i gang. Hvem kam søge? Etablering at Naturpark Tolne kan kun ske ved en ansøgning fra Hjørring Kommune til Nationalkomiteen for naturparker. Den består af medlemmer som repræsenterer overordnede interesser, myndigheder og fagpersoner inden for natur og friluftsliv. Komiteen godkender naturparken på baggrund af det indsendte materiale. En godkendelse giver ret til at benytte logoet i en periode på 5 år. 4

5 Vision for naturen i Hjørring Kommune Naturpark Vest og Naturpark Øst Hjørring Kommune har besluttet at udarbejde en naturpolitik som på visionær vis beskriver hvordan naturen i kommunen skal og kan udvikle sig frem mod Da der er store sammenhængende naturområder koncentreret i både den vestlige og østlige del af kommunen vil det være oplagt at tage udgangspunkt i dette naturgeografiske forhold og på den baggrund tænke kommunen og dens naturplan som en naturpark øst og vest. Naturpark Vest: I den vestlige del er der en samling af naturområderne Rubjerg Knude, Skallerup Indlandsklitter, Vandplasken, Liver Å og Tornby Klitplantage. Naturpark Øst: I den østlige del er der en samling af naturområderne Tolne Skov, Højen/ Bjørnager, Eskær Skov, Tislum Bakker, Katsig Bakker, Brinkhus, Skårupgård Dette forhold gør at man med denne naturpark tænkning ville have to grønne søjler for en visionær naturpolitik i kommunen. De to søjler kunne udgøre en vision for pleje, benyttelse og beskyttelse af naturværdierne, samtidig med at det kunne kobles til en lokal vision om hvordan arealet i fremtiden skal udvikles, beskyttes, plejes eller bruges. Visionen kan f.eks. handle om friluftsliv, bæredygtig turisme eller bæredygtig erhvervsudvikling. En naturpark er en lokal vision for pleje, benyttelse og beskyttelse af natur og kultur.. FAKTA: Vedtaget i byrådet Der skal udarbejdes en Naturpolitik i den næste Byrådsperiode. Naturpolitikken skal med i næste Kommuneplan om 4 år. Når nuværende Kommuneplan bliver vedtaget i december, skal man have lavet en gruppe, der skal arbejde videre med det (gerne med medlemmer fra Det Grønne Råd). 5

6 Naturpark Tolne Område og afgrænsning (se bilag 12) Tolne Skov ligger i et bakket istidslandskab med skov, hede og eng ved nord enden af Jyske Ås Landskabsformen betegnes som falske bakker, fordi ishavet, smeltevand og nedbør har furet det oprindelige moræneplateau med brede render og dybe kløfter. Mod øst og vest skråner terrænet ned mod vidtstrakte ishavsflader (figur 2). Mod nord er der stejle skrænter ned mod stenalderhavets bund og rimme-dobbe-landskabet på Skagen Odde. Terrænniveauet i Tolne Skov er gennemgående meter over havet. Jordbunden er stærkt varierende. Nogle partier består af gruset moræne, andre af sandblandet smeltevandsler. De mange dalstrøg og slugter bidrager til mosaikken af naturtyper med sumpede områder og tørveagtig engjord. (Andersen 1961, Clausen & Weitze 1993, Jessen 1920, 1936, Meesenburg 1989, Nielsen & Johannesen 2004). (figur 2) Det højtliggende område omkring Tolne er rigt på fortidsminder (se f.eks. samt Kristensen & Lysdahl 1982, Lysdahl 1983). Der har tidligt været gode muligheder for jagt og fiskeri og senere for agerbrug. De fleste bønder i området var selvejere allerede før de store landboreformer omkring år Området var på det tidspunkt tyndt befolket, jorden var udpint, og landskabet var stærkt præget af manglende læ for vinden. 6

7 Kriterier (se bilag 1) 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. Det kan være et problem med at opfylde dette kriterium. Man skal naturligvis ved afgrænsningen af naturparken søge at undgå at tage ikke beskyttet natur med, men dette kan føre til en unaturlig afgrænsning samt at man må undlade at tage gode naturarealer med i naturparken. Der er rigtig meget fredskov inden for den foreslåede afgrænsning og her er der ifølge skovlovens & 28 beskyttelse af små naturarealer. Hvis man medregner fredskovs arealerne er der ingen problemer med at opfylde kravet om de 50 %. 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning. Der er som forudsætning for denne rapport udarbejdet et foreløbigt arbejdskort. Det er desuden besluttet at parken skal ligge i Hjørring Kommune. Den endelige afgrænsning må gennemarbejdes meget grundigt. Det er dog ikke svært at lave en geografisk afgrænsning hvis man tager udgangspunkt i de beskyttede naturområder samt de fredede områder. Man kunne overveje at undlade Tislum Bakker og dermed få et mere afrundet parkområde. Desuden må man overveje forholdet ved Katsig Bakker, idet en stor del af det fredede område ligger i Frederikshavn kommune. 3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder. (uden for denne rapports område) 4. Naturparken skal have et naturparkråd. (uden for denne rapports område) 5. Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen. (uden for denne rapports område) 6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne. (uden for denne rapports område) 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser. Der har ved udarbejdelsen af denne rapport været taget kontakt til en række lokale aktører og borgere. Der har konkret været en drøftelse på møde i Landsbyrådet for Mosbjerg/ Tolne d. 9. dec

8 Se desuden afsnittet i denne rapport om lokale aktører. 8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende. Det er et krav at der udarbejdes en folder/app. Det er oplagt hurtigt at får lavet en folder som kan være med til at udbrede kendskabet til naturparken. Der skal desuden laves en hjemmeside. Det kan være en enkel hjemmeside som indeholder den vigtigste og nyeste information om naturparken. Der kan på hjemmesiden være et område for borgere, der er involveret i opbyggelsen af naturparken. Her kan forslag, resultater og ideer deles. Det er et krav at der er et formidlingssted/besøgscenter, f.eks. et museum. Dette krav vil være let at opfylde, idet der på Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg foregår formidling af både kultur og naturhistorie. Der er informationsudstilling, formidlingsfaciliteter og lejrskole. Det vil være oplagt, at der i informationsudstillingen på Højen laves en infostand om en kommende naturpark. Forslag til yderligere informationssteder kunne være Tolne Skovpavillon, Brugsen i Mosbjerg, sportshallen ved Tolne Efterskole og Tolne Gæstgivergård som er beliggende overfor Tolne Station. 9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet. Kravet om en naturvejleder er centralt for at udvikle naturparken og give fremdrift i udviklingen af naturindholdet. Dette kan f.eks. ske ved udarbejdelse af informationsmaterialer samt ved afholdelse af arrangementer og ture. Naturvejlederfunktionen kan varetages af Hjørring Kommunes naturvejleder eller naturvejlederen på Landskabs og landbrugsmuseet. 10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan, som er politisk vedtaget. (uden for denne rapports område) 8

9 Centrale aktører Tolne skov (se bilag 2) Plantningsselskabet Tolne Skov A/S blev dannet i Herefter samlede man området ved opkøb af skove og ejendomme. Skoven havde vind i sejlene fra starten, plantnings sagen havde tag i den brede befolkning. Skoven udgør i dag 661 ha. Det er den største enkeltbesidder i området og ejeren er Tolne Skov Aps med ikke mindre end 324 privatpersoner, 13 kommuner, pengeinstitutter, selskaber og fonde. I 2000 blev 165 ha fredet. I den fredede del af skoven (se bilag 3) vokser store flotte parter med gammel løvskov og der er udarbejdet en udarbejdet en plejeplan for hvordan man bl.a. kan konvertere fra nål til løv. På langt sigt er målet med fredningen at skabe et stort, sammenhængende område med urørt skov bestående af hjemmehørende træarter. Desuden er målet at få en skov med en stor biodiversitet og højt biologisk indhold. I fredningen er der også bestemmelser for hvordan de rekreative værdier kan udvikles. Produktionsskoven udgør ca. 500 ha og drives ved produktion af tømmer, juletræer og pyntegrønt. Juletræer og pyntegrønt er med tiden blevet den væsentligste indtægtskilde for Tolne Skov. Drikkevand I 1975 etablerede Frederikshavn kommunes vandforsyning drikkevandsboringer i Tolne-området. Kommunen henter nu det meste af sit vand herfra. I efteråret 1997 blev der desværre konstateret pesticidrester i nogle af boringerne. Man vurderede, at de sandsynligvis stammede fra landbrug og juletræskulturer i området. Der blev i løbet af foråret 1998 etableret en aftale, med økonomisk kompensation, mellem Frederikshavn kommune og Tolne Skov om begrænsninger i anvendelsen af sprøjtemidler på 22 ha juletræskulturer. PMU Tolne Skov indgik i 1995 en aftale med PMU om brug af skoven, savværket og væksthuset som værkstedsområde for skolens elever. PMU er en selvejende institution i Sindal, som uddanner og forbereder bogligt svage unge til et godt voksenliv (PMU står for praktisk medhjælperuddannelse). Visionen om nationalpark Den folkelige opbakning var helt fra begyndelsen en væsentlig del af grundlaget for den nye Tolne Skov. Beliggenheden i et af Vendsyssels mest markante landskaber og den umiddelbare nærhed til offentlig transport med jernbane var uden tvivl medvirkende til at gøre skoven kendt. Selskabets vedtægtsbestemte formål var at virke for plantningssagen i Vendsyssel, men allerede i tegningsindbydelsen nævnes offentlighedens adgang til Tolne Skov som en væsentlig del af formålet. Visionen var helt klart med datidens ord at skabe en nationalpark for Vendsyssel (Anonym 1931). Kilde 1) se s.24 Den gamle bøgeskov i den nordlige del af Tolne sogn, som hverken kunne levere hjultømmer eller olden til svin, havde fra 1805 til 1906 ændret status fra misrøgtet gærdsels- og græsningskrat til fredskovspligtig produktionsskov og endelig også til en attraktiv ramme om den nye middelklasses rekreative udfoldelser. Sådan blev Langodde Krat til Dal Skov, og Dal Skov til Tolne Skov. Kilde 1) se s.24 9

10 Udtalelse fra Tolne Skov: (fra telefonsamtale d. 17/ ) Naturpark Projektet er blevet omtalt på bestyrelsesmøde for Tolne Skov d.9/ Ifølge formand for bestyrelsen, Christian Als, ser man frem til at høre nærmere om de konkrete planer på et senere bestyrelsesmøde. Tolne Skov pavillon I hjertet af skoven ligger Tolne Skovpavillon, der er opført i Pavillonen har fungeret som restaurant og dansested. Den har været samlingssted for folkemøder og har gennem mange år været et populært årligt udflugtsmål for familier og skoler fra hele Vendsyssel, Aalborg og omegn. I dag drives skovpavillonen af Tolne og Omegns Borgerforening. For nylig er der etableret en stor naturlegeplads med madpakkehus samt bålsted og grillfaciliteter over for pavillonen. Udtalelse fra bestyrelsen for Tolne Skovpavillon (mail d.9/ ): I det foreliggende udkast til naturpark i Tolne Skov (der her er fredet naturskov) ligger Tolne Skovpavillon lige midt i området og det vil være naturligt at inddrage pavillonen i det fremtidige arbejde med naturparken idet bestyrelsen for Tolne Skovpavillon kan se mange fordele for området, hvis der bliver oprettet en naturpark. Tolne Skovpavillon består af en muret bygning, der er renoveret for 2 år siden samt en træbygning kaldet glassalen samt offentlige toiletter. Glassalen står foran en renovering hvor der skal opføres nye ydervægge, tag og gavl samt ændres i indretningen. Hvis naturparken ønsker et sted at vise de kulturelle og turistmæssige forhold vil glassalen være egnet og samtidig er der er offentlige toiletter i nærheden. I arealen ved Tolne Skovpavillon er der nu en naturlegeplads og en madpakkehytte som vil kunne indgå i den turistmæssige del. Vi ser også en mulighed i at der oprettes et antal shelters til overnatning idet der er arealer der er velegnet til det. Afhængig af hvor mange turister og lokale der vil komme i skoven hvis den bliver til naturpark kan der indrettes en bod med lidt at spise og drikke, det kan give beskæftigelse. Der er et antal stier beregnet for gående i området med udgangspunkt fra pavillonen, der giver mulighed for at komme rundt i området der er højt målsat både regionalt, nationalt og internationalt. En naturpark vil betyde meget også for lokalområdet med den yderligere information og aktivitet der vil være følgen af oprettelsen af en naturpark og det kan medvirke til overlevelse af de mindre byer i området. Bestyrelsen for Tolne Skovpavillon vil meget gerne deltage i projektet med at få dannet en naturpark. Thorkild Schou kasserer sekretær Tolnevej 127, Tolne 9870 Sindal 10

11 Skaarupgård Gården er en gammel herregård som muligvis kan skrives tibage til Oprindelig udgjorde den både en borggård og en ladegård. Gården har siden 1995 været ejet af Henrik Hougaard. Der er ca. 500 ha med en del fredskov og landbrugsarealer. En stor del af landbrugsarealerne er tilplantet med henblik på juletræs og pyntegrønts produktion. Desuden er der et meget veletableret ridecenter med gode forhold for rytterne og heste. Udtalelse fra ejeren af Skaarup Gård: Fra: Henrik Hougaard Dato: 4. dec CET Til: Jakob Kofoed Nielsen Emne: Vedr.: SV: Vedr. Naturpark Hej Jakob. Jeg har skimmet materialet Jeg kan ikke se hvad vores interesse i projektet skulle være, så jeg melder fra da jeg ikke har tid de kommende 3 uger. Mvh/ Henrik Hougaard Eskjær skov Eskjær Gods er fredet i Fredningen omfatter ca. 250 ha, hvoraf 110 ha er agerjord, og 76 ha er skov. Fredningen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening med det formål at sikre områdets naturvidenskabelige, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative kvaliteter. Fredningen var frivillig og uden erstatninger. Fredningen skal sikre en høj andel af løvskov i skovområderne, bl.a. med lokal bøg og ask. Der gives mulighed for naturgenopretning, fx med konvertering af nåleskov til løvskov og etablering af naturskov. Der er også mulighed for naturpleje, i form af græsning, slåning og rydning af selvsåning. Offentligheden har adgang til området efter de almindelige bestemmelser i naturfredningsloven. Udtalelse fra ejeren af Eskjær Gods: Fra: Allan Bernhoft Dato: 1. dec CET Til: Emne: Naturpark Tolne Til Jakob Kofoed, Jeg har set det fremsendte materiale. Heraf fremgår der intet om konsekvenserne fysisk som økonomisk for landbruget. Eskjær Hovedgaard herunder Eskjær Skov er ikke interesseret i at deltage i projektet, som vi betragter mere som et "selvpleje projekt" for de involverede foreninger, og vi er kede af, at man ikke finder vores forvaltning af ejendommen herunder den frivillige fredning tilstrækkelig. Med venlig hilsen/ Allan Bernhoft 11

12 Brinkhus (se bilag 4) Det udgør i alt 101,3 ha, hvoraf knapt to tredjedele er skov og krat (ca. 65 ha), og ca. en fjerdedel er åbne lyng- Bakker. Forsvaret købte området i 1950 med tilkøb i 1952 og Der er opført ammunitionsværksted i Terrænet anvendes af forsvaret til depotområde for forskellige ammunitionstyper m.m. Der findes således et stort antal magasiner rundt om på terrænet. Der er anlagt et omfattende asfalteret vejnet mellem depoterne. Området bruges også til militære øvelser i begrænset omfang. Området er indhegnet og der er p.t. ingen offentlig adgang. Jagten er udlejet. Landskabeligt set består depotområdet af et kuperet, lyngklædt bakkelandskab med spredte enebærbuske samt partier med nåletræsplantager. Der findes også gammel bøgeskov samt elleskov langs det naturskønne vandløb Skærum Møllebæk, som strømmer gennem området. Der er på terrænet et varieret plante og dyreliv. Udtalelse fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste: Udtalelse se bilag 4a Møde d.18/12 med Henrik Olsen/ arealforvalter, Darja Poleshuk/ forstfuldmægtig og Kristian Gernow/ skovrider. Tislum Bakker (bilag 5) Området på 32 ha ejes af Hjørring Kommune. Det kuperede landskab med skov og åbne sletter giver et varieret skovbillede. Der er mange kulturspor i området bl.a. en flere mindesten. Der er anlagt et udmærket stisystem med afmærkede ruter og infotavler. Jagten er udlejet. Umiddelbart nord for Tislum Bakker ligger Bjørnhøj som ligeledes ejes af kommunen. Området er på 19 ha og er beplantet med skov med et varieret trævalg. 12

13 Udtalelse om Tislum Bakker (mail d. 18/ ): Hej Jakob. En kort beskrivelse af hvordan vi ser driften af de kommunale plantager Bjørnhøj og Tislumplantage i en kommende naturpark. Driften af de kommunale plantager, Tislum og Bjørnhøj plantage har det overordnede driftsmål, at der skal ske en bæredygtig udnyttelse i relation til både rekreative, naturmæssige og økonomiske muligheder. Skovene er PEFC certificeret og lever op til retningslinjerne for PEFC Danmarks retningslinjer. Hvis skovene kommer til at indgå i en naturpark sammenhæng vil det svare meget godt til den målsætning. Plantagerne er i dag rimeligt godt besøgte, især Tislum som med en afmærket rute er meget besøgt. Udover den almindelige skovgæst bruges skovene også til o-løb, hundetræning og jagten er lejet ud til de lokale jagtforeninger. Et samarbejde som har fungeret rigtigt godt de seneste 10 år Plantagerne kunne være fine som rekreative støttepunkter med mulighed for borde, bænke, afmærkede stier og shelters. Skovene er desværre ikke så store at de selvstændigt kan rumme pladskrævende aktiviteter, f.eks. mountainbikebane eller lange stiforløb. Med venlig hilsen Lars Vandkjær Grøn koordinator Hjørring Kommune Park og Vej Vester Hedevej Hjørring Tlf.: Katsig Bakker (bilag 6) Lyngklædte bakker med enebærbuske, skov- og kratklædte skrænter, i alt 40 ha, hvoraf en god del ligger i Frederikshavns Kommune. Området blev fredet i Fredningen kom i stand ved en overenskomst mellem Naturfredningsnævnet og ejerne af arealet, Frederikshavn og Omegns Sparekasse. Området skal henligge i naturtilstand, men i de skovbevoksede dele kan hugst finde sted efter anvisning fra en skovrider. Der er adgang for offentligheden over hele arealet. Her kan du gå tur og nyde udsigten fra bakkerne med enebærbuskene eller omkring søen, drikke af den hellige kilde eller du kan hoppe på mountainbiken og prøve kræfter med MTB-sporet. For samlere er der gode muligheder for at finde bær og svampe. 13

14 Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg (bilag 7) Arealerne som er på 40 ha ejes af Naturstyrelsen, men Vendsyssel Historiske Museum har brugsretten. Området som er meget kuperet rummer en rig og varieret natur med mange kulturspor som langdysse, gravhøje og jernaldergrave. Der er indrettet Landskabs og Landbrugsmuseum op gården Højen og Bjørnager. På gården Højen er der en informationsudstilling som fortæller om områdets kultur og naturhistorie og således forbereder gæster til et besøg i området. Laden er indrettet til at rumme større grupper og arrangementer og fungerer i dagligdagen som et madpakkerum der er frit tilgængelig. Der er desuden oprettet en lejrskole med undervisnings og køkkenfaciliteter til 30 gæster. Her er desuden aktivitetshytter og bålplads. Ved gården er der opført et husmandssted så besøgende kan få en unik oplevelse af hvordan det var at på landet førhen. På markerne dyrkes gamle kornsorter, roer og kartofler. Der er gamle husdyrracer hvor køerne og fårene er bevaringsbesætninger. Herudover er der en hest, grise, høns og duer. På gården Bjørnager er der en udstilling af gamle landbrugsmaskiner. Hele museumsområdet bindes sammen af et stisystem med oldtidssti, marksti og skovsti. Udtalelse fra VHM (mail d. 17/ ): Hjørring d.17/ En naturpark i et område hvori Landskabs- og Landbrugsmuseet er beliggende, vil være et positivt tiltag for netop museet. Museumsområdet omkring Mosbjerg indeholder i forvejen stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi, og formidlingen af denne vil kun blive styrket i kraft af en mærkning som naturpark. Museet kan desuden tilbyde allerede etablerede stisystemer samt et i forvejen etableret formidlingssted/besøgscenter, der nemt kunne udbygges/integreres i et naturparksregi. Med venlig hilsen Signe Stidsing Hansen Museumsinspektør, nyere tid og formidling Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade Hjørring Tlf.:

15 Tolne Efterskole Efterskolen er en specialskole for unge med særligt behov. Der er plads til 90 elever. Skolen tilbyder 11 forskellige værksteds linier bl.a. ridning, landbrug og natur. Udtalelse fra Tolne Efterskole: Tolne d.8/ Undertegnede tilkendegiver hermed vores støtte til bestræbelserne om at danne en naturpark i den særegne natur, vi er en del af. Efterskolen ligger midt i området og har dermed stor nytte af områdets tilgængelighed. Efterskolen har endvidere et landbrug med 20 hektar jord samt et rideværksted, der flittigt færdes rundt i området. Vi ser derfor gode muligheder i at oprette en naturpark i området og dermed generelt øge tilgængeligheden for alle til dette unikke område. Der arbejdes i øjeblikket på at oprette en såkaldt grejbank placeret i Tolne i tæt samarbejde med Tolne Og Omegns Borgerforening og Tolne Gjæstgivergård. Grejbanken skal dække den nordlige del af Vendsyssel og jeg vil henvise til Friluftsrådets hjemmeside under grejbank Ideen med at skabe en naturpark i dette unikke område falder derfor meget fint sammen med en grejbank i området. Med venlig hilsen: Jens Kjær /Forstander Tolne Gjæstgivergård Den gamle gæstgivergård ligger centralt i Tolne lige over for Tolne Station. Den drives i dag som keramisk værksted og galleri, café/restaurant, mødelokaler og bed & breakfast. Ejerne ser beliggenheden i den lille landsby og nærheden til naturen som centralt for deres virksomhed. Se mere på: Udtalelse fra Tolne Gjæstgivergård (mail 17/ ): Here at Tolne Gjæstgivergaard, we have a focus on Keramik Art, Nature, and Økologi, and we are excited about and supportive of the Tolne Natur Park. We can see that it would expand our economy here at our business, and also make it important to engage employees to help us at least in the summer season, and possibly year round. We are extremely proud of the natural area which we live in, which has a long and important history, and think that a Natur Park would create more visibility for the area in general, and our business specifically. Our focus on providing services to tourists, visitors, and residents in the Tolne area, such a our working ceramic studio and gallery, a Cafe/Restaurant, meeting locations, and bed and breakfast lodging. We are in a unique position across from Tolne Train Station to both serve as an information location for the Tolne Natur Park, at the same time that we offer services such as meals, lodging, and interpretive help to visitors to the area. We would also be supportive of a formal administrative role or office for the Tolne Natur Park which could be based here at TolneGGG. 15

16 Together with Tolne Efterskole, we have worked to establish Vendsyssel grej bank, which will be based at our two facilities, and bring a new group of visitors to experience the outstanding nature and resources that we have in our area. We can also see that in the longer term, that the Tolne Nature Park will make it easier to develop new business possibilities, such as riding/hiking/ and bicycling tourism, among other possibilities. Finally, as many small communities in Denmark, the increased visibility to the outstanding nature and resources here in the area will be important for attracting new neighbors to our community. Gregory Miller Landsbyrådet Mosbjerg/ Tolne (mail d. 5/1 2014): Udtalelse fra Mosbjerg Tolne Landsbyråd v/ formand Kirsten Walther Naturpark i Mosbjerg Tolne området Naturvejleder Jakob Kofoed fremlagde på mødet den 9. december 2013, i Mosbjerg Tolne Landsbyråd, ideen om en naturpark i vores område med Landskabsmusset som udgangspunkt. Der kom en masse synspunkter frem på mødet. Der var mange der var positive over for ideen. I håb om at det kan trække flere turister til området. Vi bor i et dejligt område og det vil vi gerne at flere skal opleve. Hvis det kan være en fordel så kan man starte med et mindre område, f. eks. Eskjær Skov, Mussets område og Tolne Skov, og senere udvide det. Der var et par stykker som satte spørgsmålstegn ved om det på nogen måde kunne blive pålagt restriktioner på privat ejendom. Her tænkes på de landbrug der er i området. Kan de blive ved med at have den produktion de har i dag eller bliver der stillet strengere krav til miljø i forbindelse med udvidelser, og forringelse i salgspris. Udtalelse fra Tolne Bakker Camping (mail d. 17/ ): Tolne Bakker Camping er en grøn plads med økologisk præg og gode faciliteter. Pladsen er en naturperle i Danmarks nordligste bøgeskov, Tolne Skov. Her er gode muligheder for at botanisere og plukke svampe og bær. Naturen er en central del af Tolne Bakker Camping, og vi har kortlagte ruter til både cykling og vandreture. Campingpladsen har plads til 170 campingenheder samt 13 udlejningshytter. Pladsen har naturligvis gode sanitære forhold. Sæson: 1/4-1/10. Vi ser en fortsat udvikling af vores campingplads fra de ideer der var om Tolne Indlandsferie Område, videreført i de ideer og intentioner som er omkring Tolne Naturpark. Udviklingen passer fint med vore ideer om at give vores gæster en naturoplevelse. Venlig hilsen: Campingpladsejer Ruth / Kurt Mortensen, Stenderupvej 46, Tolne. Se også s. 18 om de Tolne 16

17 Forhold til overordnet planlægning Disse forhold beskrives andre steder i rapporten hvor det er relevant. Det gælder forhold som: Fredning (Tolne Skov, Eskjær Skov, Katsig Bakker), Beskyttet natur (&3), Fredskov og Økologisk forbindelse Kommuneplan Kommuneplanen for Hjørring Kommune er en overordnet planlægning som sætter retning og grænser for en ønsket udvikling på mange forskellige områder. Den har også allerede sat retning for det område hvor Naturpark Tolne ønskes udviklet. Særligt værdifuldt naturområde: (bilag 8) Næsten hele det område hvor naturparken planlægges etableret er sammenfaldende med et område der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt naturområde. Resten af området incl. selve Tolne by er udpeget som værdifuldt naturområde. Denne planlægning betyder at der er formuleret nogle retningslinjer(bilag xxx), som skal sikre at al udvikling forbedrer eller i det mindste ikke forringer naturværdierne. Retningslinjen er dog ikke til hinder for en udvikling af friluftslivet. Økologisk forbindelse: (bilag 9) Her gælder de samme hensyn som beskrevet under de værdifulde naturområder. Særligt bevaringsværdige landskaber (bilag 10) Særligt bevaringsværdige landskaber Udpegningen af de særligt bevaringsværdige landskaber (værdifulde landskaber) er videreført uændret fra Regionplan Ved udpegningen er der lagt vægt på det enkelte områdes betydning for oplevelsen af den pågældende egn eller for Nordjylland. Samtidig er der lagt vægt på, om området derudover har et væsentligt geologisk, kulturhistorisk eller biologisk indhold. De særligt bevaringsværdige landskaber i Hjørring kommune er udpeget i de storbakkede områder, de skovrige områder, ådale og vådområder, herregårdslandskaberne, de kystnære landskaber med strande, klinter og klitplantager samt de egnskarakteristiske indlandsklitter og rimmer-/ dopperlandskaber. Ud over at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende, er det vigtigt, at deres karakteristiske træk ikke udviskes, f.eks. ved ikke at anlægge søer i alle moser, ved at undgå at tilsløre markante landskabselementer eller kulturspor ved plantning af skov eller læhegn, eller ved at sikre at større sammenhængende landskabsrum ikke opdeles visuelt. Værdifulde kulturmiljøer (bilag 11) Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer På kort med værdifulde kulturmiljøer og i skema A og B er udpeget de værdifulde kulturmiljøer, som skal sikres. Inden for afgrænsningen af de udpegede områder skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted i disse områder. 17

18 de Tolne I 1990 fremsatte en initiativgruppe et forslag om at udvikle Tolne Mosbjerg området til et særligt indlandsferieområde. Det skete på baggrund af den hovedstrukturplan som Nordjyllands Amt havde lavet og som udpegede et 27 km2 stort område til indlandsferieområde. Denne planlægning er videreført i den nuværende kommuneplan. Planen medførte en udbygning af Tolne Bakker Camping med bl.a. hytter og at der blev bygget enkelte sommerhuse i området. Der var desuden planlagt et stort friluftscenter nær campingpladsen. Dette center blev dog aldrig realiseret. (læs mere under afsnittet om turisme) de 18

19 Indlandsferieområde Tolne - Mosbjerg I området ved Tolne-Mosbjerg er udlagt et ca. 27 km² stort indlandsferieområde, som angivet på kortet. Indlandsferieområdet deles i 2 delområder (I og II) samt et særligt rekreativt ferie- fritidsområde. Inden for delområde I kan der etableres rekreative overnatningsmuligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger (jf. retningslinie 2.6.3), samt støttepunkter for friluftslivet (jf. retningslinie ). Inden for delområde II kan der etableres rekreative overnatningsmuligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger og i til- eller nybygninger ved eksisterende landbrugsbygninger. Der kan yderligere etableres mindre teltpladser. I det særligt rekreative ferie- og fritidsområde kan der etableres friluftscenter, ferielejligheder/-værelser (hotel), sommerhuse, campingplads og fællesanlæg. Udvidelse af eksisterende og udbygning med nye ferie- og fritidstilbud inden for de særlige rekreative planlægningsområder skal ske inden for en ramme på 450 sengepladser. Supplerende tekst til retningslinie Friluftsaktiviteter i det åbne land Mange former for friluftsaktiviteter er rettet mod de særligt værdifulde beskyttede interesseområder, blandt andet fordi disse områder indeholder meget spændende og varierede oplevelsesmuligheder. Nogle af de særligt værdifulde beskyttelses områder ligger i tilknytning til bysamfund og sommerhusområder og er derfor attraktive for både daglig fritidsudøvelse og besøgende turister. Retningslinien giver mulighed for etablering af f.eks. primitive overnatningsanlæg og andre mindre anlæg og støttepunkter. Retningslinien medfører, at Byrådet kan planlægge for en rekreativ udnyttelse af de særlige beskyttelsesområder, så disse bliver tilgængelige for en større offentlighed, uden at den fortsatte eksistens og egenart af disse værdier trues. 19

20 Muligheder for mere natur Skovrejsning Naturpleje Mulighed for bedre friluftsaktiviteter Ridesti Det offentlige riderute projekt i Hjørring og Frederikshavn Kommuner er nu etableret. Rideruten har et forløb der går umiddelbart nord om Tolne Naturpark. (se kort nedenfor) Det vil være oplagt at lave en appendix fra rideruten mod syd og ind igennem naturparken. En sådan afstikker kunne gå forbi museumsområdet i Mosbjerg, hvor der vil kunne etableres høhotel. Ruten kunne gå videre ned mod Tolne Skov og Skovpavillonen. Eventuelt kan ruten gå videre mod de sydlige dele af naturparken. Der er mange der rider i området i forvejen, og det vil være en oplagt mulighed at danne en gruppe af brugere, som med deres forskellige erfaringer, kunne strikke et net af ridestier sammen. F.eks. har Tolne Efterskole undervisning i ridning og benytter terrænet til ridning med deres elever. Offentlig riderute. 20

21 Vandrestier Der forefindes afmærkede vandrestier i Tislum bakker, Tolne skov, Katsig Bakker og på Landbrugs og Landskabsmuseet. Det eksisterende vandrestinet vil kunne udbygges og opgraderes med mere informationsmateriale. For at udbygge vandrestinettet foreslås disse nye afmærkede stier: Tolne skovpavillon med Landbrugs og Landskabsmuseet. Tolne skovpavillon og Tolne station. Tolne Skov og mod Katsig Bakker og Brinkhus. Desuden foreslås der at uafmærkede trampestier også indtegnes på et kort. Mountainbike Der er etableret en mountainbike rute i Katsig Bakker. Da dette område ligger perifert i forhold til Naturparken, vil det være naturligt at udvikle endnu et område med en afmærket bane således at parken også kunne tilbyde noget til denne sport, som jo helst foregår i et vildsomt terræn. Det må være muligt at afmærke en rute i en naturpark med så meget skov. Cykelruter Naturparken er et fantastisk godt cykelområde. Netop parkens udstrækning og den varierede natur indbyder til gode cykeloplevelser. Muligheden for at markedsføre naturparken som godt cykelområde vil være centralt og en god mulighed for at hente gæster/turister til området Rød: Tolneruten Blå: Hærvejsruten 21

22 Der er to gennemgående cykelruter som krydser hinanden netop i Tolne området. De to ruter er Hærvejsruten og Tolneruten. Desuden blev der i forbindelse med Tolne indlandsferie projekt udarbejdet en folder med lokale cykelruter. Folderen blev udsendt af Sindalegnens Turistforening og Sindal Kommune. Cykelruten er afmærket med skilte, men trænger til en kraftig renovering. Man kunne i forbindelse med oprettelse af en naturpark tage udgangspunkt i denne rute og udbygge den med flere forløb og moderne infoskilte. Forslag: Der anskaffes 30 cykler som er stationeret ved Tolne station. Disse cykler kan lånes ved Tolne Gjæstgivergård. Cyklerne kan bruges af både individuelle besøgende og skoleklasser. Projektet gør det muligt at tage toget frem til naturparken og låne en cykel til at komme rundt. PMU eller efterskolen kunne stå for vedligeholdelsen. Der søges penge fra fonde til betaling af projektet. Jagt Der er mange jagtinteresser på forskellige matrikler inden for naturparkgrænsen. En naturpark kan tilbyde de forskellige jægergrupper en større koordinering og samarbejde, i form af bedre vildtpleje, koordinerede jagter, bedre udnyttelse af skydepladser/baner mm. I naturpark rammen vil man kunne danne et jagtråd, med repræsentanter fra de forskellige jagtkonsortier og jagtforeninger. Grejbank (se: ) Det vil kunne styrke friluftslivet hvis der blev oprettet en grejbank. Der arbejdes allerede for at oprette Grejbank Nord. Se under afsnittet om Tolne efterskole. 22

23 Mulighed for formidling Naturvejleder: Det er et krav at der tilknyttes en naturvejleder til parken. Naturvejlederen kan sammen med koordinatoren blive et vigtigt omdrejningspunkt til at sikre fremdrift i projektet. Den kommunale naturvejleder eller naturvejlederen på VHM vil naturligt kunne udfylde denne post. Det kan også overvejes at søge om naturvejledertilskud fra Friluftsrådet (ca % af lønnen) Skiltning: Kun nødvendig på stier, rideruter og cykelruter. Moderne formidling: Brug af moderne formidlingsformer (hjemmeside, app s, facebook og QRkoder) skal bruges i udstrakt grad. Specielt for at servicere unge og individuelt besøgende. Muligheder for turisme Det vil muligvis være en udfordring at øge i turismen i området. Fokus på markedsføring af området, som en Naturpark med unik natur, til de store turistområder mod vest, nord og øst kan være en mulighed. Turister på en uges ferie i Nordjylland, skal få øje på naturparken som et attraktivt tilbud for en cykel- eller vandretur. En naturpark vil også være en god støtte til at udvikle turismen i de såkaldte skuldersæsoner, hvor kysten ikke trækker lige så meget som om sommeren. 23

24 Konklusion Dette forprojekt afdækker en del af det store potentiale, der er i området og dermed peger den på den oplagte ide det er at arbejde videre med etablering af Naturpark Tolne. For at komme videre er der tre områder som er vigtige: a) Skabe en stor lokal interesse i projektet b) At Hjørring Kommune tager projektet med i en ny naturpolitik og kommuneplan. c) At klargøre at en naturpark giver muligheder og ikke begrænsninger. Dette gælder også for skovbrug og landbrug. Konkret: Holde et møde i lokalområdet, med dannelse af arbejdsgrupper. Lave en folder, som kort og overskueligt fortæller om naturparken. Lave en hjemmeside som involverede personer og arbejdsgrupper kan bruge til at formidle forslag og resultater. Det vil kunne give sammenhæng og overblik over udviklingen i forløbet. Hjemmesiden vil også kunne være database for diverse materiale som f.eks. kortmateriale, referater, kalender. Starte med at få succes, ved af realisere nogle nemme oplagte ideer. Udnytte de eksisterende muligheder som f.eks. Friluftsrådet understøtter udviklingen af en række tværgående programmer og koncepter, der kan implementeres i naturparkerne og styrke indholdet og serviceoplevelsen for de besøgende. Det er programmer som Kløverstier, Frivillig i naturen, Naturrum, Overnatning i det fri og Stier i landskabet. (Disse muligheder kan man læse mere om på Friluftsrådets hjemmeside.) Kilder: 1) Skovdyrkning norden for lands lov og ret- Tolne Skov og Jubilæumsskrift i anledning af 100 års jubilæet for Tolne Skov ApS. Udarbejdet af Jens Peter Skovsgaard og Peter Timmermann Mortensen. Særtryk af Dansk Skovbrugs Tidsskrift, udgivet af Dansk Skovforening maj Kan hentes her: 24

25 Bilag 1: 25

26 26

27 Bilag 2 Tolne Skov 27

28 Bilag 3 Tolne Skov, Fredningen 28

29 Bilag 4 Brinkhus 29

30 Bilag 4a: 30

31 31

32 Bilag 5 Tislum Bakker 32

33 Bilag 6 Katsig Bakker 33

34 Bilag 7 34

35 Bilag 8 Særligt værdifuldt naturområde 35

36 Bilag 9 Økologiske forbindelser 36

37 Bilag 10 Særligt bevaringsværdige landskaber 37

38 Bilag 11 Særligt værdifulde kulturmiljøer. 38

39 Bilag 12 Naturpark Tolne 39

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretningen for 2012 vil være et tilbageblik på de arbejdsopgaver, som kredsbestyrelsen har lagt flest kræfter i at få løst

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Indledning Baggrunden for igangsættelsen af projektet omkring naturparker er dels et ønske om at give blandt andet de områder, der ikke

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET VISION 4: NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET Profilering, turisme og bosætning. Kommunen har en fantastisk og smuk natur, som er en værdifuld ressource i forhold til det gode liv, bosætning og turisme.

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Tolne Skov, Tolne Skovpavillon

Tolne Skov, Tolne Skovpavillon Tolne Skov, Tolne Skovpavillon Kulturmiljø nr. 13 Tema Skovbrug, rekreation, fritid Emne Skovdrift, samlingssteder Sted/Topografi Tolne Skov ligger ca. otte km øst for Sindal. Kulturmiljøarealet omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Fårup Klit (skov nr. 76)

Fårup Klit (skov nr. 76) Fårup Klit (skov nr. 76) Beskrivelse Generelt Fårup Klit kaldes lokalt for læplantagerne. Administrativt kalder vi de sammenhængende områder for sti 100. Skoven er et smalt bånd af træbevoksning, der strækker

Læs mere

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune Vedtaget af byrådet den 9. oktober 2008 1 Wilhjelm-udvalgets konklusion I 2001 udkom den såkaldte Wilhjelm-rapport En rig natur i et rigt samfund.

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Enkeltsagsbehandling

Enkeltsagsbehandling Enkeltsagsbehandling Udstykning til og opførelse af et natur- og kulturcenter ved Lien i Skallerup Udarbejdet af Gruppe 40 Landinspektørstudiets 4. semester del 1 Tillæg til projektrapport Skallerup Sogn

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Søhøjlandet. Driftsplan Målsætninger og Borgerinddragelse

Søhøjlandet. Driftsplan Målsætninger og Borgerinddragelse Søhøjlandet Driftsplan 2018-2032 Målsætninger og Borgerinddragelse Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Styringsredskab Afvejning af

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Velkommen til Gundersted

Velkommen til Gundersted Velkommen til Gundersted Byen som ligger lige midt i et smørhul i Vesthimmerlands kommune www.gundersted.dk Gundersted og omegn Gundersted ligger midt i trekanten mellem Nibe, Aars og Løgstør og grænser

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft.

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft. Naturpark Maribosøerne - historik 1991-2014 Maribosøerne er et meget højt prioriteret naturområde. Søerne med enge og skove er landskabsfredede. Fredningen er fra 1954 med visse tilføjelser og justeringer

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune Velkommen v/ Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland og Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget samt formand for brugerrådet Viborg Naturpark projektet hvordan går

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Landskabskarakter- og oplevelsesværdikortlægning i Ringsted Kommune

Landskabskarakter- og oplevelsesværdikortlægning i Ringsted Kommune Landskabskarakter- og oplevelsesværdikortlægning i Ringsted Kommune Plan09 netværksmøde #2, Viborg 25. september 2008 Planlægger Sol Strømbo Hansen, Ringsted Kommune, i samarbejde med phd-studerende Anton

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Øvegolfbane ved Vium. Tillæg nr. 57 til Regionplan Viborg Amtsråd April VIBORG AMT - Miljø og Teknik

Øvegolfbane ved Vium. Tillæg nr. 57 til Regionplan Viborg Amtsråd April VIBORG AMT - Miljø og Teknik Tillæg nr. 57 til Regionplan 2000-2012 Øvegolfbane ved Vium Viborg Amtsråd April 2003 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-523-02 Tillæg nr. 57 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Klostermarken - areal nr. 408

Klostermarken - areal nr. 408 Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Klostermarken - areal nr. 408 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Naturstyrelsen overtog administrationen af arealet i 2002 efter Forsvarsministeriet.

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere