Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)"

Transkript

1 Naturpark Tolne (se større kort s. 39) Forprojekt om Naturpark Tolne Udarbejdet af: Jakob Kofoed På vegne af: Initiativgruppen December 2013

2 Initiativgruppe: Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, (Kontakt mobil: , mail: Betty Steglich-Petersen, Friluftsrådet Torben Bartolin, Friluftsrådet Jørgen Jørgensen, DN Jørgen Stubgaard, Naturvejleder, DN Børge Søndergaard, Turistchef Hjørring Kurt Rasmussen, DOF Jakob Kofoed, Naturvejleder på VHM Initiativgruppen har modtaget økonomisk støtte fra LAG-Vendsyssel til udarbejdelse af dette forprojekt. Udarbejdet december 2013 af naturvejleder: Jakob Kofoed Museumsgade Hjørring Mail: Mobil:

3 Indholdsfortegnelse: Hvad er en naturpark 4 Vision for naturen i Hjørring Kommune 5 Område og afgrænsning 6 Kriterier 7 Centrale aktører 9 Tolne Skov 9 Tolne Skov pavillon 10 Skaarup Gård 11 Eskjær 11 Brinkhus 12 Tislum Bakker 12 Katsig Bakker 13 Landskabs og Landbrugsmuseet,VHM 14 Tolne Efterskole 15 Tolne Gjæstgivergård 15 Landsbyrådet for Mosbjerg og Tolne 16 Tolne Camping 16 Forhold til overordnet planlægning 17 Kommuneplan 17 Særligt værdifuldt naturområde 17 Økologisk forbindelse 17 Særligt bevaringsværdige landskaber 17 Værdifulde kulturmiljøer 17 Særligt rekreativt planlægningsområde18 Muligheder for mere natur 20 Muligheder for bedre friluftsaktiviteter 20 Ridesti 20 Vandrestier 21 Mountainbike 21 Cykelruter 21 Jagt 22 Grejbank 22 Mulighed for formidling 23 Mulighed for turisme 23 Kilder 24 Konklusion 24 Bilag: 1) Kriterier 25 2) Tolne Skov Kort 27 3) Tolne Skov, Fredning 28 4) Brinkhus, kort 29 4a) Brinkhus, udtalelse 30 5) Tislum bakker, Kort 32 6) Katsig Bakker, kort 33 7) Højen Bjørnager, Kort 34 8) Særligt værdifuldt naturområde 35 9) Økologiske forbindelser 36 10) Særligt bevaringsværdige landskaber 37 11) Særligt værdifulde kulturmiljøer 38 12) Naturpark Tolne, Kort 39 3

4 Hvad er en naturpark En Naturpark kan opnå retten til at benytte dette mærke til f.eks. markedsføring af området. Danske Naturparker er en mærkningsordning, der koordineres af Friluftsrådet. Friluftsrådet definerer Naturparker således: Naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterede landskaber er karakteristiske for landets forskellige egne og bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. En naturpark er kort fortalt et område, hvor beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. Med andre ord et område, hvor der både er plads til natur og mennesker, fordi benyttelsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares. Danske naturparker skal: Understøtte helhedsorienteret planlægning og naturforvaltning Skabe bedre forhold for dyr og planter, udvikle økologiske sammenhænge samt styrke biodiversitet og naturkvalitet Skabe plads til mere dynamisk natur Styrke befolkningens muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen Bevare den kulturelle arv og mangfoldigheden i kulturlandskabet Skabe naturglæde, stolthed, identitet og gode rekreative oplevelser for befolkningen og naturparkens gæster Bruge borgerinddragelse og tværgående samarbejdsprocesser som et bærende element i etablering, udvikling og opretholdelse af naturparken Understøtte økonomisk og social udvikling i lokalsamfundene i og omkring naturparken Bidrage til at drift og produktion understøtter målsætningerne for naturparken Være synlige og aktive medspillere i al planlægning relateret til områderne i naturparken og være et forbillede for forvaltningen af det danske landskab Størrelse Naturparkens størrelse og afgrænsning defineres i en proces, hvor aktører og interessegrupper inddrages i en tværgående dialog. Naturparkens afgrænsning afhænger af naturparkens vision, naturindhold, karakteren af sammenhængende landskab og kulturhistorien. Lokalområdet Naturparker er en god mulighed for at udvikle områder med interessant natur ved at kombinere naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme. Gjort på den rigtige måde, kan naturen blive styrket, mens det samtidigt gavner den lokale udvikling. Det kan skabe nye jobs og det lokale turismeerhverv kan få flere kunder. Områderne kan samtidigt blive mere attraktive for bosætning, huspriserne stiger, varer kan sælges med et særligt mærke osv. Den gode cirkel startes, og naturen ses som et aktiv ikke en hindring for udvikling. Et privat-offentligt samarbejde formes og lokal innovation er i gang. Hvem kam søge? Etablering at Naturpark Tolne kan kun ske ved en ansøgning fra Hjørring Kommune til Nationalkomiteen for naturparker. Den består af medlemmer som repræsenterer overordnede interesser, myndigheder og fagpersoner inden for natur og friluftsliv. Komiteen godkender naturparken på baggrund af det indsendte materiale. En godkendelse giver ret til at benytte logoet i en periode på 5 år. 4

5 Vision for naturen i Hjørring Kommune Naturpark Vest og Naturpark Øst Hjørring Kommune har besluttet at udarbejde en naturpolitik som på visionær vis beskriver hvordan naturen i kommunen skal og kan udvikle sig frem mod Da der er store sammenhængende naturområder koncentreret i både den vestlige og østlige del af kommunen vil det være oplagt at tage udgangspunkt i dette naturgeografiske forhold og på den baggrund tænke kommunen og dens naturplan som en naturpark øst og vest. Naturpark Vest: I den vestlige del er der en samling af naturområderne Rubjerg Knude, Skallerup Indlandsklitter, Vandplasken, Liver Å og Tornby Klitplantage. Naturpark Øst: I den østlige del er der en samling af naturområderne Tolne Skov, Højen/ Bjørnager, Eskær Skov, Tislum Bakker, Katsig Bakker, Brinkhus, Skårupgård Dette forhold gør at man med denne naturpark tænkning ville have to grønne søjler for en visionær naturpolitik i kommunen. De to søjler kunne udgøre en vision for pleje, benyttelse og beskyttelse af naturværdierne, samtidig med at det kunne kobles til en lokal vision om hvordan arealet i fremtiden skal udvikles, beskyttes, plejes eller bruges. Visionen kan f.eks. handle om friluftsliv, bæredygtig turisme eller bæredygtig erhvervsudvikling. En naturpark er en lokal vision for pleje, benyttelse og beskyttelse af natur og kultur.. FAKTA: Vedtaget i byrådet Der skal udarbejdes en Naturpolitik i den næste Byrådsperiode. Naturpolitikken skal med i næste Kommuneplan om 4 år. Når nuværende Kommuneplan bliver vedtaget i december, skal man have lavet en gruppe, der skal arbejde videre med det (gerne med medlemmer fra Det Grønne Råd). 5

6 Naturpark Tolne Område og afgrænsning (se bilag 12) Tolne Skov ligger i et bakket istidslandskab med skov, hede og eng ved nord enden af Jyske Ås Landskabsformen betegnes som falske bakker, fordi ishavet, smeltevand og nedbør har furet det oprindelige moræneplateau med brede render og dybe kløfter. Mod øst og vest skråner terrænet ned mod vidtstrakte ishavsflader (figur 2). Mod nord er der stejle skrænter ned mod stenalderhavets bund og rimme-dobbe-landskabet på Skagen Odde. Terrænniveauet i Tolne Skov er gennemgående meter over havet. Jordbunden er stærkt varierende. Nogle partier består af gruset moræne, andre af sandblandet smeltevandsler. De mange dalstrøg og slugter bidrager til mosaikken af naturtyper med sumpede områder og tørveagtig engjord. (Andersen 1961, Clausen & Weitze 1993, Jessen 1920, 1936, Meesenburg 1989, Nielsen & Johannesen 2004). (figur 2) Det højtliggende område omkring Tolne er rigt på fortidsminder (se f.eks. samt Kristensen & Lysdahl 1982, Lysdahl 1983). Der har tidligt været gode muligheder for jagt og fiskeri og senere for agerbrug. De fleste bønder i området var selvejere allerede før de store landboreformer omkring år Området var på det tidspunkt tyndt befolket, jorden var udpint, og landskabet var stærkt præget af manglende læ for vinden. 6

7 Kriterier (se bilag 1) 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. Det kan være et problem med at opfylde dette kriterium. Man skal naturligvis ved afgrænsningen af naturparken søge at undgå at tage ikke beskyttet natur med, men dette kan føre til en unaturlig afgrænsning samt at man må undlade at tage gode naturarealer med i naturparken. Der er rigtig meget fredskov inden for den foreslåede afgrænsning og her er der ifølge skovlovens & 28 beskyttelse af små naturarealer. Hvis man medregner fredskovs arealerne er der ingen problemer med at opfylde kravet om de 50 %. 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning. Der er som forudsætning for denne rapport udarbejdet et foreløbigt arbejdskort. Det er desuden besluttet at parken skal ligge i Hjørring Kommune. Den endelige afgrænsning må gennemarbejdes meget grundigt. Det er dog ikke svært at lave en geografisk afgrænsning hvis man tager udgangspunkt i de beskyttede naturområder samt de fredede områder. Man kunne overveje at undlade Tislum Bakker og dermed få et mere afrundet parkområde. Desuden må man overveje forholdet ved Katsig Bakker, idet en stor del af det fredede område ligger i Frederikshavn kommune. 3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder. (uden for denne rapports område) 4. Naturparken skal have et naturparkråd. (uden for denne rapports område) 5. Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen. (uden for denne rapports område) 6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne. (uden for denne rapports område) 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser. Der har ved udarbejdelsen af denne rapport været taget kontakt til en række lokale aktører og borgere. Der har konkret været en drøftelse på møde i Landsbyrådet for Mosbjerg/ Tolne d. 9. dec

8 Se desuden afsnittet i denne rapport om lokale aktører. 8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende. Det er et krav at der udarbejdes en folder/app. Det er oplagt hurtigt at får lavet en folder som kan være med til at udbrede kendskabet til naturparken. Der skal desuden laves en hjemmeside. Det kan være en enkel hjemmeside som indeholder den vigtigste og nyeste information om naturparken. Der kan på hjemmesiden være et område for borgere, der er involveret i opbyggelsen af naturparken. Her kan forslag, resultater og ideer deles. Det er et krav at der er et formidlingssted/besøgscenter, f.eks. et museum. Dette krav vil være let at opfylde, idet der på Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg foregår formidling af både kultur og naturhistorie. Der er informationsudstilling, formidlingsfaciliteter og lejrskole. Det vil være oplagt, at der i informationsudstillingen på Højen laves en infostand om en kommende naturpark. Forslag til yderligere informationssteder kunne være Tolne Skovpavillon, Brugsen i Mosbjerg, sportshallen ved Tolne Efterskole og Tolne Gæstgivergård som er beliggende overfor Tolne Station. 9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet. Kravet om en naturvejleder er centralt for at udvikle naturparken og give fremdrift i udviklingen af naturindholdet. Dette kan f.eks. ske ved udarbejdelse af informationsmaterialer samt ved afholdelse af arrangementer og ture. Naturvejlederfunktionen kan varetages af Hjørring Kommunes naturvejleder eller naturvejlederen på Landskabs og landbrugsmuseet. 10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan, som er politisk vedtaget. (uden for denne rapports område) 8

9 Centrale aktører Tolne skov (se bilag 2) Plantningsselskabet Tolne Skov A/S blev dannet i Herefter samlede man området ved opkøb af skove og ejendomme. Skoven havde vind i sejlene fra starten, plantnings sagen havde tag i den brede befolkning. Skoven udgør i dag 661 ha. Det er den største enkeltbesidder i området og ejeren er Tolne Skov Aps med ikke mindre end 324 privatpersoner, 13 kommuner, pengeinstitutter, selskaber og fonde. I 2000 blev 165 ha fredet. I den fredede del af skoven (se bilag 3) vokser store flotte parter med gammel løvskov og der er udarbejdet en udarbejdet en plejeplan for hvordan man bl.a. kan konvertere fra nål til løv. På langt sigt er målet med fredningen at skabe et stort, sammenhængende område med urørt skov bestående af hjemmehørende træarter. Desuden er målet at få en skov med en stor biodiversitet og højt biologisk indhold. I fredningen er der også bestemmelser for hvordan de rekreative værdier kan udvikles. Produktionsskoven udgør ca. 500 ha og drives ved produktion af tømmer, juletræer og pyntegrønt. Juletræer og pyntegrønt er med tiden blevet den væsentligste indtægtskilde for Tolne Skov. Drikkevand I 1975 etablerede Frederikshavn kommunes vandforsyning drikkevandsboringer i Tolne-området. Kommunen henter nu det meste af sit vand herfra. I efteråret 1997 blev der desværre konstateret pesticidrester i nogle af boringerne. Man vurderede, at de sandsynligvis stammede fra landbrug og juletræskulturer i området. Der blev i løbet af foråret 1998 etableret en aftale, med økonomisk kompensation, mellem Frederikshavn kommune og Tolne Skov om begrænsninger i anvendelsen af sprøjtemidler på 22 ha juletræskulturer. PMU Tolne Skov indgik i 1995 en aftale med PMU om brug af skoven, savværket og væksthuset som værkstedsområde for skolens elever. PMU er en selvejende institution i Sindal, som uddanner og forbereder bogligt svage unge til et godt voksenliv (PMU står for praktisk medhjælperuddannelse). Visionen om nationalpark Den folkelige opbakning var helt fra begyndelsen en væsentlig del af grundlaget for den nye Tolne Skov. Beliggenheden i et af Vendsyssels mest markante landskaber og den umiddelbare nærhed til offentlig transport med jernbane var uden tvivl medvirkende til at gøre skoven kendt. Selskabets vedtægtsbestemte formål var at virke for plantningssagen i Vendsyssel, men allerede i tegningsindbydelsen nævnes offentlighedens adgang til Tolne Skov som en væsentlig del af formålet. Visionen var helt klart med datidens ord at skabe en nationalpark for Vendsyssel (Anonym 1931). Kilde 1) se s.24 Den gamle bøgeskov i den nordlige del af Tolne sogn, som hverken kunne levere hjultømmer eller olden til svin, havde fra 1805 til 1906 ændret status fra misrøgtet gærdsels- og græsningskrat til fredskovspligtig produktionsskov og endelig også til en attraktiv ramme om den nye middelklasses rekreative udfoldelser. Sådan blev Langodde Krat til Dal Skov, og Dal Skov til Tolne Skov. Kilde 1) se s.24 9

10 Udtalelse fra Tolne Skov: (fra telefonsamtale d. 17/ ) Naturpark Projektet er blevet omtalt på bestyrelsesmøde for Tolne Skov d.9/ Ifølge formand for bestyrelsen, Christian Als, ser man frem til at høre nærmere om de konkrete planer på et senere bestyrelsesmøde. Tolne Skov pavillon I hjertet af skoven ligger Tolne Skovpavillon, der er opført i Pavillonen har fungeret som restaurant og dansested. Den har været samlingssted for folkemøder og har gennem mange år været et populært årligt udflugtsmål for familier og skoler fra hele Vendsyssel, Aalborg og omegn. I dag drives skovpavillonen af Tolne og Omegns Borgerforening. For nylig er der etableret en stor naturlegeplads med madpakkehus samt bålsted og grillfaciliteter over for pavillonen. Udtalelse fra bestyrelsen for Tolne Skovpavillon (mail d.9/ ): I det foreliggende udkast til naturpark i Tolne Skov (der her er fredet naturskov) ligger Tolne Skovpavillon lige midt i området og det vil være naturligt at inddrage pavillonen i det fremtidige arbejde med naturparken idet bestyrelsen for Tolne Skovpavillon kan se mange fordele for området, hvis der bliver oprettet en naturpark. Tolne Skovpavillon består af en muret bygning, der er renoveret for 2 år siden samt en træbygning kaldet glassalen samt offentlige toiletter. Glassalen står foran en renovering hvor der skal opføres nye ydervægge, tag og gavl samt ændres i indretningen. Hvis naturparken ønsker et sted at vise de kulturelle og turistmæssige forhold vil glassalen være egnet og samtidig er der er offentlige toiletter i nærheden. I arealen ved Tolne Skovpavillon er der nu en naturlegeplads og en madpakkehytte som vil kunne indgå i den turistmæssige del. Vi ser også en mulighed i at der oprettes et antal shelters til overnatning idet der er arealer der er velegnet til det. Afhængig af hvor mange turister og lokale der vil komme i skoven hvis den bliver til naturpark kan der indrettes en bod med lidt at spise og drikke, det kan give beskæftigelse. Der er et antal stier beregnet for gående i området med udgangspunkt fra pavillonen, der giver mulighed for at komme rundt i området der er højt målsat både regionalt, nationalt og internationalt. En naturpark vil betyde meget også for lokalområdet med den yderligere information og aktivitet der vil være følgen af oprettelsen af en naturpark og det kan medvirke til overlevelse af de mindre byer i området. Bestyrelsen for Tolne Skovpavillon vil meget gerne deltage i projektet med at få dannet en naturpark. Thorkild Schou kasserer sekretær Tolnevej 127, Tolne 9870 Sindal 10

11 Skaarupgård Gården er en gammel herregård som muligvis kan skrives tibage til Oprindelig udgjorde den både en borggård og en ladegård. Gården har siden 1995 været ejet af Henrik Hougaard. Der er ca. 500 ha med en del fredskov og landbrugsarealer. En stor del af landbrugsarealerne er tilplantet med henblik på juletræs og pyntegrønts produktion. Desuden er der et meget veletableret ridecenter med gode forhold for rytterne og heste. Udtalelse fra ejeren af Skaarup Gård: Fra: Henrik Hougaard Dato: 4. dec CET Til: Jakob Kofoed Nielsen Emne: Vedr.: SV: Vedr. Naturpark Hej Jakob. Jeg har skimmet materialet Jeg kan ikke se hvad vores interesse i projektet skulle være, så jeg melder fra da jeg ikke har tid de kommende 3 uger. Mvh/ Henrik Hougaard Eskjær skov Eskjær Gods er fredet i Fredningen omfatter ca. 250 ha, hvoraf 110 ha er agerjord, og 76 ha er skov. Fredningen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening med det formål at sikre områdets naturvidenskabelige, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative kvaliteter. Fredningen var frivillig og uden erstatninger. Fredningen skal sikre en høj andel af løvskov i skovområderne, bl.a. med lokal bøg og ask. Der gives mulighed for naturgenopretning, fx med konvertering af nåleskov til løvskov og etablering af naturskov. Der er også mulighed for naturpleje, i form af græsning, slåning og rydning af selvsåning. Offentligheden har adgang til området efter de almindelige bestemmelser i naturfredningsloven. Udtalelse fra ejeren af Eskjær Gods: Fra: Allan Bernhoft Dato: 1. dec CET Til: Emne: Naturpark Tolne Til Jakob Kofoed, Jeg har set det fremsendte materiale. Heraf fremgår der intet om konsekvenserne fysisk som økonomisk for landbruget. Eskjær Hovedgaard herunder Eskjær Skov er ikke interesseret i at deltage i projektet, som vi betragter mere som et "selvpleje projekt" for de involverede foreninger, og vi er kede af, at man ikke finder vores forvaltning af ejendommen herunder den frivillige fredning tilstrækkelig. Med venlig hilsen/ Allan Bernhoft 11

12 Brinkhus (se bilag 4) Det udgør i alt 101,3 ha, hvoraf knapt to tredjedele er skov og krat (ca. 65 ha), og ca. en fjerdedel er åbne lyng- Bakker. Forsvaret købte området i 1950 med tilkøb i 1952 og Der er opført ammunitionsværksted i Terrænet anvendes af forsvaret til depotområde for forskellige ammunitionstyper m.m. Der findes således et stort antal magasiner rundt om på terrænet. Der er anlagt et omfattende asfalteret vejnet mellem depoterne. Området bruges også til militære øvelser i begrænset omfang. Området er indhegnet og der er p.t. ingen offentlig adgang. Jagten er udlejet. Landskabeligt set består depotområdet af et kuperet, lyngklædt bakkelandskab med spredte enebærbuske samt partier med nåletræsplantager. Der findes også gammel bøgeskov samt elleskov langs det naturskønne vandløb Skærum Møllebæk, som strømmer gennem området. Der er på terrænet et varieret plante og dyreliv. Udtalelse fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste: Udtalelse se bilag 4a Møde d.18/12 med Henrik Olsen/ arealforvalter, Darja Poleshuk/ forstfuldmægtig og Kristian Gernow/ skovrider. Tislum Bakker (bilag 5) Området på 32 ha ejes af Hjørring Kommune. Det kuperede landskab med skov og åbne sletter giver et varieret skovbillede. Der er mange kulturspor i området bl.a. en flere mindesten. Der er anlagt et udmærket stisystem med afmærkede ruter og infotavler. Jagten er udlejet. Umiddelbart nord for Tislum Bakker ligger Bjørnhøj som ligeledes ejes af kommunen. Området er på 19 ha og er beplantet med skov med et varieret trævalg. 12

13 Udtalelse om Tislum Bakker (mail d. 18/ ): Hej Jakob. En kort beskrivelse af hvordan vi ser driften af de kommunale plantager Bjørnhøj og Tislumplantage i en kommende naturpark. Driften af de kommunale plantager, Tislum og Bjørnhøj plantage har det overordnede driftsmål, at der skal ske en bæredygtig udnyttelse i relation til både rekreative, naturmæssige og økonomiske muligheder. Skovene er PEFC certificeret og lever op til retningslinjerne for PEFC Danmarks retningslinjer. Hvis skovene kommer til at indgå i en naturpark sammenhæng vil det svare meget godt til den målsætning. Plantagerne er i dag rimeligt godt besøgte, især Tislum som med en afmærket rute er meget besøgt. Udover den almindelige skovgæst bruges skovene også til o-løb, hundetræning og jagten er lejet ud til de lokale jagtforeninger. Et samarbejde som har fungeret rigtigt godt de seneste 10 år Plantagerne kunne være fine som rekreative støttepunkter med mulighed for borde, bænke, afmærkede stier og shelters. Skovene er desværre ikke så store at de selvstændigt kan rumme pladskrævende aktiviteter, f.eks. mountainbikebane eller lange stiforløb. Med venlig hilsen Lars Vandkjær Grøn koordinator Hjørring Kommune Park og Vej Vester Hedevej Hjørring Tlf.: Katsig Bakker (bilag 6) Lyngklædte bakker med enebærbuske, skov- og kratklædte skrænter, i alt 40 ha, hvoraf en god del ligger i Frederikshavns Kommune. Området blev fredet i Fredningen kom i stand ved en overenskomst mellem Naturfredningsnævnet og ejerne af arealet, Frederikshavn og Omegns Sparekasse. Området skal henligge i naturtilstand, men i de skovbevoksede dele kan hugst finde sted efter anvisning fra en skovrider. Der er adgang for offentligheden over hele arealet. Her kan du gå tur og nyde udsigten fra bakkerne med enebærbuskene eller omkring søen, drikke af den hellige kilde eller du kan hoppe på mountainbiken og prøve kræfter med MTB-sporet. For samlere er der gode muligheder for at finde bær og svampe. 13

14 Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg (bilag 7) Arealerne som er på 40 ha ejes af Naturstyrelsen, men Vendsyssel Historiske Museum har brugsretten. Området som er meget kuperet rummer en rig og varieret natur med mange kulturspor som langdysse, gravhøje og jernaldergrave. Der er indrettet Landskabs og Landbrugsmuseum op gården Højen og Bjørnager. På gården Højen er der en informationsudstilling som fortæller om områdets kultur og naturhistorie og således forbereder gæster til et besøg i området. Laden er indrettet til at rumme større grupper og arrangementer og fungerer i dagligdagen som et madpakkerum der er frit tilgængelig. Der er desuden oprettet en lejrskole med undervisnings og køkkenfaciliteter til 30 gæster. Her er desuden aktivitetshytter og bålplads. Ved gården er der opført et husmandssted så besøgende kan få en unik oplevelse af hvordan det var at på landet førhen. På markerne dyrkes gamle kornsorter, roer og kartofler. Der er gamle husdyrracer hvor køerne og fårene er bevaringsbesætninger. Herudover er der en hest, grise, høns og duer. På gården Bjørnager er der en udstilling af gamle landbrugsmaskiner. Hele museumsområdet bindes sammen af et stisystem med oldtidssti, marksti og skovsti. Udtalelse fra VHM (mail d. 17/ ): Hjørring d.17/ En naturpark i et område hvori Landskabs- og Landbrugsmuseet er beliggende, vil være et positivt tiltag for netop museet. Museumsområdet omkring Mosbjerg indeholder i forvejen stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi, og formidlingen af denne vil kun blive styrket i kraft af en mærkning som naturpark. Museet kan desuden tilbyde allerede etablerede stisystemer samt et i forvejen etableret formidlingssted/besøgscenter, der nemt kunne udbygges/integreres i et naturparksregi. Med venlig hilsen Signe Stidsing Hansen Museumsinspektør, nyere tid og formidling Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade Hjørring Tlf.:

15 Tolne Efterskole Efterskolen er en specialskole for unge med særligt behov. Der er plads til 90 elever. Skolen tilbyder 11 forskellige værksteds linier bl.a. ridning, landbrug og natur. Udtalelse fra Tolne Efterskole: Tolne d.8/ Undertegnede tilkendegiver hermed vores støtte til bestræbelserne om at danne en naturpark i den særegne natur, vi er en del af. Efterskolen ligger midt i området og har dermed stor nytte af områdets tilgængelighed. Efterskolen har endvidere et landbrug med 20 hektar jord samt et rideværksted, der flittigt færdes rundt i området. Vi ser derfor gode muligheder i at oprette en naturpark i området og dermed generelt øge tilgængeligheden for alle til dette unikke område. Der arbejdes i øjeblikket på at oprette en såkaldt grejbank placeret i Tolne i tæt samarbejde med Tolne Og Omegns Borgerforening og Tolne Gjæstgivergård. Grejbanken skal dække den nordlige del af Vendsyssel og jeg vil henvise til Friluftsrådets hjemmeside under grejbank Ideen med at skabe en naturpark i dette unikke område falder derfor meget fint sammen med en grejbank i området. Med venlig hilsen: Jens Kjær /Forstander Tolne Gjæstgivergård Den gamle gæstgivergård ligger centralt i Tolne lige over for Tolne Station. Den drives i dag som keramisk værksted og galleri, café/restaurant, mødelokaler og bed & breakfast. Ejerne ser beliggenheden i den lille landsby og nærheden til naturen som centralt for deres virksomhed. Se mere på: Udtalelse fra Tolne Gjæstgivergård (mail 17/ ): Here at Tolne Gjæstgivergaard, we have a focus on Keramik Art, Nature, and Økologi, and we are excited about and supportive of the Tolne Natur Park. We can see that it would expand our economy here at our business, and also make it important to engage employees to help us at least in the summer season, and possibly year round. We are extremely proud of the natural area which we live in, which has a long and important history, and think that a Natur Park would create more visibility for the area in general, and our business specifically. Our focus on providing services to tourists, visitors, and residents in the Tolne area, such a our working ceramic studio and gallery, a Cafe/Restaurant, meeting locations, and bed and breakfast lodging. We are in a unique position across from Tolne Train Station to both serve as an information location for the Tolne Natur Park, at the same time that we offer services such as meals, lodging, and interpretive help to visitors to the area. We would also be supportive of a formal administrative role or office for the Tolne Natur Park which could be based here at TolneGGG. 15

16 Together with Tolne Efterskole, we have worked to establish Vendsyssel grej bank, which will be based at our two facilities, and bring a new group of visitors to experience the outstanding nature and resources that we have in our area. We can also see that in the longer term, that the Tolne Nature Park will make it easier to develop new business possibilities, such as riding/hiking/ and bicycling tourism, among other possibilities. Finally, as many small communities in Denmark, the increased visibility to the outstanding nature and resources here in the area will be important for attracting new neighbors to our community. Gregory Miller Landsbyrådet Mosbjerg/ Tolne (mail d. 5/1 2014): Udtalelse fra Mosbjerg Tolne Landsbyråd v/ formand Kirsten Walther Naturpark i Mosbjerg Tolne området Naturvejleder Jakob Kofoed fremlagde på mødet den 9. december 2013, i Mosbjerg Tolne Landsbyråd, ideen om en naturpark i vores område med Landskabsmusset som udgangspunkt. Der kom en masse synspunkter frem på mødet. Der var mange der var positive over for ideen. I håb om at det kan trække flere turister til området. Vi bor i et dejligt område og det vil vi gerne at flere skal opleve. Hvis det kan være en fordel så kan man starte med et mindre område, f. eks. Eskjær Skov, Mussets område og Tolne Skov, og senere udvide det. Der var et par stykker som satte spørgsmålstegn ved om det på nogen måde kunne blive pålagt restriktioner på privat ejendom. Her tænkes på de landbrug der er i området. Kan de blive ved med at have den produktion de har i dag eller bliver der stillet strengere krav til miljø i forbindelse med udvidelser, og forringelse i salgspris. Udtalelse fra Tolne Bakker Camping (mail d. 17/ ): Tolne Bakker Camping er en grøn plads med økologisk præg og gode faciliteter. Pladsen er en naturperle i Danmarks nordligste bøgeskov, Tolne Skov. Her er gode muligheder for at botanisere og plukke svampe og bær. Naturen er en central del af Tolne Bakker Camping, og vi har kortlagte ruter til både cykling og vandreture. Campingpladsen har plads til 170 campingenheder samt 13 udlejningshytter. Pladsen har naturligvis gode sanitære forhold. Sæson: 1/4-1/10. Vi ser en fortsat udvikling af vores campingplads fra de ideer der var om Tolne Indlandsferie Område, videreført i de ideer og intentioner som er omkring Tolne Naturpark. Udviklingen passer fint med vore ideer om at give vores gæster en naturoplevelse. Venlig hilsen: Campingpladsejer Ruth / Kurt Mortensen, Stenderupvej 46, Tolne. Se også s. 18 om de Tolne 16

17 Forhold til overordnet planlægning Disse forhold beskrives andre steder i rapporten hvor det er relevant. Det gælder forhold som: Fredning (Tolne Skov, Eskjær Skov, Katsig Bakker), Beskyttet natur (&3), Fredskov og Økologisk forbindelse Kommuneplan Kommuneplanen for Hjørring Kommune er en overordnet planlægning som sætter retning og grænser for en ønsket udvikling på mange forskellige områder. Den har også allerede sat retning for det område hvor Naturpark Tolne ønskes udviklet. Særligt værdifuldt naturområde: (bilag 8) Næsten hele det område hvor naturparken planlægges etableret er sammenfaldende med et område der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt naturområde. Resten af området incl. selve Tolne by er udpeget som værdifuldt naturområde. Denne planlægning betyder at der er formuleret nogle retningslinjer(bilag xxx), som skal sikre at al udvikling forbedrer eller i det mindste ikke forringer naturværdierne. Retningslinjen er dog ikke til hinder for en udvikling af friluftslivet. Økologisk forbindelse: (bilag 9) Her gælder de samme hensyn som beskrevet under de værdifulde naturområder. Særligt bevaringsværdige landskaber (bilag 10) Særligt bevaringsværdige landskaber Udpegningen af de særligt bevaringsværdige landskaber (værdifulde landskaber) er videreført uændret fra Regionplan Ved udpegningen er der lagt vægt på det enkelte områdes betydning for oplevelsen af den pågældende egn eller for Nordjylland. Samtidig er der lagt vægt på, om området derudover har et væsentligt geologisk, kulturhistorisk eller biologisk indhold. De særligt bevaringsværdige landskaber i Hjørring kommune er udpeget i de storbakkede områder, de skovrige områder, ådale og vådområder, herregårdslandskaberne, de kystnære landskaber med strande, klinter og klitplantager samt de egnskarakteristiske indlandsklitter og rimmer-/ dopperlandskaber. Ud over at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende, er det vigtigt, at deres karakteristiske træk ikke udviskes, f.eks. ved ikke at anlægge søer i alle moser, ved at undgå at tilsløre markante landskabselementer eller kulturspor ved plantning af skov eller læhegn, eller ved at sikre at større sammenhængende landskabsrum ikke opdeles visuelt. Værdifulde kulturmiljøer (bilag 11) Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer På kort med værdifulde kulturmiljøer og i skema A og B er udpeget de værdifulde kulturmiljøer, som skal sikres. Inden for afgrænsningen af de udpegede områder skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted i disse områder. 17

18 de Tolne I 1990 fremsatte en initiativgruppe et forslag om at udvikle Tolne Mosbjerg området til et særligt indlandsferieområde. Det skete på baggrund af den hovedstrukturplan som Nordjyllands Amt havde lavet og som udpegede et 27 km2 stort område til indlandsferieområde. Denne planlægning er videreført i den nuværende kommuneplan. Planen medførte en udbygning af Tolne Bakker Camping med bl.a. hytter og at der blev bygget enkelte sommerhuse i området. Der var desuden planlagt et stort friluftscenter nær campingpladsen. Dette center blev dog aldrig realiseret. (læs mere under afsnittet om turisme) de 18

19 Indlandsferieområde Tolne - Mosbjerg I området ved Tolne-Mosbjerg er udlagt et ca. 27 km² stort indlandsferieområde, som angivet på kortet. Indlandsferieområdet deles i 2 delområder (I og II) samt et særligt rekreativt ferie- fritidsområde. Inden for delområde I kan der etableres rekreative overnatningsmuligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger (jf. retningslinie 2.6.3), samt støttepunkter for friluftslivet (jf. retningslinie ). Inden for delområde II kan der etableres rekreative overnatningsmuligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger og i til- eller nybygninger ved eksisterende landbrugsbygninger. Der kan yderligere etableres mindre teltpladser. I det særligt rekreative ferie- og fritidsområde kan der etableres friluftscenter, ferielejligheder/-værelser (hotel), sommerhuse, campingplads og fællesanlæg. Udvidelse af eksisterende og udbygning med nye ferie- og fritidstilbud inden for de særlige rekreative planlægningsområder skal ske inden for en ramme på 450 sengepladser. Supplerende tekst til retningslinie Friluftsaktiviteter i det åbne land Mange former for friluftsaktiviteter er rettet mod de særligt værdifulde beskyttede interesseområder, blandt andet fordi disse områder indeholder meget spændende og varierede oplevelsesmuligheder. Nogle af de særligt værdifulde beskyttelses områder ligger i tilknytning til bysamfund og sommerhusområder og er derfor attraktive for både daglig fritidsudøvelse og besøgende turister. Retningslinien giver mulighed for etablering af f.eks. primitive overnatningsanlæg og andre mindre anlæg og støttepunkter. Retningslinien medfører, at Byrådet kan planlægge for en rekreativ udnyttelse af de særlige beskyttelsesområder, så disse bliver tilgængelige for en større offentlighed, uden at den fortsatte eksistens og egenart af disse værdier trues. 19

20 Muligheder for mere natur Skovrejsning Naturpleje Mulighed for bedre friluftsaktiviteter Ridesti Det offentlige riderute projekt i Hjørring og Frederikshavn Kommuner er nu etableret. Rideruten har et forløb der går umiddelbart nord om Tolne Naturpark. (se kort nedenfor) Det vil være oplagt at lave en appendix fra rideruten mod syd og ind igennem naturparken. En sådan afstikker kunne gå forbi museumsområdet i Mosbjerg, hvor der vil kunne etableres høhotel. Ruten kunne gå videre ned mod Tolne Skov og Skovpavillonen. Eventuelt kan ruten gå videre mod de sydlige dele af naturparken. Der er mange der rider i området i forvejen, og det vil være en oplagt mulighed at danne en gruppe af brugere, som med deres forskellige erfaringer, kunne strikke et net af ridestier sammen. F.eks. har Tolne Efterskole undervisning i ridning og benytter terrænet til ridning med deres elever. Offentlig riderute. 20

21 Vandrestier Der forefindes afmærkede vandrestier i Tislum bakker, Tolne skov, Katsig Bakker og på Landbrugs og Landskabsmuseet. Det eksisterende vandrestinet vil kunne udbygges og opgraderes med mere informationsmateriale. For at udbygge vandrestinettet foreslås disse nye afmærkede stier: Tolne skovpavillon med Landbrugs og Landskabsmuseet. Tolne skovpavillon og Tolne station. Tolne Skov og mod Katsig Bakker og Brinkhus. Desuden foreslås der at uafmærkede trampestier også indtegnes på et kort. Mountainbike Der er etableret en mountainbike rute i Katsig Bakker. Da dette område ligger perifert i forhold til Naturparken, vil det være naturligt at udvikle endnu et område med en afmærket bane således at parken også kunne tilbyde noget til denne sport, som jo helst foregår i et vildsomt terræn. Det må være muligt at afmærke en rute i en naturpark med så meget skov. Cykelruter Naturparken er et fantastisk godt cykelområde. Netop parkens udstrækning og den varierede natur indbyder til gode cykeloplevelser. Muligheden for at markedsføre naturparken som godt cykelområde vil være centralt og en god mulighed for at hente gæster/turister til området Rød: Tolneruten Blå: Hærvejsruten 21

22 Der er to gennemgående cykelruter som krydser hinanden netop i Tolne området. De to ruter er Hærvejsruten og Tolneruten. Desuden blev der i forbindelse med Tolne indlandsferie projekt udarbejdet en folder med lokale cykelruter. Folderen blev udsendt af Sindalegnens Turistforening og Sindal Kommune. Cykelruten er afmærket med skilte, men trænger til en kraftig renovering. Man kunne i forbindelse med oprettelse af en naturpark tage udgangspunkt i denne rute og udbygge den med flere forløb og moderne infoskilte. Forslag: Der anskaffes 30 cykler som er stationeret ved Tolne station. Disse cykler kan lånes ved Tolne Gjæstgivergård. Cyklerne kan bruges af både individuelle besøgende og skoleklasser. Projektet gør det muligt at tage toget frem til naturparken og låne en cykel til at komme rundt. PMU eller efterskolen kunne stå for vedligeholdelsen. Der søges penge fra fonde til betaling af projektet. Jagt Der er mange jagtinteresser på forskellige matrikler inden for naturparkgrænsen. En naturpark kan tilbyde de forskellige jægergrupper en større koordinering og samarbejde, i form af bedre vildtpleje, koordinerede jagter, bedre udnyttelse af skydepladser/baner mm. I naturpark rammen vil man kunne danne et jagtråd, med repræsentanter fra de forskellige jagtkonsortier og jagtforeninger. Grejbank (se: ) Det vil kunne styrke friluftslivet hvis der blev oprettet en grejbank. Der arbejdes allerede for at oprette Grejbank Nord. Se under afsnittet om Tolne efterskole. 22

23 Mulighed for formidling Naturvejleder: Det er et krav at der tilknyttes en naturvejleder til parken. Naturvejlederen kan sammen med koordinatoren blive et vigtigt omdrejningspunkt til at sikre fremdrift i projektet. Den kommunale naturvejleder eller naturvejlederen på VHM vil naturligt kunne udfylde denne post. Det kan også overvejes at søge om naturvejledertilskud fra Friluftsrådet (ca % af lønnen) Skiltning: Kun nødvendig på stier, rideruter og cykelruter. Moderne formidling: Brug af moderne formidlingsformer (hjemmeside, app s, facebook og QRkoder) skal bruges i udstrakt grad. Specielt for at servicere unge og individuelt besøgende. Muligheder for turisme Det vil muligvis være en udfordring at øge i turismen i området. Fokus på markedsføring af området, som en Naturpark med unik natur, til de store turistområder mod vest, nord og øst kan være en mulighed. Turister på en uges ferie i Nordjylland, skal få øje på naturparken som et attraktivt tilbud for en cykel- eller vandretur. En naturpark vil også være en god støtte til at udvikle turismen i de såkaldte skuldersæsoner, hvor kysten ikke trækker lige så meget som om sommeren. 23

24 Konklusion Dette forprojekt afdækker en del af det store potentiale, der er i området og dermed peger den på den oplagte ide det er at arbejde videre med etablering af Naturpark Tolne. For at komme videre er der tre områder som er vigtige: a) Skabe en stor lokal interesse i projektet b) At Hjørring Kommune tager projektet med i en ny naturpolitik og kommuneplan. c) At klargøre at en naturpark giver muligheder og ikke begrænsninger. Dette gælder også for skovbrug og landbrug. Konkret: Holde et møde i lokalområdet, med dannelse af arbejdsgrupper. Lave en folder, som kort og overskueligt fortæller om naturparken. Lave en hjemmeside som involverede personer og arbejdsgrupper kan bruge til at formidle forslag og resultater. Det vil kunne give sammenhæng og overblik over udviklingen i forløbet. Hjemmesiden vil også kunne være database for diverse materiale som f.eks. kortmateriale, referater, kalender. Starte med at få succes, ved af realisere nogle nemme oplagte ideer. Udnytte de eksisterende muligheder som f.eks. Friluftsrådet understøtter udviklingen af en række tværgående programmer og koncepter, der kan implementeres i naturparkerne og styrke indholdet og serviceoplevelsen for de besøgende. Det er programmer som Kløverstier, Frivillig i naturen, Naturrum, Overnatning i det fri og Stier i landskabet. (Disse muligheder kan man læse mere om på Friluftsrådets hjemmeside.) Kilder: 1) Skovdyrkning norden for lands lov og ret- Tolne Skov og Jubilæumsskrift i anledning af 100 års jubilæet for Tolne Skov ApS. Udarbejdet af Jens Peter Skovsgaard og Peter Timmermann Mortensen. Særtryk af Dansk Skovbrugs Tidsskrift, udgivet af Dansk Skovforening maj Kan hentes her: 24

25 Bilag 1: 25

26 26

27 Bilag 2 Tolne Skov 27

28 Bilag 3 Tolne Skov, Fredningen 28

29 Bilag 4 Brinkhus 29

30 Bilag 4a: 30

31 31

32 Bilag 5 Tislum Bakker 32

33 Bilag 6 Katsig Bakker 33

34 Bilag 7 34

35 Bilag 8 Særligt værdifuldt naturområde 35

36 Bilag 9 Økologiske forbindelser 36

37 Bilag 10 Særligt bevaringsværdige landskaber 37

38 Bilag 11 Særligt værdifulde kulturmiljøer. 38

39 Bilag 12 Naturpark Tolne 39

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Klik på navn eller nummer for at springe ned til høringssvaret 2 Faaborg-Midtfyn På vegne af Bor

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

GOLF I SPIL MED NATUREN

GOLF I SPIL MED NATUREN LOKALISERING AF GOLFBANER TIL GOLF I SKOVEN MINDRE END 18-HULLERS KAN GØRE DET ET SYSTEMATISK MILJØARBEJDE NATUR OG GOLF KAN FORENES GOLFBANER OG FRILUFTSLIV IDEER TIL RETNINGSLINIER FOR LOKALTILPASSEDE

Læs mere

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i 2020... 4 Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere