MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 29. maj 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 24: Målstyring vedr. budget 2007 for Jammerbugt Kommune, herunder specifikt folkeskolen...3 Punkt nr. 25: Organisering, dagtilbud...7 Punkt nr. 26: Organisering af Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole...9 Punkt nr. 27: Specialundervisningstilbud på efterskoleophold...11 Punkt nr. 28: Folkeoplysning fra 1. januar Punkt nr. 29: Underudvalgets mødeplanlægning for efteråret Side 2 af 15

3 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 110 SAGSBEH.: MS Fraværende: Inge Pedersen Punkt nr. 24: Målstyring vedr. budget 2007 for Jammerbugt Kommune, herunder specifikt folkeskolen Sagsfremstilling Baggrund Økonomiudvalget drøftede på møde den 20. marts 2006 blandt andet underudvalgenes fremadrettede rolle i forhold til budget 2007 og det videre arbejde med at beskrive visioner og mål for de enkelte politikområder. Det blev bl.a. besluttet, at sammenlægningssekretariatet udarbejder en skabelon for det videre arbejde med målsætninger og visioner på de enkelte politikområder. Skabelonen skal anvendes af de nedsatte underudvalg i forbindelse med deres drøftelse af visioner, mål og budget for de enkelte politikområder. Hensigten er at udarbejde nogle rammer, der skal sikre sammenhæng mellem visioner og mål på den ene side og budgettet for 2007 på den anden side. I forbindelse med godkendelse af budgetproceduren for 2007 (SAU den 3. januar 2006) blev det lagt fast, at ambitionen for 2007 er, at der på målsiden tages udgangspunkt i de Fase 2 rapporter, der er udarbejdet på de enkelte politikområder. I forbindelse med udarbejdelse af Fase 2 rapporterne blev alle arbejdsgruppe bedt om at tage udgangspunkt i følgende overskrifter: Vision Overordnede mål Servicemål Overordnet organisering Ressourcemodel Basisbudget med udgangspunkt i eksisterende ressourceforbrug i de 4 kommuner Beskrivelse af eventuelle stordriftsfordele Beskrivelse af rationaliseringsgevinster/-muligheder i forbindelse med sammenlægningen På forårets temamøder om de enkelte politikområder er der taget udgangspunkt i disse beskrivelser fra Fase 2 rapporterne. Herefter har underudvalgene blandt andet fået til Side 3 af 15

4 opgave at konkretisere visions- og måldelen, således at der sikres en tæt sammenhæng mellem budgettet, visioner og målene for de forskellige politikområder. Målskabelon Sammenlægningssekretariatet anbefaler, at der indenfor hvert politikområde arbejdet videre med en skabelon der anvender følgende overskrifter: Vision Målsætninger Servicemål Indhold Beskrivelserne for hvert politikområde bør max. fylde 3 sider indeholdende de 4 overskrifter På baggrund af ovennævnte og som opfølgning på Udvalgets tidligere beslutning på møde den 10. april 2006 om genoptagelse af drøftelse af undervisnings- og fritidsområdet, vision og mål skal Udvalget behandle følgende: Folkeskoleområdet Vision og mål Vision Visioner er pejlemærker for den retninger man ønsker at gå en langsigtet ledestjerne, som målene kan sættes i forhold til Visionen er at alle børn i Jammerbugt Kommune understøttes i deres grundlæggende behov for og lyst til at lære og udvikles i samspil med andre børn og voksne, således at de på kan indgå i forpligtende fællesskaber og medvirke til samfundets udvikling Målsætninger Målsætningerne er hensigtserklæringer; hvad vil vi opnå på længere sigt. Det skal være muligt at få svar på spørgsmålene hvorfor og hvordan til en målsætning. Det vil sige, hvorfor er det vigtigt at netop den målsætning gennemføres og hvordan har kommunen tænkt sig at føre den ud i livet Folkeskoleloven er den overordnede ramme for skolernes virksomhed i Jammerbugt Kommune. Side 4 af 15

5 Det betyder at alle børn skal have mulighed for at lære og udfordres i de sociale og kulturelle sammenhænge, der i lokal miljøet danner rammen om børnenes udvikling og dannelse. Skolen skal møde børnene med en anerkendende tilgang og i samspil med forældre give hver enkelt barn mulighed for at kunne opleve sig som værdsat med de ressourcer det enkelte barn er i besiddelse af. Dette forudsætter, at skolerne i Jammerbugt Kommune løser deres opgave på højt fagligt niveau. Endvidere løses opgaven i henhold til Folkeskolelovens formålsformulering: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati Servicemål Servicemål er konkrete mål, der skal nås på et bestemt tidspunkt. Målene skal være målbare, sammenlignelige og realistiske. Servicemålene er det mål, der operationaliserer de politiske visioner og målsætninger Med henblik på at omsætte visioner og mål til konkret handling iværksættes følgende: - i løbet af 2007 udbredes den grundlæggende opfattelse til alle skolens medarbejdere af at børn har ret til at bliver set og mødt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang og at et positivt samspil med forældre er en afgørende forudsætning for at skole kan løse sin opgave på kvalificeret vis. - i løbet af 2007 og efterfølgende år støttes skolens medarbejdere i at kunne udmønte de grundlæggende antagelser om betydningen af at børn og forældre bliver mødt i et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv. - i løbet af 2007 og efterfølgende år støttes skolens ledere og medarbejdere i bestræbelserne på at kunne efterkomme de stadig tydeligere krav til at kunne målfastsætte, dokumentere og evaluere egen praksis. - i løbet af 2007 og efterfølgende år udvikles skolernes kompetence til at anvende tests som en del af skolens dokumentation i forhold til intern og ekstern evaluering. Side 5 af 15

6 - i løbet af 2007 og efterfølgende år rettes opmærksomheden mod fælles tværgående kompetenceudvikling med henblik på at kvalificere praksis i det tværfaglige samarbejde med henblik på at skabe større sammenhæng i opgaveløsningen - i første kvartal af 2007 udformes og vedtages en skolepolitik i sammenhæng med den overordnede børnepolitik Indhold Her beskrives kort hvad området indeholder af opgaver m.v., samt eventuelt lovgrundlag Undervisningsdelen omfatter såvel almenundervisningen som specialundervisningen. Folkeskoleloven er grundlaget for hele undervisningsvirksomheden. - Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolen endvidere en fritidsdel organiseret i en skolefritidsordning eller i en udvidet skolefritidsordning. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomiske konsekvenser Bilag Ingen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender vision, mål, servicemål og indhold. Børne- og Kulturudvalgets beslutning d. 29. maj 2006 Indstillingen tiltrædes. Side 6 af 15

7 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 109 SAGSBEH.: LV Fraværende: Inge Pedersen Punkt nr. 25: Organisering, dagtilbud Sagsfremstilling Dagtilbudsområdet foreslås organiseret med nedenstående forvaltningsmæssige ledelseshierarki: Børnechef Dagplejeleder Souschef i dagplejen Pædagogisk konsulent. Souschefen vil bl.a. skulle forestå den daglige ledelse af arbejdet i den centrale pladsanvisning. Den pædagogiske konsulents opgave- og funktionsbeskrivelse er endnu ikke på plads, men væsentlige ansvarsområder vil bl.a. være pædagogisk udvikling på hele dagtilbudsområdet - og tilsyn/sparring med daginstitutionerne. Opbygningen af dagplejen vil tage sit udgangspunkt i distriktsopdelingen, hvor hvert distrikt vil have sin eller sine dagplejepædagog(er) tilknyttet. Der er i det fremsatte forslag taget udgangspunkt i, at behovet for dagplejepædagoger er uændret i forhold til det niveau, der kendes fra de fire kommuner i dag. Der er p.t. indskrevet 708 børn i dagplejen i de fire kommuner. Arbejdet med børnene varetages af 192 dagplejere og tilsynsopgaven varetages af hhv. ledere af dagplejen, dagplejepædagoger. Dagplejepædagogerne vil i deres daglige arbejde have base på rådhusene, skolerne eller hvor der er mulighed for at etablere egnede arbejdspladser. Den ledelsesmæssige base er centralt placeret på Fjerritslev Rådhus. Daginstitutionslederne refererer direkte til børnechefen. Der henvises i øvrigt til organisationsdiagram. Retsgrundlag Lov om social service Side 7 af 15

8 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v.. Økonomiske konsekvenser Der er ikke budgetmæssigt taget højde for ansættelse af en pædagogisk konsulent. Udgiften hertil vil kunne finansieres ved en konvertering nogle af de medarbejderressourcer, der p.t. er til rådighed. Bilag Organisationsdiagram. Opgaver i den centrale pladsanvisning. Opgaver for dagplejeleder og souschef. Opgaver for dagplejepædagoger. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Sammenlægningsudvalgets godkendelse: Forslag til organiseringen af dagtilbudsområdet i henhold til ovenstående beskrivelse. Børne- og Kulturudvalgets beslutning d. 29. maj 2006 Indstillingen tiltrædes dog ønskes en beskrivelse af konsulentfunktionen forud for en evt. beslutning herom. Side 8 af 15

9 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 108 SAGSBEH.: JF Fraværende: Inge Pedersen Punkt nr. 26: Organisering af Jammerbugt Ungdomsskole Sagsfremstilling Organiseringen af de fire kommuners kommunale ungdomsskoler er i planlægningsrapporten for Undervisning og Fritid beskrevet med 2 modeller. Dels en model med en fælles ungdomsskoleinspektør samt afdelingsledere på de 4 ungdomsskoler, dels en model med 4 selvstændige afdelinger, der arbejder sammen. Ungdomsskoleinspektørerne peger på en fælles ungdomsskole. Børne- og kulturcheferne indstiller i planlægningsrapporten, at ungdomsskolerne inden for den samlede budgetramme organiseres med fælles ledelse. Ungdomsskolelederne har efterfølgende drøftet organiseringen af ungdomsskolerne med udgangspunkt i den aktuelle situation omkring Fjerritslev Kommunale Ungdomsskoles ledelsesfunktion efter 1. januar 2007, hvor Jacob Funder fratræder stillingen som ungdomsskoleleder som følge af ansættelsen som Kultur- og Fritidschef i Jammerbugt Kommune. Ungdomsskolens fagområder lokalt i de 4 ungdomsskoler - samt for Ungdomsskolen som institution betragtet - er ligeledes drøftet i relation til den fremtidige organisering. Endvidere er mulighederne for den bedste udvikling af Ungdomsskolen set i relation til ressourceanvendelsen drøftet. På den baggrund er der udarbejdet 2 organisationsmodeller, som fremgår af bilag. Model 1: Denne model opererer med inddeling af Jammerbugt Ungdomsskole i to afdelinger (øst og vest) for almen undervisning og klubvirksomhed samt et sekretariat med sekretærfunktion, pædagogisk / administrativ konsulentfunktion, økonomistyring, elevadministration, personaleudvikling, uddannelse, udviklingsopgaver, specialopgaver og koordinering af det samlede fagområde. Til Ungdomsskolens kernekompetencer udover almen undervisning og klubvirksomhed hører heltidsundervisning, projektklasse, special-sfo, udsatte unge, SSP relationer, friluftsliv og international virksomhed. Disse områder placeres ledelsesmæssigt med reference til en af afdelingerne (øst / vest) eller til sekretariatet. Side 9 af 15

10 Afdelingerne i øst og vest samt sekretariatet refererer organisatorisk og ledelsesmæssigt til Kultur- og Fritidschefen. Idéen med en opdeling i en øst- og vestafdeling, samt et sekretariat, er at fastholde en relativ lokal nærhed til ungdomsskolen, såvel praktisk som psykologisk, og således, at betjeningen af de unge ikke forringes. Den overordnede ledelse varetages af Kultur- og Fritidschefen som samtidig fungerer som sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen. Afdelingslederne deltager ad hoc ved bestyrelsesmøderne. Af diagrammet som vedlægges i bilag fremgår, at heltidsundervisning, projektklasse, special-sfo, udsatte unge, SSP relationer, friluftsliv samt international virksomhed organisatorisk er placeret under sekretariatet. Denne placering er valgt for at fremhæve disse kernekompetencer som et fælles fokus for udvikling i Ungdomsskolen og for at sidestille disse opgaver på linie med betydningen af almen undervisning og klubvirksomhed, snarere end en placering under almen undervisning og klubvirksomhed. Model 2: Til forskel fra model 1 opererer denne model med 1 daglig leder af Ungdomsskolen, som er placeret i sekretariatet og samtidig er leder af sekretariatet. Den daglige leder er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen. Afdelingerne i øst og vest med almen undervisning og klubvirksomhed samt kerneopgaverne indenfor heltidsundervisning, projektklasse, special-sfo, udsatte unge, SSP relationer, friluftsliv og international virksomhed samt sekretariatsfunktionerne refererer organisatorisk og ledelsesmæssigt til den daglige leder af Ungdomsskolen. Retsgrundlag Lov om Ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Økonomiske konsekvenser Bilag Organisationsmodel 1 og 2 vedr. forslag til organisering af den kommunale ungdomsskole. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller model 2 til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Børne- og Kulturudvalgets beslutning d. 29. maj 2006 Model 1 indstilles til Sammenlægningsudvalgets godkendelse, dog således at den ene afdelingsleder bliver Den Kommunale Ungdomsskoles leder den anden afdelingsleder udnævnes til Ungdomsskolens souschef. Der henvises i øvrigt til revideret bilag. Side 10 af 15

11 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 111 SAGSBEH.: HH/AMH Fraværende: Inge Pedersen Punkt nr. 27: Specialundervisningstilbud på efterskoleophold Sagsfremstilling I henhold til loven om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) har kommunalbestyrelsen mulighed for at bevilge tilskud til nedsættelse af elevernes elevbetaling på efterskoler. Elevbetalingen på efterskoler med specialundervisningstilbud er højere på end på almindelige efterskoler, bl.a. fordi der er et større lærertimeforbrug og undervisning på små hold. Elevbetalingen er typisk 150 kr. højere pr. uge for sådanne efterskoleophold. I Fjerritslev, Pandrup og Brovst Kommuner ydes der i dag tilskud til nedsættelse af denne ekstra elevbetaling til efterskoler for elever med svære læse- og stavevanskeligheder. Det drejer sig typisk om elever fra folkeskolens specialklasserækker. En betingelse for at få tilskud er, at eleverne er henvist af PPR. I Aabybro Kommune ydes der ikke sådanne tilskud. I skoleåret 2005/06 er der ydet tilskud til 3 elever fra Brovst Kommune, 4 elever fra Pandrup Kommune og 5 elever fra Fjerritslev Kommune. Udgifterne er budgetmæssigt indeholdt i de enkelte kommuners budgetbeløb til efterskoler. Det ønskes drøftet, hvorvidt denne praksis ønskes fortsat i den nye Jammerbugt Kommune med virkning fra 1. januar 2007 under hensyntagen til, at den gamle Aabybro kommune således også skal omfattes af ordningen og at der ikke umiddelbart er afsat midler i budgettet til dækning af denne ekstra udgift. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 870 vedrørende lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) 29a: En kommunalbestyrelse kan yde tilskud til nedsættelse af en elevs elevbetaling. Side 11 af 15

12 Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser afhænger af antal af elever som har behov for specialundervisningstilbud på efterskoler. Det skønnes for Jammerbugt Kommune at dreje sig om elever: En evt. udgift vil udgøre Ved 150,00 kr. i tilskud pr. uge kr., årligt Det forventes at udgiften kan dækkes af de budgetbeløb som er afsat til efterskoler pt. med undtagelse af en evt. ny udgift for så vidt den gamle Aabybro Kommune. Bilag Ingen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Sammenlægningsudvalgets godkendelse, at der fortsat ydes tilskud til nedsættelse af elevernes elevbetaling på efterskoler med undervisningstilbud. Der ydes 150,00 kr. i tilskud pr. uge. En betingelse for tilskud er fortsat, at eleven er henvist af PPR. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Indstillingen tiltrædes. Side 12 af 15

13 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 112 SAGSBEH.: HH Fraværende: Inge Pedersen Punkt nr. 28: Folkeoplysning fra 1. januar 2007 Sagsfremstilling Den 17. maj 2006 blev der afholdt møde med 1. de nuværende 4 kommuners Folkeoplysningsudvalg 2. de nuværende kommuners 4 Folkeoplysningsudvalg og de nuværende tilskudsberettigede foreninger og samråd/samvirker i Mediecentret i Aabybro. Til møderne var der et fint fremmøde, og der fremkom mange input til det videre arbejde vedrørende organiseringen af folkeoplysningsområdet fra 1. januar Der vil blive udarbejdet en liste/oversigt med udsagn/input fra møderne. Listen kan evt. bruges i det videre arbejde vedrørende organiseringen af folkeoplysningsområdet fra 1. januar Alle de nuværende 4 folkeoplysningsudvalg har nu valgt medlemmer til det nedsatte ad hoc-folkeoplysningsudvalg. Retsgrundlag Lov om Folkeoplysning Økonomiske konsekvenser Bilag Ingen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at det nedsatte ad hoc-folkeoplysningsudvalg indkaldes hurtigst muligt med henblik på - konstituering af ad hoc-udvalget. - udarbejdelse af forslag til sammensætning og kompetencer for det kommende folkeoplysningsudvalg i Jammerbugt Kommune. - udarbejdelse af forslag til tilskudsmodeller. Børne- og Kulturudvalgets beslutning Indstillingen tiltrædes. Status på arbejdet forelægges i mødet den 14/ Side 13 af 15

14 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSNR.: 113 SAGSBEH.: amh Fraværende: Inge Pedersen Punkt nr. 29: Underudvalgets mødeplanlægning for efteråret 2006 Sagsfremstilling For at sikre en så hensigtsmæssig mødeplanlægning som muligt, bl.a. i forhold til Sammenlægningsudvalgets møder foreslås følgende møderække for Underudvalget i den resterende del af 2006: 6. juni 19. juni 14. august 28. august 11. september 12. september (allerede aftalt møde med skolebestyrelser) - kl oktober 23. oktober 13. november 4. december Alle møder i tidsrummet fra på Rådhuset i Fjerritslev. Retsgrundlag Økonomiske konsekvenser Bilag Ingen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Underudvalget afholder møder som foreslået. Børne- og Kulturudvalgets beslutning 6. juni udgår i øvrigt tiltrædes indstillingen. Side 14 af 15

15 Det tværgående underudvalg Børne- og Kulturudvalget MØDEDATO: J.NR.: SAGSBEH.: Sammenlægningssekretariatet UNDERSKRIFTER: Kim Bennike Jens Christian Golding Bøje Lundtoft Sonia Luther Nielsen Kurt Mølgaard Inge Pedersen Morten Klessen Side 15 af 15

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 19. juni 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 30: Analyse af lærernes tjenestetid...3

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR Onsdag, den 1. februar 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 15.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 1: Forslag vedrørende mødernes

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Værdibaseret. Tværfagligt samarbejde

Værdibaseret. Tværfagligt samarbejde Værdibaseret Tværfagligt samarbejde om udsatte børn og unge rbejdshæfte Steen Pedersen & Torben Duedal Rasmussen Pædagogseminariet alborg CVU Nordjylland 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: V1... 4 ørn

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006

Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006 Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006 Kontrakten. Skolens indsatsområder: Det er in at være ude Et udviklingsprojekt for sfo og skole sammen med CVU-Vest i Esbjerg AKT AKT = adfærd -kontakt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011 Indsæt billede og navn på SFO og skole Indledning Byrådet blev pr. 1. august 2009 forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse Medlemmerne mødte. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til behandling

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS 2017-027206 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 2. behandling af Fælles mål for DUS. Beslutning: Godkendt. Helle Frederiksen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Fra tværfagligt team til distriktsteam

Fra tværfagligt team til distriktsteam Fra tværfagligt team til distriktsteam OPLÆG til, hvordan vi udvikler Børn og Familie Nordfyns Kommune er nu over et år gammel. Vi har fået de første erfaringer med de tværfaglige team. Kan vi gøre det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen.

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. Jammerbugt Kommunes skolepolitik er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Version: 28.1.2008 "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Det er målet, at "Skolepolitik i Jammerbugt Kommune" vil bidrage til, at vi i Jammerbugt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er?

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen binder vores mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Oplæg Målet og opgaven, hvad er det? Begreber der

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere