Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl senest Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl senest Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Godkendt på bestyrelsesmøde den Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd - Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn - Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs - Verner Damm, Repræsentant for rådet - Klaus Bertram Mikkelsen, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge - Jette Sørensen, Repræsentant for rådet - Mads Kolte-Olsen, Friluftsrådet Afbud fra: Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Kristian Herget, Jens Reddersen og Nete Thomsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. august Nyt bestyrelsesmedlem Velkomstcenter Behandling af projekt ansøgninger over kr modtaget til ansøgningsfristen Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for det lokale erhvervsliv Nationalpark Mols Bjerge og Aarhus udveksler vide fase Landscape Dialogues / Landskabsdialoger Larvedyrkningsanlæg til opdræt af fiskeyngel Naturfitness i Rønde Bypark og Hestehaveskoven Rønde Frie Skovbørnehave - etablering af nye bygningsfaciliteter Orienteringsløb påsken Bog om Egil Fischer og Femmøller Strand Bog om Ellen Dahl, Mols og litteraturen Indtryk, udtryk og aftryk Red Snow, Ice in motion Operation 1947 Follow up Forberedelse til afgræsning og tilgængelighed ved Begtrup Vig Forberedelse til afgræsning og oprensning af sø på Stubbe Søvej Krogryggevej Opgradering af P-pladsen overfor Femmøller efterskole Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2014 orientering Budget Mødekalender Forretningsordning Retningslinjer for behandling af indkomne projektansøgninger Status på udviklingsarbejdet af undervisningsmaterialet Min Nationalpark. - Orientering Orientering om projektansøgninger til og med kr Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde orientering Åben for tilføjelser Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2014 Referatet af bestyrelsesmøde den 28. august 2014 blev godkendt 3. Nyt bestyrelsesmedlem Mail om bestyrelsesændring Brev fra Miljøminister Kirsten Brosbøl Den 14. august 2014 fremsender Foreningen af Private lodsejere i om omkring Mols Bjerge en mail til sekretariatet med en anmodning om, at foreningens repræsentant Jakob Altenborg på grund af ændrede arbejdsforhold udtræder af bestyrelsen for at blive erstattet af Klaus Bertram Mikkelsen. Sekretariatet oplyser foreningen, at bestyrelsesændringer afgøres af Miljøministeren og videresender derfor anmodningen. Den 12. september 2014 modtager formanden for Nationalparken et brev fra Miljøminister Kirsten Brosbøl, hvor der blev orienteret om, at Klaus Bertram Mikkelsen er udpeget som repræsentant for Foreningen af Private lodsejere i om omkring Mols Bjerge. Det nye medlem bydes velkommen i bestyrelsen. Klaus præsenterede sig selv Erling orienterede om Danske Vandløbs beslutning om ikke at være repræsenteret i rådet, hvorfor Peter Poulsen er udtrådt af rådet, samt en forventning om, at BLIS meddeler et nyt medlem til rådet. 3

4 4. Velkomstcenter Tilbud fra Lotte Jensen, Up-Front Europa Tilbud fra Malene Stub Selmer, PrimusMotor Tilbud fra Rasmus Munch, Fundraiseren.dk Mail fra Mads Bang Pedersen, Brandstate Forhåndstilsagn-NST-strandbeskyttelse Tillæg til forpagtningsaftale om drift af Kalø Slotskro Opsigelse af lejemål Hack Kampmann huset 1. Valg af konsulent til fundraising: På bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 blev det besluttet, at sekretariatet skulle undersøge andre muligheder for konsulenthjælp til fundraising end Lotte Jensen fra Up-Front Europa. På baggrund af forslag fra Trine Lundorf har formanden og sekretariatslederen haft møder med Rasmus Munch fra Fundraiseren.dk, Mads Bang Pedersen fra Brandstate og Malene Stub Selmer fra Primus-motor. Det blev med de 3 firmaer aftalt, at de inden udgangen af uge 41 fremsender tilbud på opgaven. På baggrund af indtrykkene efter de afholdte møder var sekretariatsleden og formanden enige om, at kun Mads fra Bransstate præsenterede ideer og forslag til opgaveløsning, som var på niveau med Lotte fra Up-Front. Efter en kort debat blev formandens indstilling godkendt med valg af Up-Front Europa. 2. Valg af konsulent til bygherrerådgivning og arkitektkonkurrence Sekretariatet har afsøgt markedet for konsulenter, og vil foreslå, at der holdes møder med Arkitektforeningen, firmaet Arkitektkonkurrencer.dk ved Anne-Mette Bølling samt arkitekt Flemming Deichmann, som Naturstyrelsen har brugt til arkitektkonkurrencen for Hammershus. Erling orienterer om udviklingen og meddeler, at han har forhørt sig om, hvad andre har gjort, måske er listen ikke fyldestgørende, men det er det grundlag der arbejdes videre på. 3. Drøftelser med myndigheder: På bestyrelsesmødet den 28. august blev der orienteret om en positiv tilbagemelding fra NST s strandbeskyttelsesafdeling modtaget samme dag. I mailen fra Pia Vels Hansen gives tilsagn til 750 m 2 byggeri og etablering af yderligere parkering i den nordlige del af området. På den baggrund rettede sekretariatet henvendelse til Fredningsnævnet, for at orientere om den opnåede planmæssige ramme hos Kommune og Naturstyrelse og for at anmode om en stillingtagen til mulighederne for en dispensation fredningskendelsen. Nævnet besigtigede området fredag den 3. oktober 2014, hvor Nationalparken fremlagde projektet og status for dialogen med myndighederne. Ved besigtigelsen deltog også Naturstyrelsen som lodssejer og Naturfredningsforeningen som påtaleberettiget i forhold til fredningskendelsen. Efter bestyrelsens projekt var gennemgået fremlagde Naturfredningsforeningen et forslag om, at al parkering og projektet i sin helhed flyttes nord for Molsvejen. Fredningsnævnet oplyste, at nævnet vil fremsende en udtalelse om såvel Nationalparkens projekt som Naturfredningsforeningens forslag. Erling orienterer om mødet. Nationalparken afventer reaktioner på mødet og den skriftlige indsigelse, som Margit har sendt på vegne af DN. Hvis reaktionen er positiv, er vi nået rigtig langt. 4

5 4. Styregruppens 3. møde: Styregruppen holdt møde den 24. september Blandt andet blev udkastet til tillæg til forpagtningsaftale drøftet, og der var enighed om at anbefale en tilretning således at Luigis ønske om fuld sikkerhed for fortsat drift af cafe frem til udgangen af 2020 imødekommes, hvis Nationalparken opfører Velkomstcenter på stedet, samt at Nationalparken i en sådan aftale skal godkende investeringer, som ikke er fuldt afskrevne ved cafeens driftsstart i det nye center. Styregruppen anbefalede også, at Nationalparksekretariatet skal udarbejde pressemeddelelser som informerer om status for arbejdet med Velkomstcentret. Der skal i disse være fokus på, at kro og iskiosk vil have en fortsat og ubrudt drift frem til åbning af det nye velkomstcenter, og at Luigi har (forventes at få) en aftale, som gør det muligt for ham, at drive den nye cafe i Velkomstcentret frem til Næste møde i styregruppen blev aftalt til 13. november Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om man kan drive en kro samtidig med at der bygges. Spørgsmålet skal afklares i forbindelse med udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogram. Med hensyn til forpagterens aftale om at drive cafe frem til 2020, blev det diskuteret, om man kan lave sådan en aftale uden at sende forpagtningen i udbud. Indretning af og servering i cafeen afgøres af bestyrelsen i dialog med relevante parter. Forpagtningsaftale med Naturstyrelsen, løber til udgangen af Udkast til tillæg til forpagtningsaftalen, som muliggør forpagtning , er en aftale mellem forpagteren, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge, idet Velkomstcentret vil være Nationalparkens ejendom. Der blev også udtrykt ønske om at få fakta oplyst om, hvad byggeriet vil komme til at koste forpagteren i tabt omsætning m.v. Nogle udtrykte ønske om, at der laves et clean cut, så der ikke laves en tillægsaftale til forpagtningsaftalen, og at cafeens forpagtning sendes i udbud. Margit bad om, at punktet angående tillæg til forpagtningsaftale om drift af Kalø Slotskro udsættes med henblik på at indhente et uvildigt juridisk responsum, der kan afklare lovligheden i den påtænkte disposition. Margit bad om aktindsigt i Naturstyrelsens notat / responsum. Mika fandt, at spørgsmål om kontrakttillæggets lovlighed burde rettes til Naturstyrelsen Kronjylland. Sekretariatet og styregruppen for Velkomstcentret arbejder videre med disse input. 5. Hack Kampmann huset: Bestyrelsen besluttede på sit møde 28. august 2014 at Hack Kampmann huset drøftes på næste bestyrelsesmøde. Lejeren af huset har opsagt lejemålet med virkning fra 1. oktober 2014 med henvisning til den usikkerhed som etablering af vores Velkomstcenter på stedet har skabt. Styregruppen for Velkomstcentret arbejder med to scenarier: At overtage huset nu, eller at lade forpagteren søge at leje det ud for ca. 1½ år. Bestyrelsen er ikke interesseret i at overtage huset nu, men vil på den anden side heller ikke være interesseret i at få en uopsigelig lejer ind. Vi skal holde ham økonomisk skadesløs. Nationalparkens brug af huset i forbindelse med Velkomstcentret diskuteres på et senere tidspunkt. 6. Afholdelse af Bestyrelsesmøde på det nye Moesgaard Museum: 5

6 Bestyrelsen besluttede på deres seneste møde, at muligheden for at afholde næste bestyrelsesmøde på det nye museum ved Moesgaard skulle undersøges. Da museet først åbner den 11. oktober og hverken kunne tilbyde mødelokale eller rundvisning den 22. oktober, viste det sig ikke muligt at afvikle mødet på stedet. Besøg på museet bliver på et senere tidspunkt evt. kombineret med væksthaverne i Aarhus. 7. Afholdelse af dagsseminar for udarbejdelse af konkurrenceprogram: Hvis fredningsnævnet tilkendegiver en positiv holdning til den planmæssige ramme, som Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling har forholdt sig til, anses grundlaget for at igangsætte arbejdet med en arkitektkonkurrence som tilvejebragt. For at såvel bestyrelse som råd kan drøfte og komme med input til konkurrencen og rammerne herfor ønskes afholdt et dagsseminar. Ingen kommentarer Formanden indstiller, at Ad 1: De indkomne tilbud fra fundraising firmaer drøftes og konsulentfirma vælges inden for en økonomisk ramme på kr Ad 4: Tillægget til forpagtningsaftale om drift af Kalø Slotkro godkendes med styregruppens anbefalede tilretning. Ad 5: Forpagterens evt. dokumenterede indtægtstab fra udlejning af Hack Kampmannhuset dækkes af Nationalparken indtil forpagtningsaftalens udløb med udgangen af 2017 Ad 6: Sekretariatet skal planlægge en ekskursion til det nye Moesgaard Museum i Ad 7: Bestyrelsen og rådet anmodes at reservere den 31. januar til afholdelse af dagsseminar om input til konkurrenceprogram. 6

7 5. Behandling af projekt ansøgninger over kr modtaget til ansøgningsfristen ansøgninger med vurderingsskema Referatnotater fra 4 udvalgsmøder Til ansøgningsfristen 1. september 2014 modtog Nationalparken i alt 14 ansøgninger, der kan opdeles på følgende fagområder: Erhverv, turisme og logo 1. Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for det lokale erhvervsliv en afdækning af muligheder Fremsendt af Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark 2. Nationalpark Mols Bjerge og Aarhus udveksler vide fase 2 fremsendt af Naturhistorisk Museum Friluftsliv 3. Landscape Dialogues / Landskabsdialoger fremsendt af Secret Hotel 4. Larvedyrkningsanlæg til opdræt af fiskeyngel - fremsendt af Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening 5. Naturfitness i Rønde Bypark og Hestehaveskoven fremsendt af Rønde Distriktsråd 6. Rønde Frie Skovbørnehave - etablering af nye bygningsfaciliteter fremsendt af bestyrelsesmedlem Susanne L. Skifter 7. Orienteringsløb påsken 2015 fremsendt af løbeklubben PAV Kultur 8. Bog om Egil Fischer og Femmøller Strand fremsendt af Lars Morell 9. Bog om Ellen Dahl, Mols og litteraturen fremsendt af Morten Vilhelm Keller 10. Indtryk, udtryk og aftryk fremsendt af Glasmuseet v. Dan Mølgaard 11. Red Snow, Ice in motion fremsendt af Bente Elisabeth Endressen Natur 12. Operation 1947 Follow up fremsendt af Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum 13. Forberedelse til afgræsning og tilgængelighed ved Begtrup Vig fremsendt af lodsejer Per Korsgaard 14. Forberedelse til afgræsning og oprensning af Stubbe Søvej 16 fremsendt af lodsejer Jens Friis Jensen Ansøgningerne har været drøftet i vores respektive fagudvalg den 22., 24., 25. september samt den 7. oktober Formandens indstillinger til afgørelse af de enkelte ansøgninger er foretaget under iagttagelse af dette forarbejde i udvalgene. Notaterne fra de 4 møder ligger på sagen. Generelt: Der blev efterlyst et større perspektiv i forhold til ansøgningerne. Udvalgene har behandlet ansøgningerne på grundlag af sekretariatets objektive vurderingsskemaer udformet på grundlag af retningslinjerne og planens projektområder. 7

8 Erhverv, turisme og logo 1. Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for det lokale erhvervsliv Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark har fremsendt en ansøgning på maksimalt kr til at afdække og facilitere udviklingsmuligheder, som Nationalparken kan give det lokale erhvervsliv. Det ønskes bl.a. realiseret ved at skabe dialog med erhvervslivets aktører og repræsentanter samt understøtte tiltag, der udvikler området erhvervsmæssigt med udgangspunkt i Nationalparken. Formanden ser ikke projektet i sin nuværende udformning som konkret nok. Derfor foreslås yderligere afklaring af projektet gennem afholdelse af en interesse- og konkretiseringsworkshop, der skal afholdes af Syddjurs Udviklingspark. Formanden indstiller, at der afsættes kr til forberedelse og afholdelse af en workshop. - Beslutning: Der optages dialog med ansøger om tilretning af projektet og ansøgningen lægges frem i bestyrelsen igen. - - Bemærkninger: - Jørgen Ivar henstiller, at sagsfremstillingen bruger udvalgets korrekte navn: Logo- og Erhverv. - Der var enighed om det gode i projektet, og at ansøgeren var den rette. Men der skal tages en debat med ansøgeren om at tilpasse projektet, så vi ikke kommer til at betale for noget, som de får midler til andet steds fra. 2. Nationalpark Mols Bjerge og Aarhus udveksler vide fase 2 Naturhistorisk Museum har fremsendt en ansøgning på kr kr. til at dække konsulenthonorar til den ansvarlige for projektets gennemførelse. Nationalparken har tidligere med kr støttet en beskrivelse og analyse af århusianernes ønsker og behov i relation til Nationalparken. Næste del af projektet fase 2 er at projekt, som skal identificere interessenter på vidensområdet i Aarhus og i Nationalpark-området, afdække deres forskellige interesser og dernæst på en workshop at afdække forskellige interesser og i fællesskab udvikle projektets form og indhold fremadrettet. Samlet set er tanken at grundlægge en platform, som sikrer permanente partnerskaber og synergier mellem Aarhus og Nationalpark-området for på sigt at få flere århusianere til at bruge Nationalparken. Projektkonsulenten laver til sidst en projektbeskrivelse og strategi for det fremtidige arbejde. Formanden ser ikke Naturhistorisk Museum som den mest relevante samarbejdspart i forhold til en turistmæssig synliggørelse af Nationalparken i Aarhusområdet. Endvidere er ansøgningen ikke særlig konkret. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes. Friluftsliv 3. Landscape Dialogues / Landskabsdialoger Secret Hotel har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Secret Hotel søger midler til delprojekter i 2015 under Landscape Dialogues. Landscape Dialogues er 8

9 kunstneriske landskabsoplevelser, som er overraskende og oplysende, men samtidig meget tilgængelige for et bredt publikum af både natur- og kulturinteresserede i alle aldre. Ønsket i Landscape Dialogues er, gennem nemt tilgængelige scenekunstneriske oplevelser, at genforbinde mennesker med deres omgivelser at give dem mulighed for at gen-erindre (remember with all members), med krop, sanser og intellekt, at vi alle er en del af en større helhed. Dette gøres vel at mærke med undren, leg og analyse og med ønsket om at finde vej uden om romantik og nostalgi. Man søger i stedet at tilbyde oplevelser af forbundethed, balanceret med refleksion. Formanden mener, at ansøgningen reelt går på tilskud til bygninger og drift, og at projektet henvender sig til en meget snæver gruppe. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes 4. Larvedyrkningsanlæg til opdræt af fiskeyngel Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Gennem projektet er det foreningens ønske at opdrætte og udsætte fiskeynglen ( i første omgang skrubber ) i Ebeltoft Vig og tilstødende farvande i samarbejde med DTU, Fiskerikontrollen, Nordvestjysk Fritidsfiskerforbund, Venø Fish Farm og Syddjurs Kommune. Formålet med projektet er at skabe et forbedret og mere givtigt fiskevand til gavn for fritidsfiskere, lystfiskere og turister. Formanden anser projektet som værende interessant, men præmisserne for ansøgningen skal yderligere afklares, specielt driften af anlægget i de kommende år. Endvidere skal der som betingelse for bevillingen indgå en formidlingsforpligtigelse og en opfølgning og evaluering af projektet. Formanden indstiller, at der bevilges kr under ovennævnte forudsætninger. Beslutning: Formandens indstilling godkendes med 8 stemmer for. Bemærkninger: Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvem der har gavn af dette. Og om man har erfaring fra andre. Der er erfaring, og der er godt grundlag via prøvefiskning i området gennem mange år. Det giver også grundlag for at lave en evaluering efter en årrække, som bør være 5 år. 5. Naturfitness i Rønde Bypark og Hestehaveskoven Rønde Distriktsråd har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Formålet med projektet er at få flere unge mennesker fra Røndes mange uddannelsesinstitutioner samt flere af de lokale borgere i lokalsamfundet til at få øjnene op for de unikke skove, vi har så tæt på Rønde. Dette gøres ved, at der etableres 2 fitnessmiljøer, et i Byparken i Rønde i samklang med den nuværende bevoksning og et i Hestehaveskoven. Begge steder er udpeget og godkendt at henholdsvis Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune. Projektet er kommet op at stå ved et samarbejde mellem Løbeklubben Puls 8410 og Rønde Distriktsråd samt Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune. 9

10 Formanden mener, at projektet er godt og understøtter friluftsaktiviteter i den bynære skov. Formanden indstiller, at der bevilges kr til etablering af motionsredskaber i Hestehaveskoven under forudsætning af at de nødvendige tilladelser fra lodsejer og relevante myndigheder er tilvejebragt. Beslutning: Formandens indstilling godkendes under forudsætning af, at spørgsmålet om vedligeholdelse er afklaret, og at redskaberne laves i rustikke naturmatrialer. Dog stemte Rita og Margit imod. 6. Rønde Frie Skovbørnehave - etablering af nye bygningsfaciliteter Bestyrelsen ved Rønde fri børnehave har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på Projektet omfatter delprojekt 1 "Modning Af Byggegrund". Delprojekt 1 er en del af det overordnede projekt vedr. etablering af nye faciliteter til Rønde Frie Skovbørnehave ved Kalø Hovedgård, Grenåvej 12,8410 Rønde. Arealet er beliggende ved Ringelmose Skov, ca. 1 km fra Rønde by. Formålet med etablering af nye faciliteter til Rønde Frie Skovbørnehave er at sikre den fortsatte eksistens for Rønde Frie Skovbørnehave ved at skabe en fast base til Rønde Frie Skovbørnehave i form af en 300 kvadratmenter bygning, idet skovbørnehavens nuværende lejemål ved Kalø økologiske Landbrugsskole er opsagt fra Bygningen skal indeholde inde-faciliteter til børnehavefunktion, til vuggestuefunktion og til brug som spejderhytte af KFUM spejderne Gustav Vasa. Formanden mener at projektet ligger udenfor Nationalparkens opgaver i henhold til bekendtgørelsen. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen Formandens indstilling godkendes. 7. Orienteringsløb påsken 2015 Løbeklubben PAN har fremsendt en ansøgning om et sponsorat på kr. ud af et samlet budget på kr. Orienteringsklubben PAN arrangerer Påskeløb Et 3-dages løb med 2 etaper på Mols Bjerge og l etape ved Ørnbjerg mølle. Løbet går den 2-4/ Løbet er en gammel tradition inden for orienteringssporten og traditionelt kommer deltagere fra hele Danmark samt en række forskellige nabolande. Deltagerne er typisk i alderen 5-80 år, hvorfor løbet er et stort familie samlingspunkt uden den helt store elitemæssige bevågenhed. Der forventes ca deltagere og i alt gæster fra nær og fjern. Formålet for PAN er naturligvis at give deltagerne store sportslige udfordringer, men i lige så stort et omfang, at give dem en bid af og indblik i alle de muligheder Mols rummer. Formanden anser aktiviteten som interessant for lokalområdet og gæster. Større sponsorater kan godt bringes i anvendelse. Sponsoratet skal på en helt særlig måde tydeligt synliggøre Nationalparken. Formanden indstiller, at der bevilges et sponsorat på kr under ovennævnte forudsætning. 10

11 Kultur Beslutning: Der gives sponsorat på kr under forudsætning af, at vores logo sættes på materialet, og at der anvendes Nationalparkens målportal. 8. Bog om Egil Fischer og Femmøller Strand Lars Morell har fremsendt en ansøgning på kr til udgivelse af bogen/ køb af oplag ved bogens udgivelse. Bogens samlede produktionsomkostninger kr , og heri er ikke afsat beløb til forfatterhonorar. Det nødvendige støttebeløb for bogudgivelsen er omkring kr Formålet med bogen er at øge kendskabet til dansk planlægnings historie og sætte fokus på de store landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter, som velplanlagte og veltænkte bebyggelser fortsat kan bidrage med efter 100 år. Ansøgeren udgav i 1998 bogen Egil Fischers Mols, som i mange år har været udsolgt. Denne bog havde stort fokus på Mols Kroen, da den blev udgivet i et samarbejde med ejerne af restauranten. Den nye bog vil tage udgangspunkt i Egil Fischers betydning for Danmarks første byplanlagte fritidsområde ved Femmøller Strand og dens bebyggelser. Det er bogens intention at skabe et vigtigt bidrag til fortællingen om Mols Bjerge og stedets historie. Formanden anser en bog om den samlede Femmøller Ferieby som et værdifuldt bidrag til Nationalparkens forpligtelser på kulturområdet. Formanden indstiller, at der bevilges kr til erhvervelse af bøger. Formandens indstilling godkendes 9. Bog om Ellen Dahl, Mols og litteraturen Morten Vilhelm Keller har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Bogen forventes at kunne indtjene kr. ca ved udsolgt oplag på stk. De resterende kr søges dækket gennem en ansøgning til os og en lignende til Beckett-Fonden. Projektet omfatter udgivelse af en stor-format kunstbog, på ca. 175 sider, rigt illustreret med tegninger, arkivfotos fra de sidste 50 år og grafik, samt landskabs og natur-fotografier fra Mols Bjerge. Bogen vil præsentere Ellen Dahl's beskrivelser af den lokale natur, belyse hendes mangeårige arbejde omkring fredningen af Mols Bjerge og Sandholm, hendes forhold til Naturhistorisk Museum samt et afsnit om hendes samarbejde med arkitekt Egil Fisher omkring hendes sommerhus "Lille Strandkær". Formanden anser en bog om Molslaboratoriets historie og Ellens Dahl s liv og virke som et værdifuldt bidrag til Nationalparkens forpligtelser på kulturområdet. Formanden indstiller, at der bevilges kr til projektet. Formandens indstilling godkendes med samme vilkår som punkt. 8 om erhvervelse af bøger 10. Indtryk, udtryk og aftryk Ebeltoft Glasmuseum har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Glasmuseets projekt har til formål slår bro fra naturoplevelse i Mols Bjerge til kunstnerisk kreativitet hos børn og unge. Med afsæt i vandringer i Mols Bjerge ledsaget af naturvejledere, skal 11

12 20 elever fra en udvalgt klasse på indskolingen ved Syddjurs Friskole omsætte deres indtryk til udtryk i Glasmuseet Ebeltoft s glashytte. På vandringerne skal eleverne indsamle naturobjekter, der er særegne for de særlige landskabelige forhold i Mols Bjerge, og disse objekter skal efterfølgende anvendes i arbejdet med at omsætte oplevelserne i naturen til et stort samlet kulturobjekt i form af skulpturer og afstøbninger i glas, ler, gips m.v. Det er tanken at afstøbningerne skal blive til et stort samlet værk i form af et relief, en skulptur der efter præsentation på Glasmuseet Ebeltoft vil blive permanent ophængt offentligt tilgængeligt i Egens i tilknytning til Syddjurs Friskole. Formanden anser projektet indhold for at være på kanten af eller at ligge udenfor Nationalparkens opgaver. Endvidere anses værdien af naturdelen for at være meget sekundær i forhold til den kreative glaskunst del. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes. 11. Red Snow, Ice in motion Galleri Mols v. Bente Elisabeth Endressen har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr De ansøgte midler skal anvendes til gennemførelse af udstilling, workshop, performance og folkemødeprojektet i Nationalparken. Projektet vil blive igangsat med en udstilling af den Nordiske Kunstnergruppe Red Snow. Gæsterne vil på udstillingen møde bl.a. en isbjørnekvinde-skulptur, isflager flyder på store lærreder, Lyd af tromme-sang, natur og is der smelter. Udstillingen er i dag i Grønland og ønskes fra vist i Nationalparken, hvorefter den skal videre til København, Færøerne og Island. Der ønskes herefter arrangeret en uges workshop specielt for unge, som sammen med lokale kunstnere og samarbejdspartnere skal arbejde med naturforståelse, musik og billedkunst. Der ønskes afholdt dialogmøder eller et folkemøde, hvor gæster og lokale ønskes inddraget i projektet, og hvor de lokale deltagende viser deres resultater. Endelig ønskes afholdt performance arrangementer. Projektet har fokus på at bibringe børn og unge en større forståelse for sammenhænge mellem natur, klima og klimaforandringer via kundskab om seneste istid, med udgangspunkt i det unikke istidslandskab på Mols. Formanden har respekt for det kunstneriske niveau i det primære projekt og ser frem til at udstillingen vises i Nationalparken. Imidlertid er de tænkte aktiviteter i kølvandet svære at relatere til Nationalparkens formål og samlet set er ansøgningen noget ukonkret. Natur Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes 12. Operation 1947 Follow up Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum har fremsendt en ansøgning på kr hvoraf kr ønskes anvendt til rydning, kr til sliddele + diesel og endelig kr til formidling. Området som projektet omfatter benævnes Sletten og ligger nordøst for den kendte stejle skrænt nær Fuglsøvejen på Molslaboratoriet. Arealet var i 1940'erne et biologisk hotspot med talrige forekomster af meget sjældne arter i det åbne, flade landskab. Siden dengang er arealet gradvist groet mere og mere til med krat og løvskov (pt ca. 50 %), hvorved flere sjældne arter er forsvundet, andre akut truede. 12

13 HedeDanmark ryddede i september 2014 træopvækst på arealet (finansieret af rydningspuljen i Natura2000-områder), som dermed er forberedt til græsning over hele fladen. Efter rydningen og fjernelse af overjordisk biomasse frigives stadig en mængde næringsstoffer fra underjordisk biomasse. Dette giver en opvækst med høje kvælstofkrævende urter, som græssende husdyr næppe vil æde. For at sikre en høj fremtidig naturtilstand, søges om midler til ikke blot en forberedelse til græsning, men også til et maskinelt høslæt. Forberedelse til høslæt indebærer nedfræsning af rødder og en kontinuerlig slagleklipning de to første år, så vedvegetationen virkelig bliver holdt i ave. Som supplement til NaturErhvervsstyrelsens støtte til rydning søger Molslaboratoriet derfor om økonomisk støtte til nedfræsning af rødder samt mandskabstimer til slagleklipning og høslæt i to år. Endvidere søges om støtte til formidling af tilgroningshistorien og naturplejen vha. avisartikler samt info-standere på stedet. Formanden anser projektet som relevant på trods af projektets forløb, hvor der sidste år blev fremsendt en ansøgning til Nationalparken på en rydning, som skulle være sendt til NaturErhvervsstyrelsen. Tilsagnet bør gives under forudsætning af at ansøger selv afholder udgifter til formidling samt overvågning af den naturmæssige udvikling på arealet. Formanden indstiller, at der bevilges kr til projektet Beslutning: Der bevilges kr. til projekter inkl. montering. Bemærkninger: Der blev stillet spørgsmålstegn om, hvorvidt ansøger er forpligtet til en del af projektet i henhold til opnåede midler fra Natur-Erhvervsstyrelsen. Projektet her sikrer, at der hurtigere opnås den ønskede tilstand. Der blev foreslået at give kr til rydning, endvidere at der gives kr til formidling. 13. Forberedelse til afgræsning og tilgængelighed ved Begtrup Vig Lodsejer Per Korsgaard har fremsendt en ansøgning på kr hvoraf kr ønskes anvendt til rydning af krat, til etablering af hegn, vand og læskur samt endelig kr til anlæggelse af 400 m grusvej. Projektet har til formål at etablere en forberedelse til afgræsning af overdrev, eng og mose ved Begtrup Vig, herunder at rydde for opvækst, at opsætte hegn og at etablere vanding samt læ for dyr. Samtidig ønskes en trampesti etableret. Formanden mener at naturpleje det pågældende sted relativt set kan understøtte plejestrategien om den særlige og truede natur. Imidlertid skal det undersøges, om der ikke er mulighed for at få 100 % finansiering fra NaturErhvervsstyrelsen til rydningen. Grusvejen på 400 m anses ikke for at være relevant for Nationalparken det pågældende sted. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen Formandens indstilling godkendes. Sekretariatet skal oplyse, at ansøger kan genansøge, hvis der ikke kan opnås tilskud andre steder fra. 14. Forberedelse til afgræsning og oprensning af sø på Stubbe Søvej 16 Lodsejer Jens Friis Jensen har fremsendt en ansøgning på kr til etablering af indhegning, klargøring til afgræsning, oprensning af søer samt etablering af faunavenlig stendige og 13

14 træbeplantning. Projektets formål er at udvikle naturindholdet i landskabet på en mindre landejendom nær ved SØ-enden af Stubbe Sø, hvoraf hovedparten er et lavtliggende 3-areal. Formanden mener ikke, at området indeholder tilstrækkeligt naturpotentiale i forhold til strategien om den særlige og truede natur i Nationalparken. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes. Økonomisk oversigt med disponerede beløb til projekter i henhold til formandens indstillinger: område Forbrugte beløb til projekter siden Nationalparken gik i drift Kr. A Disponeret i henhold til formandens indstilling i denne sag. Kr. B Restrummelighed til projekter i budget 2014 Kr. før formandens indstilling Forbrugte og disponerede beløb til projekter i alt til d.d. Kr. A+B Erhverv og logo Friluftsliv Kultur Natur og geologi Formidling I alt

15 6. Krogryggevej. Brev fra Anne Friis Mail fra kommunen med prisoverslag. Kortmateriale. Tilbage i april 2013, modtog Nationalparken en henvendelse fra Anne Friis, Krogryggevej 3, Skårup, 8400 Ebeltoft, om reetablering af Krogryggevej som cykel- og gangsti. (bilag 1) Krogryggevejen er en meget gammel vej, der kendes helt tilbage til 17-hundredetallet og har helt op til vores tid været brugt af de lokale bønder, når de skulle til møllerne i Femmøller. Vejen går op på toppen af højderyggen og giver brugeren en fantastisk udsigt over Kalø vig. Se i øvrigt bilag 1. Nationalparken har afholdt et møde med kommunen om mulighederne. Vejen er en almindelig offentlig vej, der bare har været nedprioriteret i kommunens vedligeholdelsesprogram. Der er ingen planer om at ændre på dette fra kommunens side, men de har ingen indvendinger mod at vi finansierer en genetablering. Der er således ingen problemer i at genetablere vejen som almindelig grusvej i 3 meters bredde. Hvis vi ønsker at imødekomme Anne Friis ønske om genetablering som cykel- og gangsti på f.eks. 2 meter bredde, kræver det en høring blandt de lodsejere, der har jord op til stien. Kommunen har heller ingen indsigelser imod dette. Efterfølgende vedligehold af vejen er endnu ikke forhandlet med kommunen. Genetablering af vejen vil ifølge kommunens standard priser koste kr. (bilag 2), men en nedgradering til 2 meter, sammen med et udbud til lokale entreprenører, forventes at kunne nedbringe prisen til ca. det halve. Forslaget har været behandlet på Friluftsgruppens møde d. 22. september, som anbefaler projektet, med den bemærkning at efterfølgende vedligehold skal varetages af kommunen. Formanden indstiller at der frigøres et beløb på max kr. til genetablering af vejen, samt skiltning og pr. for projektet. Beslutning Formandens indstilling på kr godkendes Bemærkninger Der var positiv indstilling til projektet set med friluftsbriller, men der blev stillet spørgsmålstegn ved, om det gør nogen forskel, fordi grundlaget er gult ler. Det betyder, at vejen vil blive ødelagt igen meget hurtigt. Ligeledes blev det gjort opmærksom på, at det er en offentlig vej. Der kom forslag om at lave noget i midterrabatten eller i siderne, så cyklerne kan være der. Det er sandsynligt, at vejen bliver ødelagt, når traktorerne kører på vejen. Lodsejerne skal inddrages. 15

16 7. Opgradering af P-pladsen overfor Femmøller efterskole. Prisoverslag fra kommunens vejafdeling I stirapporten punkt Femmøller By, anbefales det at markere p-pladsen som busholdeplads og opsætte en infotavle. På friluftsudvalgets ekstraordinære møde d. 12. juni blev det besluttet at gå videre med denne anbefaling. Efter en besigtigelse sammen med Bent Andersen fra Syddjurs Kommune, er der indhentet tilbud på følgende forbedringer: Afretning af pladsen og pålægning af nyt grus. Slåning af arealet bag parkeringspladsen. Etablering af to mindre flisepladser til bord/bænke sæt. Opstilling af nyt info-skilt med bl.a. det samlede stinet i Mols Bjerge. Drift: Arealet med de nye bord/bænke skal slås to gange om året. Dette vil give en driftsudgift på ca kroner. Fordelingen af betalingen kan evt. forhandles med kommunen og lodsejeren. P-pladsen ejes af Femmøller Efterskole. Forstanderen Maria Vinding Perera ser meget gerne projektet gennemført. Den samlede pris på projektet er estimeret til for anlægsarbejde inkl. to brod/bænkesæt, plus ca ,- til oplysningsskiltet. I alt kr ,-. Projektet har været behandlet på friluftsudvalgets møde den 22. oktober og blev anbefalet til videre behandling i bestyrelsen. Formanden indstiller at projektet gennemføres inden for en økonomisk ramme på kr Beslutning Formandens indstilling godkendes. Der skal arbejdes med en model, så Efterskolen overtager vedligeholdelsen. Margit stemte imod. Bemærkninger Margit udtrykte utilfredshed med, at der i estimatet ikke var afsender, modtager eller dato. Grundlaget for beslutning er mangelfuldt, og hun ønsker det sendt i udbud. Mika oplyste, at det er under beløbsgrænsen for pligten til udbud. Det er i Nationalparkens interesse, at parkeringspladsen i udkanten af Mols Bjerge opgraderes. 16

17 8. Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2014 orientering 1. Budgetopfølgning 3. kvartal med opdateret regnskab over forbrugte midler til og med 3. kvartal Inkl. formandens indstillinger til ansøgninger modtaget 1. september til budgetopfølgning med forklaring af begreber Budgetopfølgning efter 3. kvartaler af 2014 viser et forbrug på kr. Et estimat af forbrug i 4. kvartal er på kr. inkl. de tilsagn, som formanden har indstillet til dette møde, løn, husleje og administrativ bistand i henhold til samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen. Der sker en tilbageførsel fra hensættelser fra projekter, som ikke gennemføres på ca kr. Dette indikerer, at der i 2014 vil ske en opsparing på Bevilling: Forbrug: Tilbageførsel: = kr. Nationalpark Mols Bjerge har i forvejen en opsparing fra ultimo 2013 på kr ,388 kr., så vi sandsynligvis vil komme ud med en opsparing ultimo 2014 på ca kr. Note til budgetopfølgningsskemaet: I forhold til budgetopfølgningen skal man under Administration Lønninger være opmærksom på følgende: Lønnen konteres året ud under administration, og der er budgetteret med, at der i december sker en ompostering i forhold til de ansattes tidsregistrering på de forskellige områder. Derfor er der p.t. et overforbrug på denne konto, medens der samtidig er manglende forbrug på lønninger i de forskellige områder. Herudover kan oplyses at: Den grønne kolonne viser det faktiske disponible beløb for områderne, efter omposteringen. Lønnen til nationalparkguiderne er allerede placeret under formidling. Formidling Generelt viser et underskud på ca , men der afventer en tilbageførsel fra hensættelser på ca kr. til området fra ikke gennemførte projekter. Det er projekt På sporet, hvortil udgifterne er konteret på driften. Nationalparkstøttede projekter for kultur er overskredet med ca kr., men egne projekter er til gengæld uforbrugt, således at der samlet ikke er tale om et overforbrug. Bemærkninger Opfølgningen er taget til efterretning 17

18 9. Budget 2015 Budget 2015 Budgettet for 2015 er udarbejdet så det balancere med bevillingen på kr Budgettet indeholder dermed ikke en opsparing til Velkomstcentret, da det afsatte beløb på kr altovervejende forventes anvendt til konsulentbistand, forundersøgelser, planlægning og udarbejdelse af program for arkitektkonkurrence. Den forventede opsparing pr på ca. 3,5 mio. vil derfor kun blive forøget, hvis ikke alle projekter i det fremlagte budget realiseres. En sådan situation ser sekretariatet som realistisk i lyset af vores indhøstede driftserfaringer fra de første år. Til Administration er der afsat ca. kr hvoraf de kr vedrører lønninger. Dette beløb udgør kun omkring halvdelen af den samlede lønramme, da den resterende del af lønbudgetteret er konteret under de områder, hvor de enkelte medarbejdere arbejder med projektudvikling. På formidlingsområdet er der afsat ca. kr og heri indgår ca. ¾ årsværk til interne lønudgifter samt kr til aflønning af Nationalparkguides. Der afsættes bl.a. kr til annoncering, kr til trykning af foldere, kort og andet informationsmateriale, kr til vedligehold og udvikling af Nationalpark appen, kr til videreudvikling af Nationalparkens undervisningsportal, kr til Nationalparkbussen, kr til messer og større arrangementer, kr til Skovhjælperordningen, kr til fortsat TV-produktion og kr til kommunikation. Endelig kan nævnes at der afsættes kr til at støtte andre parters formidlingsprojekter. På natur- og geologiområdet er det samlede budget på kr , hvori indgår ca. ¾ årsværk til interne lønudgifter. Ud fra en prioritering i Naturudvalget satses der i 2015 meget på natur og mindre på geologi. På geologiområdet er der kun er afsat kr , bl.a. fordi dette område i 2013 og 2014 fik store bevillinger. Naturudvalget har ud fra tidligere planer og udredninger sat fokus på 5 projektområder over de nærmeste år, hvoraf der i 2015 især prioriteres på Øget Biodiversitet i Gammel Løvskov (kr ), Ambitiøs Biodiversitet i Ebeltoft (kr ) og Videreudvikling af Sandmarksnatur (kr ), men de to sidste områder (Biodiversitet og Dialog på Jagtejendomme og Mere og Bedre Græsning) primært tilgodeses med projektudvikling. På kulturområdet er det samlede budget på ca. kr , hvori indgår ¼ årsværk til interne lønudgifter. På baggrund af drøftelser i kulturudvalget afsættes bl.a. kr til åbne udgravning i samarbejde med museet og kr til Egil Fischers Ferieby ud fra et håb om tilsagn fra RealDania til grundejerforeningens projekt, som tidligere er forelagt bestyrelsen. Endvidere afsættes kr til registrering af den fysiske kulturarv i samarbejde med kommunen samt herudover kr til andre egne projekter. Der afsættes kr til støtte til eksterne kulturarrangementsprojekter. På Friluftsområdet er det samlede budget på kr , hvori der ikke indgår årsværk til interne lønudgifter, da dette finansieres af Friluftsrådet. På baggrund af drøftelser i Friluftsudvalget er der afsat kr ,- kr. til videreudvikling af stinet og primitiv overnatning, samt udvikling af specialkort til f.eks. cykelturister og lystfiskere. Herudover kr ,- kr. til opgradering af udvalgte p-pladser og kr som støtte til andre parters friluftsprojekter. 18

19 På Logo- og erhvervsområdet er det samlede budget på kr , hvori indgår ca. ½ årsværk til interne lønudgifter. Der er afsat kr til nationalparkstøttede projekter og kr til egne projekter inden for specielt lokale fødevarer, merchandise og servicenetværk og uddannelse. Kontoområde Budget 2015 Kr. Administration Bestyrelse, råd og udvalg Nationalparkplan og beretning Formidling Landskab og geologi Natur Kultur Friluftsliv Erhverv og logo Velkomstcenter I alt Sekretariatet kan efter aftale med de respektive udvalg løbende gennem året omfordele midler inden for de enkelte kontoområder, og bestyrelsen kan løbende gennem budgetåret træffe beslutning om at omfordele budgetposterne mellem kontoområderne. Formanden indstiller budget for 2015 til godkendelse. Beslutning: Der udarbejdes et nyt oplæg til bestyrelsen, hvor bestyrelsen får mulighed for at byde ind med prioritering af områderne. Efter mail korrespondance fremlægges et nyt budget på december mødet til godkendelse. Budgetlægningen skal starte tidligere næste år, og bestyrelsens prioritering skal være på plads inden det videre arbejde i sekretariat og udvalg. Bemærkninger Budgettet skal forelægges bestyrelsen til strategiske overvejelser inden det udarbejdes i deltaljer. Bestyrelsen sætter prioriteringen, udvalgene arbejder derefter med detaljerne. Erling forklarer, at de 4 medarbejdere og udvalg har givet deres bud på, hvordan det kan blive. Udvalgene har ikke haft noget med økonomien at gøre. Med hensyn til godkendelse af budgettet nu, vil bestyrelsen ikke binde sig før de har haft mulighed for at blive enige om prioriteringen og retningen. Der blev efterlyst en strategidebat, gerne en hel dag til opfriskning af nationalparkplanen. Der blev udtrykt tillid til, at sekretariatet har planen under huden, men nu er det en ny bestyrelse, så debatten vil være gavnlig. Det er specielt begrundelserne for økonomien i det fremlagte budget, der mangler. Budgettet skal indberettes til Naturstyrelsen den 5.11., men det bliver med besked om, at bestyrelsen først kan godkende nyt budget i december, og at der vil forekomme ændringer. Hvis vi vil prioritere opsparing til velkomstcenter, skal budgettet skæres tilsvarende. I forhold til det fremlagte budgetforslag: 19

20 Geologiområdet er ikke budgetteret højt nok. Heller ikke, når man ser på, hvad det har givet tilskud til sidste år. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om et område som formidling kan vokse så eksplosivt. Der skal være måde med det. Formidlingen bør holde niveau for Naturområdet er tildelt passende midler. Friluftliv har fået tilstrækkelige midler, men der er ikke plads til nyt Kultur er tildelt passende midler, men Jakob kunne tænke sig at opdele området i kultur events og kulturarv. Der blev debatteret om udvalgene foretager noget, som ikke er i bestyrelsens ånd, og der foreslås en kort redegørelse fra udvalgsformændene på bestyrelsesmødet. Endvidere skal alle notater for alle udvalg gøres synlige i dropbox for bestyrelsen. 10. Mødekalender 2015 Udkast til mødekalender 2015 Sekretariatet har udarbejdet et udkast til mødekalender for Antallet af bestyrelsesmøder er i forhold til 2014 nedsat fra 6 til 5, antallet at rådsmøder og udvalgsmøder er fastholdt på henholdsvis 3 og 4 møder. Der er indlagt et lørdagsseminar i slutningen af januar til drøftelse af konkurrence for Velkomstcentret og en ekskursion i starten af juni. Der er 2 ansøgningsfrister til ansøgninger over kr , som er lagt 1. april og 15. september. Datoer: Møder i Bestyrelsen i 2015: Tirsdag den 17. februar, onsdag den 20. maj, torsdag den 3. september, mandag den 26. oktober og tirsdag den 15. december med julemiddag Møder i Naturudvalget i 2015: Mandag den 19. januar, tirsdag den 21. april, torsdag den 20. august og onsdag den 7. oktober Møder i Kulturudvalget i 2015: Tirsdag den 20. januar, onsdag den 22. april, mandag den 17. august og torsdag den 8. oktober Møder i Friluftsudvalget i 2015: Onsdag den 21. januar, torsdag den 23. april, tirsdag den 18. august og mandag den 5. oktober Møder i Erhvervs- og Logoudvalget i 2015: Torsdag den 22. januar, mandag den 20. april, onsdag den 19. august og tirsdag den 6. oktober Møder i Rådet i 2015: Mandag den 2. marts., mandag den 1. juni og tirsdag den 20. oktober samt julemiddag med bestyrelsen den 15. december Dagseminar og Velkomstcenter for bestyrelse og råd: Lørdag den 31. januar

21 Ekskursion for bestyrelse og råd: Lørdag den 6. juni I forhold til udvalgsmøderne er drøftelse af indkomne projektansøgninger inden for de områder, som er præciseret og udmeldt af de enkelte udvalg det primære formål på møderne i april og oktober, mens udvikling af egne projekter er det primære emne for møderne i januar og august. Formanden indstiller mødekalenderen til godkendelse. Beslutning Mødekalenderen godkendes med følgende ændring. Ekskursionen flyttes til 30. maj. Bemærkninger: Budgetmødet tages et møde tidligere næste år. Februar mødet skal indeholde debatten om planen og opfølgning. 11. Forretningsordning Forretningsorden tilrette pr. 1. oktober 2015 I henhold til bestyrelsens beslutning på forrige bestyrelsesmøde under punktet 4 Valg af næstformand, fremlægges en revideret forretningsorden til godkendelse. I den tilrettede forretningsorden er følgende sætning indsat i punkt 2: Næstformandens opgave er at være stedfortræder for formanden ved dennes forfald. Formanden indstiller den tilrettede forretningsorden til godkendelse. Formandens indstilling godkendes. 21

22 12. Retningslinjer for behandling af indkomne projektansøgninger Udkast til retningslinjer for behandling af indkomne ansøgninger. På forrige bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen under punkt 9 nogle overordnede retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendelse ansøgninger om støtte til samme arrangement eller aktivitet. Der var bred opbakning til formandens forslag til retningslinjer som var opsat i 4 punkter. Dog blev det besluttet, at supplere med et 5 punkt om, at der i behandlingen af årligt tilbagevendende ansøgninger skal være særlig fokus på nye initiativer i det tilbagevendende arrangement. Endvidere skal der i notatet om retningslinjerne være en nærmere beskrivelse af, hvad Nationalparken mener med en ligeværdig samarbejdspart. I flere udvalg har der været en drøftelse af hvordan relevansen af indkomne projektansøgningen han styrkes. Det er erfaringen, at flere ansøgninger vedrører projekter, som ikke er særlig relevante for de områder som bestyrelsen aktuelt har fokus på. Med den nye udvalgsstruktur og den øgede fokus på at arbejde med egne projekter, vil formanden foreslå, at de enkelte udvalg på deres møde i starten af 2015 udmelder emner og problemstillinger som de ønsker at understøtte i det komne ansøgningsår. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til Notat om projektansøgninger med retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendende projekter. Det er ønsket at notatet efter godkendelse skal lægges på hjemmesiden som en supplerende vejledning til at fremsende ansøgninger og udfylde ansøgningsskemaet til Nationalparken. : Formanden indstiller Notat om projektansøgninger med retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendende projekter til godkendelse. Formandens indstilling godkendes, men sekretariatet skal til næste møde indskrive definitionen af sponsorat. 22

23 13. Status på udviklingsarbejdet af undervisningsmaterialet Min Nationalpark. - Orientering Principper for fælles undervisningsportal Status på udviklingsarbejdet sept Udviklingsgruppen: I første halvår er arbejdet primært blevet udført af Pernille M. Andersen fra Molslaboratoriet, Anita Søholm fra Naturcenter Syddjurs, Franz Holmberg fra Danmarks Jægerforbund, Janni Wedderkopp fra Museum Østjylland og Kristian Herget fra Nationalpark Mols Bjerge, suppleret af Per Jørgensen fra Kolind Skole der har været tilknyttet som pædagogisk konsulent. Fokusgruppen: Desuden har der været nedsat en fokusgruppe bestående af 6 undervisere fra forskellige skoler i lokalområdet. De har medvirket i idefasen og udarbejdelsen af undervisningsforløbene. Desuden har de deltaget i diverse testforløb, hvor nogle af de færdigudviklede undervisningsforløb er blevet afprøvet på elevene. Arbejdsmetode: Gruppen har mødtes hver mandag fra kl. 11 til 16 og har arbejdet med fastlæggelse af principperne for udviklingsarbejdet og med udvikling af selve forløbene. I alt er det blevet til 13 mødedage, plus kik-of arrangementet på Myrthuegård og to workshops med fokusgruppen. Resultater: Der er brugt en del tid til at fastlægge rammerne for udviklingsarbejdet, og udarbejde en fælles beskrivelsesramme i samarbejde med de to andre nationalparker. Dette er nu på plads. Indtil nu er der skitseret 65 undervisningsforløb, fordelt på følgende kategorier: Det vilde liv: hav, skov, overdrev og ferskvand På istidens holdeplads: Landskab, sten og klinter Livet i nationalparken før: Jægerstenalder, Bronzealder, Middelalder (1300 tallet) og Bondekulturen Livet i nationalparken nu: Natursyn, kost, Natur og miljø og erhverv Nogle af forløbene er helt færdige, men størsteparten mangler at blive færdiggjort med arbejdsark, links til relevante materialer mv. Endvidere mangler alle forløb at blive relateret til de nye forenklede fælles mål. Fremadrettet: Arbejdsgruppen skal så vidt muligt suppleres med en afløser for Janni Wedderkopp under hendes barselsorlov. Det er vigtigt at vi får Museum Østjyllands kompetencer bragt ind i arbejdet. Der skal samarbejdes med Skoven i Skolen, hvor vores forløb kommer til at ligger under en særlig fane. Det betyder, at der skal fokuseres mere på at udarbejde undervisningsforløb der tager udgangspunkt i det, der er unikt i Nationalpark Mols Bjerge f.eks. overdrevsnatur, geologi, istid og stedbundne kulturhistoriske nedslag. Navnet og logo skal endeligt vedtages. Forslag til navn: Lær med Mols Bjerge Bemærkninger Orienteringen taget til efterretning 23

Den Europæiske Nationalparkdag

Den Europæiske Nationalparkdag Indbydelse til Den Europæiske Nationalparkdag Lørdag d. 24. maj 2014 Kom og deltag i et eller flere af de 14 gratis arrangementer rundt om i Nationalpark Mols Bjerge Den Europæiske Nationalparkdag 2014

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D. 25.3.2014, kl. 18.30-21.00 Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013 - Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...3 Aktiviteter...3 Overnatning...4 Grejbank...4 Igangværende projekter...4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 17. september 2010 Referat fra møde

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere