Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl senest Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl senest Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Godkendt på bestyrelsesmøde den Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd - Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn - Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs - Verner Damm, Repræsentant for rådet - Klaus Bertram Mikkelsen, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge - Jette Sørensen, Repræsentant for rådet - Mads Kolte-Olsen, Friluftsrådet Afbud fra: Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Kristian Herget, Jens Reddersen og Nete Thomsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. august Nyt bestyrelsesmedlem Velkomstcenter Behandling af projekt ansøgninger over kr modtaget til ansøgningsfristen Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for det lokale erhvervsliv Nationalpark Mols Bjerge og Aarhus udveksler vide fase Landscape Dialogues / Landskabsdialoger Larvedyrkningsanlæg til opdræt af fiskeyngel Naturfitness i Rønde Bypark og Hestehaveskoven Rønde Frie Skovbørnehave - etablering af nye bygningsfaciliteter Orienteringsløb påsken Bog om Egil Fischer og Femmøller Strand Bog om Ellen Dahl, Mols og litteraturen Indtryk, udtryk og aftryk Red Snow, Ice in motion Operation 1947 Follow up Forberedelse til afgræsning og tilgængelighed ved Begtrup Vig Forberedelse til afgræsning og oprensning af sø på Stubbe Søvej Krogryggevej Opgradering af P-pladsen overfor Femmøller efterskole Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2014 orientering Budget Mødekalender Forretningsordning Retningslinjer for behandling af indkomne projektansøgninger Status på udviklingsarbejdet af undervisningsmaterialet Min Nationalpark. - Orientering Orientering om projektansøgninger til og med kr Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde orientering Åben for tilføjelser Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2014 Referatet af bestyrelsesmøde den 28. august 2014 blev godkendt 3. Nyt bestyrelsesmedlem Mail om bestyrelsesændring Brev fra Miljøminister Kirsten Brosbøl Den 14. august 2014 fremsender Foreningen af Private lodsejere i om omkring Mols Bjerge en mail til sekretariatet med en anmodning om, at foreningens repræsentant Jakob Altenborg på grund af ændrede arbejdsforhold udtræder af bestyrelsen for at blive erstattet af Klaus Bertram Mikkelsen. Sekretariatet oplyser foreningen, at bestyrelsesændringer afgøres af Miljøministeren og videresender derfor anmodningen. Den 12. september 2014 modtager formanden for Nationalparken et brev fra Miljøminister Kirsten Brosbøl, hvor der blev orienteret om, at Klaus Bertram Mikkelsen er udpeget som repræsentant for Foreningen af Private lodsejere i om omkring Mols Bjerge. Det nye medlem bydes velkommen i bestyrelsen. Klaus præsenterede sig selv Erling orienterede om Danske Vandløbs beslutning om ikke at være repræsenteret i rådet, hvorfor Peter Poulsen er udtrådt af rådet, samt en forventning om, at BLIS meddeler et nyt medlem til rådet. 3

4 4. Velkomstcenter Tilbud fra Lotte Jensen, Up-Front Europa Tilbud fra Malene Stub Selmer, PrimusMotor Tilbud fra Rasmus Munch, Fundraiseren.dk Mail fra Mads Bang Pedersen, Brandstate Forhåndstilsagn-NST-strandbeskyttelse Tillæg til forpagtningsaftale om drift af Kalø Slotskro Opsigelse af lejemål Hack Kampmann huset 1. Valg af konsulent til fundraising: På bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 blev det besluttet, at sekretariatet skulle undersøge andre muligheder for konsulenthjælp til fundraising end Lotte Jensen fra Up-Front Europa. På baggrund af forslag fra Trine Lundorf har formanden og sekretariatslederen haft møder med Rasmus Munch fra Fundraiseren.dk, Mads Bang Pedersen fra Brandstate og Malene Stub Selmer fra Primus-motor. Det blev med de 3 firmaer aftalt, at de inden udgangen af uge 41 fremsender tilbud på opgaven. På baggrund af indtrykkene efter de afholdte møder var sekretariatsleden og formanden enige om, at kun Mads fra Bransstate præsenterede ideer og forslag til opgaveløsning, som var på niveau med Lotte fra Up-Front. Efter en kort debat blev formandens indstilling godkendt med valg af Up-Front Europa. 2. Valg af konsulent til bygherrerådgivning og arkitektkonkurrence Sekretariatet har afsøgt markedet for konsulenter, og vil foreslå, at der holdes møder med Arkitektforeningen, firmaet Arkitektkonkurrencer.dk ved Anne-Mette Bølling samt arkitekt Flemming Deichmann, som Naturstyrelsen har brugt til arkitektkonkurrencen for Hammershus. Erling orienterer om udviklingen og meddeler, at han har forhørt sig om, hvad andre har gjort, måske er listen ikke fyldestgørende, men det er det grundlag der arbejdes videre på. 3. Drøftelser med myndigheder: På bestyrelsesmødet den 28. august blev der orienteret om en positiv tilbagemelding fra NST s strandbeskyttelsesafdeling modtaget samme dag. I mailen fra Pia Vels Hansen gives tilsagn til 750 m 2 byggeri og etablering af yderligere parkering i den nordlige del af området. På den baggrund rettede sekretariatet henvendelse til Fredningsnævnet, for at orientere om den opnåede planmæssige ramme hos Kommune og Naturstyrelse og for at anmode om en stillingtagen til mulighederne for en dispensation fredningskendelsen. Nævnet besigtigede området fredag den 3. oktober 2014, hvor Nationalparken fremlagde projektet og status for dialogen med myndighederne. Ved besigtigelsen deltog også Naturstyrelsen som lodssejer og Naturfredningsforeningen som påtaleberettiget i forhold til fredningskendelsen. Efter bestyrelsens projekt var gennemgået fremlagde Naturfredningsforeningen et forslag om, at al parkering og projektet i sin helhed flyttes nord for Molsvejen. Fredningsnævnet oplyste, at nævnet vil fremsende en udtalelse om såvel Nationalparkens projekt som Naturfredningsforeningens forslag. Erling orienterer om mødet. Nationalparken afventer reaktioner på mødet og den skriftlige indsigelse, som Margit har sendt på vegne af DN. Hvis reaktionen er positiv, er vi nået rigtig langt. 4

5 4. Styregruppens 3. møde: Styregruppen holdt møde den 24. september Blandt andet blev udkastet til tillæg til forpagtningsaftale drøftet, og der var enighed om at anbefale en tilretning således at Luigis ønske om fuld sikkerhed for fortsat drift af cafe frem til udgangen af 2020 imødekommes, hvis Nationalparken opfører Velkomstcenter på stedet, samt at Nationalparken i en sådan aftale skal godkende investeringer, som ikke er fuldt afskrevne ved cafeens driftsstart i det nye center. Styregruppen anbefalede også, at Nationalparksekretariatet skal udarbejde pressemeddelelser som informerer om status for arbejdet med Velkomstcentret. Der skal i disse være fokus på, at kro og iskiosk vil have en fortsat og ubrudt drift frem til åbning af det nye velkomstcenter, og at Luigi har (forventes at få) en aftale, som gør det muligt for ham, at drive den nye cafe i Velkomstcentret frem til Næste møde i styregruppen blev aftalt til 13. november Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om man kan drive en kro samtidig med at der bygges. Spørgsmålet skal afklares i forbindelse med udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogram. Med hensyn til forpagterens aftale om at drive cafe frem til 2020, blev det diskuteret, om man kan lave sådan en aftale uden at sende forpagtningen i udbud. Indretning af og servering i cafeen afgøres af bestyrelsen i dialog med relevante parter. Forpagtningsaftale med Naturstyrelsen, løber til udgangen af Udkast til tillæg til forpagtningsaftalen, som muliggør forpagtning , er en aftale mellem forpagteren, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge, idet Velkomstcentret vil være Nationalparkens ejendom. Der blev også udtrykt ønske om at få fakta oplyst om, hvad byggeriet vil komme til at koste forpagteren i tabt omsætning m.v. Nogle udtrykte ønske om, at der laves et clean cut, så der ikke laves en tillægsaftale til forpagtningsaftalen, og at cafeens forpagtning sendes i udbud. Margit bad om, at punktet angående tillæg til forpagtningsaftale om drift af Kalø Slotskro udsættes med henblik på at indhente et uvildigt juridisk responsum, der kan afklare lovligheden i den påtænkte disposition. Margit bad om aktindsigt i Naturstyrelsens notat / responsum. Mika fandt, at spørgsmål om kontrakttillæggets lovlighed burde rettes til Naturstyrelsen Kronjylland. Sekretariatet og styregruppen for Velkomstcentret arbejder videre med disse input. 5. Hack Kampmann huset: Bestyrelsen besluttede på sit møde 28. august 2014 at Hack Kampmann huset drøftes på næste bestyrelsesmøde. Lejeren af huset har opsagt lejemålet med virkning fra 1. oktober 2014 med henvisning til den usikkerhed som etablering af vores Velkomstcenter på stedet har skabt. Styregruppen for Velkomstcentret arbejder med to scenarier: At overtage huset nu, eller at lade forpagteren søge at leje det ud for ca. 1½ år. Bestyrelsen er ikke interesseret i at overtage huset nu, men vil på den anden side heller ikke være interesseret i at få en uopsigelig lejer ind. Vi skal holde ham økonomisk skadesløs. Nationalparkens brug af huset i forbindelse med Velkomstcentret diskuteres på et senere tidspunkt. 6. Afholdelse af Bestyrelsesmøde på det nye Moesgaard Museum: 5

6 Bestyrelsen besluttede på deres seneste møde, at muligheden for at afholde næste bestyrelsesmøde på det nye museum ved Moesgaard skulle undersøges. Da museet først åbner den 11. oktober og hverken kunne tilbyde mødelokale eller rundvisning den 22. oktober, viste det sig ikke muligt at afvikle mødet på stedet. Besøg på museet bliver på et senere tidspunkt evt. kombineret med væksthaverne i Aarhus. 7. Afholdelse af dagsseminar for udarbejdelse af konkurrenceprogram: Hvis fredningsnævnet tilkendegiver en positiv holdning til den planmæssige ramme, som Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling har forholdt sig til, anses grundlaget for at igangsætte arbejdet med en arkitektkonkurrence som tilvejebragt. For at såvel bestyrelse som råd kan drøfte og komme med input til konkurrencen og rammerne herfor ønskes afholdt et dagsseminar. Ingen kommentarer Formanden indstiller, at Ad 1: De indkomne tilbud fra fundraising firmaer drøftes og konsulentfirma vælges inden for en økonomisk ramme på kr Ad 4: Tillægget til forpagtningsaftale om drift af Kalø Slotkro godkendes med styregruppens anbefalede tilretning. Ad 5: Forpagterens evt. dokumenterede indtægtstab fra udlejning af Hack Kampmannhuset dækkes af Nationalparken indtil forpagtningsaftalens udløb med udgangen af 2017 Ad 6: Sekretariatet skal planlægge en ekskursion til det nye Moesgaard Museum i Ad 7: Bestyrelsen og rådet anmodes at reservere den 31. januar til afholdelse af dagsseminar om input til konkurrenceprogram. 6

7 5. Behandling af projekt ansøgninger over kr modtaget til ansøgningsfristen ansøgninger med vurderingsskema Referatnotater fra 4 udvalgsmøder Til ansøgningsfristen 1. september 2014 modtog Nationalparken i alt 14 ansøgninger, der kan opdeles på følgende fagområder: Erhverv, turisme og logo 1. Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for det lokale erhvervsliv en afdækning af muligheder Fremsendt af Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark 2. Nationalpark Mols Bjerge og Aarhus udveksler vide fase 2 fremsendt af Naturhistorisk Museum Friluftsliv 3. Landscape Dialogues / Landskabsdialoger fremsendt af Secret Hotel 4. Larvedyrkningsanlæg til opdræt af fiskeyngel - fremsendt af Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening 5. Naturfitness i Rønde Bypark og Hestehaveskoven fremsendt af Rønde Distriktsråd 6. Rønde Frie Skovbørnehave - etablering af nye bygningsfaciliteter fremsendt af bestyrelsesmedlem Susanne L. Skifter 7. Orienteringsløb påsken 2015 fremsendt af løbeklubben PAV Kultur 8. Bog om Egil Fischer og Femmøller Strand fremsendt af Lars Morell 9. Bog om Ellen Dahl, Mols og litteraturen fremsendt af Morten Vilhelm Keller 10. Indtryk, udtryk og aftryk fremsendt af Glasmuseet v. Dan Mølgaard 11. Red Snow, Ice in motion fremsendt af Bente Elisabeth Endressen Natur 12. Operation 1947 Follow up fremsendt af Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum 13. Forberedelse til afgræsning og tilgængelighed ved Begtrup Vig fremsendt af lodsejer Per Korsgaard 14. Forberedelse til afgræsning og oprensning af Stubbe Søvej 16 fremsendt af lodsejer Jens Friis Jensen Ansøgningerne har været drøftet i vores respektive fagudvalg den 22., 24., 25. september samt den 7. oktober Formandens indstillinger til afgørelse af de enkelte ansøgninger er foretaget under iagttagelse af dette forarbejde i udvalgene. Notaterne fra de 4 møder ligger på sagen. Generelt: Der blev efterlyst et større perspektiv i forhold til ansøgningerne. Udvalgene har behandlet ansøgningerne på grundlag af sekretariatets objektive vurderingsskemaer udformet på grundlag af retningslinjerne og planens projektområder. 7

8 Erhverv, turisme og logo 1. Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for det lokale erhvervsliv Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark har fremsendt en ansøgning på maksimalt kr til at afdække og facilitere udviklingsmuligheder, som Nationalparken kan give det lokale erhvervsliv. Det ønskes bl.a. realiseret ved at skabe dialog med erhvervslivets aktører og repræsentanter samt understøtte tiltag, der udvikler området erhvervsmæssigt med udgangspunkt i Nationalparken. Formanden ser ikke projektet i sin nuværende udformning som konkret nok. Derfor foreslås yderligere afklaring af projektet gennem afholdelse af en interesse- og konkretiseringsworkshop, der skal afholdes af Syddjurs Udviklingspark. Formanden indstiller, at der afsættes kr til forberedelse og afholdelse af en workshop. - Beslutning: Der optages dialog med ansøger om tilretning af projektet og ansøgningen lægges frem i bestyrelsen igen. - - Bemærkninger: - Jørgen Ivar henstiller, at sagsfremstillingen bruger udvalgets korrekte navn: Logo- og Erhverv. - Der var enighed om det gode i projektet, og at ansøgeren var den rette. Men der skal tages en debat med ansøgeren om at tilpasse projektet, så vi ikke kommer til at betale for noget, som de får midler til andet steds fra. 2. Nationalpark Mols Bjerge og Aarhus udveksler vide fase 2 Naturhistorisk Museum har fremsendt en ansøgning på kr kr. til at dække konsulenthonorar til den ansvarlige for projektets gennemførelse. Nationalparken har tidligere med kr støttet en beskrivelse og analyse af århusianernes ønsker og behov i relation til Nationalparken. Næste del af projektet fase 2 er at projekt, som skal identificere interessenter på vidensområdet i Aarhus og i Nationalpark-området, afdække deres forskellige interesser og dernæst på en workshop at afdække forskellige interesser og i fællesskab udvikle projektets form og indhold fremadrettet. Samlet set er tanken at grundlægge en platform, som sikrer permanente partnerskaber og synergier mellem Aarhus og Nationalpark-området for på sigt at få flere århusianere til at bruge Nationalparken. Projektkonsulenten laver til sidst en projektbeskrivelse og strategi for det fremtidige arbejde. Formanden ser ikke Naturhistorisk Museum som den mest relevante samarbejdspart i forhold til en turistmæssig synliggørelse af Nationalparken i Aarhusområdet. Endvidere er ansøgningen ikke særlig konkret. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes. Friluftsliv 3. Landscape Dialogues / Landskabsdialoger Secret Hotel har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Secret Hotel søger midler til delprojekter i 2015 under Landscape Dialogues. Landscape Dialogues er 8

9 kunstneriske landskabsoplevelser, som er overraskende og oplysende, men samtidig meget tilgængelige for et bredt publikum af både natur- og kulturinteresserede i alle aldre. Ønsket i Landscape Dialogues er, gennem nemt tilgængelige scenekunstneriske oplevelser, at genforbinde mennesker med deres omgivelser at give dem mulighed for at gen-erindre (remember with all members), med krop, sanser og intellekt, at vi alle er en del af en større helhed. Dette gøres vel at mærke med undren, leg og analyse og med ønsket om at finde vej uden om romantik og nostalgi. Man søger i stedet at tilbyde oplevelser af forbundethed, balanceret med refleksion. Formanden mener, at ansøgningen reelt går på tilskud til bygninger og drift, og at projektet henvender sig til en meget snæver gruppe. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes 4. Larvedyrkningsanlæg til opdræt af fiskeyngel Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Gennem projektet er det foreningens ønske at opdrætte og udsætte fiskeynglen ( i første omgang skrubber ) i Ebeltoft Vig og tilstødende farvande i samarbejde med DTU, Fiskerikontrollen, Nordvestjysk Fritidsfiskerforbund, Venø Fish Farm og Syddjurs Kommune. Formålet med projektet er at skabe et forbedret og mere givtigt fiskevand til gavn for fritidsfiskere, lystfiskere og turister. Formanden anser projektet som værende interessant, men præmisserne for ansøgningen skal yderligere afklares, specielt driften af anlægget i de kommende år. Endvidere skal der som betingelse for bevillingen indgå en formidlingsforpligtigelse og en opfølgning og evaluering af projektet. Formanden indstiller, at der bevilges kr under ovennævnte forudsætninger. Beslutning: Formandens indstilling godkendes med 8 stemmer for. Bemærkninger: Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvem der har gavn af dette. Og om man har erfaring fra andre. Der er erfaring, og der er godt grundlag via prøvefiskning i området gennem mange år. Det giver også grundlag for at lave en evaluering efter en årrække, som bør være 5 år. 5. Naturfitness i Rønde Bypark og Hestehaveskoven Rønde Distriktsråd har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Formålet med projektet er at få flere unge mennesker fra Røndes mange uddannelsesinstitutioner samt flere af de lokale borgere i lokalsamfundet til at få øjnene op for de unikke skove, vi har så tæt på Rønde. Dette gøres ved, at der etableres 2 fitnessmiljøer, et i Byparken i Rønde i samklang med den nuværende bevoksning og et i Hestehaveskoven. Begge steder er udpeget og godkendt at henholdsvis Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune. Projektet er kommet op at stå ved et samarbejde mellem Løbeklubben Puls 8410 og Rønde Distriktsråd samt Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune. 9

10 Formanden mener, at projektet er godt og understøtter friluftsaktiviteter i den bynære skov. Formanden indstiller, at der bevilges kr til etablering af motionsredskaber i Hestehaveskoven under forudsætning af at de nødvendige tilladelser fra lodsejer og relevante myndigheder er tilvejebragt. Beslutning: Formandens indstilling godkendes under forudsætning af, at spørgsmålet om vedligeholdelse er afklaret, og at redskaberne laves i rustikke naturmatrialer. Dog stemte Rita og Margit imod. 6. Rønde Frie Skovbørnehave - etablering af nye bygningsfaciliteter Bestyrelsen ved Rønde fri børnehave har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på Projektet omfatter delprojekt 1 "Modning Af Byggegrund". Delprojekt 1 er en del af det overordnede projekt vedr. etablering af nye faciliteter til Rønde Frie Skovbørnehave ved Kalø Hovedgård, Grenåvej 12,8410 Rønde. Arealet er beliggende ved Ringelmose Skov, ca. 1 km fra Rønde by. Formålet med etablering af nye faciliteter til Rønde Frie Skovbørnehave er at sikre den fortsatte eksistens for Rønde Frie Skovbørnehave ved at skabe en fast base til Rønde Frie Skovbørnehave i form af en 300 kvadratmenter bygning, idet skovbørnehavens nuværende lejemål ved Kalø økologiske Landbrugsskole er opsagt fra Bygningen skal indeholde inde-faciliteter til børnehavefunktion, til vuggestuefunktion og til brug som spejderhytte af KFUM spejderne Gustav Vasa. Formanden mener at projektet ligger udenfor Nationalparkens opgaver i henhold til bekendtgørelsen. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen Formandens indstilling godkendes. 7. Orienteringsløb påsken 2015 Løbeklubben PAN har fremsendt en ansøgning om et sponsorat på kr. ud af et samlet budget på kr. Orienteringsklubben PAN arrangerer Påskeløb Et 3-dages løb med 2 etaper på Mols Bjerge og l etape ved Ørnbjerg mølle. Løbet går den 2-4/ Løbet er en gammel tradition inden for orienteringssporten og traditionelt kommer deltagere fra hele Danmark samt en række forskellige nabolande. Deltagerne er typisk i alderen 5-80 år, hvorfor løbet er et stort familie samlingspunkt uden den helt store elitemæssige bevågenhed. Der forventes ca deltagere og i alt gæster fra nær og fjern. Formålet for PAN er naturligvis at give deltagerne store sportslige udfordringer, men i lige så stort et omfang, at give dem en bid af og indblik i alle de muligheder Mols rummer. Formanden anser aktiviteten som interessant for lokalområdet og gæster. Større sponsorater kan godt bringes i anvendelse. Sponsoratet skal på en helt særlig måde tydeligt synliggøre Nationalparken. Formanden indstiller, at der bevilges et sponsorat på kr under ovennævnte forudsætning. 10

11 Kultur Beslutning: Der gives sponsorat på kr under forudsætning af, at vores logo sættes på materialet, og at der anvendes Nationalparkens målportal. 8. Bog om Egil Fischer og Femmøller Strand Lars Morell har fremsendt en ansøgning på kr til udgivelse af bogen/ køb af oplag ved bogens udgivelse. Bogens samlede produktionsomkostninger kr , og heri er ikke afsat beløb til forfatterhonorar. Det nødvendige støttebeløb for bogudgivelsen er omkring kr Formålet med bogen er at øge kendskabet til dansk planlægnings historie og sætte fokus på de store landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter, som velplanlagte og veltænkte bebyggelser fortsat kan bidrage med efter 100 år. Ansøgeren udgav i 1998 bogen Egil Fischers Mols, som i mange år har været udsolgt. Denne bog havde stort fokus på Mols Kroen, da den blev udgivet i et samarbejde med ejerne af restauranten. Den nye bog vil tage udgangspunkt i Egil Fischers betydning for Danmarks første byplanlagte fritidsområde ved Femmøller Strand og dens bebyggelser. Det er bogens intention at skabe et vigtigt bidrag til fortællingen om Mols Bjerge og stedets historie. Formanden anser en bog om den samlede Femmøller Ferieby som et værdifuldt bidrag til Nationalparkens forpligtelser på kulturområdet. Formanden indstiller, at der bevilges kr til erhvervelse af bøger. Formandens indstilling godkendes 9. Bog om Ellen Dahl, Mols og litteraturen Morten Vilhelm Keller har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Bogen forventes at kunne indtjene kr. ca ved udsolgt oplag på stk. De resterende kr søges dækket gennem en ansøgning til os og en lignende til Beckett-Fonden. Projektet omfatter udgivelse af en stor-format kunstbog, på ca. 175 sider, rigt illustreret med tegninger, arkivfotos fra de sidste 50 år og grafik, samt landskabs og natur-fotografier fra Mols Bjerge. Bogen vil præsentere Ellen Dahl's beskrivelser af den lokale natur, belyse hendes mangeårige arbejde omkring fredningen af Mols Bjerge og Sandholm, hendes forhold til Naturhistorisk Museum samt et afsnit om hendes samarbejde med arkitekt Egil Fisher omkring hendes sommerhus "Lille Strandkær". Formanden anser en bog om Molslaboratoriets historie og Ellens Dahl s liv og virke som et værdifuldt bidrag til Nationalparkens forpligtelser på kulturområdet. Formanden indstiller, at der bevilges kr til projektet. Formandens indstilling godkendes med samme vilkår som punkt. 8 om erhvervelse af bøger 10. Indtryk, udtryk og aftryk Ebeltoft Glasmuseum har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr Glasmuseets projekt har til formål slår bro fra naturoplevelse i Mols Bjerge til kunstnerisk kreativitet hos børn og unge. Med afsæt i vandringer i Mols Bjerge ledsaget af naturvejledere, skal 11

12 20 elever fra en udvalgt klasse på indskolingen ved Syddjurs Friskole omsætte deres indtryk til udtryk i Glasmuseet Ebeltoft s glashytte. På vandringerne skal eleverne indsamle naturobjekter, der er særegne for de særlige landskabelige forhold i Mols Bjerge, og disse objekter skal efterfølgende anvendes i arbejdet med at omsætte oplevelserne i naturen til et stort samlet kulturobjekt i form af skulpturer og afstøbninger i glas, ler, gips m.v. Det er tanken at afstøbningerne skal blive til et stort samlet værk i form af et relief, en skulptur der efter præsentation på Glasmuseet Ebeltoft vil blive permanent ophængt offentligt tilgængeligt i Egens i tilknytning til Syddjurs Friskole. Formanden anser projektet indhold for at være på kanten af eller at ligge udenfor Nationalparkens opgaver. Endvidere anses værdien af naturdelen for at være meget sekundær i forhold til den kreative glaskunst del. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes. 11. Red Snow, Ice in motion Galleri Mols v. Bente Elisabeth Endressen har fremsendt en ansøgning på kr ud af et samlet budget på kr De ansøgte midler skal anvendes til gennemførelse af udstilling, workshop, performance og folkemødeprojektet i Nationalparken. Projektet vil blive igangsat med en udstilling af den Nordiske Kunstnergruppe Red Snow. Gæsterne vil på udstillingen møde bl.a. en isbjørnekvinde-skulptur, isflager flyder på store lærreder, Lyd af tromme-sang, natur og is der smelter. Udstillingen er i dag i Grønland og ønskes fra vist i Nationalparken, hvorefter den skal videre til København, Færøerne og Island. Der ønskes herefter arrangeret en uges workshop specielt for unge, som sammen med lokale kunstnere og samarbejdspartnere skal arbejde med naturforståelse, musik og billedkunst. Der ønskes afholdt dialogmøder eller et folkemøde, hvor gæster og lokale ønskes inddraget i projektet, og hvor de lokale deltagende viser deres resultater. Endelig ønskes afholdt performance arrangementer. Projektet har fokus på at bibringe børn og unge en større forståelse for sammenhænge mellem natur, klima og klimaforandringer via kundskab om seneste istid, med udgangspunkt i det unikke istidslandskab på Mols. Formanden har respekt for det kunstneriske niveau i det primære projekt og ser frem til at udstillingen vises i Nationalparken. Imidlertid er de tænkte aktiviteter i kølvandet svære at relatere til Nationalparkens formål og samlet set er ansøgningen noget ukonkret. Natur Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes 12. Operation 1947 Follow up Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum har fremsendt en ansøgning på kr hvoraf kr ønskes anvendt til rydning, kr til sliddele + diesel og endelig kr til formidling. Området som projektet omfatter benævnes Sletten og ligger nordøst for den kendte stejle skrænt nær Fuglsøvejen på Molslaboratoriet. Arealet var i 1940'erne et biologisk hotspot med talrige forekomster af meget sjældne arter i det åbne, flade landskab. Siden dengang er arealet gradvist groet mere og mere til med krat og løvskov (pt ca. 50 %), hvorved flere sjældne arter er forsvundet, andre akut truede. 12

13 HedeDanmark ryddede i september 2014 træopvækst på arealet (finansieret af rydningspuljen i Natura2000-områder), som dermed er forberedt til græsning over hele fladen. Efter rydningen og fjernelse af overjordisk biomasse frigives stadig en mængde næringsstoffer fra underjordisk biomasse. Dette giver en opvækst med høje kvælstofkrævende urter, som græssende husdyr næppe vil æde. For at sikre en høj fremtidig naturtilstand, søges om midler til ikke blot en forberedelse til græsning, men også til et maskinelt høslæt. Forberedelse til høslæt indebærer nedfræsning af rødder og en kontinuerlig slagleklipning de to første år, så vedvegetationen virkelig bliver holdt i ave. Som supplement til NaturErhvervsstyrelsens støtte til rydning søger Molslaboratoriet derfor om økonomisk støtte til nedfræsning af rødder samt mandskabstimer til slagleklipning og høslæt i to år. Endvidere søges om støtte til formidling af tilgroningshistorien og naturplejen vha. avisartikler samt info-standere på stedet. Formanden anser projektet som relevant på trods af projektets forløb, hvor der sidste år blev fremsendt en ansøgning til Nationalparken på en rydning, som skulle være sendt til NaturErhvervsstyrelsen. Tilsagnet bør gives under forudsætning af at ansøger selv afholder udgifter til formidling samt overvågning af den naturmæssige udvikling på arealet. Formanden indstiller, at der bevilges kr til projektet Beslutning: Der bevilges kr. til projekter inkl. montering. Bemærkninger: Der blev stillet spørgsmålstegn om, hvorvidt ansøger er forpligtet til en del af projektet i henhold til opnåede midler fra Natur-Erhvervsstyrelsen. Projektet her sikrer, at der hurtigere opnås den ønskede tilstand. Der blev foreslået at give kr til rydning, endvidere at der gives kr til formidling. 13. Forberedelse til afgræsning og tilgængelighed ved Begtrup Vig Lodsejer Per Korsgaard har fremsendt en ansøgning på kr hvoraf kr ønskes anvendt til rydning af krat, til etablering af hegn, vand og læskur samt endelig kr til anlæggelse af 400 m grusvej. Projektet har til formål at etablere en forberedelse til afgræsning af overdrev, eng og mose ved Begtrup Vig, herunder at rydde for opvækst, at opsætte hegn og at etablere vanding samt læ for dyr. Samtidig ønskes en trampesti etableret. Formanden mener at naturpleje det pågældende sted relativt set kan understøtte plejestrategien om den særlige og truede natur. Imidlertid skal det undersøges, om der ikke er mulighed for at få 100 % finansiering fra NaturErhvervsstyrelsen til rydningen. Grusvejen på 400 m anses ikke for at være relevant for Nationalparken det pågældende sted. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen Formandens indstilling godkendes. Sekretariatet skal oplyse, at ansøger kan genansøge, hvis der ikke kan opnås tilskud andre steder fra. 14. Forberedelse til afgræsning og oprensning af sø på Stubbe Søvej 16 Lodsejer Jens Friis Jensen har fremsendt en ansøgning på kr til etablering af indhegning, klargøring til afgræsning, oprensning af søer samt etablering af faunavenlig stendige og 13

14 træbeplantning. Projektets formål er at udvikle naturindholdet i landskabet på en mindre landejendom nær ved SØ-enden af Stubbe Sø, hvoraf hovedparten er et lavtliggende 3-areal. Formanden mener ikke, at området indeholder tilstrækkeligt naturpotentiale i forhold til strategien om den særlige og truede natur i Nationalparken. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Formandens indstilling godkendes. Økonomisk oversigt med disponerede beløb til projekter i henhold til formandens indstillinger: område Forbrugte beløb til projekter siden Nationalparken gik i drift Kr. A Disponeret i henhold til formandens indstilling i denne sag. Kr. B Restrummelighed til projekter i budget 2014 Kr. før formandens indstilling Forbrugte og disponerede beløb til projekter i alt til d.d. Kr. A+B Erhverv og logo Friluftsliv Kultur Natur og geologi Formidling I alt

15 6. Krogryggevej. Brev fra Anne Friis Mail fra kommunen med prisoverslag. Kortmateriale. Tilbage i april 2013, modtog Nationalparken en henvendelse fra Anne Friis, Krogryggevej 3, Skårup, 8400 Ebeltoft, om reetablering af Krogryggevej som cykel- og gangsti. (bilag 1) Krogryggevejen er en meget gammel vej, der kendes helt tilbage til 17-hundredetallet og har helt op til vores tid været brugt af de lokale bønder, når de skulle til møllerne i Femmøller. Vejen går op på toppen af højderyggen og giver brugeren en fantastisk udsigt over Kalø vig. Se i øvrigt bilag 1. Nationalparken har afholdt et møde med kommunen om mulighederne. Vejen er en almindelig offentlig vej, der bare har været nedprioriteret i kommunens vedligeholdelsesprogram. Der er ingen planer om at ændre på dette fra kommunens side, men de har ingen indvendinger mod at vi finansierer en genetablering. Der er således ingen problemer i at genetablere vejen som almindelig grusvej i 3 meters bredde. Hvis vi ønsker at imødekomme Anne Friis ønske om genetablering som cykel- og gangsti på f.eks. 2 meter bredde, kræver det en høring blandt de lodsejere, der har jord op til stien. Kommunen har heller ingen indsigelser imod dette. Efterfølgende vedligehold af vejen er endnu ikke forhandlet med kommunen. Genetablering af vejen vil ifølge kommunens standard priser koste kr. (bilag 2), men en nedgradering til 2 meter, sammen med et udbud til lokale entreprenører, forventes at kunne nedbringe prisen til ca. det halve. Forslaget har været behandlet på Friluftsgruppens møde d. 22. september, som anbefaler projektet, med den bemærkning at efterfølgende vedligehold skal varetages af kommunen. Formanden indstiller at der frigøres et beløb på max kr. til genetablering af vejen, samt skiltning og pr. for projektet. Beslutning Formandens indstilling på kr godkendes Bemærkninger Der var positiv indstilling til projektet set med friluftsbriller, men der blev stillet spørgsmålstegn ved, om det gør nogen forskel, fordi grundlaget er gult ler. Det betyder, at vejen vil blive ødelagt igen meget hurtigt. Ligeledes blev det gjort opmærksom på, at det er en offentlig vej. Der kom forslag om at lave noget i midterrabatten eller i siderne, så cyklerne kan være der. Det er sandsynligt, at vejen bliver ødelagt, når traktorerne kører på vejen. Lodsejerne skal inddrages. 15

16 7. Opgradering af P-pladsen overfor Femmøller efterskole. Prisoverslag fra kommunens vejafdeling I stirapporten punkt Femmøller By, anbefales det at markere p-pladsen som busholdeplads og opsætte en infotavle. På friluftsudvalgets ekstraordinære møde d. 12. juni blev det besluttet at gå videre med denne anbefaling. Efter en besigtigelse sammen med Bent Andersen fra Syddjurs Kommune, er der indhentet tilbud på følgende forbedringer: Afretning af pladsen og pålægning af nyt grus. Slåning af arealet bag parkeringspladsen. Etablering af to mindre flisepladser til bord/bænke sæt. Opstilling af nyt info-skilt med bl.a. det samlede stinet i Mols Bjerge. Drift: Arealet med de nye bord/bænke skal slås to gange om året. Dette vil give en driftsudgift på ca kroner. Fordelingen af betalingen kan evt. forhandles med kommunen og lodsejeren. P-pladsen ejes af Femmøller Efterskole. Forstanderen Maria Vinding Perera ser meget gerne projektet gennemført. Den samlede pris på projektet er estimeret til for anlægsarbejde inkl. to brod/bænkesæt, plus ca ,- til oplysningsskiltet. I alt kr ,-. Projektet har været behandlet på friluftsudvalgets møde den 22. oktober og blev anbefalet til videre behandling i bestyrelsen. Formanden indstiller at projektet gennemføres inden for en økonomisk ramme på kr Beslutning Formandens indstilling godkendes. Der skal arbejdes med en model, så Efterskolen overtager vedligeholdelsen. Margit stemte imod. Bemærkninger Margit udtrykte utilfredshed med, at der i estimatet ikke var afsender, modtager eller dato. Grundlaget for beslutning er mangelfuldt, og hun ønsker det sendt i udbud. Mika oplyste, at det er under beløbsgrænsen for pligten til udbud. Det er i Nationalparkens interesse, at parkeringspladsen i udkanten af Mols Bjerge opgraderes. 16

17 8. Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2014 orientering 1. Budgetopfølgning 3. kvartal med opdateret regnskab over forbrugte midler til og med 3. kvartal Inkl. formandens indstillinger til ansøgninger modtaget 1. september til budgetopfølgning med forklaring af begreber Budgetopfølgning efter 3. kvartaler af 2014 viser et forbrug på kr. Et estimat af forbrug i 4. kvartal er på kr. inkl. de tilsagn, som formanden har indstillet til dette møde, løn, husleje og administrativ bistand i henhold til samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen. Der sker en tilbageførsel fra hensættelser fra projekter, som ikke gennemføres på ca kr. Dette indikerer, at der i 2014 vil ske en opsparing på Bevilling: Forbrug: Tilbageførsel: = kr. Nationalpark Mols Bjerge har i forvejen en opsparing fra ultimo 2013 på kr ,388 kr., så vi sandsynligvis vil komme ud med en opsparing ultimo 2014 på ca kr. Note til budgetopfølgningsskemaet: I forhold til budgetopfølgningen skal man under Administration Lønninger være opmærksom på følgende: Lønnen konteres året ud under administration, og der er budgetteret med, at der i december sker en ompostering i forhold til de ansattes tidsregistrering på de forskellige områder. Derfor er der p.t. et overforbrug på denne konto, medens der samtidig er manglende forbrug på lønninger i de forskellige områder. Herudover kan oplyses at: Den grønne kolonne viser det faktiske disponible beløb for områderne, efter omposteringen. Lønnen til nationalparkguiderne er allerede placeret under formidling. Formidling Generelt viser et underskud på ca , men der afventer en tilbageførsel fra hensættelser på ca kr. til området fra ikke gennemførte projekter. Det er projekt På sporet, hvortil udgifterne er konteret på driften. Nationalparkstøttede projekter for kultur er overskredet med ca kr., men egne projekter er til gengæld uforbrugt, således at der samlet ikke er tale om et overforbrug. Bemærkninger Opfølgningen er taget til efterretning 17

18 9. Budget 2015 Budget 2015 Budgettet for 2015 er udarbejdet så det balancere med bevillingen på kr Budgettet indeholder dermed ikke en opsparing til Velkomstcentret, da det afsatte beløb på kr altovervejende forventes anvendt til konsulentbistand, forundersøgelser, planlægning og udarbejdelse af program for arkitektkonkurrence. Den forventede opsparing pr på ca. 3,5 mio. vil derfor kun blive forøget, hvis ikke alle projekter i det fremlagte budget realiseres. En sådan situation ser sekretariatet som realistisk i lyset af vores indhøstede driftserfaringer fra de første år. Til Administration er der afsat ca. kr hvoraf de kr vedrører lønninger. Dette beløb udgør kun omkring halvdelen af den samlede lønramme, da den resterende del af lønbudgetteret er konteret under de områder, hvor de enkelte medarbejdere arbejder med projektudvikling. På formidlingsområdet er der afsat ca. kr og heri indgår ca. ¾ årsværk til interne lønudgifter samt kr til aflønning af Nationalparkguides. Der afsættes bl.a. kr til annoncering, kr til trykning af foldere, kort og andet informationsmateriale, kr til vedligehold og udvikling af Nationalpark appen, kr til videreudvikling af Nationalparkens undervisningsportal, kr til Nationalparkbussen, kr til messer og større arrangementer, kr til Skovhjælperordningen, kr til fortsat TV-produktion og kr til kommunikation. Endelig kan nævnes at der afsættes kr til at støtte andre parters formidlingsprojekter. På natur- og geologiområdet er det samlede budget på kr , hvori indgår ca. ¾ årsværk til interne lønudgifter. Ud fra en prioritering i Naturudvalget satses der i 2015 meget på natur og mindre på geologi. På geologiområdet er der kun er afsat kr , bl.a. fordi dette område i 2013 og 2014 fik store bevillinger. Naturudvalget har ud fra tidligere planer og udredninger sat fokus på 5 projektområder over de nærmeste år, hvoraf der i 2015 især prioriteres på Øget Biodiversitet i Gammel Løvskov (kr ), Ambitiøs Biodiversitet i Ebeltoft (kr ) og Videreudvikling af Sandmarksnatur (kr ), men de to sidste områder (Biodiversitet og Dialog på Jagtejendomme og Mere og Bedre Græsning) primært tilgodeses med projektudvikling. På kulturområdet er det samlede budget på ca. kr , hvori indgår ¼ årsværk til interne lønudgifter. På baggrund af drøftelser i kulturudvalget afsættes bl.a. kr til åbne udgravning i samarbejde med museet og kr til Egil Fischers Ferieby ud fra et håb om tilsagn fra RealDania til grundejerforeningens projekt, som tidligere er forelagt bestyrelsen. Endvidere afsættes kr til registrering af den fysiske kulturarv i samarbejde med kommunen samt herudover kr til andre egne projekter. Der afsættes kr til støtte til eksterne kulturarrangementsprojekter. På Friluftsområdet er det samlede budget på kr , hvori der ikke indgår årsværk til interne lønudgifter, da dette finansieres af Friluftsrådet. På baggrund af drøftelser i Friluftsudvalget er der afsat kr ,- kr. til videreudvikling af stinet og primitiv overnatning, samt udvikling af specialkort til f.eks. cykelturister og lystfiskere. Herudover kr ,- kr. til opgradering af udvalgte p-pladser og kr som støtte til andre parters friluftsprojekter. 18

19 På Logo- og erhvervsområdet er det samlede budget på kr , hvori indgår ca. ½ årsværk til interne lønudgifter. Der er afsat kr til nationalparkstøttede projekter og kr til egne projekter inden for specielt lokale fødevarer, merchandise og servicenetværk og uddannelse. Kontoområde Budget 2015 Kr. Administration Bestyrelse, råd og udvalg Nationalparkplan og beretning Formidling Landskab og geologi Natur Kultur Friluftsliv Erhverv og logo Velkomstcenter I alt Sekretariatet kan efter aftale med de respektive udvalg løbende gennem året omfordele midler inden for de enkelte kontoområder, og bestyrelsen kan løbende gennem budgetåret træffe beslutning om at omfordele budgetposterne mellem kontoområderne. Formanden indstiller budget for 2015 til godkendelse. Beslutning: Der udarbejdes et nyt oplæg til bestyrelsen, hvor bestyrelsen får mulighed for at byde ind med prioritering af områderne. Efter mail korrespondance fremlægges et nyt budget på december mødet til godkendelse. Budgetlægningen skal starte tidligere næste år, og bestyrelsens prioritering skal være på plads inden det videre arbejde i sekretariat og udvalg. Bemærkninger Budgettet skal forelægges bestyrelsen til strategiske overvejelser inden det udarbejdes i deltaljer. Bestyrelsen sætter prioriteringen, udvalgene arbejder derefter med detaljerne. Erling forklarer, at de 4 medarbejdere og udvalg har givet deres bud på, hvordan det kan blive. Udvalgene har ikke haft noget med økonomien at gøre. Med hensyn til godkendelse af budgettet nu, vil bestyrelsen ikke binde sig før de har haft mulighed for at blive enige om prioriteringen og retningen. Der blev efterlyst en strategidebat, gerne en hel dag til opfriskning af nationalparkplanen. Der blev udtrykt tillid til, at sekretariatet har planen under huden, men nu er det en ny bestyrelse, så debatten vil være gavnlig. Det er specielt begrundelserne for økonomien i det fremlagte budget, der mangler. Budgettet skal indberettes til Naturstyrelsen den 5.11., men det bliver med besked om, at bestyrelsen først kan godkende nyt budget i december, og at der vil forekomme ændringer. Hvis vi vil prioritere opsparing til velkomstcenter, skal budgettet skæres tilsvarende. I forhold til det fremlagte budgetforslag: 19

20 Geologiområdet er ikke budgetteret højt nok. Heller ikke, når man ser på, hvad det har givet tilskud til sidste år. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om et område som formidling kan vokse så eksplosivt. Der skal være måde med det. Formidlingen bør holde niveau for Naturområdet er tildelt passende midler. Friluftliv har fået tilstrækkelige midler, men der er ikke plads til nyt Kultur er tildelt passende midler, men Jakob kunne tænke sig at opdele området i kultur events og kulturarv. Der blev debatteret om udvalgene foretager noget, som ikke er i bestyrelsens ånd, og der foreslås en kort redegørelse fra udvalgsformændene på bestyrelsesmødet. Endvidere skal alle notater for alle udvalg gøres synlige i dropbox for bestyrelsen. 10. Mødekalender 2015 Udkast til mødekalender 2015 Sekretariatet har udarbejdet et udkast til mødekalender for Antallet af bestyrelsesmøder er i forhold til 2014 nedsat fra 6 til 5, antallet at rådsmøder og udvalgsmøder er fastholdt på henholdsvis 3 og 4 møder. Der er indlagt et lørdagsseminar i slutningen af januar til drøftelse af konkurrence for Velkomstcentret og en ekskursion i starten af juni. Der er 2 ansøgningsfrister til ansøgninger over kr , som er lagt 1. april og 15. september. Datoer: Møder i Bestyrelsen i 2015: Tirsdag den 17. februar, onsdag den 20. maj, torsdag den 3. september, mandag den 26. oktober og tirsdag den 15. december med julemiddag Møder i Naturudvalget i 2015: Mandag den 19. januar, tirsdag den 21. april, torsdag den 20. august og onsdag den 7. oktober Møder i Kulturudvalget i 2015: Tirsdag den 20. januar, onsdag den 22. april, mandag den 17. august og torsdag den 8. oktober Møder i Friluftsudvalget i 2015: Onsdag den 21. januar, torsdag den 23. april, tirsdag den 18. august og mandag den 5. oktober Møder i Erhvervs- og Logoudvalget i 2015: Torsdag den 22. januar, mandag den 20. april, onsdag den 19. august og tirsdag den 6. oktober Møder i Rådet i 2015: Mandag den 2. marts., mandag den 1. juni og tirsdag den 20. oktober samt julemiddag med bestyrelsen den 15. december Dagseminar og Velkomstcenter for bestyrelse og råd: Lørdag den 31. januar

21 Ekskursion for bestyrelse og råd: Lørdag den 6. juni I forhold til udvalgsmøderne er drøftelse af indkomne projektansøgninger inden for de områder, som er præciseret og udmeldt af de enkelte udvalg det primære formål på møderne i april og oktober, mens udvikling af egne projekter er det primære emne for møderne i januar og august. Formanden indstiller mødekalenderen til godkendelse. Beslutning Mødekalenderen godkendes med følgende ændring. Ekskursionen flyttes til 30. maj. Bemærkninger: Budgetmødet tages et møde tidligere næste år. Februar mødet skal indeholde debatten om planen og opfølgning. 11. Forretningsordning Forretningsorden tilrette pr. 1. oktober 2015 I henhold til bestyrelsens beslutning på forrige bestyrelsesmøde under punktet 4 Valg af næstformand, fremlægges en revideret forretningsorden til godkendelse. I den tilrettede forretningsorden er følgende sætning indsat i punkt 2: Næstformandens opgave er at være stedfortræder for formanden ved dennes forfald. Formanden indstiller den tilrettede forretningsorden til godkendelse. Formandens indstilling godkendes. 21

22 12. Retningslinjer for behandling af indkomne projektansøgninger Udkast til retningslinjer for behandling af indkomne ansøgninger. På forrige bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen under punkt 9 nogle overordnede retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendelse ansøgninger om støtte til samme arrangement eller aktivitet. Der var bred opbakning til formandens forslag til retningslinjer som var opsat i 4 punkter. Dog blev det besluttet, at supplere med et 5 punkt om, at der i behandlingen af årligt tilbagevendende ansøgninger skal være særlig fokus på nye initiativer i det tilbagevendende arrangement. Endvidere skal der i notatet om retningslinjerne være en nærmere beskrivelse af, hvad Nationalparken mener med en ligeværdig samarbejdspart. I flere udvalg har der været en drøftelse af hvordan relevansen af indkomne projektansøgningen han styrkes. Det er erfaringen, at flere ansøgninger vedrører projekter, som ikke er særlig relevante for de områder som bestyrelsen aktuelt har fokus på. Med den nye udvalgsstruktur og den øgede fokus på at arbejde med egne projekter, vil formanden foreslå, at de enkelte udvalg på deres møde i starten af 2015 udmelder emner og problemstillinger som de ønsker at understøtte i det komne ansøgningsår. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til Notat om projektansøgninger med retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendende projekter. Det er ønsket at notatet efter godkendelse skal lægges på hjemmesiden som en supplerende vejledning til at fremsende ansøgninger og udfylde ansøgningsskemaet til Nationalparken. : Formanden indstiller Notat om projektansøgninger med retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendende projekter til godkendelse. Formandens indstilling godkendes, men sekretariatet skal til næste møde indskrive definitionen af sponsorat. 22

23 13. Status på udviklingsarbejdet af undervisningsmaterialet Min Nationalpark. - Orientering Principper for fælles undervisningsportal Status på udviklingsarbejdet sept Udviklingsgruppen: I første halvår er arbejdet primært blevet udført af Pernille M. Andersen fra Molslaboratoriet, Anita Søholm fra Naturcenter Syddjurs, Franz Holmberg fra Danmarks Jægerforbund, Janni Wedderkopp fra Museum Østjylland og Kristian Herget fra Nationalpark Mols Bjerge, suppleret af Per Jørgensen fra Kolind Skole der har været tilknyttet som pædagogisk konsulent. Fokusgruppen: Desuden har der været nedsat en fokusgruppe bestående af 6 undervisere fra forskellige skoler i lokalområdet. De har medvirket i idefasen og udarbejdelsen af undervisningsforløbene. Desuden har de deltaget i diverse testforløb, hvor nogle af de færdigudviklede undervisningsforløb er blevet afprøvet på elevene. Arbejdsmetode: Gruppen har mødtes hver mandag fra kl. 11 til 16 og har arbejdet med fastlæggelse af principperne for udviklingsarbejdet og med udvikling af selve forløbene. I alt er det blevet til 13 mødedage, plus kik-of arrangementet på Myrthuegård og to workshops med fokusgruppen. Resultater: Der er brugt en del tid til at fastlægge rammerne for udviklingsarbejdet, og udarbejde en fælles beskrivelsesramme i samarbejde med de to andre nationalparker. Dette er nu på plads. Indtil nu er der skitseret 65 undervisningsforløb, fordelt på følgende kategorier: Det vilde liv: hav, skov, overdrev og ferskvand På istidens holdeplads: Landskab, sten og klinter Livet i nationalparken før: Jægerstenalder, Bronzealder, Middelalder (1300 tallet) og Bondekulturen Livet i nationalparken nu: Natursyn, kost, Natur og miljø og erhverv Nogle af forløbene er helt færdige, men størsteparten mangler at blive færdiggjort med arbejdsark, links til relevante materialer mv. Endvidere mangler alle forløb at blive relateret til de nye forenklede fælles mål. Fremadrettet: Arbejdsgruppen skal så vidt muligt suppleres med en afløser for Janni Wedderkopp under hendes barselsorlov. Det er vigtigt at vi får Museum Østjyllands kompetencer bragt ind i arbejdet. Der skal samarbejdes med Skoven i Skolen, hvor vores forløb kommer til at ligger under en særlig fane. Det betyder, at der skal fokuseres mere på at udarbejde undervisningsforløb der tager udgangspunkt i det, der er unikt i Nationalpark Mols Bjerge f.eks. overdrevsnatur, geologi, istid og stedbundne kulturhistoriske nedslag. Navnet og logo skal endeligt vedtages. Forslag til navn: Lær med Mols Bjerge Bemærkninger Orienteringen taget til efterretning 23

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde Til stede: - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge 11. december 2013 kl. 16.30-19.00 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning

Læs mere

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Fra sekretariatet: Kristian,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015.

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015. Bestyrelsesmøde Nationalpark Mols Bjerge Den 26. oktober 2015. Godkendt på bestyrelsesmøde den 15.12.2015 Mødes holdes på sekretariatet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 16.30 til senest kl. 21. Til stede:

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard Jakob Vedsted Peter Brostrøm Peter Gjelstrup

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51 Endeligt referat Fraværende: Velkomst ved Erling Post Præsentation af bestyrelsens medlemmer Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) Erling bød velkommen og ridsede formålet

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen Til Stede: Rita Geertz Margit Røgind Trine Lundorf Klaus Bertram Mikkelsen Thorkil Danielsen Erling Post Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Peter Brostrøm Marianne Kierkegaard Anne Sophie Gamborg Jakob

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af styregruppemøde den 25. marts 2015. Egil Fischers Ferieby

Referat af styregruppemøde den 25. marts 2015. Egil Fischers Ferieby 1 of 7 Styregruppen Egil Fischers Ferieby 27-03-2015 Poul Møller, Direktør Sagsnummer: 14/41833 Flemming Rasmussen, Destination Djursland Sagstype: KLE 04.01.09 Mika Leth Pedersen, Nationalparken Dok nr.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr.15

Referat af bestyrelsesmøde nr.15 Referat af bestyrelsesmøde nr.15 Torsdag den 27. september 2012 kl. 11.30-15.00 på Hilton i København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Nils O. Andersen Afbud

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede: Bestyrelsesmøde 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00 Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø Tilstede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Det oprindelige møde den 29. februar 2012 blev aflyst. Mødet blev i stedet afholdt den 7. marts 2012.

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Til stede: - Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Mette Foged Marianne Kirkegaard Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Afbud

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse ENDELIG Kirkevej 9 DK-7760 Hurup Tlf. +96 19 15 00 Møde i s bestyrelse thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted, d. 17. april kl. 19-22 Dagsorden:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere