Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej vig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West og kontaktlærer Thomas. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Anmeldt tilsyn for 2013 er gennemført af Tilsynsenheden, Odsherred Kommune ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen den 17. september 2013 og den 11. november 2013 i form af opfølgning på tilsynsrapport 2012 med forstander Ann West, besigtigelse af de fysiske rammer samt i form af interview med anbragt elev og interview med elevens kontaktlærer. Tilsynet havde oprindeligt planlagt fokuspunkt omkring den samlede personalegruppe, via deltagelse i personalemøde. Dette blev dog aflyst af skolen, da personalegruppen stillede spørgsmål ved tilsynets relevans på mødet. Tilsynet valgte i stedet at tale med kontaktlæren ud fra, at der p.t. kun er en anbragt elev på stedet. Tilsynsrapport for 2013 skal ses som tilsynets samlede vurdering af forholdende for de anbragte unge på skolen, herunder tilsynets indtryk af atmosfære, indsatsen, de anvendte metoder og den fremviste dokumentation. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været til høring ved Ulstrup Efterskole. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet er i kontakten med Ulstrup Efterskole generelt blevet mødt med en åben og positiv holdning og har kunnet konstatere, at tilsynets observationer og anbefalinger løbende er blevet brugt til opkvalificering af tilbuddet til de anbragte unge. Der er givet få anbefalinger, enkelte henstillinger, og ingen påbud. Skolen har udvist åbenhed om alle skolens forhold. Dog er forstander anmodet om at sikre, at tilsynet fremover har fri adgang, også til personalet. Tilsynet har igennem alle tilsyn og igennem al dialog med stedet, generelt fået et godt indtryk af skolen, som værende en velfungerende skole, som er veldrevet og som medarbejdere og elever beskriver, er et rart sted at være. Ledelse og medarbejdere efterlader et indtryk af stor omsorg og et stort engagement i arbejdet med de unge og vurderes at have kompetencer som modsvarer de anbragte unges behov. Dog anbefaler tilsynet fortsat, at stedet også fremover indtænker ansættelse af pædagogisk uddannet personale, således at det særlige fokus på de sociale problematikker som denne gruppe fordre, sikres. Det er fortsat tilsynets vurdering, at den indsats der leveres på Ulstrup Efterskole til anbragte unge, lever op til godkendelsen. Samlet vurdering Tilsynet besigtigede de fysiske rammer og kunne konstatere, at stedet løbende sørger for renovering og vedligeholdelse, således at skolen fortsat fremstår velegnet til formålet og målgruppen. De unges værelser ses at være i en passende størrelse og indrettet individuelt, efter den enkelte unges smag og behov. Skolen har ved alle tilsyn fremstået ryddelig og tilsynet overværede ved det anmeldte besøg, at eleverne var i gang med den ugentlige rengøring af værelser. Skolen beskriver at ansvar, medindflydelse og samarbejde i forhold til at holde værelser og elevhusene indgår som en del af de unges træning i sociale kompetencer. Der ses at være godt styr på procedure omkring brand og beredskab, sygdom/skadehåndtering, herunder afholdes der fast brandøvelser og deltages i førstehjælpskurser. Det ses, at der siden sidste tilsyn, er opsat de manglende røgalarmer, i administrationsbygningen. Skolen har i de senere år optimeret medicinhåndteringen, der mangler dog fortsat, som også bemærket i tilsynsrapport 2012 at blive uddannet personale i medicinhåndtering og stedet mangler at udfærdige medicininstruks. Håndkøbsmedicin skal mærkes personligt. I forhold til magtanvendelse bør skolen arbejde videre med personalets kendskab til bekendtgørelsen og procedure på området og sikre at der udfærdiges instruks. Interviewguide tilsyn 2/34

3 Ulstrup Efterskole er en efterskole til unge med særlige behov, hvor målgruppen for pladserne til de anbragte unge er unge med sociale funktionsvanskeligheder, samt unge med f.eks. ADHD og Autisme. Pædagogisk arbejdes der ud fra målsætningen om, at den enkelte elev støttes til personlig og faglig udvikling, således at de på sigt bliver i stand til få uddannelse eller fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette gøres bl.a. via indlæring i de praktiske værksteder hvor eleven så ofte oplever succes og på den måde får mod på mere boglig undervisning. Der arbejdes med den unge ud fra Kemplers teorier med fokus på relationen, samt den unges læring i her- og nu situationen. Der lægges vægt på, at den unge møder stabile- og omsorgsfulde voksne. Tilsynet kunne i samtale med en medarbejder konstatere, at medarbejderen havde kendskab til målsætninger og kerneydelser og var i stand til at redegøre for det pædagogiske arbejde, herunder relationsarbejdet. Medarbejderen kunne dog ikke genkende teorien bag relationsarbejdet, Kemplers teorier, hvorfor tilsynet anbefaler ledelsen tydeliggør og gennemgår de anvendte metoder, således at der kan ske en kobling imellem teori og praksis, i forhold til det arbejde der udføres med de unge. Også handleplanen ses nu at blive brugt som et udgangspunkt for arbejdsopgaven i forhold til den unge og som et aktivt styrringsredskab i det løbende arbejde. Tilsynet hæftede sig i 2013 ligeledes ved, at skolen nu har indført fast supervision og at stedet nu har ansat en viceforstander. Det er planen at en del af arbejdsopgaven bliver, at få yderligere styr på dokumentation og administrative procedurer, hvilket tilsynet bifalder, således at manglende instrukser m.v. kan blive færdiggjort. Dette vil yderligere styrke det gode indtryk af skolen, som et godt alternativ på markedet til de anbragte unge med særlige behov. Interviewguide tilsyn 3/34

4 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 9f). Teori metoder. 19e). Medicinhåndtering. 26d). Magtanvendelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. 28h). Personalekompetencer. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 9f). Tilsynet kunne konstatere, at medarbejderne mestre at arbejde med de valgte metoder i praksis, men anbefaler, at leder sikre at alle har kendskab også til teorien bag metoderne. 19e). Tilsynet henstiller, at medicinen mærkes korrekt, herunder at håndkøbsmedicinen også mærkes til den enkelte elev med navn og cpr.nr. Der skal jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr af pkt. 3.2 udarbejdes medicininstruks og medicinhåndteringskurser skal fornyes. Det kan med fordel overvejes om medicinen i stedet bør doseres fra apoteket. Interviewguide tilsyn 4/34

5 26d). Tilsynet henstiller, at leder nu sikre, at anbragte børn og unge som forældremyndighedens indehaver, er bekendt med reglerne for magtanvendelse, jf. bekendtgørelse nr. 18 af om magtanvendelse overfor børn og unge, samt adgangen til at klage. Lederen bør jf. 53 i samme bekendtgørelse endvidere sikre, at medarbejderne med sin underskrift kvittere for modtagelsen af bekendtgørelsen. Leder bør nu endvidere tage skridt til at der udarbejdes instruks på området, samt at skemaer opbevares tilgængeligt for medarbejderne. Personaleforhold og arbejdsmiljø: 28h). Tilsynet fastholder anbefaling i tilsynsrapport 2012, hvori det fremgår at skolen ved fremtidig ansættelse bør sikre, at der ansættes personale med kompetencer som modsvarer de anbragte unges særlige behov for fokus på de sociale problematikker, herunder ansættelse af pædagogisk personale. Interviewguide tilsyn 5/34

6 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed Grundlag og vurdering 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Ulstrup Efterskole er beliggende i det centrale Odsherred og er opført i Skolen er beliggende ude på landet, omkranset af marker og gårde, 3 km fra nærmeste by, Vig. I Vig findes gode tog/bus forbindelser, forretninger m.v. 1.b Indretning Skolen er opført i røde mursten med hvide vinduer og består af skolebygningen, 4 elevhuse, kontor/administration, et væksthus, to værksteder og et musikhus. Endvidere en skolegård, multibane, et Shelter areal og marker til frilandsgartneri og dyrehold. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Der ses en god udnyttelse af de fysiske rammer som vurderes fortsat egnet til formålet. 1.d Sikring af flugtveje Der ses at være 2 eller flere udgange i elevhusene og i undervisningslokalerne. Der ses at være opsat trin ved elevernes vinduer i værelserne på første salen. Flugtvejene er konstateret ryddet og anvendelige. Dog sås et håndtag på en branddør i et elevhus at være i stykker. 1.e Alarmer Elevværelser og fællesområder på skolen, herunder undervisningslokaler, har batteridrevne røgalarmer. Enkelte steder er de serieforbundne. Skolens pedel er ansvarlig for udskiftning af batterier. Røgalarmerne tilses fast minimum 1 gang om måneden. Tilsynet påpegede i tilsynsrapport 2012 manglende røgalarmer i skolens administrationsbygning. Disse ses nu at være opsat. Skolen har et tyverialarm system fra JC Alarm og Alarmzonen med tågekanon. Alarmen indgår til forstanderen. 1.f Andet - Interviewguide tilsyn 6/34

7 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Seneste bygningssyn er i 2012 i forbindelse med ombygning af et værelse og der blev givet byggetilladelse til et musikhus ligeledes i b Nuværende/planlagte ombygninger I 2012 og i 2013 er der foretaget flere ombygninger af værelser og opholdsstue i hus 1 samt endvidere renovering af hus 2. Der blev endvidere udbedret flere mindre fugtskader. Der er p.t. ikke planer om flere ombygninger. 2.c Planlagt vedligeholdelse Ingen p.t. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. Der er i 2012 opført et nyt musikhus på skolens grund. Tilsynet besigtigede de nye rammer. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er opsat beredskabsplan ved alle skolens udgange. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Evakueringsplanen indgår i beredskabsplanen. Interviewguide tilsyn 7/34

8 3.c Brandtilsyn Der har været afholdt brandtilsyn i maj Eneste anmærkning var, at teaterrekvisitter ikke må opbevares i kælderen. 3.d Brandøvelse Der afholdes normalt brandøvelse hvert år i september og i foråret for alle medarbejdere og elever på skolen. De skulle i 2013 have været afholdt øvelse den Dette blev dog aflyst pga. sygdom. Der er p.t. ingen ny dato, men øvelsen forventes snarest afholdt. 3.e Førstehjælp Undervisning i førstehjælp indgår i skolens årsplan som er en samlet plan og grundlag for alle aktiviteter på skolen. Alle elever får normalt kurset når de starter på skolen og lærerne får det fast genopfrisket hvert 2. år. Kurset var i 2013 planlagt i maj, men blev aflyst. Det vil blive afholdt i efterårsferien. Kurset afholdes af Falck. 3.f Andet Skolen har hjertestarter. 3 er uddannede i at bruge den. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Levnedsmiddelkontrollen kommer ca. hvert halve år. Sidste besøg var foråret Skolen har Elitesmiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 8/34

9 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Ulstrup Efterskole er godkendt af Undervisningsministeriet. Det driftsorienterede tilsyn omfatter udelukkende de anbragte unge jf. Lov om Social Service 66, stk. 5. Tilsynet føres jf. Lov om Social Service 148a. Ulstrup Efterskole er ledet af forstander Ann West. Endvidere er i 2013 ansat viceforstander Morten Møller. Skolen har endvidere en bestyrelse. 5.b Udviklingstendenser Der er i 2013 set et fald i efterspørgslen af pladser. Særligt er der set et fald i piger der efterspørger hestelinjen. Skolen ønsker at udbygge denne linje. Skolen forventer endvidere at skulle slå sig op på, at skolens rammer nu er forbedret bl.a. i form af nyt musikhus. Skolen indførte i august 2012 en ny struktur som omhandlede meget mere teoretisk undervisning i linjefagene. Leder har i tilsyn 2013 oplyst, at der er boglig undervisning, men at den nye struktur ikke er implementeret som planlagt. Leder mener dog heller ikke, at det er den vej skolen skal gå, selvom der fortsat er efterspørgsel efter teoretisk undervisning. Skolen har indgivet ansøgning til tilsynet om nedsættelse af antallet af pladser fra 40 pladser til 5 pladser. P.t. er der 1 anbragt ung på stedet. 5.c Projekter - 5.d Andet Skolen har tidligere ønsket at udbyde mindre kurser i havehold, svejsekurser m.v. Svejsekurset er dog p.t. blevet bremset af Arbejdstilsynet, da der manglede kompetencer i lærergruppen til at måtte undervise i dette. Eleverne kan dog fortsat få kompetencebeviser f.eks. Det grønne bevis. En del elever, særligt elever med ADHD, er begyndt at Interviewguide tilsyn 9/34

10 gå til skydning i en nærliggende by. Skydning har vist at have en god effekt i forhold til ADHD elever. Tilbuddet er populært ved eleverne. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Leder oplyser, at skolen har et årligt budget på kr og at overskuddet fra 2012 var på ca. kr Overskuddet skal, jf. skolens vedtægter 3, stk. 3, tilfalde institutionen. I 2012 blev en del af skolens overskud brugt til opførelse af et nyt musikhus. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Forstander og bestyrelse administrerer skolens økonomi. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Anvender Indenrigsministeriets retningslinjer. Skolens regnskabsmedarbejder og forstander står endvidere for at sikre, at regulativerne bliver overholdt. Der er altid 2 der skriver under på checks. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Der afholdes budgetmøder med bestyrelsen. Revisor stempler regnskaberne. Interviewguide tilsyn 10/34

11 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Forstanderen står for den økonomiske planlægning. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Skolen har p.t. 55 elever. Skolen satser dog på at der fremover vil være 57 elever. Skolen startede skoleåret med 59 elever. Der er p.t. 1 anbragt ung på skolen. 8.b Alder Skolen optager elever fra år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Ulstrup Efterskole er en skole med 60 pladser for unge med særlige undervisningsbehov på 9. og 10 klassetrin. Efterskolen modtager endvidere unge anbragt af kommunen jf. Lov om Social Service 66, stk. 5. Skolen er p.t. godkendt til 40 pladser, men skal nedsættes til 5 pladser, hvilket er et mere realistisk niveau. Målgruppen for pladserne til de anbragte unge er unge med sociale funktionsvanskeligheder, samt unge med ADHD, Autisme m.v. Skolens kerneydelse er et efterskoleophold som er tilrettelagt med specialundervisning under hensyn til den enkelte elevs udvikling og behov. Dette vil sige, at der i høj grad arbejdes med at indlære teori via praktisk udførelse, f.eks. i arbejdet i værkstederne hvor matematikken indgår ved at der udregnes materialeforbrug m.v. Skolens fag er delt op i linjefag og hele tilvalgsdage. Interviewguide tilsyn 11/34

12 Linjefagene er: drama, køkken, medie/film, musik og praktisk værksted. Eleverne har endvidere idræt hvor eleverne stifter bekendskab med forskellige idrætsgrene. F.eks. kan elever gå til crossfit, hvor der arbejdes med at forbedre fysikken og evt. vægttab. Eleverne har 9 timers linjefag om ugen. Der kan i linjefagene vælges boglige fag (dansk, matematik, engelsk og fysik). Eleverne kan dog i princippet vælge de boglige fag helt fra. Hele tilvalgsdage har emnerne: Arbejdsliv, Bondegården, design m/ler og glas, fiskeri, friluftsliv, grønt anlæg, hjemmeside/it, kunst og kaos, livretter, møbelsnedker, rytmisk trommehyggehold, skriv bare løs, studerkammer, syreteater, sort teater og vedligehold/trædrejning. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Skolen arbejder ud fra en målsætning om at eleverne skal udvikle personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og erhverv. Forstander oplyser til tilsyn 2013, at selvom skolen ikke gennemfører en mere boglig orienteret uddannelse som planlagt, sikres de faglige kompetencer ved at de boglige fag er indlagt i de praktiske værksteder. I musik skriver de tekster. De måler og vejer i køkkenet og måler og regner i træværkstedet. I stalden vejer, måler og regner de foder ud. De unge skriver også logbog over dagen. På den måde får de meget ofte lyst til at komme i skolestuen fordi de oplever succes på de praktiske værksteder. Der bliver i optagelsessamtalen gjort meget ud af at fortælle om det bog faglige indhold overfor elever, forældre og sagsbehandlere. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 12/34

13 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Skolens mål, er at drive en efterskole for unge med særlige undervisningsbehov, således at den enkelte elev udvikler personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og erhverv. 9.b Pædagogisk målsætning Pædagogisk tages der udgangspunkt i hvor den enkelte elev er, både socialt og skolefagligt når de starter på skolen. Der arbejdes hen imod at alle skal kunne læse og regne, samt bruge it-rygsækken. Eleverne støttes til at kunne nå målene, ved at de får den omsorg og støtte de skal bruge under deres ophold på skolen og ved at de oplever, at blive mødt af stabile voksne. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Der er ikke forskellige afdelinger på skolen. De forskellige linjefag har dog forskellige målsætninger. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Alle målsætninger for skolen og de enkelte fag er beskrevet i en årsplan for det gældende skoleår. Pædagogisk er grundlaget for skolens arbejde bl.a. Kemplers teorier, som omhandler at arbejde med den unges relationer, samt den unges her- og nu oplevelser. Medarbejdere og ledelse har i 2013 endvidere modtaget undervisning ud fra Jenny Bohrs teorier om samarbejdsbaseret problemløsning, hvor samtalen er i fokus. Metoden er god til Ulstrups målgruppe, særligt i forhold til ADHD. Hver elev har endvidere en mappe på skolens interne kommunikationssystem lærerintra, hvor der løbende skrives journal i forhold til den enkelte elev. Endvidere afholdes der opfølgning 4 gange om året omkring eleverne, hvorefter der kan udfærdiges elevudtalelser. Der lægges vægt på faguddannet personale, dvs. primært seminarieuddannede lærer eller medarbejdere med pædagogisk overbygning på deres uddannelse. 9.e Andet Skolens værdigrundlag er beskrevet i skolens årsplan: skolens værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, på arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev gennem praktiske oplevelser og teoretiske erfaringer kan opnå succes, Interviewguide tilsyn 13/34

14 styrke og evne til at indgå i sociale relationer. Skolen lægger vægt på at integrere økologisk praksis i hverdagen. I interview med kontaktlæren for den anbragte elev kunne tilsynet konstatere, at medarbejderen havde kendskab til målsætninger og værdigrundlag også sat i forhold til den praktiske hverdag på stedet. Medarbejderen kunne redegøre for det pædagogiske arbejde, herunder for relationsarbejdet, men havde ikke kendskab til Kemplers teorier. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet kunne konstatere, at medarbejderne mestre at arbejde med de valgte metoder i praksis, men anbefaler, at leder sikre at alle har kendskab også til teorien bag metoderne. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Hver elev har en kontaktperson. En medarbejder kan være kontaktperson for max. 5 elever. Hvert elevhus har endvidere 3 faste lærer tilknyttet. Eleverne kan også henvende sig til forstanderen. Eleven som tilsynet talte med på anmeldt tilsyn i 2013 oplyste, at han var glad for at tale med sin kontaktperson. Han havde tidligere haft en anden kontaktperson. Han fik ny da han skiftede elevhus. Tilsynet talte ligeledes med kontaktpersonen som oplyste, at han dagligt talte med den anbragte elev og der både var tale om løse samtaler og mere strukturerede samtaler med et valgt emne. Kontaktpersonen deltager også i møder omkring eleven ved f.eks. sagsbehandler. Kontaktlæren har den daglige kontakt med samarbejdspartnere omkring eleven. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Ja. Eleverne skal holde egne værelser og fællesarealer i de elevhuse de bor i. Alle elever deltager endvidere 1 Interviewguide tilsyn 14/34

15 gang om måneden i rengøring på skolen og eleverne i hvert elevhus skiftes også til at arbejde i skolens fælleskøkken. 10.c Har børnene faste pligter Ja. Se ovenstående. 10.d Børnemøder / ungemøder Der er møder i hvert elevhus 1 gang om ugen hvor de 3 lærer der er tilknyttet deltager. Bagefter afholdes individuelle samtaler imellem kontaktpersonen og den enkelte elev, efter behov. 10.e Medindflydelse Der er elevråd på skolen og der afholdes husmøder i de enkelte elevhuse. Eleverne kan også selv henvende sig til medarbejderne eller ledelsen, med eventuelle ønsker. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet interviewede i forbindelse med anmeldt tilsyn 2013 den anbragte elev på skolen. Eleven udtrykte generelt tilfredshed med at gå på skolen og fremhævede kammerater, bestemte lærer og ferieturene som det der gjorde, at det var godt at gå på skolen. Var dog ikke så interesseret i de udbudte fag på skolen, men var tilfreds med nu at skulle i gang på boglig linje. Eleven beskrev at være tryg ved at kunne henvende sig til de voksne om sine følelser/holdninger, selvom han ikke benyttede sig af dette. Der blev beskrevet adgang til tv, mobiltelefon og computer samt at tale med sine pårørende. Der blev beskrevet mulighed for indflydelse via bl.a. husmøder. Eleven oplyste dog, at han ikke så tit deltog i disse møder, da han syntes der var for meget larm og det var for ustruktureret. Kontaktlæren oplyste om, at der på husmøderne var fokus på, at lære de unge at tage ansvar for elevhusene i forhold til udsmykning/indretning, samarbejde m.v. Eleven beskrev generelt skolens tilbud i tråd med det af leder og medarbejder oplyste. 10.g Andet Det blev oplyst af eleven, at tv skal være slukket kl Eleven syntes dette var irriterende, da han godt mente at kunne være frisk næste dag alligevel. Interviewguide tilsyn 15/34

16 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge Der er forskellige aftaler i forhold til de enkelte elever. Nogen elever har eget hævekort, andre elever har aftaler om hævning af penge på bestemte dage. I forhold til de anbragte unge, er der individuelle aftaler med kommunen om administrationen af pengene. Udbetalingen følger dog taksterne og bonerne sendes til kommunen. Generelt må eleverne bruge pengene rimeligt som de selv vil, men der kan foretages individuelle vurderinger fra administrationen, i samråd med kontaktpersonen, omkring dette. I forhold til de Cross fit elever som gerne vil tabe sig, er der mere fokus på hvad pengene går til, således at der ikke f.eks. købes for meget slik, for lommepengene. 11.c Anden udbetaling til brugerne Skolen kan ved behov betale for en togbillet el. lign. 11.d Skriftlig procedure Der findes ikke skriftlig vejledning da skolen følger gældende takster og det er fast procedure, at hver enkelt bon, sendes til kommunen. 11.e Andet Der er ikke tjekket lommepengeregnskaber i det anmeldt tilsyn for f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen Interviewguide tilsyn 16/34

17 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant da skolens målgruppe er unge under 18 år. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Ja, der ligger handleplan på den anbragte unge der p.t. er på skolen. Når eleven er indskrevet tages der udgangspunkt i handleplanen og skolen laver en læsetest og en it-prøve. Interviewguide tilsyn 17/34

18 Skolen laver ikke egentlig udviklingsplan, men arbejder ud fra SMTTE modellen som er en refleksionsmodel til pædagogisk og organisatorisk udvikling. SMTTE står for: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering. Modellen findes på lærerintra. I den indgår også beskrivelse af de sociale problematikker. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der laves referater fra skole/hjemsamtaler som afholdes imellem skole, forældre, elev og anbringende kommune. Al information imellem medarbejderne omkring eleverne, noteres endvidere i Lærerintra. Der udfærdiges løbende statusskrivelser til kommunerne. 13.c Løbende justering af planerne Der laves opfølgning på elevplanerne hver 3 måned. Elevplanerne gennemlæses og godkendes ved ledelsen. 13.d Andet Skolen er siden sidste tilsyn blevet meget opmærksomme på, at bruge handleplanen som et aktivt redskab og udgangspunkt for arbejdsopgaven for skolen med den enkelte elev. Skolen oplever dog fortsat ofte, at der skal rykkes for at få handleplanerne fra kommunerne. Skolen oplyser til tilsynet, at anbringende kommune, i forhold til den aktuelt indskrevne anbragte elev, ofte kommer på opfølgningsbesøg og således overholder reglerne for afholdelse af de lovpligtige børnesamtaler. Eleven bekræftede at kende sine sagsbehandlere og at de flere gange om året kommer på besøg på skolen. Eleven udtalte at: det er rart at de kommer på besøg. Både elev og kontaktlærer kunne overfor tilsynet oplyse om kendskabet til indholdet i handleplanen fra kommunen. Kontaktlæren kunne redegøre for hvordan der konkret blev taget udgangspunkt i handleplanen i arbejdet med eleven. Handleplanen er tidligere set af tilsynet. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 18/34

19 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagen på skolen starter med morgenmad efterfulgt af morgensang eller undervisning/information v. forstanderen. Herefter rengøring, sport og pause er der undervisningen i linjefagene, kun afbrudt af frokost. Tirsdage afholdes der husmøder i elevhusene sammen med 3 lærer. Der er altid et fagligt indhold og der laves dagsorden til møderne. Torsdage er afsat til et valgfrit tilvalgsfag som f.eks. syning, arbejde med skolens hjemmeside og fagene: kunst og kaos og livretter (skolekøkken). Fredage laves undervisning i almen viden for alle eleverne, f.eks. i emnerne alkohol/tobak, info. omkring trafik/trafikofre, info. omkring fyrværkeri i december, seksualundervisning m.v. Fra kl undervises der i samfundsfag (hvad sker der i regionen, og/eller Danmark) Det kan også være emner lokalt fra skolen der tages op. Der er aftenundervisning 2 gange om måneden for eleverne. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet med skolens aktiviteter er, at kunne opfylde skolens overordnede målsætning om at eleverne udvikler både de personlige og faglige kompetencer, således at de bl.a. bliver klar til videre uddannelse og til arbejdsmarkedet. 14.c Eksterne aktiviteter Skolen arbejder ud fra en årsplan hvori indgår eksterne aktiviteter som ekskursioner, besøg fra eksterne undervisere, teaterture m.v. Endvidere arrangeres der bl.a. årlig skitur og musikfestival. Indimellem arrangeres der særlige aktiviteter, så som strikkegruppe, som eleverne frivilligt kan deltage i. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Al undervisning, herunder aftenundervisningen er tvungen. De fleste eksterne aktiviteter er frivillige. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 19/34

20 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Ja. Denne er beskrevet i skolens årsplan og indeholder 8 kostråd som følges i skolens madlavning. Generelt stiler skolen imod en varieret, grøn og økologisk kost. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Maden tilberedes centralt i skolens køkken af medarbejdere og elever. 15.c Kostplan Der laves madplan for en uge ad gangen, som hænges op på skolens opslagstavler. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Eleverne er med til alt omkring kosten og køkkenet. De kan komme med ønsker til madplanen og der er endvidere heldagsfaget livretter hvor eleven arbejder med opskrifter og er med til at lave sine livretter. Der arbejdes med kosten både praktisk og teoretisk. 15.e Andet Eleven kunne overordnet bekræfte ovenstående og udtrykte tilfredshed med maden på skolen. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der findes skriftlige retningslinjer som er bekendt af medarbejdere, forældre og elever. Eleverne må være kærester, men ikke gå i seng med hinanden. 16.b Seksualoplysning/undervisning Indgår som en del af undervisningen om fredagen. 16.c Prævention Information om dette indgår i undervisningen om fredagen. Der bruges også eksterne undervisere til seksualundervisning. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 20/34

21 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Emnerne indgår i undervisningen om fredagen. 17.b Politik for området Ja. Der er lavet et regelsæt som er anført i det årshæfte eleverne får. Eleverne må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen. Rygning er ej heller tilladt. Hvis eleverne har problemer med rygning, forsøger skolen at hjælpe dem med rådgivning og evt. udlevering af nikotinplaster m.v. 17.c Andet Eleverne skriver, ved indskrivning på skolen, under på at de vil overholde retningslinjerne. Manglende overholdelse af reglerne kan medføre hjemsendelse. Der bliver dog vurderet i forhold til den enkelte elev og situation. Skolen har i 2013 haft enkelte situationer af konstateret hashrygning på skolen. Der tages urinprøver og arbejdes pædagogisk med de unge omkring dette. Medarbejderen oplyste, at der var overvejelser omkring yderligere undervisning omkring skadevirkninger m.v. ved hashrygning og der var endvidere planer om besøg af SSP og politi i forhold til oplysning om emnet også. 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/34

22 18 Børn/unge med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Nej. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet Skolen tager, som ved andre elever, hensyn til den enkeltes behov og eventuelle vanskeligheder. 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der ses fortsat ikke at være udarbejdet medicininstruks. 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i aflåst medicinskab på forstanderens kontor. Der føres medicinjournal for den enkelte elev, hvor også udlevering af håndkøbsmedicin noteres. Medicinen doseres for en uge ad gangen af skolens forstander og er mærket individuelt med elevens navn. Håndkøbsmedicin ses fortsat ikke at være individuelt mærket. 19.c Er reglerne kendte og følges de Forstander har siden sidste tilsyn oplyst, at have sat sig ind i vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. 19.d Andet Ny souschef er ikke uddannet i medicinhåndtering. Forstanderens er ej heller fornyet og er nu ca. 7 år gammelt. Det er dog oplyst, at begge er tilmeldt kursus den Interviewguide tilsyn 22/34

23 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet henstiller, at medicinen mærkes korrekt, herunder at håndkøbsmedicinen også mærkes til den enkelte elev med navn og cpr.nr. Der skal jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr af pkt. 3.2 udarbejdes medicininstruks og medicinhåndteringskurser skal fornyes. Det kan med fordel overvejes om medicinen i stedet bør doseres fra apotektet. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele - 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer En del af det pædagogiske arbejde med eleverne, er at motivere- og vejlede dem i forhold til oprydning, personlig hygiejne m.v. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Ja. Det er beskrevet i personale håndbogen. Interviewguide tilsyn 23/34

24 21.c Smitsomme sygdomme Skolen tager sine forholdsregler og konsultere relevante fagpersoner når de f.eks. har haft 1 elev med leverbetændelse. Skolen har oplyst lus, som værende et stort problem. 21.d Brug af engangshandsker Bruges hvor det er relevant. 21.e Rengøringsplaner Der findes rengøringsplaner for fælles arealer og for hvornår eleverne skal rengøre værelser m.v. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Skolens it-ansvarlige lærer er også ansvarlig for skolens hjemmeside. Der er siden 2012 lavet ny forbedret hjemmeside. Skolens informationsmateriale består endvidere af foldere, som kan udleveres til elever, forældre og samarbejdspartnere. Forstander er ansvarlig for opdatering af tilsynsportalen. Skolen benytter Lærer intra og hjemmeside. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Eleverne får ved indskrivning skriftligt materiale om alle regler og retningslinjer i forhold til skolen. Eleverne får endvidere et årshæfte som fortæller om planerne for det kommende år. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/34

25 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Der er ikke selvstændig forældrebestyrelse, men forældrene er repræsenteret i skolens bestyrelse med 3 medlemmer. Der er endvidere Skolekredsen, som er en kreds af forældre eller andre med interesse for Ulstrup Efterskole. Alle medlemmer indbetaler kr. 100,00 pr. år og Skolekredsen er stemmeberettigede til skolens generalforsamling. Medlemmer af skolekredsen kan vælges ind i bestyrelsen. Leder oplyser dog, at det p.t. er svært at få forældre til skolekredsen, men at skolen arbejder videre med dette. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed Det opleves, at der er meget kontakt til forældrene i det daglige omkring den enkelte elev, men at det er forskelligt hvor meget forældrene i øvrigt deltager i skolens aktiviteter. 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Sidste bestyrelsesmøde var den Næste møde er den Der afholdes bestyrelsesmøder 5-6 gange om året. Referater er tidligere set af tilsynet. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Der foretages løbende opfølgning fra skolens side af emnerne behandlet på bestyrelsesmøderne. Interviewguide tilsyn 25/34

26 24.c Tilgængelighed Bestyrelsen er en aktiv part i skolens hverdag og der arbejdes tæt sammen med bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Skolekredsen for at kunne være i bestyrelsen. 24.d Andet Ulstrup Efterskole har en bestyrelse som består af 7 medlemmer, herunder 5 stemmeberettigede og 2 suppleanter. 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Bestyrelsen har tidligere skulle godkende de årlige årsplaner og undervisningsplaner. Forstander er nu bemyndiget til denne opgave. 25.b Årlig opsamling og rapportering Sker på bestyrelsesmøder og på den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen aflægger forstanderen og bestyrelsesformanden beretning for året og alle lærer fortæller om de enkelte fag. 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem Der arbejdes som udgangspunkt tæt sammen med forældrene i det daglige. Der afholdes skole/hjem samtaler hvert år i november, hvor også UU vejleder og sagsbehandler deltager. 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 26/34

27 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Forstander oplyser, at der ikke har været magtanvendelser i Kontaktlærer og elev bekræfter overfor tilsynet at de ikke har kendskab til magtanvendelser. Ja Nej Bemærkninger: 26.c Andet (herunder evt. statistik) Tilsynet gav følgende anbefaling i tilsynsrapport 2012: Skolens ledelse skal sikre sig, at såvel anbragte børn og unge som forældremyndighedens indehaver, er bekendt med reglerne for magtanvendelse, overfor børn og unge, samt adgangen til at klage. Lederen bør endvidere sikre, at medarbejderne udleveres bekendtgørelsen, samt med sin underskrift kvitterer for modtagelsen. Tilsynet anbefaler endvidere, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for håndtering, indberetning og opfølgning på magtanvendelser, samt at skemaerne opbevares tilgængeligt for medarbejdere. Forstander oplyser i tilsyn 2013, at skolen ikke er færdig med at tale om magtanvendelse og at der ikke er handlet på alle ovennævnte punkter. Emnet blev taget op på lærermøde og drøftet og der blev udleveret materiale om magtanvendelse. Medarbejderen tilsynet talte med oplyste, at han ikke havde modtaget undervisning i magtanvendelsesreglerne på skolen. Han havde dog kendskab til reglerne fra tidligere beskæftigelse. Han havde ikke kendskab til magtanvendelser i 2013 og oplyste, at medarbejderne generelt var i stand til at klare konflikter verbalt. Interviewguide tilsyn 27/34

28 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet henstiller, at leder nu sikre, at anbragte børn og unge som forældremyndighedens indehaver, er bekendt med reglerne for magtanvendelse, jf. bekendtgørelse nr. 18 af om magtanvendelse overfor børn og unge, samt adgangen til at klage. Lederen bør jf. 53 i samme bekendtgørelse endvidere sikre, at medarbejderne med sin underskrift kvittere for modtagelsen af bekendtgørelsen. Leder bør nu endvidere tage skridt til at der udarbejdes instruks på området, samt at skemaer opbevares tilgængeligt for medarbejderne. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager Der ses ikke behov for procedure. 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 28/34

29 PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Personalegruppen består p.t. af 18 fastansatte, herudover af rengøringspersonale, bogholder og vikarer. I lærergruppen er alle seminarieuddannede og flere har erfaring fra opholdssteder el. lign. Der er derudover ansat en række medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Disse medarbejdere er primært ansat på værkstederne. De har alle en voksenpædagogisk uddannelse ved siden af deres erhvervsfaglige uddannelse. 28.b Brug af vikarer Skolen bruger i mellem 3 5 faste vikarer. Det kan variere fra 0 i en uge til tre i andre uger. Skolen prøver at begrænse det, men er glade for at have nogle dygtige vikarer, som er kendte for de unge. 28.c Personaleflow Det nuværende personale har en anciennitet fra 2 år til 21 år. Over halvdelen af personalet har været ansat i mere end 10 år. Siden tilsyn i 2012, er en medarbejder gået på orlov og en anden er stoppet. Der er ansat 2 nye medarbejder i disse stillinger. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Skolen følger undervisningsministeriets retningslinjer og lærernes overenskomster på området. 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Ja der foreligger stillingsbeskrivelser på de fleste stillingskategorier. 28.f Lokalaftaler Der findes lokalaftaler om arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med lærernes deltagelse i ture/ferier med skolen. 28.g Andet Forstander oplyste til tilsynsrapport 2012, at det var planen, at der på sigt, kun skulle være læreruddannet personale og ikke længere socialpædagoger. Forstander udtrykte at være tryg ved dette i forhold til de anbragte unge, da lærerne menes i stand til at varetage opgaven både omkring det skolefaglige og det Interviewguide tilsyn 29/34

30 pædagogiske arbejde. 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet fastholder anbefaling i tilsynsrapport 2012, hvori det fremgår at skolen ved fremtidig ansættelse bør sikre, at der ansættes personale med kompetencer som modsvarer de anbragte unges særlige behov for fokus på de sociale problematikker, herunder ansættelse af pædagogisk personale. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der blev på pædagogisk dag i 2013 arbejdet med kompetencer i personalegruppen. Kompetenceblad kan indlægges i MUS skemaet. 29.b Personalemøder Der findes 4 forskellige faste mødeforums på skolen. Det almindelige lærermøde (omhandler eleverne, tilgangen og hvordan det går generelt), teammøder (møder i de enkelte linjefag teams omkring indhold og eleverne), debatmøder (emner omkring f.eks. samtalemetoder, god skole for alle m.v.) og husmøder (møder imellem lærer og elever i de enkelte elevhuse). Endvidere har skolen MIO- udvalg (samarbejdsudvalg). 29.c MUS Der afholdes MUS samtaler 1 gang årligt. For 2013 afholdes samtalerne efter Der anvendes koncept fra Efterskoleforeningen. 29.d Kursusfordeling Hver medarbejder får 14 dages kursus hvert år. Kurserne gives ud fra hvilke visioner skolen har og hvad der mangler af viden/kompetencer i personalegruppen. Det er dog ikke alle medarbejdere der bruger kursusdagene hvert år. Skolens medarbejdere opleves dog generelt motiveret til uddannelse. 1 medarbejder har p.t. ansøgt om orlov til at gennemføre PHD i special pædagogik. 29.e Supervision Skolen har siden sidste tilsyn fået opstartet fast supervision. Der er således supervision hver 14. dag ved ekstern supervisor i 3 timer. Der er tale om sags supervision i forhold til den enkelte elev eller Interviewguide tilsyn 30/34

31 emnesupervision. Der er endvidere mulighed for supervision til den enkelte lærer efter behov. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Nye medarbejdere får en medarbejder med længere anciennitet, som mentor, i starten af ansættelsen. 29.g Problemer i strukturen - 29.h Andet Medarbejderen tilsynet talte med kunne bekræfte, at der nu fast er supervision på skolen. Oplyste i øvrigt, at forstanderen er god til at tilbyde de enkelte medarbejdere relevante kurser og at det er nemt at få bevilget ønskede kurser. 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Sygefraværet i 2013 har været på 17 ugers fravær. En har været sygemeldt længere tid pga. en sportsskade, ellers er der tale om kortere varig sygdom (influenza m.v.) 30.b Politik ved højt fravær Der findes ikke skriftlig politik. Lederen tager en samtale i starten af et sygeforløb, som primært har til formål at være opmærksom på medarbejderens evt. behov for støtte. 30.c Andet Ledelsen er meget opmærksom på at være opmærksom på den enkelte medarbejder i forbindelse med kommende omlægning af strukturen på skolen. 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 31/34

32 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Ja. Der må ikke ryges på skolens arealer eller i nærheden af skolen. Rygepolitikken har ikke givet anledning til problemer, da der kun er få rygere i medarbejdergruppen. 31.b Andet - 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Ja. Politikken findes i personalemappen. Medarbejderne må ikke indtage alkohol når de er sammen med eleverne, ej heller på skoleture/ferier. Der må indtages alkohol ved personalefester hvor eleverne ikke deltager. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Nej. 33.b Interne kurser Der har i 2013 været afholdt kursus omkring samtalebaseret problemløsning v. Jenny Bohr. Endvidere har Jannik Bayer fra Socialstyrelsen undervist. Der har været kurser omkring ADHD og autisme. En medarbejder skriver p.t. PHD omkring hvor Interviewguide tilsyn 32/34

33 eleverne på en specialskole kommer hen, efter endt skole forløb. 33.c Eksterne kurser Se pkt. 29d. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Skolen har en vikarmappe som også kan bruges af praktikanter. Det er dog et par år siden der sidst har været praktikanter. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) - 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Der er lavet APV i foråret APV indeholder trivselsundersøgelse og handleplan. Leder sørger for at gå videre med det konkrete indhold i handleplanen. Der afholdes årlig arbejdsmiljødrøftelse. 34.b Fysisk arbejdsmiljø - 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 34.d Psykisk arbejdsmiljø Der blev i 2012 lavet opfølgning på et trivselshjul (trivseslundersøgelse). Undersøgelsen viste samlet et godt psykisk arbejdsmiljø. 34.e Arbejdsulykker Skolen har en mappe vedr. retningslinjer i forbindelse med arbejdsulykker. Arbejdsmiljørepræsentanten sørger for at holde mappen opdateret. 34.f Andet Tilsynet konstaterede ved uanmeldt tilsyn i 2012, at der var tvivl om hvorvidt alle medarbejdere vidste hvor APV mappen er. Leder oplyser nu, at alle har styr på dette og at den også findes i elektronisk form. Interviewguide tilsyn 33/34

34 Der har i maj 2013 været besøg af arbejdstilsynet. Der blev givet to påbud. Det ene vedr. udluftning i køkkenet og det andet vedr. et svejseanlæg i et værksted, som skolen ikke måtte bruge, da læren ikke er uddannet i forhold til at svejse. Medarbejderen gav overfor tilsynet udtryk for generelt, at trives på sin arbejdsplads og oplyste, at han oplevede at der var tale om en rimelig homogen personalegruppe. 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Skolens samarbejdsudvalg hedder MIOudvalg og består af skolens ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, repræsentant for køkken, pedel og administrationen. 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget Det oplyses, at vægtes højt. 35.c Andet - 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 34/34

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere