Handlingsplan UngVest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan UngVest 2015-2016"

Transkript

1 Handlingsplan UngVest Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 1 i Ungdomsskoleloven.

2 Indhold UngVest i 2015/ Fritids- og ungdomsklub... 4 Fritidsundervisning... 5 Ungdomshuset... 6 Jernalderlandsbyen... 7 Havnekulturfestival... 8 Odense Street House... 9 Natur og friluftsliv Bellinge Camp10, Enkeltfag, 10. Iværksætter, Mediedesign og Mad og mod Radbyskolen Det lokale samarbejde Samarbejde med ungdomsuddannelser Fællesskab og trivsel i UngVest Ovenstående områder er beskrevet på hver én side. Der er en faktaboks i venstre spalte. I højre spalte er de overordnede mål for området og nogle af de konkrete indsatser i 2015/16. Succeskriterierne vil blive udfoldet i kommende udgaver. Der er et vist overlap mellem områderne. Handlingsplanen er ikke fuldstændigt dækkende, ligesom der naturligvis er forbehold for fremtidige ændringer af prioriteter. UngVest er en af tre ungdomsskoler i Odense Kommune, og vores vigtigste opgave er at medvirke til at give børn og unge mulighed for et godt liv. Dette gør vi blandt andet gennem en lang række af de aktiviteter, som er beskrevet i nærværende handlingsplan for 2015/16. I UngVest arbejder vi inden for nogle overordnede rammevilkår, der er fastlagt af Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik "Sammen på spring". Politikken har særligt fokus på tre kerneområder: Børn og unge skal udfordres i deres udvikling og læring I UngVest skal vi være med til at sikre en god udvikling af unges kompetencer, så de får et solidt afsæt til et aktivt og selvstændigt liv. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en høj grad af sammenhæng i vores aktiviteter og opgaver. Vi betragter et godt samarbejde med forældre, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner som centralt for vores arbejde, fordi dette er en grundsten i arbejdet med at skabe et godt liv for børn og unge, så de kan udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer nu og i fremtiden. Sunde børn og unge trives bedst I UngVest skal vi være med til at skabe sunde børn og unge, der trives og har gode betingelser i livet. På den måde undgår vi, at mange problemer vokser sig store. Vi forsøger derfor at medtænke forebyggelse i vores arbejde og satse på en tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Det er vores vision at være en troværdig medspiller i barnets og den unges liv. Det betyder nemlig, at de kan føle sig respekteret og værdsat og ikke mindst støttet og forpligtet af andre i sociale sammenhænge. Fællesskaber sammen kan vi mere I UngVest skal vi være med til at sikre, at børn og unge deltager i en mangfoldighed af fællesskaber, hvor også forældre, frivillige, foreninger og andre i lokalsamfundet spiller aktivt ind. Derfor samarbejder vi ofte på tværs af foreninger, frivillige, organisationer og virksomheder i udviklingen af vores mange aktiviteter. Vi anser det for vores ansvar at styrke børn og unges evne til at tage fælles ansvar på det individuelle, det nære, det lokale og det globale plan. 2

3 UngVest i 2015/16 UngVest er etableret den 1/ som en konsekvens af en større reorganisering i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning. UngVest indeholder elementer fra de tre gamle ungdomsskoler: Dalum, Korsløkke og Tarup. UngVest dækker Region Vest, som omfatter det meste af centrum og så en stor lagkageformet trekant mod nordvest og sydvest. Svarende til de 11 skoledistrikter: Vestre, Åløkke, Tarup, Pårup, Provstegård, Korup, Ubberud, Tingløkke, Sanderum, Højme og Rasmus Rask. I alt bor der knap indbyggere i distriktet, hvoraf de ca er mellem år og dermed i målgruppen for en eller flere af de aktiviteter vi tilbyder. UngVest har faste aktiviteter på mere end 20 matrikler. Vi forventer at ca børn og unge deltager i vores tilbud i løbet af et år. Vi er ca. 110 månedslønnede (fra 4-37 timer) og ca. 90 timelønnede medarbejdere. Omsætningen er i alt på ca. 43 mio. heraf de ca. 33 mio. i grundbevilling fra Børn- og Ungeforvaltningen. Kontakt: Carsten Djursaa, / Administrationen Rismarksvej 80, 5200 Odense V Tlf.: "Selv den længste rejse begynder med ét skridt" (Dalai Lama). Mål og delmål vi vil: Skabe inkluderende og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Inddrage børn og unge i udviklingen af aktiviteter og projekter. Understøtte børn og unge i deres projekter og deres sociale relationer. Udvikle tilbud som retter sig mod alle; lige fra dem med særlige behov, til dem der besidder et særligt talent. Medvirke til opfyldelsen af Odense Kommunes samlede indsats over for børn og unge i et tæt samarbejde med andre kommunale og private aktører. Være en stærk ungdomsskole i lokalområderne, i regionen, på byplan, på Fyn og på landsplan. Bidrage med et børne- og ungdomsperspektiv i byudviklingen og Odenses transformations- og vækstpolitik. Arbejde for skabelsen af et godt fællesskab og en positiv kultur i UngVest. Deltager med et ungdomsperspektiv i den løbende udvikling af Odense City Campus og andre byudviklingsaktiviteter. Fokuserer på ungeinddragelse, og arbejder med de unges potentialer ved f.eks. at understøtte projekter, støtte op om elevrådene, URO mm. Arbejder med udviklingen af en fælles vision for UngVest. Deltager aktivt i samarbejdet med de øvrige ungdomsskoler i Odense. Igangsætter udarbejdelse af en kvalitetsrapport i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og de øvrige ungdomsskoler. Deltager aktivt i etableringen af et godt samarbejde i Region Vest. Udvikler en strategi for vores internationale arbejde. 3

4 Fritids- og ungdomsklub Klubmedarbejderne er fritidsspilfordelere, der skal vejlede børn og unge ind i relevante fritidstilbud i samarbejde med skoler og uddannelsessteder, foreninger, forældre, frivillige m.m. UngVest har 11 fritidsklubber; de 9 ligger i forbindelse med en lokal folkeskole. Alderen er år. Det koster 115 kr. om måneden at være medlem. UngVest har 8 ungdomsklubber samt et par mere emnebaserede aktivitetssteder, hvor der foregår aktiviteter for og med de ældste dvs årige. På klubområdet er der ca. 40 fastansatte medarbejdere. Budget ca. 11 mio. kr. Klubområdet er opdelt i 3 geografiske områder med hver sin klubområdeleder til varetagelse af den daglige drift. Område SV: Ingrid Skøtt Thomsen, / Område V og C: Anders Drejer Petersen, / Området NV: Erling Janum, / Leder af klubområdet: Connie Winther, / At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv (Søren Kirkegaard). Gennem vores aktiviteter have fokus på at børn og unge lærer at begå sig i sociale sammenhænge og udvikler sig til at kunne mestre og tage ansvar for eget liv og læring. Udvikle på rammerne for et sammenhængende barne- og ungdomsliv, ved at sætte fritiden på dagsorden i alle relevante sammenhænge og samarbejdsfora samt indgå i partnerskaber med folkeskoler om børne og ungemiljøer, så børn og unge udfordres i forhold til deres talenter og faglige, sociale og fysiske potentialer. Styrke vores arbejde med involvering af børn og unge og samtidig understøtte børn og unges egne projekter, for på den måde at bidrage til at fremme det aktive medborgerskab. Etablere et forpligtende samarbejde med skolerne med fokus på fritiden ind i skoledagen og brobygning til lokalområderne. Have fokus på at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv. Handleplaner 2015/16 vi gør: Vi synliggør mulighederne i klubindsatsen gennem udarbejdelse af et fælles materiale. Vi skaber os et klart billede af hvem og hvordan der samarbejdes med foreningslivet i lokalområderne, så indsatsen systematisk kan styrkes. Vi udruller fritidsspilfordelerrollen ved at lave fritidsundersøgelser blandt de årige på alle skoler med henblik på at kunne vejlede til relevante tilbud. I samarbejde med SSP, skole og foreningslivet tilbyder vi relevante oplægs- og temapakker, der understøtter unges trivsel. Vi har fokus på udvikling af ungdomsklubberne, ved sammen med de unge at gøre tilbuddet mere målrettet og tidssvarende. Vi udvikler de emnebaserede aktivitetssteder som fx Spillestedet i samarbejde med fritidsundervisningen og de unge. At der er udarbejdet lokale handleplaner for samarbejdet med skole og foreningsliv. At der gennemføres min. 10 konkrete foreningsaktiviteter. 4

5 Fritidsundervisning Den almene fritidsundervisning er åben for alle unge mellem 14 og 18 år, og de fleste aktiviteter er gratis. Unge deltager hvert år i ca. 110 kurser inden for områderne: krop, street, kreativitet, musik, teknik, kultur samt skolefag. I alt deltager ca cpr-elever og ca. 70 lærere. Budget 3,5 mio. Distriktet dækker områder af Odense C, SV, V, NV og Blommenslyst. Men eleverne kan komme fra hele Odense. Undervisningssteder: Folke- og privatskoler, Ungdomshuset, Odense Street House, Spillestedet, 10. Bellinge og Rismarksvej 80. De løbende kurser er fra uge 39 og slutter i marts. Fritidsundervisningen er også aktiv i byens større kulturelle events. Kontakt: Karsten Damgaard, / Maria Friis, / At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der (Søren Kierkegaard, 1859). Udvikle tilbud for unge årige, der afspejler unges behov og ønsker, og hvor eleverne aktivt påvirker emner, projekter og arbejdsformer. Være ungdomsskolen med det mest alsidige netværk af samarbejdsrelationer til det offentlige, erhvervsliv, uddannelses-, interesse- og kulturinstitutioner for at kunne få nye muligheder og kvaliteter til den almene fritidsundervisningen. Fokusere på at udvikle fællesskaber med egen identitet, der samtidig bygger på iværksætteri. Arbejde på at fritidsundervisningen fortsat kan være en aktiv medspiller i udviklingen af ungdomskulturen i Odense. Handleplaner 2015/16 vi gør: Indgår i partnerskaber med folkeskoler om ungemiljøer, udvikling af projekter, bidrager til valgfag og elevtrivsel. De særligt prioriterede områder er musik, bevægelse/street, friluftsliv og teknologi/iværksætteri. Vi laver en særlig indsats i forhold til 9. og 10. klasseselever, som ønsker at forbedre deres faglige niveau. Udvikler nye kurser og projekter omkring fællesskaberne i Computer Clubhouse, Street House, AtelierKANT, Spillestedet og Byens Ø. Styrker samarbejdet om udbud af fritidsundervisningsaktiviteter med de øvrige ungdomsskoler i Odense og på Fyn. Udvikler frie friluftsfaciliteter til street og udeliv, bl.a. ved at deltage i byudviklingsgrupper for Odense Havn og Odense City Campus. Arbejder for en rimelig fordeling af aktiviteter i hele distriktet, evt. i samarbejde med lokale aktører. Udvikler Spillestedet i samarbejde med klubområdet og brugerne, bl.a. unge musikere og musikinteresserede. Ca. 150 gennemførte undervisningshold/aktiviteter i løbet af en sæson. En underskrevet samarbejdsaftale med alle skolerne. 5

6 Ungdomshuset Huset bruges 360 dage om året. Receptionen i Huskontoret er åbent mandag-torsdag , fredag , lørdage Ungdomshuset har faciliteter i Nørregade 60 og desuden eksterne aktiviteter i Odense Street House på Grønløkkevej 8, på Spillestedet på Filosofgangen 19, AtelierKant på Tværkaj 2 samt CoWorking Odense, Londongade 1. Ungdomshuset er en ramme for diverse ungdomsgrupper, foreninger, ungdomsskolen, projekter og rådgivninger. Nogle har egne lokaler andre låner et skrivebord eller et mødelokale. Ungdomshuset er fyrtårn for unge-initiativer og ungeinddragelse, kulturelle events og festivaler og har et omfattende netværk af samarbejdsparter. Ungdomshusets brugere er mellem år. Op mod 30 personer arbejder i Ungdomshuset som ansatte, frivillige, praktikanter og i job med løntilskud. Kontakt: Karsten Damgaard, / Ungdomshuset, Nørregade Odense C, Tlf , "Faren er ikke, at computerne begynder at tænke som mennesker, men at menneskene begynder at tænke som computere" (oprindelse: J. Harris). At husets foreninger og faste brugere er aktivt deltagende i offentlige begivenheder. At Huskontoret leverer første klasses service, sørger for rene og velholdte lokaler og faciliteter, samt understøtter unges egne ideer, initiativer og projekter. Arbejde med udvikling af midlertidige og permanente faciliteter i, og i tilknytning til Ungdomshuset. At Cafeen er er et attraktivt mødested for unge og foreninger. Forholder os aktivt til og indgår, hvor det er muligt i erhvervs- og vækstpolitikken, Vision Odense, At lege er at leve og følger initiativerne fra Udvikling Fyn og Odense & Co. Handleplaner 2015/16 vi gør: Udvider Dansesalen, så den er mere velegnet til større arrangementer. Kommunikerer via Ungdomshusets hjemmeside og nyhedsbrev. Informerer og rådgiver i UngInfo og redigerer den kommunale hjemmeside Byens Unge. Undersøger behov og muligheder for etablering af en alternativ klub, integreret med Pigernes Vip, Tekstilværkstedet mm. Undersøger mulighederne for at tilbyde ungdomsskole-lignende undervisning for 18+. Udvider nye koncepter som Monday Café og Folkekøkken til andre ugedage for andre målgrupper, som eks. Babybrunch. Laver forsøg i 2015 med at holde åbent i cafeen og huset i weekender. Styrker iværksætteri gennem en revitalisering af Projektkuvøserne. At Ungdomshuset har fået et løft af vedligeholdelses standarden. At unges egne projekter udfolder sig i projektkuvøserne. At der er indrettet et rum til maker -aktiviteter. 6

7 Jernalderlandsbyen Jernalderlandsbyen startede i Landsbyen er placeret i naturskønne omgivelser i Stavids Ådalen i Næsby, i det nordlige Odense. Landsbyen består af en samling af rekonstruerede beboelseshuse og forrådshuse, en smedje samt 5 staklader, hvoraf den ene er indrettet som shelter. Et nyt hus er under opførelse. Landsbyen er indrettet, som et historisk værksted, hvor skoleklasser har mulighed for at få en praktisk og teoretisk viden om jernalderen. Vi modtager ca elever om året. Det årlige Jernaldermarked i maj har et besøgstal på omkring I sommer- og efterårsferien har vi åbent for turister. Vi har et budget på 1,8 mio. og i alt 6 medarbejdere. Kontakt: Alex Asger Jørgensen, / Jernalderlandsbyen, Store Klaus Odense N Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden (Simone Weil, ). Skabe rammer, aktiviteter og oplevelser så skoleelever og andre besøgende får en øget forståelse af livet i Danmark for ca år siden. Sikre et helhedsorienteret forløb for besøgende, så de får kendskab til det daglige liv i jernalderen, fx levevilkår, religion, arbejdsmetoder, og samfundsforhold. Herunder tilpasse landsbyens tilbud til vore forskellige målgrupper. Sikre et godt arbejdsmiljø for alle med tilknytning til Jernalderlandsbyen. Styrke samarbejdet med bl.a. Historiske Værksteder, museer, Folkekirkens Skoletjeneste, støtteforeningen Jernalderlandsbyens Venner og Aktiv Historie mf. Handleplaner 2015/16 vi gør: Fortsætter en kontinuerlig udvikling af Jernalderlandsbyens tilbud og udvikling, gennem intern og ekstern dialog og via deltagelse i træf, foredrag og kurser. Arbejder på at give flere besøgende et øget aktivitets- og informationsniveau. Undersøger samarbejdsmuligheder med fx efterskoler, Mellemfolkeligt Samvirke og spejdere om fremtidige projekter. Forbedrer udnyttelsen af søen, bygger plankesti/ bro ud til søen. Undersøger mulighederne for at starte flere frivillige temagrupper. Renoverer løbende området og eksisterende bygninger, samt færdiggør Bellingehuset med diverse inventar. Afvikler interne kurser for frivillige om brugen af vores værktøj. Inddrager vore frivillige i det sociale liv på arbejdspladsen. Afholder en fælles ekskursion i samarbejde med Jernalderlandsbyens Venner. En færdigbygget og indrettet rekonstruktion af Bellingehuset. 70 gennemførte værkstedsdage og lejrskoler med mere end skoleelever. En styrket inddragelse af frivillige. 7

8 Havnekulturfestival Havnekulturfestivalen er en festival for skabende kultur, der altid ligger den sidste weekend i maj. Festivalen startede 2006 og blev fra 2007 udliciteret til Ungdomshuset via By- og Kulturforvaltningen. Havnekulturfestivalen er i dag en byfest, uden entre, med et program med flere hundrede aktiviteter og engagement fra mindst 1500 aktører og mange frivillige. Besøgstallet er gæster. Budgettet på ca. 1 mio. kr. er sponsoreret af firmaer, institutioner og forvaltninger. Havnekulturfestivalen har en høj profil på børnog ungeaktiviteter. Både i form af børn og unge der optræder, men også ting som børn og unge kan deltage i som publikum. Kontakt: Maria Friis, / "At spise en elefant i en mundfuld er umuligt, men i bidder kan det lade sig gøre" (Chris McDonald). Lave en fest for hele byen med fokus på skabende kultur og rum for unges aktiviteter. Øge sammenhængen mellem Havnekulturfestivalen, Ungdomshuset og øvrige ungdomsskoleaktiviteter. Gøre Havnekulturfestivalen til en af Odenses største events - og jubilæumsåret ekstraordinært! Forbedre og effektivisere festivalens drift gennem opbygning af mere selvstyrende delområder. Forbinde midtbyen med havnen og være med til at virkeliggøre visionen om at gøre havnen til en ny attraktiv og levende bydel ved vandet. Skaffer sponsorer så vi kan forsætte væksten i kvalitet og deltagerantal. Holder en profil med et større musiknavn hver dag. Øger vores samarbejde med frivillige og sociale foreninger. Organiserer workshops med skoler og daginstitutioner op til festivalen. Udvikler vores markedsføring på Fyn og i Region Syddanmark. Inddrager åbningen af den nye stibro i festivalen, så vidt det er muligt. Udvider festivalområdet med Odense City Campus-område. Flere penge fra sponsorer og et stort musiknavn hver dag. 10 workshops med skoleklasser i forbindelse med MakerCity og 10 workshops med daginstitutioner i forbindelse med Lege-Zonen. Frivillige og sociale foreninger, der laver aktivt inddragende og kulturelt skabende aktiviteter. Åbning af stibroen fredag d. 29. maj med efterfølgende optog eller lignende føre ned til åbningen af Havnekulturfestivalen. Stort samarbejdsprojekt omkring MakerCity med Odense City Campus og områdets ungdomsuddannelser (VUC Fyn og Tietgenskolen). 8

9 Odense Street House Odense Street House er en emnebaseret klub i UngVest og er organiseret som en ekstern facilitet tilknyttet Ungdomshuset. Målgruppen er unge med interesse for streetaktiviteter, og som er uden for de etablerede klubber og idrætsforeninger. Street House har p.t. aktiviteter for/med skate, løbehjul, parkour, street-dance, bmx, inliniers, polefitness og roller derby. Street House er også bruger af skate-banen i Skt. Jørgens Parken og parkour-banen på Odense Havn. Vi er to faste medarbejdere og nogle frivillige. Kontakt: Maria Moni, Odense Street House Grønløkkevej Odense C Gode venner kan lave alting sammen - men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen (Peter Plys). Med Street House have en fleksibel ramme, hvor børn og unges street aktiviteter, kan udfolde sig i organiserede klublignende rammer og med velfungerende faciliteter. Være et åbent tilbud til de børn og unge, som ikke passer ind i de etablerede klubber og idrætsforeninger. Samarbejde med By- og Kulturforvaltningen om Odense Street House, Skt. Jørgensparken, Parkourbanen og nye anlæg. Kunne rumme både nuværende og kommende nye subkulturelle street trends. Arbejde for etablering af nye faciliteter til streetaktiviteter. Forbedrer indretningen af hal, opholdsrum, garderobe m.m. så de forskellige streetaktiviteter kan fungere i de samme rammer. Afholder 1 årlig stor fælles event for de forskellige discipliner. Indgår i udvikling af midlertidige aktiviteter på Odense Havn. Arbejder for at få etableret en udendørs multicykelbane i samarbejde med DMU og subkulturelle cykelmiljøer. Udvikler nye muligheder for skoler og ungdomsuddannelser. Deltager i 10 events på Fyn. Minimum 5 gennemførte klub-skole-samarbejdsaktiviteter. Øger antallet af de faste medlemmer. Minimum 2 dansegrupper mere. 9

10 Natur og friluftsliv UngVest driver Grejbank Fyn, som udlåner kanoer, kajakker, mountainbikes, lejrudstyr m.m. til skoler og foreninger. Fjordens dag er et netværk, som siden 1991 har afviklet en årlig natur-event med ungdomsskolen som sekretariat. Hos os er det Fjordens Dag hver dag, idet der er ansat en naturvejleder med støtte fra Friluftsrådet og de 3 fjordkommuner. Fjordens Dags naturvejleder står desuden for booking og aktiviteter på Naturskolen Vigelsø. Der er 6 medarbejdere og en omsætning på 3 mio. kr. Kontakt: Per L. Christensen, / Fjordens Dag/Grejbank Fyn Londongade 1/Tværkajen Odense C Look deep into nature and you will understand everything (Albert Einstein). Fremtidssikre Fjordens Dag gennem en fastere organisering og en klarere profil. Udvikle Grejbank Fyn til et natur- og friluftscenter, som ud over udstyr kan tilbyde kurser og vejledning i friluftsliv. Videreudvikle naturvejlederstillingen og fremtidssikre den gennem nye samarbejder. Styrke samarbejdet mellem Grejbank Fyn og naturvejlederen. Fastholde og udvikle samarbejdet om Naturskolen Vigelsø. Fokusere på naturen som spisekammer i et samarbejde mellem Ungdomshusets Cafe og Fjordens Dag. Udarbejder forslag til vedtægter for Fjordens Dag som en selvejende institution. Udarbejder tydelige projekter, som kan klargøre profilen og manifestere Fjordens Dags 25 årsjubilæum. Færdiggør naturkasserne og de tages i anvendelse ved fjordene. Flytter Grejbanken til Skibssmedjen på Odense Havn. Gennemfører sikkerhedskurser i kano- og kajaksejlads. Indgår samarbejde med Dansk Jægerforbund og styrker samspillet med kommunale aktører. Laver inspirationskurser eller aktiviteter for bl.a. frivillige formidlere, lærere og pædagoger. Udvikler aktivitetspakker, som matcher tiltag i folkeskolereformen. Etablerer et Find Vej-projekt i Åløkkeskoven og på Odense Havn. Gennemfører aktiviteter på Vigelsø for beslutningstagere og sponsorer. Ansøger om tilskud til projekt Vild mad i Skolen og gennemfører strandsafariaktiviteter i samarbejde med Ungdomshusets Cafe og Kulinarisk Sydfyn. Mindst 3 nye gennemførte kvalitetsaktiviteter til Fjordens Dags 25 års jubilæum. 20 % øget udlån af friluftsudstyr og gennemførelse af minimum 6 sejladskurser. Minimum 6 kurser eller aktiviteter er gennemført. Præsentation af minimum 3 aktivitetspakker. Vild mad i Skolen -projekt igangsat med en eller flere folkeskoler. 10

11 10.Bellinge 10.Bellinge er ét af 10. klassetilbuddene i UngVest og i Odense Kommune. Elevkapaciteten udgør 100 elever fra hele Odense; der er syv medarbejdere. Skolekonceptet består i væsentlig grad af holddeling, individuel toning og et væld af forskellige fagtilbud, så eleven kan sammensætte sit eget skoleforløb. De obligatoriske fag i 10. klasse suppleres med liniefag. 10.Bellinge har igangsat en strategisk proces, hvor vi sammen skal finde løsninger på, hvordan skoleprofilen på 10.Bellinge kan blive tydeligere, så vi også i fremtiden kan tilbyde et attraktivt lærings- og ungemiljø for 100 elever. Nogle af overskrifterne i denne forandringsproces er et styrket fagligt læringsmiljø i et kreativt ungemiljø. Kontakt: Martin Hosbond, / 10.Bellinge Sædekildegårdsvej 4B, 5250 Odense SV På 10.Bellinge rækker vi ud efter stjernerne! I et kreativt og dynamisk ungemiljø står vi sammen på tæer, for at du får det faglige rygstød og tilegner dig de kompetencer, som ruster dig til en ungdomsuddannelse (Martin Hosbond). Skabe et attraktivt 10. klassestilbud med fokus på faglig udvikling og stærke fællesskaber. Udvikle medarbejdernes didaktiske kompetence og kompetencer inden for klasseledelse samt erhverve erfaring inden for målstyret undervisning. Styrke indsatsen overfor læsesvage elever. Øge indsatsen inden for det praktisk-musiske område med særligt fokus på musik og outdooraktiviteter. Vi sætter rammer for mere fælles forberedelse og sparring med fokus på målstyret undervisning. Udvikler bl.a. dagligt læsebånd med faglig læsning, screening af elevernes læsefærdigheder, en særlig intensiveret indsats overfor svage læsere, alle fag forsøges inddraget i arbejdet med faglige læsestrategier, læsevejleder uddannes mm. Etablerer Den Musikalske Talentlinje, som er målrettet musikalske talenter og samarbejder med fritidsundervisningen om Den Musikalske Talentlinje. Desuden styrker vi Adventure-linjen. Trimmer tilbudskataloget for toningsfag (valgfag), og udbyder nye fag. Samarbejder og sparrer ift. målstyret undervisning og klasseledelse. Vi arbejder med det professionelle læringsfællesskab (lærer-lærer og ledelse-lærer). At læringsmål for undervisningen og den enkelte elev bliver et didaktisk princip i tilrettelæggelsen af undervisningen. At der arbejdes med sparring og videndeling om god klasseledelse. At læseprogrammet styrker alle elevers læsefærdigheder, så de står bedre rustet til ungdomsuddannelserne. At Den Musikalske Talentlinje fortsat udvikles, og at der foregår masser af musikalske aktiviteter i og uden for skoletid. At der leveres undervisning på højt niveau i alle toningsfag, og at elever engagerer sig på de forskellige faglinjer. 11

12 Camp10, Enkeltfag, 10. Iværksætter, Mediedesign og Mad og mod Camp10: Almindelig 10. klasse. 75 elever. Ungdomshuset. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik. Linjefag: musik/sang, dans/performance, film og medie. Enkeltfag: 11. klasse. 25 elever, der har gået i 10. klasse. Ungdomshuset. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik, engelsk, tysk og fysik. Lektiecafe og ekstraundervisning. Desuden tre 20/20-forløb : 10. Iværksætter: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Tietgenskolen. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik og tysk. Desuden en række erhvervsskolefag. Mediedesign og Web: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Syddansk Erhvervsskole. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk og matematik. Desuden en række erhvervsskolefag Mad og Mod på Fremtiden: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Kold College. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk og matematik. Desuden en række erhvervsskolefag. Kontakt: Niels Mikkelsen, / There is a crack, a crack in everything. That s how the light gets in (L. Cohen). Skabe en kvalificeret læringscentreret virksomhed med fokus på den enkelte og på fælleskabet. Implementere en læringsmålstyret undervisning, hvor mål for forløb, valg af aktiviteter, tegn på læring og samlet evaluering udgør en didaktisk helhed. Oparbejde en dannelsesmål-orienteret undervisning, hvor indhold og retning udfordrer og medvirker til den enkeltes dannelse som individ og borger i et fælleskab. Videreudvikle synlig differentieret læring med henblik på at forfine og optimere de responderende processer parterne imellem, samt udvikle strategier for at lære at lære. Arbejde med en mangesidet skabelse af motivation og commitment til at lære. Skabe eksistentielt vitaliserende miljøer, hvor sammenhængen af meningsskabelse, tilhørsforhold, mestring af udfordringer samt anerkendelse giver den psykologiske ilt. Undersøge vilkår og muligheder for etablering af professionelle læringsfællesskaber. Formulere fornyet digitaliseringsstrategi Opstiller læringsmål og kriterier for læring i alle årsplaner og alle studieforløb. Integrerer intelligent viden, nøgle- og læringskompetencer samt værdiorientering. Deltager i Synlig Læring - projekt med itslearning og Ny Nordisk Skole. Studerer centrale teorier for motivation og omsætter det til praksis. Indarbejder fire vitaliserende dimensioner og rettetheder i vores reflekterede praksis. Arbejder med viden og erfaring om forandringsprocesser i teams og strategier herfor. Evaluerer digitaliseringsstrategien og udarbejder en ny. Dokumenterede synlige mål, kriterier og evalueringer i itslearning. Dokumenterbare systematiske lærerstyrede og elevcentrerede undervisningsmetoder. Beskrivelse, rapportering og evaluering af forsøgs-og udviklingsprojekter. Opstilling og evaluering af motivationsskabende forsøg i teori og praksis. Formulering af nye professionskompetencer i forhold til vitaliseringsdynamik. Gryende etablering af teamfællesskaber med italesat didaktik som centralt tema. 12

13 Radbyskolen Radbyskolen står foran en forandringsproces, hvor skolens identitet, kultur og skoletilbud skal tænkes ind i en ny kontekst på Bellinge Idrætscenter fra skoleåret 15/16. Radbyskolen er én af tre heltidsundervisningstilbud i Odense Kommune. Der er plads til 10 elever fra 8. og 9. klasse med løbende ind- og udskrivning. Der er ansat tre lærere og én pædagog. Eleverne visiteres gennem PPR, og fælles for eleverne er at de mistrivedes i ordinære skoletilbud. Elevernes vanskeligheder spænder vidt, og kommer til udtryk i både introvert og extrovert adfærd. På Radbyskolen forsøger personalet at genskabe lysten til at gå i skole og tænde et håb om en uddannelsesfremtid. Vi arbejder hen imod folkeskolens afgangsprøver. Der arbejdes med elevens uddannelsesparathed gennem en faglig, personlig og social tilgang. I et trygt fællesskab imødekommes den enkelte elevs behov og forudsætninger, så udfordringerne er afmålte. Kontakt: Martin Hosbond, / Radbyskolen Fraugde Radby Vej 69, 5220 Odense SØ Først pakkes eleverne ind og så pakker vi dem ud igen! (ukendt). Motivere den unge til yderligere læring og skolegang. Opruste den unge personligt, socialt og fagligt. Forberede den unge på et godt voksenliv med job og uddannelse. Indkredse kerneopgave og -kompetencer. Arbejde med teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Flytte fra bondegården til et ungemiljø sammen med andet skoletilbud for at skabe bedre muligheder for en styrket inklusion og brobygning til det ordinære skolesystem og ungemiljø. Flytter ind i nye rammer på Bellinge Idrætscenter og skaber et godt kollegialt samarbejde med medarbejderne på 10.Bellinge. Tilrettelægger en strategisk proces, hvor medarbejderne involveres i formulering af kerneopgave og vision. Endvidere skal nye strategiske indsatser prioriteres og implementeres. Organisationspsykolog og ledelse tilrettelægger medarbejderforløb med fokus på teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Udarbejder nye handleplaner og aftaler nye måder at samarbejde om den enkelte elev. Et velfungerende teamsamarbejde, der arbejder i samme retning og ud fra et fælles pædagogisk fundament. Høj medarbejdertrivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Indretning af gode undervisningsfaciliteter på Bellinge Idrætscenter. Elevhandleplaner, der er målrettet og systematiseret ift. den enkelte elevs udvikling og uddannelsesparathed. Elevhandleplanen er et dynamisk værktøj, som fremmer samarbejdet i det faglige teamsamarbejde samt med eleven, forældre og eksterne samarbejdspartnere. 13

14 Det lokale samarbejde Region Vest har 11 folkeskoler, hvoraf de 9 har overbygning. De er nogle af vores vigtigste samarbejdsparter. Vi skal understøtte folkeskolerne i deres opgaveløsning og medvirke både med klub- og fritidsundervisningsressourcer til at skabe livsduelige børn og unge. Ungdomsskolen skal kende sit lokalområde. Vi samarbejder med foreninger, institutioner, virksomheder mm. for at skabe en god fritid for børn og unge. Læring for alle er et modeludviklingsprojekt støttet af Egmont Fonden, som arbejder med at styrke sammenhængen mellem intensive læringsforløb og den almene skole. Pusterummet er et helhedsorienteret alternativ til elever i klasse, som af forskellige årsager er kørt træt i det normale skolesystem. Pusterummet er et fælles projekt mellem 10 folkeskoler og UngVest. Plan T er et 4 ugers camp-forløb, målrettet læsesvage unge i klasse Kontakt: Carsten Djursaa, / Husk, du bliver ikke målt på det, du tænker eller tror. Du bliver målt på det, du gør" (B.S. Christiansen). Arbejde for børn og unges ret til at blive så dygtige som de kan. Det tværgående samarbejde til gavn for det sammenhængende børne- og ungeliv. Være en god samarbejdspartner og udvise rettidig omhu. Altid tænke i mulige netværk med foreninger, skoler, lokalområder eller ift. byen som helhed. Have et særligt fokus på at medvirke til, at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv. Have overblik over, hvad der sker i lokalområderne efter skoletid. Styrker samspillet mellem vores klubtilbud og skolen. Indgår i partnerskaber med folkeskoler om ungemiljøer, udvikling af projekter, bidrage til valgfag og elevtrivsel. Pusterummet styrker samarbejdet med folkeskoler i ind-og udslusningen af elever. Med afsæt i projekt Læring for alle afprøves og evalueres forskellige indsatser i udslusningen af elever. Der udvikles et målværktøj, så der arbejdes fokuseret ud fra fastsatte mål under elevens ophold. Laver partnerskabsaftaler med lokale foreninger og gennemfører aktiviteter, som kan bygge bro mellem skole, ungdomsskole, foreninger og lokalområder. Undersøger mulighederne for gennemførelse af flere intensive undervisningsforløb ud over ét Plan T-hold. Understøtter udviklingen af det tværgående elevrådsarbejde i Region Vest. Deltager aktivt i udviklingen af den boligsociale indsats i Dianavænget og i lokalområderne Bolbro og Dalum. Der er skriftlige samarbejdsaftaler med alle folkeskolerne i distriktet. Der bliver ansøgt om støtte til gennemførelse af min. 5 projekter i samarbejde med lokale aktører. 14

15 Samarbejde med ungdomsuddannelser PUST-projektet 3 psykologer samarbejder med alle byens erhvervsskoler, samt Elsesminde om fastholdelse af frafaldstruede elever. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra Socialstyrelsen. Ungdomshusets Cafe Cafeen er eksternt værksted for produktionsskoleelever fra Elsesminde og for enkelte elever fra Kold College. Cafeen er desuden skolepraktiksted for kokkeelever idet Kold College fast har en skolepraktikinstruktør udstationeret. Cafeen er overvejende eksternt finansieret. Kontakt: Per L. Christensen, / First Movers HF-enkeltfagsuddannelser i samarbejde med VUC med innovation og iværksætteri: HF og Kulturteknologi og HF og Bysport. First Movers får en fuld HF-enkeltfagseksamen, samtidig med deltagelse i projekter med fagligt, teknisk og kulturelt indhold til events som Havnekulturfestival, HCA Festivals, temauger på HF & VUC FYN, MakerCity Festival samt Happy Moves. Kontakt: Karsten Damgaard, / Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (KE Løgstrup). Medvirke til at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Arbejde for en forankring af PUST-projektet, når bevillingsperioden udløber. Udvikle Cafeen i Ungdomshuset som uddannelsessted. Understøtte at unge kommer i gang med og bliver fastholdt i ungdomsuddannelser. Deltage i indsatsen omkring Ny Nordisk Skole. Handleplaner 2015/16 vi gør: Laver dokumentation af PUST-projektets resultater. Udarbejder en forankringsplan for PUST i samarbejde med erhvervsskolerne, BUF og SAF. Udarbejder informationsmateriale til samarbejdspartnere. Går i dialog med ungdomsuddannelser om fælles aktiviteter fx en fortsættelse af First Movers. Undersøger mulighederne for valgfagssamarbejde med udvalgte ungdomsuddannelser. Afholder uddannelsesdage i cafeen med input fra køkkenchefer samt virksomhedsbesøg. Har sundhedsfremmende tiltag i Cafeen fx ifm. fast salatbar og ugentlig motionsaktivitet. Indsender en ansøgning til Ny Nordisk Skole med nye partnere. Forankrer gode erfaringer og metoder fra projekt Fagligt klar til erhvervsuddannelsen. PUST-projektet videreføres efter marts Praktikplads til 50 % af skolepraktikanterne i en virksomhed inden 6 måneder. Partnerskabet (NNS) er godkendt og der er gennemført aktiviteter. Der er aftalt aktiviteter med Katedralskolen, Handelsgymnaisiet, Tietgen HG og VUC. 15

16 Fællesskab og trivsel i UngVest UngVest skal være en god arbejdsplads, hvor der ud over fokus på kvalitet i kerneopgaverne skal være fokus på medarbejdertrivsel. Vi har ca. 110 månedslønnede (4-37 timer) og 90 timelønnede medarbejdere, fordelt nogenlunde sådan: Dagundervisning: 25 månedslønnede og 5 timelønnede Fritidsundervisning: 10 månedslønnede og 60 timelønnede Klubområdet: 40 månedslønnede og 15 timelønnede Naturaktiviteter: 6 månedslønnede Ungdomshuset m.m.: 8 månedslønnede og 10 timelønnede Jernalderlandsbyen: 5 månedslønnede Administration, ledelse og service: 10 månedslønnede Div. projekter: 5 månedslønnede Heraf ca. 15 på diverse ordninger, derudover en række frivillige. Kontakt: Carsten Djursaa, / "Læg mærke til, hvad du har det godt med, og opsøg det, så tit som muligt. Mange går alt for meget op i, hvad de har det dårligt med.." (Carsten Vagn Hansen, 2005). Arbejde for skabelse af en kultur, hvor der er fokus på, at vi sammen kan gøre en forskel, hvor fællesskabet kan være med til at skabe nye opgaveløsninger og forøget trivsel. Føre gode idéer ud i livet, fejlene lærer vi af! Være et godt sted at arbejde. Styrke de tværgående mødefora. Styrker den sociale kapital, med både formelle og uformelle tiltag. Har fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere. Gennemfører en mindre analyse af de administrative arbejdsgange i UngVest med henblik på nytænkning og evt. rationalisering. Har løbende opfølgning på sygefravær og fokus på forebyggelse. Implementerer Arbejdsmiljøcertificering, kultur, retningslinjer og formalia fx: o Overblik over stiger, maskiner og kemikalier o Oversigtstegninger o Førstehjælpskurser og evakueringsøvelser Udbygger afsnittet om arbejdsmiljø på hjemmesiden ungvest.dk/for_medarbejdere. Laver månedligt elektronisk nyhedsbrev til alle medarbejdere. Evaluerer den interne mødestruktur. Sikrer et rimeligt rengøringsniveau på alle vores matrikler. Minimum 60% i besvarelsesprocent i næste Trivselsundersøgelse, heraf minimum 70% som svarer, at de har fået tilbudt en MUS samtale. Et forbedret resultat i Arbejde-familiekonflikt og Stress i næste Trivselsundersøgelse. Kvalificerede ansøgere til de job vi opslår. 16

17 17

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

- HF OG KULTURTEKNOLOGI

- HF OG KULTURTEKNOLOGI - HF OG KULTURTEKNOLOGI En hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil tænke innovativt og fordybe dig i teknologi, men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen er placeret på Odense

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

APV Handlingsplan 02-05-2014. Indeklima, støj og belysning. Ung Vest. Risiko Problem Handling Evaluering Tovholder Deadline Lav risiko (grøn)

APV Handlingsplan 02-05-2014. Indeklima, støj og belysning. Ung Vest. Risiko Problem Handling Evaluering Tovholder Deadline Lav risiko (grøn) Titel / område: Varmestyring i pavillonen 02-05-2014 I forbindelse med APV gennemgangen den 19/3 blev det konstateret at varme-kuldestyringen ikke er optimal i speciel køkken og det lille kontor i pavillonen.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Dikotomier, der spærrer! Færdigheder Læring Undervisning Indhold Lærer Dannelse

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere