Handlingsplan UngVest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan UngVest 2015-2016"

Transkript

1 Handlingsplan UngVest Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 1 i Ungdomsskoleloven.

2 Indhold UngVest i 2015/ Fritids- og ungdomsklub... 4 Fritidsundervisning... 5 Ungdomshuset... 6 Jernalderlandsbyen... 7 Havnekulturfestival... 8 Odense Street House... 9 Natur og friluftsliv Bellinge Camp10, Enkeltfag, 10. Iværksætter, Mediedesign og Mad og mod Radbyskolen Det lokale samarbejde Samarbejde med ungdomsuddannelser Fællesskab og trivsel i UngVest Ovenstående områder er beskrevet på hver én side. Der er en faktaboks i venstre spalte. I højre spalte er de overordnede mål for området og nogle af de konkrete indsatser i 2015/16. Succeskriterierne vil blive udfoldet i kommende udgaver. Der er et vist overlap mellem områderne. Handlingsplanen er ikke fuldstændigt dækkende, ligesom der naturligvis er forbehold for fremtidige ændringer af prioriteter. UngVest er en af tre ungdomsskoler i Odense Kommune, og vores vigtigste opgave er at medvirke til at give børn og unge mulighed for et godt liv. Dette gør vi blandt andet gennem en lang række af de aktiviteter, som er beskrevet i nærværende handlingsplan for 2015/16. I UngVest arbejder vi inden for nogle overordnede rammevilkår, der er fastlagt af Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik "Sammen på spring". Politikken har særligt fokus på tre kerneområder: Børn og unge skal udfordres i deres udvikling og læring I UngVest skal vi være med til at sikre en god udvikling af unges kompetencer, så de får et solidt afsæt til et aktivt og selvstændigt liv. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en høj grad af sammenhæng i vores aktiviteter og opgaver. Vi betragter et godt samarbejde med forældre, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner som centralt for vores arbejde, fordi dette er en grundsten i arbejdet med at skabe et godt liv for børn og unge, så de kan udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer nu og i fremtiden. Sunde børn og unge trives bedst I UngVest skal vi være med til at skabe sunde børn og unge, der trives og har gode betingelser i livet. På den måde undgår vi, at mange problemer vokser sig store. Vi forsøger derfor at medtænke forebyggelse i vores arbejde og satse på en tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Det er vores vision at være en troværdig medspiller i barnets og den unges liv. Det betyder nemlig, at de kan føle sig respekteret og værdsat og ikke mindst støttet og forpligtet af andre i sociale sammenhænge. Fællesskaber sammen kan vi mere I UngVest skal vi være med til at sikre, at børn og unge deltager i en mangfoldighed af fællesskaber, hvor også forældre, frivillige, foreninger og andre i lokalsamfundet spiller aktivt ind. Derfor samarbejder vi ofte på tværs af foreninger, frivillige, organisationer og virksomheder i udviklingen af vores mange aktiviteter. Vi anser det for vores ansvar at styrke børn og unges evne til at tage fælles ansvar på det individuelle, det nære, det lokale og det globale plan. 2

3 UngVest i 2015/16 UngVest er etableret den 1/ som en konsekvens af en større reorganisering i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning. UngVest indeholder elementer fra de tre gamle ungdomsskoler: Dalum, Korsløkke og Tarup. UngVest dækker Region Vest, som omfatter det meste af centrum og så en stor lagkageformet trekant mod nordvest og sydvest. Svarende til de 11 skoledistrikter: Vestre, Åløkke, Tarup, Pårup, Provstegård, Korup, Ubberud, Tingløkke, Sanderum, Højme og Rasmus Rask. I alt bor der knap indbyggere i distriktet, hvoraf de ca er mellem år og dermed i målgruppen for en eller flere af de aktiviteter vi tilbyder. UngVest har faste aktiviteter på mere end 20 matrikler. Vi forventer at ca børn og unge deltager i vores tilbud i løbet af et år. Vi er ca. 110 månedslønnede (fra 4-37 timer) og ca. 90 timelønnede medarbejdere. Omsætningen er i alt på ca. 43 mio. heraf de ca. 33 mio. i grundbevilling fra Børn- og Ungeforvaltningen. Kontakt: Carsten Djursaa, / Administrationen Rismarksvej 80, 5200 Odense V Tlf.: "Selv den længste rejse begynder med ét skridt" (Dalai Lama). Mål og delmål vi vil: Skabe inkluderende og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Inddrage børn og unge i udviklingen af aktiviteter og projekter. Understøtte børn og unge i deres projekter og deres sociale relationer. Udvikle tilbud som retter sig mod alle; lige fra dem med særlige behov, til dem der besidder et særligt talent. Medvirke til opfyldelsen af Odense Kommunes samlede indsats over for børn og unge i et tæt samarbejde med andre kommunale og private aktører. Være en stærk ungdomsskole i lokalområderne, i regionen, på byplan, på Fyn og på landsplan. Bidrage med et børne- og ungdomsperspektiv i byudviklingen og Odenses transformations- og vækstpolitik. Arbejde for skabelsen af et godt fællesskab og en positiv kultur i UngVest. Deltager med et ungdomsperspektiv i den løbende udvikling af Odense City Campus og andre byudviklingsaktiviteter. Fokuserer på ungeinddragelse, og arbejder med de unges potentialer ved f.eks. at understøtte projekter, støtte op om elevrådene, URO mm. Arbejder med udviklingen af en fælles vision for UngVest. Deltager aktivt i samarbejdet med de øvrige ungdomsskoler i Odense. Igangsætter udarbejdelse af en kvalitetsrapport i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og de øvrige ungdomsskoler. Deltager aktivt i etableringen af et godt samarbejde i Region Vest. Udvikler en strategi for vores internationale arbejde. 3

4 Fritids- og ungdomsklub Klubmedarbejderne er fritidsspilfordelere, der skal vejlede børn og unge ind i relevante fritidstilbud i samarbejde med skoler og uddannelsessteder, foreninger, forældre, frivillige m.m. UngVest har 11 fritidsklubber; de 9 ligger i forbindelse med en lokal folkeskole. Alderen er år. Det koster 115 kr. om måneden at være medlem. UngVest har 8 ungdomsklubber samt et par mere emnebaserede aktivitetssteder, hvor der foregår aktiviteter for og med de ældste dvs årige. På klubområdet er der ca. 40 fastansatte medarbejdere. Budget ca. 11 mio. kr. Klubområdet er opdelt i 3 geografiske områder med hver sin klubområdeleder til varetagelse af den daglige drift. Område SV: Ingrid Skøtt Thomsen, / Område V og C: Anders Drejer Petersen, / Området NV: Erling Janum, / Leder af klubområdet: Connie Winther, / At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv (Søren Kirkegaard). Gennem vores aktiviteter have fokus på at børn og unge lærer at begå sig i sociale sammenhænge og udvikler sig til at kunne mestre og tage ansvar for eget liv og læring. Udvikle på rammerne for et sammenhængende barne- og ungdomsliv, ved at sætte fritiden på dagsorden i alle relevante sammenhænge og samarbejdsfora samt indgå i partnerskaber med folkeskoler om børne og ungemiljøer, så børn og unge udfordres i forhold til deres talenter og faglige, sociale og fysiske potentialer. Styrke vores arbejde med involvering af børn og unge og samtidig understøtte børn og unges egne projekter, for på den måde at bidrage til at fremme det aktive medborgerskab. Etablere et forpligtende samarbejde med skolerne med fokus på fritiden ind i skoledagen og brobygning til lokalområderne. Have fokus på at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv. Handleplaner 2015/16 vi gør: Vi synliggør mulighederne i klubindsatsen gennem udarbejdelse af et fælles materiale. Vi skaber os et klart billede af hvem og hvordan der samarbejdes med foreningslivet i lokalområderne, så indsatsen systematisk kan styrkes. Vi udruller fritidsspilfordelerrollen ved at lave fritidsundersøgelser blandt de årige på alle skoler med henblik på at kunne vejlede til relevante tilbud. I samarbejde med SSP, skole og foreningslivet tilbyder vi relevante oplægs- og temapakker, der understøtter unges trivsel. Vi har fokus på udvikling af ungdomsklubberne, ved sammen med de unge at gøre tilbuddet mere målrettet og tidssvarende. Vi udvikler de emnebaserede aktivitetssteder som fx Spillestedet i samarbejde med fritidsundervisningen og de unge. At der er udarbejdet lokale handleplaner for samarbejdet med skole og foreningsliv. At der gennemføres min. 10 konkrete foreningsaktiviteter. 4

5 Fritidsundervisning Den almene fritidsundervisning er åben for alle unge mellem 14 og 18 år, og de fleste aktiviteter er gratis. Unge deltager hvert år i ca. 110 kurser inden for områderne: krop, street, kreativitet, musik, teknik, kultur samt skolefag. I alt deltager ca cpr-elever og ca. 70 lærere. Budget 3,5 mio. Distriktet dækker områder af Odense C, SV, V, NV og Blommenslyst. Men eleverne kan komme fra hele Odense. Undervisningssteder: Folke- og privatskoler, Ungdomshuset, Odense Street House, Spillestedet, 10. Bellinge og Rismarksvej 80. De løbende kurser er fra uge 39 og slutter i marts. Fritidsundervisningen er også aktiv i byens større kulturelle events. Kontakt: Karsten Damgaard, / Maria Friis, / At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der (Søren Kierkegaard, 1859). Udvikle tilbud for unge årige, der afspejler unges behov og ønsker, og hvor eleverne aktivt påvirker emner, projekter og arbejdsformer. Være ungdomsskolen med det mest alsidige netværk af samarbejdsrelationer til det offentlige, erhvervsliv, uddannelses-, interesse- og kulturinstitutioner for at kunne få nye muligheder og kvaliteter til den almene fritidsundervisningen. Fokusere på at udvikle fællesskaber med egen identitet, der samtidig bygger på iværksætteri. Arbejde på at fritidsundervisningen fortsat kan være en aktiv medspiller i udviklingen af ungdomskulturen i Odense. Handleplaner 2015/16 vi gør: Indgår i partnerskaber med folkeskoler om ungemiljøer, udvikling af projekter, bidrager til valgfag og elevtrivsel. De særligt prioriterede områder er musik, bevægelse/street, friluftsliv og teknologi/iværksætteri. Vi laver en særlig indsats i forhold til 9. og 10. klasseselever, som ønsker at forbedre deres faglige niveau. Udvikler nye kurser og projekter omkring fællesskaberne i Computer Clubhouse, Street House, AtelierKANT, Spillestedet og Byens Ø. Styrker samarbejdet om udbud af fritidsundervisningsaktiviteter med de øvrige ungdomsskoler i Odense og på Fyn. Udvikler frie friluftsfaciliteter til street og udeliv, bl.a. ved at deltage i byudviklingsgrupper for Odense Havn og Odense City Campus. Arbejder for en rimelig fordeling af aktiviteter i hele distriktet, evt. i samarbejde med lokale aktører. Udvikler Spillestedet i samarbejde med klubområdet og brugerne, bl.a. unge musikere og musikinteresserede. Ca. 150 gennemførte undervisningshold/aktiviteter i løbet af en sæson. En underskrevet samarbejdsaftale med alle skolerne. 5

6 Ungdomshuset Huset bruges 360 dage om året. Receptionen i Huskontoret er åbent mandag-torsdag , fredag , lørdage Ungdomshuset har faciliteter i Nørregade 60 og desuden eksterne aktiviteter i Odense Street House på Grønløkkevej 8, på Spillestedet på Filosofgangen 19, AtelierKant på Tværkaj 2 samt CoWorking Odense, Londongade 1. Ungdomshuset er en ramme for diverse ungdomsgrupper, foreninger, ungdomsskolen, projekter og rådgivninger. Nogle har egne lokaler andre låner et skrivebord eller et mødelokale. Ungdomshuset er fyrtårn for unge-initiativer og ungeinddragelse, kulturelle events og festivaler og har et omfattende netværk af samarbejdsparter. Ungdomshusets brugere er mellem år. Op mod 30 personer arbejder i Ungdomshuset som ansatte, frivillige, praktikanter og i job med løntilskud. Kontakt: Karsten Damgaard, / Ungdomshuset, Nørregade Odense C, Tlf , "Faren er ikke, at computerne begynder at tænke som mennesker, men at menneskene begynder at tænke som computere" (oprindelse: J. Harris). At husets foreninger og faste brugere er aktivt deltagende i offentlige begivenheder. At Huskontoret leverer første klasses service, sørger for rene og velholdte lokaler og faciliteter, samt understøtter unges egne ideer, initiativer og projekter. Arbejde med udvikling af midlertidige og permanente faciliteter i, og i tilknytning til Ungdomshuset. At Cafeen er er et attraktivt mødested for unge og foreninger. Forholder os aktivt til og indgår, hvor det er muligt i erhvervs- og vækstpolitikken, Vision Odense, At lege er at leve og følger initiativerne fra Udvikling Fyn og Odense & Co. Handleplaner 2015/16 vi gør: Udvider Dansesalen, så den er mere velegnet til større arrangementer. Kommunikerer via Ungdomshusets hjemmeside og nyhedsbrev. Informerer og rådgiver i UngInfo og redigerer den kommunale hjemmeside Byens Unge. Undersøger behov og muligheder for etablering af en alternativ klub, integreret med Pigernes Vip, Tekstilværkstedet mm. Undersøger mulighederne for at tilbyde ungdomsskole-lignende undervisning for 18+. Udvider nye koncepter som Monday Café og Folkekøkken til andre ugedage for andre målgrupper, som eks. Babybrunch. Laver forsøg i 2015 med at holde åbent i cafeen og huset i weekender. Styrker iværksætteri gennem en revitalisering af Projektkuvøserne. At Ungdomshuset har fået et løft af vedligeholdelses standarden. At unges egne projekter udfolder sig i projektkuvøserne. At der er indrettet et rum til maker -aktiviteter. 6

7 Jernalderlandsbyen Jernalderlandsbyen startede i Landsbyen er placeret i naturskønne omgivelser i Stavids Ådalen i Næsby, i det nordlige Odense. Landsbyen består af en samling af rekonstruerede beboelseshuse og forrådshuse, en smedje samt 5 staklader, hvoraf den ene er indrettet som shelter. Et nyt hus er under opførelse. Landsbyen er indrettet, som et historisk værksted, hvor skoleklasser har mulighed for at få en praktisk og teoretisk viden om jernalderen. Vi modtager ca elever om året. Det årlige Jernaldermarked i maj har et besøgstal på omkring I sommer- og efterårsferien har vi åbent for turister. Vi har et budget på 1,8 mio. og i alt 6 medarbejdere. Kontakt: Alex Asger Jørgensen, / Jernalderlandsbyen, Store Klaus Odense N Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden (Simone Weil, ). Skabe rammer, aktiviteter og oplevelser så skoleelever og andre besøgende får en øget forståelse af livet i Danmark for ca år siden. Sikre et helhedsorienteret forløb for besøgende, så de får kendskab til det daglige liv i jernalderen, fx levevilkår, religion, arbejdsmetoder, og samfundsforhold. Herunder tilpasse landsbyens tilbud til vore forskellige målgrupper. Sikre et godt arbejdsmiljø for alle med tilknytning til Jernalderlandsbyen. Styrke samarbejdet med bl.a. Historiske Værksteder, museer, Folkekirkens Skoletjeneste, støtteforeningen Jernalderlandsbyens Venner og Aktiv Historie mf. Handleplaner 2015/16 vi gør: Fortsætter en kontinuerlig udvikling af Jernalderlandsbyens tilbud og udvikling, gennem intern og ekstern dialog og via deltagelse i træf, foredrag og kurser. Arbejder på at give flere besøgende et øget aktivitets- og informationsniveau. Undersøger samarbejdsmuligheder med fx efterskoler, Mellemfolkeligt Samvirke og spejdere om fremtidige projekter. Forbedrer udnyttelsen af søen, bygger plankesti/ bro ud til søen. Undersøger mulighederne for at starte flere frivillige temagrupper. Renoverer løbende området og eksisterende bygninger, samt færdiggør Bellingehuset med diverse inventar. Afvikler interne kurser for frivillige om brugen af vores værktøj. Inddrager vore frivillige i det sociale liv på arbejdspladsen. Afholder en fælles ekskursion i samarbejde med Jernalderlandsbyens Venner. En færdigbygget og indrettet rekonstruktion af Bellingehuset. 70 gennemførte værkstedsdage og lejrskoler med mere end skoleelever. En styrket inddragelse af frivillige. 7

8 Havnekulturfestival Havnekulturfestivalen er en festival for skabende kultur, der altid ligger den sidste weekend i maj. Festivalen startede 2006 og blev fra 2007 udliciteret til Ungdomshuset via By- og Kulturforvaltningen. Havnekulturfestivalen er i dag en byfest, uden entre, med et program med flere hundrede aktiviteter og engagement fra mindst 1500 aktører og mange frivillige. Besøgstallet er gæster. Budgettet på ca. 1 mio. kr. er sponsoreret af firmaer, institutioner og forvaltninger. Havnekulturfestivalen har en høj profil på børnog ungeaktiviteter. Både i form af børn og unge der optræder, men også ting som børn og unge kan deltage i som publikum. Kontakt: Maria Friis, / "At spise en elefant i en mundfuld er umuligt, men i bidder kan det lade sig gøre" (Chris McDonald). Lave en fest for hele byen med fokus på skabende kultur og rum for unges aktiviteter. Øge sammenhængen mellem Havnekulturfestivalen, Ungdomshuset og øvrige ungdomsskoleaktiviteter. Gøre Havnekulturfestivalen til en af Odenses største events - og jubilæumsåret ekstraordinært! Forbedre og effektivisere festivalens drift gennem opbygning af mere selvstyrende delområder. Forbinde midtbyen med havnen og være med til at virkeliggøre visionen om at gøre havnen til en ny attraktiv og levende bydel ved vandet. Skaffer sponsorer så vi kan forsætte væksten i kvalitet og deltagerantal. Holder en profil med et større musiknavn hver dag. Øger vores samarbejde med frivillige og sociale foreninger. Organiserer workshops med skoler og daginstitutioner op til festivalen. Udvikler vores markedsføring på Fyn og i Region Syddanmark. Inddrager åbningen af den nye stibro i festivalen, så vidt det er muligt. Udvider festivalområdet med Odense City Campus-område. Flere penge fra sponsorer og et stort musiknavn hver dag. 10 workshops med skoleklasser i forbindelse med MakerCity og 10 workshops med daginstitutioner i forbindelse med Lege-Zonen. Frivillige og sociale foreninger, der laver aktivt inddragende og kulturelt skabende aktiviteter. Åbning af stibroen fredag d. 29. maj med efterfølgende optog eller lignende føre ned til åbningen af Havnekulturfestivalen. Stort samarbejdsprojekt omkring MakerCity med Odense City Campus og områdets ungdomsuddannelser (VUC Fyn og Tietgenskolen). 8

9 Odense Street House Odense Street House er en emnebaseret klub i UngVest og er organiseret som en ekstern facilitet tilknyttet Ungdomshuset. Målgruppen er unge med interesse for streetaktiviteter, og som er uden for de etablerede klubber og idrætsforeninger. Street House har p.t. aktiviteter for/med skate, løbehjul, parkour, street-dance, bmx, inliniers, polefitness og roller derby. Street House er også bruger af skate-banen i Skt. Jørgens Parken og parkour-banen på Odense Havn. Vi er to faste medarbejdere og nogle frivillige. Kontakt: Maria Moni, Odense Street House Grønløkkevej Odense C Gode venner kan lave alting sammen - men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen (Peter Plys). Med Street House have en fleksibel ramme, hvor børn og unges street aktiviteter, kan udfolde sig i organiserede klublignende rammer og med velfungerende faciliteter. Være et åbent tilbud til de børn og unge, som ikke passer ind i de etablerede klubber og idrætsforeninger. Samarbejde med By- og Kulturforvaltningen om Odense Street House, Skt. Jørgensparken, Parkourbanen og nye anlæg. Kunne rumme både nuværende og kommende nye subkulturelle street trends. Arbejde for etablering af nye faciliteter til streetaktiviteter. Forbedrer indretningen af hal, opholdsrum, garderobe m.m. så de forskellige streetaktiviteter kan fungere i de samme rammer. Afholder 1 årlig stor fælles event for de forskellige discipliner. Indgår i udvikling af midlertidige aktiviteter på Odense Havn. Arbejder for at få etableret en udendørs multicykelbane i samarbejde med DMU og subkulturelle cykelmiljøer. Udvikler nye muligheder for skoler og ungdomsuddannelser. Deltager i 10 events på Fyn. Minimum 5 gennemførte klub-skole-samarbejdsaktiviteter. Øger antallet af de faste medlemmer. Minimum 2 dansegrupper mere. 9

10 Natur og friluftsliv UngVest driver Grejbank Fyn, som udlåner kanoer, kajakker, mountainbikes, lejrudstyr m.m. til skoler og foreninger. Fjordens dag er et netværk, som siden 1991 har afviklet en årlig natur-event med ungdomsskolen som sekretariat. Hos os er det Fjordens Dag hver dag, idet der er ansat en naturvejleder med støtte fra Friluftsrådet og de 3 fjordkommuner. Fjordens Dags naturvejleder står desuden for booking og aktiviteter på Naturskolen Vigelsø. Der er 6 medarbejdere og en omsætning på 3 mio. kr. Kontakt: Per L. Christensen, / Fjordens Dag/Grejbank Fyn Londongade 1/Tværkajen Odense C Look deep into nature and you will understand everything (Albert Einstein). Fremtidssikre Fjordens Dag gennem en fastere organisering og en klarere profil. Udvikle Grejbank Fyn til et natur- og friluftscenter, som ud over udstyr kan tilbyde kurser og vejledning i friluftsliv. Videreudvikle naturvejlederstillingen og fremtidssikre den gennem nye samarbejder. Styrke samarbejdet mellem Grejbank Fyn og naturvejlederen. Fastholde og udvikle samarbejdet om Naturskolen Vigelsø. Fokusere på naturen som spisekammer i et samarbejde mellem Ungdomshusets Cafe og Fjordens Dag. Udarbejder forslag til vedtægter for Fjordens Dag som en selvejende institution. Udarbejder tydelige projekter, som kan klargøre profilen og manifestere Fjordens Dags 25 årsjubilæum. Færdiggør naturkasserne og de tages i anvendelse ved fjordene. Flytter Grejbanken til Skibssmedjen på Odense Havn. Gennemfører sikkerhedskurser i kano- og kajaksejlads. Indgår samarbejde med Dansk Jægerforbund og styrker samspillet med kommunale aktører. Laver inspirationskurser eller aktiviteter for bl.a. frivillige formidlere, lærere og pædagoger. Udvikler aktivitetspakker, som matcher tiltag i folkeskolereformen. Etablerer et Find Vej-projekt i Åløkkeskoven og på Odense Havn. Gennemfører aktiviteter på Vigelsø for beslutningstagere og sponsorer. Ansøger om tilskud til projekt Vild mad i Skolen og gennemfører strandsafariaktiviteter i samarbejde med Ungdomshusets Cafe og Kulinarisk Sydfyn. Mindst 3 nye gennemførte kvalitetsaktiviteter til Fjordens Dags 25 års jubilæum. 20 % øget udlån af friluftsudstyr og gennemførelse af minimum 6 sejladskurser. Minimum 6 kurser eller aktiviteter er gennemført. Præsentation af minimum 3 aktivitetspakker. Vild mad i Skolen -projekt igangsat med en eller flere folkeskoler. 10

11 10.Bellinge 10.Bellinge er ét af 10. klassetilbuddene i UngVest og i Odense Kommune. Elevkapaciteten udgør 100 elever fra hele Odense; der er syv medarbejdere. Skolekonceptet består i væsentlig grad af holddeling, individuel toning og et væld af forskellige fagtilbud, så eleven kan sammensætte sit eget skoleforløb. De obligatoriske fag i 10. klasse suppleres med liniefag. 10.Bellinge har igangsat en strategisk proces, hvor vi sammen skal finde løsninger på, hvordan skoleprofilen på 10.Bellinge kan blive tydeligere, så vi også i fremtiden kan tilbyde et attraktivt lærings- og ungemiljø for 100 elever. Nogle af overskrifterne i denne forandringsproces er et styrket fagligt læringsmiljø i et kreativt ungemiljø. Kontakt: Martin Hosbond, / 10.Bellinge Sædekildegårdsvej 4B, 5250 Odense SV På 10.Bellinge rækker vi ud efter stjernerne! I et kreativt og dynamisk ungemiljø står vi sammen på tæer, for at du får det faglige rygstød og tilegner dig de kompetencer, som ruster dig til en ungdomsuddannelse (Martin Hosbond). Skabe et attraktivt 10. klassestilbud med fokus på faglig udvikling og stærke fællesskaber. Udvikle medarbejdernes didaktiske kompetence og kompetencer inden for klasseledelse samt erhverve erfaring inden for målstyret undervisning. Styrke indsatsen overfor læsesvage elever. Øge indsatsen inden for det praktisk-musiske område med særligt fokus på musik og outdooraktiviteter. Vi sætter rammer for mere fælles forberedelse og sparring med fokus på målstyret undervisning. Udvikler bl.a. dagligt læsebånd med faglig læsning, screening af elevernes læsefærdigheder, en særlig intensiveret indsats overfor svage læsere, alle fag forsøges inddraget i arbejdet med faglige læsestrategier, læsevejleder uddannes mm. Etablerer Den Musikalske Talentlinje, som er målrettet musikalske talenter og samarbejder med fritidsundervisningen om Den Musikalske Talentlinje. Desuden styrker vi Adventure-linjen. Trimmer tilbudskataloget for toningsfag (valgfag), og udbyder nye fag. Samarbejder og sparrer ift. målstyret undervisning og klasseledelse. Vi arbejder med det professionelle læringsfællesskab (lærer-lærer og ledelse-lærer). At læringsmål for undervisningen og den enkelte elev bliver et didaktisk princip i tilrettelæggelsen af undervisningen. At der arbejdes med sparring og videndeling om god klasseledelse. At læseprogrammet styrker alle elevers læsefærdigheder, så de står bedre rustet til ungdomsuddannelserne. At Den Musikalske Talentlinje fortsat udvikles, og at der foregår masser af musikalske aktiviteter i og uden for skoletid. At der leveres undervisning på højt niveau i alle toningsfag, og at elever engagerer sig på de forskellige faglinjer. 11

12 Camp10, Enkeltfag, 10. Iværksætter, Mediedesign og Mad og mod Camp10: Almindelig 10. klasse. 75 elever. Ungdomshuset. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik. Linjefag: musik/sang, dans/performance, film og medie. Enkeltfag: 11. klasse. 25 elever, der har gået i 10. klasse. Ungdomshuset. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik, engelsk, tysk og fysik. Lektiecafe og ekstraundervisning. Desuden tre 20/20-forløb : 10. Iværksætter: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Tietgenskolen. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik og tysk. Desuden en række erhvervsskolefag. Mediedesign og Web: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Syddansk Erhvervsskole. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk og matematik. Desuden en række erhvervsskolefag Mad og Mod på Fremtiden: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Kold College. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk og matematik. Desuden en række erhvervsskolefag. Kontakt: Niels Mikkelsen, / There is a crack, a crack in everything. That s how the light gets in (L. Cohen). Skabe en kvalificeret læringscentreret virksomhed med fokus på den enkelte og på fælleskabet. Implementere en læringsmålstyret undervisning, hvor mål for forløb, valg af aktiviteter, tegn på læring og samlet evaluering udgør en didaktisk helhed. Oparbejde en dannelsesmål-orienteret undervisning, hvor indhold og retning udfordrer og medvirker til den enkeltes dannelse som individ og borger i et fælleskab. Videreudvikle synlig differentieret læring med henblik på at forfine og optimere de responderende processer parterne imellem, samt udvikle strategier for at lære at lære. Arbejde med en mangesidet skabelse af motivation og commitment til at lære. Skabe eksistentielt vitaliserende miljøer, hvor sammenhængen af meningsskabelse, tilhørsforhold, mestring af udfordringer samt anerkendelse giver den psykologiske ilt. Undersøge vilkår og muligheder for etablering af professionelle læringsfællesskaber. Formulere fornyet digitaliseringsstrategi Opstiller læringsmål og kriterier for læring i alle årsplaner og alle studieforløb. Integrerer intelligent viden, nøgle- og læringskompetencer samt værdiorientering. Deltager i Synlig Læring - projekt med itslearning og Ny Nordisk Skole. Studerer centrale teorier for motivation og omsætter det til praksis. Indarbejder fire vitaliserende dimensioner og rettetheder i vores reflekterede praksis. Arbejder med viden og erfaring om forandringsprocesser i teams og strategier herfor. Evaluerer digitaliseringsstrategien og udarbejder en ny. Dokumenterede synlige mål, kriterier og evalueringer i itslearning. Dokumenterbare systematiske lærerstyrede og elevcentrerede undervisningsmetoder. Beskrivelse, rapportering og evaluering af forsøgs-og udviklingsprojekter. Opstilling og evaluering af motivationsskabende forsøg i teori og praksis. Formulering af nye professionskompetencer i forhold til vitaliseringsdynamik. Gryende etablering af teamfællesskaber med italesat didaktik som centralt tema. 12

13 Radbyskolen Radbyskolen står foran en forandringsproces, hvor skolens identitet, kultur og skoletilbud skal tænkes ind i en ny kontekst på Bellinge Idrætscenter fra skoleåret 15/16. Radbyskolen er én af tre heltidsundervisningstilbud i Odense Kommune. Der er plads til 10 elever fra 8. og 9. klasse med løbende ind- og udskrivning. Der er ansat tre lærere og én pædagog. Eleverne visiteres gennem PPR, og fælles for eleverne er at de mistrivedes i ordinære skoletilbud. Elevernes vanskeligheder spænder vidt, og kommer til udtryk i både introvert og extrovert adfærd. På Radbyskolen forsøger personalet at genskabe lysten til at gå i skole og tænde et håb om en uddannelsesfremtid. Vi arbejder hen imod folkeskolens afgangsprøver. Der arbejdes med elevens uddannelsesparathed gennem en faglig, personlig og social tilgang. I et trygt fællesskab imødekommes den enkelte elevs behov og forudsætninger, så udfordringerne er afmålte. Kontakt: Martin Hosbond, / Radbyskolen Fraugde Radby Vej 69, 5220 Odense SØ Først pakkes eleverne ind og så pakker vi dem ud igen! (ukendt). Motivere den unge til yderligere læring og skolegang. Opruste den unge personligt, socialt og fagligt. Forberede den unge på et godt voksenliv med job og uddannelse. Indkredse kerneopgave og -kompetencer. Arbejde med teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Flytte fra bondegården til et ungemiljø sammen med andet skoletilbud for at skabe bedre muligheder for en styrket inklusion og brobygning til det ordinære skolesystem og ungemiljø. Flytter ind i nye rammer på Bellinge Idrætscenter og skaber et godt kollegialt samarbejde med medarbejderne på 10.Bellinge. Tilrettelægger en strategisk proces, hvor medarbejderne involveres i formulering af kerneopgave og vision. Endvidere skal nye strategiske indsatser prioriteres og implementeres. Organisationspsykolog og ledelse tilrettelægger medarbejderforløb med fokus på teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Udarbejder nye handleplaner og aftaler nye måder at samarbejde om den enkelte elev. Et velfungerende teamsamarbejde, der arbejder i samme retning og ud fra et fælles pædagogisk fundament. Høj medarbejdertrivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Indretning af gode undervisningsfaciliteter på Bellinge Idrætscenter. Elevhandleplaner, der er målrettet og systematiseret ift. den enkelte elevs udvikling og uddannelsesparathed. Elevhandleplanen er et dynamisk værktøj, som fremmer samarbejdet i det faglige teamsamarbejde samt med eleven, forældre og eksterne samarbejdspartnere. 13

14 Det lokale samarbejde Region Vest har 11 folkeskoler, hvoraf de 9 har overbygning. De er nogle af vores vigtigste samarbejdsparter. Vi skal understøtte folkeskolerne i deres opgaveløsning og medvirke både med klub- og fritidsundervisningsressourcer til at skabe livsduelige børn og unge. Ungdomsskolen skal kende sit lokalområde. Vi samarbejder med foreninger, institutioner, virksomheder mm. for at skabe en god fritid for børn og unge. Læring for alle er et modeludviklingsprojekt støttet af Egmont Fonden, som arbejder med at styrke sammenhængen mellem intensive læringsforløb og den almene skole. Pusterummet er et helhedsorienteret alternativ til elever i klasse, som af forskellige årsager er kørt træt i det normale skolesystem. Pusterummet er et fælles projekt mellem 10 folkeskoler og UngVest. Plan T er et 4 ugers camp-forløb, målrettet læsesvage unge i klasse Kontakt: Carsten Djursaa, / Husk, du bliver ikke målt på det, du tænker eller tror. Du bliver målt på det, du gør" (B.S. Christiansen). Arbejde for børn og unges ret til at blive så dygtige som de kan. Det tværgående samarbejde til gavn for det sammenhængende børne- og ungeliv. Være en god samarbejdspartner og udvise rettidig omhu. Altid tænke i mulige netværk med foreninger, skoler, lokalområder eller ift. byen som helhed. Have et særligt fokus på at medvirke til, at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv. Have overblik over, hvad der sker i lokalområderne efter skoletid. Styrker samspillet mellem vores klubtilbud og skolen. Indgår i partnerskaber med folkeskoler om ungemiljøer, udvikling af projekter, bidrage til valgfag og elevtrivsel. Pusterummet styrker samarbejdet med folkeskoler i ind-og udslusningen af elever. Med afsæt i projekt Læring for alle afprøves og evalueres forskellige indsatser i udslusningen af elever. Der udvikles et målværktøj, så der arbejdes fokuseret ud fra fastsatte mål under elevens ophold. Laver partnerskabsaftaler med lokale foreninger og gennemfører aktiviteter, som kan bygge bro mellem skole, ungdomsskole, foreninger og lokalområder. Undersøger mulighederne for gennemførelse af flere intensive undervisningsforløb ud over ét Plan T-hold. Understøtter udviklingen af det tværgående elevrådsarbejde i Region Vest. Deltager aktivt i udviklingen af den boligsociale indsats i Dianavænget og i lokalområderne Bolbro og Dalum. Der er skriftlige samarbejdsaftaler med alle folkeskolerne i distriktet. Der bliver ansøgt om støtte til gennemførelse af min. 5 projekter i samarbejde med lokale aktører. 14

15 Samarbejde med ungdomsuddannelser PUST-projektet 3 psykologer samarbejder med alle byens erhvervsskoler, samt Elsesminde om fastholdelse af frafaldstruede elever. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra Socialstyrelsen. Ungdomshusets Cafe Cafeen er eksternt værksted for produktionsskoleelever fra Elsesminde og for enkelte elever fra Kold College. Cafeen er desuden skolepraktiksted for kokkeelever idet Kold College fast har en skolepraktikinstruktør udstationeret. Cafeen er overvejende eksternt finansieret. Kontakt: Per L. Christensen, / First Movers HF-enkeltfagsuddannelser i samarbejde med VUC med innovation og iværksætteri: HF og Kulturteknologi og HF og Bysport. First Movers får en fuld HF-enkeltfagseksamen, samtidig med deltagelse i projekter med fagligt, teknisk og kulturelt indhold til events som Havnekulturfestival, HCA Festivals, temauger på HF & VUC FYN, MakerCity Festival samt Happy Moves. Kontakt: Karsten Damgaard, / Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (KE Løgstrup). Medvirke til at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Arbejde for en forankring af PUST-projektet, når bevillingsperioden udløber. Udvikle Cafeen i Ungdomshuset som uddannelsessted. Understøtte at unge kommer i gang med og bliver fastholdt i ungdomsuddannelser. Deltage i indsatsen omkring Ny Nordisk Skole. Handleplaner 2015/16 vi gør: Laver dokumentation af PUST-projektets resultater. Udarbejder en forankringsplan for PUST i samarbejde med erhvervsskolerne, BUF og SAF. Udarbejder informationsmateriale til samarbejdspartnere. Går i dialog med ungdomsuddannelser om fælles aktiviteter fx en fortsættelse af First Movers. Undersøger mulighederne for valgfagssamarbejde med udvalgte ungdomsuddannelser. Afholder uddannelsesdage i cafeen med input fra køkkenchefer samt virksomhedsbesøg. Har sundhedsfremmende tiltag i Cafeen fx ifm. fast salatbar og ugentlig motionsaktivitet. Indsender en ansøgning til Ny Nordisk Skole med nye partnere. Forankrer gode erfaringer og metoder fra projekt Fagligt klar til erhvervsuddannelsen. PUST-projektet videreføres efter marts Praktikplads til 50 % af skolepraktikanterne i en virksomhed inden 6 måneder. Partnerskabet (NNS) er godkendt og der er gennemført aktiviteter. Der er aftalt aktiviteter med Katedralskolen, Handelsgymnaisiet, Tietgen HG og VUC. 15

16 Fællesskab og trivsel i UngVest UngVest skal være en god arbejdsplads, hvor der ud over fokus på kvalitet i kerneopgaverne skal være fokus på medarbejdertrivsel. Vi har ca. 110 månedslønnede (4-37 timer) og 90 timelønnede medarbejdere, fordelt nogenlunde sådan: Dagundervisning: 25 månedslønnede og 5 timelønnede Fritidsundervisning: 10 månedslønnede og 60 timelønnede Klubområdet: 40 månedslønnede og 15 timelønnede Naturaktiviteter: 6 månedslønnede Ungdomshuset m.m.: 8 månedslønnede og 10 timelønnede Jernalderlandsbyen: 5 månedslønnede Administration, ledelse og service: 10 månedslønnede Div. projekter: 5 månedslønnede Heraf ca. 15 på diverse ordninger, derudover en række frivillige. Kontakt: Carsten Djursaa, / "Læg mærke til, hvad du har det godt med, og opsøg det, så tit som muligt. Mange går alt for meget op i, hvad de har det dårligt med.." (Carsten Vagn Hansen, 2005). Arbejde for skabelse af en kultur, hvor der er fokus på, at vi sammen kan gøre en forskel, hvor fællesskabet kan være med til at skabe nye opgaveløsninger og forøget trivsel. Føre gode idéer ud i livet, fejlene lærer vi af! Være et godt sted at arbejde. Styrke de tværgående mødefora. Styrker den sociale kapital, med både formelle og uformelle tiltag. Har fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere. Gennemfører en mindre analyse af de administrative arbejdsgange i UngVest med henblik på nytænkning og evt. rationalisering. Har løbende opfølgning på sygefravær og fokus på forebyggelse. Implementerer Arbejdsmiljøcertificering, kultur, retningslinjer og formalia fx: o Overblik over stiger, maskiner og kemikalier o Oversigtstegninger o Førstehjælpskurser og evakueringsøvelser Udbygger afsnittet om arbejdsmiljø på hjemmesiden ungvest.dk/for_medarbejdere. Laver månedligt elektronisk nyhedsbrev til alle medarbejdere. Evaluerer den interne mødestruktur. Sikrer et rimeligt rengøringsniveau på alle vores matrikler. Minimum 60% i besvarelsesprocent i næste Trivselsundersøgelse, heraf minimum 70% som svarer, at de har fået tilbudt en MUS samtale. Et forbedret resultat i Arbejde-familiekonflikt og Stress i næste Trivselsundersøgelse. Kvalificerede ansøgere til de job vi opslår. 16

17 17

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Ung i Aarhus - Fritidscenter Silkeborgvej

Ung i Aarhus - Fritidscenter Silkeborgvej Ung i Aarhus - Fritidscenter Silkeborgvej INDHOLD YDELSER 3 95% MÅLSÆTNINGEN PÅ FU-OMRÅDET 3 500 KOMMUNALE FRITIDSJOB 4 UNGDOMSSKOLENS BIDRAG TIL 95% MÅLSÆTNINGEN 5 TILBUD I UNGDOMSSKOLEN 8 BRUG AF LEKTIECAFÉ

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde # AUGTUST 2014 [ Zombier i Fredensborg ] 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde Historien bliver levende Dragør Ungdomsskole leverer læring, der sætter sig, når

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere