Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Flemming Madsen Morten S. Petersen Henning Andersen Faaborg-Midtfyn Kommune Peter Jensen Faaborg-Midtfyn Kommune Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Michael Martin Jensen Friluftsrådet Ole Bloch-Petersen Danmarks Naturfredningsforening Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Sekretariat: Rico Boye Jensen Sekretariatet Peter Blanner Sekretariatet (ref.) Afbud: Peter Lund Ærø Kommune René Larsen Langeland Kommune H.C. Rasmussen Langeland Kommune Christian Ulrich Landbruget - Patriotisk Selskab Jacob Salvig Turisterhv. - Naturama Michael Rasmussen Turisterhv. Emmerbølle Str. Camping Torben Kjærulf Turistforeningerne Kristian Grønbæk Andersen Region Syddanmark Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Sloth Centrovice Jan Carlsson Peter Østergaard Ubesat Syddansk Turisme Carsten Nielsen Sydfyns Turistbureau Søren Strandgaard Skov og Naturstyrelsen Fyn Jørgen Friis Ærø Kommune Peter Thor Andersen Øhavsmuseerne

2 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Budget 2011 Budgettet for Naturturisme I/S er d.d. ikke færdigt, dels fordi arbejdet med at udarbejde og følge op på nationalparkplanen har taget rigtig meget tid. Desuden mangler flere af de væsentlige projekter, som forventes igangsat i 2011, svar fra fonde. Der forventes blandt andet afholdt møde med Arbejdsmarkedets Feriefond i starten af december omkring et projekt til cirka 10 mio. kr. Svaret fra disse fonde har afgørende betydning for budget 2011, hvorfor budget 2011 udskydes til næste møde. Indtil det nye budget vedtages bruges ikke nye midler fra udviklingspuljen, og basisdriften fortsætter med udgangspunkt i budget Bestyrelsen tog orienteringen og forslaget om at udskyde budgetbehandlingen til næste møde til efterretning. 3. Overblik og sammenhæng mellem de projekter som Naturturisme I/S arbejder med Sekretariatet arbejder med en del andre projekter end netop nationalparkundersøgelsen, bl.a. Formidlingsprojektet Områdets tilgængelighed Lejrskoleprojektet Naturen & Kulturhistorien. Disse projekter er igangsat på baggrund af de 7 indsatsområder i strategi- og handlingsplanen og tidligere drøftelser i bestyrelsen. Status: Formidlingsprojektet: Kys Frøen: Projektet er afsluttet Øhavsguiden: Solgt 500 eksemplarer siden udgivelsen i august. Der arbejdes på at turistforeningerne fremover står for salget Kajakguiden: Solgt i 1500 eksemplarer. Formidlingssstrategien: 3 projekter i gang: Oplev Det Sydfynske Øhav, jfr. bilag til dagsordenen Egebjerg Mølle Søbygaard Tilgængeligehed: Kaffeplet-projekt færdigt. Der er i alt etableret 8 pletter. Rideruter Sydfyn: Uddybes nærmere under pkt. 7. Friluftsstrategien: Uddybes nærmere under pkt. 6. Lejrskoleprojektet: Uddybes nærmere under pkt. 5. Naturen og kulturhistorien: Sløjfer til Øhavsstien anlagt i Egebjerg Bakker Madpakkehus etableret.

3 Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Oplev Det Sydfynske Øhav - Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Orientering v. RBJ. Det er i dag svært at få en sammenhængende formidling af områdets natur og kulturværdier, hvad enten man er lokal eller turist. Formidling er normalt snævert afgrænset i tema og/eller geografi. I forhold til andre sammenlignelige områder har vi et uudnyttet potentiale for at styrke udbuddet af formidlingsprodukter, herunder ikke mindst salgbare produkter lige fra den traditionelle guidede tur til aktiviteter for børnefamilier. Nogle steder er udfordringen løst ved at samle formidlingen i ét stort besøgscenter. Dette ses eksempelvis på Møn eller i Ll. Vildmose. Men geografien omkring øhavet og hele strukturen med mange mindre formidlingsinstitutioner kalder på en anden tilgang. Naturturisme I/S har derfor igangsat et større samarbejde med områdets formidlingsinstitutioner. Målet er at lave en strategi for, hvordan formidlingen af området kan udvikles - ikke at ensarte den, men at forbedre den og sikre en rød tråd i formidlingen. Gruppen bestående af naturvejledere og repræsentanter fra turistbureauer og museer har nu afdækket muligheden for at lave et større formidlingsprojekt, som kaldes Oplev Det Sydfynske Øhav. Strategien er, igennem et samarbejde på tværs af området og faggrænser, at etablere et forpligtende samarbejde mellem aktørerne inden for natur og kultur, at udvikle nye moderne formidlingsprodukter (der kan sælges) og sikres en bedre markedsføring af produkterne. Samarbejdet mellem turisterhvervet og formidlingsaktørerne skal også styrkes til gavn for begge parter. Projektet skal også munde ud i flere tilbud til selvformidling - den formidling af området som gæsten selv kan opsøge/bruge udenfor museet, naturvejlederen mv.. Dette sker ved at udvikle en tværkommunal formidling via mobiltelefon og ved at udvikle og udbrede konceptet fra Kys Frøen med lokale aktivitetsbaser (Haletudser). Det skal også belyses hvordan den samlede formidling af området kan præsenteres gennem en fælles portal på internettet. Der er stor interesse for at deltage i samarbejdet, som er beskrevet i vedlagte bilag. Finansieringen på cirka 3 mio. kr. er fortsat uklar, men Arbejdsmarkedets Feriefond har vist interesse for at drøfte projektet på et møde i december. En medfinansiering fra Naturturisme I/S indgår i budgetlægningen for Naturturisme I/S skal koordinere projektet i udviklingsfasen over 3 år. Herefter skal der være opbygget et partnerskab mellem formidlingsaktørerne som er økonomisk bæredygtigt. Sekretariatet indstiller med anbefaling fra arbejdsgruppen at Naturturisme I/S arbejder videre med projektet. Kommentarer fra bestyrelsen: - mulighederne i den moderne GPS-teknologi, I-Phone m.v. bør fortsat indgå i projektet. Rummer muligheder. - Friluftsrådet har meget fokus på den tværfaglige natur- kulturformidling. - Trente Mølle har flere planer omkring økobaser, book en shelter som kan indgå. Bestyrelsen fulgte indstillingen.

4 5. Lejrskoleprojektet Dette projekt startede i 2007 og er fuldfinansieret med i alt 1,6 mio fra Fiskeri-LAG Fyn, Friluftsrådet, og nationalparkmidler. Det sættes nu i gang. Hovedformålene med projektet er: - At udbygge ambassadør-effekten : Børn der har haft store oplevelser på lejrskoler vil ofte ønske at trække familien med tilbage til stedet, eller komme igen når voksen. - At skabe en øget omsætning i yderområder og i ydersæsonen - At skabe nye tilbud også til områdets skoler - At øge markedsføringen af områdets efterskoler. Projektet er inddelt i to hoveddele: - Den faglige del. Skal styrke områdets undervisningstilbud til skoler. Udvikle nye moderne undervisningsmaterialer ude hos aktørerne (museer, naturskoler mv.). - Øge tilgængeligheden. Opbygge en lejrskoleportal som gør det let for læreren. Der skal opbygges et samarbejde mellem turisterhvervet og formidlerne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Friluftsstrategi for Øhavet I forbindelse med budget 2010 blev det besluttet, at Naturturisme I/S skal udarbejde en friluftsstrategi for Øhavet. Arbejdet er nu i gang og forventes afsluttet i foråret Udgangspunktet for projektet er at mange friluftsaktiviteter kræver mere eller mindre plads. Det er alt fra vandrere over lejrskoler, til kajaksejlere, cyklister, ryttere m.v. Både de respektive foreninger, enkelte borgere og myndighederne har derfor ønsker om at få udlagt arealer til de forskellige aktiviteter, mens der samtidig er en række naturbeskyttelseshensyn. Strategien skal bl.a. pege på hvilke friluftsaktiviteter vi vil arbejde på at fremme i fremtiden. Hvilke udviklingstendenser ser vi for os, og hvad er det vi skal understøtte? Strategien fokuserer på friluftsliv med tilknytning til Øhavet, dvs. selve havet, småøerne og de kystnære områder. Strategiens grundsten er: - Ønsker fra udvalgte aktivitetsgrupper/foreninger - Lokalbefolkningens ønsker og bekymringer - Kortlægge udviklingstendenserne i områdets friluftsliv - Afdække naturbeskyttelsesinteresserne - Beskrive de konkrete handlinger der kan understøtte fremtidens friluftsliv i Øhavet. Som eksempel kan nævnes det igangværende samarbejde under overskriften Øhavets blå støttepunkter mellem Lokale- og Anlægsfonden og Fåborg-Midtfyn Kommune omkring et projekt på Faaborg havn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5 7. Rideruteprojekt på Sydfyn Som et udspring af Naturturisme I/S pilotprojekt omkring ridestier er der lavet et konkret projekt med lodsejere omkring Faaborg. Det resulterer i omkring 75 km. sammenhængende ridesti. Der skal rides mod betaling. Stien vedligeholdes af lodsejerne, som heller ikke modtager erstatning for at lægge jord til. Det samlede budget er på kr. LAG og Friluftsrådet er ansøgt om støtte til projektet. Herudover har Faaborg-Midtfyn Kommune bevilliget kr. Naturturisme I/S forventes at skulle bidrage med omkring kr. Projektet er tilrettelagt, så det kan fungere som pilotprojekt for andre områder, blandt andet ved at udvikle IT-systemet, og hele konceptet for afmærkning og administration. Vi forestiller os at tilsvarende projekter vil kunne udvikles på Langeland, i Svendborg kommune. Der er p.t. en kontakt til lodsejere omkring Tranekær. Det er dog fortsat usikkert, om der kan laves et projekt her. Større lodsejer ved Gudme har tidligere udtrykt interesse for at indgå i et projekt. Lokale kræfter på Ærø arbejder også på at etablere ridestier. Et projekt på Ærø vil kræve megen lodsejerkontakt og formentlig en model, hvor det offentlige påtager sig vedligeholdelsen, da mange af stierne vil foregå på private fællesveje og involvere mange lodsejere, hvorfor en brugerbetaling vil være meget vanskelig at gennemføre/administrere. Projektet vil lave en rideportal som hedder Fra denne portal kan rytteren klikke videre til ruten ved Faaborg og senere også Langeland, Svendborg o.l. Med denne fælles platform og samarbejde skabes der en synergi (fælles markedsføring, stor volumen for rytterne osv.) mellem de forskellige projekter i området. Naturturismes rolle i Faaborg-projektet er: - Projektansvarlig i etableringsfasen - Yder et økonomisk bidrag - Indgår i partnerskabet i projektets første 5 år. De private skovejeres roller er: - Lægger jord til, uden kompensation - Overtager driften - Bidrager til markedsføringen - Hjælper andre interesserede i gang med tilsvarende projekter Sekretariatet indstiller med anbefaling fra arbejdsgruppen at Naturturisme I/S arbejder videre med at realisere projektet omkring Faaborg i samarbejde med kommunen og lodsejerne. Projektet forventes at have en udgift for Naturturisme I/S på mellem kr. som indarbejdes i budgettet for Samtidig arbejde Naturturisme I/S videre med at få etableret lignende samarbejder på Langeland og i. Kommer der et konkret initiativ fra Ærø skal sekretariatet være med til at belyse mulighederne. Kommentarer fra bestyrelsen: Et godt projekt som er baseret på frivillige aftaler med lodsejerne. Hvordan kontrolleres det om en rytter har betalt? Forskellige modeller som eksempelvis golfbanens gæstekort blev nævnt. Den optimale løsning findes i det videre arbejde med at realisere projektet.

6 Bestyrelsen fulgte indstillingen. 8. Eventuelt Næste møde i bestyrelsen afholdes i forbindelse med styregruppemødet i nationalparkundersøgelsen 19. Jaunaur 2011.

7 Filnavn: Bibliotek: Skabelon: Bestyrelsesreferat 24 november C:\Users\natrbj\Documents m Titel: Emne: Forfatter: kntpeb Nøgleord: Kommentarer: Oprettelsesdato: :18:00 Versionsnummer: 4 Senest gemt: :58:00 Senest gemt af: Rico Boye Jensen Redigeringstid: 6 minutter Senest udskrevet: :58:00 Ved seneste fulde udskrift Sider: 6 Ord: (ca.) Tegn: (ca.) C:\Users\natrbj\AppData\Roaming\Microsoft\Skabeloner\Normal.dot

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl. 09.15 11.45 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer.

Indholdsfortegnelse !  # $%&$'  ( ) #*+,  #$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. Indholdsfortegnelse! " # $%&$' " ( ) (! #*+,,, " #"$ "#$$%&'$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. 2 Baggrund og formål med turen I forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse

Læs mere

Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Naturturisme I/S Nyhedsbrev Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2012-13 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere