Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark"

Transkript

1 NR. NR. 13 MARTS SEPT ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: DBB Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T ISSN Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. Indlæg sendes til: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Redaktør: Hans-Pauli Christiansen (ansvarshavende) Ordblindebladet udkommer fire gange om året også på cd-rom. Abonnement, blad: kr. 160 pr. år, abonnement, blad + cd-rom: kr. 260 pr. år. (abonnement er inkluderet i kontingent til landsforeningen). Årligt kontingent: Alm. medlemskab 250 kr. Familiemedlemskab 350 kr. (blad og eventuelt cd-rom er inkluderet) Institutionsmedlemskab 350 kr. Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. FOTO: STEEN EVALD Enkeltnumre: kr. 50 inkl. forsendelse. Bestilling af abonnement, enkeltnumre eller bladet på cd-rom kan ske hos: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Annoncebestilling: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Layout: jw-grafik Tryk: Handy-Print Oplag: ekspl. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Åbent mandag til fredag fra 10 til 15 Internet adresse: Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve. 2 Ordblinde Bladet

3 Indhold Hovedbestyrelsen og Amtsrepræsentanter Indhold Hovedbestyrelsen: Formand: Hans-Pauli Christiansen Galgebakken Over 8-4B 2620 Albertslund Tlf Næstformand og folkevalgt HB-medlem: Esben Andersen Møllevej 20, 4040 Jyllinge Tlf Kasserer og EDA-repræsentant: Lars Sander Møllevænget Hørning Tlf Folkevalgt HB-medlem: Inger Pihl Umanakvej 6, 9900 Frederikshavn Tlf Folkevalgt HB-medlem: Rasmus Græsborg Kisumparken 68, 3.tv Brøndby Strand Tlf Repræsentant for det nordiske samarbejde: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: HB-suppleant: Mikael Møller Gudhjemvej 91, 3760 Gudhjem Tlf HB-suppleant: Jytte Them Nielsen Haldsvej 13, 8700 Horsens Tlf Amtsrepræsentanter: København og Frederiksberg Kommuner: Lars Vissing Torvegade 49, 2.th København K Tlf Københavns Amt: Henvendelse til Sekretariatet Bornholms Amt: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: Frederiksborg Amt: Ida Møller Løngangsgade 34 B, 3400 Hillerød Tlf Fyns Amt: Connie Lind Nylandsvej 31, 5700 Svendborg Tlf Nordjyllands Amt: Flemming Gaaei Sofie Brahes Vej 26, 9300 Sæby Tlf Ringkøbing Amt: Jette Kjær Andersen Fårevej 95, 7650 Bøvlingbjerg Tlf Roskilde Amt: Erik K. Rasmussen Baunehøj 106, Osted 4000 Roskilde Tlf Storstrøms Amt: Kurt Hansen Plantagevej 31, 4941 Bandholm Tlf Sønderjyllands Amt: Susanne Cording Hjortøvej 6, 6100 Haderslev Tlf Vejle Amt: Henvendelse til Sekretariatet Vestsjællands Amt: Ida Enø Jensen Lundgårdsvej 4, 4180 Sorø Tlf Viborg Amt: Bent Dalgaard Brovej 8, 8800 Viborg Tlf Århus Amt: Knud Thimm Pottemagertoften Højbjerg Tlf Formanden har ordet... 4 Nye bestemmelser for folkeskolens specialpædagogiske bistand... 5 Styrkelse af amtsforeningerne... 7 Uddeling af hædersprisen... 8 Unge, ordblinde, ithjælpemidler og vejledning.. 9 Alternativ behandling en trossag En æra er slut Man skal gribe chancen It-startpakke Boganmeldelser Nyt fra amterne HUSK! Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 2006 er: 11. oktober. Ordblindebladet modtager gerne indlæg for vores læsere og andre med interesse for ordblindhed. Meget gerne på men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, indtalt på bånd eller håndskrevet. Husk, at der også gerne må være illustrationer eller billeder med! Ordblinde Bladet

4 Formanden har ordet Hans-Pauli Christiansen, formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Fremtidens specialundervisning af ordblinde skoleelever er på dagsordenen. Strukturkommissionen beskriver nogle modeller, hvor al specialundervisning skal placeres i kommunerne. Det gælder også den specialundervisning, som i dag udføres i amterne. Beslutninger for fremtidens specialundervisning bør indeholde en plan for, hvordan kvaliteten sikres og udvikles. Den kompetence, som i dag findes på amtsområdet f.eks. på Ordblindeinstituttet skal bevares. Det er indlysende, at der er behov for kompetencecentre, som kan fastholde og udvikle kvalitet. Regeringen bør derfor lytte til, hvad de eksisterende kompetencecentre, mener om udvikling af specialundervisning af ordblinde elever. 4 Ordblinde Bladet

5 Nye bestemmelser for follkeskolens specialpædagogiske bistand Ordblindeforeningen har bedt Lis Pøhler, konsulent i Undervisningsministeriet, beskrive de nye regler for folkeskolens specialundervisning efter kommunalreformen: Nye bestemmelser for FOLKESKOLENS specialpædagogiske bistand En række nye bestemmelser for specialundervisningen er trådt i kraft pr. 1. august 2006, andre bestemmelser træder først i kraft med kommunalreformen 1. januar I fremtiden (og det vil sige fra 1. januar 2007) vil næsten al specialundervisning være kommunal specialundervisning, undtagen herfra er alene undervisning på de seks navngivne regionalt forankrede skoler. Elever med særlige behov vil alle blive henvist i henhold til folkeskolelovens 20 stk. 2, der kommer til at se således ud:»desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.«vidtgående specialundervisning afskaffes Der kan således pr. 1. januar 2007 ikke længere skelnes mellem vidtgående specialundervisning (som i dag er den undervisning, der varetages af amterne) og kommunal specialundervisning. Som det ses i kursiveringen herover nævnes elever, der skal undervises i specialskoler, specialklasser eller som enkeltintegrerede, som en særskilt gruppe. Skelnen har alene at gøre med klageadgangen, idet klage over henvisning eller mangel på henvisning, samt klage over indholdet i specialundervisning skal rettes til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, mens tilsvarende klager over resten af specialundervisnings-området skal rettes til kommunalbestyrelsen. Udtrykket»overvejende del af undervisningen«skal forstås, som ca. 12 ugentlige lektioner. Organisering af den specialpædagogiske bistand Med den nye bekendtgørelse (Bek. nr af 15. december 2005) er indført ændrede regler for, hvor den specialpædagogiske bistand til elever, der bevarer tilknytningen til den almindelige klasse, kan finde sted. Det er beskrevet i bekendtgørelsens 9. Populært sagt kan den specialpædagogiske bistand enten gives ved, at speciallæreren indgår i undervisningen i Ordblinde Bladet

6 Nye bestemmelser for follkeskolens specialpædagogiske bistand den almindelige klasse, eller ved at den specialpædagogiske bistand lægges uden for klassens skema. Hensigten med bestemmelsen er, at eleven ikke må gå glip af klassens undervisning, for at modtage specialpædagogisk bistand. I ganske særlige tilfælde kan skolelederen dog beslutte, at en elev tages ud af klassens undervisning for at modtage specialpædagogisk bistand. Undervisningsdifferentiering og specialundervisning»specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.«(bek ). Det er således blevet præciseret, at undervisningsdifferentiering og holddannelse skal have været afprøvet, inden eleven indstilles til specialpædagogisk bistand. Forældrene Af bekendtgørelsens 4 fremgår, at»forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges.«en formulering som også stod i den tidligere bekendtgørelse. Senere i samme paragraf er det blevet præciseret, at»forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand«. Hidtil har der blot været krav om, at forældrene skulle orienteres, og at de kunne få kopi af rapporter mm., hvis de anmodede om det fremover skal forældrene altid orienteres skriftligt. Obligatoriske prøver og test Folkeskolens afgangsprøver er fra skoleåret 2006/07 blevet obligatoriske, hvilket betyder, at alle elever skal aflægge prøver i en række fag ved afslutningen af 9. skoleår. Desuden indføres i alt ti obligatoriske test fordelt over det meste af skoleforløbet. I og med såvel prøver som test er obligatoriske, gælder som hovedregel, at alle elever skal gennemføre alle prøver og test, men der er muligheder for såvel aflæggelse af prøver og test på særlige vilkår og for fritagelse for disse. Bestemmelserne fremgår af bek.nr. 351 af 19. maj Det er skolelederen, der i samråd med forældre, eleven, lærerne og efter en pædagogisk psykologisk vurdering træffer afgørelse, om en elev skal aflægge prøver på særlige vilkår, eller om eleven helt skal fritages fra prøven. Aflæggelse af prøve på særlige vilkår sker efter bestemmelser, som svarer til, hvad der har været gældende de senere år. Eleven kan få længere tid til at aflægge prøven, og/eller eleven kan aflægge prøven med særlige hjælpemidler. Hvis elever fritages for aflæggelse af prøve, skal elevens udbytte af undervisningen evalueres på anden vis. Undervisningsministeriet vil i løbet af efteråret udgive et inspirationshæfte om dette. På ministeriets hjemmeside under menupunktet»love og regler«findes alle bekendtgørelser og eventuelle tilhørende vejledninger, som er gældende for folkeskolen. Lis Pøhler Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Om skolen Sjørringvold Efterskole er den eneste ordblindeefterskole i Viborg amt. Vore elever er normaltbegavede ordblinde, der tilbydes undervisning med to-lærersystem i klasser med 14 elever. Værdigrundlag Du kan læse om værdigrundlaget og evalueringen heraf på vores hjemmeside, hvor du også kan læse om vores mange tilbud om valgfag, fritidsaktiviteter og ture i det skønne Thy. Optagelse Før optagelse beder vi om et besøg her, hvor der vil være rundvisning og efterfølgende samtale om grundlaget for et skoleår enten til næste år eller til året efter. Skolen kan til elever, der har behov herfor, tilbyde to år. Se mere på: 6 Ordblinde Bladet

7 Styrkelse af amtsforeningerne STYRKELSE amtsforeningerne AF Hovedbestyrelsen besluttede på mødet den 17. juni, at vi i foreningen skal gøre en stor indsats for at hjælpe de amtsforeninger, som har vanskeligheder med at drive lokalforeningen. Vi har haft en rundspørge i gang, og vi har erfaret, at det er 4 til 5 amtsforeninger som har behov for, at der gøres en særlig indsats fra Landsforeningens side. Vi arbejder nu med»pakkeløsninger«til de betrængte amter. Der vil blive gjort en stor indsats for at få alle amtsforeninger til at fungere godt. Der vil blive lagt foredragsrækker ud i amterne. Vi vil hjælpe med at få bestyrelsesarbejdet til at fungere. Formanden vil komme ud til flere lokalgeneralforsamlinger og temaaftener. Det er blot nogle af de tiltag, vi har fundet frem til. Det er besluttet, at vi vil anvende de kræfter og de midler, der er nødvendige for at alle amtsforeninger fungerer tilfredsstillende. Det lokale arbejde er en afgørende hjørnesten for, at foreningen kan drives optimalt. Der er et kæmpe behov for at ordblindeområdet styrkes lokalt. Derfor skal lokale folk Tirsdag den 16. maj 2006 kl havde bestyrelsen i Københavns Amt indkaldt til generalforsamling. Der var, som reglerne foreskriver, lavet dagsorden. Derudover var der lavet kaffe, indkøbt lidt kage osv. Vores formand for hovedbestyrelsen, Hans-Pauli Christiansen, bor ikke langt fra mig, så jeg havde arrangeret, at han kom og holdt et foredrag. Men ak! Jeg skulle komme til at stå der næsten alene. Udover Hans-Pauli mødte der to medlemmer op. Den ene fra bestyrelsen, hvilket jeg synes var flot, da jeg ved, at hun har en meget god grund til ikke at kunne fortsætte i bestyrelsen. Så var der et enkelt aktivt medlem mere, Hans Nielsen, som også meget gerne sammen med mig, vil gøre en indsats i afdelingen. Idéer har vi masser af, men vi mangler jer medlemmer, som bor i Københavns Amt, til at være klædt på, så de kan støtte i det nære. Hans-Pauli Christiansen MEGET LILLE GENERALFORSAMLING give en håndsrækning og lave lidt bestyrelsesarbejde. EFTERLYSNING! Vi efterlyser derfor medlemmer, som vil være med i en bestyrelse! I skrivende stund er jeg i gang med at lave en idé-mappe med alle de idéer, som jeg kunne tænke mig at realisere i det øjeblik, der er en bestyrelse på mere end to. Indtil da må jeg skrive videre på mine idéer og Københavns Amts afdeling må ligge stille. Er du interesseret i at være med til at få en bestyrelse op at stå, så kontakt enten Anita Adrian, som sidder i sekretariatet på Kløverprisvej i Hvidovre og tager telefonen fra kl. 10 til 15 alle hverdage ( ), eller I kan kontakte mig pr. mail på Lis Jønsson Ordblinde Bladet

8 Uddeling af Hædersprisen Danmarks Blindebibliotek første modtager af hædersprisen Ordblindeforeningens formand, Hans- Pauli Christiansen, præsenterer her statuetten, der følger med hædersprisen. Lige adgang til viden er en menneskeret, men for ordblinde har det været så som så med retten. Nu er der imidlertid kommet andre boller på suppen. I forbindelse med et teknologiskifte er det lykkedes for Danmarks Blindebibliotek (DBB) at udvide brugerkredsen og invitere ordblinde indenfor. Samtidig har Ordblindeforeningen også fået fast plads i DBBs brugerråd. På den baggrund uddelte Ordblindeforeningen den nyindstiftet hæderspris til DBB tirsdag den 13. juni i Tivoli. Repræsentanter fra Danmarks Blindebibliotek, DBBs brugerråd, Ordblindeforeningen og den bornholmske kunstner Leif Jensen, som står bag statuetten, var mødt op til overrækkelsen og alle nød denne dejlige sommereftermiddag i Tivoli. Ordblindeforeningens formand Hans-Pauli Christiansen sagde blandt andet i sin begrundelse for valget af Blindebiblioteket, at adgangen til DBBs materialer giver ordblinde helt nye muligheder for at orientere sig og følge med. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, takkede for prisen og fortalte, at de var meget glade og stolte over at være de første modtagere af Ordblindeforeningens nyindstiftede hæderspris. Samtidig lovede hun, at Blindebiblioteket vil stå på pinde for at gøre sig fortjent til at modtage prisen igen og igen. Hædersprisen, der består af en statuette og et diplom, uddeles en gang om året til et firma eller en institution, som har gjort noget ekstraordinært for ordblinde eller Ordblindeforeningen. LT FOTO: DBB 8 Ordblinde Bladet

9 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Vi bringer her det sidste afsnit af Birgit Dilling Jandorf referat fra konferencen den 27. april på Gyllinge Efterskole arrangeret af Hjælpemiddelinstituttet, Ordblindeefterskolerne og Dansk Videnscenter for Ordblinde Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Hvad er hemmeligheden bag ordblindeefterskolernes succes? Denne konference har endnu engang bevidnet, hvad det er, der gør, at unge ordblinde i dag får stadig større fodfæste i forhold til videre uddannelse og erhverv. Hemmeligheden ved ordblindeefterskolernes succes er, at de giver plads for ordblinde elever, der ofte forlader folkeskolen med dårlige erfaringer. I dag kan vi konstatere, at der er etableret i alt 23 ordblindeefterskoler, og det er sikkert ikke slut. Mange elever føler, at de for første gang begynder på et nyt kapitel i deres liv, når de begynder på en ordblindeefterskole. Opholdet kan være med til at bryde den onde cirkel. De unge får lejlighed til at tale med andre unge om ordblindhed, de lærer at sætte ord på det, de har svært ved, og det, de har nemt ved. De får nyt mod, bliver mere modne og får smag på at uddanne sig eller komme i job. Kort sagt lever de sig ind i en efterskolekultur, der indebærer pligter, fællesskab og faglige udfordringer også i forhold til det, de har svært ved. En del af et større uddannelsessystem Det er også væsentligt at have noget med i bagagen, som kan bruges efter efterskolen. Ordblindeefterskolerne er en del af et større uddannelsessystem med en foregående folkeskole og et efterfølgende uddannelsesforløb. Det er nødvendigt, at unge ordblinde får den bedste skoleuddannelse og derefter føler sig tilskyndet til at gå videre i uddannelsessystemet enten i en mere praktisk betonet uddannelse eller en boglig. En god uddannelse er den bedste sociale sikring, vi kan give de ordblinde unge. Ordblindeefterskolerne skal være optaget af at forberede de unge ordblinde på de læsekrav, som de forventes at kunne læse på den uddannelse eller på det arbejde, som venter forude. Fagtekster kræver ofte hård tilvænning og stiller store krav til forståelsen, fordi de er spækket med informationer og mange nye fagudtryk. De unge skal derfor lære at tilegne sig og anvende viden, og de skal frem for alt vide helt præcist, hvad de har let og vanskeligt ved, når det gælder læsning af fagtekster. Ordblindeefterskolerne bør også fortsætte det gode arbejde med at lægge en klar it-strategi i forhold til ordblinde elever. Lærere og elever skal naturligvis have et indgående kendskab til de hjælpemidler, som eleverne kan søge om at få stillet til rådighed i deres kommende uddannelsesforløb. Mange hjælpemidler kan kompensere for store ordblindevanskeligheder, men det skal gå hånd i hånd med undervisning i skriftsproglige strategier og færdigheder. Ordblinde Bladet

10 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Efterskolerne skal fortsat se sig selv i et større spejl og blive udfordret i dialog med det samfund, som eleverne kommer fra og skal udsluses til. Det kan f.eks. ske ved at indgå i samarbejde med andre efterskoler og etablere lokale partnerskaber, der kan tilbyde eleverne en forsmag på det uddannelses- eller arbejdsliv, der venter forude. Fremtidsperspektiverne kunne også gå på en fortsat kvalifikationsudvikling af lærerne, eller man kunne forestille sig, at efterskolerne blev mere aktive i forhold til ungdomsvejledningen. Det er en god idé at afholde konferencer, og disse konferencer kan også lære os, at det er meget væsentligt, at vi i samlet flok får drøftet igennem, hvordan vi strammer op på tilbud til ordblinde elever andre steder i uddannelsessystemet og den forpligtelse, som vi er fælles om: at give ordblinde mulighed for at tilegne sig viden og klare sig på lige fod med andre. Birgit Dilling Jandorf Centerleder VRIGSTED EFTERSKOLE For unge med læse- og skrivevanskeligheder. IT-hjælpemidler er integreret i alle fag. Mange dansktimer på små hold Matematik Sprog Fortælling Sang Svømning Mange valgfag og liniefag: kreativ, idræt, friluftsliv, værkstedsfag, sejlads, drama, musik... Nærmere oplysninger Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf Besøg vores hjemmeside med oplæsning: Nislevgård Efterskole 5450 Otterup Ordblindeefterskolen for normaltbegavede læse-/staveretarderede mange dansktimer på små hold idræt i egen hal struktureret og tryg hverdag værelse med egen bad/toilet e-mai.: Ring for at aftale tid til at komme på besøg. Telf.: (bedst mellem kl ) 10 Ordblinde Bladet

11 Alternativ behandling en trossag ALTERNATIV BEHANDLING en trossag På Ordblindeinstituttet har vi fået mange reaktioner i anledning af et læserbrev i sidste nummer af Ordblindebladet om kranio sakral terapi. Derfor vil jeg gerne præcisere Ordblindeinstituttets holdning til de forskellige alternative behandlingsformer, som ordblinde får tilbudt. Vores udgangspunkt er, at eleverne skal lære læsning og folkeskolens andre fagområder ved hjælp af undervisning og positivt samvær med andre elever og lærere. Det kræver som bekendt en helt særligt tilrettelagt undervisning, men frem for alt kræver det, at skolen kan genopbygge og styrke elevernes selvværd og lærelyst. Alt for ofte har mange års skolenederlag præget eleverne negativt, og deres forventninger til sig selv er i bund. Med et ringe selvværd følger opgivenhed og lav motivation. Det kan nemt blive en ond cirkel. Denne onde cirkel skal brydes, og for at det kan ske, skal eleven have succesoplevelser og møde positive forventninger. Når forældre eller andre spørger os, om vi kan anbefale den ene eller anden form for alternativ, siger vi følgende: Hvis ordblinde skal lære at læse, er specialundervisning den eneste metode, som har en dokumenteret virkning. Med dokumenteret mener jeg, at uafhængige forskere har påvist en positiv effekt. En lang række undersøgelser i Danmark og udlandet støtter dette. Jeg vil slet ikke tilbagevise, at mange mennesker på deres egen krop har oplevet en positiv effekt af en alternativ behandlingsmetode, herunder kranio sakral terapi. Derfor er de alternative metoder ofte støttet af en lang række udtalelser fra ordblinde, som melder om imponerende virkninger af metoderne. Personligt tror jeg, at der ofte ligger nogle stærke psykologiske mekanismer bag disse oplevelser, f.eks. i form af karismatiske terapeuter og en meget stærk positiv forventning til metoden. Hvis effekten af de alternative metoder skal dokumenteres, hører det også med, at den positive virkning er vedvarende, dvs. at man bliver bedre og bedre gennem lang tid (og ikke kun i starten) og at effekten er langtidsholdbar. Denne dokumentation har jeg endnu ikke set for nogen af de alternative metoder. På Ordblindeinstituttet kan vi derfor hverken fraråde eller tilråde nogen alternativ metode til behandling af ordblindhed. Vi kan kun udtale os om, hvad der er forskningsmæssigt belæg for. Derfor må det være en helt personlig sag, om man vil gøre brug af de alternative tilbud eller ej. Det er og bli r en trossag. Karl-Åge Andreasen Skoleleder, Ordblindeinstituttet Ordblindeinstituttet tilbyder vejledende læseundersøgelser læseobservation supplerende undervisning kurser supervision med deltagerbetaling Nærmere oplysninger på tlf eller Ordblindeinstituttet er en specialskole under Københavns Amt for ordblinde elever. Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på klassetrin fordelt på 12 klasser. ORDBLINDEINSTITUTTET Baltorpvej Ballerup Tlf.: Mail: Hjemmeside Ordblinde Bladet

12 Annoncer TAST Blindskriftprogram for pc ny opdateret version Bliv god til læsning og skrift Brug Tast Blindskrift sparer kræfter Bogstaver bliver taster TAST Blindskriftprogram for pc Privatpersoner Institutioner og skoler Pris 200,00 kr. inkl. moms 1.250,00 kr. inkl. moms Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Tlf (Sekretariatet) få hjælp med ViTal til læsning og stavning! Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig, og på den måde få hjælp til at læse og stave. Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris. ViTal kroner ViseOrd 800 kroner ViTal og ViseOrd kroner ViTex (scannerprogram) kroner ViTal + ViseOrd + ViTex kroner Alle priser er inkl. moms. Ring og bestil på telefon (sekretariatet) 12 Ordblinde Bladet

13 En æra er slut Ordblindebladet, fra bånd til cd en æra er slut Som en service til Ordblindebladets læsere, har det i mange år været muligt at modtage bladet, indlæst på bånd. I 25 år, blev bladet indlæst af Bodil Holsting. I 1998 blev indlæsningen overtaget af Inger Pihl fra Nordjylland. Hun har, med sin behagelige stemme, sørget for, at alle kunne få glæde af Ordblindebladet. Ordblindeforeningen er fra mange sider blevet bedt om, at følge med tiden og udsende bladet på cd, i stedet for kassettebånd. Det er så blevet en realitet fra blad nr. 1 i En æra er slut, og Ordblindeforeningen følger med i disse digitale tider. Vi takker Inger Pihl, for de mange års store arbejde, med indlæsning og udsendelse af båndene. Da vores tre båndkopieringsmaskiner derfor er blevet overflødige, har vi valgt at forære Inger Pihl med de tre båndkopieringsmaskiner ved overdragelsen til medarbejdere fra Frederikshavn Bibliotek. dem til Frederikshavn Bibliotek, som har været medlem af Ordblindeforeningen siden 1959 og dermed er et af vores ældste medlemmer. De blev glade for gaven, som betyder, at de kan kopiere deres lydavis, betydeligt hurtigere. En sommerdag i juli 2006, kom de glade modtagere så til Inger Pihls adresse, for at afhente deres gave, de tre båndkopieringsmaskiner. En æra er slut. En ny er begyndt. Hans-Pauli Christiansen Efterskole for normaltbegavede unge med læsevanskeligheder. Undervisning på små hold mange dansktimer matematik sprog fællestimer idræt mange valgfag Ansøgningsfrist 15. november året forinden Forstanderpar Niels og Mette Johansen AABENRAAVEJ TØNDER TELEFON FAX Ordblinde Bladet

14 Annoncer For elever med læseog stavevanskeligheder 10 timers dansk på små niveaudelte hold. 5 timers matematik Kristendom Vi bruger IT-hjælpemidler i dansk, matematik og engelsk. VALGFAG: Boldspil, springgymnastik, styrketræning, mountainbike Motorlære, go-cart, smedning, træ- og metalsløjd Friluftsliv, jagt, fiskeri, sejlads, spejdersport Billedkunst, keramik, glaskunst, tøj-design DraMusica, musik, sang Landbrug Engelsk IT Skolen har baggrund i en række folkekirkelige ungdomsorganisationer. TELEFON Mere selvtillid oplevelser - revy kanotur - venskaber tillid - tryghed - glæde lejrskole - foredrag - udfordringer - projekter engagement - udvikling større selvværd Lyst til eksamen? 10 timer dansk 5 timer matematik 3 timer engelsk Ordblindeefterskolen på Langeland Kirkeby Bagenkop Tlf Fax Dykning: Kunstfag: Udeliv: PADI-uddannelse og certificering Tekstil, smykker, billedkunst, keramik, kurveflet Kajak, lejrliv, ture, fiskeri, spejderliv m.m. Andre valgfag kan være: fysik, boldspil, stunt/gys, drama, styrketræning, selvforsvar, spis naturen, samfundsfag, skrotkunst, grøn sløjd, filmkundskab, bueværksted, skoleblad Har du svært ved at læse og skrive, kan vi tilbyde dig et efterskoleophold der omfatter både boglig undervisning og mange forskellige værkstedsfag efter eget valg. Vi har tre skolevejledere, der hjælper dig med overgangen til arbejde og uddannelse. Vi kan også tilbyde dig et 2. eller 3. år med bo- og jobtræning. Smorupvej 1-3 Mejlby 9610 Nørager Telefon Ordblinde Bladet

15 Man skal gribe chancen... Man skal gribe chancen, når den kommer til én Tom West hilser her på Kronprinseparret under deres besøg på Bornholm. Holte-Hus Efterskole For ordblinde og læseretarderede Vejlesøvej 41, 2840 Holte Tlf.: Fax Kronprinseparret har, som nogen ved, været på deres første besøg på Bornholm. Alle på Bornholm ved det i hvert tilfælde, og var i de to dage besøget varede, også ude for at hilse på. Der var besøg i fem byer, hvor mange mødte op og fik et håndtryk, og nogle endda mere end det. Ordblindeforeningens formand på Bornholm skulle selvfølgelig også møde de kongelige. Det blev i Neksø, jeg fik lirket mig ind i første række. Da kronprins Frederik sammen med kronprinsesse Mary kom forbi, stoppede han op på min tiltale. Jeg overrakte HKH. Kronprins Frederik en plakat, som jeg havde lavet ud af vores nye flotte plakat med logo på. Teksten jeg havde skrevet var:»ordblindeforeningen på Bornholm ønsker velkommen til foreningens protektor HKH. kronprins Frederik og HKH. kronprinsesse Mary og ikke mindst til prins Christian.«Kronprinsen læste teksten, som jeg holdt frem for ham, smilte og kvitterede med»tak, hils de andre«. Jeg rullede plakaten sammen og gav kronprinsen den, fik et håndtryk af Kronprinsen og Kronprinsessen. De gik videre og fik mange gaver og blomster, og trykkede mange hundrede hænder. Min plakat så jeg blive lagt ind i en Kronebils bagagerum. Måske har han set på den igen på et senere tidspunkt? Hilsenen er hermed givet videre til jer. Tom West Ordblinde Bladet

16 Annoncer www. GYLLING-EFTERSKOLE.dk OPLEVELSER UDFORDRING REJSER SELVTILLID ENGAGEMENT LIVSLYST GLÆDE UDVIKLING VENSKAB DANSK IDRÆT MATEMATIK KREATIVITET NATUR MUSIK DRAMA FORTÆLLING HÅNDVÆRK Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder Telefon: Efterskolen hvor du får en anderledes skoleoplevelse Dansk og matematik med udgangspunkt i det niveau, hvor du befinder dig. Mange valgfag: Idræt, træ, friluftsliv, jagttegn, billedkunst, musik, medie, madlavning, motor, metal, dans m.m. Fællesoplevelser Teateruge Skitur Fårupvej Fårup Tlf Ordblinde Bladet

17 It-startpakke Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Itstartpakke I Ordblindebladet nr. 1 fra marts 2006 skrev jeg på side 17 om it-støtte til ordblinde. Jeg skrev at Knud Møller er kontaktperson indenfor området Specialpædagogisk støtte og han sidder i SU styrelsen. Desværre fik jeg ikke skrevet at Jens Erik Kajhøj Nielsen tager sig af konsulentarbejdet på Handels- og Tekniske skoler samt Landbrugsskoler i Jylland og på Fyn. Han kan kontaktes på Silkeborg Tekniske skole, og varetager specialpædagogisk støtte. Mail: Silkeborg Tekniske Skole, Kejlstrupvej 87 i Silkeborg. Telefon: Bemærk dog, at du altid skal henvende dig til studievejlederen eller den SPS ansvarlige for at søge om en it-startpakke. Winnie Nørskov Voksenrådgiver Er du voksen og ordblind? Ordblindeforeningen tilbyder Åben rådgivning for ordblinde voksne. Rådgivningen er gratis. IT-hjælpemidler på jobbet. Hvor skal jeg henvende mig? Kan jeg få personlig assistance på job eller uddannelse? Hvor kan jeg få specialundervisning? Uddannelsesstøtte/muligheder? Voksenrådgiver Winnie Nørskov sidder klar. Kom forbi Mandag kl. 10 til 15 Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Ring Tlf.: Mandag kl. 10 til 15 og mandag aften kl. 16 til 20 Øvrige dage ring til sekretariatet Tlf: HUSK at melde adresseændring til os på telefon eller på Så flytter Ordblindebladet med! Redaktionen Ordblinde Bladet

18 Boganmeldelser Boganmeldelser Den begavede dyslektiker Normalt læser jeg ikke bøger i min ferie, men på min ferie til Norge fik jeg en meget spændende bog af Håkon Askeland, der arbejder for Dysleksiforeningen i Norge. Bogen er skrevet af en ordblind englænder, Ronald D. Davis, og oversat til dansk i 2006 af Gurli Lykke Gierulff. Forfatteren indleder meget provokerende med at hævde, at ordblinde er mere begavede end ikke ordblinde. Det begrunder han med, at ordblinde opfatter i billeder og ikke i tekst. Ordblinde kan se en genstand fra flere forskellige sider. Det kræver mere hjerneaktivitet at bearbejde et billede end en tekst. Davis har fat i noget rigtigt. Der er ikke tvivl om, at mennesker opfatter objekter forskelligt. Det er vigtigt at ordblindelærere forstår, hvordan ordblinde opfatter. Det, at en ordblind har trænet sig selv til at se en genstand fra forskellige sider, bliver et stort handicap i skolen. Et ord skal læses fra en bestemt side og ikke ses bagfra, fra oven og fra neden. Et ord som kat kan læses på 42 måder, hvis man er ordblind. Det giver anledning til mange blokeringer og frustrationer, når et barn opdager, at den metode, han opfattede genstande på, ikke kan bruges mere. Derfor udvikler barnet nogle dårlige vaner, som først skal fjernes inden barnet kan lære at læse. Hertil har forfatteren udviklet et meget omfattende system, hvor den ordblinde skal lære at fokusere på den reelle opgave. Om dette omfattende undervisningssystem kan løse alle den ordblindes problemer kan jeg ikke vurdere, men det kunne være meget interessant, hvis der var flere ordblinde der ville læse bogen og komme med en vurdering. Den Begavede Dyslektiker Ronald D. Davis Forlaget Klim, 2006 EKR 18 Ordblinde Bladet

19 Boganmeldelser Udvandrersaga Vi har tidligere anmeldt Vilhelm Moberg s»afrejsen fra Sverige«, der er nr. 1 i udvandrersagaen. Nu er de sidste to bøger i serien udkommet. Det er henholdsvis nr. 3 og 4. Bøgerne er lige som de to første bearbejdet af Torben Petersen for Special-pædagogisk forlag og er derfor forholdsvis lette at læse. Fortællingen om en flok svenske udvandreres vanskeligheder med at komme frem til deres bestemmelsessted og finde et sted at bo, er så interessant læsning, at man ikke kan slippe bøgerne, før de er læst færdigt. Det er næsten ikke til at forstå for moderne mennesker, at nogle mennesker har kunnet klare sig igennem med så lidt. Kvinderne føder i deres almindelige seng uden professionel hjælp. Mændene bygger hus og opdyrker markerne ved hjælp af en lille kasse med værktøj. Hele serien er meget velegnet til læsetræning for voksne. Her får man bøger med et meget spændende og interessant indhold, uden at Moberg s fantastiske fortælle-evne bliver sat over styr. Vilhelm Moberg s udvandrersaga nr. 3 og 4. Mod nye hjem og Nybyggerne Special-pædagogisk forlag Birk Centerpark Herning EKR Ordblinde Bladet

20 Boganmeldelser Første Fakta Hajer, Hamster & Titanic Første Fakta er letlæselige fagbøger. Teksten er skrevet med læsevenlige typer og ordene er delt i stavelser med en streg. Bøgerne er illustrerede med flotte farvefotos og tegninger. Bøgerne henvender sig først og fremmest til nye læsere i indskolingen, men kan naturligvis også bruges af elever, der finder de almindelige fagbøger for svære. Hver bog er på 16 sider og koster kr. 59,- ekskl. moms Hajer Af Bent Faurby Hamster Af Lizzie Høysholdt Titanic Af Inge-Lise Villadsen EKR 20 Ordblinde Bladet

21 Annoncer Har du læse og stavevanskeligheder så er vi skolen, der gør noget ved det. Vi tilbyder bl.a. 10. kl. med brobygning og mulighed for meritgivende eksamen. Meget idræt Sprog Håndværk og meget mere IT er naturligvis en integreret del af undervisningen. Efterskole Markdannersvej 3 Store Andst 6600 Vejen Tlf.: Tjæreby 4230 Skælskør Tlf En skole for ordblinde Kragelund Efterskole skolen for unge ordblinde, der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder gennem et trygt og rart miljø med faste regler, iblandet en god portion humor arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd, bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag. vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold. Kontakt os for mere udførlige oplysninger. Kragelund Efterskole Skolesvinget Løsning Tlf Fax Hjemmeside: E.mail: Hvis du vil vide mere... Dansk Videnscenter for Ordblindhed Kongevejen 256 A 2830 Virum Telefon: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Telefon: Danmarks Blindebibliotek (DBB) Teglværksgade København Ø Telefon: og (netbibliotek) KLO Kultur- og Litteratur Orientering for læse-handicappede Torvegade Vejen Telefon: Lydbogsforlaget INFOKO Jernbanegade Tønder Telefon: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Ordblinde Bladet

22 Nyt fra amterne Bornholm Ordblindeforeningen på Bornholm vedtog på sit sidste bestyrelsesmøde at arbejde med en tur til Christiansø for medlemmerne. Et foredrag til foråret 2007 er også på tale. Det nordiske familietræf i september 2007 bliver en stor opgave, men vi vil gøre alt for at gennemføre dette, og håber at få en stor tilslutning fra mange af Danmarks familier med ordblinde børn. Næste bestyrelsesmøde er den 28. august Fyn Amt På generalforsamlingen lykkedes det ikke at få nye folk valgt ind i bestyrelsen. Vi forsøger at lave en netværksgruppe for fagfolk på Fyn. Vi tror på, at det er måden vi kan få»flyttet noget«. Starten på dette arbejde var et foredrag med Bo Jørgensen (neurolog /psykolog), nu arrangerer vi en aften for fagfolk med testning og pædagogik. Vi laver deltagerliste, så folk kan kontakte hinanden, samarbejde mellem kommuner og selv køre gruppen videre. Der er stor interesse, især fra PPR fra de forskellige kommuner. Vi laver andre arrangementer for pårørende og unge. Ordblindeforeningen og DSIrepræsentanter har kontaktet B. Haarder og uddannelsesudvalget på Christiansborg ang. artiklen: Bogligt svage opgiver håndværkerdrømmen. Vi har haft en artikel i Fyns amts avis om det samme emne. Vi har lyst til at være mere politisk aktive. Vi har været på Magleby efterskole. Forstanderen arrangerer møde med undervisningsministeriet og Hans-Pauli om at 9. kl. elever skal til prøver. København Amt EFTERLYSNING. Er du interesseret i at være med til at få en bestyrelse op at stå i Københavns Amt, så kontakt enten Anita Adrian, som sidder i sekretariatet på tlf eller kontakt mig pr. mail på København og Frederiksberg Kommune Onsdag den 25. oktober afholdes der åbent bestyrelsesmøde i Christianshavns beboerhus, Dronningens Gade 46. Nordjyllands amt Den 26. oktober kl afholdes møde på Taleinstituttet i Aalborg om Dictus et talegenkendelsesprogram. Vi vil invitere bredt bl.a. relevante institutioner og fagforeninger. Ringkøbing Amt Torsdag den 9. november 2006 kl i Bibliotekssalen i Holstebro kommer Aase Holmgaard, lærer og cand. Pæd. i psykologi og pædagogik, lektor og udviklingsmedarbejder ved CVU Midt-vest, og taler om emnet: Viljen til læsning et socialanalytisk perspektiv på tilegnelsen af læsevanskeligheder. Aase Holmgård vil desuden fortælle om testning af ordblinde børn. Bestyrelsen håber på mange fremmødte til en rig faglig aften. Ingen tilmelding Roskilde Amt Der afholdes medlemsmøde på Roskilde Bibliotek om Internettet og E17 den 19. sept. kl Den 22. november er der møde for medlemmerne og andre interesserede på Hedelyskolen i Greve, rundvisning i specialundervisningslokalerne og foredrag ved Neurolog/Psykolog Bo Jørgensen. Sønderjyllands Amt Den 23. oktober kl. 19 opføres et teaterstykke»blændet af ord«på»månen«i Haderslev. Yderligere oplysninger fås hos Susanne Cording. Tlf Århus Amt Har nu repræsentation i alle DSI s bestyrelser i amtet undtagen Samsø. Disse personer deltager så vidt muligt i amtsforeningens bestyrelsesmøder. Afholder rådgivningen en gang om måneden på Handiinfo, Marselisborgcentret, Bygning 3, sal 1, PP Ørumsgade 11, 8000 Århus C. Tlf Rådgivningen sker fra kl til torsdage den 28/9, 26/10 og 30/11. EKR 22 Ordblinde Bladet

23 Annoncer Sdr. Feldings Efterskole hvor fælles indsats skaber tryghed og personlig styrke En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder Er du år ordblind eller har du læse-skrivevanskeligheder skulle du prøve et efterskoleophold. Udover specialundervisning tilbydes bl.a. praktiske fag i træ og metal, idræt, boldspil, musik, cross mv. Ring efter brochure Tlf RÅGELUND EFTERSKOLE RÅGELUNDVEJ ODENSE NØ 8 timers dansk, 5 timers matematik og 3 timer engelsk på små niveaudelte hold. It bruges integreret i alle boglige fag. Mange valgfag, bl.a.: musik, drama, friluftsliv, it, træ og metal, madlavning, glaskunst, håndarbejde, jagttegn m.v. Det endelige program sammensættes efter aftale med eleverne. Skolen har nogle rigtig dejlige værelsesfaciliteter, enkelt- og dobbeltværelser med eget bad og toilet og med nogle dejlige fællesarealer. Du kan se meget mere om skolen på vores hjemmeside. Ring og træf aftale om et besøg, så vi kan få en snak om, hvad det vil sige at gå på efterskole, og du med egne øjne kan se om skolen tiltaler dig. Sdr. Feldings Efterskole Troldhedevej Sdr. Felding Tlf Ordblinde Bladet

24 Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Returneres ved varig adresseændring MAGASINPOST

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K.

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 3 S E P T. 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark N R. 13 MS EA PR T. T S 2 02 0 90 0. Å R G A N G 66 5 7 Ordblinde B L A D E T FOTO: KEN QVIST JENSEN Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Ordblinde. Forældreundervisning i Hillerød Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ordblinde. Forældreundervisning i Hillerød Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN NR. NR. 13 MARTS SEPT. 2007 2000. ÅRGANG 6457 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Forældreundervisning i Hillerød Se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2008 2000. ÅRGANG 6557 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67 B L A D E T Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet ORDBLINDEINSTITUTTET Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblindeinstituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 11 Å R G A N G 6 8 B L A D E T Foto: Erik K. Rasmussen Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Ordblinde B L A D E T

Ordblinde B L A D E T Ordblinde NR. 4 December 2014 ÅRGANG 71 B L A D E T Ordblindeforeningen har afholdt medlemsmøde d. 4. oktober side 5 Læs interviewet med Ghita Nørby om hendes ordblindhed side 6 Alt for mange kommuner

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere