Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark"

Transkript

1 NR. NR. 13 MARTS SEPT ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: DBB Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T ISSN Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. Indlæg sendes til: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Redaktør: Hans-Pauli Christiansen (ansvarshavende) Ordblindebladet udkommer fire gange om året også på cd-rom. Abonnement, blad: kr. 160 pr. år, abonnement, blad + cd-rom: kr. 260 pr. år. (abonnement er inkluderet i kontingent til landsforeningen). Årligt kontingent: Alm. medlemskab 250 kr. Familiemedlemskab 350 kr. (blad og eventuelt cd-rom er inkluderet) Institutionsmedlemskab 350 kr. Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. FOTO: STEEN EVALD Enkeltnumre: kr. 50 inkl. forsendelse. Bestilling af abonnement, enkeltnumre eller bladet på cd-rom kan ske hos: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Annoncebestilling: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Layout: jw-grafik Tryk: Handy-Print Oplag: ekspl. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Åbent mandag til fredag fra 10 til 15 Internet adresse: Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve. 2 Ordblinde Bladet

3 Indhold Hovedbestyrelsen og Amtsrepræsentanter Indhold Hovedbestyrelsen: Formand: Hans-Pauli Christiansen Galgebakken Over 8-4B 2620 Albertslund Tlf Næstformand og folkevalgt HB-medlem: Esben Andersen Møllevej 20, 4040 Jyllinge Tlf Kasserer og EDA-repræsentant: Lars Sander Møllevænget Hørning Tlf Folkevalgt HB-medlem: Inger Pihl Umanakvej 6, 9900 Frederikshavn Tlf Folkevalgt HB-medlem: Rasmus Græsborg Kisumparken 68, 3.tv Brøndby Strand Tlf Repræsentant for det nordiske samarbejde: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: HB-suppleant: Mikael Møller Gudhjemvej 91, 3760 Gudhjem Tlf HB-suppleant: Jytte Them Nielsen Haldsvej 13, 8700 Horsens Tlf Amtsrepræsentanter: København og Frederiksberg Kommuner: Lars Vissing Torvegade 49, 2.th København K Tlf Københavns Amt: Henvendelse til Sekretariatet Bornholms Amt: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: Frederiksborg Amt: Ida Møller Løngangsgade 34 B, 3400 Hillerød Tlf Fyns Amt: Connie Lind Nylandsvej 31, 5700 Svendborg Tlf Nordjyllands Amt: Flemming Gaaei Sofie Brahes Vej 26, 9300 Sæby Tlf Ringkøbing Amt: Jette Kjær Andersen Fårevej 95, 7650 Bøvlingbjerg Tlf Roskilde Amt: Erik K. Rasmussen Baunehøj 106, Osted 4000 Roskilde Tlf Storstrøms Amt: Kurt Hansen Plantagevej 31, 4941 Bandholm Tlf Sønderjyllands Amt: Susanne Cording Hjortøvej 6, 6100 Haderslev Tlf Vejle Amt: Henvendelse til Sekretariatet Vestsjællands Amt: Ida Enø Jensen Lundgårdsvej 4, 4180 Sorø Tlf Viborg Amt: Bent Dalgaard Brovej 8, 8800 Viborg Tlf Århus Amt: Knud Thimm Pottemagertoften Højbjerg Tlf Formanden har ordet... 4 Nye bestemmelser for folkeskolens specialpædagogiske bistand... 5 Styrkelse af amtsforeningerne... 7 Uddeling af hædersprisen... 8 Unge, ordblinde, ithjælpemidler og vejledning.. 9 Alternativ behandling en trossag En æra er slut Man skal gribe chancen It-startpakke Boganmeldelser Nyt fra amterne HUSK! Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 2006 er: 11. oktober. Ordblindebladet modtager gerne indlæg for vores læsere og andre med interesse for ordblindhed. Meget gerne på men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, indtalt på bånd eller håndskrevet. Husk, at der også gerne må være illustrationer eller billeder med! Ordblinde Bladet

4 Formanden har ordet Hans-Pauli Christiansen, formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Fremtidens specialundervisning af ordblinde skoleelever er på dagsordenen. Strukturkommissionen beskriver nogle modeller, hvor al specialundervisning skal placeres i kommunerne. Det gælder også den specialundervisning, som i dag udføres i amterne. Beslutninger for fremtidens specialundervisning bør indeholde en plan for, hvordan kvaliteten sikres og udvikles. Den kompetence, som i dag findes på amtsområdet f.eks. på Ordblindeinstituttet skal bevares. Det er indlysende, at der er behov for kompetencecentre, som kan fastholde og udvikle kvalitet. Regeringen bør derfor lytte til, hvad de eksisterende kompetencecentre, mener om udvikling af specialundervisning af ordblinde elever. 4 Ordblinde Bladet

5 Nye bestemmelser for follkeskolens specialpædagogiske bistand Ordblindeforeningen har bedt Lis Pøhler, konsulent i Undervisningsministeriet, beskrive de nye regler for folkeskolens specialundervisning efter kommunalreformen: Nye bestemmelser for FOLKESKOLENS specialpædagogiske bistand En række nye bestemmelser for specialundervisningen er trådt i kraft pr. 1. august 2006, andre bestemmelser træder først i kraft med kommunalreformen 1. januar I fremtiden (og det vil sige fra 1. januar 2007) vil næsten al specialundervisning være kommunal specialundervisning, undtagen herfra er alene undervisning på de seks navngivne regionalt forankrede skoler. Elever med særlige behov vil alle blive henvist i henhold til folkeskolelovens 20 stk. 2, der kommer til at se således ud:»desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.«vidtgående specialundervisning afskaffes Der kan således pr. 1. januar 2007 ikke længere skelnes mellem vidtgående specialundervisning (som i dag er den undervisning, der varetages af amterne) og kommunal specialundervisning. Som det ses i kursiveringen herover nævnes elever, der skal undervises i specialskoler, specialklasser eller som enkeltintegrerede, som en særskilt gruppe. Skelnen har alene at gøre med klageadgangen, idet klage over henvisning eller mangel på henvisning, samt klage over indholdet i specialundervisning skal rettes til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, mens tilsvarende klager over resten af specialundervisnings-området skal rettes til kommunalbestyrelsen. Udtrykket»overvejende del af undervisningen«skal forstås, som ca. 12 ugentlige lektioner. Organisering af den specialpædagogiske bistand Med den nye bekendtgørelse (Bek. nr af 15. december 2005) er indført ændrede regler for, hvor den specialpædagogiske bistand til elever, der bevarer tilknytningen til den almindelige klasse, kan finde sted. Det er beskrevet i bekendtgørelsens 9. Populært sagt kan den specialpædagogiske bistand enten gives ved, at speciallæreren indgår i undervisningen i Ordblinde Bladet

6 Nye bestemmelser for follkeskolens specialpædagogiske bistand den almindelige klasse, eller ved at den specialpædagogiske bistand lægges uden for klassens skema. Hensigten med bestemmelsen er, at eleven ikke må gå glip af klassens undervisning, for at modtage specialpædagogisk bistand. I ganske særlige tilfælde kan skolelederen dog beslutte, at en elev tages ud af klassens undervisning for at modtage specialpædagogisk bistand. Undervisningsdifferentiering og specialundervisning»specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.«(bek ). Det er således blevet præciseret, at undervisningsdifferentiering og holddannelse skal have været afprøvet, inden eleven indstilles til specialpædagogisk bistand. Forældrene Af bekendtgørelsens 4 fremgår, at»forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges.«en formulering som også stod i den tidligere bekendtgørelse. Senere i samme paragraf er det blevet præciseret, at»forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand«. Hidtil har der blot været krav om, at forældrene skulle orienteres, og at de kunne få kopi af rapporter mm., hvis de anmodede om det fremover skal forældrene altid orienteres skriftligt. Obligatoriske prøver og test Folkeskolens afgangsprøver er fra skoleåret 2006/07 blevet obligatoriske, hvilket betyder, at alle elever skal aflægge prøver i en række fag ved afslutningen af 9. skoleår. Desuden indføres i alt ti obligatoriske test fordelt over det meste af skoleforløbet. I og med såvel prøver som test er obligatoriske, gælder som hovedregel, at alle elever skal gennemføre alle prøver og test, men der er muligheder for såvel aflæggelse af prøver og test på særlige vilkår og for fritagelse for disse. Bestemmelserne fremgår af bek.nr. 351 af 19. maj Det er skolelederen, der i samråd med forældre, eleven, lærerne og efter en pædagogisk psykologisk vurdering træffer afgørelse, om en elev skal aflægge prøver på særlige vilkår, eller om eleven helt skal fritages fra prøven. Aflæggelse af prøve på særlige vilkår sker efter bestemmelser, som svarer til, hvad der har været gældende de senere år. Eleven kan få længere tid til at aflægge prøven, og/eller eleven kan aflægge prøven med særlige hjælpemidler. Hvis elever fritages for aflæggelse af prøve, skal elevens udbytte af undervisningen evalueres på anden vis. Undervisningsministeriet vil i løbet af efteråret udgive et inspirationshæfte om dette. På ministeriets hjemmeside under menupunktet»love og regler«findes alle bekendtgørelser og eventuelle tilhørende vejledninger, som er gældende for folkeskolen. Lis Pøhler Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Om skolen Sjørringvold Efterskole er den eneste ordblindeefterskole i Viborg amt. Vore elever er normaltbegavede ordblinde, der tilbydes undervisning med to-lærersystem i klasser med 14 elever. Værdigrundlag Du kan læse om værdigrundlaget og evalueringen heraf på vores hjemmeside, hvor du også kan læse om vores mange tilbud om valgfag, fritidsaktiviteter og ture i det skønne Thy. Optagelse Før optagelse beder vi om et besøg her, hvor der vil være rundvisning og efterfølgende samtale om grundlaget for et skoleår enten til næste år eller til året efter. Skolen kan til elever, der har behov herfor, tilbyde to år. Se mere på: 6 Ordblinde Bladet

7 Styrkelse af amtsforeningerne STYRKELSE amtsforeningerne AF Hovedbestyrelsen besluttede på mødet den 17. juni, at vi i foreningen skal gøre en stor indsats for at hjælpe de amtsforeninger, som har vanskeligheder med at drive lokalforeningen. Vi har haft en rundspørge i gang, og vi har erfaret, at det er 4 til 5 amtsforeninger som har behov for, at der gøres en særlig indsats fra Landsforeningens side. Vi arbejder nu med»pakkeløsninger«til de betrængte amter. Der vil blive gjort en stor indsats for at få alle amtsforeninger til at fungere godt. Der vil blive lagt foredragsrækker ud i amterne. Vi vil hjælpe med at få bestyrelsesarbejdet til at fungere. Formanden vil komme ud til flere lokalgeneralforsamlinger og temaaftener. Det er blot nogle af de tiltag, vi har fundet frem til. Det er besluttet, at vi vil anvende de kræfter og de midler, der er nødvendige for at alle amtsforeninger fungerer tilfredsstillende. Det lokale arbejde er en afgørende hjørnesten for, at foreningen kan drives optimalt. Der er et kæmpe behov for at ordblindeområdet styrkes lokalt. Derfor skal lokale folk Tirsdag den 16. maj 2006 kl havde bestyrelsen i Københavns Amt indkaldt til generalforsamling. Der var, som reglerne foreskriver, lavet dagsorden. Derudover var der lavet kaffe, indkøbt lidt kage osv. Vores formand for hovedbestyrelsen, Hans-Pauli Christiansen, bor ikke langt fra mig, så jeg havde arrangeret, at han kom og holdt et foredrag. Men ak! Jeg skulle komme til at stå der næsten alene. Udover Hans-Pauli mødte der to medlemmer op. Den ene fra bestyrelsen, hvilket jeg synes var flot, da jeg ved, at hun har en meget god grund til ikke at kunne fortsætte i bestyrelsen. Så var der et enkelt aktivt medlem mere, Hans Nielsen, som også meget gerne sammen med mig, vil gøre en indsats i afdelingen. Idéer har vi masser af, men vi mangler jer medlemmer, som bor i Københavns Amt, til at være klædt på, så de kan støtte i det nære. Hans-Pauli Christiansen MEGET LILLE GENERALFORSAMLING give en håndsrækning og lave lidt bestyrelsesarbejde. EFTERLYSNING! Vi efterlyser derfor medlemmer, som vil være med i en bestyrelse! I skrivende stund er jeg i gang med at lave en idé-mappe med alle de idéer, som jeg kunne tænke mig at realisere i det øjeblik, der er en bestyrelse på mere end to. Indtil da må jeg skrive videre på mine idéer og Københavns Amts afdeling må ligge stille. Er du interesseret i at være med til at få en bestyrelse op at stå, så kontakt enten Anita Adrian, som sidder i sekretariatet på Kløverprisvej i Hvidovre og tager telefonen fra kl. 10 til 15 alle hverdage ( ), eller I kan kontakte mig pr. mail på Lis Jønsson Ordblinde Bladet

8 Uddeling af Hædersprisen Danmarks Blindebibliotek første modtager af hædersprisen Ordblindeforeningens formand, Hans- Pauli Christiansen, præsenterer her statuetten, der følger med hædersprisen. Lige adgang til viden er en menneskeret, men for ordblinde har det været så som så med retten. Nu er der imidlertid kommet andre boller på suppen. I forbindelse med et teknologiskifte er det lykkedes for Danmarks Blindebibliotek (DBB) at udvide brugerkredsen og invitere ordblinde indenfor. Samtidig har Ordblindeforeningen også fået fast plads i DBBs brugerråd. På den baggrund uddelte Ordblindeforeningen den nyindstiftet hæderspris til DBB tirsdag den 13. juni i Tivoli. Repræsentanter fra Danmarks Blindebibliotek, DBBs brugerråd, Ordblindeforeningen og den bornholmske kunstner Leif Jensen, som står bag statuetten, var mødt op til overrækkelsen og alle nød denne dejlige sommereftermiddag i Tivoli. Ordblindeforeningens formand Hans-Pauli Christiansen sagde blandt andet i sin begrundelse for valget af Blindebiblioteket, at adgangen til DBBs materialer giver ordblinde helt nye muligheder for at orientere sig og følge med. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, takkede for prisen og fortalte, at de var meget glade og stolte over at være de første modtagere af Ordblindeforeningens nyindstiftede hæderspris. Samtidig lovede hun, at Blindebiblioteket vil stå på pinde for at gøre sig fortjent til at modtage prisen igen og igen. Hædersprisen, der består af en statuette og et diplom, uddeles en gang om året til et firma eller en institution, som har gjort noget ekstraordinært for ordblinde eller Ordblindeforeningen. LT FOTO: DBB 8 Ordblinde Bladet

9 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Vi bringer her det sidste afsnit af Birgit Dilling Jandorf referat fra konferencen den 27. april på Gyllinge Efterskole arrangeret af Hjælpemiddelinstituttet, Ordblindeefterskolerne og Dansk Videnscenter for Ordblinde Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Hvad er hemmeligheden bag ordblindeefterskolernes succes? Denne konference har endnu engang bevidnet, hvad det er, der gør, at unge ordblinde i dag får stadig større fodfæste i forhold til videre uddannelse og erhverv. Hemmeligheden ved ordblindeefterskolernes succes er, at de giver plads for ordblinde elever, der ofte forlader folkeskolen med dårlige erfaringer. I dag kan vi konstatere, at der er etableret i alt 23 ordblindeefterskoler, og det er sikkert ikke slut. Mange elever føler, at de for første gang begynder på et nyt kapitel i deres liv, når de begynder på en ordblindeefterskole. Opholdet kan være med til at bryde den onde cirkel. De unge får lejlighed til at tale med andre unge om ordblindhed, de lærer at sætte ord på det, de har svært ved, og det, de har nemt ved. De får nyt mod, bliver mere modne og får smag på at uddanne sig eller komme i job. Kort sagt lever de sig ind i en efterskolekultur, der indebærer pligter, fællesskab og faglige udfordringer også i forhold til det, de har svært ved. En del af et større uddannelsessystem Det er også væsentligt at have noget med i bagagen, som kan bruges efter efterskolen. Ordblindeefterskolerne er en del af et større uddannelsessystem med en foregående folkeskole og et efterfølgende uddannelsesforløb. Det er nødvendigt, at unge ordblinde får den bedste skoleuddannelse og derefter føler sig tilskyndet til at gå videre i uddannelsessystemet enten i en mere praktisk betonet uddannelse eller en boglig. En god uddannelse er den bedste sociale sikring, vi kan give de ordblinde unge. Ordblindeefterskolerne skal være optaget af at forberede de unge ordblinde på de læsekrav, som de forventes at kunne læse på den uddannelse eller på det arbejde, som venter forude. Fagtekster kræver ofte hård tilvænning og stiller store krav til forståelsen, fordi de er spækket med informationer og mange nye fagudtryk. De unge skal derfor lære at tilegne sig og anvende viden, og de skal frem for alt vide helt præcist, hvad de har let og vanskeligt ved, når det gælder læsning af fagtekster. Ordblindeefterskolerne bør også fortsætte det gode arbejde med at lægge en klar it-strategi i forhold til ordblinde elever. Lærere og elever skal naturligvis have et indgående kendskab til de hjælpemidler, som eleverne kan søge om at få stillet til rådighed i deres kommende uddannelsesforløb. Mange hjælpemidler kan kompensere for store ordblindevanskeligheder, men det skal gå hånd i hånd med undervisning i skriftsproglige strategier og færdigheder. Ordblinde Bladet

10 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Efterskolerne skal fortsat se sig selv i et større spejl og blive udfordret i dialog med det samfund, som eleverne kommer fra og skal udsluses til. Det kan f.eks. ske ved at indgå i samarbejde med andre efterskoler og etablere lokale partnerskaber, der kan tilbyde eleverne en forsmag på det uddannelses- eller arbejdsliv, der venter forude. Fremtidsperspektiverne kunne også gå på en fortsat kvalifikationsudvikling af lærerne, eller man kunne forestille sig, at efterskolerne blev mere aktive i forhold til ungdomsvejledningen. Det er en god idé at afholde konferencer, og disse konferencer kan også lære os, at det er meget væsentligt, at vi i samlet flok får drøftet igennem, hvordan vi strammer op på tilbud til ordblinde elever andre steder i uddannelsessystemet og den forpligtelse, som vi er fælles om: at give ordblinde mulighed for at tilegne sig viden og klare sig på lige fod med andre. Birgit Dilling Jandorf Centerleder VRIGSTED EFTERSKOLE For unge med læse- og skrivevanskeligheder. IT-hjælpemidler er integreret i alle fag. Mange dansktimer på små hold Matematik Sprog Fortælling Sang Svømning Mange valgfag og liniefag: kreativ, idræt, friluftsliv, værkstedsfag, sejlads, drama, musik... Nærmere oplysninger Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf Besøg vores hjemmeside med oplæsning: Nislevgård Efterskole 5450 Otterup Ordblindeefterskolen for normaltbegavede læse-/staveretarderede mange dansktimer på små hold idræt i egen hal struktureret og tryg hverdag værelse med egen bad/toilet e-mai.: Ring for at aftale tid til at komme på besøg. Telf.: (bedst mellem kl ) 10 Ordblinde Bladet

11 Alternativ behandling en trossag ALTERNATIV BEHANDLING en trossag På Ordblindeinstituttet har vi fået mange reaktioner i anledning af et læserbrev i sidste nummer af Ordblindebladet om kranio sakral terapi. Derfor vil jeg gerne præcisere Ordblindeinstituttets holdning til de forskellige alternative behandlingsformer, som ordblinde får tilbudt. Vores udgangspunkt er, at eleverne skal lære læsning og folkeskolens andre fagområder ved hjælp af undervisning og positivt samvær med andre elever og lærere. Det kræver som bekendt en helt særligt tilrettelagt undervisning, men frem for alt kræver det, at skolen kan genopbygge og styrke elevernes selvværd og lærelyst. Alt for ofte har mange års skolenederlag præget eleverne negativt, og deres forventninger til sig selv er i bund. Med et ringe selvværd følger opgivenhed og lav motivation. Det kan nemt blive en ond cirkel. Denne onde cirkel skal brydes, og for at det kan ske, skal eleven have succesoplevelser og møde positive forventninger. Når forældre eller andre spørger os, om vi kan anbefale den ene eller anden form for alternativ, siger vi følgende: Hvis ordblinde skal lære at læse, er specialundervisning den eneste metode, som har en dokumenteret virkning. Med dokumenteret mener jeg, at uafhængige forskere har påvist en positiv effekt. En lang række undersøgelser i Danmark og udlandet støtter dette. Jeg vil slet ikke tilbagevise, at mange mennesker på deres egen krop har oplevet en positiv effekt af en alternativ behandlingsmetode, herunder kranio sakral terapi. Derfor er de alternative metoder ofte støttet af en lang række udtalelser fra ordblinde, som melder om imponerende virkninger af metoderne. Personligt tror jeg, at der ofte ligger nogle stærke psykologiske mekanismer bag disse oplevelser, f.eks. i form af karismatiske terapeuter og en meget stærk positiv forventning til metoden. Hvis effekten af de alternative metoder skal dokumenteres, hører det også med, at den positive virkning er vedvarende, dvs. at man bliver bedre og bedre gennem lang tid (og ikke kun i starten) og at effekten er langtidsholdbar. Denne dokumentation har jeg endnu ikke set for nogen af de alternative metoder. På Ordblindeinstituttet kan vi derfor hverken fraråde eller tilråde nogen alternativ metode til behandling af ordblindhed. Vi kan kun udtale os om, hvad der er forskningsmæssigt belæg for. Derfor må det være en helt personlig sag, om man vil gøre brug af de alternative tilbud eller ej. Det er og bli r en trossag. Karl-Åge Andreasen Skoleleder, Ordblindeinstituttet Ordblindeinstituttet tilbyder vejledende læseundersøgelser læseobservation supplerende undervisning kurser supervision med deltagerbetaling Nærmere oplysninger på tlf eller Ordblindeinstituttet er en specialskole under Københavns Amt for ordblinde elever. Vi har ca. 90 elever i fuld skolegang på klassetrin fordelt på 12 klasser. ORDBLINDEINSTITUTTET Baltorpvej Ballerup Tlf.: Mail: Hjemmeside Ordblinde Bladet

12 Annoncer TAST Blindskriftprogram for pc ny opdateret version Bliv god til læsning og skrift Brug Tast Blindskrift sparer kræfter Bogstaver bliver taster TAST Blindskriftprogram for pc Privatpersoner Institutioner og skoler Pris 200,00 kr. inkl. moms 1.250,00 kr. inkl. moms Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Tlf (Sekretariatet) få hjælp med ViTal til læsning og stavning! Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig, og på den måde få hjælp til at læse og stave. Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris. ViTal kroner ViseOrd 800 kroner ViTal og ViseOrd kroner ViTex (scannerprogram) kroner ViTal + ViseOrd + ViTex kroner Alle priser er inkl. moms. Ring og bestil på telefon (sekretariatet) 12 Ordblinde Bladet

13 En æra er slut Ordblindebladet, fra bånd til cd en æra er slut Som en service til Ordblindebladets læsere, har det i mange år været muligt at modtage bladet, indlæst på bånd. I 25 år, blev bladet indlæst af Bodil Holsting. I 1998 blev indlæsningen overtaget af Inger Pihl fra Nordjylland. Hun har, med sin behagelige stemme, sørget for, at alle kunne få glæde af Ordblindebladet. Ordblindeforeningen er fra mange sider blevet bedt om, at følge med tiden og udsende bladet på cd, i stedet for kassettebånd. Det er så blevet en realitet fra blad nr. 1 i En æra er slut, og Ordblindeforeningen følger med i disse digitale tider. Vi takker Inger Pihl, for de mange års store arbejde, med indlæsning og udsendelse af båndene. Da vores tre båndkopieringsmaskiner derfor er blevet overflødige, har vi valgt at forære Inger Pihl med de tre båndkopieringsmaskiner ved overdragelsen til medarbejdere fra Frederikshavn Bibliotek. dem til Frederikshavn Bibliotek, som har været medlem af Ordblindeforeningen siden 1959 og dermed er et af vores ældste medlemmer. De blev glade for gaven, som betyder, at de kan kopiere deres lydavis, betydeligt hurtigere. En sommerdag i juli 2006, kom de glade modtagere så til Inger Pihls adresse, for at afhente deres gave, de tre båndkopieringsmaskiner. En æra er slut. En ny er begyndt. Hans-Pauli Christiansen Efterskole for normaltbegavede unge med læsevanskeligheder. Undervisning på små hold mange dansktimer matematik sprog fællestimer idræt mange valgfag Ansøgningsfrist 15. november året forinden Forstanderpar Niels og Mette Johansen AABENRAAVEJ TØNDER TELEFON FAX Ordblinde Bladet

14 Annoncer For elever med læseog stavevanskeligheder 10 timers dansk på små niveaudelte hold. 5 timers matematik Kristendom Vi bruger IT-hjælpemidler i dansk, matematik og engelsk. VALGFAG: Boldspil, springgymnastik, styrketræning, mountainbike Motorlære, go-cart, smedning, træ- og metalsløjd Friluftsliv, jagt, fiskeri, sejlads, spejdersport Billedkunst, keramik, glaskunst, tøj-design DraMusica, musik, sang Landbrug Engelsk IT Skolen har baggrund i en række folkekirkelige ungdomsorganisationer. TELEFON Mere selvtillid oplevelser - revy kanotur - venskaber tillid - tryghed - glæde lejrskole - foredrag - udfordringer - projekter engagement - udvikling større selvværd Lyst til eksamen? 10 timer dansk 5 timer matematik 3 timer engelsk Ordblindeefterskolen på Langeland Kirkeby Bagenkop Tlf Fax Dykning: Kunstfag: Udeliv: PADI-uddannelse og certificering Tekstil, smykker, billedkunst, keramik, kurveflet Kajak, lejrliv, ture, fiskeri, spejderliv m.m. Andre valgfag kan være: fysik, boldspil, stunt/gys, drama, styrketræning, selvforsvar, spis naturen, samfundsfag, skrotkunst, grøn sløjd, filmkundskab, bueværksted, skoleblad Har du svært ved at læse og skrive, kan vi tilbyde dig et efterskoleophold der omfatter både boglig undervisning og mange forskellige værkstedsfag efter eget valg. Vi har tre skolevejledere, der hjælper dig med overgangen til arbejde og uddannelse. Vi kan også tilbyde dig et 2. eller 3. år med bo- og jobtræning. Smorupvej 1-3 Mejlby 9610 Nørager Telefon Ordblinde Bladet

15 Man skal gribe chancen... Man skal gribe chancen, når den kommer til én Tom West hilser her på Kronprinseparret under deres besøg på Bornholm. Holte-Hus Efterskole For ordblinde og læseretarderede Vejlesøvej 41, 2840 Holte Tlf.: Fax Kronprinseparret har, som nogen ved, været på deres første besøg på Bornholm. Alle på Bornholm ved det i hvert tilfælde, og var i de to dage besøget varede, også ude for at hilse på. Der var besøg i fem byer, hvor mange mødte op og fik et håndtryk, og nogle endda mere end det. Ordblindeforeningens formand på Bornholm skulle selvfølgelig også møde de kongelige. Det blev i Neksø, jeg fik lirket mig ind i første række. Da kronprins Frederik sammen med kronprinsesse Mary kom forbi, stoppede han op på min tiltale. Jeg overrakte HKH. Kronprins Frederik en plakat, som jeg havde lavet ud af vores nye flotte plakat med logo på. Teksten jeg havde skrevet var:»ordblindeforeningen på Bornholm ønsker velkommen til foreningens protektor HKH. kronprins Frederik og HKH. kronprinsesse Mary og ikke mindst til prins Christian.«Kronprinsen læste teksten, som jeg holdt frem for ham, smilte og kvitterede med»tak, hils de andre«. Jeg rullede plakaten sammen og gav kronprinsen den, fik et håndtryk af Kronprinsen og Kronprinsessen. De gik videre og fik mange gaver og blomster, og trykkede mange hundrede hænder. Min plakat så jeg blive lagt ind i en Kronebils bagagerum. Måske har han set på den igen på et senere tidspunkt? Hilsenen er hermed givet videre til jer. Tom West Ordblinde Bladet

16 Annoncer www. GYLLING-EFTERSKOLE.dk OPLEVELSER UDFORDRING REJSER SELVTILLID ENGAGEMENT LIVSLYST GLÆDE UDVIKLING VENSKAB DANSK IDRÆT MATEMATIK KREATIVITET NATUR MUSIK DRAMA FORTÆLLING HÅNDVÆRK Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder Telefon: Efterskolen hvor du får en anderledes skoleoplevelse Dansk og matematik med udgangspunkt i det niveau, hvor du befinder dig. Mange valgfag: Idræt, træ, friluftsliv, jagttegn, billedkunst, musik, medie, madlavning, motor, metal, dans m.m. Fællesoplevelser Teateruge Skitur Fårupvej Fårup Tlf Ordblinde Bladet

17 It-startpakke Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Itstartpakke I Ordblindebladet nr. 1 fra marts 2006 skrev jeg på side 17 om it-støtte til ordblinde. Jeg skrev at Knud Møller er kontaktperson indenfor området Specialpædagogisk støtte og han sidder i SU styrelsen. Desværre fik jeg ikke skrevet at Jens Erik Kajhøj Nielsen tager sig af konsulentarbejdet på Handels- og Tekniske skoler samt Landbrugsskoler i Jylland og på Fyn. Han kan kontaktes på Silkeborg Tekniske skole, og varetager specialpædagogisk støtte. Mail: Silkeborg Tekniske Skole, Kejlstrupvej 87 i Silkeborg. Telefon: Bemærk dog, at du altid skal henvende dig til studievejlederen eller den SPS ansvarlige for at søge om en it-startpakke. Winnie Nørskov Voksenrådgiver Er du voksen og ordblind? Ordblindeforeningen tilbyder Åben rådgivning for ordblinde voksne. Rådgivningen er gratis. IT-hjælpemidler på jobbet. Hvor skal jeg henvende mig? Kan jeg få personlig assistance på job eller uddannelse? Hvor kan jeg få specialundervisning? Uddannelsesstøtte/muligheder? Voksenrådgiver Winnie Nørskov sidder klar. Kom forbi Mandag kl. 10 til 15 Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Ring Tlf.: Mandag kl. 10 til 15 og mandag aften kl. 16 til 20 Øvrige dage ring til sekretariatet Tlf: HUSK at melde adresseændring til os på telefon eller på Så flytter Ordblindebladet med! Redaktionen Ordblinde Bladet

18 Boganmeldelser Boganmeldelser Den begavede dyslektiker Normalt læser jeg ikke bøger i min ferie, men på min ferie til Norge fik jeg en meget spændende bog af Håkon Askeland, der arbejder for Dysleksiforeningen i Norge. Bogen er skrevet af en ordblind englænder, Ronald D. Davis, og oversat til dansk i 2006 af Gurli Lykke Gierulff. Forfatteren indleder meget provokerende med at hævde, at ordblinde er mere begavede end ikke ordblinde. Det begrunder han med, at ordblinde opfatter i billeder og ikke i tekst. Ordblinde kan se en genstand fra flere forskellige sider. Det kræver mere hjerneaktivitet at bearbejde et billede end en tekst. Davis har fat i noget rigtigt. Der er ikke tvivl om, at mennesker opfatter objekter forskelligt. Det er vigtigt at ordblindelærere forstår, hvordan ordblinde opfatter. Det, at en ordblind har trænet sig selv til at se en genstand fra forskellige sider, bliver et stort handicap i skolen. Et ord skal læses fra en bestemt side og ikke ses bagfra, fra oven og fra neden. Et ord som kat kan læses på 42 måder, hvis man er ordblind. Det giver anledning til mange blokeringer og frustrationer, når et barn opdager, at den metode, han opfattede genstande på, ikke kan bruges mere. Derfor udvikler barnet nogle dårlige vaner, som først skal fjernes inden barnet kan lære at læse. Hertil har forfatteren udviklet et meget omfattende system, hvor den ordblinde skal lære at fokusere på den reelle opgave. Om dette omfattende undervisningssystem kan løse alle den ordblindes problemer kan jeg ikke vurdere, men det kunne være meget interessant, hvis der var flere ordblinde der ville læse bogen og komme med en vurdering. Den Begavede Dyslektiker Ronald D. Davis Forlaget Klim, 2006 EKR 18 Ordblinde Bladet

19 Boganmeldelser Udvandrersaga Vi har tidligere anmeldt Vilhelm Moberg s»afrejsen fra Sverige«, der er nr. 1 i udvandrersagaen. Nu er de sidste to bøger i serien udkommet. Det er henholdsvis nr. 3 og 4. Bøgerne er lige som de to første bearbejdet af Torben Petersen for Special-pædagogisk forlag og er derfor forholdsvis lette at læse. Fortællingen om en flok svenske udvandreres vanskeligheder med at komme frem til deres bestemmelsessted og finde et sted at bo, er så interessant læsning, at man ikke kan slippe bøgerne, før de er læst færdigt. Det er næsten ikke til at forstå for moderne mennesker, at nogle mennesker har kunnet klare sig igennem med så lidt. Kvinderne føder i deres almindelige seng uden professionel hjælp. Mændene bygger hus og opdyrker markerne ved hjælp af en lille kasse med værktøj. Hele serien er meget velegnet til læsetræning for voksne. Her får man bøger med et meget spændende og interessant indhold, uden at Moberg s fantastiske fortælle-evne bliver sat over styr. Vilhelm Moberg s udvandrersaga nr. 3 og 4. Mod nye hjem og Nybyggerne Special-pædagogisk forlag Birk Centerpark Herning EKR Ordblinde Bladet

20 Boganmeldelser Første Fakta Hajer, Hamster & Titanic Første Fakta er letlæselige fagbøger. Teksten er skrevet med læsevenlige typer og ordene er delt i stavelser med en streg. Bøgerne er illustrerede med flotte farvefotos og tegninger. Bøgerne henvender sig først og fremmest til nye læsere i indskolingen, men kan naturligvis også bruges af elever, der finder de almindelige fagbøger for svære. Hver bog er på 16 sider og koster kr. 59,- ekskl. moms Hajer Af Bent Faurby Hamster Af Lizzie Høysholdt Titanic Af Inge-Lise Villadsen EKR 20 Ordblinde Bladet

21 Annoncer Har du læse og stavevanskeligheder så er vi skolen, der gør noget ved det. Vi tilbyder bl.a. 10. kl. med brobygning og mulighed for meritgivende eksamen. Meget idræt Sprog Håndværk og meget mere IT er naturligvis en integreret del af undervisningen. Efterskole Markdannersvej 3 Store Andst 6600 Vejen Tlf.: Tjæreby 4230 Skælskør Tlf En skole for ordblinde Kragelund Efterskole skolen for unge ordblinde, der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder gennem et trygt og rart miljø med faste regler, iblandet en god portion humor arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd, bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag. vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold. Kontakt os for mere udførlige oplysninger. Kragelund Efterskole Skolesvinget Løsning Tlf Fax Hjemmeside: E.mail: Hvis du vil vide mere... Dansk Videnscenter for Ordblindhed Kongevejen 256 A 2830 Virum Telefon: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Telefon: Danmarks Blindebibliotek (DBB) Teglværksgade København Ø Telefon: og (netbibliotek) KLO Kultur- og Litteratur Orientering for læse-handicappede Torvegade Vejen Telefon: Lydbogsforlaget INFOKO Jernbanegade Tønder Telefon: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Ordblinde Bladet

22 Nyt fra amterne Bornholm Ordblindeforeningen på Bornholm vedtog på sit sidste bestyrelsesmøde at arbejde med en tur til Christiansø for medlemmerne. Et foredrag til foråret 2007 er også på tale. Det nordiske familietræf i september 2007 bliver en stor opgave, men vi vil gøre alt for at gennemføre dette, og håber at få en stor tilslutning fra mange af Danmarks familier med ordblinde børn. Næste bestyrelsesmøde er den 28. august Fyn Amt På generalforsamlingen lykkedes det ikke at få nye folk valgt ind i bestyrelsen. Vi forsøger at lave en netværksgruppe for fagfolk på Fyn. Vi tror på, at det er måden vi kan få»flyttet noget«. Starten på dette arbejde var et foredrag med Bo Jørgensen (neurolog /psykolog), nu arrangerer vi en aften for fagfolk med testning og pædagogik. Vi laver deltagerliste, så folk kan kontakte hinanden, samarbejde mellem kommuner og selv køre gruppen videre. Der er stor interesse, især fra PPR fra de forskellige kommuner. Vi laver andre arrangementer for pårørende og unge. Ordblindeforeningen og DSIrepræsentanter har kontaktet B. Haarder og uddannelsesudvalget på Christiansborg ang. artiklen: Bogligt svage opgiver håndværkerdrømmen. Vi har haft en artikel i Fyns amts avis om det samme emne. Vi har lyst til at være mere politisk aktive. Vi har været på Magleby efterskole. Forstanderen arrangerer møde med undervisningsministeriet og Hans-Pauli om at 9. kl. elever skal til prøver. København Amt EFTERLYSNING. Er du interesseret i at være med til at få en bestyrelse op at stå i Københavns Amt, så kontakt enten Anita Adrian, som sidder i sekretariatet på tlf eller kontakt mig pr. mail på København og Frederiksberg Kommune Onsdag den 25. oktober afholdes der åbent bestyrelsesmøde i Christianshavns beboerhus, Dronningens Gade 46. Nordjyllands amt Den 26. oktober kl afholdes møde på Taleinstituttet i Aalborg om Dictus et talegenkendelsesprogram. Vi vil invitere bredt bl.a. relevante institutioner og fagforeninger. Ringkøbing Amt Torsdag den 9. november 2006 kl i Bibliotekssalen i Holstebro kommer Aase Holmgaard, lærer og cand. Pæd. i psykologi og pædagogik, lektor og udviklingsmedarbejder ved CVU Midt-vest, og taler om emnet: Viljen til læsning et socialanalytisk perspektiv på tilegnelsen af læsevanskeligheder. Aase Holmgård vil desuden fortælle om testning af ordblinde børn. Bestyrelsen håber på mange fremmødte til en rig faglig aften. Ingen tilmelding Roskilde Amt Der afholdes medlemsmøde på Roskilde Bibliotek om Internettet og E17 den 19. sept. kl Den 22. november er der møde for medlemmerne og andre interesserede på Hedelyskolen i Greve, rundvisning i specialundervisningslokalerne og foredrag ved Neurolog/Psykolog Bo Jørgensen. Sønderjyllands Amt Den 23. oktober kl. 19 opføres et teaterstykke»blændet af ord«på»månen«i Haderslev. Yderligere oplysninger fås hos Susanne Cording. Tlf Århus Amt Har nu repræsentation i alle DSI s bestyrelser i amtet undtagen Samsø. Disse personer deltager så vidt muligt i amtsforeningens bestyrelsesmøder. Afholder rådgivningen en gang om måneden på Handiinfo, Marselisborgcentret, Bygning 3, sal 1, PP Ørumsgade 11, 8000 Århus C. Tlf Rådgivningen sker fra kl til torsdage den 28/9, 26/10 og 30/11. EKR 22 Ordblinde Bladet

23 Annoncer Sdr. Feldings Efterskole hvor fælles indsats skaber tryghed og personlig styrke En ny efterskole for elever med læse- og skrivevanskeligheder Er du år ordblind eller har du læse-skrivevanskeligheder skulle du prøve et efterskoleophold. Udover specialundervisning tilbydes bl.a. praktiske fag i træ og metal, idræt, boldspil, musik, cross mv. Ring efter brochure Tlf RÅGELUND EFTERSKOLE RÅGELUNDVEJ ODENSE NØ 8 timers dansk, 5 timers matematik og 3 timer engelsk på små niveaudelte hold. It bruges integreret i alle boglige fag. Mange valgfag, bl.a.: musik, drama, friluftsliv, it, træ og metal, madlavning, glaskunst, håndarbejde, jagttegn m.v. Det endelige program sammensættes efter aftale med eleverne. Skolen har nogle rigtig dejlige værelsesfaciliteter, enkelt- og dobbeltværelser med eget bad og toilet og med nogle dejlige fællesarealer. Du kan se meget mere om skolen på vores hjemmeside. Ring og træf aftale om et besøg, så vi kan få en snak om, hvad det vil sige at gå på efterskole, og du med egne øjne kan se om skolen tiltaler dig. Sdr. Feldings Efterskole Troldhedevej Sdr. Felding Tlf Ordblinde Bladet

24 Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Returneres ved varig adresseændring MAGASINPOST

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K.

Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.m. på efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Ordblinde. Ordblindeforeningen tildelte 3F årets Ordblindepris Se side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: FAGBLADET

Ordblinde. Ordblindeforeningen tildelte 3F årets Ordblindepris Se side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: FAGBLADET NR. NR. 1 4 MARTS DEC. 2007 2000. ÅRGANG 6457 Ordblinde B L A D E T FOTO: FAGBLADET Ordblindeforeningen tildelte 3F årets Ordblindepris Se side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 3 S E P T. 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Ordblinde. Specialundervisningen efter kommunalreformen Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark NR. 1 MARTS 2008 2000.

Ordblinde. Specialundervisningen efter kommunalreformen Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark NR. 1 MARTS 2008 2000. NR. 1 MARTS 2008 2000. ÅRGANG 65 57 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Specialundervisningen efter kommunalreformen Se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN Januar 2014 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand Flemming Gaaei Hans Dyres vej 51 9300 Sæby Telefon: 60 64 90 95 flemming@supersej.dk Næstformand

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

"Nå ud til alle børn i din klasse, ved at kombinere læring og kreativitet."

Nå ud til alle børn i din klasse, ved at kombinere læring og kreativitet. 1. Kursus Davis LæringStrategier (DLS). 2. Kursus i effektiv undervisning ved læseog indlæringsvanskeligheder. 3. Workshop: "Hvornår er et barn modent til at lære at læse?" 4. Uddannelsen til Davis counselor.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere