Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever."

Transkript

1 Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og institutioners sejlads med børn og unge. Som udgangspunkt reguleres skoler og institutionernes sejlads efter bestemmelserne om erhvervssejlads. Den 27. maj 2011 udsendte Søfartsstyrelsen information til skoler, institutioner m.v. om sejlads med elever. Københavns kommunes natur- og aktivitetscenter Kattinge værk har i det efterfølgende, med udgangspunkt i ovennævnte skrivelse, lavet en pixiudgave til hjælp for skoler og institutioner. Tekst skrevet med kursiv er Kattinge værks anbefalinger i.f.t. Søfartsstyrelsens skrivelse. For uddybende og yderligere information henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside: De overordnede rammer som skoler og institutioner skal agere indenfor frem til det nuværende revisionsarbejde er afsluttet indeholder 3 områder: 1. Fartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt 2. Fartøjer, der anvendes til oplæring i sejlads 3. Mindre både, a) der stilles til rådighed for eleverne til eget brug b) der anvendes til pædagogisk tilrettelagt samvær 1. Fartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt Erhvervsmæssig sejlads er sejlads i fartøjer beregnet til mere end 3 personer, og som ikke udelukkende anvendes til oplæring i sejlads jf. afsnit 2. Sejlads i mindre både, der ikke henhører under afsnit 2 eller 3 Sejlads i mindre både, som anvendes til undervisning, der ikke henhører under afsnit 2 eller 3 Fartøjer der anvendes til erhvervsmæssig sejlads skal være synet og godkendt af Søfartsstyrelsen. Dette indbefatter også fartøjer, der stilles til rådighed af 3. mand, fartøjer der lejes med eller uden fører, eller hvor der indgås anden aftale om anvendelse af et fartøj. Sejlads i fartøjer som anvendes i undervisning betragtes som erhvervsmæssig sejlads. Undervisning er her defineret ved, - at elevens deltagelse er obligatorisk og er skemalagt.

2 Eksempel: En efterskole har en biologilinje. Af skema og undervisningsplan fremgår det at eleverne i uge 34 skal på 3 dages undersøgelsestur. Turen foregår i kano på Roskilde Fjord. Denne sejlads betragtes af Søfartsstyrelsen som erhvervssejlads og skolen skal derfor lave en anmeldelse af sejladsaktiviteter. Se nærmere i afsnittet anmeldelse til Søfartsstyrelsen. 2. Fartøjer, der anvendes til oplæring i sejlads Hvis en skole, institution m.v. tilbyder eleverne oplæring i sejlads, har skolen/institutionen det fulde ansvar for sejladsen. Det er en forudsætning, at eleverne i skolens, institutionens regi undervises af kvalificerede instruktører med henblik på at bestå en af Søfartsstyrelsen anerkendt uddannelse: Kano eller kajakprøve Duelighedsprøve i sejlads Speedbådskørekort Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole Kajakprøve skal følge Dansk Kano- og Kajakforbunds EPP-uddannelse på brugerniveau (EPP 2). Niveauet skal afsluttes med eksamen. Kanoprøve skal følge Kanosamrådets retningslinjer for uddannelse på brugerniveau. Niveauet skal afsluttes med eksamen. Fartøjer, som anvendes under oplæring i sejlads skal hvor det er relevant være CEmærket eller bygget efter reglerne i Nordisk Bådstandard og typegodkendt. Sådanne fartøjer skal ikke synes af Søfartsstyrelsen. Eksempel: En ungdomsskole, efterskole m.v. har en friluftslinje. Af skema og undervisningsplan fremgår det, at eleverne skal afslutte forløbet med prøve til EPP 2 for havkajak (frigivelseskrav). Denne sejlads betragtes af Søfartsstyrelsen ikke som erhvervssejlads, men professionel oplæring og der skal ikke søges om tilladelse. 3. a. Mindre både, der stilles til rådighed for eleverne til eget brug Mindre både, som stilles til rådighed for elevers eget brug af skolen/institutionens egne mindre både skal, hvor det er relevant, være CE-mærket eller bygget efter reglerne i Nordisk Bådstandard og typegodkendt. Sådanne fartøjer skal ikke synes af Søfartsstyrelsen. Surfbrætter og kajakker kan ikke CE-mærkes eller typegodkendes. Derfor er det vigtigt at skoler og institutioner m.v. nøje overvejer at stille surfbrætter og kajakker til

3 rådighed for eleverne og i givet fald i ganske særlig grad sikre sig at eleverne har de nødvendige kompetencer til sejladsen, da der kan være meget betydelige risici forbundet hermed. Når skolen/institutionen stiller mindre både til rådighed for eleverne, skal skolen/institutionen formulere egne klare retningslinjer for anvendelsen af bådene og tillige sikre: At eleven og hvis denne er under 18 år tillige elevens forældre er blevet bekendt med skolen/institutionens retningslinjer som det forhold, at det er eleven selv, som under sejladsen står for de sikkerhedsmæssige forhold, ligesom udøvelsen af godt sømandskab påhviler eleven selv At elevens deltagelse sker på frivillig basis At forældrenes accept er indhentet, hvis eleven er under 18 år At redningsvest/svømmevest og eventuelt våd- eller tørdragt er CE-mærkede At eleven har en ulykkesforsikring At eleven er kompetent til aktiviteten, kan svømme og er i stand til at udvise godt sømandskab Eksempel: En efterskole stiller vederlagsfrit skolens havkajakker og kanoer til rådighed for skolens elever udenfor undervisningstiden. Denne sejlads betragtes af Søfartsstyrelsen ikke som erhvervssejlads og der skal ikke søges om tilladelse. 3. b. Mindre både, der anvendes til pædagogisk tilrettelagt samvær Mindre både, som anvendes til pædagogisk tilrettelagt samvær skal, hvor det er relevant, være CE-mærket eller bygget efter reglerne i Nordisk Bådstandard og typegodkendt. Sådanne fartøjer skal ikke synes af Søfartsstyrelsen. Når skolen/institutionen anvender mindre både til pædagogisk tilrettelagt samvær, har læreren/pædagogen samt skolen/institutionens ledelse det fulde ansvar for sejladsen. De deltagende lærere/pædagoger skal have tilstrækkelige forudsætninger til at gennemføre den planlagte aktivitet. Skolen/institutionen skal formulere egne klare retningslinjer for anvendelsen af bådene og tillige sikre: At eleven og hvis denne er under 18 år tillige elevens forældre er blevet bekendt med skolen/institutionens retningslinjer. At det klart af skolen/institutionenens retningslinjer fremgår at den ansvarlige for sejladsen har de fornødne kompetencer og forudsætninger for at varetage aktiviteten

4 At det er den ansvarlige lærer/pædagog, som under sejladsen står for de sikkerhedsmæssige forhold, ligesom udøvelsen af godt sømandskab At elevens deltagelse ikke er obligatorisk men sker på frivillig basis At forældrenes accept er indhentet, hvis eleven er under 18 år At redningsvest/svømmevest og eventuelt våd- eller tørdragt er CE-mærkede At såfremt eleven ikke kan svømme stilles krav om godkendt redningsvest At eleven er kompetent til aktiviteten Eksempel 1: En skole er på 3 dages lejrskole. På lejrskolen tager skolen på 3 timers kanosejlads på Gudenåen. Denne sejlads betragtes af Søfartsstyrelsen som pædagogisk tilrettelagt samvær og er ikke erhvervssejlads og der skal derfor ikke søges om tilladelse. Eksempel 2: En fritidsklub skal på koloni. De har valgt at tage på 4 dages kanotur på Susåen. Denne sejlads betragtes af Søfartsstyrelsen som pædagogisk tilrettelagt samvær og er ikke erhvervssejlads og der skal derfor ikke søges om tilladelse. Eksempel 3: En skoleklasse skal på besøg på Rådvad naturskole. I forbindelse med besøget skal de på tur i kano med naturskolens naturvejledere på Mølleåen. Såfremt deltagelse i sejladsen er obligatorisk for eleven som en del af undervisningen betragtes sejladsen som erhvervsmæssig og skolen skal derfor lave en anmeldelse af sejladsaktiviteter. Se nærmere i afsnittet anmeldelse til Søfartsstyrelsen. Er deltagelsen et frivilligt tilbud betragtes sejladsen af Søfartsstyrelsen som pædagogisk tilrettelagt samvær og er ikke erhvervssejlads og der skal derfor ikke anmeldes til Søfartsstyrelsen. Fælles retningslinjer Forud for enhver form for sejlads skal man være særligt opmærksom på: at overholde bestemmelser og anbefalinger for årstiden at sejladsen foregår i sikker nærhed af kysten at oplysninger om sejladsen og antallet af personer om bord/deltagelse i aktiviteten altid er meddelt personer i land at fartøjet er udrustet med godkendte redningsmidler, kommunikationsmuligheder til land og - hvor relevant - brandslukningsudstyr Hovedbudskabet er: Der skal altid udvises godt sømandskab

5 Anmeldelse til Søfartsstyrelsen Når elevens deltagelse er obligatorisk, og aktiviteten er skemalagt, skal sejladsaktiviteterne følge de gængse sikkerhedsbestemmelser for erhvervssejlads. Afhængigt af fartøjernes størrelse og type kan det være vanskeligt at leve op til de generelle sikkerhedsbestemmelser. Skolerne har imidlertid mulighed for at rette henvendelse til Søfartsstyrelsen for at få godkendt, at skolernes sikkerhedsforanstaltninger svarer til ("er ækvivalente med") bestemmelserne om erhvervssejlads. I praksis handler det om, at skolerne beskriver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der gælder for deres sejladsaktiviteter, og hvilke konkrete forhold (f.eks. geografiske, sæsonmæssige) aktiviteterne finder sted under. Friluftsrådet har udarbejdet en vejledning i.f.m. ovenstående. Den kan findes på: Råd og vejledning For information vedrørende generelle sikkerhedsmæssige forhold vedrørende sejlads og information til nytte for udøvelsen af godt sømandskab anbefales det at benytte Søsportens Sikkerhedsråd. fot/

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere