Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov"

Transkript

1 Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts

2 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien har Naturstyrelsen anmodet om yderligere oplysninger vedr. den præcise placering af faciliteter til det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov. Dette notat beskriver nærmere de ting, som partnerskabet ønsker at etablere. På de følgende sider beskrives først de ting, som partnerskabet ønsker at opstille, og derfter vises de nøjagtige placeringer på kort og ved fotos af afmærkninger i marken. Der er tilføjet oplysninger om projektet, og strandbeskyttelseslinien er vist som den fremgår af Miljøportalen med stiplet lille farve. For overskuelighedens skyld bringes på den følgende side et oversigtskort med markering af ønskede placeringssteder for piktogram- og ruteafmærknings pæle. På kortet er strandbeskyttelseslinien vist i brunlig nuance, som den fremgår af Miljøportalen. De samme pælenumre fremgår af detailkortene. De viste kort er fremstillet på grundlag af FOT-data fra Geodatastyrelsens mest opdaterede datasæt. Naturstyrelsen har den 25. september 2013 meddelt arealtilladelse til det grønne partnerskabs aktiviteter på statens arealer således: Hej Christian Tak for det fremsendte. Arealplanteamet godkender de planlagte tiltag på vores egne arealer ved Hov strand. Ved vurdering er der lagt vægt på: - At tiltagene generelt forbedre mulighederne for friluftslivet ved Hov strand, som også er driftsformålet i henhold til driftsplanen. - At stien bringer Naturstyrelsens arealer i spil i sammenhæng med andre arealer og dermed forbedre offentlighedens adgang. - At NSTs koncept for skilte følges på NSTs arealer. Med venlig hilsen Mogens Krog Forstfuldmægtig Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber Dir. tlf.: (+45) Mobil: (+45)

3 Særligt om Kysstien på strækningen fra Egmont Højskolen og til centrum nær færgelejet Det har gennem hele partnerskabets arbejde været afgørende vigtigt, at der skabes sikker adgang for gående og kørestolsbrugere langs kysten fra Egmont Højskolen til centrum. På hele denne strækning er der allerede i dag en sti, i varierende bredde dog anslået i gennemsnit ca. 2 meter. Det er en af de mest benyttede stier i lokalområdet til ture langs stranden. Partnerskabet ønsker, at stien forsynes med kørefast belægning i 2-2,5 meters bredde, som det fremgår af projektbeskrivelsens budget. I praksis vil der ske en afskabning og dermed udjævning af den eksisterende sti, hvorpå der udlægges et dæklag af cykelgrus, som med tiden opnår en hård overflade. Som det fremgår af tabellen til højre vil to kørestole kunne passere hinaden, hvis stibredden er 2,20 meter. En stor del af Egmonthøjskolens elever færdes i tunge elektriske kørestole, som kan veje flere hundrede kilo. En sådan kørestol vil meget let kunne køre fast i det løse sand langs stien, hvorfor der ved en ønsket stibredde på 2-2,5 meter er taget de fornødne hensyn til at skabe tilgængelighed for alle. Over stenkastningen er stien ønsket udlagt i en bredde på 3 meter. Det skyldes, at det forholdvist store anlægsarbejde på denne delstrækning ikke så let kan øges i bredden, når det først er anlagt. Endvidere vil stien her blive anlagt meget tæt på naboskel, hvor bevoksning m.v. let vil kunne genere færdslen på stien. Figur 6.14 Feltbredder og frihøjder, let trafik Trafikale enheder samt møde Normal bredde (m) "Mindste" bredde (m) og overhalingssitua oner Fodgænger 0,75 0,60 Barnevogn 0,90 0,80 Tvillingebarnevogn 1,10 1,00 Kørestol 1,20 1,00 Stokkebruger 1,20 1,00 Rulleskøjteløber 1,70 1,20 Cyklist 1,00 0,75 Cyklist, cykel med anhænger 1,30 1,10 Cyklist, cykel med lad 1,35 1,15 Fodgænger/fodgænger 1,45 1,25 Fodgænger/barnevogn 1,60 1,40 Fodgænger/tvillingebarnevogn 1,80 1,60 Fodgænger/kørestol 1,90 1,45 Barnevogn/barnevogn 1,75 1,55 Barnevogn/kørestol 2,05 1,60 Tvillingebarnevogn/kørestol 2,25 1,80 Kørestol/kørestol 2,20 1,65 Cyklist/fodgænger 1,95 1,65 Cyklist/barnevogn 2,10 1,80 Cyklist/tvillingebarnevogn 2,30 2,00 Cyklist/kørestol 2,25 1,85 Cyklist/cyklist 2,05 1,85 Figur 6.15 Feltbredder for trafikale enheder samt møde- og overhalingssituationer Illustration fra høringsnotat om en kommende grundbog for etablering af trafikarealer i landområder, vejregelgruppen for Udformning af veje og stier i åbent land, januar 2012 Det skal ved dialog med naboerne sikres, at beplantningen i haverne fremover holder sig inde på egen grund jf. hegnslovens bestemmelser mod vej og sti, men da der er tale om et naturpræget strandområde, vil den naturlige bevoksning til en vis grad sprede sig ind over de dele af stien, som ikke naturligt holdes fri som følge af sliddet fra færdslen. Se forside-billedet på dette notat, som viser den eksisterende sti ved stenkastningen. Derfor er det ønsket, at stien over netop stenkastningen sikres en mulig anlægsbredde på op til 3 meter, idet naturen derpå selv vil regulere det fysiske udtryk til et i naturen tilpasset anlæg. 3

4 Oversigtskort - Kyststien ved Hov Den ønskede rute til afmærkning er vist med rød stipling. Pæle, der ønskes nedgravet til rutens afmærkning, er markeret med numre. Strandbeskyttelseslinien er vist med brunlig markering jf. Miljøportalen. 4

5 Hund i snor Frederiksborg Statsskovdistrikt Folder Ruteafmærkningspæle, piktogrampæle og A2-kortborde langs Kyststien ved Hov Skov Strand Skov Strand Linievej Kjællinghøl Teltplads Skiltekoncept i signalfarver Til ruteafmærkning af Kyststien ved Hov anvendes Naturstyrelsens skiltedesign i signalfarver. Signalfarverne går på at vise publikum, om man befinder sig på private eller offentlige arealer. Af historiske grunde anvendes følgende farver: Rød for statslige arealer Sort for kommunale arealer Brun for private arealer Naturstyrelsen har i mange år betragtet den svenskrøde signalfarve som et særkende for styrelsens arealer. I samarbejdet om OplevSøhøjlandet A2-skiltestander efter Naturstyrelsens design 33 cm 27 cm 5 cm 4 cm 60,4 cm 8,5 cm 12,5 cm A2 har kommunerne valgt den sorte signalfarve. Det har vist sig, at private lodsejere er intereserede i at kunne skille sig ud fra offentlige arealer, og derfor er den brune signalfarve anvendt på private arealer. Det giver publikum mulighed for at aflæse, om man er på offentlige eller private arealer, hvortil der knytter sig forskellige færdselsregler jf. naturbeskyttelsesloven. 135 cm 90 cm 12,5 x 12,5 cm Side Front 5 Piktogrampæle 5x5, højde 135 cm over terræn Ruteafmærkningspæle 5x5, 75 cm over terræn A2-skiltestandere se illustrationen til venstre, 5x5, 135 cm over terræn. Alle pæle fremstilles af Naturstyrelsen i lagret eg.

6 Borde/bænke-sæt langs Kyststien ved Hov Borde/bænke-sæt efter Naturstyrelsens design Der ønskes opsat 5 stk. borde/bænke-sæt til nedgravning efter Naturstyrelsens koncept. De er fremstillet af ben i eg og med bordplader i douglas. Bordpladen forsynes med en grillrist i metal til beskyttelse af bordpladen mod engangsgrills. Endvidere ønskes der opsat 6 bænke i beton, som er robuste nok til også at kunne anvendes til spontan parkeur. Disse bænke er placeret ved Kyststien ud for en stinedgang fra den tidligere feriekoloni, som er erhvervet af Hov Maritime Idrætsefterskole og af Egmont Højskolen. 6

7 0 25 meter Placering af borde/bænke-sæt Arealet er et kommunalt ejet parkerings- og opholdsareal. Borde/bænkesættet ønskes placeret på et tørt højdepunkt nogle meter fra parkeringsarealet. Placering af A2 korttavle Korttavlen ønkes placeret for enden af Strandgade og tæt ved offentligt parkeringsareal meter 7

8 Placering af borde/bænke-sæt. Placering af A2-korttavle for enden af Strandgade. 8

9 0 25 meter Placering af A2 korttavle Korttavlen ønkes placeret ved Strandgade/Søndergade tæt ved offentligt parkeringsareal. Den er nok ikke omfattet af strandbeskyttelseslinien? 0 25 meter 9

10 Placering af kortbord ved Strandgade/Søndergade 10

11 0 25 meter Placering af borde/bænke-sæt Arealet er et kommunalt ejet parkerings- og opholdsareal. Borde/bænke-sættet ønskes placeret på et tørt højdepunkt nogle meter fra parkeringsarealet. Placering af A2 korttavle Korttavlen ønkes placeret ved offentligt parkeringsareal fra Øster Allé meter 11

12 Placering af borde/bænke-sæt nær P-areal ved Øster Allé. Placering af A2 korttavle i hjørnet af P-areal ved Øster Alle. Stenene markerer P-arealets afgrænsning. 12

13 0 25 meter Placering af borde/bænke-sæt og bålplads Arealet er et kommunalt ejet opholdsareal. Borde/ bænke-sættet ønskes placeret på tørt højdepunkt. Bålpladsen ønskes placeret umiddelbart nord for eks. toiletbygning, hvor der etableres grejbank. Placering af A2 korttavle Korttavlen ønkes placeret ved stiadgang fra offentlig P-plads og ved Kystsstien meter 13

14 Placering af A2 korttavle ved adgangssti fra Villavej. Midte af bålplads i form af stenkreds ved toiletbygn. Placering af borde/bænke-sæt nær P-areal ved Øster Allé. I baggrunden anes toiletbygningen. 14

15 0 25 meter Placering af 6 betonbænke Bænkene er placeret på kommunalt ejet areal ved Kyststien ud for tidligere kommunalt ejet feriekoloni - nu overtaget af Egmonthøjskolden og Hov Maritime Idrætsefterskole. Bænkene er placeret, så de kan anvendes til at nyde havudsigten fra, men kan også anvendes til spontan parkour for efterkole- og højskole-elever. Der ansøges om placeringsmulighed for 6 bænke, men der er muligvis kun økonomi til meter 15

16 Placering af 3 betonbænke nord for adgangssti fra tidligere feriekoloni nu højskole/efterskole. Palcering af 3 betonbænke syd for adgangssti fra tidligere feriekoloni nu højskole/efterskole. 16

17 0 25 meter Placering af A2 korttavle Korttavlen ønkes placeret på privatejet areal ud for Egmont Højskolen (ejet af Egmont Højskolen). Herfra begynder den anlagte del af Kyststien i sydlig retning med kørefast belægning til centrum meter 17

18 Placering af A2 kortbord ud for Egmont Højskolens badebro, hvor kørefast belægning etableres mod syd til bycentrum nær færgelejet. 18

19 0 25 meter Placering af borde/bænke-sæt og bålplads Arealet er et statsligt ejet opholdsareal ved Hølken. Borde/bænkesættet ønskes placeret på tørt højdepunkt med udsigt over havet, men op mod eksisterende lægivende beplantning. Bålpladsen ønskes placeret umiddelbart ved den ønskede grillhytte. Den nærmere placering afgøres i forbindelse med tilladelse til opførelse af grillhytten meter 19

20 Placering af 2 borde/bænke-sæt på statens arealer ved Hølken. 20

21 0 25 meter Placering af A2 korttavle Korttavlen ønkes placeret ved statsejet P-areal ved stiadgang til offentligt toilet meter 21

22 Placering af A2-kortbord ved Hølken ud for offentligt toilet. 22

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 1 OplevGudenaa Formidlingskoncept, version 1.0, december 2012 Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil OplevGudenaa udvikle

Læs mere

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær 2 Projektbeskrivelse 3 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort, friluftsliv

Læs mere

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014 Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå december 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrunden for projektet 3 Projektbeskrivelse 4 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14.00 i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL Afgørelse af 5. maj 2008 om ændring af Fredningen J. nr. FRD 40 2007 RETTEN I HERNING, 2. AFDELING Nygade 3, 7400 Herning Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 4 overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Sandra Gentin

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere