Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 8 Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling 1.1 Formålet med skorstensfejeruddannelsen er, at uddanne skorstensfejere med en general viden om teoretiske og praktiske forhold inden for skorstensfejerfagets arbejdsområder. Herudover specialviden om, fyringstekniske, love, bygnings- og miljømæssige forhold. 1.2 De i bekendtgørelsen nævnte love og bestemmelses omfatter blandt andet Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, bygningsreglementets bestemmelser samt arbejdsmiljøbestemmelser, og disse regler skal indgå i såvel teoretiske som praktiske fag, således at eleven får reel viden / kompetencer inden for disse bestemmelser. 1.3 Uddannelsen skal ved skole- og praktikophold medvirke til udvikling af gode holdninger til kvalitet, personlig udvikling, sikkerhed og arbejdsmiljø, samt give mulighed for videreuddannelse og fremme lysten for videreudvikling af elevens personlige, teoretiske og faglige kompetencer. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Uddannelse til Kedelanlægstekniker Grundforløb Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 Uddannelse til Skorstensfejer Praktik i virksomhed Skoleperiode Til Afsnit 3 særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Ingen yderlige bemærkninger. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet 4.1 Skorstensfejeruddannelsen er en 4 årig uddannelse med mulighed for en aftrædelsesmulig som kedelanlægstekniker efter 1 år og 6 måneder. 4.2 Undervisningen skal desuden tilrettelægges således, at der gives eleven mulighed for personlig udvikling i henhold til målene for de faglige og personlige kvalifikationer. Således at eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre, møder personligt og fagligt udviklende problemstillinger. 4.3 Uddannelsen byder på muligheder for videreuddannelse. Det er væsentlig, at eleven gøres opmærksom på de uddannelsesmuligheder, der er i forlængelse af uddannelsen og hvilke specialer, påbygningsfag og valgfag der kan være hensigtsmæssigt at vælge. 1

2 Til understøtning af elevernes opnåelse af Kompetencemålene, omfatter skoleundervisningen i hovedforløbet grundfag, områdefag, specialefag, erhvervsrettet påbygning og valgfag. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/ praktikmål understøtter. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetancemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid i uger H1 H2 H3 H4 Grundfag 3,0 19 Matematik (1 uge taget på grundforløbet) F 1,0 18 Dansk F 2,0 Område/specialefag 4, Forbrændingsteknik Avanceret 1, Fyringsteknik olie Avanceret 1, Elteknik Begynder 0, Kedelanlægstekniker Avanceret 0, Grundlæggende lovgivning Begynder 0,5 Bundne specialefag 10, Forebyggende miljøforanstaltninger 18 Rutineret 1, Love og bestemmelser Avanceret 2, Ventilationsteknik Rutineret 2, Gasteknik Begynder 0, Fyringsteknik biobrændsel 17- Avanceret 1, Faglig dokumentation Avanceret 0, Skorstensteknik Avanceret 1, Renseteknik Avanceret 1,0 Valgfri specialefag 1, Indregulering af ildsteder Avanceret 1, Optimering af skorstene Avanceret 1, Ventilationsteknik Avanceret 1, Varmeanlægsforståelse Avanceret 1,0 x Valgfag 2,0 2

3 Følgende af fagene/niveauerne i fagene i skemaet har alene videreuddannelsesperspektiv og er ikke centrale for opnåelse af uddannelsens kernekompetencer. Ét af disse kan derfor udskiftes af eleven, jf. hovedbekendtgørelsens 4, stk. 3: Indregulering af ildsteder Optimering af skorstene Ventilationsteknik Varmeanlægsforståelse Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål H1 H2 H3 H4 Trin 1 og specialet 1-4 Oliefyr Kedelrensning x 1 Rensning af kedler til forsilt brændsel Måling af oliefyr og forsilt brændselsfyr 1 Kontrol af måleudstyr 2-18 Indraportering af måleresultater Fejlfinding på oliefyr 13 Vejledning/rådgivning om kedelanlæg Kedelanlægs forståelse 4 Kvalitetssikring af eget arbejde x 18 Rapportering Dokumentation 4 Miljø og kvalitetsmæssig rensning x 18 Eleven kan kommunikere med kunder og samarbejdspartnere værktøjsvalg og kendskab x 6 Brændeovnsrensning x 6-4 Skorstensfejning 6 Røgrørsrensning 9 Rensning af ventilation 17 Indregulering af biobrændselsfyr Hensigtsmæssig valg af miljørigtige forbrændinger Udfræsning af skorstene og kendskab til metoder hertil 6 Rensning af biobrændselskedler 1-3 Måling af biobrændselsfyr 17 Fejlfinding på biobrændsels anlæg 7 Fejlfinding på ventilationssystemer 1 Rensning af gaskedler og aftræk x 3

4 6-4 Rensning af Halmfyr Vejledning /rådgivning om skorstene og røgrør Tildmelding af ildsted og skorstene Fejlfinding på skorstene og røgrør 6 Fejlfinding på andre kedelanlæg Brændpræventivt tilsyn 14 Vejledning om fyrrumsindretning 11 Kendskab til Ekspansionsforhold og akumuleringsbeholdere 12 Tæthedsprøvning af skorstene 6-13 Bygning af skorstene 6 Renovering af skorstene Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1 Virksomheden skal forud for hvert hovedforløb afgive praktikerklæring på de praktikkompetencer der er opnået i forhold til skema 3 i uddannelsesordningen. Endvidere skal virksomheden afgive erklæring til skolen på elevens svage sider i forhold til praktikkompetencerne. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. 6.1 skolen afholder mod slutningen af uddannelsen til kedelanlægstekniker trin 1 en censor bedømt eksamen hvor 2 censorer er udpeget af skorstensfejerfagets faglige udvalg Formålet med eksamen til kedelanlægstekniker er, at vise at eleven har opnået de i bekendtgørelsens beskrevne kompetencemål Den afsluttende prøve til kedelanlægstekniker afholdes over tre dage. Som eksaminator fungere den lærer der har undervist eleverne, med deltagelse af fagets censorer. Prøverne indeholder følgende: 1. Skriftlig / teoretisk prøve. Prøverne afholdes i teorilokale, som en enkeltmandsprøve. Prøvernes varighed er maksimalt 2 timer. Ved prøven må ikke anvendes kompendier, egne notater eller andre støttematerialer. 2. Praktisk / mundlig prøve i gul og blåflammeanlæg. Prøven afholdes i praktiklokale, som enkeltmandsopgave. Prøvens praktiske opgaver fordeles ved lodtrækning ved eksaminandens ankomst i praktiklokalet. Eksaminator og censorer observerer eksaminandens gennemførelse af den praktiske opgave hvor der lægges vægt på: - Rensning af oliefyrskedel - Den praktiske kontrol af måleudstyr - Måleudstyrets praktiske anvendelse - Terminaladfærd under den praktiske prøve - Den elektroniske indberetning af måleresultater Efter den praktiske prøve forestår den lære der har undervist eleven som eksaminator. Under afhøringen kan censorerne stille supplerende spørgsmål. Eleven skal mundtligt kunne gøre rede for. 4

5 - De målte værdier og deres betydning i forhold til miljøet og målingens betydning for kedelanlægsøkonomien. - Anlæggets opbygning, driftsform og betjening. - Eleven skal kunne gennemgå og redegøre for målerapport. 3. Efter afsluttende prøver på mindre anlæg skal eleven eksamineres på store anlæg efter samme model som ovenfor anført. 4. Der er dog ikke noget krav til, at eleverne skal rense kedler på de store anlæg. Skolen træffer beslutning om rensning, af store kedler i samråd med det faglige udvalg Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og hver censor en karakter for den skriftlige / teoretiske, den praktiske gennemførelse og den mundtlige prøve Eleven har bestået prøven til kedelanlægstekniker når alle prøver er bestået med mindstekarakteren Hvis ikke eleven opnår mindstekarakteren 02 ved samtlige prøver til kedelanlægsteknikker, skal eleven tilbydes deltagelse ved næstkommende prøve. 6.2 skolen afholder mod slutningen af uddannelsen til specialet skorstensfejer en censorbedømt eksamen hvor 2 censorer er udpeget af skorstensfejerfagets faglige udvalg Formålet med svendeprøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Eksamen tilrettelægges af skolen i samråd med det faglige udvalg. Eksamen består af en praktisk, teoretiske, skriftlig og en mundtlig prøve inden for grundfag, områdefag samt bundne specialefag. Svendeprøven er bestået, når den skriftlige, teoretiske / mundtlige og praktiske prøve hver især er gennemført til mindst karakteren 02. Reglerne i eksamensbekendtgørelsen finder anvendelse skolen tilrettelægger i samarbejde med det faglige udvalg spørgsmål til en multiple choice opgave. Disse skal være så bredt formuleret at de dækker hele uddannelsen. Prøverne afholdes i teorilokale, som en enkeltmandsprøve. Prøvernes varighed er maksimalt 2 timer. Ved prøven må ikke anvendes kompendier, egne notater eller andre støttematerialer Det teoretiske projekt tilrettelægger skolen i samarbejde med det faglige udvalg. Projektet skal være dækkende for de faglige mål jf. uddannelsesbekendtgørelsen. - Projektet skal udarbejdes så det fremstå overskueligt - Projektet skal som minimum opdeles i en problemformulering, problemundersøgelse og løsningsdel samt en konklusion, der skal forholde sig til projektets faglige indhold. - Elevens individuelle præstation skal fremgå af projektet. Projektet bedømmes ud fra elevens eget arbejde. Kopier af lærebøger, materialer fra Internettet, afskrifter m.v. betragtes ikke som eget arbejde, men som bilag. Det skriftlige projekt har en varighed på 15 timer. Opgavens indhold og sværhedsgrad skal modsvare uddannelses kompetencemål Ved den mundtlige prøve skal eleven forsvare det teoretiske projekt. Som eksaminator fungere den lære der har undervist eleven. Under overhøringen kan censorerne stille supplerende spørgsmål Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og hver censor en samlet karakter for projektet og den mundtlige prøve. 5

6 6.3.1 Ved den praktiske prøve skal eleven vise, at de kan behandle faglige problemstillinger, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet indenfor rammerne af de beskrevne kompetencer for uddannelsen I forbindelse med den praktiske prøve stiller censorerne spørgsmål til eleven omkring praktiske og teoretiske forhold, formålet er at eleven kan vise at han er i stand til at omsætte lovgivning til praktiske forhold og forklare hvorledes man omsætter lovgivning til let forståeligt sprog. Prøven skal afspejle forholdet mellem kunden og skorstensfejeren. 6.4 Ved bedømmelse giver lærere og censorer en samlet karakter for den praktiske prøve Hvis ikke eleven opnår karakteren 02 ved samtlige prøver, skal eleven tilbydes deltagelse ved næstkommende svendeprøve Som bedømmelse bruges 7-trins-skalaen. Karakteren jf , og 6.4 udleveres i forbindelse med svendebrevet Resultatet af svendeprøverne jf , og 6.4 udtrykkes verbalt i henhold til bekendtgørelsens Betegnelsen beregnes som et gennemsnit af de tre karakterer der gives jf , og 6.4 Resultatet af svendeprøven udtrykkes verbalt ved en af de betegnelser uden tal der er angivet i nr under 02 = ikke bestået til 8,4 = Bestået 3. 8,5 til 11,5 = Bestået, veludført 4. 11,6 til 12,0 =Bestået, særdeles veludført 6

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere