Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2"

Transkript

1 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Historisk Udskrevet:

2 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2009 Rettet september 2010 J.nr. RA Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om bøderne, gentagelse mv Fastsættelse af de vejledende bødetakster 2.2. Nedsættelsesgrunde 2.3. Gentagelsesvirkning 2.4. Kumulation 3. De enkelte overtrædelser 3.1. Retsplejelovens Beredskabsloven 71 (uagtsom brandstiftelse) 3.3. Lov om hunde (hundeloven) 3.4. Lov om taxikørsel og bekendtgørelse om taxikørsel mv. (hyrekørselslovgivning) 3.5. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 4. Ikrafttræden og ophævelse af tidligere udsendte retningslinjer - 1 -

3 Afsnit 1. Side 1 1. Indledning I denne meddelelse fastsættes retningslinjer for anklagemyndighedens bødepåstande mv. i visse sager om overtrædelse af særlovgivningen, hvor der i praksis har vist sig behov for generelle retningslinjer. Derudover omfatter meddelelsen sager vedrørende overtrædelser, som har været omfattet af Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager (bødekataloget), der blev udsendt i 1991, og som herefter ophæves i sin helhed ved denne meddelelse. Således fastsættes vejledende bødetakster for følgende områder : Retsplejelovens 750 Beredskabsloven Hundeloven Hyrekørselslovgivningen Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Det er hensigten løbende at foretage revision og eventuelt en udbygning af denne meddelelse i det omfang, ny lovgivning eller domspraksis giver anledning til udsendelse af nye retningslinjer for anklagemyndighedens sanktionspåstande. Der kan derfor forventes udsendt rettelser, som vil blive lagt ind på Rigsadvokatens hjemmeside og AnklagerNet

4 Afsnit 2. Side 1 2. Generelt om bøderne, gentagelse mv Fastsættelse af de vejledende bødetakster Rigsadvokaten har gennem årene i en række meddelelser reguleret bødepåstande indenfor særlovsområder, der tidligere har været omfattet af Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager (bødekataloget). Dette er som udgangspunkt sket i forbindelse med udstedelse af nye retningslinjer inden for det pågældende område, som følge af ny lovgivning mv. Som eksempler kan nævnes meddelelser om sanktionspåstande mv. i narkotikasager, våbenlovssager og i sager om fyrværkeri. Rigsadvokaten har i disse tilfælde ved fastsættelsen af de vejledende bødepåstande taget udgangspunkt i f.eks. bemærkninger i lovforslag om bødestørrelser på det pågældende særlovsområde, domspraksis samt i øvrigt foretaget en generel forhøjelse af bødepåstandene i overensstemmelse med lønog prisudviklingen siden 1991, hvor bødekataloget blev udsendt. På en række særlovsområder er der imidlertid ikke sket en sådan regulering, hvilket bl.a. er tilfældet for bødetaksterne i bødekataloget, hvor de vejledende bødetakster er angivet helt ned til 200 kr. På disse områder er der i denne meddelelse foretaget en regulering af de vejledende bødetakster i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen siden 1991, svarende til satsreguleringsprocenten på knap 47 procent (uden tilpasningsprocenten) i perioden , jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocenten. Der er dog for nogle overtrædelser foretaget en forhøjelse af bødetaksterne ud over satsreguleringsprocenten under hensyn til overtrædelsens karakter og til, at bøder generelt bør have en sådan størrelse, at de kan virke præventivt. Det er ved de sidstnævnte overtrædelser angivet, at forhøjelsen er større, end hvad der ville følge af en tilpasning i forhold til satsreguleringsprocenten. Forhøjelsen er samtidig foretaget således, at bødepåstanden fastsættes til beløb, der er delelige med 100 kr. Anklagemyndighedens strafpåstand skal som udgangspunkt udformes i overensstemmelse med retningslinjerne i denne meddelelse, og retningslinjerne må således i almindelighed ikke fraviges. Domme, der har generel eller principiel interesse for de retningslinjer, der er omfattet af meddelelsen, skal indsendes til rigsadvokaturen Nedsættelsesgrunde Bøderne i denne meddelelse nedsættes for unge under 18 år og personer med særlig lav indtægt i overensstemmelse med ordningen på færdselslovens område. Det bemærkes, at det er forholdene på gerningstidspunktet, der er afgørende for en eventuel nedsættelse både med hensyn til sigtede under 18 år og sigtede med en særlig lav indtægt

5 Afsnit 2. Side 2 Bøden til unge under 18 år skal generelt nedsættes til det halve beløb i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager. Nedsættelsen af bøden skal ske ved anklagemyndighedens foranstaltning i forbindelse med udsendelse af bødeforelæg eller ved nedlæggelse af påstand om bøde. Bøden til personer med særlig lav indtægt kan hvis den sigtede fremlægger den fornødne dokumentation for sine indtægtsforhold nedsættes til det halve beløb i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager. Opmærksomheden henledes på, at rigsadvokaturen udsender rettelsesblade til Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager med oplysning om det indtægtsbeløb, der kan begrunde nedsættelse af bødestraffen. Dette sker normalt i januar måned, således at det nye indtægtsbeløb gælder for overtrædelser begået efter årsskiftet Gentagelsesvirkning I Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager (bødekataloget) har der bl.a. været fastsat retningslinjer om, at bøder på kr. og derover var forbundet med gentagelsesvirkning, hvis ikke andet var anført i bødekatalogets specielle del, og modsat, at der ikke var knyttet gentagelsesvirkning til bøder under kr., medmindre dette udtrykkeligt fremgik af kataloget. Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning var endvidere som hovedregel begrænset til 2 år. Disse administrativt fastsatte retningslinjer om bødestørrelsens betydning for gentagelsesvirkningen og gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning ophæves nu, uden at der fastsættes lignende nye retningslinjer. Det indebærer, at de almindelige regler om gentagelse i straffeloven finder anvendelse, jf. nedenfor. Om der i de tilfælde, der er omfattet af denne meddelelse, er grundlag for at påstå en højere bøde ved gentagelse, er i enkelte tilfælde udtrykkeligt angivet i retningslinjerne nedenfor. I øvrigt må spørgsmålet afgøres efter en konkret vurdering. Det bemærkes i den forbindelse, at der ved lov nr. 218 af 31. marts 2004 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.) bl.a. skete en ændring af straffelovens om straffens fastsættelse. Om gentagelsesvirkning fremgår følgende af straffelovens 84 : 84. Det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelser om forhøjet straf eller andre retsfølger i gentagelsestilfælde, at gerningsmanden, inden den pågældende på ny forbrød sig, i den dan

6 Afsnit 2. Side 3 ske stat er fundet skyldig i en begået strafbar handling, som loven tillægger gentagelsesvirkning på den nu begåede, eller forsøg på eller medvirken til en sådan. Stk. 2. Retten kan tillægge straffedomme afsagt uden for den danske stat samme gentagelsesvirkning som de her i landet afsagte. Stk. 3. Gentagelsesvirkning ophører, når der, førend den nye strafbare handling blev begået, er forløbet 10 år, efter at den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes den nævnte frist fra datoen for den endelige dom eller bødens vedtagelse. Med hensyn til betingede domme regnes fristen for den endelige dom. Bestemmelsen i straffelovens 84 indebar en skærpelse i forhold til den tidligere gældende bestemmelse i 81, idet også overtrædelser, der er begået før det fyldte 18. år, kan tillægges gentagelsesvirkning ( 84, stk. 1), ligesom gentagelsesvirkningen først ophører, når der er forløbet 10 år ( 84, stk. 3) mod hidtil 5 år. Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning er for bestemmelser om forhøjet straf således reguleret i straffelovens 84. For så vidt angår skærpet strafudmåling i gentagelsestilfælde inden for de i øvrigt gældende strafferammer dvs. når spørgsmålet om skærpet strafudmåling i gentagelsestilfælde ikke er en følge af en lovbestemmelse om forhøjet straf i gentagelsestilfælde anvendes straffelovens 81, nr. 1, hvorefter det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen. Det er således fortsat ikke udtrykkeligt angivet i straffeloven, hvor længe tidligere afgørelser kan have betydning for strafudmålingen inden for den almindelige strafferamme. Det fremgår dog af forarbejderne til bestemmelsen i 84, at de foreslåede skærpelser vil kunne få en vis betydning for den vægt, domstolene i forbindelse med strafudmålingen inden for normalstrafferammen tillægger en straffedom, der ligger længere tilbage i tid, eller som vedrører forhold, der er begået, før den pågældende fyldte 18 år Kumulation Kumulation er ikke særligt omtalt i denne meddelelse. I tilfælde, hvor der foreligger flere overtrædelser til samtidig pådømmelse, må den samlede bødepåstand bero på en konkret vurdering, hvor bødepåstanden bør fastsættes ved modereret kumulation

7 Afsnit 3. Side 1 3. De enkelte overtrædelser Dette afsnit indeholder retningslinjer om sanktionspåstanden i visse sager om overtrædelser af særlovgivningen, hvor Rigsadvokaten har fundet grundlag for at fastsætte generelle retningslinjer

8 Afsnit 3.1. Side Retsplejelovens 750 Retsplejelovens 750 er affattet således: 750. Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde. Bødepåstande for overtrædelse af retsplejelovens 750, 2. pkt., var ikke omfattet af Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager fra 1991 (bødekataloget). Bestemmelsen anvendes i praksis forholdsvis ofte, når personer ikke vil oplyse deres personalia til politiet. Der er derfor fundet behov for at fastsætte landsdækkende retningslinjer for anklagemyndighedens bødepåstand. De hidtil anvendte bødetakster på området har efter de foreliggende oplysninger i mange år været i niveauet kr. En enkelt trykt dom U V har fastsat bøden til 500 kr. Under hensyn til den ressourcemæssige belastning, som overtrædelsen af bestemmelsen kan medføre for politiet, har Rigsadvokaten fundet, at bødepåstanden fremover som udgangspunkt bør være kr

9 Afsnit 3.2. Side Beredskabsloven 71 (uagtsom brandstiftelse) Bødepåstande for overtrædelse af beredskabslovens 71 var ikke omfattet af Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager fra 1991 (bødekataloget). Der har imidlertid i nogle politikredse været fastsat lokale retningslinjer for bødestraffen på dette område. På den baggrund er der fundet behov for fastsættelse af landsdækkende retningslinjer for anklagemyndighedens bødepåstand. Retningslinjerne nedenfor bygger på de nævnte lokale bødetakster, der har været anvendt i bødeforelæg, udeblivelsesdomme mv., idet der dog i retningslinjerne er sket en forhøjelse, der efter Rigsadvokatens opfattelse bringer bødeniveauet i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen samt overtrædelsens karakter. I lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 af beredskabsloven med senere ændringer har 71 følgende ordlyd: 71. Med bøde straffes 1) den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer, og hvad der i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand, eller undlader at påse, at personer, der hører til den pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan forsigtighed, og 2) den, der som ejer eller bruger af elektriske anlæg eller andre lys-, varme-, kraft- eller maskinanlæg, som kan fremkalde eller befordre brand, benytter sådanne anlæg eller lader dem benytte, uanset at de ikke er i forsvarlig stand. Blandt de oftest forekommende overtrædelser af beredskabslovens 71 er bl.a. tilfælde, hvor der ikke er udvist tilbørlig forsigtighed i forbindelse med madlavning, hvorved kogeplader, gryder med olie eller lignende har forårsaget brand, samt tilfælde, hvor der ikke er udvist tilbørlig forsigtighed med stearinlys/fyrfadslys eller cigaretter. Anklagemyndigheden skal som udgangspunkt ved overtrædelser af beredskabslovens 71 nedlægge påstand om en bøde på kr. i tilfælde, hvor der kun er forvoldt mindre skader. Bødepåstanden bør dog forhøjes, når der er forvoldt større skader, og fastsættes under hensyn til skadernes omfang. Bødepåstanden ved større skader bør minimum være på kr., men bødepåstanden kan forhøjes yderligere ved betydelige skader. Endvidere bemærkes, at uagtsom ildspåsættelse efter omstændighederne kan udgøre en overtrædelse af straffelovens 182, jf. f.eks. afgørelsen i U Ø. I denne sag kastede tiltalte, der var spirituspåvirket, en nylig afrevet tændstik fra sig i sit lejede værelse og forlod værelset et øjeblik, hvorved der opstod ildebrand og skete skade på ejendommen for ca kr. Tiltalte blev straffet for overtrædelse af straffelovens 182 med 20 dagbøder á 15 kr

10 Afsnit 3.3. Side 1 Rettet september Lov om hunde (hundeloven) Indledning Reglerne om pligter mv. for besidderen af en hund findes i hundeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005 med senere ændringer. Ved lov nr. 717 af 25. juni 2010 om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven blev bl.a. hundelovens 12, stk. 2, om bødefastsættelse ændret. Det er ved lovændringen forudsat, at bødestraffen for overtrædelse af en række bestemmelser i hundeloven skærpes. I bemærkningerne til det pågældende lovforslag (L /2010) er der således anført en række bødepåstande, der kan tjene som udgangspunkt for bødefastsættelsen i sager vedrørende overtrædelse af hundeloven, jf. afsnit Straffastsættelsen vil dog fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde. De angivne strafniveauer vil således kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag er omstændigheder, der taler herfor. Lov nr. 717 af 25. juni 2010 trådte i kraft den 1. juli Bødepåstanden i sager, hvor forholdet er begået den 1. juli 2010 eller senere Anklagemyndigheden skal som udgangspunkt anvende nedenstående bødepåstande i sager om førstegangsovertrædelse af hundeloven begået den 1. juli 2010 eller senere: Overtrædelse af 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, inden den er 8 uger gammel, er mærket og registreret kr. Overtrædelse af 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse kr. Overtrædelse af 3, stk. 1, pkt., ved at have ladet en hund færdes uden ledsagelse på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, i byer og områder med bymæssig bebyggelse kr. Overtrædelse af bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af 3, stk. 2, om, at hunde skal føres i bånd kr

11 Afsnit 3.3. Side 2 Rettet september 2010 Overtrædelse af 3, stk. 1, pkt., eller 3, stk. 2, i kombination med bid eller forvoldt skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang kr. Overtrædelse af 3, stk. 3, ved uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse som besidder af en hund at have undladt at drage omsorg for, at den ikke strejfer om kr. Overtrædelse af 6, stk. 1, ved som besidder af en hund at have undladt at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang kr. Overtrædelse af 8, stk. 2, ved som besidder af en hund at have undladt at holde den ansvarsforsikret kr. Overtrædelse af pålæg givet i medfør af 6, stk. 2, nr. 1-3, eller stk. 3, jf. 12, stk kr. Herudover fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at ændringen af hundelovens 12, stk. 2, indebærer, at der skal udmåles en skærpet bøde, hvis en person hidser en hund på nogen eller undlader at holde sin hund tilbage, når vedkommende bemærker, at den overfalder nogen. Det forudsættes, at en overtrædelse af denne bestemmelse som udgangspunkt straffes med en bøde på kr. i førstegangstilfælde. Efter hundelovens 12, stk. 3, straffes overtrædelse af forbuddet mod hundekampe med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget bør udgangspunktet for strafudmålingen i en situation, hvor der ikke er arrangeret væddemål, og hvor hundene (endnu) ikke har påført hinanden skader af betydning, være en bøde på kr. Hvis der er tale om en mere organiseret hundekamp, herunder med væddemål, eller er en eller begge hunde blevet skambidt, bør udgangspunktet være en kortere frihedsstraf, hvis nærmere længde bør fastsættes i lyset af sagens konkrete omstændigheder. Det forudsættes i bemærkningerne til lovforslaget, at de nævnte bødestraffe som udgangspunkt forhøjes med 50 pct. i gentagelsestilfælde Bødepåstanden i sager, hvor forholdet er begået før den 1. juli 2010 I forbindelse med udsendelsen af denne meddelelse i august 2009 blev bødetaksterne for overtrædelse af hundeloven i Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager fra 1991 (bødekataloget) skærpet

12 Afsnit 3.3. Side 3 Rettet september 2010 Der kan i en overgangsperiode være sager, hvor gerningstidspunktet ligger før den 1. juli 2010, og i disse sager vil nedenstående bødepåstande skulle anvendes: Overtrædelse af 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, er mærket og registreret samt bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse 600 kr. Overtrædelse af 3, stk. 1, pkt., ved at have ladet en hund færdes uden ledsagelse på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, i byer og områder med bymæssig bebyggelse 600 kr. Overtrædelsen i kombination med bid eller forvoldt skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang kr. Overtrædelse af 3, stk. 4, ved uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse som besidder af en hund at have undladt at drage omsorg for, at den ikke strejfer om 600 kr. Overtrædelse af 6, stk. 1, ved som besidder af en hund at have undladt at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang kr. Overtrædelse af 8, stk. 2, ved som besidder af en hund at have undladt at holde den ansvarsforsikret 600 kr. Overtrædelse af pålæg givet i medfør af 4 eller 6, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, jf. 12, stk kr Rettighedsfrakendelse efter hundelovens 12 a Efter bestemmelsen i hundelovens 12 a, stk. 1, kan der ske frakendelse af retten til at beskæftige sig personligt med hunde, hvilket bl.a. betyder, at personen ikke må eje, besidde eller passe hunde

13 Afsnit 3.3. Side 4 Rettet september 2010 Hundelovens 12 a, stk. 1 har følgende ordlyd: 12 a. Retten til at beskæftige sig personligt med hunde kan ved dom for et strafbart forhold frakendes for bestandigt eller for et nærmere fastsat tidsrum, hvis den pågældende 1) har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr, 2) har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt mennesker eller dyr, 3) som ejer eller besidder har ladet en hund deltage i en hundekamp, 4) har afholdt hundekampe eller 5) i gentagne tilfælde er straffet for overtrædelse af 3, stk. 1, pkt., 3, stk. 4, 6, stk. 1, bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af 3, stk. 2, eller pålæg udstedt i medfør af 6, stk. 2, nr. 1-3, eller stk. 3, jf. 12, stk. 1. Hundelovens 12 a, stk. 1, nr. 5, blev indsat ved lov nr. 17 af 25. juni 2010 om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven, der som ovenfor anført trådte i kraft den 1. juli Bestemmelsen giver efter bemærkningerne til lovforslaget mulighed for rettighedsfrakendelse i tredjegangstilfælde af overtrædelse af hundelovens bestemmelser om båndpligt mv., om pligten til at træffe foranstaltninger for at forebygge, at hunden volder andre skade, samt ved overtrædelse af pålæg om bånd og mundkurv samt andre pålæg efter hundeloven. Ifølge bemærkningerne er det ikke en betingelse for at anvende bestemmelsen, at det er de samme bestemmelser eller pålæg, der er overtrådt alle tre gange. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at det må bero på domstolenes konkrete vurdering, om der skal ske frakendelse. Der bør dog som hovedregel ske frakendelse, medmindre der foreligger særlige formildende omstændigheder. Retten til at beskæftige sig professionelt med hunde vil i øvrigt efter omstændighederne tillige kunne frakendes i medfør af straffelovens 79. I forarbejderne til lov nr. 385 af 28. maj 2003 om ændring af lov om hunde, hvor 12 a om rettighedsfrakendelse blev indsat, er anført følgende om rettighedsfrakendelse efter straffelovens 79: Betingelserne for at anvende straffelovens 79 er imidlertid strengere end efter hundelovens bestemmelser i 12 a, idet anvendelsen af straffelovens 79 forudsætter, at vedkommende dømmes for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen, og at der endvidere er særlige omstændigheder, der taler for frakendelse. Er betingelserne for frakendelse efter straffelovens 79 opfyldt, bør denne bestemmelse fortsat bringes i anvendelse. Hvis der i en sag findes grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse efter hundeloven eller straffeloven, skal spørgsmålet via statsadvokaten forelægges for Rigsadvokaten, inden der nedlægges påstand herom

14 3.4. Lov om taxikørsel og bekendtgørelse om taxikørsel mv. (hyrekørselslovgivning) RM 5/2009 Afsnit 3.4. Side 1 I dette afsnit fastsættes retningslinjer for anklagemyndighedens bødepåstand i visse sager om overtrædelse af hyrekørselslovgivningen. I Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager fra 1991 (bødekataloget) var der fastsat retningslinjer for anklagemyndighedens bødepåstand ved visse overtrædelser af hyrekørselslovgivningen. Disse bødetakster varierede fra kr. Der har desuden i nogle politikredse været fastsat lokale retningslinjer for bødestraffen på andre dele af området. På den baggrund er der fundet behov for fastsættelse af landsdækkende retningslinjer for anklagemyndighedens bødepåstand ved nedennævnte overtrædelser af hyrekørselslovgivningen. De vejledende bødepåstande nedenfor udgør i forhold til bødepåstandene, der var omfattet af bødekataloget, en forhøjelse med knap 47 procent, jf. afsnit 2.1., idet de mindste bøder på hidtil 200 kr. og 300 kr. dog nu er fastsat til 500 kr. Retningslinjerne nedenfor, som ikke tidligere var omfattet af bødekataloget, bygger på de nævnte lokale bødetakster, der har været anvendt i bødeforelæg, udeblivelsesdomme mv., idet der dog er sket en forhøjelse, der efter Rigsadvokatens opfattelse bringer bødeniveauet i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen samt overtrædelsens karakter. Anklagemyndigheden skal således som udgangspunkt anvende nedenstående bødepåstande for følgende overtrædelser: 1. Lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel mv. med senere ændringer: 16, stk. 1, nr. 1, jf. 1, stk. 1, udførelse af hyrekørsel uden tilladelse chauffør kr. 2. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel mv. med senere ændringer: 37, jf. 33, stk. 1, ikke medbragt førerkort chauffør 500 kr. 3. Bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. med senere ændringer: 18, jf. 6, stk. 8, brudt plombering chauffør kr

15 Afsnit 3.4. Side 2 18, jf. 10, stk. 1 og stk. 4, manglende/forkert anbragt taglygte eller tilladelsesnummerplade chauffør 500 kr. 18, jf. 13, forkert ført eller ej ajourført trafikbog mv. chauffør 1 til 10 forhold kr. 11 til 20 forhold kr. over 20 forhold kr. 18, jf. 16, befordring af flere end godkendt til chauffør kr. 4. Vognmanden kan ved en række af de ovennævnte overtrædelser være medansvarlig for overtrædelsen. Kan der føres bevis for, at vognmanden har handlet forsætligt eller uagtsomt, kan der tillige rejses tiltale mod vognmanden. Bødestraffen bør i disse tilfælde fastsættes enten på samme niveau som for chaufføren, jf. ovenfor, eller højere, eventuelt indtil det dobbelte, hvis der er grundlag herfor

16 Afsnit 3.5. Side Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bødepåstande for overtrædelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 med senere ændringer, var ikke omfattet af Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager fra 1991 (bødekataloget). Der har imidlertid i nogle politikredse været fastsat lokale retningslinjer for visse bødestraffe på dette område. På den baggrund er der fundet behov for fastsættelse af landsdækkende retningslinjer for anklagemyndighedens bødepåstand for visse overtrædelser. Retningslinjerne nedenfor bygger på de nævnte lokale bødetakster, der har været anvendt i bødeforelæg, udeblivelsesdomme mv., idet der dog i retningslinjerne nedenfor er sket en forhøjelse, der efter Rigsadvokatens opfattelse bringer bødeniveauet i overensstemmelse med lønog prisudviklingen samt overtrædelsens karakter. Anklagemyndigheden skal således som udgangspunkt anvende nedenstående bødepåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje: Overtrædelse af 11 ved at have undladt at efterkomme den i loven beskrevne snerydningspligt Bøden kan forhøjes, hvis overtrædelsen har medført personskade kr. Overtrædelse af 12 ved at have undladt at efterkomme de i loven beskrevne foranstaltninger for glatførebekæmpelse Bøden kan forhøjes, hvis overtrædelsen har medført personskade kr. Overtrædelse af 13 ved at have undladt at efterkomme den i loven beskrevne renholdelsespligt kr

17 Afsnit 4. Side 1 4. Ikrafttræden og ophævelse af tidligere udsendte retningslinjer Retningslinjerne i denne meddelelse træder i kraft på datoen for udsendelse af meddelelsen. De forhøjede bødepåstande gælder for overtrædelser, der er begået efter denne dato. Samtidig ophæves Rigsadvokatens vejledning om bødetakster i politisager (bødekataloget) i sin helhed. Jørgen Steen Sørensen

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Sanktionspåstande mv i sager om overtr af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år, lov om restaurations- og

Sanktionspåstande mv i sager om overtr af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år, lov om restaurations- og Sanktionspåstande mv i sager om overtr af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år, lov om restaurations- og hotelvirksomhed, lov om detailsalg fra butikker mv., lov om næringsbrev

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1

Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1 Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: våben, eksplosiver, fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 21.1.2010 Status: Historisk Udskrevet: 15.3.2017

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-1

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-1 Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.11.2005 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører

Lovgivning som forskriften vedrører Meddelelse om strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven CIR nr 10124 af 14/12/2006 (Gældende) Ingen Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2005-609-0003 Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Nedsættelse af bøder 2.1. Indledning

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-2

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-2 Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: narkotika; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.6.2007 Status: Historisk Udskrevet: 28.1.2017 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Fyrværkeri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Historisk Udskrevet: 15.3.2017 Indholdsfortegnelse 1.Overblik og tjekliste 3 2. Politiets efterforskning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen

Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 12.8.2003 Status: Historisk Udskrevet: 10.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-5

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-5 Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-5 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.6.2007 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Våbenlov - Sanktionspåstande i våbenlovssager-7

Våbenlov - Sanktionspåstande i våbenlovssager-7 Våbenlov - Sanktionspåstande i våbenlovssager-7 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: våben, eksplosiver, fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.12.2012 Status: Historisk Udskrevet: 12.7.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1

Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1 Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.11.2006 Status: Historisk Udskrevet: 2.2.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-5

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-5 Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-5 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: narkotika Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 23.8.2011 Status: Historisk Udskrevet: 12.7.2017 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.1.2014 Status: Historisk Udskrevet: 25.9.2017 Indholdsfortegnelse Sanktionspåstande

Læs mere

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-1

Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-1 Narkotika - Sanktionspåstande mv. i narkotikasager-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: narkotika Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 6.11.2006 Status: Historisk Udskrevet: 8.2.2017 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-7

Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-7 Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-7 Straffeloven - Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven-7 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: de enkelte kriminalitetstyper;

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

Dyreværn-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dyreværn-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dyreværn-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 11.3.2017 DYREVÆRN RM 2/2008 REVIDERET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere