Forslag til Nationalpark Vadehavet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Nationalpark Vadehavet"

Transkript

1 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte

2 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E Det kan du læse mere om: Side 1: Side 3: Du kan give din mening til kende Oprettelsen af nationalparken beror i høj grad på lokal opbakning og borgerinddragelse. Derfor er det vigtigt, at du giver din mening til kende. Forslag til Nationalpark Vadehavet Det dansk-tyske-nederlandske Vadehav er et af Europas vigtigste naturområder. Den danske del er nu også udpeget som nationalpark på grund af områdets helt unikke natur- og landskabs- og kulturmæssige værdier. Side 13: Nationalparkens økonomi Nationalpark Vadehavet modtager et engangsbeløb fra staten til at starte med, og kommer derefter på finansloven. Side 14: Forhold til myndighedernes planlægning og lovgivning Staten og de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, skal i deres planlægning følge reglerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Nationalparkbestyrelsen får ikke myndighedsopgaver. Side 7: Målsætninger for Nationalpark Vadehavet Målsætningerne er pejlemærker for, hvordan naturen, kulturhistorien, friluftslivet og områdets erhvervsliv kan styrkes. Side 11: Nationalparkfond Vadehavet og nationalparkbestyrelsen Nationalpark Vadehavet får en selvstændig bestyrelse, som skal varetage de mange forskellige interesser. Ved sammensætningen vil der blive tilstræbt en balance mellem benyttelsesog beskyttelsesinteresser, og medlemmerne skal så vidt muligt have en tilknytning til området. Side 16: Om nationalparkloven Hvad er en dansk nationalpark? Kan afgrænsningen ændres? Hvordan bliver nationalparken organiseret? Hvad er nationalparkbestyrelsens og nationalparkrådets opgaver? Side 18: Bilag 1: Udkast til bekendtgørelse De regler, der vil komme til at gælde for Nationalpark Vadehavet. Side 20: Bilag 2: Resume af miljøvurdering Konsekvenser af Nationalpark Vadehavet.

3 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 1 Du kan give din mening til kende Oprettelsen af nationalparken beror i høj grad på lokal opbakning og borgerinddragelse. Derfor er det vigtigt, at du giver din mening til kende. Debat i fire måneder I dette informations- og debathæfte finder du en beskrivelse af forslaget til Nationalpark Vadehavet. Forslaget består konkret af: Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet Forslag til nationalparkbestyrelsens sammensætning Nationalparkens økonomiske grundlag En miljøvurdering Forslaget til Nationalpark Vadehavet er udarbejdet på baggrund af Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet og de gennemførte workshops i efteråret Forslaget er til debat og høring i 18 uger. Hvis du har bemærkninger, der skal indgå i vurderingen, skal du sende dem skriftligt til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller på mail senest torsdag den 9. september Efter høringsperioden vurderer miljøministeren de indkomne høringssvar og foretager på den baggrund eventuelt ændringer i bekendtgørelsen. Herefter underskriver og udsteder ministeren bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet, og så er nationalparken formelt en realitet. Mulighed for mere debat og information I høringsperioden gennemfører Skov- og Naturstyrelsen en række lokale arrangementer i samarbejde med de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder (se bagsiden af dette hæfte). Her kan du få mere information om nationalparken og dele dine synspunkter med andre. Det samme kan du på hjemmesiden Har du spørgsmål? Hvis du efter at have læst informations- og debathæftet skulle have nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktinformationer står på bagsiden.

4 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

5 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 3 Forslag til Nationalpark Vadehavet Det dansk-tysk-nederlandske Vadehav er et af Europas vigtigste naturområder. Den danske del er nu også udpeget som nationalpark på grund af områdets helt unikke natur- og landskabs- og kulturmæssige værdier. Planlægning og samarbejde er afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig på længere sigt. En nationalpark giver gode muligheder for at fastholde og øge naturværdierne og den biologiske mangfoldighed i området. Vadehavet er i høj grad præget af en naturlig dynamik, som efter tusinder af år stadig foregår med tidevand og stormfloder som de afgørende kræfter. Mennesket har sat sit præg på naturen og landskabet især i marsken i form af landvinding og digebyggeri samt udnyttelse af naturens ressourcer. Området rummer tillige store kulturhistoriske værdier, som sammen med naturværdierne, rummer et enestående potentiale for naturoplevelser, friluftsliv og kulturhistoriske oplevelser. Samlet set kan Nationalpark Vadehavet være et aktiv for den lokale udvikling, og være med til at sikre en positiv udvikling i samarbejde med bl.a. kommuner, lokale borgergrupper, lodsejere, virksomheder og institutioner. Tæt samspil Nationalpark Vadehavet bliver skabt i tæt samarbejde mellem nationalparkbestyrelsen og lokalsamfundet, de fire kommuner Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, Miljøministeriet, organisationer, lodsejere, naturgæster samt andre med interesse for Vadehavet. Samarbejdet mellem alle medspillere er altafgørende for, hvordan nationalparken kommer til at udvikle sig. Kodeordene er planlægning, lokal inddragelse og frivillighed. En nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden, men er resultatet af en langsigtet planlægning og udvikling. Nationalparkens grænser Nationalpark Vadehavet udgør ca ha og omfatter Vadehavet, vadehavs-øerne, Skallingen, Varde ådal, Marbækområdet og dele af marsklandet bag digerne på fastlandet. Næsten hele nationalparken er udlagt som internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 og Ramsar). Der sker ikke, som følge af nationalparkens oprettelse, en udvidelse af de internationale beskyttelsesområder. Miljøministerens forslag til afgrænsning følger den afgrænsning, som blev aftalt med partierne bag nationalparkloven. Afgrænsningen er finjusteret i samarbejde med de respektive kommuner og kan ses på kortet side 4. Du kan også zoome ind og se nærmere på grænsen på

6 4 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Kort & Matrikelstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen

7 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 5 Kort over Nationalpark VADEHAVET

8 6 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

9 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 7 Målsætninger for Nationalpark Vadehavet Nationalparkens målsætninger er de pejlemærker, som nationalparkbestyrelsen skal arbejde ud fra, når nationalparken skal udvikle sig på lang sigt. Udviklingen vil ske gennem frivillige aftaler og lokalt baseret samarbejdet, for eksempel udvikling af oplevelsesøkonomi. Naturen skal styrkes Vadehavet rummer natur i international særklasse. Et hovedformål med nationalparken er at bevare disse vigtige naturtyper. Det drejer sig om selve Vadehavet med dets lavvandede havområder, dybene, tidevandsrender, højsande og vadeflader, om Skallingen og Vadehavs-øerne med deres rige variation af naturtyper i strand- og klitterrænet og om marsken med strandenge, åmundinger og inddigede områder (koge) langs fastlandets kyst. Varde Å s udmunding i Ho Bugt er den eneste naturlige flodmunding uden diger og sluser i det dansk/tysk/nederlandske Vadehav, et såkaldt estuarie. Vadehavet skal bevares som et økosystem, hvor den naturlige dynamik fortsat får rig mulighed for at udfolde sig. De mange karaktergivende landskabselementer og den dynamisk landskabsdannelse, ikke mindst i klit- og naturlige marskområder, skal bevares. Vadehavet skal bl.a. beskyttes mod indgreb i den naturlige tidevandsdynamik, mod næringsstofbelastning, invasive arter og anden unaturlig forstyrrelse af dyre- og plantelivet. Nationalparkbestyrelsen skal i samarbejde med lodsejerne og kommunerne arbejde for at bevare og udvikle naturværdierne i nationalparken bl.a. ved at bevare og fremme en landbrugsdrift i marsken, som sikrer kulturlandskabet og områdets mange karakteristiske arter. Det kan bl.a. ske gennem frivillige aftaler om landskabsbevarende og naturforbedrende tiltag, så yderligere dræning og næringsstoftilførsel begrænses og marskens karakteristiske åbne landskabsprofil bevares. Derved vil også yngleområder for engfugle forbedres. Kulturhistorien skal være synlig Nationalparken er rig på kulturmiljøer, kulturhistoriske spor og helheder, og rummer en lang række fortællinger om menneskets liv og færden. Fortællinger om samspillet med havet og brug af naturens ressourcer fra oldtid til nutid. I området findes en række enestående kulturminder, der vidner herom i form af værfterne, digerne, kogene og den karakteristiske bebyggelsesstruktur med landsbyerne, der ligger på overgangen mellem den lavtliggende, våde marsk og de højereliggende, tørre bakkeøer og hedesletter (geesten). Tøndermarskens værfter og kog illustrerer, hvordan middelalderens passive højvandsbeskyttelse afløses af mere aktiv kystsikring og forbedret landvindingsteknik gennem renæssance og moderne tid. Fanøs skipperbyer, Sønderho og Nordby, er særlige for Vadehavet, og fortæller om handlens og søfartens betydning i og 1700-tallet. Befolkningens tiltrækning til Vadehavet som fritidslandskab afspejles bl.a. i sommerhusområdet Lakolk, der blev anlagt omkring år 1900.

10 8 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Nationalparkbestyrelsen får en vigtig opgave i at bevare, styrke og synliggøre de kulturhistoriske værdier. Dette kan for eksempel ske ved at arbejde for pleje og vedligeholdelse af karakteristiske og værdifulde bygninger og anlæg. Der kan desuden gennem frivillige aftaler skabes en øget adgang til oplevelse af disse kulturværdier, uden at det giver en øget slitage på området. En bevarelse af de kulturhistoriske værdier forudsætter et tæt samarbejde mellem myndigheder, lodsejere og museer. Et andet vigtigt forhold er at udbygge viden om historiske spor i landskabet og om kulturarven mere generelt. Med formidling som redskab, kan nationalparkbestyrelsen skabe en øget bevidsthed om nationalparkens værdier og samhørigheden med det tyske og nederlandske vadehavsområde. Mere friluftsliv Vadehavet besøges og benyttes i forvejen af mange mennesker, og der findes i dag en række publikumsanlæg i form af vandre-, ride- og cykelstier, rastepladser, shelters, fugletårne, udstillinger mv. Der er således gode muligheder for naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser samt friluftsliv i store dele af Vadehavet. Med en nationalpark kan man yderligere forbedre mulighederne for at lokale og gæster kan nyde og opleve naturen på egen hånd eller på guidede ture. Adgangen til nationalparken kan for eksempel udbygges med anlæg som sammenhængende stisystemer, sti-sløjfer med tilhørende P-muligheder eller med etablering af særlige udsigtspunkter. Derudover kan kendskabet til friluftstilbuddene forbedres ved en mere koordineret og målrettet information. Det er et mål i sig selv, at adgangen til og brugen af nationalparken skal udvikles i samarbejde med lokalbefolkningen og tilrettelægges uden at det forringer de sårbare dele af naturen og landskabet. I nationalparken vil der gælde de samme regler for færdsel i naturen som alle andre steder i Danmark. Med bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet lægges ikke hindringer for fortsat jagt og fiskeri, hvor dette er tilladt i forvejen. Bedre formidling I Vadehavsområdet er der en lang tradition for naturog kulturformidling, der i dag tæller mere end 12 institutioner og en række lokale historiefortællere. En stor gruppe af museer, oplevelsescentre og formidlere

11 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 9 er gået sammen i Vadehavets Formidlerforum, som bl.a. står for projektet Mit Vadehav. Formidlingen er rettet mod såvel børn som voksne, lokale som besøgende. En formidlingstradition der skal videreføres og videreudvikles af den kommende nationalparkbestyrelse. Videreudvikling kan for eksempel ske ved, at der etableres støttepunkter i området, der giver mulighed for oplevelse, erkendelse og viden. Eller den kan ske med udvikling af kontaktflader til efterskoler og ungdomsuddannelser, hvor de unge inspireres til at arbejde og tænke innovativt, ud fra det landskab og den kultur de lever i. Det kan ske mere konkret med informationsskilte ved indgangene til nationalparken eller på centrale steder. Det vil være en vigtig opgave for nationalparkens bestyrelse at sikre, at Vadehavsområdets mange forskellige aktører og lokalbefolkningen samles i en koordineret indsats om formidling af natur- og kulturlandskabet. Undervisning og forskning er vigtigt Nationalparkbestyrelsen skal også arbejde for at understøtte forskning og styrke undervisning i nationalparkens værdier. Det kan ske ved at etablere nye faciliteter og undervisningstilbud, og ved at fastholde og styrke de mange tiltag, der allerede er i gang. I Vadehavsområdet er der stor erfaring med og fokus på udvikling af undervisning i områdets natur- og kulturværdier, og der er iværksat en række tiltag som undervisningsprojektet Mit Vadehav, natur- og udeskoleundervisning, historiske værksteder, lejrskoleforløb, feltstudier mv. Nationalparkbestyrelsen kan arbejde for, at de positive erfaringer, der allerede er høstet, gøres tilgængelige og udbredes, så flest muligt kan få glæde af dem. Flere turister betyder samtidig flere arbejdspladser og en øget omsætning i de brancher, der arbejder med forskellige dele af oplevelsesøkonomien, herunder overnatnings- og restaurationsvirksomhed. At Vadehavet får status af nationalpark giver desuden bedre muligheder for at markedsføre Vadehavsregionen og fremme udviklingen af eksisterende og nye nationalpark-produkter fx indenfor fødevarer og lokalt håndværk. Nationalparken vil således kunne understøtte den lokale indsats, der gennemføres af foreninger som Vadehavsprodukter og Vadehav, Marsk og Mad. Lodsejere i nationalparken vil få mulighed for at indgå frivillige aftaler med nationalparkbestyrelsen. Formålet med sådanne aftaler er at skabe bedre vilkår for natur, kulturhistorie og friluftsliv og kan f.eks. omhandle driften på arealerne, nye stier eller pleje af fortidsminder og kulturhistoriske elementer. Nationalparken kan således give en enestående mulighed for at oplevelsesøkonomien styrkes gennem lokalt samarbejde og lokal foretagsomhed. Nationalparkbestyrelsen kan arbejde for at disse muligheder udnyttes, men det er samtidig vigtigt at understrege, at nationalparkbestyrelsen ikke har myndighed til at regulere erhverv i området. Samarbejde og lokal udvikling Det er vigtigt, at Nationalpark Vadehavet udvikles i tæt samspil med omgivelserne, bl.a. vadehavssamarbejdet mellem Danmark, Tyskland og Nederlandene (Det Trilaterale Vadehavssamarbejde) og dermed bidrage til en koordineret udvikling af det samlede Vadehavsområde. Bestyrelsen vil få en aktiv rolle ved at indgå samarbejdsaftaler, partnerskaber og aftaler om sponsorering, som kan medvirke til en positiv udvikling i nationalparken. Det er en vigtig opgave for bestyrelsen at følge nationalparkens udvikling og løbende tage stilling til, om nationalparken opfylder bekendtgørelsens målsætninger. Dette kan ske med udgangspunkt i data fra det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA), det trilaterale overvågningsprogram, besøgstal fra turistbranchen m.v. Bestyrelsen kan også gennemføre supplerende undersøgelser. Styrket erhvervsudvikling Når Nationalpark Vadehavet bliver etableret, vil det tiltrække flere gæster og turister, end der er i dag. Med en hensigtsmæssig planlægning behøver det ikke at give anledning til gener for områdets beboere og lodsejere.

12 10 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

13 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 11 Nationalparkfond Vadehavet og nationalparkbestyrelsen Nationalpark Vadehavet bliver oprettet som en fond. På den måde kan en selvstændig bestyrelse lede nationalparken og skaffe midler, indgå aftaler, købe fast ejendom og lignende. Miljøministeren udpeger formanden for nationalparkbestyrelsen. Miljøministeren foreslår, at følgende myndigheder og organisationer får en plads i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet: Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Landbruget / fiskeriet / skovbruget Varde Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Tønder Kommune Skov- og Naturstyrelsen 2 medlemmer valgt af nationalparkrådet Miljøministeren har mulighed for på baggrund af høringssvarene at udpege yderligere 4 medlemmer til bestyrelsen, som udover formanden kan bestå af op til 14 medlemmer. Når hver myndighed og organisation har indstillet en mand og en kvinde, udpeger miljøministeren den endelige bestyrelse. Alle medlemmer af bestyrelsen skal så vidt muligt have en tilknytning til området, så man sikrer den lokale forankring. Bestyrelsen udpeges for fire år, og genudpegning kan kun ske én gang. Nationalparkbestyrelsen og dens sekretariat skal sikre den daglige administration af nationalparken og skal blandt andet udarbejde en nationalparkplan. Bestyrelsen sørger for, at arbejdet foregår i tæt dialog med et lokalt nationalparkråd, borgere, private lodsejere, interesseorganisationer, staten, regionen, kommuner, selvejende institutioner og andre med interesse for nationalparken. Bestyrelsen har ikke mulighed for at indføre restriktioner eller på anden måde tvinge regler og bestemmelser igennem. Bestyrelsen kan derimod indgå frivillige aftaler med lodsejere om naturpleje og ændret drift eller samarbejdsaftaler med foreninger og institutioner omkring formidling og markedsføring af nationalparken. Nationalparkbestyrelsen har også mulighed for at købe jord og ejendomme bl.a. i forbindelse med naturgenopretningsprojekter.

14 12 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

15 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 13 Nationalparkens økonomi Nationalpark Vadehavet modtager et engangsbeløb fra staten til at starte med, og kommer derefter på finansloven. Når Nationalpark Vadehavet er en realitet, får fonden et engangsbeløb fra staten på 6 mio. kr. Beløbet skal dække de første udgifter til at etablere og drive sekretariatet, udarbejde nationalparkplanen samt andre aktuelle opgaver. Den første nationalparkplan forventes at ligge klar ved udgangen af Herefter får nationalparken en årlig bevilling på finansloven. Det præcise beløb vil blive fastlagt ud fra nationalparkplanen og bliver justeret, når nationalparkplanen skal revideres hvert sjette år. Bestyrelsens muligheder Bestyrelsen kan herudover skaffe penge til nationalparkens drift og udvikling via tilskudsordninger, lokal medfinansiering, partnerskaber og sponsorater. Nationalparken kan også modtage arv og gaver. Derudover kan bestyrelsen indgå samarbejdsaftaler med institutioner, fonde, foreninger, firmaer og andre, som kan have en interesse i at støtte nationalparken. Bestyrelsen kan arbejde for, at lodsejere inden for nationalparken søger tilskud efter ordninger under landdistriktsprogrammet. Dette kan ske gennem dialog mellem lodsejere og den lokale aktionsgruppe (LAG). Andre relevante midler og tilskud kan komme fra kommuner, statslige ordninger vedrørende friluftsliv og partnerskaber eller tilskudsordninger under EU. Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner har efter områdets udpegning som nationalpark i januar 2008 igangsat flere projekter i tilknytning til forvaltning, formidling og oplevelsesøkonomi, kulturhistorie, naturgenopretning og adgang i Vadehavsområdet, som vil komme nationalparken til gavn. Kommunerne har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at tage et økonomisk medansvar for nationalparken. Kommunerne vil bl.a. gennemføre en bred vifte af projekter indenfor disse områder.

16 14 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Forhold til myndighedernes planlægning og lovgivning Staten og de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, skal i deres planlægning følge reglerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Nationalparkbestyrelsen får ikke myndighedsopgaver, men skal arbejde for nationalparkens mål indenfor rammerne af den offentlige planlægning. Staten og de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, skal i deres planlægning følge reglerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Næsten hele nationalparken er i dag udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (97%). Her gælder en række regler for kommunens planlægning. Kommunerne må således ikke udlægge nye arealer til byudvikling eller sommerhuse, ligesom der ikke må planlægges for bl.a. større vejanlæg og tekniske anlæg. Hele nationalparken ligger desuden i kystnærhedszonen, hvor der gælder særlige planlægningsbestemmelser. Store dele af nationalparken er endvidere i den nuværende planlægning udpeget som værdifulde naturområder, landskabsområder og kulturmiljøer. Det forventes, at kommunerne arbejder for nationalparkens formål og målsætninger. Nationalparkbestyrelsen får ikke myndighedsopgaver, men skal arbejde for de mål, der er sat for nationalparken. Der gælder altså det samme lovgrundlag indenfor som udenfor nationalparken. Beboere og lodsejere skal derfor ikke forholde sig til nye regler og restriktioner. En nationalpark ændrer heller ikke på de nuværende muligheder for at opføre driftsbygninger eller få tilladelser efter landzonereglerne. Det betyder, at beboere eller besøgende i nationalparken fortsat skal søge om tilladelser de samme steder som hidtil. Det er fortsat kommunerne eller staten, der fører tilsyn med, at gældende regler overholdes indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder og natur- og miljøregulering generelt. Nationalparkbestyrelsens nationalparkplan må ikke stride imod myndighedernes planlægning. Det gælder bl.a. vandplaner, Natura 2000-planer, regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og råstofplaner. Nationalparkplanen skal også være i overensstemmelse med Vadehavsbekendtgørelsen og Tøndermarskloven. Vadehavsbekendtgørelsen omfatter hele nationalparken på nær Varde ådal, Fanø, Mandø, Rømø og de inddigede marskarealer, og fastsætter bestemmelser for bl.a. færdsel, jagt, fiskeri og diverse foranstaltninger på søterritoriet.

17 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 15 Kort & Matrikelstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen Kort over Nationalpark VADEHAVET med INTERNATIONALe naturbeskyttelsesområder

18 16 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Om nationalparkloven Hvad er en dansk nationalpark? Loven fastlægger en række mål og kriterier for udpegning af nationalparker, men der er ikke noget entydigt svar på, hvad en dansk nationalpark skal indeholde, eller hvordan den skal se ud. Den enkelte nationalpark skal sammen med andre nationalparker i Danmark repræsentere de vigtigste danske naturtyper. Nationalparken vil omfatte nogle af Danmarks mest enestående, og værdifulde naturområder og landskaber både til lands og til vands. Formålet med en nationalpark er at styrke og udvikle den enestående danske natur, de storslåede landskaber og kulturhistoriske værdier og samtidig give danskerne og andre besøgende bedre muligheder for at opleve, bruge og få viden om natur, landskab og kulturhistorie. Hertil kommer, at nationalparken vil kunne medvirke til at styrke den lokale erhvervsudvikling f.eks. i form af øget turisme. Kan nationalparkens afgrænsning og indhold ændres? I debatfasen kan der komme forslag til, at afgrænsningens eller bekendtgørelsens indhold skal ændres. Er der tale om store ændringer, som ministeren er enig i, skal nationalparkforslaget til ny debat. Er der tale om mindre ændringer, kan ministeren foretage justeringerne. Når bekendtgørelsen er underskrevet, og nationalparken er oprettet, er nationalparkgrænsen fastlagt. Stiller enkelte lodsejere herefter forslag om en beskeden udvidelse, som er i overensstemmelse med nationalparkens formål, kan miljøministeren ændre nationalparkens grænser uden at sende ændringerne i offentlig høring. Stilles der derimod forslag om større eller betydende ændringer af grænserne for nationalparken, betragtes det som en ændring af bekendtgørelsen, og det kan kun vedtages efter en ny beslutningsprocedure som fastlagt i nationalparkloven, herunder en offentlig høring på mindst 16 uger. Hvordan bliver nationalparken organiseret? En nationalpark oprettes som en fond med en selvstændig bestyrelse (se side 11). Bestyrelsen er uafhængig af miljøministeren men er underlagt forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler samt statens regler for regnskab, budgetlægning, honorarer mv. Bestyrelsen skal nedsætte et nationalparkråd, der rådgiver bestyrelsen og sikrer en bred, lokal indflydelse. I arbejdet med at etablere, udvikle og drive nationalparken får bestyrelsen hjælp fra et sekretariat. Bestyrelsen vælger, hvor sekretariatet placeres samt hvilke opgaver, der skal prioriteres. Hvad laver nationalparkbestyrelsen? Nationalparkbestyrelsen etablerer og udvikler nationalparken. Den skal først og fremmest udarbejde en nationalparkplan, som derefter bliver revideret hvert sjette år. Det er bestyrelsens opgave at gennemføre nationalparkplanen inden for bekendtgørelsens rammer

19 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 17 Miljøministeren Nationalparkbestyrelsen Sekretariatet Organisationsdiagram Nationalparkrådet Det er miljøministeren, der udpeger formanden og bestyrelsens 7-14 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes bl.a. af repræsentanter fra staten, de berørte kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og mindst én til tre repræsentanter fra skovbrugets, landbrugets og fiskeriets organisationer. og med udgangspunkt i det pilotprojekt, som danner grundlag for udpegningen af nationalparken. Nationalparkplanen skal indeholde en beskrivelse af de natur- og landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier og indeholde mål for, hvordan disse værdier kan styrkes og udvikles. Der skal opstilles mål for udvikling af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken. Målene skal være i overensstemmelse med nationalparkloven og med bekendtgørelsen for nationalparken, og må naturligvis ikke stride imod anden lovgivning. Planen skal også indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte mål kan nås. Bestyrelsen har mulighed for at klage til Naturklagenævnet over afgørelser fra kommune, region eller stat. Bestyrelsen kan også gøre indsigelse efter planloven og er klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, råstofloven og skovloven. Denne mulighed kan benyttes, hvis andre myndigheder udarbejder planer eller træffer afgørelser, der vil skabe problemer i forhold til nationalparkens målsætninger. Nationalparkbestyrelsen skal sikre information og formidling af områdets værdier. Samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen, kommuner, skoler, foreninger, selvejende institutioner og erhvervslivet er afgørende i forhold til at styrke mulighederne for friluftsliv og oplevelser samt for at understøtte den lokale udvikling. Bestyrelsen skal også medvirke til en fælles markedsføring af de danske nationalparker. Hvad laver nationalparkrådet? Nationalparkrådet rådgiver bestyrelsen om nationalparken og dens udvikling, og rådet kan også få opgaver af bestyrelsen. Det kan f.eks. være at skabe rammer for lokal debat og idéudvikling eller at nedsætte arbejdsgrupper for naturpleje eller friluftsliv, der kan give bestyrelse og sekretariat ideer til forbedringer i nationalparken. Nationalparkrådet skal have en bred sammensætning og skal afspejle de interesser, der findes i nationalparken. På den måde sikres en bred lokal deltagelse og indflydelse. Medlemmerne skal som udgangspunkt have enten lokal tilknytning til nationalparken eller have særlige fagkundskaber om forhold i parken. I rådet kan der også sidde personer, som hverken repræsenterer en organisation eller er lokale, men som har en stor interesse og indsigt i nationalparken. Nationalparkrådet har 1-2 pladser i nationalparkbestyrelsen, og rådet vælger selv, hvilke personer der skal indstilles. Der kan dog ikke indstilles personer fra organisationer, som allerede har en plads i bestyrelsen.

20 18 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Bilag 1: Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet I medfør af 3, 7, 8, 14, stk. 6, og 29, stk. 3, i lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, fast sæt tes: Kapitel 1 Formål og afgrænsning 1. Bekendtgørelsen opretter Nationalpark Vadehavet for at styrke og udvikle naturen og indeholder regler for Nationalparkfond Vadehavet. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter de arealer, der er vist på kortbilag 1 (se kort side 4-5). 2. Formålet med at oprette Nationalpark Vadehavet er 1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskarealer og øvrige kystnære naturarealer, 2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab, 3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier, 4) at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavs - landskabet, 5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier, 6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og 7) at bidrage til en koordineret udvikling af det dansktysk-nederlandske vadehavsområde Kapitel 2 Målsætninger for nationalparkens udvikling 3. Ved udviklingen af Nationalpark Vadehavet skal følgende overordnede målsætninger lægges til grund: 1) De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, åmundiger, marsk og strandenge, sandflader og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod indgreb i den naturlige tidevandsdynamik, næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik. 2) Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der skal bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter. 3) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes. 4) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation. 5) Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes. 6) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokal befolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner. 7) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v. 8) Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter. 9) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kulturog miljøbevidstheden hos børn og unge. 010) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne. 011) Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. 012) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres. Kapitel 3 Kommune- og lokalplanlægning 4. Nationalpark Vadehavet omfatter internationale naturbeskyttelsesområder, der er vist på kortbilag 2 (se kort side 15). Stk. 2. I områderne må der i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ikke: 1) Udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde. 2) Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign. 3) Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering. 4) Udlægges nye områder til råstofindvinding på land. Stk. 3. Det følger af den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, at der dog kan planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i de berørte områder.

21 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 19 Stk.4. By- og Landskabsstyrelsen kan tillade fravigelse af stk. 2, efter reglerne herom i den nævnte bekendtgørelse. Kapitel 4 Nationalparkfond Vadehavet 5. Nationalparkfond Vadehavet har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet. 6. Nationalparkfond Vadehavet ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Medlemmerne skal så vidt muligt have lokal tilknytning. Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til et sekretariat, der bistår bestyrelsen i dens arbejde og udfører opgaver i forbindelse med administration af fondens midler, planlægning og information mv. 7. Nationalparkfond Vadehavet udarbejder en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken, og fonden skal virke for, at planen gennemføres. Stk. 2. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 31. december Stk. 3. Nationalparkplanen må ikke stride mod: 1) Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. 2) Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet. Stk. 4. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften af nationalparken. Stk. 5. Fonden udfører i øvrigt de opgaver, der er fastlagt om fonde i lov om na tio nal parker. 8. Nationalparkfond Vadehavet nedsætter et nationalparkråd for Nationalpark Vadehavet, der skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode. 9. For at realisere den i 7 nævnte nationalparkplan, kan Nationalparkfond Vadehavet indenfor formålet med nationalparken anvende de virkemidler, der fremgår af 14, stk. 1-5, i lov om natio nal parker. Kapitel 5 Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse 10. Nationalparkfond Vadehavet kan fastsætte vilkår i forbindelse med indgåelse af aftaler om ydelse af lån og tilskud m.v. efter 14 i lov om nationalparker. Stk. 2. Fonden påser, at tilskud og lån m.v. anvendes i overensstemmelse med vilkårene for til skud det eller lånet. Stk. 3. Fonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overhol des. Stk. 4. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller mod ta ge ren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse. 11. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Natur klage nævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål efter reglerne i kapitel 6 i lov om nationalparker. 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den xxxx Miljøministeriet, /

22 20 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Bilag 2: Resumé af miljøvurdering Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004, som ændret ved Lov nr. 250 af 31. marts 2009) udarbejdet en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Miljøvurderingen er i offentlig høring frem til den 9. september Miljøvurderingen og tilhørende klagevejledning kan læses i sin helhed på Formål, indhold og forhold til andre planer Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Vadehavet og fastsætte regler for nationalparkbestyrelsens arbejde. Miljøvurderingen er udarbejdet i forhold til det alternativ, at der ikke oprettes en nationalpark (nul-alternativ). Der er for en række miljøparametre givet en status for området i dag og den forventede udvikling, hvis en nationalpark ikke oprettes. Der er derefter foretaget en vurdering af positive og negative miljøkonsekvenser ved oprettelsen af en nationalpark. Følgende miljøparametre indgår i miljøvurderingen: Geologi og landskab Naturværdier Kulturarv Befolkning sikkerhed og friluftsliv Erhverv Nationalparkbestyrelsen har til opgave at udarbejde og gennemføre en nationalparkplan. Planen må ikke stride mod vandplaner og Natura 2000 planer for skov og natur, regionale udvik-lingsplaner, kommuneplaner, lokalplaner eller råstofplaner. En bestyrelse kan gøre indsigelse efter planloven og er klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, råstofloven og skovloven. Geologi og landskab Vadehavsområdet er et dynamisk område under stadig udvikling og påvirkning af tidevand og vind. Området er karakteriseret af de flade og åbne inddigede marsklandskaber med det vidtstrakte udsyn. Vadehavsøerne og Skallingen adskiller sig væsentligt fra det øvrige landskab ved at være mere sammensat af landbrugsområder og store sammenhængende naturområder. Der findes en del landskabsmæssige fredninger i området. Det vurderes, at der med oprettelsen af nationalparken vil ske en styrkelse af områdets geologiske og landskabelige værdier bl.a. gennem en øget formidling. bl.a. gennem frivillige aftaler om omlægning til vedvarende græs. På denne måde kan tilførslen af næringsstoffer formindskes, og yngleområder for engfuglene forbedres. Kulturarv Nationalparken rummer kulturhistoriske værdier af international værdi som understreger områdets særpræg og identitet. Det vurderes, at oprettelsen af en nationalpark kan føre til en styrkelse af de kulturhistoriske værdier bl.a. gennem formidling. Nationalparkbestyrelsen kan derigennem arbejde for at sikre en fortsat opmærksomhed omkring kulturarven i området. Befolkning sikkerhed og friluftsliv Højvandsbeskyttelse har altid haft en høj prioritet i området, og Nationalpark Vadehavet vil være omfattet af de bestemmelser, som gælder for højvands- og kystbeskyttelse. Naturen er et stort aktiv for områdets friluftsliv. Mulighederne for friluftsliv er allerede i dag meget varieret. Det vurderes, at der med oprettelsen af en nationalpark vil blive mulighed for flere faciliteter og tilbud om naturoplevelser og friluftsliv. Det må forventes, at der kommer flere besøgende til området, men nationalparkbestyrelsen kan gennem en målrettet planlægning, f.eks. gennem en zonering, tage hensyn til lokalbefolkningen og forsøge at imødegå et evt. pres på naturen. Erhverv Turisterhvervet er et væsentligt erhverv i Vadehavsregionen. Det vurderes, at der med oprettelsen af en nationalpark vil ske en vækst indenfor turisterhvervet. Landbruget og dets følgeerhverv er væsentlige i området. Nationalparken vil ikke få erhvervsøkonomiske konsekvenser for den enkelte landmand. I forbindelse med en evt. omlægning af driften til vedvarende græs kan der på kort sigt ske en nedgang i beskæftigelsen, men det vurderes, at en væsentlig del af arbejdsstyrken har fundet anden beskæftigelse indenfor en 10-årig periode. Det vurderes, at nationalparken samlet set vil give øget mulighed for at tilbyde oplevelser og afsætte lokale produkter såsom fødevarer og kunsthåndværk. Naturværdier Områdets væsentligste naturtyper omfatter lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, åmundinger, marsk og strandenge, sandflader og klitter. Varde Å s udmunding er Danmarks eneste naturlige, tidevandspåvirkede flodmunding. Nationalpark Vadehavet rummer naturtyper af national og international betydning samt et stort antal dyre- og plantearter af international betydning. Det vurderes, at der med oprettelsen af nationalparken vil ske en styrkelse af naturværdierne i området

23 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 3

24 4 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E Offentlige møder Skov- og Naturstyrelsen gennemfører sammen med Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner offentlige møder om forslaget til Nationalpark Vadehavet. Du kan læse mere om møderne på Møderne vil også blive annonceret i pressen. Hvis du vil vide mere Læs mere på nationalparkernes hjemmeside Her kan du give din mening til kende Høringssvar sendes til Skov- og Naturstyrelsen senest torsdag den 9. september Ministeren medtager alle indkomne høringssvar i sin beslutning om Nationalpark Vadehavet inden bekendtgørelsen underskrives. Du kan også deltage i debatten med idéer og forslag på: Foto: Biopix, Annette Bruhn/JydskeVestkysten, John Frikke, Ivar Gram, Søren Rask, Lars M. Rasmussen, Scanpix, Bert Wiklund Tryk: Rosendahls/Fihl-Jensen Layout: Page Leroy-Cruce ISBN: WEB: Kontaktinformationer Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø E: T: Kommunernes Vadehavssekretariat Torvegade Esbjerg E: T: Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk Ålholtvej Oksbøl E: T: Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej Gram E: T:

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Idéoplæg til hvordan den kan udformes og bruges Natur, menneske og kultur Nationalparken Nationalpark Vadehavet er knap 1.500 km 2 stor og dermed Danmarks største nationalpark. Den

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 04-03- 2009 TILSYNET Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet anmodede ved brev af 15. juli 2008 Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse til

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 16. november 2007 Tilstedeliste vedlagt. 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer.

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Indledning Dette dokument indeholder Danmarks Naturfredningsforenings (DN) første bidrag til udviklingen af

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Projektopgave Vadehavet.

Projektopgave Vadehavet. Projektopgave Vadehavet. Indledning s. 2 Info/Data om Vadehavet s. 2 -Vadehavets opstående. -Vadehavets udbredelse/placering. -Tidevandet. -Dyrelivet i Vadehavet. Hvordan påvirker mennesker Vadehavet s.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere