Forslag til Nationalpark Vadehavet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Nationalpark Vadehavet"

Transkript

1 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte

2 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E Det kan du læse mere om: Side 1: Side 3: Du kan give din mening til kende Oprettelsen af nationalparken beror i høj grad på lokal opbakning og borgerinddragelse. Derfor er det vigtigt, at du giver din mening til kende. Forslag til Nationalpark Vadehavet Det dansk-tyske-nederlandske Vadehav er et af Europas vigtigste naturområder. Den danske del er nu også udpeget som nationalpark på grund af områdets helt unikke natur- og landskabs- og kulturmæssige værdier. Side 13: Nationalparkens økonomi Nationalpark Vadehavet modtager et engangsbeløb fra staten til at starte med, og kommer derefter på finansloven. Side 14: Forhold til myndighedernes planlægning og lovgivning Staten og de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, skal i deres planlægning følge reglerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Nationalparkbestyrelsen får ikke myndighedsopgaver. Side 7: Målsætninger for Nationalpark Vadehavet Målsætningerne er pejlemærker for, hvordan naturen, kulturhistorien, friluftslivet og områdets erhvervsliv kan styrkes. Side 11: Nationalparkfond Vadehavet og nationalparkbestyrelsen Nationalpark Vadehavet får en selvstændig bestyrelse, som skal varetage de mange forskellige interesser. Ved sammensætningen vil der blive tilstræbt en balance mellem benyttelsesog beskyttelsesinteresser, og medlemmerne skal så vidt muligt have en tilknytning til området. Side 16: Om nationalparkloven Hvad er en dansk nationalpark? Kan afgrænsningen ændres? Hvordan bliver nationalparken organiseret? Hvad er nationalparkbestyrelsens og nationalparkrådets opgaver? Side 18: Bilag 1: Udkast til bekendtgørelse De regler, der vil komme til at gælde for Nationalpark Vadehavet. Side 20: Bilag 2: Resume af miljøvurdering Konsekvenser af Nationalpark Vadehavet.

3 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 1 Du kan give din mening til kende Oprettelsen af nationalparken beror i høj grad på lokal opbakning og borgerinddragelse. Derfor er det vigtigt, at du giver din mening til kende. Debat i fire måneder I dette informations- og debathæfte finder du en beskrivelse af forslaget til Nationalpark Vadehavet. Forslaget består konkret af: Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet Forslag til nationalparkbestyrelsens sammensætning Nationalparkens økonomiske grundlag En miljøvurdering Forslaget til Nationalpark Vadehavet er udarbejdet på baggrund af Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet og de gennemførte workshops i efteråret Forslaget er til debat og høring i 18 uger. Hvis du har bemærkninger, der skal indgå i vurderingen, skal du sende dem skriftligt til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller på mail senest torsdag den 9. september Efter høringsperioden vurderer miljøministeren de indkomne høringssvar og foretager på den baggrund eventuelt ændringer i bekendtgørelsen. Herefter underskriver og udsteder ministeren bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet, og så er nationalparken formelt en realitet. Mulighed for mere debat og information I høringsperioden gennemfører Skov- og Naturstyrelsen en række lokale arrangementer i samarbejde med de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder (se bagsiden af dette hæfte). Her kan du få mere information om nationalparken og dele dine synspunkter med andre. Det samme kan du på hjemmesiden Har du spørgsmål? Hvis du efter at have læst informations- og debathæftet skulle have nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktinformationer står på bagsiden.

4 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

5 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 3 Forslag til Nationalpark Vadehavet Det dansk-tysk-nederlandske Vadehav er et af Europas vigtigste naturområder. Den danske del er nu også udpeget som nationalpark på grund af områdets helt unikke natur- og landskabs- og kulturmæssige værdier. Planlægning og samarbejde er afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig på længere sigt. En nationalpark giver gode muligheder for at fastholde og øge naturværdierne og den biologiske mangfoldighed i området. Vadehavet er i høj grad præget af en naturlig dynamik, som efter tusinder af år stadig foregår med tidevand og stormfloder som de afgørende kræfter. Mennesket har sat sit præg på naturen og landskabet især i marsken i form af landvinding og digebyggeri samt udnyttelse af naturens ressourcer. Området rummer tillige store kulturhistoriske værdier, som sammen med naturværdierne, rummer et enestående potentiale for naturoplevelser, friluftsliv og kulturhistoriske oplevelser. Samlet set kan Nationalpark Vadehavet være et aktiv for den lokale udvikling, og være med til at sikre en positiv udvikling i samarbejde med bl.a. kommuner, lokale borgergrupper, lodsejere, virksomheder og institutioner. Tæt samspil Nationalpark Vadehavet bliver skabt i tæt samarbejde mellem nationalparkbestyrelsen og lokalsamfundet, de fire kommuner Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, Miljøministeriet, organisationer, lodsejere, naturgæster samt andre med interesse for Vadehavet. Samarbejdet mellem alle medspillere er altafgørende for, hvordan nationalparken kommer til at udvikle sig. Kodeordene er planlægning, lokal inddragelse og frivillighed. En nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden, men er resultatet af en langsigtet planlægning og udvikling. Nationalparkens grænser Nationalpark Vadehavet udgør ca ha og omfatter Vadehavet, vadehavs-øerne, Skallingen, Varde ådal, Marbækområdet og dele af marsklandet bag digerne på fastlandet. Næsten hele nationalparken er udlagt som internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 og Ramsar). Der sker ikke, som følge af nationalparkens oprettelse, en udvidelse af de internationale beskyttelsesområder. Miljøministerens forslag til afgrænsning følger den afgrænsning, som blev aftalt med partierne bag nationalparkloven. Afgrænsningen er finjusteret i samarbejde med de respektive kommuner og kan ses på kortet side 4. Du kan også zoome ind og se nærmere på grænsen på

6 4 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Kort & Matrikelstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen

7 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 5 Kort over Nationalpark VADEHAVET

8 6 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

9 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 7 Målsætninger for Nationalpark Vadehavet Nationalparkens målsætninger er de pejlemærker, som nationalparkbestyrelsen skal arbejde ud fra, når nationalparken skal udvikle sig på lang sigt. Udviklingen vil ske gennem frivillige aftaler og lokalt baseret samarbejdet, for eksempel udvikling af oplevelsesøkonomi. Naturen skal styrkes Vadehavet rummer natur i international særklasse. Et hovedformål med nationalparken er at bevare disse vigtige naturtyper. Det drejer sig om selve Vadehavet med dets lavvandede havområder, dybene, tidevandsrender, højsande og vadeflader, om Skallingen og Vadehavs-øerne med deres rige variation af naturtyper i strand- og klitterrænet og om marsken med strandenge, åmundinger og inddigede områder (koge) langs fastlandets kyst. Varde Å s udmunding i Ho Bugt er den eneste naturlige flodmunding uden diger og sluser i det dansk/tysk/nederlandske Vadehav, et såkaldt estuarie. Vadehavet skal bevares som et økosystem, hvor den naturlige dynamik fortsat får rig mulighed for at udfolde sig. De mange karaktergivende landskabselementer og den dynamisk landskabsdannelse, ikke mindst i klit- og naturlige marskområder, skal bevares. Vadehavet skal bl.a. beskyttes mod indgreb i den naturlige tidevandsdynamik, mod næringsstofbelastning, invasive arter og anden unaturlig forstyrrelse af dyre- og plantelivet. Nationalparkbestyrelsen skal i samarbejde med lodsejerne og kommunerne arbejde for at bevare og udvikle naturværdierne i nationalparken bl.a. ved at bevare og fremme en landbrugsdrift i marsken, som sikrer kulturlandskabet og områdets mange karakteristiske arter. Det kan bl.a. ske gennem frivillige aftaler om landskabsbevarende og naturforbedrende tiltag, så yderligere dræning og næringsstoftilførsel begrænses og marskens karakteristiske åbne landskabsprofil bevares. Derved vil også yngleområder for engfugle forbedres. Kulturhistorien skal være synlig Nationalparken er rig på kulturmiljøer, kulturhistoriske spor og helheder, og rummer en lang række fortællinger om menneskets liv og færden. Fortællinger om samspillet med havet og brug af naturens ressourcer fra oldtid til nutid. I området findes en række enestående kulturminder, der vidner herom i form af værfterne, digerne, kogene og den karakteristiske bebyggelsesstruktur med landsbyerne, der ligger på overgangen mellem den lavtliggende, våde marsk og de højereliggende, tørre bakkeøer og hedesletter (geesten). Tøndermarskens værfter og kog illustrerer, hvordan middelalderens passive højvandsbeskyttelse afløses af mere aktiv kystsikring og forbedret landvindingsteknik gennem renæssance og moderne tid. Fanøs skipperbyer, Sønderho og Nordby, er særlige for Vadehavet, og fortæller om handlens og søfartens betydning i og 1700-tallet. Befolkningens tiltrækning til Vadehavet som fritidslandskab afspejles bl.a. i sommerhusområdet Lakolk, der blev anlagt omkring år 1900.

10 8 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Nationalparkbestyrelsen får en vigtig opgave i at bevare, styrke og synliggøre de kulturhistoriske værdier. Dette kan for eksempel ske ved at arbejde for pleje og vedligeholdelse af karakteristiske og værdifulde bygninger og anlæg. Der kan desuden gennem frivillige aftaler skabes en øget adgang til oplevelse af disse kulturværdier, uden at det giver en øget slitage på området. En bevarelse af de kulturhistoriske værdier forudsætter et tæt samarbejde mellem myndigheder, lodsejere og museer. Et andet vigtigt forhold er at udbygge viden om historiske spor i landskabet og om kulturarven mere generelt. Med formidling som redskab, kan nationalparkbestyrelsen skabe en øget bevidsthed om nationalparkens værdier og samhørigheden med det tyske og nederlandske vadehavsområde. Mere friluftsliv Vadehavet besøges og benyttes i forvejen af mange mennesker, og der findes i dag en række publikumsanlæg i form af vandre-, ride- og cykelstier, rastepladser, shelters, fugletårne, udstillinger mv. Der er således gode muligheder for naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser samt friluftsliv i store dele af Vadehavet. Med en nationalpark kan man yderligere forbedre mulighederne for at lokale og gæster kan nyde og opleve naturen på egen hånd eller på guidede ture. Adgangen til nationalparken kan for eksempel udbygges med anlæg som sammenhængende stisystemer, sti-sløjfer med tilhørende P-muligheder eller med etablering af særlige udsigtspunkter. Derudover kan kendskabet til friluftstilbuddene forbedres ved en mere koordineret og målrettet information. Det er et mål i sig selv, at adgangen til og brugen af nationalparken skal udvikles i samarbejde med lokalbefolkningen og tilrettelægges uden at det forringer de sårbare dele af naturen og landskabet. I nationalparken vil der gælde de samme regler for færdsel i naturen som alle andre steder i Danmark. Med bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet lægges ikke hindringer for fortsat jagt og fiskeri, hvor dette er tilladt i forvejen. Bedre formidling I Vadehavsområdet er der en lang tradition for naturog kulturformidling, der i dag tæller mere end 12 institutioner og en række lokale historiefortællere. En stor gruppe af museer, oplevelsescentre og formidlere

11 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 9 er gået sammen i Vadehavets Formidlerforum, som bl.a. står for projektet Mit Vadehav. Formidlingen er rettet mod såvel børn som voksne, lokale som besøgende. En formidlingstradition der skal videreføres og videreudvikles af den kommende nationalparkbestyrelse. Videreudvikling kan for eksempel ske ved, at der etableres støttepunkter i området, der giver mulighed for oplevelse, erkendelse og viden. Eller den kan ske med udvikling af kontaktflader til efterskoler og ungdomsuddannelser, hvor de unge inspireres til at arbejde og tænke innovativt, ud fra det landskab og den kultur de lever i. Det kan ske mere konkret med informationsskilte ved indgangene til nationalparken eller på centrale steder. Det vil være en vigtig opgave for nationalparkens bestyrelse at sikre, at Vadehavsområdets mange forskellige aktører og lokalbefolkningen samles i en koordineret indsats om formidling af natur- og kulturlandskabet. Undervisning og forskning er vigtigt Nationalparkbestyrelsen skal også arbejde for at understøtte forskning og styrke undervisning i nationalparkens værdier. Det kan ske ved at etablere nye faciliteter og undervisningstilbud, og ved at fastholde og styrke de mange tiltag, der allerede er i gang. I Vadehavsområdet er der stor erfaring med og fokus på udvikling af undervisning i områdets natur- og kulturværdier, og der er iværksat en række tiltag som undervisningsprojektet Mit Vadehav, natur- og udeskoleundervisning, historiske værksteder, lejrskoleforløb, feltstudier mv. Nationalparkbestyrelsen kan arbejde for, at de positive erfaringer, der allerede er høstet, gøres tilgængelige og udbredes, så flest muligt kan få glæde af dem. Flere turister betyder samtidig flere arbejdspladser og en øget omsætning i de brancher, der arbejder med forskellige dele af oplevelsesøkonomien, herunder overnatnings- og restaurationsvirksomhed. At Vadehavet får status af nationalpark giver desuden bedre muligheder for at markedsføre Vadehavsregionen og fremme udviklingen af eksisterende og nye nationalpark-produkter fx indenfor fødevarer og lokalt håndværk. Nationalparken vil således kunne understøtte den lokale indsats, der gennemføres af foreninger som Vadehavsprodukter og Vadehav, Marsk og Mad. Lodsejere i nationalparken vil få mulighed for at indgå frivillige aftaler med nationalparkbestyrelsen. Formålet med sådanne aftaler er at skabe bedre vilkår for natur, kulturhistorie og friluftsliv og kan f.eks. omhandle driften på arealerne, nye stier eller pleje af fortidsminder og kulturhistoriske elementer. Nationalparken kan således give en enestående mulighed for at oplevelsesøkonomien styrkes gennem lokalt samarbejde og lokal foretagsomhed. Nationalparkbestyrelsen kan arbejde for at disse muligheder udnyttes, men det er samtidig vigtigt at understrege, at nationalparkbestyrelsen ikke har myndighed til at regulere erhverv i området. Samarbejde og lokal udvikling Det er vigtigt, at Nationalpark Vadehavet udvikles i tæt samspil med omgivelserne, bl.a. vadehavssamarbejdet mellem Danmark, Tyskland og Nederlandene (Det Trilaterale Vadehavssamarbejde) og dermed bidrage til en koordineret udvikling af det samlede Vadehavsområde. Bestyrelsen vil få en aktiv rolle ved at indgå samarbejdsaftaler, partnerskaber og aftaler om sponsorering, som kan medvirke til en positiv udvikling i nationalparken. Det er en vigtig opgave for bestyrelsen at følge nationalparkens udvikling og løbende tage stilling til, om nationalparken opfylder bekendtgørelsens målsætninger. Dette kan ske med udgangspunkt i data fra det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA), det trilaterale overvågningsprogram, besøgstal fra turistbranchen m.v. Bestyrelsen kan også gennemføre supplerende undersøgelser. Styrket erhvervsudvikling Når Nationalpark Vadehavet bliver etableret, vil det tiltrække flere gæster og turister, end der er i dag. Med en hensigtsmæssig planlægning behøver det ikke at give anledning til gener for områdets beboere og lodsejere.

12 10 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

13 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 11 Nationalparkfond Vadehavet og nationalparkbestyrelsen Nationalpark Vadehavet bliver oprettet som en fond. På den måde kan en selvstændig bestyrelse lede nationalparken og skaffe midler, indgå aftaler, købe fast ejendom og lignende. Miljøministeren udpeger formanden for nationalparkbestyrelsen. Miljøministeren foreslår, at følgende myndigheder og organisationer får en plads i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet: Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Landbruget / fiskeriet / skovbruget Varde Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Tønder Kommune Skov- og Naturstyrelsen 2 medlemmer valgt af nationalparkrådet Miljøministeren har mulighed for på baggrund af høringssvarene at udpege yderligere 4 medlemmer til bestyrelsen, som udover formanden kan bestå af op til 14 medlemmer. Når hver myndighed og organisation har indstillet en mand og en kvinde, udpeger miljøministeren den endelige bestyrelse. Alle medlemmer af bestyrelsen skal så vidt muligt have en tilknytning til området, så man sikrer den lokale forankring. Bestyrelsen udpeges for fire år, og genudpegning kan kun ske én gang. Nationalparkbestyrelsen og dens sekretariat skal sikre den daglige administration af nationalparken og skal blandt andet udarbejde en nationalparkplan. Bestyrelsen sørger for, at arbejdet foregår i tæt dialog med et lokalt nationalparkråd, borgere, private lodsejere, interesseorganisationer, staten, regionen, kommuner, selvejende institutioner og andre med interesse for nationalparken. Bestyrelsen har ikke mulighed for at indføre restriktioner eller på anden måde tvinge regler og bestemmelser igennem. Bestyrelsen kan derimod indgå frivillige aftaler med lodsejere om naturpleje og ændret drift eller samarbejdsaftaler med foreninger og institutioner omkring formidling og markedsføring af nationalparken. Nationalparkbestyrelsen har også mulighed for at købe jord og ejendomme bl.a. i forbindelse med naturgenopretningsprojekter.

14 12 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T

15 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 13 Nationalparkens økonomi Nationalpark Vadehavet modtager et engangsbeløb fra staten til at starte med, og kommer derefter på finansloven. Når Nationalpark Vadehavet er en realitet, får fonden et engangsbeløb fra staten på 6 mio. kr. Beløbet skal dække de første udgifter til at etablere og drive sekretariatet, udarbejde nationalparkplanen samt andre aktuelle opgaver. Den første nationalparkplan forventes at ligge klar ved udgangen af Herefter får nationalparken en årlig bevilling på finansloven. Det præcise beløb vil blive fastlagt ud fra nationalparkplanen og bliver justeret, når nationalparkplanen skal revideres hvert sjette år. Bestyrelsens muligheder Bestyrelsen kan herudover skaffe penge til nationalparkens drift og udvikling via tilskudsordninger, lokal medfinansiering, partnerskaber og sponsorater. Nationalparken kan også modtage arv og gaver. Derudover kan bestyrelsen indgå samarbejdsaftaler med institutioner, fonde, foreninger, firmaer og andre, som kan have en interesse i at støtte nationalparken. Bestyrelsen kan arbejde for, at lodsejere inden for nationalparken søger tilskud efter ordninger under landdistriktsprogrammet. Dette kan ske gennem dialog mellem lodsejere og den lokale aktionsgruppe (LAG). Andre relevante midler og tilskud kan komme fra kommuner, statslige ordninger vedrørende friluftsliv og partnerskaber eller tilskudsordninger under EU. Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner har efter områdets udpegning som nationalpark i januar 2008 igangsat flere projekter i tilknytning til forvaltning, formidling og oplevelsesøkonomi, kulturhistorie, naturgenopretning og adgang i Vadehavsområdet, som vil komme nationalparken til gavn. Kommunerne har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at tage et økonomisk medansvar for nationalparken. Kommunerne vil bl.a. gennemføre en bred vifte af projekter indenfor disse områder.

16 14 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Forhold til myndighedernes planlægning og lovgivning Staten og de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, skal i deres planlægning følge reglerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Nationalparkbestyrelsen får ikke myndighedsopgaver, men skal arbejde for nationalparkens mål indenfor rammerne af den offentlige planlægning. Staten og de fire kommuner; Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, skal i deres planlægning følge reglerne for de internationale naturbeskyttelsesområder. Næsten hele nationalparken er i dag udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (97%). Her gælder en række regler for kommunens planlægning. Kommunerne må således ikke udlægge nye arealer til byudvikling eller sommerhuse, ligesom der ikke må planlægges for bl.a. større vejanlæg og tekniske anlæg. Hele nationalparken ligger desuden i kystnærhedszonen, hvor der gælder særlige planlægningsbestemmelser. Store dele af nationalparken er endvidere i den nuværende planlægning udpeget som værdifulde naturområder, landskabsområder og kulturmiljøer. Det forventes, at kommunerne arbejder for nationalparkens formål og målsætninger. Nationalparkbestyrelsen får ikke myndighedsopgaver, men skal arbejde for de mål, der er sat for nationalparken. Der gælder altså det samme lovgrundlag indenfor som udenfor nationalparken. Beboere og lodsejere skal derfor ikke forholde sig til nye regler og restriktioner. En nationalpark ændrer heller ikke på de nuværende muligheder for at opføre driftsbygninger eller få tilladelser efter landzonereglerne. Det betyder, at beboere eller besøgende i nationalparken fortsat skal søge om tilladelser de samme steder som hidtil. Det er fortsat kommunerne eller staten, der fører tilsyn med, at gældende regler overholdes indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder og natur- og miljøregulering generelt. Nationalparkbestyrelsens nationalparkplan må ikke stride imod myndighedernes planlægning. Det gælder bl.a. vandplaner, Natura 2000-planer, regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og råstofplaner. Nationalparkplanen skal også være i overensstemmelse med Vadehavsbekendtgørelsen og Tøndermarskloven. Vadehavsbekendtgørelsen omfatter hele nationalparken på nær Varde ådal, Fanø, Mandø, Rømø og de inddigede marskarealer, og fastsætter bestemmelser for bl.a. færdsel, jagt, fiskeri og diverse foranstaltninger på søterritoriet.

17 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 15 Kort & Matrikelstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen Kort over Nationalpark VADEHAVET med INTERNATIONALe naturbeskyttelsesområder

18 16 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Om nationalparkloven Hvad er en dansk nationalpark? Loven fastlægger en række mål og kriterier for udpegning af nationalparker, men der er ikke noget entydigt svar på, hvad en dansk nationalpark skal indeholde, eller hvordan den skal se ud. Den enkelte nationalpark skal sammen med andre nationalparker i Danmark repræsentere de vigtigste danske naturtyper. Nationalparken vil omfatte nogle af Danmarks mest enestående, og værdifulde naturområder og landskaber både til lands og til vands. Formålet med en nationalpark er at styrke og udvikle den enestående danske natur, de storslåede landskaber og kulturhistoriske værdier og samtidig give danskerne og andre besøgende bedre muligheder for at opleve, bruge og få viden om natur, landskab og kulturhistorie. Hertil kommer, at nationalparken vil kunne medvirke til at styrke den lokale erhvervsudvikling f.eks. i form af øget turisme. Kan nationalparkens afgrænsning og indhold ændres? I debatfasen kan der komme forslag til, at afgrænsningens eller bekendtgørelsens indhold skal ændres. Er der tale om store ændringer, som ministeren er enig i, skal nationalparkforslaget til ny debat. Er der tale om mindre ændringer, kan ministeren foretage justeringerne. Når bekendtgørelsen er underskrevet, og nationalparken er oprettet, er nationalparkgrænsen fastlagt. Stiller enkelte lodsejere herefter forslag om en beskeden udvidelse, som er i overensstemmelse med nationalparkens formål, kan miljøministeren ændre nationalparkens grænser uden at sende ændringerne i offentlig høring. Stilles der derimod forslag om større eller betydende ændringer af grænserne for nationalparken, betragtes det som en ændring af bekendtgørelsen, og det kan kun vedtages efter en ny beslutningsprocedure som fastlagt i nationalparkloven, herunder en offentlig høring på mindst 16 uger. Hvordan bliver nationalparken organiseret? En nationalpark oprettes som en fond med en selvstændig bestyrelse (se side 11). Bestyrelsen er uafhængig af miljøministeren men er underlagt forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler samt statens regler for regnskab, budgetlægning, honorarer mv. Bestyrelsen skal nedsætte et nationalparkråd, der rådgiver bestyrelsen og sikrer en bred, lokal indflydelse. I arbejdet med at etablere, udvikle og drive nationalparken får bestyrelsen hjælp fra et sekretariat. Bestyrelsen vælger, hvor sekretariatet placeres samt hvilke opgaver, der skal prioriteres. Hvad laver nationalparkbestyrelsen? Nationalparkbestyrelsen etablerer og udvikler nationalparken. Den skal først og fremmest udarbejde en nationalparkplan, som derefter bliver revideret hvert sjette år. Det er bestyrelsens opgave at gennemføre nationalparkplanen inden for bekendtgørelsens rammer

19 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 17 Miljøministeren Nationalparkbestyrelsen Sekretariatet Organisationsdiagram Nationalparkrådet Det er miljøministeren, der udpeger formanden og bestyrelsens 7-14 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes bl.a. af repræsentanter fra staten, de berørte kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og mindst én til tre repræsentanter fra skovbrugets, landbrugets og fiskeriets organisationer. og med udgangspunkt i det pilotprojekt, som danner grundlag for udpegningen af nationalparken. Nationalparkplanen skal indeholde en beskrivelse af de natur- og landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier og indeholde mål for, hvordan disse værdier kan styrkes og udvikles. Der skal opstilles mål for udvikling af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken. Målene skal være i overensstemmelse med nationalparkloven og med bekendtgørelsen for nationalparken, og må naturligvis ikke stride imod anden lovgivning. Planen skal også indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte mål kan nås. Bestyrelsen har mulighed for at klage til Naturklagenævnet over afgørelser fra kommune, region eller stat. Bestyrelsen kan også gøre indsigelse efter planloven og er klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, råstofloven og skovloven. Denne mulighed kan benyttes, hvis andre myndigheder udarbejder planer eller træffer afgørelser, der vil skabe problemer i forhold til nationalparkens målsætninger. Nationalparkbestyrelsen skal sikre information og formidling af områdets værdier. Samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen, kommuner, skoler, foreninger, selvejende institutioner og erhvervslivet er afgørende i forhold til at styrke mulighederne for friluftsliv og oplevelser samt for at understøtte den lokale udvikling. Bestyrelsen skal også medvirke til en fælles markedsføring af de danske nationalparker. Hvad laver nationalparkrådet? Nationalparkrådet rådgiver bestyrelsen om nationalparken og dens udvikling, og rådet kan også få opgaver af bestyrelsen. Det kan f.eks. være at skabe rammer for lokal debat og idéudvikling eller at nedsætte arbejdsgrupper for naturpleje eller friluftsliv, der kan give bestyrelse og sekretariat ideer til forbedringer i nationalparken. Nationalparkrådet skal have en bred sammensætning og skal afspejle de interesser, der findes i nationalparken. På den måde sikres en bred lokal deltagelse og indflydelse. Medlemmerne skal som udgangspunkt have enten lokal tilknytning til nationalparken eller have særlige fagkundskaber om forhold i parken. I rådet kan der også sidde personer, som hverken repræsenterer en organisation eller er lokale, men som har en stor interesse og indsigt i nationalparken. Nationalparkrådet har 1-2 pladser i nationalparkbestyrelsen, og rådet vælger selv, hvilke personer der skal indstilles. Der kan dog ikke indstilles personer fra organisationer, som allerede har en plads i bestyrelsen.

20 18 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Bilag 1: Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet I medfør af 3, 7, 8, 14, stk. 6, og 29, stk. 3, i lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, fast sæt tes: Kapitel 1 Formål og afgrænsning 1. Bekendtgørelsen opretter Nationalpark Vadehavet for at styrke og udvikle naturen og indeholder regler for Nationalparkfond Vadehavet. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter de arealer, der er vist på kortbilag 1 (se kort side 4-5). 2. Formålet med at oprette Nationalpark Vadehavet er 1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskarealer og øvrige kystnære naturarealer, 2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab, 3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier, 4) at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavs - landskabet, 5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier, 6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og 7) at bidrage til en koordineret udvikling af det dansktysk-nederlandske vadehavsområde Kapitel 2 Målsætninger for nationalparkens udvikling 3. Ved udviklingen af Nationalpark Vadehavet skal følgende overordnede målsætninger lægges til grund: 1) De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, åmundiger, marsk og strandenge, sandflader og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod indgreb i den naturlige tidevandsdynamik, næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik. 2) Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der skal bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter. 3) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes. 4) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation. 5) Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes. 6) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokal befolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner. 7) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v. 8) Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter. 9) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kulturog miljøbevidstheden hos børn og unge. 010) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne. 011) Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. 012) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres. Kapitel 3 Kommune- og lokalplanlægning 4. Nationalpark Vadehavet omfatter internationale naturbeskyttelsesområder, der er vist på kortbilag 2 (se kort side 15). Stk. 2. I områderne må der i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ikke: 1) Udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde. 2) Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign. 3) Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering. 4) Udlægges nye områder til råstofindvinding på land. Stk. 3. Det følger af den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, at der dog kan planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i de berørte områder.

21 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T 19 Stk.4. By- og Landskabsstyrelsen kan tillade fravigelse af stk. 2, efter reglerne herom i den nævnte bekendtgørelse. Kapitel 4 Nationalparkfond Vadehavet 5. Nationalparkfond Vadehavet har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet. 6. Nationalparkfond Vadehavet ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Medlemmerne skal så vidt muligt have lokal tilknytning. Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til et sekretariat, der bistår bestyrelsen i dens arbejde og udfører opgaver i forbindelse med administration af fondens midler, planlægning og information mv. 7. Nationalparkfond Vadehavet udarbejder en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken, og fonden skal virke for, at planen gennemføres. Stk. 2. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 31. december Stk. 3. Nationalparkplanen må ikke stride mod: 1) Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. 2) Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet. Stk. 4. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften af nationalparken. Stk. 5. Fonden udfører i øvrigt de opgaver, der er fastlagt om fonde i lov om na tio nal parker. 8. Nationalparkfond Vadehavet nedsætter et nationalparkråd for Nationalpark Vadehavet, der skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode. 9. For at realisere den i 7 nævnte nationalparkplan, kan Nationalparkfond Vadehavet indenfor formålet med nationalparken anvende de virkemidler, der fremgår af 14, stk. 1-5, i lov om natio nal parker. Kapitel 5 Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse 10. Nationalparkfond Vadehavet kan fastsætte vilkår i forbindelse med indgåelse af aftaler om ydelse af lån og tilskud m.v. efter 14 i lov om nationalparker. Stk. 2. Fonden påser, at tilskud og lån m.v. anvendes i overensstemmelse med vilkårene for til skud det eller lånet. Stk. 3. Fonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overhol des. Stk. 4. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller mod ta ge ren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse. 11. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Natur klage nævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål efter reglerne i kapitel 6 i lov om nationalparker. 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den xxxx Miljøministeriet, /

22 20 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K V A D E H A V E T Bilag 2: Resumé af miljøvurdering Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004, som ændret ved Lov nr. 250 af 31. marts 2009) udarbejdet en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Miljøvurderingen er i offentlig høring frem til den 9. september Miljøvurderingen og tilhørende klagevejledning kan læses i sin helhed på Formål, indhold og forhold til andre planer Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Vadehavet og fastsætte regler for nationalparkbestyrelsens arbejde. Miljøvurderingen er udarbejdet i forhold til det alternativ, at der ikke oprettes en nationalpark (nul-alternativ). Der er for en række miljøparametre givet en status for området i dag og den forventede udvikling, hvis en nationalpark ikke oprettes. Der er derefter foretaget en vurdering af positive og negative miljøkonsekvenser ved oprettelsen af en nationalpark. Følgende miljøparametre indgår i miljøvurderingen: Geologi og landskab Naturværdier Kulturarv Befolkning sikkerhed og friluftsliv Erhverv Nationalparkbestyrelsen har til opgave at udarbejde og gennemføre en nationalparkplan. Planen må ikke stride mod vandplaner og Natura 2000 planer for skov og natur, regionale udvik-lingsplaner, kommuneplaner, lokalplaner eller råstofplaner. En bestyrelse kan gøre indsigelse efter planloven og er klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, råstofloven og skovloven. Geologi og landskab Vadehavsområdet er et dynamisk område under stadig udvikling og påvirkning af tidevand og vind. Området er karakteriseret af de flade og åbne inddigede marsklandskaber med det vidtstrakte udsyn. Vadehavsøerne og Skallingen adskiller sig væsentligt fra det øvrige landskab ved at være mere sammensat af landbrugsområder og store sammenhængende naturområder. Der findes en del landskabsmæssige fredninger i området. Det vurderes, at der med oprettelsen af nationalparken vil ske en styrkelse af områdets geologiske og landskabelige værdier bl.a. gennem en øget formidling. bl.a. gennem frivillige aftaler om omlægning til vedvarende græs. På denne måde kan tilførslen af næringsstoffer formindskes, og yngleområder for engfuglene forbedres. Kulturarv Nationalparken rummer kulturhistoriske værdier af international værdi som understreger områdets særpræg og identitet. Det vurderes, at oprettelsen af en nationalpark kan føre til en styrkelse af de kulturhistoriske værdier bl.a. gennem formidling. Nationalparkbestyrelsen kan derigennem arbejde for at sikre en fortsat opmærksomhed omkring kulturarven i området. Befolkning sikkerhed og friluftsliv Højvandsbeskyttelse har altid haft en høj prioritet i området, og Nationalpark Vadehavet vil være omfattet af de bestemmelser, som gælder for højvands- og kystbeskyttelse. Naturen er et stort aktiv for områdets friluftsliv. Mulighederne for friluftsliv er allerede i dag meget varieret. Det vurderes, at der med oprettelsen af en nationalpark vil blive mulighed for flere faciliteter og tilbud om naturoplevelser og friluftsliv. Det må forventes, at der kommer flere besøgende til området, men nationalparkbestyrelsen kan gennem en målrettet planlægning, f.eks. gennem en zonering, tage hensyn til lokalbefolkningen og forsøge at imødegå et evt. pres på naturen. Erhverv Turisterhvervet er et væsentligt erhverv i Vadehavsregionen. Det vurderes, at der med oprettelsen af en nationalpark vil ske en vækst indenfor turisterhvervet. Landbruget og dets følgeerhverv er væsentlige i området. Nationalparken vil ikke få erhvervsøkonomiske konsekvenser for den enkelte landmand. I forbindelse med en evt. omlægning af driften til vedvarende græs kan der på kort sigt ske en nedgang i beskæftigelsen, men det vurderes, at en væsentlig del af arbejdsstyrken har fundet anden beskæftigelse indenfor en 10-årig periode. Det vurderes, at nationalparken samlet set vil give øget mulighed for at tilbyde oplevelser og afsætte lokale produkter såsom fødevarer og kunsthåndværk. Naturværdier Områdets væsentligste naturtyper omfatter lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, åmundinger, marsk og strandenge, sandflader og klitter. Varde Å s udmunding er Danmarks eneste naturlige, tidevandspåvirkede flodmunding. Nationalpark Vadehavet rummer naturtyper af national og international betydning samt et stort antal dyre- og plantearter af international betydning. Det vurderes, at der med oprettelsen af nationalparken vil ske en styrkelse af naturværdierne i området

23 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 3

24 4 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E Offentlige møder Skov- og Naturstyrelsen gennemfører sammen med Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner offentlige møder om forslaget til Nationalpark Vadehavet. Du kan læse mere om møderne på Møderne vil også blive annonceret i pressen. Hvis du vil vide mere Læs mere på nationalparkernes hjemmeside Her kan du give din mening til kende Høringssvar sendes til Skov- og Naturstyrelsen senest torsdag den 9. september Ministeren medtager alle indkomne høringssvar i sin beslutning om Nationalpark Vadehavet inden bekendtgørelsen underskrives. Du kan også deltage i debatten med idéer og forslag på: Foto: Biopix, Annette Bruhn/JydskeVestkysten, John Frikke, Ivar Gram, Søren Rask, Lars M. Rasmussen, Scanpix, Bert Wiklund Tryk: Rosendahls/Fihl-Jensen Layout: Page Leroy-Cruce ISBN: WEB: Kontaktinformationer Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø E: T: Kommunernes Vadehavssekretariat Torvegade Esbjerg E: T: Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk Ålholtvej Oksbøl E: T: Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej Gram E: T:

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Forslag til Nationalpark Mols Bjerge

Forslag til Nationalpark Mols Bjerge F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Mols Bjerge Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E Det

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,

1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning, BILAG 7 Nationalparkloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Formål 1. Lovens formål

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Thy. Informations- og debathæfte. Informations- og debathæfte

Forslag til. Nationalpark Thy. Informations- og debathæfte. Informations- og debathæfte Forslag til Nationalpark Thy Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 1 Du kan give din mening til kende Nationalpark Thy bliver en realitet, når miljøministeren i løbet af 2008 underskriver

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy BEK nr 866 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø 29. juni 2012 Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har med stor interesse

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkninger af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkninger af Nationalpark Skjoldungernes Land. NOTAT Sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkninger af Nationalpark Skjoldungernes Land. Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-909-00037 Ref. evats Den 18. marts 2015 1. Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

Idéoplæg. Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND?

Idéoplæg. Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND? Idéoplæg Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND? Spor efter hare i sneen Spor efter hare i sneen INDHOLD Forord side 3 Plan for Skjoldungernes Land side 4 Har du forslag og idéer?

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen

Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen Marts 2010 Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Naturpark Åmosen. Fonden er stiftet af styregruppen for Naturpark Åmosen den Styregruppen for Naturpark Åmosen

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Idéoplæg til hvordan den kan udformes og bruges Natur, menneske og kultur Nationalparken Nationalpark Vadehavet er knap 1.500 km 2 stor og dermed Danmarks største nationalpark. Den

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Miljøvurdering. - af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet

Miljøvurdering. - af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet Miljøvurdering - af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet Maj 2009 Indhold Resumé s. 3 1. Formål, indhold og forhold til andre planer s. 5 2. Alternativer s. 6 3. Miljøstatus i dag s. 6 4.

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Der må maksimalt opstilles tre skurvogne ad gangen, og skurene skal holde sig inden for et areal på ca. 15 x 15 meter.

Der må maksimalt opstilles tre skurvogne ad gangen, og skurene skal holde sig inden for et areal på ca. 15 x 15 meter. Service & Ejendomme Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille tre vogne til Naturbørnehaven Nørreskoven på matr.nr. 38, 39 og 40 Nørreskov, Egen Sønderborg Kommune har den 24.

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BM stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BM stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 382 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BM stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål BM Vil ministeren

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Offentligt 6/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Offentligt 6/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Offentligt 6/2013 Beretning om etableringen af nationalparker i Danmark 6/2013 Beretning om etableringen af

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om etableringen af nationalparker i Danmark. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om etableringen af nationalparker i Danmark. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om etableringen af nationalparker i Danmark December 2013 BERETNING OM ETABLERINGEN AF NATIONALPARKER I DANMARK Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Vadehavet 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Vadehavet 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Vadehavet 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Vadehavet som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, hvor kulturmiljøet er fremhævet og hvor

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

MILJØRAPPORT. Miljøvurdering af forslag til. Nationalparkplan Vadehavet 2013-18

MILJØRAPPORT. Miljøvurdering af forslag til. Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 MILJØRAPPORT Miljøvurdering af forslag til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 Danmarks Internationale Nationalpark Høringsforslag april 2012 MILJØRAPPORT Miljøvurdering af Nationalparkplan Vadehavet 2013-18

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Natura Status og proces

Natura Status og proces Natura 2000 - Status og proces Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Natura 2000 Områder i EU med særlig værdifuld natur Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder Målet er at standse tilbagegangen

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Indledning Baggrunden for igangsættelsen af projektet omkring naturparker er dels et ønske om at give blandt andet de områder, der ikke

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet

Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet PILOTPROJEKT NATIONALPARK VADEHAVET Afsluttende rapport fra Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet Afsluttende rapport fra Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet Afsluttende rapport fra Pilotprojekt Nationalpark

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

Hans Christian Thoning varetog mødeledelsen og bad parterne om kort at fremlægge deres synspunkter.

Hans Christian Thoning varetog mødeledelsen og bad parterne om kort at fremlægge deres synspunkter. Dato 3. februar 2011 Sagsbehandler E-mail Thomas Holst Christensen thc@esbjergkommune.dk Mødenotat Afmærkning af sejlruter i Vadehavet Mødedato: 24. januar 2011 på Esbjerg Rådhus Mødedeltagere: Hans Christian

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Vi giver landzonetilladelse til udvidelse af badeværelse på dit sommerhus som ansøgt.

Vi giver landzonetilladelse til udvidelse af badeværelse på dit sommerhus som ansøgt. Finn Ole Frydensberg Polarvej 12 2900 Hellerup E-mail: aquilo@aquilo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere