HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i"

Transkript

1 HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

2

3 Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret 2012 og som følge af de indkomne høringssvar til Strategi Fyn. Strategi Fyn er kommunernes fælles strategiske overligger, som skal udmøntes i den fysiske planlægning gennem kommunernes planstrategier og kommuneplaner. Strategien var i offentlig høring i perioden 16. maj 27. juni Der er i denne periode indkommet seks høringssvar. Sammen med kommunalbestyrelsernes behandling har de givet anledning til en række forslag til ændringer og tilføjelser til strategien. Strategiens opbygning har været styrende for den rækkefølge, ændringsforslagene behandles. Bemærkninger eller ændringsforslag, der vedrører afsnittet om Fyn Samarbejder eksempelvis er derfor på tværs af høringssvarene samlet og behandlet sammen nedenfor. Alle ændringsforslag er behandlet efter samme model 1. Høringspart 2. En gengivelse af forslaget til ændring sammen med en angivelse af forslagsstiller. 3. Sekretariatet vurdering af, hvilken betydning forslaget bør have for strategien. 4. Sekretariatets anbefaling, hvorvidt strategien bør ændres eller ej. Alle høringssvar i deres helhed er vedlagt. Det drejer sig om følgende: Bilagsnummer: Høringspart 1 De fynske kommunalbestyrelser 2 Region Syddanmark 3 Syddansk Erhvervsskole, Kold College, Tietgen og SoSu-Fyn 4 LO Fyn 5 Fynsk Erhverv 6 Odense Havn 7 Odense Mangfoldighedsråd Odense; August

4 Overordnede kommentarer og anbefalinger Region Syddanmark (Bilag 2, side 2) Med afsæt i strategiens omtale af Cortex Park (strategien side 22) opfordrer Region Syddanmark til, at strategien generelt følger op på de udviklingsmuligheder, der er beskrevet i strategien. Strategien opstiller en række konkrete mål, som de fynske kommuner sammen med forskellige samarbejdspartnere har til hensigt at gennemføre. Det er, som Region Syddanmark påpeger, vigtigt, at disse baserer sig på viden og prioritering. Strategien beskriver derudover en række forudsætninger for udvikling og vækst, der allerede er til stede på Fyn. Herunder eksempelvis Cortex Park eller Lindø Industripark. De bidrager til strategiens samlede målsætning, men er i overvejende grad selvstændige organisationer eller projekter med egne mål, der ikke styres af de fynske kommuners strategi. Det er derfor ikke relevant, at strategien forsøger at opstille bestemte mål for disse. Region Syddanmark (Bilag 2, side 2) Region Syddanmark foreslår, at dialogen og samarbejdet mellem regionen og kommunernes videreføres som forarbejdet til den foreliggende strategi. Region Syddanmark er en naturlig samarbejdspartner for de fynske kommuner i bestræbelserne på at indfri strategiens målsætninger og en af de afgørende faktorer for, at strategien kan føres ud i livet. Region Syddanmark er derfor også, som regionen selv bemærker i sit høringssvar, indskrevet som potentiel partner i flere af de indsatser, som strategien lægger op til. LO Fyn (Bilag 4, side 1) Afslutningsvis skal bestyrelsen pege på, at det sikres, at de enkelte indsatsområder koordineres, så der fx ikke sker et sammenfald af indsatser med identisk indhold Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i 2

5 Som LO Fyn påpeger, er det vigtigt, at de fynske ressourcer ikke anvendes til unødige dobbeltindsatser. Det er derfor blandt andet de fynske kommuners opgave at sikre sig, at dette undgås. Byregionssamarbejdet er én måde at arbejde med dette. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 2) Mangfoldighedsrådet anbefaler, at mangfoldighedsdagsorden og en aktiv nyttiggørelse af diversiteten i kompetencer, som øen besidder, gøres til en del af strategien. Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Sekretariatet er enig i Mangfoldighedsrådets vurdering af, at det netop er Fyns diversitet af kompetencer og potentialer, der skal sættes i spil, hvis strategiens målsætning skal nås. Der er omvendt efter sekretariatets vurdering vigtigt, hvis strategien skal være operationel, at den peger entydigt på de områder, hvor der bør gøres en indsats, i stedet for at slå på generel diversitet som en kvalitet. 3

6 Forslag til ændringer i strategiens forord (side 3-4) Region Syddanmark (Bilag 2, side 1) Regions Syddanmark hæfter sig ved formuleringen at den fynske byregion skal udvikle sig som en aktiv del af den østdanske storbyregion. Region Syddanmark påpeger, at Fyn er tæt forbundet til Sydjylland og det østjyske bybånd. Region Syddanmark opfatter den fynske opkobling mod København som marginal ift. sammenhængen mod Jylland. Med udmeldingen i Strategi Fyn, at den fynske byregion skal udvikle sig som en aktiv del af den østdanske storbyregion, er der truffet et valg på baggrund af, at den fynske byregion ønsker at udnytte de muligheder som bl.a. timemodellen giver fremover. Med rejsetider på 1 time mellem de store byer, og endnu kortere rejsetider til flere af de syddanske byer, kan den fynske byregion opnå en strategisk placering, man ikke tidligere har haft. Den fynske byregion ønsker med dette strategiske valg, at udnytte den kritiske masse som tilsammen kan findes i den fynske byregion og i hovedstadsområdet. Der er således tale om, at der ses et potentiale for regionens udvikling, som ikke hidtil har været udnyttet fuldt ud. Men der er ikke tale om et fravælg af samspillet med Jylland. Med de foreslåede ændringer tydeliggøres dette i strategien. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv hilser strategiens østdanske orientering velkommen, men peger på, at det er vigtigt at være åbne for samarbejder uanset, hvor disse er placeret. Herunder også internationalt. Se bemærkning til Region Syddanmark - side 4 Faaborg-Midtfyn Kommune (Bilag 1, side 1) Udvikling af den fynske byregion bør ses som en aktiv del af såvel den østdanske som den vestdanske storbyregion. Se bemærkning til Region Syddanmark - side 4. For at tydeliggøre, at nærheden til Jylland fortsat er vigtig for den fynske byregion, foreslås det at følgende tekster indarbejdes i Strategien side 3 Visionens 2. bullet ændres fra: at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den østdanske storbyregion, sammen med København og Malmø. Til at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den østdanske storbyregion sammen med København og Malmø, og samtidig styrke den tætte tilknytning til Vestdanmark. Strategien side 6 Afsnittet Fyn en del af den østdanske storbyregion ændres fra: Først og fremmest skal den fynske byregion udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion, sammen med København og Malmø. Til Den fynske byregion skal udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion sammen med København og Malmø, og samtidig styrke den tætte tilknytning til Vestdanmark. Se anbefaling til Region Syddanmarks høringssvar - side 4. Se anbefaling til Region Syddanmark høringssvar - side 4. 4

7 Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) I det fynske samarbejde skal der generelt arbejdes for en bred fynsk repræsentation i relevante bestyrelser og andre styrende organer. En bred fynsk repræsentation i relevante bestyrelser mv., stemmer overens med strategiens intentioner om et bredt fynsk samarbejde. Det vurderes ikke at inputtet giver anledning til konkrete ændringer i strategien. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) 1) Odense Havn / Lindø Industripark foreslår, at afsnit 5, side 3 begyndende med De kommende år investeres der massivt i tilføjes en afsluttende passus, der hedder; og samtidig være tæt forbundet til Baltikum og Nordeuropa via effektiv søtransport. 2) Odense Havn / Lindø Industripark foreslår endvidere, at der i boksen Det Fynske DNA, side 5, laves en tilføjelse til sætningen Den fynske byregion ligger midt i landet med let opkobling til de øvrige store byregioner, så den slutter med over land og vand Odense Havn / Lindø Industriparks bemærkning om nødvendigheden af at have fokus på søtransport også anser sekretariatet for at være relevant. Strategien side 3 Efter teksten, Med nye højhastighedstog, udvidelsen af den fynske motorvej, Odense Letbane osv., vil den fynske byregion ligge centralt placeret i nærområdet af København, i pendlingsafstand af Aarhus og det østjyske bybånd samt i få timers afstand fra Hamburg indsættes følgende Byregionen er endvidere tæt forbundet til Østersøregionen og Nordeuropa gennem effektiv søtransport. Boksen Det Fynske DNA, tilføjes Den fynske byregion ligger midt i landet med let opkobling til de øvrige store byregioner, over land og vand 5

8 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn Samarbejder (side 5-12) LO Fyn (Bilag 4, side 1) LO Fyn skriver; I forhold til at tale med én stemme på Fyn, som fx i forbindelse med udvidelsen af E20, understreger bestyrelsen, at LO meget gerne deltager i den slags kampagner. Det er vigtigt at vi, herunder arbejdsmarkedets parter og politikere, står sammen, ikke mindst i emner, hvor landspolitiske holdninger skal udtrykkes. Strategiske samarbejder for at fremme fynske interesser er af afgørende betydning for, at de fynske kommuner kan gennemføre deres målsætninger. LO Fyns tilbud bør derfor hilses velkommen. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4)44 Odense Havn foreslår, at sætningen Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser som motorveje, lufthavne, tog, færger og ikke mindst bredbånd tilføjes en henvisning til havne. Sekretariatet vurderer, at en henvisning til havne giver god mening for strategien. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn foreslår, at der i boksen side 8 tilføjelse følgende tekst: Odense Havn og Lindø Industripark et nyt vækstcenter Med overtagelsen af Lindø Industripark er Odense Havn blevet et center for maritim erhvervsudvikling med fokus på transport, logistik, clean-tech, offshore, energi mm. en rolle der forventes styrket fremover. Det er sekretariatets vurdering, at de nævnte aktiviteter i boksen side 8 er af en anden karakter end Odense Havn og Lindø Industripark og at den foreslåede omtale derfor ikke falder naturligt ind der. Det er endvidere sekretariatets vurdering, at det efterspurgte er imødekommet i tekstboksen Vindmølleklynge på Lindø på strategiens side 22. Strategien side 6 Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser som motorveje, lufthavne, tog, færger og ikke mindst bredbånd tilføjes havne i opremsningen. Strategien side 22 Det anbefales, at boksens overskrift ændres fra Vindmølleklynge på Lindø til Maritim Klynge, Odense Havn/Lindø Industripark. Derudover anbefales det, at teksten i boksen tilføjes følgende: Lindø Industripark er blevet et center for maritim erhvervsudvikling med fokus på transport, logistik, clean-tech, offshore, energi m.m. en rolle, som forventes styrket fremover. Industriparken har potentiale som testområde for nye teknologier inden for clean-tech og energi. 6

9 Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn foreslår, at der i handlingen Internationale Udviklingspotentialer (side 11) tilføjes en bullet: At udvikle fynske virksomheders internationale samhandel i samarbejde med fynske havne Handlingen har til formål at afdække mulighederne for: At opdyrke markedspotentialer, At tiltrække internationale investeringer At styrke samarbejder med internationale vidensinstitutioner Det er sekretariatets vurdering, at forslagets intention er indeholdt i de eksisterende bullets. Set i forhold til de andre bullets i teksten, er den foreslåede tilføjelse for snæver i sin målsætning og falder derfor udenfor. Kerteminde Kommune (bilag 1, side 1) Kerteminde Kommune tilslutter sig strategien under forudsætning af, at dette kan gøres uden at deltage i de punkter på turismeområdet, hvor Udvikling Fyn er forudsat som deltager. Byregion Fyn er et selvstændig samarbejde mellem de fynske kommuner og forudsætter ikke medlemskab af andre organisationer. I det omfang, det er nødvendigt at få understreget, bør det indføje i strategien. Strategien side 7, Det politiske lederskab skaber grundlag for vækst Følgende tekst ændres fra: Organisationen har vi på plads med Udvikling Fyn og Fynsamarbejdet, til Organisationen har vi på plads med Byregion Fyn som den samlende politiske platform. Strategien side 8, tekstboks Teksten, Udvikling Fyn A/S er født af det fynske behov for samarbejde. Udvikling Fyn arbejder for at samle Fyn om vækst og udvikling, så øen i 2018 kan kalde sig Danmarks innovative centrum for vækst og oplevelser., ændres til Udvikling Fyn A/S er født af det fynske behov for samarbejde. Udvikling Fyn arbejder med at udvikle byregionens strategiske styrkepositioner inden for erhvervslivet. Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense og Svendborg er ejerkom-muner, mens Nordfyn, Kerteminde og Langeland er associerede medlemmer frem til

10 Strategien side 24: I afsnittet turismen på Fyn skal vokse ændres teksten Kommunernes planlægning skal understøtte Udviklings Fyns strategiske arbejde med turismeudviklingen i regi af Destination Fyn. Ændres til Kommunernes fysiske planlægning skal understøtte det strategiske arbejde med turismeudviklingen. Afsnittet Udvikling Fyn skal være Danmarks stærkeste erhvervsorganisation ændres fra: Udvikling Fyn blev etableret i januar 2012, og er de fynske kommuners fælles erhvervsfremmeorganisation. Udvikling Fyn er det fælles omdrejningspunkt for den strategiske udvikling af erhvervslivet. Kommunerne ser Udvikling Fyn som en afgørende spiller i arbejdet for at tiltrække nye investeringer og virksomheder til den fynske byregion. Det er gennem Udvikling Fyn vi arbejder sammen med virksomhederne på Fyn om erhvervsudvikling lige fra den daglige virksomhedsrådgivning til store fælles erhvervsudviklingsprojekter og internationale indsatser. Ændres til Udvikling Fyn er et fælles erhvervsudviklingssamarbejde på Fyn. Udvikling Fyn skal understøtte, udvikle og forstærke de forretningsområder, hvor Fyn står stærkt eller hvor ikke udnyttede potentialer skal indfries. Vi kalder det de fynske vækstmotorer. Erhvervsservicen ligger i kommunerne og i Væksthus Syddanmark, ligesom der er selvstændige erhvervsråd i nogle kommuner. Nordfyns Kommune (Bilag 1, side 1) Nordfyns kommune ønsker, at det tydeligøres, at et medlemskab af Udvikling Fyn ikke er en forudsætning for deltagelse i Byregion Fyn og at de lokale erhvervsforeninger i strategien indskrives på lige vilkår med Udvikling Fyn. Se bemærkninger til Kerteminde Kommunes behandling side 7-8. Se anbefaling til Kerteminde Kommunes behandling side

11 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn på Banen (Side 13-20) Nyborg Kommune (Bilag 1, side 1) Nyborg Kommune anbefaler, at der sættes fokus på flere stop på Nyborg station. Det er sekretariatets vurdering, at flere stop på Nyborg Station vil styrke Fyns mulighed for at agere pendlingsopland for og samarbejdspartner med den østdanske region. Nyborg station er et vigtigt knudepunkt i den fynske infrastruktur, og udviklingen af stationen vil indgå i den fælles fynske infrastrukturplan, som ventes igangsat i efteråret Nyborg Kommune (Bilag 1, side 1) Nyborg Kommune anbefaler, at det af strategien fremgår, at de fynske kommuner skal arbejde for en takstnedsættelse på Storebæltsbroen. For så vidt angår kommunernes arbejde med takstnedsættelse på Storebæltsbroen, anbefales det at en takstnedsættelse ikke indskrives i strategien på nuværende tidspunkt, idet det kan skabe tvivl om prioriteringen af de vigtigste infrastrukturprojekter. (Udvidelsen af E20, fastlæggelse af en fremtidig Lillebæltsforbindelse, gennemførelse af timemodel, Odense Letbane). Dette hindrer ikke en indsats for at ændre takstpolitikken på Storebæltsforbindelsen, i den udstrækning det ikke skaber uklarhed om f.eks. at prioriteringen af E20s udvidelse. I den fælles fynske strategiske infrastrukturplan vil adgangen mod Jylland og Sjælland indgå. Herunder vil bl.a. takstforhold på Storebæltsforbindelsen kunne indgå som et element. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv ønsker en aktiv indsats for en ændring af takstpolitikken på Storbæltsforbindelsen. Se bemærkningerne til Nyborg Kommunes forslag- side 9. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Strategien side 14 I Timemodellen giver Fyn Danmarks bedste infrastruktur ændres teksten Nyborg er allerede i dag omstigningssted fra bil til tog og vil supplere Odense som den centrale banegård. Til Nyborg er allerede i dag omstigningssted fra bil til tog og skal udvikles som supplement for pendlerne til den centrale banegård i Odense. Se anbefalingerne til Nyborg Kommunes bemærkninger side 9. 9

12 Svendborg Kommune ønsker, at der timemodellens betydning for den kollektive trafikbetjening på Fyn analyseres. Arbejdet med den strategiske infrastrukturplan forventes igangsat i efteråret Her vil opkoblingen til timemodellen indgå som en vigtigt del, således som Svendborg Byråd foreslår. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune foreslår, at det gøres til et mål at gennemføre en halvtimesmodel på Fyn. Det vurderes, at et explicit mål på en halv times transporttid mellem byerne er umulig at opnå mange steder, ikke mindst med kollektiv trafik. F.eks. vil det sandsynligvis kræve massive stationslukninger på Svendborgbanen at komme så langt ned i transporttid. Det er sekretariatets vurdering, at en mere generel målsætning om at nedbringe rejsetiden mest mulig er mere realistisk. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune ønsker, at Femernforbindelsen udnyttes og dens betydning for at knytte tættere til udviklingen af Østersøregionen skal understøttes. Det er vigtigt, at de fynske kommuner udnytter adgangen til Femernforbindelsen optimalt og sætter fokus, hvordan Fyn kan knyttes op til udvikling i Østersøen. Det stemmer overens med intentionerne i visionen, der er nævnt i strategien side 17. Det fremgår derudover af teksten vedrørende Den Strategiske Infrastrukturplan side 16, at en opkobling til Femernforbindelsen skal indgå i prioriteringen af fremtidige infrastrukturprojekter. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. ønsker, at den strategiske udviklingsplan tilføjes et målsætning om at skabe et pendlernet for unge under uddannelse. Forslaget vedrørende et pendlernet målrettet mod unge under uddannelse ligger i tråd med intentionerne i Strategi Fyn, hvor det er et mål for den Strategien side 14: Det anbefales, at følgende målsætning tilføjes Rejsetiden med kollektiv transport fra de fynske byer til OBC skal nedbringes mest muligt. Strategien side 17 Det anbefales, at der i forbindelse med omtalen af visionen i tekstboksen laves følgende tilføjelse: visionen skal være med til at knytte Fyn tættere på udviklingen i Østersøregionen 10

13 strategiske infrastrukturplan at skabe bedre opkobling til uddannelsesinstitutionerne. Det vurderes at høringssvaret med fordel kan indgå i arbejdet med infrastrukturplanen. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv opfordrer til at sikre adgang med modulvogntog til de fynske virksomheder i alle de fynske kommuner. Det er sekretariatets vurdering, at forslaget vil bidrage til at skabe vækst og udvikling i de fynske kommuner og byer. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 2) Fynsk Erhverv anbefaler at udvidelsen af sejlrenden til Lindø Industripark prioriteres som et centralt infrastrukturprojekt. Arbejdet med en udvidelse af sejlrenden til Lindø Park vurderes til mest oplagt at kunne indgå i et fremtidigt arbejde med Den Strategiske Infrastrukturplan. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn ønsker, at der side 14 i strategien indskrives et afsnit, der forholder sig til Odense Havn/Lindø industriparks betydning for udviklingen på Fyn. Argumentationen er, at der i strategien er behov for også at sætte fokus på betydningen af flytning af gods og logistik. Sekretariatet er enig i, at der med fordel kan sættes fokus på betydningen af flytning af gods via søvejen. De indsatsområder, der er omtalt side er imidlertid de fem infrastrukturprojekter, som kommunerne er enige om, er de øjeblikkelige fælles prioriteringer. Nemlig Timemodellen, Det tredje spor på E20, Parallel forbindelse over Lillebælt, Odense Letbane og højklasset digital Strategien side 16: Det anbefales, at afsnittet Den strategiske infrastrukturplan skal give vækst og sammenhæng på Fyn ændres fra: Den strategiske infrastrukturplan skal sikre virksomheders adgang til effektiv varetransport via veje, jernbaner og havne. Til Den strategiske infrastrukturplan skal sikre virksomheders adgang til effektiv varetransport via veje, jernbaner og havne, eksempelvist ved at pege på forbedrede muligheder for modulvogntog på de overordnede veje. Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i 11

14 infrastruktur. Odense Havns forslag vil i praksis betyde, at der tilføjes et sjette. Sekretariatet vurderer, at Odense Havns forslag i den sammenhæng ikke er på niveau med de fem prioriteringer. Odense Havn / Lindø Industripark Odense Havn foreslår, at der til teksten i afsnittet Væksten skabes gennem Danmarks bedste infrastruktur laves en tilføjelse i teksten, der fremhæver betydningen af søværts infrastruktur gennem Odense Havn Det er sekretariatets vurdering, at der i teksten med fordel kan ske en fremhævning af betydningen af transport via søvejen. Den foregår imidlertid på Fyn ikke udelukkende via Odense Havn, hvorfor alle havne bør fremhæves. Faaborg-Midtfyn Kommune (Bilag 1, side 1) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler, at der i strategiens målsætninger vedrørende bredbånd, side 16, tænkes bredere end udelukkende fibernet. Sekretariatet er enig i betragtningen. Det er i øvrigt ifølge det gældende teleforlig sådan, at tilgangen skal være teknologineutral. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv skriver endelig bør den digitale infrastruktur opprioriteres og fokus rettes på hurtigere implementering end 2020 og mindre på valg af teknologi. Strategien side 14: Det anbefales, at der i afsnittet Væksten skal skabes gennem Danmarks bedste infrastruktur efter teksten Tilsammen giver projekterne langt bedre adgang til omverdenen. Fyn kommer i nærområdet af både København og Aarhus, og det vil på afgørende vis ændre vores udviklingsbetingelser. Projekterne betyder også, at vi kan skabe et mere sammenhængende og bæredygtigt transportsystem i den fynske byregion indsættes følgende: Udviklingen af infrastrukturen skal også skabe et mere sammenhængende og bæredygtigt for godstransporten, som hænger sammen med den søvejs infrastruktur Strategien s. 17: Det anbefales, at teksten i afsnittet Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning ændres, så der i stedet for fibernet står bredbånd. Se anbefaling til Faaborg-Midtfyn Kommunes behandling - side 12. Se bemærkninger til Faaborg-Midtfyn Kommunes anbefaling - side 12. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn ønsker at godsruter ud af Odense Havn indtegnes på kortet side 12

15 17. Det er sekretariatets vurdering, at godsruter ikke vil fremme forståelsen af det budskab, de to kort på side 17 er tænkt at skulle sende. Der er tale om ét kort omhandlende kollektiv trafik og ét omhandlende kortere rejsetider. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn ønsker, at der til passussen sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger. tilføjes et havne. Sekretariatet vurderer, at en henvisning til havne giver god mening. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn foreslår, at der under handlingen Strategisk Infrastrukturplan side 18 indsættes følgende bullet. Gøre Odense Havn til Fyns internationale transporthub til udlandet via endnu større integration mellem E20, Odense Havn og de internationale forbindelser Det er sekretariatets vurdering, at der i teksten med fordel kan ske en fremhævning af betydningen af transport via søvejen. Den foregår imidlertid på Fyn ikke udelukkende via Odense Havn, hvorfor alle havne bør fremhæves. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn/Lindø Industripark ønsker at blive fremhævet som samarbejdspartner under indsatsen Strategisk Infrastrukturplan, side 18. Det er sekretariatets vurdering, at Odense Havn/Lindø Industripark falder ind under kategorien eksterne interesseorganisationer og som sådan er indbefattet i de mulige samarbejdspartnere. Strategien side 18: Det anbefales, at følgende tekst: sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger. tilføjes: havne i opremsningen. Strategien side 18: Det anbefales, at teksten i 3. bullet i handlingen Strategisk infrastrukturplan ændres fra: sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger Til sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne, havne og færger 13

16 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn i Vækst (Side 21-28) Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune peger på uddannelsesområdet som et væsentligt udviklings- og erhvervsområde. Uddannelses- og erhvervsområdet er et vigtigt element i Strategi Fyn, Svendborg Kommunes input er således i tråd med strategien. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune ønsker, at bedre mobil- og bredbåndsdækning skal opprioriteres. Svenborg Kommunes ønske stemmer overens med strategiens intentioner. Inputtet betragtes som en generel tilkendegivelse om den digitale infrastrukturs vigtighed. Det vurderes ikke at inputtet giver anledning til konkrete ændringer i strategien. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. skriver, Strategien bør indeholde målsætningen om, at mindst 30 % af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse i fremtiden, hvilket er, er en afgørende forudsætning for vækst, da erhvervslivet ellers kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Forslaget ligger fint i tråd med intentionerne i strategien og det vil være naturligt at medtage det i det arbejde de fynske ungdomsuddannelser allerede har sat i gang. Det fremgår også af strategiens handleplan Alle skal have en ungdomsuddannelse s. 27. Det vurderes at konkrete målsætninger om forholdet mellem uddannelsesinstitutioner vil passe bedre i dette arbejde, end i Strategi Fyn. Det anbefales at høringssvaret indgår som input i de relevante tiltag Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Strategien side 23: I afsnittet videns-institutionerne skal bidrage til økonomisk vækst, efter Syddansk Universitet er som vores vigtigste indsættes følgende Men vi skal udnytte bredden i hele vores uddannelsessystem helt fra grundskole og ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser. Eksempelvist ligger Danmarks største erhvervsskole på Fyn, og det vil vi udnytte til at være frontløbere i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, myndigheder og virksomheder. Sidst i afsnittet Kommunernes investeringer skal give vækst på Fyn tilføjes Kommuner, Væksthuset, Erhvervsuddannelser og Udvikling Fyn har et tæt 14

17 (infrastrukturplan, studiejobs, ungdomsuddannelser). LO Fyn (Bilag 4, side 1) LO Fyn ønsker, at erhvervsskolerne får en mere fremtræden plads i strategien, idet de er en vigtig forudsætning for vækst og beskæftigelse. Der kan være behov for at gøre erhvervsskolernes væsentlige rolle tydeligere i strategien. Det vurderes, at dette kan gøres med de formuleringer, der er anbefalet som svar på Syddansk Erhvervsskole m.fl. side 15. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet skriver Mangfoldighedsrådet anbefaler en konkret og målrettet kvalificering af ufaglærte, såvel som en mobilisering af lokal arbejdskraft, fx før og i forbindelse med igangsætningen af byggeprojekter på Fyn Mangfoldighedsrådets input er i tråd med Strategiens intentioner. Det vurderes, at rådets anbefaling kan imødekommes via den tilføjelse, der er anbefalet i forhold til Syddansk Erhvervsskoles m.fl. anbefaling - side 15. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet ser gerne, at der arbejdes for at knytte en særlig indsats i forhold til de studerendes karrieremuligheder, herunder nyttiggørelse af de højtuddannede fynboer med international baggrund og diversiteten i sprog og kulturelle kompetencer. Det er sekretariatets vurdering, at anbefalingen falder i tråd med strategiens intentioner og er omfattet af teksten. Herunder i afsnittet Vidensinstitutionerne skal bidrage til økonomisk vækst. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. ønsker, at kommunerne udarbejder en fælles strategi for overgangen til ungdomsuddannelser og en efterfølgende fælles samarbejde om at uddanne medarbejdere og forberede de fynske virksomheder på de store anlægsinvesteringer gennem projekterne byg til vækst og klar til anlæg. Se anbefalingen til Syddansk Erhvervsskoles m.fl. bemærkning - side 15. Se anbefalingen til Syddansk Erhvervsskole m.fl. - side 15. Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i 15

18 praksis for samarbejde med ungdomsuddannelserne. Forslaget ligger fint i tråd med intentionerne i strategien, og er en del af det arbejde de fynske ungdomsuddannelser allerede har sat i gang, som fremgår af strategiens handleplan Alle skal have en ungdomsuddannelse s. 27. Det vurderes at konkrete målsætninger om forholdet mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner vil passe bedre i dette arbejde end i Strategi Fyn. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 3) Odense Havn mener, at der bør indsættes et afsnit i strategien om udvikling af maritime klynger og innovation. Endvidere foreslås Odense Havn/Lindø Industripark skrevet ind som aktør og driver af klyngeudvikling og innovation, i samarbejde med Syddansk Universitet. Odense Havns forslag fremgår allerede i vid udstrækning af Strategien s. 22 i boksen Vindmølleklynge på Lindø. Havnens betydning kan dog godt tydeliggøres. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn forslår, at afsnittet Fyn i vækst på side 22 får tilføjet en fjerde målsætning lydende: Styrke klynger, innovation og iværksætteri inden for det maritime område. De tre målsætninger, der er formuleret i strategien beskæftiger sig med Fyn som et globalt testlaboratorium, styrket virksomhedsudvikling gennem grøn omstilling og flere jobs til nyuddannede. Det er målsætninger, der går på tværs af alle fynske klynger og styrkepositioner. I den sammenhæng falder Odense Havns forslag om en fjerde målsætning udenfor, da den entydigt fokuserer på udviklingen af én styrkeposition. Det er vigtigt at udnytte og understøtte udviklingen i Odense Havn/Lindø Industripark, men det bør ske på linje med strategiens mål om at støtte Se anbefaling til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr

19 udviklingen i andre klynger. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn forslår, at der under afsnittet Fyn skal være Danmarks laboratorium indskrives et afsnit om, at Odense Havn/Lindø Industripark udpeges som testområde for udviklingen af nye teknologier inden for cleantech og energi. Odense Havns forslag fremgår allerede i vid udstrækning af Strategien s. 22 i boksen Vindmølleklynge på Lindø. Havnens betydning kan dog godt tydeliggøres. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn anbefaler, at Odense Havn/Lindø Industripark indskrives i afsnittet vedrørende de syv fynske vækstmotorer. De fynske vækstmotorer henviser til de forretningsområder, hvor der ses et potentiale for strategisk udvikling på Fyn, og som er grundlag for Udvikling Fyn strategiske arbejde. Pointen er, at kommunerne gennem deres indsats, ønsker at understøtte disse styrkepositioner. Vækstmotorerne er Food/foodtech, Oplevelsesøkonomi, Maritime erhverv, IT/Robotautomatition, Cleantech, Bygge/Anlæg. Odense Havn / Lindø industripark er en naturlig spiller, og er indskrevet strategien s. 22. Med ovennævnte ændring, er rollen som testcenter tydeliggjort. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Se anbefaling til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Se anbefalingerne til Odense Havns forslag - side 6, nr

20 Forslag til ændringer i afsnittet Attraktive Fyn (Side 29-35) Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet ser gerne, at der fastsættes et mål for at tiltrække internationale ressourcer samt at fokusere på trivslen for denne gruppe. Det anbefales at indarbejde forslaget, men i afsnittet Fyn i vækst (s. 22), da det passer bedre ind i strategiens struktur. Strategiens side 22 Sidst i afsnittet Fyn skal være Danmarks laboratorium tilføjes Ved at understøtte vidensmiljøer og udnytte Fyns gode beliggenhed og forudsætninger for bosætning skal vi tiltrække ressourcemedarbejdere, danske såvel som internationale 18

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn December 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og muligheder...4-5 Resumé af Fynsprojektets

Læs mere

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Brevid 1518600 Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi

Læs mere

Planlægning for tilgængelighed

Planlægning for tilgængelighed Hanstholm Planlægning for tilgængelighed Mål Det er målet, at nye infrastrukturinvesteringer skal sikre optimale vækstmuligheder for Fyn, samtidigt med at investeringerne skal fremtidssikres i forhold

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift udkast til erhvervsplan erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Erhvervsplan for Aarhus 2014 2017 erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Forord Globale og nationale tendenser Vision og mål for Aarhus Vækstskabere,

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 11.25 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Revision 2015 1. version 15. februar 2015 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Samarbejdet

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere