HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i"

Transkript

1 HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

2

3 Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret 2012 og som følge af de indkomne høringssvar til Strategi Fyn. Strategi Fyn er kommunernes fælles strategiske overligger, som skal udmøntes i den fysiske planlægning gennem kommunernes planstrategier og kommuneplaner. Strategien var i offentlig høring i perioden 16. maj 27. juni Der er i denne periode indkommet seks høringssvar. Sammen med kommunalbestyrelsernes behandling har de givet anledning til en række forslag til ændringer og tilføjelser til strategien. Strategiens opbygning har været styrende for den rækkefølge, ændringsforslagene behandles. Bemærkninger eller ændringsforslag, der vedrører afsnittet om Fyn Samarbejder eksempelvis er derfor på tværs af høringssvarene samlet og behandlet sammen nedenfor. Alle ændringsforslag er behandlet efter samme model 1. Høringspart 2. En gengivelse af forslaget til ændring sammen med en angivelse af forslagsstiller. 3. Sekretariatet vurdering af, hvilken betydning forslaget bør have for strategien. 4. Sekretariatets anbefaling, hvorvidt strategien bør ændres eller ej. Alle høringssvar i deres helhed er vedlagt. Det drejer sig om følgende: Bilagsnummer: Høringspart 1 De fynske kommunalbestyrelser 2 Region Syddanmark 3 Syddansk Erhvervsskole, Kold College, Tietgen og SoSu-Fyn 4 LO Fyn 5 Fynsk Erhverv 6 Odense Havn 7 Odense Mangfoldighedsråd Odense; August

4 Overordnede kommentarer og anbefalinger Region Syddanmark (Bilag 2, side 2) Med afsæt i strategiens omtale af Cortex Park (strategien side 22) opfordrer Region Syddanmark til, at strategien generelt følger op på de udviklingsmuligheder, der er beskrevet i strategien. Strategien opstiller en række konkrete mål, som de fynske kommuner sammen med forskellige samarbejdspartnere har til hensigt at gennemføre. Det er, som Region Syddanmark påpeger, vigtigt, at disse baserer sig på viden og prioritering. Strategien beskriver derudover en række forudsætninger for udvikling og vækst, der allerede er til stede på Fyn. Herunder eksempelvis Cortex Park eller Lindø Industripark. De bidrager til strategiens samlede målsætning, men er i overvejende grad selvstændige organisationer eller projekter med egne mål, der ikke styres af de fynske kommuners strategi. Det er derfor ikke relevant, at strategien forsøger at opstille bestemte mål for disse. Region Syddanmark (Bilag 2, side 2) Region Syddanmark foreslår, at dialogen og samarbejdet mellem regionen og kommunernes videreføres som forarbejdet til den foreliggende strategi. Region Syddanmark er en naturlig samarbejdspartner for de fynske kommuner i bestræbelserne på at indfri strategiens målsætninger og en af de afgørende faktorer for, at strategien kan føres ud i livet. Region Syddanmark er derfor også, som regionen selv bemærker i sit høringssvar, indskrevet som potentiel partner i flere af de indsatser, som strategien lægger op til. LO Fyn (Bilag 4, side 1) Afslutningsvis skal bestyrelsen pege på, at det sikres, at de enkelte indsatsområder koordineres, så der fx ikke sker et sammenfald af indsatser med identisk indhold Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i 2

5 Som LO Fyn påpeger, er det vigtigt, at de fynske ressourcer ikke anvendes til unødige dobbeltindsatser. Det er derfor blandt andet de fynske kommuners opgave at sikre sig, at dette undgås. Byregionssamarbejdet er én måde at arbejde med dette. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 2) Mangfoldighedsrådet anbefaler, at mangfoldighedsdagsorden og en aktiv nyttiggørelse af diversiteten i kompetencer, som øen besidder, gøres til en del af strategien. Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Sekretariatet er enig i Mangfoldighedsrådets vurdering af, at det netop er Fyns diversitet af kompetencer og potentialer, der skal sættes i spil, hvis strategiens målsætning skal nås. Der er omvendt efter sekretariatets vurdering vigtigt, hvis strategien skal være operationel, at den peger entydigt på de områder, hvor der bør gøres en indsats, i stedet for at slå på generel diversitet som en kvalitet. 3

6 Forslag til ændringer i strategiens forord (side 3-4) Region Syddanmark (Bilag 2, side 1) Regions Syddanmark hæfter sig ved formuleringen at den fynske byregion skal udvikle sig som en aktiv del af den østdanske storbyregion. Region Syddanmark påpeger, at Fyn er tæt forbundet til Sydjylland og det østjyske bybånd. Region Syddanmark opfatter den fynske opkobling mod København som marginal ift. sammenhængen mod Jylland. Med udmeldingen i Strategi Fyn, at den fynske byregion skal udvikle sig som en aktiv del af den østdanske storbyregion, er der truffet et valg på baggrund af, at den fynske byregion ønsker at udnytte de muligheder som bl.a. timemodellen giver fremover. Med rejsetider på 1 time mellem de store byer, og endnu kortere rejsetider til flere af de syddanske byer, kan den fynske byregion opnå en strategisk placering, man ikke tidligere har haft. Den fynske byregion ønsker med dette strategiske valg, at udnytte den kritiske masse som tilsammen kan findes i den fynske byregion og i hovedstadsområdet. Der er således tale om, at der ses et potentiale for regionens udvikling, som ikke hidtil har været udnyttet fuldt ud. Men der er ikke tale om et fravælg af samspillet med Jylland. Med de foreslåede ændringer tydeliggøres dette i strategien. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv hilser strategiens østdanske orientering velkommen, men peger på, at det er vigtigt at være åbne for samarbejder uanset, hvor disse er placeret. Herunder også internationalt. Se bemærkning til Region Syddanmark - side 4 Faaborg-Midtfyn Kommune (Bilag 1, side 1) Udvikling af den fynske byregion bør ses som en aktiv del af såvel den østdanske som den vestdanske storbyregion. Se bemærkning til Region Syddanmark - side 4. For at tydeliggøre, at nærheden til Jylland fortsat er vigtig for den fynske byregion, foreslås det at følgende tekster indarbejdes i Strategien side 3 Visionens 2. bullet ændres fra: at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den østdanske storbyregion, sammen med København og Malmø. Til at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den østdanske storbyregion sammen med København og Malmø, og samtidig styrke den tætte tilknytning til Vestdanmark. Strategien side 6 Afsnittet Fyn en del af den østdanske storbyregion ændres fra: Først og fremmest skal den fynske byregion udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion, sammen med København og Malmø. Til Den fynske byregion skal udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion sammen med København og Malmø, og samtidig styrke den tætte tilknytning til Vestdanmark. Se anbefaling til Region Syddanmarks høringssvar - side 4. Se anbefaling til Region Syddanmark høringssvar - side 4. 4

7 Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) I det fynske samarbejde skal der generelt arbejdes for en bred fynsk repræsentation i relevante bestyrelser og andre styrende organer. En bred fynsk repræsentation i relevante bestyrelser mv., stemmer overens med strategiens intentioner om et bredt fynsk samarbejde. Det vurderes ikke at inputtet giver anledning til konkrete ændringer i strategien. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) 1) Odense Havn / Lindø Industripark foreslår, at afsnit 5, side 3 begyndende med De kommende år investeres der massivt i tilføjes en afsluttende passus, der hedder; og samtidig være tæt forbundet til Baltikum og Nordeuropa via effektiv søtransport. 2) Odense Havn / Lindø Industripark foreslår endvidere, at der i boksen Det Fynske DNA, side 5, laves en tilføjelse til sætningen Den fynske byregion ligger midt i landet med let opkobling til de øvrige store byregioner, så den slutter med over land og vand Odense Havn / Lindø Industriparks bemærkning om nødvendigheden af at have fokus på søtransport også anser sekretariatet for at være relevant. Strategien side 3 Efter teksten, Med nye højhastighedstog, udvidelsen af den fynske motorvej, Odense Letbane osv., vil den fynske byregion ligge centralt placeret i nærområdet af København, i pendlingsafstand af Aarhus og det østjyske bybånd samt i få timers afstand fra Hamburg indsættes følgende Byregionen er endvidere tæt forbundet til Østersøregionen og Nordeuropa gennem effektiv søtransport. Boksen Det Fynske DNA, tilføjes Den fynske byregion ligger midt i landet med let opkobling til de øvrige store byregioner, over land og vand 5

8 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn Samarbejder (side 5-12) LO Fyn (Bilag 4, side 1) LO Fyn skriver; I forhold til at tale med én stemme på Fyn, som fx i forbindelse med udvidelsen af E20, understreger bestyrelsen, at LO meget gerne deltager i den slags kampagner. Det er vigtigt at vi, herunder arbejdsmarkedets parter og politikere, står sammen, ikke mindst i emner, hvor landspolitiske holdninger skal udtrykkes. Strategiske samarbejder for at fremme fynske interesser er af afgørende betydning for, at de fynske kommuner kan gennemføre deres målsætninger. LO Fyns tilbud bør derfor hilses velkommen. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4)44 Odense Havn foreslår, at sætningen Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser som motorveje, lufthavne, tog, færger og ikke mindst bredbånd tilføjes en henvisning til havne. Sekretariatet vurderer, at en henvisning til havne giver god mening for strategien. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn foreslår, at der i boksen side 8 tilføjelse følgende tekst: Odense Havn og Lindø Industripark et nyt vækstcenter Med overtagelsen af Lindø Industripark er Odense Havn blevet et center for maritim erhvervsudvikling med fokus på transport, logistik, clean-tech, offshore, energi mm. en rolle der forventes styrket fremover. Det er sekretariatets vurdering, at de nævnte aktiviteter i boksen side 8 er af en anden karakter end Odense Havn og Lindø Industripark og at den foreslåede omtale derfor ikke falder naturligt ind der. Det er endvidere sekretariatets vurdering, at det efterspurgte er imødekommet i tekstboksen Vindmølleklynge på Lindø på strategiens side 22. Strategien side 6 Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser som motorveje, lufthavne, tog, færger og ikke mindst bredbånd tilføjes havne i opremsningen. Strategien side 22 Det anbefales, at boksens overskrift ændres fra Vindmølleklynge på Lindø til Maritim Klynge, Odense Havn/Lindø Industripark. Derudover anbefales det, at teksten i boksen tilføjes følgende: Lindø Industripark er blevet et center for maritim erhvervsudvikling med fokus på transport, logistik, clean-tech, offshore, energi m.m. en rolle, som forventes styrket fremover. Industriparken har potentiale som testområde for nye teknologier inden for clean-tech og energi. 6

9 Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn foreslår, at der i handlingen Internationale Udviklingspotentialer (side 11) tilføjes en bullet: At udvikle fynske virksomheders internationale samhandel i samarbejde med fynske havne Handlingen har til formål at afdække mulighederne for: At opdyrke markedspotentialer, At tiltrække internationale investeringer At styrke samarbejder med internationale vidensinstitutioner Det er sekretariatets vurdering, at forslagets intention er indeholdt i de eksisterende bullets. Set i forhold til de andre bullets i teksten, er den foreslåede tilføjelse for snæver i sin målsætning og falder derfor udenfor. Kerteminde Kommune (bilag 1, side 1) Kerteminde Kommune tilslutter sig strategien under forudsætning af, at dette kan gøres uden at deltage i de punkter på turismeområdet, hvor Udvikling Fyn er forudsat som deltager. Byregion Fyn er et selvstændig samarbejde mellem de fynske kommuner og forudsætter ikke medlemskab af andre organisationer. I det omfang, det er nødvendigt at få understreget, bør det indføje i strategien. Strategien side 7, Det politiske lederskab skaber grundlag for vækst Følgende tekst ændres fra: Organisationen har vi på plads med Udvikling Fyn og Fynsamarbejdet, til Organisationen har vi på plads med Byregion Fyn som den samlende politiske platform. Strategien side 8, tekstboks Teksten, Udvikling Fyn A/S er født af det fynske behov for samarbejde. Udvikling Fyn arbejder for at samle Fyn om vækst og udvikling, så øen i 2018 kan kalde sig Danmarks innovative centrum for vækst og oplevelser., ændres til Udvikling Fyn A/S er født af det fynske behov for samarbejde. Udvikling Fyn arbejder med at udvikle byregionens strategiske styrkepositioner inden for erhvervslivet. Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense og Svendborg er ejerkom-muner, mens Nordfyn, Kerteminde og Langeland er associerede medlemmer frem til

10 Strategien side 24: I afsnittet turismen på Fyn skal vokse ændres teksten Kommunernes planlægning skal understøtte Udviklings Fyns strategiske arbejde med turismeudviklingen i regi af Destination Fyn. Ændres til Kommunernes fysiske planlægning skal understøtte det strategiske arbejde med turismeudviklingen. Afsnittet Udvikling Fyn skal være Danmarks stærkeste erhvervsorganisation ændres fra: Udvikling Fyn blev etableret i januar 2012, og er de fynske kommuners fælles erhvervsfremmeorganisation. Udvikling Fyn er det fælles omdrejningspunkt for den strategiske udvikling af erhvervslivet. Kommunerne ser Udvikling Fyn som en afgørende spiller i arbejdet for at tiltrække nye investeringer og virksomheder til den fynske byregion. Det er gennem Udvikling Fyn vi arbejder sammen med virksomhederne på Fyn om erhvervsudvikling lige fra den daglige virksomhedsrådgivning til store fælles erhvervsudviklingsprojekter og internationale indsatser. Ændres til Udvikling Fyn er et fælles erhvervsudviklingssamarbejde på Fyn. Udvikling Fyn skal understøtte, udvikle og forstærke de forretningsområder, hvor Fyn står stærkt eller hvor ikke udnyttede potentialer skal indfries. Vi kalder det de fynske vækstmotorer. Erhvervsservicen ligger i kommunerne og i Væksthus Syddanmark, ligesom der er selvstændige erhvervsråd i nogle kommuner. Nordfyns Kommune (Bilag 1, side 1) Nordfyns kommune ønsker, at det tydeligøres, at et medlemskab af Udvikling Fyn ikke er en forudsætning for deltagelse i Byregion Fyn og at de lokale erhvervsforeninger i strategien indskrives på lige vilkår med Udvikling Fyn. Se bemærkninger til Kerteminde Kommunes behandling side 7-8. Se anbefaling til Kerteminde Kommunes behandling side

11 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn på Banen (Side 13-20) Nyborg Kommune (Bilag 1, side 1) Nyborg Kommune anbefaler, at der sættes fokus på flere stop på Nyborg station. Det er sekretariatets vurdering, at flere stop på Nyborg Station vil styrke Fyns mulighed for at agere pendlingsopland for og samarbejdspartner med den østdanske region. Nyborg station er et vigtigt knudepunkt i den fynske infrastruktur, og udviklingen af stationen vil indgå i den fælles fynske infrastrukturplan, som ventes igangsat i efteråret Nyborg Kommune (Bilag 1, side 1) Nyborg Kommune anbefaler, at det af strategien fremgår, at de fynske kommuner skal arbejde for en takstnedsættelse på Storebæltsbroen. For så vidt angår kommunernes arbejde med takstnedsættelse på Storebæltsbroen, anbefales det at en takstnedsættelse ikke indskrives i strategien på nuværende tidspunkt, idet det kan skabe tvivl om prioriteringen af de vigtigste infrastrukturprojekter. (Udvidelsen af E20, fastlæggelse af en fremtidig Lillebæltsforbindelse, gennemførelse af timemodel, Odense Letbane). Dette hindrer ikke en indsats for at ændre takstpolitikken på Storebæltsforbindelsen, i den udstrækning det ikke skaber uklarhed om f.eks. at prioriteringen af E20s udvidelse. I den fælles fynske strategiske infrastrukturplan vil adgangen mod Jylland og Sjælland indgå. Herunder vil bl.a. takstforhold på Storebæltsforbindelsen kunne indgå som et element. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv ønsker en aktiv indsats for en ændring af takstpolitikken på Storbæltsforbindelsen. Se bemærkningerne til Nyborg Kommunes forslag- side 9. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Strategien side 14 I Timemodellen giver Fyn Danmarks bedste infrastruktur ændres teksten Nyborg er allerede i dag omstigningssted fra bil til tog og vil supplere Odense som den centrale banegård. Til Nyborg er allerede i dag omstigningssted fra bil til tog og skal udvikles som supplement for pendlerne til den centrale banegård i Odense. Se anbefalingerne til Nyborg Kommunes bemærkninger side 9. 9

12 Svendborg Kommune ønsker, at der timemodellens betydning for den kollektive trafikbetjening på Fyn analyseres. Arbejdet med den strategiske infrastrukturplan forventes igangsat i efteråret Her vil opkoblingen til timemodellen indgå som en vigtigt del, således som Svendborg Byråd foreslår. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune foreslår, at det gøres til et mål at gennemføre en halvtimesmodel på Fyn. Det vurderes, at et explicit mål på en halv times transporttid mellem byerne er umulig at opnå mange steder, ikke mindst med kollektiv trafik. F.eks. vil det sandsynligvis kræve massive stationslukninger på Svendborgbanen at komme så langt ned i transporttid. Det er sekretariatets vurdering, at en mere generel målsætning om at nedbringe rejsetiden mest mulig er mere realistisk. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune ønsker, at Femernforbindelsen udnyttes og dens betydning for at knytte tættere til udviklingen af Østersøregionen skal understøttes. Det er vigtigt, at de fynske kommuner udnytter adgangen til Femernforbindelsen optimalt og sætter fokus, hvordan Fyn kan knyttes op til udvikling i Østersøen. Det stemmer overens med intentionerne i visionen, der er nævnt i strategien side 17. Det fremgår derudover af teksten vedrørende Den Strategiske Infrastrukturplan side 16, at en opkobling til Femernforbindelsen skal indgå i prioriteringen af fremtidige infrastrukturprojekter. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. ønsker, at den strategiske udviklingsplan tilføjes et målsætning om at skabe et pendlernet for unge under uddannelse. Forslaget vedrørende et pendlernet målrettet mod unge under uddannelse ligger i tråd med intentionerne i Strategi Fyn, hvor det er et mål for den Strategien side 14: Det anbefales, at følgende målsætning tilføjes Rejsetiden med kollektiv transport fra de fynske byer til OBC skal nedbringes mest muligt. Strategien side 17 Det anbefales, at der i forbindelse med omtalen af visionen i tekstboksen laves følgende tilføjelse: visionen skal være med til at knytte Fyn tættere på udviklingen i Østersøregionen 10

13 strategiske infrastrukturplan at skabe bedre opkobling til uddannelsesinstitutionerne. Det vurderes at høringssvaret med fordel kan indgå i arbejdet med infrastrukturplanen. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv opfordrer til at sikre adgang med modulvogntog til de fynske virksomheder i alle de fynske kommuner. Det er sekretariatets vurdering, at forslaget vil bidrage til at skabe vækst og udvikling i de fynske kommuner og byer. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 2) Fynsk Erhverv anbefaler at udvidelsen af sejlrenden til Lindø Industripark prioriteres som et centralt infrastrukturprojekt. Arbejdet med en udvidelse af sejlrenden til Lindø Park vurderes til mest oplagt at kunne indgå i et fremtidigt arbejde med Den Strategiske Infrastrukturplan. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn ønsker, at der side 14 i strategien indskrives et afsnit, der forholder sig til Odense Havn/Lindø industriparks betydning for udviklingen på Fyn. Argumentationen er, at der i strategien er behov for også at sætte fokus på betydningen af flytning af gods og logistik. Sekretariatet er enig i, at der med fordel kan sættes fokus på betydningen af flytning af gods via søvejen. De indsatsområder, der er omtalt side er imidlertid de fem infrastrukturprojekter, som kommunerne er enige om, er de øjeblikkelige fælles prioriteringer. Nemlig Timemodellen, Det tredje spor på E20, Parallel forbindelse over Lillebælt, Odense Letbane og højklasset digital Strategien side 16: Det anbefales, at afsnittet Den strategiske infrastrukturplan skal give vækst og sammenhæng på Fyn ændres fra: Den strategiske infrastrukturplan skal sikre virksomheders adgang til effektiv varetransport via veje, jernbaner og havne. Til Den strategiske infrastrukturplan skal sikre virksomheders adgang til effektiv varetransport via veje, jernbaner og havne, eksempelvist ved at pege på forbedrede muligheder for modulvogntog på de overordnede veje. Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i 11

14 infrastruktur. Odense Havns forslag vil i praksis betyde, at der tilføjes et sjette. Sekretariatet vurderer, at Odense Havns forslag i den sammenhæng ikke er på niveau med de fem prioriteringer. Odense Havn / Lindø Industripark Odense Havn foreslår, at der til teksten i afsnittet Væksten skabes gennem Danmarks bedste infrastruktur laves en tilføjelse i teksten, der fremhæver betydningen af søværts infrastruktur gennem Odense Havn Det er sekretariatets vurdering, at der i teksten med fordel kan ske en fremhævning af betydningen af transport via søvejen. Den foregår imidlertid på Fyn ikke udelukkende via Odense Havn, hvorfor alle havne bør fremhæves. Faaborg-Midtfyn Kommune (Bilag 1, side 1) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler, at der i strategiens målsætninger vedrørende bredbånd, side 16, tænkes bredere end udelukkende fibernet. Sekretariatet er enig i betragtningen. Det er i øvrigt ifølge det gældende teleforlig sådan, at tilgangen skal være teknologineutral. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv skriver endelig bør den digitale infrastruktur opprioriteres og fokus rettes på hurtigere implementering end 2020 og mindre på valg af teknologi. Strategien side 14: Det anbefales, at der i afsnittet Væksten skal skabes gennem Danmarks bedste infrastruktur efter teksten Tilsammen giver projekterne langt bedre adgang til omverdenen. Fyn kommer i nærområdet af både København og Aarhus, og det vil på afgørende vis ændre vores udviklingsbetingelser. Projekterne betyder også, at vi kan skabe et mere sammenhængende og bæredygtigt transportsystem i den fynske byregion indsættes følgende: Udviklingen af infrastrukturen skal også skabe et mere sammenhængende og bæredygtigt for godstransporten, som hænger sammen med den søvejs infrastruktur Strategien s. 17: Det anbefales, at teksten i afsnittet Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning ændres, så der i stedet for fibernet står bredbånd. Se anbefaling til Faaborg-Midtfyn Kommunes behandling - side 12. Se bemærkninger til Faaborg-Midtfyn Kommunes anbefaling - side 12. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn ønsker at godsruter ud af Odense Havn indtegnes på kortet side 12

15 17. Det er sekretariatets vurdering, at godsruter ikke vil fremme forståelsen af det budskab, de to kort på side 17 er tænkt at skulle sende. Der er tale om ét kort omhandlende kollektiv trafik og ét omhandlende kortere rejsetider. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn ønsker, at der til passussen sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger. tilføjes et havne. Sekretariatet vurderer, at en henvisning til havne giver god mening. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn foreslår, at der under handlingen Strategisk Infrastrukturplan side 18 indsættes følgende bullet. Gøre Odense Havn til Fyns internationale transporthub til udlandet via endnu større integration mellem E20, Odense Havn og de internationale forbindelser Det er sekretariatets vurdering, at der i teksten med fordel kan ske en fremhævning af betydningen af transport via søvejen. Den foregår imidlertid på Fyn ikke udelukkende via Odense Havn, hvorfor alle havne bør fremhæves. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn/Lindø Industripark ønsker at blive fremhævet som samarbejdspartner under indsatsen Strategisk Infrastrukturplan, side 18. Det er sekretariatets vurdering, at Odense Havn/Lindø Industripark falder ind under kategorien eksterne interesseorganisationer og som sådan er indbefattet i de mulige samarbejdspartnere. Strategien side 18: Det anbefales, at følgende tekst: sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger. tilføjes: havne i opremsningen. Strategien side 18: Det anbefales, at teksten i 3. bullet i handlingen Strategisk infrastrukturplan ændres fra: sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger Til sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne, havne og færger 13

16 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn i Vækst (Side 21-28) Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune peger på uddannelsesområdet som et væsentligt udviklings- og erhvervsområde. Uddannelses- og erhvervsområdet er et vigtigt element i Strategi Fyn, Svendborg Kommunes input er således i tråd med strategien. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune ønsker, at bedre mobil- og bredbåndsdækning skal opprioriteres. Svenborg Kommunes ønske stemmer overens med strategiens intentioner. Inputtet betragtes som en generel tilkendegivelse om den digitale infrastrukturs vigtighed. Det vurderes ikke at inputtet giver anledning til konkrete ændringer i strategien. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. skriver, Strategien bør indeholde målsætningen om, at mindst 30 % af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse i fremtiden, hvilket er, er en afgørende forudsætning for vækst, da erhvervslivet ellers kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Forslaget ligger fint i tråd med intentionerne i strategien og det vil være naturligt at medtage det i det arbejde de fynske ungdomsuddannelser allerede har sat i gang. Det fremgår også af strategiens handleplan Alle skal have en ungdomsuddannelse s. 27. Det vurderes at konkrete målsætninger om forholdet mellem uddannelsesinstitutioner vil passe bedre i dette arbejde, end i Strategi Fyn. Det anbefales at høringssvaret indgår som input i de relevante tiltag Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Strategien side 23: I afsnittet videns-institutionerne skal bidrage til økonomisk vækst, efter Syddansk Universitet er som vores vigtigste indsættes følgende Men vi skal udnytte bredden i hele vores uddannelsessystem helt fra grundskole og ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser. Eksempelvist ligger Danmarks største erhvervsskole på Fyn, og det vil vi udnytte til at være frontløbere i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, myndigheder og virksomheder. Sidst i afsnittet Kommunernes investeringer skal give vækst på Fyn tilføjes Kommuner, Væksthuset, Erhvervsuddannelser og Udvikling Fyn har et tæt 14

17 (infrastrukturplan, studiejobs, ungdomsuddannelser). LO Fyn (Bilag 4, side 1) LO Fyn ønsker, at erhvervsskolerne får en mere fremtræden plads i strategien, idet de er en vigtig forudsætning for vækst og beskæftigelse. Der kan være behov for at gøre erhvervsskolernes væsentlige rolle tydeligere i strategien. Det vurderes, at dette kan gøres med de formuleringer, der er anbefalet som svar på Syddansk Erhvervsskole m.fl. side 15. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet skriver Mangfoldighedsrådet anbefaler en konkret og målrettet kvalificering af ufaglærte, såvel som en mobilisering af lokal arbejdskraft, fx før og i forbindelse med igangsætningen af byggeprojekter på Fyn Mangfoldighedsrådets input er i tråd med Strategiens intentioner. Det vurderes, at rådets anbefaling kan imødekommes via den tilføjelse, der er anbefalet i forhold til Syddansk Erhvervsskoles m.fl. anbefaling - side 15. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet ser gerne, at der arbejdes for at knytte en særlig indsats i forhold til de studerendes karrieremuligheder, herunder nyttiggørelse af de højtuddannede fynboer med international baggrund og diversiteten i sprog og kulturelle kompetencer. Det er sekretariatets vurdering, at anbefalingen falder i tråd med strategiens intentioner og er omfattet af teksten. Herunder i afsnittet Vidensinstitutionerne skal bidrage til økonomisk vækst. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. ønsker, at kommunerne udarbejder en fælles strategi for overgangen til ungdomsuddannelser og en efterfølgende fælles samarbejde om at uddanne medarbejdere og forberede de fynske virksomheder på de store anlægsinvesteringer gennem projekterne byg til vækst og klar til anlæg. Se anbefalingen til Syddansk Erhvervsskoles m.fl. bemærkning - side 15. Se anbefalingen til Syddansk Erhvervsskole m.fl. - side 15. Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i 15

18 praksis for samarbejde med ungdomsuddannelserne. Forslaget ligger fint i tråd med intentionerne i strategien, og er en del af det arbejde de fynske ungdomsuddannelser allerede har sat i gang, som fremgår af strategiens handleplan Alle skal have en ungdomsuddannelse s. 27. Det vurderes at konkrete målsætninger om forholdet mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner vil passe bedre i dette arbejde end i Strategi Fyn. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 3) Odense Havn mener, at der bør indsættes et afsnit i strategien om udvikling af maritime klynger og innovation. Endvidere foreslås Odense Havn/Lindø Industripark skrevet ind som aktør og driver af klyngeudvikling og innovation, i samarbejde med Syddansk Universitet. Odense Havns forslag fremgår allerede i vid udstrækning af Strategien s. 22 i boksen Vindmølleklynge på Lindø. Havnens betydning kan dog godt tydeliggøres. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn forslår, at afsnittet Fyn i vækst på side 22 får tilføjet en fjerde målsætning lydende: Styrke klynger, innovation og iværksætteri inden for det maritime område. De tre målsætninger, der er formuleret i strategien beskæftiger sig med Fyn som et globalt testlaboratorium, styrket virksomhedsudvikling gennem grøn omstilling og flere jobs til nyuddannede. Det er målsætninger, der går på tværs af alle fynske klynger og styrkepositioner. I den sammenhæng falder Odense Havns forslag om en fjerde målsætning udenfor, da den entydigt fokuserer på udviklingen af én styrkeposition. Det er vigtigt at udnytte og understøtte udviklingen i Odense Havn/Lindø Industripark, men det bør ske på linje med strategiens mål om at støtte Se anbefaling til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr

19 udviklingen i andre klynger. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn forslår, at der under afsnittet Fyn skal være Danmarks laboratorium indskrives et afsnit om, at Odense Havn/Lindø Industripark udpeges som testområde for udviklingen af nye teknologier inden for cleantech og energi. Odense Havns forslag fremgår allerede i vid udstrækning af Strategien s. 22 i boksen Vindmølleklynge på Lindø. Havnens betydning kan dog godt tydeliggøres. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn anbefaler, at Odense Havn/Lindø Industripark indskrives i afsnittet vedrørende de syv fynske vækstmotorer. De fynske vækstmotorer henviser til de forretningsområder, hvor der ses et potentiale for strategisk udvikling på Fyn, og som er grundlag for Udvikling Fyn strategiske arbejde. Pointen er, at kommunerne gennem deres indsats, ønsker at understøtte disse styrkepositioner. Vækstmotorerne er Food/foodtech, Oplevelsesøkonomi, Maritime erhverv, IT/Robotautomatition, Cleantech, Bygge/Anlæg. Odense Havn / Lindø industripark er en naturlig spiller, og er indskrevet strategien s. 22. Med ovennævnte ændring, er rollen som testcenter tydeliggjort. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Se anbefaling til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Se anbefalingerne til Odense Havns forslag - side 6, nr

20 Forslag til ændringer i afsnittet Attraktive Fyn (Side 29-35) Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet ser gerne, at der fastsættes et mål for at tiltrække internationale ressourcer samt at fokusere på trivslen for denne gruppe. Det anbefales at indarbejde forslaget, men i afsnittet Fyn i vækst (s. 22), da det passer bedre ind i strategiens struktur. Strategiens side 22 Sidst i afsnittet Fyn skal være Danmarks laboratorium tilføjes Ved at understøtte vidensmiljøer og udnytte Fyns gode beliggenhed og forudsætninger for bosætning skal vi tiltrække ressourcemedarbejdere, danske såvel som internationale 18

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet HØRINGSSVAR FRA FYN Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Læs mere

maritim klynge på odense havn - Lindø Industripark

maritim klynge på odense havn - Lindø Industripark Fyn i vækst 1 1 FYN i vækst Den fynske byregion skal udvikles til et globalt testlaboratorium for nye teknologier og vækstområder. Vi vil styrke virksomhedsudvikling gennem den grønne omstilling. Der skal

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. NGF Nature Energy 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard, Henning

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Referat 26. august 2014 Klokken Økonomiudvalgsværelset Odense Rådhus

Referat 26. august 2014 Klokken Økonomiudvalgsværelset Odense Rådhus Referat 26. august 2014 Klokken 12-14 Økonomiudvalgsværelset Odense Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Flytteanalyse: oplæg ved Rune Stig

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Referat 9. september 2014 Klokken 10:30 12:00 Assens Rådhus

Referat 9. september 2014 Klokken 10:30 12:00 Assens Rådhus Referat 9. september 2014 Klokken 10:30 12:00 Assens Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 24. juni 2014

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Formål: Projektet har fire overordnede formål, der skal understøtte Fyn som vækstregion:

Formål: Projektet har fire overordnede formål, der skal understøtte Fyn som vækstregion: Kommissorium for Fynsprojektet 13. april 2011 Projektets baggrund og afgrænsning: På baggrund af forslag til Landsplanredegørelse 2009 valgte ni fynske borgmestre at stå sammen om at søge de fynske muligheder

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere