HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i"

Transkript

1 HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

2

3 Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret 2012 og som følge af de indkomne høringssvar til Strategi Fyn. Strategi Fyn er kommunernes fælles strategiske overligger, som skal udmøntes i den fysiske planlægning gennem kommunernes planstrategier og kommuneplaner. Strategien var i offentlig høring i perioden 16. maj 27. juni Der er i denne periode indkommet seks høringssvar. Sammen med kommunalbestyrelsernes behandling har de givet anledning til en række forslag til ændringer og tilføjelser til strategien. Strategiens opbygning har været styrende for den rækkefølge, ændringsforslagene behandles. Bemærkninger eller ændringsforslag, der vedrører afsnittet om Fyn Samarbejder eksempelvis er derfor på tværs af høringssvarene samlet og behandlet sammen nedenfor. Alle ændringsforslag er behandlet efter samme model 1. Høringspart 2. En gengivelse af forslaget til ændring sammen med en angivelse af forslagsstiller. 3. Sekretariatet vurdering af, hvilken betydning forslaget bør have for strategien. 4. Sekretariatets anbefaling, hvorvidt strategien bør ændres eller ej. Alle høringssvar i deres helhed er vedlagt. Det drejer sig om følgende: Bilagsnummer: Høringspart 1 De fynske kommunalbestyrelser 2 Region Syddanmark 3 Syddansk Erhvervsskole, Kold College, Tietgen og SoSu-Fyn 4 LO Fyn 5 Fynsk Erhverv 6 Odense Havn 7 Odense Mangfoldighedsråd Odense; August

4 Overordnede kommentarer og anbefalinger Region Syddanmark (Bilag 2, side 2) Med afsæt i strategiens omtale af Cortex Park (strategien side 22) opfordrer Region Syddanmark til, at strategien generelt følger op på de udviklingsmuligheder, der er beskrevet i strategien. Strategien opstiller en række konkrete mål, som de fynske kommuner sammen med forskellige samarbejdspartnere har til hensigt at gennemføre. Det er, som Region Syddanmark påpeger, vigtigt, at disse baserer sig på viden og prioritering. Strategien beskriver derudover en række forudsætninger for udvikling og vækst, der allerede er til stede på Fyn. Herunder eksempelvis Cortex Park eller Lindø Industripark. De bidrager til strategiens samlede målsætning, men er i overvejende grad selvstændige organisationer eller projekter med egne mål, der ikke styres af de fynske kommuners strategi. Det er derfor ikke relevant, at strategien forsøger at opstille bestemte mål for disse. Region Syddanmark (Bilag 2, side 2) Region Syddanmark foreslår, at dialogen og samarbejdet mellem regionen og kommunernes videreføres som forarbejdet til den foreliggende strategi. Region Syddanmark er en naturlig samarbejdspartner for de fynske kommuner i bestræbelserne på at indfri strategiens målsætninger og en af de afgørende faktorer for, at strategien kan føres ud i livet. Region Syddanmark er derfor også, som regionen selv bemærker i sit høringssvar, indskrevet som potentiel partner i flere af de indsatser, som strategien lægger op til. LO Fyn (Bilag 4, side 1) Afslutningsvis skal bestyrelsen pege på, at det sikres, at de enkelte indsatsområder koordineres, så der fx ikke sker et sammenfald af indsatser med identisk indhold Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i 2

5 Som LO Fyn påpeger, er det vigtigt, at de fynske ressourcer ikke anvendes til unødige dobbeltindsatser. Det er derfor blandt andet de fynske kommuners opgave at sikre sig, at dette undgås. Byregionssamarbejdet er én måde at arbejde med dette. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 2) Mangfoldighedsrådet anbefaler, at mangfoldighedsdagsorden og en aktiv nyttiggørelse af diversiteten i kompetencer, som øen besidder, gøres til en del af strategien. Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Sekretariatet er enig i Mangfoldighedsrådets vurdering af, at det netop er Fyns diversitet af kompetencer og potentialer, der skal sættes i spil, hvis strategiens målsætning skal nås. Der er omvendt efter sekretariatets vurdering vigtigt, hvis strategien skal være operationel, at den peger entydigt på de områder, hvor der bør gøres en indsats, i stedet for at slå på generel diversitet som en kvalitet. 3

6 Forslag til ændringer i strategiens forord (side 3-4) Region Syddanmark (Bilag 2, side 1) Regions Syddanmark hæfter sig ved formuleringen at den fynske byregion skal udvikle sig som en aktiv del af den østdanske storbyregion. Region Syddanmark påpeger, at Fyn er tæt forbundet til Sydjylland og det østjyske bybånd. Region Syddanmark opfatter den fynske opkobling mod København som marginal ift. sammenhængen mod Jylland. Med udmeldingen i Strategi Fyn, at den fynske byregion skal udvikle sig som en aktiv del af den østdanske storbyregion, er der truffet et valg på baggrund af, at den fynske byregion ønsker at udnytte de muligheder som bl.a. timemodellen giver fremover. Med rejsetider på 1 time mellem de store byer, og endnu kortere rejsetider til flere af de syddanske byer, kan den fynske byregion opnå en strategisk placering, man ikke tidligere har haft. Den fynske byregion ønsker med dette strategiske valg, at udnytte den kritiske masse som tilsammen kan findes i den fynske byregion og i hovedstadsområdet. Der er således tale om, at der ses et potentiale for regionens udvikling, som ikke hidtil har været udnyttet fuldt ud. Men der er ikke tale om et fravælg af samspillet med Jylland. Med de foreslåede ændringer tydeliggøres dette i strategien. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv hilser strategiens østdanske orientering velkommen, men peger på, at det er vigtigt at være åbne for samarbejder uanset, hvor disse er placeret. Herunder også internationalt. Se bemærkning til Region Syddanmark - side 4 Faaborg-Midtfyn Kommune (Bilag 1, side 1) Udvikling af den fynske byregion bør ses som en aktiv del af såvel den østdanske som den vestdanske storbyregion. Se bemærkning til Region Syddanmark - side 4. For at tydeliggøre, at nærheden til Jylland fortsat er vigtig for den fynske byregion, foreslås det at følgende tekster indarbejdes i Strategien side 3 Visionens 2. bullet ændres fra: at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den østdanske storbyregion, sammen med København og Malmø. Til at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den østdanske storbyregion sammen med København og Malmø, og samtidig styrke den tætte tilknytning til Vestdanmark. Strategien side 6 Afsnittet Fyn en del af den østdanske storbyregion ændres fra: Først og fremmest skal den fynske byregion udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion, sammen med København og Malmø. Til Den fynske byregion skal udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion sammen med København og Malmø, og samtidig styrke den tætte tilknytning til Vestdanmark. Se anbefaling til Region Syddanmarks høringssvar - side 4. Se anbefaling til Region Syddanmark høringssvar - side 4. 4

7 Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) I det fynske samarbejde skal der generelt arbejdes for en bred fynsk repræsentation i relevante bestyrelser og andre styrende organer. En bred fynsk repræsentation i relevante bestyrelser mv., stemmer overens med strategiens intentioner om et bredt fynsk samarbejde. Det vurderes ikke at inputtet giver anledning til konkrete ændringer i strategien. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) 1) Odense Havn / Lindø Industripark foreslår, at afsnit 5, side 3 begyndende med De kommende år investeres der massivt i tilføjes en afsluttende passus, der hedder; og samtidig være tæt forbundet til Baltikum og Nordeuropa via effektiv søtransport. 2) Odense Havn / Lindø Industripark foreslår endvidere, at der i boksen Det Fynske DNA, side 5, laves en tilføjelse til sætningen Den fynske byregion ligger midt i landet med let opkobling til de øvrige store byregioner, så den slutter med over land og vand Odense Havn / Lindø Industriparks bemærkning om nødvendigheden af at have fokus på søtransport også anser sekretariatet for at være relevant. Strategien side 3 Efter teksten, Med nye højhastighedstog, udvidelsen af den fynske motorvej, Odense Letbane osv., vil den fynske byregion ligge centralt placeret i nærområdet af København, i pendlingsafstand af Aarhus og det østjyske bybånd samt i få timers afstand fra Hamburg indsættes følgende Byregionen er endvidere tæt forbundet til Østersøregionen og Nordeuropa gennem effektiv søtransport. Boksen Det Fynske DNA, tilføjes Den fynske byregion ligger midt i landet med let opkobling til de øvrige store byregioner, over land og vand 5

8 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn Samarbejder (side 5-12) LO Fyn (Bilag 4, side 1) LO Fyn skriver; I forhold til at tale med én stemme på Fyn, som fx i forbindelse med udvidelsen af E20, understreger bestyrelsen, at LO meget gerne deltager i den slags kampagner. Det er vigtigt at vi, herunder arbejdsmarkedets parter og politikere, står sammen, ikke mindst i emner, hvor landspolitiske holdninger skal udtrykkes. Strategiske samarbejder for at fremme fynske interesser er af afgørende betydning for, at de fynske kommuner kan gennemføre deres målsætninger. LO Fyns tilbud bør derfor hilses velkommen. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4)44 Odense Havn foreslår, at sætningen Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser som motorveje, lufthavne, tog, færger og ikke mindst bredbånd tilføjes en henvisning til havne. Sekretariatet vurderer, at en henvisning til havne giver god mening for strategien. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn foreslår, at der i boksen side 8 tilføjelse følgende tekst: Odense Havn og Lindø Industripark et nyt vækstcenter Med overtagelsen af Lindø Industripark er Odense Havn blevet et center for maritim erhvervsudvikling med fokus på transport, logistik, clean-tech, offshore, energi mm. en rolle der forventes styrket fremover. Det er sekretariatets vurdering, at de nævnte aktiviteter i boksen side 8 er af en anden karakter end Odense Havn og Lindø Industripark og at den foreslåede omtale derfor ikke falder naturligt ind der. Det er endvidere sekretariatets vurdering, at det efterspurgte er imødekommet i tekstboksen Vindmølleklynge på Lindø på strategiens side 22. Strategien side 6 Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser som motorveje, lufthavne, tog, færger og ikke mindst bredbånd tilføjes havne i opremsningen. Strategien side 22 Det anbefales, at boksens overskrift ændres fra Vindmølleklynge på Lindø til Maritim Klynge, Odense Havn/Lindø Industripark. Derudover anbefales det, at teksten i boksen tilføjes følgende: Lindø Industripark er blevet et center for maritim erhvervsudvikling med fokus på transport, logistik, clean-tech, offshore, energi m.m. en rolle, som forventes styrket fremover. Industriparken har potentiale som testområde for nye teknologier inden for clean-tech og energi. 6

9 Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn foreslår, at der i handlingen Internationale Udviklingspotentialer (side 11) tilføjes en bullet: At udvikle fynske virksomheders internationale samhandel i samarbejde med fynske havne Handlingen har til formål at afdække mulighederne for: At opdyrke markedspotentialer, At tiltrække internationale investeringer At styrke samarbejder med internationale vidensinstitutioner Det er sekretariatets vurdering, at forslagets intention er indeholdt i de eksisterende bullets. Set i forhold til de andre bullets i teksten, er den foreslåede tilføjelse for snæver i sin målsætning og falder derfor udenfor. Kerteminde Kommune (bilag 1, side 1) Kerteminde Kommune tilslutter sig strategien under forudsætning af, at dette kan gøres uden at deltage i de punkter på turismeområdet, hvor Udvikling Fyn er forudsat som deltager. Byregion Fyn er et selvstændig samarbejde mellem de fynske kommuner og forudsætter ikke medlemskab af andre organisationer. I det omfang, det er nødvendigt at få understreget, bør det indføje i strategien. Strategien side 7, Det politiske lederskab skaber grundlag for vækst Følgende tekst ændres fra: Organisationen har vi på plads med Udvikling Fyn og Fynsamarbejdet, til Organisationen har vi på plads med Byregion Fyn som den samlende politiske platform. Strategien side 8, tekstboks Teksten, Udvikling Fyn A/S er født af det fynske behov for samarbejde. Udvikling Fyn arbejder for at samle Fyn om vækst og udvikling, så øen i 2018 kan kalde sig Danmarks innovative centrum for vækst og oplevelser., ændres til Udvikling Fyn A/S er født af det fynske behov for samarbejde. Udvikling Fyn arbejder med at udvikle byregionens strategiske styrkepositioner inden for erhvervslivet. Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense og Svendborg er ejerkom-muner, mens Nordfyn, Kerteminde og Langeland er associerede medlemmer frem til

10 Strategien side 24: I afsnittet turismen på Fyn skal vokse ændres teksten Kommunernes planlægning skal understøtte Udviklings Fyns strategiske arbejde med turismeudviklingen i regi af Destination Fyn. Ændres til Kommunernes fysiske planlægning skal understøtte det strategiske arbejde med turismeudviklingen. Afsnittet Udvikling Fyn skal være Danmarks stærkeste erhvervsorganisation ændres fra: Udvikling Fyn blev etableret i januar 2012, og er de fynske kommuners fælles erhvervsfremmeorganisation. Udvikling Fyn er det fælles omdrejningspunkt for den strategiske udvikling af erhvervslivet. Kommunerne ser Udvikling Fyn som en afgørende spiller i arbejdet for at tiltrække nye investeringer og virksomheder til den fynske byregion. Det er gennem Udvikling Fyn vi arbejder sammen med virksomhederne på Fyn om erhvervsudvikling lige fra den daglige virksomhedsrådgivning til store fælles erhvervsudviklingsprojekter og internationale indsatser. Ændres til Udvikling Fyn er et fælles erhvervsudviklingssamarbejde på Fyn. Udvikling Fyn skal understøtte, udvikle og forstærke de forretningsområder, hvor Fyn står stærkt eller hvor ikke udnyttede potentialer skal indfries. Vi kalder det de fynske vækstmotorer. Erhvervsservicen ligger i kommunerne og i Væksthus Syddanmark, ligesom der er selvstændige erhvervsråd i nogle kommuner. Nordfyns Kommune (Bilag 1, side 1) Nordfyns kommune ønsker, at det tydeligøres, at et medlemskab af Udvikling Fyn ikke er en forudsætning for deltagelse i Byregion Fyn og at de lokale erhvervsforeninger i strategien indskrives på lige vilkår med Udvikling Fyn. Se bemærkninger til Kerteminde Kommunes behandling side 7-8. Se anbefaling til Kerteminde Kommunes behandling side

11 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn på Banen (Side 13-20) Nyborg Kommune (Bilag 1, side 1) Nyborg Kommune anbefaler, at der sættes fokus på flere stop på Nyborg station. Det er sekretariatets vurdering, at flere stop på Nyborg Station vil styrke Fyns mulighed for at agere pendlingsopland for og samarbejdspartner med den østdanske region. Nyborg station er et vigtigt knudepunkt i den fynske infrastruktur, og udviklingen af stationen vil indgå i den fælles fynske infrastrukturplan, som ventes igangsat i efteråret Nyborg Kommune (Bilag 1, side 1) Nyborg Kommune anbefaler, at det af strategien fremgår, at de fynske kommuner skal arbejde for en takstnedsættelse på Storebæltsbroen. For så vidt angår kommunernes arbejde med takstnedsættelse på Storebæltsbroen, anbefales det at en takstnedsættelse ikke indskrives i strategien på nuværende tidspunkt, idet det kan skabe tvivl om prioriteringen af de vigtigste infrastrukturprojekter. (Udvidelsen af E20, fastlæggelse af en fremtidig Lillebæltsforbindelse, gennemførelse af timemodel, Odense Letbane). Dette hindrer ikke en indsats for at ændre takstpolitikken på Storebæltsforbindelsen, i den udstrækning det ikke skaber uklarhed om f.eks. at prioriteringen af E20s udvidelse. I den fælles fynske strategiske infrastrukturplan vil adgangen mod Jylland og Sjælland indgå. Herunder vil bl.a. takstforhold på Storebæltsforbindelsen kunne indgå som et element. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv ønsker en aktiv indsats for en ændring af takstpolitikken på Storbæltsforbindelsen. Se bemærkningerne til Nyborg Kommunes forslag- side 9. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Strategien side 14 I Timemodellen giver Fyn Danmarks bedste infrastruktur ændres teksten Nyborg er allerede i dag omstigningssted fra bil til tog og vil supplere Odense som den centrale banegård. Til Nyborg er allerede i dag omstigningssted fra bil til tog og skal udvikles som supplement for pendlerne til den centrale banegård i Odense. Se anbefalingerne til Nyborg Kommunes bemærkninger side 9. 9

12 Svendborg Kommune ønsker, at der timemodellens betydning for den kollektive trafikbetjening på Fyn analyseres. Arbejdet med den strategiske infrastrukturplan forventes igangsat i efteråret Her vil opkoblingen til timemodellen indgå som en vigtigt del, således som Svendborg Byråd foreslår. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune foreslår, at det gøres til et mål at gennemføre en halvtimesmodel på Fyn. Det vurderes, at et explicit mål på en halv times transporttid mellem byerne er umulig at opnå mange steder, ikke mindst med kollektiv trafik. F.eks. vil det sandsynligvis kræve massive stationslukninger på Svendborgbanen at komme så langt ned i transporttid. Det er sekretariatets vurdering, at en mere generel målsætning om at nedbringe rejsetiden mest mulig er mere realistisk. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune ønsker, at Femernforbindelsen udnyttes og dens betydning for at knytte tættere til udviklingen af Østersøregionen skal understøttes. Det er vigtigt, at de fynske kommuner udnytter adgangen til Femernforbindelsen optimalt og sætter fokus, hvordan Fyn kan knyttes op til udvikling i Østersøen. Det stemmer overens med intentionerne i visionen, der er nævnt i strategien side 17. Det fremgår derudover af teksten vedrørende Den Strategiske Infrastrukturplan side 16, at en opkobling til Femernforbindelsen skal indgå i prioriteringen af fremtidige infrastrukturprojekter. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. ønsker, at den strategiske udviklingsplan tilføjes et målsætning om at skabe et pendlernet for unge under uddannelse. Forslaget vedrørende et pendlernet målrettet mod unge under uddannelse ligger i tråd med intentionerne i Strategi Fyn, hvor det er et mål for den Strategien side 14: Det anbefales, at følgende målsætning tilføjes Rejsetiden med kollektiv transport fra de fynske byer til OBC skal nedbringes mest muligt. Strategien side 17 Det anbefales, at der i forbindelse med omtalen af visionen i tekstboksen laves følgende tilføjelse: visionen skal være med til at knytte Fyn tættere på udviklingen i Østersøregionen 10

13 strategiske infrastrukturplan at skabe bedre opkobling til uddannelsesinstitutionerne. Det vurderes at høringssvaret med fordel kan indgå i arbejdet med infrastrukturplanen. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv opfordrer til at sikre adgang med modulvogntog til de fynske virksomheder i alle de fynske kommuner. Det er sekretariatets vurdering, at forslaget vil bidrage til at skabe vækst og udvikling i de fynske kommuner og byer. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 2) Fynsk Erhverv anbefaler at udvidelsen af sejlrenden til Lindø Industripark prioriteres som et centralt infrastrukturprojekt. Arbejdet med en udvidelse af sejlrenden til Lindø Park vurderes til mest oplagt at kunne indgå i et fremtidigt arbejde med Den Strategiske Infrastrukturplan. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn ønsker, at der side 14 i strategien indskrives et afsnit, der forholder sig til Odense Havn/Lindø industriparks betydning for udviklingen på Fyn. Argumentationen er, at der i strategien er behov for også at sætte fokus på betydningen af flytning af gods og logistik. Sekretariatet er enig i, at der med fordel kan sættes fokus på betydningen af flytning af gods via søvejen. De indsatsområder, der er omtalt side er imidlertid de fem infrastrukturprojekter, som kommunerne er enige om, er de øjeblikkelige fælles prioriteringer. Nemlig Timemodellen, Det tredje spor på E20, Parallel forbindelse over Lillebælt, Odense Letbane og højklasset digital Strategien side 16: Det anbefales, at afsnittet Den strategiske infrastrukturplan skal give vækst og sammenhæng på Fyn ændres fra: Den strategiske infrastrukturplan skal sikre virksomheders adgang til effektiv varetransport via veje, jernbaner og havne. Til Den strategiske infrastrukturplan skal sikre virksomheders adgang til effektiv varetransport via veje, jernbaner og havne, eksempelvist ved at pege på forbedrede muligheder for modulvogntog på de overordnede veje. Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i 11

14 infrastruktur. Odense Havns forslag vil i praksis betyde, at der tilføjes et sjette. Sekretariatet vurderer, at Odense Havns forslag i den sammenhæng ikke er på niveau med de fem prioriteringer. Odense Havn / Lindø Industripark Odense Havn foreslår, at der til teksten i afsnittet Væksten skabes gennem Danmarks bedste infrastruktur laves en tilføjelse i teksten, der fremhæver betydningen af søværts infrastruktur gennem Odense Havn Det er sekretariatets vurdering, at der i teksten med fordel kan ske en fremhævning af betydningen af transport via søvejen. Den foregår imidlertid på Fyn ikke udelukkende via Odense Havn, hvorfor alle havne bør fremhæves. Faaborg-Midtfyn Kommune (Bilag 1, side 1) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler, at der i strategiens målsætninger vedrørende bredbånd, side 16, tænkes bredere end udelukkende fibernet. Sekretariatet er enig i betragtningen. Det er i øvrigt ifølge det gældende teleforlig sådan, at tilgangen skal være teknologineutral. Fynsk Erhverv (Bilag 5, side 1) Fynsk Erhverv skriver endelig bør den digitale infrastruktur opprioriteres og fokus rettes på hurtigere implementering end 2020 og mindre på valg af teknologi. Strategien side 14: Det anbefales, at der i afsnittet Væksten skal skabes gennem Danmarks bedste infrastruktur efter teksten Tilsammen giver projekterne langt bedre adgang til omverdenen. Fyn kommer i nærområdet af både København og Aarhus, og det vil på afgørende vis ændre vores udviklingsbetingelser. Projekterne betyder også, at vi kan skabe et mere sammenhængende og bæredygtigt transportsystem i den fynske byregion indsættes følgende: Udviklingen af infrastrukturen skal også skabe et mere sammenhængende og bæredygtigt for godstransporten, som hænger sammen med den søvejs infrastruktur Strategien s. 17: Det anbefales, at teksten i afsnittet Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning ændres, så der i stedet for fibernet står bredbånd. Se anbefaling til Faaborg-Midtfyn Kommunes behandling - side 12. Se bemærkninger til Faaborg-Midtfyn Kommunes anbefaling - side 12. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 4) Odense Havn ønsker at godsruter ud af Odense Havn indtegnes på kortet side 12

15 17. Det er sekretariatets vurdering, at godsruter ikke vil fremme forståelsen af det budskab, de to kort på side 17 er tænkt at skulle sende. Der er tale om ét kort omhandlende kollektiv trafik og ét omhandlende kortere rejsetider. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn ønsker, at der til passussen sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger. tilføjes et havne. Sekretariatet vurderer, at en henvisning til havne giver god mening. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn foreslår, at der under handlingen Strategisk Infrastrukturplan side 18 indsættes følgende bullet. Gøre Odense Havn til Fyns internationale transporthub til udlandet via endnu større integration mellem E20, Odense Havn og de internationale forbindelser Det er sekretariatets vurdering, at der i teksten med fordel kan ske en fremhævning af betydningen af transport via søvejen. Den foregår imidlertid på Fyn ikke udelukkende via Odense Havn, hvorfor alle havne bør fremhæves. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn/Lindø Industripark ønsker at blive fremhævet som samarbejdspartner under indsatsen Strategisk Infrastrukturplan, side 18. Det er sekretariatets vurdering, at Odense Havn/Lindø Industripark falder ind under kategorien eksterne interesseorganisationer og som sådan er indbefattet i de mulige samarbejdspartnere. Strategien side 18: Det anbefales, at følgende tekst: sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger. tilføjes: havne i opremsningen. Strategien side 18: Det anbefales, at teksten i 3. bullet i handlingen Strategisk infrastrukturplan ændres fra: sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne og færger Til sikre optimal opkobling til jernbane, motorveje, internationale lufthavne, havne og færger 13

16 Forslag til ændringer i afsnittet Fyn i Vækst (Side 21-28) Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune peger på uddannelsesområdet som et væsentligt udviklings- og erhvervsområde. Uddannelses- og erhvervsområdet er et vigtigt element i Strategi Fyn, Svendborg Kommunes input er således i tråd med strategien. Svendborg Kommune (Bilag 1, side 2) Svendborg Kommune ønsker, at bedre mobil- og bredbåndsdækning skal opprioriteres. Svenborg Kommunes ønske stemmer overens med strategiens intentioner. Inputtet betragtes som en generel tilkendegivelse om den digitale infrastrukturs vigtighed. Det vurderes ikke at inputtet giver anledning til konkrete ændringer i strategien. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. skriver, Strategien bør indeholde målsætningen om, at mindst 30 % af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse i fremtiden, hvilket er, er en afgørende forudsætning for vækst, da erhvervslivet ellers kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Forslaget ligger fint i tråd med intentionerne i strategien og det vil være naturligt at medtage det i det arbejde de fynske ungdomsuddannelser allerede har sat i gang. Det fremgår også af strategiens handleplan Alle skal have en ungdomsuddannelse s. 27. Det vurderes at konkrete målsætninger om forholdet mellem uddannelsesinstitutioner vil passe bedre i dette arbejde, end i Strategi Fyn. Det anbefales at høringssvaret indgår som input i de relevante tiltag Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Det anbefales, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i Strategien side 23: I afsnittet videns-institutionerne skal bidrage til økonomisk vækst, efter Syddansk Universitet er som vores vigtigste indsættes følgende Men vi skal udnytte bredden i hele vores uddannelsessystem helt fra grundskole og ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser. Eksempelvist ligger Danmarks største erhvervsskole på Fyn, og det vil vi udnytte til at være frontløbere i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, myndigheder og virksomheder. Sidst i afsnittet Kommunernes investeringer skal give vækst på Fyn tilføjes Kommuner, Væksthuset, Erhvervsuddannelser og Udvikling Fyn har et tæt 14

17 (infrastrukturplan, studiejobs, ungdomsuddannelser). LO Fyn (Bilag 4, side 1) LO Fyn ønsker, at erhvervsskolerne får en mere fremtræden plads i strategien, idet de er en vigtig forudsætning for vækst og beskæftigelse. Der kan være behov for at gøre erhvervsskolernes væsentlige rolle tydeligere i strategien. Det vurderes, at dette kan gøres med de formuleringer, der er anbefalet som svar på Syddansk Erhvervsskole m.fl. side 15. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet skriver Mangfoldighedsrådet anbefaler en konkret og målrettet kvalificering af ufaglærte, såvel som en mobilisering af lokal arbejdskraft, fx før og i forbindelse med igangsætningen af byggeprojekter på Fyn Mangfoldighedsrådets input er i tråd med Strategiens intentioner. Det vurderes, at rådets anbefaling kan imødekommes via den tilføjelse, der er anbefalet i forhold til Syddansk Erhvervsskoles m.fl. anbefaling - side 15. Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet ser gerne, at der arbejdes for at knytte en særlig indsats i forhold til de studerendes karrieremuligheder, herunder nyttiggørelse af de højtuddannede fynboer med international baggrund og diversiteten i sprog og kulturelle kompetencer. Det er sekretariatets vurdering, at anbefalingen falder i tråd med strategiens intentioner og er omfattet af teksten. Herunder i afsnittet Vidensinstitutionerne skal bidrage til økonomisk vækst. Syddansk Erhvervsskole m.fl. (Bilag 3, side 1) Syddansk Erhvervsskole m.fl. ønsker, at kommunerne udarbejder en fælles strategi for overgangen til ungdomsuddannelser og en efterfølgende fælles samarbejde om at uddanne medarbejdere og forberede de fynske virksomheder på de store anlægsinvesteringer gennem projekterne byg til vækst og klar til anlæg. Se anbefalingen til Syddansk Erhvervsskoles m.fl. bemærkning - side 15. Se anbefalingen til Syddansk Erhvervsskole m.fl. - side 15. Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i Det anbefales, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring i 15

18 praksis for samarbejde med ungdomsuddannelserne. Forslaget ligger fint i tråd med intentionerne i strategien, og er en del af det arbejde de fynske ungdomsuddannelser allerede har sat i gang, som fremgår af strategiens handleplan Alle skal have en ungdomsuddannelse s. 27. Det vurderes at konkrete målsætninger om forholdet mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner vil passe bedre i dette arbejde end i Strategi Fyn. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 3) Odense Havn mener, at der bør indsættes et afsnit i strategien om udvikling af maritime klynger og innovation. Endvidere foreslås Odense Havn/Lindø Industripark skrevet ind som aktør og driver af klyngeudvikling og innovation, i samarbejde med Syddansk Universitet. Odense Havns forslag fremgår allerede i vid udstrækning af Strategien s. 22 i boksen Vindmølleklynge på Lindø. Havnens betydning kan dog godt tydeliggøres. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn forslår, at afsnittet Fyn i vækst på side 22 får tilføjet en fjerde målsætning lydende: Styrke klynger, innovation og iværksætteri inden for det maritime område. De tre målsætninger, der er formuleret i strategien beskæftiger sig med Fyn som et globalt testlaboratorium, styrket virksomhedsudvikling gennem grøn omstilling og flere jobs til nyuddannede. Det er målsætninger, der går på tværs af alle fynske klynger og styrkepositioner. I den sammenhæng falder Odense Havns forslag om en fjerde målsætning udenfor, da den entydigt fokuserer på udviklingen af én styrkeposition. Det er vigtigt at udnytte og understøtte udviklingen i Odense Havn/Lindø Industripark, men det bør ske på linje med strategiens mål om at støtte Se anbefaling til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr

19 udviklingen i andre klynger. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn forslår, at der under afsnittet Fyn skal være Danmarks laboratorium indskrives et afsnit om, at Odense Havn/Lindø Industripark udpeges som testområde for udviklingen af nye teknologier inden for cleantech og energi. Odense Havns forslag fremgår allerede i vid udstrækning af Strategien s. 22 i boksen Vindmølleklynge på Lindø. Havnens betydning kan dog godt tydeliggøres. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Odense Havn / Lindø Industripark (Bilag 6, side 5) Odense Havn anbefaler, at Odense Havn/Lindø Industripark indskrives i afsnittet vedrørende de syv fynske vækstmotorer. De fynske vækstmotorer henviser til de forretningsområder, hvor der ses et potentiale for strategisk udvikling på Fyn, og som er grundlag for Udvikling Fyn strategiske arbejde. Pointen er, at kommunerne gennem deres indsats, ønsker at understøtte disse styrkepositioner. Vækstmotorerne er Food/foodtech, Oplevelsesøkonomi, Maritime erhverv, IT/Robotautomatition, Cleantech, Bygge/Anlæg. Odense Havn / Lindø industripark er en naturlig spiller, og er indskrevet strategien s. 22. Med ovennævnte ændring, er rollen som testcenter tydeliggjort. Se bemærkninger til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Se anbefaling til Odense Havn / Lindø Industripark side 6, nr. 2. Se anbefalingerne til Odense Havns forslag - side 6, nr

20 Forslag til ændringer i afsnittet Attraktive Fyn (Side 29-35) Mangfoldighedsrådet (Bilag 7, side 1) Mangfoldighedsrådet ser gerne, at der fastsættes et mål for at tiltrække internationale ressourcer samt at fokusere på trivslen for denne gruppe. Det anbefales at indarbejde forslaget, men i afsnittet Fyn i vækst (s. 22), da det passer bedre ind i strategiens struktur. Strategiens side 22 Sidst i afsnittet Fyn skal være Danmarks laboratorium tilføjes Ved at understøtte vidensmiljøer og udnytte Fyns gode beliggenhed og forudsætninger for bosætning skal vi tiltrække ressourcemedarbejdere, danske såvel som internationale 18

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard, Henning

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere