Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014"

Transkript

1 Bilag 1 til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2015 Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Nedenfor gennemgås status for de væsentligste planlagte og gennemførte kommunale initiativer og projekter i perioden fra 2007 til Natur- og Parkpolitik 2013: Politikken blev vedtaget i efteråret I 2015 forventes udarbejdet en Natur- og Parkplan - en arealanvendelsesplan for den arealmæssige og geografiske udmøntning af strategien, hvorefter der udarbejdes årlige handlingsplaner : Udarbejdelse af en strategi for køb og salg af skov- og naturarealer, med henblik på at forbedre de bynære rekreative muligheder forventes færdig i Viborg Naturpark 2014: Borgerinddragelsesproces er under gennemførelse. Dette fører til udarbejdelse af en strategi for naturparken, der forventes at blive godkendt politisk i starten af Herefter planlægges det, hvordan strategien implementeres. Bl.a. sættes der fokus på relevante delprojekter i parken. Projektet indgår desuden i Københavns Universitets projekt, Fremtidens Landskaber. Indsatser i medfør af vandhandleplanen: Afsluttede forundersøgelser for Fiskbæk Å-systemet (inkl. Kvols Bæk) 2013: Gårsdal Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2013: Rævind Bæk (fjernelse af spærring) 2013: Jegstrup Bæk (vandløbsrestaurering) 2013: Stagbæk (vandløbsrestaurering) 2013: Kvols Bæk (vandløbsrestaurering) Afsluttede forundersøgelser for Jordbro Å-systemet 2013: Afløb fra Mov Sø (fjernelse af spærring) 2013: Mønsted Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og åbning af rørlagt strækning) 2013: Mønsted Å (fjernelse af spærring) 2013: Lånum Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og åbning af rørlagt strækning) 2013: Tilløb Jordbro Å (vandløbsrestaurering) 2013: Kvosted Bæk og tilløb til Kvosted Bæk (vandløbsrestaurering) Afsluttede forundersøgelser for Karup Å-systemet 2014: Haller Å flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2014: Aaresvad Å flere lokaliteter (fjernelse af spærringer) 2014: Frederiks Sidetilløb (fjernelse af spærring) 2014: Ulvedal Bæk (fjernelse af spærring) 2014: Rabis Bæk (fjernelse af spærring) 2014: Agerbæk (fjernelse af spærring) 2014: Holmkjær Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2014: Vallerbæk (vandløbsrestaurering) 2014: Resen Bæk flere lokaliteter (vandløbsrestaurering) 2014: Søby Bæk (vandløbsrestaurering) 2013: Sejbæk (fjernelse af spærring)

2 Øvrige afsluttede forundersøgelser 2013: Skinderup Bæk i Simested Å-systemet flere indsatser (fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og åbning af rørlagte strækninger) Igangværende forundersøgelser af søer Ormstrup er igangsat med forundersøgelse i 2014 Mou Sø igangsættes i 2015 Igangværende forundersøgelser for Nørreå Øst afsluttes 2015: Kvorning Møllebæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2015: Koldbæk flere indsatser (fjernelse af spærringer) 2015: Skjebæk flere indsatser (fjernelse af spærringer og vandløbsrestaurering) 2015: Velds Møllebæk (fjernelse af spærring) 2015: Korreborg Bæk flere indsatser (fjernelse af spærringer) 2015: Svingel Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Flarup Bæk Øst (vandløbsrestaurering) 2015: Løvskal Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Vejle Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Klosterskov Kilde (vandløbsrestaurering) Igangværende forundersøgelser for Nørreå Vest afsluttes 2015: Dybdal Bæk (fjernelse af spærring) 2015: Nørremølle Å opstr. Loldrup Sø (fjernelse af spærring) 2015: Stigsbæk (fjernelse af spærring) 2015: Grundel Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærringer) 2015: Non Mølleå (fjernelse af spærring) 2015: Middelhede Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Mammen Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Vibæk flere lokaliteter (vandløbsrestaurering) 2015: Hølken (åbning af rørlagt strækning) Igangværende forundersøgelser for Gudenå inkl. Tange Å afsluttes 2015: Kettinghøj Bæk (fjernelse af spærring) 2015: Trine Møllebæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring) 2015: Skelbæk Kjellerup (fjernelse af spærring) 2015: Skovgård Grøften (vandløbsrestaurering) 2015: Tange Å (vandløbsrestaurering) 2015: Ravnholt Bæk (vandløbsrestaurering) 2015:Kærsgård Grøft (vandløbsrestaurering) 2015: Grøft v. Bjerringbro (vandløbsrestaurering). Realiseringsansøgninger: 2014: Sejbæk (fjernelse af spærring ved Sejbæk Dambrug) 2014: Skinderup Bæk (fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og åbning af rørlagte strækninger ved Skinderup Mølle Dambrug) 2014: Jegstrup Bæk (vandløbsrestaurering) 2014: Stagbæk (vandløbsrestaurering) 2014: Kvols Bæk (vandløbsrestaurering)

3 2014: Gårsdal Bæk flere lokaliteter (fjernelse af 3 spærringer) 2014: Rævind Bæk (fjernelse af spærring) 2014: Haller Å (fjernelse af spærring) ansøgning trukket tilbage pga. ikke-afklaret erstatningssag med opstrøms beliggende dambrug. Færdige projekter: 2014: Sejbæk (fjernelse af spærring ved Sejbæk Dambrug). Vådområder og ådalsprojekter: Vådområder afsluttede forundersøgelser 2012: Fly Enge 2012: Skjern Hovedgaard 2012: Fiskbæk Å. 2012: Gørup Enge 2014: Hjermind Sø 2014: Søgård Sø Vådområder igangværende forundersøgelser Iglsø Rind Enge Vådområder realiseringstilsagn Fly Enge Skjern Hovedgaard Fiskbæk Å Ådalsprojekter igangværende forundersøgelser 2014: Tilløb Skovkærbækken (Rødsø) Viborg Kommunes handlingsplan for fjernelse af spærringer ved dambrug 2007: Alskov Dambrug: Projekt afsluttet efter overtagelse fra Viborg Amt. 2010: Ravnstrup Dambrug: Færdiggjort. 2011: Karup Mølle Dambrug: Afsluttet. 2011: Ulvedal Dambrug: Afsluttet. 2011: Ingstrup Mølle Dambrug: Afsluttet. 2013: Bryrup Dambrug: Afsluttet. 2014: Trevad Mølle Dambrug: Afsluttet. 2014: Sejbæk Dambrug: Projektering finansieret af Kommunen.. Etableringen gennemføres med finansiering fra staten via vandplanerne. Det er Kommunens første afsluttede vandplanprojekt. 2014: Løvel Mølle Dambrug: Opstemningsret opkøbt med henblik på nedlæggelse. Spærringen saneres i x: Vallerbæk Dambrug: Projektet søgt koordineret med opstrøms liggende dambrug og Silkeborg Kommune. Dette har imidlertid måtte opgives pga. manglende interesse fra dambruget i Silkeborg Kommune. Projektet overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i det regi i overensstemmelse med tidsplanen heri. Myndighedsbehandlingen er igangsat, men afventer afklaring af erstatningsspørgsmålet i forhold til det opstrøms beliggende dambrug.

4 201x: Skinders Dambrug: Der er indgået en aftale med dambruges ejer om opkøb af opstemningsret og vandindvindingsret med henblik på nedlæggelse af dambruget. Projektet forventes gennemført i 2015 med delvis finansiering fra staten. 201x: Gårsdal Dambrug: Projektet overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Projektet forventes gennemført i x: Mønsted Dambrug: Projektet overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Sagen stillet i bero indtil videre pga. klage over ny miljøgodkendelse 201x: Øvrige dambrug: Projekter, der vurderes at udgøre spærringer, og hvor der ikke er besluttet en udskydelse, indgår i den kommunale handleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Mølledamme 2013 og 2014: Kortlægning af mølleopstemninger og de kulturhistoriske interesser afsluttet i Detailprojektering igangsat ved Daugbjerg Mølle, Vint Mølle og Hedemølle. 2013: Kølsen Mølle: Projekt gennemført. 201x: Øvrige projekter, der overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Okker 2013 og 2014: Høgild Mose og Vandet Mose: Screeningsundersøgelse gennemført. Screeningsundersøgelsernes forslag til indsatser søges koordineret med indsatserne i den kommunale vandhandleplan. November 2014: Vindelsbæk: Projekteret okkerbekæmpelse er igangsat. Sørestaurering Løbende: Hald Sø: Bundvandet iltes. 2011: Viborg Nørresø: Bundvandet iltes. Anlægget gennemgribende restaureret. 201X: Birke Sø: Er på investeringsoversigten for 2014 og I 2014 er indsatsmulighederne revurderet med henblik på alternative måder at restaurere søen på. Valg af restaureringsmetode kan først endelig træffes i : Rødsø: Forundersøgelse. Igangsat. Nørremølle Enge, kommunalt vådområdeprojekt 2012: Etableret. Indviet 25. maj Fiskbæk Å, kommunalt vandløbsrestaureringsprojekt 201x: Forprojekt udarbejdet. Finansiering af etablering skal afklares. Søges koordineret med vandplan vådområdeprojekt. Afventer afklaring af statsligt vådområdeprojekt. Natura 2000-projekter Faciliterende indsats : Kontakt til landbrugsorganisationerne og lodsejerne samt tilskud til landbrugskonsulenter. Igangværende.

5 : Planlægningsprojekt Simested Ådal: Tilskud. Afsluttes : Kærby-Rind: Afsluttet. 2014: Ulbjerg Klint: Afsluttes : Bredsgård Sø: Afsluttes Hydrologiprojekter 2012: Skals Enge : Forprojekt. Afsluttet : Simested Ådal : Forprojekt. Afsluttet : Skals Enge : Realiseringsprojekt. Afsluttes : Strandet: Forprojekt. Afsluttes : Jordbro Å: Forprojekt. Afsluttes : Karup Ådal og Resen Bækdal: Forprojekt. Afsluttes Naturpleje : Rydning og hegning af kommunale hede / overdrevsarealer: Birkesø, Vedsø, Brokbakken v. Bjerringbro, Ulbjerg Klint : Plejeplan for Hærup Sø-fredningen udsendt og størstedelen af plejen gennemført i form af rydning og etablering af afgræsning : Rydning af ådal og hede i Karup å fredningen ved Høgild Mølle, samt etablering af stiforløb og P- plads : Rydninger gennemført inden for Hald Sø fredningen på østsiden af søen. 2010: Rydning af udgåede ene og afhøstning af udgået lyng i Ø Bakker. 2011: Plejeplan for Hvidding Krat udsendt og samarbejde med ejere om pleje påbegyndt. 2012: Brandstrup Mose: Restaurering af højmosen. Rydning gennemført og vandstandshævning afsluttet. 2013: Rydning og hegning af hede-/moseareal ved Haller Å i tilknytning til andre naturarealer. 2013: Hedepleje i 2 fredninger: Urhanedalen og Røverdalen/Vroue Hede samt på hedeareal ved Finderup Hede. Gennemført. 2014: Rydning og udvidelse af hedeareal ved Ø Bakker. 2014: Rydning af gravhøje, ud over dem, som er under årlig pleje. Skov Løbende skovdrift: Med hovedvægt på bevarelse af naturværdier, og forbedring af den rekreative værdi af arealerne, bl.a. ved forøgelse af løvtræsandelen ved plantning og bevarelse af gl. træer. 2009: PEFC.certificering af kommunes skovarealer: Sikrer og dokumenterer bæredygtig og naturnær drift. Gennemført : Pleje af alle fortidsminder på kommunens egne arealer. Gennemført. 2012: Grundfos-skov ved Bjerringbro: Etableret. 2013: Skovrejsning ved Møldrup: Afsluttet. Stier, friluftsliv mm. 2007: Bigum Søbad. Handicapegnet adgang til stiadgang til bålplads, bord og badebro. Etableret. 2007: Bynær skov ved Bjerringbro: Skovlegeplads med handicapegnet stiforløb. Etableret. 2008: Vedsø: Handicapegnet stenmelssti. Etableret. 2009: Undallslund: Handicapegnet stiforløb. Etableret og frem: Undallslund: Skiruteforløb i samarbejde med Viborg Orienteringsklub.

6 2009: Non Mølle inden for Hald Sø fredningen. Handicapegnet stiforløb.renoveret. 2009: Støttrup Plantage: Trampestirute. Etableret. 2009: Høgild Mølle indenfor Karup å-fredningen. Stiforløb og P-plads : Undallslund og Bjerringbro. Opgradering af eksisterende stier. Etableret 2011: Kællinghølbroen: Indviet. 2011: Stiforløb i Bjerregrav Nordskov. Etableret. 2012: Mountainbikerute ved Bjerringbro: Etableret og indviet. 2012: Himmerlandsstien: Formidlingstiltag. Etableret og indviet : Bynær skov ved Solvænget i Frederiks: Renoveret. 2013: Nørremølle Enge: Sti og naturformidling. Etableret og indviet. 2013: Bak Royel: Forbedret tilgængelighed ved etablering af spor gennem skoven, indgår i lokalt stiprojekt v. Ulbjerg Borgerforening. Etableret. 2013: Navteksøerne i Rødkærsbro: Sti. Etableret. 2013: Digterparken i Viborg. Renovering af beplantning. Afsluttet. 2013: Ny badebro i Bigum. Etableret. 2013: Sønder- og Nørresø i Viborg. Handicap fiskepladser. 2 stk. renoveret : Militærterræn langs Karup Å: Samarbejde med Forsvaret om at øge tilgængeligheden for offentligheden på de militære områder ved Karup Å igangsat. Stier afmærket og ny, folder og kortborde opsættes efterår/vinter : Trækstien ved Gudenåen: Trækstien søges forbedret fra Tange Sø til Bjerringbro, evt. med et nyt stiforløb på nogle strækninger. Strækningen omkring Bjerringbro og de nye broer prioriteres højest. I 2015 forventes strækningen omkring Bjerringbro forbedret samt af ny kanoophalerplads overfor Solog Vandtrappen etableret. 2014: Udkigstårn Kongenshus. Etableret og indviet med tilskud og bidrag til formidling. Afsluttet. 2014: Forstbotanisk Have: Renoveringsprojekt og naturformidling. Afsluttet. 2014: Hærvejen fra Viborg til kommunegrænsen: Ny vandrerute gjort tilgængelig, markeret og indviet. Afsluttet. 2014: Grundfos-skoven ved Hedemøllevej: Grusbelagt sti og P-plads i hundeindhegningen. Afsluttet. 2014: Kapeldalen ved Hald Sø: Sikring af sti samt renovering af trappe samt P-plads. Afsluttet. 2014: Langmosen ved Løvel: Renovering af sti ned til og langs Langmosen. Afsluttet. 2014: Grusstier i ny skov ved Møldrup: Afsluttet. 2014: Digterparken i Viborg: Renovering - opsætning af ny legeplads. Afsluttet. 2014: Salonsøen i Viborg: Etablering af bropromenade og renovering af bådebro. Afsluttet : Undallslund: Indhegnet hundeskov (3 ha) med stianlæg: Etableres efterår/vinter

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Ud i naturen. Ture omkring Silkeborg

Ud i naturen. Ture omkring Silkeborg Ud i naturen Ture omkring Silkeborg Forår - sommer 2014 Marts Hugormetur Lørdag 22. marts kl. 14.00 til ca. 16 Vandløbsrestaurering Haller å Søndag den 23. marts kl 09.30 11.00 April Dyr og dyrespor i

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Oktober 25 Karl Vogt-Nielsen Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere