Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014"

Transkript

1 Bilag 1 til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2015 Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Nedenfor gennemgås status for de væsentligste planlagte og gennemførte kommunale initiativer og projekter i perioden fra 2007 til Natur- og Parkpolitik 2013: Politikken blev vedtaget i efteråret I 2015 forventes udarbejdet en Natur- og Parkplan - en arealanvendelsesplan for den arealmæssige og geografiske udmøntning af strategien, hvorefter der udarbejdes årlige handlingsplaner : Udarbejdelse af en strategi for køb og salg af skov- og naturarealer, med henblik på at forbedre de bynære rekreative muligheder forventes færdig i Viborg Naturpark 2014: Borgerinddragelsesproces er under gennemførelse. Dette fører til udarbejdelse af en strategi for naturparken, der forventes at blive godkendt politisk i starten af Herefter planlægges det, hvordan strategien implementeres. Bl.a. sættes der fokus på relevante delprojekter i parken. Projektet indgår desuden i Københavns Universitets projekt, Fremtidens Landskaber. Indsatser i medfør af vandhandleplanen: Afsluttede forundersøgelser for Fiskbæk Å-systemet (inkl. Kvols Bæk) 2013: Gårsdal Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2013: Rævind Bæk (fjernelse af spærring) 2013: Jegstrup Bæk (vandløbsrestaurering) 2013: Stagbæk (vandløbsrestaurering) 2013: Kvols Bæk (vandløbsrestaurering) Afsluttede forundersøgelser for Jordbro Å-systemet 2013: Afløb fra Mov Sø (fjernelse af spærring) 2013: Mønsted Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og åbning af rørlagt strækning) 2013: Mønsted Å (fjernelse af spærring) 2013: Lånum Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og åbning af rørlagt strækning) 2013: Tilløb Jordbro Å (vandløbsrestaurering) 2013: Kvosted Bæk og tilløb til Kvosted Bæk (vandløbsrestaurering) Afsluttede forundersøgelser for Karup Å-systemet 2014: Haller Å flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2014: Aaresvad Å flere lokaliteter (fjernelse af spærringer) 2014: Frederiks Sidetilløb (fjernelse af spærring) 2014: Ulvedal Bæk (fjernelse af spærring) 2014: Rabis Bæk (fjernelse af spærring) 2014: Agerbæk (fjernelse af spærring) 2014: Holmkjær Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2014: Vallerbæk (vandløbsrestaurering) 2014: Resen Bæk flere lokaliteter (vandløbsrestaurering) 2014: Søby Bæk (vandløbsrestaurering) 2013: Sejbæk (fjernelse af spærring)

2 Øvrige afsluttede forundersøgelser 2013: Skinderup Bæk i Simested Å-systemet flere indsatser (fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og åbning af rørlagte strækninger) Igangværende forundersøgelser af søer Ormstrup er igangsat med forundersøgelse i 2014 Mou Sø igangsættes i 2015 Igangværende forundersøgelser for Nørreå Øst afsluttes 2015: Kvorning Møllebæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring og vandløbsrestaurering) 2015: Koldbæk flere indsatser (fjernelse af spærringer) 2015: Skjebæk flere indsatser (fjernelse af spærringer og vandløbsrestaurering) 2015: Velds Møllebæk (fjernelse af spærring) 2015: Korreborg Bæk flere indsatser (fjernelse af spærringer) 2015: Svingel Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Flarup Bæk Øst (vandløbsrestaurering) 2015: Løvskal Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Vejle Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Klosterskov Kilde (vandløbsrestaurering) Igangværende forundersøgelser for Nørreå Vest afsluttes 2015: Dybdal Bæk (fjernelse af spærring) 2015: Nørremølle Å opstr. Loldrup Sø (fjernelse af spærring) 2015: Stigsbæk (fjernelse af spærring) 2015: Grundel Bæk flere lokaliteter (fjernelse af spærringer) 2015: Non Mølleå (fjernelse af spærring) 2015: Middelhede Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Mammen Bæk (vandløbsrestaurering) 2015: Vibæk flere lokaliteter (vandløbsrestaurering) 2015: Hølken (åbning af rørlagt strækning) Igangværende forundersøgelser for Gudenå inkl. Tange Å afsluttes 2015: Kettinghøj Bæk (fjernelse af spærring) 2015: Trine Møllebæk flere lokaliteter (fjernelse af spærring) 2015: Skelbæk Kjellerup (fjernelse af spærring) 2015: Skovgård Grøften (vandløbsrestaurering) 2015: Tange Å (vandløbsrestaurering) 2015: Ravnholt Bæk (vandløbsrestaurering) 2015:Kærsgård Grøft (vandløbsrestaurering) 2015: Grøft v. Bjerringbro (vandløbsrestaurering). Realiseringsansøgninger: 2014: Sejbæk (fjernelse af spærring ved Sejbæk Dambrug) 2014: Skinderup Bæk (fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og åbning af rørlagte strækninger ved Skinderup Mølle Dambrug) 2014: Jegstrup Bæk (vandløbsrestaurering) 2014: Stagbæk (vandløbsrestaurering) 2014: Kvols Bæk (vandløbsrestaurering)

3 2014: Gårsdal Bæk flere lokaliteter (fjernelse af 3 spærringer) 2014: Rævind Bæk (fjernelse af spærring) 2014: Haller Å (fjernelse af spærring) ansøgning trukket tilbage pga. ikke-afklaret erstatningssag med opstrøms beliggende dambrug. Færdige projekter: 2014: Sejbæk (fjernelse af spærring ved Sejbæk Dambrug). Vådområder og ådalsprojekter: Vådområder afsluttede forundersøgelser 2012: Fly Enge 2012: Skjern Hovedgaard 2012: Fiskbæk Å. 2012: Gørup Enge 2014: Hjermind Sø 2014: Søgård Sø Vådområder igangværende forundersøgelser Iglsø Rind Enge Vådområder realiseringstilsagn Fly Enge Skjern Hovedgaard Fiskbæk Å Ådalsprojekter igangværende forundersøgelser 2014: Tilløb Skovkærbækken (Rødsø) Viborg Kommunes handlingsplan for fjernelse af spærringer ved dambrug 2007: Alskov Dambrug: Projekt afsluttet efter overtagelse fra Viborg Amt. 2010: Ravnstrup Dambrug: Færdiggjort. 2011: Karup Mølle Dambrug: Afsluttet. 2011: Ulvedal Dambrug: Afsluttet. 2011: Ingstrup Mølle Dambrug: Afsluttet. 2013: Bryrup Dambrug: Afsluttet. 2014: Trevad Mølle Dambrug: Afsluttet. 2014: Sejbæk Dambrug: Projektering finansieret af Kommunen.. Etableringen gennemføres med finansiering fra staten via vandplanerne. Det er Kommunens første afsluttede vandplanprojekt. 2014: Løvel Mølle Dambrug: Opstemningsret opkøbt med henblik på nedlæggelse. Spærringen saneres i x: Vallerbæk Dambrug: Projektet søgt koordineret med opstrøms liggende dambrug og Silkeborg Kommune. Dette har imidlertid måtte opgives pga. manglende interesse fra dambruget i Silkeborg Kommune. Projektet overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i det regi i overensstemmelse med tidsplanen heri. Myndighedsbehandlingen er igangsat, men afventer afklaring af erstatningsspørgsmålet i forhold til det opstrøms beliggende dambrug.

4 201x: Skinders Dambrug: Der er indgået en aftale med dambruges ejer om opkøb af opstemningsret og vandindvindingsret med henblik på nedlæggelse af dambruget. Projektet forventes gennemført i 2015 med delvis finansiering fra staten. 201x: Gårsdal Dambrug: Projektet overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Projektet forventes gennemført i x: Mønsted Dambrug: Projektet overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Sagen stillet i bero indtil videre pga. klage over ny miljøgodkendelse 201x: Øvrige dambrug: Projekter, der vurderes at udgøre spærringer, og hvor der ikke er besluttet en udskydelse, indgår i den kommunale handleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Mølledamme 2013 og 2014: Kortlægning af mølleopstemninger og de kulturhistoriske interesser afsluttet i Detailprojektering igangsat ved Daugbjerg Mølle, Vint Mølle og Hedemølle. 2013: Kølsen Mølle: Projekt gennemført. 201x: Øvrige projekter, der overlapper med den kommunale vandhandleplan og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen heri. Okker 2013 og 2014: Høgild Mose og Vandet Mose: Screeningsundersøgelse gennemført. Screeningsundersøgelsernes forslag til indsatser søges koordineret med indsatserne i den kommunale vandhandleplan. November 2014: Vindelsbæk: Projekteret okkerbekæmpelse er igangsat. Sørestaurering Løbende: Hald Sø: Bundvandet iltes. 2011: Viborg Nørresø: Bundvandet iltes. Anlægget gennemgribende restaureret. 201X: Birke Sø: Er på investeringsoversigten for 2014 og I 2014 er indsatsmulighederne revurderet med henblik på alternative måder at restaurere søen på. Valg af restaureringsmetode kan først endelig træffes i : Rødsø: Forundersøgelse. Igangsat. Nørremølle Enge, kommunalt vådområdeprojekt 2012: Etableret. Indviet 25. maj Fiskbæk Å, kommunalt vandløbsrestaureringsprojekt 201x: Forprojekt udarbejdet. Finansiering af etablering skal afklares. Søges koordineret med vandplan vådområdeprojekt. Afventer afklaring af statsligt vådområdeprojekt. Natura 2000-projekter Faciliterende indsats : Kontakt til landbrugsorganisationerne og lodsejerne samt tilskud til landbrugskonsulenter. Igangværende.

5 : Planlægningsprojekt Simested Ådal: Tilskud. Afsluttes : Kærby-Rind: Afsluttet. 2014: Ulbjerg Klint: Afsluttes : Bredsgård Sø: Afsluttes Hydrologiprojekter 2012: Skals Enge : Forprojekt. Afsluttet : Simested Ådal : Forprojekt. Afsluttet : Skals Enge : Realiseringsprojekt. Afsluttes : Strandet: Forprojekt. Afsluttes : Jordbro Å: Forprojekt. Afsluttes : Karup Ådal og Resen Bækdal: Forprojekt. Afsluttes Naturpleje : Rydning og hegning af kommunale hede / overdrevsarealer: Birkesø, Vedsø, Brokbakken v. Bjerringbro, Ulbjerg Klint : Plejeplan for Hærup Sø-fredningen udsendt og størstedelen af plejen gennemført i form af rydning og etablering af afgræsning : Rydning af ådal og hede i Karup å fredningen ved Høgild Mølle, samt etablering af stiforløb og P- plads : Rydninger gennemført inden for Hald Sø fredningen på østsiden af søen. 2010: Rydning af udgåede ene og afhøstning af udgået lyng i Ø Bakker. 2011: Plejeplan for Hvidding Krat udsendt og samarbejde med ejere om pleje påbegyndt. 2012: Brandstrup Mose: Restaurering af højmosen. Rydning gennemført og vandstandshævning afsluttet. 2013: Rydning og hegning af hede-/moseareal ved Haller Å i tilknytning til andre naturarealer. 2013: Hedepleje i 2 fredninger: Urhanedalen og Røverdalen/Vroue Hede samt på hedeareal ved Finderup Hede. Gennemført. 2014: Rydning og udvidelse af hedeareal ved Ø Bakker. 2014: Rydning af gravhøje, ud over dem, som er under årlig pleje. Skov Løbende skovdrift: Med hovedvægt på bevarelse af naturværdier, og forbedring af den rekreative værdi af arealerne, bl.a. ved forøgelse af løvtræsandelen ved plantning og bevarelse af gl. træer. 2009: PEFC.certificering af kommunes skovarealer: Sikrer og dokumenterer bæredygtig og naturnær drift. Gennemført : Pleje af alle fortidsminder på kommunens egne arealer. Gennemført. 2012: Grundfos-skov ved Bjerringbro: Etableret. 2013: Skovrejsning ved Møldrup: Afsluttet. Stier, friluftsliv mm. 2007: Bigum Søbad. Handicapegnet adgang til stiadgang til bålplads, bord og badebro. Etableret. 2007: Bynær skov ved Bjerringbro: Skovlegeplads med handicapegnet stiforløb. Etableret. 2008: Vedsø: Handicapegnet stenmelssti. Etableret. 2009: Undallslund: Handicapegnet stiforløb. Etableret og frem: Undallslund: Skiruteforløb i samarbejde med Viborg Orienteringsklub.

6 2009: Non Mølle inden for Hald Sø fredningen. Handicapegnet stiforløb.renoveret. 2009: Støttrup Plantage: Trampestirute. Etableret. 2009: Høgild Mølle indenfor Karup å-fredningen. Stiforløb og P-plads : Undallslund og Bjerringbro. Opgradering af eksisterende stier. Etableret 2011: Kællinghølbroen: Indviet. 2011: Stiforløb i Bjerregrav Nordskov. Etableret. 2012: Mountainbikerute ved Bjerringbro: Etableret og indviet. 2012: Himmerlandsstien: Formidlingstiltag. Etableret og indviet : Bynær skov ved Solvænget i Frederiks: Renoveret. 2013: Nørremølle Enge: Sti og naturformidling. Etableret og indviet. 2013: Bak Royel: Forbedret tilgængelighed ved etablering af spor gennem skoven, indgår i lokalt stiprojekt v. Ulbjerg Borgerforening. Etableret. 2013: Navteksøerne i Rødkærsbro: Sti. Etableret. 2013: Digterparken i Viborg. Renovering af beplantning. Afsluttet. 2013: Ny badebro i Bigum. Etableret. 2013: Sønder- og Nørresø i Viborg. Handicap fiskepladser. 2 stk. renoveret : Militærterræn langs Karup Å: Samarbejde med Forsvaret om at øge tilgængeligheden for offentligheden på de militære områder ved Karup Å igangsat. Stier afmærket og ny, folder og kortborde opsættes efterår/vinter : Trækstien ved Gudenåen: Trækstien søges forbedret fra Tange Sø til Bjerringbro, evt. med et nyt stiforløb på nogle strækninger. Strækningen omkring Bjerringbro og de nye broer prioriteres højest. I 2015 forventes strækningen omkring Bjerringbro forbedret samt af ny kanoophalerplads overfor Solog Vandtrappen etableret. 2014: Udkigstårn Kongenshus. Etableret og indviet med tilskud og bidrag til formidling. Afsluttet. 2014: Forstbotanisk Have: Renoveringsprojekt og naturformidling. Afsluttet. 2014: Hærvejen fra Viborg til kommunegrænsen: Ny vandrerute gjort tilgængelig, markeret og indviet. Afsluttet. 2014: Grundfos-skoven ved Hedemøllevej: Grusbelagt sti og P-plads i hundeindhegningen. Afsluttet. 2014: Kapeldalen ved Hald Sø: Sikring af sti samt renovering af trappe samt P-plads. Afsluttet. 2014: Langmosen ved Løvel: Renovering af sti ned til og langs Langmosen. Afsluttet. 2014: Grusstier i ny skov ved Møldrup: Afsluttet. 2014: Digterparken i Viborg: Renovering - opsætning af ny legeplads. Afsluttet. 2014: Salonsøen i Viborg: Etablering af bropromenade og renovering af bådebro. Afsluttet : Undallslund: Indhegnet hundeskov (3 ha) med stianlæg: Etableres efterår/vinter

Strategi for naturindsatsen i Viborg Kommune

Strategi for naturindsatsen i Viborg Kommune Strategi for naturindsatsen i Viborg Kommune 2016-2019 - herunder natur- og friluftsområdet, bynære områder samt kobling til vand- og naturplaner Godkendt af Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg den 28.

Læs mere

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Hald Hovedgård 85 7. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Retningslinjer 1. Inden for de særligt beskyttelsesværdige

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Retningslinje 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer. Naturområde ved Hjarbæk Fjord

Retningslinje 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer. Naturområde ved Hjarbæk Fjord Retningslinje 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer Naturområde ved Hjarbæk Fjord 103 10. Naturområder og økologiske forbindelseslinjer Retningslinjer 1. Naturområder og økologiske forbindelseslinjer

Læs mere

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup Retningslinje 5 Støj og lys Uhrbanen ved Karup 73 5. Støj og lys Retningslinjer 1. Etablering af støjende virksomhed og anlæg skal ske således, at der ikke opstår støjulemper for eksisterende eller planlagt

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

Aftale 2015 Natur og Landskab (Bosætning og Erhverv) Status for Teknik- og Miljøudvalget

Aftale 2015 Natur og Landskab (Bosætning og Erhverv) Status for Teknik- og Miljøudvalget Aftale 2015 Natur og Landskab (Bosætning og Erhverv) Status for Teknik- og Miljøudvalget Ole Tyrsted Jørgensen 03. september 2015 Sags id 00.15.00-A26-1-14 Natura 2000 handleplaner gennemførelse Arbejdet

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog Ny bydel - Arnbjerg kvalitet og dialog Ny bydel - Viborg Baneby Ny Vestre Landsret Hvad er arkitektur? Om en bygning er smuk vil altid kunne dis- enige. ken skal derfor ikke handle om smuk eller grim arkitektur.

Læs mere

Retningslinje 6 Turisme, oplevelser og ferieanlæg. Kongenshus Hede

Retningslinje 6 Turisme, oplevelser og ferieanlæg. Kongenshus Hede Retningslinje 6 Turisme, oplevelser og ferieanlæg Kongenshus Hede 79 6. Turisme, oplevelser og ferieanlæg Retningslinjer 1. Det er Viborg Byråds målsætning: - at alle kommunens borgere inden for en rimelig

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 Natur- og friluftsstrategi for Norddjurs Kommune. I forlængelse af natur- og friluftsstrategien

Læs mere

Grønne sammenhænge. Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune

Grønne sammenhænge. Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune Grønne sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune Godkendt af Viborg Byråd den 25. september 2013 Indhold Forord...5 Indledning...6 Grønne sammenhænge...6 Generelle udfordringer...8 Specifikke

Læs mere

Aktive foranstaltninger i Ringkøbing- Skjern Kommunes vandløb i

Aktive foranstaltninger i Ringkøbing- Skjern Kommunes vandløb i BILAG A: Aktive foranstaltninger i Ringkøbing- Skjern Kommunes vandløb i 2016-2017 Vandplansopgaver: Aktivitetsplan for tilpasninger af faunapassager ved dambrug og øvrige passageprojekter Faunapassageopgaver:

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån I alt

1.000 kr. Kval. Lån I alt Drift og Anlæg: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Etablering af hundeskov i genbrugsskoven 250 0 0 0 Offentlige toiletter - renovering m.m. 1.150 I alt 1400 0 0 0 + = udgift, - = indtægt Etablering

Læs mere

Vandhandleplan. Kommune. Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen

Vandhandleplan. Kommune. Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen Vandhandleplan for Svendborg Kommune Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen Den kommunale vandhandleplan Kommunerne skal udarbejde handleplaner der beskriver,

Læs mere

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats 2012-2015 KL s temadag om politisk styring af vand- og naturindsatsen 13. April 2012 i Vejle Ved Anni Kær Pedersen, akp@kl.dk, tlf. 3370-3241

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Hvordan udvikler vi naturen i samarbejde med landmændene?

Hvordan udvikler vi naturen i samarbejde med landmændene? Oplæg på Økologi på tværs i kommunen,9 november 2016. Hvordan udvikler vi naturen i samarbejde med landmændene? Bo Levesen, Vejle Kommune Historien om engene Ingen bonde har nogensinde afgræsset enge og

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015 Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej 26 9520 Skørping 10. juli 2015 Jordbro Å - Endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af vådområde Jordbro Å. Naturstyrelsen har den

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen 3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER Pia Boisen Hansen DISPOSITION Baggrund Forhistorie og udvikling Alling Ådal projekt og eksempler Kastbjerg Ådal projekt og eksempler Gode råd BAGGRUND Biolog, Randers Kommune

Læs mere

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur Odense Kommunes plan for biodiversitet Lene Holm Kontorchef Park & Natur Disposition Faktuelt om Odense Lokale mål Planlægning Handlinger Udfordringer Faktuelt Areal: 304,3 m 2 Landbrug: 14.500 ha i årlig

Læs mere

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Elementer i natur- og miljøforvaltningen Hvem gør hvad? Amt Overvågning (vidensindsamling)

Læs mere

Gennemgang af kloakoplande

Gennemgang af kloakoplande 1. maj 2014 Gennemgang af kloakoplande Indhold 1. Almind...5 2. Birgittelyst...5 3. Bjerregrav...5 4. Bjerring...6 5. Bjerringbro...6 6. Borup...7 7. Brandstrup...8 8. Bruunshåb...8 9. Bækkelund og Hald...9

Læs mere

NOTAT. Referent: Merete Hornskov Davidsen. Info fra kommunen: Det Grønne Råd - Referat fra møde d. 19. marts 2015.

NOTAT. Referent: Merete Hornskov Davidsen. Info fra kommunen: Det Grønne Råd - Referat fra møde d. 19. marts 2015. NOTAT Det Grønne Råd - Referat fra møde d. 19. marts 2015 Tilstedeværende: Erik Preisler (Skive Idrætssamvirke) Niels Martin Nielsen (Jægerforbundet) Anni Oppelstrup (Friluftsrådet) Verner Vangsgaard Hansen

Læs mere

Grøn Plan Oversigt over idéer og forslag i idéfasen 1. juli 31. december 2011

Grøn Plan Oversigt over idéer og forslag i idéfasen 1. juli 31. december 2011 Grøn Plan Oversigt over idéer og forslag i idéfasen 1. juli 31. december 2011 Grøn Plan for Furesø kommune er sat i gang med en idéfase fra 1. juli til 31. december 2011. I den periode har Status og idéoplæg

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 1 INTRODUKTION...1 2 SKOV- OG NATURSTYRELSEN OG SILKEBORG STATSSKOVDISTRIKT...2 2.1 ADMINISTRATIV STRUKTUR...2 2.2 ADMINISTRATIV AREALOVERSIGT...3 2.3 DISTRIKTETS OPGAVER...4 2.4 OVERSIGT OVER DISTRIKTETS

Læs mere

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983 NATUR I LANDSKABET Velkomst v/brian Hemmingsen, formand for Teknikog Miljøudvalget Introduktion til aftens program Natur- og miljøprojekter Pause Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Skovrejsning

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Karup Å, Kongenshus og

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område nr. 90 Habitatområde H79 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning... Indholdsfortegnelse Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63 Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...3/63 Resume af den statslige vandplan...5/63 Forord...7/63 Offentlighedsfase

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Friluftstrategi 2008 - Status 2015

Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Vision 2008 Friluftslivet er udviklet på et bæredygtigt grundlag Kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse Kommunen er kendt

Læs mere

Plan for Grønne Områder Hvidbog opsamling, kommentarer og indstilling på baggrund af høringssvar fra medlemmer af Det Grønne Råd

Plan for Grønne Områder Hvidbog opsamling, kommentarer og indstilling på baggrund af høringssvar fra medlemmer af Det Grønne Råd Høringspart Relevant afsnit Resumé af høringssvar Administrationens Kommentarer Dansk Skovforening Skove Tilvækst på 1.500 m 3 er Ja, gamle tal korrekt tal for lille er ca. 2.400 m 3 Skovning 1.600 m 3

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Notat. Status for Grønne områder, Vand og Natur TMU juni 2016

Notat. Status for Grønne områder, Vand og Natur TMU juni 2016 Notat Sag: 04.00.00-G01-7-16 01-06-2016 Status for Grønne områder, Vand og Natur TMU juni 2016 Grønne områder Faaborg Midtfyn Kommune har: 180 ha. grønne områder 32 legepladser 62 ha. vejplantninger (beplantninger

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab?

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret,

Læs mere

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Fødevareministeriet FødevareErhverv KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter skal udmønte Grøn Vækst-aftalen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

Klostermarken - areal nr. 408

Klostermarken - areal nr. 408 Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Klostermarken - areal nr. 408 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Naturstyrelsen overtog administrationen af arealet i 2002 efter Forsvarsministeriet.

Læs mere

Sillebro Ådal anmarks største klimatilpasningsprojekt

Sillebro Ådal anmarks største klimatilpasningsprojekt Sillebro Ådal anmarks største klimatilpasningsprojekt Agenda Sillebro Ådal Danmarks største klimatilpasningsprojekt Klimaforandring i det positive lys Projektområdet Baggrund for projektet Klimaudfordringer

Læs mere

Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur

Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur Ejby Mose er et af de største sammenhængende moseområder på Fyn og projektområdet strækker sig over 230 ha. Området er domineret

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

FRA VANDPLAN TIL INDSATS

FRA VANDPLAN TIL INDSATS FRA VANDPLAN TIL INDSATS Vandplaner i kommunerne FRA VANDPLAN TIL INDSATS Med vedtagelse af de danske vandplaner i december 2011 skal kommunerne udarbejde handle planer for implementering af vandplanernes

Læs mere

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Natura 2000-område nr. 210 Habitatområde H159 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Spællinge

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Projekttype Projektnavn Allerød Restaurering af Kollerød Å i Hillerød og Allerød Assens Faunapassage ved Hattebæk Mølle. Åbning af rørlagt strækning af brændholtafløbet. Ansøgning om tilskud til projekt

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen.

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg roc@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Udvikling og forøgelse af Langelands 3 unikke naturområder Foreløbigt notat fra Friluftsrådets kreds13 Sydfyn februar 2015

Udvikling og forøgelse af Langelands 3 unikke naturområder Foreløbigt notat fra Friluftsrådets kreds13 Sydfyn februar 2015 Udvikling og forøgelse af Langelands 3 unikke naturområder Foreløbigt notat fra Friluftsrådets kreds13 Sydfyn februar 2015 Der er nu 2 store naturfonde i spil, - den tidligere miljøminister skabte sammen

Læs mere

Projektbeskrivelse:Nordjysknaturpleje

Projektbeskrivelse:Nordjysknaturpleje Projektbeskrivelse:Nordjysknaturpleje -Ansøgningom tilskudtilplanlægningafnatur-ogmiljøprojekter. 1.Resumé Ansøgning om støtte til planlægning af naturpleje med afgræsning som det primære virkemiddel.

Læs mere

Det Grønne Råd Referat for møde d. 23. juni 2016

Det Grønne Råd Referat for møde d. 23. juni 2016 Det Grønne Råd Referat for møde d. 23. juni 2016 Tilstedeværende: Niels Martin Nielsen (Jægerforbundet) Anni Oppelstrup (Friluftsrådet) Poul Ravnsbæk (NST) Birger Schütte (Dansk Skovforening) Erik Preisler

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere