Kriminalitet 2010 Criminality 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitet 2010 Criminality 2010"

Transkript

1 KRIMINALITET 2010

2

3 Kriminalitet 2010 Criminality 2010

4 Kriminalitet 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 14. Dec gang Oplag: 220 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: ScanPix Trykt udgave: Pris: 180,00 kr. inkl. 25 pct. moms Kan købes på Tlf ISBN ISSN X Pdf-udgave: Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Kan hentes gratis på Tlf Fax ISBN ISSN e-post: Signaturforklaring:» Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige / / Databrud i diagrammer i.sk. Ikke sæsonkorrigeret sk. Sæsonkorrigeret r Reviderede tal Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Symbols:» Repetition - Nil 0 0,0 } Less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive... Data not available * Provisional or estimated figures Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line / / Break in a series (in diagrams) i.sk. Not seasonally adjusted sk. Seasonally adjusted r Revised figures Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. Danmarks Statistik 2011 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. N en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til inden for aftalens rammer at kopiere fra publikationen.

5 Forord Kriminalitet er den lige publikation med kriminalstatistik for Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne). Publikationen er i skiftende udformninger udkommet siden Kriminalitet 2010 samler alle kriminalstatistikkens forskellige områder, dvs. anmeldelser og ofre samt strafferetlige afgørelser og fængslinger. Kriminalstatistikken omfatter politianmeldte eller -registrerede overtrædelser af enten straffelov, færdselslov eller særlove. Publikationen indledes med et afsnit om kriminalitetsudviklingen fra 2000 til 2010, mens tabeldelen hovedsagelig fokuserer på De strafferetlige afgørelser opgøres også i fældende og ikke fældende afgørelser (dvs. i skyldige og ikke skyldige). Endvidere opgøres de strafferetlige afgørelser både som afgjorte sager og som personer med en eller flere fældende afgørelser. Publikationen er i 2010 udvidet med resultaterne af Danmarks Statistiks nye recidivstatistik, dvs. opgørelser vedrørende tilbagefald til ny kriminalitet. Statistikkens etablering er finansieret af Justitsministeriet og statistikken vil fremover være en del af Danmarks Statistiks kriminalstatistik. I tilknytning til indledningsafsnittet redegøres for statistikkens grundbegreber og kilder. I bilagsafsnittet er bl.a. tabellernes straffelovskategorier angivet med henvisning til de specifikke paragraffer i straffeloven. Kriminalstatistik offentliggøres løbende i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistiske Efterretninger (serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen), samt i Statistikbanken ( Kriminalitet 2010 findes også som e-bog på Publikationen er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Befolkning af specialkonsulent Lisbeth Laursen og kontorfuldmægtig Iben Pedersen i samarbejde med programmør Arne Würtz. En følgegruppe med medarbejdere fra Danmarks Statistik og forskningschef i Justitsministeriet Britta Kyvsgaard har været tilknyttet bogen under udarbejdelsen. Danmarks Statistik, november 2011 Jan Plovsing / Anita Lange

6 Preface»Kriminalitet«is the annual publication containing Danish criminal statistics (excluding Greenland and the Faroe Islands. Since 1832 the publication has appeared in different versions.»kriminalitet 2010«provides an overall view of the statistical areas relating to crime in Denmark, i.e. from reported offences and victims to the legal decisions and imprisonments. The publication contains data on violations of the Danish Penal Code, the Road Traffic Act and special laws. The publication begins with a text section describing the main statistical features of reported criminal trends from 2000 to 2010, while the table section mainly focuses on The data on legal decisions are compiled by convictions as well as nonconvictions (i.e. guilty and not guilty). Furthermore, the data on reported offences are compiled by cases decided as well as by persons with one or several convictions.»kriminalitet 2010«also presents the results of Statistics Denmark s new recidivist statistics. The development of the statistics is financed by the Ministry of Justice and the statistics will form a part of Statistics Denmark s crime statistics in the future. In connection with the introductory text section, an account of the principal concepts and sources of the statistics is provided. In the annex section at the end of the publication, the classification of criminal offences to the categories applied in the tables is specified in accordance with each section of the Danish penal code, and table headings and front columns in the tables are shown with an English translation. Criminal statistics are continuously published in Nyt fra Danmarks Statistik (News from Statistics Denmark) and in Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Social conditions, health and justice), which appears in the series Statistical News - and in Stat- Bank Denmark ( 2010«is also available as ebook at This publication was prepared by Statistics Denmark s Division for Population under the supervision of Ms. Lisbeth Laursen and Ms. Iben Pedersen in collaboration with Mr. Arne Würtz, programmer. Ms. Britta Kyvsgaard, Research Director at the Danish Ministry of Justice, has contributed to the preparation of this publication. Statistics Denmark, November 2011 Jan Plovsing / Anita Lange

7 Indholdsfortegnelse Tekstafsnit 1. Kriminaliten i Anmeldelser Ofre for straffelovsforbrydelser Strafferetlige afgørelser Personer med fældende afgørelser Recidiv Retternes virksomhed Statistikkens grundbegreber og kilder 2.1 Kriminalstatistikken Begreber og metode i kriminalstatistikken Retsplejestatistik Tabelafsnit 1 Samlet oversigt 1.01 Anmeldte og opklarede/sigtede straffelovsovertrædelser Anmeldte straffelovsovertrædelser og anmeldelser med sigtelse Strafferetlige afgørelser fordelt efter overtrædelsens art Antal og pr indbyggere Strafferetlige afgørelser fordelt efter afgørelsestype Domfældelser til frihedsstraf Retternes funktion Anmeldelser og ofre 2.01 Anmeldte straffelovsovertrædelser og anmeldelser med sigtelser Anmeldte straffelovsovertrædelser efter region Anmeldte straffelovsovertrædelser. Kvartalsvis og hele et Anmeldte overtrædelser af særlovgivningen Ofre fordelt efter overtrædelsens art og alder 2010 (2.05A:I alt) (2.05B:Mænd) (2.05.C:Kvinder) Strafferetlige afgørelser Afgørelser i alt 3.01 Afgørelser fordelt efter afgørelsestype, lovområde og køn Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og alder Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype 2010 (3.03A: I alt) (3.03B: Mænd) (3.03C: Kvinder) Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og køn Afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 2010 (3.05A:I alt) (3.05B: Mænd) (3.05C: Kvinder) Afgørelser pr indbyggere fordelt efter køn, alder og afgørelsestype Afgjorte forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgørelsestype Afgjorte forhold fordelt efter overtrædelsens art, køn og alder Afgørelser med et enkelt forhold, efter overtrædelsens art, køn og alder Færdselslovsovertrædelser efter overtrædelsens art og alder 2010 (3.10A: I alt) (3.10B: Mænd) (3.10C:Kvinder) Særlovsovertrædelser efter overtrædelsens art og alder Afgørelser i alt i 2010 fordelt efter overtrædelsens art og anmeldelses Afgjorte forhold i alt i 2010 fordelt efter overtrædelsens art og anmeldelses Fældende afgørelser 3.14 Fældende afgørelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 2010 (3.14A:I alt) (3.14B: Mænd) (3.14C: Kvinder)

8 3.15 Fældende afgjorte forhold fordelt efter overtrædelsens art, køn og alder Fældende afgørelser i sager med kun ét enkelt forhold, efter overtrædelsens art, køn og alder Domme til frihedsstraf efter overtrædelsens art og alder Domme til frihedsstraf efter overtrædelsens art og den idømte straf Ubetingede frihedsstraffe efter overtrædelsens art straffens længde Domme til frihedsstraf efter straffens art og længde samt alder Bødeafgørelser fordelt efter overtrædelsens art og alder Afgørelser i 2010 fordelt efter overtræderens nationale tilhørsforhold (3.22A: Fældende afgørelser, 3.22B: Ikke-fældende afgørelser) Personer 4.01 Personer med fældende afgørelser i 2010 efter overtrædelsens art og afgørelsestype.(4.01a: I alt, 4.01B: Mænd, 4.01C: Kvinder) Personer med afgørelser 2010 efter overtrædelsens art og alder. (4.02A: I alt, 4.02B: Mænd, 4.02C: Kvinder) Recidiv 5.01 Recidivhastighed efter straffens art Recidivhastighed efter køn og alder Recidivhastighed efter kriminalitetens art Recidivets art (kriminalitetens art) efter kriminalitetens art (5.04A: Kriminalitet ved første recidivhændelse, 5.04B: Kriminalitet ved den strengeste straf i observationsperioden) Recidivets grovhed (straffens art) efter straffens art (5.05A: Straf ved første recidivhændelse, 5.05B: Strengeste straf i observationsperioden) Recidivets grovhed (straffens art) efter kriminalitetens art (5:06A: Straf ved første recidivhændelse, 5.06B: Strengeste straf i observationsperioden) Recidivets grovhed (straffens art) efter køn og alder (5.07A: Straf ved første recidivhændelse, 5.07B: Strengeste straf i observationsperioden) Antal recidivhændelser i observationsperioden (5.08A: Fordelt efter straffens art, 5.08B: Fordelt efter køn og alder, 5.08C: Fordelt efter kriminalitetens art) Fængslinger 6.01 Indsatte og den gennemsnitlige daglige belægning fordelt efter fængsel mv. og indsættelsesgrund Antal anholdelser 2010 efter overtrædelsens art samt alder og køn Varetægtsfængslinger 2010 efter overtrædelsens art og alder Retternes virksomhed 7.01 Afsluttede almindelige straffesager (1. instans) ved de enkelte byretter og ved landsretterne Civile retssager Foged-, notarial- og tinglysningsforretninger Konkurs-, akkord- og dødsboer Bilag Bilag 1. Variable i statistikgrundlaget fra registre Inddelingskriterier mht. straffeloven i tabellerne Engelsk oversættelse Tidligere publikationer om kriminalstatistik og borgerlig retspleje

9 Kriminalitet

10

11 Kriminalitet Kriminaliteten i Anmeldelser Anmeldte straffelovsovertrædelser Anmeldte straffelovsovertrædelser Færre anmeldelser i 2010 Oversigtstabel Anmeldte straffelovsovertrædelser omfatter alle overtrædelser af straffeloven, som er anmeldt til politiet. Straffelovens forskellige kapitler er i kriminalstatistikken ordnet i fire hovedgrupper, der omfatter sædelighedsforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre forbrydelser. Straffelovens paragraffer under de forskellige hovedgrupper fremg af bilag 2. I 2010 blev der anmeldt straffelovsovertrædelser mod i et fald på 4 pct. Ejendomsforbrydelser faldt i 2010 med ca anmeldelser, derimod steg både sædeligheds-, volds- og andre straffelovsforbrydelser, jf. oversigtstabel Anmeldte og sigtede straffelovsovertrædelser Ændringer i antal Anmeldelser i alt Heraf med sigtelse Anmeldelser i alt Heraf med sigtelse anmeldelser pct. pct. pct. Straffelovsovertrædelser i alt , ,6-4,2 Sædelighedsforbrydelser i alt , ,3 18,4 Voldtægt og lignende , ,9-0,5 Blufærdighedskrænkelse , ,4 34,2 Voldsforbrydelser i alt , ,6 0,9 Vold e.l. mod off. myndighed , ,8 7,2 Drab og forsøg herpå , ,3-23,9 Vold mod privat person , ,4 0,6 Heraf: Grov vold , ,8 9,3 Trusler , ,8 1,9 Ejendomsforbrydelser i alt , ,0-4,8 Dokumentfalsk , ,5 23,3 Indbrud i alt , ,0-9,6 Banker, forretninger mv , ,7-14,5 Villaer, lejligheder mv , ,3-8,0 Fritidshuse, garager mv , ,6-4,0 Tyveri , ,0 2,5 Heraf: Butikstyverier mv , ,1 2,3 Bedrageri , ,6 32,7 Hæleri , ,4 15,9 Røveri , ,8-15,8 Hærværk , ,9-17,2 Brugstyveri i alt , ,8-11,2 Heraf: Brugstyveri af indregistreret køretøj , ,9-13,8 Brugstyveri af cykel , ,5-9,5 Andre straffelovsforbrydelser i alt , ,1 17,3 Salg af narkotika , ,7 38,7 Smugling af narkotika , ,0 16,5

12 10 - Kriminalitet 2010 Over 90 pct. er ejendomsforbrydelser Sigtelsesprocenten varierer efter forbrydelsens art Figur Hovedparten eller 94 pct. af de anmeldte straffelovsovertrædelser er ejendomsforbrydelser, mens anmeldte voldsforbrydelser udgør omkring 4 pct. og sædelighedsforbrydelser under 1 pct. Størstedelen af ejendomsforbrydelserne eller 88 pct. er berigelsesforbrydelser, dvs. tyverier, indbrud og brugstyveri af fx bil eller cykel, jf. oversigtstabel I hvilket omfang det lykkes for politiet at få rejst en sigtelse (dvs. sigtet én el. flere personer) varierer meget indenfor de forskellige forbrydelsesarter. Der rejses langt hyppigere sigtelse i forbindelse med alvorlig personkriminalitet. Sigtelsesprocenten for voldsforbrydelser lå således på 76 pct., herunder på 84 pct. for grov vold og for vold e.lign. mod offentlig myndighed. Derimod rejses der i langt mindre omfang sigtelser over for anmeldte ejendomsforbrydelser. Her lå den gennemsnitlige sigtelsesprocent i 2010 på 13 pct., med 7 pct. for indbrud, 15 pct. for tyverier og under 1 pct. for cykeltyverier, jf. oversigtstabel Anmeldelser med og uden sigtelser vedr. straffelovsovertrædelser 100 Pct Sædelighed Andre Vold Ejendom Stigning i sigtelsesprocenten for sædelighedsforbrydelser Oversigtstabel Sigtelsesprocenten for sædelighedsforbrydelser har været stigende igennem de sidste 10. I 2000 lå den således under 60 pct., mens den i 2010 lå over 70 pct. Andelen af anmeldelser for vold, hvori der rejses en sigtelse, har derimod ligget nogenlunde konstant i perioden , dog på et lidt lavere niveau de sidste tre. Andre straffelovsovertrædelser, der udover smugling og salg af narkotika bl.a. omfatter forbrydelser mod offentlig myndighed og falsk forklaring, har i hele perioden med undtagelse af været den gruppe af lovovertrædelser, der har den højeste sigtelsesprocent. Det kan hænge sammen med, at det ofte er politiet selv, der konstaterer denne type lovovertrædelser. Sigtelsesprocenten for ejendomsforbrydelser er markant lavere end for de øvrige grupper af straffelovsovertrædelser og ligger i 2010, på trods af en stigning i forhold til et før, lavere end i Anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere I alt Sædelighedsforbr. Voldsforbr. Ejendomsforbr. Andre forbr Anm. Pr indbyggere 15 og derover.

13 Kriminalitet Færre anmeldelser i alt pr indbyggere i 2010 Oversigtstabel Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere er faldet til i 2010 fra i 2009, jf. oversigtstabel Hyppigheden for anmeldelser i alt har ellers været stigende siden Forud for denne periode faldt antallet af anmeldelser, fra over pr indbyggere i det meste af 1990-erne til i Nedgangen har primært ligget under ejendomsforbrydelser, mens hyppigheden for vold i en periode har været stigende, men er faldet siden Hyppigheden for sædelighedsforbrydelser har også været faldende de seneste, men steg igen fra 2009 til 2010, hvor der var 58 anmeldelser pr indbyggere, jf. oversigtstabel Anmeldte straffelovsovertrædelser. Indeks: 2000 = Straffelovsovertrædelser i alt indeks, 2000 = 100 Straffelovsovertrædelser i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre forbrydelser Anmeldelser Sædelighedsforbrydelser Flere sigtes Figur Fra 2000 til 2006 faldt det samlede antal anmeldte straffelovsovertrædelser med ca Nedgangen lå især indenfor ejendoms- og berigelsesforbrydelser, der udgør hovedparten af de anmeldte straffelovsovertrædelser, jf. figur Voldsforbrydelser viste i den samme periode en stigning, jf. figur samt oversigtstabel Fra 2006 og frem til 2009 steg det samlede antal anmeldelser igen, med ca Stigningen dækkede over flere ejendomsforbrydelser og færre voldsforbrydelser og sædelighedsforbrydelser. Også faldet fra 2009 til 2010 dækker over forskellig udvikling for kriminalitetstyperne: færre ejendomsforbrydelser og flere sædeligheds- og voldsforbrydelser. Antallet af anmeldte sædelighedsforbrydelser lå i 2010 på mod i 2009, svarende til en stigning på 18 pct. Stigningen vedrørte især flere anmeldte blufærdighedskrænkelser, der steg med 34 pct., mens antallet af anmeldte voldtægter var stort set uændret: 429 i 2010 mod 431 i I perioden har det lige antal anmeldte sædelighedsforbrydelser ligget mellem og lige anmeldelser, men faldt herefter frem til 2009, jf. figur Sigtelsesprocenten for sædelighedsforbrydelser lå i 2010 på over 73 pct. og har været stigende siden 2000, hvor den var under 60 pct. Anmeldte sædeligheds- og voldsforbrydelser 20 Tusinde Voldsforbrydelser Sædelighedsforbrydelser

14 12 - Kriminalitet 2010 Voldsforbrydelser Vold mod privatperson steget lidt Oversigtstabel Der blev i alt anmeldt voldsforbrydelser i 2010, mod i 2009, en stigning på 0,9 pct. I perioden siden 2000 var antallet af anmeldte voldsforbrydelser størst i 2006, hvor der blev anmeldt voldsforbrydelser. Siden er antallet faldet noget og ligger nu - trods den lille stigning fra 2009 til på samme niveau som i 2004, jf. figur Vold mod privatperson (straffeloven ) udgør over halvdelen (59 pct.) af samtlige voldsanmeldelser. I alt var der anmeldelser om vold mod privatperson i 2010 mod i 2009, dvs. en lille stigning på 0,6 pct. Vold mod privatperson omfatter både den simple vold (84 pct.), alvorligere vold (16 pct.) og særlig alvorlig vold (0,1 pct.). Ved alvorligere eller særlig alvorlig vold, er volden brutal eller livstruende. Anmeldt simpel vold og alvorligere vold har været jævnt stigende frem til 2007/2008. Den simple vold er herefter faldet og lå i pct. over niveauet i Den alvorligere vold faldt ligeledes i et par efter 2007, men steg kraftigt fra 2009 til 2010 og lå i 2010 på det højeste niveau i perioden Særlig alvorlig vold har været mere svingende (og langt færre tilfælde), men lå i 2010 på et langt lavere niveau end i 2000, jf. oversigtstabel Anmeldelser af vold mod privatperson. Indeks: 2000 = Vold mod privatperson indeks: 2000 = 100 Vold mod privatperson Simpel vold (.244) Alvorligere vold ( 245) Særlig alvorlig vold ( 246) Færre drab Vold mod offentlig myndighed Figur I 2010 blev der i alt anmeldt 201 drab eller forsøg på drab, mod 264 i 2009, jf. oversigtstabel Heraf udgjorde antallet af drab i 2010 i alt 49 mod 56 i 2009 og 53 i I 2007 var der tale om 45 drab og i 2006 i alt 29. Anmeldt vold eller lignende mod offentlig myndighed steg 7 pct. i 2010 til i alt fra i Antallet af anmeldelser af vold eller lignende mod offentlig myndighed har været jævnt stigende siden 2000, hvor anmeldelsestallet lå på og frem til 2007, hvor det lå på Herefter var der et par med fald frem til Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt og ejendomsforbrydelser 600 Tusinde Straffelov i alt Ejendomsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Hovedparten eller over 90 pct. af de anmeldte straffelovsovertrædelser udgøres som sagt af ejendoms- eller berigelsesforbrydelser. I 2010 var der således i alt anmeldte ejendomsforbrydelser. I forhold til 2009 er antallet af anmeldte ejendomsforbrydelser faldet med 5 pct. Fra 2000 til 2006 faldt det lige antal anmeldte ejen-

15 Kriminalitet domsforbrydelser med ca Herefter var der et par med stigninger og nu igen en udvikling med færre anmeldelser, jf. figur Berigelsesforbrydelser Indbrud og tyverier Færre røverier Andre straffelovsforbrydelser Statsforbrydelser mv. Yderligere tabeller Næsten ni ud af ti (88 pct.) af overtrædelser under ejendomsforbrydelser i 2010 var anmeldte berigelsesforbrydelser, dvs. indbrud og tyverier ( indbrud, tyverier og brugstyverier). I 2010 faldt anmeldte indbrud med 10 pct., anmeldte tyverier steg med 3 pct. og anmeldte brugstyverier faldt med 11 pct. i forhold til 2009, jf. oversigtstabel Antallet af anmeldte indbrud og tyverier har været jævnt faldende i peroden fra 2000 til Herefter har der været et par med stigninger og antallet af tyverier er i 2010 oppe på samme niveau som i starten af tiet. Antallet af anmeldte indbrud ligger i 2010 også på niveau med antallet i 2000, mens antallet af anmeldte brugstyverier i 2010 er ca lavere end i 2000, hovedsagelig som følge af færre anmeldte biltyverier. I 2010 faldt antallet af anmeldte røverier med 16 pct. til fra i Udviklingen de sidste 10 har været præget af stigning frem til 2002, herefter fald frem til 2006 og igen stigning frem til 2009, hvor antallet af anmeldte røverier var det højeste i den tiige periode. Andre straffelovsforbrydelser omfatter forbrydelser mod statsforfatningen eller offentlig myndighed, falsk forklaring og anklage samt almenfarlige forbrydelser (fx kriminalitet vedr. narkotika), jf. bilag 3. I alt blev der anmeldt andre forbrydelser i 2010 en stigning på 17 pct. i forhold til Forbrydelser mod offentlig myndighed eller orden omfattede i alt anmeldelser og falsk anklage udgjorde anmeldelser. Endelig blev der blev foretaget 960 anmeldelser vedr. salg af narkotika og 127 for smugling af narkotika i Mere detaljerede tabeller om anmeldte straffelovsovertrædelser i tabelafsnit Anmeldte særlovsovertrædelser Særlove Oversigtstabel Særlovene omfatter en lang række enkeltstående love, ofte vedr. helt specifikke områder. I lighed med straffeloven er særlovene omfattet af strafferetten, dvs. at overtrædelse kan medføre bøde- eller frihedsstraf. Det er dog i relativt få tilfælde, at overtrædelser af særlovene fører til en frihedsstraf. I langt hovedparten af tilfældene er sanktionen en bøde, jf. tabel Anmeldte særlovsovertrædelser Ændring i antal anmeldelser antal pct. Særlovsovertrædelser i alt ,8 Lov om euforiserende stoffer ,7 Udlændingeloven ,8 Våbenloven ,8 Ordensbekendtgørelsen ,9 Skatte- og afgiftslove ,8 Miljøloven og a. love vedr. miljø ,9 Dyreværnsloven og a. love vedr. dyr, jagt mv ,6 Love vedr. arbejde og transport mv ,9 Særlovgivningen i øvrigt ,1

16 14 - Kriminalitet 2010 De forskellige særlove Særlovsovertrædelser i alt Udviklingen Lov om euforiserende stoffer Figur Særlovene dækker så forskellige områder som ordensbekendtgørelsen (tidligere politivedtægten), lov om euforiserende stoffer, udlændingeloven, våbenloven, skatte-, told- og afgiftslovene samt miljølovene. Færdselsloven er også en særlov, men er ikke omfattet af anmeldelsesstatistikken (kun få færdselslovsovertrædelser registreres i anmeldelsesregistret). Den indg (alene) i statistikken om strafferetlige afgørelser (i afsnit 1.3). Antallet af anmeldte særlovsovertrædelser lå i 2010 på mod i 2009, svarende til en stigning på 6 pct., jf. oversigtstabel Stigningen skyldes for en meget stor andels vedkommende flere anmeldelser af køretøjer, der ikke overholder syn, der er rubriceret under særlovgivningen i øvrigt. Antallet af anmeldte særlovsovertrædelser var stigende i perioden 2000 til 2006, hvor det lå på ca anmeldelser. I 2007 var der et fald til ca anmeldelser og dette niveau var det samme også i 2008 og 2009, jf. figur Det stigende antal anmeldte særlovsovertrædelser frem til 2007 har specielt være betinget af flere anmeldte overtrædelser af lov om euforiserende stoffer og ordensbekendtgørelsen, jf. figur Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer (dvs. lov om forbud mod bl.a. køb, salg, forarbejdning eller besiddelse af forbudte stoffer med euforiserende virkning) medførte i 2010 i alt anmeldelser mod i 2009, en lille stigning på 0,7 pct. Anmeldte overtrædelser af særlovene 90 Tusinde Stigninger og fald i overtrædelser af lov om euforiserende stoffer Ordensbekendtgørelsen Fald i overtrædelse af ordensbekendtgørelsen Antallet af anmeldte overtrædelser af lov om euforiserende stoffer lå i starten af tiet på ca anmeldelser ligt. Herefter har anmeldelsestallet været jævnt stigende til ca i 2006 og i de seneste har der været både fald og stigninger omkring et niveau på anmeldelser, jf. figur Bekendtgørelsen om politiets sikring af den offentlige orden mv. finder anvendelse på borgernes adfærd på veje eller andre steder, hvor der er almindelig adgang (dvs. gade og fortov, offentlig tilgængelige parker, jernbane- og rutebilstationer og porte samt butikker og offentlige kontorer). Anmeldte overtrædelser af ordensbekendtgørelsen faldt med 2 pct. fra i 2009 til i Antallet af anmeldte overtrædelser af ordensbekendtgørelsen har været jævnt stigende fra ca i 2000 og frem til og med 2006 med i alt anmeldelser. Herefter har der været et fald og antallet i 2010 er på niveau med starten af tiet, jf. figur

17 Kriminalitet Figur Særlove med flest anmeldelser 25 Tusinde 20 Lov om euforiserende stoffer Våbenloven Ordensbekendtgørelsen 5 0 Udlændingeloven Udlændingeloven Våbenloven Yderligere tabeller Udlændingeloven (lov om udlændinges indrejse og ophold i Danmark, herunder arbejds- og opholdstilladelse samt udvisning eller afvisning) har frem til 2008 haft et vigende antal anmeldelser, jf. figur Både i 2009 og 2010 er antallet steget igen, med henholdsvis 21 pct. og 6 pct. I alt var der anmeldte overtrædelser af våbenloven i 2010, et stort fald på 18 pct. i forhold til 2009 med i alt anmeldelser. Våbenloven angiver regler for besiddelse af våben (herunder stikvåben), ammunition og eksplosivstoffer. Antallet af anmeldte overtrædelser af våbenloven lå i 2000 på ca anmeldelser og har vist en jævn stigning frem til 2008, jf. figur Mere detaljerede tabeller om anmeldte særlovsovertrædelser i tabelafsnit Anmeldte unge under den kriminelle lavalder Færre registrerede lovovertrædelser Flest straffelovsovertrædelser 11 anmeldelser pr ige I 2010 blev der i alt registreret lovovertrædelser begået af unge under den kriminelle lavalder, jf. oversigtstabel Det er væsentligt færre end i 2009 og skal ses i sammenhæng med nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 pr. 1. juli En væsentlig andel af de lovovertrædelser, der blev begået af unge under den kriminelle lavalder i 2009 og i tidligere, blev begået af de 14-ige, jf. oversigtstabel Da det kun er den del af de 14-iges lovovertrædelser, der er begået i første halvdel af 2010, der indg i denne opgørelse, vil der naturligt blive registreret færre lovovertrædelser for denne aldersgruppe i 2010 end i de foregående. Faldet fra 2009 til 2010 i det samlede antal registrerede lovovertrædelser begået af unge 10-13/14 ige skyldes dog også færre overtrædelser blandt de øvrige alderstrin, med undtagelse af de 10-ige. De i alt registrerede lovovertrædelser i 2010 fordelte sig med overtrædelser af straffeloven, 101 overtrædelser af færdselsloven og 113 overtrædelser af særlovene. De anmeldelser svarede til 11,3 pr indbyggere i alderen i En andel, der har været faldende siden 2006 og den laveste i perioden , jf. oversigtstabel

18 16 - Kriminalitet 2010 Oversigtstabel Antal registrerede lovovertrædelser begået af personer under 14/ Anmeldelser i alt Straffelov i alt Sædelighedsforbr. i alt Voldsforbr. i alt Vold m. privatperson Ejendomsforbr. i alt Indbrud i alt Tyveri i alt Butikstyveri Brugstyveri Røveri Hærværk Andre straffelovsforbr. i alt Færdselslov i alt Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Våbenloven pr personer Anmeldelser pr /14- ige ,7 24,0 23,3 25,1 22,3 18,0 15,9 11,3 1 Inkl. uoplyst gerningsart. Ejendomsforbrydelser Voldsforbrydelser Sædelighedsforbrydelser Oversigtstabel I 2010 lå 85 pct.af de unges lovovertrædelser indenfor ejendomsforbrydelser med i alt Over halvdelen af de anmeldte ejendomsforbrydelser var tyverier, med i alt anmeldelser, hvoraf var butikstyverier. Endvidere blev der anmeldt 366 tilfælde af hærværk, 133 tilfælde af røveri og 231 tilfælde af brugstyveri af køretøj begået af 10-13/14-ige. I alt 404 anmeldelser eller 13 pct. af straffelovsovertrædelserne i 2010 vedrørte voldsforbrydelser. Hovedparten (310) vedrørte vold mod privatperson (straffeloven ). I alt 40 anmeldelser (1 pct.) angik i 2010 sædelighedsforbrydelser. Antal registrerede lovovertrædelser begået af personer under Anmeldelser i alt

19 Kriminalitet Ofre for straffelovsforbrydelser Ofre for personfarlig kriminalitet Oversigtstabel Ofre for straffelovsforbrydelser, omfatter den del af de anmeldte straffelovsforbrydelser, der vedrører den personfarlige kriminalitet. Dvs. sædeligheds- og voldsforbrydelser samt enkelte kategorier af henholdsvis ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser, som bl.a. taske- og tricktyverier, røverier samt overtrædelser af politiudstedte advarsler - dvs. hvor offer og gerningsmand er direkte konfronteret. Ofre for straffelovsforbrydelser I alt Mænd Kvinder Uoplyst køn 2009 i alt i alt Sædelighedsforbrydelser Voldtægt mv Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser Vold e.l. mod off. myndighed Drab og forsøg herpå Vold mod privat person Trusler Ejendomsforbrydelser Tasketyverier Tyveri fra lomme/taske Tricktyveri i beboelse Røveri Andre straffelovsforbrydelser Overtrædelse af politiudstedt advarsel Flest kvindelige ofre Ofre for sædelighedsforbrydelser Oversigtstabel De i alt offerindberetninger i 2010 omfattede mænd, kvinder og med køn uoplyst. I 2010 fordelte ofrene sig med ofre for sædelighedsforbrydelser, ofre for voldsforbrydelser, ofre for ejendomsforbrydelser og endelig 573 ofre for andre straffelovsforbrydelser, jf. oversigtstabel Ofrene for sædelighedsforbrydelser var gennemgående yngre kvinder. 91 pct. af de ofre for sædelighedsforbrydelser i 2010 var kvinder. Modsat er 97 pct. af gerningsmændene til sædelighedsforbrydelser mænd, jf. tabel Hovedparten af de kvindelige ofre var under 30 og gennemsnitalderen 21, mens gerningsmanden i gennemsnit var omkring 37, jf. oversigtstabel og tabel 3.05 i tabelafsnit 3. Ofre for straffelovsforbrydelser efter alder I alt I alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre strafferetlige forbrydelser Ofre i alt Anm.: Alder på gerningstidspunktet. 1 Inkl. alder uoplyst (hhv i 2010 og i 2009)

20 18 - Kriminalitet 2010 Unge ofre for sædelighedsforbrydelser Ofre for voldsforbrydelser Vold mod privatperson Vold mod offentlig myndighed Oversigtstabel Mange af de yngste ofre for sædelighedsforbrydelser i 2010 havde været udsat for heteroseksuelle sædelighedsforbrydelser eller blufærdighedskrænkelser. Fx havde 120 piger og 28 drenge under 10 været udsat for heteroseksuelt overgreb. Endvidere havde 141 piger og 32 drenge under 10 været udsat for blufærdighedskrænkelse - heraf 27 piger og 12 drenge under 5, jf. tabel 2.05 i tabelafsnit 2. Over halvdelen (57 pct.) af de indberettede ofre for voldsforbrydelser i 2010, var mænd med en gennemsnitsalder på 31. Ligesom hovedparten (89 pct.) af voldsforbryderne også er mænd med en gennemsnitsalder på 30, jf. tabel 3.05 i tabelafsnit 3. Over 61 pct. eller af voldsofrene havde været udsat for vold mod privatperson, hvor hovedparten med i alt var simpel vold. Gennemsnitsalderen for vold mod privatperson var for mænd på 28 og for kvinder 30, jf. oversigtstabel og tabel 2.05 i tabelafsnit 2. Antallet af ofre for vold eller lignende mod offentlig myndighed er opgjort til i alt indberetninger, jf. oversigtstabel Heraf var (37 pct.) uden angivelse af alder el. køn, idet offerindberetninger vedr. vold mod personer i offentlig tjeneste ofte indberettes uden personoplysninger. Ofrenes gennemsnitsalder Mænd Kvinder Mænd Kvinder gennemsnitlig alder Ofre for straffelovsforbrydelser i alt Sædelighedsforbrydelser i alt Voldtægt Voldsforbrydelser i alt Vold mod tjenestemand i funktion Vold mod privatperson Ejendomsforbrydelser i alt Tricktyveri i beboelse Andre straffelovsforbrydelser i alt Anm. Alder på gerningstidspunktet. Ofre for ejendomsforbrydelser Oversigtstabel Statistikken om ofre omfatter kun en mindre del af ejendoms- eller berigelsesforbrydelserne, som fx tasketyverier, tricktyveri, åger, afpresning og røveri. Af de i alt offerindberetninger vedr. ejendomsforbrydelser var ofre for tyverier fra taske eller lomme, hvor de kvindelige ofre udgjorde næsten to tredjedele. Endvidere havde kvinder og 311 mænd været udsat for tricktyverier i beboelse, hvor gennemsnitsalderen for de kvindelige ofre var 82 og for de mandlige 77. Antallet af anmeldte forbrydelser vedrørende enkelte offer Antal ofre Antal forbrydelser Personer Én og dero i alt i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre straffelovsforbr Anm.: Ofre der har været udsat for mere end én forbrydelse er opgjort efter den alvorligste forbrydelse

21 Kriminalitet Ofre udsat for flere forbrydelser Yderligere tabeller De i alt offerindberetninger med personoplysninger omfattede forskellige personer. I alt personer (6 pct.) havde været ofre for mere end én forbrydelse i løbet af 2010 (her er den alvorligste forbrydelse valgt), mens de resterende havde været udsat for én forbrydelse. Mens 12 pct. af ofrene for både sædelighedsforbrydelser og voldsforbrydelser havde været ofre 2 eller flere gange i løbet af 2010, gjaldt dette kun for 4 pct. af ofrene for ejendomsforbrydelser, jf. oversigtstabel Mere detaljerede tabeller om ofre for straffelovsforbrydelser i tabelafsnit 2.

22 20 - Kriminalitet Strafferetlige afgørelser Afgørelser i alt versus fældende afgørelser Oversigtstabel Strafferetlige afgørelser i alt I alt blev der truffet strafferetlige afgørelser i 2010, og heraf var fældende, dvs. at afgørelsen førte til at den sigtede blev fundet skyldig. I alt afgørelser var ikke fældende, dvs. at enten blev påtale opgivet, den sigtede blev frifundet eller der blev truffet en anden ikke fældende afgørelse, jf. oversigtstabel Hovedvægten vil i det følgende primært vare lagt på fældende afgørelser. Strafferetlige afgørelser efter sanktion Ændring antal pct. Afgørelser i alt ,5 Fældende afgørelser ,0 Ikke fældende afgørelser ,2 Påtale opgivet (rpl. 721, stk.1 nr.2) ,1 Frifindelse , fældende afgørelser i 2010 Oversigtstabel I 2010 blev der i alt truffet fældende afgørelser vedr. overtrædelser af straffelov, færdselslov og særlove. I 2009 var antallet af fældende afgørelser , dvs. der er sket en stigning på 6 pct. fra 2009 til Af de fældende afgørelser i 2010 vedrørte afgørelser straffelove, færdselsloven og særlove. Strafferetlige og ikke fældende afgørelser efter overtrædelsens art Afgørelser i alt antal Ikke fældende afgørelser Ikke fældende andel pct. Strafferetlige afgørelser i alt ,3 Straffelov i alt ,7 Sædelighedsforbrydelser ,7 Voldtægt ,4 Blufærdighedskrænkelser ,4 Voldsforbrydelser ,3 Vold m. off. myndighed ,1 Drab og forsøg på drab ,7 Vold m. privatperson ,2 Ejendomsforbrydelser ,2 Indbrud ,4 Tyveri ,2 Brugstyveri ,2 Røveri ,5 Andre forbrydelser ,5 Færdselslov i alt ,0 Spiritus- og promillekørsel ,5 Særlove i alt ,7 Lov om euforiserende stoffer ,2 Våbenloven ,1 Miljølove ,0 Halvdelen af afgørelserne vedr. sædelighed var ikke fældende I alt 8 pct. af de strafferetlige afgørelser i 2010 var ikke fældende. For afgørelserne vedr. straffelovsovertrædelser var andelen 27 pct. For sædelighedsforbrydelser lå andelen på 46 pct. og for voldtægt på 74 pct. En tredjedel af voldsforbrydelser var ikke fældende og for ejendomsforbrydelser var andelen næsten en fjerdedel. Kun 1 pct. af færdselslovsovertrædelserne var ikke fældende, ligesom det kun gjaldt for 4 pct. af særlovene, jf. oversigtstabel

23 Kriminalitet straffelov Flere afgørelserne vedr. straffelov Oversigtstabel I 2010 blev der i alt truffet fældende afgørelser vedr. overtrædelser af straffeloven, svarende til en stigning på 9 pct. i forhold til Stigningen lå primært under ejendomsforbrydelser, der steg med ca afgørelser, svarende til 7 pct. Afgørelser vedr. voldsforbrydelser steg procentvis også en del, nemlig med 11 pct. mens afgørelser vedr. sædelighedsforbrydelser steg med 6 pct., jf. oversigtstabel Straffelov. Fældende afgørelser efter overtrædelsens art Ændring antal pct. Straffelov i alt ,5 Sædelighedsforbrydelser ,5 Voldtægt ,8 Blufærdighedskrænkelser ,6 Voldsforbrydelser ,5 Vold m. off. myndighed ,6 Drab og forsøg på drab ,1 Vold m. privatperson ,3 Ejendomsforbrydelser ,9 Indbrud ,8 Tyveri ,8 Brugstyveri ,0 Røveri ,2 Andre forbrydelser ,5 Antal afgørelser tilbage på niveauet før domstols- og politireformen Figur Antallet af fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af straffeloven lå i perioden på om et, jf. figur Faldet efter 2005 bør nok ses i relation til iværksættelsen af domstols- og politireformen fra , som kan have medført forsinkelser i domstolenes og politiets arbejde i 2007 og Ligesom opgørelsen for 2006, der viser et mindre fald, blev foretaget inden udgangen af 2006 af hensyn til overgangen til den nye struktur fra Med stigningerne i både 2009 og 2010 er antallet af fældende afgørelser nu tilbage på niveauet før domstolsog politireformen. Straffelov. Fældende afgørelser i alt 45 Tusinde

24 22 - Kriminalitet 2010 Afgørelser pr personer Antal fældende afgørelser falder med alderen Oversigtstabel Opgjort pr indbyggere lå det samlede antal fældende afgørelser for straffelovsovertrædelser i 2010 på 858 pr indbyggere. I forhold til 2009 er der tale om en stigning på 7 pct. Hyppigheden er størst for de yngre aldersklasser, og højest for de ige med pr i aldersgruppen og lavest for de ældste over 50 med ca. 200 pr personer, jf. oversigtstabel Straffelov. Fældende afgørelser pr indbyggere Straffelov i alt pct. af afgørelserne vedr. voldsforbrydelser var frihedsstraffe Halvdelen var bøder Tiltalefrafald og foranstaltningsdom Oversigtstabel pct. af de fældende afgørelser vedr. straffeloven gav dom til frihedsstraf i I alt var der domme til frihedsstraf og heraf var ubetingede og betingede. For voldsforbrydelser udgjorde frihedsstraf langt hovedparten (81 pct.) af de fældende afgørelser, mens frihedsstraf for sædelighedsforbrydelser udgjorde næsten to tredjedele (63 pct.) og for ejendomsforbrydelser lidt under en tredjedel (31 pct.), jf. oversigtstabel Bødedomme med afgørelser udgjorde næsten halvdelen (46 pct.) af de fældende afgørelser. Næsten to tredjedele (61 pct.) af de fældende afgørelser vedr. ejendomsforbrydelser var bøder, mod kun 5 pct. af voldsforbrydelserne. I alt eller 7 pct. af de fældende afgørelser var tiltalefrafald (Rpl. 722), hvor forholdet er af ringe strafværdighed. Anden afgørelse omfattede i alt afgørelser og heraf var 829 foranstaltningsdomme (jf. straffeloven 68-70), hvor personen af fx psykiske grunde dømmes til anbringelse på institution. Straffelov. Afgørelser efter sanktion og overtrædelses art Fældende afgørelser I alt Frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Ubetinget Betinget Anden afgørelse Ikke fældende i alt Afgørelser i alt Straffelov i alt Straffelov i alt Sædelighedsforbr Voldtægt Voldsforbrydelser Vold mod off.myndh Drab og forsøg på drab Vold m. privat person Ejendomsforbrydelser Indbrud Tyveri Brugstyveri Andre straffelovsforbr

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009 Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik kriminalitet 2009.indd 1 28-09-2010 16:04:07 Kriminalitet

Læs mere

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt.

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt. KRIMINALITET 2008 Kriminalitet 2008 Criminality 2008 18. aug. 2011: Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom 22.12.2009 Fejlene er nu rettet og markeret rødt. Det er på siderne 13,

Læs mere

Kriminalitet 2012 Criminality 2012

Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 71. gang Oplag: 215 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Imageselect Trykt

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Kriminalitet Criminality 2001

Kriminalitet Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 60. årgang Oplag: 525 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1257-0 ISSN 1600-843X Pris: 243,00

Læs mere

Kriminalitet 2015 Criminality 2015

Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 74. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske Forord Kriminalitet er den årlig publikation med kriminalstatistik om Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne), der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832. Kriminalitet 2000 rummer både sammenfattende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

Kriminalitet 2013 Criminality 2013

Kriminalitet 2013 Criminality 2013 Kriminalitet 2013 Kriminalitet 2013 Criminality 2013 Kriminalitet 2013 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 72. gang Oplag: 200 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Jimmi Larsen/ Colourbox

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers Spritbilister 1979-1994 Poul Henning Larsen Drunken drivers 1979-1994 Spritbilister 1979-1994 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 1997 ISBN 87-501-0981-2 Pris: 132,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 800 Danmarks

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Kriminalstatistik. STATI STI K 101V1 n.; ; 1. Criminal statistics ;,. a; DAN MARKS _ A

Kriminalstatistik. STATI STI K 101V1 n.; ; 1. Criminal statistics ;,. a; DAN MARKS _ A Kriminalstatistik 998 Criminal statistics 998 DAN MARKS STATI STI K 0V n; ; ;, a; A Ai Kriminalstatistik 998 Udgivet of Danmarks Statistik November 999 57 árgang ISBN 87 50 083 7 ISSN 0070 3540 Pris:,00

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab...

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab... Forord...2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling...3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område...4 1.3. Drab...5 1.4. Vold...6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...7 1.6. Ejendomskriminalitet...8

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8 Politiet i Grønland - Arsstatistik 2012 Indhold Forord 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område 4 1.3. Drab 5 1.4. Vold 6 1.5.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer:.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere