Ny byudviklingsplan for. HALS Debatoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny byudviklingsplan for. HALS Debatoplæg"

Transkript

1 Ny byudviklingsplan for HALS Debatoplæg 2015

2 Bag om byudviklingen i Hals Proces og tidsplan Baggrund Byerne - et godt sted at bo hele livet Nibe Vadum Frejlev Godthåb Fysisk Vision 2025 Vestbjerg Vodskov Svenstrup Klarup Vester Hassing Storvorde Hals Der har længe været et ønske om at se Hals byudviklingspotentialer i en sammenhæng. Aalborg Byråd har besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Hals for at skabe en fælles vision og en handlingsplan for byen. Fysisk Vision 2025 danner de overordnede visioner for den fremtidige byudvikling i Aalborg Kommune. Der er i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har særligt byudviklingspotentiale. Hals er en af dem. Det særlige byvækstpotentiale, der findes i disse byer, skal bringes i spil og udnyttes som et væsentligt bidrag til at styrke Aalborg som Norddanmarks vækstdynamo. Potentialerne ligger i særlig grad indenfor øget bosætning med de nødvendige funktioner, der følger med i form af øget offentlig og privat service, flere butikker, lokale erhverv mv. Hals har desuden sammen med Nibe særlige potentialer indenfor kystturisme og friluftsliv. Formålet med en byudviklingsplan for Hals er at definere identitet, struktur og sammenhængskraft i byen. Den nye byudviklingsplan skal sikre synergi og helhed for fremtidens initiativer i området. Det gælder både målrettet og optimeret anvendelse af offentlige ressourcer, men også private investeringer. I forbindelse med budget 2015 har Byrådet afsat 2,5 mio. kr. i 2015, og 5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til oplandsbyer med særlig udviklingspotentiale. Pengene skal bruges på udvikling og forskønnelse i byerne. De offentlige ressourcer handler bl.a. om, at der udvikles ideer til, hvordan disse penge bringes i spil. Men også koordinering af kommunens indsatser og investeringer i øvrigt - veje, stier, almene boliger mv. Med hensyn til de private investeringer er formålet, at der udvikles og tydeliggøres potentielle investeringsmuligheder. Men også at der gives investeringssikkerhed, ved at komunnens planlægning er langsigtet og strategisk. Der findes i dag en række politiske mål, beskrivelser og delprojekter for Hals. Dem skal byudviklingsplanen bygge videre på. Målet er, at der laves et servicetjek på eksisterende planlægning; Har vi arealer til byudvikling? Ligger arealerne de rigtige steder? osv. Det munder ud i en sammenfattende byudviklingsplan, der indeholder en opdateret beskrivelse og vision for Hals. Arbejdet med byudviklingsplanerne tager udgangspunkt i den fysiske planlægning. Men der skal være helhed og tværfaglighed i opgaveløsningen. Inddragelsen af borgerne får også indflydelse på de emner, der skal arbejdes særligt med. Processen for udarbejdelsen af byudviklingsplan for Hals er kort beskrevet delt op i tre faser: Analyse - forår 2015 Analysen vil bl.a. give et billede af status og udvikling inden for boligmassen, funktioner, mobilitet/forbindelser, klimapåvirkning, særlige interesser samt kendte ønsker og projekter i området. Udviklingsfase - sommer/efterår 2015 Målet i udviklingsfasen er, at alle får lejlighed til at bidrage og får ejerskab til den nye byudviklingsplan. Der afholdes borgermøder, workshops og dialog med interessenter, herunder: lokale ressourcer (samråd, foreninger, ildsjæle, borgere, erhvervsdrivende, lokale medarbejdere mv.) grundejere/developere med konkrete ønsker og projektforslag Produktionsfase - vinter/forår 2016 Kommunen udarbejder et udkast til en ny byudviklingsplan. Udkastet trykprøves hos politikere, borgere og interessegrupper fra området. Rent formelt gennemføres projektet som en områdefornyelse af kommuneplanen. Byudviklingsplanen sendes i form af et kommuneplantillæg til politisk behandling, inden den sendes i offentlig høring efter Planlovens almindelige regler. Projektet afsluttes med, at byudviklingsplanen/kommuneplantillægget vedtages af Aalborg Byråd. Særlige politiske mål for Hals Byvækst Koncentration af centrale byfunktioner Byfortætning frem for byspredning Nye bæredygtige fortættede boformer Debatoplæg Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til dette debatoplæg. Er der nogle perspektiver, vi har glemt? Hvad er det vigtigste i den videre planlægning? Send bemærkningerne til: eller adressen By- og Landskabsforevaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby senest den 10. juli 2015

3 Styrker: Attraktivt by- og havnemiljø Stærkt turistknudepunkt Byen Store natur- og landskabskvaliteter Regionale kultur- og fritidsattraktioner (Kattegatområdet, Skansen) Potentiale for byvækst Gode forhold for børnefamilier Natur Mod sommerhusområder Bisnap - Hou God trafikal tilgængelighed En hyggelig by... Hals er en gammel fiskerby med flere seværdigheder, en hyggelig lystbådehavn og en gammel bydel. Hals har en hyggelig og spændende midtby med gamle boligkvarterer med tætte byhuse og smalle snoede gader. Her er gode indkøbsmuligheder og mange spisesteder. De gamle bygninger, gadeforløb og bymiljøer er af stor værdi for Hals. Mod Aalborg ca. 30 km Skole Golf Hals har en klar historie, naturmæssige elementer og et hyggeligt shoppingmiljø Havnen rummer et livligt og autentisk havnemiljø og en hyggelig lystbådehavn. Derudover har Hals nogle historiske seværdigheder som f.eks. Skansen. Samlet set er Hals en hyggelig helårs ferieby. Historiske strukturer Lige så længe der har været mennesker på Hals-egnen, lige så længe har man sejlet fra stedet, har anvendt det nære farvand og kysten som en naturhavn. Hals placering ved den østlige indsejling til Limfjorden har givet byen en særlig geografisk og psykologisk betydning, som har indvirket på byens identitet, befolkningsforhold og topografi. Den første, væsentlige begivenhed var opførelsen af den første Hals Skanse i midten af 1620 erne. I dag er Hals Skanse Danmarks bedst bevarede enkeltskanse fra renæssancetiden; et enestående, kulturhistorisk levn. Købstadsprivilegier og etablering af havn, lodsstation og toldsted betød, at Hals havde en befolkningssammensætning med en overklasse af verdensmænd, bestående af toldembedsmænd, købmænd, garnison mv., som man ikke kender fra byer af tilsvarende størrelse. Endnu står en del af toldvæsnets bygninger i byen, der kendes ved, at de er større og højere end de fleste andre huse. Natur Færge mod Egense Bymæssigt centrum / Byliv Historie Turisme centrum / Sejlerliv På trods af nærheden til Aalborg samt den markante rolle som turistknudepunkt er Hals hverken blevet til soveby eller til turistkulisse.

4 Borgerne Et levende og overskueligt lokalsamfund med en unik beliggenhed ved fjord og hav Borgerne i Hals Der er færre unge mennesker og flere ældre i Hals end i Aalborg Kommune som helhed. Gennemsnitsalderen for indbyggere i Hals er dog meget højere (ældre) end gennemsnittet i byer af samme størrelse. Andelen af børnefamilier er nogenlunde ens med kommunegennemsnittet men meget under byer af tilsvarende størrelse. Der bor relativt få med en mellemlang eller lang uddannelse. Befolkningstilvækst Fra 2006 til 2014 voksede Hals med 39 indbyggere. Befolkningstallet har i en årrække ligget stabilt omkring Kommunen forventer, at Hals vil opleve en betydelig befolkningstilvækst over de næste år. Ifølge prognosen vil Hals vokse med knap 550 indbyggere over de næste 12 år. Hvem flytter til Hals? I en undersøgelse af bosætning i Hals og omegn blev respondenterne spurgt ind til deres valg af bolig. Nedenfor er listet de vigtigste faktorer i forbindelse med valg af bolig: Bolig med have eller terrasse/altan Tæt på naturen/grønne områder Område uden sociale problemer eller kriminalitet Gode vilkår og muligheder for børn Tæt på dagligvarebutik(er) Ugeneret af trafikstøj eller støj fra naboer Aldersfordeling Prognose (indbyggere) Husstandsstørrelser 35% 30% 25% 20% % 120% 100% 80% % 40% 35% 30% 25% 436 husstande 468 husstande 15% 10% 5% 0% år 3 5 år 6 16 år år år år år 80+ år Aalborg Kommune Hals 60% 40% 20% 0% Aalborg Kommune Hals 20% 15% 10% 5% 0% 97 husstande 91 husstande 41 husstande 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5+ personer Aalborg Kommune Hals

5 Hals Boligmassen Boligmassen i Hals Hals består hovedsageligt af parcelhuse (59 %) og række-/kæde-/dobbelthuse (24 %). 17 % er etageboliger i Hals. Til sammenligning er 44 % af alle boliger i Aalborg Kommune etageboliger. De ældste huse er lokaliseret i midtbyen, som også er byens historiske centrum. Der er sidenhen bygget parcelhuse på begge sider af bymidten. Hals by har i en lang periode oplevet en lille, men positiv befolkningsudvikling på trods af, at der kun har været få grunde til salg til nybyggeri. Fritliggende enfamiliehuse Tæt lav bebyggelse Etagebyggeri Ifølge en undersøgelse er 75 % af borgerne i Hals og omegn meget tilfredse med deres nuværende boligområde. 24 % er tilfredse, og kun 1 % er utilfredse. De unge har en tendens til at være mere utilfredse med deres bolig. Boligen - rammen om det gode liv Bygget før 1949 Bygget Bygget Bygget efter 2000 Byens huspriser er meget lavere end i andre byer af samme størrelse i kommunen. Lejeboliger og almene boliger Selvom de fleste ejer deres eget parcelhus eller rækkehus i Hals, er der en del lejeboliger. Andelen af lejeboliger er lavere end for Aalborg Kommune generelt. Men sammenlignet med andre mindre byer er der en pæn andel lejeboliger. Der findes enkelte almene boligerområder i Hals. Sundby-Hvorup Boligselskab har boliger spredt på flere adresser i Hals. Der er fortrinsvis tale om forskellige rækkehustyper, nogle er nye andre ældre. Det betyder, at der er en bolig for enhver smag og et bredt udvalg af lejepriser. Ejer/lejer 60% 50% 40% 30% 20% 10% Almene boliger 0% Ejerbolig Lejebolig Ikke benyttet Uoplyst Aalborg Kommune Hals

6 Ledigt erhvervsareal Virksomheder Bygmestervej - Erhvervsområde Bymidten - blandet bolig og erhverv Skovgårdsvej - Hals Metalsmelteri Bisnapkratvej - Lokalt erhvervsområde Hals Havn - Havneerhverv Den attraktive arbejdsplads Erhvervsområder Erhvervsområderne i Hals ligger spredt i byens udkant. De fremtidige erhvervsområder bør også placeres i byens yderkant for at have rimelig sikkerhed for, at boliger ikke udsættes for miljøgener fra virksomheder. I den eksisterende planlægning er der ledige erhvervsarealer i den nord-vestlige del af byen, som endnu ikke er udnyttet, men heller ikke byggemodnet. Placering mod vest er at foretrække, da trafikken til og fra erhvervsområdet belaster byen og ferie-/fritidsområderne mellem Hou og Hals mindst muligt. Området ud til Aalborgvej kan bruges til virksomheder, som har behov for profilering. Erhvervsområderne i Hals virker som byporte for omverdenen. Det er derfor ikke ligegyldigt hvordan de ser ud og opfattes. Hals Metalsmelteri nord for byen ligger på flere måder uhensigtsmæssigt. Der er gener fra den tunge trafik til og fra smelteriet - dels ved skolen og dels igennem byen. Derudover er der en konsekvenszone på 200 m omkring virksomheden. Indenfor denne må der ikke etableres forureningsfølsomme funktioner f.eks. boliger, fritidsfunktioner eller lignende. Dette vanskeliggør udviklingen af bolig- og fritidsområder i den nordlige del af Hals. Som i mange andre byer der er forholdsvis mange jobs placeret i servicevirksomhederne i og omkring bymidten.

7 Turisme Feriehusområdet omkring Hals udgør et stort og interessant potentiale i forhold til at skabe liv og aktiviteter i Hals året rundt. i Hals som moderne og familievenlig kystferieby Go til ro Hver sommer drager tusinder af turister mod området omkring Hals. Havet og fjorden er de store trækplastre. Men den spændende havneby med et autentisk bymiljø trækker også. Ifølge VisitNordjylland omsætter turismen i Hals og omegn for 582 mio. kr. i alt. Det svarer til, at turismen skaber 464 fuldtidsstillinger. Både i det fysiske landskab men også i beskæftigelsen fylder turismen meget i Hals. Dagligvarebutikkerne lokker turisterne til byen. Men den udprægede følelse er, at der ikke er ret meget at give sig til udover at købe en is eller øl på havnen. Muligheden for spændende aktiviteter udebliver. Og derfor kører de fleste lige så hurtigt ud, som de kom ind - desværre. Man fristes til at låne sloganet: Vi vil så gerne ha du bli r lidt længere. Hals en ganske gængs lille havneby med sommeraktivitet på havnen. Men de store sommerhusområder langs kysten nord for byen, hvor ca sommerhuse (heraf ca. 20 % til kommerciel udlejning) huser tusinder af turister i alle aldre, giver næring og liv til byen. Sommerhusområderne udgør et kæmpe potentiale for aktiv og helårsturisme i Hals. Turistpotentiale Der er sat gang i flere projekter, der skal fremme turismen i Hals og omegn. Mange af anbefalingerne fra disse projekter bør indgå i en byudviklingsplan. Her er nogle udvalgte forslag og handlinger: Etabler indholdsmæssigt og arkitektonisk forskellige oplevelsesrum for børn og deres voksne. Skab kontakt til vand, hvor dette er muligt. Forstærk bycentrum med en oplevelsesrygrad, så centrum fremstår interessant og tillokkende for lokale og gæster. Skab loops, så man kan komme rundt i byen og til og fra byen på forskellige måder inklusiv links til stisystemer rundt i landskabet. Forbind byen og havnen evt. med et nyt torv. Derudover findes der prospekter for omdannelse af stedet til et regionalt fyrtårn. Hals Skanse vægter tungt i den historiske fortælling om Hals og rummer store uudnyttede potentialer. Projekterne skal i fællesskab være med at til løfte Hals som kystferieby, hvor flere og bedre oplevelsesmuligheder i højere grad skal kunne tiltrække og fastholde turister i længere tid, end det er tilfældet i dag. Turistudvikling i balance En turistudvikling, der overtrumfer lokalsamfundet, lokalbefolkningen og de bevaringsværdige miljøer vil ødelægge turistaktiverne i Hals. Det vil som flere steder ved vestkysten skabe øde og tomme spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Turistudviklingen skal derfor tilpasses lokalsamfundet og lokalbefolkningen for at undgå, at turismen udvikler sig destruktivt. En afbalanceret og bæredygtig turistudvikling kan sikre helårsfunktionerne i byernes dagligvare/detailhandel og øvrige servicetilbud. I dag er turistmængden massivt koncentreret ved butikkerne på havnen, mens det bymæssige centrum (i den ældre by) ikke i samme grad besøges af turisterne. Der kan med fordel arbejdes med en udligning af dette forhold ved at skabe bedre forbindelse mellem de to dele.

8 Mødesteder og Hals Ungdomsklub # Hals Skole Hals Bibliotek Hals Børnehave Hals Kirke # Børnehaven Østerladen Detailhandel o.lign. Mødesteder er vigtige for alle - børn, unge, ældre - og turister. Hals skal rumme både formelle og uformelle mødesteder. Det er vigtigt, at mødestederne er synlige og til at finde for gæster. Restaurenter o.lign. Forretningsservice o.lign. byfunk- Sundhedsvæsen Byfunktioner Den levende bymidte tioner Byen som rammen om det gode hverdagsliv Hals skal kunne tilbyde borgerne gode og sunde boliger. Men offentlig og privat service, såsom børnehaver, idrætsfaciliteter og indkøb er ofte lige så vigtigte. Områderne til offentlige formål i Hals er beliggende i byens yderkant. Det giver en masse plads, men det betyder også, at mange af byens naturlige mødesteder ligger uden for centrum. Skoleområdet mod nord rummer skole, skolefritidsordning, børnehave, hal, boldbaner, idrætsanlæg, klubhus m.v. Fremtidige funktioner indenfor skole-/børnepasningsområdet samt fritidsområdet bør også i fremtiden samles i dette område for at sikre synergi. Efterskolen Bisnapgaard og børnehaven Østerladen ligger ligger udenfor byen, men har glæde og gavn af de naturskabte værdier. Hals er velforsynet med indkøbsmuligheder, spisesteder mv. blandt andet på grund af de mange turister. Midtergade, Havnegade og havnen er byens handelsstrøg. Aktiviteter, der skaber liv i byen, er bevidst centreret her, så de enkelte elementer kan forstærke hinanden, så bybilledet bliver levende og mere synligt. Aktiviteter, der samles i handelsstrøget skal opfattes bredt lige fra de traditionelle handels- og servicefunktioner til mindre håndværksvirksomhed (keramikværksted, systue m.v.) og begrænsede sportslige aktiviteter så som minigolf, boccia-bane m.v. De irregulære forløb og pladser opfordrer til forskellige aktiviteter. Aksen gennem den ældre by er Hals oplevelsesrygrad; her er interessant for besøgende og lokale. Forløbet bør dog styrkes i begge ender. Midtergades nordlige ende mod Aalborgvej er indgangsportal til byen og adgangen til den gamle by. I den anden ende er forbindelsen mellem Torvet og havnen hullet. Denne strækning opfordrer ikke til, at man som turist udforsker Hals. Folk på havnen kan ikke se, at der er noget spændende at komme efter oppe i byen.

9 Økologiske forbindelser Grøn struktur, landskab Geologisk interesseområde Særligt værdifuldt landskab Blå kile Grønne kiler og rekreation Fortsat udvikling af landskabs- og naturforbindelser skal være med til at fremme kvaliteten for natur og friluftsliv Hals og landskabet Landskabet omkring Hals er meget fladt, og der er stort set ingen landskabelige pejlemærker. Det kan virke surrealistisk, når store skibe skal ud af det smalle og flade fjordlandskab. Hals ligger på hævet stenalderhavbund. Kystlandskabet viser hvordan området er blevet skabt og nogle af de geologiske processer, der fortsat omformer landskabet. Områderne omkring Limfjorden er derfor udpeget som geologisk interesseområde, se kortet. Det betyder, at mulighederne for at opleve, forske og undervise i de geologiske processer skal bevares. Omkring Hals er det primært en jævn, sandet flade, hvis høje grundvandspejl skaber gode betingelser for afgrøder og en frodig skovvegetation. Rekreation og livskvalitet Mange forbinder Hals med nærhed til strand og vand - til Kattegat og Limfjorden. Hals er byen, hvor man har mange stærke naturværdier på tæt hold. Byen er omkranset af vand og åbne arealer, der støder op mod store skovområder - Hals Sønderskov, Hals Nørreskov, Hals Mose, Trekanten og Koldkærskoven. Selve Hals by har også en række små grønne oaser. De naturskabte værdier giver både borgerne og de besøgende i Hals-området rige muligheder for rekreative oplevelser og fritidsaktiviteter så som traveture, cykelture, jollefiskeri, lystfiskeri, badning m.v. Det er dog paradoksalt, at forbindelserne ud i naturen er så dårlige. Der findes kun få stier, og de mangler forbindelse til byen på en måde, hvor de dels optimerer/ forskønner betingelserne for cyklister og gående i nærområdet, dels forekommer som oplagte veje af begive sig på eventyr på. Grønne og blå forbindelser Aalborg Kommune har lavet en grøn-blå struktur, der skal binde landskabsbånd og naturperler sammen. Strukturen bygger på landskabets karakter, de eksisterende naturområder og landskabskvaliteter, og på de potentialer, der på sigt kan komme i spil. Målet er at skabe en større økologisk sammenhæng og tilgængelighed i landskabet. Grønne kiler og forbindelser er vigtige for dyr og planter, da de fungerer som økologiske spredningskorridor. Men det er også vigtigt at binde naturområder sammen for at sikre og udvikle de rekreative muligheder f.eks. traveture. I forlængelse af vandplanerne skal vandløbet, der i dag er rørlagt og løber under Hals, åbnes op på længere sigt. Det skal overvejes nærmere, om det åbne vandløb skal løbe uden om byen eller gennem byen.

10 Mobilitet og forbindelser Forbindelser De trafikale forhold i Hals er domineret af, at byen gennemskæres af to overordnede og meget trafikerede gader; Aalborgvej/Strandvejen i øst-vest gående retning og Færgevej/Østergade i nord-syd gående retning. Desuden forbinder Hals-Egense færgen den østligste del af Aalborg Kommune på tværs af Limfjorden. Etablering af omfartsveje er ofte blevet drøftet. I forbindelse med Helhedsplanen for Hals Nord blev der reserveret et areal til en mulig fremtidigt omfartsvej nord om byen. Midtergade, Havnegade og Havnen er oplevelsesgader, hvor al færdsel foregår på de svage trafikanters præmisser. Det øvrige lokale vejnet i byen har forskellig udformning alt efter, om vi bevæger os i den gamle bydel eller i de nyere boligområder. Gaderne er i de fleste tilfælde indrettet, så hurtigtgående trafik ikke er et stort problem. Det er en særlig oplevelse at færdes i de krogede gadeforløb i de gamle kvarterer. Nogle kvaliteter som bør sikres i fremtiden. Der er rekreative stier og cykelstier i og omkring Hals. De kunne dog med fordel forbedres og udbygges, så man let kan opleve de mange stærke naturværdier i Hals-området på tæt hold. Mange forbindelser kræver, at man har et godt lokalkendskab for overhovedet at finde dem. Der kunne med fordel arbejdes med bedre orientering, f.eks. i form af mere og bedre skiltning. Mobilitet står for at komme fra A til B på den smarteste måde Veje Stier Kollektiv trafik Vejreservation til omfartsvej Aalborgvej Strandvejen Sønderskovvej Østergade Færgevej Rekreative stier Cykelstier Busruter

11 Bindinger Kystnærhedszone Beskyttelse af kyster og strande Hvis man bor ud til vandet eller en strand, må man ikke bygge eller indrette sig ligeså frit, som man må andre steder i landet. For at undgå privatisering og kommercialisering kal der helst ske så lidt som muligt på vores strande her skal folk bade, more sig og opleve naturen. Kyster og strande skal være åbne og naturlige for befolkningen og for turisterne. Risikokortlægning har direkte indflydelse på den fysiske planlægning Strandbeskyttelse Det besluttede Folketinget allerede i 1937, med forbud mod byggerier mellem vandkanten og 100 meter ind på land kendt som strandbeskyttelseslinjen. Senest blev linjen i 1999 udvidet til 300 meter. Kystnærhedszonen dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet. Udgangspunktet for kystnærhedszonen er, at den skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten, f.eks. havne. For at planlægge for nye arealer og funktioner i kystnærhedszonen, kræver det er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering, og at udviklingen foregår væk fra kysten. Årlig risiko for oversvømmelse på 5 % eller derover I Hals betyder det bl.a., at byudvikling som udgangspunkt skal foregå bag den eksisterende by ind i landet. Klima Klimaet ændrer sig og en væsentlig konsekvens er et vådere miljø. Det vil sige stigende grundvandsspejl, øget nedbør, mere vand i vandløbene og stigende havstand. Ændringerne vil ske over en meget lang tidshorisont og her og nu er de øgede nedbørsmængder den største udfordring. Indretning af vores byer og landskaber vil dog allerede nu med fordel kunne tage udgangspunkt i vores forventninger til fremtidens klima. En stigende vandstand i havet øger sandsynligheden for at lavtliggende kystområder oversvømmes ved kraftig storm og kraftig regn. Klimaændringerne vil foruden stigende havvandstand også bevirke øget nedbør og mere ekstreme regnskyl om vinteren. Denne nedbør ender for størstedelens vedkommende i vores åer og vandløb. Dette vil yderligere øge sandsynligheden for oversvømmelse af de kystnære områder, som ligger ved åernes og vandløbenes udløb. Det er dejligt at bo ved vandet og stranden, men der gælder særlige regler for den enkelte og for kommunernes planlægning. Areal under kote 1,4 m Areal under kote 2,5 m I områder med høj risiko for oversvømmelse (se kortet) er det vigtigt at forholde sig til klimapåvirkninger og eventuelle klimatilpasningsløsninger, når man planlægger for nye anvendelser og aktiviteter.

12 Kystnærhedszone Kulturarv og kulturmiljø Kommunerne skal passe på de værdifulde kulturmiljøer, så oplevelsen og kvaliteten af kulturmiljøerne bevares. Bindinger Kirke og kirkebeskyttelseslinje Fredning Strandbeskyttelse Kulturmiljø I Hals er havneområdet og forbindelserne fra havnen til byen, Skansen, det åbne land, vandet m.v. udpeget som et værdifuld kulturmiljø. Det betyder, at der ved fremtidigt byggeri skal tages hensyn, så området som helhed ikke mister de kulturhistoriske spor. Den militære del af kulturmiljøet; Skansen er fredet. Fredede fortidsminder er beskyttet mod ændringer. Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse m.v. er der tale om ændringer, der kræver dispensation hos Kulturstyrelsen. Det er underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig ændring. Fysisk planlægning handler om at afveje beskyttelse og benyttelse Natura 2000 område Natura 2000 område Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord udgør ét stort sammenhængende naturområde, hvor bl.a. store flokke af trækfugle holder til. I Natura 2000-området skal der sikres en gunstig bevaringsstatus for områdets forskellige naturtyper og arter. I praksis betyder det, at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, også udenfor områderne, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt skrappe krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder. Skydebanen Skydebanen på Nordmandshage er omfattet af en støjkonsekvenszone. Udgangspunktet er en zone på 1000 meter, se kortet. Der må ikke etableres nye boliger eller andre støjfølsomme anvendelse, der er støjramte. Støjkonsekvenszone Skydebanen er senest miljøgodkendt i Der forventes igangsat en revurdering af miljøgodkendelsen i løbet af kort tid. Skydebane %

13 Debatspørgsmål Kommunale udstykninger på sokkelgrunde sælger ikke. Ny planlægning? Rummelighed til erhverv Byport? Nye boliger og boformer? Nye forbindelser, der binder by og natur bedre sammen? Fortætning og omdannelse til centraltplacerede seniorvenlige boliger? Rummelighed til boliger Koncentration af byfunktioner Sammenbinding af by og havn Adgang til bymidten Havn Metalsmelteri eller nyt boligområde? Udvikling af Skansen / samspil med byen Nye aktiviteter for turister Skovrejsning? Omdannelse af campingpladsen? Potentielt byområde. Til hvad? Nye rekreative muligheder / bedre adgang til vandet? Golfbane Nye aktiviteter og bedre adgang? Sommerhusområde Bedre forbindelser mellem sommerhusområder og Hals Særlige politiske mål for Hals Mødesteder og forbindelser Nye indbyggere og boliger Hvad synes du er vigtig, at kommunen tager med i det videre arbejde med en udviklingsplan for Hals? Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med dette i byudviklingsplanen: Byvækst Koncentration af centrale byfunktioner Byfortætning frem for byspredning Nye bæredygtige fortættede boformer Hvad skal mere med i byudviklingsplanen? Hvad er byens vigtige centrale mødesteder og offentlige funktioner? Mangler der formelle eller uformelle mødesteder? Hvordan sikrer vi, at nytilflyttere, gæster og turister kan finde rundt og opdage de gode steder? Hvor og hvordan kan skiltningen laves bedre, så det er nemmere at finde vej? Hvilke veje og stier er de vigtigste? Er der nogle, der skal forbedres/opgraderes? Er der særlige trafikale udfordringer, som bør løses? Hvad gør Hals særlig attraktiv for tilflyttere? Hvad synes du er det vigtigste for at sætte gang i udviklingen? Hvordan ser fremtidens boliger ud? Mangler der boligformer til bestemte befolkningsgrupper, f.eks. ældre, børnefamilier eller unge? Er der potentielle omdannelsesområder, som kan omdannes til boliger eller andre nye funktioner? Skal byen vokse? I så fald hvor hen? Kystturisme Byliv og naturkvaliteter Hvordan ser du Hals om 10 år? Hvordan sikrer vi, at byen er spændende for turister - året rundt? Hvordan udnytter vi bedst, at der ligger et kæmpe sommerhusområde nord for byen? Hvilke nye aktiviteter og funktioner på og omkring havnen kan fastholde turister i længere tid end det i dag er tilfældet? Hvordan udnytter vi bedst natur- og landskabskvaliteterne i og omkring byen? Hvordan skaber vi mere byliv - året rundt? Hvad er det vigtigste for fortsat at have en spændende og attraktiv bymidte? Hvordan binder vi by og havn bedre sammen? Hvilke nye stier og forbindelser bør der laves ud i naturen? Hvordan skaber vi mere synlighed?

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere