Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum."

Transkript

1 Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Vision...1 Formål...1 Hvorfor flytte undervisningen ud?...2 Baggrund for projektet...3 Aktiviteter Udvikling af undervisningsforløb Faciliteter i naturen Transport og booking Rådgivning og opkvalificering Synlighed...6 Mål og succeskriterier...6 Organisering...7 Budget Tidsplan/milepæle Vision Vi vil skabe et skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange lærere jævnligt flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken, fordi det giver merværdi i undervisningen, og fordi det er enkelt. Formål Formålet med projektet er at gøre det nemt for lærere, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål, samtidig med at indlæringen sker i en lokal kontekst. Elevernes læring er i fokus, og projektet skal understøtte elevernes mulighed for at arbejde med skolens fag i teori og praksis med hoved, hjerte og krop i spil og i samspil med den natur, kultur og samfund, de er en del af. Naturen skal anvendes som læringsrum i de situationer, hvor naturen giver nogle oplagte muligheder for at se, røre eller afprøve den teori eller adfærd, som eleverne skal lære ifølge folkeskolens mål. Nogle lærere føler sig ikke klædt på til at flytte undervisningen ud, fordi de fx ikke har de rette værktøjer og viden om lokale forhold og udeskole-pædagogik m.v. Derfor sigter projektet på at opkvalificere lærerne, så de i højere grad føler sig parat til at tage eleverne med ud. Hjælp til selvhjælp er derfor et bærende princip i projektet. Brugerinddragelse/involvering er også et bærende princip. Det vil sige, at de målgrupper, som bliver berørt af aktiviteterne, skal have indflydelse på hvordan slutresultatet bliver. Analysefase - Beslutnings- og afklaringsfase - Etableringsfase Brugerinddragelse Afgrænsning Der fokuseres i projektperioden på udvalgte folkeskole årgange, men det vil være naturligt efterfølgende at udvide indsatsen til at omfatte førskoleinstitutioner og ungdomsuddannelser. Projektbeskrivelse - Version Side 1

2 Det er lærere, formidlere og aktører m.v. i Thisted Kommune, som lægger ressourcer i at udvikle undervisningsforløb og tilbud, men alle andre elever og lærere har efterfølgende mulighed for at udnytte tilbuddene, når de offentliggøres på den kommende undervisningsportal., Hvorfor flytte undervisningen ud? Stedet har stor betydning for læringen. Uderummet er ikke blot et sted at lære, men også et objekt for læringen. De autentiske genstande, landskaber og personer udgør læringens indhold. Det er strandinger vi lærer om, når vi sidder i den gamle redningsbåd i redningshuset på landingspladsen. Det er naturpleje og fødevareproduktion vi lærer om, når vi besøger landmanden og er tæt på de græssende kreaturer på Agger Tange. Stedet er læringens indhold. Det er centralt, at uderummet tilbyder sammenhæng mellem læringens indhold og de genstande, der arbejdes med. En oplevelse af et hele og en direkte kontakt mellem eleven og verden i en aktivitetsbåret proces er kernen i læreprocessen. Inde ude inde undervisningsforløb Det er centralt, at udeundervisningen ikke står alene, men indgår i en sammenhæng. Inde arbejder klassen teoretisk med lærestoffet og forbereder turen ud. Ude arbejder eleverne praktisk med konkrete aktiviteter, som anskueliggør lærestoffet direkte. Tilbage i klasseværelset er der tid til refleksion, bearbejdning og evaluering af det lærte. Der skal være en veksling mellem hands on og minds on. Læring i et holistisk perspektiv (af Karen Barfod, lektor på VIA University College, første udgave 2012 af Reflex) Set i et læringsperspektiv er det klasserummets symbolske kundskabs- og læringsformer, der suppleres af uderummet som lærings- og udviklingsrum. Isoleringen og forenklingen af verden ved at opdele den i fag matematik for sig, med linjer på papir, x og y og z i stedet for genstande mod udeskole, hvor skolens omgivelser bruges som læringsarena og kundskabskilde er voksende. Verden uden for murene bruges både som objekt for læring og som et sted at lære. Det, vi lærer om, er der, hvor vi er. Det, barnet lærer om, står det midt i, når vi går ud og bruger omgivelserne som objekt for læringen. Her står hele holdet på en kæmpehøj og arbejder med tro og overtro. - Er det rigtigt, at denne høj er lavet for år siden i bronzealderen? - Og står den virkelig på pæle om natten? Der bliver sammenhæng mellem den kognitive viden og de sanselige oplevelser. Vinden rusker blidt i græsset, stendyssens granitblokke er tunge, uflyttelige og ru og kolde. Mørket inde i stensætningen uigennemtrængeligt, lugten klam og muggen. Sanseindtrykkene lagres andre steder i hjernen end ordene og teksten alene, og den hele læring sammenstykkes af børnenes oplevelse, handling og forståelse. Man husker bedre, når tingene har været gennem hænderne. Udeskole giver altså mulighed for sammenhængende læring med mange sammenhængende facetter, der giver et mere helhedsorienteret billede af det, der skal læres. Der etableres en sammenhæng mellem elevernes erfaringer og det stof, børene lærer i skolen. Projektbeskrivelse - Version Side 2

3 Baggrund for projektet De fleste har en holdning til skolesystemet og vores børns dagligdag. Det er derfor ikke mærkeligt, at skolen ofte er genstand for omstruktureringer, øgede krav fra politikere og forældre samt ændringer i de økonomiske rammer. Projektet kan være med til at imødegå nogle af de udfordringer, som skolerne står over for i dagligdagen. Fx giver udeundervisning bedre muligheder for at inkludere børn med særlige behov i den daglige undervisning. Vi ved, at det er drengene, som har sværest ved at sidde stille på stolen i klasseværelset. Undervisningen ude giver de kropslige drenge (og piger) bedre muligheder for at bruge hele kroppen og flere sanser til at lære med. Ny Nordisk Skole er et af de seneste nye initiativer på folkeskoleområdet, hvor regeringen inviterer skoler og institutioner til at deltage i en forandringsproces, der med afsæt i danske og nordiske værdier skal inddrage, begejstre og støtte praktikerne til selv at igangsætte forandringer. Undervisningsministeren har bl.a. nævnt at praksis og teori skal bringes sammen i gennem undervisning i det fri, og at børn får styrket fantasien, motorikken og evnen til at koncentrere sig ved at være ude. Børn og unge er en prioriteret målgruppe for nationalparken, og målet med formidlingen i NPT er, at målgrupperne får et kendskab til naturen og kulturhistorien, men også en forståelse, som flytter den enkelte mod ønsket om at bevare og beskytte. Idéen til at lave en større skoleindsats har ulmet et stykke tid i Børnegruppen, som er en af Formidlingsnetværk Nationalpark Thys arbejdsgrupper. Formidlingsnetværkets styregruppe besluttede i august 2012, at påbegynde arbejdet med at forberede et skoleprojekt, som skulle igangsættes i Der er bl.a. søgt inspiration hos og repræsentanter fra undervisningssamarbejdet har været på besøg for at inspirere styregruppen. I Bekendtgørelse om Nationalpark Thy står der, at nationalparken skal styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier Endvidere står der i 3 undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud. En af de vigtige sideeffekter er, at eleverne får kendskab til deres lokale natur og kulturhistorie, mens de arbejder med folkeskolens faglige mål. Nationalparken og naturen i Thy byder på et utal af muligheder for at arbejde med mange af skolens fag i et miljø, hvor eleverne bogstaveligt talt kan røre ved emnet. Mange undersøgelser og analyser viser endvidere, at der er mange forskellige fordele ved at flytte undervisningen uden for klasseværelset. Læs om flere fordele ved udeskole i Udendørs revolution i skolerne Af Malene Bendix e.dk/site/46/602/ Fakta om Thisted Kommune - I 2012 er der: - 18 skoler med ca elever i 0-9. klasse friskoler med ca. 580 elever. - 5 Efterskoler - ca. 584 børn i børnehaver og ca. 567 i integrerede institutioner samt ca. 281 børn i private børnehaver. Projektbeskrivelse - Version Side 3

4 Aktiviteter Det skal være nemmere for lærerne at flytte undervisningen ud i naturen og nationalparken. Derfor iværksættes en række aktiviteter, som skal eliminere de oplevede barrierer og problemstillinger. Mulighederne for at undervise ude, skal sammen med de uformelle læringsmiljøers tilbud synliggøres, samtidig med at lærerne skal klædes bedre på til selv at udnytte de naturgivne muligheder. De indledende analyser peger på, at projektet bør bearbejde fem områder. De fem indsatsområder bidrager hver i sær til at gøre det nemmere for lærerne, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy, til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål. 1. Udvikling af undervisningsforløb Gennem partnerskaber mellem skoler og uformelle læringsmiljøer skal der udvikles mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens mål. De uformelle læringsmiljøers eksisterende udbud af undervisningsforløb skal indpasses, så de passer sammen med de aktuelle trinmål. Bottum up udvikling af undervisningsforløb Det er afgørende for ejerskabet til projektet og undervisningsforløbene, at lærerne er med til at udvikle forløbene. De er hovedmålgruppen, og skal inddrages i udviklingen af undervisningsforløbene. Udviklingen af forløb kan ske i geografisk opdelte grupper, hvor lærere og de uformelle læringsmiljøer udvikler undervisningsforløb med mulighed for at få vejledning fra en faglig konsulent. Den geografiske tilgang er vigtig, fordi skolerne oftest har de bedste muligheder for at udnytte lokaliteter tæt på skolen. Her er kendskabet også størst, ligesom motivationen er det, når man udvikler forløb, som man forventer at bruge ofte. Illustration af hvordan skolerne kan geografisk opdeles i grupper. Folkeskoler Friskoler Efterskoler Projektbeskrivelse - Version Side 4

5 Undervisningsforløbene forventes at blive stedbundne. Derfor er det i udviklingsprocessen vigtigt at tilknytte specifikke lokaliteter til forløbene, og i den forbindelse sikre, at det er i overensstemmelse med lodsejeres ønsker. Der skal være en løbende koordinering med de øvrige indsatser omkring etablering af faciliteter og transportordning. 2. Faciliteter i naturen Baseret på analysen af transportmuligheder og behov, skal der udpeges en til flere egnede besøgslokaliteter ude i naturen i NPT ud fra kriterier omkring tilgængelighed og variation i naturtyper. En besøgslokalitet er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. I perioden søges etableret mindst en besøgslokalitet. Projektet har en rolle i ansøgningsfasen, men selve etableringen og den efterfølgende drift er ikke en del af dette projekt. Børn og lærere skal være medbestemmende Skolebørn og lærere er de bedste til at fortælle hvilke behov de gerne vil have dækket, når de er ude. Der ud over har naturvejledere og formidlere kendskab til hvilke faciliteter og undervisningsmaterialer, der er relevante at benytte ude. Derfor skal der faciliteres en proces, hvor behov og ressourcer afdækkes. Når det er afdækket, og bustilgængeligheden er undersøgt, udpeges egnede lokaliteter til at etablere og/eller udbygge modtagefaciliteter. 3. Transport og booking Det skal gøres nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne. De fleste lærere nævner transport, som en væsentlig barriere, når de skal ud i naturen uden for deres lokalområde. Derfor er det af stor vigtighed, at denne barriere bliver formindsket. Få skoler har i dag mulighed for at bruge rutebusserne. Ruterne går måske ikke forbi en egnet besøgslokalitet, køreplanerne tilgodeser måske ikke skolernes behov for at komme ud og hjem på bestemte tidspunkter. I dag tyr skolerne ofte til at leje en bus, men det koster væsentligt mere. Dette vurderes at være en væsentlig hæmmende faktor for at tage skoleklasser med ud. Eksisterende transportmuligheder og transportudgifter afdækkes. Transportbehovet til forskellige typer af besøgslokaliteter analyseres og sammenholdes med eksisterende transportmuligheder. Herefter skal forskellige løsningsmodeller identificeres og analyseres. Et pilotprojekt med 3 skoler skal vise, hvordan det kan fungere i praksis. Herefter foreslås løsningsmodeller, som kan iværksættes af de relevante aktører. 4. Rådgivning og opkvalificering Der etableres en rådgivnings- og opkvalificeringsfunktion, som har til formål at understøtte lærernes brug af naturen som undervisningslokale, og som kvalificerer naturvejledere og formidlere til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter folkeskolens mål. Rådgivningsaktiviteterne skal øge den enkelte lærers og skoles muligheder for at rykke undervisningen udendørs Kursusaktivitet - opkvalificering - Mindst en lærer fra hver skole, skal deltage i et kursus, som har til formål at klæde lærerne på til at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. - Der skal gennemføres mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. - Der skal gennemføres mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. Projektbeskrivelse - Version Side 5

6 4.2. Rådgivning. Der skal i projektperioden være ydet assistance til mindst tre skoler og tre uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter Med udgangspunkt i den enkelte skole, skal der ydes rådgivning til mindst tre skoler mhb. på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. Rådgivningsfunktionen kan med fordel varetages af en lokal naturvejleder, som efteruddannes til det specifikke formål. Der skal laves forpligtende samarbejdsaftaler mellem lærer, skoleleder og projektet om kursusaktiviteter, besøg i de uformelle læringsmiljøer og brug af konceptet. Det sikrer bl.a. at lærerne får tid og økonomi til at deltage i kurser og til at tage børnene med ud i naturen. 5. Synlighed Undervisningsforløb og projektets øvrige tilbud skal samles, struktureres og synliggøres på en webportal. Webportalen skal markedsføres, så mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til tilbuddene ved projektets afslutning. Det skal også være nemt at booke et besøg på en besøgslokalitet, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Derfor skal der udvikles en bookingfunktion til booking af besøg på et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Tilbuddene skal også synliggøres i nabokommunerne og til lejrskoler. Mål og succeskriterier Tallene nedenfor refererer til de fem indsatsområder, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Med udgangen af 2016 er der: 1. Udviklet mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens undervisningsmål. 1. Udnævnt en udeundervisnings kontaktlærer på alle skoler i kommunen. 2. Udpeget og etableret mindst en besøgslokalitet i NPT, som er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og som har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. 2. Lavet en oversigt over egnede besøgslokaliteter. 3. Et eller flere løsningsforslag til en transportordning, som gør, at det er nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne. Gennemførelse af pilotprojekt. 4. Gennemført kurser som har til formål at klæde, mindst en og gerne to lærere på fra hver skole på, til at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. 4. Gennemført mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. 4. Gennemført mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. 4. Ydet assistance til mindst 3 skoler og uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 4. Ydet rådgivning til mindst 3 skoler mhb. på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. 5. Etableret en webbaseret undervisningsportal, som mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til. Projektbeskrivelse - Version Side 6

7 5. Etableret en bookingfunktion, som kan håndtere online booking af besøg på i et uformelt læringsmiljø, naturvejledere/formidlere samt evt. grej i en grejbank. Ved afslutningen af projektet vil der være etableret et fremtidssikret og stærkt samarbejde mellem projektets aktører, og der vil være et solidt grundlag for at indskrive i kommunens læreplaner, hvilke uformelle læringsmiljøer eleverne skal besøge på forskellige klassetrin i løbet af deres skoleperiode. Organisering Projektet bæres i fællesskab af de fire projektejere: Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Museet for Thy og Vester Hanherred og Nationalpark Thy. Medier Omverden Nøgleinteressenter Politikere Bevillingsgivere Uformelle læringsmiljøer Partnere Forældre Elever Kommunale Skoler Projektejere Undervisnings -ministeriet Videncentre/ fageksperter Friskoler og efterskoler Lodsejere Lærerseminarier m.v. Det er vigtigt, at projektet er bredt forankret, men det er samtidigt væsentligt, at styregruppen kan arbejde hurtigt, fleksibelt og effektivt. Der lægges derfor op til at etablere en operativ styregruppe, som kan have repræsentanter fra: - Thisted Kommune - Evt. en skoleleder, som repræsenterer skolerne - Museet for Thy og Vester Hanherred - Naturstyrelsen Thy - Nationalparkens sekretariat - En der kan trække erfaringer med ind fra andre nationale indsatser - Evt. repræsentant fra en ekstern bevillingsgiver Projektet har forskellige indsatsområder, som kræver forskellige typer af faglige kompetencer. Derfor skal der etableres en projektgruppe under styregruppen, som sammensættes ud fra faglige behov, men også med hensyn til projektets involverede organisationer og deres ressourcer. Projektgruppen består koordinatorer fra projektejer organisationerne, som i samarbejde med projektlederen varetager koordineringen og fremdriften i de fem indsatsområder. Projektbeskrivelse - Version Side 7

8 Styregruppe Projektleder Projektgruppe Udvikling af undervisningsforløb Faciliteter i naturen Transport Kursus og rådgivning Synlighed og webportal Gruppe Nordvest Kursusaktiviteter Gruppe Mitdthy Hjælp til ansøgninger Gruppe Sydthy Hjælp til at udnytte steder i nærmiljøet Gruppe Nordthy Gruppe Thisted Projektbeskrivelse - Version Side 8

9 Budget Eksterne konsulenter og fageksperter Mødeudgifter til lokale og forplejning m.v. 15 møder årligt a 3000 kr Grafisk arbejde og tryksager testforløb med naturvejleder/formidler og skoleklasser a 3000 kr Proces for udpegning af lokaliteter Transportordning - analyse med ekstern bistand (ej tilskud til transport) Afprøvning af løsning Gennemført mindst 3 kurser målrettet lærere med fokus på at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. 4. Gennemført mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. 4. Gennemført mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. 4. Assistance til mindst 3 skoler og uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 4. Efteruddannelse af lokal naturvejleder til at yde rådgivning til skoler mhb på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. Inkl. vejledning af min. tre skoler 5. Etableret en webbaseret undervisningsportal, som mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til. 5. Udviklet en bookingfunktion til booking af besøg på i et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Hjælp til ansøgning af fonde til finansiering af delelementer fx friluftsfaciliteter Evaluering med ekstern hjælp Timer til lærere til udvikling af undervisningsforløb 25 forløb a 10 timer a kr. Test af forløb er alm. undervisningstid 4. Timer til lærere til kursusdeltagelse 30 lærere a 10 timer a 280 kr Timer til formidlere til kursusdeltagelse 25 formidlere a 7,4 timer a 250 kr Timer til formidlere til udvikling af undervisningsforløb 25 forløb a 7,4 timer a 250 kr. Projektlederløn 60 timer/måned Fire koordinatorer a hver 33 timer/måned Indirekte udgifter til kørsel, skrivebord, pc, husleje osv.18 % I alt Udkast til Indtægtsbudget Timer til lærere til udvikling af undervisningsforløb og til kursusdeltagelse Skoler betaler selv Timer til formidlere og naturvejledere til kursusdeltagelse Deltagere betaler for egne timer Timer til formidlere til udvikling af undervisningsforløb - 50 % egenfinansiering Udgifter til kursusaktiviteter målrettet lærere og formidlere finansieres af Thisted Kommunes Undervisnings- og fritidsforvaltning Projektbeskrivelse - Version Side 9

10 Indirekte omkostninger ved projektledelse og koordinering Projektledelse - Friluftsrådet ansøges 100 % Koordinering projektejerne, men der kan ansøges eksterne midler Nationalpark Thy Thisted Kommune (Kræver byrådsbevilling) Andre fonde/bevillingsgivere I alt Tidsplan/milepæle Tidsplanen udarbejdes, når der er enighed blandt partnerne om indsatser, ressourcer og mål. Skolernes brug af de eksisterende skoletjenestetilbud Den 1. nov gennemførte Nationalpark Thy og Thisted Kommune en workshop med 13 lærere fra otte forskellige skoler i Thisted Kommune. Formålet med workshoppen var at få viden om målgruppens (lærernes) ønsker og barrierer i forhold til at bruge naturen og nationalparken som læringsmiljø. De deltagende lærere var i udgangspunktet positivt indstillet over for udeundervisning, og de havde alle erfaringer med at undervise ude. Lærerne bruger typisk de eksisterende tilbud mellem en og tre gange årligt, og mere end halvdelen gennemfører årligt undervisning udendørs i 30 lektioner eller derunder. Tendensen med at rykke undervisningen udenfor ser ud til at være stigende for de pågældende lærere. Workshoppens resultater er samlet i bilag 1. En række udbydere af skoletjenestetilbud i Thisted Kommune er blevet spurgt om, hvor meget de bliver brugt af skolerne. De indkomne svar viser, er antallet af arrangementer for de flestes vedkommende dalende, hvilket hovedsageligt tilskrives, at skolerne ikke har midlerne til transportudgiften. Identificerede barrierer: - Transportudgifter (har ikke midler til busudgifter) - Spildtid i forbindelse med transport - Behov for at være to lærere med klassen - Manglende kendskab til muligheder og udbud - Manglende toilet- og drikkevandsforhold på besøgslokaliteter samt viden om de faktiske forhold. - Få gode cykelveje til NPT/naturen - Behov for omlægninger i skoleskemaet, når man tager ud i flere timer - Administration i forbindelse med at få penge til og bestille bus samt varsling til forældre om at klassen skal deltage, og der skal orienteres om, hvad hver især skal huske og have med. Projektbeskrivelse - Version Side 10

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere