Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum."

Transkript

1 Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Vision...1 Formål...1 Hvorfor flytte undervisningen ud?...2 Baggrund for projektet...3 Aktiviteter Udvikling af undervisningsforløb Faciliteter i naturen Transport og booking Rådgivning og opkvalificering Synlighed...6 Mål og succeskriterier...6 Organisering...7 Budget Tidsplan/milepæle Vision Vi vil skabe et skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange lærere jævnligt flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken, fordi det giver merværdi i undervisningen, og fordi det er enkelt. Formål Formålet med projektet er at gøre det nemt for lærere, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål, samtidig med at indlæringen sker i en lokal kontekst. Elevernes læring er i fokus, og projektet skal understøtte elevernes mulighed for at arbejde med skolens fag i teori og praksis med hoved, hjerte og krop i spil og i samspil med den natur, kultur og samfund, de er en del af. Naturen skal anvendes som læringsrum i de situationer, hvor naturen giver nogle oplagte muligheder for at se, røre eller afprøve den teori eller adfærd, som eleverne skal lære ifølge folkeskolens mål. Nogle lærere føler sig ikke klædt på til at flytte undervisningen ud, fordi de fx ikke har de rette værktøjer og viden om lokale forhold og udeskole-pædagogik m.v. Derfor sigter projektet på at opkvalificere lærerne, så de i højere grad føler sig parat til at tage eleverne med ud. Hjælp til selvhjælp er derfor et bærende princip i projektet. Brugerinddragelse/involvering er også et bærende princip. Det vil sige, at de målgrupper, som bliver berørt af aktiviteterne, skal have indflydelse på hvordan slutresultatet bliver. Analysefase - Beslutnings- og afklaringsfase - Etableringsfase Brugerinddragelse Afgrænsning Der fokuseres i projektperioden på udvalgte folkeskole årgange, men det vil være naturligt efterfølgende at udvide indsatsen til at omfatte førskoleinstitutioner og ungdomsuddannelser. Projektbeskrivelse - Version Side 1

2 Det er lærere, formidlere og aktører m.v. i Thisted Kommune, som lægger ressourcer i at udvikle undervisningsforløb og tilbud, men alle andre elever og lærere har efterfølgende mulighed for at udnytte tilbuddene, når de offentliggøres på den kommende undervisningsportal., Hvorfor flytte undervisningen ud? Stedet har stor betydning for læringen. Uderummet er ikke blot et sted at lære, men også et objekt for læringen. De autentiske genstande, landskaber og personer udgør læringens indhold. Det er strandinger vi lærer om, når vi sidder i den gamle redningsbåd i redningshuset på landingspladsen. Det er naturpleje og fødevareproduktion vi lærer om, når vi besøger landmanden og er tæt på de græssende kreaturer på Agger Tange. Stedet er læringens indhold. Det er centralt, at uderummet tilbyder sammenhæng mellem læringens indhold og de genstande, der arbejdes med. En oplevelse af et hele og en direkte kontakt mellem eleven og verden i en aktivitetsbåret proces er kernen i læreprocessen. Inde ude inde undervisningsforløb Det er centralt, at udeundervisningen ikke står alene, men indgår i en sammenhæng. Inde arbejder klassen teoretisk med lærestoffet og forbereder turen ud. Ude arbejder eleverne praktisk med konkrete aktiviteter, som anskueliggør lærestoffet direkte. Tilbage i klasseværelset er der tid til refleksion, bearbejdning og evaluering af det lærte. Der skal være en veksling mellem hands on og minds on. Læring i et holistisk perspektiv (af Karen Barfod, lektor på VIA University College, første udgave 2012 af Reflex) Set i et læringsperspektiv er det klasserummets symbolske kundskabs- og læringsformer, der suppleres af uderummet som lærings- og udviklingsrum. Isoleringen og forenklingen af verden ved at opdele den i fag matematik for sig, med linjer på papir, x og y og z i stedet for genstande mod udeskole, hvor skolens omgivelser bruges som læringsarena og kundskabskilde er voksende. Verden uden for murene bruges både som objekt for læring og som et sted at lære. Det, vi lærer om, er der, hvor vi er. Det, barnet lærer om, står det midt i, når vi går ud og bruger omgivelserne som objekt for læringen. Her står hele holdet på en kæmpehøj og arbejder med tro og overtro. - Er det rigtigt, at denne høj er lavet for år siden i bronzealderen? - Og står den virkelig på pæle om natten? Der bliver sammenhæng mellem den kognitive viden og de sanselige oplevelser. Vinden rusker blidt i græsset, stendyssens granitblokke er tunge, uflyttelige og ru og kolde. Mørket inde i stensætningen uigennemtrængeligt, lugten klam og muggen. Sanseindtrykkene lagres andre steder i hjernen end ordene og teksten alene, og den hele læring sammenstykkes af børnenes oplevelse, handling og forståelse. Man husker bedre, når tingene har været gennem hænderne. Udeskole giver altså mulighed for sammenhængende læring med mange sammenhængende facetter, der giver et mere helhedsorienteret billede af det, der skal læres. Der etableres en sammenhæng mellem elevernes erfaringer og det stof, børene lærer i skolen. Projektbeskrivelse - Version Side 2

3 Baggrund for projektet De fleste har en holdning til skolesystemet og vores børns dagligdag. Det er derfor ikke mærkeligt, at skolen ofte er genstand for omstruktureringer, øgede krav fra politikere og forældre samt ændringer i de økonomiske rammer. Projektet kan være med til at imødegå nogle af de udfordringer, som skolerne står over for i dagligdagen. Fx giver udeundervisning bedre muligheder for at inkludere børn med særlige behov i den daglige undervisning. Vi ved, at det er drengene, som har sværest ved at sidde stille på stolen i klasseværelset. Undervisningen ude giver de kropslige drenge (og piger) bedre muligheder for at bruge hele kroppen og flere sanser til at lære med. Ny Nordisk Skole er et af de seneste nye initiativer på folkeskoleområdet, hvor regeringen inviterer skoler og institutioner til at deltage i en forandringsproces, der med afsæt i danske og nordiske værdier skal inddrage, begejstre og støtte praktikerne til selv at igangsætte forandringer. Undervisningsministeren har bl.a. nævnt at praksis og teori skal bringes sammen i gennem undervisning i det fri, og at børn får styrket fantasien, motorikken og evnen til at koncentrere sig ved at være ude. Børn og unge er en prioriteret målgruppe for nationalparken, og målet med formidlingen i NPT er, at målgrupperne får et kendskab til naturen og kulturhistorien, men også en forståelse, som flytter den enkelte mod ønsket om at bevare og beskytte. Idéen til at lave en større skoleindsats har ulmet et stykke tid i Børnegruppen, som er en af Formidlingsnetværk Nationalpark Thys arbejdsgrupper. Formidlingsnetværkets styregruppe besluttede i august 2012, at påbegynde arbejdet med at forberede et skoleprojekt, som skulle igangsættes i Der er bl.a. søgt inspiration hos og repræsentanter fra undervisningssamarbejdet har været på besøg for at inspirere styregruppen. I Bekendtgørelse om Nationalpark Thy står der, at nationalparken skal styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier Endvidere står der i 3 undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud. En af de vigtige sideeffekter er, at eleverne får kendskab til deres lokale natur og kulturhistorie, mens de arbejder med folkeskolens faglige mål. Nationalparken og naturen i Thy byder på et utal af muligheder for at arbejde med mange af skolens fag i et miljø, hvor eleverne bogstaveligt talt kan røre ved emnet. Mange undersøgelser og analyser viser endvidere, at der er mange forskellige fordele ved at flytte undervisningen uden for klasseværelset. Læs om flere fordele ved udeskole i Udendørs revolution i skolerne Af Malene Bendix e.dk/site/46/602/ Fakta om Thisted Kommune - I 2012 er der: - 18 skoler med ca elever i 0-9. klasse friskoler med ca. 580 elever. - 5 Efterskoler - ca. 584 børn i børnehaver og ca. 567 i integrerede institutioner samt ca. 281 børn i private børnehaver. Projektbeskrivelse - Version Side 3

4 Aktiviteter Det skal være nemmere for lærerne at flytte undervisningen ud i naturen og nationalparken. Derfor iværksættes en række aktiviteter, som skal eliminere de oplevede barrierer og problemstillinger. Mulighederne for at undervise ude, skal sammen med de uformelle læringsmiljøers tilbud synliggøres, samtidig med at lærerne skal klædes bedre på til selv at udnytte de naturgivne muligheder. De indledende analyser peger på, at projektet bør bearbejde fem områder. De fem indsatsområder bidrager hver i sær til at gøre det nemmere for lærerne, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy, til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål. 1. Udvikling af undervisningsforløb Gennem partnerskaber mellem skoler og uformelle læringsmiljøer skal der udvikles mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens mål. De uformelle læringsmiljøers eksisterende udbud af undervisningsforløb skal indpasses, så de passer sammen med de aktuelle trinmål. Bottum up udvikling af undervisningsforløb Det er afgørende for ejerskabet til projektet og undervisningsforløbene, at lærerne er med til at udvikle forløbene. De er hovedmålgruppen, og skal inddrages i udviklingen af undervisningsforløbene. Udviklingen af forløb kan ske i geografisk opdelte grupper, hvor lærere og de uformelle læringsmiljøer udvikler undervisningsforløb med mulighed for at få vejledning fra en faglig konsulent. Den geografiske tilgang er vigtig, fordi skolerne oftest har de bedste muligheder for at udnytte lokaliteter tæt på skolen. Her er kendskabet også størst, ligesom motivationen er det, når man udvikler forløb, som man forventer at bruge ofte. Illustration af hvordan skolerne kan geografisk opdeles i grupper. Folkeskoler Friskoler Efterskoler Projektbeskrivelse - Version Side 4

5 Undervisningsforløbene forventes at blive stedbundne. Derfor er det i udviklingsprocessen vigtigt at tilknytte specifikke lokaliteter til forløbene, og i den forbindelse sikre, at det er i overensstemmelse med lodsejeres ønsker. Der skal være en løbende koordinering med de øvrige indsatser omkring etablering af faciliteter og transportordning. 2. Faciliteter i naturen Baseret på analysen af transportmuligheder og behov, skal der udpeges en til flere egnede besøgslokaliteter ude i naturen i NPT ud fra kriterier omkring tilgængelighed og variation i naturtyper. En besøgslokalitet er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. I perioden søges etableret mindst en besøgslokalitet. Projektet har en rolle i ansøgningsfasen, men selve etableringen og den efterfølgende drift er ikke en del af dette projekt. Børn og lærere skal være medbestemmende Skolebørn og lærere er de bedste til at fortælle hvilke behov de gerne vil have dækket, når de er ude. Der ud over har naturvejledere og formidlere kendskab til hvilke faciliteter og undervisningsmaterialer, der er relevante at benytte ude. Derfor skal der faciliteres en proces, hvor behov og ressourcer afdækkes. Når det er afdækket, og bustilgængeligheden er undersøgt, udpeges egnede lokaliteter til at etablere og/eller udbygge modtagefaciliteter. 3. Transport og booking Det skal gøres nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne. De fleste lærere nævner transport, som en væsentlig barriere, når de skal ud i naturen uden for deres lokalområde. Derfor er det af stor vigtighed, at denne barriere bliver formindsket. Få skoler har i dag mulighed for at bruge rutebusserne. Ruterne går måske ikke forbi en egnet besøgslokalitet, køreplanerne tilgodeser måske ikke skolernes behov for at komme ud og hjem på bestemte tidspunkter. I dag tyr skolerne ofte til at leje en bus, men det koster væsentligt mere. Dette vurderes at være en væsentlig hæmmende faktor for at tage skoleklasser med ud. Eksisterende transportmuligheder og transportudgifter afdækkes. Transportbehovet til forskellige typer af besøgslokaliteter analyseres og sammenholdes med eksisterende transportmuligheder. Herefter skal forskellige løsningsmodeller identificeres og analyseres. Et pilotprojekt med 3 skoler skal vise, hvordan det kan fungere i praksis. Herefter foreslås løsningsmodeller, som kan iværksættes af de relevante aktører. 4. Rådgivning og opkvalificering Der etableres en rådgivnings- og opkvalificeringsfunktion, som har til formål at understøtte lærernes brug af naturen som undervisningslokale, og som kvalificerer naturvejledere og formidlere til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter folkeskolens mål. Rådgivningsaktiviteterne skal øge den enkelte lærers og skoles muligheder for at rykke undervisningen udendørs Kursusaktivitet - opkvalificering - Mindst en lærer fra hver skole, skal deltage i et kursus, som har til formål at klæde lærerne på til at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. - Der skal gennemføres mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. - Der skal gennemføres mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. Projektbeskrivelse - Version Side 5

6 4.2. Rådgivning. Der skal i projektperioden være ydet assistance til mindst tre skoler og tre uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter Med udgangspunkt i den enkelte skole, skal der ydes rådgivning til mindst tre skoler mhb. på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. Rådgivningsfunktionen kan med fordel varetages af en lokal naturvejleder, som efteruddannes til det specifikke formål. Der skal laves forpligtende samarbejdsaftaler mellem lærer, skoleleder og projektet om kursusaktiviteter, besøg i de uformelle læringsmiljøer og brug af konceptet. Det sikrer bl.a. at lærerne får tid og økonomi til at deltage i kurser og til at tage børnene med ud i naturen. 5. Synlighed Undervisningsforløb og projektets øvrige tilbud skal samles, struktureres og synliggøres på en webportal. Webportalen skal markedsføres, så mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til tilbuddene ved projektets afslutning. Det skal også være nemt at booke et besøg på en besøgslokalitet, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Derfor skal der udvikles en bookingfunktion til booking af besøg på et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Tilbuddene skal også synliggøres i nabokommunerne og til lejrskoler. Mål og succeskriterier Tallene nedenfor refererer til de fem indsatsområder, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Med udgangen af 2016 er der: 1. Udviklet mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens undervisningsmål. 1. Udnævnt en udeundervisnings kontaktlærer på alle skoler i kommunen. 2. Udpeget og etableret mindst en besøgslokalitet i NPT, som er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og som har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. 2. Lavet en oversigt over egnede besøgslokaliteter. 3. Et eller flere løsningsforslag til en transportordning, som gør, at det er nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne. Gennemførelse af pilotprojekt. 4. Gennemført kurser som har til formål at klæde, mindst en og gerne to lærere på fra hver skole på, til at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. 4. Gennemført mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. 4. Gennemført mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. 4. Ydet assistance til mindst 3 skoler og uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 4. Ydet rådgivning til mindst 3 skoler mhb. på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. 5. Etableret en webbaseret undervisningsportal, som mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til. Projektbeskrivelse - Version Side 6

7 5. Etableret en bookingfunktion, som kan håndtere online booking af besøg på i et uformelt læringsmiljø, naturvejledere/formidlere samt evt. grej i en grejbank. Ved afslutningen af projektet vil der være etableret et fremtidssikret og stærkt samarbejde mellem projektets aktører, og der vil være et solidt grundlag for at indskrive i kommunens læreplaner, hvilke uformelle læringsmiljøer eleverne skal besøge på forskellige klassetrin i løbet af deres skoleperiode. Organisering Projektet bæres i fællesskab af de fire projektejere: Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Museet for Thy og Vester Hanherred og Nationalpark Thy. Medier Omverden Nøgleinteressenter Politikere Bevillingsgivere Uformelle læringsmiljøer Partnere Forældre Elever Kommunale Skoler Projektejere Undervisnings -ministeriet Videncentre/ fageksperter Friskoler og efterskoler Lodsejere Lærerseminarier m.v. Det er vigtigt, at projektet er bredt forankret, men det er samtidigt væsentligt, at styregruppen kan arbejde hurtigt, fleksibelt og effektivt. Der lægges derfor op til at etablere en operativ styregruppe, som kan have repræsentanter fra: - Thisted Kommune - Evt. en skoleleder, som repræsenterer skolerne - Museet for Thy og Vester Hanherred - Naturstyrelsen Thy - Nationalparkens sekretariat - En der kan trække erfaringer med ind fra andre nationale indsatser - Evt. repræsentant fra en ekstern bevillingsgiver Projektet har forskellige indsatsområder, som kræver forskellige typer af faglige kompetencer. Derfor skal der etableres en projektgruppe under styregruppen, som sammensættes ud fra faglige behov, men også med hensyn til projektets involverede organisationer og deres ressourcer. Projektgruppen består koordinatorer fra projektejer organisationerne, som i samarbejde med projektlederen varetager koordineringen og fremdriften i de fem indsatsområder. Projektbeskrivelse - Version Side 7

8 Styregruppe Projektleder Projektgruppe Udvikling af undervisningsforløb Faciliteter i naturen Transport Kursus og rådgivning Synlighed og webportal Gruppe Nordvest Kursusaktiviteter Gruppe Mitdthy Hjælp til ansøgninger Gruppe Sydthy Hjælp til at udnytte steder i nærmiljøet Gruppe Nordthy Gruppe Thisted Projektbeskrivelse - Version Side 8

9 Budget Eksterne konsulenter og fageksperter Mødeudgifter til lokale og forplejning m.v. 15 møder årligt a 3000 kr Grafisk arbejde og tryksager testforløb med naturvejleder/formidler og skoleklasser a 3000 kr Proces for udpegning af lokaliteter Transportordning - analyse med ekstern bistand (ej tilskud til transport) Afprøvning af løsning Gennemført mindst 3 kurser målrettet lærere med fokus på at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. 4. Gennemført mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. 4. Gennemført mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. 4. Assistance til mindst 3 skoler og uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 4. Efteruddannelse af lokal naturvejleder til at yde rådgivning til skoler mhb på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. Inkl. vejledning af min. tre skoler 5. Etableret en webbaseret undervisningsportal, som mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til. 5. Udviklet en bookingfunktion til booking af besøg på i et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Hjælp til ansøgning af fonde til finansiering af delelementer fx friluftsfaciliteter Evaluering med ekstern hjælp Timer til lærere til udvikling af undervisningsforløb 25 forløb a 10 timer a kr. Test af forløb er alm. undervisningstid 4. Timer til lærere til kursusdeltagelse 30 lærere a 10 timer a 280 kr Timer til formidlere til kursusdeltagelse 25 formidlere a 7,4 timer a 250 kr Timer til formidlere til udvikling af undervisningsforløb 25 forløb a 7,4 timer a 250 kr. Projektlederløn 60 timer/måned Fire koordinatorer a hver 33 timer/måned Indirekte udgifter til kørsel, skrivebord, pc, husleje osv.18 % I alt Udkast til Indtægtsbudget Timer til lærere til udvikling af undervisningsforløb og til kursusdeltagelse Skoler betaler selv Timer til formidlere og naturvejledere til kursusdeltagelse Deltagere betaler for egne timer Timer til formidlere til udvikling af undervisningsforløb - 50 % egenfinansiering Udgifter til kursusaktiviteter målrettet lærere og formidlere finansieres af Thisted Kommunes Undervisnings- og fritidsforvaltning Projektbeskrivelse - Version Side 9

10 Indirekte omkostninger ved projektledelse og koordinering Projektledelse - Friluftsrådet ansøges 100 % Koordinering projektejerne, men der kan ansøges eksterne midler Nationalpark Thy Thisted Kommune (Kræver byrådsbevilling) Andre fonde/bevillingsgivere I alt Tidsplan/milepæle Tidsplanen udarbejdes, når der er enighed blandt partnerne om indsatser, ressourcer og mål. Skolernes brug af de eksisterende skoletjenestetilbud Den 1. nov gennemførte Nationalpark Thy og Thisted Kommune en workshop med 13 lærere fra otte forskellige skoler i Thisted Kommune. Formålet med workshoppen var at få viden om målgruppens (lærernes) ønsker og barrierer i forhold til at bruge naturen og nationalparken som læringsmiljø. De deltagende lærere var i udgangspunktet positivt indstillet over for udeundervisning, og de havde alle erfaringer med at undervise ude. Lærerne bruger typisk de eksisterende tilbud mellem en og tre gange årligt, og mere end halvdelen gennemfører årligt undervisning udendørs i 30 lektioner eller derunder. Tendensen med at rykke undervisningen udenfor ser ud til at være stigende for de pågældende lærere. Workshoppens resultater er samlet i bilag 1. En række udbydere af skoletjenestetilbud i Thisted Kommune er blevet spurgt om, hvor meget de bliver brugt af skolerne. De indkomne svar viser, er antallet af arrangementer for de flestes vedkommende dalende, hvilket hovedsageligt tilskrives, at skolerne ikke har midlerne til transportudgiften. Identificerede barrierer: - Transportudgifter (har ikke midler til busudgifter) - Spildtid i forbindelse med transport - Behov for at være to lærere med klassen - Manglende kendskab til muligheder og udbud - Manglende toilet- og drikkevandsforhold på besøgslokaliteter samt viden om de faktiske forhold. - Få gode cykelveje til NPT/naturen - Behov for omlægninger i skoleskemaet, når man tager ud i flere timer - Administration i forbindelse med at få penge til og bestille bus samt varsling til forældre om at klassen skal deltage, og der skal orienteres om, hvad hver især skal huske og have med. Projektbeskrivelse - Version Side 10

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger I første projektperiode 2011-2013 blev formidlingsnetværket etableret, og der blev udviklet et bredt udvalg af formidlingstilbud til en række af nationalparkens

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Hvorfor udeskole? Erfaringer fra lærere, skoleledere, elever og forældre på de 14 demonstrationsskoler

Hvorfor udeskole? Erfaringer fra lærere, skoleledere, elever og forældre på de 14 demonstrationsskoler Hvorfor udeskole? Erfaringer fra lærere, skoleledere, elever og forældre på de 14 demonstrationsskoler Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

HVAD er UDESKOLE, og hvorfor er det så vigtigt idag. UdeskoleNet Ribe 1. Oktober 2014

HVAD er UDESKOLE, og hvorfor er det så vigtigt idag. UdeskoleNet Ribe 1. Oktober 2014 HVAD er UDESKOLE, og hvorfor er det så vigtigt idag UdeskoleNet Ribe 1. Oktober 2014 Hvem? Karen Barfod Lektor på læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum PhD studerende TEACHOUT Formand for UdeskoleNet Udeskole

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Velkommen til Naturfagsdag. Hanstholm den 1. april

Velkommen til Naturfagsdag. Hanstholm den 1. april Velkommen til Naturfagsdag Hanstholm den 1. april 2016 1 Målet med dagen er at I får: Viden om hvordan Naturfagsstrategien sætter rammer for naturfagsundervisningen i Thisted Kommune. Viden om landskabsdannelsen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Projektbeskrivelse Mariagerfjord Kommune er en Science Kommune og har gennem de sidste to år arbejdet for at skabe fokus på naturfag i skolerne. Dels gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Bedre inklusion i folkeskolen gennem effektevaluering og faglig ledelse

Bedre inklusion i folkeskolen gennem effektevaluering og faglig ledelse Bedre inklusion i folkeskolen gennem effektevaluering og faglig ledelse forslag til et samarbejdsprojekt mellem kommuner og Professionshøjskolen Metropol Inklusion er en stor udfordring i folkeskolen,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Læringsforløb for frivillige

Læringsforløb for frivillige Læringsforløb for frivillige Indholdsfortegnelse Om læringsforløbet.....s. 3 Om forløbet.......s. 3 Læringsfilosofi..s. 4 Certificering som baba..s. 4 Oversigt over forløbet....s. 5 Detaljeret oversigt

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro.

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Projektets baggrund og problemstilling Der er stor fokus på sundhed som forebyggende indsats. Sundhed er et indsatsområde, hvor det står klart

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er:

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er: ScienceKommune Assens 2011 Assens Kommune som ScienceKommune Afdeling Børn og Undervisning Projektejer Direktør Vilhelm Halgreen Koordinator Konsulent Anette Lauridsen, Stab - Børn og Undervisning Baggrund

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektperiode: Skoleåret 2005/2006. Forud herfor et introduktionsmøde ultimo skoleåret 2004/2005. Projektets baggrund: En god sundhedstilstand spiller en afgørende

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Ud med indskolingen -oplæg om udeskole

Ud med indskolingen -oplæg om udeskole Ud med indskolingen -oplæg om udeskole Hvordan defineres udeskole Hvad kræver det af lærerne og pædagogerne Hvordan arbejder vi med udeskole Eksempler/billeder fra egen praksis En lille ide øvelse Forskellige

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013 Forslag januar 2013 1 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, er det blevet besluttet at omlægge Familieskolen i Ørum til en mere fleksibel enhed, således at der fortsat er mulighed for at løse de

Læs mere