Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum."

Transkript

1 Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Vision...1 Formål...1 Hvorfor flytte undervisningen ud?...2 Baggrund for projektet...3 Aktiviteter Udvikling af undervisningsforløb Faciliteter i naturen Transport og booking Rådgivning og opkvalificering Synlighed...6 Mål og succeskriterier...6 Organisering...7 Budget Tidsplan/milepæle Vision Vi vil skabe et skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange lærere jævnligt flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken, fordi det giver merværdi i undervisningen, og fordi det er enkelt. Formål Formålet med projektet er at gøre det nemt for lærere, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål, samtidig med at indlæringen sker i en lokal kontekst. Elevernes læring er i fokus, og projektet skal understøtte elevernes mulighed for at arbejde med skolens fag i teori og praksis med hoved, hjerte og krop i spil og i samspil med den natur, kultur og samfund, de er en del af. Naturen skal anvendes som læringsrum i de situationer, hvor naturen giver nogle oplagte muligheder for at se, røre eller afprøve den teori eller adfærd, som eleverne skal lære ifølge folkeskolens mål. Nogle lærere føler sig ikke klædt på til at flytte undervisningen ud, fordi de fx ikke har de rette værktøjer og viden om lokale forhold og udeskole-pædagogik m.v. Derfor sigter projektet på at opkvalificere lærerne, så de i højere grad føler sig parat til at tage eleverne med ud. Hjælp til selvhjælp er derfor et bærende princip i projektet. Brugerinddragelse/involvering er også et bærende princip. Det vil sige, at de målgrupper, som bliver berørt af aktiviteterne, skal have indflydelse på hvordan slutresultatet bliver. Analysefase - Beslutnings- og afklaringsfase - Etableringsfase Brugerinddragelse Afgrænsning Der fokuseres i projektperioden på udvalgte folkeskole årgange, men det vil være naturligt efterfølgende at udvide indsatsen til at omfatte førskoleinstitutioner og ungdomsuddannelser. Projektbeskrivelse - Version Side 1

2 Det er lærere, formidlere og aktører m.v. i Thisted Kommune, som lægger ressourcer i at udvikle undervisningsforløb og tilbud, men alle andre elever og lærere har efterfølgende mulighed for at udnytte tilbuddene, når de offentliggøres på den kommende undervisningsportal., Hvorfor flytte undervisningen ud? Stedet har stor betydning for læringen. Uderummet er ikke blot et sted at lære, men også et objekt for læringen. De autentiske genstande, landskaber og personer udgør læringens indhold. Det er strandinger vi lærer om, når vi sidder i den gamle redningsbåd i redningshuset på landingspladsen. Det er naturpleje og fødevareproduktion vi lærer om, når vi besøger landmanden og er tæt på de græssende kreaturer på Agger Tange. Stedet er læringens indhold. Det er centralt, at uderummet tilbyder sammenhæng mellem læringens indhold og de genstande, der arbejdes med. En oplevelse af et hele og en direkte kontakt mellem eleven og verden i en aktivitetsbåret proces er kernen i læreprocessen. Inde ude inde undervisningsforløb Det er centralt, at udeundervisningen ikke står alene, men indgår i en sammenhæng. Inde arbejder klassen teoretisk med lærestoffet og forbereder turen ud. Ude arbejder eleverne praktisk med konkrete aktiviteter, som anskueliggør lærestoffet direkte. Tilbage i klasseværelset er der tid til refleksion, bearbejdning og evaluering af det lærte. Der skal være en veksling mellem hands on og minds on. Læring i et holistisk perspektiv (af Karen Barfod, lektor på VIA University College, første udgave 2012 af Reflex) Set i et læringsperspektiv er det klasserummets symbolske kundskabs- og læringsformer, der suppleres af uderummet som lærings- og udviklingsrum. Isoleringen og forenklingen af verden ved at opdele den i fag matematik for sig, med linjer på papir, x og y og z i stedet for genstande mod udeskole, hvor skolens omgivelser bruges som læringsarena og kundskabskilde er voksende. Verden uden for murene bruges både som objekt for læring og som et sted at lære. Det, vi lærer om, er der, hvor vi er. Det, barnet lærer om, står det midt i, når vi går ud og bruger omgivelserne som objekt for læringen. Her står hele holdet på en kæmpehøj og arbejder med tro og overtro. - Er det rigtigt, at denne høj er lavet for år siden i bronzealderen? - Og står den virkelig på pæle om natten? Der bliver sammenhæng mellem den kognitive viden og de sanselige oplevelser. Vinden rusker blidt i græsset, stendyssens granitblokke er tunge, uflyttelige og ru og kolde. Mørket inde i stensætningen uigennemtrængeligt, lugten klam og muggen. Sanseindtrykkene lagres andre steder i hjernen end ordene og teksten alene, og den hele læring sammenstykkes af børnenes oplevelse, handling og forståelse. Man husker bedre, når tingene har været gennem hænderne. Udeskole giver altså mulighed for sammenhængende læring med mange sammenhængende facetter, der giver et mere helhedsorienteret billede af det, der skal læres. Der etableres en sammenhæng mellem elevernes erfaringer og det stof, børene lærer i skolen. Projektbeskrivelse - Version Side 2

3 Baggrund for projektet De fleste har en holdning til skolesystemet og vores børns dagligdag. Det er derfor ikke mærkeligt, at skolen ofte er genstand for omstruktureringer, øgede krav fra politikere og forældre samt ændringer i de økonomiske rammer. Projektet kan være med til at imødegå nogle af de udfordringer, som skolerne står over for i dagligdagen. Fx giver udeundervisning bedre muligheder for at inkludere børn med særlige behov i den daglige undervisning. Vi ved, at det er drengene, som har sværest ved at sidde stille på stolen i klasseværelset. Undervisningen ude giver de kropslige drenge (og piger) bedre muligheder for at bruge hele kroppen og flere sanser til at lære med. Ny Nordisk Skole er et af de seneste nye initiativer på folkeskoleområdet, hvor regeringen inviterer skoler og institutioner til at deltage i en forandringsproces, der med afsæt i danske og nordiske værdier skal inddrage, begejstre og støtte praktikerne til selv at igangsætte forandringer. Undervisningsministeren har bl.a. nævnt at praksis og teori skal bringes sammen i gennem undervisning i det fri, og at børn får styrket fantasien, motorikken og evnen til at koncentrere sig ved at være ude. Børn og unge er en prioriteret målgruppe for nationalparken, og målet med formidlingen i NPT er, at målgrupperne får et kendskab til naturen og kulturhistorien, men også en forståelse, som flytter den enkelte mod ønsket om at bevare og beskytte. Idéen til at lave en større skoleindsats har ulmet et stykke tid i Børnegruppen, som er en af Formidlingsnetværk Nationalpark Thys arbejdsgrupper. Formidlingsnetværkets styregruppe besluttede i august 2012, at påbegynde arbejdet med at forberede et skoleprojekt, som skulle igangsættes i Der er bl.a. søgt inspiration hos og repræsentanter fra undervisningssamarbejdet har været på besøg for at inspirere styregruppen. I Bekendtgørelse om Nationalpark Thy står der, at nationalparken skal styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier Endvidere står der i 3 undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud. En af de vigtige sideeffekter er, at eleverne får kendskab til deres lokale natur og kulturhistorie, mens de arbejder med folkeskolens faglige mål. Nationalparken og naturen i Thy byder på et utal af muligheder for at arbejde med mange af skolens fag i et miljø, hvor eleverne bogstaveligt talt kan røre ved emnet. Mange undersøgelser og analyser viser endvidere, at der er mange forskellige fordele ved at flytte undervisningen uden for klasseværelset. Læs om flere fordele ved udeskole i Udendørs revolution i skolerne Af Malene Bendix e.dk/site/46/602/ Fakta om Thisted Kommune - I 2012 er der: - 18 skoler med ca elever i 0-9. klasse friskoler med ca. 580 elever. - 5 Efterskoler - ca. 584 børn i børnehaver og ca. 567 i integrerede institutioner samt ca. 281 børn i private børnehaver. Projektbeskrivelse - Version Side 3

4 Aktiviteter Det skal være nemmere for lærerne at flytte undervisningen ud i naturen og nationalparken. Derfor iværksættes en række aktiviteter, som skal eliminere de oplevede barrierer og problemstillinger. Mulighederne for at undervise ude, skal sammen med de uformelle læringsmiljøers tilbud synliggøres, samtidig med at lærerne skal klædes bedre på til selv at udnytte de naturgivne muligheder. De indledende analyser peger på, at projektet bør bearbejde fem områder. De fem indsatsområder bidrager hver i sær til at gøre det nemmere for lærerne, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy, til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål. 1. Udvikling af undervisningsforløb Gennem partnerskaber mellem skoler og uformelle læringsmiljøer skal der udvikles mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens mål. De uformelle læringsmiljøers eksisterende udbud af undervisningsforløb skal indpasses, så de passer sammen med de aktuelle trinmål. Bottum up udvikling af undervisningsforløb Det er afgørende for ejerskabet til projektet og undervisningsforløbene, at lærerne er med til at udvikle forløbene. De er hovedmålgruppen, og skal inddrages i udviklingen af undervisningsforløbene. Udviklingen af forløb kan ske i geografisk opdelte grupper, hvor lærere og de uformelle læringsmiljøer udvikler undervisningsforløb med mulighed for at få vejledning fra en faglig konsulent. Den geografiske tilgang er vigtig, fordi skolerne oftest har de bedste muligheder for at udnytte lokaliteter tæt på skolen. Her er kendskabet også størst, ligesom motivationen er det, når man udvikler forløb, som man forventer at bruge ofte. Illustration af hvordan skolerne kan geografisk opdeles i grupper. Folkeskoler Friskoler Efterskoler Projektbeskrivelse - Version Side 4

5 Undervisningsforløbene forventes at blive stedbundne. Derfor er det i udviklingsprocessen vigtigt at tilknytte specifikke lokaliteter til forløbene, og i den forbindelse sikre, at det er i overensstemmelse med lodsejeres ønsker. Der skal være en løbende koordinering med de øvrige indsatser omkring etablering af faciliteter og transportordning. 2. Faciliteter i naturen Baseret på analysen af transportmuligheder og behov, skal der udpeges en til flere egnede besøgslokaliteter ude i naturen i NPT ud fra kriterier omkring tilgængelighed og variation i naturtyper. En besøgslokalitet er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. I perioden søges etableret mindst en besøgslokalitet. Projektet har en rolle i ansøgningsfasen, men selve etableringen og den efterfølgende drift er ikke en del af dette projekt. Børn og lærere skal være medbestemmende Skolebørn og lærere er de bedste til at fortælle hvilke behov de gerne vil have dækket, når de er ude. Der ud over har naturvejledere og formidlere kendskab til hvilke faciliteter og undervisningsmaterialer, der er relevante at benytte ude. Derfor skal der faciliteres en proces, hvor behov og ressourcer afdækkes. Når det er afdækket, og bustilgængeligheden er undersøgt, udpeges egnede lokaliteter til at etablere og/eller udbygge modtagefaciliteter. 3. Transport og booking Det skal gøres nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne. De fleste lærere nævner transport, som en væsentlig barriere, når de skal ud i naturen uden for deres lokalområde. Derfor er det af stor vigtighed, at denne barriere bliver formindsket. Få skoler har i dag mulighed for at bruge rutebusserne. Ruterne går måske ikke forbi en egnet besøgslokalitet, køreplanerne tilgodeser måske ikke skolernes behov for at komme ud og hjem på bestemte tidspunkter. I dag tyr skolerne ofte til at leje en bus, men det koster væsentligt mere. Dette vurderes at være en væsentlig hæmmende faktor for at tage skoleklasser med ud. Eksisterende transportmuligheder og transportudgifter afdækkes. Transportbehovet til forskellige typer af besøgslokaliteter analyseres og sammenholdes med eksisterende transportmuligheder. Herefter skal forskellige løsningsmodeller identificeres og analyseres. Et pilotprojekt med 3 skoler skal vise, hvordan det kan fungere i praksis. Herefter foreslås løsningsmodeller, som kan iværksættes af de relevante aktører. 4. Rådgivning og opkvalificering Der etableres en rådgivnings- og opkvalificeringsfunktion, som har til formål at understøtte lærernes brug af naturen som undervisningslokale, og som kvalificerer naturvejledere og formidlere til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter folkeskolens mål. Rådgivningsaktiviteterne skal øge den enkelte lærers og skoles muligheder for at rykke undervisningen udendørs Kursusaktivitet - opkvalificering - Mindst en lærer fra hver skole, skal deltage i et kursus, som har til formål at klæde lærerne på til at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. - Der skal gennemføres mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. - Der skal gennemføres mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. Projektbeskrivelse - Version Side 5

6 4.2. Rådgivning. Der skal i projektperioden være ydet assistance til mindst tre skoler og tre uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter Med udgangspunkt i den enkelte skole, skal der ydes rådgivning til mindst tre skoler mhb. på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. Rådgivningsfunktionen kan med fordel varetages af en lokal naturvejleder, som efteruddannes til det specifikke formål. Der skal laves forpligtende samarbejdsaftaler mellem lærer, skoleleder og projektet om kursusaktiviteter, besøg i de uformelle læringsmiljøer og brug af konceptet. Det sikrer bl.a. at lærerne får tid og økonomi til at deltage i kurser og til at tage børnene med ud i naturen. 5. Synlighed Undervisningsforløb og projektets øvrige tilbud skal samles, struktureres og synliggøres på en webportal. Webportalen skal markedsføres, så mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til tilbuddene ved projektets afslutning. Det skal også være nemt at booke et besøg på en besøgslokalitet, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Derfor skal der udvikles en bookingfunktion til booking af besøg på et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Tilbuddene skal også synliggøres i nabokommunerne og til lejrskoler. Mål og succeskriterier Tallene nedenfor refererer til de fem indsatsområder, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Med udgangen af 2016 er der: 1. Udviklet mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens undervisningsmål. 1. Udnævnt en udeundervisnings kontaktlærer på alle skoler i kommunen. 2. Udpeget og etableret mindst en besøgslokalitet i NPT, som er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og som har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. 2. Lavet en oversigt over egnede besøgslokaliteter. 3. Et eller flere løsningsforslag til en transportordning, som gør, at det er nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne. Gennemførelse af pilotprojekt. 4. Gennemført kurser som har til formål at klæde, mindst en og gerne to lærere på fra hver skole på, til at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. 4. Gennemført mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. 4. Gennemført mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. 4. Ydet assistance til mindst 3 skoler og uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 4. Ydet rådgivning til mindst 3 skoler mhb. på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. 5. Etableret en webbaseret undervisningsportal, som mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til. Projektbeskrivelse - Version Side 6

7 5. Etableret en bookingfunktion, som kan håndtere online booking af besøg på i et uformelt læringsmiljø, naturvejledere/formidlere samt evt. grej i en grejbank. Ved afslutningen af projektet vil der være etableret et fremtidssikret og stærkt samarbejde mellem projektets aktører, og der vil være et solidt grundlag for at indskrive i kommunens læreplaner, hvilke uformelle læringsmiljøer eleverne skal besøge på forskellige klassetrin i løbet af deres skoleperiode. Organisering Projektet bæres i fællesskab af de fire projektejere: Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Museet for Thy og Vester Hanherred og Nationalpark Thy. Medier Omverden Nøgleinteressenter Politikere Bevillingsgivere Uformelle læringsmiljøer Partnere Forældre Elever Kommunale Skoler Projektejere Undervisnings -ministeriet Videncentre/ fageksperter Friskoler og efterskoler Lodsejere Lærerseminarier m.v. Det er vigtigt, at projektet er bredt forankret, men det er samtidigt væsentligt, at styregruppen kan arbejde hurtigt, fleksibelt og effektivt. Der lægges derfor op til at etablere en operativ styregruppe, som kan have repræsentanter fra: - Thisted Kommune - Evt. en skoleleder, som repræsenterer skolerne - Museet for Thy og Vester Hanherred - Naturstyrelsen Thy - Nationalparkens sekretariat - En der kan trække erfaringer med ind fra andre nationale indsatser - Evt. repræsentant fra en ekstern bevillingsgiver Projektet har forskellige indsatsområder, som kræver forskellige typer af faglige kompetencer. Derfor skal der etableres en projektgruppe under styregruppen, som sammensættes ud fra faglige behov, men også med hensyn til projektets involverede organisationer og deres ressourcer. Projektgruppen består koordinatorer fra projektejer organisationerne, som i samarbejde med projektlederen varetager koordineringen og fremdriften i de fem indsatsområder. Projektbeskrivelse - Version Side 7

8 Styregruppe Projektleder Projektgruppe Udvikling af undervisningsforløb Faciliteter i naturen Transport Kursus og rådgivning Synlighed og webportal Gruppe Nordvest Kursusaktiviteter Gruppe Mitdthy Hjælp til ansøgninger Gruppe Sydthy Hjælp til at udnytte steder i nærmiljøet Gruppe Nordthy Gruppe Thisted Projektbeskrivelse - Version Side 8

9 Budget Eksterne konsulenter og fageksperter Mødeudgifter til lokale og forplejning m.v. 15 møder årligt a 3000 kr Grafisk arbejde og tryksager testforløb med naturvejleder/formidler og skoleklasser a 3000 kr Proces for udpegning af lokaliteter Transportordning - analyse med ekstern bistand (ej tilskud til transport) Afprøvning af løsning Gennemført mindst 3 kurser målrettet lærere med fokus på at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud. 4. Gennemført mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og didaktik. 4. Gennemført mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål. 4. Assistance til mindst 3 skoler og uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 4. Efteruddannelse af lokal naturvejleder til at yde rådgivning til skoler mhb på at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen. Inkl. vejledning af min. tre skoler 5. Etableret en webbaseret undervisningsportal, som mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til. 5. Udviklet en bookingfunktion til booking af besøg på i et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Hjælp til ansøgning af fonde til finansiering af delelementer fx friluftsfaciliteter Evaluering med ekstern hjælp Timer til lærere til udvikling af undervisningsforløb 25 forløb a 10 timer a kr. Test af forløb er alm. undervisningstid 4. Timer til lærere til kursusdeltagelse 30 lærere a 10 timer a 280 kr Timer til formidlere til kursusdeltagelse 25 formidlere a 7,4 timer a 250 kr Timer til formidlere til udvikling af undervisningsforløb 25 forløb a 7,4 timer a 250 kr. Projektlederløn 60 timer/måned Fire koordinatorer a hver 33 timer/måned Indirekte udgifter til kørsel, skrivebord, pc, husleje osv.18 % I alt Udkast til Indtægtsbudget Timer til lærere til udvikling af undervisningsforløb og til kursusdeltagelse Skoler betaler selv Timer til formidlere og naturvejledere til kursusdeltagelse Deltagere betaler for egne timer Timer til formidlere til udvikling af undervisningsforløb - 50 % egenfinansiering Udgifter til kursusaktiviteter målrettet lærere og formidlere finansieres af Thisted Kommunes Undervisnings- og fritidsforvaltning Projektbeskrivelse - Version Side 9

10 Indirekte omkostninger ved projektledelse og koordinering Projektledelse - Friluftsrådet ansøges 100 % Koordinering projektejerne, men der kan ansøges eksterne midler Nationalpark Thy Thisted Kommune (Kræver byrådsbevilling) Andre fonde/bevillingsgivere I alt Tidsplan/milepæle Tidsplanen udarbejdes, når der er enighed blandt partnerne om indsatser, ressourcer og mål. Skolernes brug af de eksisterende skoletjenestetilbud Den 1. nov gennemførte Nationalpark Thy og Thisted Kommune en workshop med 13 lærere fra otte forskellige skoler i Thisted Kommune. Formålet med workshoppen var at få viden om målgruppens (lærernes) ønsker og barrierer i forhold til at bruge naturen og nationalparken som læringsmiljø. De deltagende lærere var i udgangspunktet positivt indstillet over for udeundervisning, og de havde alle erfaringer med at undervise ude. Lærerne bruger typisk de eksisterende tilbud mellem en og tre gange årligt, og mere end halvdelen gennemfører årligt undervisning udendørs i 30 lektioner eller derunder. Tendensen med at rykke undervisningen udenfor ser ud til at være stigende for de pågældende lærere. Workshoppens resultater er samlet i bilag 1. En række udbydere af skoletjenestetilbud i Thisted Kommune er blevet spurgt om, hvor meget de bliver brugt af skolerne. De indkomne svar viser, er antallet af arrangementer for de flestes vedkommende dalende, hvilket hovedsageligt tilskrives, at skolerne ikke har midlerne til transportudgiften. Identificerede barrierer: - Transportudgifter (har ikke midler til busudgifter) - Spildtid i forbindelse med transport - Behov for at være to lærere med klassen - Manglende kendskab til muligheder og udbud - Manglende toilet- og drikkevandsforhold på besøgslokaliteter samt viden om de faktiske forhold. - Få gode cykelveje til NPT/naturen - Behov for omlægninger i skoleskemaet, når man tager ud i flere timer - Administration i forbindelse med at få penge til og bestille bus samt varsling til forældre om at klassen skal deltage, og der skal orienteres om, hvad hver især skal huske og have med. Projektbeskrivelse - Version Side 10

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger I første projektperiode 2011-2013 blev formidlingsnetværket etableret, og der blev udviklet et bredt udvalg af formidlingstilbud til en række af nationalparkens

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy #2 Nyhedsbrev: 25. juni 2014 Nyt fra Formidlingsnetværk Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle formidlingsindsatser og samarbejder om formidling i Nationalpark Thy. I denne udgave kan du læse

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere