Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane""

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane og Aabenraa Golfklub i et brev af 29. december 2010 klaget over Aabenraa Kommunes afgørelse af 18. november 2010, hvorefter kommunen har besluttet at ti l- bagekalde den tidligere givne fritagelse for betaling af grundskyld. Du har i en mail af 19. januar 2011 endvidere bedt om, at 2 udtalelser af 10. oktober og 17. november 2008 fra det daværende Velfærdsministerium indgår i klagesagen. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunens afg ø- relse ikke indeholder nogen saglig begrundelse for års a- gen til, at kommunen til forskel for de 2 golfklubber i kommunen har besluttet at fastholde fritagelsen for bet a- ling af ejendomsskyld for ejendomme ejet af andre idræt s- foreninger. S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : O D S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R SE- N R t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Statsforvaltningen har hermed ikke taget stilling til, om der kan være en saglig begrundelse for, at de 2 golfklu b- ber ikke fritages for betaling af grundskyld. Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage i sagen. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : o g T O R S D A G : F R E D A G : Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Du har i din klage blandt andet henvist til, at økonomiu d- valget ikke har lyttet til jeres indsigelser i brev af 6. o k-

2 tober 2010, som er et svar på kommunen s høringsskrivelse af 16. september Du har således blandt andet gjort gældende, at den endelige regning for klubben vil beløbe sig til kr. da ejendomsskatten på kr. opkræves hos den e r- hvervsdrivende Fond, der lejer jorden ud til golf klubben og tillægger beløbet moms, at golfklubben modsat andre idrætsforeninger ikke kan få nogen godtgørelse for denne udgift, og at opkrævningen derfor vil medføre et stærkt stigende kontingent for klubbens medlemmer samtidig med, at et klubhusbyggeri må indstilles. Kommunens svar i form af en redegørelse fra Juridisk A f- deling lyder som følger: Redegørelsen er bygget i to afsnit: 1 - En kronologisk gennemgang af sagsforløbet 2 Konkret stillingtagen til den indgivne klage Ad 1 Byrådet i Aabenraa Kommune besluttede i m art s måned 2008 at delegere kompetencen til at bevilge fritagelser til administ rationen. Området var i forbindelse med kommunalreformen den 1. januar 2007 ikke blevet harmoniseret, hvorfor adm i- nistrationen havde et behov for at få afklaret kompete n- cen, for at sikre, at alle an søgere blev behandlet lige. I perioden marts 2009 til august 2010 har der ikke v æ- ret sager behandlet, som har været om fatt et af eje n- domsskattelovens 8. I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet fo r året 2010, blev der udtrykt ønske om at harmonisere praksis for anvendelse af ejendomsskattelovens 8, herunder et ønske om at belyse om rådet i økonomisk henseende. Spørgsm ålet vedr. ejendomsskattelovens 8 blev sål e- des drøftet ved flere lejligheder i forbindelse med bu d- getlægningen, herunder på et temamøde. Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune behandlede he r- efter den 17. august 2010 en række effektiviseringse m- ner, herunder de muligheder som måtte være til stede for ophævelse af t idligere givne fritagel ser for bet aling af grundskyld jf. ejendomsskattelovens 8. Det årlige beløb - såfremt samtlige frit agelser ville blive ophævet - ville andrage ca. 3,8 mio. kr. S I D E 2

3 Sagen blev behandlet som et åbent dagsordenpunkt i økonomiudvalgets møde den 7. september 20 10, pkt Til sagens behandling blev der udarbejdet en samlet oversigt over de grundarealer, der var fritaget for bet a- ling af grundskyld. Oversigten var opdelt i et antal kat e- gorier ud fra hvilke der skulle t ræffes beslutning om fortsat fritagelse eller ej. Økonomiudvalget besluttede at følgende kategorier for t- sat skulle være frit aget: In stitut ioner med drift soveren s- kom st, spejderkorps, haller/idrætshaller, friskoler, sk o- ler og instit utioner. Idet økonomiudvalget var uafklaret i spørgsm ålet om fr i- tagelse for de øvrige grupper blev disse herefter part s- hørt : Private vandværker/varmeværker/elværker, ungdomsb o- liger, golfbaner, ældreboliger/bofællesskaber, andre sundhedsinstitut ioner, højskoler/efterskoler, skyttefo r- eninger/fugleværnsfond m.fl,, historisk e foreninger m.fl., andre lejrskoler/feriekolonier m.fl., uddannelse s- instit utioner, klubber m.fl., Sønderjyllandsha l- len/folkehjem samt en diverse gruppering. Brevet om partshøring blev udsendt den 16. september 2010 med svarfrist den 7. oktober Der blev udsendt i alt 97 høringssvar og ved fristens udløb var der indgået 45 høringssvar. Der var 1 eller flere høringssvar inden for hver kategori. Sagerne blev herefter behandlet som et lukket punkt i økonomiudvalget den 16. november Samtlige frem sendte høringssvar var tilgængelige for økonomiu d- valgets medlemmer og blev behandlet enkelt vis, heru n- der Den erhvervsdrivende fond Aabenraa Golfklub. Endvidere blev der udarbejdet et høringsnotat, hvora f essensen af de indgåede høringssvar fremgik. Baggrun den for at sagen blev behandlet som et lukket punkt skyldes hensynet til de enkelte høringssvar. Sagen er efterfølgende blevet en åben sag, og der er blevet begæret akt indsigt fra forskellig side. Økonomiudvalgets beslutning blev, at følgende fortsat skulle være fritaget : S I D E 3

4 Folkehjem/Sønderjyllandshallen, andre lejrsk o- ler/feriekolonier m.fl./andre sundhedsinst itutioner, h i- storiske foreninger samt ejendomsnr Følgende skulle fra 1. januar 2011 ikke fremadrettet v æ- re frit aget: Private vandværker, va rmeværker, ungdomsboliger, gol f- baner, ældreboliger, højskoler, skytteforeninger, u ddannelsesinstit utioner, klubber samt ejendom snr & [Børne -og ungdomsgården og Blå Kors Da nm ark] Afgørelsen blev herefter meddelt den enkelte lodsejer. Med baggrund i et ønske fra et byrådsmedlem blev s a- gen på ny behandlet i økonomiudvalget den 18. januar 2011 og den 26. januar 2011 i Byrådet. Ad 2 Frit agelserne for betaling af grundskyld blev i sin tid efter konkret ansøgning givet til grundejeren. For så vidt angår golfbaneanlægget i Løjt, er det således Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane som har fået frit agelsen, og ikke Aabenraa Golfklub. Tilsvarende gælder for selvejende haller/idrætsanlæg med flere. Det er også her grundejeren, der har fået f ritagelsen. Som ovenfor anført blev det besluttet, at Den erhverv s- drivende Fond Aabenraa Golfbane ikke skulle være frit a- get for grundskyld. Høringssvaret fra Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane indgik i behandlingen af sagen. Afgørelsen blev meddelt Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane ved skrivelse af 18. novem ber Denne afgørelse om ikke frem adrettet at være fritaget for betaling af grundskyld, ligger på linje med den afg ø- relse, der blev truffet i en tilsvarende sag vedr. den Sønderjyske Golfklub. For så vidt angår spørgsmålet vedrørende idræt sklub e l- ler ej, så har dette spørgsmål ikke haft bet ydning for a f- gørelsen i sagen, idet det er komm unens opfattelse, at golf-sporten er en idræt sgren på linje med andre idrætsgrene som fodbold m v. S I D E 4

5 Det skal endvidere bemærkes, at det ikke har haft nogen betydning, at Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Gol f- bane udlejer arealet til Aabenraa Golfklub, idet det er komm unens opfattelse, at en sådan fond - på linje med eksempelvis selskaber organiseret som et aktie - eller anpartsselskab under visse forbehold - efter lovgivningen ikke er undt aget fra m uligheden for at opnå skattefrit a- gelse. Kommunen står til rådighed, såfremt denne redegørelse måtte give anledning til yderligere spø rgsmål Der foreligger, som det fremgår af kommunens udtalelse en grupperet oversigt over 8 fritagelser i Aabenraa Kommune pr. 27. august 2010, opdelt i 13 kategorier på forskellige institutioner, forsyningsselskaber, foreninger og andre organisationer. Der foreligger videre en oversigt delt op på de ejendomsejere, der blev fritaget for grun d- skyld i første omgang d.v.s. allerede i forbindelse med økonomiudvalgets møde den 7. september 2011, blandt andet haller/idrætshaller, friskoler, skoler og institutioner (bilag 129). Der er ifølge oversigten tale om 11 forskellige sportspla d- ser og haller, ejet af forskellige idrætsforeninger, som er blevet fritaget for betaling af grundskyld. Kommunen har i en mail af 4. januar 2011 på forespørg - sel fra golfklubben oplyst, at de eneste idrætsforeni n- ger/ klubber, som ejer egne arealer - og som har søgt og i sin tid fået fritagelse for betaling af grundskyld, er de to golfklubber. Øvrige foreninger, som vi er vidende om - f.eks. boldklubber m.fl. - benytter faciliteter (arealer) ejet af kommunen - som pr. definition er fritaget for at skulle betale grundskyld til sig selv Kommunen har på telefonisk forespørgsel den 3. maj 2011 oplyst statsforvaltningen om, at det er korrekt, at de i oversigten (bilag 129) nævnte idrætsforeninger er fr i- taget for grundskyld, og at indholdet af mailen af 4. jan u- ar 2011 således ikke er retvisende, da der udover gol f- klubberne er andre idrætsforeninger, der ejer egne are a- ler, og som er blevet fritaget for grundskyld. Det er i sagsfremstillingen til økonomiudvalgets møder og den senere behandling i byrådet blandt andet anført, at de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger finder anvendelse i forbindelse med behandlingen, hvilket me d- fører, at sagerne skal behandles ens for de enkelte eje n- S I D E 5

6 domstyper, f.eks. skal alle spejderkorps have fritagelse, såfremt dette besluttes efter konkret ansøgning. Et byrådsmedlem har som begrundelse for at begære s a- gen optaget på byrådsmødet den 26. januar 2011 blandt henvist til, at der i forhold til golfklubberne er tale om en helt uacceptabel forskelsbehandling af idræts - og friluftslivet. Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane og Aabe n- raa Golfklub har i et brev af 5. januar 2011 stilet til me d- lemmerne af økonomiudvalget blandt andet gjort gælde n- de, at faktum er jo, at kommunens 2 golfklubber udbyder idræt på samme vilkår og måde som de øvrige fritagne foreninger Kommunen har i et standardhøringsbrev af 16. september 2010 oplyst, at kommunens økonomiudvalg i for bindelse med budgetforhandlingerne for har besluttet at undersøge mulighederne for at tilbagekalde de tidligere givne fritagelser og dermed ændre den hidtidige generelle praksis. Det hedder videre i høringen, som også er sendt til Den erhvervsdrivende Fond, at økonomiudvalgets overvejelse for at tilbagekalde fritagelsen er, at der f.eks. er tale om et brugerfinansieret område, at driften af sk o- len/institutionen i al væsentlighed er finansieret af ti l- skud fra det offentlige. Fritagelsen til go lfklubben er efter det oplyste givet adm i- nistrativt i Kommunen har i en standardafgørelse af 18. november 2010 oplyst, at høringsbrevet er indgået i økonomiudva l- gets behandling af sagen. I følge brevet har økonomiu d- valget herefter besluttet, at den tidligere givne fritagelse for ovennævnte ejendom tilbagekaldes, hvilket betyder, at der fra og med 1. januar 2011 skal betales grundskyld. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes st y- relse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, som senest er ændret ved 1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011). Det følger af bestemmelsen, at stat sforvaltningen påser kommunernes overholdelse af lovgivningen, d.v.s. såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige ret s- S I D E 6

7 grundsætninger som f.eks. grundsætningen om saglighed i forvaltningen og lighedsgrundsætningen. Det falder udenfor statsfo rvaltningens beføjelser at tage stilling til kommunerne s skønsudøvelse i det omfang skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sæ t- ter, eller til spørgsmål om hensigtsmæssighed, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse. 8 i lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om kommunal ejendomsskat er sålydende: 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, instit utioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, bibliot eker under o f- fentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Frit a- gelsen kan dog alene om fatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik -, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der an vendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til f e- riekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hove dformål er at fremme børns eller unge menneskers friluft sliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgøre nde stiftelser e l- ler andre instit utioner med almennyttigt form ål, og som anvendes t il institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værket s indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskud s- kapit al - ifølge vedt ægtsm æssig bestemmelse udelu k- kende kan anvendes til værkets formål. Stk. 2. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fr it agelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del. Stk Cirkulære nr. 80 af 31. marts 1962 om den kommunale ejendomsbeskatning og den amtskommunale grundskyld er i princippet stadig gældende og indeholder i afsnit IV - Fritagelse for kommunal grundskyld og ejendomsskyld - fortolkningsbidrag til forståelse af eje ndomsskattelovens 8. Sagen giver anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål: S I D E 7

8 A. om kommunen har haft hjemmel til at tilbageka l- de sin tidligere meddelte fritagelse for betaling af ejendomsskat til golfklubben B. om kommunens afgørelser til gymnastik-, idrætsforeninger mv. harmonerer med lighedsgrundsæt ningen og retsgrundsætningen om saglighed i forval t- ningen Ad A. Ønsket om at tilbagekalde de tidligere fritagelser er i fø l- ge kommunens udtalelse, dels motiveret med behov for at harmonisere den praksis, der hidtil har været i de sammenlagte kommuner i forbindelse med kommunalreformen fra 1. januar 2007, dels med behov for effektiviseringstiltag med besparelser på samlet 3,8. mio. kr,, hvis samtlige fritagelser blev ophævet. Spørgsmålet om, hvorvidt der er hjemmel til at tilbag e- kalde de tidligere meddelte fritagelser for betaling af grundskyld, er tæt forbundet med en vurdering af, om kommunen har adgang til at ændre sin hidtidige praksis på området. Ændring af administrativ praksis Muligheden for at ændre en administrativ praksis afhæ n- ger af hvilket regelsæt der gælder for det pågældende lovområde. Det antages således, at der er en lettere a d- gang til at ændre hidtidig praksis, når der er tale om e t område, hvor den pågældende lovgivning i større eller mindre omfang tildeler forvaltningen et skøn. Praksisændringer skal under alle omstændigheder være generelle og have en saglig begrundelse, hvortil kommer, at der skal gives de berørte borgere et rim eligt varsel til at omstille sig. Der henvises til Forvaltningsret, Almind e- lige Emner, Jens Garde m.fl., 5 udgave, 2009, side 141 ff. og Forvaltningsret, Hans Gammeltoft Hansen m.fl., 2002, side 15. I følge 8, i ejendomsbeskatningsloven kan kommunen meddele hel eller delvis fritagelse for ejendomsskyld til forskellige kategorier af ejendomme. Det følger heraf, at ejere af de ejendomme, der er omfa t- tet af 8, ikke har noget retskrav på at få meddelt frit a- gelse for grundskyld, men at vurderingen - med respekt af de hensyn, der fremgår af lovteksten - i et vist omfang beror på et administrativt skøn. S I D E 8

9 Kommunen må derfor antages at kunne inddrage andre lovlige og saglige kriterier som betingelse for fritagelse for grundskyld. Kommunen har i høringsbrevet som kriterier for at tilbagekalde fritagelsen og dermed som argument for praksis - ændringen henvist til, at det kan være afgørende, om der er tale om et brugerfinansieret område eller om driften af skolen/ institutionen i al væsentlighed er finansieret af tilskud fra det offentlige. Grundskyldsfritagelse må i sig selv anses for udtryk for offentlig støtte. Der er som loven er formulere efter statsforvaltningens opfattelse ikke grund til at anse de opstillede kriterier for usaglige, da kriterierne samlet s et sigter på at nedbringe den offentlige støtte til grundejerne som et middel til at opnå besparelser på budgettet. Det er således i kommunalretlig praksis fast antaget, at kommunerne har en almindelig pligt til at handle forsva r- ligt med kommunens midler og ressourcer i det hele t a- get, og at økonomiske hensyn således lovligt kan indgå i forvaltningen skøn. Selv om det ikke er ganske klart, hvilken betydning spørgsmålet om brugerfinansiering kan have haft for ti l- bagekaldelsen af fritagelsen for de to golfk lubber, er det med kommunens henvisning til behovet for praksisharm o- nisering og effektiviseringstiltag ikke grundlag for at a n- tage, at kommunen ikke har haft adgang til at ændre sin praksis på området. Tilbagekaldelse af tidligere meddelte fritagelser Ejendomsbeskatningsloven indeholder ingen regler om adgangen til at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, der er truffet efter loven. Bedømmelsen af, om tilbagekaldelse kan ske, skal således foretages på grundlag af almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsakter. Der er tale om tilbagekaldelsesgrunde af forskellig vægt, hvor f.eks. hensynet til den offentlige økonomi og hens y- net til at sikre lighed og konsekvens i administrationen normalt ikke er tilstrækkelig tu ngtvejende til at kunne bære en tilbagekaldelse i forhold til adressaten. S I D E 9

10 Nye eller ændrede retlige forhold efter udstedelse af den oprindelige forvaltningsakt kan imidlertid under visse o m- stændigheder danne grundlag for en tilbagekaldelse. Ændrede ret lige forhold kan bestå i en praksisændring. Hvis forvaltningen ændrer praksis, herunder fortolkning s- praksis, vil det klare udgangspunkt være, at tilbagekalde l- se ikke i sig selv kan ske på dette grundlag. Baggrunden er blandt andet, at det ovenfor nævnte he nsyn til det o f- fentliges økonomi ikke er så tungtvejende, at det kan o p- veje hensynet til adressatens eller modtagerens berett i- gede forventninger. Spørgsmålet om tilbagekaldelse af forvaltningsakter o p- står i de fleste tilfælde ved konkrete forvaltningsakte r, hvor forholdet mellem myndighed og borger er afsluttet med en afgørelse. I andre tilfælde etableres der et løbende retsforhold me l- lem myndighed og borger, ofte i situationer, hvor der f.eks. sker overførsler af økonomiske midler eller anden offentlig støtte. Adgangen til at tilbagekalde forvaltningsakter, der vedr ø- rer et løbende retsforhold, er generelt videre end normalt, for så vidt at tilbagekaldelsen eller ændringen kun har virkning fra fremtiden. Er dette tilfældet, er indgrebet mindre, end hvis ændringen griber ind i et bestående fo r- hold, hvor indgrebet kan have en effekt, der minder om tilbagevirkende kraft. Der henvises til Forvaltningsret, Almindelige Emner, Jens Garde m.fl., 5. udgave, 2009, side 501, 507f. og 523f. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afg ø- relser om fritagelse for grundskyld, når der sættes li g- hedstegn mellem fritagelse og offentlig støtte, må anses for at være et løbende retsforhold mellem kommune n og de berørte ejendomsejere. Beslutningen om at tilbagekalde fritagelserne for grundskyld gælder kun for fremtiden, og må efter det foreli g- gende anses for at være sket med et rimeligt varsel gæ l- dende fra 1. januar Statsforvaltningen finder under disse omstændigheder i k- ke grundlag for at fastslå, at kommunen h ar handlet i strid med almindelige retsgrundsætninger om tilbageka l- delse af forvaltningsakter ved i sine afgørelser at lægge større vægt på kommunens økonomiske interesse i bu d- getbesparelser og harmonisering af praksis end grun d- ejernes forventninger om en uændret praksis. S I D E 10

11 Ad B. Efter 8, stk. 1, litra b, kan sports - og idrætsanlæg, d.v.s. også sports- og idrætspladser fritages for grun d- skyld dog kun, når anlægget tilhører gymnastik -, idræts-, og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. De til anlægget hørende bygninger fritages kun for så vidt angår grundværdien for lokaler, der direkte eller indirekte anvendes til idrætslige formål. Den del af grun d- værdien, der benyttes til restaurant eller lignende er ikke omfattet af fritagelse n. Kravet om lighed i forvaltningen s afgørelser beror først og fremmest på uskrevne retsgrundsætninger og har derfor særlig betydning, hvor de afgørelser, der skal træffes, ikke er normeret i loven, d.v.s. hvor de hensyn, der skal lægges til grund ved afg ørelserne, ikke fuldt ud er fastlagt i loven. Udgangspunkter er, at væsentligt lige forhold skal b e- handles ens. Problemet er imidlertid at få afklaret, om der er tale om ens sager. Lighedsgrundsætningen viser sig også ved, at der kan sti l- les krav om, at en forskelsbehandling, hvor der foreligger flere ens tilfælde, skal kunne begrundes sagligt. Der he n- vises til Forvaltningsret, Almindelige Emner, Jens Garde m.fl., 5. udgave, 2009, side 214, og side samt Forvaltningsret, Hans Gammeltoft Hansen m. f l., 2002 side 341. Opregningen i 8, stk. 1, litra b, af idrætsforeninger og andre organisationer med samme formål synes umidde l- bart at indeholde en forudsætning om, at disse foreninger er stillet lige med hensyn til adgangen til at opnå frit a- gelse for betaling af grundskyld. Kommunen har efter det oplyste hidtil efter ansøgning fr i- taget alle idræts- og sportsforeninger. Når kommunen som led i en ændring af denne praksis fremover kun ønsker at tilgodese visse idrætsforeninger, d.v.s. de foreninger, der som nævnt er oplistet i komm u- nens oversigt af 27. august 2010, vil dette efter den a l- mindelige lighedsgrundsætning kræve, at kommunen for e- tager en vurdering af, hvilke kriterier der kan begrunde en sådan forskelsbehandling. Brevet af 18. november 2010, de r som nævnt har karakter af en standardafgørelse om tilbagekaldelse af den tidlig e- re fritagelse til golfklubben, indeholder, ligesom komm u- nens udtalelse til statsforvaltningen bilagt protokolu d- skrifter, ingen saglig begrundelse for eller forklaring på, S I D E 11

12 hvilke forhold eller kriterier der har været afgørende for sagens udfald. Afgørelsen opfylder således heller ikke fo r- valtningslovens krav til begrundelse, jf. forvaltningslovens 22 og 24. Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen i sin sagsfremstilling til møderne i økonomiudvalg og byråd har peget på, at sagerne skal behandles ens for de forskellige ejendomstyper, og at der i høringsbrevet er angiver 2 fo r- skellige forhold, som kan have betydning for beslutningen om tilbagekaldelse. Ingen af de nævnte forhold giver imidlertid nogen oply s- ning om, hvorvidt kommunen i sin afgørelse har inddraget kriterier, der sagligt kan begrunde, hvorfor de 2 golfklu b- ber behandles anderledes end ejere af de øvrige sport s- haller og idrætsanlæg. Kommunen har i sin udtal else oplyst, at golfsporten efter kommunens opfattelse er en idrætsgren på linje med a n- dre idrætsgrene som fodbold mv. Kommunen har videre bemærket, at kommune ikke har ti l- lagt det betydning, at fonden er organiset som et aktie - eller anpartsselskab, da sådanne selskaber efter lovgivningen ikke er undtaget for muligheden for at få fritagelse for betaling af grundskyld. Statsforvaltningen har noteret sig, at det af Velfærdsm i- nisteriets udtalelse af 10. oktober 2008 fremgår, at I n- denrigsministeriet senest den 13. marts 2001 har udtalt, at golfklubber er omfattet af ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra b, hvorefter der kan meddeles hel eller delvis fritagelse for grundskyld for sports- og idrætsforeninger. Under hensyn til, at kommunen ikke har tillagt s elskabsformen selvstændig betydning for sagens udfald, finder statsforvaltningen ikke grund til at forholde sig nærmere til de to skrivelser fra Velfærdsministeriet, der vedrører problemstillinger i forhold til golfklubbers organisering i selskabsform. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at komm u- nen ikke har dokumenteret, at der ligger en saglig b e- grundelse til grund for kommunens beslutning om at fo r- skelsbehandle de to golfklubber i forhold til andre sports - og idrætsforeninger. Statsforvaltningen har ikke hermed taget stilling til, om der kan være en saglig begrundelse for, at de 2 golfklu b- ber ikke fritages for betaling af grundskyld. S I D E 12

13 Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage i sagen. I øvrigt: Aabenraa Kommune har modtaget kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningens hjemmeside (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Michael D. Pedersen kontorchef f /Ole Dupont fuldmægtig Rikke Hinrichsen fuldmægtig S I D E 13

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 08-07- 2010 Y har på vegne af X anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt i forbindelse med afgørelse om ophør af

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup kommunen@taarnby.dk Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 2. Statsforvaltningen Hovedstaden Tlf. 3392 9300 3. Bornholms Husmoder-Hjælp I/S v/bartroff

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere