Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane""

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane og Aabenraa Golfklub i et brev af 29. december 2010 klaget over Aabenraa Kommunes afgørelse af 18. november 2010, hvorefter kommunen har besluttet at ti l- bagekalde den tidligere givne fritagelse for betaling af grundskyld. Du har i en mail af 19. januar 2011 endvidere bedt om, at 2 udtalelser af 10. oktober og 17. november 2008 fra det daværende Velfærdsministerium indgår i klagesagen. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunens afg ø- relse ikke indeholder nogen saglig begrundelse for års a- gen til, at kommunen til forskel for de 2 golfklubber i kommunen har besluttet at fastholde fritagelsen for bet a- ling af ejendomsskyld for ejendomme ejet af andre idræt s- foreninger. S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : O D S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R SE- N R t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Statsforvaltningen har hermed ikke taget stilling til, om der kan være en saglig begrundelse for, at de 2 golfklu b- ber ikke fritages for betaling af grundskyld. Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage i sagen. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : o g T O R S D A G : F R E D A G : Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Du har i din klage blandt andet henvist til, at økonomiu d- valget ikke har lyttet til jeres indsigelser i brev af 6. o k-

2 tober 2010, som er et svar på kommunen s høringsskrivelse af 16. september Du har således blandt andet gjort gældende, at den endelige regning for klubben vil beløbe sig til kr. da ejendomsskatten på kr. opkræves hos den e r- hvervsdrivende Fond, der lejer jorden ud til golf klubben og tillægger beløbet moms, at golfklubben modsat andre idrætsforeninger ikke kan få nogen godtgørelse for denne udgift, og at opkrævningen derfor vil medføre et stærkt stigende kontingent for klubbens medlemmer samtidig med, at et klubhusbyggeri må indstilles. Kommunens svar i form af en redegørelse fra Juridisk A f- deling lyder som følger: Redegørelsen er bygget i to afsnit: 1 - En kronologisk gennemgang af sagsforløbet 2 Konkret stillingtagen til den indgivne klage Ad 1 Byrådet i Aabenraa Kommune besluttede i m art s måned 2008 at delegere kompetencen til at bevilge fritagelser til administ rationen. Området var i forbindelse med kommunalreformen den 1. januar 2007 ikke blevet harmoniseret, hvorfor adm i- nistrationen havde et behov for at få afklaret kompete n- cen, for at sikre, at alle an søgere blev behandlet lige. I perioden marts 2009 til august 2010 har der ikke v æ- ret sager behandlet, som har været om fatt et af eje n- domsskattelovens 8. I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet fo r året 2010, blev der udtrykt ønske om at harmonisere praksis for anvendelse af ejendomsskattelovens 8, herunder et ønske om at belyse om rådet i økonomisk henseende. Spørgsm ålet vedr. ejendomsskattelovens 8 blev sål e- des drøftet ved flere lejligheder i forbindelse med bu d- getlægningen, herunder på et temamøde. Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune behandlede he r- efter den 17. august 2010 en række effektiviseringse m- ner, herunder de muligheder som måtte være til stede for ophævelse af t idligere givne fritagel ser for bet aling af grundskyld jf. ejendomsskattelovens 8. Det årlige beløb - såfremt samtlige frit agelser ville blive ophævet - ville andrage ca. 3,8 mio. kr. S I D E 2

3 Sagen blev behandlet som et åbent dagsordenpunkt i økonomiudvalgets møde den 7. september 20 10, pkt Til sagens behandling blev der udarbejdet en samlet oversigt over de grundarealer, der var fritaget for bet a- ling af grundskyld. Oversigten var opdelt i et antal kat e- gorier ud fra hvilke der skulle t ræffes beslutning om fortsat fritagelse eller ej. Økonomiudvalget besluttede at følgende kategorier for t- sat skulle være frit aget: In stitut ioner med drift soveren s- kom st, spejderkorps, haller/idrætshaller, friskoler, sk o- ler og instit utioner. Idet økonomiudvalget var uafklaret i spørgsm ålet om fr i- tagelse for de øvrige grupper blev disse herefter part s- hørt : Private vandværker/varmeværker/elværker, ungdomsb o- liger, golfbaner, ældreboliger/bofællesskaber, andre sundhedsinstitut ioner, højskoler/efterskoler, skyttefo r- eninger/fugleværnsfond m.fl,, historisk e foreninger m.fl., andre lejrskoler/feriekolonier m.fl., uddannelse s- instit utioner, klubber m.fl., Sønderjyllandsha l- len/folkehjem samt en diverse gruppering. Brevet om partshøring blev udsendt den 16. september 2010 med svarfrist den 7. oktober Der blev udsendt i alt 97 høringssvar og ved fristens udløb var der indgået 45 høringssvar. Der var 1 eller flere høringssvar inden for hver kategori. Sagerne blev herefter behandlet som et lukket punkt i økonomiudvalget den 16. november Samtlige frem sendte høringssvar var tilgængelige for økonomiu d- valgets medlemmer og blev behandlet enkelt vis, heru n- der Den erhvervsdrivende fond Aabenraa Golfklub. Endvidere blev der udarbejdet et høringsnotat, hvora f essensen af de indgåede høringssvar fremgik. Baggrun den for at sagen blev behandlet som et lukket punkt skyldes hensynet til de enkelte høringssvar. Sagen er efterfølgende blevet en åben sag, og der er blevet begæret akt indsigt fra forskellig side. Økonomiudvalgets beslutning blev, at følgende fortsat skulle være fritaget : S I D E 3

4 Folkehjem/Sønderjyllandshallen, andre lejrsk o- ler/feriekolonier m.fl./andre sundhedsinst itutioner, h i- storiske foreninger samt ejendomsnr Følgende skulle fra 1. januar 2011 ikke fremadrettet v æ- re frit aget: Private vandværker, va rmeværker, ungdomsboliger, gol f- baner, ældreboliger, højskoler, skytteforeninger, u ddannelsesinstit utioner, klubber samt ejendom snr & [Børne -og ungdomsgården og Blå Kors Da nm ark] Afgørelsen blev herefter meddelt den enkelte lodsejer. Med baggrund i et ønske fra et byrådsmedlem blev s a- gen på ny behandlet i økonomiudvalget den 18. januar 2011 og den 26. januar 2011 i Byrådet. Ad 2 Frit agelserne for betaling af grundskyld blev i sin tid efter konkret ansøgning givet til grundejeren. For så vidt angår golfbaneanlægget i Løjt, er det således Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane som har fået frit agelsen, og ikke Aabenraa Golfklub. Tilsvarende gælder for selvejende haller/idrætsanlæg med flere. Det er også her grundejeren, der har fået f ritagelsen. Som ovenfor anført blev det besluttet, at Den erhverv s- drivende Fond Aabenraa Golfbane ikke skulle være frit a- get for grundskyld. Høringssvaret fra Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane indgik i behandlingen af sagen. Afgørelsen blev meddelt Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane ved skrivelse af 18. novem ber Denne afgørelse om ikke frem adrettet at være fritaget for betaling af grundskyld, ligger på linje med den afg ø- relse, der blev truffet i en tilsvarende sag vedr. den Sønderjyske Golfklub. For så vidt angår spørgsmålet vedrørende idræt sklub e l- ler ej, så har dette spørgsmål ikke haft bet ydning for a f- gørelsen i sagen, idet det er komm unens opfattelse, at golf-sporten er en idræt sgren på linje med andre idrætsgrene som fodbold m v. S I D E 4

5 Det skal endvidere bemærkes, at det ikke har haft nogen betydning, at Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Gol f- bane udlejer arealet til Aabenraa Golfklub, idet det er komm unens opfattelse, at en sådan fond - på linje med eksempelvis selskaber organiseret som et aktie - eller anpartsselskab under visse forbehold - efter lovgivningen ikke er undt aget fra m uligheden for at opnå skattefrit a- gelse. Kommunen står til rådighed, såfremt denne redegørelse måtte give anledning til yderligere spø rgsmål Der foreligger, som det fremgår af kommunens udtalelse en grupperet oversigt over 8 fritagelser i Aabenraa Kommune pr. 27. august 2010, opdelt i 13 kategorier på forskellige institutioner, forsyningsselskaber, foreninger og andre organisationer. Der foreligger videre en oversigt delt op på de ejendomsejere, der blev fritaget for grun d- skyld i første omgang d.v.s. allerede i forbindelse med økonomiudvalgets møde den 7. september 2011, blandt andet haller/idrætshaller, friskoler, skoler og institutioner (bilag 129). Der er ifølge oversigten tale om 11 forskellige sportspla d- ser og haller, ejet af forskellige idrætsforeninger, som er blevet fritaget for betaling af grundskyld. Kommunen har i en mail af 4. januar 2011 på forespørg - sel fra golfklubben oplyst, at de eneste idrætsforeni n- ger/ klubber, som ejer egne arealer - og som har søgt og i sin tid fået fritagelse for betaling af grundskyld, er de to golfklubber. Øvrige foreninger, som vi er vidende om - f.eks. boldklubber m.fl. - benytter faciliteter (arealer) ejet af kommunen - som pr. definition er fritaget for at skulle betale grundskyld til sig selv Kommunen har på telefonisk forespørgsel den 3. maj 2011 oplyst statsforvaltningen om, at det er korrekt, at de i oversigten (bilag 129) nævnte idrætsforeninger er fr i- taget for grundskyld, og at indholdet af mailen af 4. jan u- ar 2011 således ikke er retvisende, da der udover gol f- klubberne er andre idrætsforeninger, der ejer egne are a- ler, og som er blevet fritaget for grundskyld. Det er i sagsfremstillingen til økonomiudvalgets møder og den senere behandling i byrådet blandt andet anført, at de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger finder anvendelse i forbindelse med behandlingen, hvilket me d- fører, at sagerne skal behandles ens for de enkelte eje n- S I D E 5

6 domstyper, f.eks. skal alle spejderkorps have fritagelse, såfremt dette besluttes efter konkret ansøgning. Et byrådsmedlem har som begrundelse for at begære s a- gen optaget på byrådsmødet den 26. januar 2011 blandt henvist til, at der i forhold til golfklubberne er tale om en helt uacceptabel forskelsbehandling af idræts - og friluftslivet. Den erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane og Aabe n- raa Golfklub har i et brev af 5. januar 2011 stilet til me d- lemmerne af økonomiudvalget blandt andet gjort gælde n- de, at faktum er jo, at kommunens 2 golfklubber udbyder idræt på samme vilkår og måde som de øvrige fritagne foreninger Kommunen har i et standardhøringsbrev af 16. september 2010 oplyst, at kommunens økonomiudvalg i for bindelse med budgetforhandlingerne for har besluttet at undersøge mulighederne for at tilbagekalde de tidligere givne fritagelser og dermed ændre den hidtidige generelle praksis. Det hedder videre i høringen, som også er sendt til Den erhvervsdrivende Fond, at økonomiudvalgets overvejelse for at tilbagekalde fritagelsen er, at der f.eks. er tale om et brugerfinansieret område, at driften af sk o- len/institutionen i al væsentlighed er finansieret af ti l- skud fra det offentlige. Fritagelsen til go lfklubben er efter det oplyste givet adm i- nistrativt i Kommunen har i en standardafgørelse af 18. november 2010 oplyst, at høringsbrevet er indgået i økonomiudva l- gets behandling af sagen. I følge brevet har økonomiu d- valget herefter besluttet, at den tidligere givne fritagelse for ovennævnte ejendom tilbagekaldes, hvilket betyder, at der fra og med 1. januar 2011 skal betales grundskyld. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes st y- relse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, som senest er ændret ved 1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011). Det følger af bestemmelsen, at stat sforvaltningen påser kommunernes overholdelse af lovgivningen, d.v.s. såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige ret s- S I D E 6

7 grundsætninger som f.eks. grundsætningen om saglighed i forvaltningen og lighedsgrundsætningen. Det falder udenfor statsfo rvaltningens beføjelser at tage stilling til kommunerne s skønsudøvelse i det omfang skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sæ t- ter, eller til spørgsmål om hensigtsmæssighed, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse. 8 i lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om kommunal ejendomsskat er sålydende: 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, instit utioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, bibliot eker under o f- fentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Frit a- gelsen kan dog alene om fatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik -, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der an vendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til f e- riekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hove dformål er at fremme børns eller unge menneskers friluft sliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgøre nde stiftelser e l- ler andre instit utioner med almennyttigt form ål, og som anvendes t il institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værket s indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskud s- kapit al - ifølge vedt ægtsm æssig bestemmelse udelu k- kende kan anvendes til værkets formål. Stk. 2. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fr it agelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del. Stk Cirkulære nr. 80 af 31. marts 1962 om den kommunale ejendomsbeskatning og den amtskommunale grundskyld er i princippet stadig gældende og indeholder i afsnit IV - Fritagelse for kommunal grundskyld og ejendomsskyld - fortolkningsbidrag til forståelse af eje ndomsskattelovens 8. Sagen giver anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål: S I D E 7

8 A. om kommunen har haft hjemmel til at tilbageka l- de sin tidligere meddelte fritagelse for betaling af ejendomsskat til golfklubben B. om kommunens afgørelser til gymnastik-, idrætsforeninger mv. harmonerer med lighedsgrundsæt ningen og retsgrundsætningen om saglighed i forval t- ningen Ad A. Ønsket om at tilbagekalde de tidligere fritagelser er i fø l- ge kommunens udtalelse, dels motiveret med behov for at harmonisere den praksis, der hidtil har været i de sammenlagte kommuner i forbindelse med kommunalreformen fra 1. januar 2007, dels med behov for effektiviseringstiltag med besparelser på samlet 3,8. mio. kr,, hvis samtlige fritagelser blev ophævet. Spørgsmålet om, hvorvidt der er hjemmel til at tilbag e- kalde de tidligere meddelte fritagelser for betaling af grundskyld, er tæt forbundet med en vurdering af, om kommunen har adgang til at ændre sin hidtidige praksis på området. Ændring af administrativ praksis Muligheden for at ændre en administrativ praksis afhæ n- ger af hvilket regelsæt der gælder for det pågældende lovområde. Det antages således, at der er en lettere a d- gang til at ændre hidtidig praksis, når der er tale om e t område, hvor den pågældende lovgivning i større eller mindre omfang tildeler forvaltningen et skøn. Praksisændringer skal under alle omstændigheder være generelle og have en saglig begrundelse, hvortil kommer, at der skal gives de berørte borgere et rim eligt varsel til at omstille sig. Der henvises til Forvaltningsret, Almind e- lige Emner, Jens Garde m.fl., 5 udgave, 2009, side 141 ff. og Forvaltningsret, Hans Gammeltoft Hansen m.fl., 2002, side 15. I følge 8, i ejendomsbeskatningsloven kan kommunen meddele hel eller delvis fritagelse for ejendomsskyld til forskellige kategorier af ejendomme. Det følger heraf, at ejere af de ejendomme, der er omfa t- tet af 8, ikke har noget retskrav på at få meddelt frit a- gelse for grundskyld, men at vurderingen - med respekt af de hensyn, der fremgår af lovteksten - i et vist omfang beror på et administrativt skøn. S I D E 8

9 Kommunen må derfor antages at kunne inddrage andre lovlige og saglige kriterier som betingelse for fritagelse for grundskyld. Kommunen har i høringsbrevet som kriterier for at tilbagekalde fritagelsen og dermed som argument for praksis - ændringen henvist til, at det kan være afgørende, om der er tale om et brugerfinansieret område eller om driften af skolen/ institutionen i al væsentlighed er finansieret af tilskud fra det offentlige. Grundskyldsfritagelse må i sig selv anses for udtryk for offentlig støtte. Der er som loven er formulere efter statsforvaltningens opfattelse ikke grund til at anse de opstillede kriterier for usaglige, da kriterierne samlet s et sigter på at nedbringe den offentlige støtte til grundejerne som et middel til at opnå besparelser på budgettet. Det er således i kommunalretlig praksis fast antaget, at kommunerne har en almindelig pligt til at handle forsva r- ligt med kommunens midler og ressourcer i det hele t a- get, og at økonomiske hensyn således lovligt kan indgå i forvaltningen skøn. Selv om det ikke er ganske klart, hvilken betydning spørgsmålet om brugerfinansiering kan have haft for ti l- bagekaldelsen af fritagelsen for de to golfk lubber, er det med kommunens henvisning til behovet for praksisharm o- nisering og effektiviseringstiltag ikke grundlag for at a n- tage, at kommunen ikke har haft adgang til at ændre sin praksis på området. Tilbagekaldelse af tidligere meddelte fritagelser Ejendomsbeskatningsloven indeholder ingen regler om adgangen til at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, der er truffet efter loven. Bedømmelsen af, om tilbagekaldelse kan ske, skal således foretages på grundlag af almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsakter. Der er tale om tilbagekaldelsesgrunde af forskellig vægt, hvor f.eks. hensynet til den offentlige økonomi og hens y- net til at sikre lighed og konsekvens i administrationen normalt ikke er tilstrækkelig tu ngtvejende til at kunne bære en tilbagekaldelse i forhold til adressaten. S I D E 9

10 Nye eller ændrede retlige forhold efter udstedelse af den oprindelige forvaltningsakt kan imidlertid under visse o m- stændigheder danne grundlag for en tilbagekaldelse. Ændrede ret lige forhold kan bestå i en praksisændring. Hvis forvaltningen ændrer praksis, herunder fortolkning s- praksis, vil det klare udgangspunkt være, at tilbagekalde l- se ikke i sig selv kan ske på dette grundlag. Baggrunden er blandt andet, at det ovenfor nævnte he nsyn til det o f- fentliges økonomi ikke er så tungtvejende, at det kan o p- veje hensynet til adressatens eller modtagerens berett i- gede forventninger. Spørgsmålet om tilbagekaldelse af forvaltningsakter o p- står i de fleste tilfælde ved konkrete forvaltningsakte r, hvor forholdet mellem myndighed og borger er afsluttet med en afgørelse. I andre tilfælde etableres der et løbende retsforhold me l- lem myndighed og borger, ofte i situationer, hvor der f.eks. sker overførsler af økonomiske midler eller anden offentlig støtte. Adgangen til at tilbagekalde forvaltningsakter, der vedr ø- rer et løbende retsforhold, er generelt videre end normalt, for så vidt at tilbagekaldelsen eller ændringen kun har virkning fra fremtiden. Er dette tilfældet, er indgrebet mindre, end hvis ændringen griber ind i et bestående fo r- hold, hvor indgrebet kan have en effekt, der minder om tilbagevirkende kraft. Der henvises til Forvaltningsret, Almindelige Emner, Jens Garde m.fl., 5. udgave, 2009, side 501, 507f. og 523f. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afg ø- relser om fritagelse for grundskyld, når der sættes li g- hedstegn mellem fritagelse og offentlig støtte, må anses for at være et løbende retsforhold mellem kommune n og de berørte ejendomsejere. Beslutningen om at tilbagekalde fritagelserne for grundskyld gælder kun for fremtiden, og må efter det foreli g- gende anses for at være sket med et rimeligt varsel gæ l- dende fra 1. januar Statsforvaltningen finder under disse omstændigheder i k- ke grundlag for at fastslå, at kommunen h ar handlet i strid med almindelige retsgrundsætninger om tilbageka l- delse af forvaltningsakter ved i sine afgørelser at lægge større vægt på kommunens økonomiske interesse i bu d- getbesparelser og harmonisering af praksis end grun d- ejernes forventninger om en uændret praksis. S I D E 10

11 Ad B. Efter 8, stk. 1, litra b, kan sports - og idrætsanlæg, d.v.s. også sports- og idrætspladser fritages for grun d- skyld dog kun, når anlægget tilhører gymnastik -, idræts-, og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. De til anlægget hørende bygninger fritages kun for så vidt angår grundværdien for lokaler, der direkte eller indirekte anvendes til idrætslige formål. Den del af grun d- værdien, der benyttes til restaurant eller lignende er ikke omfattet af fritagelse n. Kravet om lighed i forvaltningen s afgørelser beror først og fremmest på uskrevne retsgrundsætninger og har derfor særlig betydning, hvor de afgørelser, der skal træffes, ikke er normeret i loven, d.v.s. hvor de hensyn, der skal lægges til grund ved afg ørelserne, ikke fuldt ud er fastlagt i loven. Udgangspunkter er, at væsentligt lige forhold skal b e- handles ens. Problemet er imidlertid at få afklaret, om der er tale om ens sager. Lighedsgrundsætningen viser sig også ved, at der kan sti l- les krav om, at en forskelsbehandling, hvor der foreligger flere ens tilfælde, skal kunne begrundes sagligt. Der he n- vises til Forvaltningsret, Almindelige Emner, Jens Garde m.fl., 5. udgave, 2009, side 214, og side samt Forvaltningsret, Hans Gammeltoft Hansen m. f l., 2002 side 341. Opregningen i 8, stk. 1, litra b, af idrætsforeninger og andre organisationer med samme formål synes umidde l- bart at indeholde en forudsætning om, at disse foreninger er stillet lige med hensyn til adgangen til at opnå frit a- gelse for betaling af grundskyld. Kommunen har efter det oplyste hidtil efter ansøgning fr i- taget alle idræts- og sportsforeninger. Når kommunen som led i en ændring af denne praksis fremover kun ønsker at tilgodese visse idrætsforeninger, d.v.s. de foreninger, der som nævnt er oplistet i komm u- nens oversigt af 27. august 2010, vil dette efter den a l- mindelige lighedsgrundsætning kræve, at kommunen for e- tager en vurdering af, hvilke kriterier der kan begrunde en sådan forskelsbehandling. Brevet af 18. november 2010, de r som nævnt har karakter af en standardafgørelse om tilbagekaldelse af den tidlig e- re fritagelse til golfklubben, indeholder, ligesom komm u- nens udtalelse til statsforvaltningen bilagt protokolu d- skrifter, ingen saglig begrundelse for eller forklaring på, S I D E 11

12 hvilke forhold eller kriterier der har været afgørende for sagens udfald. Afgørelsen opfylder således heller ikke fo r- valtningslovens krav til begrundelse, jf. forvaltningslovens 22 og 24. Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen i sin sagsfremstilling til møderne i økonomiudvalg og byråd har peget på, at sagerne skal behandles ens for de forskellige ejendomstyper, og at der i høringsbrevet er angiver 2 fo r- skellige forhold, som kan have betydning for beslutningen om tilbagekaldelse. Ingen af de nævnte forhold giver imidlertid nogen oply s- ning om, hvorvidt kommunen i sin afgørelse har inddraget kriterier, der sagligt kan begrunde, hvorfor de 2 golfklu b- ber behandles anderledes end ejere af de øvrige sport s- haller og idrætsanlæg. Kommunen har i sin udtal else oplyst, at golfsporten efter kommunens opfattelse er en idrætsgren på linje med a n- dre idrætsgrene som fodbold mv. Kommunen har videre bemærket, at kommune ikke har ti l- lagt det betydning, at fonden er organiset som et aktie - eller anpartsselskab, da sådanne selskaber efter lovgivningen ikke er undtaget for muligheden for at få fritagelse for betaling af grundskyld. Statsforvaltningen har noteret sig, at det af Velfærdsm i- nisteriets udtalelse af 10. oktober 2008 fremgår, at I n- denrigsministeriet senest den 13. marts 2001 har udtalt, at golfklubber er omfattet af ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra b, hvorefter der kan meddeles hel eller delvis fritagelse for grundskyld for sports- og idrætsforeninger. Under hensyn til, at kommunen ikke har tillagt s elskabsformen selvstændig betydning for sagens udfald, finder statsforvaltningen ikke grund til at forholde sig nærmere til de to skrivelser fra Velfærdsministeriet, der vedrører problemstillinger i forhold til golfklubbers organisering i selskabsform. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at komm u- nen ikke har dokumenteret, at der ligger en saglig b e- grundelse til grund for kommunens beslutning om at fo r- skelsbehandle de to golfklubber i forhold til andre sports - og idrætsforeninger. Statsforvaltningen har ikke hermed taget stilling til, om der kan være en saglig begrundelse for, at de 2 golfklu b- ber ikke fritages for betaling af grundskyld. S I D E 12

13 Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage i sagen. I øvrigt: Aabenraa Kommune har modtaget kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningens hjemmeside (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Michael D. Pedersen kontorchef f /Ole Dupont fuldmægtig Rikke Hinrichsen fuldmægtig S I D E 13

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430 Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI 31-10- 2013 J.nr. 54430 Tilsynet Med brev af 28. september 2012 har Varde Kommune fremsendt din klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Referat. Magistraten. Mødedato: 15. august Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Referat. Magistraten. Mødedato: 15. august Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:00 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Morten Jung havde meldt forfald. I stedet mødte Karsten Lauritsen. Sidetal: 2 272. Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 12. juli 2012 i sagen om Fanø Kommune og delegation af myndighedskompetence til Hjælpemiddelcentralen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg. Sendt pr. e-post

Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg. Sendt pr. e-post Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg Sendt pr. e-post 03-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Ivo Petersen, Sætting Strandvej 28, 5700 Svendborg, vedrørende ejendommen matr.nr. 15-b, Skt. Jørgens, Svendborg

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Du har sammen med en gruppe borgere rettet henvende l- se til statsforvaltningen vedrørende kommunalbestyre l- sesmedlem Masoum Moradi, som ifølge

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen 1 1599 København V Sendt pr. e-post Att. Per Justesen 24-02- 2 0 1 4 T i l s y n e t Henvendelse vedrørende p -deklarationer kommunens sagsnr. 2012-176366

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere