WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder."

Transkript

1 , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense C. Mail: 2, Sygehus Vestsjælland, Holbæk sygehus, Klinisk Biokemisk afdeling, Smedelundsgade 60, 4300, Holbæk. Mail: Abstract Hvert år sendes mere end 97 % = 9 mill. laboratoriesvar til de danske praktiserende læger og speciallæger som elektroniske EDI dokumenter. En udvikling som er sket gennem de sidste 12 år. Det er således i dag helt naturligt at prøvesvar altid udsendes elektronisk og alle markedets 16 forskellige lægejournalsystemer har alle udviklet et modul til at modtage disse elektroniske svar [1]. Til gengæld har det været vanskeligt at få etableret elektronisk rekvisition af laboratorieundersøgelser den modsatte vej. Det skyldes bl.a. at det har været meget svært at få udviklet brugervenlige rekvisitionsmoduler, da disse moduler er meget komplekse og anvendelsen kræver indførelse af ændrede arbejdsgange. Et webbaseret modul til rekvisition af alle typer laboratorieprøver er nu udviklet og taget i brug mange steder. Erfaringerne hidtil har været meget positive, men kan det betale sig. Nærværende opgørelse viser en betydelig kvalitetsforbedring og mulighed for væsentlige besparelser ved anvendelse af systemet. Opgørelse viser en reduktion i fejlbehæftede rekvisitioner fra 25 % til 7 % og en reduktion i antallet af rekvisitioner med fejlmærkede glas fra 18 % til 2 %. Gevinstpotentialet er estimeret og det konkluderes, at der er så store fordele, at man hurtigt bør tage elektronisk laboratorierekvisition i brug på alle laboratorier. Keywords: Laboratorierekvisition, Cost benefit, Web-applikation, National løsning, Elektronisk kommunikation, Kvalitetssikring. rekvisition af laboratorieundersøgelserne den modsatte vej. Ved årsskiftet 2004/2005 havde kun 5 amters patologiske institutter, 2 amters mikrobiologiske afdelinger, og kun et enkelt amts klinisk biokemiske afdeling etableret muligheden for at modtage elektroniske rekvisitioner. Introduktion Hvert år sendes mere end 97 % = 9 mill. laboratoriesvar fra sygehusenes laboratorier til de danske praktiserende læger og speciallæger som elektroniske EDIFACT dokumenter. En udvikling som er sket gennem de sidste 12 år. Det er således i dag helt selvfølgeligt at prøvesvar fra klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi altid udsendes elektronisk, og alle markedets 19 forskellige lægejournalsystemer har alle udviklet moduler til at modtage disse elektroniske svar, så de er integreret med patientjournalen [1]. I modsætning hertil har det været vanskeligt at få etableret elektronisk Det skyldes bl.a. at det har været meget vanskeligt at få leverandører af lægeedbsystemer til at udvikle brugervenlige rekvisitionsmoduler, da disse moduler er meget komplekse, vanskelige og kostbare at udvikle og vedligeholde. Samtidig hermed har efterspørgslen fra lægerne været ringe, da kun få laboratorier tilbyder løsningen, og det har hidtil været forbundet med en EDIforsendelsesafgift pr. rekvisition som lægen skal betale. 1

2 Web rekvirering PRODAT Fra laboratoriernes side har der heller ikke været særlig interesse for at komme i gang med modtagelse af elektroniske rekvisitioner fra lægepraksis. Det skyldes bl.a. at anvendelse af elektronisk rekvisitioner kræver en omlægning i arbejdsgangen på laboratorierne og en betydelig indsats for at udarbejde korrekt analyserepertoire og opdatere dette hos alle læger. Derfor har det været prioriteret lavt. Alle laboratoriesystemer (minus et) der er på markedet, har allerede udviklet moduler til modtagelse af elektroniske rekvisitioner, så der er ikke tekniske begrænsninger i dette. For at bøde på dette er der nu udviklet et landsdækkende Internet / webbaseret modul ( [2]) til rekvisition af alle typer laboratorieprøver, og det er taget i brug flere steder. Erfaringerne indtil nu har været meget positive. Det har derfor været nærliggende at undersøge effekten af indførelsen af elektronisk rekvisition i forhold til sædvanlige papirrekvisitioner, og vurdere både de økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af den elektroniske rekvisition. Materiale og Metode modulet [2] dækker alle typer laboratorierekvisitioner: Klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi. Systemet er opbygget så der direkte fra patientsiden i lægens journalsystem automatisk overføres adgangskoder og patientens stamdata til en central server hvor programmet findes. Lægen bestiller de ønskede prøver på det valgte laboratorium og udprinter selv de nødvendige stregkodeetiketter til mærkning af prøverne på en laserprinter. Rekvisitionen sendes automatisk til det valgte laboratorium. Prøverne kan herefter udtages i lægens klinik eller man kan vælge at sende patienten til prøvetagning på laboratoriet eller evt. i eget hjem. Der anvendes en SSL krypteret bredbåndsinternetforbindelse mellem lægen og serveren. serveren sender en traditionel EDIFACT rekvisition videre til laboratoriet. Fig 1. funktionen MEDRPT MEDREQ laboratoriers analyserepertoirer med alle oplysninger om hver enkelt analyse der udføres på det pågældende laboratorium. Der er bl.a. oplysninger om: Hvilke analyser der aktuelt tilbydes på laboratoriet Hvilket glas prøven skal tages i Hvilke analyser der kan tages i samme glas Hvilken stregkodetype der skal udprintes Oplysninger til lægen omkring prøvetagningen og forbehandling af prøven Oplysninger til lægen om analysen, analysevejledningen Obligatoriske spørgsmål der skal / kan besvares i forbindelse med en aktuel analyse Oplysning om prøven kan tages i lægepraksis eller kun på laboratorium Postadressen på laboratoriet Mærkning af prøverne sker med lokalt udprintede stregkodeetiketter på en såkaldt PrøveTagningsBlanket (PTB). Den udskrives direkte fra systemet. PTB-en indeholder alle de til prøvetagningen nødvendige oplysninger samt alle nødvendige stregkodeetiketter der skal anvendes ved den aktuelle prøvetagning. PTB-en indeholder desuden en label med adresseoplysninger på det laboratorium hvor prøven skal sendes til. Alle oplysningerne styres individuelt af det enkelte laboratoriums repertoire på serveren. Der anvendes nøjagtig samme PTB på alle landets laboratorier, så lægerne skal kun have en blanket liggende til alt. Der anvendes ikke længere traditionelle fortrykte maskinlæsbare (OMR) rekvisitionssedler eller stregkodeetiketter. Personnumre valideres efter modulus 11 og de enkelte rekvisitionsnumre kan valideres efter de regler som det enkelte laboratorium anvender På serveren ligger alle de tilsluttede 2

3 Fig 2: PTB = PrøveTagningsBlanket som udskrives individuelt til hver rekvisition, indeholdende alle oplysninger for korrekt prøvetagning og mærkning. laboratorietyper er med. Denne udgift dækker drift Antal undersøgelser i DK De prøver der bestilles fra lægepraksis udløser af server, videreudvikling samt transmission af Edifacten [3]. 2,6 mill. rekvisitioner til klinisk biokemi, heraf tages prøverne på 1,3 mill. rekvisitioner direkte i lægepraksis. Laboratoriernes fortrykte rekvisitionsblanketter koster typisk mellem 1,20 kr. og 3,10 kr. pr. stk. med et landsgennemsnit på ca. 1,50 kr. Til klinisk 1,0 mill. rekvisitioner til klinisk mikrobiologi og biokemi anvendes der 2,6 mill. rekvisitioner pr. år. Den valgte landsdækkende MedCom2 PTB, der rekvisitioner til patologi/cervixcytologi erstatter de fortrykte rekvisitionsblanketter, koster 0,215 kr./stk. Den kan i dag leveres fra 3 Eller i alt 4,3 mill. rekvisitioner pr. år. forskellige blanketleverandører. Der er ikke en fast pris på udprintning af PTB i Disse rekvisitioner stammer fra 3450 almen læger lægepraksis, men det koster i størrelsesordenen og fra 1100 speciallæger, fordelt på 2217 ydere i 0,10 kr. pr. stk. ved brug af en standard sort hvid almen lægepraksis og 1092 ydere fra laserprinter. speciallægepraksis. Der er ca almen Der bør anvendes en separat sort/hvid laserprinter, lægepraksis og 1025 speciallægepraksis i som typisk koster 3500 kr. for en netværksprinter. Danmark. Det er dog ikke en nødvendighed, mange bruger en eksisterende laserprinter evt. med en ekstra papirbakke. Alle disse rekvisitioner har hidtil været baseret på fortrykte maskinlæsbare (OMR) papirblanketter. Hvert amt og laboratoriespeciale har forskellige rekvisitionsblanketter suppleret med specialblanketter til visse undersøgelser. Alene til praksissektoren er der mindst 80 forskellige lab. rekvisitionsblanketter i Danmark. Pris Anvendelsen af modulet er fastlagt til 100 kr / md. pr. lægepraksis for klinisk biokemi og yderligere 50 kr/md for patologi og/eller mikrobiologi. I alt 150 kr/md hvis alle Undersøgelsen For at afdække om der er forskelle i kvaliteten af rekvisitionerne mellem traditionel rekvirering og elektronisk rekvirering med i forhold til laboratoriernes arbejdsgang, blev der over en to måneders periode i foråret 2005 gennemført en undersøgelse af almindelige papir rekvisitioner og rekvisitioner. Omkostninger og gevinster for laboratoriet i anvendelsen af i forhold til almindelig papirrekvisition er opgjort. 3

4 Lægerne og klinikpersonalet der anvendte havde alle fået en introduktion af en halv times varighed i brugen af systemet ved besøg direkte i lægens klinik af en erfaren IT bioanalytiker. Installation og tilpasning af printere for udskrift af PTB-er blev samtidig foretaget. Instruktionen foregik i et tidsrum hvor der som hovedregel ikke var patienter i klinikken. Inden besøget var lægens praksis oprettet til at kunne anvende modulet og et forslag til de analyser som lægen selv udfører i klinikken var installeret. Den lokale IT-bioanalytiker oprettede disse analyser. Der skulle ikke installeres separat software hos lægen. Eneste krav er: en hurtig Internetforbindelse ( 0,5-1,0 MB ) og en almindelig laserprinter. Resultater Der blev undersøgt 1529 rekvisitioner fra lægepraksis til klinisk biokemisk afdeling Sygehus Vestsjælland, Holbæk. Disse var fordelt på 853 papirrekvisitioner og 676 rekvisitioner. På alle rekvisitioner blev den anvendte PTB medsendt prøverne. Ved modtagelse af rekvisitioner og prøver registreres om rekvisitionen er mangelfuld i form af manglende informationer eller har manuelt påskrevne analyser og om prøverne skal ometiketteres og fordeles i andre prøveglas. Desuden registreres alle rekvisitioner i laboratoriets EDB system. De modtagne rekvisitioner blev opdelt i tre kategorier: a. Fejlfrie - Fejl / mangler ved papirrekvisitionen/ptb-en umiddelbart ved udpakning af modtagne prøver fordelt på: - Rekvisitionen har manuelt påskrevne analyser som kræver manuel registrering - Rekvisitionen har rettede markeringer, som ikke kan registreres af OMR læser - Rekvisitionsblanketten mishandlet så den kræver manuel tolkning Fejl-umiddelbart ved udpakning PAPIR WEBREQ % % I ALT REKVISION uden fejl Fejl-umiddelbart ved udpakning % 47 7% heraf Rekvisitionen har manuelt påskrevne analyser 15 7% 34 72% Rekvisitionen har rettede markeringer 19 9% 6 13% Rekvisitionen mishandlet 31 14% 0 0% Rekvisitionen er mangelfuld, anden årsag % 5 11% - Rekvisitionen mangelfuld anden årsag, ex. fra et andet laboratorium, manglende patientoplysninger mv. b. Fejlfrie - Fejl / mangler ved mærkning af tilsendte prøveglas - Glas skal ommærkes (for få glas, glemte glas, prøver skal afpipetteres og fordeles i andre glas) - Glas skal ommærkes (prøverne er taget i forkert type glas) - Etikette redigeres, (forkert stregkodeetikette til den ønskede analyse så analyseautomater ikke kan anvende dem) - Andre mangler ved mærkningen af glas, ex. stregkode placeret rundt om glasset eller placeret skævt. GLASMÆRKNING PAPIR WEBREQ % % alle korrekte fejlbehæftede % 15 2% heraf Glas skal ommærkes ( for få glas, glemte glas ) 13 8% 2 13% Glas skal ommærkes ( forkerte glas ) 26 17% 1 7% Etikette redigeres, (forkert etikette til aktuelle analyse) % 8 53% Andre mangler ved mærkningen af glas 16 10% 3 20% c. Fejlfrit Fejl / mangler ved registrering af rekvisitionsblanketten/ptb-en i laboratorie-edbsystemet - Rekvisitionen kan ikke indlæses i OMR læser ved sekretær, (afvises i læseren) - Rekvisitionen skal manuelt behandles (oprettelse/sletning af analyser der er påskrevet manuelt når de ikke findes på rekvisitionssedlen eller udstreget som ikke ønsket. Ofte på grund af uheldig prøvetagning med dårlig venepunktur.) Alle papirrekvisitioner skal altid manuelt registreres med patientens CPR nummer der indtastes. Denne funktion indgår ikke som manuel behandling i denne opgørelse. rekvisitionerne skal aktiveres ved indlæsning af stregkodenummer fra rekvisitionen. Dette indgår ikke som manuel behandling i denne opgørelse. OMR indlæsning, registrering PAPIR WEBREQ % % alle problemer ved indlæsning/registrering % 59 9% heraf Rekvitionen kan ikke indlæses i OMR ved sekretær 52 23% 0 0% Rekvitionen skal manuelt behandles i Labka (analyse slettes, oprettes,andet) % % 4

5 Resultaterne af opgørelserne fordelt på de tre kategorier ser således ud i en grafisk oversigt: Papirrekvisitioner Af de 853 papirrekvisitioner var: a. 214 mangelfulde ved udpakningen af prøverne ved modtagelsen, svarende til 25 %. (fig. 3) b. 155 papirrekvisitioner med fejlmærkede glas, svarende til 18 %. (fig. 4) c. 231 papirrekvisitioner svarende til 27 % skulle manuelt behandles ved registreringen af rekvisitionen efter automatisk OMR indlæsning, eller kunne ikke indlæses gennem OMR læseren. (Fig. 5). rekvisitioner: Af 676 rekvisitioner var: a. 47 mangelfulde ved udpakning af prøverne svarende til 7 %. (Fig. 3) b. 15 rekvisitioner med fejlmærkede glas, svarende til 2 %. (Fig. 4) c. 59 rekvisitioner, svarende til 9 %, var fejlagtige/mangelfulde ved registrering og skulle manuelt registreres. rekvisitioner skal blot aktiveres (Fig. 5) % af alle rekvisitioner Fejl i % af alle rekvisitioner Fig 3: Fejlfrie Fejl / mangler ved papirrekvisitionen umiddelbart ved udpakning af modtagne prøver Fejlbehæftede rekvisitioner i % Uden fejl Papir Glasmærkning - fejl % 18 Fig 4: Rekvisitioner med Papir fejl / mangler ved mærkning af prøveglassene Med fejl % manuelt registreret OMR / manuel registrering 27 Papir Fig 5: Fejl / mangler ved registrering af rekvisitionsblanketten i laboratoriesystemet Diskussion Fejlmærkning. Anvendelse af elektronisk rekvisition i form af modulet til klinisk biokemiske undersøgelser medfører et dramatisk fald i antallet af rekvisitioner med fejlmærkede prøver med en faktor 9. Overført til landsplan svarer det til et fald fra rekvisitioner til rekvisitioner pr. år. Fejlmærkningen ved papirrekvisitioner skyldes flere forskellige forhold, men langt hovedparten: 69 %, skyldes at det er svært for lægen at finde ud af hvilke analyser der kan tages i samme glas eller anvende den korrekte fortrykte stregkodeetikette til de bestilte analyser. Det betyder at glassene skal mærkes om ved modtagelsen på laboratoriet eller prøvematerialet skal afpipetteres til et andet glas. Prøvetagning i forkerte glas var næsthyppigste årsag til fejlmærkning på 17 %. Her skulle glassene ommærkes eller analysen helt afvises som mislykket. For rekvisitioner var fejlmærkningen på 2 % af de indsendte rekvisitioner. Her er materialet så lille at der ikke kan siges noget bestemt om årsagen, men i 8 tilfælde skyldtes det at man manglede en enkelt analyse på etiketten. Det skyldtes formentlig mangelfuld repertoirefil fra laboratoriet. Mangelfulde rekvisitionsblanketter der registreres allerede modtagelsen/udpakningen af prøverne udgør 25 % af alle rekvisitioner eller årligt stk. Der er her især manglende prøvetagningtid, manglende markering af at rekvisitionen skal kunne læses i OMR læser, et andet amts rekv. seddel er anvendt, obligatoriske oplysninger som diurese og kliniske oplysninger mangler. Men også rettede markeringer og krøllet rekvisition er hyppige fejl. Ved brug af var 7% af rekvisitionerne 9 5

6 mangelfulde ved modtagelsen svarende til stk. Det var især manuelt påskrevne analyser som var årsag til dette. Det skyldtes overvejende at lægerne endnu ikke var helt dus med søgefunktionen i, eller at der var en delvis mislykket prøvetagning. Siden er antallet af tilskrevne analyser reduceret betydeligt efterhånden som brugerne er blevet mere kendt med systemet. Desuden er søgefunktionen efter sjældne analyser forbedret, så fremfinding af disse er blevet simplere. Registreringen af rekvisitioner sker i en anden arbejdsproces og foretages i et sekretariat. De rekvisitioner der skal manuelt indtastes viser et fald fra til pr år. Svarende til at kun 9 % af rekvisitionerne fremover skal manuelt behandles. Den manuelle behandling består i indtastning af de rekvirerede analyser respektive sletning af analyser. Men ved rekvisistionen er alle oplysninger om patient og rekvirent allerede indlæst i systemet og skal kun tilrettes ved evt. fejl. Ved alle ikke fejlbehæftede rekvisitioner (91 % = 1,2 mill.) skal man blot registrere modtagelse af rekvisitionen ved indlæsning af en stregkode fra PTB-en. Papirrekvisitioner skal alle registreres ved indtastning af CPR nr. der ikke er maskinlæsbart og 27 % = af alle rekvisitioner skulle desuden have en manuel korrektion, da der var oplysninger der ikke var registrerede ved OMR indlæsningen. Rekvisitioner der udarbejdes i, men som elektronisk indsendes af lægen til prøvetagning på laboratoriet skal blot fremfindes ved indtastning af patientens cpr nr. hvorefter rekvisitionen er registreret. Her undgås ligeledes OMR indlæsning. Dette sker ved yderligere 1,3 mill. rekvisitioner. Forudsætninger for at få en effektiv anvendelse af elektronisk rekvisition er, at hver enkelt lægepraksis besøges af en laboratoriekyndig person med IT erfaring for at instruere i brugen af systemet og opsætning af printer til PTB-en. Erfaringsmæssigt tager det 2,5 timer pr. lægepraksis incl. transporttid. Efter ibrugtagning er der løbende behov for at lægerne har en kontaktperson på laboratoriet til information omkring brugen og anvendelsen. Før ibrugtagning skal der udarbejdes et analyserepertoire for hvert laboratorium. Det har vist sig at være krævende, da mange laboratorier ikke har alle regler omkring prøvetagning osv. registrerede og opdaterede. Ved et laboratorium med et opdateret analyserepertoire tager det en mandeuge at udarbejde repertoiret. Er analyserepertoiret ikke opdateret tager det væsentligt længere tid i størrelsesordenen 1 til 2 måneder. Løbende vedligeholdelse af repertoiret tager erfaringsmæssigt 1 til 2 timer pr. uge. Til gengæld er alle prøverne så korrekt mærkede og informationerne til lægen korrekte og tidstro. Økonomiske gevinster Det er vanskeligt at opgøre nøjagtigt da mange andre faktorer som ikke er omtalt her spiller ind. Men et skønsmæssigt overslag over direkte økonomiske gevinster er anført her. Ikke alle 2,6 mill rekvisitioner tages i lægepraksis. Denne opgørelse viser at ved 1,3 mill. rekvisitioner sker prøvetagningen i lægepraksis. Der er dog variation i andelen i de enkelte amter alt efter hvilke ordninger der er valgt. Reduceret tidsforbrug ved modtagelse af fejlfrie rekvisitioner og ved korrekt mærkede glas er vurderet til at være på mindst 2 minutter pr. rekvisition. På landsplan spares der således mindst 2 minutter på 25 % af de i alt 1,3 mill. rekvisitioner der er fejlbehæftede eller har mangelfuld etikettering. Dette giver en gevinst på mandetimer pr. år eller omkring 7 mill. kr. Faldet i fejlmærkningen betyder at et væsentligt antal prøver ikke skal tages om ved fornyet prøvetagning hos lægen, og dermed udløsning af evt. ny konsultation og prøvetagning. Ikke nær alle prøver tages om, men et forsigtigt skøn vil være, at der på landsplan årligt vil være rekvisitioner der skal gentages på grund af fejlmærkning eller prøvetagning i forkert glas. Dette kan udløse prøvetagningshonorar og konsultationshonorar. I størrelsesordenen ½ til 1 million kroner pr. år, men er vanskeligt at estimere. Udgiften og ulempen for patienterne til fornyet prøvetagning er også svær at vurdere, men den er ikke uvæsentlig. Sekretær-registrering af rekvisitioner: I undersøgelsen er det opgjort at registreringen af rekvisitioner sammenholdt med papirrekvisitioner giver en tidsmæssig gevinst på ¾ minut pr. rekvisition. Dette modsvarer at der på landsplan vil være en gevinst på timer, svarende til ca. 5 mill. kr. Uddannelsen af læger koster 2,5 timer pr. lægepraksis = 5000 timer. Dette er initialomkostninger som skal afholdes i takt med tilslutning af lægepraksis. Til udarbejdelse af repertoirefiler, vedligeholdelse og support anslås at der skal bruges en ½ person pr. amt svarende til timer pr. år. eller 2 mill. 6

7 kroner / år. Ved indførelse af har der været behov for at det enkelte laboratorium har kunnet trække på en særlig ekspertise fra MedCom til støtte for udarbejdelsen af repertoirefiler og til igangsætning af rekvireringsprojekterne. Der er anvendt ¼ person plus en del rejseomkostninger til dette, og der må forventes at være behov herfor indtil fuld udbredelse er sket. Driften af serveren og udgiften til PTB-er kan dækkes ind af de sparede udgifter amterne/laboratorierne har til fortrykte papirblanketter i dag [3]. Konklusion Anvendelse af elektronisk rekvisition til klinisk biokemi i form af løsningen giver et væsentligt kvalitetsløft i forbindelse med prøvetagning. Der er et fald fra 18 % til kun 2 % (9 gange) i antal rekvisitioner med fejlmærkede prøver svarende til, at der årligt på landsplan er rekvisitioner der ikke længere vil være fejlbehæftede. Referencer [1] MedCom, Det danske sundhedsdatanet [2] MedCom, Det danske sundhedsdatanet ev6.pdf [3] MedCom, Det danske sundhedsdatanet Adresse for korrespondance: Ib Johansen, Center for Sundheds-telematik Rugaardsvej 15, 2.sal, DK5000 Odense C. Tel URL: Den manuelle registrering af i alt 2,6 mill. rekvisitioner pr. år bortfalder for 89 % vedkomne, og erstattes af en simpel aktivering af den elektroniske rekvisition. Fejlbehæftede papirrekvisitioner udgør i dag 25 % eller af alle rekvisitioner fra lægepraksis, ved brug af reduceres dette til 7 % eller rekvisitioner. Informationer om korrekt prøvetagning er tilgængelig direkte ved prøvetagningen. Patienter undgår i høj grad at skulle have fornyet prøvetagning ved fejlmærkede prøver. Indførelse af elektronisk rekvisition til klinisk biokemi vil give et markant kvalitetsløft og samtidig være økonomisk attraktivt med et reelt gevinstpotentiale. Det vurderes at der er økonomiske gevinster på mindst 10 mill. kr. pr. år ved indførelse af elektronisk rekvisition til klinisk biokemiske laboratorier. Da alle landets laboratoriesystemer kan modtage disse rekvisitioner, bør der iværksættes en hurtig obligatorisk anvendelse af løsningen. Det forudsætter dog at der etableres ny supportmulighed til lægepraksis som ex. den der i dag kendes fra laboratoriekonsulentordningerne. 7

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

MC5 3-kant problematikken

MC5 3-kant problematikken 1. Siden sidst, herunder godkendelse af referat 2. Oplæg til flow af rekvisitioner og prøver til klinisk biokemi, mikrobiologi og immunologi samt servicelaboratorier. Udgangspunkt i region SDK Rekv. svar

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 8. Udgave December 2008 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

MedCom MC-S210 Juli 2007. WebReq. kom godt i gang

MedCom MC-S210 Juli 2007. WebReq. kom godt i gang MedCom MC-S210 Juli 2007 WebReq kom godt i gang WebReq er dynamisk I Klinisk Biokemisk Afdeling er vi to konsulenter og en datakonsulent fra Region Midt, som bistår praksis med at installere og anvende

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 9. Udgave Juni 2009-1 - - 2 - - 3 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

Praktiserende tandlæger

Praktiserende tandlæger Praktiserende tandlæger Hvad skal de kunne af MedCom meddelelser jf. ny overenskomst. 27. april 2014, MedCom Ib Johansen Baggrund I seneste overenskomst mellem RLTN og Dansk Tandlægeforening er der aftalt

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2013-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE...6 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER...7 2.1

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 12. Udgave December 2010 Se de vigtigste ændringer

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 med følgende ændringer: 1.U N33 - Label Teksten er ændret til DIAGOSTISKE PRØVER Biologisk stof, kategori B 2.Side nummerering & små rettelser a. Normal

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger - Fra primærsektoren til

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Den gode notifikation

Den gode notifikation Den gode notifikation Reminder-styring for projekt tilbagesvar. Dokumentation for de webservices der skal anvendes ved opfølgning på prøvetagning og prøvesvar i primærsektoren. Version 1.1 d. 15.08.2016

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Resume af projektet 3. Drøftelse af oplæg fra MedCom, herunder afgrænsning 4. Tekniske krav i forbindelse med indførelse af ændringerne Hvad kan vi lave her og

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

WebErfamøde Dagsorden -

WebErfamøde Dagsorden - WebErfamøde 2010 - Dagsorden - Velkomst og præsentationsrunde. Opfølgning på referatet fra sidste møde. Arbejdsgrupper fordelt på specialer. Fælles opfølgning på arbejdsgruppernes arbejde. Margit WebReq

Læs mere

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Version 05-01-2010 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH Program Arbejdsgang ved rekvirering og svar? Overordnet tidsplan for implementering Forventninger

Læs mere

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til videre proces.

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til videre proces. PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til videre proces. Ib Johansen, 08 09. 2013 Baggrund Med baggrund i Sundhedsstyrelsens Vejledning i håndtering af parakliniske undersøgelser https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=137127

Læs mere

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 13.11.06 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Læs mere

Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag

Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag Laboratoriemedicin Den elektroniske hverdag Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6-laboratorieprojekterne i 2008 En række af MedComs projekter blev ikke endeligt gennemført i MedCom5-perioden 2006-2007. Styregruppen

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst 10 november 2006 Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse siden sidst Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger

Læs mere

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.*

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Tænk hvis... Patientdialog, tidsbestilling, indkaldelse, receptfornyelse, ferieplaner,

Læs mere

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017

Tilbagesvar - Røntgen. MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar - Røntgen MedCom 26. Januar 2017 Tilbagesvar Røntgen 1. Velkomst, praktisk, præsentation 2. Baggrund for Opfølgning af parakliniske undersøgelser 3. Løsningsmodel, hvad skal lægepraksis kunne.

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016

Tilbagesvar For PL-lægesystemer. MedCom introdag 25. april 2016 Tilbagesvar For PL-lægesystemer MedCom introdag 25. april 2016 2 Tilbagesvar Hvorfor? Har Ib fortalt om Hvornår kaldes reminder server (webservice kald)? Nye versioner af standarderne. Hvad skal der laves

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren . Koncern Plan og Udvikling Enhed for Patientsikkerhed Til: Patientsikkerhedsrådet Afsnit 023 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 38623862 Direkte 38626964 Fax 36323607 Web www.regionh.dk

Læs mere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere Release - Brugere WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere 1. Afkrydsede analyser vises organiseres i grupper. Tidligere blev afkrydsede analyser vist alfabetisk

Læs mere

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer

6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder Nationale kortnavne indføres i lægesystemer Til Lægesystemleverandører For opgaver 2013 er der under punkt 6 Labpakke disse opgaver: 6 Labpakke Standardprofiler, kroniske patienter a Ensretning af koder på lægens egne analyser til NPU koder b Nationale

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

Laboratorierekvisitioner

Laboratorierekvisitioner Trekantsproblematik - host ede analyser KKA (IMU), MIK og PAT Analyseforskelligheder kodesystemer Prompt forskelligheder (kodede ikke kodede) Laboratorieegenskaber Kommunikationsforskelligheder (EDI standarder)

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 12.03.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces MC8 projektet 6.2.6 PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til løsning og videre proces Ib Johansen, 06.12.2013 Baggrund Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Baggrund for projektet 3. USE-cases, forskellige scenarier omkring tilbagesvarprøven der blev væk 4. Hvad har vi i dag af teknik, standarder, databaser der kan understøtte problemstillingen

Læs mere

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces

MC8 projektet PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Forslag til løsning og videre proces MC8 projektet 6.2.6 PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Forslag til løsning og videre proces Ib Johansen, 22.10.2013 Baggrund Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser

Læs mere

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Løsning funktion og opgaver for de respektive parter

PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar. Løsning funktion og opgaver for de respektive parter PARAKLINISKE UNDERSØGELSER Tilbagesvar Løsning funktion og opgaver for de respektive parter Ib Johansen, 06.11.2015 Baggrund Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser

Læs mere

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008)

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

TT3. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT3. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015 Projekt Tilbagesvar Leverandørmøde 10/3-2015 Status på modtagelse og svar Modtagelse på laboratorium Rekvisition 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Modtager rekvisition og prøvemateriale (NPN) Rekvirents rekvisitionsnummer

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

Laboratorierekvisition WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-2 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Notat om fremskaffelse af laboratoriedata til Sundhedsjournalen - etablering af full scale laboratoriedatabank

Notat om fremskaffelse af laboratoriedata til Sundhedsjournalen - etablering af full scale laboratoriedatabank Notat om fremskaffelse af laboratoriedata til Sundhedsjournalen - etablering af full scale laboratoriedatabank 1. Baggrund Nærværende notat beskriver et oplæg til, hvordan der på kort sigt kan etableres

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18 Region Hovedstadens 120051-18 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-1818 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 52 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst WebReq-brugermøde DAGSORDEN: 30.01.2013 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne. Proces med indførelse af kortnavne, NPN mv. 3. Udvidelse af WebReq-brugergruppen med yderligere

Læs mere

WebReq -Brugermøde. klik

WebReq -Brugermøde. klik WebReq -Brugermøde Velkomst, referat Siden sidst Status på WebReq udvikling Udviklingen af sommer 2010 versionen, hvad kom med. Laboratoriemedicin, Side 4 (Helle & Thøger) klik WebReq teknisk status Forslag

Læs mere

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL Nr. 1 februar 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Pædiatri Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2004, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik,

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16 Region Hovedstadens 120051-16 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-16 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 50 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Baggrund for tilbagesvar 3. Gennemgang af ændringer til laboratoriesystemerne 4. Gennemgang af ændringer i standarderne 5. Reminderfunktionen i lægesystemerne 6. Næste skridt-plan for implementering.

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka september 2009

Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Via Laboratorievejledning kan dette dokument samt tidligere Tips og ideer til Web-Labka findes. Med virkning fra 2/9-09 kommer der en opdateret version af LABKA

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka januar 2009

Tips og ideer til Web-Labka januar 2009 Tips og ideer til Web-Labka januar 2009 Via Laboratorievejledning kan dette dokument samt tidligere Tips og ideer til Web-Labka findes. Rettelse til eksisterende rekvisition Side 2-3 Slet rekvisition Side

Læs mere

Tilbagesvar For LAB-systemer. MedCom 3 oktober 2016

Tilbagesvar For LAB-systemer. MedCom 3 oktober 2016 Tilbagesvar For LAB-systemer MedCom 3 oktober 2016 2 Tilbagesvar 1. Velkomst præsentation, praktisk. 2. Baggrund for laboratorietilbagesvar, forventet udbytte 3. Løsningen sådan virker den. 4. Standarderne

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse.

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges?

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? Primær sektoren hvad er nået? XML EPJ Kommunikations projektet MedComs SUP Projekt MedCom her går det godt 1768 almene praksis - 81% 365 spec.lægepraksis

Læs mere

MC8-Praksis-Laboratorieprojekter

MC8-Praksis-Laboratorieprojekter 2.10.2013 Dagsorden: 1. Velkommen 2. Siden sidst 3. Røntgenhenvisninger 4. Henvisninger / Pakkeforløb Modtagelse Afsendelse Generel henvisning Videreforsendelse af henvisninger til privathospitaler og

Læs mere

Et IT journaliseringssystem

Et IT journaliseringssystem Structura-IT ApS er en dansk virksomhed, der udvikler IT systemer til det danske sundhedsvæsen. Vort speciale er, at servicere danske speciallæger og private sygehuse. Vi har siden 1995 fokuseret på at

Læs mere

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra status- og informationsmøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt:

Læs mere

Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00

Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00 Tilbagesvar projektet Brugerdatabasen DMDD, version 1.00 Teknisk beskrivelse af setup - MedCom W 1 W 1 DMDD A/S, version 1.00-2016-08-15 1 Bruger Databasen DMDD version 1.00 Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

MedCom 7 Laboratoriemedicin Workshop C

MedCom 7 Laboratoriemedicin Workshop C MedCom Danish Centre for Health Telematics MedCom 7 Workshop C 1. Velkomst, baggrund for mødet, præsentation af deltagerne. 2. Projekterne i denne gruppe. Kort gennemgang af delprojekterne og hvad de indeholder.

Læs mere

MedCom - det danske sundhedsdatanet LOKATIONSNUMRE

MedCom - det danske sundhedsdatanet LOKATIONSNUMRE % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MedCom - det danske sundhedsdatanet LOKATIONSNUMRE 97 98 99 20 O1 O2 O3 O4 O5 O6 kommuner læger lok.nr. Heltids Spec. Deltids Spec. Almen lægepraksis 1. jan. 2007 ingen

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011 MC7 Projektledermøde ijo 1. Velkomst Torsdag den 13. oktober 2011 Dagsorden 2. Gennemgang af program 3. Siden sidst, MC koordinationsgruppen. Lægesystemleverandørkursus 4. MC 7 projekterne: Erstat CPR,

Læs mere

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ Modellering og Standardisering Datalivscyklus G-EPJ Fordele ved EPJ i forhold til PPJ Ingen redundante data Forskning Kvalitetssikring og udvikling Automatiske indberetninger Rekvisition og svar funktionalitet

Læs mere

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 6543 2030 Direkte 6543 2011 Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 08.06.11 Vor ref. IJO REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Perioderapporter. 1 Introduktion

Perioderapporter. 1 Introduktion Perioderapporter Revideret 25-06-2010 MADS MENU: RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) 1 Introduktion Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Tilbagesvar i Webreq

Tilbagesvar i Webreq Tilbagesvar i Webreq Oversigtsskærmbilleder og statusvisninger W 1-1 - Tilbagesvar Oversigts- og statusvisninger Formål... 3 Introduktion... 3 Kald af oversigtsbillede i Webreq... 4 Oversigtsbillede i

Læs mere