WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder."

Transkript

1 , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense C. Mail: 2, Sygehus Vestsjælland, Holbæk sygehus, Klinisk Biokemisk afdeling, Smedelundsgade 60, 4300, Holbæk. Mail: Abstract Hvert år sendes mere end 97 % = 9 mill. laboratoriesvar til de danske praktiserende læger og speciallæger som elektroniske EDI dokumenter. En udvikling som er sket gennem de sidste 12 år. Det er således i dag helt naturligt at prøvesvar altid udsendes elektronisk og alle markedets 16 forskellige lægejournalsystemer har alle udviklet et modul til at modtage disse elektroniske svar [1]. Til gengæld har det været vanskeligt at få etableret elektronisk rekvisition af laboratorieundersøgelser den modsatte vej. Det skyldes bl.a. at det har været meget svært at få udviklet brugervenlige rekvisitionsmoduler, da disse moduler er meget komplekse og anvendelsen kræver indførelse af ændrede arbejdsgange. Et webbaseret modul til rekvisition af alle typer laboratorieprøver er nu udviklet og taget i brug mange steder. Erfaringerne hidtil har været meget positive, men kan det betale sig. Nærværende opgørelse viser en betydelig kvalitetsforbedring og mulighed for væsentlige besparelser ved anvendelse af systemet. Opgørelse viser en reduktion i fejlbehæftede rekvisitioner fra 25 % til 7 % og en reduktion i antallet af rekvisitioner med fejlmærkede glas fra 18 % til 2 %. Gevinstpotentialet er estimeret og det konkluderes, at der er så store fordele, at man hurtigt bør tage elektronisk laboratorierekvisition i brug på alle laboratorier. Keywords: Laboratorierekvisition, Cost benefit, Web-applikation, National løsning, Elektronisk kommunikation, Kvalitetssikring. rekvisition af laboratorieundersøgelserne den modsatte vej. Ved årsskiftet 2004/2005 havde kun 5 amters patologiske institutter, 2 amters mikrobiologiske afdelinger, og kun et enkelt amts klinisk biokemiske afdeling etableret muligheden for at modtage elektroniske rekvisitioner. Introduktion Hvert år sendes mere end 97 % = 9 mill. laboratoriesvar fra sygehusenes laboratorier til de danske praktiserende læger og speciallæger som elektroniske EDIFACT dokumenter. En udvikling som er sket gennem de sidste 12 år. Det er således i dag helt selvfølgeligt at prøvesvar fra klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi altid udsendes elektronisk, og alle markedets 19 forskellige lægejournalsystemer har alle udviklet moduler til at modtage disse elektroniske svar, så de er integreret med patientjournalen [1]. I modsætning hertil har det været vanskeligt at få etableret elektronisk Det skyldes bl.a. at det har været meget vanskeligt at få leverandører af lægeedbsystemer til at udvikle brugervenlige rekvisitionsmoduler, da disse moduler er meget komplekse, vanskelige og kostbare at udvikle og vedligeholde. Samtidig hermed har efterspørgslen fra lægerne været ringe, da kun få laboratorier tilbyder løsningen, og det har hidtil været forbundet med en EDIforsendelsesafgift pr. rekvisition som lægen skal betale. 1

2 Web rekvirering PRODAT Fra laboratoriernes side har der heller ikke været særlig interesse for at komme i gang med modtagelse af elektroniske rekvisitioner fra lægepraksis. Det skyldes bl.a. at anvendelse af elektronisk rekvisitioner kræver en omlægning i arbejdsgangen på laboratorierne og en betydelig indsats for at udarbejde korrekt analyserepertoire og opdatere dette hos alle læger. Derfor har det været prioriteret lavt. Alle laboratoriesystemer (minus et) der er på markedet, har allerede udviklet moduler til modtagelse af elektroniske rekvisitioner, så der er ikke tekniske begrænsninger i dette. For at bøde på dette er der nu udviklet et landsdækkende Internet / webbaseret modul ( [2]) til rekvisition af alle typer laboratorieprøver, og det er taget i brug flere steder. Erfaringerne indtil nu har været meget positive. Det har derfor været nærliggende at undersøge effekten af indførelsen af elektronisk rekvisition i forhold til sædvanlige papirrekvisitioner, og vurdere både de økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af den elektroniske rekvisition. Materiale og Metode modulet [2] dækker alle typer laboratorierekvisitioner: Klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi. Systemet er opbygget så der direkte fra patientsiden i lægens journalsystem automatisk overføres adgangskoder og patientens stamdata til en central server hvor programmet findes. Lægen bestiller de ønskede prøver på det valgte laboratorium og udprinter selv de nødvendige stregkodeetiketter til mærkning af prøverne på en laserprinter. Rekvisitionen sendes automatisk til det valgte laboratorium. Prøverne kan herefter udtages i lægens klinik eller man kan vælge at sende patienten til prøvetagning på laboratoriet eller evt. i eget hjem. Der anvendes en SSL krypteret bredbåndsinternetforbindelse mellem lægen og serveren. serveren sender en traditionel EDIFACT rekvisition videre til laboratoriet. Fig 1. funktionen MEDRPT MEDREQ laboratoriers analyserepertoirer med alle oplysninger om hver enkelt analyse der udføres på det pågældende laboratorium. Der er bl.a. oplysninger om: Hvilke analyser der aktuelt tilbydes på laboratoriet Hvilket glas prøven skal tages i Hvilke analyser der kan tages i samme glas Hvilken stregkodetype der skal udprintes Oplysninger til lægen omkring prøvetagningen og forbehandling af prøven Oplysninger til lægen om analysen, analysevejledningen Obligatoriske spørgsmål der skal / kan besvares i forbindelse med en aktuel analyse Oplysning om prøven kan tages i lægepraksis eller kun på laboratorium Postadressen på laboratoriet Mærkning af prøverne sker med lokalt udprintede stregkodeetiketter på en såkaldt PrøveTagningsBlanket (PTB). Den udskrives direkte fra systemet. PTB-en indeholder alle de til prøvetagningen nødvendige oplysninger samt alle nødvendige stregkodeetiketter der skal anvendes ved den aktuelle prøvetagning. PTB-en indeholder desuden en label med adresseoplysninger på det laboratorium hvor prøven skal sendes til. Alle oplysningerne styres individuelt af det enkelte laboratoriums repertoire på serveren. Der anvendes nøjagtig samme PTB på alle landets laboratorier, så lægerne skal kun have en blanket liggende til alt. Der anvendes ikke længere traditionelle fortrykte maskinlæsbare (OMR) rekvisitionssedler eller stregkodeetiketter. Personnumre valideres efter modulus 11 og de enkelte rekvisitionsnumre kan valideres efter de regler som det enkelte laboratorium anvender På serveren ligger alle de tilsluttede 2

3 Fig 2: PTB = PrøveTagningsBlanket som udskrives individuelt til hver rekvisition, indeholdende alle oplysninger for korrekt prøvetagning og mærkning. laboratorietyper er med. Denne udgift dækker drift Antal undersøgelser i DK De prøver der bestilles fra lægepraksis udløser af server, videreudvikling samt transmission af Edifacten [3]. 2,6 mill. rekvisitioner til klinisk biokemi, heraf tages prøverne på 1,3 mill. rekvisitioner direkte i lægepraksis. Laboratoriernes fortrykte rekvisitionsblanketter koster typisk mellem 1,20 kr. og 3,10 kr. pr. stk. med et landsgennemsnit på ca. 1,50 kr. Til klinisk 1,0 mill. rekvisitioner til klinisk mikrobiologi og biokemi anvendes der 2,6 mill. rekvisitioner pr. år. Den valgte landsdækkende MedCom2 PTB, der rekvisitioner til patologi/cervixcytologi erstatter de fortrykte rekvisitionsblanketter, koster 0,215 kr./stk. Den kan i dag leveres fra 3 Eller i alt 4,3 mill. rekvisitioner pr. år. forskellige blanketleverandører. Der er ikke en fast pris på udprintning af PTB i Disse rekvisitioner stammer fra 3450 almen læger lægepraksis, men det koster i størrelsesordenen og fra 1100 speciallæger, fordelt på 2217 ydere i 0,10 kr. pr. stk. ved brug af en standard sort hvid almen lægepraksis og 1092 ydere fra laserprinter. speciallægepraksis. Der er ca almen Der bør anvendes en separat sort/hvid laserprinter, lægepraksis og 1025 speciallægepraksis i som typisk koster 3500 kr. for en netværksprinter. Danmark. Det er dog ikke en nødvendighed, mange bruger en eksisterende laserprinter evt. med en ekstra papirbakke. Alle disse rekvisitioner har hidtil været baseret på fortrykte maskinlæsbare (OMR) papirblanketter. Hvert amt og laboratoriespeciale har forskellige rekvisitionsblanketter suppleret med specialblanketter til visse undersøgelser. Alene til praksissektoren er der mindst 80 forskellige lab. rekvisitionsblanketter i Danmark. Pris Anvendelsen af modulet er fastlagt til 100 kr / md. pr. lægepraksis for klinisk biokemi og yderligere 50 kr/md for patologi og/eller mikrobiologi. I alt 150 kr/md hvis alle Undersøgelsen For at afdække om der er forskelle i kvaliteten af rekvisitionerne mellem traditionel rekvirering og elektronisk rekvirering med i forhold til laboratoriernes arbejdsgang, blev der over en to måneders periode i foråret 2005 gennemført en undersøgelse af almindelige papir rekvisitioner og rekvisitioner. Omkostninger og gevinster for laboratoriet i anvendelsen af i forhold til almindelig papirrekvisition er opgjort. 3

4 Lægerne og klinikpersonalet der anvendte havde alle fået en introduktion af en halv times varighed i brugen af systemet ved besøg direkte i lægens klinik af en erfaren IT bioanalytiker. Installation og tilpasning af printere for udskrift af PTB-er blev samtidig foretaget. Instruktionen foregik i et tidsrum hvor der som hovedregel ikke var patienter i klinikken. Inden besøget var lægens praksis oprettet til at kunne anvende modulet og et forslag til de analyser som lægen selv udfører i klinikken var installeret. Den lokale IT-bioanalytiker oprettede disse analyser. Der skulle ikke installeres separat software hos lægen. Eneste krav er: en hurtig Internetforbindelse ( 0,5-1,0 MB ) og en almindelig laserprinter. Resultater Der blev undersøgt 1529 rekvisitioner fra lægepraksis til klinisk biokemisk afdeling Sygehus Vestsjælland, Holbæk. Disse var fordelt på 853 papirrekvisitioner og 676 rekvisitioner. På alle rekvisitioner blev den anvendte PTB medsendt prøverne. Ved modtagelse af rekvisitioner og prøver registreres om rekvisitionen er mangelfuld i form af manglende informationer eller har manuelt påskrevne analyser og om prøverne skal ometiketteres og fordeles i andre prøveglas. Desuden registreres alle rekvisitioner i laboratoriets EDB system. De modtagne rekvisitioner blev opdelt i tre kategorier: a. Fejlfrie - Fejl / mangler ved papirrekvisitionen/ptb-en umiddelbart ved udpakning af modtagne prøver fordelt på: - Rekvisitionen har manuelt påskrevne analyser som kræver manuel registrering - Rekvisitionen har rettede markeringer, som ikke kan registreres af OMR læser - Rekvisitionsblanketten mishandlet så den kræver manuel tolkning Fejl-umiddelbart ved udpakning PAPIR WEBREQ % % I ALT REKVISION uden fejl Fejl-umiddelbart ved udpakning % 47 7% heraf Rekvisitionen har manuelt påskrevne analyser 15 7% 34 72% Rekvisitionen har rettede markeringer 19 9% 6 13% Rekvisitionen mishandlet 31 14% 0 0% Rekvisitionen er mangelfuld, anden årsag % 5 11% - Rekvisitionen mangelfuld anden årsag, ex. fra et andet laboratorium, manglende patientoplysninger mv. b. Fejlfrie - Fejl / mangler ved mærkning af tilsendte prøveglas - Glas skal ommærkes (for få glas, glemte glas, prøver skal afpipetteres og fordeles i andre glas) - Glas skal ommærkes (prøverne er taget i forkert type glas) - Etikette redigeres, (forkert stregkodeetikette til den ønskede analyse så analyseautomater ikke kan anvende dem) - Andre mangler ved mærkningen af glas, ex. stregkode placeret rundt om glasset eller placeret skævt. GLASMÆRKNING PAPIR WEBREQ % % alle korrekte fejlbehæftede % 15 2% heraf Glas skal ommærkes ( for få glas, glemte glas ) 13 8% 2 13% Glas skal ommærkes ( forkerte glas ) 26 17% 1 7% Etikette redigeres, (forkert etikette til aktuelle analyse) % 8 53% Andre mangler ved mærkningen af glas 16 10% 3 20% c. Fejlfrit Fejl / mangler ved registrering af rekvisitionsblanketten/ptb-en i laboratorie-edbsystemet - Rekvisitionen kan ikke indlæses i OMR læser ved sekretær, (afvises i læseren) - Rekvisitionen skal manuelt behandles (oprettelse/sletning af analyser der er påskrevet manuelt når de ikke findes på rekvisitionssedlen eller udstreget som ikke ønsket. Ofte på grund af uheldig prøvetagning med dårlig venepunktur.) Alle papirrekvisitioner skal altid manuelt registreres med patientens CPR nummer der indtastes. Denne funktion indgår ikke som manuel behandling i denne opgørelse. rekvisitionerne skal aktiveres ved indlæsning af stregkodenummer fra rekvisitionen. Dette indgår ikke som manuel behandling i denne opgørelse. OMR indlæsning, registrering PAPIR WEBREQ % % alle problemer ved indlæsning/registrering % 59 9% heraf Rekvitionen kan ikke indlæses i OMR ved sekretær 52 23% 0 0% Rekvitionen skal manuelt behandles i Labka (analyse slettes, oprettes,andet) % % 4

5 Resultaterne af opgørelserne fordelt på de tre kategorier ser således ud i en grafisk oversigt: Papirrekvisitioner Af de 853 papirrekvisitioner var: a. 214 mangelfulde ved udpakningen af prøverne ved modtagelsen, svarende til 25 %. (fig. 3) b. 155 papirrekvisitioner med fejlmærkede glas, svarende til 18 %. (fig. 4) c. 231 papirrekvisitioner svarende til 27 % skulle manuelt behandles ved registreringen af rekvisitionen efter automatisk OMR indlæsning, eller kunne ikke indlæses gennem OMR læseren. (Fig. 5). rekvisitioner: Af 676 rekvisitioner var: a. 47 mangelfulde ved udpakning af prøverne svarende til 7 %. (Fig. 3) b. 15 rekvisitioner med fejlmærkede glas, svarende til 2 %. (Fig. 4) c. 59 rekvisitioner, svarende til 9 %, var fejlagtige/mangelfulde ved registrering og skulle manuelt registreres. rekvisitioner skal blot aktiveres (Fig. 5) % af alle rekvisitioner Fejl i % af alle rekvisitioner Fig 3: Fejlfrie Fejl / mangler ved papirrekvisitionen umiddelbart ved udpakning af modtagne prøver Fejlbehæftede rekvisitioner i % Uden fejl Papir Glasmærkning - fejl % 18 Fig 4: Rekvisitioner med Papir fejl / mangler ved mærkning af prøveglassene Med fejl % manuelt registreret OMR / manuel registrering 27 Papir Fig 5: Fejl / mangler ved registrering af rekvisitionsblanketten i laboratoriesystemet Diskussion Fejlmærkning. Anvendelse af elektronisk rekvisition i form af modulet til klinisk biokemiske undersøgelser medfører et dramatisk fald i antallet af rekvisitioner med fejlmærkede prøver med en faktor 9. Overført til landsplan svarer det til et fald fra rekvisitioner til rekvisitioner pr. år. Fejlmærkningen ved papirrekvisitioner skyldes flere forskellige forhold, men langt hovedparten: 69 %, skyldes at det er svært for lægen at finde ud af hvilke analyser der kan tages i samme glas eller anvende den korrekte fortrykte stregkodeetikette til de bestilte analyser. Det betyder at glassene skal mærkes om ved modtagelsen på laboratoriet eller prøvematerialet skal afpipetteres til et andet glas. Prøvetagning i forkerte glas var næsthyppigste årsag til fejlmærkning på 17 %. Her skulle glassene ommærkes eller analysen helt afvises som mislykket. For rekvisitioner var fejlmærkningen på 2 % af de indsendte rekvisitioner. Her er materialet så lille at der ikke kan siges noget bestemt om årsagen, men i 8 tilfælde skyldtes det at man manglede en enkelt analyse på etiketten. Det skyldtes formentlig mangelfuld repertoirefil fra laboratoriet. Mangelfulde rekvisitionsblanketter der registreres allerede modtagelsen/udpakningen af prøverne udgør 25 % af alle rekvisitioner eller årligt stk. Der er her især manglende prøvetagningtid, manglende markering af at rekvisitionen skal kunne læses i OMR læser, et andet amts rekv. seddel er anvendt, obligatoriske oplysninger som diurese og kliniske oplysninger mangler. Men også rettede markeringer og krøllet rekvisition er hyppige fejl. Ved brug af var 7% af rekvisitionerne 9 5

6 mangelfulde ved modtagelsen svarende til stk. Det var især manuelt påskrevne analyser som var årsag til dette. Det skyldtes overvejende at lægerne endnu ikke var helt dus med søgefunktionen i, eller at der var en delvis mislykket prøvetagning. Siden er antallet af tilskrevne analyser reduceret betydeligt efterhånden som brugerne er blevet mere kendt med systemet. Desuden er søgefunktionen efter sjældne analyser forbedret, så fremfinding af disse er blevet simplere. Registreringen af rekvisitioner sker i en anden arbejdsproces og foretages i et sekretariat. De rekvisitioner der skal manuelt indtastes viser et fald fra til pr år. Svarende til at kun 9 % af rekvisitionerne fremover skal manuelt behandles. Den manuelle behandling består i indtastning af de rekvirerede analyser respektive sletning af analyser. Men ved rekvisistionen er alle oplysninger om patient og rekvirent allerede indlæst i systemet og skal kun tilrettes ved evt. fejl. Ved alle ikke fejlbehæftede rekvisitioner (91 % = 1,2 mill.) skal man blot registrere modtagelse af rekvisitionen ved indlæsning af en stregkode fra PTB-en. Papirrekvisitioner skal alle registreres ved indtastning af CPR nr. der ikke er maskinlæsbart og 27 % = af alle rekvisitioner skulle desuden have en manuel korrektion, da der var oplysninger der ikke var registrerede ved OMR indlæsningen. Rekvisitioner der udarbejdes i, men som elektronisk indsendes af lægen til prøvetagning på laboratoriet skal blot fremfindes ved indtastning af patientens cpr nr. hvorefter rekvisitionen er registreret. Her undgås ligeledes OMR indlæsning. Dette sker ved yderligere 1,3 mill. rekvisitioner. Forudsætninger for at få en effektiv anvendelse af elektronisk rekvisition er, at hver enkelt lægepraksis besøges af en laboratoriekyndig person med IT erfaring for at instruere i brugen af systemet og opsætning af printer til PTB-en. Erfaringsmæssigt tager det 2,5 timer pr. lægepraksis incl. transporttid. Efter ibrugtagning er der løbende behov for at lægerne har en kontaktperson på laboratoriet til information omkring brugen og anvendelsen. Før ibrugtagning skal der udarbejdes et analyserepertoire for hvert laboratorium. Det har vist sig at være krævende, da mange laboratorier ikke har alle regler omkring prøvetagning osv. registrerede og opdaterede. Ved et laboratorium med et opdateret analyserepertoire tager det en mandeuge at udarbejde repertoiret. Er analyserepertoiret ikke opdateret tager det væsentligt længere tid i størrelsesordenen 1 til 2 måneder. Løbende vedligeholdelse af repertoiret tager erfaringsmæssigt 1 til 2 timer pr. uge. Til gengæld er alle prøverne så korrekt mærkede og informationerne til lægen korrekte og tidstro. Økonomiske gevinster Det er vanskeligt at opgøre nøjagtigt da mange andre faktorer som ikke er omtalt her spiller ind. Men et skønsmæssigt overslag over direkte økonomiske gevinster er anført her. Ikke alle 2,6 mill rekvisitioner tages i lægepraksis. Denne opgørelse viser at ved 1,3 mill. rekvisitioner sker prøvetagningen i lægepraksis. Der er dog variation i andelen i de enkelte amter alt efter hvilke ordninger der er valgt. Reduceret tidsforbrug ved modtagelse af fejlfrie rekvisitioner og ved korrekt mærkede glas er vurderet til at være på mindst 2 minutter pr. rekvisition. På landsplan spares der således mindst 2 minutter på 25 % af de i alt 1,3 mill. rekvisitioner der er fejlbehæftede eller har mangelfuld etikettering. Dette giver en gevinst på mandetimer pr. år eller omkring 7 mill. kr. Faldet i fejlmærkningen betyder at et væsentligt antal prøver ikke skal tages om ved fornyet prøvetagning hos lægen, og dermed udløsning af evt. ny konsultation og prøvetagning. Ikke nær alle prøver tages om, men et forsigtigt skøn vil være, at der på landsplan årligt vil være rekvisitioner der skal gentages på grund af fejlmærkning eller prøvetagning i forkert glas. Dette kan udløse prøvetagningshonorar og konsultationshonorar. I størrelsesordenen ½ til 1 million kroner pr. år, men er vanskeligt at estimere. Udgiften og ulempen for patienterne til fornyet prøvetagning er også svær at vurdere, men den er ikke uvæsentlig. Sekretær-registrering af rekvisitioner: I undersøgelsen er det opgjort at registreringen af rekvisitioner sammenholdt med papirrekvisitioner giver en tidsmæssig gevinst på ¾ minut pr. rekvisition. Dette modsvarer at der på landsplan vil være en gevinst på timer, svarende til ca. 5 mill. kr. Uddannelsen af læger koster 2,5 timer pr. lægepraksis = 5000 timer. Dette er initialomkostninger som skal afholdes i takt med tilslutning af lægepraksis. Til udarbejdelse af repertoirefiler, vedligeholdelse og support anslås at der skal bruges en ½ person pr. amt svarende til timer pr. år. eller 2 mill. 6

7 kroner / år. Ved indførelse af har der været behov for at det enkelte laboratorium har kunnet trække på en særlig ekspertise fra MedCom til støtte for udarbejdelsen af repertoirefiler og til igangsætning af rekvireringsprojekterne. Der er anvendt ¼ person plus en del rejseomkostninger til dette, og der må forventes at være behov herfor indtil fuld udbredelse er sket. Driften af serveren og udgiften til PTB-er kan dækkes ind af de sparede udgifter amterne/laboratorierne har til fortrykte papirblanketter i dag [3]. Konklusion Anvendelse af elektronisk rekvisition til klinisk biokemi i form af løsningen giver et væsentligt kvalitetsløft i forbindelse med prøvetagning. Der er et fald fra 18 % til kun 2 % (9 gange) i antal rekvisitioner med fejlmærkede prøver svarende til, at der årligt på landsplan er rekvisitioner der ikke længere vil være fejlbehæftede. Referencer [1] MedCom, Det danske sundhedsdatanet [2] MedCom, Det danske sundhedsdatanet ev6.pdf [3] MedCom, Det danske sundhedsdatanet Adresse for korrespondance: Ib Johansen, Center for Sundheds-telematik Rugaardsvej 15, 2.sal, DK5000 Odense C. Tel URL: Den manuelle registrering af i alt 2,6 mill. rekvisitioner pr. år bortfalder for 89 % vedkomne, og erstattes af en simpel aktivering af den elektroniske rekvisition. Fejlbehæftede papirrekvisitioner udgør i dag 25 % eller af alle rekvisitioner fra lægepraksis, ved brug af reduceres dette til 7 % eller rekvisitioner. Informationer om korrekt prøvetagning er tilgængelig direkte ved prøvetagningen. Patienter undgår i høj grad at skulle have fornyet prøvetagning ved fejlmærkede prøver. Indførelse af elektronisk rekvisition til klinisk biokemi vil give et markant kvalitetsløft og samtidig være økonomisk attraktivt med et reelt gevinstpotentiale. Det vurderes at der er økonomiske gevinster på mindst 10 mill. kr. pr. år ved indførelse af elektronisk rekvisition til klinisk biokemiske laboratorier. Da alle landets laboratoriesystemer kan modtage disse rekvisitioner, bør der iværksættes en hurtig obligatorisk anvendelse af løsningen. Det forudsætter dog at der etableres ny supportmulighed til lægepraksis som ex. den der i dag kendes fra laboratoriekonsulentordningerne. 7

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Lægepraksissystem specielt for Otologer

Lægepraksissystem specielt for Otologer Lægepraksissystem specielt for Otologer ...er et fuldt integreret speciallæge-praksissystem, der kan varetage de daglige arbejdsrutiner i enhver dansk speciallægepraksis. ÆSKULAP OTO er et 100% dansk produkt,

Læs mere

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS.

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Revideret 30-12-2008 Manualen er under udvikling MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. Indholdsfortegnelsen herunder

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front!

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front! ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows altid i front! Velkommen til ÆSKULAP Windows - her behøver du ikke mus..! ÆSKULAP Windows er den komplette windows-version

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

Henvisningshotellet REFHOST

Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST Nu også til fysioterapeuter og psykologer MC-S215 / JANUAR 2009 2 Indhold INDHOLD 03

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

WinPLC. til speciallæger i dermatologi

WinPLC. til speciallæger i dermatologi WinPLC til speciallæger i dermatologi WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Et interaktivt administrativt system til håndtering af jord / spor J Kristian Lei Kaltoft, Aarhus Kommune Et bud på en nyt system Hvorfor? Hvad er fælles

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Aktiveringsvejledning

Aktiveringsvejledning Aktiveringsvejledning Kontakt www./dk/support Tlf. 6312 6015 E-mail: support@mv-nordic.dk 1 Widgit Produktaktivering Widgit Produktaktivering giver dig mulighed for at aktivere og administrere licenserne

Læs mere

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk)

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) FællesPlatformC-B7.doc 09-06-006 Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) Hvor mange EPJ-systemer skal Danmark have - og hvilke? Spørgsmålet er

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark. Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark A. Indledning GfKs virksomhed GfK Danmark A/S (herefter GfK), Sylows alle 1, 2000 Frederiksberg, er et full-service markedsanalyseinstitut,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DanDomain Dokumentation for udvidelser af Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DanDomain Version: 12.1 Indhold BETALINGSTJENESTER I WEBSHOP...

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Formanden har ordet. Den nye bestyrelse. Brugerforeningens kursus 2007. Telefonanlæg med integration med Æskulap

Formanden har ordet. Den nye bestyrelse. Brugerforeningens kursus 2007. Telefonanlæg med integration med Æskulap nr. 1 juni 2007 æskulap brugerforening Formanden har ordet Den nye bestyrelse Brugerforeningens kursus 2007 Telefonanlæg med integration med Æskulap Brugerforeningens bestyrelse: Formand + Softwareansvarlig:

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere