Lokalplan nr lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 4.2-12 lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby"

Transkript

1 Lokalplan nr lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby Billede Billede eller oversigtskort Billede Billede TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007

2

3 INDHOLD LOVGIVNING Hvad er en lokalplan? Offentliggørelse Oplysninger Klagevejledning Retsvirkninger Tilladelse fra myndighederne Servitutter Ibrugtagning REDEGØRELSE Lovgrundlag Lokalplanens formål og baggrund Beskrivelse af område og anvendelse Områdets karakter Tilgængelighed Veje og stier Forhold til anden planlægning og lovgivning BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Vej- og stiforhold 6 Teknik 7 Bebyggelse 8 Udformning og materialevalg 9 Ubebyggede arealer / beplantning 10 Byggelinier 11 Skiltning / belysning 12 Grundejerforening 13 Servitutter 14 Lokalplaner Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1: Lokalplanens afgrænsning og udstykningsplan 2: Adgangsforhold til området 3: Internationale naturbeskyttelsesområder 4: Skovbyggelinie / 3 arealer 5: Jordfarveskalaen

4

5 Vejledning Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som Kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større bygge- eller anlægsarbejde, væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Der kan, på ethvert tidspunkt, når Kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt, udarbejdes en lokalplan. I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, udformning og placering af veje og stier, samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Planloven kan læses på Lokalplanen skal være i overensstemmelse med Kommuneplanen, som skal overholde de retningslinier, som er beskrevet i Regionplanen. OFFENTLIGGØRELSE Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når Kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen med eventuelle rettelser vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Lokalplanen har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 14. marts 2007 til den 9. maj Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri, eller ændret anvendelse af bestående ejendomme skal være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når de ikke strider imod planens overordnede idé. OPLYSNINGER Lokalplanen kan fås ved henvendelse til: I indsigelsesperioden har Kommunalbestyrelsen ikke modtaget nogen indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Tønder Kommune Teknisk forvaltning Byg & Plan Rådhusstræde Løgumkloster Lokalplaner kan ligeledes ses på biblioteket og på kommunens hjemmeside: Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning, Tlf.: eller pr. KLAGEVEJLEDNING Når en lokalplan er endelig vedtaget kan der ifølge planlovens 58 klages over retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til Naturklagenævnet inden 4 uger efter den afgørelse, man vil klage over er truffet og offentlig- Kommunens hjemmeside Lokalplaner findes under Byg og bo. 5

6 Vejledning Ved retlige spørgsmål forstås spørgsmål, som drejer sig om de procesmæssige forhold i forbindelse med vedtagelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Dog kan lovlig heden af indholdet påklages. gjort. Klage over retslige spørgsmål kan sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade 15 DK-1360 København K Tlf Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. RETSVIRKNINGER En lokalplan har ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke, i sig selv, krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19, stk. 1. Dispensationen kan dog kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre Kommunal Bestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmelsen normalt skal orienteres jf. planlovens 20. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal ligeledes fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. TILLADELSE FRA MYNDIGHEDERNE Vedtagelse af en lokalplan for området ændrer ikke ved eksisterende, lovlige forhold. Ændringer i området skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Byggeri og nedbrydning kræver: - byggetilladelse fra Tønder Kommune inden byggeriet påbegyndes - nedrivningstilladelse fra Tønder Kommune inden nedbrydningen påbegyndes. 6 Hvis der under jord-, bygge- eller anlægsarbejder konstateres forurening af jorden, eller der opstår mistanke herom, skal det meldes til Tønder Kommune, og arbejdes skal standses øjeblikkeligt. Forpligtigelsen påhviler ejen-

7 Vejledning dommens ejer og den, der udfører arbejdet. Inden et bygge og anlægsprojekt påbegyndes, skal det ved en jordbalance sikres, at der produceres mindst muligt overskudsjord. Overskudsjord skal håndteres på en sådan måde, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord, og at jordpartier, som er forurenet med forskellige stoffer ikke sammenblandes. Vejjord betragtes automatisk som værende forurenet, der skal derfor tages fornødne forholdsregler, under anlæg på tidligere vejarelaer. SERVITUTTER Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når/hvis det er nødvendigt for planens realisering. IBRUGTAGNING Ibrugtagning af et nyt byggeri forudsætter: - at byggeriet er færdigmeldt - at der er sket tilslutning til el, vand og kloak - at der er etableret vejadgang, veje og stier - at der er etableret de i lokalplanen foreskrevne p-pladser Oplysninger om servitutter kan fås hos Tinglysningskontoret ved Retten i Esbjerg på tlf:

8 8

9 Redegørelse Redegørelse LOVGRUNDLAG I henhold til Lov om planlægning 16 stk. 1 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse for, hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Redegørelsen skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Redegørelsen indeholder grundlaget for lokalplanen, forklaringer på og begrundelser for - lokalplanens bestemmelser. LOKALPLANENS FORMÅL OG BAGGRUND Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune ønsker, at aktiviteterne indenfor det eksisterende sommerhusområde ved Arrild Ferieby udvikles. Formålet er at højne den bygningsmæssige og naturmæssige kvalitet af området. Det er også formålet, at give flere muligheder for at udnytte området rekreativt ved at skabe mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde inden for området. Ønsket om udvikling af området understreges f.eks. af renoveringen af svømmehallen og legeområderne og den kommende udvidelse og forbedring af campingpladsen, der ligger i nærområdet men uden for lokalplanområdet. Denne lokalplan fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser og giver mulighed for etableringen af nye fritids- og ferieboliger, idet der samtidig tages højde for at genevirkningerne for omgivelserne bliver mindst mulige. BESKRIVELSE AF OMRÅDE OG ANVENDELSE Lokalplanens område udgør en del af Arrild Ferieby og omfatter en del matriklerne 979, 991A og 1036 (Brandvejen) alle i Arrild ejerlav, - samt fremtidige udstykninger inden for lokalplanområdet. Mindre fordelingsvej. Lokalplanområdet udgør ca m 2. Der er adgang til området ad Brandvejen via. Skikkild Bjerge (begge private fællesveje). I området kan der udstykkes nye sommerhusgrunde som vist principielt på kortbilag 1. OMRÅDETS KARAKTER Arrild Ferieby er kendetegnet ved at de enkelte grunde er omkranset af levende hegn, der sikrer at området opleves som et naturområde med spredte huse. Fordelingsvejene er grusbelagte med græsrabatter. Lokalplanområdet er pt. ubebygget og henligger som henholdsvis åben mark, skov / krat og hede. Der lægges i denne lokalplan vægt på, at de nye sommerhusgrunde i området etableres i overensstemmelse med de principperne, som hele feriebyen er anlagt efter. Ligeledes skal denne lokalplan sikre, at så meget som muligt af de forskellige naturtyper (herunder skov og hede) bevares og holdes fri for bebyggelse. Derved bevares Feriebyens overordnede karakter som grønt naturområde med spredt bebyggelse. Området opleves som naturområde med spredte huse. 9

10 Redegørelse TILGÆNGELIGHED At kunne bevæge sig rundt på offentlige arealer efter behov er noget, de fleste mennesker betragter som en helt naturlig ting. Men for mange mennesker med funktionsnedsættelser er dette ikke en selvfølge. De er derimod tvunget til at tilpasse deres færden til, hvad de fysiske omgivelser byder på af muligheder og forhindringer. Grusbelagt fordelingsvej med græsrabatter. Du kan læse mere om tilgængelighed på Dansk Center for Tilgængeligheds hjemmeside: Lokalplanområdet Sommerhusområdets indretning med hensyn til etablering af veje, stier osv. skal derfor ske på en måde, så de er fleksible og kan tilpasses til de forskellige brugerbehov, der kan opstå i løbet af et menneskes livsforløb. For at sikre dette indeholder lokalplanen bestemmelser for tilgængelighed. Oplysninger om regionplanen kan fås ved henvendelse til Tønder Kommune eller Miljøcentret i Odense. VEJE OG STIER For at give god plads til veje og stier bør det sikres, at veje og stier udlægges i en forsvarlig bredde. Den adgangsgivende vej til de nye grunde (Brandvejen) (ved tilslutning til vejen Skikkild Bjerge skal frem til den sydligste stikvej udlægges med 9 meter og kan anlægges med mindst 5 meter asfalteret kørebane. Interne fordelingsveje er udlagt med 5 m og kan anlægges med asfalteret eller grusbelagt kørebane i mindst 3 meters bredde. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Zonestatus Lokalplanens område ligger i sommerhusområde. Med lokalplanens vedtagelse forbliver hele området sommerhusområde. Der er derfor ingen konflikter. 10

11 Redegørelse Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens arealudlæg, da lokalplanområdet iflg. Regionplanen for det tidligere Sønderjyllands Amt er udlagt til sommerhusområde. Regionplanens kortbilag 1 (Byudvikling og Tekniske anlæg): Ingen konflikter. Kommuneplanen kan ses på Regionplanens kortbilag 2 (Natur- og Kulturressourcer): Se under Naturbeskyttelsesloven side 11. Regionplanens kortbilag 3 (Jordbrug, Skov- og Råstofressourcer): Ingen konflikter. Regionplanens kortbilag 4 (Vandressourcer): - Området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. - Området er beliggende i nitratfølsomt indvindingsoråde. - Området er beliggende i område med indvinding fra Ribeformationen til drikkevand. - Området er beliggende i indvindingsopland til alment vandværk. Eftersom området kloakeres vil vandressourcerne være beskyttet. Der er derfor ingen konflikter. I nitratfølsomme områder bør anvendelse af gødning og pesticider begrænses mest muligt og helst undgås helt. Derfor indeholder denne lokalplan bestemmelser om dette. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme 4.2.1, for den tidligere Nørre-Rangstrup Kommune, som udlægger området til sommerhusområde. Da denne lokalplan alene tillader sommerhusbebyggelse er der ingen konflikt i forhold til kommuneplanen. Andre Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 6 af marts 1976 og tillæg nr. 1 af februar 1977 samt lokalplan ) for den tidligere Nørre-Rangstrup Kommune. Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 6, tillæg nr. 1 af februar 1977 og lokalplan 4,2-02 for de områder, som omfattes af herværende lokalplan. Spildevandsplanen Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, som viser, at området er spildevandskloakeret. Det vil sige, at overfladevand (regnvand) nedsives og husspildevand bortledes til rensningsanlæg. Varmeplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen, hvorfor opvarmningen skal foregå individuelt. Vandforsyning Området skal forsynes med vand fra almen vandforsyning. Renovation Affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende renovationsregulativ for Tønder Kommune. 11

12 Redegørelse Naturbeskyttelsesloven Natura 2000 Ca. 200 m. nord for lokalplanområdet ligger EF-fuglebeskyttelsesområde 66, som er udpeget til at beskytte hvepsevågen. Dette område er ligeledes udpeget som Habitatområde 82, som er udpeget på grundlag af følgende arter: indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene, våde dværgbuskesamfund med klokkelyng, tørre dværgbuskesamfund (heder), enekrat på heder, overdrev eller skrænter, artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, aktive højmoser, nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse, hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, bøgeskove på morbund med kristtorn, stilkeskove og krat på mager sur bund, skovbevoksede tørvemoser. Det vurderes, at den nye sommerhusudstykning ikke vil få negativ indvirkning på hvepsevågens leve- og ynglebetingelser, da den primært lever i ældre større bøgeskove. Området der inddrages til bebyggelse består i dag primært af mark og arealer med små grantræer / krat, som ikke må anses for at være opholdssted for hvepsevågen. -Se kortbilag 3 3 arealer Lokalplanområdets østlige del er omfattet af en 3 beskyttelse, idet det består at hede. Dette område vil blive friholdt for bebyggelse / udstykninger. De nævnte 3 registreringer giver ikke anledning til konflikter idet det jf. Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger m.v. af 25. juni 1992, 1 gælder: For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone eller sommerhusområde, gælder Naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. - Se i øvrigt kortbilag 4 Skovbyggelinie En del af området er beliggende indenfor en skovbyggelinie. For at der kan bygges i området, skal skovbyggelinien søges ophævet i området - se kortbilag 4. Jordforureningsloven Der er ikke registreret forurenet jord inden for lokalplanområdet. Hvis der under jord-, bygge- anlægsarbejder konstateres forurening af jorden, eller der opstår mistanke herom, skal det ifølge jordforureningsloven meldes til Tønder Kommune, og arbejdet skal stoppes øjeblikkeligt. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører arbejdet. Vandløbsloven Der er ingen vandløb indenfor lokalplanområdet. Museumsloven Haderslev Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området og vurderer på baggrund af dette, at der ikke findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Haderslev Museum skal underrettes på tlf: I henhold til museumslovens 27, skal bygherre dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Haderslev Museum skal underrettes. 12

13 Redegørelse Lov om Miljøvurdering Planen er blevet screenet af plan- og miljømyndigheden i det tiigere Nørre-Rangstrup Kommune og andre relevante myndigheder. På baggrund af dette vurderes det i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 stk. 2, at der ikke skal foretages en detaljeret miljøvurdering af planen, da der er tale om en mindre udvidelse og opdatering af en eksisterende lokalplan (4.2-03), som muliggør en udvidelse af de eksisterende 50 sommerhusgrunde i området Vestskoven til 58. De 8 nye sommerhusgrunde i området må anses at udgøre et mindre område på lokalt plan, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder. Lokalplanen indeholder desuden skærpede krav til sprøjtning af offentlige og private fællesarealer for, i højere grad end i den tidligere lokalplan at tilgodese drikkevandsinteresser samt natur- og dyreliv i området. Der har ikke været indsigelser fra de relevante myndigheder i forbindelse med screeningen. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Denne beslutning kan påklages til Naturklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af planforslaget. 13

14 14

15 Bestemmelser TØNDER KOMMUNE, LOKALPLAN NR lbn.185, Sommerhusområde- Brandvejen i Arrild Ferieby 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan skal sikre den fortsatte udbygning af det eksisterende sommerhusområde Arrild Ferieby gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser samt ved at skabe mulighed for opførelsen af nye fritids/ferieboligbebyggelser eller sommerhusbebyggelser inden for det område lokalplanen omfatter. Lokalplanen har til formål: - At sikre at sommerhusområdet udvikles som en attraktiv ferieby. - At etablere plangrundlag for opførelsen af nye fritids-/ferieboliger eller sommerhuse. - At sikre at al fremtidig bebyggelse sker i harmoni med omgivelserne og tilfører området arkitektonisk kvalitet. - At sikre at fritids-/ferieboliger eller sommerhuse opføres fritliggende dvs. med én bolig på hver grund. - At fastlægge retningslinier for placering, materialevalg og bygningsvolumen for al bebyggelse. - At fastlægge retningslinier for fællesarealernes indretning og beplantning. Luftfoto af området med Brandvejen i Arrild Ferieby markeret med rødt OMRÅDE OG ZONESTATUS Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver hele arealet sommerhusområde. 2.2 Afgrænsning Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m² og afgrænses som vist på kortbilag Matrikler Lokalplanens område udgør en del af Arrild Ferieby og omfatter en 15

16 Bestemmelser del matriklerne 979, 991A og 1036 (Brandvejen) alle i Arrild ejerlav, - samt fremtidige udstykninger inden for lokalplanområdet Kommuneplanrammer Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme 4.2.1, for det tidligere Nørre-Rangstrup Kommune, som udlægger området til sommerhusområde. Da denne lokalplan alene tillader sommerhusbebyggelse er der ingen konflikt i forhold til kommuneplanen. OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanens område forbliver som ferieområde, hvor sommerhuslovens bestemmelser skal overholdes. Området skal anvendes til sommerhusbebyggelse og faciliteter, der naturligt hører til i et sommerhusområde. UDSTYKNING Matrikulære ændringer Yderligere udstykning af området skal ske iht. en fastlagt udstykningsplan for området (se kortbilag 1). Der kan kun opføres én bolig på en selvstændigt matrikuleret ejendom. VEJ- & STIFORHOLD Vejbetjening Lokalplanområdets sommerhuse har vejadgang fra Brandvejen via vejen Skikkild Bjerge (begge private fællesveje i Tønder Kommune). Tilslutninger fra lokalplanområdet skal udføres som én overkørsel til Skikkild Bjerge (med oversigtsarealer som angivet i vejloven) - se kortbilag 2. Inden for lokalplanområdet udlægges fornødent areal til nye veje og stier, samt evt. stiforbindelser til det øvrige feriebyområde. LER-registret (ledningsejerregistret) kan findes på hjemmesiden: Vejstatus Veje og stier i området skal have status som private fællesveje. Belægning Fordelingsveje og stier i området skal have en ensartet belægning i grus eller asfalt i overensstemmelser med belægninger i øvrigt inden for sommerhusområdet Arrild Ferieby. Parkering Der skal etableres plads til to p-pladser til hvert sommerhus på egen grund. TEKNIK Rør og ledninger Alle ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. Inden et gravearbejde igangsættes, er det bygherrens /entreprenørens pligt at indhente oplysninger om hvilke ledninger og rør, der evt. løber gennem det berørte område. Oplysningerne skal indhentes i det centrale LER-register. Spildevand Området skal spildevandskloakeres jf. kommunens spildevandsplan, regnvand nedsives.

17 Bestemmelser Vandforsyning Området skal forsynes med vand fra Arrild Vandværk. Varmeforsyning Området skal opvarmes individuelt. Antenneanlæg Området skal forsynes med radio- og tv-signaler fra fællesanlæg (bredbånd, fællesantenneanlæg e.l.). Der tillades ingen former for udendørs antenner, paraboler og lignende, hverken fritstående eller på bygninger uanset tilslutning til det fælles anlæg. Grundejerne er forpligtede til at tillade nedlægning og bevarelse af kloak-, vand-, el, fjernvarme-, telefon- og antenneledninger, bredbåndskabler samt andre forsyningsledninger med tilbehør, der af kommunen må anses for nødvendige i området. It Der skal fremføres selvstændige ledninger for telefon, TV og IT til hver enkelt bebyggelse, som anvendes til overnatning og/eller ophold, således at den enkelte bolig kan kobles op på alle forsyninger fra egen tavle uden forudgående gravearbejder osv.) Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg skal anbringes inde i bygninger, og må ikke være synlige udefra. Belysning Belysningsarmaturer skal være blændfrie og have en maksimal lyshøjde på 3 m. Armaturer på offentlige arealer skal opsættes efter en samlet belysningsplan for hele lokalplanområdet, og skal på offentlige områder være i overensstemmelse med kommunens designmanual Belysningsarmaturer kan opsættes på facader i en maksimal højde på 2,5 m. Renovation Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere / stativer i henhold til Arbejdstilsynets retningslinier og det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Tønder Kommune. BEBYGGELSE Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel må ikke overstige 20%. Antal etager Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage (uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetager der kan dog etableres hems efter reglerne i bygningsreglementet). Bygningshøjder Bygningers højde må ikke overstige 5 meter, og facadehøjden (målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter) må ikke overstige 3 meter. Højder måles efter reglerne i bygningsreglementet. Affaldsregulativet for Tønder Kommune kan ses på hjemmesiden: 7.4 Diverse bygninger Eventuelle bygninger for transformatorer og måleudstyr mv. må 17

18 Bestemmelser kun opføres i én etage med en højde, der ikke overstiger 1,8 meter og skal placeres således i terrænet, at disse ikke virker skæmmende UDFORMNING OG MATERIALEVALG Bebyggelse og udstykning Bebyggelse og udstykning skal ske på baggrund af en samlet udstykningsplan (se kortbilag 1). Der kan ikke inddrages yderligere arealer eller foretages ændringer i udstykningsplanen Facader Facader skal udføres i mursten eller træ, der kan males i afdæmpede jordfarver (se kortbilag 5). Døre og vinduer Døre og vinduer skal udføres i træ eller træ - aluminium. Udvendige farver Udvendige bygningsdele herunder evt. træhegn omkring affaldscontainere mv. - skal holdes i hvid, sort eller jordfarverne og iøvrigt harmonere med hovedbebyg-gelsens farvevalg. Tilbygninger Bygningsdele skal etableres i samme formsprog som hovedbygningernes bygningskroppe, og kunne integreres uden, at det medfører dårligere lys- eller udluftningsforhold i boligen. Tage Tage skal udføres som valmede tage, saddeltage eller med ensidig taghældning på Dette gælder ligeledes for garage/ carporte og udhuse mm. Tage skal dækkes med skifer, tagpap eller tagsten i farverne rød, gul eller sort, herunder matglaserede tagsten i ovennævnte farver Blanke og reflekterende materialer Blanke og reflekterende materialer (f.eks. blik og blankglaserede mur-/tagsten) må ikke anvendes til udvendige bygningsdele herunder tage. Tagrender og nedløbsrør Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink, aluminium, stål eller kobber. UBEBYGGEDE AREALER / BEPLANTNING Ubebyggede arealer Beplantningen uden for den enkelte grund skal være i overensstemmelse med retningslinierne for beplantningen i Arrild Ferieby, som fastlægges af Tønder Kommune. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer skal anvendes til haver, fælles friarealer, legeplads, parkeringsplads og lignende. Arealerne skal ved befæstelse og beplantning gives et ordentligt udseende. Arealerne skal fremstå ensartede uden synlige skel. Hegning Afskærmning eller indhegning skal fremstå i træ, malet i de far-

19 Bestemmelser ver, som beskrives i pkt. 8.4, og må kun opsættes ved terasser. Højden må ikke overstige 1,2 m Plantebælter De levende hegn, som afgrænser området skal be-vares intakte og vedligeholdes i overensstemmelse med vedligeholdelsen af hegn og beplantninger i øvrigt inden for Arrild Ferieby (Tønder Kommune fastsætter de præcise retningslinier herfor). Terrænregulering Terrænreguleringer indenfor en afstand af 1,5 m fra skel, samt terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med Kommunalbestyrelsens tilladelse. Sprøjtemidler Områdets offentlige og private fællesarealer må hverken i anlægseller driftsfasen, renholdes ved brug af sprøjtemidler. - Undtaget herfor er dog selektiv sprøjtning mod bjørne-klo Grundejerforeningen og Grundlejerforeningen i Arrild Ferieby kan optage ovenstående forbud i vedtægterne. Grønne kiler De grønne kiler er et vigtigt overordnet strukturerende element i hele feriebyen. Lokalplanområdets østlige del er en del af en grøn kile og kan derfor ikke inddrages til bebyggelse. Det skal sikres, at området har direkte og uhindret kontakt mod nord og syd, således at den grønne kile får et ubrudt, nords/sydgående forløb. Vejen Skikkild Bjerge, Brandvejen og mindre stier inden for lokalplanområdet kan dog krydse den grønne kile. BYGGELINIER Afstande til skel Bebyggelse skal holdes minimum 2,5 meter fra skel mod nabo og sti og 5 meter fra vejskel til adgangsgivende vej. SKILTNING / BELYSNING Skiltning og reklame Ingen form for skiltning og reklamering (bortset fra husnummer) må finde sted inden for lokalplanområdet. GRUNDEJERFORENING Grundejere inden for lokalplanområdet har pligt til at søge optagelse i den eksisterende grundejerforening. Sammenslutning af grundejerforeninger Grundejerforeningen har pligt til at lade sig sammenslutte med en tilstødende grundejerforening, hvis Kommunalbestyrelsen kræver det. Kontingent Medlemmerne af grundejerforeningen har pligt til at betale det kontingent, som er fastsat af grundejerforeningen. Fælles pligter Grundejerforeningen skal varetage de fælles pligter, som grundejerne skal sørge for f.eks. i relation til fælles antenneforhold, vedligeholdelse af fællesarealer m.v. Med uvedkommende skiltning skal forstås, at der ikke kan opsættes faste skilte, som reklamerer for f.eks. kommercielle produkter og firmaer. Oplysninger om skiltepolitik og design kan fås hos: Teknisk Forvaltning: Rådhusstræde Løgumkloster 19

20 Bestemmelser Fællesarealer Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelsen af fællesarealerne i området, herunder de private fællesveje, beplantningsbælter og grønne arealer. Grundlejerforening Hvis der etableres en grundlejerforening inden for lokalplanområdet, skal denne søge optagelse i grundejerforeningen, senest 3 måneder efter stiftelsen. SERVITUTTER Ophævelse af servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Andre servitutter kan eksproprieres, når/hvis det er nødvendigt for planens realisering. LOKALPLANER Ophævelser Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 6, tillæg nr. 1 af februar 1977 og lokalplan for alle de områder, som omfattes af herværende lokalplan. 20

21

22 22

23 kortbilag 1 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING OG UDSTYKNINGSPLAN. 23

24 KORTBILAG 2 ADGANGSFORHOLD TIL OMRÅDET. 24

25 Kortbilag 3 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER. 25

26 KORTBILAG 4 SKOVBYGGELINIE / 3 AREALER Skovbyggelinie 26

27 KORTBILAG 5 JORDFARVESKALAENS FARVER. Kortbilag 27

28 TØNDER KOMMUNE

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund

Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juli 2007 INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? Læsevejledning Offentliggørelse af planforslag Nærmere oplysninger

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Forslag til Lokalplan nr. 072-110 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Juni 2013 Lokalplan nr. 072-110 for gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro er udarbejdet af advokat

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Lokalplan 236 Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan nr. 073-310

Lokalplan nr. 073-310 Lokalplan nr. 073-310 Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d. 03-01-2013 09:4 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Lokalplan nr. 073-310

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere