Lokalplan nr lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 4.2-12 lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby"

Transkript

1 Lokalplan nr lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby Billede Billede eller oversigtskort Billede Billede TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007

2

3 INDHOLD LOVGIVNING Hvad er en lokalplan? Offentliggørelse Oplysninger Klagevejledning Retsvirkninger Tilladelse fra myndighederne Servitutter Ibrugtagning REDEGØRELSE Lovgrundlag Lokalplanens formål og baggrund Beskrivelse af område og anvendelse Områdets karakter Tilgængelighed Veje og stier Forhold til anden planlægning og lovgivning BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Vej- og stiforhold 6 Teknik 7 Bebyggelse 8 Udformning og materialevalg 9 Ubebyggede arealer / beplantning 10 Byggelinier 11 Skiltning / belysning 12 Grundejerforening 13 Servitutter 14 Lokalplaner Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1: Lokalplanens afgrænsning og udstykningsplan 2: Adgangsforhold til området 3: Internationale naturbeskyttelsesområder 4: Skovbyggelinie / 3 arealer 5: Jordfarveskalaen

4

5 Vejledning Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som Kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større bygge- eller anlægsarbejde, væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Der kan, på ethvert tidspunkt, når Kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt, udarbejdes en lokalplan. I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, udformning og placering af veje og stier, samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Planloven kan læses på Lokalplanen skal være i overensstemmelse med Kommuneplanen, som skal overholde de retningslinier, som er beskrevet i Regionplanen. OFFENTLIGGØRELSE Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når Kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen med eventuelle rettelser vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Lokalplanen har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 14. marts 2007 til den 9. maj Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri, eller ændret anvendelse af bestående ejendomme skal være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når de ikke strider imod planens overordnede idé. OPLYSNINGER Lokalplanen kan fås ved henvendelse til: I indsigelsesperioden har Kommunalbestyrelsen ikke modtaget nogen indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Tønder Kommune Teknisk forvaltning Byg & Plan Rådhusstræde Løgumkloster Lokalplaner kan ligeledes ses på biblioteket og på kommunens hjemmeside: Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning, Tlf.: eller pr. KLAGEVEJLEDNING Når en lokalplan er endelig vedtaget kan der ifølge planlovens 58 klages over retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til Naturklagenævnet inden 4 uger efter den afgørelse, man vil klage over er truffet og offentlig- Kommunens hjemmeside Lokalplaner findes under Byg og bo. 5

6 Vejledning Ved retlige spørgsmål forstås spørgsmål, som drejer sig om de procesmæssige forhold i forbindelse med vedtagelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Dog kan lovlig heden af indholdet påklages. gjort. Klage over retslige spørgsmål kan sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade 15 DK-1360 København K Tlf Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. RETSVIRKNINGER En lokalplan har ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke, i sig selv, krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19, stk. 1. Dispensationen kan dog kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre Kommunal Bestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmelsen normalt skal orienteres jf. planlovens 20. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal ligeledes fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. TILLADELSE FRA MYNDIGHEDERNE Vedtagelse af en lokalplan for området ændrer ikke ved eksisterende, lovlige forhold. Ændringer i området skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Byggeri og nedbrydning kræver: - byggetilladelse fra Tønder Kommune inden byggeriet påbegyndes - nedrivningstilladelse fra Tønder Kommune inden nedbrydningen påbegyndes. 6 Hvis der under jord-, bygge- eller anlægsarbejder konstateres forurening af jorden, eller der opstår mistanke herom, skal det meldes til Tønder Kommune, og arbejdes skal standses øjeblikkeligt. Forpligtigelsen påhviler ejen-

7 Vejledning dommens ejer og den, der udfører arbejdet. Inden et bygge og anlægsprojekt påbegyndes, skal det ved en jordbalance sikres, at der produceres mindst muligt overskudsjord. Overskudsjord skal håndteres på en sådan måde, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord, og at jordpartier, som er forurenet med forskellige stoffer ikke sammenblandes. Vejjord betragtes automatisk som værende forurenet, der skal derfor tages fornødne forholdsregler, under anlæg på tidligere vejarelaer. SERVITUTTER Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når/hvis det er nødvendigt for planens realisering. IBRUGTAGNING Ibrugtagning af et nyt byggeri forudsætter: - at byggeriet er færdigmeldt - at der er sket tilslutning til el, vand og kloak - at der er etableret vejadgang, veje og stier - at der er etableret de i lokalplanen foreskrevne p-pladser Oplysninger om servitutter kan fås hos Tinglysningskontoret ved Retten i Esbjerg på tlf:

8 8

9 Redegørelse Redegørelse LOVGRUNDLAG I henhold til Lov om planlægning 16 stk. 1 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse for, hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Redegørelsen skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Redegørelsen indeholder grundlaget for lokalplanen, forklaringer på og begrundelser for - lokalplanens bestemmelser. LOKALPLANENS FORMÅL OG BAGGRUND Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune ønsker, at aktiviteterne indenfor det eksisterende sommerhusområde ved Arrild Ferieby udvikles. Formålet er at højne den bygningsmæssige og naturmæssige kvalitet af området. Det er også formålet, at give flere muligheder for at udnytte området rekreativt ved at skabe mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde inden for området. Ønsket om udvikling af området understreges f.eks. af renoveringen af svømmehallen og legeområderne og den kommende udvidelse og forbedring af campingpladsen, der ligger i nærområdet men uden for lokalplanområdet. Denne lokalplan fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser og giver mulighed for etableringen af nye fritids- og ferieboliger, idet der samtidig tages højde for at genevirkningerne for omgivelserne bliver mindst mulige. BESKRIVELSE AF OMRÅDE OG ANVENDELSE Lokalplanens område udgør en del af Arrild Ferieby og omfatter en del matriklerne 979, 991A og 1036 (Brandvejen) alle i Arrild ejerlav, - samt fremtidige udstykninger inden for lokalplanområdet. Mindre fordelingsvej. Lokalplanområdet udgør ca m 2. Der er adgang til området ad Brandvejen via. Skikkild Bjerge (begge private fællesveje). I området kan der udstykkes nye sommerhusgrunde som vist principielt på kortbilag 1. OMRÅDETS KARAKTER Arrild Ferieby er kendetegnet ved at de enkelte grunde er omkranset af levende hegn, der sikrer at området opleves som et naturområde med spredte huse. Fordelingsvejene er grusbelagte med græsrabatter. Lokalplanområdet er pt. ubebygget og henligger som henholdsvis åben mark, skov / krat og hede. Der lægges i denne lokalplan vægt på, at de nye sommerhusgrunde i området etableres i overensstemmelse med de principperne, som hele feriebyen er anlagt efter. Ligeledes skal denne lokalplan sikre, at så meget som muligt af de forskellige naturtyper (herunder skov og hede) bevares og holdes fri for bebyggelse. Derved bevares Feriebyens overordnede karakter som grønt naturområde med spredt bebyggelse. Området opleves som naturområde med spredte huse. 9

10 Redegørelse TILGÆNGELIGHED At kunne bevæge sig rundt på offentlige arealer efter behov er noget, de fleste mennesker betragter som en helt naturlig ting. Men for mange mennesker med funktionsnedsættelser er dette ikke en selvfølge. De er derimod tvunget til at tilpasse deres færden til, hvad de fysiske omgivelser byder på af muligheder og forhindringer. Grusbelagt fordelingsvej med græsrabatter. Du kan læse mere om tilgængelighed på Dansk Center for Tilgængeligheds hjemmeside: Lokalplanområdet Sommerhusområdets indretning med hensyn til etablering af veje, stier osv. skal derfor ske på en måde, så de er fleksible og kan tilpasses til de forskellige brugerbehov, der kan opstå i løbet af et menneskes livsforløb. For at sikre dette indeholder lokalplanen bestemmelser for tilgængelighed. Oplysninger om regionplanen kan fås ved henvendelse til Tønder Kommune eller Miljøcentret i Odense. VEJE OG STIER For at give god plads til veje og stier bør det sikres, at veje og stier udlægges i en forsvarlig bredde. Den adgangsgivende vej til de nye grunde (Brandvejen) (ved tilslutning til vejen Skikkild Bjerge skal frem til den sydligste stikvej udlægges med 9 meter og kan anlægges med mindst 5 meter asfalteret kørebane. Interne fordelingsveje er udlagt med 5 m og kan anlægges med asfalteret eller grusbelagt kørebane i mindst 3 meters bredde. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Zonestatus Lokalplanens område ligger i sommerhusområde. Med lokalplanens vedtagelse forbliver hele området sommerhusområde. Der er derfor ingen konflikter. 10

11 Redegørelse Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens arealudlæg, da lokalplanområdet iflg. Regionplanen for det tidligere Sønderjyllands Amt er udlagt til sommerhusområde. Regionplanens kortbilag 1 (Byudvikling og Tekniske anlæg): Ingen konflikter. Kommuneplanen kan ses på Regionplanens kortbilag 2 (Natur- og Kulturressourcer): Se under Naturbeskyttelsesloven side 11. Regionplanens kortbilag 3 (Jordbrug, Skov- og Råstofressourcer): Ingen konflikter. Regionplanens kortbilag 4 (Vandressourcer): - Området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. - Området er beliggende i nitratfølsomt indvindingsoråde. - Området er beliggende i område med indvinding fra Ribeformationen til drikkevand. - Området er beliggende i indvindingsopland til alment vandværk. Eftersom området kloakeres vil vandressourcerne være beskyttet. Der er derfor ingen konflikter. I nitratfølsomme områder bør anvendelse af gødning og pesticider begrænses mest muligt og helst undgås helt. Derfor indeholder denne lokalplan bestemmelser om dette. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme 4.2.1, for den tidligere Nørre-Rangstrup Kommune, som udlægger området til sommerhusområde. Da denne lokalplan alene tillader sommerhusbebyggelse er der ingen konflikt i forhold til kommuneplanen. Andre Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 6 af marts 1976 og tillæg nr. 1 af februar 1977 samt lokalplan ) for den tidligere Nørre-Rangstrup Kommune. Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 6, tillæg nr. 1 af februar 1977 og lokalplan 4,2-02 for de områder, som omfattes af herværende lokalplan. Spildevandsplanen Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, som viser, at området er spildevandskloakeret. Det vil sige, at overfladevand (regnvand) nedsives og husspildevand bortledes til rensningsanlæg. Varmeplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen, hvorfor opvarmningen skal foregå individuelt. Vandforsyning Området skal forsynes med vand fra almen vandforsyning. Renovation Affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende renovationsregulativ for Tønder Kommune. 11

12 Redegørelse Naturbeskyttelsesloven Natura 2000 Ca. 200 m. nord for lokalplanområdet ligger EF-fuglebeskyttelsesområde 66, som er udpeget til at beskytte hvepsevågen. Dette område er ligeledes udpeget som Habitatområde 82, som er udpeget på grundlag af følgende arter: indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene, våde dværgbuskesamfund med klokkelyng, tørre dværgbuskesamfund (heder), enekrat på heder, overdrev eller skrænter, artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, aktive højmoser, nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse, hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, bøgeskove på morbund med kristtorn, stilkeskove og krat på mager sur bund, skovbevoksede tørvemoser. Det vurderes, at den nye sommerhusudstykning ikke vil få negativ indvirkning på hvepsevågens leve- og ynglebetingelser, da den primært lever i ældre større bøgeskove. Området der inddrages til bebyggelse består i dag primært af mark og arealer med små grantræer / krat, som ikke må anses for at være opholdssted for hvepsevågen. -Se kortbilag 3 3 arealer Lokalplanområdets østlige del er omfattet af en 3 beskyttelse, idet det består at hede. Dette område vil blive friholdt for bebyggelse / udstykninger. De nævnte 3 registreringer giver ikke anledning til konflikter idet det jf. Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger m.v. af 25. juni 1992, 1 gælder: For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone eller sommerhusområde, gælder Naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. - Se i øvrigt kortbilag 4 Skovbyggelinie En del af området er beliggende indenfor en skovbyggelinie. For at der kan bygges i området, skal skovbyggelinien søges ophævet i området - se kortbilag 4. Jordforureningsloven Der er ikke registreret forurenet jord inden for lokalplanområdet. Hvis der under jord-, bygge- anlægsarbejder konstateres forurening af jorden, eller der opstår mistanke herom, skal det ifølge jordforureningsloven meldes til Tønder Kommune, og arbejdet skal stoppes øjeblikkeligt. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører arbejdet. Vandløbsloven Der er ingen vandløb indenfor lokalplanområdet. Museumsloven Haderslev Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området og vurderer på baggrund af dette, at der ikke findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Haderslev Museum skal underrettes på tlf: I henhold til museumslovens 27, skal bygherre dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Haderslev Museum skal underrettes. 12

13 Redegørelse Lov om Miljøvurdering Planen er blevet screenet af plan- og miljømyndigheden i det tiigere Nørre-Rangstrup Kommune og andre relevante myndigheder. På baggrund af dette vurderes det i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 stk. 2, at der ikke skal foretages en detaljeret miljøvurdering af planen, da der er tale om en mindre udvidelse og opdatering af en eksisterende lokalplan (4.2-03), som muliggør en udvidelse af de eksisterende 50 sommerhusgrunde i området Vestskoven til 58. De 8 nye sommerhusgrunde i området må anses at udgøre et mindre område på lokalt plan, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder. Lokalplanen indeholder desuden skærpede krav til sprøjtning af offentlige og private fællesarealer for, i højere grad end i den tidligere lokalplan at tilgodese drikkevandsinteresser samt natur- og dyreliv i området. Der har ikke været indsigelser fra de relevante myndigheder i forbindelse med screeningen. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Denne beslutning kan påklages til Naturklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af planforslaget. 13

14 14

15 Bestemmelser TØNDER KOMMUNE, LOKALPLAN NR lbn.185, Sommerhusområde- Brandvejen i Arrild Ferieby 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan skal sikre den fortsatte udbygning af det eksisterende sommerhusområde Arrild Ferieby gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser samt ved at skabe mulighed for opførelsen af nye fritids/ferieboligbebyggelser eller sommerhusbebyggelser inden for det område lokalplanen omfatter. Lokalplanen har til formål: - At sikre at sommerhusområdet udvikles som en attraktiv ferieby. - At etablere plangrundlag for opførelsen af nye fritids-/ferieboliger eller sommerhuse. - At sikre at al fremtidig bebyggelse sker i harmoni med omgivelserne og tilfører området arkitektonisk kvalitet. - At sikre at fritids-/ferieboliger eller sommerhuse opføres fritliggende dvs. med én bolig på hver grund. - At fastlægge retningslinier for placering, materialevalg og bygningsvolumen for al bebyggelse. - At fastlægge retningslinier for fællesarealernes indretning og beplantning. Luftfoto af området med Brandvejen i Arrild Ferieby markeret med rødt OMRÅDE OG ZONESTATUS Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver hele arealet sommerhusområde. 2.2 Afgrænsning Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m² og afgrænses som vist på kortbilag Matrikler Lokalplanens område udgør en del af Arrild Ferieby og omfatter en 15

16 Bestemmelser del matriklerne 979, 991A og 1036 (Brandvejen) alle i Arrild ejerlav, - samt fremtidige udstykninger inden for lokalplanområdet Kommuneplanrammer Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme 4.2.1, for det tidligere Nørre-Rangstrup Kommune, som udlægger området til sommerhusområde. Da denne lokalplan alene tillader sommerhusbebyggelse er der ingen konflikt i forhold til kommuneplanen. OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanens område forbliver som ferieområde, hvor sommerhuslovens bestemmelser skal overholdes. Området skal anvendes til sommerhusbebyggelse og faciliteter, der naturligt hører til i et sommerhusområde. UDSTYKNING Matrikulære ændringer Yderligere udstykning af området skal ske iht. en fastlagt udstykningsplan for området (se kortbilag 1). Der kan kun opføres én bolig på en selvstændigt matrikuleret ejendom. VEJ- & STIFORHOLD Vejbetjening Lokalplanområdets sommerhuse har vejadgang fra Brandvejen via vejen Skikkild Bjerge (begge private fællesveje i Tønder Kommune). Tilslutninger fra lokalplanområdet skal udføres som én overkørsel til Skikkild Bjerge (med oversigtsarealer som angivet i vejloven) - se kortbilag 2. Inden for lokalplanområdet udlægges fornødent areal til nye veje og stier, samt evt. stiforbindelser til det øvrige feriebyområde. LER-registret (ledningsejerregistret) kan findes på hjemmesiden: Vejstatus Veje og stier i området skal have status som private fællesveje. Belægning Fordelingsveje og stier i området skal have en ensartet belægning i grus eller asfalt i overensstemmelser med belægninger i øvrigt inden for sommerhusområdet Arrild Ferieby. Parkering Der skal etableres plads til to p-pladser til hvert sommerhus på egen grund. TEKNIK Rør og ledninger Alle ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. Inden et gravearbejde igangsættes, er det bygherrens /entreprenørens pligt at indhente oplysninger om hvilke ledninger og rør, der evt. løber gennem det berørte område. Oplysningerne skal indhentes i det centrale LER-register. Spildevand Området skal spildevandskloakeres jf. kommunens spildevandsplan, regnvand nedsives.

17 Bestemmelser Vandforsyning Området skal forsynes med vand fra Arrild Vandværk. Varmeforsyning Området skal opvarmes individuelt. Antenneanlæg Området skal forsynes med radio- og tv-signaler fra fællesanlæg (bredbånd, fællesantenneanlæg e.l.). Der tillades ingen former for udendørs antenner, paraboler og lignende, hverken fritstående eller på bygninger uanset tilslutning til det fælles anlæg. Grundejerne er forpligtede til at tillade nedlægning og bevarelse af kloak-, vand-, el, fjernvarme-, telefon- og antenneledninger, bredbåndskabler samt andre forsyningsledninger med tilbehør, der af kommunen må anses for nødvendige i området. It Der skal fremføres selvstændige ledninger for telefon, TV og IT til hver enkelt bebyggelse, som anvendes til overnatning og/eller ophold, således at den enkelte bolig kan kobles op på alle forsyninger fra egen tavle uden forudgående gravearbejder osv.) Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg skal anbringes inde i bygninger, og må ikke være synlige udefra. Belysning Belysningsarmaturer skal være blændfrie og have en maksimal lyshøjde på 3 m. Armaturer på offentlige arealer skal opsættes efter en samlet belysningsplan for hele lokalplanområdet, og skal på offentlige områder være i overensstemmelse med kommunens designmanual Belysningsarmaturer kan opsættes på facader i en maksimal højde på 2,5 m. Renovation Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere / stativer i henhold til Arbejdstilsynets retningslinier og det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Tønder Kommune. BEBYGGELSE Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel må ikke overstige 20%. Antal etager Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage (uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetager der kan dog etableres hems efter reglerne i bygningsreglementet). Bygningshøjder Bygningers højde må ikke overstige 5 meter, og facadehøjden (målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter) må ikke overstige 3 meter. Højder måles efter reglerne i bygningsreglementet. Affaldsregulativet for Tønder Kommune kan ses på hjemmesiden: 7.4 Diverse bygninger Eventuelle bygninger for transformatorer og måleudstyr mv. må 17

18 Bestemmelser kun opføres i én etage med en højde, der ikke overstiger 1,8 meter og skal placeres således i terrænet, at disse ikke virker skæmmende UDFORMNING OG MATERIALEVALG Bebyggelse og udstykning Bebyggelse og udstykning skal ske på baggrund af en samlet udstykningsplan (se kortbilag 1). Der kan ikke inddrages yderligere arealer eller foretages ændringer i udstykningsplanen Facader Facader skal udføres i mursten eller træ, der kan males i afdæmpede jordfarver (se kortbilag 5). Døre og vinduer Døre og vinduer skal udføres i træ eller træ - aluminium. Udvendige farver Udvendige bygningsdele herunder evt. træhegn omkring affaldscontainere mv. - skal holdes i hvid, sort eller jordfarverne og iøvrigt harmonere med hovedbebyg-gelsens farvevalg. Tilbygninger Bygningsdele skal etableres i samme formsprog som hovedbygningernes bygningskroppe, og kunne integreres uden, at det medfører dårligere lys- eller udluftningsforhold i boligen. Tage Tage skal udføres som valmede tage, saddeltage eller med ensidig taghældning på Dette gælder ligeledes for garage/ carporte og udhuse mm. Tage skal dækkes med skifer, tagpap eller tagsten i farverne rød, gul eller sort, herunder matglaserede tagsten i ovennævnte farver Blanke og reflekterende materialer Blanke og reflekterende materialer (f.eks. blik og blankglaserede mur-/tagsten) må ikke anvendes til udvendige bygningsdele herunder tage. Tagrender og nedløbsrør Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink, aluminium, stål eller kobber. UBEBYGGEDE AREALER / BEPLANTNING Ubebyggede arealer Beplantningen uden for den enkelte grund skal være i overensstemmelse med retningslinierne for beplantningen i Arrild Ferieby, som fastlægges af Tønder Kommune. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer skal anvendes til haver, fælles friarealer, legeplads, parkeringsplads og lignende. Arealerne skal ved befæstelse og beplantning gives et ordentligt udseende. Arealerne skal fremstå ensartede uden synlige skel. Hegning Afskærmning eller indhegning skal fremstå i træ, malet i de far-

19 Bestemmelser ver, som beskrives i pkt. 8.4, og må kun opsættes ved terasser. Højden må ikke overstige 1,2 m Plantebælter De levende hegn, som afgrænser området skal be-vares intakte og vedligeholdes i overensstemmelse med vedligeholdelsen af hegn og beplantninger i øvrigt inden for Arrild Ferieby (Tønder Kommune fastsætter de præcise retningslinier herfor). Terrænregulering Terrænreguleringer indenfor en afstand af 1,5 m fra skel, samt terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med Kommunalbestyrelsens tilladelse. Sprøjtemidler Områdets offentlige og private fællesarealer må hverken i anlægseller driftsfasen, renholdes ved brug af sprøjtemidler. - Undtaget herfor er dog selektiv sprøjtning mod bjørne-klo Grundejerforeningen og Grundlejerforeningen i Arrild Ferieby kan optage ovenstående forbud i vedtægterne. Grønne kiler De grønne kiler er et vigtigt overordnet strukturerende element i hele feriebyen. Lokalplanområdets østlige del er en del af en grøn kile og kan derfor ikke inddrages til bebyggelse. Det skal sikres, at området har direkte og uhindret kontakt mod nord og syd, således at den grønne kile får et ubrudt, nords/sydgående forløb. Vejen Skikkild Bjerge, Brandvejen og mindre stier inden for lokalplanområdet kan dog krydse den grønne kile. BYGGELINIER Afstande til skel Bebyggelse skal holdes minimum 2,5 meter fra skel mod nabo og sti og 5 meter fra vejskel til adgangsgivende vej. SKILTNING / BELYSNING Skiltning og reklame Ingen form for skiltning og reklamering (bortset fra husnummer) må finde sted inden for lokalplanområdet. GRUNDEJERFORENING Grundejere inden for lokalplanområdet har pligt til at søge optagelse i den eksisterende grundejerforening. Sammenslutning af grundejerforeninger Grundejerforeningen har pligt til at lade sig sammenslutte med en tilstødende grundejerforening, hvis Kommunalbestyrelsen kræver det. Kontingent Medlemmerne af grundejerforeningen har pligt til at betale det kontingent, som er fastsat af grundejerforeningen. Fælles pligter Grundejerforeningen skal varetage de fælles pligter, som grundejerne skal sørge for f.eks. i relation til fælles antenneforhold, vedligeholdelse af fællesarealer m.v. Med uvedkommende skiltning skal forstås, at der ikke kan opsættes faste skilte, som reklamerer for f.eks. kommercielle produkter og firmaer. Oplysninger om skiltepolitik og design kan fås hos: Teknisk Forvaltning: Rådhusstræde Løgumkloster 19

20 Bestemmelser Fællesarealer Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelsen af fællesarealerne i området, herunder de private fællesveje, beplantningsbælter og grønne arealer. Grundlejerforening Hvis der etableres en grundlejerforening inden for lokalplanområdet, skal denne søge optagelse i grundejerforeningen, senest 3 måneder efter stiftelsen. SERVITUTTER Ophævelse af servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Andre servitutter kan eksproprieres, når/hvis det er nødvendigt for planens realisering. LOKALPLANER Ophævelser Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 6, tillæg nr. 1 af februar 1977 og lokalplan for alle de områder, som omfattes af herværende lokalplan. 20

21

22 22

23 kortbilag 1 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING OG UDSTYKNINGSPLAN. 23

24 KORTBILAG 2 ADGANGSFORHOLD TIL OMRÅDET. 24

25 Kortbilag 3 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER. 25

26 KORTBILAG 4 SKOVBYGGELINIE / 3 AREALER Skovbyggelinie 26

27 KORTBILAG 5 JORDFARVESKALAENS FARVER. Kortbilag 27

28 TØNDER KOMMUNE

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 002-4.2 Boligområde - Højvang i Arrild

Forslag til Lokalplan nr. 002-4.2 Boligområde - Højvang i Arrild Forslag til Lokalplan nr. 002-4.2 Boligområde - Højvang i Arrild TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning maj 2007 INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? Læsevejledning Offentliggørelse af planforslag Indsigelser,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 2008-6

FORSLAG. Lokalplan 2008-6 FORSLAG Lokalplan 2008-6 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere