Lokalplan nr lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 4.2-12 lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby"

Transkript

1 Lokalplan nr lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby Billede Billede eller oversigtskort Billede Billede TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007

2

3 INDHOLD LOVGIVNING Hvad er en lokalplan? Offentliggørelse Oplysninger Klagevejledning Retsvirkninger Tilladelse fra myndighederne Servitutter Ibrugtagning REDEGØRELSE Lovgrundlag Lokalplanens formål og baggrund Beskrivelse af område og anvendelse Områdets karakter Tilgængelighed Veje og stier Forhold til anden planlægning og lovgivning BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Vej- og stiforhold 6 Teknik 7 Bebyggelse 8 Udformning og materialevalg 9 Ubebyggede arealer / beplantning 10 Byggelinier 11 Skiltning / belysning 12 Grundejerforening 13 Servitutter 14 Lokalplaner Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1: Lokalplanens afgrænsning og udstykningsplan 2: Adgangsforhold til området 3: Internationale naturbeskyttelsesområder 4: Skovbyggelinie / 3 arealer 5: Jordfarveskalaen

4

5 Vejledning Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som Kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større bygge- eller anlægsarbejde, væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Der kan, på ethvert tidspunkt, når Kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt, udarbejdes en lokalplan. I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, udformning og placering af veje og stier, samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Planloven kan læses på Lokalplanen skal være i overensstemmelse med Kommuneplanen, som skal overholde de retningslinier, som er beskrevet i Regionplanen. OFFENTLIGGØRELSE Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når Kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen med eventuelle rettelser vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Lokalplanen har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 14. marts 2007 til den 9. maj Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri, eller ændret anvendelse af bestående ejendomme skal være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når de ikke strider imod planens overordnede idé. OPLYSNINGER Lokalplanen kan fås ved henvendelse til: I indsigelsesperioden har Kommunalbestyrelsen ikke modtaget nogen indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Tønder Kommune Teknisk forvaltning Byg & Plan Rådhusstræde Løgumkloster Lokalplaner kan ligeledes ses på biblioteket og på kommunens hjemmeside: Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning, Tlf.: eller pr. KLAGEVEJLEDNING Når en lokalplan er endelig vedtaget kan der ifølge planlovens 58 klages over retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til Naturklagenævnet inden 4 uger efter den afgørelse, man vil klage over er truffet og offentlig- Kommunens hjemmeside Lokalplaner findes under Byg og bo. 5

6 Vejledning Ved retlige spørgsmål forstås spørgsmål, som drejer sig om de procesmæssige forhold i forbindelse med vedtagelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Dog kan lovlig heden af indholdet påklages. gjort. Klage over retslige spørgsmål kan sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade 15 DK-1360 København K Tlf Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. RETSVIRKNINGER En lokalplan har ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke, i sig selv, krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19, stk. 1. Dispensationen kan dog kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre Kommunal Bestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmelsen normalt skal orienteres jf. planlovens 20. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal ligeledes fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. TILLADELSE FRA MYNDIGHEDERNE Vedtagelse af en lokalplan for området ændrer ikke ved eksisterende, lovlige forhold. Ændringer i området skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Byggeri og nedbrydning kræver: - byggetilladelse fra Tønder Kommune inden byggeriet påbegyndes - nedrivningstilladelse fra Tønder Kommune inden nedbrydningen påbegyndes. 6 Hvis der under jord-, bygge- eller anlægsarbejder konstateres forurening af jorden, eller der opstår mistanke herom, skal det meldes til Tønder Kommune, og arbejdes skal standses øjeblikkeligt. Forpligtigelsen påhviler ejen-

7 Vejledning dommens ejer og den, der udfører arbejdet. Inden et bygge og anlægsprojekt påbegyndes, skal det ved en jordbalance sikres, at der produceres mindst muligt overskudsjord. Overskudsjord skal håndteres på en sådan måde, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord, og at jordpartier, som er forurenet med forskellige stoffer ikke sammenblandes. Vejjord betragtes automatisk som værende forurenet, der skal derfor tages fornødne forholdsregler, under anlæg på tidligere vejarelaer. SERVITUTTER Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når/hvis det er nødvendigt for planens realisering. IBRUGTAGNING Ibrugtagning af et nyt byggeri forudsætter: - at byggeriet er færdigmeldt - at der er sket tilslutning til el, vand og kloak - at der er etableret vejadgang, veje og stier - at der er etableret de i lokalplanen foreskrevne p-pladser Oplysninger om servitutter kan fås hos Tinglysningskontoret ved Retten i Esbjerg på tlf:

8 8

9 Redegørelse Redegørelse LOVGRUNDLAG I henhold til Lov om planlægning 16 stk. 1 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse for, hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Redegørelsen skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Redegørelsen indeholder grundlaget for lokalplanen, forklaringer på og begrundelser for - lokalplanens bestemmelser. LOKALPLANENS FORMÅL OG BAGGRUND Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune ønsker, at aktiviteterne indenfor det eksisterende sommerhusområde ved Arrild Ferieby udvikles. Formålet er at højne den bygningsmæssige og naturmæssige kvalitet af området. Det er også formålet, at give flere muligheder for at udnytte området rekreativt ved at skabe mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde inden for området. Ønsket om udvikling af området understreges f.eks. af renoveringen af svømmehallen og legeområderne og den kommende udvidelse og forbedring af campingpladsen, der ligger i nærområdet men uden for lokalplanområdet. Denne lokalplan fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser og giver mulighed for etableringen af nye fritids- og ferieboliger, idet der samtidig tages højde for at genevirkningerne for omgivelserne bliver mindst mulige. BESKRIVELSE AF OMRÅDE OG ANVENDELSE Lokalplanens område udgør en del af Arrild Ferieby og omfatter en del matriklerne 979, 991A og 1036 (Brandvejen) alle i Arrild ejerlav, - samt fremtidige udstykninger inden for lokalplanområdet. Mindre fordelingsvej. Lokalplanområdet udgør ca m 2. Der er adgang til området ad Brandvejen via. Skikkild Bjerge (begge private fællesveje). I området kan der udstykkes nye sommerhusgrunde som vist principielt på kortbilag 1. OMRÅDETS KARAKTER Arrild Ferieby er kendetegnet ved at de enkelte grunde er omkranset af levende hegn, der sikrer at området opleves som et naturområde med spredte huse. Fordelingsvejene er grusbelagte med græsrabatter. Lokalplanområdet er pt. ubebygget og henligger som henholdsvis åben mark, skov / krat og hede. Der lægges i denne lokalplan vægt på, at de nye sommerhusgrunde i området etableres i overensstemmelse med de principperne, som hele feriebyen er anlagt efter. Ligeledes skal denne lokalplan sikre, at så meget som muligt af de forskellige naturtyper (herunder skov og hede) bevares og holdes fri for bebyggelse. Derved bevares Feriebyens overordnede karakter som grønt naturområde med spredt bebyggelse. Området opleves som naturområde med spredte huse. 9

10 Redegørelse TILGÆNGELIGHED At kunne bevæge sig rundt på offentlige arealer efter behov er noget, de fleste mennesker betragter som en helt naturlig ting. Men for mange mennesker med funktionsnedsættelser er dette ikke en selvfølge. De er derimod tvunget til at tilpasse deres færden til, hvad de fysiske omgivelser byder på af muligheder og forhindringer. Grusbelagt fordelingsvej med græsrabatter. Du kan læse mere om tilgængelighed på Dansk Center for Tilgængeligheds hjemmeside: Lokalplanområdet Sommerhusområdets indretning med hensyn til etablering af veje, stier osv. skal derfor ske på en måde, så de er fleksible og kan tilpasses til de forskellige brugerbehov, der kan opstå i løbet af et menneskes livsforløb. For at sikre dette indeholder lokalplanen bestemmelser for tilgængelighed. Oplysninger om regionplanen kan fås ved henvendelse til Tønder Kommune eller Miljøcentret i Odense. VEJE OG STIER For at give god plads til veje og stier bør det sikres, at veje og stier udlægges i en forsvarlig bredde. Den adgangsgivende vej til de nye grunde (Brandvejen) (ved tilslutning til vejen Skikkild Bjerge skal frem til den sydligste stikvej udlægges med 9 meter og kan anlægges med mindst 5 meter asfalteret kørebane. Interne fordelingsveje er udlagt med 5 m og kan anlægges med asfalteret eller grusbelagt kørebane i mindst 3 meters bredde. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Zonestatus Lokalplanens område ligger i sommerhusområde. Med lokalplanens vedtagelse forbliver hele området sommerhusområde. Der er derfor ingen konflikter. 10

11 Redegørelse Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens arealudlæg, da lokalplanområdet iflg. Regionplanen for det tidligere Sønderjyllands Amt er udlagt til sommerhusområde. Regionplanens kortbilag 1 (Byudvikling og Tekniske anlæg): Ingen konflikter. Kommuneplanen kan ses på Regionplanens kortbilag 2 (Natur- og Kulturressourcer): Se under Naturbeskyttelsesloven side 11. Regionplanens kortbilag 3 (Jordbrug, Skov- og Råstofressourcer): Ingen konflikter. Regionplanens kortbilag 4 (Vandressourcer): - Området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. - Området er beliggende i nitratfølsomt indvindingsoråde. - Området er beliggende i område med indvinding fra Ribeformationen til drikkevand. - Området er beliggende i indvindingsopland til alment vandværk. Eftersom området kloakeres vil vandressourcerne være beskyttet. Der er derfor ingen konflikter. I nitratfølsomme områder bør anvendelse af gødning og pesticider begrænses mest muligt og helst undgås helt. Derfor indeholder denne lokalplan bestemmelser om dette. Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme 4.2.1, for den tidligere Nørre-Rangstrup Kommune, som udlægger området til sommerhusområde. Da denne lokalplan alene tillader sommerhusbebyggelse er der ingen konflikt i forhold til kommuneplanen. Andre Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 6 af marts 1976 og tillæg nr. 1 af februar 1977 samt lokalplan ) for den tidligere Nørre-Rangstrup Kommune. Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 6, tillæg nr. 1 af februar 1977 og lokalplan 4,2-02 for de områder, som omfattes af herværende lokalplan. Spildevandsplanen Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, som viser, at området er spildevandskloakeret. Det vil sige, at overfladevand (regnvand) nedsives og husspildevand bortledes til rensningsanlæg. Varmeplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen, hvorfor opvarmningen skal foregå individuelt. Vandforsyning Området skal forsynes med vand fra almen vandforsyning. Renovation Affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende renovationsregulativ for Tønder Kommune. 11

12 Redegørelse Naturbeskyttelsesloven Natura 2000 Ca. 200 m. nord for lokalplanområdet ligger EF-fuglebeskyttelsesområde 66, som er udpeget til at beskytte hvepsevågen. Dette område er ligeledes udpeget som Habitatområde 82, som er udpeget på grundlag af følgende arter: indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene, våde dværgbuskesamfund med klokkelyng, tørre dværgbuskesamfund (heder), enekrat på heder, overdrev eller skrænter, artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, aktive højmoser, nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse, hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, bøgeskove på morbund med kristtorn, stilkeskove og krat på mager sur bund, skovbevoksede tørvemoser. Det vurderes, at den nye sommerhusudstykning ikke vil få negativ indvirkning på hvepsevågens leve- og ynglebetingelser, da den primært lever i ældre større bøgeskove. Området der inddrages til bebyggelse består i dag primært af mark og arealer med små grantræer / krat, som ikke må anses for at være opholdssted for hvepsevågen. -Se kortbilag 3 3 arealer Lokalplanområdets østlige del er omfattet af en 3 beskyttelse, idet det består at hede. Dette område vil blive friholdt for bebyggelse / udstykninger. De nævnte 3 registreringer giver ikke anledning til konflikter idet det jf. Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger m.v. af 25. juni 1992, 1 gælder: For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone eller sommerhusområde, gælder Naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. - Se i øvrigt kortbilag 4 Skovbyggelinie En del af området er beliggende indenfor en skovbyggelinie. For at der kan bygges i området, skal skovbyggelinien søges ophævet i området - se kortbilag 4. Jordforureningsloven Der er ikke registreret forurenet jord inden for lokalplanområdet. Hvis der under jord-, bygge- anlægsarbejder konstateres forurening af jorden, eller der opstår mistanke herom, skal det ifølge jordforureningsloven meldes til Tønder Kommune, og arbejdet skal stoppes øjeblikkeligt. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører arbejdet. Vandløbsloven Der er ingen vandløb indenfor lokalplanområdet. Museumsloven Haderslev Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området og vurderer på baggrund af dette, at der ikke findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Haderslev Museum skal underrettes på tlf: I henhold til museumslovens 27, skal bygherre dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Haderslev Museum skal underrettes. 12

13 Redegørelse Lov om Miljøvurdering Planen er blevet screenet af plan- og miljømyndigheden i det tiigere Nørre-Rangstrup Kommune og andre relevante myndigheder. På baggrund af dette vurderes det i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 stk. 2, at der ikke skal foretages en detaljeret miljøvurdering af planen, da der er tale om en mindre udvidelse og opdatering af en eksisterende lokalplan (4.2-03), som muliggør en udvidelse af de eksisterende 50 sommerhusgrunde i området Vestskoven til 58. De 8 nye sommerhusgrunde i området må anses at udgøre et mindre område på lokalt plan, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder. Lokalplanen indeholder desuden skærpede krav til sprøjtning af offentlige og private fællesarealer for, i højere grad end i den tidligere lokalplan at tilgodese drikkevandsinteresser samt natur- og dyreliv i området. Der har ikke været indsigelser fra de relevante myndigheder i forbindelse med screeningen. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Denne beslutning kan påklages til Naturklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af planforslaget. 13

14 14

15 Bestemmelser TØNDER KOMMUNE, LOKALPLAN NR lbn.185, Sommerhusområde- Brandvejen i Arrild Ferieby 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan skal sikre den fortsatte udbygning af det eksisterende sommerhusområde Arrild Ferieby gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser samt ved at skabe mulighed for opførelsen af nye fritids/ferieboligbebyggelser eller sommerhusbebyggelser inden for det område lokalplanen omfatter. Lokalplanen har til formål: - At sikre at sommerhusområdet udvikles som en attraktiv ferieby. - At etablere plangrundlag for opførelsen af nye fritids-/ferieboliger eller sommerhuse. - At sikre at al fremtidig bebyggelse sker i harmoni med omgivelserne og tilfører området arkitektonisk kvalitet. - At sikre at fritids-/ferieboliger eller sommerhuse opføres fritliggende dvs. med én bolig på hver grund. - At fastlægge retningslinier for placering, materialevalg og bygningsvolumen for al bebyggelse. - At fastlægge retningslinier for fællesarealernes indretning og beplantning. Luftfoto af området med Brandvejen i Arrild Ferieby markeret med rødt OMRÅDE OG ZONESTATUS Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver hele arealet sommerhusområde. 2.2 Afgrænsning Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m² og afgrænses som vist på kortbilag Matrikler Lokalplanens område udgør en del af Arrild Ferieby og omfatter en 15

16 Bestemmelser del matriklerne 979, 991A og 1036 (Brandvejen) alle i Arrild ejerlav, - samt fremtidige udstykninger inden for lokalplanområdet Kommuneplanrammer Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme 4.2.1, for det tidligere Nørre-Rangstrup Kommune, som udlægger området til sommerhusområde. Da denne lokalplan alene tillader sommerhusbebyggelse er der ingen konflikt i forhold til kommuneplanen. OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanens område forbliver som ferieområde, hvor sommerhuslovens bestemmelser skal overholdes. Området skal anvendes til sommerhusbebyggelse og faciliteter, der naturligt hører til i et sommerhusområde. UDSTYKNING Matrikulære ændringer Yderligere udstykning af området skal ske iht. en fastlagt udstykningsplan for området (se kortbilag 1). Der kan kun opføres én bolig på en selvstændigt matrikuleret ejendom. VEJ- & STIFORHOLD Vejbetjening Lokalplanområdets sommerhuse har vejadgang fra Brandvejen via vejen Skikkild Bjerge (begge private fællesveje i Tønder Kommune). Tilslutninger fra lokalplanområdet skal udføres som én overkørsel til Skikkild Bjerge (med oversigtsarealer som angivet i vejloven) - se kortbilag 2. Inden for lokalplanområdet udlægges fornødent areal til nye veje og stier, samt evt. stiforbindelser til det øvrige feriebyområde. LER-registret (ledningsejerregistret) kan findes på hjemmesiden: Vejstatus Veje og stier i området skal have status som private fællesveje. Belægning Fordelingsveje og stier i området skal have en ensartet belægning i grus eller asfalt i overensstemmelser med belægninger i øvrigt inden for sommerhusområdet Arrild Ferieby. Parkering Der skal etableres plads til to p-pladser til hvert sommerhus på egen grund. TEKNIK Rør og ledninger Alle ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. Inden et gravearbejde igangsættes, er det bygherrens /entreprenørens pligt at indhente oplysninger om hvilke ledninger og rør, der evt. løber gennem det berørte område. Oplysningerne skal indhentes i det centrale LER-register. Spildevand Området skal spildevandskloakeres jf. kommunens spildevandsplan, regnvand nedsives.

17 Bestemmelser Vandforsyning Området skal forsynes med vand fra Arrild Vandværk. Varmeforsyning Området skal opvarmes individuelt. Antenneanlæg Området skal forsynes med radio- og tv-signaler fra fællesanlæg (bredbånd, fællesantenneanlæg e.l.). Der tillades ingen former for udendørs antenner, paraboler og lignende, hverken fritstående eller på bygninger uanset tilslutning til det fælles anlæg. Grundejerne er forpligtede til at tillade nedlægning og bevarelse af kloak-, vand-, el, fjernvarme-, telefon- og antenneledninger, bredbåndskabler samt andre forsyningsledninger med tilbehør, der af kommunen må anses for nødvendige i området. It Der skal fremføres selvstændige ledninger for telefon, TV og IT til hver enkelt bebyggelse, som anvendes til overnatning og/eller ophold, således at den enkelte bolig kan kobles op på alle forsyninger fra egen tavle uden forudgående gravearbejder osv.) Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg skal anbringes inde i bygninger, og må ikke være synlige udefra. Belysning Belysningsarmaturer skal være blændfrie og have en maksimal lyshøjde på 3 m. Armaturer på offentlige arealer skal opsættes efter en samlet belysningsplan for hele lokalplanområdet, og skal på offentlige områder være i overensstemmelse med kommunens designmanual Belysningsarmaturer kan opsættes på facader i en maksimal højde på 2,5 m. Renovation Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere / stativer i henhold til Arbejdstilsynets retningslinier og det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Tønder Kommune. BEBYGGELSE Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel må ikke overstige 20%. Antal etager Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage (uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetager der kan dog etableres hems efter reglerne i bygningsreglementet). Bygningshøjder Bygningers højde må ikke overstige 5 meter, og facadehøjden (målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter) må ikke overstige 3 meter. Højder måles efter reglerne i bygningsreglementet. Affaldsregulativet for Tønder Kommune kan ses på hjemmesiden: 7.4 Diverse bygninger Eventuelle bygninger for transformatorer og måleudstyr mv. må 17

18 Bestemmelser kun opføres i én etage med en højde, der ikke overstiger 1,8 meter og skal placeres således i terrænet, at disse ikke virker skæmmende UDFORMNING OG MATERIALEVALG Bebyggelse og udstykning Bebyggelse og udstykning skal ske på baggrund af en samlet udstykningsplan (se kortbilag 1). Der kan ikke inddrages yderligere arealer eller foretages ændringer i udstykningsplanen Facader Facader skal udføres i mursten eller træ, der kan males i afdæmpede jordfarver (se kortbilag 5). Døre og vinduer Døre og vinduer skal udføres i træ eller træ - aluminium. Udvendige farver Udvendige bygningsdele herunder evt. træhegn omkring affaldscontainere mv. - skal holdes i hvid, sort eller jordfarverne og iøvrigt harmonere med hovedbebyg-gelsens farvevalg. Tilbygninger Bygningsdele skal etableres i samme formsprog som hovedbygningernes bygningskroppe, og kunne integreres uden, at det medfører dårligere lys- eller udluftningsforhold i boligen. Tage Tage skal udføres som valmede tage, saddeltage eller med ensidig taghældning på Dette gælder ligeledes for garage/ carporte og udhuse mm. Tage skal dækkes med skifer, tagpap eller tagsten i farverne rød, gul eller sort, herunder matglaserede tagsten i ovennævnte farver Blanke og reflekterende materialer Blanke og reflekterende materialer (f.eks. blik og blankglaserede mur-/tagsten) må ikke anvendes til udvendige bygningsdele herunder tage. Tagrender og nedløbsrør Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink, aluminium, stål eller kobber. UBEBYGGEDE AREALER / BEPLANTNING Ubebyggede arealer Beplantningen uden for den enkelte grund skal være i overensstemmelse med retningslinierne for beplantningen i Arrild Ferieby, som fastlægges af Tønder Kommune. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer skal anvendes til haver, fælles friarealer, legeplads, parkeringsplads og lignende. Arealerne skal ved befæstelse og beplantning gives et ordentligt udseende. Arealerne skal fremstå ensartede uden synlige skel. Hegning Afskærmning eller indhegning skal fremstå i træ, malet i de far-

19 Bestemmelser ver, som beskrives i pkt. 8.4, og må kun opsættes ved terasser. Højden må ikke overstige 1,2 m Plantebælter De levende hegn, som afgrænser området skal be-vares intakte og vedligeholdes i overensstemmelse med vedligeholdelsen af hegn og beplantninger i øvrigt inden for Arrild Ferieby (Tønder Kommune fastsætter de præcise retningslinier herfor). Terrænregulering Terrænreguleringer indenfor en afstand af 1,5 m fra skel, samt terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med Kommunalbestyrelsens tilladelse. Sprøjtemidler Områdets offentlige og private fællesarealer må hverken i anlægseller driftsfasen, renholdes ved brug af sprøjtemidler. - Undtaget herfor er dog selektiv sprøjtning mod bjørne-klo Grundejerforeningen og Grundlejerforeningen i Arrild Ferieby kan optage ovenstående forbud i vedtægterne. Grønne kiler De grønne kiler er et vigtigt overordnet strukturerende element i hele feriebyen. Lokalplanområdets østlige del er en del af en grøn kile og kan derfor ikke inddrages til bebyggelse. Det skal sikres, at området har direkte og uhindret kontakt mod nord og syd, således at den grønne kile får et ubrudt, nords/sydgående forløb. Vejen Skikkild Bjerge, Brandvejen og mindre stier inden for lokalplanområdet kan dog krydse den grønne kile. BYGGELINIER Afstande til skel Bebyggelse skal holdes minimum 2,5 meter fra skel mod nabo og sti og 5 meter fra vejskel til adgangsgivende vej. SKILTNING / BELYSNING Skiltning og reklame Ingen form for skiltning og reklamering (bortset fra husnummer) må finde sted inden for lokalplanområdet. GRUNDEJERFORENING Grundejere inden for lokalplanområdet har pligt til at søge optagelse i den eksisterende grundejerforening. Sammenslutning af grundejerforeninger Grundejerforeningen har pligt til at lade sig sammenslutte med en tilstødende grundejerforening, hvis Kommunalbestyrelsen kræver det. Kontingent Medlemmerne af grundejerforeningen har pligt til at betale det kontingent, som er fastsat af grundejerforeningen. Fælles pligter Grundejerforeningen skal varetage de fælles pligter, som grundejerne skal sørge for f.eks. i relation til fælles antenneforhold, vedligeholdelse af fællesarealer m.v. Med uvedkommende skiltning skal forstås, at der ikke kan opsættes faste skilte, som reklamerer for f.eks. kommercielle produkter og firmaer. Oplysninger om skiltepolitik og design kan fås hos: Teknisk Forvaltning: Rådhusstræde Løgumkloster 19

20 Bestemmelser Fællesarealer Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelsen af fællesarealerne i området, herunder de private fællesveje, beplantningsbælter og grønne arealer. Grundlejerforening Hvis der etableres en grundlejerforening inden for lokalplanområdet, skal denne søge optagelse i grundejerforeningen, senest 3 måneder efter stiftelsen. SERVITUTTER Ophævelse af servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Andre servitutter kan eksproprieres, når/hvis det er nødvendigt for planens realisering. LOKALPLANER Ophævelser Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 6, tillæg nr. 1 af februar 1977 og lokalplan for alle de områder, som omfattes af herværende lokalplan. 20

21

22 22

23 kortbilag 1 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING OG UDSTYKNINGSPLAN. 23

24 KORTBILAG 2 ADGANGSFORHOLD TIL OMRÅDET. 24

25 Kortbilag 3 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER. 25

26 KORTBILAG 4 SKOVBYGGELINIE / 3 AREALER Skovbyggelinie 26

27 KORTBILAG 5 JORDFARVESKALAENS FARVER. Kortbilag 27

28 TØNDER KOMMUNE

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg 0 I N D H O L D Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelse 2 Fremlæggelse 2 B E S K R I VE L S E Lokalplanens baggrund 3 Områdets beliggenhed 3 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere