ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018"

Transkript

1 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr Sags nr

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget... 7 EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve... 8 EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup... 9 EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05: Byudvikling Morud EKFUAN06: Renovering af museerne EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn Børne og Ungeudvalget BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser BUUAN04: PD'er til folkeskolerne Social og Sundhedsudvalget SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser Teknik og Miljøudvalget TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi TMUAN02: Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03: Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04: Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05: Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej TMUAN06: Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina TMUAN07: Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina TMUAN08: Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte TMUAN09: Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10: Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger TMUAN11: Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12: Renovering af pumpehuse TMUAN13: Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14: Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15: Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier TMUAN16: Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej TMUAN17: Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken TMUAN18: Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Teknik og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område TMU(B)AN01: Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne TMU(B)AN02: Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling Økonomiudvalget ØUAN01: Kommunale udstykninger Morud ØUAN02: Kommunale udstykninger Søndersø ØUAN03: Udstykninger erhverv tæt på motorvejen ØUAN04: Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger ØUAN05: Risikostyringspulje ANLÆGSINVESTERINGER

3 Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af den årlige budgetproces. Endvidere fremgår det af den økonomiske politik: Anlæg I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2015 forventes at være 18 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 90 mio. kr. Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår. Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Kataloget er opdelt i forhold til den politiske udvalgsstruktur. Endvidere er anlægsprojekterne opdelt i følgende kategorier: anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene eventuelle anlægsprojekter, der er politisk besluttet efter budgetvedtagelsen for 2014 anlægsforslag omfattet af kvalitetsfondens områder anlægsforslag hvor der er automatisk låneadgang anlægsforslag, der kan gennemføres ved en samtidig prioritering af det beskrevne forslag til udmøntning af det økonomiske råderum for 2015 anlægsforslag generelt Ovenstående opdeling er foretaget i relation til en synliggørelse af de politiske prioriteringer, herunder finansieringsmuligheder i form af eventuel låneoptagelse eller likviditetstræk for de enkelte projekter. På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september ANLÆGSINVESTERINGER

4 Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår TOTAL Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Solgården fase Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05 Byudvikling Morud EKFUAN06 Renovering af museerne EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn Børne og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan for daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken BUUAN01 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne ANLÆGSINVESTERINGER

5 Sammenfatning Henvisning BUUAN02 BUUAN03 Beskrivelse Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser Bevilling Investeringsår BUUAN04 PD er til folkeskolerne Social og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet Dagcenter til borgere med demenslidelser SSUAN Teknik og Miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle pulje Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina ANLÆGSINVESTERINGER

6 Sammenfatning Henvisning TMUAN08 Beskrivelse Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte Bevilling Investeringsår TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12 Renovering af pumpehuse TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15 TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Teknik og Miljøudvalget Det brugerfin. omr Anlægsforslag TMU(B)AN01 Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne TMU(B)AN02 Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling Økonomiudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Salg af Langebyhus Anlægsforslag ØUAN01 Kommunale udstykninger Morud ØUAN02 Kommunale udstykninger Søndersø ØUAN03 Udstykninger erhverv tæt på motorvejen ØUAN04 Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger ØUAN05 Risikostyringspulje På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 6 ANLÆGSINVESTERINGER

7 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Solgården fase Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05 Byudvikling Morud EKFUAN06 Renovering af museerne EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 7 ANLÆGSINVESTERINGER

8 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve I forbindelse med en harmonisering af forholdene på de kommunale Cirkuspladser og torve, som udlejes til arrangementer er det et ønske fra handelsstandsforeningerne og lejere i øvrigt, at forholdene harmoniseres. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at der etableres kommunalt ejede installationer med målere til el og vand. Forholdene på pladserne i henholdsvis Otterup, Søndersø og Bogense er meget forskellige. I Søndersø er der etableret el og vandforsyning med måler, som bruges til afregning til arrangørerne på både Byparken og den nye Cirkusplads ved Industrivej.. I Otterup er der på Markedspladsen ved Nordvestskolen ikke etableret kommunal el eller vandforsyning. Der laves på stedet aftaler med lokal installatør om tilslutning til elforsyning, som ejes af Otterup Håndboldklub. På Torvet i Otterup er der etableret el og vandforsyning, men der er ingen målere. I Bogense er der på cirkuspladsen igen forsyning af el eller vand dette aftales med forsyningsselskaberne. På Torvet i Bogense er der kommunal forsyning og måler på både el og vand, som bruges til afregning. De steder hvor der ikke er kommunal forsyning er det forbundet med store omkostninger for brugerne at få lavet tilslutninger. Det foreslås, at der etableres forsyning hvor det mangler, og at der samtidig opsættes måler. Driftsmidlerne omfatter dels vedligehold af målerne men også til afregning af forbrug for arrangementer afholdt af foreninger, hvor der ikke sker kommercielt salg eller er kommercielle aktiviteter. Ved kommercielt salg og aktiviteter forstås salg og aktiviteter, hvor overskuddet ikke fuldt ud går til en forening med adresse i Nordfyns Kommune. Der skabes ens vilkår for arrangementer i alle byer. Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser som følge af investeringen angives med minus () og udgifter som følge af investeringen angives uden fortegn. Iværksættes efter budgetvedtagelsen. 8 ANLÆGSINVESTERINGER

9 EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Otterup By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet teamet Byen ved stranden og forskønnelse omkring Otterup Hallen samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 9 ANLÆGSINVESTERINGER

10 EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Søndersø By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet Søndersø Bypark, Søndersø Idrætsland samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 10 ANLÆGSINVESTERINGER

11 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt kr til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet en investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte med fokus på: belægninger byrumsinventar sammenhæng i den gamle bydel sammenhæng med havnen Købstaden Bogense er en af kommunens største turistattraktioner med den store Marina, to campingpladser, hotel og et større antal feriehuse der samlet sikre et stort antal turister til byen. Endvidere afholdes Rosenfestivallen, som tiltrækker titusindevis af gæster. Byen er nedslidt og de løbende anlægsarbejder i byen har forringet kvaliteten over årene. Blandt andet er de gamle belægninger udskiftet med asfalt, og fortovene er mange steder etableret med belægninger i ringe kvalitet. En attraktiv by for såvel turister som beboere. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Driftsafdelingen Driftschef Louise Rasmussen 11 ANLÆGSINVESTERINGER

12 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN05: Byudvikling Morud Byudvikling Morud Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt kr. til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet byomdannelse i Morud med fokus på: Udvikling af en decideret bymidte Sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum Morud har oplevet en stor tilflytning. Den attraktive placering i forhold til Odense og motorvejen og tæt på naturskønne områder gør, at den fortsat har stort potentiale til videre udvikling. Fokus har hidtil været at udstykke grunde til salg uden at der er arbejdet med byens planløsning. Byen gennemskæres af to store veje, Søndersøvej og Rugårdsvej, og der er ikke noget entydigt identificérbart centrum, hvor der er mulighed for leg og ophold. Sikre Morud som attraktiv bosætningsby samt skabe bedre rammer for et butiksliv. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Plan og Kultur Plan og Kulturchef Jan Jessen 12 ANLÆGSINVESTERINGER

13 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN06: Renovering af museerne Renovering af museerne Nordfyns Kommunes museer udgør én af de meget få ting, som turisterne kan beskæftige sig med, når vejret ikke er til udendørs ophold. Derudover har kommunen kun få tilbud i den såkaldte skuldersæson. Særligt Nordfyns Museum, som er placeret i den gamle stationsbygning i Bogense, vil kræve en større renovering af lokaler og inventar, hvis det skal være en attraktion for turister og besøgende på Nordfyn. Derudover er der i kommune yderligere to museer, hvor kvaliteten vil kunne hæves yderligere. Det gælder Otterup Museum og Besættelsesmuseet. I nærværende ramme er det tænkt, at investeringen i 2015 er målrettet Nordfyns Museum. Investeringen vil ske i bygning og inventar. Rammen for 2016 fordeles efter nærmere undersøgelse mellem Otterup museum og besættelsesmuseet. Den afledte driftsudgift anvendes til koordinerende medarbejder, som skal sikre sammenhæng mellem kommunens tre museer. Denne medarbejder er tilknyttet Nordfyns Museum men har det samlede ansvar for alle museer i kommunen. Museerne etableres som en decentral institution. Forbedrede rammer skaber større interesse for de kulturelle fremstød, som museerne kan tilbyde, samt en mulighed for f.eks. et større samarbejde med andre museer om udveksling af emneudstillinger mv. til gavn for såvel turisme og borgere. Øget turisme samt mulighed for øget samarbejde med andre museer og samarbejdspartnere. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 1,00 1,00 1,00 1,00 Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 13 ANLÆGSINVESTERINGER

14 EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Omdannelse af Bogense gl. sygehus Med målet om at skabe fokus og incitament hos bygningsejer og mulige investorer til at få omdannet det gamle sygehus til en attraktiv bygningsmasse/område, så afsættes midlerne til at understøtte aktiviteter og arrangementer, som bidrager til denne proces. I forbindelse med processen vil det være både relevant og nødvendigt at drøfte mulighederne for at placere kommunale aktiviteter og servicetilbud i bygningerne, således at der også etableres aktiviteter, som skaber liv i området. Eksempelvis kan drøftes: Medborgerhus/kulturhus/ foreningshus uvisiteret aktivitetstilbud til pensionister/ førtidspensionister Frivillighedscenter Nordfyns Kommune Bibliotek/borgerservice Bogense Museum Vandrehjem Musikskole Kulturskole Og meget mere. Borgerne oplever aktivitet og udvikling af bygning og areal, og der skabes ejerskab til at få lagt investeringer i ejendommen. Liv i et område af byen, der signalerer forfald. Ingen De aktiviteter der foregår i et kulturhus vil være til gavn for turismen og tiltrække det segment, der foretrækker aktivitet. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Budgettet udmøntes løbende i et samarbejde mellem kommune og div. aktører. Budgetansvarlig: Plan og Kulturchefen 14 ANLÆGSINVESTERINGER

15 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi Udmøntning af Friluftsstrategi Pulje til udmøntning af den kommende Friluftsstrategi. Herunder etablering af 5 friluftsstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftsoplevelser, naturvejledning, grejudlejning, primitiv opholds og overnatningsfaciliteter, samt en samlet information om kommunens friluftsmuligheder og tilbud. Ud over friluftsstationerne etableres primitive opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten og fjorden, samt ved udvalgte lokationer i landområderne. Puljen kan ligeledes bruges til skiltning og kortmateriale, der kan synliggøre de nordfynske friluftsmuligheder, herunder vandre, cykel, ride og kajakruter. Udgifter til materiel til naturvejlederens undervisning og formidling, er også omfattet af puljen. 2015: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten/fjorden samt skiltning til disse. Materiel til naturvejledning. Såfremt der er overskydende midler anvendes disse til udgivelse af informationsmateriale (online og offline) over vandre og cykelruter 2016: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter samt skiltning til disse. 2017: 1 friluftsstation, friluftsportal 2018: 1 friluftsstation, friluftsapp Forbedrede rammer, synlighed og adgang til friluftsoplevelser på Nordfyn. Styrke sundhed, livsglæde og viden om natur og friluftsliv. Nye tværfaglige projekter Medvirke til branding af kommunen, styrke bosætning og turisme. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 15 ANLÆGSINVESTERINGER

16 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival Kyst og Kulturfestival På Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2014 blev udvalget præsenteret for et oplæg til en Kyst og Kulturfestival i Nordfyns Kommune. Formålet med festivallen er blandt andet at få synliggjort og koordineret de mange spændende kulturarrangementer, som foreninger, borger og kommune afvikler/søsætter. Som udgangspunkt er derfor tale om at bygge videre på det, som allerede er der og hermed benytte de mange frivillige kræfter i en større sammenhæng. Festivallen skal drives med det private initiativ og engagement, hvor kommunen er facilitator. Midlerne skal anvendes til dels markedsføring dels kommunale events ifbm festivallen. Midlerne afsættes til et toårigt forsøg, hvorefter der sker en evaluering med henblik på en ny politisk drøftelse til budget Sammenhæng og synlighed i de nordfynske kulturtilbud til gavn for såvel de kræfter der afvikler tilbuddene som turister og borger. Skal indgå som en del af opgaveprioriteringen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Forberedelse igangsættes ved budgetvedtagelsen Teamleder for Kultur og Fritid. 16 ANLÆGSINVESTERINGER

17 EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Yderligere midler til udvikling af landområderne Under budget 2014 blev der afsat 2 mio. kr. til anvendelse i 2015, under puljen Yderligere midler til udvikling af landområderne. Midlerne skal bl.a. anvendes til udvikling af udviklingsplaner for landsbyer og landdistrikter, samt til landsbypedelordninger. For at muliggøre en tilstrækkelig grundig og veltilrettelagt udmøntning af midlerne, foreslås midlerne fordelt med 1 mio. kr. i henholdsvis 2015 og For at sikre kontinuitet i udviklingen af landområderne ønskes derud over 1 mio. kr. afsat til puljen i 2017 og Af den årlige pulje på 1. mio. kr. ønskes kr. reserveret til en landdistriktspulje som borgere, lokalråd, foreninger m.fl. kan søge, med det formål at støtte udviklingen i landsbyerne og landdistrikterne. Igangsætning af nye aktiviteter, faciliteter og samarbejder/partnerskaber. Økonomisk støtte til lokale initiativer, som kan styrke den sociale kapital og levevilkårene i landområderne. Ingen Styrke bosætning og turisme Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest I forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje på 1 mio. kr., reserveres heraf kr. pr. år til en landdistriktspulje, som landdistriktsrådet i samspil med Kultur og Fritid udmønter. De resterende kr. pr. år prioriteres af Plan og Kulturchefen. Plan og Kulturchefen er budgetansvarlig. 17 ANLÆGSINVESTERINGER

18 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Med henblik på at skabe noget nyt og innovativt ved at videreudvikle noget eksisterende, så etableres der et nyt Idræts, Konference, og Kulturcenter i Otterup i og omkring det nuværende Otterup Hallen. Med et eliteidrætsmiljø, bowlingbaner, restaurant og gode pforhold udgør Otterup Hallen et solidt udgangspunkt for at skabe noget nyt. Otterups beliggenhed i forhold til Odense med de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH så kan et nyt idræts, Konference og Kulturcenter både styrke Otterups position som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud. Et center i Otterup vil også være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by. Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest ANLÆGSINVESTERINGER

19 EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn I relation til udarbejdelsen af turismestrategien samt fælles møder mellem erhvervsråd, turistforening og kommune er det tydeligt, og samtidigt efterspurgt af erhvervslivet og turismeaktørerne, at der er behov for et mere målrettet og samskabende fælleskab mellem de to lokaleforeninger for at øge både kvalitet og omsætning i turisterhvervet på Nordfyn. Turisterhvervet er et vigtigt erhverv på Nordfyn, hvor det er svært at tiltrække nye større virksomheder på grund af infrastrukturen til Nordfyn. Turismeaktørerne er samtidigt indbyrdes afhængige, hvor successen på fx overnatningstederne er afhængig af at der er mange turismetilbud i høj kvalitet og omvendt. Kvaliteten er afgørende for turister og besøgendes oplevelse af opholdet på en destination. Og længden af opholdet er bestemt af de tilbud der er. Puljen vil have direkte sammenhæng til det Maritime Nordfyn. Puljen skal anvendes til at målrette udviklingen af turismeerhvervet. Det kan fx være: Udnytte det potentiale landdistrikterne har i Outdoor turisme (rapport om Landdistrikternes potentiale for Outdoor turisme), herunder opnå en erhvervsmæssig udnyttelse/gevinst af Natur og Friluftsstrategien, KANT mv. Samskabende processer mellem landdistriktet, byerne, handelsstandsforening, erhvervsråd og turistforening med henblik på at skabe turismerelaterede arbejdspladser i landdistriktet. Ansættelse af projektleder, enten i regi af administrationen, Nordfyn Erhverv, Turistforening eller anden ekstern aktør. Kurser/temamøder; fx det gode værtskab, Skab omsætning uden for sæsonen mv. Koordinerings/projektleder på udviklingsprojekter Koordinerende netværk mellem turisterhvervene Udvikling af destinationspakker Udvikle et turismebrand/fyrtårn (inspiration: Cold Hawai) Puljen skal endvidere anvendes til at skabe bedre og mere forpligtigende sammenhæng mellem de to foreninger. Øget omsætning og bedre kvalitet i turismeerhvervet, der udover at tiltrække flere turister også skaber flere tilbud til borgerne i Kommunen. Afklares ved puljens udmøntning. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes når budgettet er godkendt. Plan og Kulturchef Jan Jessen 19 ANLÆGSINVESTERINGER

20 Børne og Ungeudvalget Børne og Ungeudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Børne og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan for daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken BUUAN01 BUUAN02 BUUAN03 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser BUUAN04 PD er til folkeskolerne Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 20 ANLÆGSINVESTERINGER

21 Børne og Ungeudvalget BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene (2018) Moderniseringsplaner vil over en årrække betyde at alle kommunens elever vil få en skolegang i fysiske rammer der modsvarer de forventninger og behov der til undervisning og læring i dag med den nye folkeskolereform Moderniseringsplanen vil over en årrække betyde at alle kommunens pædagogiske medarbejdere vil kunne arbejde i rammer der imødekommer forventninger og behov i forhold til den læringsmæssige opgave i forhold til eleverne, og til medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne. Det store antal anlægsarbejder har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Masterplanen har et 4 årigt oplæg (2018) Ideoplægget i Masterplanen kan ikke gennemføres inden for den årrække, hvorfor der i Masterplanen er restbeløb overført til Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 21 ANLÆGSINVESTERINGER

22 Børne og Ungeudvalget BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Der udarbejdes i 2014 en moderniseringsplan for daginstitutionerne, så der kommer en samlet investeringsplan for pædagogisk og bygningsmæssig opdatering af institutionernes fysiske rammer. Planen udarbejdes hen over sommeren og forventes at foreligge inden budgetvedtagelsen. Masterplanen har et 4 årigt oplæg Der er tidligere afsat midler i budgettet i Gode indbydende daginstitutioner kan vedvirke til kommunens bosætningsstrategi I forbindelse med moderniseringen opdateres også de arbejdsmiljømæssige forhold i institutionerne. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 22 ANLÆGSINVESTERINGER

23 Børne og Ungeudvalget BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser Forskønnelse af skolegårde og legepladser Det foreslås at der parallelt med arbejdet med modernisering af kommunens skoler igangsættes en opdatering af skolernes udendørsarealer såsom skolegårde, legepladser mv., så de fremstår indbydende og nutidige. Der udarbejdes i samarbejde mellem skolerne og Teknik, Erhverv og Kultur en plan for arbejdet. Udendørs områderne er meget synlige for børn, forældre og andre. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig 23 ANLÆGSINVESTERINGER

24 Børne og Ungeudvalget BUUAN04: PD'er til folkeskolerne PD'er til folkeskolerne Som en del af implementeringen af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, besluttede Børne og Ungeudvalget i maj måned 2014, at der blev anskaffet tablets til henholdsvis 6. og 7. årgang, 10. kl. og specialklasser samt det pædagogiske personale (lærere og pædagoger, der deltager i den understøttende undervisning). Anskaffelsen af de tablets blev finansieret via en leasingløsning. Med henblik på fuld implementering af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, således alle elever får udleveret en tablet, vil der være behov for levering af yderligere tablets i både 2015 og Der er i den nuværende anlægsramme til SkoleIT ikke afsat en tilstrækkelig bevilling til anskaffelse af de resterende tablets. Såfremt de resterende tablet kan anskaffes til samme pris som i 2014, og der kan indgås en leasingaftale på sammen vilkår som den nuværende aftale, vil der være behov for en yderligere anlægsbevilling fra og med Behovet for anlægsbevillingen fremkommer således: Nuværende anlægsramme jf Leasingydelse ved anskaffelse enheder i Leasingydelse ved anskaffelse enheder i Leasingydelse til udskiftning af tablets anskaffet i Finansieringsbehov Anskaffelsen vil betyde, at anvendelsen af IT bliver en let og naturlig del af den daglige undervisning for den enkelte elev samt bidrage til en åben og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Mulighed for at folkeskolereformen kan tænkes ind i alle fag og integreres som en naturlig del af undervisningen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Udbud af tablets kan startes op primo Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig for bevillingen. 24 ANLÆGSINVESTERINGER

25 Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Social og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet SSUAN02 Dagcenter til borgere med demenslidelser Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 25 ANLÆGSINVESTERINGER

26 Social og Sundhedsudvalget SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet Ombygning af Nordfynsværkstedet Nordfynsværkstedet (NFV) er kommunens tilbud til voksne udviklingshæmmede når det gælder beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær. NFV har i dag 28 pladser fordelt med 10 værkstedspladser og 18 aktivitet og samværspladser. NFV er i udgangspunktet ikke indrettet handicapvenligt i forhold til fysisk handicap, her er fx ikke handicaptoilet og flere værkstedsrum vil kræve en mindre renovering i form af flytning af døre og skillevægge. En kapacitetsudvidelse forudsætter ligeledes indkøb af mere fleksibelt inventar, værktøj og udstyr. Her vurderes især kantinen i forhold til fleksibelt møblement samt IT værkstedet aktuelt at have begrænsninger med for få stationer, computere og tablets. Ved at ombygning af Nordfynsværkstedet, vil det være muligt at udvide antallet af pladser fra 28 til 36 pladser. En udvidelse af antallet af pladser på Nordfynsværkstedet, vil kunne reducere behovet for at købe pladser i andre kommuner og i private tilbud og derved vil der kunne opnås en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner. Tilbuddene i Nordfyns Kommune vil blive mere attraktive for borgere der eller ville ønske et tilbud i for eksempel Odense Kommune. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,68 1,36 1,36 1,36 Den anførte driftsbesparelse opnås ved en opnormeringer af Nordfynsværkstedet og en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner, fordelt således: År Opnormering NFV Besparelse Besparelse Drift i alt Antallet af pladser øges i 2015 med 4 pladser til 32, og i 2016 øges til nye normering med yderligere 4 pladser til 36 pladser fordel på pladser og pladser. 26 ANLÆGSINVESTERINGER

27 SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser Social og Sundhedsudvalget Etablering af dagcenter til borgere med demens Pt. er der venteliste på ca. 15 borgere til dagcenterplads. En stor del af disse borgere har en demenslidelse. Dagcenterpladsen har for denne målgruppe en vigtig funktion både for den demente samt aflastning af de pårørende. Jf. Nordfyns Kommunes demenspolitik ønsker kommunen at give den demente og de pårørende et trygt og værdigt liv gennem varierende tilbud. På nuværende tidspunkt er der ikke et dagscentertilbud specifikt til demente. Såfremt hjerneskadecentret flytter til Møllehaven, vil der blive mulighed for at oprette et dagcenter i Hus 5 (nuværende hjerneskadecenter) samt oprettelse af reminisensstue. Lokalerne skal indrettes til formålet. Borgere og pårørende vil hurtigere kunne tilbydes plads på Dagcenter. Resultatet af et målrettet tilbud til demensområdet bliver styrkelse af rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme til borgerne og de pårørende, som er berørt af demenssygdomme. Ventelisten nedbringes. Der skal ansættes medarbejdere med speciale i demens. Sandsynligvis færre timer på Frit Valg. Demens betegnes som de pårørendes lidelse, og det er som følge deraf en stor opgave/ belastning at være ægtefælle, hvorfor aflastning er altafgørende for, at de pårørende kan magte opgaven Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 2,43 2,43 2,43 2,43 Anlæg skal ses i sammenhæng med flytning af hjerneskadecenter. Endvidere gøres der opmærksomt på, at det vil være muligt at finansiere driften i 2015 via ansøgning til ældrepuljen (ældremilliarden). Judith Poulsen 27 ANLÆGSINVESTERINGER

28 Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Teknik og Miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle pulje Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 TMUAN08 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12 Renovering af pumpehuse TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier ANLÆGSINVESTERINGER

29 Teknik og Miljøudvalget Henvisning TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Beskrivelse Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Bevilling Investeringsår Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 29 ANLÆGSINVESTERINGER

30 Teknik og Miljøudvalget TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi Investering i ubemandet materiel Investeringsblokken skal ses i sammenhæng med det økonomiske råderum inden for Teknik og Miljøudvalgets område. Se råderum Se råderum Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes ved budgetvedtagelsen Driftschef Louise Rasmussen 30 ANLÆGSINVESTERINGER

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263) ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere