ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018"

Transkript

1 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr Sags nr

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget... 7 EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve... 8 EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup... 9 EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05: Byudvikling Morud EKFUAN06: Renovering af museerne EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn Børne og Ungeudvalget BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser BUUAN04: PD'er til folkeskolerne Social og Sundhedsudvalget SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser Teknik og Miljøudvalget TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi TMUAN02: Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03: Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04: Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05: Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej TMUAN06: Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina TMUAN07: Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina TMUAN08: Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte TMUAN09: Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10: Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger TMUAN11: Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12: Renovering af pumpehuse TMUAN13: Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14: Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15: Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier TMUAN16: Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej TMUAN17: Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken TMUAN18: Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Teknik og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område TMU(B)AN01: Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne TMU(B)AN02: Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling Økonomiudvalget ØUAN01: Kommunale udstykninger Morud ØUAN02: Kommunale udstykninger Søndersø ØUAN03: Udstykninger erhverv tæt på motorvejen ØUAN04: Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger ØUAN05: Risikostyringspulje ANLÆGSINVESTERINGER

3 Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af den årlige budgetproces. Endvidere fremgår det af den økonomiske politik: Anlæg I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2015 forventes at være 18 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 90 mio. kr. Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår. Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Kataloget er opdelt i forhold til den politiske udvalgsstruktur. Endvidere er anlægsprojekterne opdelt i følgende kategorier: anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene eventuelle anlægsprojekter, der er politisk besluttet efter budgetvedtagelsen for 2014 anlægsforslag omfattet af kvalitetsfondens områder anlægsforslag hvor der er automatisk låneadgang anlægsforslag, der kan gennemføres ved en samtidig prioritering af det beskrevne forslag til udmøntning af det økonomiske råderum for 2015 anlægsforslag generelt Ovenstående opdeling er foretaget i relation til en synliggørelse af de politiske prioriteringer, herunder finansieringsmuligheder i form af eventuel låneoptagelse eller likviditetstræk for de enkelte projekter. På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september ANLÆGSINVESTERINGER

4 Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår TOTAL Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Solgården fase Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05 Byudvikling Morud EKFUAN06 Renovering af museerne EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn Børne og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan for daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken BUUAN01 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne ANLÆGSINVESTERINGER

5 Sammenfatning Henvisning BUUAN02 BUUAN03 Beskrivelse Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser Bevilling Investeringsår BUUAN04 PD er til folkeskolerne Social og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet Dagcenter til borgere med demenslidelser SSUAN Teknik og Miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle pulje Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina ANLÆGSINVESTERINGER

6 Sammenfatning Henvisning TMUAN08 Beskrivelse Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte Bevilling Investeringsår TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12 Renovering af pumpehuse TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15 TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Teknik og Miljøudvalget Det brugerfin. omr Anlægsforslag TMU(B)AN01 Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne TMU(B)AN02 Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling Økonomiudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Salg af Langebyhus Anlægsforslag ØUAN01 Kommunale udstykninger Morud ØUAN02 Kommunale udstykninger Søndersø ØUAN03 Udstykninger erhverv tæt på motorvejen ØUAN04 Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger ØUAN05 Risikostyringspulje På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 6 ANLÆGSINVESTERINGER

7 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Solgården fase Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05 Byudvikling Morud EKFUAN06 Renovering af museerne EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 7 ANLÆGSINVESTERINGER

8 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve I forbindelse med en harmonisering af forholdene på de kommunale Cirkuspladser og torve, som udlejes til arrangementer er det et ønske fra handelsstandsforeningerne og lejere i øvrigt, at forholdene harmoniseres. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at der etableres kommunalt ejede installationer med målere til el og vand. Forholdene på pladserne i henholdsvis Otterup, Søndersø og Bogense er meget forskellige. I Søndersø er der etableret el og vandforsyning med måler, som bruges til afregning til arrangørerne på både Byparken og den nye Cirkusplads ved Industrivej.. I Otterup er der på Markedspladsen ved Nordvestskolen ikke etableret kommunal el eller vandforsyning. Der laves på stedet aftaler med lokal installatør om tilslutning til elforsyning, som ejes af Otterup Håndboldklub. På Torvet i Otterup er der etableret el og vandforsyning, men der er ingen målere. I Bogense er der på cirkuspladsen igen forsyning af el eller vand dette aftales med forsyningsselskaberne. På Torvet i Bogense er der kommunal forsyning og måler på både el og vand, som bruges til afregning. De steder hvor der ikke er kommunal forsyning er det forbundet med store omkostninger for brugerne at få lavet tilslutninger. Det foreslås, at der etableres forsyning hvor det mangler, og at der samtidig opsættes måler. Driftsmidlerne omfatter dels vedligehold af målerne men også til afregning af forbrug for arrangementer afholdt af foreninger, hvor der ikke sker kommercielt salg eller er kommercielle aktiviteter. Ved kommercielt salg og aktiviteter forstås salg og aktiviteter, hvor overskuddet ikke fuldt ud går til en forening med adresse i Nordfyns Kommune. Der skabes ens vilkår for arrangementer i alle byer. Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser som følge af investeringen angives med minus () og udgifter som følge af investeringen angives uden fortegn. Iværksættes efter budgetvedtagelsen. 8 ANLÆGSINVESTERINGER

9 EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Otterup By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet teamet Byen ved stranden og forskønnelse omkring Otterup Hallen samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 9 ANLÆGSINVESTERINGER

10 EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Søndersø By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet Søndersø Bypark, Søndersø Idrætsland samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 10 ANLÆGSINVESTERINGER

11 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt kr til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet en investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte med fokus på: belægninger byrumsinventar sammenhæng i den gamle bydel sammenhæng med havnen Købstaden Bogense er en af kommunens største turistattraktioner med den store Marina, to campingpladser, hotel og et større antal feriehuse der samlet sikre et stort antal turister til byen. Endvidere afholdes Rosenfestivallen, som tiltrækker titusindevis af gæster. Byen er nedslidt og de løbende anlægsarbejder i byen har forringet kvaliteten over årene. Blandt andet er de gamle belægninger udskiftet med asfalt, og fortovene er mange steder etableret med belægninger i ringe kvalitet. En attraktiv by for såvel turister som beboere. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Driftsafdelingen Driftschef Louise Rasmussen 11 ANLÆGSINVESTERINGER

12 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN05: Byudvikling Morud Byudvikling Morud Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt kr. til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet byomdannelse i Morud med fokus på: Udvikling af en decideret bymidte Sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum Morud har oplevet en stor tilflytning. Den attraktive placering i forhold til Odense og motorvejen og tæt på naturskønne områder gør, at den fortsat har stort potentiale til videre udvikling. Fokus har hidtil været at udstykke grunde til salg uden at der er arbejdet med byens planløsning. Byen gennemskæres af to store veje, Søndersøvej og Rugårdsvej, og der er ikke noget entydigt identificérbart centrum, hvor der er mulighed for leg og ophold. Sikre Morud som attraktiv bosætningsby samt skabe bedre rammer for et butiksliv. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Plan og Kultur Plan og Kulturchef Jan Jessen 12 ANLÆGSINVESTERINGER

13 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN06: Renovering af museerne Renovering af museerne Nordfyns Kommunes museer udgør én af de meget få ting, som turisterne kan beskæftige sig med, når vejret ikke er til udendørs ophold. Derudover har kommunen kun få tilbud i den såkaldte skuldersæson. Særligt Nordfyns Museum, som er placeret i den gamle stationsbygning i Bogense, vil kræve en større renovering af lokaler og inventar, hvis det skal være en attraktion for turister og besøgende på Nordfyn. Derudover er der i kommune yderligere to museer, hvor kvaliteten vil kunne hæves yderligere. Det gælder Otterup Museum og Besættelsesmuseet. I nærværende ramme er det tænkt, at investeringen i 2015 er målrettet Nordfyns Museum. Investeringen vil ske i bygning og inventar. Rammen for 2016 fordeles efter nærmere undersøgelse mellem Otterup museum og besættelsesmuseet. Den afledte driftsudgift anvendes til koordinerende medarbejder, som skal sikre sammenhæng mellem kommunens tre museer. Denne medarbejder er tilknyttet Nordfyns Museum men har det samlede ansvar for alle museer i kommunen. Museerne etableres som en decentral institution. Forbedrede rammer skaber større interesse for de kulturelle fremstød, som museerne kan tilbyde, samt en mulighed for f.eks. et større samarbejde med andre museer om udveksling af emneudstillinger mv. til gavn for såvel turisme og borgere. Øget turisme samt mulighed for øget samarbejde med andre museer og samarbejdspartnere. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 1,00 1,00 1,00 1,00 Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 13 ANLÆGSINVESTERINGER

14 EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Omdannelse af Bogense gl. sygehus Med målet om at skabe fokus og incitament hos bygningsejer og mulige investorer til at få omdannet det gamle sygehus til en attraktiv bygningsmasse/område, så afsættes midlerne til at understøtte aktiviteter og arrangementer, som bidrager til denne proces. I forbindelse med processen vil det være både relevant og nødvendigt at drøfte mulighederne for at placere kommunale aktiviteter og servicetilbud i bygningerne, således at der også etableres aktiviteter, som skaber liv i området. Eksempelvis kan drøftes: Medborgerhus/kulturhus/ foreningshus uvisiteret aktivitetstilbud til pensionister/ førtidspensionister Frivillighedscenter Nordfyns Kommune Bibliotek/borgerservice Bogense Museum Vandrehjem Musikskole Kulturskole Og meget mere. Borgerne oplever aktivitet og udvikling af bygning og areal, og der skabes ejerskab til at få lagt investeringer i ejendommen. Liv i et område af byen, der signalerer forfald. Ingen De aktiviteter der foregår i et kulturhus vil være til gavn for turismen og tiltrække det segment, der foretrækker aktivitet. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Budgettet udmøntes løbende i et samarbejde mellem kommune og div. aktører. Budgetansvarlig: Plan og Kulturchefen 14 ANLÆGSINVESTERINGER

15 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi Udmøntning af Friluftsstrategi Pulje til udmøntning af den kommende Friluftsstrategi. Herunder etablering af 5 friluftsstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftsoplevelser, naturvejledning, grejudlejning, primitiv opholds og overnatningsfaciliteter, samt en samlet information om kommunens friluftsmuligheder og tilbud. Ud over friluftsstationerne etableres primitive opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten og fjorden, samt ved udvalgte lokationer i landområderne. Puljen kan ligeledes bruges til skiltning og kortmateriale, der kan synliggøre de nordfynske friluftsmuligheder, herunder vandre, cykel, ride og kajakruter. Udgifter til materiel til naturvejlederens undervisning og formidling, er også omfattet af puljen. 2015: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten/fjorden samt skiltning til disse. Materiel til naturvejledning. Såfremt der er overskydende midler anvendes disse til udgivelse af informationsmateriale (online og offline) over vandre og cykelruter 2016: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter samt skiltning til disse. 2017: 1 friluftsstation, friluftsportal 2018: 1 friluftsstation, friluftsapp Forbedrede rammer, synlighed og adgang til friluftsoplevelser på Nordfyn. Styrke sundhed, livsglæde og viden om natur og friluftsliv. Nye tværfaglige projekter Medvirke til branding af kommunen, styrke bosætning og turisme. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 15 ANLÆGSINVESTERINGER

16 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival Kyst og Kulturfestival På Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2014 blev udvalget præsenteret for et oplæg til en Kyst og Kulturfestival i Nordfyns Kommune. Formålet med festivallen er blandt andet at få synliggjort og koordineret de mange spændende kulturarrangementer, som foreninger, borger og kommune afvikler/søsætter. Som udgangspunkt er derfor tale om at bygge videre på det, som allerede er der og hermed benytte de mange frivillige kræfter i en større sammenhæng. Festivallen skal drives med det private initiativ og engagement, hvor kommunen er facilitator. Midlerne skal anvendes til dels markedsføring dels kommunale events ifbm festivallen. Midlerne afsættes til et toårigt forsøg, hvorefter der sker en evaluering med henblik på en ny politisk drøftelse til budget Sammenhæng og synlighed i de nordfynske kulturtilbud til gavn for såvel de kræfter der afvikler tilbuddene som turister og borger. Skal indgå som en del af opgaveprioriteringen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Forberedelse igangsættes ved budgetvedtagelsen Teamleder for Kultur og Fritid. 16 ANLÆGSINVESTERINGER

17 EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Yderligere midler til udvikling af landområderne Under budget 2014 blev der afsat 2 mio. kr. til anvendelse i 2015, under puljen Yderligere midler til udvikling af landområderne. Midlerne skal bl.a. anvendes til udvikling af udviklingsplaner for landsbyer og landdistrikter, samt til landsbypedelordninger. For at muliggøre en tilstrækkelig grundig og veltilrettelagt udmøntning af midlerne, foreslås midlerne fordelt med 1 mio. kr. i henholdsvis 2015 og For at sikre kontinuitet i udviklingen af landområderne ønskes derud over 1 mio. kr. afsat til puljen i 2017 og Af den årlige pulje på 1. mio. kr. ønskes kr. reserveret til en landdistriktspulje som borgere, lokalråd, foreninger m.fl. kan søge, med det formål at støtte udviklingen i landsbyerne og landdistrikterne. Igangsætning af nye aktiviteter, faciliteter og samarbejder/partnerskaber. Økonomisk støtte til lokale initiativer, som kan styrke den sociale kapital og levevilkårene i landområderne. Ingen Styrke bosætning og turisme Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest I forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje på 1 mio. kr., reserveres heraf kr. pr. år til en landdistriktspulje, som landdistriktsrådet i samspil med Kultur og Fritid udmønter. De resterende kr. pr. år prioriteres af Plan og Kulturchefen. Plan og Kulturchefen er budgetansvarlig. 17 ANLÆGSINVESTERINGER

18 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Med henblik på at skabe noget nyt og innovativt ved at videreudvikle noget eksisterende, så etableres der et nyt Idræts, Konference, og Kulturcenter i Otterup i og omkring det nuværende Otterup Hallen. Med et eliteidrætsmiljø, bowlingbaner, restaurant og gode pforhold udgør Otterup Hallen et solidt udgangspunkt for at skabe noget nyt. Otterups beliggenhed i forhold til Odense med de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH så kan et nyt idræts, Konference og Kulturcenter både styrke Otterups position som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud. Et center i Otterup vil også være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by. Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest ANLÆGSINVESTERINGER

19 EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn I relation til udarbejdelsen af turismestrategien samt fælles møder mellem erhvervsråd, turistforening og kommune er det tydeligt, og samtidigt efterspurgt af erhvervslivet og turismeaktørerne, at der er behov for et mere målrettet og samskabende fælleskab mellem de to lokaleforeninger for at øge både kvalitet og omsætning i turisterhvervet på Nordfyn. Turisterhvervet er et vigtigt erhverv på Nordfyn, hvor det er svært at tiltrække nye større virksomheder på grund af infrastrukturen til Nordfyn. Turismeaktørerne er samtidigt indbyrdes afhængige, hvor successen på fx overnatningstederne er afhængig af at der er mange turismetilbud i høj kvalitet og omvendt. Kvaliteten er afgørende for turister og besøgendes oplevelse af opholdet på en destination. Og længden af opholdet er bestemt af de tilbud der er. Puljen vil have direkte sammenhæng til det Maritime Nordfyn. Puljen skal anvendes til at målrette udviklingen af turismeerhvervet. Det kan fx være: Udnytte det potentiale landdistrikterne har i Outdoor turisme (rapport om Landdistrikternes potentiale for Outdoor turisme), herunder opnå en erhvervsmæssig udnyttelse/gevinst af Natur og Friluftsstrategien, KANT mv. Samskabende processer mellem landdistriktet, byerne, handelsstandsforening, erhvervsråd og turistforening med henblik på at skabe turismerelaterede arbejdspladser i landdistriktet. Ansættelse af projektleder, enten i regi af administrationen, Nordfyn Erhverv, Turistforening eller anden ekstern aktør. Kurser/temamøder; fx det gode værtskab, Skab omsætning uden for sæsonen mv. Koordinerings/projektleder på udviklingsprojekter Koordinerende netværk mellem turisterhvervene Udvikling af destinationspakker Udvikle et turismebrand/fyrtårn (inspiration: Cold Hawai) Puljen skal endvidere anvendes til at skabe bedre og mere forpligtigende sammenhæng mellem de to foreninger. Øget omsætning og bedre kvalitet i turismeerhvervet, der udover at tiltrække flere turister også skaber flere tilbud til borgerne i Kommunen. Afklares ved puljens udmøntning. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes når budgettet er godkendt. Plan og Kulturchef Jan Jessen 19 ANLÆGSINVESTERINGER

20 Børne og Ungeudvalget Børne og Ungeudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Børne og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan for daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken BUUAN01 BUUAN02 BUUAN03 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser BUUAN04 PD er til folkeskolerne Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 20 ANLÆGSINVESTERINGER

21 Børne og Ungeudvalget BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene (2018) Moderniseringsplaner vil over en årrække betyde at alle kommunens elever vil få en skolegang i fysiske rammer der modsvarer de forventninger og behov der til undervisning og læring i dag med den nye folkeskolereform Moderniseringsplanen vil over en årrække betyde at alle kommunens pædagogiske medarbejdere vil kunne arbejde i rammer der imødekommer forventninger og behov i forhold til den læringsmæssige opgave i forhold til eleverne, og til medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne. Det store antal anlægsarbejder har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Masterplanen har et 4 årigt oplæg (2018) Ideoplægget i Masterplanen kan ikke gennemføres inden for den årrække, hvorfor der i Masterplanen er restbeløb overført til Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 21 ANLÆGSINVESTERINGER

22 Børne og Ungeudvalget BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Der udarbejdes i 2014 en moderniseringsplan for daginstitutionerne, så der kommer en samlet investeringsplan for pædagogisk og bygningsmæssig opdatering af institutionernes fysiske rammer. Planen udarbejdes hen over sommeren og forventes at foreligge inden budgetvedtagelsen. Masterplanen har et 4 årigt oplæg Der er tidligere afsat midler i budgettet i Gode indbydende daginstitutioner kan vedvirke til kommunens bosætningsstrategi I forbindelse med moderniseringen opdateres også de arbejdsmiljømæssige forhold i institutionerne. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 22 ANLÆGSINVESTERINGER

23 Børne og Ungeudvalget BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser Forskønnelse af skolegårde og legepladser Det foreslås at der parallelt med arbejdet med modernisering af kommunens skoler igangsættes en opdatering af skolernes udendørsarealer såsom skolegårde, legepladser mv., så de fremstår indbydende og nutidige. Der udarbejdes i samarbejde mellem skolerne og Teknik, Erhverv og Kultur en plan for arbejdet. Udendørs områderne er meget synlige for børn, forældre og andre. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig 23 ANLÆGSINVESTERINGER

24 Børne og Ungeudvalget BUUAN04: PD'er til folkeskolerne PD'er til folkeskolerne Som en del af implementeringen af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, besluttede Børne og Ungeudvalget i maj måned 2014, at der blev anskaffet tablets til henholdsvis 6. og 7. årgang, 10. kl. og specialklasser samt det pædagogiske personale (lærere og pædagoger, der deltager i den understøttende undervisning). Anskaffelsen af de tablets blev finansieret via en leasingløsning. Med henblik på fuld implementering af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, således alle elever får udleveret en tablet, vil der være behov for levering af yderligere tablets i både 2015 og Der er i den nuværende anlægsramme til SkoleIT ikke afsat en tilstrækkelig bevilling til anskaffelse af de resterende tablets. Såfremt de resterende tablet kan anskaffes til samme pris som i 2014, og der kan indgås en leasingaftale på sammen vilkår som den nuværende aftale, vil der være behov for en yderligere anlægsbevilling fra og med Behovet for anlægsbevillingen fremkommer således: Nuværende anlægsramme jf Leasingydelse ved anskaffelse enheder i Leasingydelse ved anskaffelse enheder i Leasingydelse til udskiftning af tablets anskaffet i Finansieringsbehov Anskaffelsen vil betyde, at anvendelsen af IT bliver en let og naturlig del af den daglige undervisning for den enkelte elev samt bidrage til en åben og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Mulighed for at folkeskolereformen kan tænkes ind i alle fag og integreres som en naturlig del af undervisningen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Udbud af tablets kan startes op primo Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig for bevillingen. 24 ANLÆGSINVESTERINGER

25 Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Social og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet SSUAN02 Dagcenter til borgere med demenslidelser Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 25 ANLÆGSINVESTERINGER

26 Social og Sundhedsudvalget SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet Ombygning af Nordfynsværkstedet Nordfynsværkstedet (NFV) er kommunens tilbud til voksne udviklingshæmmede når det gælder beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær. NFV har i dag 28 pladser fordelt med 10 værkstedspladser og 18 aktivitet og samværspladser. NFV er i udgangspunktet ikke indrettet handicapvenligt i forhold til fysisk handicap, her er fx ikke handicaptoilet og flere værkstedsrum vil kræve en mindre renovering i form af flytning af døre og skillevægge. En kapacitetsudvidelse forudsætter ligeledes indkøb af mere fleksibelt inventar, værktøj og udstyr. Her vurderes især kantinen i forhold til fleksibelt møblement samt IT værkstedet aktuelt at have begrænsninger med for få stationer, computere og tablets. Ved at ombygning af Nordfynsværkstedet, vil det være muligt at udvide antallet af pladser fra 28 til 36 pladser. En udvidelse af antallet af pladser på Nordfynsværkstedet, vil kunne reducere behovet for at købe pladser i andre kommuner og i private tilbud og derved vil der kunne opnås en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner. Tilbuddene i Nordfyns Kommune vil blive mere attraktive for borgere der eller ville ønske et tilbud i for eksempel Odense Kommune. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,68 1,36 1,36 1,36 Den anførte driftsbesparelse opnås ved en opnormeringer af Nordfynsværkstedet og en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner, fordelt således: År Opnormering NFV Besparelse Besparelse Drift i alt Antallet af pladser øges i 2015 med 4 pladser til 32, og i 2016 øges til nye normering med yderligere 4 pladser til 36 pladser fordel på pladser og pladser. 26 ANLÆGSINVESTERINGER

27 SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser Social og Sundhedsudvalget Etablering af dagcenter til borgere med demens Pt. er der venteliste på ca. 15 borgere til dagcenterplads. En stor del af disse borgere har en demenslidelse. Dagcenterpladsen har for denne målgruppe en vigtig funktion både for den demente samt aflastning af de pårørende. Jf. Nordfyns Kommunes demenspolitik ønsker kommunen at give den demente og de pårørende et trygt og værdigt liv gennem varierende tilbud. På nuværende tidspunkt er der ikke et dagscentertilbud specifikt til demente. Såfremt hjerneskadecentret flytter til Møllehaven, vil der blive mulighed for at oprette et dagcenter i Hus 5 (nuværende hjerneskadecenter) samt oprettelse af reminisensstue. Lokalerne skal indrettes til formålet. Borgere og pårørende vil hurtigere kunne tilbydes plads på Dagcenter. Resultatet af et målrettet tilbud til demensområdet bliver styrkelse af rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme til borgerne og de pårørende, som er berørt af demenssygdomme. Ventelisten nedbringes. Der skal ansættes medarbejdere med speciale i demens. Sandsynligvis færre timer på Frit Valg. Demens betegnes som de pårørendes lidelse, og det er som følge deraf en stor opgave/ belastning at være ægtefælle, hvorfor aflastning er altafgørende for, at de pårørende kan magte opgaven Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 2,43 2,43 2,43 2,43 Anlæg skal ses i sammenhæng med flytning af hjerneskadecenter. Endvidere gøres der opmærksomt på, at det vil være muligt at finansiere driften i 2015 via ansøgning til ældrepuljen (ældremilliarden). Judith Poulsen 27 ANLÆGSINVESTERINGER

28 Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Teknik og Miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle pulje Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 TMUAN08 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12 Renovering af pumpehuse TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier ANLÆGSINVESTERINGER

29 Teknik og Miljøudvalget Henvisning TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Beskrivelse Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Bevilling Investeringsår Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 29 ANLÆGSINVESTERINGER

30 Teknik og Miljøudvalget TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi Investering i ubemandet materiel Investeringsblokken skal ses i sammenhæng med det økonomiske råderum inden for Teknik og Miljøudvalgets område. Se råderum Se råderum Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes ved budgetvedtagelsen Driftschef Louise Rasmussen 30 ANLÆGSINVESTERINGER

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263) ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere