EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET"

Transkript

1 EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET STØTTE FRA FOREBYGGELSESFONDEN - Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter Oxford Research A/S Amagertorv 19, København K Tlf.: Fax: CVR nr Reg.nr.: A/S Valued Acer Customer Direkte: Forfatter: VAC Sidst gemt: :38:00 Sidst udskrevet: :38:00

2 Evaluering af projekter der har modtaget støtte fra forebyggelsesfonden Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter Udarbejdet for Forebyggelsesfonden - december 2011 Rapporten er udarbejdet af: Oxford Research A/S Direktør Helle Ourø Nielsen Chefanalytiker Sandy Brink Analytiker Jakob Bom Analytiker Dorte Stenbæk Hansen Researcher Mikkel Schwab Researcher Maj Baltzarsen Kubix ApS Direktør Bruno Clematide Konsulent Ph.d. Pernille Bottrup RUC (Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv) Professor Helge Hvid Ph.d. Lektor Henrik Lambrecht Lund SFI (forskningsafdeling for Beskæftigelse & Integration) Seniorforsker Ph.d. Helle Holt Seniorforsker Ph.d. Jan Høgelund Arbejdsmedicinsk klinik ved Regionshospitalet Herning Seniorforsker Ph.d. Merete Labriola Henvendelse om rapporten kan ske til: Direktør Helle Ourø Nielsen, Oxford Research A/S Rapporten kan hentes på Forebyggelsesfondens hjemmeside: 2

3 Forord Dette er første evalueringsrapport om Forebyggelsesfondens resultater. Evalueringsopgaven varetages af et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Oxford Research. Konsortiet blev valgt til opgaven gennem et EU-udbud i begyndelsen af Den første evalueringsrapport omfatter 114 projekter, fortrinsvis fra 2007 og Forebyggelsesfonden blev oprettet i 2007 med det formål at yde støtte til indsatser på danske virksomheder, der skal reducere omfanget af nedslidning. Det vil sige til: Projekter, der kan forebygge nedslidning gennem arbejdsmiljøforbedringer Projekter, der kan bidrage til, at personer der er nedslidte og sygemeldte kan hjælpes hurtigere tilbage til arbejde Projekter, der kan forebygge nedslidning gennem sundhedsfremme. Fondens fokus er de virksomhedsnære indsatser altså en slags bottom-up model, hvor virksomhederne selv definerer konkrete forslag til projekter under de ovennævnte formål. Det har betydet en stor mængde nytænkende idéer, der har til formål at forebygge nedslidning og hjælpe nedslidte borgere med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Bestyrelsen ønsker at prioritere og målrette fondens midler der, hvor de gør mest gavn. Ønsket om at kunne dokumentere resultaterne af de projekter, fonden giver støtte til, har betydet, at fondens bestyrelse fra fondens start har stillet krav om, at projekterne evalueres og afrapporteres i evalueringsrapporter. Et centralt budskab i nærværende rapport er, at mange projekter ikke formår at måle, om deres projekt rent faktisk har haft en effekt. Det er således vanskeligt pt. at sige noget meget håndfast om, hvilke effekter projekterne opnår. Allerede inden rapporten forelå fra ekstern evaluator, har bestyrelsen foretaget egne resultatopsamlinger, som også har vist, at det er vanskeligt for projektejerne at måle på deres indsatser. Bestyrelsen har fulgt op på dette ved bl.a. at: Arbejde med at sikre mere konkrete og målbare succeskriterier for de projekter, der opnår støtte. Udarbejde en mere systematisk slutrapport, som projektejerne skal udarbejde ved afslutningen af deres projekt. Udarbejde en uddybet evalueringsvejledning til brug for overvejelser om evalueringsmetoder i forbindelse med udformningen af projektansøgningen. Generelt er det bestyrelsens opfattelse, at mange projektejere opfatter, at alene det at gennemføre en projektproces i sig selv er et resultat, selvom der ikke nødvendigvis kan måles en effekt. Et stykke ad vejen kan bestyrelsen tilslutte sig dette, idet fondens midler hermed bidrager til en konkret udviklingsproces på en arbejdsplads, som måske først viser resultater længe efter, at projektet er afsluttet. Det er imidlertid helt afgørende for bestyrelsen, at fonden gennem de støttede projekter kan vise, hvad der virker, og hvorfor noget ikke virker. Derfor er bestyrelsen meget optaget af at anvende anbefalingerne fra evalueringsrapporten aktivt. F.eks. om man kan opstille standardiserede indikatorer, som kan anvendes ensartet på tværs af projekter og således bidrage til, at det i højere grad bliver muligt at opgøre og sammenligne målbare effekter i de projekter, der støttes fremadrettet. 3

4 Samtidig ligger der meget brugbar information i de projekter, der er støttet hidtil. Som nævnt har samtlige projekter resulteret i evalueringsrapporter med beskrivelser af de forløb, de har gennemgået, samt de resultater de har opnået. På Forebyggelsesfondens hjemmeside er det muligt at søge i såvel igangværende som afsluttede projekter. Det videnskabelige niveau for indholdet i rapporterne er meget varierende, men de mange konkrete historier om projekterne, deres indhold, forløb og resultater er en værdifuld pulje af viden, som løbende vil blive analyseret yderligere, og som kan tjene som inspiration til især virksomheder, der går med overvejelser om at udtænke et projekt om forebyggelse og reduktion af nedslidning. God læselyst Johannes Due Formand 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Resume... 9 Mangelfulde projektevalueringer en udfordring for nærværende evaluering... 9 Sammenhænge mellem organisering, indsatstyper, implementering og videnspredning Anbefalinger på flere niveauer Projektnære vejledninger Overordnede opmærksomhedspunkter Forebyggelsesfondens rådgivende funktion Øget strategisk fokus i Forebyggelsesfonden Kapitel 2. Baggrund Forebyggelsesfondens formål Evalueringens afsæt og metode Virkningsevaluering Centrale evalueringsbegreber Metode Analyseværktøj Effektvariable og målemetoder Kvantitativ analyse Kvalitative analyser Evalueringsspørgsmål og -hypoteser Rapportens opbygning Kapitel 3. Projektprofiler inden for hovedformål Projekter fordelt på hovedformål Projekternes omfang Kendetegn ved ejerforhold på tværs af hovedformål Projekternes indsatser, metoder og succeskriterier Kapitel 4. Evaluering af HF 1a Formålet med HF 1a Projekternes kontekst

6 4.3 Projekternes indsats Opsummering HF 1a Kapitel 5. Evaluering af HF 1b Formålet med HF 1b Projekternes kontekst Projekternes indsats Opsummering HF 1b Kapitel 6. Evaluering af HF Formålet med HF Projekternes kontekst Projekternes indsats Opsummering HF Kapitel 7. Evaluering af HF Formålet med HF Projekternes kontekst Projekternes indsats Opsummering HF Kapitel 8. Analyse på tværs af hovedformål Kontekstfaktorer Organisering af beslutningskompetence Inddragelse af eksterne konsulenter Offentlig og privat projektejerskab Projekternes omfang Indsatstyper Implementering og spredning Typer af output Typer af spredning Opsummering på analysen på tværs af hovedformål Kapitel 9. Konklusioner Kapitel 10. Anbefalinger Projektnære vejledninger Overordnede opmærksomhedspunkter Forebyggelsesfondens rådgivende funktion Øget strategisk fokus i Forebyggelsesfonden Programteorier som metode

7 Effektmål og succeskriterier Opsummering Bilag 1: Evalueringens anvendte begreber Bilag 2: Undersøgelsesspørgsmål og hypoteser Undersøgelsesspørgsmål Hypoteser Evalueringsvariable (herunder succeskriterier) Institutionelle variable Indsatsvariable Procesvariable Hovedformålsspecifikke variable HF 1a og HF 1b HF HF

8 8

9 Kapitel 1. Resume Nærværende evaluering er første del af en treleddet evaluering af Forebyggelsesfondens støttede projekter. Formålet med den samlede evaluering er at evaluere de støttede projekters effekt og proces. Evalueringen skal ligeledes aktivt bidrage til at udvikle Forebyggelsesfondens arbejde i forhold til opstilling af krav ved tildeling af midler samt angivelse af retningslinjer for projekternes egne evalueringer. Særligt sidstnævnte er i fokus i denne første delevaluering, der ligeledes afdækker, hvordan Forebyggelsesfonden kan støtte projekterne i at gennemføre valide og meningsfulde evalueringer. Evalueringens første del omfatter 114 afsluttede projekter 1. Heraf er 62 projekter afsluttet inden for hovedformål 1a, 13 inden for hovedformål 1b, 11 inden for hovedformål 2 og 28 inden for hovedformål 3. Den samlede evaluering løber til 2015 og udføres i et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Oxford Research. Mangelfulde projektevalueringer en udfordring for nærværende evaluering Evaluator har tidligt i evalueringsprocessen desværre måttet konstatere, at en tværgående evaluering af de 114 forskellige projekter blev udfordret af manglende anvendelse af ensrettede retningslinjer for effektmåling og evaluering i de respektive projektevalueringer. Projektevalueringerne er en essentiel kilde i denne evaluering, og de er så differentierede i indhold og kvalitet, at det ikke er muligt for evaluator at vurdere og evaluere projekternes effekt hverken opdelt på hovedformål eller samlet. End ikke på ofte anvendte effektmål, som fx nedbringelse af sygefravær, har der i projektevalueringerne tilnærmelsesvis været anvendt ens opgørelsesmetoder, som har muliggjort en tværgående effektanalyse. Flere projekter har eksempelvis mod forventning slet ikke anvendt effektvariable. Det er evaluators vurdering, at knap 1/5 af de gennemførte projekter har projektevalueringer af høj kvalitet. Det er evaluators vurdering, at denne lave andel af evalueringer af høj kvalitet beror på henholdsvis forkert anvendelse af evalueringsmetoder og uhensigtsmæssige metodevalg. Ydermere vurderer evaluator, at der er en sammenhæng mellem evalueringernes kvalitet og hovedformål. Eksempelvis vurderer evaluator, at ingen projektevalueringer under HF 2 vurderes at have en dårlig kvalitet, hvilket kan have følgende forklaringsfaktorer: En høj grad af anvendelse af eksterne evaluatorer i evalueringerne, at Forebyggelsesfonden under dette hovedformål stiller større krav til evalueringer, og at projekterne er større end under de øvrige hovedformål og derfor afsætter ressourcer til at gennemføre grundigere og mere veldokumenterede evalueringer. Omvendt konkluderes det, at projektevalueringer under HF 3 har en høj andel af evaluerede projekter, der af evaluator vurderes at have en dårlig kvalitet, hvilket kan skyldes 1 Projekter som er afsluttet inden 1. maj

10 det individorienterede fokus, som opstår, når der sættes fokus på sundhed og KRAMfaktorer 2. Det kan være svært at få involveret målgruppen, fordi det er prekært og grænseoverskridende for både deltagere og evaluator at involvere sig i evalueringen, når projekterne i høj grad drejer sig om personlige sejre og livsstilsændringer i forhold til fx motion og rygning. HF 1b-projekter har den højeste andel af evaluerede projekter, som af evaluator er vurderet som værende af dårlig kvalitet. Teknologiudviklende projekter vil oftere have et mere konkret og håndgribeligt resultat i form af, om teknologien virker eller ikke virker, hvilket kan mindske motivationen til sideløbende at foretage en anden form for evaluering. Evaluator vurderer tillige, at der generelt i projektevalueringerne er for lidt fokus på dokumentation og på de enkelte projektevalueringers bidrag til spredning af viden og resultater. Ovenstående problemstillinger affødte, at evaluator tidligt i evalueringsforløbet foreslog Forebyggelsesfonden at udarbejde en særskilt dybdegående tværgående analyse med fokus på succeskriterier. Dette blev godkendt af Forebyggelsesfonden, og den tværgående analyse vil foreligge ultimo december Da indeværende evaluering ikke kan indeholde en valid analyse af klassiske arbejdsmiljø effektvariable på output, outcome og impact, har evaluator valgt at benytte indikatorerne implementering og spredning som effektmål. Fælles forståelsesramme og begrebsafklaring På baggrund af ovenstående konkluderes det i evalueringen, at der er behov for, at Forebyggelsesfonden udarbejder en mere præcis overordnet og fælles forståelsesramme for projekterne og via en begrebsafklaring nærmere definerer, hvad og hvordan projekterne kan dokumentere effekt af deres forskellige indsatser. Dette er centralt i forhold til evaluators fremtidige muligheder for at kunne evaluere effekter på tværs af projekterne. Sammenhænge mellem organisering, indsatstyper, implementering og videnspredning Trods udfordringerne med at evaluere på tværgående effektmål viser evalueringen interessante sammenhænge mellem fx projekternes organisering og bestemte indsatstyper, som vurderes at have betydning for projekternes efterfølgende implementering samt videnspredning af opnåede resultater og erfaringer. I evalueringens tværgående analyse har evaluator fundet flere interessante sammenhænge eller tendenser og har på den baggrund opstillet en række typologier, som i de kommende evalueringer kan anvendes til at evaluere projekterne på anden vis end ved hovedformål: Organisering af beslutningskompetence Typer af ekstern konsulentstøtte Eksterne evaluatorer Ejerskab Projekternes omfang Indsatstyper Output 2 Kost, Rygning, Alkohol og Motion. 10

11 Spredning. Under organisering af beslutningskompetence opstilles der på baggrund af analyser to hovedtypologier: Snæver projektledelse og styregruppe. Analysen viser tydeligt, at der er forskel på et styregruppestyret projekt og et ledelsesstyret projekt. Langt hovedparten af alle projekter anvender styregrupper som det organ, hvori beslutningskompetencen lægges, og det kan konkluderes, at involvering af medarbejderrepræsentanter i styregrupper har en positiv betydning på flere områder. Dels peger analyserne på, at medarbejderrepræsentation i styregrupper øger graden af implementering, dels resulterer i flere positive sideeffekter, som ikke var forventet ved projektstart. Anvendelse af eksterne konsulenter er udbredt blandt projekterne. Kun 16 projekter (14 %) gør ikke brug af eksterne konsulenter. Anvendelse af eksterne konsulenter dækker over mange forskellige funktioner, som evaluator har kategoriseret under følgende hovedkategorier: Processtøtte, undervisning, arbejdsmiljøfaglig bistand, teknisk bistand, sundhedsfaglig bistand og formidling. Hovedparten af projekterne anvender en kombination af forskellige typer af konsulentstøtte. De mere generelle typer af konsulentstøtte er mest udbredt. Processtøtte er den mest anvendte konsulentstøtte, og denne har en klar sammenhæng med empowerment som løsningsforståelse, derefter følger undervisning. Dette peger på, at rigtig mange af projekterne vurderer, at de har behov for hjælp til at gennemføre projektets aktiviteter og holde fokus i projektet. Det konkluderes tillige, at anvendelsen af de forskellige typer af konsulentstøtte har en sammenhæng til de specifikke hovedformålsområder. Arbejdsmiljøfaglig bistand er mest udbredt i HF 1a-projekter, teknisk bistand er mest udbredt i HF 1b-projekter, mens sundhedsfaglig bistand er mest udbredt inden for HF 3-projekter. Derudover viser evalueringen, at processtøtte bidrager til øget spredning for HF 1aprojekter, mens dette ikke viser sig for projekter under de andre hovedformål. Når der ses på alle projekter, viser det sig, at brugen af eksterne konsulenter til processtøtte generelt skaber både en højere grad af implementering og spredning. I forhold til projektevalueringer skelnes der i evalueringen mellem tre typer af evalueringer: Intern evaluering, intern/ekstern evaluering og ekstern evaluering. Inddragelse af eksterne evaluatorer i projekterne vurderes at have en positiv indvirkning på evalueringens kvalitet, men særskilt evalueringer, der er udarbejdet i et internt/eksternt samspil, vurderes at højne evalueringens kvalitet. Dette skal forstås som, at kvaliteten af projektevalueringerne øges, når de foretages i et samarbejde mellem projektinterne medarbejdere og eksterne konsulenter. Evaluator vurderer, at dette skyldes synergien mellem et indgående internt kendskab til virksomheden, fagområdet m.v. og evalueringsfaglig ekspertise, der med et uafhængigt øje kan vurdere projektets resultater. Det kan ikke i evalueringen vurderes, om anvendelsen af eksterne evaluatorer har en positiv indvirkning på, om projektet og den viden, der er udviklet og opbygget, spredes. Den foreløbige konklusion er, at brugen af eksterne evaluatorer ikke spiller en rolle i denne sammenhæng. Ud fra datamaterialet kan det dog ikke fastsættes, om de eksterne evaluatorer uformelt og personligt spreder og anvender den opnåede viden fra projekterne. Det vil kræve en dybere undersøgelse med kontakt til de eksterne evaluatorer på projekterne. Imidlertid viser evalueringen, at inddragelsen af eksterne evaluatorer bidrager til at styrke implementeringen. I forhold til ejerskab konkluderes det, at evalueringer fra projekter i private virksomheder har en højere andel af evalueringer, som ifølge evaluators vurdering er af dårlig kvalitet, end evalueringer gennemført i projekter i offentlige virksomheder. Dette kan skyldes flere forhold. For det første er der formentlig en større erfaring med evaluering af projekter og dokumentation i de fleste offentlige virksomheder. Det gælder dog ikke de 11

12 mindre offentlige arbejdspladser. Men fra de gennemførte projekter er der eksempler på, at mindre offentlige institutioner, fx et plejehjem, hvor der gennemføres et projekt, søger støtte i kommunens centrale forvaltning, hvor kompetencerne findes. Evalueringen har tillige vist, at ejerskab ikke har betydning for spredning og implementering. Evalueringen viser, at projekternes omfang (forstået som både varighed og økonomi) spiller en rolle i forhold til graden af implementering. Eksempelvis gælder det for evalueringer med en varighed over to år, at implementeringsgraden er mindre end for projekter, der har en varighed under to år. Derudover viser evalueringen, at medfinansiering har en betydning for graden af implementering. Andelen af projekter, der ikke implementeres, falder væsentligt, når medfinansieringen overstiger kr. I forhold til spredningen spiller projekternes omfang imidlertid ikke nogen rolle. I forhold til indsatser anvender projekterne mange forskellige typer af indsatser, og de kombineres typisk. De typer af indsatser, som anvendes i projekterne, har evaluator kategoriseret under følgende hovedkategorier: Individuelle tilbud, arbejdets organisering, netværk/samarbejde, ambassadører, kompetenceudvikling, rammebetingelser/-vilkår og informationsaktiviteter. Hovedparten af projekterne har to eller tre indsatstyper, og hele 23 projekter har fem eller flere indsatser. Det betyder, at der i hvert enkelt projekt opstår systemer af indsatser, hvor effekt opstår i samspil mellem fx et kompetenceudviklingsforløb, nye arbejdsredskaber og et dialogforløb blandt målgruppen. Dette gør det yderst komplekst at undersøge overordnede sammenhænge mellem indsats og effekt. Der er dog klare tendenser til, at kompetenceudvikling og fokus på arbejdets organisering er indsatstyper, der øger implementeringen, mens brugen af samarbejde/netværk giver mere spredning. Evalueringen har identificeret ni typologier af output, som viser de umiddelbare resultater og ændringer, som er blevet affødt af projekternes indsatser. Flest projekter har resulteret i ændringer i arbejdsrutiner (47 projekter), og ligeledes har mange projekter ført til ændringer i samarbejdsformer (38 projekter). I forhold til impact er der opstillet to typer af spredning: internt i virksomheden (lokal impact) og i sektoren/branchen/m.v. (bred impact). Analysen viser, at den største spredning sker internt i virksomhederne (61 %), mens den bredere impact foregår i 49 % af projekterne. 1.2 Anbefalinger på flere niveauer Evalueringens anbefalinger foretages på flere niveauer, idet nogle fund leder til håndfaste konklusioner, mens andre fund tyder på sammenhænge, der kan danne grundlag for egentlig vejledning i forhold til projekterne fx om organisering af beslutningskompetence og projektledelsen. Andre fund giver alene grund til en skærpet opmærksomhed eller nyvunden interesse for særlige aspekter fx i forhold til mange projekters behov for ekstern processtøtte. Evaluator finder, at der med denne hierarkisering af anbefalinger gives et nuanceret og holdbart input til Forebyggelsesfondens og projekternes fremtidige arbejde. Projektnære vejledninger På baggrund af evalueringens fund kan der gives en række vejledninger til projekternes organisering. 12

13 Det anbefales, at Forebyggelsesfonden lægger vægt på, at projekter placerer beslutningskompetencen i styregruppelignende konstellationer med medarbejderinddragelse, medmindre de har gode argumenter for at organisere beslutningskompetencen anderledes. Evaluator finder det hensigtsmæssigt, at projekterne i forhold til valg og sammensætning af indsatstyper er opmærksomme på, at indsatstyper, som retter sig mod arbejdets organisering og kompetenceudvikling, tyder på at være gavnlige for den efterfølgende implementering. Dette forbinder evaluator med disse indsatstypers iboende implementering i henholdsvis personer og processer. Evaluator vurderer tillige, at sundhedsfremmeprojekter bør vejledes til at arbejde med ambassadører, da disse er fundet særligt væsentlige for denne type projekter. På samme vis finder evaluator, at projekterne med fordel kan vejledes til at anvende netværk og samarbejde som indsats, da denne indsats af evaluator vurderes til at have en iboende positiv betydning for den eksterne spredning. Det samme er gældende for informationsaktiviteter som indsats, som er fundet til at have en positiv betydning for opnåelse af intern spredning. Overordnede opmærksomhedspunkter Det er evaluators vurdering, at der udover ovenstående vejledninger er forhold, som bør være særskilte opmærksomhedspunkter for Forebyggelsesfonden. For det første finder evaluator det interessant og relevant, at der tegner sig en sammenhæng mellem implementering og størrelsen på projekternes medfinansiering. Dette kan give anledning til overvejelser omkring medfinansieringskrav. Med evaluators øjne er det ikke overraskende, at jo mere den konkrete virksomhed selv har på spil i forhold til økonomi, desto større er fokus på implementering af projektet. Evaluator finder, at økonomiske incitamenter bør være et opmærksomhedspunkt. Overvejelserne kan tage flere retninger, men et generelt fokus på Forebyggelsesfondens støtteprocent (bevillingens andel af projektsummen) i de konkrete projekter kan være en farbar vej til at optimere udbyttet af de tildelte midler. Et andet opmærksomhedspunkt er projekternes udtalte behov for ekstern konsulentbistand i projekterne. Dette udledes dels af den konkrete anvendelse af konsulentbistand, dels af mange projektlederes italesættelse af manglende erfaring med projekter og projektledelse. Ovennævnte kan give anledning til overvejelser i Forebyggelsesfonden om, hvorvidt Forebyggelsesfonden mere aktivt skal indgå i leveringen af dele af denne bistand. En mere aktiv deltagelse fra Forebyggelsesfonden vil i sig selv give Forebyggelsesfonden mulighed for at opnå større konkret viden om projekterne og på den baggrund opbygge intern læring i Forebyggelsesfonden. En konkret underbygget og projektnær viden i Forebyggelsesfonden vil uvilkårligt facilitere en tværgående læring og videnspredning mellem projekterne, som, evaluator finder, har så oplagte positive perspektiver, at evaluator nedenfor udfolder de muligheder, evaluator ser for en mere rådgivende funktion fra Forebyggelsesfonden over for projekterne. 13

14 Forebyggelsesfondens rådgivende funktion Mange projekter har udtrykt tilfredshed med Forebyggelsesfondens rådgivning, men der efterspørges eksplicit mere rådgivning fra Forebyggelsesfonden, ligesom anvendelsen af ekstern konsulentbistand i de evaluerede støttede projekter er markant. Evaluator ser flere muligheder for, at Forebyggelsesfonden indgår mere aktivt i projekterne via en rådgivende funktion. De umiddelbare muligheder for at udbygge Forebyggelsesfondens rådgivende funktion foreslår evaluator at være følgende, som er yderligere udfoldet i evalueringens kapitel 10: Generel faglig sparring til projekterne Specifik faglig sparring i udvalgte projekter Støtte udvalgte projekter i ansøgningsfasen Indgå i styregrupper i udvalgte projekter. Øget strategisk fokus i Forebyggelsesfonden Den mest gennemgribende anbefaling går på et øget strategisk fokus i Forebyggelsesfonden som grundlag for en mere veldokumenteret indsats, der giver evaluator et fundament for at evaluere de støttede projekters effekt. Anbefalingen om et øget strategisk fokus med brug af programteorier ligger i tråd med en international trend om strategisk fondsarbejde og evaluering heraf. Evaluator anbefaler, at der udarbejdes en overordnet programteori for Forebyggelsesfonden, og med denne som udgangspunkt udarbejdes der generelle programteorier for de respektive fire hovedformål. Til hovedformålenes generelle programteorier knyttes en række definerede effektmål, som afhængig af den konkrete indsats anses som relevante og rimelige at måle på i de støttede projekter. Ovennævnte må imidlertid ikke føre til en standardisering, som ikke kan tage højde for projekternes forskellighed og unikke karakter. Samtidig må det ikke føre til et statisk instrument, som ikke kan indeholde de eksperimenterende dele af projekterne. Konkrete anbefalinger fra evaluator til Forebyggelsesfonden om, hvordan ovenstående balance mellem en øget standardisering og en nødvendig fleksibilitet bedst kan opnås, er ikke indeholdt i evalueringen, da det afventer færdiggørelsen af den tværgående analyse af succeskriterier, som først foreligger efter udarbejdelsen af nærværende evaluering. Den tværgående analyse af succeskriterier er mere dybdegående i sin analyse på dette specifikke punkt end nærværende evaluering og vil derfor have et mere konkret afsæt i projekternes hidtidige arbejde med succeskriterier. Evaluator anser ikke ovennævnte anbefalinger for at indeholde et radikalt skifte i Forebyggelsesfondens arbejde, men anbefalingerne er ikke desto mindre helt afgørende for de fremtidige muligheder for at dokumentere effekter endsige lære af processer og indsatser, som virker. 14

15 Kapitel 2. Baggrund Forebyggelsesfonden blev etableret d. 1. marts Forebyggelsesfonden har en kapital på 3 mia. kroner og kan uddele op til 350 mio. kroner om året. Forebyggelsesfonden er en del af velfærdsaftalen fra 2006, som VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre står bag. Nærværende evaluering er første del af en treleddet evaluering, som på tværs af Forebyggelsesfondens hovedformål og projekter skal afdække effekten af de gennemførte projekter støttet af Forebyggelsesfonden. Evalueringen skal samtidig skabe læring om de processuelle forhold i de gennemførte projekter. Evalueringens første del omfatter 114 afsluttede projekter 3. Særligt denne første delevaluering skal ligeledes afdække, hvordan Forebyggelsesfonden kan støtte projekterne i at gennemføre valide og meningsfulde evalueringer. Den samlede evaluering løber til 2015 og udføres af et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Oxford Research. Nærværende rapport er dermed den første leverance i evalueringen af Forebyggelsesfondens projekter. Anden leverance er en tværgående dybdegående analyse af projekternes arbejde med succeskriterier, som afsluttes ultimo december Forebyggelsesfondens formål Formålet med Forebyggelsesfonden er at give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser 4, og formålet operationaliseres gennem fire hovedformål: Hovedformål 1: Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på arbejdspladser i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Dertil kommer projekter på arbejdspladser, som fastholder medarbejdere med dårligt helbred (hovedformål 1a). Projekter, der udvikler ny teknologi, som kan anvendes til at forebygge nedslidning i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper (hovedformål 1b). Hovedformål 2: Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. Hovedformål 3: Projekter, der styrker bevidstheden om risikoen forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Hovedformål 4: Projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning. I nærværende evaluering indgår ikke projekter under hovedformål 4. Dette grundet, at hovedformål 4 blev indført med en lovændring (Lov nr. 430 af 28/4 2010), der trådte i 3 Projekter som er afsluttet inden 1. maj

16 kraft 1. juni I 2010 indgik fokusområdet som en forsøgspulje under hovedformål 1, først i 2011 blev det oprettet som selvstændigt hovedformål. Hovedformålene forkortes i evalueringen som henholdsvis HF 1a, HF 1b, HF 2 og HF 3. Under hovedformål 1 og 4 udpeges hvert år nedslidningstruede brancher og jobgrupper, som har mulighed for at søge midler. Under hovedformål 2 er det som udgangspunkt den kommunale myndighed med ansvar for rehabilitering og genoptræning, der kan søge støtte. Hvis opgaven med rehabilitering og genoptræning er udlagt til anden aktør (offentlige som private virksomheder) kan denne på samme vis søge støtte under hovedformål 2. Nedslidningstruede brancher i 2007, 2008 og Bygge og anlæg Fiskeri Fjerkræsslagterier, fiske- og foderproduktion Hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne Hotel- og restauration Rengøring, vaskeri og renserier Skibsværfter Svineslagterier Tekstil, tøj og beklædning Transport af gods Transport af passagerer Nedslidningstruede brancher, der tilføjes i Kriminalforsorgen Nedslidningstruede brancher, der tilføjes Brød, tobak, chokolade og sukkervarer + El- og elektronikindustri + Papir- og papvarer samt bogbinding + Telekommunikation + Konserves og drikkevarer mv. 5 Oplistningen er for 2007, 2008 og 2009, da der i evalueringen kun indgår et projekt fra 2010 inden for HF 1a. Dette projekt har pædagogmedhjælpere som målgruppe

17 Nedslidningstruede jobgrupper i Pædagogmedhjælpere Kortuddannede Social- og sundhedshjælpere/assistenter Fængselsfunktionærer Nedslidningstruede jobgrupper, tages ud 2008 og 2009 Fængselsfunktionærer (dækkes af branchen Kriminalforsorgen) Evalueringens afsæt og metode Indeværende rapport er den første af tre delevalueringer. Den samlede evaluering skal undersøge og analysere de støttede projekters effekt, virkning og proces, men skal samtidig bidrage til at udvikle Forebyggelsesfondens arbejde i forhold til tildeling af midler samt krav og retningslinjer til projekternes evalueringer. Særligt denne første delevaluering skal afsøge, hvordan Forebyggelsesfonden kan støtte projekterne i at gennemføre valide og meningsfulde evalueringer. Denne evaluering omhandler alene afsluttede projekter. Evaluator modtog materiale og stamdata fra i alt 122 projekter. Evaluator har valgt at frasortere otte projekter, dels fordi det viste sig, at nogle af disse hørte sammen som videreførelser af tidligere projekter, dels da nogle projekter blev afbrudt inden projektafslutning. Samlet omfatter evalueringen således 114 projekter. Evalueringen er en meta-evaluering. Dette skal forstås således, at evaluator evaluerer de støttede projekter på baggrund af projekternes egne evalueringer, men de 114 evalueringer underlægges en tværgående analyse, hvor der tillige indhentes yderligere data. Hermed er det muligt at foretage en tværgående evaluering dels på de enkelte hovedformål, og dels på alle projekter. Evalueringens kilder er primært projekternes egne evalueringer og øvrigt projektmateriale 8, hvilket giver evalueringen den udfordring, at projektevalueringerne ikke er foretaget ud fra hverken samme evalueringsteoretiske ramme eller ved brug af enslydende evalueringsindikatorer. Således er der heller ikke i de 114 projektevalueringer en fælles forståelse af centrale begreber såsom effekt og virkning. I en tværgående evaluering er det essentielt, at der defineres et begrebsapparat. Med udgangspunkt i den teoribaserede evaluering og herunder virkningsevalueringen redegøres der i det følgende for, hvilket evalueringsteoretisk afsæt indeværende evaluering har, og hvilke begreber der er centrale i den forbindelse. Denne overordnede metodiske og begrebsmæssige ramme for evalueringen fører til en mere konkret beskrivelse af den metode, som evalueringen beror på, samt de overvejelser der ligger bag den praktiske udførelse Ansøgning, budget, statusrapporter, slutregnskab og slutrapport samt supplerende materiale fremsendt til evaluator i forbindelse med interview med projektledere m.fl. 17

18 2.1.3 Virkningsevaluering I nærværende evaluering tages der udgangspunkt i en virkningsevalueringsmodel. Virkningsevalueringen er en del af en bredere tilgang, der betegnes teoribaseret evaluering. Teoribaseret evaluering sætter fokus på at vurdere den programteori, som projektet bygger på. En programteori er en teori eller antagelse, der kan være mere eller mindre underbygget, om hvilken forandring projektet forventes at skabe. Teoribaseret evaluering drejer sig således om at teste, om de antagelser om forandring, projektet kan skabe med de planlagte aktiviteter, holder i virkeligheden. Denne tilgang, hvor der er fokus på programteorien og den forandring, der sker, ligger også til grund for virkningsevaluering 9. Men virkningsevaluering har yderligere fokus på, hvordan den fastlagte programteori virker i den sociale og kulturelle kontekst, den skal virke i. Devisen er, at alle forandringer påvirkes af den kontekst, de foregår i, og indsatsen skal derfor ses i den kontekst, den udspiller sig i (Pawson & Tilley 1997; Tilley 2005). Dermed kan en evaluering, der trækker på virkningsevaluering, også være med til at forklare, hvorfor to projekter med lignende aktiviteter virker forskelligt på to forskellige arbejdspladser. Virkningsevalueringen tager højde for, at det man ønsker at evaluere sker i en kontekst, der er unik og lokal, og den giver mulighed for at sætte fokus på indsatserne og processen og den kontekst, der er med til at drive et projekt og en forandring i en organisation frem. Når denne tilgang er aktuel i evalueringen af Forebyggelsesfondens projekter, skyldes det, at hvert enkelt projekt er unikt, også selvom der er en tværgående vision om forebyggelse i projekterne. Dertil kommer, at et enkelt arbejdsmiljø- eller forebyggelsesprojekt i en organisation kun er en lille del af de mange forhold, der kan skabe et bedre arbejdsmiljø målt ved fx trivsel eller mindre sygefravær. Samfundskonjunkturerne, nye maskiner, ny teknologi, organisationsændringer og meget andet kan påvirke arbejdsmiljøindikatorerne ligeså meget eller mere end et afgrænset projekt om fx motion. Netop derfor er det i en evaluering af arbejdsmiljø og forebyggelse relevant at tænke i en evalueringstradition, der erkender, at konteksten for projektet er ligeså vigtig som projektet selv. I virkningsevaluering anses forandringer ikke blot at skyldes en udefrakommende indsats, der virker ind på arbejdspladsens hverdag. Evaluator skal derfor være opmærksom på andre faktorer end den isolerede indsats. Forandringen er det, der opstår i mødet mellem indsatsen og den sociale og kulturelle kontekst. I alle former for samfundsfaglige evalueringer er det umuligt at isolere en indsats. Derfor tages der med virkningsevalueringen højde for det miljø, indsatsen foregår i ved at foretage målinger og registreringer på kontekstfaktorer, således at fx ledelsesforhold ikke alene er en fortolkningsramme, men indgår som en aktiv faktor i vurderingen af projekternes processer og resultater. Tilgangen understøtter også Forebyggelsesfondens eget ønske om at procesevaluere projekterne. Virkningsevalueringen giver mulighed for ikke alene at vurdere effekten, men at evaluere effekten i den processuelle sammenhæng mellem indsats og projektets kontekst fx organisering, indre og ydre forhold. 9 Almindelig brugt oversættelse af Pawson og Tilleys Realistic Evaluation. 18

19 2.2 Centrale evalueringsbegreber Med udgangspunkt i en virkningsevalueringsteoretisk tilgang er det formålet med figuren nedenfor at illustrere de begreber, der bruges i evalueringen. I figuren er konteksten, det processuelle perspektiv i evalueringen og forskellige forståelser af effekt helt centrale. Figur 2.1: Virkningsevalueringens begreber Effekt Lokal impact Bred impact Proces Midler Indsats Output Outcome Implementering Spredning Kontekst I figuren er det væsentligste input set fra Forebyggelsesfondens perspektiv de midler, det enkelte projekt får fra Forebyggelsesfonden, men den samlede projektsum i de enkelte projekter indeholder ofte også andre midler herunder egenfinansiering. Midlerne anvendes til en given indsats, der ofte består af flere delindsatser, der på kompliceret vis indvirker på hinanden. Indsatser påvirkes tillige af den omgivende kontekst, hvorved nye indsatser kan opstå. Hvis indsatsen i samspil med konteksten får en virkning, opnås et output. Det kan fx være en opkvalificeret medarbejdergruppe, en ergonomisk korrekt tilpasset arbejdsplads eller en ny bevidsthed om, hvilken betydning motion har. Output er det umiddelbare og konkrete resultat af en indsats. Når output implementeres og herved kommer i anvendelse, opnås et outcome. Outcome kan fx være, at medarbejdergruppen agerer anderledes, fordi de har fået en ny viden. Outcome opfattes som et resultat af projektet kort efter eller ved afslutning af projektet. I evalueringen adskilles den mere langsigtede effekt fra den kortere effekt ved at betegne den impact. Impact optræder i to former i figuren. En som omhandler den lokale effekt, og en der kræver spredning til andre afdelinger, virksomheder eller lignende, der således lærer af det konkrete projekt. Implementering er processen mod en effekt på kort såvel som på længere sigt altså fra output til outcome og fra outcome til impact. 19

20 Implementeringen sandsynliggør således, at de respektive effektmål output og outcome opnås. Spredning kan både have form af skabelse af bevidsthed og tilegnelse af ny viden, eller det kan resultere i egentlige effekter via nye projekter inspireret af de oprindelige projekter. I yderste konsekvens kan de opnåede effekter omsættes til egentlige ændringer i overenskomster, lovgivning etc. Den brede impact er således i denne figur og sammenhæng netop defineret bredt og må operationaliseres på flere forskellige måder. Konteksten, der omgiver hele projektet, er væsentlig og samtidig udfordringen i en meta-evaluering, hvor de respektive projekters kontekst er forskellig. Som figuren illustrerer, sker forandringen i et møde mellem indsatsen og konteksten. Mødet mellem indsats og kontekst går begge veje: Konteksten påvirker indsatsen, og indsatsen påvirker konteksten. Nogle af de mere håndgribelige kontekstfaktorer er fx organiseringsform og branche. Som en del af konteksten er fx det organisatoriske set-up omkring projektet, ledelsens og medarbejdernes holdning til projekterne og de samfundsøkonomiske konjunkturer vigtige faktorer. Evalueringen indeholder dermed også et processuelt perspektiv. I kraft af afsættet i virkningsevalueringen understreges det, at der er tale om en proces med forskellige faser og mødet mellem forskellige faktorer. Der lægges således et processuelt perspektiv ned over projekterne fra indsats til impact ved at se på forskellige faktorers betydning i forskellige faser af processen. Fx kan en organiseringsform have større indflydelse som kontekst i en implementeringsfase end i en spredningsfase. Hertil kommer et processuelt perspektiv på projekterne ved at afsøge og analysere på ændringer undervejs i projekterne fx i indsatsen eller i de forventninger, der er til den forandring, indsatsen fører til. Det processuelle perspektiv har således to vinkler: Dels en vinkel, som kan anskues som monitorerende med angivelse af, om projekterne gør det, de forventes at gøre; Dels en vinkel som kan anskues som lærende, hvor de forskellige fasers påvirkning af hinanden ikke er lineær, men derimod processer der afhænger af den læring, der opnås i de forudgående faser. 2.3 Metode Evaluator rummer mange forskellige fagligheder, som medvirker til at sikre en helhedsorienteret og dybdegående evaluering gennem en eksplorativ tilgang til evalueringen. Den eksplorative metodiske tilgang sikrer, at evalueringen tager udgangspunkt i projekternes virkelighed og lader derfor genstandsfeltet styre teorien og ikke omvendt. Herved giver det evalueringen en flerløsningsforståelse, som efter evaluators vurdering er nødvendig ud fra projekternes forskellige indhold og metoder. Hertil kommer, at fravalget af én faglig teori også giver evalueringen en åbenhed mod ændringer undervejs i evalueringsperioden, således at evalueringsdesignet og evalueringsparametre kan justeres efter projekternes konkrete indhold. Denne metodiske tilgang medvirker endvidere til, at evalueringen bliver anvendelsesorienteret, idet projekterne kan genkende sig selv og de tematikker, de har oplevet som væsentlige i deres processer. Tværfagligheden i evalueringsteamet har som nævnt den grundlæggende fordel, at projekterne kan evalueres med indsigt i de relevante fagområder som fx arbejdsmiljø og sundhedsfremme, og at disse kan supplere hinanden. Tværfagligheden har dog også den udfordring, at der i evalueringsteamet arbejdes ud fra forskellige teorier, traditioner og begreber, hvilket kan give divergerende vurderinger på baggrund af de forskellige per- 20

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere