Lokalplan nr Boligområde syd for Videkærvej St. Darum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 25-010-0001. Boligområde syd for Videkærvej St. Darum"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde syd for Videkærvej St. Darum November 2008

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Johansson & Kalstrup A/S Fotos/Illustrationer: Arkitekt Helene Plet Tryk: Esbjerg Kommunes Trykkeri

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse... 3 Lokalplanområdet...3 Baggrund...4 Lokalplanområdets disposition...5 Trafikale forhold...6 Miljøforhold...7 Forhold til Regionplanlægning...7 Forhold til Kommuneplanen...7 Bindinger...8 Forhold til anden planlægning...9 Forhold til gældende lokalplan...9 Miljøvurdering...9 Tilladelser fra andre myndigheder...9 Forslag til lokalplan har været udsendt i offentlig høring fra den 15. april 2008 til den 10. juni Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Retsvirkninger Vedtagelse Bilag... Indsat bagerst Bilag A: Matrikelkort Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Lokalplankort Lokalplankort Illustrationsplan Principskitse for vejanlæg Principskitse for stianlæg Principskitse for udformning af bebyggelse Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr St. Darum, Boligområde syd for Videkærvej Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med rød prikket linie. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område på ca. 7 ha øst for parcelhusbebyggelsen Østertoften i Store Darum. Området strækker sig fra Gl. Darumvej i syd til Videkærvej mod nord og anvendes til landbrugsformål. Lokalplanområdet set fra det nord-østlige hjørne Side 3

6 Redegørelse Den nordlige del af lokalplanområdet er afgrænset af et mindre skovareal og nord for Videkærvej af et større skovareal. Skovbeplantning ved Videkærvej. Lokalplanområdet ligger bag skoven til højre Ved Sandgaden forbinder stisystemet fra den eksisterende bebyggelse Østertoften området med cykelstiforbindelsen til Darum Skole. Lokalplanområdet set fra Sandgaden Baggrund Byrådet ønsker med denne lokalplan at give mulighed for, at der fortsat kan ske en boligudbygning i St. Darum og at sikre, at den Side: 4

7 Redegørelse fremtidige udbygning tager udgangspunkt i landsbyens bystruktur og nærheden til naturen. Lokalplanområdets disposition Lokalområdet I publikationen Vadehavet, Kulturarvs-atlas, Kulturarvsstyrelsen 2007, er St. Darum beskrevet som en stor landsby i et åbent marsklandskab med en rimelig velbevaret struktur. Landsbyen er karakteriseret ved de oprindelige veje med deres enkle udformninger uden fortove samt snoede forløb og de frie arealer i form af haver og marker mellem bebyggelsen, der giver mulighed for smukke udsyn over landskabet. Den nye bebyggelse grænser op mod Sandgaden Plantage, og nærheden til skoven danner inspiration for områdets udstykning og grønne struktur. Udstykningsprincipper Med henblik på at videreføre de karakteristiske træk i lokalplanområdet er der udlagt en åben kile mod Sandgaden, så der skabes et kig ind i området. Der etableres vejadgang som en let snoet vej fra Gl. Darumvej. Inde i bebyggelsen er der lagt vægt på at videreføre skovtemaet. Området er bygget op, så der mod øst etableres en bred skovbræmme, der varierer i bredde fra 10 m til 25 m. Fra skoven vokser et antal ca. 10 m brede skovbryn ind i området mellem grundene, så der dannes lommer med 2-4 grunde omkranset af skovbeplantning. Mod syd og vest afgrænses området af et skovbryn med varierende bredde fra 5 m til 20 m. Fra skovbrynet vokser der bælter af skovbryn på min. 5 m ud mellem grundene, så der også her skabes lommer til husene. Der er ved udarbejdelsen af den grønne struktur lagt vægt på, at de grønne områder udformes, så der bliver gode muligheder for at kunne færdes rundt i området. Bebyggelsen Områdets veldefinerede grønne struktur skaber baggrund for, at bebyggelsen kan opføres med en stor variation i arkitektur og farvevalg. Med henblik på at sikre at bebyggelsen fremstår harmonisk og diskret i landskabet, er der dog fastsat bestemmelser, der sikrer, at bebyggelsen opføres med få fællestræk. Der er således fastsat bestemmelser for bygningernes højde, tagenes udformning, farve og materialevalg samt bestemmelse om, at husenes facader skal opføres i tegl eller som pudsede facader. Terrænet i området stiger fra vest mod øst. Med henblik på at understrege de naturlige terrænforhold i området, er det fastlagt, at bygninger mod syd og øst kan opføres i op til 2 etager, mens boliger i den lavere beliggende del mod Sandgaden kan opføres i ét plan. Side: 5

8 Redegørelse Placeringen af de lavere boliger på grønningen og omkring den åbne passage ved Sandgaden vil herudover understøtte den visuelle oplevelse af det åbne kig ind i området. Stisystemet Stisystemet i området tager med enkelte justeringer udgangspunkt i den sti, der forbinder Gl. Darumvej og Videkærvej. I det østlige skovbælte etableres desuden en trådt sti, så der er mulighed for at gå en runde, og der er mulighed for leg inde i Skoven, hvor der kan etableres oplevelser i form af balance, hængekøjer, vilde dyr udskåret i træ osv. Beplantning De grønne områder inddeles i tre typer: Plæner med enkeltstående træer som Hvidtjørn, Vintereg og Stilkeg samt grupper af Hvidtjørn. Skovbryn der beplantes med variationer af Sargents æble, Dunet gedeblad, Rød kornel, Kalkved, alm. Syren, Bærmispel, Blågrøn rose og Hassel samt mindre træer som Alm Hvidtjørn, Engriflet hvidtjørn, Mirabel og Vild æble. Skovbeplantning der varieres i en bredde på 10 m-25 m og plantes med variationer af Vintereg, Stilkeg og Bøg og underplantning med de samme arter, som anvendes til skovbryn. Beplantning i skel mod vej og i naboskel skal udføres som buske med enkelte træer. Der kan eksempelvis anvendes: Sargentsæble Dunet gedeblad, Rød kornel, Kalkved, Alm. syren, Bærmispel, Blågrøn rose og Hassel. Buskbeplantningen kan suppleres med enkelte træer, fx Alm. Hvidtjørn, Mirabel og Vild æble. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gl. Darumvej gennem et lille område med skovbeplantning i stedet for via Videkærvej, som vil give nogle problemer trafiksikkerhedsmæssigt. Vejbetjening via en snoet vej er et karakteristisk træk i landsbyen, og vejbetjening via Gl. Darumvej giver det nye boligområde en central forbindelse til byen. Gl. Darumvej ligger i byzone og har på den pågældende strækning en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Side: 6

9 Redegørelse Miljøforhold Den sydligste del af området ligger inden for en 200 m zone fra en større landbrugsejendom med dyrehold på Breumvej. Arealet inden for 200 m zone er friholdt for bebyggelse og udlagt til adgangsvej og stiforbindelse. Forhold til Regionplanlægning Lokalplanområdet er i Regionplan 2006 udlagt til fremtidigt byformål. Forhold til Kommuneplanen Zoneforhold Anvendelse Bebyggelse Friarealer Bebyggelsesprocent Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan , og ændring nr til kommuneplanen er derfor offentliggjort samtidig med denne lokalplan. I overensstemmelse med kommuneplanændringen overføres lokalplanområdet til byzone. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til boligområde, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Kommuneplanens maksimale højde på 8,5 m udnyttes ikke, idet det er vurderet, at bebyggelsen maksimalt bør opføres i 7,5 m højde og i en del af området i en maksimal højde på 5 m. Kommuneplanens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved, at der er udlagt en grønning centralt i området og et skovbryn langs bebyggelsens østlige skel. I overensstemmelse med det nye Bygningsreglement 08, som trådte i kraft den 2. februar 2008 ændres bebyggelsesprocenten i kommuneplanens rammer til 40 for tæt/lav bebyggelse og til 30 for åben/lav bebyggelse. Side: 7

10 Redegørelse Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med rød prikket linie. Bevaringsværdigt miljø 3 km kystnærhedszone Vandbeskyttelsesområde Ledningstraceer En del af omgivelserne omkring St. Darum er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanområdet indgår ikke i udpegningen. For arealer i kystnærhedszonen gælder, at der kun må udlægges arealer til byggeri, anlæg mv., hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for den kystnære placering, og der skal oplyses om de visuelle påvirkninger af omgivelserne. Lokalplanområdet er i regionplan 2006 udpeget som fremtidigt boligudbygningsområde i kystnærhedszone. Lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse og bag randbebyggelsen langs Gl. Darumvej, og vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt. Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser og inden for indvindingsopland til almen vandværk. Der planlægges ikke for aktiviteter, der kan medføre risiko for forurening af grundvandet. Inden for lokalplanområdet er der tinglyste ledningstracéer for højspænding, hovedvandledning og telekabler. Herudover findes der højspændingsledninger og fiberforbindelser. Side: 8

11 Redegørelse Skovbeskyttelse Området nord for lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinie jfr. 17 i Naturbeskyttelsesloven på 300 m fra den lille skov på den anden side af Videkærvej. Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lign. indenfor linien. I forbindelse med offentlighedsperioden er By- og Landskabsstyrelsen v. Miljøcenter Odense søgt om at ophæve skovbeskyttelseslinien i hele lokalplanområdet. Forhold til anden planlægning Vandforsyning Spildevand Varmeforsyning Øvrige forsyninger Arealet ligger iflg. Vandforsyningsplanen inden for Darum Vandværks forsyningsområde og forsynes herfra. Det er en forudsætning for områdets ibrugtagning, at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvori den fremtidige afledning af spildevand og overfladevand fastsættes. Lokalplanområdet er omfattet af energidistrikt 14, der er udlagt til naturgasforsyning. Forsyning med el, telefon og bredbånd mv. sker ved udbygning af de eksisterende ledningsnet i området. Forhold til gældende lokalplan Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter i lokalplanområdet. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Tilladelser fra andre myndigheder Flytning af jord fra området skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i jordforureningsloven. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Esbjerg Museum om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Det fremgår af bestemmelsen i 13, hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Det fremgår af afsnit 12, hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 15. april til den 10. juni Side: 9

12

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr St. Darum, Boligområde syd for Videkærvej. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at sikre området anvendt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, at sikre, at området indpasses i landskabet og landsbystrukturen, at sikre et identitetsskabende udstykningsprincip hvor boligbebyggelsen placeres i lommer omkranset af skov og skovbryn. at sikre en varieret bebyggelse med enkelte karaktergivende fællestræk. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Lokalplankort Bilag A, og omfatter matrikelnumrene 40 s, og 41 y St. Darum By, Darum eller dele heraf. 2.2 Området opdeles som vist på bilag C i delområderne A til E. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Zonebestemmelser 3.1 Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse overføres området til byzone. 4 Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til boligformål. 4.2 Delområde A og delområde B udlægges til åben-lavt byggeri. 4.3 Delområde C udlægges til åben-lavt eller tæt-lavt byggeri. 4.4 Delområde D udlægges til veje, stier og fællesområder. 4.5 Delområde E udlægges til skov. 4.6 Der gives tilladelse til liberale erhverv og anlæg med tilknytning til området på betingelse af: at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, Side 11

14 Bestemmelser at erhvervsandelen højst udgør 25 % af etagearealet, at der højst er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højst er 0,75m 2. Farven på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur, at parkering foregår på egen grund, og at erhvervsudøvelsen ikke medfører belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. 4.7 Inden for området må der opføres transformerstationer ol. til områdets forsyning på op til 10 m 2 bebygget areal og ikke højere end 2,5 m over terræn. Transformerstationen skal udføres som en integreret del af bebyggelsen og/eller afskærmes med slørende beplantning/levende hegn. 5 Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Udstykning af delområde A, B og C skal ske i overensstemmelse med principperne vist på Bilag C. 5.3 I delområde A, B og C må der ikke udstykkes grunde mindre end 800 m 2 eller større end 1500 m 2 til åben-lav boligbebyggelse. Grundene skal have en bredde på mindst 23 m mod vej. 5.4 Delområde C kan alternativt udstykkes til tæt/lavt byggeri med en minimums grundstørrelse på 450 m 2, inkl. andel af fællesarealer. 5.5 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6 Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra Gl. Darumvej og forbindes med stier i lokalplanområdet i overensstemmelse med principperne vist på bilag C. 6.2 Veje og stier i lokalplanområdet er private fællesveje/stier. 6.3 Inden for delområde D udlægges areal til følgende veje: boligveje med et arealudlæg på 15 m. Veje anlægges med 5 m asfalt og afsluttet med ½ m græsarmering mod græsrabatter. 6.4 Inden for delområde D udlægges areal til stiforbindelse a-b, som angivet på kortbilag C. Stien udlægges med et arealudlæg på 5 m og stien anlægges med 2,5 m asfalt. Herudover etableres stier til naboområde og veje efter det på kortbilag C viste princip. Gennem delområde E etableres en trampesti. 6.5 Vej og stier anlægges i overensstemmelse med principperne vist på bilag E og bilag F. 6.6 Ved åben lav bebyggelse skal der etableres 2 pladser på egen grund. Ved tæt-lav bebyggelse skal der etableres 1½ p-plads pr. boligenhed på egen grund. Side: 12

15 Bestemmelser 7 Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 30 % for åben-lavt byggeri og 40 % for tæt-lavt byggeri. 8.2 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m over eksisterende terræn i delområde A og 7,5 m i delområde B og C. I delområde B og C må bygninger opført med fladt tag dog ikke gives en højde på over 7 m. 8.3 Bygninger i delområde A må opføres i 1 etage, i delområde B i op til 2 etager og i delområde C i op til 1½ etage. 8.4 Bygninger skal placeres parallelt med eller vinkelret på vejskel eller naboskel i en afstand af mindst 2,5 meter, som illustreret på bilag D. 8.5 Hvis garager integreres i byggeriet skal de placeres i en afstand til naboskel på mindst 1,5 m. Udhuse m.v. skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra adgangsgivende vej og bag byggeriets facade mod vej. 8.6 Mod stier og grønne områder skal garager, carporte og udhuse m.v. placeres i en afstand af mindst 60 cm fra skel. 8.7 Den del af udhuse m.v., der placeres inden for en zone på 2,5 meter fra naboskel, kan gives en højde indtil 2,5 meter + 0,4 x afstand til skel. 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Tagene udføres som symmetriske saddeltage, tage med ensidig hældning eller flade tage efter de på bilag G viste principper. 9.2 Taghældning for saddeltage skal være mellem 25º og 40º og for tage med ensidig hældning mellem 15º og 25 º. Tagbeklædning skal udføres af sorte tegl eller tagsten, sort tagpap eller naturskiffer. Der må ikke anvendes glaserede tegl- eller tagsten. 9.3 Facader udføres af tegl, som skal fremstå som blank mur eller som pudsede facader. Mindre partier, der udføres i fx træ, må makimalt udgøre 10% af facadearealet. 9.4 Solceller af reflekterende materiale må ikke være synlige fra vej og sti. 9.5 På hver ejendom kan opsættes én antenne i en højde, der ikke overstiger tagryggen, og antennen må ikke være synlig fra vej og sti. 10 Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 I delområde D, udlægges og etableres skovbryn og plæner efter det på bilag C viste princip. På plæner langs veje plan- Side: 13

16 Bestemmelser tes Hvidtjørn og på grønninger Vintereg og Stilkeg som enkeltstående træer og Hvidtjørn i grupper Delområde E udlægges og etableres som skov Beplantning i skel mod vej og i naboskel skal udføres som buske med enkelte træer Overkørsel fra ejendomsskel til vej udføres i græsarmering i maks. 6 m bredde. Herudover kan der etableres flisebelagt gangsti i op til 1,5 m bredde. Overkørsler og stier anlægges efter de på bilag E viste principper Belysning udføres i parkarmatur Beplantningerne skal etableres som en del af byggemodningen og vedligeholdes af Grundejerforeningen, jf. afsnit 11, der skal have uhindret adgang til hegnene Henstilling af busser, last- og fragtbiler o.l. på eller over kg, campingvogne, lystbåde ol. samt oplagring må ikke finde sted på opholds- og parkeringsarealer. 11 Grundejerforening 11.1 For at sikre den fremtidige drift og vedligeholdelse af områdets veje, fællesarealer og beplantning, jf. afsnit 6 og 10, skal der oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen har ansvar for al vedligeholdelse, renholdelse og vinterrenholdelse af de private fællesveje og stier. Indtil grundejerforeningen er etableret, har de tilgrænsende grundejere ansvaret, i henhold til Privatvejlovens bestemmelser Grundejerforeningen skal udarbejde en drifts- og plejeplan for alle veje og beplantningsbælter. Planen skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på private fællesveje, interne stier, fællesarealer og beplantningsbælter. 12 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak, vand, el og naturgas, før den tages i brug Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i afsnit 6 nævnte veje, stier og parkering være etableret i godkendt omfang Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i afsnit 10 nævnte beplantninger være etableret i godkendt omfang. 13 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Byråd, fagudvalg eller administrationen i henhold til bemyndigelse. Side: 14

17 Bestemmelser 13.2 Bestemmelser i lokalplanen træder først i kraft, når der foreligger fornødne kommuneplanbestemmelser herfor Indenfor lokalplanområdet skal der, ud over ovenstående tilladelse, søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder: Jordforurening: Inden for lokalplanområdet kan der være ejendomme, der er eller bliver kortlagt iht. lov om forurenet jord. For disse ejendomme skal Esbjerg Kommune give tilladelse, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse. Før jord flyttes fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. Landbrugsloven: Arealer, der er pålagt landbrugspligt, kan først udnyttes til lokalplanens formål, når der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark til ophævelse af landbrugspligten jf. landbrugslovens 4 stk. 1. Naturbeskyttelse: Skovbeskyttelseslinien jfr. Naturbeskyttelseslovens 17 skal, for lokalplanområdet, søges ophævet af By- og Landskabsstyrelsen v. Miljøcenter Odense. Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standes i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til det lokale museum. 14 Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Side: 15

18 Bestemmelser 15 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr udarbejdet efter Lov om planlægning, er endelig godkendt af Esbjerg Byråd den 8. oktober Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø Side: 16

19 27ar 31d 25t 96a 96b 51æ 25ø Bykort 22q 22am (Sætter vi selv ind) 150a 22as 22at 22z 30h Videkærvej 32r 32ø 1b Signaturforklaring Lokalplangrænse 69d 40s 30bt 30bs 30br 30bu 30bq 30bv 30bx 41ah 30bd 30be 41ag 30bc 30bf 41af 41ai 30bg 30ah 41ae 41ak 30bh 41al 41ad 30bo 30bp 41ac 41am 41y 42u 30bl 41ab 30bk30bi 30az 41ø 41aa 30aq 30ap 41æ Østertoften 41z 30ak 30ai 41a 30ah Gl. Darumvej 47h 42t 42ac 13v 36f Bilag A Lokalplan m 59a 36ø 46o Matrikelkort Dato: Oktober 2008 Mål : 1:4000 Ejerlav: St. Darum By, Darum 34a 14c 34c Meter

20

21 ^ Bykort (Sætter vi selv ind) Signaturforklaring Lokalplangrænse Deklarationsbælte, telekabel Deklarationsbælte, vandledning Højspændingskabel Lyslederkabel, Esbjerg Kommune Skovbyggelinie Videkærvej Østertoften Gl. Darumvej Bilag B Lokalplan Lokalplankort Dato: Oktober 2008 Mål : 1:4000 Meter

22

23 ^ Bykort (Sætter vi selv ind) Signaturforklaring Lokalplangrænse Delområdegrænse Vejforløb Stiforløb Trampesti Videkærvej A D C A B Plæne med solitærtræer Skovbryn Skov a A B E B B Østertoften D B b B B Gl. Darumvej Bilag C Lokalplan Lokalplankort Oktober 2008 Mål : 1:4000 Meter

24

25 Vi d ek æ rv ej ^ Østertoften Gl. Darumvej Bilag D Lokalplan Illustrationsplan Dato: Oktober 2008

26

27 ^ Bykort (Sætter vi selv ind)

28

29 ^ Bykort (Sætter vi selv ind)

30

31 ^ Bykort (Sætter vi selv ind)

32

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplan 01-040-0001 Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen Remiseområdet Februar 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere