Lokalplan nr Boligområde syd for Videkærvej St. Darum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 25-010-0001. Boligområde syd for Videkærvej St. Darum"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde syd for Videkærvej St. Darum November 2008

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Johansson & Kalstrup A/S Fotos/Illustrationer: Arkitekt Helene Plet Tryk: Esbjerg Kommunes Trykkeri

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse... 3 Lokalplanområdet...3 Baggrund...4 Lokalplanområdets disposition...5 Trafikale forhold...6 Miljøforhold...7 Forhold til Regionplanlægning...7 Forhold til Kommuneplanen...7 Bindinger...8 Forhold til anden planlægning...9 Forhold til gældende lokalplan...9 Miljøvurdering...9 Tilladelser fra andre myndigheder...9 Forslag til lokalplan har været udsendt i offentlig høring fra den 15. april 2008 til den 10. juni Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Retsvirkninger Vedtagelse Bilag... Indsat bagerst Bilag A: Matrikelkort Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Lokalplankort Lokalplankort Illustrationsplan Principskitse for vejanlæg Principskitse for stianlæg Principskitse for udformning af bebyggelse Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr St. Darum, Boligområde syd for Videkærvej Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med rød prikket linie. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område på ca. 7 ha øst for parcelhusbebyggelsen Østertoften i Store Darum. Området strækker sig fra Gl. Darumvej i syd til Videkærvej mod nord og anvendes til landbrugsformål. Lokalplanområdet set fra det nord-østlige hjørne Side 3

6 Redegørelse Den nordlige del af lokalplanområdet er afgrænset af et mindre skovareal og nord for Videkærvej af et større skovareal. Skovbeplantning ved Videkærvej. Lokalplanområdet ligger bag skoven til højre Ved Sandgaden forbinder stisystemet fra den eksisterende bebyggelse Østertoften området med cykelstiforbindelsen til Darum Skole. Lokalplanområdet set fra Sandgaden Baggrund Byrådet ønsker med denne lokalplan at give mulighed for, at der fortsat kan ske en boligudbygning i St. Darum og at sikre, at den Side: 4

7 Redegørelse fremtidige udbygning tager udgangspunkt i landsbyens bystruktur og nærheden til naturen. Lokalplanområdets disposition Lokalområdet I publikationen Vadehavet, Kulturarvs-atlas, Kulturarvsstyrelsen 2007, er St. Darum beskrevet som en stor landsby i et åbent marsklandskab med en rimelig velbevaret struktur. Landsbyen er karakteriseret ved de oprindelige veje med deres enkle udformninger uden fortove samt snoede forløb og de frie arealer i form af haver og marker mellem bebyggelsen, der giver mulighed for smukke udsyn over landskabet. Den nye bebyggelse grænser op mod Sandgaden Plantage, og nærheden til skoven danner inspiration for områdets udstykning og grønne struktur. Udstykningsprincipper Med henblik på at videreføre de karakteristiske træk i lokalplanområdet er der udlagt en åben kile mod Sandgaden, så der skabes et kig ind i området. Der etableres vejadgang som en let snoet vej fra Gl. Darumvej. Inde i bebyggelsen er der lagt vægt på at videreføre skovtemaet. Området er bygget op, så der mod øst etableres en bred skovbræmme, der varierer i bredde fra 10 m til 25 m. Fra skoven vokser et antal ca. 10 m brede skovbryn ind i området mellem grundene, så der dannes lommer med 2-4 grunde omkranset af skovbeplantning. Mod syd og vest afgrænses området af et skovbryn med varierende bredde fra 5 m til 20 m. Fra skovbrynet vokser der bælter af skovbryn på min. 5 m ud mellem grundene, så der også her skabes lommer til husene. Der er ved udarbejdelsen af den grønne struktur lagt vægt på, at de grønne områder udformes, så der bliver gode muligheder for at kunne færdes rundt i området. Bebyggelsen Områdets veldefinerede grønne struktur skaber baggrund for, at bebyggelsen kan opføres med en stor variation i arkitektur og farvevalg. Med henblik på at sikre at bebyggelsen fremstår harmonisk og diskret i landskabet, er der dog fastsat bestemmelser, der sikrer, at bebyggelsen opføres med få fællestræk. Der er således fastsat bestemmelser for bygningernes højde, tagenes udformning, farve og materialevalg samt bestemmelse om, at husenes facader skal opføres i tegl eller som pudsede facader. Terrænet i området stiger fra vest mod øst. Med henblik på at understrege de naturlige terrænforhold i området, er det fastlagt, at bygninger mod syd og øst kan opføres i op til 2 etager, mens boliger i den lavere beliggende del mod Sandgaden kan opføres i ét plan. Side: 5

8 Redegørelse Placeringen af de lavere boliger på grønningen og omkring den åbne passage ved Sandgaden vil herudover understøtte den visuelle oplevelse af det åbne kig ind i området. Stisystemet Stisystemet i området tager med enkelte justeringer udgangspunkt i den sti, der forbinder Gl. Darumvej og Videkærvej. I det østlige skovbælte etableres desuden en trådt sti, så der er mulighed for at gå en runde, og der er mulighed for leg inde i Skoven, hvor der kan etableres oplevelser i form af balance, hængekøjer, vilde dyr udskåret i træ osv. Beplantning De grønne områder inddeles i tre typer: Plæner med enkeltstående træer som Hvidtjørn, Vintereg og Stilkeg samt grupper af Hvidtjørn. Skovbryn der beplantes med variationer af Sargents æble, Dunet gedeblad, Rød kornel, Kalkved, alm. Syren, Bærmispel, Blågrøn rose og Hassel samt mindre træer som Alm Hvidtjørn, Engriflet hvidtjørn, Mirabel og Vild æble. Skovbeplantning der varieres i en bredde på 10 m-25 m og plantes med variationer af Vintereg, Stilkeg og Bøg og underplantning med de samme arter, som anvendes til skovbryn. Beplantning i skel mod vej og i naboskel skal udføres som buske med enkelte træer. Der kan eksempelvis anvendes: Sargentsæble Dunet gedeblad, Rød kornel, Kalkved, Alm. syren, Bærmispel, Blågrøn rose og Hassel. Buskbeplantningen kan suppleres med enkelte træer, fx Alm. Hvidtjørn, Mirabel og Vild æble. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gl. Darumvej gennem et lille område med skovbeplantning i stedet for via Videkærvej, som vil give nogle problemer trafiksikkerhedsmæssigt. Vejbetjening via en snoet vej er et karakteristisk træk i landsbyen, og vejbetjening via Gl. Darumvej giver det nye boligområde en central forbindelse til byen. Gl. Darumvej ligger i byzone og har på den pågældende strækning en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Side: 6

9 Redegørelse Miljøforhold Den sydligste del af området ligger inden for en 200 m zone fra en større landbrugsejendom med dyrehold på Breumvej. Arealet inden for 200 m zone er friholdt for bebyggelse og udlagt til adgangsvej og stiforbindelse. Forhold til Regionplanlægning Lokalplanområdet er i Regionplan 2006 udlagt til fremtidigt byformål. Forhold til Kommuneplanen Zoneforhold Anvendelse Bebyggelse Friarealer Bebyggelsesprocent Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan , og ændring nr til kommuneplanen er derfor offentliggjort samtidig med denne lokalplan. I overensstemmelse med kommuneplanændringen overføres lokalplanområdet til byzone. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til boligområde, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Kommuneplanens maksimale højde på 8,5 m udnyttes ikke, idet det er vurderet, at bebyggelsen maksimalt bør opføres i 7,5 m højde og i en del af området i en maksimal højde på 5 m. Kommuneplanens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved, at der er udlagt en grønning centralt i området og et skovbryn langs bebyggelsens østlige skel. I overensstemmelse med det nye Bygningsreglement 08, som trådte i kraft den 2. februar 2008 ændres bebyggelsesprocenten i kommuneplanens rammer til 40 for tæt/lav bebyggelse og til 30 for åben/lav bebyggelse. Side: 7

10 Redegørelse Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med rød prikket linie. Bevaringsværdigt miljø 3 km kystnærhedszone Vandbeskyttelsesområde Ledningstraceer En del af omgivelserne omkring St. Darum er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanområdet indgår ikke i udpegningen. For arealer i kystnærhedszonen gælder, at der kun må udlægges arealer til byggeri, anlæg mv., hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for den kystnære placering, og der skal oplyses om de visuelle påvirkninger af omgivelserne. Lokalplanområdet er i regionplan 2006 udpeget som fremtidigt boligudbygningsområde i kystnærhedszone. Lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse og bag randbebyggelsen langs Gl. Darumvej, og vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt. Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser og inden for indvindingsopland til almen vandværk. Der planlægges ikke for aktiviteter, der kan medføre risiko for forurening af grundvandet. Inden for lokalplanområdet er der tinglyste ledningstracéer for højspænding, hovedvandledning og telekabler. Herudover findes der højspændingsledninger og fiberforbindelser. Side: 8

11 Redegørelse Skovbeskyttelse Området nord for lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinie jfr. 17 i Naturbeskyttelsesloven på 300 m fra den lille skov på den anden side af Videkærvej. Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lign. indenfor linien. I forbindelse med offentlighedsperioden er By- og Landskabsstyrelsen v. Miljøcenter Odense søgt om at ophæve skovbeskyttelseslinien i hele lokalplanområdet. Forhold til anden planlægning Vandforsyning Spildevand Varmeforsyning Øvrige forsyninger Arealet ligger iflg. Vandforsyningsplanen inden for Darum Vandværks forsyningsområde og forsynes herfra. Det er en forudsætning for områdets ibrugtagning, at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvori den fremtidige afledning af spildevand og overfladevand fastsættes. Lokalplanområdet er omfattet af energidistrikt 14, der er udlagt til naturgasforsyning. Forsyning med el, telefon og bredbånd mv. sker ved udbygning af de eksisterende ledningsnet i området. Forhold til gældende lokalplan Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter i lokalplanområdet. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Tilladelser fra andre myndigheder Flytning af jord fra området skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i jordforureningsloven. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Esbjerg Museum om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Det fremgår af bestemmelsen i 13, hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Det fremgår af afsnit 12, hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 15. april til den 10. juni Side: 9

12

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr St. Darum, Boligområde syd for Videkærvej. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at sikre området anvendt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, at sikre, at området indpasses i landskabet og landsbystrukturen, at sikre et identitetsskabende udstykningsprincip hvor boligbebyggelsen placeres i lommer omkranset af skov og skovbryn. at sikre en varieret bebyggelse med enkelte karaktergivende fællestræk. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Lokalplankort Bilag A, og omfatter matrikelnumrene 40 s, og 41 y St. Darum By, Darum eller dele heraf. 2.2 Området opdeles som vist på bilag C i delområderne A til E. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Zonebestemmelser 3.1 Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse overføres området til byzone. 4 Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til boligformål. 4.2 Delområde A og delområde B udlægges til åben-lavt byggeri. 4.3 Delområde C udlægges til åben-lavt eller tæt-lavt byggeri. 4.4 Delområde D udlægges til veje, stier og fællesområder. 4.5 Delområde E udlægges til skov. 4.6 Der gives tilladelse til liberale erhverv og anlæg med tilknytning til området på betingelse af: at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, Side 11

14 Bestemmelser at erhvervsandelen højst udgør 25 % af etagearealet, at der højst er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højst er 0,75m 2. Farven på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur, at parkering foregår på egen grund, og at erhvervsudøvelsen ikke medfører belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. 4.7 Inden for området må der opføres transformerstationer ol. til områdets forsyning på op til 10 m 2 bebygget areal og ikke højere end 2,5 m over terræn. Transformerstationen skal udføres som en integreret del af bebyggelsen og/eller afskærmes med slørende beplantning/levende hegn. 5 Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Udstykning af delområde A, B og C skal ske i overensstemmelse med principperne vist på Bilag C. 5.3 I delområde A, B og C må der ikke udstykkes grunde mindre end 800 m 2 eller større end 1500 m 2 til åben-lav boligbebyggelse. Grundene skal have en bredde på mindst 23 m mod vej. 5.4 Delområde C kan alternativt udstykkes til tæt/lavt byggeri med en minimums grundstørrelse på 450 m 2, inkl. andel af fællesarealer. 5.5 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6 Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra Gl. Darumvej og forbindes med stier i lokalplanområdet i overensstemmelse med principperne vist på bilag C. 6.2 Veje og stier i lokalplanområdet er private fællesveje/stier. 6.3 Inden for delområde D udlægges areal til følgende veje: boligveje med et arealudlæg på 15 m. Veje anlægges med 5 m asfalt og afsluttet med ½ m græsarmering mod græsrabatter. 6.4 Inden for delområde D udlægges areal til stiforbindelse a-b, som angivet på kortbilag C. Stien udlægges med et arealudlæg på 5 m og stien anlægges med 2,5 m asfalt. Herudover etableres stier til naboområde og veje efter det på kortbilag C viste princip. Gennem delområde E etableres en trampesti. 6.5 Vej og stier anlægges i overensstemmelse med principperne vist på bilag E og bilag F. 6.6 Ved åben lav bebyggelse skal der etableres 2 pladser på egen grund. Ved tæt-lav bebyggelse skal der etableres 1½ p-plads pr. boligenhed på egen grund. Side: 12

15 Bestemmelser 7 Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 30 % for åben-lavt byggeri og 40 % for tæt-lavt byggeri. 8.2 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m over eksisterende terræn i delområde A og 7,5 m i delområde B og C. I delområde B og C må bygninger opført med fladt tag dog ikke gives en højde på over 7 m. 8.3 Bygninger i delområde A må opføres i 1 etage, i delområde B i op til 2 etager og i delområde C i op til 1½ etage. 8.4 Bygninger skal placeres parallelt med eller vinkelret på vejskel eller naboskel i en afstand af mindst 2,5 meter, som illustreret på bilag D. 8.5 Hvis garager integreres i byggeriet skal de placeres i en afstand til naboskel på mindst 1,5 m. Udhuse m.v. skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra adgangsgivende vej og bag byggeriets facade mod vej. 8.6 Mod stier og grønne områder skal garager, carporte og udhuse m.v. placeres i en afstand af mindst 60 cm fra skel. 8.7 Den del af udhuse m.v., der placeres inden for en zone på 2,5 meter fra naboskel, kan gives en højde indtil 2,5 meter + 0,4 x afstand til skel. 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Tagene udføres som symmetriske saddeltage, tage med ensidig hældning eller flade tage efter de på bilag G viste principper. 9.2 Taghældning for saddeltage skal være mellem 25º og 40º og for tage med ensidig hældning mellem 15º og 25 º. Tagbeklædning skal udføres af sorte tegl eller tagsten, sort tagpap eller naturskiffer. Der må ikke anvendes glaserede tegl- eller tagsten. 9.3 Facader udføres af tegl, som skal fremstå som blank mur eller som pudsede facader. Mindre partier, der udføres i fx træ, må makimalt udgøre 10% af facadearealet. 9.4 Solceller af reflekterende materiale må ikke være synlige fra vej og sti. 9.5 På hver ejendom kan opsættes én antenne i en højde, der ikke overstiger tagryggen, og antennen må ikke være synlig fra vej og sti. 10 Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 I delområde D, udlægges og etableres skovbryn og plæner efter det på bilag C viste princip. På plæner langs veje plan- Side: 13

16 Bestemmelser tes Hvidtjørn og på grønninger Vintereg og Stilkeg som enkeltstående træer og Hvidtjørn i grupper Delområde E udlægges og etableres som skov Beplantning i skel mod vej og i naboskel skal udføres som buske med enkelte træer Overkørsel fra ejendomsskel til vej udføres i græsarmering i maks. 6 m bredde. Herudover kan der etableres flisebelagt gangsti i op til 1,5 m bredde. Overkørsler og stier anlægges efter de på bilag E viste principper Belysning udføres i parkarmatur Beplantningerne skal etableres som en del af byggemodningen og vedligeholdes af Grundejerforeningen, jf. afsnit 11, der skal have uhindret adgang til hegnene Henstilling af busser, last- og fragtbiler o.l. på eller over kg, campingvogne, lystbåde ol. samt oplagring må ikke finde sted på opholds- og parkeringsarealer. 11 Grundejerforening 11.1 For at sikre den fremtidige drift og vedligeholdelse af områdets veje, fællesarealer og beplantning, jf. afsnit 6 og 10, skal der oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen har ansvar for al vedligeholdelse, renholdelse og vinterrenholdelse af de private fællesveje og stier. Indtil grundejerforeningen er etableret, har de tilgrænsende grundejere ansvaret, i henhold til Privatvejlovens bestemmelser Grundejerforeningen skal udarbejde en drifts- og plejeplan for alle veje og beplantningsbælter. Planen skal godkendes af Esbjerg Kommune Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på private fællesveje, interne stier, fællesarealer og beplantningsbælter. 12 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak, vand, el og naturgas, før den tages i brug Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i afsnit 6 nævnte veje, stier og parkering være etableret i godkendt omfang Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i afsnit 10 nævnte beplantninger være etableret i godkendt omfang. 13 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 13.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Byråd, fagudvalg eller administrationen i henhold til bemyndigelse. Side: 14

17 Bestemmelser 13.2 Bestemmelser i lokalplanen træder først i kraft, når der foreligger fornødne kommuneplanbestemmelser herfor Indenfor lokalplanområdet skal der, ud over ovenstående tilladelse, søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder: Jordforurening: Inden for lokalplanområdet kan der være ejendomme, der er eller bliver kortlagt iht. lov om forurenet jord. For disse ejendomme skal Esbjerg Kommune give tilladelse, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse. Før jord flyttes fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. Landbrugsloven: Arealer, der er pålagt landbrugspligt, kan først udnyttes til lokalplanens formål, når der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark til ophævelse af landbrugspligten jf. landbrugslovens 4 stk. 1. Naturbeskyttelse: Skovbeskyttelseslinien jfr. Naturbeskyttelseslovens 17 skal, for lokalplanområdet, søges ophævet af By- og Landskabsstyrelsen v. Miljøcenter Odense. Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standes i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til det lokale museum. 14 Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Side: 15

18 Bestemmelser 15 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr udarbejdet efter Lov om planlægning, er endelig godkendt af Esbjerg Byråd den 8. oktober Johnny Søtrup borgmester Hans Kjær direktør for Teknik & Miljø Side: 16

19 27ar 31d 25t 96a 96b 51æ 25ø Bykort 22q 22am (Sætter vi selv ind) 150a 22as 22at 22z 30h Videkærvej 32r 32ø 1b Signaturforklaring Lokalplangrænse 69d 40s 30bt 30bs 30br 30bu 30bq 30bv 30bx 41ah 30bd 30be 41ag 30bc 30bf 41af 41ai 30bg 30ah 41ae 41ak 30bh 41al 41ad 30bo 30bp 41ac 41am 41y 42u 30bl 41ab 30bk30bi 30az 41ø 41aa 30aq 30ap 41æ Østertoften 41z 30ak 30ai 41a 30ah Gl. Darumvej 47h 42t 42ac 13v 36f Bilag A Lokalplan m 59a 36ø 46o Matrikelkort Dato: Oktober 2008 Mål : 1:4000 Ejerlav: St. Darum By, Darum 34a 14c 34c Meter

20

21 ^ Bykort (Sætter vi selv ind) Signaturforklaring Lokalplangrænse Deklarationsbælte, telekabel Deklarationsbælte, vandledning Højspændingskabel Lyslederkabel, Esbjerg Kommune Skovbyggelinie Videkærvej Østertoften Gl. Darumvej Bilag B Lokalplan Lokalplankort Dato: Oktober 2008 Mål : 1:4000 Meter

22

23 ^ Bykort (Sætter vi selv ind) Signaturforklaring Lokalplangrænse Delområdegrænse Vejforløb Stiforløb Trampesti Videkærvej A D C A B Plæne med solitærtræer Skovbryn Skov a A B E B B Østertoften D B b B B Gl. Darumvej Bilag C Lokalplan Lokalplankort Oktober 2008 Mål : 1:4000 Meter

24

25 Vi d ek æ rv ej ^ Østertoften Gl. Darumvej Bilag D Lokalplan Illustrationsplan Dato: Oktober 2008

26

27 ^ Bykort (Sætter vi selv ind)

28

29 ^ Bykort (Sætter vi selv ind)

30

31 ^ Bykort (Sætter vi selv ind)

32

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Lokalplan nr. 531 Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Februar 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej Lokalplan nr. 428 For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej 24. juni 2002 RESUMÉ AF LOKALPLANENS INDHOLD N Oversigtskort der viser lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdets beplantning set

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 520. Boligområde ved Kærvej i Tjæreborg

Lokalplan nr. 520. Boligområde ved Kærvej i Tjæreborg Lokalplan nr. 520 Boligområde ved Kærvej i Tjæreborg Oktober 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr Boligbebyggelse Ved Skoven

Lokalplan nr Boligbebyggelse Ved Skoven Lokalplan nr. 491 Boligbebyggelse Ved Skoven Maj 2006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Lokalplan nr. 01-060-0001 Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Maj 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

H O B R O K O M M U N E

H O B R O K O M M U N E H O B R O K O M M U N E Lokalplan nr. 260 Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro 2003 Lokalplan nr. 260 Hobro kommune Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro INDHOLDSFORTEGNELSE: Side Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Åben lav boligbebyggelse ved Granly.

Åben lav boligbebyggelse ved Granly. Lokalplan nr. 40-050-0002 Øster Vedsted Åben lav boligbebyggelse ved Granly. Oktober 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Lokalplan nr. 01-080-0003. Østerbyen, Esbjerg Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Februar 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere