Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 7. oktober programmet for den planlagte lovgivning i det nye folketingsår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 7. oktober programmet for den planlagte lovgivning i det nye folketingsår."

Transkript

1 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammet 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 7. oktober programmet for den planlagte lovgivning i det nye folketingsår. Neden for følger Dansk Erhvervs kommentarer til udvalgte forslag på de enkelte ministerområder. 1. Beskæftigelsesministeren Erhvervs- og vækstministeren Finansministeren Forsvarsministeren Justitsministeren Ministeren for Klima, Energi og Bygninger Miljøministeren Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ministeren for børn, ligestilling integration og sociale forhold Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Uddannelses- og forskningsministeren Ministeren for sundhed og forebyggelse Skatteministeren Transportministeren Undervisningsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Beskæftigelsesministeren Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslaget indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats samt en forenklet partsinddragelse, der lægger op til en bedre inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni SBP Side 1/21

2 Dansk Erhverv mener, at det er positivt, at arbejdsmarkedets parter inddrages bedre og at inddragelsen forenkles, bl.a. ved at samle arbejdsmarkedsrådene i større geografiske enheder. Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. Lovforslaget har til formål, at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt, og at ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats samt muligheden for et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Forslaget indebærer også en ændring af uddannelsesindsatsen, så den målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni Dansk Erhverv mener, at ledige bør opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og at uddannelsesindsatsen først og fremmest skal sikre, at ledige opkvalificeres målrettet efter virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Ændring af udlændingeloven (m.fl.) (Reform af international rekruttering m.v.) Lovforslaget indeholder en række ændringer, som giver virksomheder i Danmark lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU, bl.a. får certificerede virksomheder mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, ligesom der sker en målretning af green card ordningen. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og udmønter aftalen om en reform af international rekruttering lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni Dansk Erhverv er overordnet positiv, selvom forringelsen af green card-ordningen og blokeringen af de eksisterende muligheder for at få ufaglærte og faglærte fra tredjelande går i den forkerte retning. Ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.) Formålet med lovforslaget er at bringe ferielovens regler om optjening af sygeferiegodtgørelse i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet som fortolket af EU-Domstolen. Forslaget indebærer, at der indføres ret til sygeferiegodtgørelse efter én fraværsdag per sygeperiode til lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom. Det foreslås desuden, at opkrævningen af arbejdsgivernes betaling af feriepenge.dk kan ske gennem ATP s opkrævningssystem Samlet Betaling. Forslaget risikerer at medføre en større omkostning for de virksomheder, der kommer til at bruge den nye regel, men til gengæld er løsningen let administrerbar. Side 2/21

3 Lovforslag om ændring af vikarloven og lov om Arbejdsretten Forslaget indebærer, at Arbejdsretten fremover bliver enekompetent til behandles sager om, hvorvidt et vikarbureau er omfattet af en kollektiv overenskomst, der opfylder betingelserne for at fravige vikarlovens ligebehandlingsprincip. Sådanne sager skal ikke behandles ved de civile domstole. Arbejdsretten vil også kunne behandle sager om overholdelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip, når vikaren er medlem af en faglig organisation. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, skal sagen fortsat behandles ved de almindelige domstole. Dansk Erhverv støtter, at Arbejdsretten får kompetence til at afgøre sådanne sagstyper. Ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse) Lovforslaget har til formål at bringe funktionærlovens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med retspraksis på baggrund af en afgørelse ved EU-domstolen. Dansk Erhverv støtter, at man har fundet en enkel løsning, der ikke lægger op til store fortolkningstvivl og administrative byrder for virksomhederne. Ændring af lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Lovforslaget har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler og udbrede reglerne til at gælde alle lønmodtagere. Lovforslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke fra juni Dansk Erhverv er imod det bebudede lovforslag og ser ingen behov for ændringer, da reglerne i dag er afbalancerede og tager højde for de modsatrettede interesser. Det er udokumenteret, at der er behov for ændringer, herunder at en stramning af reglerne vil øge mobiliteten. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde) Lovforslaget indebærer, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fradrag for arbejde, når arbejdsindsatsen er frivillig og ulønnet, således at der bliver bedre muligheder for frivilligt arbejde uden fradrag. Dansk Erhverv er enig i, at det skal være lettere at udføre frivilligt arbejde i en social organisation, idrætsforening eller lignende, og at den frivillige såvel som foreningen ikke skal opleve unødig bureaukrati. Dansk Erhverv vil derfor gå konstruktivt ind i arbejdet med et kommende lovforslag for bl.a. at sikre balance mellem hensynet til den frivillige indsats og en virksom beskæftigelsespolitik. Side 3/21

4 Ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivillige fra APV-kravet, forebyggelse af vold uden for arbejdstid m.v.) Lovforslaget indeholder en række ændringer af arbejdsmiljøloven. De væsentligste er: Forslag om adgang for Arbejdstilsynet til indhentelse af oplysninger i indkomstregistret og oplysninger om statsborgerskab mv. Dette element i lovforslaget drejer sig om, at Arbejdstilsynet kan anvende en række oplysninger om udlændinges ansættelsesforhold og løn i relation til indsatsen mod social dumping. Dansk Erhverv finder, at forslaget diskriminerer, fordi der ikke er dokumentation for en sammenhæng mellem nationalitet og/eller løn og eksistensen af evt. arbejdsmiljømæssige problemer. Data om bl.a. løn er i øvrigt indsamlet til et helt andet formål, hvorfor det er bekymrende, at Arbejdstilsynet gives disse meget vidtgående kompetencer uden nogen saglig begrundelse om sammenhæng. Forslag om udvidelse af arbejdsmiljøloven til også at gælde for forebyggelse af vold, trusler og anden krænkende adfærd Forslaget om udvidelse af arbejdsmiljøloven til også at gælde for forebyggelse af vold, trusler og anden krænkende adfærd, som kan relateres til arbejdet uden for arbejdstiden er i sin nuværende form formuleret således, at man kan få det indtryk, at arbejdsgiveren skal kunne diktere, hvor en ansat må færdes i fritiden, hvilke transportveje til og fra arbejdet, den ansatte skal anvende, adfærd på private sociale medier mv. Formålet er at forebygge vold eller trussel om vold uden for arbejdstiden. Dansk Erhverv finder, at det for arbejdsgiver reelt er umuligt at have indflydelse på disse forhold, ligesom de foreslåede tiltag heller ikke vurderes at have effekt på udad reagerende borgere. I øvrigt finder Dansk Erhverv, at der er tale om en udvidelse af Arbejdspladsvurderingen (APV). Et forslag om, at APV fremover skal omhandle forhold uden for arbejdstiden, har både administrative og økonomiske konsekvenser konsekvenser, der ikke bliver omtalt i lovforslaget. Undtagelse af frivillige fra APV-kravet Forslaget om undtagelse af frivillige fra APV-kravet har til formål at gøre det lettere at deltage i frivilligt foreningsarbejde. Dansk Erhverv er generelt positiv over for dette element i lovforslaget, og lægger vægt på, at området forenkles og afbureaukratiseres. Det bør imidlertid fremgå tydeligere, hvad det er, lempelsen egentlig dækker over. 2. Erhvervs- og vækstministeren Side 4/21

5 Lov om dansk turisme Lov om dansk turisme indebærer en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats og er en udløber af vækstplanen for dansk turisme. Med loven oprettes der et nationalt turismeforum og et rådgivende organ, Dansk Turismes Advisory Board, samt tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Formålet med en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats har været at sikre en bedre styring og organisering af den samlede indsats. Dansk Erhverv anerkender behovet for en stærkere styring af turismefremmeindsatsen, men mener, at der er nogle udfordringer ved lovforslaget, og at der fremover vil være et lige så stort behov for en tæt koordinering og et styrket samarbejde mellem turismeaktørerne som tidligere. Dansk Erhverv bakker op omkring et nyt nationalt turismeforum og dets opgave med at udarbejde en national strategi for dansk turisme. Dermed sikres en fælles retning i turismefremmeindsatsen, som vil gøre den mere slagkraftig og effektiv, hvis erhvervet inddrages i arbejdet og strategien vel at mærke implementeres i praksis. Hvis dansk turisme skal udvikle sig, kræver det et tæt samarbejde mellem de offentlige turismeaktører og erhvervslivet samt et godt samspil mellem udviklings- og markedsføringsinitiativer. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at der udpeges flere erhvervsrepræsentanter i det Nationale Turismeforum og som minimum én repræsentant for hvert af de tre forretningsområder: Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Dansk Erhverv opfordrer også til, at de regionale udviklingsselskaber etableres med en høj grad af deltagere fra erhvervet, samt at der sker en gensidig repræsentation i bestyrelser dvs. mellem VisitDenmark og de tre regionale udviklingsselskaber. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Lovforslaget indebærer, at der oprettes en grøn investeringsfond, der vil have til formål at finansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Fonden vil kunne yde lån på rimelige vilkår til investeringer i energibesparelser, vedvarende energianlæg og ressourceeffektivitet i virksomhederne. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om et grønnere Danmark mellem regeringen, SF og Enhedslisten fra juni Dansk Erhverv tager godt imod beslutningen om at oprette Danmarks Grønne Investeringsfond til investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Dansk Erhverv har imidlertid en række bemærkninger til det fremsatte lovforslag. Væsentligt er det at fremhæve, at Dansk Erhverv lægger vægt på, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres med politisk armslængde, og at der nedsættes en uafhængig bestyrelse, som får fuldt ansvar for og kompetence til at træffe alle beslutninger inden for fondens formål. Ændring af bogføringsloven Forslaget fjerner nogle af de juridiske barrierer og uklarheder, der ellers har begrænset brug af økonomisystemer baseret på cloud computing, som kan betyde beder og billigere it for ikke mindst SMV ere. Cloud computing er en fleksibel form for it-ydelser, hvor virksomheden benytter programmet direkte fra internettet og altså ikke skal have eget program installeret. På den måde Side 5/21

6 overlader virksomheden driften til udvikleren af systemet og sparer dermed penge og hæver sikkerheden ved altid at have den nyeste version i brug. Det er en tiltrængt lovændring, som Dansk Erhverv bakker fuldt op. Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Formålet med lovforslaget er at skabe klare rammer for etablering og fælles udnyttelse af passiv infrastruktur, som kan anvendes til bredbåndsudrulning. Lovforslaget er en del af implementeringen af EU's infrastrukturdirektiv. Forslaget giver også kommuner adgang til at tilbyde wifi til turismeformål. Forslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni Dansk Erhverv stiller sig skeptisk over for, at kommuner udbyder adgang til bredbånd, fordi offentlig intervention på markedet kan skabe usikkerhed og skævhed. Bredbånd er en kritisk infrastruktur, og udviklingen skal være markedsbaseret. Gode rammer for konkurrence er vejen frem. Revision af markedsføringsloven Markedsføringsloven skal revideres. Både som følge af regeringens børn- og unge udvalg og som følge af, at EU-Kommissionen har stillet spørgsmålstegn ved, om Danmark har gennemført direktivet om urimelig handelspraksis korrekt. Dansk Erhverv er positiv over for at gøre om markedsføringsloven mere tidssvarende i forhold til markedsføring over for børn og unge på sociale medier. Det er dog en forudsætning, at det sker i form af en grundig drøftelse i et lovforberedende udvalg af berørte parter. I forhold til EUreglerne vil vores holdning afhænge helt af, hvilke emner der berøres. Ændring af lov om forbrugerklager Lovforslaget udvider Forbrugerklagenævnets (FKNs) ansvarsområde til ca. 45 nye brancher. Samtidig gennemføres en modernisering, der indebærer mediation og en ændring af gebyrstrukturen. Ændringerne skal gøre driften af FKN billigere og samtidig gennemføre ADR-direktivet om udenretlig klageadgang. Dansk Erhverv mener, det er en offentlig opgave at sikre både forbrugere og virksomheder en fair og billig klageadgang. I dag gør særligt de tårnhøje omkostninger til virksomhederne systemet skævt, og sagsbehandlingen opleves nogle gange tung. Vi er positive over for en modernisering under den forudsætning, at det bliver billigere for virksomhederne, og at retssikkerheden ikke forringes. Ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen) Formålet med lovforslaget er at afskaffe næringsbrevordningen med henblik på at lette Side 6/21

7 virksomhedernes administrative og økonomiske byrder, som opfølgning på aftalen om en vækstpakke fra juni Dansk Erhverv stillede i 2012 forslaget om at kigge Næringsbrevsordningen efter i sømmene, fordi ordningen ikke virkede efter hensigten. Derfor er det positivt, at ordningen foreslås afskaffet, så det bliver nemmere og billigere at drive fødevarevirksomhed i Danmark. Ændring af Årsregnskabsloven Det kommende forslag om at ændre Årsregnskabsloven har som hovedformål at lempe de administrative byrder for særligt de mindste virksomheder i forbindelse med implementeringen af EU s regnskabsdirektiv. Dansk Erhverv har for nylig gennemført en medlemsundersøgelse, der viser, at knap halvdelen af virksomhederne mener, at det vil skabe større usikkerhed for deres forretning, hvis der var færre oplysninger i regnskaberne end i dag, og at hver femte virksomhed inden for de seneste 12 måneder har sagt nej til en kunde på baggrund af et regnskab eller kreditinformationer. En fjernelse af vigtige oplysninger fra årsregnskaberne vil ikke være udtryk for en reel lempelse af administrative byrder, men vil snarere øge usikkerheden for virksomhederne. Dansk Erhverv er kritisk over for en omfattende implementering af regnskabsdirektivet, da regnskabsoplysningerne dermed bliver udvandet, og virksomhedernes muligheder for at vurdere deres forretningsmæssige risici bliver mindsket. Lov om udbud Lovforslaget skal sikre de bedst mulige rammer for udbud og offentlig-privat samarbejde for både offentlige myndigheder og private virksomheder. Udbudsloven skal lette omkostningerne ved udbud for både det offentlige og det private, når det bliver nemmere at bruge reglerne. Udbudsloven implementer EU s udbudsdirektiv og gør udbudsreglerne mere klare og fleksible. Udbudsloven er bl.a. forankret i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL. Regeringen har nedsat et udbudslovsudvalg, der bl.a. udarbejder udkast til en samlet udbudslov. Lovforslaget vil følge op på udvalgets arbejde. Dansk Erhverv støtter en ny dansk udbudslov, der kan skabe større klarhed og forenkling af reglerne, øge fleksibiliteten samt reducere transaktionsomkostninger for offentlige og private. Dansk Erhverv har været en aktiv del af udbudsudvalget og kan bakke op om det forslag, som vil blive sendt i høring i november Dansk Erhverv er af den opfattelse, at lovforslaget balancerer en række vigtige hensyn, herunder virksomhedernes hensyn til fleksibilitet. Ændring af konkurrenceloven (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.) Dansk Erhverv er positiv over for en nedlæggelse af Konkurrencerådet til fordel for etablering af en bestyrelse, men ser gerne, at rollen for det påtænkte rådgivende organ bliver beskrevet nærme- Side 7/21

8 re, således at der også er et reelt indhold i opgaverne for dette organ. Dansk Erhverv kan til gengæld ikke genkende den i lovudkastet beskrevne udfordring med overholdelse af tidsfristen i fase I i fusionskontrolsagerne. Dansk Erhverv finder snarere usikkerhed om prænotifikationsfasens længde problematisk for tilrettelæggelsen af en effektiv proces. Dansk Erhverv forstår imidlertid, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplever et praktisk problem, som søges løst med muligheden for forlængelse af fristen for fase I behandling. Som nævnt kan vi ikke umiddelbart genkende den problemstilling. Under den forudsætning, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fokuserer på en kontinuerlig samt effektiv sagsbehandling og påser, at prænotifikationsfasen ikke forlænges unødigt, giver ønsket fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side om en 10-dages forlængelse imidlertid ikke anledning til yderligere bemærkninger. Det bemærkes, at forlængelsen er konform med EU-reglerne på området. Ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.) Med lovforslaget styrkes indsatsen mod piratkopiering yderligere ved etablering af en særskilt enhed i Patent- og Varemærkestyrelsen med kompetence til at behandle henvendelser fra rettighedshavere m.v. om krænkelser af IP-rettigheder. Dansk Erhverv går stærkt ind for en styrket indsats mod piratkopiering og er derfor positiv over for forslaget. 3. Finansministeren Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser m.v. til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 4) Lovforslaget er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som i stigende grad gør det obligatorisk at bruge den digitale kanel ind mod det offentlige. Målet er, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Dansk Erhverv støtter forslaget, som er en del af implementeringen af en ambitiøs plan om at kommunikation mellem det offentlige, borgere og virksomheder bliver digital. Initiativet understøtter Dansk Erhvervs mål om en mere effektiv offentlig sektor. 4. Forsvarsministeren Side 8/21

9 Lov om net- og informationssikkerhed Lovforslaget har til formål at styrke net- og informationssikkerheden i Danmark. Lovforslaget indebærer bl.a., at der vil kunne stilles mere eksplicitte krav til teleudbydernes håndtering af informationssikkerheden og deres kontrol med eksterne leverandører. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvoraf det bl.a. fremgår, at regeringen med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed vil styrke beskyttelsen mod cyberangreb. It-sikkerhed får en stadig større betydning for såvel virksomheder som borger og myndigheder. Dansk Erhverv støtter generelt tiltag, der kan hæve sikkerheden i Danmark. Teleinfrastrukturen er en vigtig del af dette, og Dansk Erhverv ser frem til at drøfte de videre skridt. 5. Justitsministeren Ændring af lov om dansk indfødsret (Digital selvbetjeningsløsning ved ansøgning om dansk indfødsret) Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at forenkle processen ved ansøgning om dansk indfødsret, bl.a. ved etablering af en ordning, hvorefter ansøgninger som udgangspunkt skal indgives elektronisk ved brug af en digital selvbetjeningsløsning. Dansk Erhverv bakker op om digitalisering af borgerkontakten, og den effektivisering og serviceforbedringer det medfører. Ændring af retsplejeloven (Revision af logningsreglerne) Lovforslaget vil omfatte en revision af reglerne i retsplejeloven om pligt for udbydere af telenet og teletjenester til at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internetkommunikation til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Dansk Erhverv opfordrede kraftigt regeringen til at fjerne de danske særregler om sessionslogning (registrering af borger og varsomheder adfærd på internettet), og Dansk Erhverv noterede sig med tilfredshed, at Justitsministeren valgte at annullere disse regler. Dansk Erhverv imødeser den videre diskussion om hvad som fremadrettet skal gælde på området. Ændring af færdselsloven (Letbaner m.v.) Lovforslaget har til formål at etablere de lovgivningsmæssige rammer for, at der kan køres med letbaner på områder omfattet af færdselslovens anvendelsesområde. Lovforslaget vil desuden indeholde forslag om ensartede regler for motorredskaber og traktorer for så vidt angår den maksimale konstruktivt indstillede hastighed samt regler om anvendelse af blokvogne til transport af let, men overdimensioneret gods uden forudgående tilladelse fra politiet. Lovforslaget vil herudover indeholde regler om indførelse af hjemmel til opkrævning af gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer, der bliver bemyndiget til at regulere færdsel ved gennemførelse af særtransporter og regler om udenlandske myndigheders behandling af oplysninger om kørekort. Side 9/21

10 Forslaget vil indføre retsgrundlaget for de letbaner, der allerede er besluttet i København, Odense og Aarhus. Samtidig vil ministeren gøre det en anelse mindre bureaukratisk at køre med let, men overdimensioneret gods på lastbil. Et forslag Dansk Erhverv som udgangspunkt bifalder. Der vil blive givet hjemmel til, at uddannede personer på en særtransport kan dirigere færdslen. Legitimationen vil i dette tilfælde koste et gebyr. Dansk Erhverv er imod gebyr, men selve ordningen er et meget stort skridt fremad for mobiliteten inden for store transporter og vil også spare store ressourcer hos politiet. Alt i alt et forslag Dansk Erhverv har arbejdet på i mange år, og som nu endelig bliver gennemført. 6. Ministeren for klima, energi og bygninger Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (Biobrændstofloven) og lov om fremme af besparelser i energiforbruget Lovforslaget implementerer erhvervsrettede lempelser af PSO for elektricitet, afskaffelse af PSO for gas og afskaffelse af tilskudsordningen til ikke-kvoteomfattet elproduktion. Forslaget udmønter dele af aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. og lempelser af PSO delaftale om vækstpakke Dansk Erhverv er som udgangspunkt positiv over for lempelsen af PSO-afgifterne og tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, fordi der er brug for at lette omkostningerne og styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevne. Dansk Erhverv er imidlertid imod, at lempelsen af PSO-afgiften er målrettet el til procesformål, og dermed bidrager lempelsen yderligere til forvridning mellem forskellige dele af erhvervslivet. Forslaget til biobrændstoflov indebærer, at der indføres en større tolerance ved opgørelse af den lovpligtige mindste iblanding af biobrændstof, og Dansk Erhverv støtter forslaget. Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder Lovforslaget implementerer en målrettet lempelse af PSO til el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at den el-intensive virksomhed indgår aftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringer. Forslaget følger op på en del af aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. og lempelser af PSO delaftale om vækstpakke Dansk Erhverv ønsker, at energipolitikken skal udvikle sig i en mere sektorneutral retning, så energiafgifterne er ens for alle virksomheder. En målrettet lempelse af til el-intensive virksomheder medfører yderligere forvridning i energipolitikken. Energipolitisk redegørelse Klima- og Energiministeriet vil udsende en energipolitisk redegørelse i april Side 10/21

11 7. Miljøministeren Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier og obligatorisk digital kommunikation m.v.) Forslaget skal gennemføre en ny og lavere sats pr. kilo markedsført bærbare batterier, som producenter/importører betaler til finansiering af den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier. Satsen nedsættes fra 6,13 kr. til 5,05 kr./kilo. Betalingen foreslås fortsat pris- og lønreguleret årligt. Dansk Erhverv er stærkt kritisk over for forslaget, som kommer blot nogle år efter, at Miljøministeriet gennemførte en kraftig opregulering af samme afgift fra 2,70 kr. til det nuværende 6,13 kr./kilo. Dengang kunne opreguleringen ikke begrundes i kommunernes faktiske udgifter for deres indsamling. Forslaget på 5,05 kr. kan sandsynligvis stadig ikke begrundes, og virker derfor helt tilfældigt. Hvis kommunerne ikke kan fremlægge en klar begrundelse for at kommunernes nye sats på 5,05 kr./kilo svarer til deres faktiske udgifter, bør satsen nedsættes til den oprindelige sats på 2,70 kr./kilo. Dansk Erhverv efterlyser fortsat nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kan gennemføre en best practise -metode for indsamling af batterier i kommunerne. Dansk Erhverv støtter forslaget om obligatorisk digital kommunikation, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som har mål om at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse på de 27 små øer m.v.) Med lovforslaget iværksætter miljøministeriet en forsøgsordning, der giver kommunerne mulighed for at gennemføre op til 10 forsøgsprojekter, som kan bryde med den nugældende lovgivning. Ændringen er en udløber af vækstplanen for dansk turisme, som indeholdt et særligt appendiks om dette initiativ. Formålet med forsøgsordningen er at styrke kyst- og naturturismen i Danmark og tilvejebringe de generelle retlige rammer for forsøgsordningen og hjemmel til en tilladelsesordning for konkrete projekter, som ikke eller kun vanskeligt kan imødekommes efter den nugældende lovgivning. Dansk Erhverv roser regeringen for at sætte fokus på mulige barrierer for fysisk udvikling af kystog naturturismen, og bakker op om de foreslåede ændringer. Dansk Erhverv mener, at der er behov for at kigge på hvordan man bedre kan udvikle destinationerne og turisme- og oplevelsesprodukterne, så Danmark kan fremstå som et attraktivt ferieland. Analyser har påvist, at vi med fordel kan give turisterne et bredere og mere varieret udbud af faciliteter og oplevelser ved de danske Side 11/21

12 kyster og i naturen, hvilket vil gøre os mere konkurrencedygtige i arbejdet med at tiltrække det stigende antal turister primært fra vores nærmarkeder. Dansk erhverv mener, at det er vigtigt, at der ikke blot etableres 10 nye enkeltstående anlæg eller aktiviteter, da det ikke vil være tilstrækkelig fornyelse af dansk kyst- og naturturisme. Det er vigtigt, at der igangsættes større sammenhængende projekter i et kyst- eller naturområde. Dansk Erhverv er meget kritisk overfor at den nye forsøgsordning blokerer for tilladelse af nye sommerhusområder. 8. Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række forbedringer af friplejeboligloven på baggrund af en gennemført evaluering af loven. Forslaget indebærer bl.a., at der vil blive fri adgang til friplejeboligmarkedet alene betinget af en certificering, at der vil ske en ophævelse af kravet om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelser hvert 10. år, og at der etableres et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven. Dansk Erhverv hilser generelt forslaget velkommen, herunder særligt ophævelsen af krav om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelse efter hvert 10. år. For Dansk Erhverv er det afgørende, at et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven bliver så transparent som muligt og rummer de faktiske og langsigtede omkostninger baseret på konkrete forsøgt i udvalgte kommuner. 9. Ministeren for børn, ligestilling integration og sociale forhold Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) Med lovforslaget forpligtes kommunerne bl.a. til forud for vurderingen af behovet for personlig og praktisk hjælp samt madservice at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Dansk Erhverv er enig i et styrket fokus på rehabilitering forud for vurderingen af behov for personlig eller praktisk hjælp. Dansk Erhverv kritiserer dog skarpt, at den nye bestemmelse for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb i lovgivningen ikke giver borgeren et frit valg mellem flere leverandører (som det i dag er tilfældet med hjemmelhjælp). Dansk Erhverv advarer mod, at sammenhæng på tværs af indsatser og borgerens frie valg risikerer at gå tabt, når borgeren automatisk starter hos den kommunale leverandør. Side 12/21

13 Manglende lovændring i lovprogrammet: Ændring af lov om social service (Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning, kursus i arbejdsgiver- og arbejdslederfunktioner m.v. i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance) Dansk Erhverv kritiserer, at regeringen med sit lovkatalog ikke lægger op til at gennemføre den oprindeligt planlagte ændring af lov om social service (L147, 2013/14), som ikke blev vedtaget ved tredjebehandlingen i juni Dansk Erhverv mener, at det tidligere lovforslag lagde op en markant styrkelse af handicapområdet for hjælp til mennesker med behov for en BPA-ordning. Men at forudsætningen for de ændringer er et tidsvarende og rimeligt takstsystem, herunder en administrationstakst, som tager højde for relevante omkostninger for private aktører på BPA-området. Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række forbedringer af friplejeboligloven på baggrund af en gennemført evaluering af loven. Forslaget indebærer bl.a., at der vil blive fri adgang til friplejeboligmarkedet alene betinget af en certificering, at der vil ske en ophævelse af kravet om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelser hvert 10. år, og at der etableres et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven. Dansk Erhverv hilser generelt forslaget velkommen, herunder særligt ophævelsen af krav om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelse efter hvert 10. år. For Dansk Erhverv og brancheorganisationen Selveje Danmark er det afgørende, at et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven bliver helt transparent og således rummer de faktiske og langsigtede omkostninger baseret på konkrete forsøgt i udvalgte kommuner. Dansk Erhverv og brancheorganisationen Selveje Danmark bemærker tillige, at en ny etableringsstruktur bør tage højde for den eksisterende sammensætning af aktører på området. 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ændring af lov om fødevarer (Obligatorisk registrering i CVR-registeret, ændringer som følge af kommende fødevareforlig) Fødevareministeren vil fremlægge et oplæg bl.a. om en fokuseret kontrolindsats på fødevareområdet, som opfølgning på de kommende politiske forhandlinger om et nyt fødevarekontrolforlig, som vil give et behov for lovgivning. Dansk Erhverv arbejder for, at fødevarekontrollen fortsat bør være baseret på risiko, at kontrollen dermed er målrettet, og at forliget ikke pålægger erhvervslivet øgede omkostninger eller byrder. Side 13/21

14 Lov om Landdistriktsfonden Lovforslaget har som formål at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (landdistriktsforordningen). Lovforslaget giver desuden hjemmel til obligatorisk digital kommunikation samt fastsætter de nødvendige administrative og strafferetlige bestemmelser i forbindelse med støtteordningerne. Dansk Erhverv bakker op om forslaget, for så vidt angår hjemmel til obligatorisk digital kommunikation. 11. Uddannelses- og forskningsministeren Ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Udvidelse af anvendelsesområde) Lovforslaget er en del af realiseringen af VEU-milliardens initiativer om bedre mulighed for videreuddannelse for faglærte. Det indebærer, at de maritime og de videregående kunstneriske uddannelser også omfattes af det generelle regelsæt for efter- og videreuddannelser for de erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner (åben uddannelse), så de opnår samme vilkår for at udbyde efter- og videregående uddannelse som øvrige videregående uddannelser. Dansk Erhverv har afgivet positivt høringssvar i forhold til, at de maritime og de videregående kunstneriske uddannelser også omfattes af det generelle regelsæt for efter- og videreuddannelser for de erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner. Dansk Erhverv er positiv overfor, at også disse to fagområder får mulighed for at udbyde efter- og videregående uddannelse på lige vilkår med øvrige fagområder. Lovforslaget er dog en del af udmøntningen af VEU-milliarden, hvoraf 1/3 går til det videregående uddannelsesområde. Her er der sat særligt fokus på udvikling af tekniske videreuddannelser på akademiniveau. Dansk Erhverv finder det uhensigtsmæssigt at prioritere det tekniske område højere end øvrige fagområder, herunder særligt det merkantile område, da det især er inden for dette område, at videregående efter- og videreuddannelser akademiniveau har været efterspurgt. Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslaget har til formål at gennemføre en række forenklinger i vejledningen og administrationen af ordningen om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Dansk Erhverv er kritisk over for den ændring af SVU-ordningen, som denne ændring af vejledning og administration er en del af. Ændringen betød, at det pr. 1. februar 2014 kun er muligt for personer med uddannelsesniveau til og med akademiniveau at søge og modtage SVU. Det bety- Side 14/21

15 der, at den del af arbejdsstyrken, der har uddannelser over dette niveau, ikke kan søge støtte til uddannelse, og dermed selv skal betale eller få arbejdsgiverne til at betale. Arbejdsgiverne kan derfor se frem til at skulle undvære medarbejdere, der er på uddannelse og eventuelt betale både udgifter til uddannelser og medarbejderens løn under uddannelse. Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medieog journalisthøjskolen, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) Lovforslaget forpligter de videregående uddannelsesinstitutioner til at indberette oplysninger til brug for et digitalt værktøj, som skal skabe bedre gennemsigtighed til gavn for de studerendes uddannelsesvalg. Endvidere styrkes uddannelsesinstitutionernes mulighed for at tiltrække udenlandske gæsteforskere ved forsikringsmæssigt at sidestille dem med institutionernes egne ansatte. Endelig får uddannelses- og forskningsministeren med forslaget bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om krav om oversættelse af eksamensbeviser m.v. i forbindelse med ansøgninger om optagelser. Dansk Erhverv finder det hensigtsmæssigt, at de kommende studerende kan finde mest mulig information i relation til deres uddannelsesvalg og efterfølgende beskæftigelsesområder. Dansk Erhverv har ligeledes afgivet et positivt høringssvar. Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Ingen krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende uddannelser) Lovforslaget har til formål at give uddannelsesinstitutioner øget fleksibilitet og administrativt incitament til at sammenlægge eksisterende uddannelser med henblik på at begrænse det samlede antal uddannelser og øge gennemsigtigheden i uddannelsesudbuddet. Det sker ved at indføre en mulighed for at fravige kravet om prækvalifikation ved sammenlægning af to eller flere eksisterende uddannelser. Dansk Erhverv finder det hensigtsmæssigt, at der bliver ryddet op i uddannelsesjunglen. Lovgivning vedrørende opfølgning på Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Regeringen nedsatte i oktober 2013 et udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, der forventes at afrapportere i efteråret Der kan blive tale om lovopfølgning på baggrund heraf. Det er meget væsentligt, at uddannelserne gøres mere relevante, og der også holdes fokus på at forbedre kvaliteten på de videregående uddannelser. Der er behov for et bedre match mellem erhvervslivets kompetencebehov og uddannelsernes indhold. Side 15/21

16 12. Ministeren for sundhed og forebyggelse Behov for modernisering af apotekersektoren Regeringen ønsker at modernisere apotekersektoren, så der etableres grundlag for øget adgang til medicin for borgerne og mere konkurrence internt i apotekersektoren, og samtidig ønskes de offentlige udgifter nedbragt. Dansk Erhverv er helt enig i disse målsætninger og deler således regeringens opfattelse af nødvendigheden af at etablere et nyt reelt grundlag for øget adgang til receptekspederende apoteksenheder for borgerne og konkurrence mellem apotekerne uden at der gå på kompromis med kvaliteten, herunder patientsikkerheden og forsyningssikkerheden i de tyndt befolkede områder. Dansk Erhverv mener imidlertid, at regeringens udspil er utilstrækkeligt til at løse udfordringerne på området og således ikke vil opfylde de ovenfor erklærede målsætninger. Dansk Erhverv anbefaler, at regeringen i stedet vælger en mere effektiv løsning, hvor der indføres frit ejerskab til apoteker samt fri etableringsret. Ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens) Lovforslaget har til formål at skabe et bedre grundlag for regionsrådets og kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger til personer, som får hjælp til respirationsbehandling efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven, med henblik på at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og behandling af høj kvalitet. Dansk Erhverv kritiserer, at det ikke er lykkedes regeringen og Folketinget at sikre sammenhæng mellem sundhedsloven og de tidligere forslåede ændringer af lov om social service. Dansk Erhverv er enig i, at lægefagligt ansvar at sikre (tilsyn), at respirationshjælpere har de nødvendige kvalifikationer til at varetage den ordinerede respirationsbehandling/overvågning. Også på det respiratoriske område er det afgørende, at en administrationstakst skal tage højde for opgavens kompleksitet, herunder de omkostninger medlemsvirksomheden har til at levere den ordinerede sundhedsfaglig kvalitet. 13. Skatteministeren Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber) Lovforslaget skal sikre, at skattelovgivningen understøtter en treårig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber (MS). Med forslaget skabes der mulighed for skatteudskydelse i forbindelse med kollektive aftaler, hvor medarbejdere med indskud af lønmidler i et medarbejderinvesteringsselskab investerer i virksomheden eller underleverandører. Forslaget følger op på et Side 16/21

17 element i aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014 og har sammenhæng med et lovforslag under erhvervs- og vækstministeren om indførelse af medarbejderinvesteringsselskaber. Dansk Erhverv har sympati for den foreslåede ordning, der forhåbentlig vil kunne medvirke til at tiltrække kapital til virksomheder, og dermed sikre overlevelsen af virksomheden og bevarelsen af arbejdspladser. Dansk Erhverv forudser dog, at uigennemsigtigheden og uforudsigeligheden af ordningen formentlig vil være med til at afholde flere medarbejdere i at investere i medarbejderinvesteringsselskaber. Dansk Erhverv vil samtidig forholde sig kritisk til, at man nu endnu en gang komplicerer den danske skattelovgivning ved at introducere en ny type af selskab. Dansk Erhverv mener, at man i stedet for denne nye type selskab kunne have overvejet at genindføre medarbejderobligationsordningen, der på samme måde som nærværende lovforslag sikrede, at medarbejderne kunne investere en del af deres løn i virksomheden. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.) Lovforslaget indebærer, at forsyningssikkerhedsafgiften afskaffes, og at afgifterne på fossile brændsler bringes tilbage til niveauet før Forårspakke 2.0. Desuden justeres afgifterne på bioolier m.v. Forslaget finansieres via en forhøjelse af bundskattesatsen og en reduktion af den grønne check. Endvidere forhøjes elafgiften for husholdningerne m.v. Lovforslaget gennemfører dele af aftalen om tilbagerulning af FSA m.v. og lempelser af PSO mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juli Endvidere udmønter lovforslaget elementet om afgiftsforhøjelse på cigarillos, cerutter og cigarer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Lovforslaget er en deludmøntning af Vækstpakke 2014 og indeholder overordnet set en lempelse af energiafgifterne herunder mere specifikt en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. Finansieringen af forslagene findes ved forhøjelse af bundskatten, det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelser på cigarillos m.v. Dansk Erhverv er overordnet set tilfreds med vækstpakken, idet den indeholder flere positive elementer, der er til gavn for dansk erhvervsliv. På finansieringssiden mener Dansk Erhverv imidlertid, at der kunne være truffet bedre løsninger end de valgte, da en del af lovforslaget medfører mindre neutralitet i energibeskatningen og mindre arbejdsudbud. Dette vil blive nærmere uddybet under de specielle bemærkninger. Side 17/21

18 Ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport) Lovforslaget indeholder en forhøjelse af momsfradraget for hotelovernatninger, som medfører, at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Lovforslaget indeholder endvidere en harmonisering af afgifterne for taxiområdet for at sikre lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport. Lovforslaget er en udmøntning af to elementer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Dansk Erhverv har gennem flere år arbejdet for, at der skulle ske en ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold, da der er tale om en anomali i momslovgivningen, som samtidig stiller danske hoteller dårligt i konkurrencen med udlandet og samtidig har medført alle danske virksomheder ekstra omkostninger. Dansk Erhverv er derfor yderst tilfreds med, at det foreslås at ophæve denne fradragsbegrænsning. Dansk Erhverv foreslår en anden model for harmonisering af afgifterne på personbiler, således at OST-biler og andre personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport får den samme ordning, som taxier har i dag. Ændring af fondsbeskatningsloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven (Lempelse af udbyttebeskatningen) Lovforslaget skal sikre, at det bliver lettere at tiltrække risikovillig kapital. Dette sker gennem en målrettet lempelse af danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier. Forslaget er en udmøntning af et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Dansk Erhverv mener, at det er positivt, at man lemper på udbyttebeskatningen fra unoterede porteføljeaktier. Man bør dog gå endnu videre og generelt afskaffe udbyttebeskatningen for at sikre størst enkelthed og mindst forvridning i beskatningen. Et sådant tiltag vil samtidig gøre det meget mere attraktivt at investere i danske virksomheder. Ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forskerskatteordningen, med kr. månedligt. Forslaget udmønter en del af aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra juni Dansk Erhverv finder det meget positivt, at man vil nedsætte vederlagskravet i forskerskatteordningen. Forslaget er nærmest identisk med Dansk Erhvervs eget forslag, og vil være en stor hjælp i forhold til, at danske virksomheder kan tiltrække kvalificerede udlændinge. Side 18/21

19 Ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love (Ligestilling af varemodtager- og oplagshaverregistrerede virksomheder for så vidt angår afregning af afgift, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure m.v., indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus samt forenklinger og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.) Lovforslaget forenkler en række administrative regler på afgiftsområdet m.v. og mindsker dermed byrderne for erhvervslivet. Der er særligt tale om regler vedrørende energimåling, afregning af punktafgifter og afskaffelse af banderoler på spiritus. Endvidere indeholder forslaget en række mindre tekniske justeringer af forskellige afgiftslove. Dansk Erhverv er overordnet set for regelforenklinger. Dansk Erhverv er dog en smule bekymret for, om afskaffelsen af spiritusbanderolerne vil gøre det sværere for SKAT at kontrollere, om der er betalt afgift. Lovgivning vedrørende opfølgning på den tværministerielle task force om skattely Regeringen nedsatte i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely, der skal komme med forslag til mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylande. Lovforslaget vil indeholde evt. lovgivningsmæssig opfølgning på task forcens anbefalinger. Dansk Erhverv er forundret over, at man kan have en task force mod skattely, når man ikke i regeringen eller Skatteministeriet har en definition på hvilke lande, der er skattely. Dansk Erhverv er desuden bekymret for, om dette initiativ ender med at pålægge hele erhvervslivet nye regler og administrative regler. Ændring af reklameafgiftsloven (Tilpasning af undtagelsesbestemmelser m.v.) Reklameafgiftsloven, som blev vedtaget af Folketinget i 2012, har afventet EU-kommissionens vurdering af, om afgiften overtræder statsstøttereglerne. EU-Kommissionen har meddelt, at loven skal ændres på visse punkter, og ændringsforslaget er udtryk for Skatteministeriets tilretning af den allerede vedtagne lov på baggrund af Kommissionens beslutning. Dansk Erhverv er fortsat imod indførelsen af en afgift på husstandsomdelte reklamer, da afgiften er konkurrenceforvridende, hæmmer væksten i forbruget og vil være en økonomisk og administrativ byrde for en række virksomheder. 14. Transportministeren Infrastrukturinvesteringer Der gennemføres en række forventede og nødvendige tiltag i forbindelse med etablering af letbaner i Aarhus, Odense og København, etableringen af Femernforbindelse og tilhørende udbygning af infrastrukturen samt bygning af en Nordhavnstunnel i København, der kan være første skridt på vejen for en Havnetunnel. Side 19/21

20 15. Undervisningsministeren Ændring af lov om Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger) Lovforslaget har til formål at imødekomme ønsket fra arbejdsmarkedets parter og derved at tilskynde arbejdsgiverne til fortsat at oprette praktikpladser. Forslaget indebærer, at AUB finansierer og administrerer en ordning, hvorefter arbejdsgivere får refusion for udgifter, som arbejdsgivere har afholdt for erhvervsuddannelseselevers ophold på kostafdelinger. Dansk Erhverv finder, at lovforslaget er særdeles positivt. Virksomhederne får med lovforslagets vedtagelse mulighed for at sende deres elever til netop den erhvervsskole, som de ønsker. Virksomheder får med ordningen refunderet deres udgifter til elevens ophold på en kostskole gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, samtidig med at de modtager lønrefusion og betaling for elevers transport. Ordningen gælder kun for elever, der er berettiget til optag på en kostafdeling (min. fem kvarters transport), og indebærer samtidig en mindre stigning i AUB-bidraget. Ændring af de gymnasiale uddannelseslove (Opfølgning på eftersyn af de gymnasiale uddannelser og krav til prøveresultater i udvalgte fag ved optagelse på gymnasiale uddannelser m.v.) Regeringen agter at fremlægge et gymnasieudspil med det formål at styrke kvaliteten og fagligheden i de gymnasiale uddannelser. Udspillet vil blive forhandlet med gymnasieforligskredsen, og der forventes efterfølgende at være behov for lovgivning. Dansk Erhverv hilser et kommende servicetjek af de gymnasiale uddannelser meget velkommen. Det er vigtigt, at vi forbedrer kvaliteten af de gymnasiale uddannelser herunder gymnasiernes evne til at løfte eleverne fagligt. Lov om kommunale internationale grundskoler Lovforslaget har til formål at give kommunerne mulighed for at etablere fritstående kommunale internationale grundskoler uden for folkeskolelovens rammer, bl.a. med henblik på at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Lovforslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL og på regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvoraf det fremgår, at regeringen har en målsætning om at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Dansk Erhverv finder dette særdeles positiv. Etablering af flere internationale skoler vil medvirke til at øge danske virksomheders tiltrækningskraft og rekruttering/fastholdelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. 16. Økonomi- og indenrigsministeren Side 20/21

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Skatteministerens lovprogram 2014-15

Skatteministerens lovprogram 2014-15 Notat 7. oktober 2014 Skatteministerens lovprogram 2014-15 Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Erhvervs- og vækstministerens lovprogram

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014.

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Side 1 af 5 Notat Dato 19. juni 2014 Fælles forståelse om skitse til Vækstpakke 2014 Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Aftalen er en opfølgning på

Læs mere

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016 med de mest AC-relevante lovforslag BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Lov om ansættelsesklausuler (Okt I) Formålet med lovforslaget er at begrænse og regulere brugen

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen København, den 11. marts 2016 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I)

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 2 Offentligt SKATTEMINISTEREN Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabsret

Nyhedsbrev. Selskabsret Nyhedsbrev Selskabsret 10.10.2014 FORSLAG TIL LOV OM MEDARBEJDERINVESTERINGS- SELSKABER 13.10.2014 I forlængelse af vores nyhedsbrev af 14. august 2014 har erhvervs- og vækstministeren nu fremsat et forslag

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning Aftale om digitaliseringsklar lovgivning I lovgivningen er der mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært for borgerne at gennemskue, hvilke regler der gælder, men også giver lange sagsbehandlingstider

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

HR Jura. November 2014. www.accura.dk

HR Jura. November 2014. www.accura.dk November 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på udvalgte lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere