Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 7. oktober programmet for den planlagte lovgivning i det nye folketingsår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 7. oktober programmet for den planlagte lovgivning i det nye folketingsår."

Transkript

1 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammet 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 7. oktober programmet for den planlagte lovgivning i det nye folketingsår. Neden for følger Dansk Erhvervs kommentarer til udvalgte forslag på de enkelte ministerområder. 1. Beskæftigelsesministeren Erhvervs- og vækstministeren Finansministeren Forsvarsministeren Justitsministeren Ministeren for Klima, Energi og Bygninger Miljøministeren Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ministeren for børn, ligestilling integration og sociale forhold Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Uddannelses- og forskningsministeren Ministeren for sundhed og forebyggelse Skatteministeren Transportministeren Undervisningsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Beskæftigelsesministeren Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslaget indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats samt en forenklet partsinddragelse, der lægger op til en bedre inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni SBP Side 1/21

2 Dansk Erhverv mener, at det er positivt, at arbejdsmarkedets parter inddrages bedre og at inddragelsen forenkles, bl.a. ved at samle arbejdsmarkedsrådene i større geografiske enheder. Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. Lovforslaget har til formål, at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt, og at ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats samt muligheden for et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Forslaget indebærer også en ændring af uddannelsesindsatsen, så den målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni Dansk Erhverv mener, at ledige bør opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og at uddannelsesindsatsen først og fremmest skal sikre, at ledige opkvalificeres målrettet efter virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Ændring af udlændingeloven (m.fl.) (Reform af international rekruttering m.v.) Lovforslaget indeholder en række ændringer, som giver virksomheder i Danmark lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU, bl.a. får certificerede virksomheder mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, ligesom der sker en målretning af green card ordningen. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og udmønter aftalen om en reform af international rekruttering lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni Dansk Erhverv er overordnet positiv, selvom forringelsen af green card-ordningen og blokeringen af de eksisterende muligheder for at få ufaglærte og faglærte fra tredjelande går i den forkerte retning. Ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.) Formålet med lovforslaget er at bringe ferielovens regler om optjening af sygeferiegodtgørelse i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet som fortolket af EU-Domstolen. Forslaget indebærer, at der indføres ret til sygeferiegodtgørelse efter én fraværsdag per sygeperiode til lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom. Det foreslås desuden, at opkrævningen af arbejdsgivernes betaling af feriepenge.dk kan ske gennem ATP s opkrævningssystem Samlet Betaling. Forslaget risikerer at medføre en større omkostning for de virksomheder, der kommer til at bruge den nye regel, men til gengæld er løsningen let administrerbar. Side 2/21

3 Lovforslag om ændring af vikarloven og lov om Arbejdsretten Forslaget indebærer, at Arbejdsretten fremover bliver enekompetent til behandles sager om, hvorvidt et vikarbureau er omfattet af en kollektiv overenskomst, der opfylder betingelserne for at fravige vikarlovens ligebehandlingsprincip. Sådanne sager skal ikke behandles ved de civile domstole. Arbejdsretten vil også kunne behandle sager om overholdelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip, når vikaren er medlem af en faglig organisation. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, skal sagen fortsat behandles ved de almindelige domstole. Dansk Erhverv støtter, at Arbejdsretten får kompetence til at afgøre sådanne sagstyper. Ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse) Lovforslaget har til formål at bringe funktionærlovens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med retspraksis på baggrund af en afgørelse ved EU-domstolen. Dansk Erhverv støtter, at man har fundet en enkel løsning, der ikke lægger op til store fortolkningstvivl og administrative byrder for virksomhederne. Ændring af lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Lovforslaget har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler og udbrede reglerne til at gælde alle lønmodtagere. Lovforslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke fra juni Dansk Erhverv er imod det bebudede lovforslag og ser ingen behov for ændringer, da reglerne i dag er afbalancerede og tager højde for de modsatrettede interesser. Det er udokumenteret, at der er behov for ændringer, herunder at en stramning af reglerne vil øge mobiliteten. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde) Lovforslaget indebærer, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fradrag for arbejde, når arbejdsindsatsen er frivillig og ulønnet, således at der bliver bedre muligheder for frivilligt arbejde uden fradrag. Dansk Erhverv er enig i, at det skal være lettere at udføre frivilligt arbejde i en social organisation, idrætsforening eller lignende, og at den frivillige såvel som foreningen ikke skal opleve unødig bureaukrati. Dansk Erhverv vil derfor gå konstruktivt ind i arbejdet med et kommende lovforslag for bl.a. at sikre balance mellem hensynet til den frivillige indsats og en virksom beskæftigelsespolitik. Side 3/21

4 Ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivillige fra APV-kravet, forebyggelse af vold uden for arbejdstid m.v.) Lovforslaget indeholder en række ændringer af arbejdsmiljøloven. De væsentligste er: Forslag om adgang for Arbejdstilsynet til indhentelse af oplysninger i indkomstregistret og oplysninger om statsborgerskab mv. Dette element i lovforslaget drejer sig om, at Arbejdstilsynet kan anvende en række oplysninger om udlændinges ansættelsesforhold og løn i relation til indsatsen mod social dumping. Dansk Erhverv finder, at forslaget diskriminerer, fordi der ikke er dokumentation for en sammenhæng mellem nationalitet og/eller løn og eksistensen af evt. arbejdsmiljømæssige problemer. Data om bl.a. løn er i øvrigt indsamlet til et helt andet formål, hvorfor det er bekymrende, at Arbejdstilsynet gives disse meget vidtgående kompetencer uden nogen saglig begrundelse om sammenhæng. Forslag om udvidelse af arbejdsmiljøloven til også at gælde for forebyggelse af vold, trusler og anden krænkende adfærd Forslaget om udvidelse af arbejdsmiljøloven til også at gælde for forebyggelse af vold, trusler og anden krænkende adfærd, som kan relateres til arbejdet uden for arbejdstiden er i sin nuværende form formuleret således, at man kan få det indtryk, at arbejdsgiveren skal kunne diktere, hvor en ansat må færdes i fritiden, hvilke transportveje til og fra arbejdet, den ansatte skal anvende, adfærd på private sociale medier mv. Formålet er at forebygge vold eller trussel om vold uden for arbejdstiden. Dansk Erhverv finder, at det for arbejdsgiver reelt er umuligt at have indflydelse på disse forhold, ligesom de foreslåede tiltag heller ikke vurderes at have effekt på udad reagerende borgere. I øvrigt finder Dansk Erhverv, at der er tale om en udvidelse af Arbejdspladsvurderingen (APV). Et forslag om, at APV fremover skal omhandle forhold uden for arbejdstiden, har både administrative og økonomiske konsekvenser konsekvenser, der ikke bliver omtalt i lovforslaget. Undtagelse af frivillige fra APV-kravet Forslaget om undtagelse af frivillige fra APV-kravet har til formål at gøre det lettere at deltage i frivilligt foreningsarbejde. Dansk Erhverv er generelt positiv over for dette element i lovforslaget, og lægger vægt på, at området forenkles og afbureaukratiseres. Det bør imidlertid fremgå tydeligere, hvad det er, lempelsen egentlig dækker over. 2. Erhvervs- og vækstministeren Side 4/21

5 Lov om dansk turisme Lov om dansk turisme indebærer en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats og er en udløber af vækstplanen for dansk turisme. Med loven oprettes der et nationalt turismeforum og et rådgivende organ, Dansk Turismes Advisory Board, samt tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Formålet med en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats har været at sikre en bedre styring og organisering af den samlede indsats. Dansk Erhverv anerkender behovet for en stærkere styring af turismefremmeindsatsen, men mener, at der er nogle udfordringer ved lovforslaget, og at der fremover vil være et lige så stort behov for en tæt koordinering og et styrket samarbejde mellem turismeaktørerne som tidligere. Dansk Erhverv bakker op omkring et nyt nationalt turismeforum og dets opgave med at udarbejde en national strategi for dansk turisme. Dermed sikres en fælles retning i turismefremmeindsatsen, som vil gøre den mere slagkraftig og effektiv, hvis erhvervet inddrages i arbejdet og strategien vel at mærke implementeres i praksis. Hvis dansk turisme skal udvikle sig, kræver det et tæt samarbejde mellem de offentlige turismeaktører og erhvervslivet samt et godt samspil mellem udviklings- og markedsføringsinitiativer. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at der udpeges flere erhvervsrepræsentanter i det Nationale Turismeforum og som minimum én repræsentant for hvert af de tre forretningsområder: Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Dansk Erhverv opfordrer også til, at de regionale udviklingsselskaber etableres med en høj grad af deltagere fra erhvervet, samt at der sker en gensidig repræsentation i bestyrelser dvs. mellem VisitDenmark og de tre regionale udviklingsselskaber. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Lovforslaget indebærer, at der oprettes en grøn investeringsfond, der vil have til formål at finansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Fonden vil kunne yde lån på rimelige vilkår til investeringer i energibesparelser, vedvarende energianlæg og ressourceeffektivitet i virksomhederne. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om et grønnere Danmark mellem regeringen, SF og Enhedslisten fra juni Dansk Erhverv tager godt imod beslutningen om at oprette Danmarks Grønne Investeringsfond til investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Dansk Erhverv har imidlertid en række bemærkninger til det fremsatte lovforslag. Væsentligt er det at fremhæve, at Dansk Erhverv lægger vægt på, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres med politisk armslængde, og at der nedsættes en uafhængig bestyrelse, som får fuldt ansvar for og kompetence til at træffe alle beslutninger inden for fondens formål. Ændring af bogføringsloven Forslaget fjerner nogle af de juridiske barrierer og uklarheder, der ellers har begrænset brug af økonomisystemer baseret på cloud computing, som kan betyde beder og billigere it for ikke mindst SMV ere. Cloud computing er en fleksibel form for it-ydelser, hvor virksomheden benytter programmet direkte fra internettet og altså ikke skal have eget program installeret. På den måde Side 5/21

6 overlader virksomheden driften til udvikleren af systemet og sparer dermed penge og hæver sikkerheden ved altid at have den nyeste version i brug. Det er en tiltrængt lovændring, som Dansk Erhverv bakker fuldt op. Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Formålet med lovforslaget er at skabe klare rammer for etablering og fælles udnyttelse af passiv infrastruktur, som kan anvendes til bredbåndsudrulning. Lovforslaget er en del af implementeringen af EU's infrastrukturdirektiv. Forslaget giver også kommuner adgang til at tilbyde wifi til turismeformål. Forslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni Dansk Erhverv stiller sig skeptisk over for, at kommuner udbyder adgang til bredbånd, fordi offentlig intervention på markedet kan skabe usikkerhed og skævhed. Bredbånd er en kritisk infrastruktur, og udviklingen skal være markedsbaseret. Gode rammer for konkurrence er vejen frem. Revision af markedsføringsloven Markedsføringsloven skal revideres. Både som følge af regeringens børn- og unge udvalg og som følge af, at EU-Kommissionen har stillet spørgsmålstegn ved, om Danmark har gennemført direktivet om urimelig handelspraksis korrekt. Dansk Erhverv er positiv over for at gøre om markedsføringsloven mere tidssvarende i forhold til markedsføring over for børn og unge på sociale medier. Det er dog en forudsætning, at det sker i form af en grundig drøftelse i et lovforberedende udvalg af berørte parter. I forhold til EUreglerne vil vores holdning afhænge helt af, hvilke emner der berøres. Ændring af lov om forbrugerklager Lovforslaget udvider Forbrugerklagenævnets (FKNs) ansvarsområde til ca. 45 nye brancher. Samtidig gennemføres en modernisering, der indebærer mediation og en ændring af gebyrstrukturen. Ændringerne skal gøre driften af FKN billigere og samtidig gennemføre ADR-direktivet om udenretlig klageadgang. Dansk Erhverv mener, det er en offentlig opgave at sikre både forbrugere og virksomheder en fair og billig klageadgang. I dag gør særligt de tårnhøje omkostninger til virksomhederne systemet skævt, og sagsbehandlingen opleves nogle gange tung. Vi er positive over for en modernisering under den forudsætning, at det bliver billigere for virksomhederne, og at retssikkerheden ikke forringes. Ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen) Formålet med lovforslaget er at afskaffe næringsbrevordningen med henblik på at lette Side 6/21

7 virksomhedernes administrative og økonomiske byrder, som opfølgning på aftalen om en vækstpakke fra juni Dansk Erhverv stillede i 2012 forslaget om at kigge Næringsbrevsordningen efter i sømmene, fordi ordningen ikke virkede efter hensigten. Derfor er det positivt, at ordningen foreslås afskaffet, så det bliver nemmere og billigere at drive fødevarevirksomhed i Danmark. Ændring af Årsregnskabsloven Det kommende forslag om at ændre Årsregnskabsloven har som hovedformål at lempe de administrative byrder for særligt de mindste virksomheder i forbindelse med implementeringen af EU s regnskabsdirektiv. Dansk Erhverv har for nylig gennemført en medlemsundersøgelse, der viser, at knap halvdelen af virksomhederne mener, at det vil skabe større usikkerhed for deres forretning, hvis der var færre oplysninger i regnskaberne end i dag, og at hver femte virksomhed inden for de seneste 12 måneder har sagt nej til en kunde på baggrund af et regnskab eller kreditinformationer. En fjernelse af vigtige oplysninger fra årsregnskaberne vil ikke være udtryk for en reel lempelse af administrative byrder, men vil snarere øge usikkerheden for virksomhederne. Dansk Erhverv er kritisk over for en omfattende implementering af regnskabsdirektivet, da regnskabsoplysningerne dermed bliver udvandet, og virksomhedernes muligheder for at vurdere deres forretningsmæssige risici bliver mindsket. Lov om udbud Lovforslaget skal sikre de bedst mulige rammer for udbud og offentlig-privat samarbejde for både offentlige myndigheder og private virksomheder. Udbudsloven skal lette omkostningerne ved udbud for både det offentlige og det private, når det bliver nemmere at bruge reglerne. Udbudsloven implementer EU s udbudsdirektiv og gør udbudsreglerne mere klare og fleksible. Udbudsloven er bl.a. forankret i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL. Regeringen har nedsat et udbudslovsudvalg, der bl.a. udarbejder udkast til en samlet udbudslov. Lovforslaget vil følge op på udvalgets arbejde. Dansk Erhverv støtter en ny dansk udbudslov, der kan skabe større klarhed og forenkling af reglerne, øge fleksibiliteten samt reducere transaktionsomkostninger for offentlige og private. Dansk Erhverv har været en aktiv del af udbudsudvalget og kan bakke op om det forslag, som vil blive sendt i høring i november Dansk Erhverv er af den opfattelse, at lovforslaget balancerer en række vigtige hensyn, herunder virksomhedernes hensyn til fleksibilitet. Ændring af konkurrenceloven (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.) Dansk Erhverv er positiv over for en nedlæggelse af Konkurrencerådet til fordel for etablering af en bestyrelse, men ser gerne, at rollen for det påtænkte rådgivende organ bliver beskrevet nærme- Side 7/21

8 re, således at der også er et reelt indhold i opgaverne for dette organ. Dansk Erhverv kan til gengæld ikke genkende den i lovudkastet beskrevne udfordring med overholdelse af tidsfristen i fase I i fusionskontrolsagerne. Dansk Erhverv finder snarere usikkerhed om prænotifikationsfasens længde problematisk for tilrettelæggelsen af en effektiv proces. Dansk Erhverv forstår imidlertid, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplever et praktisk problem, som søges løst med muligheden for forlængelse af fristen for fase I behandling. Som nævnt kan vi ikke umiddelbart genkende den problemstilling. Under den forudsætning, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fokuserer på en kontinuerlig samt effektiv sagsbehandling og påser, at prænotifikationsfasen ikke forlænges unødigt, giver ønsket fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side om en 10-dages forlængelse imidlertid ikke anledning til yderligere bemærkninger. Det bemærkes, at forlængelsen er konform med EU-reglerne på området. Ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.) Med lovforslaget styrkes indsatsen mod piratkopiering yderligere ved etablering af en særskilt enhed i Patent- og Varemærkestyrelsen med kompetence til at behandle henvendelser fra rettighedshavere m.v. om krænkelser af IP-rettigheder. Dansk Erhverv går stærkt ind for en styrket indsats mod piratkopiering og er derfor positiv over for forslaget. 3. Finansministeren Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser m.v. til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 4) Lovforslaget er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som i stigende grad gør det obligatorisk at bruge den digitale kanel ind mod det offentlige. Målet er, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Dansk Erhverv støtter forslaget, som er en del af implementeringen af en ambitiøs plan om at kommunikation mellem det offentlige, borgere og virksomheder bliver digital. Initiativet understøtter Dansk Erhvervs mål om en mere effektiv offentlig sektor. 4. Forsvarsministeren Side 8/21

9 Lov om net- og informationssikkerhed Lovforslaget har til formål at styrke net- og informationssikkerheden i Danmark. Lovforslaget indebærer bl.a., at der vil kunne stilles mere eksplicitte krav til teleudbydernes håndtering af informationssikkerheden og deres kontrol med eksterne leverandører. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvoraf det bl.a. fremgår, at regeringen med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed vil styrke beskyttelsen mod cyberangreb. It-sikkerhed får en stadig større betydning for såvel virksomheder som borger og myndigheder. Dansk Erhverv støtter generelt tiltag, der kan hæve sikkerheden i Danmark. Teleinfrastrukturen er en vigtig del af dette, og Dansk Erhverv ser frem til at drøfte de videre skridt. 5. Justitsministeren Ændring af lov om dansk indfødsret (Digital selvbetjeningsløsning ved ansøgning om dansk indfødsret) Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at forenkle processen ved ansøgning om dansk indfødsret, bl.a. ved etablering af en ordning, hvorefter ansøgninger som udgangspunkt skal indgives elektronisk ved brug af en digital selvbetjeningsløsning. Dansk Erhverv bakker op om digitalisering af borgerkontakten, og den effektivisering og serviceforbedringer det medfører. Ændring af retsplejeloven (Revision af logningsreglerne) Lovforslaget vil omfatte en revision af reglerne i retsplejeloven om pligt for udbydere af telenet og teletjenester til at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internetkommunikation til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Dansk Erhverv opfordrede kraftigt regeringen til at fjerne de danske særregler om sessionslogning (registrering af borger og varsomheder adfærd på internettet), og Dansk Erhverv noterede sig med tilfredshed, at Justitsministeren valgte at annullere disse regler. Dansk Erhverv imødeser den videre diskussion om hvad som fremadrettet skal gælde på området. Ændring af færdselsloven (Letbaner m.v.) Lovforslaget har til formål at etablere de lovgivningsmæssige rammer for, at der kan køres med letbaner på områder omfattet af færdselslovens anvendelsesområde. Lovforslaget vil desuden indeholde forslag om ensartede regler for motorredskaber og traktorer for så vidt angår den maksimale konstruktivt indstillede hastighed samt regler om anvendelse af blokvogne til transport af let, men overdimensioneret gods uden forudgående tilladelse fra politiet. Lovforslaget vil herudover indeholde regler om indførelse af hjemmel til opkrævning af gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer, der bliver bemyndiget til at regulere færdsel ved gennemførelse af særtransporter og regler om udenlandske myndigheders behandling af oplysninger om kørekort. Side 9/21

10 Forslaget vil indføre retsgrundlaget for de letbaner, der allerede er besluttet i København, Odense og Aarhus. Samtidig vil ministeren gøre det en anelse mindre bureaukratisk at køre med let, men overdimensioneret gods på lastbil. Et forslag Dansk Erhverv som udgangspunkt bifalder. Der vil blive givet hjemmel til, at uddannede personer på en særtransport kan dirigere færdslen. Legitimationen vil i dette tilfælde koste et gebyr. Dansk Erhverv er imod gebyr, men selve ordningen er et meget stort skridt fremad for mobiliteten inden for store transporter og vil også spare store ressourcer hos politiet. Alt i alt et forslag Dansk Erhverv har arbejdet på i mange år, og som nu endelig bliver gennemført. 6. Ministeren for klima, energi og bygninger Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (Biobrændstofloven) og lov om fremme af besparelser i energiforbruget Lovforslaget implementerer erhvervsrettede lempelser af PSO for elektricitet, afskaffelse af PSO for gas og afskaffelse af tilskudsordningen til ikke-kvoteomfattet elproduktion. Forslaget udmønter dele af aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. og lempelser af PSO delaftale om vækstpakke Dansk Erhverv er som udgangspunkt positiv over for lempelsen af PSO-afgifterne og tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, fordi der er brug for at lette omkostningerne og styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevne. Dansk Erhverv er imidlertid imod, at lempelsen af PSO-afgiften er målrettet el til procesformål, og dermed bidrager lempelsen yderligere til forvridning mellem forskellige dele af erhvervslivet. Forslaget til biobrændstoflov indebærer, at der indføres en større tolerance ved opgørelse af den lovpligtige mindste iblanding af biobrændstof, og Dansk Erhverv støtter forslaget. Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder Lovforslaget implementerer en målrettet lempelse af PSO til el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at den el-intensive virksomhed indgår aftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringer. Forslaget følger op på en del af aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. og lempelser af PSO delaftale om vækstpakke Dansk Erhverv ønsker, at energipolitikken skal udvikle sig i en mere sektorneutral retning, så energiafgifterne er ens for alle virksomheder. En målrettet lempelse af til el-intensive virksomheder medfører yderligere forvridning i energipolitikken. Energipolitisk redegørelse Klima- og Energiministeriet vil udsende en energipolitisk redegørelse i april Side 10/21

11 7. Miljøministeren Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier og obligatorisk digital kommunikation m.v.) Forslaget skal gennemføre en ny og lavere sats pr. kilo markedsført bærbare batterier, som producenter/importører betaler til finansiering af den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier. Satsen nedsættes fra 6,13 kr. til 5,05 kr./kilo. Betalingen foreslås fortsat pris- og lønreguleret årligt. Dansk Erhverv er stærkt kritisk over for forslaget, som kommer blot nogle år efter, at Miljøministeriet gennemførte en kraftig opregulering af samme afgift fra 2,70 kr. til det nuværende 6,13 kr./kilo. Dengang kunne opreguleringen ikke begrundes i kommunernes faktiske udgifter for deres indsamling. Forslaget på 5,05 kr. kan sandsynligvis stadig ikke begrundes, og virker derfor helt tilfældigt. Hvis kommunerne ikke kan fremlægge en klar begrundelse for at kommunernes nye sats på 5,05 kr./kilo svarer til deres faktiske udgifter, bør satsen nedsættes til den oprindelige sats på 2,70 kr./kilo. Dansk Erhverv efterlyser fortsat nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kan gennemføre en best practise -metode for indsamling af batterier i kommunerne. Dansk Erhverv støtter forslaget om obligatorisk digital kommunikation, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som har mål om at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse på de 27 små øer m.v.) Med lovforslaget iværksætter miljøministeriet en forsøgsordning, der giver kommunerne mulighed for at gennemføre op til 10 forsøgsprojekter, som kan bryde med den nugældende lovgivning. Ændringen er en udløber af vækstplanen for dansk turisme, som indeholdt et særligt appendiks om dette initiativ. Formålet med forsøgsordningen er at styrke kyst- og naturturismen i Danmark og tilvejebringe de generelle retlige rammer for forsøgsordningen og hjemmel til en tilladelsesordning for konkrete projekter, som ikke eller kun vanskeligt kan imødekommes efter den nugældende lovgivning. Dansk Erhverv roser regeringen for at sætte fokus på mulige barrierer for fysisk udvikling af kystog naturturismen, og bakker op om de foreslåede ændringer. Dansk Erhverv mener, at der er behov for at kigge på hvordan man bedre kan udvikle destinationerne og turisme- og oplevelsesprodukterne, så Danmark kan fremstå som et attraktivt ferieland. Analyser har påvist, at vi med fordel kan give turisterne et bredere og mere varieret udbud af faciliteter og oplevelser ved de danske Side 11/21

12 kyster og i naturen, hvilket vil gøre os mere konkurrencedygtige i arbejdet med at tiltrække det stigende antal turister primært fra vores nærmarkeder. Dansk erhverv mener, at det er vigtigt, at der ikke blot etableres 10 nye enkeltstående anlæg eller aktiviteter, da det ikke vil være tilstrækkelig fornyelse af dansk kyst- og naturturisme. Det er vigtigt, at der igangsættes større sammenhængende projekter i et kyst- eller naturområde. Dansk Erhverv er meget kritisk overfor at den nye forsøgsordning blokerer for tilladelse af nye sommerhusområder. 8. Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række forbedringer af friplejeboligloven på baggrund af en gennemført evaluering af loven. Forslaget indebærer bl.a., at der vil blive fri adgang til friplejeboligmarkedet alene betinget af en certificering, at der vil ske en ophævelse af kravet om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelser hvert 10. år, og at der etableres et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven. Dansk Erhverv hilser generelt forslaget velkommen, herunder særligt ophævelsen af krav om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelse efter hvert 10. år. For Dansk Erhverv er det afgørende, at et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven bliver så transparent som muligt og rummer de faktiske og langsigtede omkostninger baseret på konkrete forsøgt i udvalgte kommuner. 9. Ministeren for børn, ligestilling integration og sociale forhold Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) Med lovforslaget forpligtes kommunerne bl.a. til forud for vurderingen af behovet for personlig og praktisk hjælp samt madservice at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Dansk Erhverv er enig i et styrket fokus på rehabilitering forud for vurderingen af behov for personlig eller praktisk hjælp. Dansk Erhverv kritiserer dog skarpt, at den nye bestemmelse for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb i lovgivningen ikke giver borgeren et frit valg mellem flere leverandører (som det i dag er tilfældet med hjemmelhjælp). Dansk Erhverv advarer mod, at sammenhæng på tværs af indsatser og borgerens frie valg risikerer at gå tabt, når borgeren automatisk starter hos den kommunale leverandør. Side 12/21

13 Manglende lovændring i lovprogrammet: Ændring af lov om social service (Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning, kursus i arbejdsgiver- og arbejdslederfunktioner m.v. i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance) Dansk Erhverv kritiserer, at regeringen med sit lovkatalog ikke lægger op til at gennemføre den oprindeligt planlagte ændring af lov om social service (L147, 2013/14), som ikke blev vedtaget ved tredjebehandlingen i juni Dansk Erhverv mener, at det tidligere lovforslag lagde op en markant styrkelse af handicapområdet for hjælp til mennesker med behov for en BPA-ordning. Men at forudsætningen for de ændringer er et tidsvarende og rimeligt takstsystem, herunder en administrationstakst, som tager højde for relevante omkostninger for private aktører på BPA-området. Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række forbedringer af friplejeboligloven på baggrund af en gennemført evaluering af loven. Forslaget indebærer bl.a., at der vil blive fri adgang til friplejeboligmarkedet alene betinget af en certificering, at der vil ske en ophævelse af kravet om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelser hvert 10. år, og at der etableres et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven. Dansk Erhverv hilser generelt forslaget velkommen, herunder særligt ophævelsen af krav om genudbud af friplejeboligleverandørens ydelse efter hvert 10. år. For Dansk Erhverv og brancheorganisationen Selveje Danmark er det afgørende, at et nyt afregningssystem for ydelser efter serviceloven bliver helt transparent og således rummer de faktiske og langsigtede omkostninger baseret på konkrete forsøgt i udvalgte kommuner. Dansk Erhverv og brancheorganisationen Selveje Danmark bemærker tillige, at en ny etableringsstruktur bør tage højde for den eksisterende sammensætning af aktører på området. 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ændring af lov om fødevarer (Obligatorisk registrering i CVR-registeret, ændringer som følge af kommende fødevareforlig) Fødevareministeren vil fremlægge et oplæg bl.a. om en fokuseret kontrolindsats på fødevareområdet, som opfølgning på de kommende politiske forhandlinger om et nyt fødevarekontrolforlig, som vil give et behov for lovgivning. Dansk Erhverv arbejder for, at fødevarekontrollen fortsat bør være baseret på risiko, at kontrollen dermed er målrettet, og at forliget ikke pålægger erhvervslivet øgede omkostninger eller byrder. Side 13/21

14 Lov om Landdistriktsfonden Lovforslaget har som formål at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (landdistriktsforordningen). Lovforslaget giver desuden hjemmel til obligatorisk digital kommunikation samt fastsætter de nødvendige administrative og strafferetlige bestemmelser i forbindelse med støtteordningerne. Dansk Erhverv bakker op om forslaget, for så vidt angår hjemmel til obligatorisk digital kommunikation. 11. Uddannelses- og forskningsministeren Ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Udvidelse af anvendelsesområde) Lovforslaget er en del af realiseringen af VEU-milliardens initiativer om bedre mulighed for videreuddannelse for faglærte. Det indebærer, at de maritime og de videregående kunstneriske uddannelser også omfattes af det generelle regelsæt for efter- og videreuddannelser for de erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner (åben uddannelse), så de opnår samme vilkår for at udbyde efter- og videregående uddannelse som øvrige videregående uddannelser. Dansk Erhverv har afgivet positivt høringssvar i forhold til, at de maritime og de videregående kunstneriske uddannelser også omfattes af det generelle regelsæt for efter- og videreuddannelser for de erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner. Dansk Erhverv er positiv overfor, at også disse to fagområder får mulighed for at udbyde efter- og videregående uddannelse på lige vilkår med øvrige fagområder. Lovforslaget er dog en del af udmøntningen af VEU-milliarden, hvoraf 1/3 går til det videregående uddannelsesområde. Her er der sat særligt fokus på udvikling af tekniske videreuddannelser på akademiniveau. Dansk Erhverv finder det uhensigtsmæssigt at prioritere det tekniske område højere end øvrige fagområder, herunder særligt det merkantile område, da det især er inden for dette område, at videregående efter- og videreuddannelser akademiniveau har været efterspurgt. Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslaget har til formål at gennemføre en række forenklinger i vejledningen og administrationen af ordningen om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Dansk Erhverv er kritisk over for den ændring af SVU-ordningen, som denne ændring af vejledning og administration er en del af. Ændringen betød, at det pr. 1. februar 2014 kun er muligt for personer med uddannelsesniveau til og med akademiniveau at søge og modtage SVU. Det bety- Side 14/21

15 der, at den del af arbejdsstyrken, der har uddannelser over dette niveau, ikke kan søge støtte til uddannelse, og dermed selv skal betale eller få arbejdsgiverne til at betale. Arbejdsgiverne kan derfor se frem til at skulle undvære medarbejdere, der er på uddannelse og eventuelt betale både udgifter til uddannelser og medarbejderens løn under uddannelse. Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medieog journalisthøjskolen, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) Lovforslaget forpligter de videregående uddannelsesinstitutioner til at indberette oplysninger til brug for et digitalt værktøj, som skal skabe bedre gennemsigtighed til gavn for de studerendes uddannelsesvalg. Endvidere styrkes uddannelsesinstitutionernes mulighed for at tiltrække udenlandske gæsteforskere ved forsikringsmæssigt at sidestille dem med institutionernes egne ansatte. Endelig får uddannelses- og forskningsministeren med forslaget bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om krav om oversættelse af eksamensbeviser m.v. i forbindelse med ansøgninger om optagelser. Dansk Erhverv finder det hensigtsmæssigt, at de kommende studerende kan finde mest mulig information i relation til deres uddannelsesvalg og efterfølgende beskæftigelsesområder. Dansk Erhverv har ligeledes afgivet et positivt høringssvar. Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Ingen krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende uddannelser) Lovforslaget har til formål at give uddannelsesinstitutioner øget fleksibilitet og administrativt incitament til at sammenlægge eksisterende uddannelser med henblik på at begrænse det samlede antal uddannelser og øge gennemsigtigheden i uddannelsesudbuddet. Det sker ved at indføre en mulighed for at fravige kravet om prækvalifikation ved sammenlægning af to eller flere eksisterende uddannelser. Dansk Erhverv finder det hensigtsmæssigt, at der bliver ryddet op i uddannelsesjunglen. Lovgivning vedrørende opfølgning på Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Regeringen nedsatte i oktober 2013 et udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, der forventes at afrapportere i efteråret Der kan blive tale om lovopfølgning på baggrund heraf. Det er meget væsentligt, at uddannelserne gøres mere relevante, og der også holdes fokus på at forbedre kvaliteten på de videregående uddannelser. Der er behov for et bedre match mellem erhvervslivets kompetencebehov og uddannelsernes indhold. Side 15/21

16 12. Ministeren for sundhed og forebyggelse Behov for modernisering af apotekersektoren Regeringen ønsker at modernisere apotekersektoren, så der etableres grundlag for øget adgang til medicin for borgerne og mere konkurrence internt i apotekersektoren, og samtidig ønskes de offentlige udgifter nedbragt. Dansk Erhverv er helt enig i disse målsætninger og deler således regeringens opfattelse af nødvendigheden af at etablere et nyt reelt grundlag for øget adgang til receptekspederende apoteksenheder for borgerne og konkurrence mellem apotekerne uden at der gå på kompromis med kvaliteten, herunder patientsikkerheden og forsyningssikkerheden i de tyndt befolkede områder. Dansk Erhverv mener imidlertid, at regeringens udspil er utilstrækkeligt til at løse udfordringerne på området og således ikke vil opfylde de ovenfor erklærede målsætninger. Dansk Erhverv anbefaler, at regeringen i stedet vælger en mere effektiv løsning, hvor der indføres frit ejerskab til apoteker samt fri etableringsret. Ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens) Lovforslaget har til formål at skabe et bedre grundlag for regionsrådets og kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger til personer, som får hjælp til respirationsbehandling efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven, med henblik på at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og behandling af høj kvalitet. Dansk Erhverv kritiserer, at det ikke er lykkedes regeringen og Folketinget at sikre sammenhæng mellem sundhedsloven og de tidligere forslåede ændringer af lov om social service. Dansk Erhverv er enig i, at lægefagligt ansvar at sikre (tilsyn), at respirationshjælpere har de nødvendige kvalifikationer til at varetage den ordinerede respirationsbehandling/overvågning. Også på det respiratoriske område er det afgørende, at en administrationstakst skal tage højde for opgavens kompleksitet, herunder de omkostninger medlemsvirksomheden har til at levere den ordinerede sundhedsfaglig kvalitet. 13. Skatteministeren Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber) Lovforslaget skal sikre, at skattelovgivningen understøtter en treårig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber (MS). Med forslaget skabes der mulighed for skatteudskydelse i forbindelse med kollektive aftaler, hvor medarbejdere med indskud af lønmidler i et medarbejderinvesteringsselskab investerer i virksomheden eller underleverandører. Forslaget følger op på et Side 16/21

17 element i aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014 og har sammenhæng med et lovforslag under erhvervs- og vækstministeren om indførelse af medarbejderinvesteringsselskaber. Dansk Erhverv har sympati for den foreslåede ordning, der forhåbentlig vil kunne medvirke til at tiltrække kapital til virksomheder, og dermed sikre overlevelsen af virksomheden og bevarelsen af arbejdspladser. Dansk Erhverv forudser dog, at uigennemsigtigheden og uforudsigeligheden af ordningen formentlig vil være med til at afholde flere medarbejdere i at investere i medarbejderinvesteringsselskaber. Dansk Erhverv vil samtidig forholde sig kritisk til, at man nu endnu en gang komplicerer den danske skattelovgivning ved at introducere en ny type af selskab. Dansk Erhverv mener, at man i stedet for denne nye type selskab kunne have overvejet at genindføre medarbejderobligationsordningen, der på samme måde som nærværende lovforslag sikrede, at medarbejderne kunne investere en del af deres løn i virksomheden. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.) Lovforslaget indebærer, at forsyningssikkerhedsafgiften afskaffes, og at afgifterne på fossile brændsler bringes tilbage til niveauet før Forårspakke 2.0. Desuden justeres afgifterne på bioolier m.v. Forslaget finansieres via en forhøjelse af bundskattesatsen og en reduktion af den grønne check. Endvidere forhøjes elafgiften for husholdningerne m.v. Lovforslaget gennemfører dele af aftalen om tilbagerulning af FSA m.v. og lempelser af PSO mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juli Endvidere udmønter lovforslaget elementet om afgiftsforhøjelse på cigarillos, cerutter og cigarer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Lovforslaget er en deludmøntning af Vækstpakke 2014 og indeholder overordnet set en lempelse af energiafgifterne herunder mere specifikt en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. Finansieringen af forslagene findes ved forhøjelse af bundskatten, det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelser på cigarillos m.v. Dansk Erhverv er overordnet set tilfreds med vækstpakken, idet den indeholder flere positive elementer, der er til gavn for dansk erhvervsliv. På finansieringssiden mener Dansk Erhverv imidlertid, at der kunne være truffet bedre løsninger end de valgte, da en del af lovforslaget medfører mindre neutralitet i energibeskatningen og mindre arbejdsudbud. Dette vil blive nærmere uddybet under de specielle bemærkninger. Side 17/21

18 Ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport) Lovforslaget indeholder en forhøjelse af momsfradraget for hotelovernatninger, som medfører, at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Lovforslaget indeholder endvidere en harmonisering af afgifterne for taxiområdet for at sikre lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport. Lovforslaget er en udmøntning af to elementer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Dansk Erhverv har gennem flere år arbejdet for, at der skulle ske en ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold, da der er tale om en anomali i momslovgivningen, som samtidig stiller danske hoteller dårligt i konkurrencen med udlandet og samtidig har medført alle danske virksomheder ekstra omkostninger. Dansk Erhverv er derfor yderst tilfreds med, at det foreslås at ophæve denne fradragsbegrænsning. Dansk Erhverv foreslår en anden model for harmonisering af afgifterne på personbiler, således at OST-biler og andre personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport får den samme ordning, som taxier har i dag. Ændring af fondsbeskatningsloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven (Lempelse af udbyttebeskatningen) Lovforslaget skal sikre, at det bliver lettere at tiltrække risikovillig kapital. Dette sker gennem en målrettet lempelse af danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier. Forslaget er en udmøntning af et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Dansk Erhverv mener, at det er positivt, at man lemper på udbyttebeskatningen fra unoterede porteføljeaktier. Man bør dog gå endnu videre og generelt afskaffe udbyttebeskatningen for at sikre størst enkelthed og mindst forvridning i beskatningen. Et sådant tiltag vil samtidig gøre det meget mere attraktivt at investere i danske virksomheder. Ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forskerskatteordningen, med kr. månedligt. Forslaget udmønter en del af aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra juni Dansk Erhverv finder det meget positivt, at man vil nedsætte vederlagskravet i forskerskatteordningen. Forslaget er nærmest identisk med Dansk Erhvervs eget forslag, og vil være en stor hjælp i forhold til, at danske virksomheder kan tiltrække kvalificerede udlændinge. Side 18/21

19 Ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love (Ligestilling af varemodtager- og oplagshaverregistrerede virksomheder for så vidt angår afregning af afgift, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure m.v., indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus samt forenklinger og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.) Lovforslaget forenkler en række administrative regler på afgiftsområdet m.v. og mindsker dermed byrderne for erhvervslivet. Der er særligt tale om regler vedrørende energimåling, afregning af punktafgifter og afskaffelse af banderoler på spiritus. Endvidere indeholder forslaget en række mindre tekniske justeringer af forskellige afgiftslove. Dansk Erhverv er overordnet set for regelforenklinger. Dansk Erhverv er dog en smule bekymret for, om afskaffelsen af spiritusbanderolerne vil gøre det sværere for SKAT at kontrollere, om der er betalt afgift. Lovgivning vedrørende opfølgning på den tværministerielle task force om skattely Regeringen nedsatte i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely, der skal komme med forslag til mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylande. Lovforslaget vil indeholde evt. lovgivningsmæssig opfølgning på task forcens anbefalinger. Dansk Erhverv er forundret over, at man kan have en task force mod skattely, når man ikke i regeringen eller Skatteministeriet har en definition på hvilke lande, der er skattely. Dansk Erhverv er desuden bekymret for, om dette initiativ ender med at pålægge hele erhvervslivet nye regler og administrative regler. Ændring af reklameafgiftsloven (Tilpasning af undtagelsesbestemmelser m.v.) Reklameafgiftsloven, som blev vedtaget af Folketinget i 2012, har afventet EU-kommissionens vurdering af, om afgiften overtræder statsstøttereglerne. EU-Kommissionen har meddelt, at loven skal ændres på visse punkter, og ændringsforslaget er udtryk for Skatteministeriets tilretning af den allerede vedtagne lov på baggrund af Kommissionens beslutning. Dansk Erhverv er fortsat imod indførelsen af en afgift på husstandsomdelte reklamer, da afgiften er konkurrenceforvridende, hæmmer væksten i forbruget og vil være en økonomisk og administrativ byrde for en række virksomheder. 14. Transportministeren Infrastrukturinvesteringer Der gennemføres en række forventede og nødvendige tiltag i forbindelse med etablering af letbaner i Aarhus, Odense og København, etableringen af Femernforbindelse og tilhørende udbygning af infrastrukturen samt bygning af en Nordhavnstunnel i København, der kan være første skridt på vejen for en Havnetunnel. Side 19/21

20 15. Undervisningsministeren Ændring af lov om Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger) Lovforslaget har til formål at imødekomme ønsket fra arbejdsmarkedets parter og derved at tilskynde arbejdsgiverne til fortsat at oprette praktikpladser. Forslaget indebærer, at AUB finansierer og administrerer en ordning, hvorefter arbejdsgivere får refusion for udgifter, som arbejdsgivere har afholdt for erhvervsuddannelseselevers ophold på kostafdelinger. Dansk Erhverv finder, at lovforslaget er særdeles positivt. Virksomhederne får med lovforslagets vedtagelse mulighed for at sende deres elever til netop den erhvervsskole, som de ønsker. Virksomheder får med ordningen refunderet deres udgifter til elevens ophold på en kostskole gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, samtidig med at de modtager lønrefusion og betaling for elevers transport. Ordningen gælder kun for elever, der er berettiget til optag på en kostafdeling (min. fem kvarters transport), og indebærer samtidig en mindre stigning i AUB-bidraget. Ændring af de gymnasiale uddannelseslove (Opfølgning på eftersyn af de gymnasiale uddannelser og krav til prøveresultater i udvalgte fag ved optagelse på gymnasiale uddannelser m.v.) Regeringen agter at fremlægge et gymnasieudspil med det formål at styrke kvaliteten og fagligheden i de gymnasiale uddannelser. Udspillet vil blive forhandlet med gymnasieforligskredsen, og der forventes efterfølgende at være behov for lovgivning. Dansk Erhverv hilser et kommende servicetjek af de gymnasiale uddannelser meget velkommen. Det er vigtigt, at vi forbedrer kvaliteten af de gymnasiale uddannelser herunder gymnasiernes evne til at løfte eleverne fagligt. Lov om kommunale internationale grundskoler Lovforslaget har til formål at give kommunerne mulighed for at etablere fritstående kommunale internationale grundskoler uden for folkeskolelovens rammer, bl.a. med henblik på at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Lovforslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL og på regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvoraf det fremgår, at regeringen har en målsætning om at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Dansk Erhverv finder dette særdeles positiv. Etablering af flere internationale skoler vil medvirke til at øge danske virksomheders tiltrækningskraft og rekruttering/fastholdelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. 16. Økonomi- og indenrigsministeren Side 20/21

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2013/2014 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse (Præcisering om,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Holdningspapir KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Baggrund Europa-Kommissionen har foreslået, at det nuværende persondatadirektiv 1 skal opdateres som en forordning. Persondatadirektivet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Regeringens lovkatalog - hjemmeside

Regeringens lovkatalog - hjemmeside NOTAT Regeringens lovkatalog - hjemmeside Regeringens lovkatalog - hjemmeside... 1 Beskæftigelsesministeren... 3 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Finansministeren... 8 Justitsministeren... 9 Klima-,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 Den 7. oktober 2014 DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 1. Overordnet vurdering Regeringen har i dag fremlagt sit lovkatalog for den kommende samling. Udmøntning af politiske aftaler Der mangler nye

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere