REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET"

Transkript

1 REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den i Mødelokale 2

2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Information og forespørgsler Sags ID : Forslag til KPÆ Boligområde nord for Hulvej i Tjæreborg Lokalplanforslag Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg SagsID: Forplads og bygningsbevaring i Jernbanegade syd for Esbjerg Banegård Sag: , behandling af forslag til Ændring i kommuneplan , Miljøklasser ved støjbelastede veje Sags ID Forslag til lokalplan nr Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg SagsID: Udlæg af nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen Sags ID Forslag til Lokalplan nr , Kjersing Øst, Erhvervsområde samt Kommuneplanændring SagsID: kondemnering af ejendommen Vestergade 19, 6740 Bramming SagsID: , etablering af gittermast for mobiltelefoni på ejendommen beliggende Randersvej SagsID , Gørding Mølle Dambrug - EU Life Snæbelprojekt Tillæg til Spildevandsplanen, Riberhus Privatskole, Ribe Tillæg til Spildevandsplanen, Klostermarken, Ribe Tillæg til Spildevandsplanen, 3 sommerhusområder på Mandø Tillæg til spildevandsplanen, Sildekaj og 4. bassin Tillæg til Esbjerg Kommunes Spildevandsplan orienteringssager 2. marts 2010, Plan & Miljøudvalget PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Ingen Side 2 af 53

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 53

4 Sagsnr. 2 Information og forespørgsler Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Orientering om afslag på etablering af skovbørnehaven Troldehulen. Orientering om klage over landzonetilladelse til mobilmast. Side 4 af 53

5 Sagsnr Sags ID : Forslag til KPÆ Boligområde nord for Hulvej i Tjæreborg Indledning Forslag til Kommuneplanændring for Boligområdet nord for Hulvej i Tjæreborg. Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplanændring omfatter det samme område, som er omfattet af lokalplanforslag nr for et boligområde nord for Hulvej i Tjæreborg. Kommuneplanforslaget indeholder, at en planlagt ældreinstitution flyttes længere mod nord i forhold til Hulvej. Desuden planlægges et mindre areal området nordvest for Hulvej, som en del af det kommende boligområde nord for Hulvej. Arealerne er i dag udlagte til landbrugsområde og naturområde. Kommuneplanændringen sikre et mere hensigtsmæssigt afgrænset og planlagt boligområde. Side 5 af 53

6 Kommuneplanændringen har været udsendt i offentlig idehøring februar 2010, hvor der ikke er fremkommet bemærkninger som giver anledning til revision af hovedelementerne i Kommuneplanændringen. Det kan oplyses, at der i den offentlige idehøring er modtaget skrivelse af 12. februar 2010 fra Sneum-Tjæreborg Fællesråd som angår spørgsmål i forbindelse med lokalplanlægningen, samt forhold i Tjæreborg by uden for omhandlende boligområde nord for Hulvej. Lokalplanforslaget er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt, hvorfor spørgsmål i den sammenhæng ikke kan behandles. Der kan heller ikke behandles spørgsmål i denne sammenhæng, som ikke drejer sig om det omhandlede område. Brevet fra Sneum-Tjæreborg Fællesråd indeholder disse emner: 1. Ønske/forventning om etablering af en børnehave/vuggestue. 2. Ønske om cykel- og gangsti fra området nord for Hulvejen til byens centrum. Herunder ønske om forskønnelse af Tjæreborg Stationsvej, adgang fra nord til det kommende Tjæreborg Idræts- og Kulturcenter, sammenhæng til at Tjæreborg skole er forsøgsskole i projektet SPACE-rum til fysiske aktivitet, etablering af sikker skolevej. 3. Ønske om udbygning/renovering af Tjæreborg skoles ældste del. 4. Vil gerne deltage i dialog om den efterfølgende planlægning. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Kommuneplanændringen skal følge proceduren for offentlig høring m.v. sammen med lokalplan for boligområde nord for Hulvej i Tjæreborg. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Side 6 af 53

7 Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at forslag til kommuneplanændring vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Bilag Bemærkninger til ide-høring vedr. boligområde nord for Hulvej - fra Sneum-Tjæreborg Fællesråd Forslag til Kommuneplanændring Tjæreborg By. Boligområde nord for Hulvejen Side 7 af 53

8 Sagsnr Lokalplanforslag Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg Indledning Forslag til lokalplan for boligområde nord for Hulvej i Tjæreborg. Sagsfremstilling Forslag til lokalplan for boligområde nord for Hulvej i Tjæreborg, udkast af 15. februar Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af den dispositionsplan, som Plan & Miljøudvalget godkendte den 22. juni 2009 som grundlag for lokalplanen. Lokalområdet er på ca. 20 ha og omfatter størstedelen af de arealer, der er omfattet af dispositionsplanen. På nuværende tidspunkter er området privat ejet. Side 8 af 53

9 Lokalplanforslagets formål: Lokalplanområdet er udformet som et boligområde med nære kvalitative grønne områder af forskellige størrelser og forskellige udformninger. Der er i den sydøstlige del af lokalplanområdet reserveret et areal til en børneinstitution og i den nordvestlige del er reserveret et areal til ældrecenter og boliger. Friarealerne vil fremstå som attraktive områder, udformet som variationer mellem åbne græssletter og beplantning og vil opdele området. Mod vest følger lokalplanområdet skrænten ved den tidligere grusgrav og videre langs et matrikskel mod nord til Tjæreborgvad Bæk. Dette giver mulighed for udsigt fra boligerne og etablering af et spændende grønt kuperet område for beboerne. Fra lokalplanområdet er der mulighed for udsigt mod nordøst mod Tjæreborgvad Bæk. I den nordøstlige del af lokalplanområdet er også planlagt et grønt område med en regnvandssø. Den del af lokalområdet som vender mod vest er udlagt til åbne-lave boliger, fritliggende parcelhuse. Alle øvrige delområder til boliger kan enten anvendes til åben-lave eller tæt-lave boliger. Herved opnås en fleksibilitet i forhold til boligefterspørgslen. Ved udnyttelse til maksimalt antal parcelhuse kan der i området opføres ca. 80 parcelhuse og ca. 24 tæt-lave boliger, i alt ca. 104 boliger. Ved udnyttelse til maksimalt antal tæt-lave boliger kan der opføres ca. 30 parcelhuse og ca. 175 tæt-lave boliger, i alt ca. 201 boliger. Boliger, der er mest synlige i landskabet, er omfattet af specielle bestemmelser om udformningen, så disse dele af området vil få et særligt flot udseende. Der planlægges oplevelsesrige krummede vejforløb med træbeplantning. Dette gælder både stamvejen og boligvejene. I den vestlige del af lokalplanområdet planlægges etableret en nord-sydgående hovedsti, der kan fortsætte over jernbanen ved tunnel eller bro til den eksisterende Tjæreborg by med de forskellige faciliteter, herunder skole. I lokalplanområdet udlægges desuden sekundære stier til gåture, løb m.v. Sammenlagt vil området fremstå som et meget attraktivt og varieret boligområde med tilhørende institutioner i sammenhæng med den eksisterende Tjæreborg by. Området vil få et meget grønt udseende, og der vil være mulighed for et aktivt og sundt udendørs liv for både voksne og børn. Der er behov for at foretage enkelte tekniske justeringer vedrørende detaljer på kortmaterialet og i bestemmelserne m.v. Disse tekniske justeringer foretages inden udsendelse i den offentlige høring. Side 9 af 53

10 Lovgrundlag, planer m.v. Planloven. Økonomi Selve lokalplanforslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Byggemodning og opkøb af jorder og ejendomme finansieres over grundsalg. Ændring og udbygning af vej- og stianlæg, der ligger udenfor lokalplanens område, finansieres særskilt. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Lokalplanforslaget skal følge proceduren for offentlig høring m.v. samme med Kommuneplanændringen for boligområde nord for Hulvej i Tjæreborg. Konsekvenser for andre udvalg Der skal gennemføres en byggemodning af området. Ændring og udbygning af vej- og stianlæg, der ligger udenfor lokalplanområdet. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at lokalplanforslaget vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring, efter tekniske justeringer. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Bilag Lokalplanforslag, udkast , Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg Side 10 af 53

11 Sagsnr SagsID: Forplads og bygningsbevaring i Jernbanegade syd for Esbjerg Banegård Indledning Principiel stillingtagen til omfanget af bygningsbevaring og størrelsen på forplads mellem Esbjerg Banegård og ansøgt shoppingcenter, afgrænset af Jernbanegade, Borgergade, Gasværksgade og Exnersgade. Der er ved at blive udarbejdet lokalplan for det ansøgte shoppingcenter syd for Esbjerg Banegård, hvor bl.a. omfanget af en forplads mellem Esbjerg Banegård og Shoppingcentret og bygningsbevaring vil indgå. På nuværende tidspunkt anvendes den sydlige pakhusbebyggelse i Jernbanegade til parkeringshus. Den del af bebyggelsen, som er nærmest Esbjerg Banegård består af de oprindelige pakhuse, hvortil der er koblet en ny bygning mod jernbaneterrænet. Esbjerg Banegård er en fredet bygning og de oprindelige pakhus syd herfor har en høj bevaringsværdi, værdien 2 - efter 9 trinskalaen, hvor 1 er den højeste værdi. Dette fremgår af Kommuneatlasset og den vedtagne Kommuneplan. Side 11 af 53

12 Det kan oplyses at Kulturarvsstyrelsen, i forbindelse med den kommende lokalplans høring, har ret til at udtale sig om behandling af bevaringsværdige bygninger og kan i yderste konsekvens nedlægge veto mod en evt. nedrivning. Arkitektfimaet Skovhus Architects har den 15. januar 2010 for ansøger TKdevoeloment fremsendt materiale vedrørende spørgsmålet om forplads og bygningsbevaring. DSB der p.t. ejer arealerne til det planlagte shoppingcenter, har tilkendegivet at de er positive overfor ansøgers planer, idet DSB ønsker fremtidige parkeringspladser til biler og cyklister i forbindelse med banegården. Materialet indeholder tre scenarie A, B og C. Ansøger og DSB ønsker at få gennemført scenarie nr. A eller B. Scenarie A og B adskiller sig kun fra hinanden med hensyn til antal parkeringspladser og omfanget af opholdsarealer, hvorfor disse 2 løsninger i det følgende betragtes som én principiel model. Scenarie A og B betyder, at en væsentlig del af den nuværende oprindelige pakhusbebyggelse syd for Esbjerg Banegård skal nedrives. Herefter bliver der mulighed for en større åben forplads mellem banegårdsbebyggelsen og det planlagte shoppingcenter. Scenarie C tager udgangspunkt i at hele det eksisterende oprindelige pakhus bevares. Forpladsen i den nordlige ende af shoppingcentret får en begrænset størrelse. DSB kan fortsat anvende pakhusene med tilbygninger som parkeringshus. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Behandling af punktet har betydning for den kommende lokalplan for området. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Side 12 af 53

13 Vurdering herunder alternativer Forvaltningens vurdering af scenarie A og B: Fjernes de nuværende oprindelige pakhuse, forsvinder en væsentlig del af det oprindelige historiske bygningsmiljø til Esbjerg Banegård mod syd, hvilket har negativ betydning for arkitekturen og byrumsoplevelsen i Jernbanegade. En stor forplads vil desuden betyde, at byrummet bliver meget åbent over mod baneterrænet i Jernbanegade og der er risiko for at pladsen vil fremstå som et område med en svag identitet, der ikke indbyder til ophold og isolerer det nye center som en fritliggende bygning uden bymæssig sammenhæng. Pladsens funktionalitet begrænses desuden af mange funktioner som er i konflikt med hinanden. Selv med en stor plads foran shoppingcentrets nordlige indgang bliver det meget vanskeligt at få funktionerne med parkering, fodgængerfærdsel, ophold og lastbiler med varetransport til at fungere på en funktionel og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Forvaltningens vurdering af scenarie C: Det oprindelige bygningsmiljø og belægningen op til Esbjerg Banegård bevares og danner en god byarkitektur og fysisk visuel sammenhæng mod et nyt shoppingcenter. Det bliver dog meget vanskeligt at få indpasset adgangen for lastbiler med varetransport i den nordlige ende af shoppingcentret, som p.t. ønskes af ansøger. Den meget tætte sammenhæng mellem nyt og gammelt byggeri kræver en særlig bearbejdning. Såfremt pakhuset bevares gælder det kun for den oprindelige bygning. Den nye bygning mod baneterrænet nedrives. Forvaltningens samlede vurdering af de viste scenarier: Det vurderes umiddelbart uanset løsningsmodel, at der er for mange ønsker om forskellige funktioner på de fremtidige arealer mellem Esbjerg Banegård og det ansøgte shoppingcenter, hvorfor der nødvendigvis må foretages en prioritering i forbindelse med kommende planlægning og dermed skabe grundlag for en realistisk funktionel løsning. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det i forbindelse med lokalplanarbejdet bør undersøges, hvorvidt det er muligt at arbejde med en afbalanceret løsning, der både bevarer væsentlige del af pakhuset og dermed jernbanegades karakter, samt imødekommer muligheden for større afstand mellem de to bebyggelser således, at der kan etableres en mere intim ankomstplads til centret, samt etableres p-pladser til brug for DSB-pendlere. INDSTILLING Direktionen indstiller, at der optages forhandlinger med ansøger, så der i den kommende lokalplan opnås en optimal løsning vedrørende færdselssikkerheden, bevaring af de oprindelige pakhuse syd for Esbjerg Banegård og de byarkitektoniske forhold i Jernbanegade. Side 13 af 53

14 Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt. Udvalget ønsker i øvrigt en skitsering af en helhedsplan for hele baneområdet. Bilag Ansøgning fra Arkitektfirmaet Skovhus Architects Side 14 af 53

15 Sagsnr Sag: , behandling af forslag til Ændring i kommuneplan , Miljøklasser ved støjbelastede veje Indledning Ændringen vil præsicere at der langs støjbelastede veje i boligområder tillades dagligvarebutikker med tilknyttet tankanlæg. Sagsfremstilling I henhold til kommuneplanen kan der i dag tillades dagligvarebutikker langs støjbelastede veje i boligområder, når adgangen sker fra den støjbelastede vej. Med ændringen præsiceres, at det drejer sig om butikker op til miljø klasse 3 i henhold til håndbog om Miljø og Planlægning. Det tilføjes at der kan etableres et tankanlæg i tilknytning til dagligvarebutikken. Lovgrundlag, planer m.v. Vedtages forslaget medfører det en generel ændring i udvidet anvendelsesbestemmelse om Miljøklasser ved støjbelastede veje. Der er gennem kommuneplanen sikret, at der ikke kan placeres støjfølsom anvendelse ud over hvad gældende love og regler tillader indenfor det støjbelastede område. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser På grundlag af ovenstående vurderes ændringen at være uvæsentlig, idet der ikke ændres i hovedstrukturdelens arealanvendelse. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Side 15 af 53

16 Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at kommuneplanforslaget vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Bilag 06_Forslag Side 16 af 53

17 Sagsnr Sags ID Forslag til lokalplan nr Novrup- Måde Landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg. Indledning Behandling af forslag til lokalplan nr , Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg. Regeringen nedsatte i 2006 en arbejdsgruppe, der skulle udpege områder i Danmark, der er velegnet til opstilling af forsøgsvindmøller på over 150 m. I Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsmøller på land fra februar 2007 er området ved Måde i den sydlige udkant af Esbjerg udpeget som velegnet til opstilling af møller på op til 200 m. Da der er planlagt for vindmøller med en totalhøjde på over 150 m, er Miljøcenter Odense ansvarlig myndighed for udarbejdelse af en VVM-redegørelse med en tilhørende kommuneplanændring for opstilling af forsøgsmøllerne. Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen med tilhørende kommuneplanændring har Miljøcenter Odense indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Der indkom bemærkninger fra 2 privat personer og 7 offentlige myndigheder. De 2 privatpersoners bemærkninger var henholdsvis for og imod placering af forsøgsmøller i området. Bemærkningerne handlede om det uhensigtsmæssige i at placere så store møller tæt på et boligområde. De offentlige myndigheder havde ingen indvendinger mod projektet. Alle bemærkninger har været inddraget ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, men har dog ikke givet anledning til ændringer i projektet. VVM-redegørelsen og kommuneplanændringen sendes ud i offentlig høring af Miljøcenter Odense samtidig med lokalplanforslaget. Side 17 af 53

18 Sagsfremstilling I Kommuneplan er der udpeget et område ved Måde til forsøgsmøller med en totalhøjde på 200 m. Det fremgår af retningslinjerne, at vindmøller så vidt det er muligt, skal have ensartet størrelse og udseende samt ensartet tårn- og vingekonstruktion, omdrejningsretning og omdrejningshastighed. På baggrund af et konkret bygherre ønske med Siemens Wind Power A/S som leverandør, ønsker Esbjerg Kommune at udarbejde et forslag til lokalplan, så der kan skabes muligheder for at opføre op til 4 forsøgsvindmøller med en totalhøjde på op til 200 m med tilhørende anlæg, arbejdsarealer og adgangsveje. Desuden vil der blive skabt mulighed for opstilling af en eller to måle/meteorologimaster med samme højde som vindmøllernes navhøjde samt 2 master til lysmarkering på op til 200 m, der skal advare lufttrafikken. Den ene målemast skal opsættes permanent i Vadehavet med en afstand på ca. 2,5 gange rotordiameter syd-vest for mølle nr. 2. Møllerne vil blive opstillet løbende og udseendet af møllerne vil kunne variere i forhold til størrelse og materialevalg for både tårn og rotorer. Mølletårnet vil kunne udføres i enten stål eller beton, begge typer i en lys grå farve. Navhøjden vil kunne variere fra 100 til 120 meter, og rotordiameteren vil kunne variere fra 120 til 160 meter, svarende til en totalhøjde på mellem 160 og 200 meter målt til vingespids i topstilling. Forslaget er udarbejdet, så der tages størst mulig hensyn til nabobeboelse, natur, landskab og kulturhistoriske værdier og interesser samtidig med en optimal udnyttelse af vindressourcerne. I området ligger der spredt 4 beboelsesejendomme indenfor minimums afstandskravet på 800 m, som skal nedlægges som beboelse, inden de nye forsøgsvindmøller kan tages i brug Side 18 af 53

19 Desuden er der 3 eksisterende grupper af vindmøller i området. De to største grupper på henholdsvis 6 og 8 vindmøller skal nedtages i forbindelse med projektet, mens den mindste opstilling med 2 vindmøller skal fjernes, når de forventes udtjent om 6-7 år. Der er behov for at foretage enkelte tekniske justeringer vedrørende detaljer på kortmaterialet og i bestemmelserne m.v. Disse tekniske justeringer foretages inden udsendelse i den offentlige høring. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven Økonomi Området er privatejet. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Miljøcenter Odense udarbejder som myndighed VVM-redegørelse med tilhørende ændring til Kommunplan Ved endelig vedtagelse af lokalplanen forbliver området i landzone. Lokalplanen har ikke bonusvirkning, da der ikke er fastlagt nøjagtige byggefelter til bebyggelse og anlæg. Det betyder, at der efterfølgende skal gives zonetilladelse til de enkelte anlæg. Anlæg indenfor strandbeskyttelseslinien vil i hvert enkelt tilfælde kræve en dispensation fra Miljøcenter Ribe. Der er en 3 binding i.h.t. til Naturbeskyttelsesloven i form af en mose. Ledningstraceer for forsyning tilpasses områdets fremtidige udnyttelse i nødvendigt omfang. Lokalplanen er screenet og skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring VVM-redegørelse med tilhørende Kommuneplanændring og lokalplanforslaget forventes i offentlig høring i 8 uger fra den 17. marts 2010 til den 12. maj Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at lokalplanforslaget vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring, efter tekniske justeringer. Mølle nr. 1 og en målemast flyttes inden fremsendelse af forslaget til byrådet. Side 19 af 53

20 Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Godkendt Bilag Forslag til lokalplan nr , Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg_ Kommuneplantillæg_til forsøgsvindmøller ved Måde_ _Miljøcenter Odense_til politisk orientering VVM_Måde del A_Miljøcenter Odense_ til politisk orientering. VVM_Måde del B_Miljøcenter Odense_ til politisk orientering. Side 20 af 53

21 Sagsnr SagsID: Udlæg af nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen Indledning Plan & Miljøudvalget besluttede den 26. oktober 2009 at anmode Miljøministeriet om udlæg af nyt sommerhusområde i Sjelborg. Et flertal bestående af O + V ønskede at fremsende ansøgning om udlægning af areal i Sjelborg til 20 sommerhusgrunde. Et mindretal bestående af A + F ønskede ikke at fremsende en ansøgning. For A`s vedkommende med følgende begrundelse: Området er Esbjergs største sammenhængende offentligt tilgængelige naturområde, som er unikt. Området er udpeget som værdifuldt landskab, og det er vigtigt at bevare områdets værdi. Plan & Miljøudvalget besluttede den 26. januar 2010 at udsætte sagen med henblik på drøftelse i de politiske grupper. Side 21 af 53

22 Sagsfremstilling Baggrunden er, at Miljøministeriet har åbnet mulighed for udlæg af i alt 200 sommerhusgrunde nærmere bestemt i landsdelcentrene fordelt geografisk i ca. 10 områder med omkring 20 grunde i hvert område. By- og Landskabsstyrelsen meddelte den 16. december 2009, at de havde gennemgået ansøgningerne om nye sommerhusområder med henblik på disses mulighed for at opfylde de i planloven anførte krav til områderne. Efter denne gennemgang har By- og Landskabsstyrelsen besluttet, at arbejde videre med området i Sjelborg og 8 andre områder. Det videre arbejde skulle blandt andet baseres på en besigtigelse af Sjelborg-området af de respektive miljøcentre med henblik på en vurdering af, om områderne opfylder planlovens krav om, at et udlæg af nye sommerhusområder ikke må tilsidesætte væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. Der er foretaget en besigtigelse den 15. december 2009 med repræsentanter fra Miljøcenter Odense og Ribe. Det fastholdes, at der ikke kan gives tilladelse til, at et nyt sommerhusområde lokaliseres inden for strandbeskyttelseslinien. I forbindelse med det videre arbejde ønsker Miljøcentrene at indgå i dialog om placering af sommerhusbebyggelse og færdsel gennem området omfattet af strandbeskyttelse samt oplysning om, hvor mange grunde der forventes udlagt. Lovgrundlag, planer m.v. De nye sommerhusområder skal udlægges gennem et såkaldt landsplandirektiv. Kommunen kan efter udstedelsen af det endelige landsplandirektiv planlægge for det konkrete område. Økonomi Området er privatejet. Til miljøcenter Odense anføres som lokaløkonomisk vurdering: Der er ikke industri eller landbrug i nævneværdigt omfang. En udvidelse af sommerhusområdet er derfor en af de muligheder, der er, for at danne grund for et forretningsliv i området. Personaleforhold Ingen bemærkninger Planmæssige konsekvenser Der skal udarbejdes ændring til kommuneplanen og lokalplanforslag. Forsyningsforholdene undersøges ifm. detailplanlægningen. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering herunder alternativer En reduktion af det udlagte areal fra 5,47 til 2,45 ha betyder, at der nu er areal til ca. 10 sommerhusgrunde og at området bliver adskilt fra det eksisterende sommerhusområde. Side 22 af 53

23 Plan & Miljøudvalget besluttede den punkt nr. 4 Udsat med henblik på drøftelse i de politiske grupper. INDSTILLING Direktionen indstiller, at drøfte sagen på det nu foreliggende grundlag. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 8 Beslutning Der arbejdes videre med sagen. A og F stemte imod. Bilag Orofoto med forslag til nye sommerhusområder Side 23 af 53

24 Sagsnr Sags ID Forslag til Lokalplan nr , Kjersing Øst, Erhvervsområde samt Kommuneplanændring Indledning På baggrund af ønske om at kunne udbyde nye attraktive og velbeliggende erhvervsgrunde, er der udarbejdet lokalplan for den sidste del af erhvervsområdet Kjersing. Lokalplanområdet ligger motorvejsnært med god tilgængelighed til Kjersing Ringvej og Storebæltsvej og med attraktive facadearealer langs Vestkystvej, Kjersing Ringvej og Storebæltsvej. Lokalplanområdet udgør den sidste etape af Kjersing erhvervsområde og afslutter planlægningen af det store erhvervsudviklingsområde langs Kjersing Ringvej og ud mod motorvejen. Lokalplanen er et led i en strukturplan for Kjersing Øst, der har til formål at fordele erhvervsområdet i virksomhedstyper, der harmonerer med den tidssvarende efterspørgsel, samt forskønne indfaldsvejen til Esbjerg. Sagsfremstilling Lokalplanen udlægger et område mellem Kjersing Ringvej og Vestkystvej til lette erhverv i klasse 1-3 med mulighed for etablering af hotel, undervisnings- og forskningsinstitutioner samt kursus- og konferencecenter. Syd for Kjersing Ringvej udlægges et område til erhverv i klasse 3-5, med mulighed for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, på grunde med facade langs Kjersing Ringvej. Ved Storebæltsvej udlægges et mindre område til lette erhverv i klasse 1-3. Side 24 af 53

25 Derudover udlægges et offentligt grønt område, der blandt andet omfatter flyverskjulene fra 2. Verdenskrig og sikrer mulighed for at opleve landskabsskulturerne Lyshøjen og Cigaren fra Kjersing Ringvej. Endelig udlægges et stort grønt område omkring Kvaglund Bæk og de omkringliggende bakkedrag, til naturområde. Området har stor rekreativ værdi for boligområdet Kvaglund og fungerer desuden som bufferzone mellem erhvervsområdet og boligområdet. Lokalplanen sikrer, at området gives en indbydende grøn karakter. Der stilles krav til, at de ubebyggede arealer langs områdets større veje etableres som grønne forarealer med en klar beplantningsstruktur, med særligt fokus på Kjersing Ringvej, der som en af de vigtigste indfaldsveje til Esbjerg dagligt opleves af mange forbipasserende. Naturområdet og det offentlige grønne område indgår i Esbjergs netværk af store grønne kiler, og rummer derfor en hovedstiforbindelse, der giver de bløde trafikanter adgang til erhvervsområdet. Inden for de udlagte erhvervsområder findes 3 bygninger, der er registreret med bevaringsværdier på 5 og 6. Af hensyn til erhvervsområdets udvikling er det ikke fundet hensigtsmæssigt, at forbyde nedrivning af de pågældende bygninger. Til gengæld sikres bevaringsværdige bygninger i naturområdet, heriblandt Solbakkegård, der har stor betydning for oplevelsen af det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Kvaglund Bæk. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven. Økonomi Udgifter til byggemodning kan holdes inden for normal byggemodningsøkonomi. En del af lokalplanområdet er i dag kommunalt ejet. Derudover skal der inden for byggemodningsprojektet afsættes midler til opkøb af jord og ejendomme i området. Udvidelse af Kjersing Ringvej, etablering af rundkørsel på Kjersing Ringvej, ændring af Landemærkets tilslutning til Kjersing Ringvej samt etablering af offentlige stier er medtaget i budgettet for Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Kommuneplanændring er udarbejdet for at muliggøre udvidede anvendelsesbestemmelser til hotel, undervisnings- og forskningsinstitutioner samt kursus- og konferencecenter. Med kommuneplanændringen ændres samtidig bevaringsbestemmelsen for bevaringsværdige bygninger, således at bestemmelsen kan fraviges, hvor det konkret vurderes, at bestemmelsen vil være en hindring for anvendelsen i rammeområdet. Side 25 af 53

26 Med lokalplanens vedtagelse overføres store dele af lokalplanområdet til byzone. På baggrund af Kommuneplan skal de dele af naturområdet, der hidtil har ligget i byzone, tilbageføres til landzone. I den nordlige del af lokalplanområdet ligger både en kyllingefarm og en minkfarm, der må forventes at påføre dele af lokalplanområdet lugtgener. Driften af disse farme vil over tid være uforenelig med de tilladte anvendelser i områderne, der udlægges til erhverv. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse vil der blive søgt om ophævelse af skovbyggelinier inden for de udlagte arealer til erhverv. Lokalplanen er miljøvurderet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konsekvenser for andre udvalg Der skal gennemføres en byggemodning, og Kjersing Ringvej skal udvides med to kørebaner og en ny rundkørsel. Der skal laves et tillæg til spildevandsplanen for den østlige del af lokalplanområdet, der ikke allerede er omfattet af Spildevandsplan Høring Kommuneplanændring og lokalplanforslaget forventes i offentlig høring i 8 uger fra den 24. marts 2010 til den 19. maj Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 9 Beslutning Godkendt Bilag Forslag til Kommuneplanændring (oplæg til politisk behandling) Forslag til Lokalplan nr Kjersing Øst, Erhvervsområde Miljøvurdering Side 26 af 53

27 Sagsnr SagsID: kondemnering af ejendommen Vestergade 19, 6740 Bramming Indledning Bygningsmyndigheden har modtaget en henvendelse om formodet forekomst af skimmelsvamp i ejendommen beliggende Vestergade 19, 6740 Bramming. Der er fra bygningsmyndighedens side foretaget besigtigelse af ejendommen. Efter besigtigelsen blev fotomateriale samt besigtigelsesnotat fremsendt til Embedslægerne for region Syddanmark. Dette for at afklare de sundhedsmæssige aspekter, ved en fortsat benyttelse af ejendommen set i lyset af den konstaterede skimmelforekomst. Embedslægen har efterfølgende konkluderet, at en fortsat benyttelse af ejendommen må anses forbundet med sundhedsfare. Sagsfremstilling 8. december 2009 modtog bygningsmyndigheden en henvendelse om formodet forekomst af skimmelsvamp på nævnte ejendom. Side 27 af 53

28 Ejendommen er registreret som et fritliggende enfamilieshus og er privat ejet. Ejendommen er opført i 1957, og er jf. BBR ikke om, - eller tilbygget på noget tidspunkt. Boligarealet andrager 80 kvadratmeter og består af 2 værelser, stue, køkken, bryggers, kælderrum samt et wc/baderum. Ejendommen anvendes til udlejning. Bygningsmyndigheden har foretaget besigtigelse af ejendommen d. 13. januar Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der var skimmelforekomst af varierende grad i alle beboelsesrum, bryggers samt i wc/baderum. Embedslægen har efterfølgende, på baggrund af fotomateriale samt besigtigelsesnotat, konkluderet, at det vil være forbundet med sundhedsfare at bo i ejendommen. Besigtigelsesrapport er vedlagt som bilag A. Embedslægens udtalelse er vedlagt som bilag B. Håndhævelse Skønnes benyttelsen af en bolig at være forbundet med sundhedsfare har kommunen pligt til at nedlægge forbud mod beboelse; kondemnering. Forbuddet kan omfatte hele eller dele af boligen. Ejer af boligen skal fremsætte løsningsforslag til afhjælpning af de forhold der gør boligen ubeboelig. Et forslag skal godkendes af kommunen for at forbuddet kan ophæves. I sager, hvor det er muligt for kommunen præcist at angive den til grund læggende årsag til, at boligen eller dele heraf, er i en stand der gør den ubeboelig kan kommunen vælge at meddele et påbud. Lovgrundlag, planer m.v. Byfornyelsesloven kap. 8 og kap. 9. Økonomi I sager, hvor Esbjerg Kommune har pligt til at kondemnere en bolig, har kommunen en pligt til at genhuse lejeren. Det vurderes at der pr. sag skal beregnes en udgift i omegnen af kr Den aktuelle udgift afholdes af byfornyelsesmidlerne med 50%. I den konkrete sag er lejemålet fraflyttet pr. 1. februar 2010 og dermed er der umiddelbart ingen lejere der skal genhuses. Dog kan ejer udleje ejendommen til kondemnering bliver varslet. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Side 28 af 53

29 Vurdering herunder alternativer Den seneste revision af byfornyelsesloven er forholdsvis ny. Med baggrund i erfaringsudveksling med andre større kommuner og nogle forudgående sager er der fastlagt en administrationspraksis, der for den konkrete sag betyder at der nedlægges et forbud mod beboelse (kondemnering), og derefter afvente ejeres henvendelse med forslag til udbedring af boligen, som kommunen så efterfølgende skal godkende. Forvaltningen vurderer i den konkrete sag, ud fra besigtigelsen af ejendommen samt embedslægens udtalelse, at det er nødvendigt at kondemnere hele ejendommen. Forbuddet kan evt. senere følges op med et påbud om afhjælpning af de kondemnable forhold. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Der meddeles forbud mod beboelse i hele ejendommen. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 10 Beslutning Godkendt Bilag Bilag A - Notat efter besigtigelse Bilag B - Udtalelse fra Embedslæge Side 29 af 53

30 Sagsnr SagsID: , etablering af gittermast for mobiltelefoni på ejendommen beliggende Randersvej 16 Indledning TELCON A/S, Varde, søger på vegne af Telia Danmark om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 17 dt, Måde, at etablere ny 30 m gittermast for mobiltelefoni. Mastens etablering strider mod højdebestemmelserne i lokalplan 457 For et erhvervsområde ved Randersvej. Sagsfremstilling Ansøgning til etablering af ny 30 m gittermast for mobiltelefoni. Masten bestykkes i første omgang med 3 stk. panelantenner med tilhørende antenneforstærkere og 3 stk. minilinkantenner. Desuden etableres 1 stk. teknikskab ved mastens fod. Der er ifølge ansøger plads til yderligere tre stk. teleoperatører, og det er oplyst, at Telia for nuværende er ved at indgå aftale med TDC om at etablere sig på masten. Mastens beliggen- Side 30 af 53

31 hed og udformning fremgår af bilag 1. Der er vedlagt visualiseringer af masten som bilag 2. Lovgrundlag, planer m.v. Antennemasten er placeret i et område omfattet af lokalplan 457. Masten strider mod følgende bestemmelser i lokalplanen: Afsnit 7.2: Bebyggelsens højde over terræn må ikke overstige 8,5 m. Afsnit 7.3: Bygninger mod beplantningsbæltet ved Jernevej skal placeres inden for en højde på 4,0 + 0,6 gange afstanden til skel. Afsnit 7.4: Bebyggelse skal holdes inden for en højde på 4,0 gange afstanden til naboskel. Afsnit 7.5: Mod vej må bygninger højde ikke overstige 0,6 gange afstanden til modstående vejlinje. Økonomi Intet at bemærke Personaleforhold Intet at bemærke Planmæssige konsekvenser Mastens etablering forudsætter dispensation fra højdebestemmelserne i lokalplan 457. Konsekvenser for andre udvalg Intet at bemærke Høring Ansøgningen blev d. 7. december 2009 sendt i naboorientering hos 34 stk. omkringliggende naboejendomme (se høringsområdets udstrækning på bilag 3). Mastens etablering blev desuden jf. 7 i Administrationsvejledningen for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune d. 16. december 2009 annonceret i Esbjerg Ugeavis med en høringsperiode på 14 dage. Der fremkom indsigelse fra 36 stk. husstande. Indsigelserne omhandler hovedsagelig strålingsfare, husværdiforringelse og modstand mod så høj en mast, ligesom flere indsigere henviser til placering af de ansøgte antenner på eksisterende nærliggende antennepositioner. Kopi af indsigelser er vedlagt som bilag 4. Indsigelserne har været fremsendt i partshøring til Telcon A/S, som bemærker, at en antenneplacering på de af indsigerne foreslåede strukturer ikke kan løse det dækningsproblem, som Telia har i området (dokumenteret ved 2 stk. dækningskort). Telcon A/S vedlægger endvidere skrivelse, som Ministeriet for Videnskab har sendt til alle landets kommunalbestyrelser, hvor ministeriet orienterer om, at der ikke kan påvises nogen sundhedsrisici i forbindelse med mobiltelefoni, og hvor ministeriet opfordrer kommunerne til at yde en aktiv indsats for, at borgere, virksomheder og offentlige institutioner får adgang til mobil bredbånd og andre digitale ydelser inden for kommunens område. Bemærkningerne fra Telcon A/S og ministeriets brev er vedlagt som bilag 5. Vurdering herunder alternativer Det fremsendte ansøgningsmateriale opfylder kravene i Administrationsvejledningen for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune : Side 31 af 53

32 1. Antenneanlægget er placeret i et erhvervsområde. 2. Mastens nødvendige højde på 30 m er dokumenteret/begrundet. 3. Der er fremsendt dækningskort med indtegning af før- og efterdækning, som dokumentation for behovet for antennernes placering. 4. Der er fremsendt visualiseringer af mast. 5. Statiske beregninger på mast og mastefundament fremsendes, når udvalgets eventuelle godkendelse af masten foreligger. De vandrette og skrå højdegrænseplaner, der er fastlagt i Lokalplan 457, er fastlagt for at hindre bl.a. skyggevirkninger og indbliksgener for omkringliggende ejendomme. Bestemmelserne vurderes at være fastlagt for traditionelle bygningskonstruktioner, mens det ikke af lokalplanen fremgår, at der er tænkt på høje slanke konstruktioner som antennemaster. Der er i lokalplanen ikke fastsat nærmere bestemmelser om erhvervsområdets arkitektur. Under henvisning til ovenstående og til at den ansøgte antennemast ikke vurderes at forårsage indbliksgener eller væsentlige skyggevirkninger for de omkringboende, anbefales det, at der meddeles de nødvendige dispensationer til mastens etablering. Indsigerne orienteres om udvalgets afgørelse. INDSTILLING Direktionen indstiller, at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 457 afsnit 7.2, 7.3, 7.4 og 7.5 på vilkår at yderligere mobiltelefonoperatører mod rimelig betaling også får mulighed for at benytte antennemasten. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 11 Beslutning Godkendt Bilag Bilag 1 til SagsID: , beliggenhed og udformning Bilag 2 til SagsID: , visualiseringer Bilag 3 til SagsID: , høringsområde Bilag 4 til SagsID: , indsigelser Bilag 5 til SagsID: , Telcons bemærkninger til indsigelser Side 32 af 53

33 Sagsnr SagsID , Gørding Mølle Dambrug - EU Life Snæbelprojekt Indledning Skov- og Naturstyrelsen (SNS) ønsker på matriklerne 5c Gørding By, Gørding og 1af Varhoe Gde, Gørding. At lave et større naturpleje-projekt for laksefisken snæbel (snæbelprojektet) som et EU-life projekt. Sagsfremstilling SNS s ønske for projektet er, med de begrænsede midler der er til rådighed, at opnå en helhedsløsning der tilgodeser naturen mest muligt. Men samtidig tilgodeser lodsejerens ønske om at han ikke stilles ringere, i forhold til muligheden for anvendelse af arealerne. Der er kontroversielle dele af projektforslaget idet der ikke forvaltningsmæssigt er tradition for at meddele tilladelse til søer og andre terrænændringer i den fysiske ådal. Projektet i sin korte beskrivelse omfatter: Nedlæggelse af stemmeværket, dammene og de øvrige installationer på dambruget. Etablering af et stryg der kan passeres af laksefisk. Opfyldning af dammene med den jord der er til rådighed. Etablering af søer da jordbalancen er i minus. Bevaring og etablering af diger opstrøms og nedstrøms stemmeværket Hævning af digerne ved stemmeværket så der ikke løber vand ind på det reetablerede areal i vintermånederne. Etablering af bro for overkørsel af åen i personbil, til erstatning for broen for gående ved stemmeværket. Etablering af hævet adgangsvej (fungerer som dige) til bro for overkørsel af åen. Tekst med understregning er i sine enkeltdele umiddelbart ikke i overensstemmelse med administrationspraksis. Projektet må dog ses som et betydeligt løft for vandløbet og dets fanua, herunder snæblen, idet der fjernes en fysisk spærring i vandløbet. Der må i dette og andre snæbelprojekter søges et muligt kompromis der tilgodeser flest hensyn med de begrænsede midler der er til rådighed. Det vurderes at projektet i dets helhed, ikke vil danne præcedens, til trods for at det i forhold til projektets enkeltdele, ikke er i overensstemmelse med normal administrationspraksis, idet der er tale om større naturforbedrende tiltag på et gammelt dambrug og ikke kunstige søer og andre terrænændringer, der typisk ønskes etableret på steder hvor naturen og landskabet er mere autentisk. Side 33 af 53

34 Lovgrundlag, planer m.v. Naturbeskyttelseslovens 3 og 16 Jf. 65 Planlovens 35 Vandløbslovens 17, 47 og 48, jf. 3, 9 og 10 i bekendtgørelse nr af 11. dec om vandløbsregulering og restaurering m.v.. Habitatdirektivet Økonomi Det vurderes umiddelbart, at en godkendelse af projektforslaget, som det foreligger, kan besværliggøre kommunens vedligeholdelse af strækningen. Idet der etableres diger indenfor det 10 meter brede arbejdsbælte vandløbsmyndigheden råder over, jævnfør vandløbsloven. Økonomisk vil det betyde en fordyrelse af vedligeholdelse af vandløbet på kr./år svarende til 5-10 % af årsbudgettet for vandløbet. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Sagen har ikke været sendt i nabohøring endnu Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Der meddeles dispensation og tilladelse efter de enkelte love til projektet i dets helhed. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 12 Beslutning Godkendt Bilag Projektareal, Gørding Mølle Dambrug Samlenotat, Bilag til udvalgsindstillig, Gørding Mølle Dambrug Side 34 af 53

35 Sagsnr Tillæg til Spildevandsplanen, Riberhus Privatskole, Ribe Indledning Et forslag til tillæg (nr. X ) til Esbjergs Kommunes Spildvandsplan for et område i Ribe Øst, Riberhus Privatskole, har været fremlagt i offentlig høring. Sagsfremstilling Tillægget danner grundlag for, at inddrage et område i Ribe Øst under offentligt kloakopland. Området spildevandskloakeres. Området er afgrænset af Tved Å, beplantning ved boldbanerne mod øst og Fritidscentrets haller ved Simon Hansens Vej mod syd. Lovgrundlag, planer m.v. Miljøbeskyttelsesloven Økonomi Under forsyningsselskabets konto Stikledninger og andre mindre anlæg er der afsat penge til kloakprojektet. Kloakprojektet vil beløbe sig til ca kr. Indtægterne i form af tilslutningsbidrag udgør kr. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ovennævnte tillæg har været i offentlig høring i 8 uger under hensyntagen til eventuelle indsigelser/bemærkninger Centerleder Jørgen Th. Jepsen Ribe Fritidscenter, har stillet nogle uddybende spørgsmål vedr. spildevandsafledning. Side 35 af 53

36 Esbjerg Forsyning, Spildevand, har svaret, at Spildevand til enhver tid er forpligtet til at modtage spildevand ved grundgrænsen og bortlede det problemfrit, for matrikler, som er omfattet af Spildevandsplanen. Derudover er der ikke, i offentlighedsfasen, kommet indsigelser eller bemærkninger til nærværende tillæg. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at tillæg nr. X til spildevandsplanen vedtages Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 13 Beslutning Godkendt Bilag Forslag til tillæg til Ribes Spildevandsplan 1999, Riberhus Privatskole Side 36 af 53

37 Sagsnr Tillæg til Spildevandsplanen, Klostermarken, Ribe Indledning Et forslag til tillæg (nr. X04.1) til Esbjerg Kommunes Spildevandsplan for et boligområde i Ribe, har været fremlagt i offentlig høring. Sagsfremstilling Tillægget skal give det nødvendige plangrundlag til at inddrage et boligområde under offentligt kloakopland. Området er beliggende øst for Stages Allé og Skrivers vej i Ribe. Området spildevandskloakeres, mens regnvand nedsives på grundene. Området er i dag hverken bebygget eller kloakeret, men byggemodnes i etaper i løbet af Lovgrundlag, planer m.v. Miljøbeskyttelsesloven lokalplan Økonomi Der er frigivet bevilling til kloakprojektet i forbindelse med Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder Kloakprojektet vil beløbe sig til ca kr. Indtægterne i form af tilslutningsbidrag udgør kr. ekskl. moms, dog afhængigt af hvordan arealerne B2 og B3 endeligt udstykkes, jf. lokalplan 02.15, Ribe By Nordøst, Klostermarken 2. etape. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Side 37 af 53

38 Høring Tillægget har d. 5. januar 2010 været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at tillæg nr. X04.1 til spildevandsplanen vedtages Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 14 Beslutning Godkendt Bilag Forslag til tillæg nr. X04.1 til spildevandsplan , for et boligområde i Ribe Side 38 af 53

39 Sagsnr Tillæg til Spildevandsplanen, 3 sommerhusområder på Mandø Indledning Et forslag til tillæg (nr. X11.1, X11.2 og X ) til Esbjerg Kommunes spildevandsplan for et sommerhusområde på Mandø. har været fremlagt i offentlig høring Sagsfremstilling Tillægget danner grundlag for at inddrage tre sommerhusområder på Mandø under offentligt kloakopland. Områderne spildevandskloakeres. Områderne ligger hhv. syd for Annelbankevej, vest for Klitvej/Mandø Byvej og øst for Mandø Toftevej. Lovgrundlag, planer m.v. Miljøbeskyttelsesloven Økonomi Under forsyningsselskabets konto Stikledninger og andre mindre anlæg er der afsat penge til kloakprojektet. Kloakprojektet vil beløbe sig til ca kr. Indtægterne i forbindelse med tilslutningsbidraget vil udgøre kr. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ovennævnte tillæg har været i offentlig høring i 8 uger under hensyntagen til eventuelle indsigelser/bemærkninger. Der er modtaget 2 skriftlige indsigelser i forbindelse med projektet, se nedenstående: Side 39 af 53

40 Henv. nr. Modtaget Adresse Underskriver Opsummering af indhold Mandø Byvej 43, matrikel 12l, Mandø By, Mandø Verner Juhl Har fået septiktank for nylig og ønsker derfor ikke at blive spildevandskloakeret / Mandø Byvej 41, matrikel 13 n, Mandø By, Mandø Vagn Østergaard Kristensen Ved årsskiftet 2006 / 2007 fik de, efter tilladelse fra Ribe Kommune, etableret et nedsivningsanlæg (anlægsudgift kr ). Derfor ønsker de ikke at blive spildevandskloakeret. Børge Uhd Nielsen, som også har ret til at bygge et sommerhus på matrikel 13 n, Mandø By, Mandø, har tilkendegivet, at han ønsker at komme på offentlig kloak. Derudover er der ikke, i offentlighedsfasen, kommet indsigelser eller bemærkninger til nærværende tillæg. Vurdering herunder alternativer Det anbefales at imødekomme de tre lodsejere således, at Verner Juhl og Vagn Østergård Kristensen ikke tilsluttes kloaknettet, mens Børge Uhd Nielsen gives mulighed for at komme på offentlig kloak INDSTILLING Direktionen indstiller, at Forslag til tillæg nr. X11.1, X11.2 og X til spildevandsplan vedtages, med den undtagelse, at Mandø Byvej 41, (matr. nr. 13 n), kun bliver tilsluttet det offentlige kloaknet med en boligenhed (Børge Uhd Nielsen) mens Mandø Byvej 43, (matr. nr. 12 l) ikke bliver omfattet af tillægget. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 15 Beslutning Godkendt Side 40 af 53

41 Bilag Forslag til tillæg til Esbjerg Kommunes spildevandsplan , sommerhusområde på Mandø Side 41 af 53

42 Sagsnr Tillæg til spildevandsplanen, Sildekaj og 4. bassin Indledning Et forslag til tillæg (nr. D38, D39, D40 og D45) til Esbjerg Kommunes Spildevandsplan for tre eksisterende områder samt 4. bassin på Esbjerg Havn, har været i fremlagt i offentlig høring. Sagsfremstilling Tillægget skal give det nødvendige plangrundlag til at ændre status på kloakeringsformen for tre eksisterende områder, samt inddrage et nyt areal under offentligt kloakopland. Områderne ligger ved Hvillingkaj, Sperlingkaj, Krøjkaj og Calypsokaj, samt ved Sildekaj, Tobiskaj og Lønningen på Esbjerg Havn. Det nuværende 4. bassin fyldes op og inddrages under offentlig kloak, og tre eksisterende områder ændrer status fra fælleskloak til separatkloak Lovgrundlag, planer m.v. Miljøbeskyttelselsloven Lokalplan 381 Lokalplan Økonomi Der er afsat penge til kloakprojektet i forsyningsselskabets saneringspulje. Kloakprojektet vil beløbe sig til ca kr. Indtægterne i form af tilslutningsbidrag for 4. Bassin udgør kr. ekskl. moms Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Side 42 af 53

43 Høring Tillægget har d. 23. december 2009 været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at tillæg nr. D38, D39, D40 og D45 til spildevandsplanen vedtages. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 16 Beslutning Godkendt Bilag Forslag til tillæg til Esbjerg Kommunes Spildevandsplan, , Sildekaj og 4. bassin Side 43 af 53

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 6. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Tids-og rækkefølge 2010

Tids-og rækkefølge 2010 Tids-og rækkefølge 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet for Esbjerg Kommune

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde E2-07. Tillæg til Kommuneplan Vedtaget 22.juni 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde E2-07. Tillæg til Kommuneplan Vedtaget 22.juni 2016 04 KOMMUNEPLANTILLÆG Ændring af rammeområde E2-07 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget 22.juni 2016 Kommuneplantillæg nr.04 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets område

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand 1.

Læs mere

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016 Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via ltr@geopartner.dk 14. december 2016 Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr. 3ao Østerris By, Højslev Teknisk Forvaltning har den 19.10.2016 modtaget

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere