for Esbjerg Kommune Faktahæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Esbjerg Kommune Faktahæfte"

Transkript

1 for Kommune Faktahæfte

2 Erhvervsstruktur Kommune er mest specialiseret inden for energi/miljø. Derudover er det de traditionelle erhvervsområder, der dominerer billedet. Der er flest beskæftigede inden for bygge/bolig- og fødevareområdet. Væksten i beskæftigelsen inden for de forskellige erhverv viser dog, at udviklingen går mod et skift i erhvervsstrukturen. Antallet af beskæftigede inden for transport og fødevareområdet har været faldende, mens beskæftigelsen inden for møbler/beklædning, turisme og især energi/miljø har været stigende. Uddannelse Andelen af borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er på niveau med gennemsnittet for hele Region Syddanmark, mens væksten i andelen af højtuddannede borgere er lavere end på regionsplan. Andelen af beskæftigede på de private arbejdspladser med en mellemlang eller lang videregående uddannelse ligger lidt under gennemsnittet i Region Syddanmark. Inden for transport og energi/miljø er billedet dog omvendt. Det giver det interessante billede, at på de to områder, hvor Kommunen er mest specialiseret, er andelen af højtuddannede også højere end inden for disse områder på landsplan. Dog er beskæftigelsen inden for transportsektoren i tilbagegang. Befolkningsbevægelse Pendlingen er steget betydeligt fra 1997 til 27. Kommune er en indpendlingskommune, dvs. en kommune som har flere arbejdspladser end bosatte borgere i beskæftigelse. Den største gruppe af pendlere findes mellem Kommune og Varde Kommune. Udviklingen fra 1997 til 27 tyder på, at Kommunens svage fraflytningstrend fortsætter. Nettofraflytningen har ikke været blandt borgere med bestemte indkomster, men er jævnt fordelt på alle indkomstgrupper. Den forventede befolkningsudvikling viser, at der er udsigt til en befolkningsudvikling, der ligger under gennemsnittet for Region Syddanmark og hele landet. Når udviklingen for de enkelte aldersgrupper tages i betragtning ses, at årsagen til det forventede lille fald i befolkningens størrelse er, at Kommunen kan se frem til et større fald i andelen af unge og borgere i den arbejdsaktive alder end i regionen og resten af landet generelt. Indkomst og priser De beskæftigede borgere har en erhvervsindkomst, som er på niveau med regionsgennemsnittet, mens den disponible indkomst er lidt højere end gennemsnittet i regionen. 1 Indhold side Befolkning og arbejdsstyrke 2-3 Erhvervsstruktur 3-6 Uddannelse 7-8 Befolkningsbevægelse 9-12 side Indkomst og priser Kommune som lokal attraktion Kommune som regional dynamo Kommune som storby 19-21

3 Befolkning og arbejdsstyrke Figur 4.9: Befolkningsfremskrivning Indeks: 27= Sydjylland Region Syddanmark Danmark År 2 Kilde: Grafen viser den forventede befolkningsudvikling fra 27 til 225 i kommunen, i Sydjylland, i Region Syddanmark og i hele landet Figur 4.1: Befolkningsfremskrivning i Kommune fordelt på alder Kilde: Grafen viser den forventede befolkningsudvikling i kommunen fra 27 til 225 for de -14 årige (børn- og unge), de årige (befolkningen i den erhvervsaktive alder) og de 65+ årige (de ældre).

4 Figur 4.11: Forventet befolkningstilvækst fra 27 til aldersopdelt -14 år år 65+ år -16% -1% 6% Sydjylland -12% -6% 52% 38 Region Syddanmark -1% -5% 52% Danmark -7% -3% 5% Kilde: Erhvervsstruktur Figuren viser den forventede procentvise tilvækst (eller det forventede fald) fra 27 til 225 i antallet af borgere i den pågældende alderskategori. Ressourceområde Figur 1.1: Kommunes erhvervsstruktur 27 Øvrige erhverv Bygge/bolig Fødevarer Transport Energi/miljø It/kommunikation Møbler/beklædning Turisme Medico/sundhed Antal beskæftigede i den private sektor 8 3 Erhvervsstrukturen er beskrevet ved opdeling på ressourceområder Kilde: Særkørsel fra Danmarks i modsætning Statistik. til traditionelle Figuren viser antallet af arbejdspladser i kommunen i den private sektor for 27 (målt pr. nov. 26) fordelt på ressourceområder. Se appendiks 1 for en nærmere forklaring af ressourceområder. opdelinger på brancher og sektorer. Årsagen er, at den traditionelle inddeling ikke altid opfanger den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige typer af brancher, f.eks. mellem producenter af byggematerialer og selve byggeriet. Ressourceområdeopdelingen søger at løse problemet ved at samle de brancher, der medvirker til, at en gruppe produkter med fælles karakteristika når frem til slutbrugeren. Et ressourceområde omfatter således hele værdikæden fra primærproducent over forarbejdning til salg.

5 Figur 1.3: Kommunes erhvervsstruktur 27 - andel beskæftigede Øvrige erhverv 23,3% 24,7% Bygge/bolig 22,7% 23,4% Ressourceområde Fødevarer Transport Energi/miljø It/kommunikation Møbler/beklædning 8,4% 3,7% 5,5% 6,3% 4,7% 4,4% 13,% 11,7% 16,5% 18,6% 1 Turisme Medico/sundhed 3,4% 4,% 2,5% 3,1% Region Syddanmark % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Andel beskæftigede i den private sektor 4 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser andelen af arbejdspladser i kommunen og i Region Syddanmark i den private sektor for 27 (målt pr. nov. 26). Sektoren er opdelt på ressourceområder. Ressourceområde Figur 1.4: Kommunes specialisering Energi/miljø Transport Fødevarer Møbler/beklædning Bygge/bolig Operationel Service Handel (Engros/Detail) Turisme Metalindustri Øvrige erhverv Videnservice It/kommunikation Medico/sundhed s samlede beskæftigelseandel af den private sektor i DK (2,25 %),% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 8,% Kommunens andel af de beskæftigede i hele landet indenfor det pågældende ressourceområde 11 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren giver et billede af, hvilke ressourceområder i kommunen, der har relativt mange beskæftigede og relativt få beskæftigede (målt på antal private arbejdspladser i kommunen), sammenholdt med antallet af beskæftigede inden for den pågældende branche i hele landet. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af alle arbejdspladser inden for samtlige ressourceområder, der er placeret i den pågældende kommune. Tallene er for 27 (opgjort nov. 26).

6 Figur 1.5: Udvikling i erhvervsstrukturen Ressourceområde Operationel Service Energi/miljø Videnservice Turisme Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed Handel (Engros/Detail) Alle brancher Metalindustri Transport It/kommunikation Fødevarer og Fanø Hele landet 12-2% -1% % 1% 2% 3% 4% Vækst i beskæftigelsen Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen og i hele landet i den private sektor fra 23 (nov. 22) til 27 (nov. 26). Udviklingen vises både for de enkelte ressourceområder og for de fire største tværgående ressourceområder. Bemærk: Data for 23 findes kun samlet for og Fanø. For at kunne vise udviklingen korrekt dækker 27-tallet også både og Fanø. Antal private arbejdspladser Antal offentlige arbejdspladser Figur 1.6a: Antal private og offentlige arbejdspladser i Kommune 27 Vækst i Kommune Vækst i Region Syddanmark Vækst i Danmark ,8 % 2,5 % 3,4 % ,6 % 1,4 %,6 % 1 Regional Udvikling / Strategi og analyse

7 Ændring i andel (pct-point) 2 1,5 1,5-1 Figur 1.8: Erhvervsmæssige styrker og svagheder i Kommune Turisme Medico/sundhed It/kommunikation -,5 Øvrige erhverv Bygge/bolig Kommunes andel af samtlige beskæftigede i den private sektor i DK (2,3%) Møbler/beklædning Fødevarer Transport s andel af den private beskæftigelse i 27 Energi/miljø 15 6 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser et kombineret billede af status og udvikling i erhvervsstrukturen. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af samtlige arbejdspladser i hele landet, i den private sektor, der er placeret i kommunen. De ressourceområder, der er placeret til højre for den lodrette linje, er således områder, hvor kommunen er specialiseret og har relativt mange arbejdspladser, og modsat for ressourceområder, der ligger til venstre for den lodrette linje. Den vandrette linje viser væksten (evt. negativ vækst) i andelen af arbejdspladser i den pågældende kommune ud af samtlige private arbejdspladser i hele landet. Ressourceområder, der ligger over den vand- Figuren viser et kombineret billede af status og udvikling i erhvervsstrukturen i kommunen. Se appendiks 2 for en nærmere forklaring. Bemærk: Af kildehensyn indeholder figuren data for både og Fanø rette linje, er således områder, hvor kommunen har vundet større andele/tabt mindre andele end for de samlede ressourceområder i kommunen. Altså områder hvor udviklingen i antal arbejdspladser har været bedre end den gennemsnitlige udvikling for samtlige arbejdspladser i den private sektor i kommunen. Omvendt er ressourceområder, der er placeret under den vandrette linje områder, hvor kommunen har tabt/vundet færre arbejdspladser i tiårs intervallet, end den gennemsnitlige udvikling i andelen af kommunens arbejdspladser ud af det samlede antal arbejdspladser i den private sektor i hele landet.

8 Uddannelse Figur 3.2: Andel borgere i den erhvervsaktive alder med MVU eller LVU - 27 kort over hele landet 21 7 Kilde: Figuren viser andelen af kommunernes borgere i den erhvervsaktive alder (15-69 år) med en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse sammenholdt med den samlede befolkning i aldersgruppen (15-69 år). Opgørelsen vil undervurdere andelen af borgere på arbejdsmarkedet med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, da de yngste aldersgrupper typisk stadig er under uddannelse, mens en del af de ældste i aldersgruppen er gået på pension. Figur 3.4: Andel beskæftigede i den private sektor med MVU eller LVU - 27 kort over hele landet 23 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser andelen af beskæftigede i kommunerne i den private sektor (målt på antal arbejdspladser i kommunerne), der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU).

9 Figur 3.6: Vækst i andel borgere i den erhvervsaktive alder med MVU/LVU kort over hele landet 25 8 Kilde: Figuren viser væksten fra 1997 til 27 i andelen af kommunernes borgere i den erhvervsaktive alder (15-69 år) med en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse sammenholdt med den samlede befolkning i aldersgruppen (15-69 år). Andel MVU/LVU'ere Figur 3.7: Uddannelse fordelt på ressourceområder 27 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 6,4% Møbler/beklædning Danmark (Gnsn. 13,8%) (Gnsn. 8,7%) 3,% 4,7% turisme,serviceerhverv 3,1% 6,% 6,3% 6,4% 4,3% Fødevarer Transport 11,3% 8,2% Bygge/bolig 18,3% Øvrige erhverv Ressourceområde 1,4% 23,6% It/kommunikation 1,8% 11,7% Energi/miljø 15,2% 34,5% Medico/sundhed 3,4% 26 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser andelen af beskæftigede i den private sektor med mellemlang eller lang videregående uddannelse på arbejdspladser i kommunen og i hele landet opgjort på ressourceområder.

10 Befolkningsbevægelse Figur 4.1: Overordnede pendlingsmønstre i Kommune Vækst Indpendling Antal ,9% I procent af antal arbejdspladser 16,6 % 19,3 % - Antal ,2 % 28 Udpendling I procent af antal beskæftigede borgere 12,2 % 14,8 % - Nettoindpendling Totalt antal Kilde: Figuren giver både et aktuelt billede af pendlingsmønstrene og et billede af udviklingen over tid i pendlingsmønstrene. Tal vedrørende indpendling viser hhv. antal indpendlere til kommunen og udviklingen heri, samt hvor stor en andel af de beskæftigede, der arbejder i Kommune, som har bopæl uden for kommunens grænser. Tal vedrørende udpendling viser hhv. antal udpendlere og udviklingen heri, samt hvor stor en andel af de beskæftigede borgere med bopæl i Kommune, som arbejder uden for kommunegrænsen. Nettoindpendlingen defineres som indpendlere fratrukket udpendlere. Figur 4.2: Pendlingsafstande fra i bil 29 Kilde: Kort og matrikelstyrelsen. Farverne på figuren viser, hvor langt man nå, hvis man kører i bil fra centrum af byen og så hhv. 3 minutter og 6 minutter. Det forudsættes, at farten i byzoner er 4 km/t, på motortrafikveje 8 km/t, på motorveje 1 km/t og på andre veje er 7 km/t. Hastigheden er sat lavere end den maksimal tilladte hastighed for at tage højde for trafik og andre forhold, som sænker gennemsnitshastigheden.

11 Figur 4.3: Udpendling fra Kommune 27 og Fanø København Århus Ringkøbing-Skjern Haderslev Billund Uden for Danmark Kolding Tønder Vejen Varde 1 Kilde: Figuren viser udpendlingsmønstre for borgere i kommunen, og giver både et aktuelt billede af pendlingsmønstrene (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i pendlingsmønstrene (fra 1997 til 27). Søjlerne viser de nye kommuner, som flest af kommunens borgere pendler til Figur 4.4: Indpendling til Kommune 27 og Ålborg Odense Vejle Århus Billund Haderslev Kolding Fanø Tønder Vejen Varde Kilde: Figuren beskriver indpendlingsmønstre for folk, der arbejder inden for kommunens grænser, men som er bosat uden for kommunen. Her gives både et aktuelt billede af pendlingsmønstrene (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i pendlingsmønstrene (fra 1997 til 27). Søjlerne viser de nye kommuner, hvor flest indpendlere bor.

12 Figur 4.6: Flytninger fra Kommune 27 og 1997 Antal Vejle Ringkøbing-Skjern Haderslev Tønder Odense Kolding København Århus Vejen Varde Tilflytningskommune Kilde: Figuren viser de kommuner, som flest fraflyttere fra kommunen flyttede til. Her gives både et aktuelt billede af fraflytningerne (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i fraflytningsmønstrene (fra 1997 til 27). Antal Figur 4.7: Flytninger til Kommune 27 og Vejle Ringkøbing-Skjern 191 Haderslev Kolding Odense Århus København Fraflytningskommune Tønder Vejen Varde Kilde: Figuren viser, hvor de fleste af kommunens tilflyttere boede forud for flytningen (opdelt på de nye kommuner). Her gives både et aktuelt billede af tilflytningerne (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i tilflytningsmønstrene (fra 1997 til 27).

13 Figur 4.8: Nettotilflytning til Kommune fordelt på indkomst kr kr. -75 Bruttoindkomst kr kr kr kr kr Antal tilflyttede borgere 12 Indkomst og priser Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren giver en indkomstmæssig beskrivelse af de voksne (over 15 år), som er flyttet til eller fra kommunen i årets løb.på den vandrette akse vises antallet af nettotilflytninger, som er tilflyttere fratrukket fraflyttere. Den lodrette akse viser en indkomstmæssig opdeling af nettotilflytterne. Eksempelvis er et plus på 3 ud for indkomstniveauet kr. udtryk for, at der er flyttet 3 voksne personer mere til kommunen med det pågældende indkomstniveau, end der er flyttet fra kommunen. I figuren vises flytninger i 27, mens indkomstdata for til- og fraflytterne er fra det forrige år (26). Ekskluderet er personer med negativ indkomst og personer med uoplyst indkomst. Figur 5.1: Erhvervsindkomst pr. beskæftiget 26 Geografisk enhed Erhvervsindkomst pr. beskæftiget Region Syddanmark Hele landet Vejle Middelfart Kerteminde Kolding Fredericia Nyborg Assens Fanø Aabenraa Sønderborg Vejen Nordfyns Haderslev Faaborg-Midtfyn Billund Varde Svendborg Odense Tønder Langeland Ærø Kilde: Figuren viser den gennemsnitlige erhvervsindkomst for de beskæftigede borgere i den enkelte kommune i regionen, for Region Syddanmark og for hele landet. Erhvervsindkomst defineres som løn og virksomhedsoverskud og den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget siger således noget om produktiviteten i den enkelte kommune - forstået som værdien af borgernes udførte arbejde.

14 Figur 5.2: Erhvervsindkomst pr. beskæftiget 26 - kort over hele landet 4 Kilde: Figuren viser den gennemsnitlige erhvervsindkomst for de beskæftigede borgere i de enkelte kommuner. Erhvervsindkomst defineres som løn og virksomhedsoverskud og den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget siger således noget om produktiviteten i den enkelte kommune - forstået som værdien af borgernes udførte arbejde. Figur 5.3: Disponibel indkomst pr. indbygger 26 Geografisk enhed Disponibel indkomst pr. indb. Region Syddanmark Hele landet Fanø Vejle Kolding Fredericia Middelfart Kerteminde Billund Svendborg Varde Haderslev Aabenraa Nyborg Sønderborg Odense Faaborg-Midtfyn Nordfyns Assens Vejen Ærø Tønder Langeland Regional Udvikling / Strategi og analyse

15 Kommune i den regionale udviklingsmodel Den regionale udviklingsmodel er et indikatorbaseret værktøj til måling af rammerne for det gode liv i kommuner og regioner. De fire overordnede fokusområder er følgende: Vækst Tre datakilder: SWOT-analysen Bosætning Erhvervsanalyse/Experian Kultur Vækstanalyser/Den regionale udviklingsmodel Service Personlige indsigter/masterclass en Hvert af disse fokusområder har fire underordnede indeks. Data, der indgår i de underordnede indeks er standardiseret, så de fordeler sig på samme skala. Denne skala går fra til 2, hvor 1 angiver landsgennemsnittet. Jo højere Kommune scorer på de forskellige indeks, jo bedre er Kommunen placeret i forhold til de øvrige kommuner. Det betyder, at et højt indekstal altid skal tolkes positivt også når det er en negativ indikator, der måles på. Eksempelvis i forhold til trafikomkomne jo højere indekstal desto færre trafikomkomne. 14 Figurerne viser Kommune som lokal attraktion, hvor Kommunes indikatorer sammenlignes med nabokommunerne (Varde, Vejen, Haderslev, Fanø og Tønder), som regional dynamo, hvor indikatorerne sammenlignes med Region Syddanmark og som storby, hvor indikatorerne sammenlignes med Danmarks øvrige 9 største byer (København, Århus, Odense, Ålborg, Randers, Kolding, Vejle, Horsens og Roskilde). Yderligere forklaring til Den Regionale Udviklingsmodel kan findes her: pdf/ metodehndbogfebruar27.pdf Kommune som lokal attraktion som lokal attraktion 1 som loka l attra ktion In dikatorer fra Den regionale udviklin gsmodel Vækst 99 Bosætning 13 Inno vation/ik T Me n. ressourcer Fysiske rammer Iværksætteri B oligkvalitet Tryghe d Na tur Tilgæ ngelighe d Uddannelse O f. S ervice tilb ud Foreningsliv S undhed Beskæftige lse O f. nøg letal O plevelser M use er Service 13 Nabokommu nerne Kultur 11 Kilde: O xford Research 2 8

16 som lokal attraktion 2 B osæ tning i og nabokommunerne. Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel som lokal attraktion 2 m2 pris 14 B osæ tning i Offentlig og nabokommunerne. trans. Tid 12 Ejerboliger Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin 1 gsmodel Bil trans. Tid 8 Instal. Mangler Tilgængelighed 12 6 Boligkvalitet 11 Bredbånd 4 Grundskyld 2 m2 pris 14 Kyststrækning Offentlig trans. Tid 12 Ejerboliger Tra fikomk om ne Natur Kyststrækning 96 Tilgængelighed 12 Boligkvalitet 11 Bil trans. Tid 1 8 Instal. Mangler Skovareal 6 Trafiktilskadekomne 4 Bredbånd B efolkningstæ thed 2 Tyveri og hærværk Grundskyld Person kriminalitet Tra fikomktryghed ne 95 Skovareal Nabokom munerne Trafiktilskadekomne Kilde: O xford Research 2 8 B efolkningstæ thed Tyveri og hærværk Person kriminalitet Natur 96 Tryghed 95 Kilde: O xford Research 2 8 Nabokom munerne 15 som lokal attraktion 3 Kultur i og nabokommunerne Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som lokal attraktion 3 Oplevelser Teatre mv. 12 Kultur i og nabokommunerne Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel 1 Turistattr. 8 Oplevelser 98 Elitesport Kultur udg. Turistattr. His. seværdigh. Elitesport Kultur udg. Museer 94 Teatre mv. His. seværdigh. Kilde: Oxford Research 28 Museer Museer 94 Kilde: Oxford Research 28 Museer Uddannelse a company Erhvervsudd.* in the Oxford Group Erhvervsudd.* Stats museer Korte * Foreninger Mellemlange* Idrætsklubber Lange* Foreninger Nabokommunerne Idrætsklubber Stats museer Korte * Nabokommunerne Mellemlange* Udg. sport/fritid Udg. sport/fritid Uddannelse 113 Lange* Foreningsliv 98 Foreningsliv 98

17 som lokal attraktion 4 Service i og nabokommunerne Serviceindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som lokal attraktion 4 Offentlige service 11 Offentlige nøgletal 11 Service i og nabokommunerne Skat 14 Serviceindikatorer fra Den Ældreudgifter regionale udviklingsmodel 12 Skat/service 1 Offentlige Børnehavepriser service 11 8 Offentlige Off. gæld nøgletal Dagplejepriser 2 Skat 14 Ledighed Ældreudgifter 12 1 Skat/service Idrætsfaciliteter Børnehavepriser 8 6 Off. Ældreledighed gæld 4 Dagplejepriser Sygefravær 2 Indvandrerebeskæf. Ledighed Sup. Sundhedsvirk. Ungdomsledighed Idrætsfaciliteter Sundhed 14 Sygefravær Kilde: Oxford Research Sup. 28 Sundhedsvirk. Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Beskæftigelse 16 Nabokommunerne Ungdomsledighed 16 Sundhed 14 Kilde: Oxford Research 28 Nabokommunerne Beskæftigelse 16 som lokal attraktion 5 Vækst i og nabokommunerne Vækstindikatorer fra Den Regionale udviklingsmodel som lokal attraktion 5 Fysiske rammer 11 Menneskelige res 96 Videregåendeudd Vækst i og nabokommunerne 12 Vækstindikatorer Udg. fra Den Erhvervsservice Regionale udviklingsmodel Grundskoleudd 1 Kontorareal 8 Højtudd Fysiske rammer 11 Menneskelige res 96 6 Erhvervsareal 4 Primærindkomst Videregåendeudd 2 Udg. Erhvervsservice Grundskyld 12 1 Grundskoleudd Gazelleansatte Kontorareal 8 Højtudd Finansierings aktører Erhvervsareal Overlevelsesfrekvens Grundskyld Nyetableringer IKT-niveau Globalisering Primærindkomst FoU erhverv Gazelleansatte Iværksætteri Finansierings 96 aktører Overlevelsesfrekvens Kilde: Oxford Research 28 Nyetableringer Globalisering Innovation 13 Nabokommunerne FoU erhverv IKT-niveau Iværksætteri 96 Innovation 13 Kilde: Oxford Research 28 Nabokommunerne

18 som regional dynamo 1 Kommune som regional dynamo som regiona l dynamo In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel som regional dynamo 1 Vækst 99 Bosætning 13 Bo lig kva lite t som regiona Ivæ rksæ l dynamo tte ri 1 In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel 8 In no va tion /IK T 6 Tilgæ n ge lig h ed Vækst 99 4 Bosætning 13 2 Me n. res s o urce r O f. Se rvicetilb Ivæ rksæ u d tte ri In no va tion /IK S un T d h e d Me n. res s o urce r Service 13 Fys is ke ra m m e r Fys is ke ra m m e r B e s kæ ftig els e Bo lig kva lite t Of. n øgle ta l Tryg h ed Tryg h ed Op le vels e r N a tu r Ud d a nn e ls e N a tu r Fo re n in gs liv Mu se etilgæ r n ge lig h ed Ud d a nn e ls e Kultur 11 O f. Se rvicetilb u d Kilde: O xford Research 2 8 Service 13 E s bje rg S un d h e d Kilde: O xford Research 2 8 B e s kæ ftig els e E s bje rg R e g ion S ydd a n m a rk som regional dynamo 2 B osæ tning i og Region Syddanmark Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Offe ntlig tra ns. Tid Of. n øgle ta l R e g ion S ydd a n m a rk B osæ tning i og Region Syddanmark Bil trans. Tid 1 Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Tilgængelighed 12 Boligkvalitet 11 m2 pris 15 Op le vels e r Eje rbo lige r Mu se e r Fo re n in gs liv som regional dynamo 2 Insta l. Mangl e r Kultur 11 5 Bre dbånd Gru ndsky ld Tilgængelighed 12 Boligkvalitet 11 K yststræ kning Offe ntlig tra ns. Tid m2 pris 15 Tra fikomkomne Eje rbo lige r Skova r e a l Bil trans. Tid 1 Trafiktilskade komne Insta l. Mangl e r Be folkningstæthed Tyve ri og hæ rvæ rk Bre dbånd Person 5 krim inalitet Gru ndsky ld 17 Natur K 96 yststræ kning Tra fikomkomne Tryghed 95 Es bjerg Re gion Syddanm a rk Skova r e a l Trafiktilskade komne Kilde: O xford Research 2 8 Be folkningstæthed Tyve ri og hæ rvæ rk Person krim inalitet Natur 96 Tryghed 95 Es bjerg Re gion Syddanm a rk

19 som regional dynamo 3 Kultur i og Region Syddanmark som dynamo 3 Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel Oplevelser 98 Uddannelse 113 Erhvervsudd.* Kultur i og Region Syddanmark 14 Kulturindikatorer fra Den Teatre regionale mv. udviklingsmodel Korte * 12 1 Turistattr. Mellemlange* Oplevelser 98 8 Uddannelse Erhvervsudd.* 4 Elitesport 14 Lange* Teatre mv. 2 Korte * 12 1 Turistattr. Mellemlange* Kultur udg. 8 Foreninger 6 4 Elitesport Lange* His. seværdigh. 2 Idrætsklubber Museer Udg. sport/fritid Kultur udg. Foreninger Stats museer Museer His. 94 seværdigh. Idrætsklubber Foreningsliv 98 Region Syddanmark Museer Udg. sport/fritid Kilde: Oxford Research 28 Stats museer Museer 94 Region Syddanmark Foreningsliv Kilde: Oxford Research 28 som regional dynamo 4 Service i og Region Syddanmark Skat Serviceindikatorer fra Den 12 Ældreudgifter regionale udviklingsmodel 1 Service i og Region Syddanmark som dynamo 4 Serviceindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel Offentlige service 11 Offentlige nøgletal 11 8 Offentlige Børnehavepriser service 11 Offentlige Off. gæld nøgletal 11 6 Dagplejepriser Ældreudgifter Børnehavepriser Idrætsfaciliteter Dagplejepriser Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. 4 Skat Skat/service Ledighed Skat/service Off. gæld Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Ledighed Ungdomsledighed Idrætsfaciliteter Sundhed 14 Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. Kilde: Oxford Research 28 Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Beskæftigelse 16 Region Syddanmark Ungdomsledighed Sundhed 14 Kilde: Oxford Research 28 Region Syddanmark Beskæftigelse 16

20 som regional dynamo 5 som regional dynamo 5 Vækst i og Region Syddanmark Vækstindikatorer fra Den Regionale udviklingsmodel Vækst i og Region Syddanmark Vækstindikatorer Fysiske rammer fra Den 11 Regionale udviklingsmodel Menneskelige res 96 Fysiske rammer 11 Videregåendeudd Menneskelige res Udg. Erhvervsservice Grundskoleudd Videregåendeudd 1 Udg. Kontorareal Erhvervsservice Grundskoleudd Højtudd 6 Kontorareal Erhvervsareal Højtudd Primærindkomst 2 Erhvervsareal 4 Primærindkomst Grundskyld 2 Gazelleansatte Grundskyld Gazelleansatte Finansierings aktører Globalisering Finansierings Overlevelsesfrekvens aktører Nyetableringer Overlevelsesfrekvens Nyetableringer FoU erhverv Globalisering IKT-niveau FoU erhverv IKT-niveau Iværksætteri 96 Kilde: Iværksætteri Oxford Research Kilde: Oxford Research 28 Region Syddanmark Region Syddanmark Innovation 13 Innovation Kommune som storby som storby 1 som storby 1 som storby In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel som storby In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Vækst 99 Bosætning 13 Boligkvalitet Vækst Bosætning 13 Fysiske rammer Tryghed Boligkvalitet 12 Iværksætteri Fysiske rammer 14 1 TryghedNatur 12 8 Iværksætteri 1 Natur 6 Innovation/IKT 8 Tilgængelighed 4 Innovation/IKT 6 2 Tilgængelighed Men. ressourcer 4 Uddannelse 2 Men. ressourcer Of. Servicetilbud Uddannelse Foreningsliv Of. Servicetilbud Sundhed Foreningsliv Museer Sundhed Beskæftigelse Beskæftigelse Service 13 Kilde: Service O xford 13 Research 2 8 Kilde: O xford Research 2 8 Oplevelser Museer Of. nøgletal Oplevelser Of. Gennemsnit nøgletal af storbyerne Gennemsnit af storbyerne Kultur 11 Kultur 11

21 som storby 2 Bre dbånd K yststræ Offe kntlig n in g tra ns. Tid B i l tr a n s. T i d S ko va re a l Be Bre folkningstæ dbånd the d som storby 2 B osæ tning i og de ni øvrige storbyer Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Tilgængelighed 12 - a company in the Oxford Group Boligkvalitet - 11 B osæ tning i og de ni øvrige storbyer Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel m 2 p ri s Offe ntlig tra ns. Tid Tilgængelighed B i l tr a12 n s. T i d Eje r b o li g e r In staboligkvalitet l. M a n g l e r 11 5 m 2 p ri s G ru n d sky l d Eje r b o li gt era r fi ko m k o m n e In sta l. M a n g l e r T ra fik til sk a d e k o m n e T y v e ri o g G ru hæn rv d sky æ rk l d Pe rson krim ina litet K yststræ k n in g T ra fi ko m k o m n e S ko va re a l T ra fik til sk a d e k o m n e Natur 96 Tryghed 95 Be folkningstæ the d T y v e ri o g hæ rv æ rk Pe rson krim ina litet De 9 andre storbyer K ilde: O xford Research 2 8 Natur 96 Tryghed 95 2 K ilde: O xford Research 2 8 De 9 andre storbyer som storby 3 Kultur i og i de 9 andre storbyer. Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel Oplevelser 98 Uddannelse 113 Erhvervsudd.* Kultur i og i de 9 andre storbyer. 14 Teatre mv. Korte * Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel 12 Turistattr. Oplevelser Mellemlange* Uddannelse Erhvervsudd.* 4 Elitesport 14 Teatre mv. 2 Korte * 12 Lange* Turistattr. 1 Mellemlange* Kultur udg. 8 Foreninger 6 Elitesport His. seværdigh. Kultur udg. Museer 94 His. seværdigh. som storby 3 Museer Stats museer Lange* Idrætsklubber Udg. sport/fritid Foreninger De 9 andre storbyer Museer Udg. sport/fritid Kilde: Oxford Research 28 Stats museer Museer Foreningsliv 98 Idrætsklubber Foreningsliv 98 De 9 andre storbyer Kilde: Oxford Research 28

22 som storby 4 Service i og i de 9 andre storbyer Serviceindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som storby 4 Offentlige service 11 Offentlige nøgletal 11 Service i og i de 9 andre storbyer Skat Serviceindikatorer fra Den 12 Ældreudgifter regionale udviklingsmodel 1 Skat/service Offentlige service 11 Børnehavepriser 8 Off. Offentlige gæld nøgletal 11 6 Dagplejepriser Ældreudgifter Idrætsfaciliteter Børnehavepriser Dagplejepriser Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. 4 2Skat Ledighed Skat/service Off. Ældreledighed gæld Indvandrerebeskæf. Ledighed Ungdomsledighed Idrætsfaciliteter Sundhed 14 Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. Kilde: Oxford Research 28 Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Beskæftigelse 16 De 9 andre storbyer Ungdomsledighed Sundhed 14 De 9 andre storbyer Beskæftigelse 16 Kilde: Oxford Research som storby 5 Vækst i og i de 9 andre storbyer Vækstindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som storby 5 Fysiske rammer 11 Menneskelige res 96 Videregåendeudd Vækst i og i de 9 andre storbyer 12 Vækstindikatorer Udg. fra Den Erhvervsservice regionale udviklingsmodel Grundskoleudd 1 Kontorareal Fysiske rammer 11 8 Højtudd Menneskelige res 96 6 Erhvervsareal 4 Primærindkomst Videregåendeudd 2 12 Udg. Erhvervsservice Grundskoleudd Grundskyld 1 Gazelleansatte Kontorareal 8 Højtudd 6 Finansierings aktører Erhvervsareal 4 2 Globalisering Primærindkomst Overlevelsesfrekvens FoU erhverv Grundskyld Nyetableringer IKT-niveau Gazelleansatte Finansierings aktører Iværksætteri 96 Overlevelsesfrekvens Nyetableringer Kilde: Oxford Research 28 Globalisering Innovation 13 De 9 andre storbyer FoU erhverv IKT-niveau Iværksætteri 96 De 9 andre storbyer Innovation 13 Kilde: Oxford Research 28

23 November 28 Foto: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Byrådssekretariat Torvegade Tlf:

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere