for Esbjerg Kommune Faktahæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Esbjerg Kommune Faktahæfte"

Transkript

1 for Kommune Faktahæfte

2 Erhvervsstruktur Kommune er mest specialiseret inden for energi/miljø. Derudover er det de traditionelle erhvervsområder, der dominerer billedet. Der er flest beskæftigede inden for bygge/bolig- og fødevareområdet. Væksten i beskæftigelsen inden for de forskellige erhverv viser dog, at udviklingen går mod et skift i erhvervsstrukturen. Antallet af beskæftigede inden for transport og fødevareområdet har været faldende, mens beskæftigelsen inden for møbler/beklædning, turisme og især energi/miljø har været stigende. Uddannelse Andelen af borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er på niveau med gennemsnittet for hele Region Syddanmark, mens væksten i andelen af højtuddannede borgere er lavere end på regionsplan. Andelen af beskæftigede på de private arbejdspladser med en mellemlang eller lang videregående uddannelse ligger lidt under gennemsnittet i Region Syddanmark. Inden for transport og energi/miljø er billedet dog omvendt. Det giver det interessante billede, at på de to områder, hvor Kommunen er mest specialiseret, er andelen af højtuddannede også højere end inden for disse områder på landsplan. Dog er beskæftigelsen inden for transportsektoren i tilbagegang. Befolkningsbevægelse Pendlingen er steget betydeligt fra 1997 til 27. Kommune er en indpendlingskommune, dvs. en kommune som har flere arbejdspladser end bosatte borgere i beskæftigelse. Den største gruppe af pendlere findes mellem Kommune og Varde Kommune. Udviklingen fra 1997 til 27 tyder på, at Kommunens svage fraflytningstrend fortsætter. Nettofraflytningen har ikke været blandt borgere med bestemte indkomster, men er jævnt fordelt på alle indkomstgrupper. Den forventede befolkningsudvikling viser, at der er udsigt til en befolkningsudvikling, der ligger under gennemsnittet for Region Syddanmark og hele landet. Når udviklingen for de enkelte aldersgrupper tages i betragtning ses, at årsagen til det forventede lille fald i befolkningens størrelse er, at Kommunen kan se frem til et større fald i andelen af unge og borgere i den arbejdsaktive alder end i regionen og resten af landet generelt. Indkomst og priser De beskæftigede borgere har en erhvervsindkomst, som er på niveau med regionsgennemsnittet, mens den disponible indkomst er lidt højere end gennemsnittet i regionen. 1 Indhold side Befolkning og arbejdsstyrke 2-3 Erhvervsstruktur 3-6 Uddannelse 7-8 Befolkningsbevægelse 9-12 side Indkomst og priser Kommune som lokal attraktion Kommune som regional dynamo Kommune som storby 19-21

3 Befolkning og arbejdsstyrke Figur 4.9: Befolkningsfremskrivning Indeks: 27= Sydjylland Region Syddanmark Danmark År 2 Kilde: Grafen viser den forventede befolkningsudvikling fra 27 til 225 i kommunen, i Sydjylland, i Region Syddanmark og i hele landet Figur 4.1: Befolkningsfremskrivning i Kommune fordelt på alder Kilde: Grafen viser den forventede befolkningsudvikling i kommunen fra 27 til 225 for de -14 årige (børn- og unge), de årige (befolkningen i den erhvervsaktive alder) og de 65+ årige (de ældre).

4 Figur 4.11: Forventet befolkningstilvækst fra 27 til aldersopdelt -14 år år 65+ år -16% -1% 6% Sydjylland -12% -6% 52% 38 Region Syddanmark -1% -5% 52% Danmark -7% -3% 5% Kilde: Erhvervsstruktur Figuren viser den forventede procentvise tilvækst (eller det forventede fald) fra 27 til 225 i antallet af borgere i den pågældende alderskategori. Ressourceområde Figur 1.1: Kommunes erhvervsstruktur 27 Øvrige erhverv Bygge/bolig Fødevarer Transport Energi/miljø It/kommunikation Møbler/beklædning Turisme Medico/sundhed Antal beskæftigede i den private sektor 8 3 Erhvervsstrukturen er beskrevet ved opdeling på ressourceområder Kilde: Særkørsel fra Danmarks i modsætning Statistik. til traditionelle Figuren viser antallet af arbejdspladser i kommunen i den private sektor for 27 (målt pr. nov. 26) fordelt på ressourceområder. Se appendiks 1 for en nærmere forklaring af ressourceområder. opdelinger på brancher og sektorer. Årsagen er, at den traditionelle inddeling ikke altid opfanger den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige typer af brancher, f.eks. mellem producenter af byggematerialer og selve byggeriet. Ressourceområdeopdelingen søger at løse problemet ved at samle de brancher, der medvirker til, at en gruppe produkter med fælles karakteristika når frem til slutbrugeren. Et ressourceområde omfatter således hele værdikæden fra primærproducent over forarbejdning til salg.

5 Figur 1.3: Kommunes erhvervsstruktur 27 - andel beskæftigede Øvrige erhverv 23,3% 24,7% Bygge/bolig 22,7% 23,4% Ressourceområde Fødevarer Transport Energi/miljø It/kommunikation Møbler/beklædning 8,4% 3,7% 5,5% 6,3% 4,7% 4,4% 13,% 11,7% 16,5% 18,6% 1 Turisme Medico/sundhed 3,4% 4,% 2,5% 3,1% Region Syddanmark % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Andel beskæftigede i den private sektor 4 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser andelen af arbejdspladser i kommunen og i Region Syddanmark i den private sektor for 27 (målt pr. nov. 26). Sektoren er opdelt på ressourceområder. Ressourceområde Figur 1.4: Kommunes specialisering Energi/miljø Transport Fødevarer Møbler/beklædning Bygge/bolig Operationel Service Handel (Engros/Detail) Turisme Metalindustri Øvrige erhverv Videnservice It/kommunikation Medico/sundhed s samlede beskæftigelseandel af den private sektor i DK (2,25 %),% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 8,% Kommunens andel af de beskæftigede i hele landet indenfor det pågældende ressourceområde 11 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren giver et billede af, hvilke ressourceområder i kommunen, der har relativt mange beskæftigede og relativt få beskæftigede (målt på antal private arbejdspladser i kommunen), sammenholdt med antallet af beskæftigede inden for den pågældende branche i hele landet. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af alle arbejdspladser inden for samtlige ressourceområder, der er placeret i den pågældende kommune. Tallene er for 27 (opgjort nov. 26).

6 Figur 1.5: Udvikling i erhvervsstrukturen Ressourceområde Operationel Service Energi/miljø Videnservice Turisme Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed Handel (Engros/Detail) Alle brancher Metalindustri Transport It/kommunikation Fødevarer og Fanø Hele landet 12-2% -1% % 1% 2% 3% 4% Vækst i beskæftigelsen Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen og i hele landet i den private sektor fra 23 (nov. 22) til 27 (nov. 26). Udviklingen vises både for de enkelte ressourceområder og for de fire største tværgående ressourceområder. Bemærk: Data for 23 findes kun samlet for og Fanø. For at kunne vise udviklingen korrekt dækker 27-tallet også både og Fanø. Antal private arbejdspladser Antal offentlige arbejdspladser Figur 1.6a: Antal private og offentlige arbejdspladser i Kommune 27 Vækst i Kommune Vækst i Region Syddanmark Vækst i Danmark ,8 % 2,5 % 3,4 % ,6 % 1,4 %,6 % 1 Regional Udvikling / Strategi og analyse

7 Ændring i andel (pct-point) 2 1,5 1,5-1 Figur 1.8: Erhvervsmæssige styrker og svagheder i Kommune Turisme Medico/sundhed It/kommunikation -,5 Øvrige erhverv Bygge/bolig Kommunes andel af samtlige beskæftigede i den private sektor i DK (2,3%) Møbler/beklædning Fødevarer Transport s andel af den private beskæftigelse i 27 Energi/miljø 15 6 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser et kombineret billede af status og udvikling i erhvervsstrukturen. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af samtlige arbejdspladser i hele landet, i den private sektor, der er placeret i kommunen. De ressourceområder, der er placeret til højre for den lodrette linje, er således områder, hvor kommunen er specialiseret og har relativt mange arbejdspladser, og modsat for ressourceområder, der ligger til venstre for den lodrette linje. Den vandrette linje viser væksten (evt. negativ vækst) i andelen af arbejdspladser i den pågældende kommune ud af samtlige private arbejdspladser i hele landet. Ressourceområder, der ligger over den vand- Figuren viser et kombineret billede af status og udvikling i erhvervsstrukturen i kommunen. Se appendiks 2 for en nærmere forklaring. Bemærk: Af kildehensyn indeholder figuren data for både og Fanø rette linje, er således områder, hvor kommunen har vundet større andele/tabt mindre andele end for de samlede ressourceområder i kommunen. Altså områder hvor udviklingen i antal arbejdspladser har været bedre end den gennemsnitlige udvikling for samtlige arbejdspladser i den private sektor i kommunen. Omvendt er ressourceområder, der er placeret under den vandrette linje områder, hvor kommunen har tabt/vundet færre arbejdspladser i tiårs intervallet, end den gennemsnitlige udvikling i andelen af kommunens arbejdspladser ud af det samlede antal arbejdspladser i den private sektor i hele landet.

8 Uddannelse Figur 3.2: Andel borgere i den erhvervsaktive alder med MVU eller LVU - 27 kort over hele landet 21 7 Kilde: Figuren viser andelen af kommunernes borgere i den erhvervsaktive alder (15-69 år) med en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse sammenholdt med den samlede befolkning i aldersgruppen (15-69 år). Opgørelsen vil undervurdere andelen af borgere på arbejdsmarkedet med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, da de yngste aldersgrupper typisk stadig er under uddannelse, mens en del af de ældste i aldersgruppen er gået på pension. Figur 3.4: Andel beskæftigede i den private sektor med MVU eller LVU - 27 kort over hele landet 23 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser andelen af beskæftigede i kommunerne i den private sektor (målt på antal arbejdspladser i kommunerne), der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU).

9 Figur 3.6: Vækst i andel borgere i den erhvervsaktive alder med MVU/LVU kort over hele landet 25 8 Kilde: Figuren viser væksten fra 1997 til 27 i andelen af kommunernes borgere i den erhvervsaktive alder (15-69 år) med en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse sammenholdt med den samlede befolkning i aldersgruppen (15-69 år). Andel MVU/LVU'ere Figur 3.7: Uddannelse fordelt på ressourceområder 27 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 6,4% Møbler/beklædning Danmark (Gnsn. 13,8%) (Gnsn. 8,7%) 3,% 4,7% turisme,serviceerhverv 3,1% 6,% 6,3% 6,4% 4,3% Fødevarer Transport 11,3% 8,2% Bygge/bolig 18,3% Øvrige erhverv Ressourceområde 1,4% 23,6% It/kommunikation 1,8% 11,7% Energi/miljø 15,2% 34,5% Medico/sundhed 3,4% 26 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren viser andelen af beskæftigede i den private sektor med mellemlang eller lang videregående uddannelse på arbejdspladser i kommunen og i hele landet opgjort på ressourceområder.

10 Befolkningsbevægelse Figur 4.1: Overordnede pendlingsmønstre i Kommune Vækst Indpendling Antal ,9% I procent af antal arbejdspladser 16,6 % 19,3 % - Antal ,2 % 28 Udpendling I procent af antal beskæftigede borgere 12,2 % 14,8 % - Nettoindpendling Totalt antal Kilde: Figuren giver både et aktuelt billede af pendlingsmønstrene og et billede af udviklingen over tid i pendlingsmønstrene. Tal vedrørende indpendling viser hhv. antal indpendlere til kommunen og udviklingen heri, samt hvor stor en andel af de beskæftigede, der arbejder i Kommune, som har bopæl uden for kommunens grænser. Tal vedrørende udpendling viser hhv. antal udpendlere og udviklingen heri, samt hvor stor en andel af de beskæftigede borgere med bopæl i Kommune, som arbejder uden for kommunegrænsen. Nettoindpendlingen defineres som indpendlere fratrukket udpendlere. Figur 4.2: Pendlingsafstande fra i bil 29 Kilde: Kort og matrikelstyrelsen. Farverne på figuren viser, hvor langt man nå, hvis man kører i bil fra centrum af byen og så hhv. 3 minutter og 6 minutter. Det forudsættes, at farten i byzoner er 4 km/t, på motortrafikveje 8 km/t, på motorveje 1 km/t og på andre veje er 7 km/t. Hastigheden er sat lavere end den maksimal tilladte hastighed for at tage højde for trafik og andre forhold, som sænker gennemsnitshastigheden.

11 Figur 4.3: Udpendling fra Kommune 27 og Fanø København Århus Ringkøbing-Skjern Haderslev Billund Uden for Danmark Kolding Tønder Vejen Varde 1 Kilde: Figuren viser udpendlingsmønstre for borgere i kommunen, og giver både et aktuelt billede af pendlingsmønstrene (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i pendlingsmønstrene (fra 1997 til 27). Søjlerne viser de nye kommuner, som flest af kommunens borgere pendler til Figur 4.4: Indpendling til Kommune 27 og Ålborg Odense Vejle Århus Billund Haderslev Kolding Fanø Tønder Vejen Varde Kilde: Figuren beskriver indpendlingsmønstre for folk, der arbejder inden for kommunens grænser, men som er bosat uden for kommunen. Her gives både et aktuelt billede af pendlingsmønstrene (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i pendlingsmønstrene (fra 1997 til 27). Søjlerne viser de nye kommuner, hvor flest indpendlere bor.

12 Figur 4.6: Flytninger fra Kommune 27 og 1997 Antal Vejle Ringkøbing-Skjern Haderslev Tønder Odense Kolding København Århus Vejen Varde Tilflytningskommune Kilde: Figuren viser de kommuner, som flest fraflyttere fra kommunen flyttede til. Her gives både et aktuelt billede af fraflytningerne (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i fraflytningsmønstrene (fra 1997 til 27). Antal Figur 4.7: Flytninger til Kommune 27 og Vejle Ringkøbing-Skjern 191 Haderslev Kolding Odense Århus København Fraflytningskommune Tønder Vejen Varde Kilde: Figuren viser, hvor de fleste af kommunens tilflyttere boede forud for flytningen (opdelt på de nye kommuner). Her gives både et aktuelt billede af tilflytningerne (27-tal) og et billede af udviklingen over tid i tilflytningsmønstrene (fra 1997 til 27).

13 Figur 4.8: Nettotilflytning til Kommune fordelt på indkomst kr kr. -75 Bruttoindkomst kr kr kr kr kr Antal tilflyttede borgere 12 Indkomst og priser Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Figuren giver en indkomstmæssig beskrivelse af de voksne (over 15 år), som er flyttet til eller fra kommunen i årets løb.på den vandrette akse vises antallet af nettotilflytninger, som er tilflyttere fratrukket fraflyttere. Den lodrette akse viser en indkomstmæssig opdeling af nettotilflytterne. Eksempelvis er et plus på 3 ud for indkomstniveauet kr. udtryk for, at der er flyttet 3 voksne personer mere til kommunen med det pågældende indkomstniveau, end der er flyttet fra kommunen. I figuren vises flytninger i 27, mens indkomstdata for til- og fraflytterne er fra det forrige år (26). Ekskluderet er personer med negativ indkomst og personer med uoplyst indkomst. Figur 5.1: Erhvervsindkomst pr. beskæftiget 26 Geografisk enhed Erhvervsindkomst pr. beskæftiget Region Syddanmark Hele landet Vejle Middelfart Kerteminde Kolding Fredericia Nyborg Assens Fanø Aabenraa Sønderborg Vejen Nordfyns Haderslev Faaborg-Midtfyn Billund Varde Svendborg Odense Tønder Langeland Ærø Kilde: Figuren viser den gennemsnitlige erhvervsindkomst for de beskæftigede borgere i den enkelte kommune i regionen, for Region Syddanmark og for hele landet. Erhvervsindkomst defineres som løn og virksomhedsoverskud og den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget siger således noget om produktiviteten i den enkelte kommune - forstået som værdien af borgernes udførte arbejde.

14 Figur 5.2: Erhvervsindkomst pr. beskæftiget 26 - kort over hele landet 4 Kilde: Figuren viser den gennemsnitlige erhvervsindkomst for de beskæftigede borgere i de enkelte kommuner. Erhvervsindkomst defineres som løn og virksomhedsoverskud og den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget siger således noget om produktiviteten i den enkelte kommune - forstået som værdien af borgernes udførte arbejde. Figur 5.3: Disponibel indkomst pr. indbygger 26 Geografisk enhed Disponibel indkomst pr. indb. Region Syddanmark Hele landet Fanø Vejle Kolding Fredericia Middelfart Kerteminde Billund Svendborg Varde Haderslev Aabenraa Nyborg Sønderborg Odense Faaborg-Midtfyn Nordfyns Assens Vejen Ærø Tønder Langeland Regional Udvikling / Strategi og analyse

15 Kommune i den regionale udviklingsmodel Den regionale udviklingsmodel er et indikatorbaseret værktøj til måling af rammerne for det gode liv i kommuner og regioner. De fire overordnede fokusområder er følgende: Vækst Tre datakilder: SWOT-analysen Bosætning Erhvervsanalyse/Experian Kultur Vækstanalyser/Den regionale udviklingsmodel Service Personlige indsigter/masterclass en Hvert af disse fokusområder har fire underordnede indeks. Data, der indgår i de underordnede indeks er standardiseret, så de fordeler sig på samme skala. Denne skala går fra til 2, hvor 1 angiver landsgennemsnittet. Jo højere Kommune scorer på de forskellige indeks, jo bedre er Kommunen placeret i forhold til de øvrige kommuner. Det betyder, at et højt indekstal altid skal tolkes positivt også når det er en negativ indikator, der måles på. Eksempelvis i forhold til trafikomkomne jo højere indekstal desto færre trafikomkomne. 14 Figurerne viser Kommune som lokal attraktion, hvor Kommunes indikatorer sammenlignes med nabokommunerne (Varde, Vejen, Haderslev, Fanø og Tønder), som regional dynamo, hvor indikatorerne sammenlignes med Region Syddanmark og som storby, hvor indikatorerne sammenlignes med Danmarks øvrige 9 største byer (København, Århus, Odense, Ålborg, Randers, Kolding, Vejle, Horsens og Roskilde). Yderligere forklaring til Den Regionale Udviklingsmodel kan findes her: pdf/ metodehndbogfebruar27.pdf Kommune som lokal attraktion som lokal attraktion 1 som loka l attra ktion In dikatorer fra Den regionale udviklin gsmodel Vækst 99 Bosætning 13 Inno vation/ik T Me n. ressourcer Fysiske rammer Iværksætteri B oligkvalitet Tryghe d Na tur Tilgæ ngelighe d Uddannelse O f. S ervice tilb ud Foreningsliv S undhed Beskæftige lse O f. nøg letal O plevelser M use er Service 13 Nabokommu nerne Kultur 11 Kilde: O xford Research 2 8

16 som lokal attraktion 2 B osæ tning i og nabokommunerne. Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel som lokal attraktion 2 m2 pris 14 B osæ tning i Offentlig og nabokommunerne. trans. Tid 12 Ejerboliger Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin 1 gsmodel Bil trans. Tid 8 Instal. Mangler Tilgængelighed 12 6 Boligkvalitet 11 Bredbånd 4 Grundskyld 2 m2 pris 14 Kyststrækning Offentlig trans. Tid 12 Ejerboliger Tra fikomk om ne Natur Kyststrækning 96 Tilgængelighed 12 Boligkvalitet 11 Bil trans. Tid 1 8 Instal. Mangler Skovareal 6 Trafiktilskadekomne 4 Bredbånd B efolkningstæ thed 2 Tyveri og hærværk Grundskyld Person kriminalitet Tra fikomktryghed ne 95 Skovareal Nabokom munerne Trafiktilskadekomne Kilde: O xford Research 2 8 B efolkningstæ thed Tyveri og hærværk Person kriminalitet Natur 96 Tryghed 95 Kilde: O xford Research 2 8 Nabokom munerne 15 som lokal attraktion 3 Kultur i og nabokommunerne Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som lokal attraktion 3 Oplevelser Teatre mv. 12 Kultur i og nabokommunerne Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel 1 Turistattr. 8 Oplevelser 98 Elitesport Kultur udg. Turistattr. His. seværdigh. Elitesport Kultur udg. Museer 94 Teatre mv. His. seværdigh. Kilde: Oxford Research 28 Museer Museer 94 Kilde: Oxford Research 28 Museer Uddannelse a company Erhvervsudd.* in the Oxford Group Erhvervsudd.* Stats museer Korte * Foreninger Mellemlange* Idrætsklubber Lange* Foreninger Nabokommunerne Idrætsklubber Stats museer Korte * Nabokommunerne Mellemlange* Udg. sport/fritid Udg. sport/fritid Uddannelse 113 Lange* Foreningsliv 98 Foreningsliv 98

17 som lokal attraktion 4 Service i og nabokommunerne Serviceindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som lokal attraktion 4 Offentlige service 11 Offentlige nøgletal 11 Service i og nabokommunerne Skat 14 Serviceindikatorer fra Den Ældreudgifter regionale udviklingsmodel 12 Skat/service 1 Offentlige Børnehavepriser service 11 8 Offentlige Off. gæld nøgletal Dagplejepriser 2 Skat 14 Ledighed Ældreudgifter 12 1 Skat/service Idrætsfaciliteter Børnehavepriser 8 6 Off. Ældreledighed gæld 4 Dagplejepriser Sygefravær 2 Indvandrerebeskæf. Ledighed Sup. Sundhedsvirk. Ungdomsledighed Idrætsfaciliteter Sundhed 14 Sygefravær Kilde: Oxford Research Sup. 28 Sundhedsvirk. Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Beskæftigelse 16 Nabokommunerne Ungdomsledighed 16 Sundhed 14 Kilde: Oxford Research 28 Nabokommunerne Beskæftigelse 16 som lokal attraktion 5 Vækst i og nabokommunerne Vækstindikatorer fra Den Regionale udviklingsmodel som lokal attraktion 5 Fysiske rammer 11 Menneskelige res 96 Videregåendeudd Vækst i og nabokommunerne 12 Vækstindikatorer Udg. fra Den Erhvervsservice Regionale udviklingsmodel Grundskoleudd 1 Kontorareal 8 Højtudd Fysiske rammer 11 Menneskelige res 96 6 Erhvervsareal 4 Primærindkomst Videregåendeudd 2 Udg. Erhvervsservice Grundskyld 12 1 Grundskoleudd Gazelleansatte Kontorareal 8 Højtudd Finansierings aktører Erhvervsareal Overlevelsesfrekvens Grundskyld Nyetableringer IKT-niveau Globalisering Primærindkomst FoU erhverv Gazelleansatte Iværksætteri Finansierings 96 aktører Overlevelsesfrekvens Kilde: Oxford Research 28 Nyetableringer Globalisering Innovation 13 Nabokommunerne FoU erhverv IKT-niveau Iværksætteri 96 Innovation 13 Kilde: Oxford Research 28 Nabokommunerne

18 som regional dynamo 1 Kommune som regional dynamo som regiona l dynamo In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel som regional dynamo 1 Vækst 99 Bosætning 13 Bo lig kva lite t som regiona Ivæ rksæ l dynamo tte ri 1 In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel 8 In no va tion /IK T 6 Tilgæ n ge lig h ed Vækst 99 4 Bosætning 13 2 Me n. res s o urce r O f. Se rvicetilb Ivæ rksæ u d tte ri In no va tion /IK S un T d h e d Me n. res s o urce r Service 13 Fys is ke ra m m e r Fys is ke ra m m e r B e s kæ ftig els e Bo lig kva lite t Of. n øgle ta l Tryg h ed Tryg h ed Op le vels e r N a tu r Ud d a nn e ls e N a tu r Fo re n in gs liv Mu se etilgæ r n ge lig h ed Ud d a nn e ls e Kultur 11 O f. Se rvicetilb u d Kilde: O xford Research 2 8 Service 13 E s bje rg S un d h e d Kilde: O xford Research 2 8 B e s kæ ftig els e E s bje rg R e g ion S ydd a n m a rk som regional dynamo 2 B osæ tning i og Region Syddanmark Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Offe ntlig tra ns. Tid Of. n øgle ta l R e g ion S ydd a n m a rk B osæ tning i og Region Syddanmark Bil trans. Tid 1 Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Tilgængelighed 12 Boligkvalitet 11 m2 pris 15 Op le vels e r Eje rbo lige r Mu se e r Fo re n in gs liv som regional dynamo 2 Insta l. Mangl e r Kultur 11 5 Bre dbånd Gru ndsky ld Tilgængelighed 12 Boligkvalitet 11 K yststræ kning Offe ntlig tra ns. Tid m2 pris 15 Tra fikomkomne Eje rbo lige r Skova r e a l Bil trans. Tid 1 Trafiktilskade komne Insta l. Mangl e r Be folkningstæthed Tyve ri og hæ rvæ rk Bre dbånd Person 5 krim inalitet Gru ndsky ld 17 Natur K 96 yststræ kning Tra fikomkomne Tryghed 95 Es bjerg Re gion Syddanm a rk Skova r e a l Trafiktilskade komne Kilde: O xford Research 2 8 Be folkningstæthed Tyve ri og hæ rvæ rk Person krim inalitet Natur 96 Tryghed 95 Es bjerg Re gion Syddanm a rk

19 som regional dynamo 3 Kultur i og Region Syddanmark som dynamo 3 Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel Oplevelser 98 Uddannelse 113 Erhvervsudd.* Kultur i og Region Syddanmark 14 Kulturindikatorer fra Den Teatre regionale mv. udviklingsmodel Korte * 12 1 Turistattr. Mellemlange* Oplevelser 98 8 Uddannelse Erhvervsudd.* 4 Elitesport 14 Lange* Teatre mv. 2 Korte * 12 1 Turistattr. Mellemlange* Kultur udg. 8 Foreninger 6 4 Elitesport Lange* His. seværdigh. 2 Idrætsklubber Museer Udg. sport/fritid Kultur udg. Foreninger Stats museer Museer His. 94 seværdigh. Idrætsklubber Foreningsliv 98 Region Syddanmark Museer Udg. sport/fritid Kilde: Oxford Research 28 Stats museer Museer 94 Region Syddanmark Foreningsliv Kilde: Oxford Research 28 som regional dynamo 4 Service i og Region Syddanmark Skat Serviceindikatorer fra Den 12 Ældreudgifter regionale udviklingsmodel 1 Service i og Region Syddanmark som dynamo 4 Serviceindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel Offentlige service 11 Offentlige nøgletal 11 8 Offentlige Børnehavepriser service 11 Offentlige Off. gæld nøgletal 11 6 Dagplejepriser Ældreudgifter Børnehavepriser Idrætsfaciliteter Dagplejepriser Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. 4 Skat Skat/service Ledighed Skat/service Off. gæld Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Ledighed Ungdomsledighed Idrætsfaciliteter Sundhed 14 Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. Kilde: Oxford Research 28 Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Beskæftigelse 16 Region Syddanmark Ungdomsledighed Sundhed 14 Kilde: Oxford Research 28 Region Syddanmark Beskæftigelse 16

20 som regional dynamo 5 som regional dynamo 5 Vækst i og Region Syddanmark Vækstindikatorer fra Den Regionale udviklingsmodel Vækst i og Region Syddanmark Vækstindikatorer Fysiske rammer fra Den 11 Regionale udviklingsmodel Menneskelige res 96 Fysiske rammer 11 Videregåendeudd Menneskelige res Udg. Erhvervsservice Grundskoleudd Videregåendeudd 1 Udg. Kontorareal Erhvervsservice Grundskoleudd Højtudd 6 Kontorareal Erhvervsareal Højtudd Primærindkomst 2 Erhvervsareal 4 Primærindkomst Grundskyld 2 Gazelleansatte Grundskyld Gazelleansatte Finansierings aktører Globalisering Finansierings Overlevelsesfrekvens aktører Nyetableringer Overlevelsesfrekvens Nyetableringer FoU erhverv Globalisering IKT-niveau FoU erhverv IKT-niveau Iværksætteri 96 Kilde: Iværksætteri Oxford Research Kilde: Oxford Research 28 Region Syddanmark Region Syddanmark Innovation 13 Innovation Kommune som storby som storby 1 som storby 1 som storby In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel som storby In dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Vækst 99 Bosætning 13 Boligkvalitet Vækst Bosætning 13 Fysiske rammer Tryghed Boligkvalitet 12 Iværksætteri Fysiske rammer 14 1 TryghedNatur 12 8 Iværksætteri 1 Natur 6 Innovation/IKT 8 Tilgængelighed 4 Innovation/IKT 6 2 Tilgængelighed Men. ressourcer 4 Uddannelse 2 Men. ressourcer Of. Servicetilbud Uddannelse Foreningsliv Of. Servicetilbud Sundhed Foreningsliv Museer Sundhed Beskæftigelse Beskæftigelse Service 13 Kilde: Service O xford 13 Research 2 8 Kilde: O xford Research 2 8 Oplevelser Museer Of. nøgletal Oplevelser Of. Gennemsnit nøgletal af storbyerne Gennemsnit af storbyerne Kultur 11 Kultur 11

21 som storby 2 Bre dbånd K yststræ Offe kntlig n in g tra ns. Tid B i l tr a n s. T i d S ko va re a l Be Bre folkningstæ dbånd the d som storby 2 B osæ tning i og de ni øvrige storbyer Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel Tilgængelighed 12 - a company in the Oxford Group Boligkvalitet - 11 B osæ tning i og de ni øvrige storbyer Bosætnin gsin dikatorer fra Den regionale u dviklin gsmodel m 2 p ri s Offe ntlig tra ns. Tid Tilgængelighed B i l tr a12 n s. T i d Eje r b o li g e r In staboligkvalitet l. M a n g l e r 11 5 m 2 p ri s G ru n d sky l d Eje r b o li gt era r fi ko m k o m n e In sta l. M a n g l e r T ra fik til sk a d e k o m n e T y v e ri o g G ru hæn rv d sky æ rk l d Pe rson krim ina litet K yststræ k n in g T ra fi ko m k o m n e S ko va re a l T ra fik til sk a d e k o m n e Natur 96 Tryghed 95 Be folkningstæ the d T y v e ri o g hæ rv æ rk Pe rson krim ina litet De 9 andre storbyer K ilde: O xford Research 2 8 Natur 96 Tryghed 95 2 K ilde: O xford Research 2 8 De 9 andre storbyer som storby 3 Kultur i og i de 9 andre storbyer. Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel Oplevelser 98 Uddannelse 113 Erhvervsudd.* Kultur i og i de 9 andre storbyer. 14 Teatre mv. Korte * Kulturindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel 12 Turistattr. Oplevelser Mellemlange* Uddannelse Erhvervsudd.* 4 Elitesport 14 Teatre mv. 2 Korte * 12 Lange* Turistattr. 1 Mellemlange* Kultur udg. 8 Foreninger 6 Elitesport His. seværdigh. Kultur udg. Museer 94 His. seværdigh. som storby 3 Museer Stats museer Lange* Idrætsklubber Udg. sport/fritid Foreninger De 9 andre storbyer Museer Udg. sport/fritid Kilde: Oxford Research 28 Stats museer Museer Foreningsliv 98 Idrætsklubber Foreningsliv 98 De 9 andre storbyer Kilde: Oxford Research 28

22 som storby 4 Service i og i de 9 andre storbyer Serviceindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som storby 4 Offentlige service 11 Offentlige nøgletal 11 Service i og i de 9 andre storbyer Skat Serviceindikatorer fra Den 12 Ældreudgifter regionale udviklingsmodel 1 Skat/service Offentlige service 11 Børnehavepriser 8 Off. Offentlige gæld nøgletal 11 6 Dagplejepriser Ældreudgifter Idrætsfaciliteter Børnehavepriser Dagplejepriser Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. 4 2Skat Ledighed Skat/service Off. Ældreledighed gæld Indvandrerebeskæf. Ledighed Ungdomsledighed Idrætsfaciliteter Sundhed 14 Sygefravær Sup. Sundhedsvirk. Kilde: Oxford Research 28 Ældreledighed Indvandrerebeskæf. Beskæftigelse 16 De 9 andre storbyer Ungdomsledighed Sundhed 14 De 9 andre storbyer Beskæftigelse 16 Kilde: Oxford Research som storby 5 Vækst i og i de 9 andre storbyer Vækstindikatorer fra Den regionale udviklingsmodel som storby 5 Fysiske rammer 11 Menneskelige res 96 Videregåendeudd Vækst i og i de 9 andre storbyer 12 Vækstindikatorer Udg. fra Den Erhvervsservice regionale udviklingsmodel Grundskoleudd 1 Kontorareal Fysiske rammer 11 8 Højtudd Menneskelige res 96 6 Erhvervsareal 4 Primærindkomst Videregåendeudd 2 12 Udg. Erhvervsservice Grundskoleudd Grundskyld 1 Gazelleansatte Kontorareal 8 Højtudd 6 Finansierings aktører Erhvervsareal 4 2 Globalisering Primærindkomst Overlevelsesfrekvens FoU erhverv Grundskyld Nyetableringer IKT-niveau Gazelleansatte Finansierings aktører Iværksætteri 96 Overlevelsesfrekvens Nyetableringer Kilde: Oxford Research 28 Globalisering Innovation 13 De 9 andre storbyer FoU erhverv IKT-niveau Iværksætteri 96 De 9 andre storbyer Innovation 13 Kilde: Oxford Research 28

23 November 28 Foto: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Byrådssekretariat Torvegade Tlf:

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Regional UdviklingsPlan Dialogprocessen, forår 2007

Regional UdviklingsPlan Dialogprocessen, forår 2007 Regional UdviklingsPlan Dialogprocessen, forår 2007 Arbejdspapir: Den regionale udviklingsmodel beskrivelse af model samt regionale og kommunale resultater fra modellen. Den regionale udviklingsmodel Den

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det

Nøgletal for udvikling i det KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 1 19-12-2012 10:27:47 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49%  Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Assens Kommunes Udviklingsudvalg er gået i gang med at udarbejde en samlet politik for Erhvervs- og turismeudviklingen i kommunen.

Assens Kommunes Udviklingsudvalg er gået i gang med at udarbejde en samlet politik for Erhvervs- og turismeudviklingen i kommunen. Udvikling og Kommunikation En statistisk profil af Assens Kommune som erhvervskommune Indledning Assens Kommunes Udviklingsudvalg er gået i gang med at udarbejde en samlet politik for Erhvervs- og turismeudviklingen

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere