FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser"

Transkript

1 FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008

2 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte politik. Vi har valgt en styreform, som bedst mulig sikrer, at den samlede kommunalbestyrelse har et fælles ejerskab til de vigtigste mål og udviklingsaktiviteter inden for alle fagområder. Et væsentlig del af det fælles ejerskab er dette katalog, der sammenfatter de vigtigste politiske mål. I overskriftsform indeholder kataloget også de understøttende indsatser, der føres ud i livet gennem de aftaler, der indgås mellem Direktionen og alle afdelinger/institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. I kataloget kan du også se hvilke politiske indsatser, der understøtter de 8 strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen har særlig fokus på de kommende 2 år. De 8 strategiske indsatsområder kan du læse mere om i Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi I kataloget kan du også læse om de øvrige mål som administrationen og kommunens institutioner har fokus på i Faaborg-Midtfyn Kommune er en ny kommune og kataloget vil derfor i år fremstå som ufærdigt, fordi der nogle steder mangler indhold. Vi har valgt at lade det fremstå som ufærdigt, da dokumentet således viser hvor vi gerne skal ende. Hertil kommer, at de enkelte udvalg kan inspirere hinanden i den måde og omfang, de politiske mål udformes. I år tager vi således det første skridt på vejen med at videreudvikle vores målformulering og formidlingen heraf. God læselyst! Borgmester Bo Andersen

3 side 3 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg

4 side 4 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Overordnede målsætninger De overordnede målsætninger for økonomiudvalget er, at: Tværgående perspektiv: - udviklingsstrategiens visioner er den hammel, som alle trækker på i fællesskab - sikre grundlaget for kommunalbestyrelsens arbejde med udviklingsstrategien - sikre koordinering og balance mellem høje mål på forskellige fagområder - fastholde det langsigtede perspektiv på prioriteringerne i organisationen Kommunens udvikling: - bosætning, erhvervsudvikling, turisme og udviklingen af by- og landsbysamfund ses i en fælles sammenhæng - formulere et klart og sammenhængende plangrundlag, som udgangspunkt for udviklingen af de nævnte områder - have klare mål for samarbejdet med aktørerne på erhvervs- og turismeområderne således at disse områder ses i nær sammenhæng med kommunens øvrige indsatsområder Politiske mål og økonomiske prioriteringer: - der hvert år er skabt et ikke ubetydeligt økonomisk råderum til politisk prioritering - stå i spidsen for markante initiativer til effektivisering og prioriteringer - forestå en aktiv og konkret økonomistyring - sikre tæt sammenhæng mellem de konkrete økonomiske prioriteringer og de formulerede mål Organisationen: - at videreudvikle organisations- og styringsmodellen for koncernen - formulere klare mål for digitalisering og evaluering - fungere som et tydeligt med- og modspil til direktionen - tiltrække og fastholde medarbejdere med de rigtige kompetencer - kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads Udsyn: - Kommunen har udsyn og kompetencer til at begå sig både nationalt og internationalt - Internationale relationer etableres til gensidig inspiration og udvikling - udvikle internationale samarbejder og venskaber, som kan inspirere til eller understøtte en bedre opgaveløsning - udvikle relationer som kan understøtte kommunes erhvervs- og turismeindsats - sikre det bedst mulige grundlag for vækst og udvikling ved at indgå partnerskaber/alliancer med byer og regioner indenfor EU Understøtter flg. strategisk indsatsområde Sikre at udviklingsstrategien kobles tæt sammen med budgetproceduren Realisere og koordinere projekter, som er vedtaget i forbindelse med vedtagelse af Udviklinsstrategi 2008

5 side 5 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Fysisk planlægning og udvikling Den fysiske planlægning skal understøtte og konkretisere kommunes udviklingsstrategi samt de konkrete politikker, der vedtages for forskellige områder af kommunens/samfundets virke. Den fysiske planlægning skal således understøtte visioner, indsatser og mål med fokus på det, der har fysiske konsekvenser i form af byggeri, anlæg og forvaltningen af naturressourcerne i landskabet. Herunder skal planlægningen tage højde for, at der i dag sker forandringer i livsstile og at forskellige livsstile har forskellige behov og ønsker. Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret og være af høj kvalitet, herunder: - sikre at fysiske anlæg og aktiviteter/projekter placeres og sammensættes bedst muligt i kommunen så funktioner understøtter hinanden optimalt (eksempelvis byroller) - foretage en balanceret afvejning af konflikter mellem de forskellige interesser i udnyttelsen af naturressourcerne - være proaktiv og ikke udelukkende reaktiv - tilstræbe klare linier og udtryk både i helheder og i planer for delområder samt kvalitet i de enkelte byggerier. - bidrage til at fastholde el. udvikle en egen karakter/særpræg for kvarterer/områder. - understøtte nytænkning af eksperimenterende og/eller miljørigtig byggeri og i indretning af byrummet - sikre bedst mulig tilgængelighed til fysiske anlæg Kommuneplanlægning Kommuneplanen skal være det centrale værktøj for gennemførelse af ovenstående mål for den fysiske planlægning. I kommuneplanen skal der bl.a. på sigt indarbejdes udviklingsplaner for de enkelte større bysamfund (fremtidens bymønsterbyer). Udviklingsplanerne skal være helhedsplaner, som giver inspiration til en ønsket udvikling og være grundlag for lokalplanlægning og administration af ansøgninger om byggeri og andre ændringer i området, herunder skabe en sammenhængende planlægning for de bynære landskaber. Det vil dog ikke være realistisk at få udarbejdet udviklingsplaner for samtlige bymøsterbyer i kommunen. Kommuneplanen skal inddrage afvejninger mellem jordbrugets udviklingsmuligheder og andre interesser omkring bosætning mv. med henblik på at minimere konflikter på dette felt og kommuneplanen skal desuden danne grundlag for administration af sagsbehandling ud over lokalplanlægningen. Eksempelvis skal den danne baggrund for landzone tilladelser m.v. Lokalplanlægning Lokalplanerne skal detaljere kommuneplanens rammer og samtidig indbygge administrationsgrundlag for byggesagsbehandlingen. Lokalplanen skal redegøre for intentioner og valg af denne planlægning. Det er et mål at lokalplanlægningen er præget af enkelthed, dvs. planerne er let forståelige, ikke mere detaljeret end nødvendigt. De skal fastholde en vedtagen kvalitet i byggeri m.v., men samtidig rumme en så høj grad af fleksibilitet som muligt overfor investorønsker/borgerønsker.

6 side 6 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Fysisk planlægning og udvikling Udarbejdelse af planer Udarbejdelse af planer skal ske i dialog med borgerne gennem en offensiv inddragelse. Et aktivt borgerengagement i planlægningen er en væsentlig forudsætning for succesfuld planlægning og trivsel i de områder der planlægges for. Der skal derfor arbejdes med nye former for borgerinvolvering. Men da borgerinvolvering er ressourcekrævende processer, hvor succes forudsætter kræfter til at følge op mv. er det derfor vigtigt at ambitionsniveau afpasses ressourcerne. Målsætningen for udarbejdelse af lokalplaner er, at en væsentlig del af planerne udarbejdes på kommunens initiativ ud fra ønske om at fastlægge udviklingsstrategien i områderne og resten er lokalplaner som opstår efter henvendelse fra investorer. Kommunen skal skabe attraktive betingelser for investorer indenfor byggeri og anlæg. Der bør forefindes klare mål for servicering af investorer m.v. herunder f.eks. mål for sagsbehandlingstider i lokalplanlægningen for investorprojekter. Dette forudsættes opstillet af Teknik og Miljøudvalget. Administration af planer Planernes bestemmelser søges i videst mulig udstrækning fastholdt. Der gives vejledning og eventuel anvisning af alternative løsninger indenfor bestemmelserne i planen. Ved behandling af dispensationsansøgninger gives høj grad af delegation til administrationen på baggrund af principielle beslutninger i de politiske udvalg. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Der skal i første halvår af 2008 redegøres for hvorledes kommunens politikker skaber grundlag for udvikling i lokalområderne og landdistrikterne (landdistrikspolitik) Udviklingsstrategien fokusområder i fht. arbejdet med Kommuneplan 2009 skal prioriteres En række lokalsamfund arbejder i 2008 med udviklingsplaner for deres områder. Der skal være fokus på, at disse i relevant omfang indgår i kommuneplanarbejdet Der skal fortsat i 2008 løbende ske en prioritering af lokalplanarbejdet, som også levner plads til løbende at planlægge for relevante projekter, som måtte opstå. Prioriteringen skal både gælde planer for nybyggeri/anlæg samt bevarende lokalplaner Der skal arbejdes videre med optimering af hele processen omkring erhvervelse af jord, planlægning, byggemodning og salg af jord

7 side 7 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Organisationsudvikling og administrativ styring Tendenserne i kommunestyrets udvikling er, at der bør lægges vægt på en central politisk styring, hvor det politiske niveau fokuserer på det politiske lederskab og på at formulere klare politiske mål. Dette skal sammenholdes med en administrativ organisering, som samtidig giver institutions- og driftsledere et stort decentralt råderum i forhold til at indfri disse politiske mål. Derfor har kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune valgt at kombinere en decentral aftalestyringsmodel på det administrative niveau med en politisk styreform, som netop lægger større vægt på politisk lederskab gennem udstrakt dialog med borger- og brugergrupper og efterfølgende formulering af klare målsætninger og forpligtende succeskriterier for den ønskede politik. Det er økonomiudvalgets opgave via formulering af mål på områderne at følge: - Tilrettelæggelsen af det politiske målformuleringsarbejde på tværs af udvalg og kommunalbestyrelse - Den generelle tilrettelæggelse af den administrative styring som skal udmønte de politisk formulerede målsætninger - Den politiske involvering i resultatvurdering og evaluering af den konkrete indsats Der er endnu ikke formuleret nærmere målsætninger på dette område. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Revurdering af den politiske og den administrative organisation ultimo 2008

8 side 8 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Økonomisk politik og styring Den økonomiske politik skal sikre Faaborg-Midtfyn Kommune som en bæredygtig og økonomisk velfunderet kommune. Økonomisk driftssikkerhed - skal sikre, at der gennemføres en løbende kontrol af forbruget på drifts- og anlægsbudgettet således, at der sikres budgetoverholdelse. Kontrollen føres såvel decentralt, af den enkelte aftaleholder, som centralt, af økonomistaben. Viser kontrollen, at der er risiko for budgetafvigelse, skal der reageres herpå, således at de økonomiske forudsætninger for budgettet sikres overholdt. - skal sikre, at økonomiudvalget hver måned får en oversigt over den overordnede økonomi med angivelse af, hvorledes nøgletal for budgettet udvikler sig og forklaring på væsentlige afvigelser. - skal sikre, at økonomiudvalget hvert kvartal får en budgetopfølgning på aftaleholderniveau samt en vurdering af, hvorledes budgettet samlet overholdes. De konkrete rammer for økonomistyring er beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet og i spilleregler for dialogbaseret aftalestyring, samt supplerende administrative notater fra Økonomistaben. Økonomisk driftsoptimering skal sikre, at der hvert år fremskaffes et økonomisk råderum til politisk prioritering i budgetlægningsprocessen. Direktionen udarbejder hvert år oplæg til tværgående effektiviseringer/besparelser og skal sikre at den enkelte aftaleholder, f.eks. via den årlige aftale inddrages i at udarbejde forslag til effektiviseringer/ besparelse indenfor eget aftaleområde (eksempelvis som en procentandel af eget driftsbudget). Den økonomisk driftsoptimering skal understøttes af politikker angående servicestrategi, udbudspolitik og indkøbspolitik, ligesom politikker vedr. evaluering og bench-marking anvendes til dokumentation heraf. Den administrative driftsoptimering skal ske i overensstemmelse med Økonomiudvalgets udmeldinger til fagudvalg i forhold til prioriteringer og justering af serviceniveau, således at der er en sammenhæng mellem de økonomiske rammer og de udmeldte målsætninger. Følgende konkrete økonomiske målsætninger skal være pejlemærker der angiver retningen for de øvrige økonomiske målsætninger. - Størrelsen af ultimo/gennemsnitskassebeholdning i budgetår og overslagsår, Ultimobeholdning fastlægges til kr. pr. indbygger i 2007 niveau, mens gennemsnitsbeholdningen fastlægges til 125 mio. kr. - Den samlede gældsudvikling fastlægges til 275 mio. kr. som et maksimalt beløb i budgetperioden. - Niveau for anlægsudgifter fastlægges til netto 55 mio. kr. i 2008 niveau. Herudover er det et mål, at der altid er tilstrækkelig med industrijord og byggemodnet jord til boligudstykning, der finansieres via en jordkøbspulje. Jordkøbspuljen skal over år hvile i sig selv, og er ikke en del af anlægsrammen på 55 mio. kr. - Beskatningsniveau (grundværdier og indkomstskatter) De økonomiske målsætninger ønskes udbygget således, at der opsættes mål for forholdet mellem servicedriftsudgifterne og skatteindtægterne.

9 side 9 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Økonomisk politik og styring Understøtter flg. strategiske indsatsområder Der skal foretages en gennemgang af de vanskeligt styrbare områder Fokus på økonomistyring via indførelse af skærpet incitamentsstruktur i fht. overholdelse af aftaleholdernes samlede økonomiske rammer Sikre sæt kobling mellem budgetlægning/økonomistyring og målsætninger og resultater indenfor dialogbaseret aftalestyring Implementering af et samlet ledelsesinformationssystem med fokus på styring af både strategisk vigtige områder og områder som traditionelt er vanskeligt styrbare Der udarbejdes en procesbeskrivelse for udmøntning af økonomisk driftsoptimering Der udarbejdes en strategi for kommunens formue- og gældspleje (finansiel strategi). Opgaven er beskrevet i udbuds materialet angående hovedpengeinstitut opgave + formue- og gældspleje, og forventes således udformet i et samarbejde mellem Økonomistaben og Sparekassen Faaborg

10 side 10 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Digitalisering og IT Kommunerne er i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Digitale redskaber er vejen til at gøre dette møde mere fleksibelt og informativt. Kommunen skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd, og fibernet. Herved får borgere, erhvervsliv og kommune optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. Økonomiudvalget lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Kommunen skal være forberedt på fremtidens krav til online tilgængelighed, hvorfor kommunen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. Kommunen skal udvikle digitale services til borgerne. I udviklingen heraf skal der være fokus på demokrati, åbenhed og selvbetjeningsløsninger, så kommunen inden for relevante område er tilgængelig 24 timer i døgnet. Der skal igangsættes en række projekter med digitalisering som omdrejningspunkt. Her skal der fokuseres på børn og unge. For at fastholde medarbejder og rekruttere nye skal der arbejdes med fleksibilitet og it-kompetencer. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

11 side 11 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Personale Økonomiudvalgets foreløbige drøftelser af personaleområdet peger på, at ud over et særligt fokus på medarbejdernes trivsels og sygefravær skal der lægges vægt på at Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder målrettet med følgende forhold: - Kompetenceudvikling - Lederudvikling - Rekruttering/fastholdelse/seniorpolitik Den nærmere målformulering vil finde sted senere, og ventes at blive understøttet af 3-partsaftalens og kvalitetsreformens udmøntning i overenskomstaftalerne Understøtter flg. strategiske indsatsområder Udmøntning/implementering af 2,5 mio. pulje til sundhedsfremmende aktiviteter fra 1. januar 2008 Udarbejdelse af en handlingsorienteret fastholdelsespolitik

12 side 12 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Erhvervsservice og -udvikling Målsætninger endnu ikke formuleret. j.fr. første indsats for området. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Det igangsatte arbejde med en erhvervsstrategi skal afsluttes og der skal følges op herpå i dialog og samarbejde med erhvervsråd og andre relevante aktører Der skal igangsættes udformning af en turiststrategi for kommunen Der skal fokus på fremtidig branding og markedsføring af kommunen Fokus på optimal servicering af investorer og virksomheder m.v. der står med ønsker om udvikling af projekter, som kan fremme en positiv udvikling i kommunen

13 side 13 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Internationale relationer Målsætninger endnu ikke formuleret. j.fr. første indsats for området. Understøtter flg. strategiske indsatsområder I begyndelse af 2008 skal en strategi for internationalt rettede aktiviteter vedtages i kommunalbestyrelsen

14 side 14 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Borgerservice Målsætninger endnu ikke formuleret. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

15 side 15 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Faglige indsatser: Ansvar

16 side 16 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Ansvar

17 side 17 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg

18 side 18 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Fagsekretariet Pleje og Omsorg I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at de forebyggende hjemmebesøg skal flyttes fra Fagsekretariatet Sundhed og Forebyggelse til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Dette betyder, at de forebyggende hjemmebesøg skal integreres i visitatorenheden i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Fagsekretariatet Forebyggelse og Sundhed og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg udarbejder implementeringsplan for overflytningen af de forebyggende hjemmebesøg

19 side 19 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Kostforplejning Socialudvalget vil i 2008 have fokus på: Optimering af driften i køkkenerne, herunder evaluering af og beslutning om organisering af produktion og levering, herunder antallet af produktionssteder. Afklaring af om: - der fortsat skal være ældrecafeer, herunder hvor mange, hvor og i hvilken form, samt udformning af en standard for dette tilbud. - de pædagogiske måltider er en del af plejekulturen, herunder i hvilken form. Opfølgning på kvalitetsstandarder for: - Madservice til hjemmeboende pensionister - Døgnkost/servicepakke til beboere på Plejecentrene. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Implementering af beslutninger, der er taget som konsekvens af kostanalysen

20 side 20 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Personlig og praktisk hjælp Socialudvalget ønsker at sætte fokus på den personlige og praktiske hjælp, som en del af kommunens borgere modtager. Udvalgets mål er at 90% af alle borgere, der modtager personlig eller praktisk hjælp, skal være tilfredse med den udførte hjælp. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Igangsætte og gennemføre et projekt som sikre at alle visitatorer løbende gennemfører tilfredshedsmålinger og at resultaterne heraf implementeres i praksis

21 side 21 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Plejecentre I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en analyse af Faaborg- Midtfyn Kommunes plejecentre. Formålet med analysen er at vurdere indholdet og rammerne for serviceniveauet på plejecentrene i forbindelse med kommunesammenlægningen. Analysen indeholder 4 dele: 1. En vurdering af den nuværende plejecenterstruktur, herunder en kortlægning af medarbejdere, plejecenterledere og repræsentanter fra fagsekretariatet for pleje og omsorgs vurdering af den nuværende organisering og opgaveløsning. 2. En vurdering af kommunens håndtering og styring af aflastnings- og demensområdet. 3. En plejetyngdemåling på kommunens 12. plejecentre for at skabe et fælles billede af den nuværende plejebelastning på kommunens plejecentre. 4. En vurdering af de økonomiske rammer på kommunens plejecentre, herunder en vurdering af fordelingen af de økonomiske rammer til bl.a. administration, rengøring, ledelse og pleje. Analysen var færdig i august 2007, hvorefter den har været drøftet i Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen. I 2008 vil Socialudvalget arbejde med at implementere en række af analysens anbefalinger. Understøtter flg. strategisk indsatsområde 1. Implementering af resultater fra analysen af plejecentre i Faaborg-Midtfyn Kommune

22 side 22 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Handicap og Psykiatri 1. Implementering og konkretisering af handicappolitikken. Kommunen udarbejder og formulerer i 2007 en handicappolitik, der vil udgøre den overordnede ramme for kommunens indsats på handicap- og psykiatriområdet, bl.a. ved at beskrive overordnede politiske målsætninger og visioner for udviklingen på området. Socialudvalget skal i løbet af 2008 arbejde med og konkretisere den overordnede ramme, som handicappolitikken udgør. Det kan ske i form af temadrøftelser om særlige udfordringer og mål. I forlængelse heraf kan Socialudvalget træffe beslutninger om delmål og konkrete handlingstiltag samt tage stilling til visitationsstandarder og serviceniveau på nærmere definerede områder. 2. Overvejelser for udvikling af kommunens tilbudsvifte og samspillet med omverdenen I 2008 vil socialudvalget på oplæg fra fagsekretariatet drøfte og tage stilling til mål og retning for kommunens udvikling af egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet i sammenhæng med kommunens samarbejde og samspil med andre kommuner, private tilbud og regionen omkring køb og salg af sociale ydelser. Socialudvalget vil følge udviklingen, drøfte muligheder og udfordringer og forholde sig til kommunens fremadrettede strategi på området, herunder hvorledes kommunen mest hensigtsmæssigt påvirker og deltager i mellemkommunale aftaler og hensigtserklæringer og i rammeaftalen i den syddanske region. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Implementering og konkretisering af handicappolitikken Overvejelser for udvikling af kommunens tilbudsvifte og samspillet med omverdenen

23 side 23 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Faglige indsatser: Ansvar

24 side 24 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Ansvar

25 side 25 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg

26 side 26 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg 10. klasse 10. klasse i Faaborg-Midtfyn kommune er starten på de unges ungdomsuddannelsesforløb. 10. klasse sikrer, - at alle unge er klar til en ungdomsuddannelse. - at unge, der af forskellige årsager er faldet fra deres valg efter 9. klasse, samles op og fastholdes i et uddannelsesforløb. Derfor skal 10. klasse give et bredt tilbud med mange valg- og kombinationsmuligheder. Ungdomsmiljøet skal være udfordrende og afspejle den enkelte unges faglige og personlige behov. Analyse af skolestruktur i Faaborg-Midtfyn kommune Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge

27 side 27 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Dagtilbud - Børn Uddrag af Faaborg-Midtfyn Kommunes børne- og ungepolitik: I 2012 siger: Alle børn og unge: Jeg er klar! Ud fra den, jeg er, er jeg med på viden, sundhed, uddannelse og lyst til udfoldelse og fællesskab Forældrene: Vi bliver involveret, og der bliver taget hånd om vores børn Uddannelsesinstitutionerne: Børn fra FMK er parate til en uddannelse Borgerne: Leg, læring og undervisning gør, at FMK er et godt og trygt sted for vore børn at være Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse. c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Uddrag af udviklingsstrategi 2008 for børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Gode vilkår for børn og unge står centralt i kommunens vision. Vi skal skabe trygge, udfordrende og kreative rammer, der sikrer, at børn og unge trives godt og får de bedste forudsætninger for at matche fremtidens krav om kreativitet og viden. Børn i førskolealderen: Kommunen skal udvikle dagpasningstilbud med fleksible åbningstider af hensyn til forældre og børn. Dagtilbud som er kreative og udfordrende miljøer for alle børn i førskolealderen. Implementering af børne- og ungepolitikken samt forankring i den harmoniserede struktur Udvikling af redskaber til understøttelse til størst mulig inklusion Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge Børn & Unge

28 side 28 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Børn i problemer jf. børnelinjen Uddrag af Faaborg-Midtfyn Kommunes børne- og ungepolitik: I 2012 siger: Alle børn og unge: Jeg er klar! Ud fra den, jeg er, er jeg med på viden, sundhed, uddannelse og lyst til udfoldelse og fællesskab Forældrene: Vi bliver involveret, og der bliver taget hånd om vores børn Uddannelsesinstitutionerne: Børn fra FMK er parate til en uddannelse Borgerne: Leg, læring og undervisning gør, at FMK er et godt og trygt sted for vore børn at være Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse. c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Øvrige målsætninger: I 2008 skal der ske en besparelse på 5 anbringelser svarende til 1,875 mill. kr. Reducering i antallet af tvangsfjernede børn Besparelse på anbringelsesområdet Implementering af Handleguiden inden for BUR s område Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge

29 side 29 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Almen Undervisning Undervisningen i Faaborg-Midtfyn kommune skal sikre, at alle er med. Undervisningen skal være kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet. Udarbejdelse af Kvalitetsrapport for undervisningsområdet jf. folkeskolelovens 40 a Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge

30 side 30 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Ungdomsskolen Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. ( Lov om Ungdomsskoler ). Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud af ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet er åbent for alle unge fra 7. klasse til 18 år. (Ungdomsskolelovens 2 ) Ungdomsskolens egen vision er at være koordinator for hele ungeområdet, og være den institution, der til enhver tid kan bruges som entreprenør, når noget nyt / særlige tiltag skal køres i stilling overfor ungegruppen. Ungdomsskolen skal give et helhedsorienteret tilbud med kun en indgang for den unge. Missionen er at samle alle relevante opgaver, tilbud, samarbejdspartnere og indsatsområder, der muliggør missionen. Ungdomsskolen skal være den base, unge altid kan henvende sig til for at få hjælp, råd, oplevelser, socialt samvær og nye udfordringer. Understøtter flg. strategiske indsatsområder

31 side 31 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Ungdomsuddannelser Alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en ungdomsuddannelse på det niveau, som deres potentiale rækker til. Faglige netværk og samarbejde mellem skoler og gymnasier: a) Ledelsesniveau kontaktudvalg b) Naturfagsgrupper (Faaborggruppen og Midtfynsgruppen) c) Samarbejdsprojekter i fag Ungdomsuddannelse til alle Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge Børn & Unge

32 side 32 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Specialundervisning Målsætningen er baseret på, at det er værdifuldt, at: Skolen er inkluderende Fokusere på elevernes potentialer Bevare og udbygge relationerne i elevernes hverdag Der er balance mellem normalsystemer, specialiserede tilbud og kompetencer Der er helhed i indsatser Inddrage og involvere forældrene Arbejde forebyggende Det er værdifuldt at... Det betyder at... Mål Skolen er inkluderende Fokusere på elevernes potentialer - Skolen har en anerkendende tilgang til eleverne - Skolen tilpasser sig et bredt spektrum af elevprofiler, evt. med sparring af fagpersoner udenfor skolen - Skolen øger indsatsen med undervisningsdifferentiering for derigennem at minimere henvisningsfrekvensen til PPR - Skolen arbejder systematisk med identifikation og beskrivelse af elevernes udviklings- og læringspotentialer - Undervisningen bygger på elevernes kompetencer Flere elever kan rummes i normalsystemet Alle børn får de udfordringer, de har brug for Bevare og udbygge relationerne i elevernes hverdag - Skolen øger integrationen mellem almen undervisning og specialpædagogisk indsats - Skolen befordrer de relationer som udgør elevernes hverdag - Skolen skaber mulighed for at eleverne kan opbygge nye relationer og indgå i nye fællesskaber - Skolen fokuserer på mangfoldighed i gruppedannelser Flere elever forbliver i nærmiljøet Der er klarhed over, hvad der kan tilbydes inden for normalsystemet, og hvad de specialiserede tilbud dækker. Normalsystemets og det specialiserede tilbuds kompetencer spiller sammen. At der er helhed i indsatser Inddrage og involvere forældrene - Eleverne får det mindst indgribende men tilstrækkelige tilbud, herunder at der stilles den nødvendige faglighed til rådighed. - Der stilles store krav til samarbejdet mellem alle aktører - Der skal foregå en effektiv koordinering af alle delindsatser - Der foretages en løbende dokumentation og evaluering af enhver indsats - Enhver specialpædagogisk indsats iværksættes på baggrund af en dialog mellem forældre og skole med evt. inddragelse af fagpersoner udenfor skolen Eleverne får det mindst indgribende men tilstrækkelige tilbud Kvaliteten i og effekten af indsatserne øges Højt informationsniveau Arbejde forebyggende Skolen opfanger og afhjælper indlærings- eller andre typer af problemstillinger Færre elever har behov for specialpædagogisk indsats

33 side 33 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Specialundervisning Understøtter flg. strategiske indsatsområder Udarbejdelse af skolens tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen: Delmål: a) Evaluering af specialundervisningen/specialindsatser b) Udvikling af området bl.a. udviklingsarbejde c) Dokumentation af det specialpædagogiske arbejde på skolen, der er udført/igangsat for de midler, der er afsat hertil i budget 2007 Børn & Unge

34 side 34 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Faglige indsatser: Ansvar

35 side 35 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Ansvar

36 side 36 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Kultur- og fritidsudvalg

37 side 37 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Kultur- og fritidsudvalg Kultur og fritid I 2010 siger Borgerne og lokale foreninger Kommunen er god til at hjælpe ideer på vej og de yder en god indsats for at understøtte et alsidigt kultur- og fritidsliv. Folkeoplysningsudvalget Vi har stor indflydelse på rammerne for fritidslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Nye tilflyttere Kultur og fritidstilbuddene mange og så er kvaliteten helt i top. Alle Kommunen er en moderne kommune, hvor tilbuddene hele tiden udvikles i takt med ændrede vaner, behov og udvikling i tilbud/muligheder. Faaborg-Midtfyns overordnede kultur- og fritidspolitiske målsætning er at skabe gode rammer for, at børn, unge og voksne kan udfolde sig aktivt igennem hele livet. Endvidere er det et overordnet mål at medvirke til at fremme kommunens udvikling, skabe tiltrækning og gøre kommunen attraktiv og synlig gennem kultur- og fritidstilbud. Kulturelle tilbud og samarbejde Det er vigtigt at Faaborg-Midtfyn Kommune står stærkt i forhold til de kulturelle tilbud og samarbejde og bruger det aktivt i forhold kommunens positive omdømme. Målet er klart - Faaborg-Midtfyn Kommune er - et kultur- og fritidsmekka i Dette skal bl.a. ske ved, aktivt at understøtte og videreudvikle de mange gode tilbud Faaborg-Midtfyn har herunder kommunens centrale kulturinstitutioner såsom biblioteker, musikskoler, museer, billedskoler m.v. konstant er i udvikling med tidssvarende kulturtilbud at det frivillige kulturarbejde i regi af foreninger m.v. understøttes bedst muligt i både drift og udvikling at der arbejdes målrettet på etablering og synliggørelse af de mange lokale fyrtårne som evt. kan lyse på et eller to Eiffeltårne Stor åbenhed overfor nytænkning samt at der bakkes om skæve ideer og tanker. at gøre vores borgere aktive ambassadører for de gode kulturelle tilbud og oplevelser om findes i Faaborg- Midtfyn. at der arbejdes med kulturtilbud i børn- og ungehøjde. At der medtænkes samarbejde med ungdomsskolen. At der formuleres klare målsætninger og strategier for udvikling af kommunens kunst- og kulturhistoriske museer med henblik på en styrkelse og udvikling af deres position i det samlede billede af kulturtilbud.

38 side 38 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Kultur- og fritidsudvalg Kultur og fritid Målsætninger for Fritids- og foreningslivet Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Faaborg-Midtfyn har et rigt og varieret forenings- og fritidstilbud for kommunens børn, unge og voksne, da dette er selve grundstenene til Faaborg-Midtfyns forsatte vækst. Det betyder at der bl.a. skal arbejde for: at vores borgere er de bedste ambassadører for det gode fritidsliv og de mange tilbud der tilbydes. at fritids- og foreningslivet skal have gode rammer og vilkår for at udvikle sig. at der udvises fleksibilitet i forhold til borgernes efterspørgsel på individuelle løsninger. at den kommunale organisation aktivt understøttes af lokale netværk og ildsjæle at det frivillige, organiserede arbejde fortsat skal understøttes i respekt for foreningernes egenart og selvforvaltning. at der skal udvikles endnu bedre rammer for såvel bredden som eliten. De er hinandens forudsætning for succes. at der ønskes et godt samarbejde med folkeoplysningsudvalg at de mange attraktive foreninger og tilbud synliggøres og der skabes overblik over de mange gode tilbud. at der arbejdes for en videreførelse af de nuværende haller i alle lokalområderne. Kommunikation Der skal være en offensiv formidling af kommunens kultur- og fritidstilbud til borgere og omverdenen i øvrigt. Det skal understøtte et brand af kommunen som stærk på disse felter. Udarbejdelse af en fritidsstrategi for kommunen Udarbejdelse af en kulturstrategi for kommunen Støtte op om kulturaftale Fyn og bidrage til at fælles kulturstrategiske satsninger på Fyn Arbejde for realisering af udviklingsstrategiens projekter under det strategiske indsatsområde Kultur og Fritid Understøtter flg. strategisk indsatsområde Kultur og Fritid Kultur og Fritid Kultur og Fritid Kultur og Fritid

39 side 39 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Kultur- og fritidsudvalg Faglige indsatser: Ansvar

40 side 40 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Kultur- og fritidsudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Ansvar

41 side 41 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg

42 side 42 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Byggesagsbehandling Der ønskes fokus på videreudvikling af kvaliteten i byggesagsbehandlingen. Sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i en servicemodel, hvor myndigheden er vejledende over for borgeren. De politiske målsætninger for sagsbehandlingstiden er: kategori 1, anmeldelsessager kategori 2, øvrige anmeldelsessager uden dispensation kategori 3, enkeltboliger og tilbygninger uden dispensation kategori 4, erhverv, institutioner, større boligbebyggelser 2 uger 4 uger 4 uger 6 uger Forudsætning: at der foreligger fyldestgørende ansøgningsmateriale og tilladelser fra andre myndigheder. Bemærkning (vil ikke fremgå af det færdige katalog): For 2007 blev det vedtaget, at sagsbehandlingen skal ske ud fra en servicemodel, hvor myndigheden er vejledende over for borgeren. Der blev endvidere vedtaget mål for sagsbehandlingstiden samt vedtaget målsætning om udarbejdelse af et digitalt ansøgningsskema, der både kan lette arbejdet med ansøgning for borgeren og samtidig sikre bedre ansøgningsmateriale. Der arbejdes vejledende over for borgerne, men det er endnu ikke lykkedes at komme ned på den målsatte sagsbehandlingstid. Der arbejdes med flere initiativer for at opnå målsætningen, herunder at det bliver nødvendigt at tydeliggøre over for ansøgere, at fristen regnes fra det tidspunkt hvor der foreligger fyldestgørende ansøgningsmateriale. Hidtil er alle ressourcer blevet anvendt til at forkorte sagsbehandlingstiden, hvorfor der ikke har været arbejdet med det digitale ansøgningsskema. Scanning af byggesagsarkivet igangsættes ultimo 2007 og gennemføres i 2008 med den sidste færdiggørelse primo Arkivet gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside for alle borgere, hvilket forventes at spare sagsbehandlerne for en del tid med fremfinding af sager. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

43 side 43 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Vedligeholdelse af kommunens faste ejendomme Opstilling af langsigtede vedligeholdelsesplaner og tilhørende budgetter for alle kommunens ejendomme. Bemærkning (vil ikke fremgå af det færdige katalog): Der er i 2007 opstillet langsigtede vedligeholdelsplaner og tilhørende budgetter for alle ejendomme. Fremover vil arbejdet bestå dels af en a jourføring og optimering af denne planlægning, dels den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsen. Fagsekretariatet vil stå for al projektering og gennemførelse af bygherrerolle vedrørende nybyggeri og øvrige anlægsarbejder på bygninger. Mindre opgaver udføres af egne medarbejdere, større nybyggerier ved eksterne rådgivere. Energirådgivning: Der er indgået kontrakt om energirådgivning med de lokale forsyningsselskaber, der stiller rådgivere til rådighed uden beregning. Alle aftaleholdere med rådighed over fast ejendom er opfordret til at anvende rådgivningen. Staten og KL på vegne kommunerne har indgået en aftale om realisering af energibesparelser i kommunerne i lighed med vedtagne regler for statens ejendomme. Ønskes aftalen fulgt betyder det, at der skal gennemføres en systematisk indsats i alle kommunens ejendomme, herunder gennemføres alle energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid på indtil 5 år. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

44 side 44 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Brand og Beredskab Vedtagelse af ny beredskabsplan for Faaborg-Midtfyn kommune i Bemærkning (vil ikke fremgå af det færdige katalog): Fremdriften er som forventet i 2007 og der forventes vedtaget en samlet beredskabsplan i Understøtter flg. strategisk indsatsområde

45 side 45 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Miljøområdet Området omfatter miljøgodkendelser virksomheder miljøgodkendelser landbrug tilsyn på virksomheder og landbrug jordforurening kvalitetsstyringssystem for miljø og natur Kort sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser, fra der foreligger fyldestgørende ansøgning. Vedtagelse af en generel politik for afgørelse af sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Vedtagelse af tilsynsplan for 2008, der overholder Miljøstyrelsens vejledning om kommunalt tilsyn. Indarbejdelse af kvalitetsstyringssystem på tværs af de 3 tekniske fagsekretariater. Bemærkning (vil ikke fremgå af det færdige katalog): For 2007 er der alene opstillet politiske målsætninger for tilsyn på virksomheder og landbrug. Disse målsætninger overholdes, således at minimumsfrekvenserne i Miljøstyrelsens vejledning overholdes. Det samme er foreslået for Tilsynsplan forelægges udvalget primo For miljøgodkendelser af virksomheder gælder, at der kommer mange ansøgninger ind, hvorfor det er nødvendigt, i det mindste i en periode, at købe bistand til sagsbehandlingen hos private rådgivere. Udgiften afholdes inden for budgettet for Byggeri og Miljø. Det er et generelt problem, at mange ansøgninger er mangelfulde hvad angår faktuelle oplysninger om produktion m.m. Miljøgodkendelse af landbrug, husdyrhold, er efter lang tids problemer med Skov- og Naturstyrelsens EDB system kommet i gang medio Når et antal sager er behandlet i udvalget forventes det, at der primo 2008 kan opstilles politiske målsætninger for afgørelse af sagerne, således at alle eller en væsentlig del af disse kan afgøres administrativt. Jordforurening. Der er igangsat en ekstraordinær indsats med bistand fra rådg. ingeniører Niras med henblik på, at alle sager der er overført fra de gamle kommuner og amtet bliver behandlet færdige i Kvalitetsstyringssystemet omfatter opgaver i alle tre tekniske fagsekretariaterer og er igangsat i 2007 hvad angår fastlæggelse af organisation og valg af system. Den mere praktiske gennemførelse af systemet helt ud i sagsbehandlingen kommer i Understøtter flg. strategisk indsatsområde

46 side 46 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Faaborg Havn Der er ikke besluttet nye politiske visioner og målsætninger ud over at man forventer, at en yderligere udbygning af lystbådekapaciteten kan blive aktuel inden for de nærmeste år. Der er udtalt ønske om at fortsætte renoveringen af havnens toilet- og badefaciliteter, så servicestandarden bliver højnet. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

47 side 47 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Drift - Park og vejafdelingen - Teknik og miljøudvalget ønsker at der i 2008 og fremefter arbejdes med at realisere de budgetterede rationaliseringsgevinster. - Den igangsatte proces med at rationalisere og planlægge kommunens materielgårde skal fortsættes. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

48 side 48 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Veje og cykelstier I Faaborg-Midtfyn Kommune skal der i fremtiden være fokus på sikkerhed og tryghed i trafikken. Det betyder at Teknik og Miljø-udvalget vil arbejde for at: Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune fremover tager cyklen i stedet for bilen, når man skal på arbejde, børn skal i skole osv. Der i Faaborg-Midtfyn Kommune etableres flere cykelstier (transportstier) Det overordnede vejnet udbygges Der foretages en prioritering af vejreservationerne på statens veje og de større kommunale veje Prioritering af investeringerne i trafiksikkerhedsplanen Analyse og plan for de kommende års investeringer i cykelstier Understøtter flg. strategisk indsatsområde Sundhed & Velvære Børn & Unge Sundhed & Velvære Børn & Unge

49 side 49 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Affald og genbrug Der er ikke vedtaget målsætninger for dette område. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

50 side 50 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Vandforsyning og spildevand Der er ikke vedtaget målsætninger for dette område. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

51 side 51 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Naturværdierne i kommunen TMU har en overordnet målsætning om at Faaborg-Midtfyn Kommune i fremtiden skal være en grøn og sund kommune til fremme af bosætning og høj livskvalitet for borgerne samt til fremme af erhverv herunder i særlig grad turismen, der meget direkte er afhængig af righoldig adgang til aktiviteter i naturen. Kommunen rummer store naturværdier af international betydning og som der foreligger særlige forpligtigelser til at sikre. Teknik og miljøudvalget målsætning er: at kommunen lever op til disse forpligtigelser og at tilstedeværelsen og sikring/udbygning af disse værdier også anses som et aktiv for kommunen i både bosætnings- og turismesammenhæng at en naturpleje og genopretningsindsats kædes tæt sammen med indsatsen for udvikling af en grøn og sund kommune Udarbejdelse af en friluftsstrategi for kommunen skal gennemføres og afsluttes i 1. halvdel af Skal koordineres med udarbejdelse af kommunens fritidsstrategi Understøtter flg. strategiske indsatsområder Friluftsliv, natur og landskab Udarbejdelse af ny strategi for udvikling af Tarup-Davinde området i samarbejde m. Odense Kommune Friluftsliv, natur og landskab Gennemførelse af projekter i Udviklingsstragien 2008, som vedrører udvalgets områder (ex. Analyse af strandpark/ badeanstalt i Faaborg, understøtte Naturturismeprojektets aktiviteter m.v) Vedtage en handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter, såsom Bjørneklo og Rosa Rogusa samt generelle retningslinier for kommunens egen brug af pesticider i driften. Klar inden 1. marts 2008 Fastlægge tider for sagsbehandling indenfor plan og natursager

52 side 52 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Fysisk planlægning Teknik og miljøudvalget finder det af stor betydning, at den fysiske planlægning bidrager til understøtte målsætningen om en grøn, sund kommune. Det skal bør bla. ske ved: at gennemføre en helhedsorienteret planlægning for byerne og deres næromgivelser, som medtænker den rekreative dimension at bidrage til at minimere konflikter mellem erhverv og bosætning, herunder mellem boligområder og intensive husdyrhold. at planlægningen bidrager til at fremme en bæredygtig udvikling udvikling, herunder løsning af klimaproblemer at planlægningen har fokus arkitektektoniske løsninger som er nyskabende og af høj kvalitet Hvad angår lokalplanlægningen har Teknik- og miljøudvalget følgende: målsætninger Lokalplanlægningen skal fremme kommunens overordnede udviklingsmål. Lokalplanarbejdet skal gives høj prioritet og bygherrer skal ydes en effektiv og smidig sagsbehandling. Lokalplanlægning skal times og ske på et detaljeringsniveau, som på den ene side tilgodeser kvalitet i planlægningen i forhold til velbeskrevne mål for den områdernes udvikling og på den anden siden sikrer en inddragelse af og realisme i forhold til investorønsker og andre hensyn. Lokalplanlægningen skal søge at være på forkant udviklingen således at den understøtter målene for udviklingen fastlagt i den overordnede planlægning og således at jordforsyningen også er på forkant i forhold til efterspørgselen på jord til byggeri mv. Kvaliteten i planlægningen og byområder/kvarterer mv. må ikke sættes over styr som følge af en for lempelig dispensationspraksis. Borgere skal høres og sikres en god behandling i lokalplanarbejdet Fastlægge tider for sagsbehandling indenfor plan og natursager Understøtter flg. strategisk indsatsområde

53 side 53 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Teknik- og miljøudvalg Attraktive, rekreative muligheder TMU har en overordnet målsætning om at Faaborg-Midtfyn Kommune i fremtiden skal være en grøn og sund kommune til fremme af bosætning og høj livskvalitet for borgerne samt til fremme af erhverv herunder i særlig grad turismen, der meget direkte er afhængig af righoldig adgang til aktiviteter i naturen. Faaborg-Midtfyn kommune har et naturgrundlag, der giver særdeles gode muligheder for friluftsliv. (Friluftsliv handler om del af befolkningens fritidsaktiviteter, som foregår i naturen uden for sports- og idrætsanlæg) Blandt de umiddelbare styrker er bl.a. øhavet og adgangen til søsportsaktiviteter fra attraktive havne i fynsk sammenhæng store skovområder og de største søer relativt store arealer i offentligt eje især i Svanninge Bakker private fonde ejer væsentlige områder der vil give udvidet publikumsadgang, senest med Bikuben Fondens erhvervelse af ca. 400 ha op til statsskovarealerne i Svanninge Bakker. de store muligheder for skabelse af natur og rekreative aktiviteter i Tarup-Davinde området resultater af de senere års indsatser inden for projekter som Naturturismeprojektet i Øhavet, cykelturismeprojektet og Havørred Fyn projekterne. udvikling af mere bynær natur v. Ringe og Faaborg byer. Udvalget har følgende målsætninger: en forbedret tilgængelighed til naturoplevelser i både natur, skov og landbrugslandskabet, herunder også til udvalgte områder, som er i privat eje (stier, flere besøgsområder mv.) at gøre en særlig indsats for at forbedre tilgængeligheden til friluftsudfoldelse i de bynære omgivelser, for at øge byernes attraktivtet og styrke friluftsliv og motion i hverdagen. at forbedre udfoldelsesmuligheder i landskabet for udvalgte grupper, herunder ridning etablere attraktive faciliteter til nye former for friluftsaktiviteter øget tilgængelighed til besøgsområder langs kysterne, at kommunens badestrande og andre offentlige faciliteter, herunder turistfaciliteter er tidssvarende, vedligeholdes og holdes rene, at naturformidlingen er af høj kvalitet, at friluftsmulighederne udbygges på et bæredygtigt grundlag i forhold til naturværdierne, der sine steder må udbygges/genoprettes (skovrejsning, naturgenopretning m.v.) at især kommunens børn og unge, herunder skoler og institutioner gives gode muligheder for aktiviteter i naturen løsning af en række modsatrettede interesser mellem forskellige brugergrupper omkring udnyttelsen af natur- og skovområder.

Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2

Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2 Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2008

Regnskab & årsberetning 2008 Regnskab & årsberetning 2008 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Kommunens årsberetning 7 Den kommunale organisation 7 Driftsåret 8 Anlæg 10

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense Effektstyring Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder BKF BMF Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Økonomistyring Brandvæsen Veje Trafik Service- og støttefunktioner Tværgående strategier Miljø Park

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere