PERSONALEGODER Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds fordele med den stores ressourcer.

2 FORORD En virksomheds konkurrenceevne afhænger i høj grad af evnen til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Denne generelle sandhed har i særlig grad betydning, når der som tilfældet er for øjeblikket er mangel på arbejdskraft. Der er derfor en øget interesse blandt virksomhederne for at tilbyde medarbejderne såkaldt fleksible lønpakker, dvs. en kombination af kontant løn og personalegoder. Denne fleksibilitet har den fordel, at virksomheden kan imødekomme den enkelte medarbejders særlige ønsker. Personalegoder i stedet for kontanter kaldes også bruttotrækordninger. Med de høje danske marginalskatter for personer er bruttotrækordninger interessante, hvis skatten af personalegoderne er mindre end skatten af den alternative kontante løn. Og dette er tilfældet for en række personalegoder. Fleksibiliteten over for medarbejderne behøver derfor ikke at betyde øgede udgifter for virksomheden. Der er altså tale om en win-win -situation. Der opnås mere valuta for pengene. Publikationen er tænkt som et opslagsværk, hvor man kan se, hvorledes en lang række personalegoder beskattes. Redaktionen er afsluttet den 15. april Kreston Danmark Personalegoder Revitax/Forlaget Thomson, 2008 Sats og tryk: Silkeborg Bogtryk 1. udgave, 1. oplag ISBN:

3 INDHOLD Indledning... 3 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 4 Bruttotrækordninger (5) Egenbetaling (6) Bagatelgrænse (6) Personalegoder skat... 8 Avis (8) Befordring hjem/arbejde (8) Beklædning (8) Bonuspoint (8) Bredbånd (10) Brobizz (10) Bøder (11) Firmabil (12) Firmabørnehave (15) Flytteudgifter (15) Fratrædelsesgodtgørelse (15) Færgeabonnement (16) Gaver (16) Helårsbolig (17) Hjemmearbejdsplads (17) Jagt (18) Jubilæumsgratiale (18) Kantineordning (19) Kunstforening (20) Kørekort (20) Kørselsgodtgørelse/ tilskud til bil (20) Lystbåd (20) Medarbejderaktier generel ordning (22) Medarbejderaktier individuel ordning (22) Medarbejderobligationer (24) Motorcykel (25) Parkeringsplads (25) Pc (26) Personalearrangementer (27) Personaleforening (27) Personalelån (28) Personalerabat (28) Rejser (28) Sommerbolig (30) Sports- og motionsfaciliteter (31) Sundhedsordning (32) Syge- og ulykkesforsikring (33) Telefon (33) Tv-kanaler (33) Uddannelse (34) Hovedaktionærer mfl Helårsbolig (35) Sommerbolig (36) Lystbåd (37) A-indkomst, AM-bidrag, oplysningspligt mv Personalegoder moms Indhold

4

5 INDLEDNING 3 Som nævnt i forordet er bruttotrækordninger, dvs. ordninger, hvor der ydes personalegoder i stedet for kontant løn, interessante, hvis skatten af personalegoderne er mindre end skatten af den alternative løn. Skatten vil være mindre, hvis den skattepligtige værdi af personalegodet er lavere end virksomhedens udgift. Hvad er så den skattepligtige værdi? Den skattepligtige værdi kan opdeles i tre kategorier. Nogle personalegoder er skattefrie, og her opnås derfor den største skattebesparelse. Den skattepligtige værdi er for andre personalegoder lig med virksomhedens udgift og er derfor skattemæssigt uinteressant. I den tredje kategori falder de personalegoder, hvor den skattepligtige værdi afviger fra virksomhedens udgift. Personalegoder i denne kategori er skattemæssigt fordelagtige, hvis det skattepligtige beløb er lavere end virksomhedens udgift, hvilket afhænger af medarbejderens»forbrug«af godet, som f.eks. fri bil og fri telefon. Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform beskattes efter samme regler som andre medarbejdere, men der gælder dog særlige regler for helårsbolig, sommerbolig og lystbåd. Foruden at beskrive, hvordan en lang række personalegoder beskattes, er det i oversigtsform vist, om virksomheden har oplysningspligt, skal indeholde skat mv., og om virksomheden har momsfradrag. Indledning

6 4 PERSONALEGODER ER DET BEDRE END KONTANTER? Svaret på dette spørgsmål er ikke entydigt. Svaret kan være såvel ja som nej, afhængig af hvilken værdi medarbejderen skal betale skat af. Det afgørende er altså værdiansættelsen af personalegodet. Personalegoder i stedet for kontant løn (bruttotrækordninger) er kun interessante, når den skattepligtige værdi for medarbejderen er mindre den faktiske udgift (markedsværdien). Hovedreglen er, at den skattepligtige værdi af personalegodet er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivningen og administrativ praksis. Nogle personalegoder er skattefrie. Andre personalegoder værdiansættes til et beløb, der afviger fra arbejdsgiverens udgift. Det gælder eksempelvis fri bil og fri telefon. Når et personalegode beskattes lempeligere end kontant løn, har arbejdsgiveren og medarbejderen en fælles interesse i, at en del af medarbejderens løn udbetales i naturalier. Medarbejderen sparer skat, og arbejdsgiveren får en mere tilfreds medarbejder for den samme lønudgift. Eksempel En medarbejder får tilbudt en månedlig løn på kr. eller en løn på kr. og arbejdsgiverbetalt bredbånd, fastnettelefon og mobiltelefon. Den månedlige udgift hertil er anslået til kr. Skattepligtig værdi af fri telefon mv. udgør 250 kr. pr. måned (2008). Personen betaler 63 % i marginalskat (skatten af den sidst tjente krone), heri er indregnet AM-bidrag. Skatten er i eksemplet beregnet med 63 % af hele indkomsten, da den yderligere løn og beskatningen af personalegodet vil ske med denne procentsats. Rådighedsbeløb uden fri telefon Løn Skat Løn efter skat Udgifter til telefon mv. Rådighedsbeløb kr kr kr kr kr. Personalegoder - er det bedre end kontanter?

7 5 Rådighedsbeløb med fri telefon Løn Skat af kr. Rådighedsbeløb kr kr kr. Som eksemplet viser, stiger det månedlige rådighedsbeløb med 788 kr. Årsagen til stigningen i rådighedsbeløbet er, at den skattepligtige værdi af fri telefon og bredbånd er mindre end udgiften hertil. Har medarbejderens husstand i øvrigt udgifter til telefon, f.eks. børnenes mobiltelefoner, skal der ikke ske beskatning af fri telefon mv., hvis den årlige private udgift udgør kr. Stigningen i rådighedsbeløbet ved valg mellem kontant løn og personalegoder kan beregnes som: (Udgiften til personalegodet skattepligtig værdi af godet) x personens marginalskatteprocent Bruttotrækordninger Arbejdsgiveren skal indeholde A- skat i lønmodtagerens samlede løn, og bruttolønnen må ikke reduceres med krav, som arbejdsgiveren har mod lønmodtageren. Dette er dog ikke til hinder for, at arbejdsgiveren og medarbejderen kan aftale, at en del af lønnen består af naturalier (bruttotrækordninger). Arbejdsgiveren får betalingen for personalegodet før træk af A-skat. Bruttotræk må ikke forveksles med egenbetaling. Selv om medarbejderen har betalt for personalegodet via en bruttolønnedgang, er der ikke skattemæssigt tale om egenbetaling. Der er kun tale om egenbetaling, når dette sker, efter at arbejdsgiveren har indeholdt A-skat, se afsnittet om»egenbetaling«. Hvis en medarbejder helt eller delvist betaler for et personalegode, fragår egenbetalingen i den skattepligtige værdi af personalegodet. En aftale om bruttotræk ændrer ikke på, at medarbejderen skal beskattes af det pågældende personalegode, medmindre godet efter lovgivningen eller praksis er skattefrit. En bruttotrækordning skal opfylde følgende betingelser: Der skal foreligge en ændret lønaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Det er tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensionsbidrag, overtidsbetaling mv. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede lønaftale. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over hele Personalegoder - er det bedre end kontanter?

8 6 lønaftaleperioden. Der må godt indgås en aftale om, hvorledes lønnen skal reguleres, hvis medarbejderen ikke længere ønsker personalegodet. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det betyder, at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der er uafhængigt af medarbejderens forbrug af godet og arbejdsgiverens løbende omkostninger. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderen. Det betyder, at arbejdsgiveren skal være enten ejer af godet eller kontraktpart i forhold til den eksterne leverandør af godet. Kravet fraviges dog for fri telefon og sundhedsforsikringer. Der skal være tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Medarbejderen skal have mulighed for eventuelt med et rimeligt varsel at træde ud af ordningen. Egenbetaling Den skattepligtige værdi af et personalegode nedsættes, hvis medarbejderen yder egenbetaling til arbejdsgiveren af beskattede midler. Egenbetalingen skal ske med beskattede midler, dvs. som et træk på lønsedlen efter skat eller ved direkte betaling til arbejdsgiveren. En aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om en generel lønnedgang (bruttotrækordning) i forbindelse med, at medarbejderen får et personalegode stillet til rådighed, er ikke egenbetaling. En medarbejders egenbetaling reducerer eksempelvis den skattepligtige værdi af firmabil. Beløb, som medarbejderen selv betaler, f.eks. til benzin, er ikke egenbetaling, medmindre udgiftsbilagene afleveres til arbejdsgiveren arbejdsgiveren udgiftsfører beløbene som udlæg efter regning og indtægtsfører samme beløb som egenbetaling i firmabilregnskabet. Bagatelgrænse Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad stiller til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, er skattefrie, hvis den samlede værdi af disse goder maksimalt udgør kr. (2008) pr. år. Der er tale om en bagatelgrænse, og hvis årets goder overstiger grænsen, skal der betales skat af den samlede værdi af goderne. Eventuel egenbetaling fragår ved afgørelsen af, om bagatelgrænsen er overskredet. Personalegoder - er det bedre end kontanter?

9 7 Til bagatelgrænsen medregnes kun de goder, der hovedsageligt er stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde. Der skal være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Bagatelgrænsen gælder ikke for de personalegoder, som i øvrigt er skattepligtige, f.eks. fri telefon, fri bil mv. Personalegoder, der efter praksis er skattefrie, f.eks. kaffe, te og frugt, indgår heller ikke i bagatelgrænsen. Eksempler på personalegoder, der falder ind under bagatelgrænsen: Mad og drikke ved overarbejde. Avis til brug for arbejdet. Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren eventuelt med arbejdsgiverens logo. Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges i forbindelse med arbejdets udførelse. Privat kørsel i en bil, der ikke er omfattet af reglerne om fri bil (specialindrettede køretøjer), når kørslen sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Frikort til offentlig befordring (givet til erhvervsmæssig befordring og befordring mellem hjem og arbejde), der anvendes til privat befordring. Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning. Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter. Ferie i forlængelse af en forretningsrejse, f.eks. når det medfører en besparelse for arbejdsgiveren. Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen medregnes til markedsprisen. Personalegoder, der er finansieret af medarbejderen via en bruttotrækordning, vil normalt ikke være omfattet af bagatelgrænsen, da medarbejderens finansiering peger i retning af, at personalegodet ikke i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, men snarere ud fra eget ønske. Personalegoder - er det bedre end kontanter?

10 8 PERSONALEGODER SKAT Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende, når godet utvivlsomt er ydet som en følge af arbejdsaftalen. I disse situationer skal medarbejderen beskattes. Avis Arbejdsgiverens betaling af avis, der leveres på medarbejderens hjemmeadresse, er skattepligtig, hvis avisen erstatter almindeligt avishold i husstanden. Er avisen derimod i overvejende grad ydet af hensyn til arbejdet, skal der ikke ske beskatning af den frie avis, men udgiften hertil medregnes til bagatelgrænsen. Aviser, der leveres på arbejdspladsen, skal ikke beskattes. Befordring hjem/arbejde Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde er et skattefrit personalegode, hvis medarbejderen undlader at selvangive befordringsfradrag. Arbejdsgiverbetalt befordring kan være befordring med offentlige transportmidler, taxa, fly eller lignende, hvorimod udgiften til kørsel i egen bil ikke kan dækkes skattefrit. Beklædning Uniform, kitler, sikkerhedstøj og lignende beklædning er skattefri for medarbejderen. Arbejdsgiverbetalt beklædning i form af skjorter og bukser mv. er derimod normalt et skattepligtigt personalegode. Hvis tøjet tydeligt fremstår som firmabeklædning med navn og logo mv., falder godet ind under bagatelgrænsen. Indgår beklædningsgenstande i en bruttotrækordning, vil dette pege i retning af, at tøjet ikke i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, og arbejdsgiverbetalt beklædning vil derfor være skattepligtig for medarbejderen. Kontant tilskud til beklædning er skattepligtig som løn. Bonuspoint Bonuspoint optjent i forbindelse med arbejdsgiverbetalte flyrejser og hotelovernatninger er skattepligtige, hvis medarbejderen bruger dem privat. Den skattepligtige værdi er det beløb, som medarbejderen skulle

11 9

12 10 have betalt, hvis der ikke havde været anvendt bonuspoint. Bredbånd Bredbånd er skattemæssigt en telefonforbindelse. Derfor skal medarbejderen beskattes af værdi af fri telefon, hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens bredbånd. Der skal dog ikke ske beskatning af bredbånd, hvis medarbejderen kan koble sig op på arbejdsgiverens interne netværk. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen kan læse og afsende s, se sin kalender og lignende. Skattefriheden er betinget af, at medarbejderen reelt kan arbejde hjemmefra. Hvis medarbejderen skal beskattes af arbejdsgiverbetalt bredbånd, sker beskatningen efter reglerne for arbejdsgiverbetalt telefon, hvilket vil sige maksimalt kr. årligt. Har medarbejderen tillige arbejdsgiverbetalt fastnettelefon og mobiltelefon, udgør den maksimale årlige beskatning alligevel kun kr. Om muligheden for reduktion af det skattepligtige beløb, se under»telefon«. Er medarbejderen skattefri af arbejdsgiverbetalt bredbånd, gælder skattefriheden tillige fastnettelefon fra samme adresse. Skattefriheden gælder kun den arbejdsgiverbetalte forbindelse, der giver adgang til arbejdsgiverens netværk, hvilket betyder, at fri mobiltelefon er skattepligtig, medmindre der tillige kan foretages netværksopkobling via denne. Arbejdsgiverens betaling for etablering af bredbånd i medarbejderens hjem er skattefri, hvis der i forvejen er en telefonforbindelse, og etableringen sker af hensyn til arbejdet. Brobizz Arbejdsgiverbetalt brobizz til Storebælt eller Øresund er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. Benyttes brobizzen udelukkende erhvervsmæssigt og til transport mellem hjem og arbejde,

13 11 er brobizzen skattefri, hvis medarbejderen ikke foretager befordringsfradrag. Skattefriheden gælder, uanset om medarbejderen kører i egen bil eller i firmabil. Ved kørsel i egen bil kan der foretages befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde efter de almindelige regler inkl. for de kilometer, der køres over broen. Arbejdsgiverbetalt brobizz, der anvendes til anden privat kørsel end kørsel mellem hjem og arbejde, er skattepligtig. Den skattepligtige værdi udgør det beløb, som medarbejderen selv skulle have betalt for kørsel over broen. Selv om medarbejderen har fri bil, skal der alligevel ske beskatning af den sparede udgift, fordi udgiften til brobizz ikke er en del af bilens driftsudgifter og derfor ikke er indeholdt i beskatningen af fri bil. Bøder Betaler arbejdsgiveren parkeringsbøder og andre bøder for medarbejderen, er betalingen skattepligtig for medarbejderen som anden løn.

14 12 Firmabil En firmabil til rådighed for privat kørsel er et skattepligtigt personalegode. Det er selve rådighedsretten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er derfor uden betydning. Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25 % af den del af bilens værdi (afhængig af alder på købstidspunktet), der ikke overstiger kr., og 20 % af resten. Værdien beregnes dog af mindst kr. Kørsel mellem hjem og arbejde er privat kørsel, og medarbejderen kan ikke få fradrag for befordring ved kørsel i firmabil. Det er kun medarbejderen (den person, der har firmabil), der ikke kan få befordringsfradrag, hvorfor ægtefællens eventuelle kørsel mellem hjem og arbejde giver ret til befordringsfradrag. Nye biler Beregningsgrundlaget for nye biler herunder biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering er nyvognsprisen. Ved nyvognsprisen forstås den faktiske købspris inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt fabriksmonteret tilbehør. Ekstraudstyr, der leveres og monteres af forhandleren og vises særskilt på fakturaen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil. I indregistreringsåret og de efterfølgende to år beregnes værdi af fri bil som 25 % af de første kr. og 20 % af værdien ud over kr., dog altid mindst 25 % af kr. For efterfølgende år reduceres beregningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen (75-procentsreglen), dog stadig mindst kr. Eksempel En firmabil er indregistreret første gang i maj 2008 med en nyvognspris på kr. Beregning af værdi af fri bil på årsbasis År Grundlag Beregning Skattepligtigt beløb kr. 25 % af kr. = kr. 20 % af kr. = kr kr. Fra % af kr. = kr. 25 % af kr. = kr. 20 % af kr. = kr kr.

15 13 Brugte biler Er bilen over 3 år gammel på købstidspunktet regnet fra datoen for første indregistrering udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris. Hvis bilen ved købet eller umiddelbart herefter sættes i stand, skal udgifter til istandsættelse lægges oven i beregningsgrundlaget. 75-procentsreglen gælder ikke for brugte biler, som på anskaffelsestidspunktet er mere end 3 år gamle, regnet fra første indregistrering. I hele brugsperioden skal værdi af fri bil beregnes på basis af købsprisen plus istandsættelse og levering, men dog altid af minimum kr. En istandsættelse af bilen på et senere tidspunkt påvirker kun værdi af fri bil, hvis istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med bilens anskaffelse. En firmabil kan kun skifte fra at blive beskattet efter reglerne for nye biler til at blive beskattet efter reglerne for brugte biler, hvis der reelt sker et ejerskifte. En overdragelse af firmabilen til et koncernselskab, f.eks. som led i en omstrukturering, anses for at være et reelt ejerskifte, og hvis bilen er mere end 3 år gammel på overdragelsestidspunktet, vil det fremtidige beregningsgrundlag for værdi af fri bil være bilens handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Køb af en firmabil ved udløb af en leasingaftale anses også for at være et ejerskifte. Det samme gælder et sale-and-leaseback-arrangement. Ved etablering af et sale-and-leaseback-arrangement skal de forretningsmæssige transaktioner gennemføres reelt. Det betyder, at der skal ske fysisk opkrævning og betaling af leje, og at der skal foretages omregistrering af bilen. Salg og tilbagekøb af den samme firmabil accepteres ikke, medmindre der er en tydelig forretningsmæssig begrundelse for transaktionerne. Frikørte hyrevogne Hyrevogne er undtaget fra treårsreglen, idet bilen blot skal være frikørt efter registreringsafgiftslovens regler. En hyrevogn er frikørt, når bilen har kørt mindst km og er mindst 2 år gammel. Hvis en arbejdsgiver anskaffer en tidligere hyrevogn uden berigtigelse af registreringsafgift, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris. Leasede firmabiler Hvis en arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed for en medarbejder, beskattes medarbejderen, som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren ved leasingaftalens indgåelse.

16 14 75-procentsreglen gælder også for leasede biler. Hvis arbejdsgiveren vælger at købe firmabilen ved leasingaftalens udløb, og bilen er mere end 3 år gammel regnet fra første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris (forudsat at denne pris i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi), selv om bilen fortsat bliver anvendt af den samme medarbejder. Udenlandske firmabiler Reglerne om beskatning af fri bil gælder også, når der er tale om en udenlandsk arbejdsgiver. Selv om firmabilen ikke er indregistreret i Danmark, skal værdi af fri bil opgøres på grundlag af anskaffelsesprisen for en tilsvarende dansk indregistreret bil. Ved beregningen af værdi af fri bil drager medarbejderen altså ikke fordel af, at den udenlandske arbejdsgiver har betalt en lavere pris for firmabilen sammenlignet med, hvad en tilsvarende bil på danske plader ville have kostet. Hvis en udenlandsk indregistreret bil anvendes i Danmark, skal arbejdsgiveren som udgangspunkt betale dansk registreringsafgift. En arbejdsgiver med hjemsted eller fast driftssted i et andet EU-land eller EØS-land kan dog undgå at betale dansk registreringsafgift hvis: firmabilen inden for en periode på 12 måneder anvendes mere end 183 dage uden for Danmark, eller firmabilens erhvervsmæssige kørsel i udlandet inden for en periode på 12 måneder overstiger den samlede kørsel i Danmark, hvori medregnes kørsel mellem medarbejderens bopæl i Danmark og arbejdspladsen i udlandet. Selv om arbejdsgiveren undgår at betale dansk registreringsafgift, skal medarbejderen alligevel beskattes, som om bilen var blevet købt og indregistreret i Danmark. Hvilke udgifter er omfattet af fri bil? Beskatning af fri bil medfører, at arbejdsgiveren kan afholde alle udgifter af ordinær driftsmæssig karakter, dvs. udgifter til forsikring, vægtafgift, benzin, reparationer og vedligeholdelse, olie, vask og sprinklervæske mv. uden yderligere skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Betaler medarbejderen nogle af disse udgifter med beskattede midler, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil. Det er dog et krav, at medarbejderen afleverer regningerne til arbejdsgiveren, der udgiftsfører beløbene som udlæg ef-

17 15 ter regning og indtægtsfører samme beløb under firmabilregnskabet som egenbetaling. Udgifter til parkering, parkeringsbøde, færgebillet, biltogsbillet og motorvejs- og broafgift har ikke driftsmæssig karakter og er derfor ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af fri bil. Betaler arbejdsgiveren sådanne udgifter, afhænger den skattemæssige behandling af, om udgiften afholdes i forbindelse med privat eller erhvervsmæssig kørsel. Refusion af færdsels- og parkeringsbøder er dog altid A-indkomst for medarbejderen, uanset om bøden er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig eller privat kørsel. Færgebillet, biltogsbillet og broafgift mv. i forbindelse med privat kørsel er private udgifter, som er skattepligtige i tilfælde af refusion. Dog er medarbejderen ikke skattepligtig af arbejdsgiverbetalt broafgift, når brobizzen mv. kun anvendes ved erhvervsmæssig og privat kørsel mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiverens betaling af parkometerafgift og parkeringsplads mv. ved arbejdsstedet eller i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel er skattefri for medarbejderen. Firmabørnehave Pasning af medarbejdernes børn, hvor arbejdsgiveren afholder udgifterne til drift af en børnehave eller vuggestue, medfører beskatning af medarbejderne af et beløb svarende til den opnåede besparelse. Flytteudgifter Arbejdsgiverens betaling af flytteudgifter er skattefri for medarbejderen, når der sker forflyttelse til et andet arbejdssted under samme arbejdsgiver, og forflyttelsen nødvendiggør boligskift. Skattefriheden gælder følgende udgifter: Flytning af indbo. Rejseudgifter for husstanden. Udgifter til flytning af telefon o.l. Huslejetab. Skattefriheden gælder kun, hvis arbejdsgiveren godtgør udgifterne efter regning. Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter, anses ikke for at være huslejetab. Disse udgifter kan derfor ikke godtgøres uden beskatning. Det samme gælder udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse (kontanter eller gaver) er skattefri op til kr. Der er tale om en årlig skattefri bundgrænse, som tillige omfatter

18 16 jubilæumsgratialer. Overskydende beløb er skattepligtige som anden løn. Det er en forudsætning for skattefriheden, at beløbet ikke træder i stedet for løn i en opsigelsesperiode. Færgeabonnement Færgeabonnement er ligesom brobizz et skattefrit personalegode, hvis medarbejderen kun bruger det i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel og kørsel mellem hjem og arbejde. Gaver Gaver fra arbejdsgiveren i form af naturalier i anledning af jul eller nytår er skattefri, hvis markedsværdien maksimalt udgør 500 kr. Der er kun skattefrihed for én årlig gave.

19 17 Hvis gavens værdi overstiger 500 kr., er gavens fulde værdi skattepligtig. Kontanter og gavekort er skattepligtige uanset beløbets størrelse. Efter praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver, hvilket vil sige gaver i anledning af fødselsdag, bryllup, sølvbryllup o.l. Skattefriheden gælder kun, hvis gaveniveauet holdes inden for, hvad der må anses for almindeligt i en sådan anledning. Helårsbolig Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for en medarbejder, er værdien heraf skattepligtig. Medarbejderen skal principielt beskattes af markedslejen, men Skatterådet har standardiseret værdiansættelsen af markedslejen, hvilket vil sige, at markedslejen kan slås op i en tabel. Hvis den betalte leje er mindre end den leje, der fremgår af tabellen, skal differencen beskattes. Den tabelfastsatte leje nedsættes med faste procenter, hvis medarbejderen har pligt til at bebo ejendommen, ligesom fraflytningspligt også reducerer det skattepligtige beløb. Hvis arbejdsgiveren betaler for udgifter, der normalt afholdes af lejer, f.eks. el, vand og varme, skal medarbejderen også beskattes heraf. Det skattepligtige beløb udgør arbejdsgiverens faktiske udgifter. Hjemmearbejdsplads Kontorinventar, som lånes af arbejdsgiveren til en hjemmearbejdsplads, er et skattefrit personalegode, når inventaret såvel i fremtonings- som i indretningsmæssig henseende svarer til inventaret på arbejdspladsen.

20 18 Jagt En medarbejder skal betale skat af markedsværdien af en arbejdsgiverbetalt jagtret og jagtudbyttet, hvis udbyttet ikke er omfattet af jagtretten. Jubilæumsgratiale Gratialer i anledning af virksomhedens eller medarbejderens jubilæum beskattes som udgangspunkt på samme måde som løn. Dette gælder,

21 19 uanset om gratialet udbetales kontant eller gives i form af tingsgaver. Ved særlige jubilæer er beskatningen dog lempet, da der er et årligt bundfradrag på kr. Dette gælder, når medarbejderen har været ansat i virksomheden i 25 eller 35 år eller i et større antal år deleligt med 5. Gratiale i forbindelse med 10, 15, 20 og 30 års ansættelse omfattes således ikke af de lempelige beskatningsregler. Gratialer, som ydes i forbindelse med en virksomheds jubilæum som følge af, at den virksomhed, hvor medarbejderen har været ansat, har bestået i 25 år eller et antal år deleligt med 25, er også omfattet af reglerne om et skattefrit bundfradrag på kr. Det er dog en betingelse, at virksomheden beløbsmæssigt udbetaler det samme jubilæumsgratiale til alle fuldtidsansatte medarbejdere og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere. Hvis medarbejderen i samme indkomstår modtager flere gratialer eller en fratrædelsesgodtgørelse, sker der sammenlægning af beløbene, og der opnås kun ét bundfradrag på kr. Kantineordning Gratis frokost er et skattepligtigt personalegode, og det skatteplig-

22 20 tige beløb udgør besparelsen i den almindelige private udgift. I øvrige tilfælde er medarbejderen ligeledes skattepligtig, når arbejdsgiveren helt eller delvist betaler frokosten. Den skattepligtige værdi fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i markedsværdien. Kaffe, te, sodavand og frugt på arbejdspladsen er et skattefrit personalegode. Kunstforening Tilskud, som en arbejdsgiver betaler til en personalekunstforening, er ikke skattepligtige for medarbejderne. Gevinster, der udloddes til medarbejdere fra kunstforeningen, er derimod skattepligtige. Kørekort Arbejdsgiverens betaling for medarbejderens erhvervelse af et kørekort i forbindelse med visse særlige typer uddannelse, f.eks. en mekanikerlærling, hvor erhvervelsen af et lille kørekort er et lovpligtigt element i uddannelsen, er skattefri for medarbejderen. Skattefriheden gælder ikke i andre tilfælde, selv om kørekortet måtte være nødvendigt for arbejdets udførelse. Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort indgår dog i bagatelgrænsen, når kørekortet er nødvendigt for arbejdets udførelse. I de tilfælde, hvor medarbejderen har et kørekort til en personbil, vil arbejdsgiverens betaling for kørekort til lastvogn normalt være skattefri for medarbejderen som en uddannelsesudgift. Kørselsgodtgørelse/ tilskud til bil Arbejdsgiverens dækning af medarbejderens udgifter til erhvervsmæssig kørsel i egen bil er som udgangspunkt skattepligtig. Dette gælder, selv om arbejdsgiveren eksempelvis kun refunderer benzinudgifter. Der er dog skattefrihed for kørselsgodtgørelse, der maksimalt udbetales med de af Skatterådet fastsatte kilometersatser for erhvervsmæssig kørsel. Satserne er 3,47 kr. (2008) pr. kilometer for årlig kørsel op til km og 1,83 kr. (2008) for yderligere kørsel. Grænsen på km gælder for den enkelte arbejdsgiver. Lystbåd En medarbejder, der får stillet arbejdsgiverens lystbåd til rådighed for privat benyttelse, er skattepligtig heraf. Det skattepligtige beløb udgør 2 % pr. uge af bådens anskaffelsespris inkl. moms og levering.

23 21

24 22 Medarbejderaktier generel ordning Der findes to typer skattebegunstigede generelle medarbejderaktieordninger: Favørkursaktier. Gratisaktier. Fælles for disse to ordninger er, at alle medarbejdere i virksomheden (selskabet) skal tilbydes aktier, dog kan der fastsættes begrænsninger efter almene kriterier, såsom at medarbejderne skal have været ansat i selskabet i en vis periode. Favørkursaktier Tegning af aktier til favørkurs (eller køb af selskabets beholdning af egne aktier) er et skattefrit personalegode, hvis favørkurselementet (opgjort som forskellen mellem markedskursen og den kurs, medarbejderen betaler) ikke overstiger 10 % af medarbejderens årsløn. Det er et krav, at aktierne båndlægges i mindst 5 år. Ved salg af aktierne beskattes en fortjeneste som aktieindkomst med op til 45 %. Anskaffelsessummen for aktierne er det beløb, som medarbejderen har betalt for disse. Gratisaktier Gratisaktier er aktier, som et selskab forærer til sine medarbejdere. Fordelen ved gratisaktier er, at medarbejderne ikke skal beskattes ved tildelingen af aktierne, men alligevel har en anskaffelsessum for aktierne, der svarer til værdien på tildelingstidspunktet. Der er derfor tale om et skattefrit personalegode. Det er et krav, at aktierne båndlægges i mindst 7 år. Der kan maksimalt tildeles gratisaktier for kr. (2008) pr. medarbejder årligt. Ved salg af aktierne beskattes en fortjeneste som aktieindkomst med op til 45 %. Medarbejderaktier individuel ordning Ved individuelle aktieordninger forstås ordninger, der kan tilbydes lige netop de medarbejdere, som arbejdsgiveren ønsker, hvilket er i modsætning til de generelle ordninger, som skal tilbydes alle medarbejdere i selskabet. Der findes to typer individuelle medarbejderaktieordninger: Medarbejderen beskattes af fordelen på det tidspunkt, hvor aktierne erhverves (beskatning som løn). Medarbejderen beskattes af den opnåede fordel på det tidspunkt, hvor medarbejderen afstår aktierne (beskatning som aktieavance).

25 23 Beskatning som løn Medarbejderen kan tildeles aktier, tegningsretter eller køberetter. Ved tildeling af aktier skal medarbejderen beskattes af et favørkurselement på tildelingstidspunktet. Det skattepligtige beløb udgør forskellen mellem aktiernes handelsværdi og det beløb, som medarbejderen betaler for aktierne. Favørkurselementet beskattes som løn. Ved tildeling af tegningsretter eller køberetter, skal beskatning først ske ved udnyttelsen (erhvervelsen af aktierne). Det skattepligtige beløb udgør forskellen mellem aktiernes handelsværdi på udnyttelsestidspunktet og det beløb, som medarbejderen betaler for aktierne. Favørkurselementet beskattes som løn. Ved medarbejderens salg af aktierne beskattes en fortjeneste som aktieindkomst med op til 45 %. Medarbejderens anskaffelsessum for aktierne udgør det til arbejdsgiveren betalte beløb med tillæg af det beløb, som er blevet beskattet ved erhvervelsen af aktierne. Beskatning som aktieavance Medarbejderen kan skattefrit tildeles aktier (med eller uden betaling), når den fordel (set i forhold til markedsprisen) han opnår, ikke udgør mere end 10 % af hans årsløn. Hvis medarbejderen erhverver aktier til en kurs som minimum udgør 85 % af markedskursen, gælder 10-procentsreglen ikke, hvorfor medarbejderen uden beskatning kan erhverve et ubegrænset antal aktier. Ordningen kan også etableres med tegningsretter og køberetter. Såvel 10-procentsreglen som 85-procentsreglen gælder også for disse ordninger. Hvis ordningen etableres med tegningsretter eller køberetter, er det på det tidspunkt, hvor tegningsretten eller køberetten modtages, at det vurderes, om procentsatserne er overholdt. Overskrides grænserne beskattes et overskydende beløb som løn, dvs. personlig indkomst og AM- og SPbidrag. Ved medarbejderens salg af aktierne beskattes en fortjeneste som aktieindkomst med op til 45 %. Der opnås alene marginale fordele ved at etablere sådanne aktieordninger ved en bruttolønnedgang, da arbejdsgiveren ikke har fradrag for favørkurselementet. Dette vil som regel betyde, at arbejdsgiveren alene vil tildele værdier, som er mindre end lønnen. Ved en lønudgift på 100 har arbejdsgiveren en udgift på 75, idet skattefradraget finansierer de 25. Når der ikke opnås fradrag, vil

26 24 arbejdsgiveren for at opnå samme udgift alene betale 75. Medarbejderobligationer Medarbejderobligationer er et skattefrit personalegode. Arbejdsgiveren skal dog betale en afgift på 45 % af den del af de tildelte obligationer til den enkelte medarbejder, der overstiger kr. (2008) årligt. Skattefriheden er betinget af, at: Alle medarbejdere tilbydes obligationer. Der kan dog ske begrænsninger efter almene kriterier, såsom at medarbejderne skal have været ansat i selskabet i en vis periode. Værdien af obligationerne plus den arbejdsgiverbetalte afgift højst må udgøre 10 % af den enkelte medarbejders årsløn. Obligationerne båndlægges i mindst 5 år (regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor medarbejderobligationen er udstedt). Medarbejderobligationer kan bruges i såvel en personlig drevet virksomhed som virksomhed i selskabsform. En medarbejderobligationsordning betyder, at medarbejderen har et tilgodehavende i arbejdsgiverens virksomhed, som tidligst kan udbetales 5 år senere. Eksempel En medarbejders årlige aflønning udgør kr. Medarbejderen og arbejdsgiveren aftaler, at den kontante aflønning skal udgøre kr., og at arbejdsgiveren skal udstede medarbejderobligationer. Medarbejderens marginalskat (skatten af den sidst tjente krone) udgør 63 % inkl. AM-bidrag. Værdi af medarbejderobligationer Medarbejderobligationer kr. Afgift (45 % af kr kr.) kr. Arbejdsgiverens udgift kr. Obligationerne forrentes, og renterne skal medarbejderen hvert år selvangive. Rådighedsbeløb ved lønudbetaling Løn Skat Rådighedsbeløb kr kr kr. En lønudbetaling på kr. gav medarbejderen et rådighedsbeløb kr., hvorimod en medarbejderobligation betød et rådighedsbeløb på kr. (dog først 5 år senere).

27 25 Motorcykel Medarbejdere, der får en motorcykel stillet til rådighed til privat kørsel, skal beskattes af markedslejen det beløb, som motorcyklen kan lejes til i låneperioden. Parkeringsplads En medarbejder kan skattefrit få betalt en parkeringsplads eller et parkeringskort, når arbejdsgiverens betaling sker af hensyn til arbejdet. Det er uden betydning, om

28 26 medarbejderen skal anvende bilen i arbejdstiden. Hvis arbejdsgiveren derimod betaler en parkeringsplads ved medarbejderens bopæl, er der tale om et skattepligtigt personalegode. Pc En hjemme-pc, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for en medarbejder, medfører ikke beskatning af medarbejderen, heller ikke selv om den anvendes til private formål. Dette gælder, uanset om arbejdsgiveren betaler hele udgiften, eller om medarbejderen betaler en del af udgiften. Det er dog et krav for skattefriheden, at pc en også anvendes som led i arbejdet. En beskeden arbejdsmæssig anvendelse er tilstrækkelig til, at pc en er omfattet af skattefriheden. Ud over pc en omfatter skattefriheden skærm, software, scanner, modem, printer mv., dvs. alt, hvad der kan betragtes som tilbehør til pc en. Praksis har dog endnu ikke

29 27 tilladt, at meget store fladskærme er omfattet af basisudstyr til pc en. Hvis der aftales en bruttolønnedgang i forbindelse med en pc-ordning, skal medarbejderen årligt beskattes med 50 % af udstyrets købspris. En bruttotrækordning for en hjemme-pc er derfor uinteressant. Indgår medarbejderen og arbejdsgiveren derimod en aftale om, at medarbejderen skal medfinansiere pc-ordningen med beskattede midler, har medarbejderen fradrag for det betalte beløb, dog højst kr. pr. år. Heller ikke i disse tilfælde skal der ske beskatning af medarbejderen af delvis fri pc, når der er en mindre arbejdsmæssig begrundelse herfor. Medarbejderens fradrag er dog betinget af, at arbejdsgiveren minimum afholder 25 % af udgiften til pc-ordning, heri medregnes udgifter til køb eller leje, moms (den del, virksomheden ikke kan fratrække), engangsudgifter til etablering af bredbånd, udgifter til kursus mv. Personalearrangementer Deltagelse i firmafester, f.eks. julefrokost, sommerfest og lignende, beskattes ikke. Skattefriheden gælder også, selv om der afholdes et socialt arrangement, hvor ægtefælle og børn deltager. Får det sociale arrangement imidlertid et sådant omfang, at der bliver tale om en rejse, er der tale om et skattepligtigt personalegode. Fra praksis kan nævnes en firmatur (med deltagelse af ægtefæller) til Prag med afgang fredag og hjemkomst mandag. Medarbejderen var skattepligtig af den af arbejdsgiveren afholdte udgift til såvel egen som ægtefællens rejse. Personaleforening Tilskud, som en arbejdsgiver betaler til en personaleforening, er ikke skattepligtige for medarbejderne. Ydelser, som en medarbejder modtager fra en personaleforening, er normalt ikke skattepligtige for medarbejderen, idet ydelserne anses for at være omfattet af sædvanlig personalepleje. Dette kan eksempelvis være deltagelse i firmasport og årets julefrokost. Hvorvidt en ydelse fra en personaleforening, der er finansieret af arbejdsgiveren, er skattefri, afgøres efter de almindelige regler for beskatning af personalegoder. Et skattepligtigt personalegode vil derfor også være skattepligtigt for medarbejderen, selv om det ydes af en personaleforening, når personaleforeningen er sponsoreret af arbejdsgiveren.

30 28 Personalelån Medarbejdere, som har optaget et lån hos arbejdsgiveren, skal kun beskattes af en rentefordel, hvis renten på lånet er lavere end mindsterenten. Mindsterenten offentliggøres to gange årligt (pr. 1. juli og pr. 1. januar). Mindsterenten udgør pr. 1. januar %. En rentefordel opgjort som forskellen mellem mindsterenten og den faktiske rente er skattepligtig (personlig indkomst), men et tilsvarende beløb kan medarbejderen fratrække som renteudgift (kapitalindkomst). Personalelån til medarbejdere i finanssektoren skal kun beskattes, hvis lånet er ydet til en lavere rente end arbejdsgiverens omkostninger. Det betyder, at renten her kan være lavere end mindsterenten uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Arbejdsgiverens eventuelle eftergivelse af medarbejderens gæld er fuldt ud skattepligtig som almindelig lønindkomst. Personalerabat Hvis en medarbejder får rabat på varer, som virksomheden producerer eller handler med, er denne rabat skattefri, hvis rabatten ikke overstiger arbejdsgiverens avance. Rejser Ved beskatning af rejser skelnes der mellem forretningsrejser, studierejser og belønningsrejser. Forretningsrejse En medarbejder, der er på forretningsrejse for og betalt af arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig heraf. En forretningsrejse er karakteriseret ved at have en konkret og direkte sammenhæng med de aktiviteter, som virksomheden udfører. Hvis medarbejderens ægtefælle deltager i en forretningsrejse, skal medarbejderen beskattes heraf, medmindre ægtefællens deltagelse klart er forretningsmæssigt begrundet. Det vil normalt kun være tilfældet, hvis ægtefællen også er ansat i virksomheden. Studierejse Deltagelse i en studierejse, der primært tilgodeser arbejdsgiverens interesse, medfører ikke beskatning af medarbejderen, uanset rejsens generelle karakter og den turistmæssige værdi for medarbejderen. Skattefriheden er betinget af, at rejsen har et overvejende fagligt indhold. Der bør foreligge et detaljeret program over aktiviteterne på rejsen. Hvis ægtefællen deltager i rejsen, taler dette for, at rejsen er af

31 29

32 30 turistmæssig karakter, medmindre der er en klar erhvervsmæssig eller faglig begrundelse for, at ægtefællen deltager. Belønningsrejse Arbejdsgiverbetalte ferierejser og andre rejser, der ikke har en direkte sammenhæng med virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter eller i øvrigt tilgodeser virksomhedens forretningsmæssige interesser, er skattepligtige for medarbejderen. Dette gælder eksempelvis en belønningsrejse (for en særlig indsats) til medarbejderen. Deltager ægtefællen i rejsen, skal medarbejderen beskattes af såvel egen som ægtefællens rejse. Det skattepligtige beløb udgør den af arbejdsgiveren afholdte udgift. Sommerbolig Ved sommerbolig forstås enhver form for bolig, der har karakter af en fritidsbolig, herunder sommerhuse, fjeldhytter og ferielejligheder mv.

33 31 Den skattepligtige værdi af fri sommerbolig udgør en procentdel af boligens værdi pr. uge afhængig af, hvilken årstid boligen benyttes. For ugerne udgør det skattepligtige beløb 0,5 % af ejendomsværdien pr. uge. For årets øvrige uger er procentsatsen 0,25 % pr. uge. Højsæsonen nemlig ugerne er den samme, uanset om der er tale om en sommerbolig eller en skihytte. Sommerboliger i Danmark værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige vurdering pr. 1. oktober i året før brugsåret. For udenlandske ejendomme, hvor der typisk ikke foreligger en egnet offentlig vurdering, beregnes værdien efter et skøn over boligens værdi ved årets begyndelse. Sports- og motionsfaciliteter Sportsfaciliteter til rådighed på arbejdspladsen er et skattefrit personalegode. Skattefriheden gælder også arbejdsgiverens betaling af udgifter til firmasport herunder turneringer og motionsløb mv.

34 32 Derimod er arbejdsgiverens betaling af medarbejderens private fitness-kort mv. et skattepligtigt personalegode. Det skattepligtige beløb udgør det af arbejdsgiveren betalte beløb. Sundhedsordning Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til lægefagligt begrundet sundhedsbehandling, når dette sker som led i en generel personalepolitik på arbejdspladsen. Skattefriheden gælder både de tilfælde, hvor arbejdsgiveren direkte betaler behandlingsudgifter, og de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har valgt at tegne en sundhedsforsikring. Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring, skal det fremgå af forsikringsbetingelserne, at forsikringen kun dækker behandlinger efter lægehenvisning eller behandlinger, som er lægeligt godkendte. Hvilke sundhedsbehandlinger? Skattefriheden omfatter arbejdsgiverens betaling af lægefagligt begrundede behandlinger af medarbejdere ved sygdom eller ulykke, herunder behandlinger af psykiske lidelser hos en psykolog eller en psykiater. Også arbejdsgiverbetalte behandlinger hos en kiropraktor eller behandlinger for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler er omfattet af skattefriheden. Tilsvarende gælder rygeafvænning, herunder arbejdsgiverens betaling af nikotinpræparater. Rent kosmetiske behandlinger er ikke omfattet af skattefriheden. Med lægefaglig begrundelse menes, at behandlingen eller forebyggelsen sker efter henvisning fra læge. Dog kræver nogle former for behandling kun en skriftlig erklæring om, at medarbejderen har behov for behandling. Generel personalepolitik Der skal være tale om en sundhedsordning, der gælder alle virksomhedens medarbejdere. Der er dog mulighed for begrænsninger efter to generelle kriterier anciennitet og antal arbejdstimer. Alle medarbejdergrupper skal tilbydes samme form for ydelser. Arbejdsgiverens betaling af f.eks. en operation på et privathospital er skattepligtig for medarbejderen, når der ikke er tale om en»generel personalepolitik«. Det skattepligtige beløb udgør det af arbejdsgiveren betalte beløb. Arbejdsrelaterede skader Arbejdsrelaterede skader er ikke omfattet af de beskrevne regler for sundhedsordninger. Arbejdsgiverens betaling for behandling

35 33 af arbejdsrelaterede skader er dog skattefri, og der gælder her ikke noget krav om lægehenvisning mv. Behandling kan eksempelvis være fysioterapi, zoneterapi, akupunktur mv. Syge- og ulykkesforsikring Betaler arbejdsgiveren for en sygeog ulykkesforsikring, der udelukkende dækker medarbejderen i arbejdstiden, er forsikringspræmien skattefri for medarbejderen. Hvis syge- og ulykkesforsikringen udvides til også at dække i medarbejderens fritid, skelnes der mellem, om forsikringssummen er på maksimalt kr. eller derover. Hvis forsikringssummen er på maksimalt kr., er medarbejderen ikke skattepligtig af arbejdsgiverens præmiebetaling. Er forsikringssummen derimod større, er medarbejderen skattepligtig af den del af præmien, der vedrører dækning i fritiden. Er forsikringspræmien ikke opdelt, anses 50 % af præmien for at vedrøre fritiden, og denne del af præmien er medarbejderen skattepligtig af. Telefon Den skattepligtige værdi af fri telefon er 250 kr. pr. måned, eller i alt kr. årligt (2008), dog maksimalt arbejdsgiverens faktiske udgift. En husstand beskattes kun af én fri telefon, uanset om der er flere frie telefoner og arbejdsgiverbetalt bredbånd. Den skattepligtige værdi af fri telefon reduceres med de telefonudgifter, som husstanden (ægtefælle og hjemmeboende børn) selv afholder. Dette gælder udgifter til både fastnettelefoner, mobiltelefoner og bredbånd. Hvis egne udgifter således udgør kr., skal medarbejderen ikke beskattes af fri telefon. Reglerne om beskatning af fri telefon gælder også, når arbejdsgiveren har valgt at sætte et loft over den telefonudgift, som han vil dække. Også i denne situation kan den skattepligtige værdi af fri telefon reduceres med husstandens egne udgifter til telefon. Betaler arbejdsgiveren derimod et fast månedligt beløb til medarbejderen til dækning af telefonudgifter, er tilskuddet skattepligtigt som løn. Tv-kanaler Arbejdsgiverens betaling af medarbejderens tv-licens og abonnementer til betalingskanaler mv. er skattepligtig. Dette gælder uanset medarbejderens erhverv.

36 34 Uddannelse Dækning af uddannelsesudgifter er skattefri, og skattefriheden gælder alle former for uddannelse. Skattefri er bl.a.: Lærlinge- og elevuddannelser. Kurser og uddannelser, som udbydes i AMU-regi. Videregående uddannelser, f.eks. social- og sundhedshjælperuddannelsen og universitetsuddannelser. Diplom- og masteruddannelser. Skattefriheden gælder dog ikke kurser mv., som er af rent privat karakter. Arbejdsgiveren kan skattefrit dække: Skole- eller deltagerbetaling. Bog- og materialeudgifter. Udgifter til kørsel i egen bil med Skatterådets sats på 1,83 kr. (2008) pr. km, dog kan satsen på 3,47 kr. (2008) i visse tilfælde anvendes. Faktiske udgifter til anden befordring. Overnatningsudgifter enten som udlæg efter regning eller med Skatterådets sats på 189 kr. (2008) pr. døgn. Kostudgifter enten som udlæg efter regning eller med Skatte rådets sats på 440 kr. (2008) pr. døgn, dog maksimalt i 12 måneder.

37 HOVEDAKTIONÆRER MFL. 35 Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal beskattes af personalegoder på samme måde som andre medarbejdere. Til denne hovedregel gælder tre undtagelser, nemlig helårsbolig, sommerbolig og lystbåd, hvor beskatningen er skærpet i forhold til de almindelige regler. Hvornår har en medarbejder væsentlig indflydelse på egen aflønningsform? Der er tale om en konkret vurdering, men en hovedaktionær vil altid være omfattet af de skærpede regler. En stor løn, en indflydelsesrig position i virksomheden mv. kan pege i retning af, at personen har en væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. En administrerende direktør i et dansk selskab, der indgik i en international koncern med mere end ansatte, blev anset for at have væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Direktøren ejede 4 % af kapitalen i det danske selskab og var bestyrelsesmedlem i flere selskaber. Den årlige kontante løn udgjorde 1,4 mio. kr. og en bonusordning. Direktøren kunne ikke frit fastsætte egne løn- og ansættelsesvilkår, men disse skulle forhandles med ledere højere oppe i koncernen. I det følgende benævnes personkredsen blot hovedaktionærer. Helårsbolig Den skattepligtige værdi af fri bolig udgør markedslejen. Hvis selskabet lejer boligen af uafhængig tredjemand og stiller den til rådighed for en hovedaktionær, skal hovedaktionæren beskattes af den leje, som selskabet betaler til tredjemand. Hvis selskabet ejer den ejendom, som hovedaktionæren bebor, fastsætter loven regler for, hvorledes markedslejen beregnes. Der er tale om en objektiv beregningsregel, hvorfor den faktuelle markedsleje, som vil kunne fastslås mellem uafhængige parter, ikke kan anvendes. Efter den objektive regel udgør markedslejen 5 % af det højeste beløb, enten ejendomsværdien pr. 1. oktober i året før indkomståret eller den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringsudgifter afholdt inden 1. januar i indkomståret Hovedaktionærer mfl.

personalegoder 2011 KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

personalegoder 2011 KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. personalegoder 2011 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r

p e r s o n a l e g o d e r personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

PERSONALEGODER 2011 ISBN 978-87-619-3017-0

PERSONALEGODER 2011 ISBN 978-87-619-3017-0 PERSONALEGODER 2011 Personalegoder 2011 Revitax/Thomson Reuters Professional A/S. www.revitax.com / www.thomsonreuters.dk Redaktion: Dorte Borup Madsen (ansv.), Ebbe Melchior og Jens Staugaard Grafisk

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2 personalegoder 2012 Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget tog på sommerferie i 2011, blev der indført en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt for visse mindre personalegoder.

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor. PERSONALEGODER 2015 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.dk @ Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 2 Personalegoder 2017 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger... Personalegoder 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 2 Personalegoder 2018 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010 Personalegoder 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...2 BAGATELGRÆNSE...3 KONTANTLØNNEDGANG...3 FLYTTEUDGIFTER...5 FORSIKRINGER...5 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...6 FRI BIL...7 FRI BOLIG - HELÅR...10

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Personalegoder Skat Tax

Personalegoder Skat Tax Personalegoder Skat 2017 Tax 2 Personalegoder I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personale- goder pr. 1. januar 2017. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige publikationer om:

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/ Personalegoder 2013 Indhold FORORD...5 NYT I 2013...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 Nye administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING...9 FLYTTEUDGIFTER... 11

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere