REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008"

Transkript

1 REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

2 REGIONALPOLITISK REDEGØ RELSE REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

3 Udgivet af: Velfærdsministeriet Holmens Kanal København K Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside: Oplag: 1200 Forsidefoto: Jens V. Nielsen Udgivet april 2008 ISBN-nr: (try kt version) ISBN-nr: (elektronisk version) Publikationen kan bestilles hos: Velfærdsministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Fax: E-post:

4 Indhold Indhold...1 Indledning og de regionalpolitiske målsætninger...2 Udvikling i og udfordringer for de danske regioner...4 Produktion, pendling og indkomst...5 Udviklingen i den statslige regionale forvaltning...6 Regional udvikling i en ny administrativ struktur...8 Regionale konsekvenser af statslige tiltag Nye og aktuelle regionalpolitiske initiativer Den overordnede økonomiske ramme for regional udvikling Regional erhvervspolitik Partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Videnbaseret vækst og innovation i regionerne Regional tilgængelighed af bredbånd og e-læring Folkeskoler og ungdomsuddannelser Voksen- og efteruddannelse Boligområdet Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag Kultur og oplevelsesøkonomi Landsbyer/landdistrikter og udkantsområder EU s strukturfonde, Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet...22 Afslutning...24

5 Indledning og de regionalpolitiske målsætninger Danmark oplever for øjeblikket en på mange måder positiv regional udvikling. De seneste års gunstige økonomiske udvikling har bidraget til, at de regionale forskelle i såvel indkomst som ledighed er blevet væsentligt indsnævret. Samtidigt danner den nu gennemførte kommunalreform og regeringens bredt orienterede regionalpolitiske indsats et solidt fundament for, at man i de kommende år kan opretholde de aktuelle positive udviklingstræk og imødegå de fortsatte regionalpolitiske udfordringer. Det er regeringens regionalpolitiske målsætning, at det skal være attraktivt at bo og arbejde i alle dele af Danmark. Ved sin tiltrædelse fremsatte regeringen en ambitiøs hensigt om at ville tilstræbe, at den regionale udvikling på lang sigt fører til mindre ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne. 1 Denne målsætning kræver en konsekvent og vedholdende politisk indsats for at kunne lykkes. En ansvarlig, overordnet økonomisk politik, gode regionale rammevilkår for skabelsen af nye arbejdspladser, bred tilgængelighed af kompetencegivende uddannelser samt en god offentlig service mv. er alle elementer, der bidrager til at skabe de nødvendige rammer for regional udvikling. Det afspejles også i regeringens bredt anlagte regionalpolitiske indsats, der rummer initiativer inden for såvel de nævnte som mange andre sektorområder. Regional udvikling skabes imidlertid ikke over natten. Ikke desto mindre kan det allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at regeringen er godt på vej til at opfylde sin målsætning om mindre regional ulighed. De regionale forskelle i ledighed og indkomst er blevet stadig mindre i regeringens levetid. Vi har måttet gøre op med vante forestillinger om en høj ledighedsprocent i udkantsområder mange udkantsområder har således i dag en ledighedsprocent, der befinder sig tæt på landsgennemsnittet. Endvidere har kommunalreformen og finansieringsreformen forbedret grundlaget for, at alle kommuner har en økonomisk og faglig bæredygtighed til at kunne levere offentlig service på et højt niveau. 1 Regeringen (2001), Vækst, velfærd fornyelse. 2

6 Det betyder dog ikke, at indsatsen stopper her. Regeringen har i 2007 bl.a. indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med de regionale vækstfora med henblik på at udfolde globaliseringsstrategien, så der kan skabes vækst i alle egne af landet. Der igangsættes fortsat også nye initiativer, der skal forbedre samarbejdet mellem videninstitutioner og erhvervslivet. Regeringen har ligeledes tiltag, der specifikt er rettet mod at løse problematikker i udkantsområderne som f.eks. det særlige udkantstilskud for de almene gymnasier og den nyligt fastlagte udmøntning af de EU-finansierede programmer i programperioden Desuden bidrager indsatsen under landdistriktsprogrammet til at styrke vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder. I denne redegørelse uddybes de nævnte initiativer sammen med regeringens øvrige aktuelle og fremadrettede regionalpolitiske tiltag. Endvidere gives der et statusbillede over den regionale udvikling, de regionale konsekvenser af statslige initiativer gennemført i løbet af 2007 og udviklingen i den statslige regionale forvaltning. Redegørelsen giver derudover en kort status over kommunalreformen og finansieringsreformen. Endelig præsenteres en kort analyse, der sætter tendensen til mindre kommunale indkomstforskelle i sammenhæng med den øgede pendling. Redegørelsen ledsages af en analyse- og baggrundspublikation, der giver en uddybende indsigt i de fleste af de ovennævnte temaer. 3

7 Udvikling i og udfordringer for de danske regioner De senere års mange positive tendenser i dansk økonomi har smittet af på den regionale udvikling. Faldet i ledigheden er fortsat gennem hele 2007 både generelt for hele landet og i regionerne hver for sig. Udviklingen har været mest markant i udkantsområder som Bornholm og dele af Nordjylland, og der kan derfor også konstateres en meget væsentlig udligning af de regionale forskelle i ledigheden. Det samme gælder indkomstudviklingen, hvor de regionale forskelle også er blevet mindre. Det er tilfældet, når udviklingen anskues i et længere tidsperspektiv over de seneste 40 år, men hvor denne udvikling truede med at gå i stå for 5-10 år siden eller lige frem vende, er tendensen til en særlig positiv udvikling i udkantsområderne blevet forstærket i de seneste år. Den positive udvikling i ledigheden betyder også, at en af de største udfordringer i de kommende år bliver at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft. Det gælder både i den private og den offentlige sektor. Allerede i dag er der problemer med rekrutteringen i en række brancher, og udfordringen bliver ikke mindre, når den erhvervsaktive andel af befolkningen mindskes i de kommende år. Udfordringen gælder hele landet, og der kan i den henseende ikke observeres markante regionale forskelle i manglen på arbejdskraft. Både vækstområderne i Østjylland og på Sjælland samt udkantsområderne har statistisk set tilsvarende udfordringer i forhold til rekruttering. En anden udfordring, der ikke på samme måde er ligeligt fordelt blandt regionerne, er at sikre en positiv befolkningsudvikling. Danmark oplever en generel befolkningsvækst, men en del udkantsområder er udsat for en stadig befolkningstilbagegang, hvor mange af de berørte kommuner i en årrække har oplevet nettofraflytning. Kommunalreformen og finansieringsreformen har forbedret grundlaget for, at også udkantskommunerne har mulighed for at tilbyde en god offentlig service for deres indbyggere, mens de mange regionale erhvervs- og vækstpolitiske initiativer søger at etablere fornuftige beskæftigelsesmuligheder i hele landet. 4

8 Produktion, pendling og indkomst I løbet af de seneste 10 år er der sket en regional koncentration af produktionen i Danmark. Dette er en del af en international tendens. For Danmark gælder det imidlertid også, at den samme periode har været præget af, at de regionale forskelle i indkomst er faldet, jf. Regionalpolitisk redegørelse Velfærdsministeriet har til dette års redegørelse fået gennemført en analyse, der undersøger, hvorvidt den samme tendens også gælder på tværs af de danske kommuner. Analysen afdækker ligeledes omfanget og karakteren af pendlingen over de sidste 10 år. Øget pendling til arbejdet bidrager i høj grad til et fald i de kommunale indkomstforskelle. Analysen viser, at det også for kommunerne gælder, at der samtidigt med en koncentration af produktionen også er sket et fald i indkomstforskellene. Det tyder på, at der ikke er en snæver sammenhæng mellem en regional/kommunal koncentration af produktionen og tilsvarende forskelle i indkomst. Hvad pendlingen angår, kan der i de seneste 10 år konstateres en øget pendling, hvor antallet af pendlere, der arbejder uden for bopælskommunen, er steget med 4 procentpoint til 36,6 pct.. Der er færre pendlere i yderområderne ca. 20 pct. i 2006, men stigningen i pendlingen er på niveau med resten af landet. For at kunne analysere, hvorfor borgerne i stigende grad vælger at pendle, er det nødvendigt at forstå den pakke bestående af bopæl og arbejdsliv, som pendlingen er et resultat af. I borgernes valg af bopæl finder man et essentielt led i at forstå udviklingen i kommunernes befolkning og indkomst. Regionalpolitisk redegørelse 2009 vil følgelig indeholde en større analyse af bosætningens og pendlingens betydning for den regionale udvikling. En central del af analysearbejdet vil bestå i at afdække, hvad der får erhvervsaktive borgere til at bosætte sig i en bestemt kommune. Formålet er at fastlægge hvilke lokale og kommunale forhold, der er vigtige for valget af bopælskommune. Det kan være forhold som service- og skatteniveau, natur og kultur, samt tilgængelighed og jobmuligheder. Med resultaterne fra analysen af bosætning vil det blive muligt at sætte fokus på den fremtidige, kommunale befolkningsudvikling. 5

9 Udviklingen i den statslige regionale forvaltning Regeringen ønsker i udgangspunktet at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet. Samtidig tages der regionale hensyn i forbindelse med de løbende omstruktureringer af den statslige sektor, der er nødvendige for, at opgaverne kan udføres tidssvarende og effektivt har budt på omfattende ændringer i den statslige sektor. Det gælder både i forhold til de opgaver på bl.a. skatte- og uddannelsesområdet, der som følge af kommunalreformen nu varetages af staten, men også i forhold til lokaliseringen af de statslige arbejdspladser, der har betydet, at mange offentligt ansatte også har skiftet geografisk arbejdssted. De regionale konsekvenser af de mange medarbejderflytninger kan dog endnu ikke aflæses statistisk, idet den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik indeholder arbejdsmarkedstilknytningen pr. november For at gøre status over de gennemførte medarbejderflytninger, den aktuelle medarbejdersammensætning og rekrutteringssituation for de reorganiserede institutioner, har Velfærdsministeriet til dette års redegørelse gennemført en spørgeskemaundersøgelse. For de undersøgte institutioner gælder det generelt, at en høj andel af de planlagte medarbejderflytninger er blevet realiseret i praksis. Andelen af nyansatte siden institutionernes etablering er i de fleste tilfælde relativ lav. Endvidere opleves der generelt kun få problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Undersøgelsens resultater er uddybet i baggrundspublikationens kapitel 6. Der er i 2007 som del af en bred politisk aftale truffet beslutning om etablering af et nyt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi i Roskilde. Centret forventes at beskæftige 5-7 årsværk og være i drift fra sommeren I 2007 blev der ligeledes indgået et bredt forlig om styrkelse af redningsberedskabet for perioden Aftalen indebærer en mere jævn fordeling af arbejdspladserne mellem regionerne. Der iværksættes en omlægning af skolevirksomheden, hvorved Tinglev tilføres ca. 15 årsværk, mens antallet af årsværk i hovedstadsregionen falder med ca

10 I tilknytning til domstolsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, skal tinglysningen fremover varetages af én landsdækkende specialdomstol, Tinglysningsretten, i Hobro. Tinglysningsopgaven forventes at være endeligt faldet på plads i løbet af I 2005 blev der truffet politisk beslutning om at opføre et nyt lukket fængsel med plads til mindst 250 indsatte i det østlige Danmark. Guldborgsund Kommune har i den forbindelse i marts 2008 vedtaget et kommuneplantillæg for opførelsen af fængslet på Nordfalster. Udover de nævnte tiltag har det forløbne år generelt været præget af, at de senere års mange reformer i den statslige sektor har skullet falde på plads. Udmøntningen af reformerne har i nogle tilfælde også ført til yderligere udflytninger og andre tilpasninger. De fem regionale statsforvaltninger har i 2007 fået etableret sig på de nye adresser efter en omfattende flytteproces. Samtidigt har statsforvaltningerne implementeret en række nye opgaver, der er overtaget fra andre myndigheder. Maj 2008 overtages endvidere opgaven med at udstede registreringsbevis til arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande. Fusionen på skatte- og inddrivelsesområdet har betydet, at en række specialopgaver er blevet samlet på færre lokaliteter. Ved placeringen heraf er der blevet taget hensyn til den regionale spredning af opgaverne. Reorganiseringerne er stort set gennemført, men på regionalt niveau arbejdes der også med en yderligere samling af opgaverne for at opnå synergieffekter og stordriftsfordele. De regionale hensyn indgår fortsat med stor vægt i denne proces. I 2007 har skattecentret i Struer fået tilført specialopgaven med visitering af bindende svar fra hele landet. Endvidere er Forsvarsaftalen for under løbende udmøntning. Aftalen indebærer bl.a., at den civile andel af medarbejderne reduceres til fordel for de militært ansatte. En stor andel af forsvarets ansatte oplever også geografiske ændringer af deres arbejdsplads. Samlet set bidrager aftalen til en mere ligelig fordeling af de statslige arbejdspladser, idet i alt ca arbejdspladser flyttes til Jylland og Sydsjælland. På asylcenterområdet har de videre kapacitetsjusteringer ført til nedlæggelsen af yderligere to asylcentre i henholdsvis Region Nordjylland og Syddanmark. Derudover vil det særlige kvindecenter Center Fasan i 2008 blive midlertidigt overført til Center Kongelunden. Reformen af de maritime uddannelser, der blev vedtaget i 2004, er med udgangen af 2007 blevet gennemført i forhold til bl.a. skolernes kapacitet og lokalisering. Reformen har medført koncentration på færre og større institutioner, men der er i denne proces søgt at skabe balance mellem regionerne. 7

11 Regional udvikling i en ny administrativ struktur Kommunalreformen har haft en levetid på godt et år, og dette tidsrum har været præget af at kommuner, regioner og mange statslige institutioner har skullet få hverdagen i den nye struktur til at falde helt på plads. I 2007 er finansieringsreformen og den nye rollefordeling på erhvervsudviklingsområdet endvidere trådt i kraft Kommunalreformen Kommunalreformens ikrafttræden har budt på mange udfordringer, men den generelle vurdering er, at kommunerne, de nedlagte amter, regionerne og de berørte statslige institutioner har sikret en smidig og effektiv overgang til den nye struktur. Pga. den korte levetid er det svært at give håndfaste konklusioner om reformens regionale konsekvenser. Der er dog selvfølgelig behov for at evaluere de forskellige konsekvenser af reformen, og til det formål er der aftalt en række evalueringsforløb for de første år i den nye struktur. I foråret 2009 afleverer velfærdsministeren en redegørelse om status for kommunalreformen og det kommunale selvstyres vilkår. Redegørelsen følger op på en tilsvarende redegørelse fra december På det sociale område og specialundervisningsområdet er der for perioden i hver af de fem administrative regioner nedsat et udviklingsråd, der skal følge og vurdere implementeringen af kommunalreformen, herunder bl.a. de områder, hvor amtskommunerne hidtil har haft et myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar. På baggrund af redegørelser indsendt af udviklingsrådene afgiver velfærdsministeren i slutningen af maj en samlet redegørelse til Folketinget. Der er ligeledes igangsat en løbende evaluering frem til 2010 af det nye beskæftigelsessystem med lokale jobcentre, der har givet borgere og virksomheder én indgang til beskæftigelsesindsatsen. Formålet med evalueringen er at dokumentere erfaringer og effekter fra de forskellige typer jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt styrke fokus på resultater og effekter. 8

12 For de mange sammenlægningskommuner har den nye kommunale struktur også betydet, at man har skullet harmonisere det eksisterende serviceniveau i de tidligere kommuner. En række kommuner har benyttet denne anledning til at gennemføre omlægninger og effektiviseringer af driften på de store serviceområder. Dette har især været tilfældet på folkeskoleområdet, hvor mange sammenlægningskommuner har valgt at nedlægge eller slå de mindste skoler sammen. Der ligger imidlertid også ofte pædagogiske overvejelser bag disse beslutninger. Ændringerne i de lokale skolestrukturer finder i mange tilfælde sted i landdistrikterne, og mange af de pågældende landdistrikter er lokaliseret i landets udkantsområder. Velfærdsministeriet har i februar 2008 offentliggjort resultaterne af en analyse, der netop undersøger konsekvenserne af skolelukninger i landdistrikter. Analysen viser først og fremmest, at skolelukningerne ikke er årsag til lokalområdernes tilbagegang, men nærmere resultatet af en forudgående tilbagegang. Det er karakteristisk for disse områder, at de har haft en negativ befolkningsudvikling i en længere periode frem til skolelukningen. 2 Tilrettelæggelsen af den lokale skolestruktur er kommunalbestyrelsernes ansvar, men regeringen fremlægger i foråret 2008 et lovforslag, der skal give kommunerne større frihed til at organisere et bæredygtigt skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold. Finansieringsreformen Som en følge af kommunalreformen blev der også vedtaget en reform af tilskuds- og udligningssystemet, der tager højde for den nye opgavefordeling og kommuneinddeling. Finansieringsreformen skal således sikre, at kommunalreformen ikke medfører uhensigtsmæssige ændringer i byrdefordelingen mellem kommunerne. Finansieringsreformen indebærer herudover et højere udligningsniveau, der primært kommer de vanskeligt stilede kommuner i udkantsområderne til gavn. Udligningen mellem kommunerne er ikke fuldstændig, men finansieringsreformen har betydet, at der er sket en udjævning kommunerne imellem mht. muligheden for at levere det samme serviceniveau ved en ensartet skatteprocent. Der afsættes årligt 180 mio. kr. til særlig vanskeligt stillede kommuner, der fordeles efter ansøgning. I 2008 videreføres den midlertidige forhøjelse fra 2007 på 150 mio. kr. for bl.a. at imødekomme de budgetusikkerheder, som overtagelsen af nye opgaver har afstedkommet i enkelte kommuner. 2 Teknologisk Institut (2008), Skoler i landdistrikter. Sammenfatning, (www.vfm.dk). 9

13 Finansieringsreformen introducerede også de såkaldte udviklingsaftaler som et nyt redskab, der sigter på at hjælpe nogle af de kommuner, som har de største strukturelle udfordringer, med at opnå langsigtet kommunaløkonomisk balance. I 2007 indgik Velfærdsministeriet en ny udviklingsaftale med Langeland Kommune, der følger efter de i 2006 indgåede aftaler med Bornholms Regionskommune og Lolland Kommune. Nye roller på erhvervsudviklingsområdet Som følge af en folketingsbeslutning fra den 20. maj 2005 skal regeringen i kommende redegørelser særskilt skal gøre status for nye roller på erhvervsudviklingsområdet for kommunerne, regionerne og vækstforaene. Som det gælder for kommunalreformen generelt, er det pga. den nye rollefordelings korte levetid vanskeligt at redegøre for de konkrete konsekvenser, men arbejdet med at udmønte den nye struktur er i fuld gang. De regionale vækstfora er alle i færd med implementeringen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner. Vækstfora har endvidere taget hul på prioriteringen af de mange forslag til initiativer, som er blevet udviklet og er under udvikling i regionerne. I 2007 har de seks regionale vækstfora besluttet at igangsætte over 200 konkrete initiativer og prioriteret i alt næsten 1 mia. kr. til indsatsen til gavn for vækst og erhvervsudvikling i hele landet. Herudover har vækstfora i maj/juni 2007 indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med regeringen. Partnerskabsaftalerne skal medvirke til at udfolde regeringens globaliseringsstrategi i alle dele af landet og sikre en tæt sammenhæng med vækstforas indsats for regional vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne tager således også højde for de enkelte regioners særlige muligheder og udfordringer. Partnerne er i gang med implementeringen af aftalerne og mødes igen til en drøftelse af fremdriften i juni På såvel det regionale som kommunale niveau er der i 2007 og 2008 afsat flere ressourcer til erhvervsfremmende aktiviteter i forhold til før kommunalreformens ikrafttræden. Forøgelsen kan være et udtryk for, at der er sket en øget prioritering af erhvervsfremmeindsatsen i de seneste år. 10

14 Regionale konsekvenser af statslige tiltag 2007 Regeringen redegør årligt for regionale konsekvenser af statslige tiltag, der er besluttet eller gennemført i løbet af det forudgående kalenderår. De forskellige tiltag kan have et direkte regionalpolitisk sigte, mens de regionale konsekvenser i andre tilfælde kan være afledte effekter af tiltag med andre primære formål. I 2007 er der besluttet eller gennemført 24 statslige tiltag, der vurderes at have positiv betydning for den regionale udvikling. En del af initiativerne sigter på at styrke regionernes muligheder for at skabe vækst og innovation. På uddannelsesområdet er professionshøjskolernes udviklingsplaner med en bred regional udbudsdækning samt en lang række nye uddannelser uden for København og Århus blevet godkendt. Disse tiltag skal være med til at imødekomme den regionale efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft. Der er også gennemført en mængde tiltag på kulturområdet, der har til formål at udbrede forskellige kulturelle tilbud til hele landet. De forskellige tiltag er uddybet i kapitel 7 i analyse- og baggrundspublikationen til denne redegørelse. 11

15 Nye og aktuelle regionalpolitiske initiativer Der er mange områder og initiativer, der hver især kan bidrage til regional udvikling. Det afspejler sig også i regeringens regionalpolitiske indsats, der går på tværs af mange ministerområder. I det følgende skildres en række nye og igangværende initiativer, der understøtter bestræbelserne på at sikre udvikling i hele landet. 1. Den overordnede økonomiske ramme for regional udvikling En sund økonomisk udvikling i landet som helhed er en central forudsætning for en positiv udvikling i levevilkårene i de enkelte regioner. Dansk økonomi er således i disse år karakteriseret ved høj beskæftigelse, lav ledighed, moderat inflation samt store overskud på de offentlige finanser. Det er ikke mindst denne økonomiske fremgang som har været med til at sikre den meget positive regionale udvikling i beskæftigelsen, jf. også indledningen til denne redegørelse. De overordnede mål for finanspolitikken er en stabil økonomisk udvikling og en holdbar udvikling i de offentlige finanser. En holdbar finanspolitik kræver overskud på de offentlige finanser og en mærkbar reduktion af den offentlige gæld i disse år, hvor bl.a. befolkningssammensætningen er gunstig med relativt mange i de erhvervsaktive aldersgrupper, og hvor indtægterne fra energiproduktionen i Nordsøen er forholdsvist store. Pejlemærket for finanspolitikken i 2015-planen tilsiger således strukturelle overskud på de offentlige finanser på mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP frem mod 2010, mens der fra 2011 til 2015 mindst skal være balance. 2. Regional erhvervspolitik De seks regionale vækstfora, der blev oprettet i april 2006, sikrer en regional forankring af erhvervspolitikken. Vækstfora udarbejder som en af sine hovedopgaver regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner, der tager afsæt i de en- 12

16 kelte områders rammevilkår og erhvervsspecialisering og har fokus på de respektive yderområder. Herudover overvåger vækstfora de regionale og lokale vækstvilkår samt afgiver indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Danmark får ca. 0,5 mia. kr. årligt fra til regional erhvervsudvikling via Regionalfonden og Socialfonden. Strukturfondsmidlerne skal medfinansieres krone-tilkrone med midler fra stat, regioner, kommuner eller private aktører, hvorved der i alt er op til ca. 1 mia. kr. årligt til at realisere de regionale udviklingsstrategier. Alle vækstfora er i gang med implementeringen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner og har endvidere taget hul på prioriteringen af de mange forslag til initiativer. I 2007 har de seks regionale vækstfora besluttet at igangsætte over 200 konkrete initiativer og prioriteret i alt næsten 1 mia. kr. til indsatsen til gavn for vækst og erhvervsudvikling i hele landet. De fem regionale væksthuse, der blev etableret 1. januar 2007, vil igennem deres arbejde søge at understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier for også på denne måde at bidrage til samordningen af de regionale initiativer. Væksthusene yder gratis uvildig problemafklaring og vejledning til iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner og henviser til relevante private og andre aktører, der kan yde konkret problemløsning. Væksthusene er placeret i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense, Vordingborg og København med satellitter i Hjørring, Herning, Hillerød og på Bornholm. Væksthusene har i efteråret 2007 indgået samarbejdsaftaler med Danmarks Eksportråd med henblik på, at eksportfremme og internationalisering integreres i væksthusenes rådgivningstilbud. Danmarks Eksportråd indgår inden for disse rammer et udvidet samarbejde med Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Endelig er der for Bornholm afsat en projektbevilling på 5,4 mio.kr. til nye initiativer, der udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra Bornholms Vækstforum. Initiativerne skal bidrage til at sikre Bornholms samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling på lang sigt. 3. Partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Regeringen har i maj/juni 2007 indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med de regionale vækstfora. De regionale partnerskabsaftaler 13

17 skal bidrage til, at regeringens globaliseringsstrategi gennemføres i tæt sammenhæng med den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling og under hensynstagen til de enkelte regioners særlige muligheder og udfordringer. De regionale partnerskabsaftaler er indgået for tre år, men kan justeres årligt. Partnerskabsaftalerne er indgået inden for otte temaer: 1) Uddannelse og arbejdskraftudbud; 2) bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder; 3) innovation; 4) videnspredning; 5) markedsføring af Danmark turisme og investeringsfremme; 6) energi; 7) landdistrikter og yderområder; 8) grænseoverskridende samarbejde. I partnerskabsaftalerne sættes fokus på effekten af de midler, der investeres i erhvervsudvikling regionalt. Som led heri vil regeringen og vækstfora løbende følge implementeringen af aftalerne og årligt drøfte behovet for justeringer. Implementeringen af aftalerne er i gang, og parterne mødes i juni 2008 til en drøftelse af fremdriften i aftalerne I regi af partnerskabsaftalerne har Invest in Denmark under Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, indgået samarbejde med henholdsvis Region Sjælland og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (ved henholdsvis Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark) omkring tiltrækning af udenlandske investeringer og jobs til Danmark. Samarbejdet blev oprindeligt indledt i begyndelsen af 2006 og har de sidste to år resulteret i en markant regional udligning af Invest in Denmarks resultater, som tidligere primært vedrørte hovedstadsregionen. 4. Videnbaseret vækst og innovation i regionerne Regeringen har iværksat en række initiativer, der skal sikre gode vilkår for innovation og videnbaseret vækst i regionerne. Dette skal bl.a. ske i form af øget samarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og andre centrale aktører. Regeringen igangsatte i marts 2007 Program for brugerdreven innovation, hvorunder der gives tilskud til projekter, der fremmer brugerdreven innovation i Danmark. Formålet med programmet er at styrke innovationen i virksomheder og offentlige institutioner ved at udvikle nye produkter, serviceydelser og koncepter på grundlag af et bedre kendskab til kunder og brugeres behov. Et af programmets tre indsatsområder er en regional indsats, hvor hvert af de regionale vækstfora har mulighed for at igangsætte mindst ét større projekt i deres re- 14

18 gion. Den regionale indsats skal bidrage til, at brugerdreven innovation udbredes i hele landet. De første fem regionale projekter er bevilget midler i december Den Regionale IKT-satsning (Informations- og kommunikationsteknologi) har til formål at udvikle og styrke forsknings- og udviklingssamarbejdet mellem erhvervslivet og de regionale IKT-videnmiljøer samt at styrke formidlingen og nyttiggørelsen af avanceret viden om IKT til det regionale erhvervsliv. Fokus er på områderne uden for de store universitetsbyer. Til den statslige medfinansiering af indsatsen er der i perioden afsat 90 mio. kr. Midlerne er med til at medfinansiere fire IKT-kompetencecentre i tilknytning til eksisterende danske videnmiljøer. Centrene er placeret i Odense, Sønderborg, Aalborg og Århus og har til opgave at etablere samarbejde med regionale virksomheder om innovationsfremmende projekter. Desuden gives under overskriften IKT-korridoren medfinansiering af innovative IKT-projekter til fremme af videnspredning vedrørende IKT til virksomhederne. I 2007 er der igangsat 8 nye projekter under IKT-korridoren, hvor der eksempelvis arbejdes med e-læring, mobilhandel og business intelligence. Der er desuden iværksat en særlig formidlingsindsats, IKT-karavanen, i tilknytning til ordningen. Karavanen skal besøge en række byer i Danmark med en vandreudstilling og et konferenceprogram. Formålet er at øge kendskabet til innovationspotentialet i IKT. Der blev i 2006 igangsat 13 regionale teknologicentre rundt i landet med hvert sit faglige område. Et regionalt teknologicenter er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører. Centrenes overordnede formål er at etablere netværk, hvor virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner samarbejder med nationale videninstitutioner i konkrete udviklingsprojekter. Centrene skal styrke videnbaseret vækst og udvikling uden for storbyerne i Danmark, og især små og mellemstore virksomheders (SMV er) samspil med offentlige videninstitutioner er i fokus. I forhold til SMV erne er der endvidere i regi af de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er) i maj 2007 iværksat et pilotprojekt, der etablerer en teknologisk indgang til vidensprednings- og innovationssystemet Regionale innovationsagenter. Agenterne skal afprøve modeller til at få skabt kontakt og samarbejde med den gruppe af SMV er, der ikke traditionelt bruger videninstitutioner, og ikke er 15

19 innovative. Ligeledes skal der etableres én samlet regional indgang for SMV erne til vidensprednings- og innovationssystemet. Medarbejdere/agenter fra GTS erne er således blevet fysisk placeret i tilknytning til de regionale væksthuse. Der er forsøgsvis igangsat tre pilotprojekter i henholdsvis Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland, og der er samlet afsat omkring 10 mio. kr. til hvert pilotprojekt i perioden Det er målet, at pilotprojektet skal skabe innovation og vækst i 100 SMV er i hver af de tre regioner. Der gives endvidere tilskud til Regionale videnpiloter. Formålet er at få flere højtuddannede ud i udkantsområdernes SMV er samt styrke disse virksomheders samarbejde med de offentlige videninstitutioner. Der er i 2007 taget initiativ til en mere regional opsøgende indsats overfor SMV erne, hvilket indebærer et samarbejde med de regionale innovationsagenter i væksthusene. I løbet af 2007 blev der i alt afsluttet 297 projekter, der er bredere geografisk fordelt, end hvad der er gældende for den regionale fordeling af arbejdspladser i øvrigt. 5. Regional tilgængelighed af bredbånd og e-læring Regeringen har en målsætning om at sikre, at alle danskere kan få en bredbåndsforbindelse inden udgangen af I dag har mere end 99 pct. af befolkningen mulighed for at få adgang til bredbånd. For at sikre at manglende bredbåndsadgang i yderkantsområderne ikke bremser tilflytning og økonomisk udvikling, samt for at sikre lighed mellem regionerne, har IT- og Telestyrelsen i juni 2007 gennemført en auktion over en tilladelse til brug af ledige FWA-frekvenser. Tilladelsen, der blev udbudt ved auktionen, indeholder vilkår om sikring af udbud af en bredbåndstjeneste på et fastsat minimumsniveau i geografisk angivne områder til fastlagte maksimalpriser og inden for fastlagte leveringsfrister. Den laveste udbredelse af bredbånds findes fortsat i det nordvestlige Jylland, på de sydfynske øer og på Lolland. Sommeren 2007 lancerede Videnskabsministeriet en national strategi for e-læring. Regeringen har afsat mere end 135 millioner kroner over tre år ( ) til at skabe en endnu større anvendelse og en højere kvalitet af e-læring. Der er fokus på fem målgrupper: Børn og unge, videregående uddannelsesinstitutioner, den offentlige sektor, private virksomheder og borgere. Formålet med strategiens initiativer, der er tilrettet den enkelte målgruppe, er at demonstrere, hvordan e-læring kan bidrage til at højne kompetenceudviklingen blandt de nævnte grupper. 16

20 Den nationale strategi sigter mod nationalt dækkende initiativer, så regionale udkantsområder også sikres adgang til elektroniske læringsmaterialer og undervisningsforløb. E-læring vurderes at bidrage positivt til den regionale udvikling, idet e- læring muliggør virtuelle læringsforløb over store afstande, og gør læring tilgængeligt for alle også i områder, hvor der er få uddannelsesinstitutioner. 6. Folkeskoler og ungdomsuddannelser I regeringens aktuelle initiativer vedrørende folkeskoler og ungdomsuddannelser indgår den geografiske tilgængelighed af uddannelsesdækningen som et vigtigt beslutningsparameter sammen med de kvalitetskrav, der stilles til uddannelserne. Efter drøftelser med bl.a. Landdistrikternes Fællesråd og på baggrund af regeringens aftale med KL om økonomien for 2008 agter regeringen at fremsætte lovforslag om bl.a. større frihed til kommunerne til at organisere et bæredygtigt skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold. Lovforslaget forventes fremsat i Lovforslaget vil give kommunerne større frihed til at etablere fælles ledelse af flere skoler samtidigt med, at mulighederne for at drive skoler og dagtilbud sammen bliver øget. Hermed får især mindre lokalsamfund bedre muligheder for fortsat at have egne skoler og dagtilbud. Desuden er lovforslaget med til at skabe bedre muligheder for, at kommunerne opretter integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek, der kan drives sammen i et stærkt lokalt kulturtilbud. I 2007 er der indgået aftale om ny tilskudsmodel efter taxameterprincippet for de almene gymnasier, der med kommunalreformen overgik til at være selvejende institutioner. Med taxameterprincippet vil størstedelen af gymnasiernes økonomi fremover afhænge af aktiviteten udtrykt ved elevbestanden. De hidtidige amtslige niveauforskelle i gymnasiernes økonomi vil gradvist over en periode på 4-6 år blive tilpasset til et fælles nationalt niveau. Udover de aktivitetsafhængige taxametertilskud modtager de almene gymnasier også tilskud, der ikke afhænger af elevtallet. Med vedtagelsen af finansloven for 2008 er det bl.a. aftalt at indføre et særligt udkantstilskud, der skal sikre, at der også i yderområder er økonomisk basis for udbud af almengymnasiale uddannelser. Der har endvidere været lagt væsentlig vægt på den regionale udbudsdækning, herunder sikring af et økonomisk bæredygtigt udbud på skoler i udkantsområder, i 17

21 forbindelse med 2007-godkendelsen af hvilke erhvervsfaglige uddannelser, de enkelte institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan udbyde. I forhold til den geografiske placering af udbuddet og fastsættelsen af kapaciteten har regionsrådene i samarbejde med de selvejende institutioner forestået koordineringen i forhold til de nye erhvervsfaglige fællesindgange på erhvervsuddannelsesområdet. 7. Voksen- og efteruddannelse På voksen- og efteruddannelsesområdet er den regionale tilgængelighed af kvalificerede uddannelsestilbud også tænkt ind i de nye initiativer. I har Undervisningsministeriet gennemført et landsdækkende forsøg med 15 regionale kompetencecentre. I kompetencecentrene har ca. 60 erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC'er medvirket til at udvikle det regionale samarbejde om voksen- og efteruddannelse af især kortuddannede i små og mellemstore virksomheder. Forsøget har afprøvet metoder og modeller for samspillet internt imellem uddannelsesinstitutioner og eksternt i forhold til virksomheder bl.a. med henblik på at rådgive virksomheder om kompetenceudviklingsløsninger. Erfaringerne fra projektet indgår i udmøntningen af aftalen, Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indgået af regeringen og arbejdsmarkedets parter i oktober Der er enighed om at afdække mulighederne for at forny styring og vilkår for udbud af AMU. Hensigten er, at ansvaret for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser kan samles på færre og stærkere uddannelsesinstitutioner, hvorved man få større fokus på og effekt af indsatsen. I denne proces skal hensynet til den regionale uddannelsesdækning fortsat varetages. Aftalen om tværinstitutionel vejledning og rådgivning, der blev indgået sommeren 2007, sikrer en styrkelse af den opsøgende vejledning og rådgivning over for især kortuddannede og små og mellemstore virksomheder. Ved etablering af 22 landsdækkende voksenvejledningsnetværk, med 3-5 netværk i hver region, vil de enkelte regioner blive tilgodeset af en professionel vejledning, som kan følges op med et varieret og regionalt dækkende uddannelsestilbud I tilknytning til de enkelte voksenvejledningsnetværk etableres der voksenvejledningsfora med deltagelse af uddannelsesinstitutioner, jobcentre og den kommunale erhvervsservice/de regionale væksthuse. Disse fora får til opgave at sikre sammenhæng i og målretning af den lokale vejledning. 18

22 Regeringen har i december 2007 fremsat lovforslag om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Efter forslaget skal der oprettes indtil 10 erhvervsakademier med det formål at sikre forsyningen af erhvervsakademiuddannelser i hver enkelt akademis geografiske område, som kan være en region eller en del af en region. Erhvervsakademierne skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser samt efter- og videreuddannelse og hermed bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. 8. Boligområdet Den gældende lov om byfornyelse og udvikling af byer giver kommunalbestyrelsen mulighed for at anvende to overordnede beslutningstyper: Bygningsfornyelse og områdefornyelse. Med beslutningstypen bygningsfornyelse kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde offentlig støtte til renovering af utidssvarende og faldefærdige boliger eller støtte til nedrivning, hvis istandsættelse ikke kan ske inde for en rimelig økonomisk ramme. Beslutningstypen områdefornyelse er omtalt i afsnit 11. Der er i 2008 fremsat forslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, som har til formål at forbedre kommunernes muligheder for at gribe ind overfor de allerdårligste boliger i form af justeringer og indførelse af nye byfornyelsesinstrumenter. Efter lovforslaget får kommunerne bl.a. adgang til at give påbud om afhjælpning af kondemnable forhold som alternativ til at nedlægge forbud mod beboelse. Endvidere foreslås det at udvide muligheden for at give støtte til nedrivning af boliger, når bygningens tilstand er meget dårlig, fra kun at omfatte udlejningsboliger til også at omfatte ejer- og andelsboliger. For at forhindre beboelse i kondemnable ejendomme foreslås det endelig at give kommunerne mulighed for at forbyde beboelse i sundheds- og brandfarlige boliger, der står tomme. Det forventes, at ændringerne træder i kraft den 1. juli For at understøtte kommunernes opførelse af det nødvendige byggeri til opfyldelse af regeringens plejeboliggaranti fra og med 1. januar 2009, har Velfærdsministeriet for tilsagn givet efter 1. januar 2008 forhøjet maksimumsbeløbet for almene ældreboliger og friplejeboliger. Tiltaget kombineres med en reduktion af den kommunale grundkapital for plejeboliger i Forhøjelsen af maksimumsbeløbet er målrettet de steder i landet, hvor det på tidspunktet for forhøjelsen var vanskeligst at bygge inden for det daværende beløb. 19

23 Forhøjelsen giver således de omfattede kommuner mulighed for at bygge ældreboliger i lighed med landets øvrige kommuner. Tiltaget gælder hele hovedstadsregionen samt en række sjællandske og østjyske kommuner. 9. Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag Ordningen med det forhøjede befordringsfradrag fortsætter uændret i Ordningen betyder, at pendlere, der er bosat i særligt udpegede udkantskommuner, kan beregne befordringsfradraget for kørsel over 100 km dagligt med samme sats som for kørsel mellem 24 og 100 km dagligt. Målet er fortsat at gøre det attraktivt for personer, der arbejder i de større byer, at bosætte sig i yderområderne og at fastholde erhvervsaktive, der allerede bor der. 10. Kultur og oplevelsesøkonomi Staten bidrager gennem en række tilskudsordninger til tilstedeværelsen af et bredt kulturelt grundtilbud regionalt. Regeringen har derudover taget en række initiativer til at understøtte opbygningen og styrkelsen af regionale fyrtårne på kulturområdet. Kulturministeren fremlagde i april 2006 regeringens Strategi for Kultur i hele landet med det formål at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet. Der er bl.a. oprettet en kulturpulje til hele landet og en forsøgsordning, hvor lokale institutioner varetager nationale udviklingsopgaver. For at øge det tværgående samarbejde mellem kommunerne og sikre koordinering og dialog på kulturområdet har kulturministeren indgået 9 kulturaftaler for perioden Der vil i foråret 2008 blive indgået yderligere 3 aftaler. Aftalerne indebærer, at de statslige driftsbevillinger til aktiviteter og institutioner i området lægges ud til de kommunale parters egen disposition inden for aftalens rammer. Der vil i 2008 blive overført bevillinger på i alt 121 mio. kr. til kommunal administration. Kunstrådet har offentliggjort deres nye handlingsplan for , hvor der sættes fokus på Kunsten og kommunerne. Formålet er at sprede kunsten mere bredt ud over hele landet. Et udvalg skal i 2008 komme med konkrete forslag til, hvordan rådet i samarbejde med kommunerne og lokale aktører kan medvirke til at styrke produktionen og formidlingen af kunsten. Regeringen har i 2007 indgået et bredt forlig om oprettelsen af et nyt center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Centret placeres i Roskilde og skal styrke vilkårene for 20

24 vækst ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv. Det skal arbejde tæt sammen med eksisterende forsknings- og videninstitutioner samt sikre en bred regional forankring af kultur- og oplevelsesøkonomien. Der er afsat 50 mio. kr. over en fireårig periode. Som et yderligere led i indsatsen for at styrke oplevelsesøkonomien skal der endvidere i 2008 sendes fire erhvervsrettede oplevelseszoner i udbud. De fire zoner skal styrke vilkårene for vækst i udvalgte oplevelseserhverv. 11. Landsbyer/landdistrikter og udkantsområder Som opfølgning på regeringens landsplanredegørelse 2006 blev der nedsat et arbejdsudvalg om landsbyer i yderområder med repræsentation af ministerier og relevante organisationer. Arbejdsudvalgets opgave var at belyse landsbyernes rolle i de nye kommuner, analysere barrierer for landsbyernes udvikling og diskutere strategier for udvikling baseret på de enkelte landsbyers særlige kvaliteter. Arbejdsudvalget offentliggjorde i november 2007 resultatet af sit arbejde i rapporten Landsbyer i Yderområder. Udvalget understreger, at det først og fremmest er den generelle økonomiske og samfundsmæssige udvikling, som stiller landsbyerne i yderområderne over for udfordringer, men finder, at der en række gode muligheder for at arbejde videre med udvikling af landsbyerne i de nye kommuner. Under lov om byfornyelse og udvikling af byer afsættes der årligt 50 mio. kr. til udvikling i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer. Den offentlige støtte til områdefornyelse skal medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang. Staten kan højest bidrage med en tredjedel af kommunens udgifter til de nævnte initiativer. Støtten benyttes til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunerne få støtte til planlægning, udredning og organisering i forbindelse med omdannelse af ældre erhvervsområder. I 2007 har 13 kommuner fået støtte til områdefornyelse. Med henblik på at forstærke en samlet indsats for både byfornyelse og udvikling i landdistrikterne har Fødevareministeriet og Velfærdsministeriet i 2007 iværksat et pilotprojekt, der omhandler fælles by- og erhvervsudvikling, der indtil videre omfatter Lolland, Læsø, Tønder, Viborg og Herning Kommuner. Målsætningen er, at kombinationen af hjælp til både fysiske rammer, kulturelle aktiviteter og erhvervs- 21

25 og jobskabende projekter kan sætte gang i en reel udvikling i landdistrikterne. De nævnte kommuner er i alt tildelt 15 mio. kr. til gennemførelse af pilotprojektet. Velfærdsministeriet har i 2007 i et samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Syddansk Universitet, IC Byfornyelse samt Fanø og Guldborgsund kommuner igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt om erhvervs- og byudvikling i udkantsområder med særligt fokus på turismen. Projektet forventes afsluttet i foråret Projektets formål er at udvikle handlingsorienterede værktøjer for små stagnerende bysamfund beliggende i udkantsområder, således at områderne bliver bedre rustet til at tackle fremtidens udfordringer på det erhvervsmæssige, befolkningsmæssige og bypolitiske område. Værktøjerne kan eksempelvis være mobilisering af lokale aktører inden for erhvervs-, forenings- og kulturlivet, etablering af sammenhæng og synergier mellem byudvikling og strategier for erhverv og turisme samt fokus på offentlig-privat partnerskab. 12. EU s strukturfonde, Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet Den nuværende programperiode for de EU-finansierede programmer løber fra 2007 til Her er især strukturfondsindsatsen, Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet (fiskeri- og akvakultursektor) rettet mod at skabe en positiv regional udvikling. Strukturfondsindsatsen består af Regional- og Socialfondsprogrammernr under mål 2, Regional konkurrenceevne og beskæftigelse, samt en række programmer under mål 3, Det europæiske territoriale samarbejde. I strukturfondsperioden er Danmark tildelt ca. 512 mio. kr. årligt (ekskl. teknisk bistand) til initiativer under mål 2 og 3. Strukturfondsindsatsen målrettes efter dansk beslutning indsatsområder, der understøtter regeringens globaliseringsstrategi: uddannelse, iværksætteri, innovation og anvendelse af ny teknologi. Mindst 35 pct. af strukturfondsmidlerne i social- og regionalfondsprogrammerne skal i perioden under ét komme yderområderne til gavn. 90 pct. af de afsatte midler er fordelt som en beløbsramme til de regionale vækstfora, der indstiller til staten om prioriteringen af strukturfondsmidlerne. Hermed sikres en stærk sammenhæng med de regionale erhvervsudviklingsstrategier. 22

26 Danmark deltager under målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden i fire grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale programmer. Til disse programmer er Danmark årligt tildelt ca. 104 mio. kr. Landdistriktsprogrammet er igangsat inden for en politisk aftale om de finansielle rammer for Der blev årligt afsat 560 mio. kr. til landdistriktsudvikling. Landdistriktsprogrammet har fire akser: 1) Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne; 2) forbedring af miljøet og landskabet gennem støtte til arealforvaltning; 3 og 4) forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til diversificering af den økonomiske aktivitet. Under akse 3 og 4 er der i 2007 og 2008 årligt afsat 95 mio. kr. til den lokalt forankrede Leader-indsats for fremme af attraktive levevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i landdistrikterne. Der ydes støtte til indsatser i 63 landdistriktskommuner, der er udvalgt på baggrund af kommunernes strukturelle, økonomiske og demografiske situation. En politisk aftale om fordeling af de finansielle rammer for årene 2009 til 2013 forventes indgået i efteråret Regeringen ønsker som pejlemærke at afsætte 75 pct. af midlerne til natur- og miljøindsatser og 25 pct. af midlerne til erhvervsrettede og øvrige aktiviteter i landdistrikterne. Programmet for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor (EFFprogrammet) skal bidrage til at skabe rammerne for størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, så ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om bæredygtighed og regional udvikling. Under programmets akse 4 gennemføres en indsats for bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Indsatsen gennemføres ved anvendelse af lokale aktionsgrupper og skal inden for rammerne af en lokal udviklingsstrategi medvirke til udvikling af et nærmere afgrænset geografisk område. Målet er at bevare fiskersamfundene som kulturbærende miljøer, der er attraktive for bosætning og erhverv. Herudover kan der under programmets akse 3 ydes tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder. Formålet er at fremme udviklingen i fiskerihavnene og fiskerisektoren og dermed den regionale og lokale forankring af fiskerierhvervet. 23

Region Midtjylland. Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 35 Notat Den regionalpolitiske redegørelse 2008 kort fortalt

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Den offentlige sektor, lokalisering af statslige arbejdspladser og landdistriktsudvikling Dansk regionalforsker seminar (NS-RSA), Alsion, Sønderborg, 24.-25. april 2008. Abstract: Den offentlige sektor

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere