REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008"

Transkript

1 REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

2 REGIONALPOLITISK REDEGØ RELSE REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

3 Udgivet af: Velfærdsministeriet Holmens Kanal København K Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside: Oplag: 1200 Forsidefoto: Jens V. Nielsen Udgivet april 2008 ISBN-nr: (try kt version) ISBN-nr: (elektronisk version) Publikationen kan bestilles hos: Velfærdsministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Fax: E-post:

4 Indhold Indhold...1 Indledning og de regionalpolitiske målsætninger...2 Udvikling i og udfordringer for de danske regioner...4 Produktion, pendling og indkomst...5 Udviklingen i den statslige regionale forvaltning...6 Regional udvikling i en ny administrativ struktur...8 Regionale konsekvenser af statslige tiltag Nye og aktuelle regionalpolitiske initiativer Den overordnede økonomiske ramme for regional udvikling Regional erhvervspolitik Partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Videnbaseret vækst og innovation i regionerne Regional tilgængelighed af bredbånd og e-læring Folkeskoler og ungdomsuddannelser Voksen- og efteruddannelse Boligområdet Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag Kultur og oplevelsesøkonomi Landsbyer/landdistrikter og udkantsområder EU s strukturfonde, Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet...22 Afslutning...24

5 Indledning og de regionalpolitiske målsætninger Danmark oplever for øjeblikket en på mange måder positiv regional udvikling. De seneste års gunstige økonomiske udvikling har bidraget til, at de regionale forskelle i såvel indkomst som ledighed er blevet væsentligt indsnævret. Samtidigt danner den nu gennemførte kommunalreform og regeringens bredt orienterede regionalpolitiske indsats et solidt fundament for, at man i de kommende år kan opretholde de aktuelle positive udviklingstræk og imødegå de fortsatte regionalpolitiske udfordringer. Det er regeringens regionalpolitiske målsætning, at det skal være attraktivt at bo og arbejde i alle dele af Danmark. Ved sin tiltrædelse fremsatte regeringen en ambitiøs hensigt om at ville tilstræbe, at den regionale udvikling på lang sigt fører til mindre ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne. 1 Denne målsætning kræver en konsekvent og vedholdende politisk indsats for at kunne lykkes. En ansvarlig, overordnet økonomisk politik, gode regionale rammevilkår for skabelsen af nye arbejdspladser, bred tilgængelighed af kompetencegivende uddannelser samt en god offentlig service mv. er alle elementer, der bidrager til at skabe de nødvendige rammer for regional udvikling. Det afspejles også i regeringens bredt anlagte regionalpolitiske indsats, der rummer initiativer inden for såvel de nævnte som mange andre sektorområder. Regional udvikling skabes imidlertid ikke over natten. Ikke desto mindre kan det allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at regeringen er godt på vej til at opfylde sin målsætning om mindre regional ulighed. De regionale forskelle i ledighed og indkomst er blevet stadig mindre i regeringens levetid. Vi har måttet gøre op med vante forestillinger om en høj ledighedsprocent i udkantsområder mange udkantsområder har således i dag en ledighedsprocent, der befinder sig tæt på landsgennemsnittet. Endvidere har kommunalreformen og finansieringsreformen forbedret grundlaget for, at alle kommuner har en økonomisk og faglig bæredygtighed til at kunne levere offentlig service på et højt niveau. 1 Regeringen (2001), Vækst, velfærd fornyelse. 2

6 Det betyder dog ikke, at indsatsen stopper her. Regeringen har i 2007 bl.a. indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med de regionale vækstfora med henblik på at udfolde globaliseringsstrategien, så der kan skabes vækst i alle egne af landet. Der igangsættes fortsat også nye initiativer, der skal forbedre samarbejdet mellem videninstitutioner og erhvervslivet. Regeringen har ligeledes tiltag, der specifikt er rettet mod at løse problematikker i udkantsområderne som f.eks. det særlige udkantstilskud for de almene gymnasier og den nyligt fastlagte udmøntning af de EU-finansierede programmer i programperioden Desuden bidrager indsatsen under landdistriktsprogrammet til at styrke vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder. I denne redegørelse uddybes de nævnte initiativer sammen med regeringens øvrige aktuelle og fremadrettede regionalpolitiske tiltag. Endvidere gives der et statusbillede over den regionale udvikling, de regionale konsekvenser af statslige initiativer gennemført i løbet af 2007 og udviklingen i den statslige regionale forvaltning. Redegørelsen giver derudover en kort status over kommunalreformen og finansieringsreformen. Endelig præsenteres en kort analyse, der sætter tendensen til mindre kommunale indkomstforskelle i sammenhæng med den øgede pendling. Redegørelsen ledsages af en analyse- og baggrundspublikation, der giver en uddybende indsigt i de fleste af de ovennævnte temaer. 3

7 Udvikling i og udfordringer for de danske regioner De senere års mange positive tendenser i dansk økonomi har smittet af på den regionale udvikling. Faldet i ledigheden er fortsat gennem hele 2007 både generelt for hele landet og i regionerne hver for sig. Udviklingen har været mest markant i udkantsområder som Bornholm og dele af Nordjylland, og der kan derfor også konstateres en meget væsentlig udligning af de regionale forskelle i ledigheden. Det samme gælder indkomstudviklingen, hvor de regionale forskelle også er blevet mindre. Det er tilfældet, når udviklingen anskues i et længere tidsperspektiv over de seneste 40 år, men hvor denne udvikling truede med at gå i stå for 5-10 år siden eller lige frem vende, er tendensen til en særlig positiv udvikling i udkantsområderne blevet forstærket i de seneste år. Den positive udvikling i ledigheden betyder også, at en af de største udfordringer i de kommende år bliver at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft. Det gælder både i den private og den offentlige sektor. Allerede i dag er der problemer med rekrutteringen i en række brancher, og udfordringen bliver ikke mindre, når den erhvervsaktive andel af befolkningen mindskes i de kommende år. Udfordringen gælder hele landet, og der kan i den henseende ikke observeres markante regionale forskelle i manglen på arbejdskraft. Både vækstområderne i Østjylland og på Sjælland samt udkantsområderne har statistisk set tilsvarende udfordringer i forhold til rekruttering. En anden udfordring, der ikke på samme måde er ligeligt fordelt blandt regionerne, er at sikre en positiv befolkningsudvikling. Danmark oplever en generel befolkningsvækst, men en del udkantsområder er udsat for en stadig befolkningstilbagegang, hvor mange af de berørte kommuner i en årrække har oplevet nettofraflytning. Kommunalreformen og finansieringsreformen har forbedret grundlaget for, at også udkantskommunerne har mulighed for at tilbyde en god offentlig service for deres indbyggere, mens de mange regionale erhvervs- og vækstpolitiske initiativer søger at etablere fornuftige beskæftigelsesmuligheder i hele landet. 4

8 Produktion, pendling og indkomst I løbet af de seneste 10 år er der sket en regional koncentration af produktionen i Danmark. Dette er en del af en international tendens. For Danmark gælder det imidlertid også, at den samme periode har været præget af, at de regionale forskelle i indkomst er faldet, jf. Regionalpolitisk redegørelse Velfærdsministeriet har til dette års redegørelse fået gennemført en analyse, der undersøger, hvorvidt den samme tendens også gælder på tværs af de danske kommuner. Analysen afdækker ligeledes omfanget og karakteren af pendlingen over de sidste 10 år. Øget pendling til arbejdet bidrager i høj grad til et fald i de kommunale indkomstforskelle. Analysen viser, at det også for kommunerne gælder, at der samtidigt med en koncentration af produktionen også er sket et fald i indkomstforskellene. Det tyder på, at der ikke er en snæver sammenhæng mellem en regional/kommunal koncentration af produktionen og tilsvarende forskelle i indkomst. Hvad pendlingen angår, kan der i de seneste 10 år konstateres en øget pendling, hvor antallet af pendlere, der arbejder uden for bopælskommunen, er steget med 4 procentpoint til 36,6 pct.. Der er færre pendlere i yderområderne ca. 20 pct. i 2006, men stigningen i pendlingen er på niveau med resten af landet. For at kunne analysere, hvorfor borgerne i stigende grad vælger at pendle, er det nødvendigt at forstå den pakke bestående af bopæl og arbejdsliv, som pendlingen er et resultat af. I borgernes valg af bopæl finder man et essentielt led i at forstå udviklingen i kommunernes befolkning og indkomst. Regionalpolitisk redegørelse 2009 vil følgelig indeholde en større analyse af bosætningens og pendlingens betydning for den regionale udvikling. En central del af analysearbejdet vil bestå i at afdække, hvad der får erhvervsaktive borgere til at bosætte sig i en bestemt kommune. Formålet er at fastlægge hvilke lokale og kommunale forhold, der er vigtige for valget af bopælskommune. Det kan være forhold som service- og skatteniveau, natur og kultur, samt tilgængelighed og jobmuligheder. Med resultaterne fra analysen af bosætning vil det blive muligt at sætte fokus på den fremtidige, kommunale befolkningsudvikling. 5

9 Udviklingen i den statslige regionale forvaltning Regeringen ønsker i udgangspunktet at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet. Samtidig tages der regionale hensyn i forbindelse med de løbende omstruktureringer af den statslige sektor, der er nødvendige for, at opgaverne kan udføres tidssvarende og effektivt har budt på omfattende ændringer i den statslige sektor. Det gælder både i forhold til de opgaver på bl.a. skatte- og uddannelsesområdet, der som følge af kommunalreformen nu varetages af staten, men også i forhold til lokaliseringen af de statslige arbejdspladser, der har betydet, at mange offentligt ansatte også har skiftet geografisk arbejdssted. De regionale konsekvenser af de mange medarbejderflytninger kan dog endnu ikke aflæses statistisk, idet den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik indeholder arbejdsmarkedstilknytningen pr. november For at gøre status over de gennemførte medarbejderflytninger, den aktuelle medarbejdersammensætning og rekrutteringssituation for de reorganiserede institutioner, har Velfærdsministeriet til dette års redegørelse gennemført en spørgeskemaundersøgelse. For de undersøgte institutioner gælder det generelt, at en høj andel af de planlagte medarbejderflytninger er blevet realiseret i praksis. Andelen af nyansatte siden institutionernes etablering er i de fleste tilfælde relativ lav. Endvidere opleves der generelt kun få problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Undersøgelsens resultater er uddybet i baggrundspublikationens kapitel 6. Der er i 2007 som del af en bred politisk aftale truffet beslutning om etablering af et nyt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi i Roskilde. Centret forventes at beskæftige 5-7 årsværk og være i drift fra sommeren I 2007 blev der ligeledes indgået et bredt forlig om styrkelse af redningsberedskabet for perioden Aftalen indebærer en mere jævn fordeling af arbejdspladserne mellem regionerne. Der iværksættes en omlægning af skolevirksomheden, hvorved Tinglev tilføres ca. 15 årsværk, mens antallet af årsværk i hovedstadsregionen falder med ca

10 I tilknytning til domstolsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, skal tinglysningen fremover varetages af én landsdækkende specialdomstol, Tinglysningsretten, i Hobro. Tinglysningsopgaven forventes at være endeligt faldet på plads i løbet af I 2005 blev der truffet politisk beslutning om at opføre et nyt lukket fængsel med plads til mindst 250 indsatte i det østlige Danmark. Guldborgsund Kommune har i den forbindelse i marts 2008 vedtaget et kommuneplantillæg for opførelsen af fængslet på Nordfalster. Udover de nævnte tiltag har det forløbne år generelt været præget af, at de senere års mange reformer i den statslige sektor har skullet falde på plads. Udmøntningen af reformerne har i nogle tilfælde også ført til yderligere udflytninger og andre tilpasninger. De fem regionale statsforvaltninger har i 2007 fået etableret sig på de nye adresser efter en omfattende flytteproces. Samtidigt har statsforvaltningerne implementeret en række nye opgaver, der er overtaget fra andre myndigheder. Maj 2008 overtages endvidere opgaven med at udstede registreringsbevis til arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande. Fusionen på skatte- og inddrivelsesområdet har betydet, at en række specialopgaver er blevet samlet på færre lokaliteter. Ved placeringen heraf er der blevet taget hensyn til den regionale spredning af opgaverne. Reorganiseringerne er stort set gennemført, men på regionalt niveau arbejdes der også med en yderligere samling af opgaverne for at opnå synergieffekter og stordriftsfordele. De regionale hensyn indgår fortsat med stor vægt i denne proces. I 2007 har skattecentret i Struer fået tilført specialopgaven med visitering af bindende svar fra hele landet. Endvidere er Forsvarsaftalen for under løbende udmøntning. Aftalen indebærer bl.a., at den civile andel af medarbejderne reduceres til fordel for de militært ansatte. En stor andel af forsvarets ansatte oplever også geografiske ændringer af deres arbejdsplads. Samlet set bidrager aftalen til en mere ligelig fordeling af de statslige arbejdspladser, idet i alt ca arbejdspladser flyttes til Jylland og Sydsjælland. På asylcenterområdet har de videre kapacitetsjusteringer ført til nedlæggelsen af yderligere to asylcentre i henholdsvis Region Nordjylland og Syddanmark. Derudover vil det særlige kvindecenter Center Fasan i 2008 blive midlertidigt overført til Center Kongelunden. Reformen af de maritime uddannelser, der blev vedtaget i 2004, er med udgangen af 2007 blevet gennemført i forhold til bl.a. skolernes kapacitet og lokalisering. Reformen har medført koncentration på færre og større institutioner, men der er i denne proces søgt at skabe balance mellem regionerne. 7

11 Regional udvikling i en ny administrativ struktur Kommunalreformen har haft en levetid på godt et år, og dette tidsrum har været præget af at kommuner, regioner og mange statslige institutioner har skullet få hverdagen i den nye struktur til at falde helt på plads. I 2007 er finansieringsreformen og den nye rollefordeling på erhvervsudviklingsområdet endvidere trådt i kraft Kommunalreformen Kommunalreformens ikrafttræden har budt på mange udfordringer, men den generelle vurdering er, at kommunerne, de nedlagte amter, regionerne og de berørte statslige institutioner har sikret en smidig og effektiv overgang til den nye struktur. Pga. den korte levetid er det svært at give håndfaste konklusioner om reformens regionale konsekvenser. Der er dog selvfølgelig behov for at evaluere de forskellige konsekvenser af reformen, og til det formål er der aftalt en række evalueringsforløb for de første år i den nye struktur. I foråret 2009 afleverer velfærdsministeren en redegørelse om status for kommunalreformen og det kommunale selvstyres vilkår. Redegørelsen følger op på en tilsvarende redegørelse fra december På det sociale område og specialundervisningsområdet er der for perioden i hver af de fem administrative regioner nedsat et udviklingsråd, der skal følge og vurdere implementeringen af kommunalreformen, herunder bl.a. de områder, hvor amtskommunerne hidtil har haft et myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar. På baggrund af redegørelser indsendt af udviklingsrådene afgiver velfærdsministeren i slutningen af maj en samlet redegørelse til Folketinget. Der er ligeledes igangsat en løbende evaluering frem til 2010 af det nye beskæftigelsessystem med lokale jobcentre, der har givet borgere og virksomheder én indgang til beskæftigelsesindsatsen. Formålet med evalueringen er at dokumentere erfaringer og effekter fra de forskellige typer jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt styrke fokus på resultater og effekter. 8

12 For de mange sammenlægningskommuner har den nye kommunale struktur også betydet, at man har skullet harmonisere det eksisterende serviceniveau i de tidligere kommuner. En række kommuner har benyttet denne anledning til at gennemføre omlægninger og effektiviseringer af driften på de store serviceområder. Dette har især været tilfældet på folkeskoleområdet, hvor mange sammenlægningskommuner har valgt at nedlægge eller slå de mindste skoler sammen. Der ligger imidlertid også ofte pædagogiske overvejelser bag disse beslutninger. Ændringerne i de lokale skolestrukturer finder i mange tilfælde sted i landdistrikterne, og mange af de pågældende landdistrikter er lokaliseret i landets udkantsområder. Velfærdsministeriet har i februar 2008 offentliggjort resultaterne af en analyse, der netop undersøger konsekvenserne af skolelukninger i landdistrikter. Analysen viser først og fremmest, at skolelukningerne ikke er årsag til lokalområdernes tilbagegang, men nærmere resultatet af en forudgående tilbagegang. Det er karakteristisk for disse områder, at de har haft en negativ befolkningsudvikling i en længere periode frem til skolelukningen. 2 Tilrettelæggelsen af den lokale skolestruktur er kommunalbestyrelsernes ansvar, men regeringen fremlægger i foråret 2008 et lovforslag, der skal give kommunerne større frihed til at organisere et bæredygtigt skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold. Finansieringsreformen Som en følge af kommunalreformen blev der også vedtaget en reform af tilskuds- og udligningssystemet, der tager højde for den nye opgavefordeling og kommuneinddeling. Finansieringsreformen skal således sikre, at kommunalreformen ikke medfører uhensigtsmæssige ændringer i byrdefordelingen mellem kommunerne. Finansieringsreformen indebærer herudover et højere udligningsniveau, der primært kommer de vanskeligt stilede kommuner i udkantsområderne til gavn. Udligningen mellem kommunerne er ikke fuldstændig, men finansieringsreformen har betydet, at der er sket en udjævning kommunerne imellem mht. muligheden for at levere det samme serviceniveau ved en ensartet skatteprocent. Der afsættes årligt 180 mio. kr. til særlig vanskeligt stillede kommuner, der fordeles efter ansøgning. I 2008 videreføres den midlertidige forhøjelse fra 2007 på 150 mio. kr. for bl.a. at imødekomme de budgetusikkerheder, som overtagelsen af nye opgaver har afstedkommet i enkelte kommuner. 2 Teknologisk Institut (2008), Skoler i landdistrikter. Sammenfatning, (www.vfm.dk). 9

13 Finansieringsreformen introducerede også de såkaldte udviklingsaftaler som et nyt redskab, der sigter på at hjælpe nogle af de kommuner, som har de største strukturelle udfordringer, med at opnå langsigtet kommunaløkonomisk balance. I 2007 indgik Velfærdsministeriet en ny udviklingsaftale med Langeland Kommune, der følger efter de i 2006 indgåede aftaler med Bornholms Regionskommune og Lolland Kommune. Nye roller på erhvervsudviklingsområdet Som følge af en folketingsbeslutning fra den 20. maj 2005 skal regeringen i kommende redegørelser særskilt skal gøre status for nye roller på erhvervsudviklingsområdet for kommunerne, regionerne og vækstforaene. Som det gælder for kommunalreformen generelt, er det pga. den nye rollefordelings korte levetid vanskeligt at redegøre for de konkrete konsekvenser, men arbejdet med at udmønte den nye struktur er i fuld gang. De regionale vækstfora er alle i færd med implementeringen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner. Vækstfora har endvidere taget hul på prioriteringen af de mange forslag til initiativer, som er blevet udviklet og er under udvikling i regionerne. I 2007 har de seks regionale vækstfora besluttet at igangsætte over 200 konkrete initiativer og prioriteret i alt næsten 1 mia. kr. til indsatsen til gavn for vækst og erhvervsudvikling i hele landet. Herudover har vækstfora i maj/juni 2007 indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med regeringen. Partnerskabsaftalerne skal medvirke til at udfolde regeringens globaliseringsstrategi i alle dele af landet og sikre en tæt sammenhæng med vækstforas indsats for regional vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne tager således også højde for de enkelte regioners særlige muligheder og udfordringer. Partnerne er i gang med implementeringen af aftalerne og mødes igen til en drøftelse af fremdriften i juni På såvel det regionale som kommunale niveau er der i 2007 og 2008 afsat flere ressourcer til erhvervsfremmende aktiviteter i forhold til før kommunalreformens ikrafttræden. Forøgelsen kan være et udtryk for, at der er sket en øget prioritering af erhvervsfremmeindsatsen i de seneste år. 10

14 Regionale konsekvenser af statslige tiltag 2007 Regeringen redegør årligt for regionale konsekvenser af statslige tiltag, der er besluttet eller gennemført i løbet af det forudgående kalenderår. De forskellige tiltag kan have et direkte regionalpolitisk sigte, mens de regionale konsekvenser i andre tilfælde kan være afledte effekter af tiltag med andre primære formål. I 2007 er der besluttet eller gennemført 24 statslige tiltag, der vurderes at have positiv betydning for den regionale udvikling. En del af initiativerne sigter på at styrke regionernes muligheder for at skabe vækst og innovation. På uddannelsesområdet er professionshøjskolernes udviklingsplaner med en bred regional udbudsdækning samt en lang række nye uddannelser uden for København og Århus blevet godkendt. Disse tiltag skal være med til at imødekomme den regionale efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft. Der er også gennemført en mængde tiltag på kulturområdet, der har til formål at udbrede forskellige kulturelle tilbud til hele landet. De forskellige tiltag er uddybet i kapitel 7 i analyse- og baggrundspublikationen til denne redegørelse. 11

15 Nye og aktuelle regionalpolitiske initiativer Der er mange områder og initiativer, der hver især kan bidrage til regional udvikling. Det afspejler sig også i regeringens regionalpolitiske indsats, der går på tværs af mange ministerområder. I det følgende skildres en række nye og igangværende initiativer, der understøtter bestræbelserne på at sikre udvikling i hele landet. 1. Den overordnede økonomiske ramme for regional udvikling En sund økonomisk udvikling i landet som helhed er en central forudsætning for en positiv udvikling i levevilkårene i de enkelte regioner. Dansk økonomi er således i disse år karakteriseret ved høj beskæftigelse, lav ledighed, moderat inflation samt store overskud på de offentlige finanser. Det er ikke mindst denne økonomiske fremgang som har været med til at sikre den meget positive regionale udvikling i beskæftigelsen, jf. også indledningen til denne redegørelse. De overordnede mål for finanspolitikken er en stabil økonomisk udvikling og en holdbar udvikling i de offentlige finanser. En holdbar finanspolitik kræver overskud på de offentlige finanser og en mærkbar reduktion af den offentlige gæld i disse år, hvor bl.a. befolkningssammensætningen er gunstig med relativt mange i de erhvervsaktive aldersgrupper, og hvor indtægterne fra energiproduktionen i Nordsøen er forholdsvist store. Pejlemærket for finanspolitikken i 2015-planen tilsiger således strukturelle overskud på de offentlige finanser på mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP frem mod 2010, mens der fra 2011 til 2015 mindst skal være balance. 2. Regional erhvervspolitik De seks regionale vækstfora, der blev oprettet i april 2006, sikrer en regional forankring af erhvervspolitikken. Vækstfora udarbejder som en af sine hovedopgaver regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner, der tager afsæt i de en- 12

16 kelte områders rammevilkår og erhvervsspecialisering og har fokus på de respektive yderområder. Herudover overvåger vækstfora de regionale og lokale vækstvilkår samt afgiver indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Danmark får ca. 0,5 mia. kr. årligt fra til regional erhvervsudvikling via Regionalfonden og Socialfonden. Strukturfondsmidlerne skal medfinansieres krone-tilkrone med midler fra stat, regioner, kommuner eller private aktører, hvorved der i alt er op til ca. 1 mia. kr. årligt til at realisere de regionale udviklingsstrategier. Alle vækstfora er i gang med implementeringen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner og har endvidere taget hul på prioriteringen af de mange forslag til initiativer. I 2007 har de seks regionale vækstfora besluttet at igangsætte over 200 konkrete initiativer og prioriteret i alt næsten 1 mia. kr. til indsatsen til gavn for vækst og erhvervsudvikling i hele landet. De fem regionale væksthuse, der blev etableret 1. januar 2007, vil igennem deres arbejde søge at understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier for også på denne måde at bidrage til samordningen af de regionale initiativer. Væksthusene yder gratis uvildig problemafklaring og vejledning til iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner og henviser til relevante private og andre aktører, der kan yde konkret problemløsning. Væksthusene er placeret i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense, Vordingborg og København med satellitter i Hjørring, Herning, Hillerød og på Bornholm. Væksthusene har i efteråret 2007 indgået samarbejdsaftaler med Danmarks Eksportråd med henblik på, at eksportfremme og internationalisering integreres i væksthusenes rådgivningstilbud. Danmarks Eksportråd indgår inden for disse rammer et udvidet samarbejde med Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Endelig er der for Bornholm afsat en projektbevilling på 5,4 mio.kr. til nye initiativer, der udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra Bornholms Vækstforum. Initiativerne skal bidrage til at sikre Bornholms samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling på lang sigt. 3. Partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Regeringen har i maj/juni 2007 indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med de regionale vækstfora. De regionale partnerskabsaftaler 13

17 skal bidrage til, at regeringens globaliseringsstrategi gennemføres i tæt sammenhæng med den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling og under hensynstagen til de enkelte regioners særlige muligheder og udfordringer. De regionale partnerskabsaftaler er indgået for tre år, men kan justeres årligt. Partnerskabsaftalerne er indgået inden for otte temaer: 1) Uddannelse og arbejdskraftudbud; 2) bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder; 3) innovation; 4) videnspredning; 5) markedsføring af Danmark turisme og investeringsfremme; 6) energi; 7) landdistrikter og yderområder; 8) grænseoverskridende samarbejde. I partnerskabsaftalerne sættes fokus på effekten af de midler, der investeres i erhvervsudvikling regionalt. Som led heri vil regeringen og vækstfora løbende følge implementeringen af aftalerne og årligt drøfte behovet for justeringer. Implementeringen af aftalerne er i gang, og parterne mødes i juni 2008 til en drøftelse af fremdriften i aftalerne I regi af partnerskabsaftalerne har Invest in Denmark under Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, indgået samarbejde med henholdsvis Region Sjælland og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (ved henholdsvis Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark) omkring tiltrækning af udenlandske investeringer og jobs til Danmark. Samarbejdet blev oprindeligt indledt i begyndelsen af 2006 og har de sidste to år resulteret i en markant regional udligning af Invest in Denmarks resultater, som tidligere primært vedrørte hovedstadsregionen. 4. Videnbaseret vækst og innovation i regionerne Regeringen har iværksat en række initiativer, der skal sikre gode vilkår for innovation og videnbaseret vækst i regionerne. Dette skal bl.a. ske i form af øget samarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og andre centrale aktører. Regeringen igangsatte i marts 2007 Program for brugerdreven innovation, hvorunder der gives tilskud til projekter, der fremmer brugerdreven innovation i Danmark. Formålet med programmet er at styrke innovationen i virksomheder og offentlige institutioner ved at udvikle nye produkter, serviceydelser og koncepter på grundlag af et bedre kendskab til kunder og brugeres behov. Et af programmets tre indsatsområder er en regional indsats, hvor hvert af de regionale vækstfora har mulighed for at igangsætte mindst ét større projekt i deres re- 14

18 gion. Den regionale indsats skal bidrage til, at brugerdreven innovation udbredes i hele landet. De første fem regionale projekter er bevilget midler i december Den Regionale IKT-satsning (Informations- og kommunikationsteknologi) har til formål at udvikle og styrke forsknings- og udviklingssamarbejdet mellem erhvervslivet og de regionale IKT-videnmiljøer samt at styrke formidlingen og nyttiggørelsen af avanceret viden om IKT til det regionale erhvervsliv. Fokus er på områderne uden for de store universitetsbyer. Til den statslige medfinansiering af indsatsen er der i perioden afsat 90 mio. kr. Midlerne er med til at medfinansiere fire IKT-kompetencecentre i tilknytning til eksisterende danske videnmiljøer. Centrene er placeret i Odense, Sønderborg, Aalborg og Århus og har til opgave at etablere samarbejde med regionale virksomheder om innovationsfremmende projekter. Desuden gives under overskriften IKT-korridoren medfinansiering af innovative IKT-projekter til fremme af videnspredning vedrørende IKT til virksomhederne. I 2007 er der igangsat 8 nye projekter under IKT-korridoren, hvor der eksempelvis arbejdes med e-læring, mobilhandel og business intelligence. Der er desuden iværksat en særlig formidlingsindsats, IKT-karavanen, i tilknytning til ordningen. Karavanen skal besøge en række byer i Danmark med en vandreudstilling og et konferenceprogram. Formålet er at øge kendskabet til innovationspotentialet i IKT. Der blev i 2006 igangsat 13 regionale teknologicentre rundt i landet med hvert sit faglige område. Et regionalt teknologicenter er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører. Centrenes overordnede formål er at etablere netværk, hvor virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner samarbejder med nationale videninstitutioner i konkrete udviklingsprojekter. Centrene skal styrke videnbaseret vækst og udvikling uden for storbyerne i Danmark, og især små og mellemstore virksomheders (SMV er) samspil med offentlige videninstitutioner er i fokus. I forhold til SMV erne er der endvidere i regi af de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er) i maj 2007 iværksat et pilotprojekt, der etablerer en teknologisk indgang til vidensprednings- og innovationssystemet Regionale innovationsagenter. Agenterne skal afprøve modeller til at få skabt kontakt og samarbejde med den gruppe af SMV er, der ikke traditionelt bruger videninstitutioner, og ikke er 15

19 innovative. Ligeledes skal der etableres én samlet regional indgang for SMV erne til vidensprednings- og innovationssystemet. Medarbejdere/agenter fra GTS erne er således blevet fysisk placeret i tilknytning til de regionale væksthuse. Der er forsøgsvis igangsat tre pilotprojekter i henholdsvis Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland, og der er samlet afsat omkring 10 mio. kr. til hvert pilotprojekt i perioden Det er målet, at pilotprojektet skal skabe innovation og vækst i 100 SMV er i hver af de tre regioner. Der gives endvidere tilskud til Regionale videnpiloter. Formålet er at få flere højtuddannede ud i udkantsområdernes SMV er samt styrke disse virksomheders samarbejde med de offentlige videninstitutioner. Der er i 2007 taget initiativ til en mere regional opsøgende indsats overfor SMV erne, hvilket indebærer et samarbejde med de regionale innovationsagenter i væksthusene. I løbet af 2007 blev der i alt afsluttet 297 projekter, der er bredere geografisk fordelt, end hvad der er gældende for den regionale fordeling af arbejdspladser i øvrigt. 5. Regional tilgængelighed af bredbånd og e-læring Regeringen har en målsætning om at sikre, at alle danskere kan få en bredbåndsforbindelse inden udgangen af I dag har mere end 99 pct. af befolkningen mulighed for at få adgang til bredbånd. For at sikre at manglende bredbåndsadgang i yderkantsområderne ikke bremser tilflytning og økonomisk udvikling, samt for at sikre lighed mellem regionerne, har IT- og Telestyrelsen i juni 2007 gennemført en auktion over en tilladelse til brug af ledige FWA-frekvenser. Tilladelsen, der blev udbudt ved auktionen, indeholder vilkår om sikring af udbud af en bredbåndstjeneste på et fastsat minimumsniveau i geografisk angivne områder til fastlagte maksimalpriser og inden for fastlagte leveringsfrister. Den laveste udbredelse af bredbånds findes fortsat i det nordvestlige Jylland, på de sydfynske øer og på Lolland. Sommeren 2007 lancerede Videnskabsministeriet en national strategi for e-læring. Regeringen har afsat mere end 135 millioner kroner over tre år ( ) til at skabe en endnu større anvendelse og en højere kvalitet af e-læring. Der er fokus på fem målgrupper: Børn og unge, videregående uddannelsesinstitutioner, den offentlige sektor, private virksomheder og borgere. Formålet med strategiens initiativer, der er tilrettet den enkelte målgruppe, er at demonstrere, hvordan e-læring kan bidrage til at højne kompetenceudviklingen blandt de nævnte grupper. 16

20 Den nationale strategi sigter mod nationalt dækkende initiativer, så regionale udkantsområder også sikres adgang til elektroniske læringsmaterialer og undervisningsforløb. E-læring vurderes at bidrage positivt til den regionale udvikling, idet e- læring muliggør virtuelle læringsforløb over store afstande, og gør læring tilgængeligt for alle også i områder, hvor der er få uddannelsesinstitutioner. 6. Folkeskoler og ungdomsuddannelser I regeringens aktuelle initiativer vedrørende folkeskoler og ungdomsuddannelser indgår den geografiske tilgængelighed af uddannelsesdækningen som et vigtigt beslutningsparameter sammen med de kvalitetskrav, der stilles til uddannelserne. Efter drøftelser med bl.a. Landdistrikternes Fællesråd og på baggrund af regeringens aftale med KL om økonomien for 2008 agter regeringen at fremsætte lovforslag om bl.a. større frihed til kommunerne til at organisere et bæredygtigt skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold. Lovforslaget forventes fremsat i Lovforslaget vil give kommunerne større frihed til at etablere fælles ledelse af flere skoler samtidigt med, at mulighederne for at drive skoler og dagtilbud sammen bliver øget. Hermed får især mindre lokalsamfund bedre muligheder for fortsat at have egne skoler og dagtilbud. Desuden er lovforslaget med til at skabe bedre muligheder for, at kommunerne opretter integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek, der kan drives sammen i et stærkt lokalt kulturtilbud. I 2007 er der indgået aftale om ny tilskudsmodel efter taxameterprincippet for de almene gymnasier, der med kommunalreformen overgik til at være selvejende institutioner. Med taxameterprincippet vil størstedelen af gymnasiernes økonomi fremover afhænge af aktiviteten udtrykt ved elevbestanden. De hidtidige amtslige niveauforskelle i gymnasiernes økonomi vil gradvist over en periode på 4-6 år blive tilpasset til et fælles nationalt niveau. Udover de aktivitetsafhængige taxametertilskud modtager de almene gymnasier også tilskud, der ikke afhænger af elevtallet. Med vedtagelsen af finansloven for 2008 er det bl.a. aftalt at indføre et særligt udkantstilskud, der skal sikre, at der også i yderområder er økonomisk basis for udbud af almengymnasiale uddannelser. Der har endvidere været lagt væsentlig vægt på den regionale udbudsdækning, herunder sikring af et økonomisk bæredygtigt udbud på skoler i udkantsområder, i 17

21 forbindelse med 2007-godkendelsen af hvilke erhvervsfaglige uddannelser, de enkelte institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan udbyde. I forhold til den geografiske placering af udbuddet og fastsættelsen af kapaciteten har regionsrådene i samarbejde med de selvejende institutioner forestået koordineringen i forhold til de nye erhvervsfaglige fællesindgange på erhvervsuddannelsesområdet. 7. Voksen- og efteruddannelse På voksen- og efteruddannelsesområdet er den regionale tilgængelighed af kvalificerede uddannelsestilbud også tænkt ind i de nye initiativer. I har Undervisningsministeriet gennemført et landsdækkende forsøg med 15 regionale kompetencecentre. I kompetencecentrene har ca. 60 erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC'er medvirket til at udvikle det regionale samarbejde om voksen- og efteruddannelse af især kortuddannede i små og mellemstore virksomheder. Forsøget har afprøvet metoder og modeller for samspillet internt imellem uddannelsesinstitutioner og eksternt i forhold til virksomheder bl.a. med henblik på at rådgive virksomheder om kompetenceudviklingsløsninger. Erfaringerne fra projektet indgår i udmøntningen af aftalen, Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indgået af regeringen og arbejdsmarkedets parter i oktober Der er enighed om at afdække mulighederne for at forny styring og vilkår for udbud af AMU. Hensigten er, at ansvaret for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser kan samles på færre og stærkere uddannelsesinstitutioner, hvorved man få større fokus på og effekt af indsatsen. I denne proces skal hensynet til den regionale uddannelsesdækning fortsat varetages. Aftalen om tværinstitutionel vejledning og rådgivning, der blev indgået sommeren 2007, sikrer en styrkelse af den opsøgende vejledning og rådgivning over for især kortuddannede og små og mellemstore virksomheder. Ved etablering af 22 landsdækkende voksenvejledningsnetværk, med 3-5 netværk i hver region, vil de enkelte regioner blive tilgodeset af en professionel vejledning, som kan følges op med et varieret og regionalt dækkende uddannelsestilbud I tilknytning til de enkelte voksenvejledningsnetværk etableres der voksenvejledningsfora med deltagelse af uddannelsesinstitutioner, jobcentre og den kommunale erhvervsservice/de regionale væksthuse. Disse fora får til opgave at sikre sammenhæng i og målretning af den lokale vejledning. 18

22 Regeringen har i december 2007 fremsat lovforslag om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Efter forslaget skal der oprettes indtil 10 erhvervsakademier med det formål at sikre forsyningen af erhvervsakademiuddannelser i hver enkelt akademis geografiske område, som kan være en region eller en del af en region. Erhvervsakademierne skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser samt efter- og videreuddannelse og hermed bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. 8. Boligområdet Den gældende lov om byfornyelse og udvikling af byer giver kommunalbestyrelsen mulighed for at anvende to overordnede beslutningstyper: Bygningsfornyelse og områdefornyelse. Med beslutningstypen bygningsfornyelse kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde offentlig støtte til renovering af utidssvarende og faldefærdige boliger eller støtte til nedrivning, hvis istandsættelse ikke kan ske inde for en rimelig økonomisk ramme. Beslutningstypen områdefornyelse er omtalt i afsnit 11. Der er i 2008 fremsat forslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, som har til formål at forbedre kommunernes muligheder for at gribe ind overfor de allerdårligste boliger i form af justeringer og indførelse af nye byfornyelsesinstrumenter. Efter lovforslaget får kommunerne bl.a. adgang til at give påbud om afhjælpning af kondemnable forhold som alternativ til at nedlægge forbud mod beboelse. Endvidere foreslås det at udvide muligheden for at give støtte til nedrivning af boliger, når bygningens tilstand er meget dårlig, fra kun at omfatte udlejningsboliger til også at omfatte ejer- og andelsboliger. For at forhindre beboelse i kondemnable ejendomme foreslås det endelig at give kommunerne mulighed for at forbyde beboelse i sundheds- og brandfarlige boliger, der står tomme. Det forventes, at ændringerne træder i kraft den 1. juli For at understøtte kommunernes opførelse af det nødvendige byggeri til opfyldelse af regeringens plejeboliggaranti fra og med 1. januar 2009, har Velfærdsministeriet for tilsagn givet efter 1. januar 2008 forhøjet maksimumsbeløbet for almene ældreboliger og friplejeboliger. Tiltaget kombineres med en reduktion af den kommunale grundkapital for plejeboliger i Forhøjelsen af maksimumsbeløbet er målrettet de steder i landet, hvor det på tidspunktet for forhøjelsen var vanskeligst at bygge inden for det daværende beløb. 19

23 Forhøjelsen giver således de omfattede kommuner mulighed for at bygge ældreboliger i lighed med landets øvrige kommuner. Tiltaget gælder hele hovedstadsregionen samt en række sjællandske og østjyske kommuner. 9. Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag Ordningen med det forhøjede befordringsfradrag fortsætter uændret i Ordningen betyder, at pendlere, der er bosat i særligt udpegede udkantskommuner, kan beregne befordringsfradraget for kørsel over 100 km dagligt med samme sats som for kørsel mellem 24 og 100 km dagligt. Målet er fortsat at gøre det attraktivt for personer, der arbejder i de større byer, at bosætte sig i yderområderne og at fastholde erhvervsaktive, der allerede bor der. 10. Kultur og oplevelsesøkonomi Staten bidrager gennem en række tilskudsordninger til tilstedeværelsen af et bredt kulturelt grundtilbud regionalt. Regeringen har derudover taget en række initiativer til at understøtte opbygningen og styrkelsen af regionale fyrtårne på kulturområdet. Kulturministeren fremlagde i april 2006 regeringens Strategi for Kultur i hele landet med det formål at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet. Der er bl.a. oprettet en kulturpulje til hele landet og en forsøgsordning, hvor lokale institutioner varetager nationale udviklingsopgaver. For at øge det tværgående samarbejde mellem kommunerne og sikre koordinering og dialog på kulturområdet har kulturministeren indgået 9 kulturaftaler for perioden Der vil i foråret 2008 blive indgået yderligere 3 aftaler. Aftalerne indebærer, at de statslige driftsbevillinger til aktiviteter og institutioner i området lægges ud til de kommunale parters egen disposition inden for aftalens rammer. Der vil i 2008 blive overført bevillinger på i alt 121 mio. kr. til kommunal administration. Kunstrådet har offentliggjort deres nye handlingsplan for , hvor der sættes fokus på Kunsten og kommunerne. Formålet er at sprede kunsten mere bredt ud over hele landet. Et udvalg skal i 2008 komme med konkrete forslag til, hvordan rådet i samarbejde med kommunerne og lokale aktører kan medvirke til at styrke produktionen og formidlingen af kunsten. Regeringen har i 2007 indgået et bredt forlig om oprettelsen af et nyt center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Centret placeres i Roskilde og skal styrke vilkårene for 20

24 vækst ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv. Det skal arbejde tæt sammen med eksisterende forsknings- og videninstitutioner samt sikre en bred regional forankring af kultur- og oplevelsesøkonomien. Der er afsat 50 mio. kr. over en fireårig periode. Som et yderligere led i indsatsen for at styrke oplevelsesøkonomien skal der endvidere i 2008 sendes fire erhvervsrettede oplevelseszoner i udbud. De fire zoner skal styrke vilkårene for vækst i udvalgte oplevelseserhverv. 11. Landsbyer/landdistrikter og udkantsområder Som opfølgning på regeringens landsplanredegørelse 2006 blev der nedsat et arbejdsudvalg om landsbyer i yderområder med repræsentation af ministerier og relevante organisationer. Arbejdsudvalgets opgave var at belyse landsbyernes rolle i de nye kommuner, analysere barrierer for landsbyernes udvikling og diskutere strategier for udvikling baseret på de enkelte landsbyers særlige kvaliteter. Arbejdsudvalget offentliggjorde i november 2007 resultatet af sit arbejde i rapporten Landsbyer i Yderområder. Udvalget understreger, at det først og fremmest er den generelle økonomiske og samfundsmæssige udvikling, som stiller landsbyerne i yderområderne over for udfordringer, men finder, at der en række gode muligheder for at arbejde videre med udvikling af landsbyerne i de nye kommuner. Under lov om byfornyelse og udvikling af byer afsættes der årligt 50 mio. kr. til udvikling i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer. Den offentlige støtte til områdefornyelse skal medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang. Staten kan højest bidrage med en tredjedel af kommunens udgifter til de nævnte initiativer. Støtten benyttes til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunerne få støtte til planlægning, udredning og organisering i forbindelse med omdannelse af ældre erhvervsområder. I 2007 har 13 kommuner fået støtte til områdefornyelse. Med henblik på at forstærke en samlet indsats for både byfornyelse og udvikling i landdistrikterne har Fødevareministeriet og Velfærdsministeriet i 2007 iværksat et pilotprojekt, der omhandler fælles by- og erhvervsudvikling, der indtil videre omfatter Lolland, Læsø, Tønder, Viborg og Herning Kommuner. Målsætningen er, at kombinationen af hjælp til både fysiske rammer, kulturelle aktiviteter og erhvervs- 21

25 og jobskabende projekter kan sætte gang i en reel udvikling i landdistrikterne. De nævnte kommuner er i alt tildelt 15 mio. kr. til gennemførelse af pilotprojektet. Velfærdsministeriet har i 2007 i et samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Syddansk Universitet, IC Byfornyelse samt Fanø og Guldborgsund kommuner igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt om erhvervs- og byudvikling i udkantsområder med særligt fokus på turismen. Projektet forventes afsluttet i foråret Projektets formål er at udvikle handlingsorienterede værktøjer for små stagnerende bysamfund beliggende i udkantsområder, således at områderne bliver bedre rustet til at tackle fremtidens udfordringer på det erhvervsmæssige, befolkningsmæssige og bypolitiske område. Værktøjerne kan eksempelvis være mobilisering af lokale aktører inden for erhvervs-, forenings- og kulturlivet, etablering af sammenhæng og synergier mellem byudvikling og strategier for erhverv og turisme samt fokus på offentlig-privat partnerskab. 12. EU s strukturfonde, Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet Den nuværende programperiode for de EU-finansierede programmer løber fra 2007 til Her er især strukturfondsindsatsen, Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet (fiskeri- og akvakultursektor) rettet mod at skabe en positiv regional udvikling. Strukturfondsindsatsen består af Regional- og Socialfondsprogrammernr under mål 2, Regional konkurrenceevne og beskæftigelse, samt en række programmer under mål 3, Det europæiske territoriale samarbejde. I strukturfondsperioden er Danmark tildelt ca. 512 mio. kr. årligt (ekskl. teknisk bistand) til initiativer under mål 2 og 3. Strukturfondsindsatsen målrettes efter dansk beslutning indsatsområder, der understøtter regeringens globaliseringsstrategi: uddannelse, iværksætteri, innovation og anvendelse af ny teknologi. Mindst 35 pct. af strukturfondsmidlerne i social- og regionalfondsprogrammerne skal i perioden under ét komme yderområderne til gavn. 90 pct. af de afsatte midler er fordelt som en beløbsramme til de regionale vækstfora, der indstiller til staten om prioriteringen af strukturfondsmidlerne. Hermed sikres en stærk sammenhæng med de regionale erhvervsudviklingsstrategier. 22

26 Danmark deltager under målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden i fire grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale programmer. Til disse programmer er Danmark årligt tildelt ca. 104 mio. kr. Landdistriktsprogrammet er igangsat inden for en politisk aftale om de finansielle rammer for Der blev årligt afsat 560 mio. kr. til landdistriktsudvikling. Landdistriktsprogrammet har fire akser: 1) Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne; 2) forbedring af miljøet og landskabet gennem støtte til arealforvaltning; 3 og 4) forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til diversificering af den økonomiske aktivitet. Under akse 3 og 4 er der i 2007 og 2008 årligt afsat 95 mio. kr. til den lokalt forankrede Leader-indsats for fremme af attraktive levevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i landdistrikterne. Der ydes støtte til indsatser i 63 landdistriktskommuner, der er udvalgt på baggrund af kommunernes strukturelle, økonomiske og demografiske situation. En politisk aftale om fordeling af de finansielle rammer for årene 2009 til 2013 forventes indgået i efteråret Regeringen ønsker som pejlemærke at afsætte 75 pct. af midlerne til natur- og miljøindsatser og 25 pct. af midlerne til erhvervsrettede og øvrige aktiviteter i landdistrikterne. Programmet for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor (EFFprogrammet) skal bidrage til at skabe rammerne for størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, så ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om bæredygtighed og regional udvikling. Under programmets akse 4 gennemføres en indsats for bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Indsatsen gennemføres ved anvendelse af lokale aktionsgrupper og skal inden for rammerne af en lokal udviklingsstrategi medvirke til udvikling af et nærmere afgrænset geografisk område. Målet er at bevare fiskersamfundene som kulturbærende miljøer, der er attraktive for bosætning og erhverv. Herudover kan der under programmets akse 3 ydes tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder. Formålet er at fremme udviklingen i fiskerihavnene og fiskerisektoren og dermed den regionale og lokale forankring af fiskerierhvervet. 23

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Regionalpolitisk RedegøRelse 2009. RegeRingens RedegøRelse til Folketinget

Regionalpolitisk RedegøRelse 2009. RegeRingens RedegøRelse til Folketinget Regionalpolitisk RedegøRelse 2009 RegeRingens RedegøRelse til Folketinget Regionalpolitisk redegørelse 2009 regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere