TRÆK AF NYORD LODSERIS HISTORIE I ÆLDRE TID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆK AF NYORD LODSERIS HISTORIE I ÆLDRE TID"

Transkript

1 TRÆK AF NYORD LODSERIS HISTORIE I ÆLDRE TID Af INGVARD OLSEN Arkivar i marineministeriet, kaptajn Ingvard Olsen skildrer her de ejendommelige forhold på den lille ø Nyord, hvis gårdmænd og husmænd i ældre tid dels havde eneret på lodsningen gennem det vanskelige farvand mellem Sydøstsjælland og Møn, dels havde pligt til at foretage denne., LANDT Danmarks mange langt tilbage i tiden opståede lodserier har Nyord lodseri indtil for godt trekvart århundrede siden indtaget en ganske særlig stilling, idet såvel forpligtelsen som eneretten til at lodse de mange fartøjer, der passerede det vanskelige farvand mellem Møn og Sjælland, var nøje knyttet til jordbesiddelsen på Nyord. Det kan jo nok lyde noget mærkeligt, at landmænd virkede som lodser, men det synes dog mere rimeligt, når man tager i betragtning, at øens tidligere beboere var mere søfolk end jordbrugere i dette ords egentlige betydning. Det anses ikke for udelukket, at der allerede under Christian den anden eller tidligere har fundet hollandsk indvandring af søkyndige folk sted på øen, og muligt har en sådan indvandring også fundet sted under Frederik den fjerde, der gjorde forsøg på at gøre Møn med omliggende småøer til en koloni for søfolk. Det vides, at der allerede i det 16. århundrede var lodser på øen, men næppe endnu noget videre agerdyrkning, hvilket dog blev tilfældet senere, for da regeringen ved auktion i 1769 solgte det mønske gods, købte Nyords 20 gårdmænd" øen tillige med kongeog kirketiende for 3903 rd.

2 i6i Det vigtigste erhverv for norboerne", som de kaldte sig, og som i lighed med beboerne på flere andre af de afsidesliggende danske øer havde deres eget præg og en tilbøjelighed til at være sig selv nok og udelukke fremmede, var dog stadigvæk - ved siden af landbruget - skibsfart og lodseri, og enhver konfirmeret dreng kom uden undtagelse tilsøs. Imidlertid opstod der blandt de søfarende misfornøjelse med beboernes varetagelse af lodsgerningen, hvilket havde til følge, at staten henimod midten af det 18. århundrede trådte regulerende til og efterhånden udstedte forskellige forordninger og bestemmelser vedrørende lodseriet, bl. a. ved en den i. august 1748 fastsat, instruktion og takst. I det væsentlige blev alt dog som tidligere, således at det faktisk blot var den gamle sædvanemæssige ordning på øen, der blev sanktioneret, samt beboernes lodsprivilegium fastslået, hvilket blev gentaget i en den 28. februar 1780 udfærdiget anordning, der giver et ganske godt billede af lodseriets særegne præg både før dette tidspunkt og et hundrede år frem i tiden, selv om den efter et halvt hundrede års forløb blev noget forenklet og moderniseret. Anordningen fastslog, at de på Nyord værende 20 gårdmænd og 7 husmænd skulle være eneberettigede til at lodse gennem løbene og lodsfarvandet ved Nyord, nemlig løbene over sandene, Ulfshalestrømmen og den forkeerte Bohre", men med denne eneret fulgte dog også en forpligtelse til at bestride lodsgerningen på tilbørlig måde og i forsvarligt omfang. Til den ende skulle enhver, der ved arv, køb eller på anden måde blev ejer af en gård på øen, og som ikke selv ville eller kunne tage den for at blive lods krævede eksamen, være forpligtet til i stedet at antage en blandt det af øens til lodsning eksaminerede mandskab, der ikke i forvejen var fastlods, som reservelods for sig og sin gård; det samme gjaldt for en enke og ligeledes for en gårdmand, som kendtes uduelig til at lodse formedelst alderdom, drukkenskab eller af anden årsag. Det samlede antal lodser skulle altså altid være mindst 27, og for at der altid kunne være dette antal havde man ligefrem indført 11 Årbog 1961

3 162 det også i vore dage ikke ukendte begreb, der kaldes huslejerestriktioner, idet gårdmændene som også værende ejere af husene kun måtte bortfæste disse til folk, der kendtes dygtige til lods, og for at have sådanne til rådighed ved afgang blandt det ældre mandskab afholdtes en gang om året en lodseksamen, til hvilken øens unge mænd kunne indstille sig. Såfremt de her viste sig duelige, meddeltes der dem bevis herfor og de indførtes i en bog hos oldermanden, som i påkommende tilfælde af denne fortegnelse udtog en af de lodskyndige unge mænd til at fæste hus med dertil hørende lodsantagelse eller blive antaget som reservelods for en gårdmand; ingen af de unge måtte dog virke som lods, før han fik gård eller hus selv eller antoges som reservelods for en anden, der ikke selv ville eller kunne lodse. En sådan reservelods oppebar kun halvdelen af de lodspenge, han indtjente til gårdmanden, og denne kunne således sidde lunt inden døre og tjene penge uden selv at tage på søen, men på den anden side måtte han også stå til fælles ansvar med reservelodsen for skade, denne eventuelt påførte nogen ved sin lodsning; desuden var det gårdmanden selv forbudt at befatte sig med lodsning, når han holdt reservelods, og han kunne ikke afskedige denne uden oldermandens samtykke. Oldermanden, der havde ledelsen af lodseriet og skulle være en ædruelig og skikkelig mand", valgtes blandt de kyndigste og mest erfarne lodser ved simpelt flertal, og han forblev i embedet, sålænge han passede det tro og vel. Lodserne skulle være ham hørige og lydige, og til sin assistance havde han som bisiddere to af de ordentligste og mest habile lodser, der også varetog hans tjeneste i hans lovlige forfald; disse måtte dog i modsætning til oldermanden selv deltage i lodsningen, men det var dem tilladt at holde reservelods. For bestridelsen af deres administrative hverv oppebar oldermanden 4 skilling og hver af bisidderne i skilling for hvert skib, som ind- eller udlodsedes; men fandtes oldermanden forsømmelig i sit embede og i de ham iøvrigt påhvilende pligter, måtte han første gang bøde 2 rigsdaler til vedkommende skipper og et tilsvarende beløb

4 163 Præstø bugt mellem Stevns og Møn (nord forneden), med Nyord liggende mellem halvøen Ulvshale på Møn og Jungshoved. Østen om øen (til venstre) går den gamle sejlrende Ulvshale Løb, der brugtes indtil kort efter krigen , vesten om øen det senere alene benyttede sejlløb Bøgestrømmen. Opmålt og tegnet af søkortdirektør Jens Sørensen Originalen deponeret af Søkortarkivet på Handels- og Søfartsmuseet. The island of Nyord, situated between Stevns (Sealand) and the island of Møn. Chart from 1715 (North down).

5 ' l6 4 til de fattige, og skete det oftere, skulle han afhængig af sagens beskaffenhed have sit embede forbrudt. Udkigstj enesten foregik fra Møllebakken, og skibsførere, som kom fra Stevns og ville anduve Nyords lodsfarvande og hertil ønskede lods, skulle så snart de havde passeret Kirkehukken eller i det mindste en mil sønden for gøre signal for lods ved at hejse flag på stor toppen eller den top, hvorfra det bedst kunne ses; skibet skulle herefter gå lodsen imøde indtil på 2-2/2 favne vand. Den sønden fra kommende skipper kunne hejse signalet for lods, hvor i farvandet han fandt det for godt, men efter at have tilkaldt lods var det i begge tilfælde skipperens pligt at bruge al forsigtig Søemands Maneuvres med at brase og mindske Seil, saa det kan blive Lotsen mueligt at borde, uden at sætte Liv og Fartøi i Vove; hvorfor Skipperen og betids skal give Lotsen behøvende og paalidelige Toug, da han ellers, i Fald Lotsen mister sin Baad eller tager Skade, skal erstatte ham. den. Og om han ved sin uforsigtige Seilads kommer til Skade, forinden Lotsen kan komme om Bord til ham, da bliver Skaden for hans egen Regning, og Lotsen angerløs". Straks efter at have observeret signalet var det lodsens pligt at gå ud, og i sejlbart vejr skulle han være ude ved skibet i løbet af højst to timer og i en trerebet merssejlskuling med nordlige og østlige vinde inden fire timer, efter at skibets flag havde været at se fra land; for hver time, skipperen blev opholdt herudover, måtte lodsen betale ham 8 mark. For at de søfarende kunne kende lodsbådene, såvel under sejl som roning, skulle den midterste dug i storsejlet være rødbarket og under roning i båden rejses en stage med en hvid lap. Storm og isgang kunne ligesom nu om stunder selvfølgelig gøre det umuligt at komme ud til skibene, hvilket tilkendegaves ved at hejse et flag på en stang på Møllebakken, men misbrugtes dette signal, f. eks. fordi lodserne ikke havde lyst til at gå ud eller af anden upåviselig grund afholdt sig herfra, måtte oldermanden og bisidderne, hvem det som omtalt påhvilede at sørge for, at alt gik rigtigt og ordentligt til, bøde 50 rd., af hvilke skipperen, øens fattige og søkvæsthuset fik hver en trediedel, og skibet af lodseriet godtgjordes

6 165 Del af Nyord by, set fra NNØ. Øens 20 gårdejere og 7 husmænd var stærkt knyttet til søen og havde i århundreder ikke alene pligt til at lodse de forbipasserende skibe, men også eneret dertil. Først 1879 ophævedes lodstvangen, og et lodseri med fastlodser oprettedes. - Dansk Folkemuseum fot. Village of Nyord with farms of the pilots. den skade, der eventuelt var påført det ved forsømmelsen; vovede på den anden side en skibsfører sig uagtet dette signal ind i lodsfarvandet, var lodserne uden ansvar for hvad skade, han derved måtte lide på sit skib, men kom han heldigt ind over grundene, var han til gengæld fri for at betale lodspenge. Disse var i modsætning til senere, da de deltes i sommer- og vintertakster, på daværende tidspunkt ensartede hele året og udgjorde for et udgående fartøj 16 sk. for hver fod hollandsk mål, som skibet stak med sin ladning, og for et indgående fartøj, som stak fra 3/2-6 hollandske fod og derover, 8 mark, medens et fartøj, som stak mindre, klarede sig med det halve heraf. Skippere, som ikke ville afvente lods, men f. eks. lod sig vejlede af et med lods om bord foransejlende fartøj eller løb farvandet ind uden at tage lods, selv om en sådan havde tilbudt sig, måtte ligefuldt betale lodspenge, medens på den anden side en lods,

7 166 som forlangte mere i lodspenge end taksten fastsatte, måtte betale skipperen dobbelt tilbage og derudover bøde i rd. Iøvrigt siger forordningen om uoverensstemmelser mellem skipper og lods, at udformer nogen Skipper sin Lots, eller Lotsen Skipperen, med Hug, Slag, Ord eller anden usømmelig Maade, da straffes han paa sine Volds-Bøder. Og paa det Skipperen ikke skulde bortseile uden at give Satisfaction, og Skibsfolkene, der skulde vidne, siden ikke eller vanskelig skulle være at finde, skal det staae Lotserne frit for i Medhold af Loven at arrestere Skibet, ved at tage Roeret til sig, og bringe Skibet til deres Baadeleie, for at lade Vidnerne ved en Standret afhøre, og Sagen paakiende, enten til Satisfactions Erholdelse, eller til at give vedbørlig Reparation efter Sagens befundne Beskaffenhed". Foruden de takstmæssige ydelser for selve lodsningen oppebar lodserne også visse emolumenter i særlige tilfælde. Toges således lods om bord i et skib, men dette måtte afvente højt vande eller god vind, tilkom der ham foruden den fastsatte lodsbetaling samt fri kost og tæring 24 sk. for hvert døgn, han var om bord, hvis skibet lå i nærheden af færgegården eller af lodseriets bådleje, og 4 mark, hvis det lå til ankers østen eller uden for løbene og som følge af contrær vind, storm eller lavt vande ikke kunne sejle ind over grundene. Hvis det derimod var tilfældet, at en sønden fra kommende sejler styrede op mod lodseriets bådleje med signal for lods, men vandet ikke var så højt, at skibet ikke kunne blive lodset og derfor gik til ankers udfor bådlejet, skulle lodsen intet have, fordi han nogle gange forgæves var roet ud til skibet for at underrette skipperen om vandets beskaffenhed; sejlede skipperen derimod uden nødvendighed hen til kysterne, som lå en kvartmil eller mere fra lodsens hjem, og herfra gjorde signal for lods, skulle denne, når skibsføreren ikke beholdt ham om bord, godtgøres 10 sk. for hver tur i sin båd. En særlig foreteelse ved Nyord lodseri var de såkaldte kaplodsninger. For at de nord fra kommende skibe, når de kom i større antal under vanskeligere farvandsforhold end de syd fra kommende,

8 167 Lodsudkikket på Nyord omkr Lodsformand Carl Nielsen på udkik med sin lange søkikkert efter skibe, som ønsker lodsbistand. Ældre foto. The chief pilot of Nyord looking out for ships, c ikke skulle få anledning til at klage over forsømmelighed eller efterladenhed fra lodsernes side, var det tilladt, at lodsningen nord fra skete om kap, således at den lods, der kom først, om bord i et skib, skulle lodse dette og oppebære betalingen herfor; dette sidste var dog betinget af, at ingen af de i kaplodsningen deltagende nåede uden for grundene, før han selv havde bragt skibet inden for de grundeste sandrevler, idet han i modsat fald måtte dele lodspengene med dem, der var nåede rettidig uden for. Betalingen for en sådan lodsning nord fra udgjorde 8 mark, af hvilke den ene halvdel indgik i lodskassen og den anden altså tilkom ham selv, med mindre de andre i konkurrencen eller nogle af dem var kommet så vidt, at han måtte dele sine 4 mark med dem. For dog at ikke de sønden fra kommende eller udgående skibe skulle forsømmes, hvis alle lodserne hellere ville deltage i kaplodsningerne, var det bestemt, at lodsningen af de sønden fra kommende eller udgående skibe skulle finde sted

9 efter tur mellem samtlige lodser, d. v. s. at en eller to altid skulle være rede til at tage affære her. Med lodseriets eneret fulgte som allerede nævnt også pligter, og var lodserne forsømmelige, skulle de, for så vidt angik lodsningen nord fra og denne skete om kap, en for alle og alle for en, betale en bøde på 2 rd. og desuden, hvis skipperen nødsagedes til at gå til ankers eller gå i land for at få lods, holde ham skadesløs for al forhaling og deraf flydende ulempe. Lodsningen syd på skete som allerede nævnt efter tur, så her blev det alene den, der stod for tur, som måtte betale bøde og erstatte opstået skade, medmindre oldermanden, eller i hans forfald bisidderne, havde forsømt at tilsige den for tur stående, i hvilket tilfælde oldermand eller bisiddere måtte tage bøde og erstatning på deres kappe. Skete det at en lods, som stod for tur til sønden lodsning, havde ladet sig friste til at tage ud på en kaplodsning nord på, var en hvilkensomhelst af de hjemmeværende lodser forpligtet til at påtage sig den fraværendes søndre lodsning imod herfor at oppebære 1 mark og 8 skilling. I almindelighed skulle en lods tage sig af det skib, som kom først, og ikke foretrække et længere bortliggende for et nærmere; overtrædelse af denne bestemmelse medførte en bøde på 1 rd. til lae delinomellem den, der lodsede det skib, han havde vraget, og stedets fattige, og var nogen lods beskænket, når han kom om bord eller drak sig fuld under lodsningen, var straffen herfor første gang en bøde på 4 rd. og anden gang det dobbelte, medens tredie gang lodsbeskikkelsen toges fra ham og han beskikkedes en reservelods; var det en reservelods, der gjorde sig skyldig i samme forseelse for tredie gang, beskikkedes på samme måde en anden reservelods i stedet for synderen, og denne kunne aldrig mere selv blive lods. Bragte en lods et skib på grund, og skib eller ladning som følge heraf tog skade, var alle lodserne pligtige til uden ophold og betaling at komme til hjælp med både og folk. Den lods, som formedelst sin ukyndighed, forseelse eller forsømmelighed havde forårsaget skaden, var ene ansvarlig for denne, men for at skipperen ikke skulle risikere ikke at få erstatning, når han alene skulle holde sig til den

10 i6g J* To-smakke lodsjolle fra Nyord, omkr Jollen er 20 fod lang. I forreste sejl ses den rødbrune lodrette stribe, som alle lodsbåde skulle føre i sejlet. - Foto tilhørende pens. lods Vald. Nielsen, Stege. Pilot boat of Nyord, c. igio. lods, der havde forårsaget skaden, skulle lodseriet have en skadekasse, i hvilken der stedse skulle være 300 rd. og hvoraf erstatning for den skade, som af en lods tilføjedes et af ham lodset skib, skulle udredes, så vidt nævnte beløb rakte; hvad skadeserstatningen androg udover denne sum, måtte den pågældende selv betale. Derimod var lodsen ikke ansvarlig for den skade, som skibet eventuelt pådrog sig ved ankring uden for grundene. Han var ligeledes fri for ansvar for skade, som ved påsejling tilføjedes det skib, han lodsede, eller det, han påsejlede, hvis han ikke af skipperen eller hans folk var blevet advaret så betids, at det var ham muligt at

11 170 undgå påsejlingen, idet det var skipperens pligt selv at holde udkig efter sejlere eller ankerliggende skibe, mens lodsen, som har desuden nok. at bestille med at passe paa sine Lots-Mærker og regiere Skibet", var om bord. Skadekassen skulle stå hos oldermanden og være forsynet med tre forskellige låse, hvortil oldermanden havde den ene, en af bisidderne den anden og en af lodserne den tredie nøgle, således at kassen ikke kunne åbnes, uden at alle tre var til stede. Denne skadekasse indgik senere i lodseriets pensionskasse, hvis oprindelse skyldtes en under kanonbådskrigen i december 1808 ved Nyord stedfunden stranding af en svensk galease Christina", hvis mandskab for ikke at falde i krigsfangenskab forlod skibet, som Nyord lodser herefter bemægtigede sig. Det ved salget af skib og ladning indkomne beløb deltes derefter lige mellem kongen og lodserne, men Frederik den sjette skænkede ved reskript af 9. juni 1809 sin del af salgssummen til ovennævnte pensionskasse, som understøttede afgåede lodser, deres enker og børn. Kassen var i 1878 på ca kr. og i december 1897, da den indlemmedes i den for alle landets lodser oprettede fælles pensionskasse, vokset til ca kr. Til lodsernes pligter hørte også, at hvis de kom under vejr med, at bygninger, træer og andre ting kunne tjene som mærker for sejladsen, skulle de underrette oldermanden og denne igen over lodsen, for at han hos overøvrigheden kunne lade sådanne frede og vedligeholde. Lodserne skulle ligeledes mærke sig forandringer ved grundene og give indberetninger herom, og det var på det strengeste forbudt at underrette andre - det være sig fremmede eller indfødte om løbenes beskaffenhed eller dybdeforhold eller de til lodsningen nødvendige mærker; overtrædelse af denne bestemmelse straffedes første gang med en bøde på 4 rd., hvoraf den ene halvdel tilfaldt erstatningskassen og den anden de fattige, anden gang med det dobbelte og tredie gang med lodsbeskikkelsens fortabelse. Lodserne var som tidligere nævnt eneberettigede til lodsningerne, og dristede nogen sig til uberettiget at lade sig bruge som lods, skulle han til lodseriet bøde det dobbelte af, hvad han havde tjent eller

12 171 betinget sig, samt i rd. til de fattige, og misbrug af de særlige kendetegn for lodsfartøjerne takseredes til et års fæstningsarbejde; var der imidlertid så mange skibe, at alle de faste lodser var ude, og der heller ikke var tilstrækkeligt med reservelodser, kunne oldermanden tilsige andre, som han vidste havde det fornødne kendskab til lodsningen; disse sidste måtte i så fald selv beholde, hvad de indtjente. Efter at oldermanden havde fået sine 4 skilling og hver af bisidderne 1 skilling af lodspengene, indgik resten i en lodskasse, hvis indhold forvaredes på samme måde som erstatningskassen, altså med tre forskellige låse med nøglerne på tre forskellige hænder. Den 17. oktober 1833 afløstes anordningen af 1780 af et specielt reglement for lodseriet, men heller ikke i dette bragtes større ændring-er i de e;amle forhold udover en senere udvidelse af retten til lodsning, idet det i 1856 bestemtes, at foruden de i dette reglement omhandlede lodsninger skulle lodseriet også være berettiget til at lodse til Stege, Koster og Langøvrid samt til Dragør. Ville en skibsfører have lods til Stege, tilkom det Nyord lodseri at udføre lodsningen, hvis Stegelods ikke var til stede ved den sydlige grænse af Bøgestrømmen, men Nyordlodsen skulle være pligtig til fra denne grænse og indtil skibet var kommet tværs for Gralekosten at vise flag fra toppen. Kom Stegelods da om bord, før skibet var nået tværs for kosten på Lindholms nordvesthage eller tværs for kosten på Lindholms søndre hage, tilkom der ham den halve lodsbetaling og Nyordlodsen den anden halvdel; men kom Stegelodsen ikke om bord før mellem de nævnte koste og Gralekosten, tilkom der ham kun en trediedel af betalingen og Nyordlodsen resten, og havde skibet endelig passeret Gralekosten, uden at Stegelods var kommet om bord, tilkom der Nyordlodsen fuld betaling og han lodsede da helt ind til Stege; men ud fra denne by måtte Nyordlodsen overhovedet ikke lodse. Forlangtes lods til Koster Færgestrøm eller Langøvrid, skulle Nyord lodseri udføre lodsningen, men måtte ikke lodse tilbage fra Langøvrid; skulle derimod et skib øst for Langøvrid eller ved Koster gøre signal efter lods, måtte Nyords lodser, hvis de kunne komme først om bord, lodse det til Lindholm eller Nyord, og

13 172 begærede et gennem Bøgestrømmen udlodset skib lods nordefter, måtte Nyordlodserne lodse det til Dragør lodsfarvand, og for en sådan lodsning oppebære en betaling af indtil 6 rd. Hele den særegne og ejendommelige ordning ved Nyord lodseri vedblev i det væsentlige at bestå i sin gamle skikkelse lige til gennemførelsen af lov om Nyords lodseri af 21. marts 1879 fand t sted. Ved denne ophævedes dels lodstvangen, dels den øens gårdmænd og husmænd fra gammel tid tilkommende forpligtelse og eneret til lodsninoi farvandet, og øens lodser blev derefter almindelige fastlodser. Dette skete dog ikke uden imod betydelige erstatninger af statskassen. De i tiden fra lovens ikrafttræden og indtil 1911 udbetalte erstatningsbeløb udgjorde kr., nemlig 9000 kr. til øens gårdmænd for afståelse af deres syv fæstehuse, grunde m. m. til brug for de nye statslodser, 5000 kr. til hver af gårdmændene eller ialt kr. i erstatning for den ophævede lodstvang og kr. i årlige erstatninger til de øvrige til lodseriet knyttede beboere på øen for i det væsentligste at udligne deres indtægtsnedgang. (Udarbejdet efter utrykte kilder i marineministeriets arkiv, samt efter de trykte lodsforordninger og reglementer af 1/8 1748, 28/ og 17/ ). THE HISTORY OF NYORD'S PILOT SERVICE Summary Among the pilot stations of Denmark, some of which have been in existence for a very long while, the station on the small island of Nyord occupied for centuries a unique position. Not only the right, but also the duty, to pilot the many vessels which passed through the difficult waters between Zealand and Møn was closely connected with the possession of land on the island. Those who owned land on Nyord - 20 farmers and 7 crofters - were however more sailors than agriculturalists. They were thought to be the descendants of Dutch sailors who had come to Denmark during the reign of Christian II and settled on Nyord. At one time there were plans for founding a colony of seamen on Nyord and some of the other small surrounding islands. There were pilots on Nyord as early as the sixteenth century, though at

14 i73 this date there was no agriculture to speak of on the island. But even when farming did become more widespread navigation and piloting remained the most important occupation for the inhabitants. The total number of pilots was to be at least 27. In order to replace the older men who fell out of the service an examination was held once a year which the young men of the island could take with a view to b'ecoming reserve pilot and later regular pilot. A particular feature of Nyord was the competitive element in the piloting. When large numbers of ships came from the north, in order to pilot them through as quickly as possible, the pilots were allowed to race for the ships. The pilot who first managed to board a ship, even though out of his turn, had the right to pilot that ship and take the fee for it. The pilots of Nyord seem for a long while to have acted somewhat autocratically and gradually seafarers began to be dissatisfied with the way they carried out the piloting. Towards the middle of the eighteenth century, therefore, the state felt compelled to intervene and amongst other measures issued instructions for piloting and laid down fixed charges for the job. But by and large Nyord preserved its odd and characteristic pilot service until In this year compulsory pilotage was abolished and the exclusive right and duty to pilot in these waters, which had long belonged to those owning land on the island, was ended. The pilots of Nyord became regular pilots and as such were subject to the legislation pertaining to the entire country.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie Sejlende man og skulle ind i Ringkøbing Fjord, måtte man først finde Nyminde Gab. Ifølge en skibsjournal fra 1797 brugte man på dette tidspunkt Blåbjerg som landkending. Man behøvede en ikke for stærk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere