Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011"

Transkript

1

2 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle betale en sanktion til staten, hvis regnskabet for 2011 afviger fra budgettet. På den baggrund har direktionen gennemgået det vedtagne budget 2011 for to forhold: Eventuelle ændrede forudsætninger, som gør det vanskeligt at gennemføre de omlægninger, som blev vedtaget i budget Det vedtagne budgets robusthed ud fra kendskabet til det forventede regnskab Begge initiativer har vist en række udfordringer med overholdelse af budgettet for Økonomiudvalget fik forelagt resultaterne af disse undersøgelser på deres møde den 8. februar På den baggrund blev direktionen bedt om at udarbejde et katalog med forskellige initiativer, der skal medvirke til at sikre, at budgettet for 2011 overholdes. Dette katalog er resultatet af dette arbejde. Den 15. marts 2011 fremlægges mulighederne for kommunalbestyrelsen, og den 16. marts 2011 offentliggøres kataloget. De politiske udvalg præsenteres for forslagene inden for deres område på udvalgsmøderne i perioden fra den 21. marts til den 5. april 2011, og de skal indstille de enkelte forslag til behandling i økonomiudvalget den 5. april 2011 og efterfølgende til behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 12. april Høringsperioden vil være fra udvalgsbehandlingen og frem til den 8. april 2011 kl. 10. Der afgives høringssvar på baggrund af udvalgenes indstillinger. På direktionens vegne Jesper Kaas Schmidt

3

4

5 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O101 Forslaget vedrører: Optimering af telefoni (IT-afdelingen) Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Gennem fortsat optimering af telefoniområdet, herunder opsigelse af ikke anvendte linjer, er gennemført en varig nedsættelse af den samlede udgift på telefoni på 0,200 mio. kr. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

6 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O102 Forslaget vedrører: OPUS Brugerstyring 2011 Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter -250 Netto Beskrivelse af forslag: Da implementeringen af KMD OPUS er sat i bero på grund af udbud, er der ikke blevet tilkøbt OPUS Brugerstyring endnu. Årlig driftsudgift til OPUS Brugerstyring var budgetlagt til 0,250 mio. kr. Indkøb at OPUS Brugerstyring eller tilsvarende model vil tidligst finde sted pr. 1. januar Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

7 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O103 Forslaget vedrører: Ejendomsmiljødatabasen Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Der foretages en udskiftning af leverandør til at håndtere ejendomsmiljødatabasen fra den nuværende KMD til Lifa. Leverandørskiftet træder i kraft fra 1. januar Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

8 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O104 Forslaget vedrører: Specialiseret revalideringsindsats Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter -90 Netto Beskrivelse af forslag: I budget blev vedtaget, at der skal foretages en omlægning af den specialiserede revalideringsindsats, således at den fremover ikke varetages af jobcentrets egne medarbejdere. I stedet gennemføres revalideringsindsatsen af et virksomhedscenter, eller den kan i særlige tilfælde købes i andre kommuner. Gennemførsel af omlægningen har vist sig mulig før end forventet, hvorfor budgettet i 2011 kan reduceres med 0,090 mio. kr. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Reduktion i personalenormeringen i jobcentret. Iværksættelsestidspunkt: 2011

9 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O105 Forslaget vedrører: Undlade at iværksætte initiativer (vedr. udvikling, LEAN, kompetenceudvikling og projektansøgninger) Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: I forbindelse med vedtagelse af budget blev der afsat midler til at iværksætte initiativer vedr. udvikling, LEAN, kompetenceudvikling, projektansøgninger. Såfremt det undlades at iværksætte initiativerne, vil budgettet kunne reduceres med i alt 0,850 mio. kr. årligt. Udvikling LEAN-aktiviteter: Kompetenceudvikling: Pulje til projektsansøgninger: 0,300 mio. kr. 0,200 mio. kr. 0,150 mio. kr. 0,200 mio. kr. Konsekvens for service: Konsekvens for personalet: Det må forventes, at effektiviseringsgevinsten for kommunen ikke bliver så stor, og at den manglende kompetenceudvikling vil have betydning for personalets uddannelse og mulighed for at omlægge arbejdsgange. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

10 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O106 Forslaget vedrører: Nedlæggelse af frugtordningen på adm. bygningerne Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Frugtordningen nedlægges fra 1. maj 2011, og der opnås en besparelse på ca. 0,218 mio. kr. i I er der årligt afsat 0,373 mio. kr. i budgettet til frugtordningen. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: For personalet vil det opleves som en forringelse af arbejdsvilkår, da frugtordningen må betragtes om et personalegode. Iværksættelsestidspunkt: 1. maj 2011

11 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O107 Forslaget vedrører: Afregning af KMD i 2011 Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Der forventes en mindre afregning til KMD i 2011 end indregnet budgettet. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

12 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O108 Forslaget vedrører: Helhedsorienteret sagsbehandling Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Den nuværende tovholder på helhedsorienteret sagsbehandling har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af juni 2011, og det er besluttet at opgaven fremover skal varetages af borgerservice. Da den nuværende tovholder er tjenestemandsansat og den kommende tovholder vil være overenskomstansat vil der blive en mindreudgift til løn og pension på 0,148 mio. kr. i 2011 og 0,317 mio. kr. i 2012 og overslagsår. Konsekvens for service: Det forventes ikke, at en ny tovholder med øjeblikkelig virkning vil kunne opretholde den samme indtægt til kommunen. Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 1. juli 2011

13 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O109 Forslaget vedrører: Organisationsændring Borgerservice samles i Grenaa. Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Borgerservice samles i Grenaa, hvilket betyder, at den nuværende borgerservice i Allingåbro lukkes. Dog fastholdes borgerbetjeningen på biblioteket i Auning med de nuværende åbningstider tirsdag kl og torsdag kl Der vil på et senere tidspunkt blive iværksat et projekt med henblik på at sammentænke borgerservice og biblioteker. Konsekvens for service: Borgerne i den vestlige del af kommunen vil opleve, at der er længere til den nærmeste borgerservice samt at åbningstiderne er reduceret i forhold til de åbningstider, der p.t. er i Allingåbro. Bestilling af pas vil fremover udelukkende ske i Grenaa, da det kræver en lovbestemt paskioskfunktionalitet, som kun vil blive etableret i Grenaa. Konsekvens for personalet: Reduktion af personale og ændring af arbejdssted for de medarbejdere, der p.t. er i Allingåbro. Iværksættelsestidspunkt: 2011

14 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O110 Forslaget vedrører: Organisationsændring Sammenlægning af borgerservice og udbetalingscenter. Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto ,5 1,5 1,5 1,5 Beskrivelse af forslag: Der foretages en effektivisering ved at sammenlægge borgerservice og udbetalingscenter. Konsekvens for service: Nemmere og mere enkel tilgang for borgerne. Konsekvens for personalet: Reduktion af personalet og ændring af arbejdsgange. Iværksættelsestidspunkt: 2011

15 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O111 Forslaget vedrører: Organisationsændring vedr. fratrædelse Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Besparelse i forbindelse med fratrædelse af chefer. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: let af medarbejdere pr. chefstilling vil stige. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

16 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O112 Forslaget vedrører: Nedlæggelse af velfærdsdirektørområdets sekretariatschef Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: I forbindelse med vedtagelse af budget blev det besluttet at oprette en ny stilling som sekretariatschef for velfærdsdirektørområdet. Efterfølgende er der truffet en beslutning om, at den nuværende sundhedschef midlertidigt også skal varetage stillingen som sekretariatschef. Såfremt beslutningen om at sammenlægge de to stillinger gøres permanent, vil lønbudgettet kunne reduceres med 0,500 mio. kr. i 2011 og 0,675 mio. kr. i 2012 og overslagsår. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: For personalet i sundhedsafdelingen, vil der evt. betyde, at der bliver mindre kontakt til deres chef. Iværksættelsestidspunkt: 2011

17 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O113 Forslaget vedrører: Midlertidigt ansættelsesstop i 3 mdr. i 2011 Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Ved midlertidige vakante stillinger skal der ikke foretages genbesættelse før efter 3 måneder. Budget skal reduceres med beløb svarende til 3 måneders løn for den fratrådte medarbejder. Besparelsesforslaget tager udgangspunkt i, at der i gennemsnit er en årlig personaleafgang i administrationen på ca. 30 personer, som har en gennemsnitsløn på ca. 0,375 mio. kr. Det må forventes, at der er enkelte stillinger, der ikke kan afvente 3 måneder før genbesættelse, hvorfor den samlede reduktion er skønnet til 1,000 mio. kr. Konsekvens for service: Kan give længere sagsbehandlingstid på de områder, hvor der er midlertidige vakante stillinger. Konsekvens for personalet: Det betyder øget arbejdspres for personalet på de områder, hvor der er midlertidige vakante stillinger. Iværksættelsestidspunkt: 1. maj 2011

18 Forslag forsikringspulje Økonomiudvalget Nummer: O114 Forslaget vedrører: Mindreudgifter på mobile bredbåndsforbindelser fra 3G Udmøntning på konti: Mindreudgiften skal fordeles på diverse aftaleenheders konti I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: IT-afdelingen har med virkning fra den 1. marts 2011 tilsluttet sig FM aftalen omkring mobilt bredbånd. Dette indebærer at udgiften for hvert abonnement reduceres med kr årligt. IT-afdelingen har registreret ca. 50 abonnementer ved 3G, og hovedparten af disse overgår automatisk til den reducerede pris fra den 1. marts 2011, medens de resterende abonnementer først overgår når opsigelsesvarslet udløber. Da udgifterne til mobilt bredbånd afholdes af aftaleenhederne vil reduktionen ske ved disse, hvorfor det er aftaleenhedernes budgetter der skal reduceres. Konsekvens for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

19

20 Forslag forsikringspulje Arbejdsmarkedsudvalg Nummer: O201 Forslaget vedrører: UU-Djursland og EGU Udmøntning på konti: og 3.45 I kr. (2011 priser) Udgifter Netto , Beskrivelse af forslag: Der foreslås en reduktion af den samlede serviceramme for den del af UU-Djursland, som vedrøre elever i Norddjurs Kommune. Baggrunden for reduktionen er faldende elevtal, i forhold til ungdomsuddannelses-vejledningen. Vejledningen skal fremover foregå fra 7. klasse, og ikke som tidligere fra 6. klasse, endvidere skal vejledningen målrettes til elever med særlige behov. Samlet set vil dette medføre, en justering af organisationen på UU- Djursland. Konsekvens for service: Serviceniveauet falder som følge af færre ressourcer til gennemførsel af kvalificeret vejledning til de unge Konsekvens for personalet: Reduktion i personalenormeringen kræver en stram prioritering af vejledningsopgaven Iværksættelsestidspunkt: September 2011

21

22 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O301 Forslaget vedrører: Fjernelse af opsamlet puljebeløb i forb. m. etablering af børnebyer Udmøntning på konti: 301, I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag I forbindelse med etableringen af børnebyer bliver der i løbet af 2012 og i de efterfølgende år opsamlet en helårlig pulje på ca. 3,1 mio. kr. som følge af frigjorte ledelsesressourcer. Det foreslås, at den opsamlede pulje spares væk fra og med Det skal bemærkes, at den helårlige nettobesparelse vil være på ca. 2,6 mio. kr., idet den faldende udgift på dagpasningsområdet vil medføre en reduktion i forældrebetalingen. I 2012 forventes puljebeløbet kun at blive på ca. 2,4 mio. kr. (netto). Konsekvens for service og personale De opsamlede puljemidler vil ikke blive anvendt til en forøgelse af medarbejderantallet og til kompetenceudvikling. Dvs. at serviceniveauet ikke vil stige i de kommende år, men blive fastholdt på det nuværende niveau. Iværksættelsestidspunkt 1. februar 2012

23 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O302 Forslaget vedrører: Fælles ledelse af skoler/børnebyer Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto ,5 8,4 8,4 8,4 Beskrivelse af forslag Det foreslås, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration samt en fælles budgetramme. De 6 enheder kommer til at bestå af følgende skoler/børnebyer: Søndre/Østre Vestre/Voldby Rougsø/Allingåbro Auning/Langhøj Toubro/Mølle Ørum/Glesborg Det skal understreges, at forslaget er baseret på, at der fortsat vil være undervisningsaktiviteter i alle de 12 skolebygninger. Det skal ligeledes bemærkes, at på grund af de enkelte skolers størrelse kræver det en dispensation fra Undervisningsministeriet, hvis Søndre/Østre, Rougsø/Allingåbro, Auning/Langhøj og Ørum/Glesborg skal have fælles ledelse. I forbindelse med Vestre/Voldby og Toubro/Mølle kan der indføres fælles ledelse uden dispensation, idet én af skolerne i hver enhed har et elevtal på under 150 børn. Som alternativ til en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet kan der gennemføres en ren formel/teknisk lukning af skolerne, for derefter at oprette nye fælles skoleenheder med fortsat undervisning i de forskellige skolebygninger.

24 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget I det følgende er der udelukkende foretaget en beregning af besparelsen i forbindelse med etablering af fælles ledelse i de 6 enheder. Besparelsen ved ligeledes at samle administrationen i de 6 enheder fremgår af et selvstændigt skema O303. Når de nye børnebyer træder i kraft pr. 1. august 2011, vil der være følgende ugentlige timeforbrug til ledelse af de 12 skoler/børnebyer: Skole / børneby Aftaleholder / Skoleleder Viceskoleinspektør Afd. leder Alm. skole Afd. leder Specialklasser Afd. leder Dagpasning / SFO Samlet ledelsestid Søndre* 37,00 0,00 111,00 0,00 0,00 148,00 4,00 Østre 37,00 0,00 37,00 18,50 29,60 122,10 3,30 Vestre 37,00 31,45 22,20 11,10 29,97 131,72 3,56 Voldby 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 74,00 2,00 Rougsø 37,00 37,00 14,80 0,00 44,40 133,20 3,60 Allingåbro 37,00 0,00 37,00 29,60 37,00 140,60 3,80 Auning 37,00 37,00 18,00 37,00 24,00 153,00 4,14 Langhøj 37,00 0,00 37,00 18,50 37,00 129,50 3,50 Toubro 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 74,00 2,00 Mølle 37,00 22,20 0,00 22,20 37,00 118,40 3,20 Ørum 37,00 0,00 13,88 27,75 50,87 129,50 3,50 Glesborg 37,00 0,00 37,00 0,00 37,00 111,00 3,00 I alt 444,00 127,65 327,88 164,65 400, ,02 39,60 * På Søndre Skole indgår normeringen til alle afdelingsledere i de 111 timer. Ved en umiddelbar sammenlægning af de 12 skolers/børnebyers ledelsesressourcer vil der være følgende timeforbrug til ledelse i de 6 enheder: Nye enheder Aftaleholder/ Skoleleder Omregnet til Viceskoleinspektør Afd. leder alm. skole Afd. leder specialklasser Afd. leder dagpasning/ SFO Samlet ledelsestid Omregnet til Søndre/ Østre 74,00 0,00 148,00 18,50 29,60 270,10 7,30 Vestre/ Voldby 74,00 31,45 22,20 11,10 66,97 205,72 5,56 Rougsø/ Allingåbro 74,00 37,00 51,80 29,60 81,40 273,80 7,40 Auning/ Langhøj 74,00 37,00 55,00 55,50 61,00 282,50 7,64 Toubro/ Mølle 74,00 22,20 0,00 22,20 74,00 192,40 5,20 Ørum/ Glesborg 74,00 0,00 50,88 27,75 87,87 240,50 6,50 I alt 444,00 127,65 327,88 164,65 400, ,02 39,60 I forbindelse med etableringen af de 6 fælles ledelsesenheder foreslås det, at ledernormeringen reduceres fra 39,60 til 31,20 dvs. en reduktion på i alt 8,4. Ledernormeringen i hver enkelt af de 6 enheder fremgår af den følgende tabel:

25 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nuværende ledelsestid Reduktion i ledelsestid Ledelsestid efter reduktion Nye enheder Samlet Fuldtidsstillinger ledelsestid stillinger ledelsestid stillinger Samlet Fuldtids- Samlet Fuldtids- ledelsestid Søndre/ Østre 270,10 7,30 48,10 1,30 222,00 6,00 Vestre/ Voldby 205,72 5,56 20,72 0,56 185,00 5,00 Rougsø/ Allingåbro 273,80 7,40 88,80 2,40 185,00 5,00 Auning/ Langhøj 282,50 7,64 60,50 1,64 222,00 6,00 Toubro/ Mølle 192,40 5,20 37,00 1,00 155,40 4,20 Ørum/ Glesborg 240,50 6,50 55,50 1,50 185,00 5,00 I alt 1.465,02 39,60 310,62 8, ,40 31,20 Reduktionen vil medføre følgende helårlige bruttobesparelse: Nye enheder Besparelse i kr. Søndre / Østre Vestre / Voldby Rougsø / Allingåbro Auning / Langhøj Toubro / Mølle Ørum / Glesborg I alt Ved beregningen er der taget udgangspunkt i en bruttolønudgift til en afdelingsleder. Den årlige lønudgift er opgjort til kr. Da en del af ledelsesopgaverne vedrører dagpasningstilbud, skal bruttobesparelsen korrigeres for en indtægtsreduktion på ca kr. som følge af faldende forældrebetaling. Den samlede, helårlige nettobesparelse i forbindelse med en reduktion på 8,4 er således på kr. Årsagen til at der tages udgangspunkt i lønudgiften til afdelingsledere er, at disse er overenskomstansatte, mens hovedparten af skolelederne og viceskoleinspektørerne er tjenestemænd. Hvis det efterfølgende viser sig, at personalereduktionen også kan omfatte tjenestemandsansatte ledere, vil besparelsen blive større. Etableringen af de 6 enheder kræver en grundig forberedelse. Det forventes derfor, at enhederne først kan være på plads den 1. august I 2012 afsættes der kr. til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af omstillingsprocessen.

26 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Dette medfører, at besparelsen i 2012 kun vil blive på kr. (netto). Det skal bemærkes, at etableringen af de 6 enheder med fælles ledelse og en fælles budgetramme er en forudsætning for, at følgende besparelsesforslag kan gennemføres: O303 Fælles administration i de 6 enheder O304 Harmonisering af grundbeløb til folkeskoler O305 Fjernelse af grundnormering til SFO i Voldby. Det skal ligeledes bemærkes, at etableringen af større økonomiske enheder vil gøre det lettere at indbygge et økonomisk incitament til inklusion i den kommende ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet. Dette skyldes, at de enkelte enheder vil være mere økonomisk robuste og dermed gør det muligt at forøge skolernes grundbetaling for de forskellige specialundervisningstilbud, uden at det er nødvendigt at tage højde for forskelligheder i skoledistrikternes befolkningssammensætning. Konsekvens for personalet En reduktion i antallet af ledere vil medføre en betydelig ændring i ledelsesfunktionerne/-opgaverne i den enkelte enhed. Den nærmere tilrettelæggelse af det fremtidige ledelsesarbejde skal finde sted i et samarbejde mellem skole- og dagtilbudschefen og enhedernes ledere, medarbejdere og bestyrelser. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2012

27 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O303 Forslaget vedrører: Fælles administration for skoler/børnebyer Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto ,09 3,09 3,09 Beskrivelse af forslag Som beskrevet i skema O302, så foreslås det, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration. De 6 enheder kommer til at bestå af følgende skoler/børnebyer: Søndre/Østre Vestre/Voldby Rougsø/Allingåbro Auning/Langhøj Toubro/Mølle Ørum/Glesborg I det følgende er der udelukkende foretaget en beregning af besparelsen i forbindelse med etablering af fælles administration i de 6 enheder. Besparelsen ved at etablere fælles ledelse i de 6 enheder fremgår af skema O302. Det skal bemærkes, at etableringen af fælles ledelse er en forudsætning for, at besparelsen i forbindelse med den fælles administration kan realiseres.

28 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget På nuværende tidspunkt vil der pr. 1. august 2011 være følgende ugentlige timeforbrug til administrativt personale i de 12 skoler/børnebyer: Skole/ børneby Sekretærtimer Søndre 64,75 Østre 62,90 Vestre 67,00 Voldby 26,00 Rougsø 37,00 Allingåbro 37,00 Auning 60,00 Langhøj 30,83 Toubro 31,11 Mølle 60,62 Ørum 42,00 Glesborg 30,00 I alt 549,21 Ved en umiddelbar sammenlægning af de 12 skolers/børnebyers administrative ressourcer vil der være følgende timeforbrug til administration i de 6 enheder: Nye enheder Sekretærtimer Søndre / Østre 127,65 Vestre / Voldby 93,00 Rougsø / Allingåbro 74,00 Auning / Langhøj 90,83 Toubro / Mølle 91,73 Ørum / Glesborg 72,00 I alt 549,21 I forbindelse med etableringen af de 6 fælles ledelses- og administrationsenheder foreslås det, at det ugentlige timetal til administrativt personale reduceres fra 549,21 til 435,00 timer dvs. en reduktion på i alt 114,21 timer. Dette svarer til en personalereduktion på 3,09.

29 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Det ugentlige timetal til administration i hver af de 6 enheder fremgår af den følgende tabel: Nye enheder Sekretærtimer Søndre / Østre 80 Vestre / Voldby 80 Rougsø / Allingåbro 65 Auning / Langhøj 80 Toubro / Mølle 65 Ørum / Glesborg 65 I alt 435 En gennemførelse af forslaget medfører, at der skal foretages følgende reduktion i det ugentlige timetal i de 6 enheder: Nye enheder Sekretærtimer pr. uge Sekretærtimer omregnet til kr. helårsffekt Søndre/ Østre 47, Vestre/ Voldby 13, Rougsø/ Allingåbro 9, Auning/ Langhøj 10, Toubro/ Mølle 26, Ørum/ Glesborg 7, I alt 114, Ved beregningen af besparelsen er der taget udgangspunkt i en bruttolønudgift til en administrativ medarbejder. Den årlige lønudgift er opgjort til kr. Da en del af de administrative opgaver vedrører dagtilpasningstilbud, skal bruttobesparelsen korrigeres for en indtægtsreduktion på ca kr. som følge af faldende forældrebetaling. Den samlede, helårlige nettobesparelse er således på kr. Etableringen af de 6 enheder med fælles ledelse og administration kræver en grundig forberedelse. Det forventes derfor, at enhederne først kan være på plads den 1. august Dette medfører, at besparelsen i 2012 kun vil blive på kr. (netto). Konsekvens for personalet En reduktion i antallet af administrative medarbejdere vil kræve en betydelig omlægning af de administrative sagsgange og opgaver i den enkelte enhed. Den nærmere tilrettelæggelse administrationen skal finde sted i et samarbejde mellem skole- og dagtilbudschefen og enhedernes ledere og administrative medarbejdere. Iværksættelsestidspunkt: 1. august 2012

30 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O304 Forslaget vedrører: Harmonisering af grundbeløb til folkeskoler Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Budgetfastlæggelsen for de enkelte folkeskoler i Norddjurs Kommune er hidtil blevet bestemt af henholdsvis en takst pr. barn på et givet klassetrin, en takst pr. klasse og et grundbeløb baseret på den gennemsnitlige klassekvotient. De tre folkeskoler i Norddjurs Kommune, der har de laveste klassekvotienter, har modtaget et grundbeløb på kr., mens de øvrige skoler har modtaget et grundbeløb på kr. Det forhøjede grundbeløb tildeles som kompensation til skoler, der grundet elevtallet i en given årgang er nødt til at oprette to mindre klasser frem for én stor klasse. Som beskrevet i skema O302, så foreslås det, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration samt en fælles budgetramme. På grund af størrelsen vil de nye enheder blive mere økonomisk robuste end de hidtidige skoler/børnebyer. Som følge heraf foreslås det, at grundbeløbet til skolerne harmoniseres, således at alle skoler fra skoleåret 2012/2013 modtager kr. i grundbeløb. Forslaget vil medføre en helårlig besparelse på kr. I 2012 vil besparelsen blive på kr. Det skal bemærkes, at etableringen af de 6 enheder med fælles budgetrammer (skema O302) er en forudsætning for, at besparelsen i forbindelse med harmonisering af grundbeløbet kan realiseres. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2012

31 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O305 Forslaget vedrører: Fjernelse af grundnormering til SFO i Voldby Udmøntning på konti: 3.05 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag På nuværende tidspunkt modtager Voldby Skoles SFO et årligt tilskud, der er baseret på en grundnormering på 60 børn til trods for at antallet af tilmeldte børn til SFO er langt lavere. Som beskrevet i skema O302, så foreslås det, at 12 af Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer samles i 6 enheder, der hver får en fælles ledelse og administration samt en fælles budgetramme. På grund af størrelsen vil de nye enheder blive mere økonomisk robuste end de hidtidige skoler/børnebyer. Som følge heraf foreslås det, at grundnormeringen på 60 børn i Voldby Skoles SFO fjernes fra skoleåret 2012/2013. Forslaget vil medføre en helårlig besparelse på kr. I 2012 vil besparelsen blive på kr. Det skal bemærkes, at etableringen af de 6 enheder med fælles budgetrammer (skema O302) er en forudsætning for, at besparelsen i forbindelse med fjernelse af grundnormeringen kan realiseres. Konsekvens for service Etableringen af den fælles enhed Vestre/Voldby vil gøre det muligt at optimere ressourceanvendelsen og planlægningen på SFO-området, således at serviceniveauet vil være uændret. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2012

32 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O306 Forslaget vedrører: Takstforhøjelse i SFO på Djurslandsskolen mv. eller som alternativ oprettelse af heldagsskole på Djurslandsskolen Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Pr. 1. august 2010 har Norddjurs Kommune reduceret forældrebetalingen til pasningstilbud for børn i klasse på Djurslandsskolen og i andre specialklasser. I stedet for at opkræve kommunes SFOtakst er betalingen nedsat til klubtaksten. Dette har medført, at der på skoleområdet opstår en manglende forældrebetaling på ca. 1,7 mio. kr. i Korrigeres der for en samtidig reduktion i udgifterne til socialpædagogiske fripladser, søskenderabat, og økonomiske fripladser opstår der et nettotab for kommunen på ca. 0,73 mio. kr. Det foreslås, at forældrebetalingen igen sættes op til SFO-taksten, således at kommunens nettotab fjernes. En ændring af forældrebetalingen kan få virkning fra 1. januar Som alternativ kan det overvejes, at omdanne Djurslandsskolen til en heldagsskole. Forvaltningen har drøftet muligheden med ledelsen på Djurslandsskolen, der vurderer, at der kan være en række pædagogiske og økonomiske fordele ved at oprette en heldagsskole. For at få belyst fordele og ulemper ved at oprette en heldagsskole kræver det, at der nedsættes en hurtigt arbejdende gruppe med repræsentanter fra forvaltningen og Djurslandsskolen, der kan fremlægge et konkret forslag til politiske behandling efter sommerferien. En heldagsskole vil kunne være klar til skoleåret 2012/2013. Konsekvens for service En takstændring vil medføre en betydelig forhøjelse af forældrebetalingen. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

33 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O307 Forslaget vedrører: Besparelse på specialundervisning Udmøntning på konti: 3.08 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Norddjurs Kommunes udgifter til specialundervisning er markant højere end gennemsnitsudgifterne i ECO-sammenligningskommunerne, i de midtjyske kommuner og i kommunerne på landsplan. Som følge heraf foreslås det, at det samlede budget til specialundervisning i skoleåret 2011/2012 reduceres med 3 mio. kr. og at budgettet fra og med skoleåret 2012/2013 reduceres med 10 mio. kr. Samtidig foreslås det, at der i budgettet for 2012 og 2013 afsættes en årlig pulje på 0,80 mio. kr. til kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i folkeskolen. Desuden forslås det, at der afsættes 0,20 mio. kr. årligt til projekt-/omstillingsledelse i perioden Samlet set vil forslaget medføre, at budgetreduktionen vil blive på 1,05 mio. kr. i 2011 stigende til 4,92 mio. kr. i 2012, 9,00 mio. kr. i 2013, 9,80 mio. kr. i 2014 og 10,00 mio. kr. i de efterfølgende år. Konsekvens for service En gennemførelse af besparelsen forudsætter en grundlæggende ændring af specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune. Der vil således blive behov for både at udvikle billigere specialundervisningstilbud og at forstærke arbejdet med inklusion i den almene skoledel. Dette kræver, at der i løbet af 2011 tilrettelægges en proces, hvor politikere, ledere, medarbejdere og brugerrepræsentanter får opstillet klare politiske og administrative mål for omstillingen, og fremkommer med konkrete forslag til, hvordan målene kan realiseres. Konsekvens for personalet Omstillingen på specialundervisningsområdet vil medføre en betydelig personalereduktion.

34 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Samtidig vil omstillingen skabe behov for en generel kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, og stille krav om, at alle deltager aktivt i udviklingen af nye undervisnings- og arbejdsformer. Iværksættelsestidspunkt Medio 2011

35 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O308 Forslaget vedrører: Ændring af ressourcetildelingen til A-klasser Udmøntning på konti: 3.76 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det forslås, at ressourcetildelingen til A-klasserne ændres, så der fremover anvendes samme tildelingsprincipper som til specialrækkeklasserne. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,25 mio. kr. fra og med Ved beregningen er følgende betingelser lagt til grund: 28 helårselever Der tildeles ikke ressourcer til den behandlingsmæssige del, som A-klasserne på nuværende tidspunkt tilbyder. Konsekvens for service Mulighederne for at tage hensyn til de svageste elever forringes væsentligt. Konsekvens for personalet Det vurderes, at det kun vil være mulig at opnå en besparelse på ca. 0,25 mio. kr. i Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer/personalereduktion skal overholdes. Iværksættelsestidspunkt 1. august 2011

36 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O309 Forslaget vedrører: Nedlæggelse af Familieskolen Udmøntning på konti: 301 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af omprioriteringsforslag Familieskolen er et forbyggende tilbud, der retter sig mod børn på klassetrin, som har brug for udvikling og forandring for at komme til at trives bedre i skolen. Det enkelte tilbud tilrettelægges i et samarbejde mellem forældrene, barnets folkeskole og Familieskolen. Det forslås at Familieskolen nedlægges. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,52 mio. kr. Konsekvens for service En lukning af Familieskolen vil medføre, at Norddjurs Kommune mister et af redskaberne i den forebyggende indsats på børneområdet. Konsekvens for personalet Det vurderes, at besparelsen først kan få effekt fra og med Dette skyldes primært, at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer/personalereduktioner skal overholdes. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2012

37 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O310 Forslaget vedrører: Lukning af daginstitutioner Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det foreslås, at daginstitutionen i Bønnerup lukkes i løbet af 2012 og at børnene flyttes til den nye daginstitution, der opføres i Glesborg. Desuden foreslås det, at der medio 2012 lukkes en daginstitution i Grenaa og at børnene fordeles på de øvrige institutioner i byen. Samlet vil forslagene medføre en helårlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. Besparelsen fordeler sig med 0,1 mio. kr. på personale og 0,2 mio. kr. på øvrig drift. I forbindelse med en lukning af de to institutioner vil der herudover opstå mulighed for at opnå en salgsindtægt/lejeindtægt. Konsekvens for service Der kan blive tale om, at borgerne får større afstand til en daginstitution. Konsekvens for personalet Medarbejderne i de to institutioner skal overflyttes til en anden arbejdsplads. Iværksættelsestidspunkt Medio 2012

38 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O311 Forslaget vedrører: Indførelse af mængderegulering af budgettet til sundhedsplejen, tandplejen, PPR og ungdomsskolen Udmøntning på konti: 4.85, 4.89, 3.04, 3.76 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det foreslås, at der indføres en mængderegulering af personalebudgettet (grp. 400) i sundhedsplejen, tandplejen, PPR og ungdomsskolen. Det foreslås samtidig, at mængdereguleringen får effekt fra og med 2012, og at reguleringen sker med udgangspunkt i befolkningstallet den 1. januar Konsekvens for service Mængdereguleringen medfører, at serviceniveauet i 2012 kommer til at svare til niveauet i Konsekvens for personalet I 2011 vil det ikke være muligt at opnå en effekt. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer/personalereduktion skal overholdes. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2012

39 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O312 Forslaget vedrører: Fjernelse af budget til nedlagt læseklasse på Vestre Skole Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Læseklassen på Vestre Skole blev nedlagt pr. 1. august Det kan konstateres, at den afsatte budgetramme til læseklassen ikke er blevet nulstillet i budgettet for 2011 og de efterfølgende overslagsår. Det vil således være muligt at reducere budgettet med 0,44 mio. kr. fra og med Konsekvens for service Ingen Konsekvens for personalet Ingen Iværksættelsestidspunkt 2011

40 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O313 Forslaget vedrører: Budgettilretning på skoleområdet Udmøntning på konti: 3.01 I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Norddjurs Kommunes ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er baseret på henholdsvis en takst pr. barn på et givet klassetrin, en takst pr. klasse og et grundbeløb baseret på den gennemsnitlige klassekvotient. Hertil kommer, at skolerne modtager en tildeling af midler fra centrale skævdelingspuljer, puljer til ny løn mv. På baggrund af ressourcetildelingsmodellen får skolerne hvert år en udmelding om hvilke økonomiske ressourcer, de har til rådighed i det kommende skoleår. Det kan konstateres, at der i 2011 og de efterfølgende år er en difference mellem de beløb, som skolerne skal have tildelt efter ressourcefordelingsmodellen, og de faktisk afsatte beløb i det politisk vedtagne budget. De afsatte budgetbeløb er i alt 1,68 mio. kr. (netto) højere end de beregnede beløb efter ressourcefordelingsmodellen. Det foreslås, at budgettet fra og med 2012 reduceres med et beløb svarende til den konstaterede difference på 1,68 mio. kr. Det vurderes, at det kan blive vanskeligt at opnå en besparelse i 2011, idet skolerne i god tro allerede kan have disponeret over budgettet. I 2011 vil det imidlertid være nødvendigt at foretage en budgetomplacering mellem skolerne, idet det kan konstateres, at der optræder både positive og negative differencer mellem skolernes faktiske budgetbeløb og de beregnede beløb efter ressourcefordelingsmodellen. Iværksættelsestidspunkt Budgetreduktionen foretages med helårseffekt fra og med Der foretages en intern budgetomplacering mellem skolerne allerede i 2011.

41 Forslag til forsikringspulje Børne- og ungdomsudvalget Nummer: O314 Forslaget vedrører: Indkøbsreduktion på 5 pct. på dagpasnings- og undervisningsområdet samt i PPR, Familiehuset, sundhedsplejen, tandplejen og Djurshøj Udmøntning på konti: I hele kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag Det foreslås, at budgettet til indkøb reduceres med 5 pct. i 2011 på dagpasningsområdet og undervisningsområdet samt i PPR, Familiehuset, Djurshøj, tandplejen og sundhedsplejen. Besparelsen gennemføres på gruppering 420, 500, 601, 602 og 704. Konsekvens for service Aftaleenhedernes muligheder for at foretage indkøb begrænses i Konsekvens for personalet Ingen Iværksættelsestidspunkt 2011

42

43 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O401 Forslaget vedrører: Kulturpuljer Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Kulturpuljen anvendes til at støtte kulturprojekter i Norddjurs Kommune efter ansøgning. Puljen har igennem årene været anvendt til en lang række projekter til glæde for borgere i kommune, og som incitament for ildsjæle til at yde frivilligt arbejde i forbindelse med kulturprojekter. Forslaget betyder en fuldstændig fjernelse af udviklingsmidlerne til kulturelle projekter med undtagelse af kr. som allerede er bevilget i tilskud til en forestilling af Den Kongelige Ballet. Puljen er allerede annonceret og ansøgninger modtaget med planlagt uddeling medio marts En nedlæggelse af puljen i 2011 vil betyde, at kultur- og udviklingsafdelingen aflyser den igangsatte indkaldelse af ansøgninger. Konsekvens for service: Manglende udvikling af nye tiltag for kulturelle ildsjæle i kommunen. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

44 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O402 Forslaget vedrører: Renovering af forsamlingshuse Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Fuldstændig fjernelse af midlerne til renoveringsprojekter i kommunens forsamlingshuse. Puljen er allerede annonceret pr. brev til de enkelte forsamlingshuse og ansøgninger modtages senest 1. april 2011 med planlagt uddeling medio april Konsekvens for service: Manglende vedligehold af kommunens forsamlingshuse og på længere sigt konsekvenser for aktiviteter i forsamlingshusene. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

45 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O403 Forslaget vedrører: Turisme tilskud til projekter Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Under kontoen for turisme er afsat en pulje til diverse udviklingsaktiviteter. Generelt er kultur- og udviklingsafdelingens budget bundet på konkrete opgaver og tilskud, og puljen til turisme er udtryk for de meget få ubundne midler på driftsbudgettet, som kan anvendes til uforudsete udgifter af mindre karakter, ad hoc projekter og buffer på afdelingens aktiviteter. Puljen anvendes til aktiviteter såsom opsætning og trykning af materialer, dækning af udgifter ved samarbejdsprojekter, som opstår ad hoc. Forslaget rummer en reduktion af puljen og dermed et mindre aktivitetsniveau på området. Puljen er i forvejen reduceret med kr. i Puljen udgør kr. i Konsekvens for service: Besparelsen betyder, at der bliver færre muligheder for at indgå af ad hoc samarbejder med eksempelvis studerende og interne og eksterne samarbejdspartnere samt færre muligheder for at sikre kvalitet i de materialer, som skal bruges offentligt, færre muligheder for at synliggøre og informere om kultur- og udviklingsafdelingens aktiviteter. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

46 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O404 Forslaget vedrører: Naturfoldere Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Kultur- og udviklingsafdelingen har et budget på kr. til naturfoldere. Midlerne anvendes til samproduktionerne med Syddjurs Kommune om Naturture på Djursland, badevandskort og stikort over Djursland. Udgivelserne er et led i det fælles turismesamarbejdet på Djursland, hvor kommunerne understøtter turismeudviklingen gennem information om naturen og mulighederne for at være aktiv i naturen. En besparelse på området vil betyde, at Norddjurs Kommune kun i begrænset omfang kan indgå i samarbejdet om information i samarbejde med Syddjurs Kommune, og at der skal arbejdes med digital formidling via eksisterende kanaler. Konsekvens for service: Begrænset information for borgere og turister om mulighederne for at færdes i naturen i Norddjurs Kommune. Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

47 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O405 Forslaget vedrører: Reduktion af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje til drift Udmøntning på konti: I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: I 2011 er udviklingspuljen til drift på kr. Der er i forbindelse med budget 2011 allerede sparet kr. på puljen. I 2011 er der anvendt kr. og der er overført kr. fra Besparelsesforslaget er på kr. som er restpuljen. Puljen administreres af kultur- og udviklingsudvalget og anvendes til medfinansiering af mindre udviklingsprojekter inden for kultur, planlægning, landdistrikter, turisme og erhverv, hvor midlerne fra udviklingspuljen har været af afgørende betydning for at finansiering af et udviklingsprojekt har kunnet lykkes. Puljen har primært været brugt til at finansiere udviklingspuljer, hvor mindre summer har været afgørende for et projekts gennemførelse. Konsekvens for service: Eftersom puljemidlerne har været af afgørende betydning for, at en række udviklingsprojekter har kunnet lykkes, vil reduktion af puljen betyde færre muligheder for at medfinansiere projektmidler fra andre instanser og dermed færre muligheder for at skabe udvikling i Norddjurs Kommune. Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2011

48 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O406 Forslaget vedrører: Destination Djursland Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Området er ikke lovpligtigt. Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune yder et driftstilskud til den fælles turismeorganisation, Destination Djursland. Norddjurs Kommunes bidrag er på mio. kr. En væsentlig del af bidraget fra kommunerne går til driften af turistbureauer på Djursland samt til driften af destinationen. Besparelsesforslaget forudsætter en aftale med Syddjurs Kommune. I 2010 har kommunerne øget deres fokus på hvilke opgaver, der løses af destinationen. Specielt er udviklingen af Djursland som helårsdestination i fokus, og Djursland er i Region Midtjyllands vækststrategi for turisme udpeget som én af to kystferiedestinationer i Midtjylland, hvilket betyder, at vækstforum afsætter midler til udvikling af disse destinationer under forudsætning af, at kommunerne kan rejse den nødvendige medfinansiering af midlerne. Reduktionen forudsætter, at Destination Djursland effektiviserer og ændrer på strukturen for drift af turistbureauer og informationssteder på Djursland, så der kan opnås en besparelse på enten turistbureaudriften fra 2012 eller driften af destinationen. Konsekvens for service: Evt. forringet service for turisterne eller færre ressourcer hos Destination Djursland til at arbejde med turismeudvikling. Konsekvens for personalet: Kan medføre afskedigelser. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

49 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Nummer: O407 Forslaget vedrører: Selvbetjente biblioteksfilialer i Ørsted og Auning Udmøntning på konti: omkostningssted I kr. (2011 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af forslag: Der er indført selvbetjeningssystem på Ørum Bibliotek, som betyder, at borgere kan anvende biblioteket uden for normal arbejdstid samtidig med, at biblioteket har sine faste åbningstider. Denne model kan udbredes til alle biblioteksfilialer. Det er en forudsætning, at der investeres i de nødvendige sikkerhedssystemer og adgangsforhold. Den foreslåede besparelse omhandler reduceret bemandet åbningstid, hvor borgerne selv kan låse sig ind og anvende bibliotekerne. Investeringen i selvbetjente biblioteker kan evt. yderligere reducere personalebehovet, såfremt der på sigt arbejdes med 100 % selvbetjente biblioteksfilialer eksempelvis i Ørum og Ørsted. Dette betyder, at der ikke vil være personlig betjening på de to biblioteker. På Auning Bibliotek skal der under alle omstændigheder stadig foregå personlig betjening på grund af byens og oplandets størrelse, og indførelse af borger-selvbetjent biblioteksadgang kan derfor fungere som en øget service. Såfremt biblioteksfilialer gøres 100 % selvbetjente er det ikke muligt at implementere modeller for borgerservice på biblioteker, idet det vil kræve en form for personlig betjening, indtil der eventuelt kan implementeres et brugervenligt virtuelt borgerservice-betjeningssystem. Investering i sikkerhedsudstyr og adgangsforhold er tidligere estimeret: Investeringsbehov (anlæg/drift): Udgifter til overvågning og selvbetjeningssystem: Koncept til brug for Åbne biblioteker varierer pr. bibliotek afhængig af antal lokalbiblioteker, Anlægsudgift kr.

50 Forslag forsikringspulje Kultur- og udviklingsudvalget Drift/ licenser osv i alt. Dette inkluderer omkostninger til nye låse, døre, sikring af vinduer samt el og kabel, alarmer, kameraer, IT osv. Evt. justering af indretning osv. Forventede besparelser i forbindelse med indførelse af delvist selvbetjente biblioteker. Konsekvens for service: Mindre personlig betjening kortere åbningstid med personale. Et betjeningsløst bibliotek med perioder uden personale. Der vil være en udvidet service, da bibliotekerne er tilgængelige i flere timer. Konsekvens for personalet: Mindre normering Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2012

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 AUGUST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. MILJØ- OG PLANOMRÅDET... 6 2.1. BOLIGADMINISTRATION... 6 2.2. TRAFIK OG MILJØ...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

HANDLEKATALOG 2012-15

HANDLEKATALOG 2012-15 HANDLEKATALOG 2012-15 31. AUGUST 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune 31.08.2011 HANDLEKATALOG 2012-15 Total 1 SKOLER -8.925-22.383-26.258-26.516-84.082 2 BØRN -10.601-14.602-16.228-16.028-57.459 3 FRITID -691-1.021-1.043-1.064-3.819

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Prioriterings- og effektiviseringskatalog

Prioriterings- og effektiviseringskatalog Prioriterings- og effektiviseringskatalog Til - og Erhvervsudvalget den 20. august 2014 Om prioriterings- og effektiviseringskataloget - og Erhvervsudvalget har den 22. januar 2014 besluttet, at der skal

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere